œÿç ¾ ë N ÿç Q¯ÿÀÿ xÿæLÿ{Àÿ {œÿ{àÿ

1¯ÿÌöLÿë s 312.00 6þæÓLÿë s.156.00 3þæÓLÿë s 78.00 sZÿæ þœÿçAÝöÀÿ/¯ÿ¿æZÿ xÿ÷æüÿu AæLÿæÀÿ{Àÿ ¨vÿæB ¨æÀÿç{¯ÿ >
Manager, Nijukti Khabar, TS-3/193, Mancheswar I.E., Bhubaneswar - 10

www.nijuktikhabar.net

Óí`ÿœÿæ
F†ÿ”´æÀÿæ xÿæLÿ{¾æ{S œÿç¾ëNÿç Q¯ÿÀÿ þSæD$# ¯ ÿæ ÓþÖ S÷ æ ÜÿLÿþæœÿZÿë f~æB ’ÿçAæ¾æDAdç {¾ {Óþæ{œÿ Q¯ÿÀÿ LÿæSf Ó¸Lÿö{Àÿ {¾{Lÿò~Óç {¾æSæ{¾æS {¯ÿ{Áÿ S÷æÜÿLÿ œÿºÀÿ D{àÿÈQ LÿÀÿç¯ÿæ fÀÿëÀÿê A{s > -¨÷ÓæÀÿ ¨Àÿç`ÿæÁÿLÿ
Postal Regd.No-BN/43/12-14

NIJUKTI KHABAR
Employment & Education based leading weekly µÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ
BHUBANESWAR

RNI No. 52621/93

21É ¯ÿÌö
VOLL.XXI

ÓóQ¿æ- 15
ISSUE - 15

14 - 20 {Ó{¨u º Àÿ 2013
14 - 20 September 2013

6.00
6.00

Tel:0674- 2582532 / 533 / 534 Fax : 2582535
e - m a i l : n i j u k t i k h a b a r @gmail. c o m

Samantaray Academy
Multiple Learning Solution Provider...

Start Your Career with MERCHANT NAVY
Admission open for 10th /+2, +3, ITI, Diploma/B.E Pass/continuing Student .Age between 18-28 years The One and only academy in Odisha approved by -Belize of Central America with ISO 9001:2008 .

Join for Best Coaching....

Visit Us : www.samantaray.ac.in

BANK (P.O./CLERK), LIC/GIC, RAILWAY/SSC, OAS/IAS (CSAT)

6 months Training with 100% job guarantee
Book your seat 2day for the Shipping Career……..

OUR SAILASHREE VIHAR CAMPUS SHIFTED FROM DUPLEX- 48 TO DUPLEX-31 W.E.F. 1st SEPT. 2013.
H.O.: Surya Vihar , Link Road, Cuttack - 12 Call.: 0671-2323545/9438563121 Jayadev Vihar, BBSR - 9439871198 Sailashree Vihar, BBSR - 8280213839

ALL INDIA MARINE ACADEMY
Phone - 0680-2113302 / 303, Mob.9861212145 / 9861264222
PARADIP PORT TRUST Pradip port- 754 142, ODISHA (INDIA) ADMINISTRATIVE DEPARTMENT
Applications are invited from the Indian National for filling up of one post of Pilot (Reserved for ST) under Paradip Port Trust. The details of qualification, pay scale, age, experience, how to apply, other conditions etc are available at Paradip Port Trust website www.paradipport.gov.in Applications along with bio-data with copies of certificates should reach the Secretary, Paradip Port Trust, At/Po: Paradip Port, Odisha- 754142 latest by 05.10.2013. Secretary (I/C)

Opposite to NIST Engineering College N.H-5,Golanthara, Berhampur, Odisha E.Mail - aimaltd@rediffmail.com

BRITISH COUNCIL State Representative TESS-lndia for Odisha (Consultant)
TESS-lndia, a project funded by UKaid from the Department for International Development and led by The Open University, UK, and supported by the British Council, addresses the urgent need to improve the quality of teacher education in India. Inviting applications for the position of State Representative Odisha for the TESS-lndia project. Minimum five years' of experience in development sector (preferably education) in project implementation and interacting with state government departments of education. Proficiency in Hindi and Odiya (Speaking, Reading, Writing) required. Location: Partner office in Bhubaneshwar (Odisha). Duration: Consultancy contract till May 2015. How to apply: Detailed role profile and instructions are available on the website: http:// www.britishcouncil.in/about/jobs/state-representa-tive-tess-india-odishaconsultant. Only shortlisted candidates will be contacted.

Îæüÿú Óç { àÿOÿœÿú Lÿþç É œÿ A¨Àÿ xÿç µ ÿç f œÿ {S÷ x ÿú àÿç þ ç { sxÿú xÿç ¨ æsö { þ+æàÿú Lÿ¸ç s ç s ç µ ÿú FLÿú f æþç { œÿÓœÿú - 2013Àÿ Óó¨í ‚ ÿö ¯ÿç ¯ ÿÀÿ~ê ¨æBô "œÿç ¾ ë N ÿç Q¯ÿÀÿ' {H´ ¯ ÿú Ó æBsú {’ÿQ;ÿë >

An opportunity to power ahead with a power giant Maharatna NTPC invites Graduate Engineers!
NTPC Limited, India's largest power company with an installed capacity of 41,184 MW is presently contributing around 1/4th of the country's entire power generation and plans to become a 1,28,000 MW power company by 2032. NTPC is powering ahead by diversifying its portfolio to emerge as an integrated power major with presence across the entire energy value chain. A Maharatna and one of the most reputed companies, NTPC has won many prestigious awards and is amongst the best employers in the country. To fuel its ambitious growth plan, NTPC is looking for promising, energetic, young Graduate Engineers with brilliant academic record in disciplines of Electrical, Mechanical, Civil, Instrumentation and Electronics Engineering as Executive Trainee-2014 on a pay scale of Rs. 24900 - 3% - 50500/-. Selection Process: Step 1: All eligible candidates are required to appear for GATE-2014. Candidates will be shortlisted for Group Discussion and Personal Interview based on the GATE-2014 performance and the requirement. Detailed information regarding GATE-2014 is available on website gate.iitkgp.ac.in/gate2014 or on the websites of other IITs and IISc, Bangalore. For details regarding eligibility criteria, compensation package, reservation & relaxation etc. candidates may visit the website www.ntpccareers.net. Step 2: Candidates need to apply online for the post of ET-2014 after getting their GATE Registration Number. The Online application process will commence from 20.12.2013. For applying online candidates need to visit the website; www.ntpccareers.net. Important Dates: Commencement of online application for GATE-2014: 02.09.2013. Last date of online application for GATE-2014: 01.10.2013. Commencement of online Registration of application by candidates for NTPC: 20.12.2013. Last date for online registration of applications by candidates for NTPC: 18.01.2014. NTPC Limited (A Govt, of India Enterprise), NTPC Bhawan, Core 7, SCOPE Complex, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi110 003 www.ntpc.co.in

NHPC Limited (A Govt, of India Enterprise) Advertisement No: Rectt./REW(Odisha) WALK-IN-INTERVlEW FOR FRESH RECRUITMENT OF ELIGIBLE EXPERIENCED ENGINEERS ON FIXED TENURE BASIS FOR RE WORKS IN ODISHA STATE
Walk-in-lnterview for fresh recruitment of eligible Experienced Engineers on "Fixed Tenure Basis" for a period upto 31.03.2014 and extendable thereof as per actual requirements to carry out Rural Electrification Works in various Projects of Odisha State will be held on 20.09.2013 from 10:00 hours to 17:00 hours at Regional Office of Rural Electrification Works, NHPC Limited, Plot No-3(D), Block-C, Ground Floor, Setu Bhavan, Nayapalli, Bhubaneswar-751 012 (Odisha). Experienced Graduate Engineers qualifying with degree in Electrical/Electrical & Electronics/Power Systems & High Voltage/Power Engineering Discipline having minimum one year post qualification experience in ongoing implementations of Rural Electrification works can apply. Engineers from the State of Odisha shall be given preference. For Complete details, visit website: www. nhpcindia.com

DADLS-53

I&PR 15001/13/0102/1314

Govt, of India's, Venture Capital Assistance Scheme offers Financial Support to set up Agribusiness Units
Provides Agribusiness projects with - Assistance of margin money to enable promoter to avail of Bank Loan - Financial Assistance of Prepare DPR. - Interest free margin money, repayable after end of bank loan repayment. Norms for Assistance: - 10% share of estimated project cost approved by Bank - 26% of promoter equity (40% in Northeastern and Hill States) - Rs. 75 Lakhs (the least of the above). Qualifying Projects: Agriculture or allied sectors basically perishable viz. horticulture, floriculture, medicinal and aromatic plants, minor forest produce, apiculture, fisheries, etc. For more details contact the nearest branch of any Nationalized Bank or SFAC Small Farmers Agribusiness Consortium (Ministry of Agriculture, Govt. of India) NCUI Auditorium Building, August Kranti Marg. New Delhi - 110016, E-mail: sfac@nic.in Website: www.sfacindia.com

DADLS-53

I&PR 15001/13/0102/1314 I&PR 15001/13/0102/1314

DADLS-53

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 14 - 20 {Ó{¨uºÀÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

2
DATA ENTRY/CALL CENTRE JOB
Direct Joining (10th, +2, +3). Sal (5,400-8200). M o b :9 8 5 3 9 6 8 4 7 2 ,8 5 9 8 9 7 5 5 0 7

Aæ¯ÿÉ¿Lÿ
Bank H Tower ¨æBô Security Guard, Peon, Supervisor, Data Entry, Ladies Security Guard, Security Field Officer, Back Office Ladies ITI(Fitter, Electrician), ATM Maintenance, Block Co-ordinator B†ÿ¿æ’ÿç ¨çàÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > ÀÿÜÿç¯ÿæÀÿ Óë¯ÿç™æ Adç >
(Qualification 9th to +2) (Age - 18 year to 45 year) Monthly Salary 6000/- to 9000/Contact: 9938886390,7873379016

CUSTOMER CARE/BPO
Direct Joining (10th, +2, +3). M o b :9 6 5 8 5 7 6 9 2 0 ,9 6 5 8 2 5 7 5 9 0

þæS~æ{Àÿ œÿÓ}ó {s÷œÿçó 2013-14
ÓÀÿLÿæÀÿZÿ ’ÿ´æÀÿæ Ó´êLÿõ†ÿç¨÷æ© AæoÁÿçLÿ s÷Î þÜÿçÁÿæþæœÿZÿ ¨æBô œÿÓ}ó {s÷œÿçó {œÿ¯ÿæLÿë ’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDdç > BbÿëLÿ þÜÿçÁÿæ œÿçfÀÿ BIO-DATA, Certificate Xerox, 4sç üÿ{sæ, 10 sZÿæÀÿ xÿæLÿ sçLÿs(Qæþ µÿç†ÿ{Àÿ) ÓÜÿç†ÿ œÿçfÀÿ Phone œÿºÀÿ {’ÿB 20 ’ÿçœÿ þš{Àÿ Speed Post/Regd Post ’ÿ´æÀÿæ ¨vÿæB{¯ÿ > ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ: þæsçL ÷ ÿú ¨æÓ Lÿçºæ †ÿ’ÿë–ÿö > ¯ÿßÓ: 18 Àÿë 35 ¯ÿÌö >
Principal, Regional Institute
Plot No- 265/266, Krutibandhu Complex, Bhoisahi Lane, Backside of Baramunda Bus Stand, Bhubaneswar - 3, Ph: 9238103061, 0674-2354914

dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷ê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ
(Approved by the Govt. of Orissa) {Lÿ¢ÿ÷ H Àÿæf¿ ÓÀÿLÿæÀÿZÿ ÎæsçÎçLÿæàÿú,ÿ NALCO, PWD, †ÿÜÿÓçàÿ H BÀÿç{SÓœÿ ¯ÿçµÿæSþæœÿZÿ{Àÿ ¯ÿÜÿë ÓóQ¿Lÿ Aþç œ ÿÿ Revenue Inspector , Ó{µÿö ß Àÿ, {s÷ Ó Àÿ, xÿ÷æüÿuÓþ¿æœÿú,ÿ Work Sarkar Aæ¯ÿÉ¿Lÿ {ÜÿD$#¯ÿæÀÿë 8þÀÿëÿ B.A. {¾æS¿†ÿæ$#¯ÿæ ¨÷æ$öêZÿë 45 ’ÿçœÿ þš{Àÿ {s÷œÿçó ’ÿçAæ¾ç¯ÿ æ SC/STZÿë

160 Call Centre Executives (Odia)
+2 pass+Computer / Sal- 12,000/-

179 Welder, Fitter, Electrician
7th pass + Good health / Sal- 15,000/-

Call-9338 592259 (bbsr.) / 7504 846120 (Ngr.)

Óë¯ÿç™æ ’ÿçAæ¾ç¯ÿ > {s÷œÿçó ¨{Àÿ `ÿæLÿçÀÿç LÿÀÿç{¯ÿ æ BbÿëLÿ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êþæ{œÿ 20 ’ÿçœÿ þš{ÀÿÿPrincipal, Regional Institute, Plot No- 265/266,
Krutibandhu Complex, Bhoisahi Lane, Backside of Baramunda Bus Stand, Baramunda, Bhubaneswar 751003Zÿë s 50/- Zÿæ þœÿçAÝöÀÿ LÿÀÿ;ÿë æ

xÿæLÿ {¾æ{S þš {s÷œÿçó {œÿB¨æÀÿç{¯ÿ

JOB & Carrier
ÓÀÿLÿæÀÿê ¨qç L ÿõ † ÿ Lÿ¸æœÿê 102 f~ ¾ë¯ÿLÿ F¯ÿó ¾ë¯ÿ†ÿê LÿsLÿ ¯ÿ÷ Ü ÿ½ ¨ ë À ÿ, ¨ë À ÿê F¯ÿó µÿë ¯ ÿ{œÿÉ´ À ÿ ¯ÿ÷ æ o ¨æBô ¯ÿç µ ÿç Ÿ AüÿçÓçAæàÿú ¨’ÿ¯ÿê ¨æBô œÿç¾ëNÿç LÿÀÿë d ;ÿç > {¾æS¿†ÿæ 10th Pass, +2 F¯ÿó +3 > ¯ÿßÓ: (18 Àÿë 28) > ¨÷†ÿç þæÓÀÿ Aæß 4500/- Àÿë 25500/- F¯ÿó ÀÿÜÿç¯ÿæ, QæB¯ÿæ þæS~æ > œÿç¾ëNÿç ¨æBô Óó¨Lÿö LÿÀÿ;ÿë > LÿsLÿ: 9668468696 ¯ÿ÷ Ü ÿ½ ¨ ë À ÿ: 9776547862
SIKKIM MANIPAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Majitar, Rangpo, East Sikkim - 737136, Phone: 03592-246353, Fax 03592246112, Website : www.smit.smu.edu.in, Email: smit@smu.edu.in VACANCIES FOR FACULTY POSITIONS
Vacancies for faculty positions (Profs, Associate Profs and Assistant Profs) in various departments are available. Interested candidates may please forward their applications with Resume by 21 Sep 13, to SMIT by Post and e-mail ..indicating the post and department applied for at the top of the envelope and application. Details are available at www.smit.smu.edu.in. Personnel including those retired recently from Educational Institutions, Industries, Defence and Research. Establishments may also apply. Director, Incharge

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION, New Delhi
300 Raman Fellowships for Post Doctoral Research for Indian Scholars in United States of America for the year 2013 (date extended). Last date for submission of application for 300 Raman Fellowships for Post Doctoral Research for Indian Scholars in United States of America for the year 2013 through On-line submission has been extended from 31-07-2013to30-09-2013. SECRETARY

CENTRAL UNIVERSITY OF ORISSA, KORAPUT (Established by an Act of Parliament) Campus: Central Silk Board Building, Langiguda, Koraput 764020, Camp. Office: Type-C, Block-4, New Govt. Colony, Gajapati Nagar, Bhubaneswar - 751017 The Central University of Orissa, Koraput is conducting a walk-in-lnterview for the recruitment of Teachers for B.Ed (Teachers' Education) programme purely on temporary basis for a period of one year as per the date, time & venue mentioned below. Date- 18.09.2013, Time- 10.30 A.M. VenueConference Hall, Central University of Orissa Camp Office Bhubaneswaer, Type-C, Block-4 New Govt. Colony, Gajapati Nagar Bhubaneswar-17. The intending applicants having the NCTE eligibility norms are requested to report at the venue at 9 A.M. on 18.09.2013 with all their original Mark sheets & Certificates in support of their experience & qualification as well as the Curriculum-Vitae. The Curriculum-Vitae along with the attested copies of Mark sheets & Certificates be submitted to the Registrar, Central University of Orissa before the commencement of interview at the Camp Office. No TA/ DA will be provided to attend the interview. For further details about eligibility norms, Salary and other Terms & Conditions please visit our Website www.cuo.ac.in Registrar Science & Engineering Research Board Department of Science & Technology, Government of India a Joint Initiative of Science & Engineering Research Board & Confederation of Indian Industry To Build Future Leaders In Industrial Research & Development APPLICATIONS ARE INVITED FROM DOCTORAL FELLOWS (IN PARTNERSHIP WITH INDUSTRY) TO AVAIL DOUBLE SCHOLARSHIPS IN THE AREAS OF SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, AGRICULTURE & MEDICINE THE SCHEME: To attract talent for Doctoral Research, nurture leadership qualities in research scholars, provide them exposure to international best practices, innovative ways of thinking and to boost industrial research by academic institutions, the government and industry have jointly developed a scheme for supporting aspiring 100 PhD scholars every year with double scholarship (up to Rs. 6 lakh per annum), 50% of which will be provided by government and balance 50% by a sponsoring company, for doing research as assigned by the sponsoring company, for four years. The fellow will receive PhD degree by doingthis industrial research. ELIGIBILITY: • Doctoral fellow should have registered for full-time PhD program in the academic year 2013-14 in any recognized Indian University/Institute/Research Laboratory • Doctoral fellow should have identified (before applying) an industry partner who should be ready to support the research project financially and also lend technical and intellectual support. • The topic of research should have practical relevance and industrial application as mutually agreed between applicants and sponsoring industry. • The candidate and the proposed research topic should qualify on criteria of excellence and relevance and be of technical and scientific merit. • The selected doctoral fellowshould be willing to work with/ in industry as and when required by the industry partner during the project period. SELECTION PARAMETERS: • A high level Apex Council consisting of members from academia, industry and government will review the applications and select the candidates for award of PM Fellowships. The project should be innovative and of high scientific merit; with discrete R&Das opposed to exploratory investigation. The proposed research should have a high potential to translate into a business opportunity and commercialization. • High credibility, capacity of doctoral fellow and the institution. HOW TO APPLY: Applications have to be submitted online. For application and detailed information, log on to: www.primeministerfellowshipscheme.com. Last date of On-line Submission of Application Form: November 30, 2013 CONTACT US. SS Kohli, Director, DST, Email: pm.scheme@cii.in, Shalini S. Sharma, Head-Higher Education, Cll, Email: shalini.sharma@cii.in & neha.gupta@cii.in

Allen BioPharma Ltd, Mktg. wing of Allen Labs. Ltd. Requires ASM & Sales Executives for Ayurvedic OTC Division.
Candidate should be Graduate, Age within 35 years having 2-3 yrs experience in Cosmetics / Ayur & Pharma trade preferred at different H.Q.s of West Bengal specially Kolkata, Howrah, Burdwan" Malda, Midnapur & 24pgs immediately. Salary will not be a bar for the right candidate. Walk in for an interview on 16th September 2013 between 11am & 3pm at Allen Estate, Krishnapur Road, Kolkata-102, Ph.25717273 / 64502104 / 9836456565, Toll Free : 1800-345-2210, Emailinfo@allenlab.com

DELHI PUBLIC SCHOOL NIGAHI P.O. Nigahi, Distt. singrauli(M.P) - 486 884 Tel: 07805 - 253500/276536
1. PGT-Biology, Economics, Physics & Maths 2. TGT- Hindi, History, Maths, Computers & English 3. PRT(only for Lady Candidates)- English, Science & Sports 4. I .abAttendant (Physics) Salary: As per 6th Pay Commission. Apply with a Demand Draft of Rs. 200/drawn on Union Bank of India, Nigahi Branch in favour of the Principal, Delhi Public School Nigahi within 12 days of the advertisement. For details visit: www.dpsnigahi.org

STATE COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING, ODISHA, BHUBANESWAR Ph.: 0674-2392913, 2391521, 2391471 Fax-2391632;
The online registration of trainees admitted in different Government & Private ITIs of the state under NCVT affiliated trade during August 2013 will be made only through online process in the new website of the Council http://sctevtodisha.nic.in by clicking on Vidyarthi link. Please visit the aforesaid Council website & upload the data of trainees as required. Secretary(l/c), SCTE&VT

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 14 - 20 {Ó{¨uºÀÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

3

71 NEW VACANCY AT CUTTACK OFFICE
FL PROMINENT MNC †ÿæ'Àÿ OFFICIAL CHANEL PARTNER ¨æBô 71 f~ ¾ë ¯ ÿLÿ H ¾ë ¯ ÿ†ÿê ¨÷ æ $ö ê Zÿë {¾æS¿†ÿæ H ’ÿä†ÿæLÿë µÿç Ÿ µÿç Ÿ ¨’ÿ¯ÿê{Àÿ ×æßê œÿç ¾ ë N ÿç {’ÿDdç > Age Below 35 years. {¾æS¿†ÿæ 10th/+2, +3/MBA or Freshers also apply. þæÓçLÿ {ÀÿæfSæÀÿ Rs. 5500/- Àÿë Rs. 12500/- then onwords. Hostel Free. Cont. within 5 days with Bio-data. To :

AMAZING CREATION
Ph.No.- 0671-6580630/8093380630

Near SIVANI GLASS HOUSE, PALAMANDAP, CUTTACK-12,

JOB FOR ALL CATAGORY

þæsç÷Lÿú, +2, +3 ¨æÓú
{¾Dôþæ{œÿ þæsç÷Lÿú, +2, +3, ¨Àÿêäæ{Àÿ ¯ÿæÀÿºæÀÿ ¨Àÿêäæ {’ÿB ¨æÓú LÿÀÿç¨æÀÿçœÿæÜÿæ;ÿç {Óþæ{œÿ Aæþ AœÿëÏæœÿÀÿ Ó´†ÿ¦ ¯ÿ¿¯ÿ×æ ’ÿ´æÀÿæ ¨æÓú LÿÀÿç ¨æÀÿç{¯ÿ > DNÿ Óæs}üÿç{Lÿsú ÓþÖ ÓÀÿLÿæÀÿê ÖÀÿ{Àÿ S÷Üÿ~êß >
Principal, Regional Institute
Plot No- 266, Krutibandhu Complex, Bhoisahi Lane, Backside of Baramunda Bus Stand, Baramunda, Bhubaneswar - 3, Ph: 9238103061, 0674-2354914
SARDAR RAJAS MEDICAL COLLEGE HOSPITAL & RESEARCH CENTRE, Jaring, Nandol Post, Bhawanipatna, Kalahandi District, Odisha
WANTED M.D Physiology & Bio Chemistry. S.R O&G, G.S& G.M. J.R M.B.B.S. Immediate appointment, Salary negotiable Sent resume to : principalsrmch@gmail.com or contact: mobile No: 09437035308 / 9178981800 /8457058709

A Company Aæ¯ÿÉ¿Lÿ LÿÀÿë d ç 134 Candidates(M/F) for Odisha. ¯ÿßÓ (18-35)yrs. Monthly Income Rs. 4500/- to Rs. 12000/- ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ Graduates/Undergraduates/ MBA/Technical/Fresher also apply. Hostel facility for all selected candidates. Contact within 6 days

CAREER PROMOTER
Oppt. Hotel Basanti(Top Floor), Mahatab Road, Cuttack, Ph: 0671-2321295

NEW OFFICE! VACANCY-24
No Experience/No Registration fee, Permanent Job {Àÿ Monthly Rs. 5500/- Àÿë Rs. 8600/- ¨æB¯ÿæLÿë {¾æS¿ ¯ÿç{¯ÿ`ÿç†ÿ {ÜÿD$#¯ÿæ ÓþÖ Male/Female þæœÿZÿë FLÿ MNC Company †ÿæ'Àÿ Administration Section {Àÿ œÿç ¾ ë N ÿç LÿÀÿë d ç > Age: below 35 Yrs. Qual.: 10th/+2 AæÓ;ÿæ 6 ’ÿç œ ÿ þš{Àÿ Biodata ÓÜÿç † ÿ Óæäæ†ÿ LÿÀÿ;ÿë > ( Fresher also apply )

WELLDONE INTERNATIONAL
Dhar ma Nagar, 1st Lane, House No-5, Berhampur. Ph: 0680-6451093, Ganjam
F$#{Àÿ ¨÷LÿæÉç†ÿ {Lÿ{†ÿLÿ ¯ÿçj樜ÿLÿë µÿçˆÿçLÿÀÿç Lÿçdç ¨ævÿLÿ vÿLÿæþêÀÿ ÉçLÿæÀÿ {ÜÿD$#¯ÿæ AæþÀÿ ’ÿõÎ{ ç Sæ`ÿÀÿ {ÜÿDdç > ¯ÿçj樜ÿ {’ÿD$#¯ÿæ Óó×æþæœÿZÿ ÓÜÿ LÿæÀÿ¯ÿæÀÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨í¯ÿöÀÿë Ó¯ÿç{ÉÌ †ÿ$¿ H œÿçfÀÿ ¯ÿç{¯ÿLÿ QsæB LÿæÀÿ¯ÿæÀÿ LÿÀÿ;ÿë > F$#¨æBô œÿç¾N ë ÿç Q¯ÿÀÿ Lÿˆÿö¨ õ ä ’ÿæßê ÀÿÜÿç{¯ÿ œÿæÜÿ] >

¨ævÿLÿZÿ ¨æBô Óí`ÿœÿæ:

NATIONAL INSTITUTE OF EPIDEMIOLOGY (ICMR) (Dept. of Health Research) Second Main Road, TNHB, Ayapakkam. Chennai-77. Ph:26136258,26136260 Applications are invited upto 11.11.2013 for one post of Senior Administrative Officer in the Pay Band PB-3 Rs.15600-39100+Grade Pay Rs.6600/- at the ICMR'S National Institute of Epidemiology, Chennai. Essential Qualification: Administrative Officers in the GP of 5400 who have rendered 5 years of approved service in Govt. Organizations in that grade OR who have rendered not less than 13 years of combined approved service in the post of Section Officer & Administrative Officer or Private Secretary & Administrative Officer, are eligible to apply. The details are available on the Institute's Website: www.nie.gov.in Director

œÿç¾ëNÿç
Hindustan Spices Ltd. FLÿ ISO CERTIFIED Lÿ¸æœÿê 5sç œÿí † ÿœÿ

ÉçÅÿæoÁÿ{Àÿ œÿç¾N ë ÿç ¨æBô HÝçÉæÀÿë 72 f~ ¨÷æ$öê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > *Condition Apply*
POST (Age-17-28) Dy. Manager Labour Incharge Product Supervisor Field Executive Packing Boy EARN Rs.8300 Rs.6750 Rs.4650 Rs.5200 Rs.4200 QLF. +3 +2 10th 10th 7th

QæB¯ÿæ H ÀÿÜÿç¯ÿæ þæS~æ > BbÿëLÿ ¯ÿ¿Nÿçþæ{œÿ AæÓ;ÿæ 7 ’ÿçœÿ þš{Àÿ ÓþÖ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ ÓÜÿ Óæäæ†ÿ LÿÀÿ;ÿë >
Regd. Office Time: 8 AM to 2 PM

¨âsú œÿó-4693, {ÓðœÿçLÿ Ôÿëàÿú ¨æQ{Àÿ, þ{oÉ´Àÿ {Àÿàÿ{H´ D¨ÝæLÿWÀÿ Óæþ§æ SÁÿê, Aæ’ÿçþæ†ÿæ Lÿ{àÿæœÿê, µÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ

Cont.: 9237559242
Website: www.hindustanspices.com
œÿç¾N ë ÿç Q¯ÿÀÿ{Àÿ Aæ¨~Zÿ Óó×æÀÿ {Lÿò~Óç œÿç¾N ë ÿç Lÿçºæ œÿæþ{àÿQæ Óº¤ÿêß ¯ÿçj樜ÿ {’ÿ¯ÿæLÿë `ÿæÜÿë$ ô { # àÿ {¾æSæ{¾æS LÿÀÿ;ÿë 0674 - 2582532

INDIAN OIL CORPORATION LIMITED (Refineries Division) PARADIP REFINERY PROJECT, PARADIP Advertisement No. PDRP/HR/01/Rectt-13
Indian Oil Corporation Limited, the largest commercial undertaking in India and a Fortune “Global 500” company requires result oriented personnel with initiative and enterprise for its Grass root Refinery at Paradip, Odisha. Applications are invited from candidates with prescribed qualification and minimum one year of post qualification experience (as on 31/08/2013) indicated against each position.

# The indicated number of vacancies may either increase/decrease at the discretion of Management. Note: All the above mentioned posts are operated in rotating shift. Qualification & Experience: The prescribed qualification from Govt. recognized Indian university/Institute as a regular full time course and the required %age marks, experience as on 31-08-2013 for each post is given below. Post: Jr. Engg Asstt-IV (Production). Essential Qualification & Experience: Discipline-Chemical 3 years Diploma in Chemical Engineering / BSc (Physics, Chemistry or Industrial Chemistry & Mathematics) with minimum 60% marks in aggregate with minimum one year experience in operation in a Petroleum Refinery / Petrochemicals / Fertilizer plants. Jr. Engg. Asstt-IV (P&U-O&M) DisciplineElectrical - 3 years Diploma in Electrical Engineering with minimum 60% marks in aggregate with minimum one year experience in operation / maintenance of Generators/Distribution Sub Stations (LT & HT at 0.4 KV & 6.6 KV level or above respectively)/ Maintenance of HT/LT Switch gears (PCC/ MCC)/ Transformers/ Motors/ ACBs/ VCBs/UPS/ Battery Chargers/ Variable speed drives/ protective relays including electromagnetic/Static/Numerical relays in Petroleum Refinery/ Petrochemical/ Heavy engineering / Fertilizers / Power Plants. Jr. Engg. Asstt-IV (P&U-O&M) Discipline-Mechanical /Electrical. - 3 years Diploma in Mechanical or Electrical Engineering and Boiler competency certificate (1st class or as may be applicable under the respective State Boiler Rules) with minimum one year experience in operation of Thermal power station (Boilers, HRSGs, Gas Turbines, Steam Turbines, Air compressors, DM Plant / RO Plant, Fire water pump house) in Petroleum Refinery / Petrochemical/ Heavy engineering / Fertilizers/ Power Plants. Jr. Engg. Asstt-IV- (Mechanical Maintenance) Discipline – Mechanical. - 3 years Diploma in Mechanical Engineering with minimum 60% marks in aggregate with minimum one year experience in maintenance / overhauling of rotary equipments such as Compressors, Gas / Steam Turbines, Pumps, Mechanical Seals / Dry gas seals, Bearings (Journal / Anti-friction), Safety valves, etc; in a Petroleum Refinery / Petrochemical / Heavy engineering / Fertilizers/ Power Plants. Jr. Engg. Asstt-IV- (Instrumentation Maintenance) DisciplineInstrumentation - 3 years Diploma in Engineering in Instrumentation / Instrumentation & Electronics / Instrumentation Control with minimum 60% marks in aggregate with minimum one year experience in Maintenance of Modern instrumentation control system like DCS, PLC with electronic field instrumentation, loop configuration, condition monitoring, cabling, earthing etc., in a Petroleum Refinery / Petrochemical / Fertilizer company. Candidates conversant with installation, testing & commissioning of Instrumentation Control systems in modern petroleum and petrochemical industries will have added advantage. Note: Candidates possessing professional qualifications such as BE or equivalent, MBA or equivalent or MCA shall not be considered for the above notified posts. AGE LIMIT: Minimum 18 years and maximum 26 years (relaxable by 1 year for candidates having requisite experience upto 2 years & relaxable by 2 years for candidates having experience of 2 years or more) as on 31-08-2013 (Relaxable by 5 years for SC/ST, 3 years for OBC, for the posts reserved for them). Age relaxation applicable for Ex-Serviceman as per Govt. directives. PAY & PERKS: In addition to the Basic Pay,

D.A., HRA and other benefits like Provident Fund, Employees’ Pension Scheme under PF, Gratuity, Company Quarters, Children Education Allowance, LTC / LFA, medical benefits, productivity / performance linked incentive, leave encashment, conveyance allowance, superannuation benefits, Post Retirement Medical Attendance benefits etc. shall also be admissible as per the rules of the Corporation. SELECTION METHODOLOGY: Selection would be based on written test / trade test, wherever applicable and personal interview. The candidates will have to pass successfully through each stage of the selection process and pre-employment medical fitness for being adjudged suitable for selection. Filling up of vacancies is solely at the discretion of the management based on suitability of candidates and no claim will arise for appointment, if vacancies are not filled due to unsuitability/insufficient number of candidates. The candidature of the applicant would be provisional and subject to subsequent verification of certificates/ testimonials. CONCESSIONS/RELAXATION: Minimum qualifying marks for SC/ST candidates is pass mark in the relevant Degree/Diploma examination. SC/ST candidates appearing for written test / interview will be reimbursed single second class railway fare from the nearest railway station of the mailing address to the place of test/ interview and back by the shortest route on production of ticket, provided the distance is not less than 30 KMs. SC/ST/ EXSM candidates are exempted from payment of application fee. GENERAL INSTRUCTIONS: Candidates are advised to carefully read the full advertisement for details of educational qualification and other eligibility criteria before submission of on-line application. Training period shall not be counted towards experience. For claiming the benefit of OBC category, the candidate should submit a latest caste certificate in the proforma prescribed by Govt. of India, which would, among others, specifically mention that the candidate does not belong to the persons/ sections (creamy layer) as mentioned in column 3 of the schedule to the Department of Personnel & Training in the Government of India OM No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 8.9.1993. Candidates belonging to OBC category but falling in creamy layer are not entitled to OBC reservation benefits. Accordingly such candidates may choose to apply for the positions provided they meet the age criteria applicable to UR candidates and indicate their category as “UR”. Indian Oil Corporation (Paradip Refinery) being a Central Public Sector Undertaking, only those communities that are mentioned in the common list of OBC prepared by Central Government shall be treated as OBC for the purpose of reservation. Applicants from Govt. /Semi Govt. /PSU will be required to submit their application through proper channel (after on line application) and produce “No Objection Certificate” at the time of written test/ trade test and personal interview and release order from the employer at the time of joining. The candidate must have the prescribed qualification, experience and age as on 31-08-2013. OBC & General candidates are required to attach a crossed Demand Draft of Rs.150/(Rs. One hundred fifty only) as application fee (non-refundable) in favour of Indian Oil Corporation Ltd. payable at State Bank of India, Paradeep Branch (Branch Code: 003945, IFSC Code : SBIN0003945) along with a copy of the on-line application print out. Candidates must write their full name and address on the back side of Demand Draft. Applications without supporting documents/ incomplete/not fulfilling the prescribed criteria in any respect shall be rejected. One candidate can apply for one post only. Candidates applying for more than one post will not be considered and their application will be rejected. The decision of the Management will be final and binding on all candidates on all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of the applications, mode of selection, cancellation of the recruitment process etc. No enquiry / correspondence will be entertained in this regard. At any stage of the recruitment processes if it is found that the candidate has furnished false or incorrect information then the candidature / appointment of the candidate is liable to be cancelled. Requirement before filling on-line application form. The candidate must have an active email ID which must be valid for atleast six months as all future communication with candidate will take place only through email. The candidate should have the relevant documents/certificates pertaining to age, qualification, caste, experience if any, demand draft (if required) etc. ready before applying on-line. How to Apply: Candidates meeting the above prescribed eligibility criteria may visit our website www.paradiprefinery.in and apply on-line from 26-08-2013 to 16-09-2013. Incomplete on-line applications or on-line applications received after the due date will be rejected. Only online applications will be accepted. After successfully applying/registering on-line application, the candidate must take a print out of the filled in on-line application form, along with all supporting documents and send it by ordinary post to Indian Oil Corporation Limited, Paradip Refinery Project, Post Box No. 145, General Post Office(GPO), Bhubaneswar-751001. The last date of receipt of printout of online application form along with supporting documents is 25-09-2013. Application received after last date shall be summarily rejected. Canvassing in any form is liable to render the candidate ineligible for any of the above posts. Queries, if any, may be addressed to the following e-mail id : pdrp-recruitment@indianoil.in LAST DATE OF SUBMISSION OF ONLINE APPLICATION : 16-09-2013. LAST DATE OF RECEIPT OF PRINTOUT OF ONLINE APPLICATION FORM ALONG WITH SUPPORTING DOCUMENTS : 25-09-2013.

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 14 - 20 {Ó{¨uºÀÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

4
group of non-progressive conditions of a person characterized by abnormal motor control posture resulting from brain insult or injuries occurring in the pre-natal or infant period of development. (iii) All the cases of orthopaedically handicapped persons would be covered under the category of „locomotor disability or cerebral palsy. (e) DEGREE OF DISABILITY FOR RESERVATION: Only such persons would be eligible for reservation in posts who suffer from not less than 40 per cent of relevant disability. A person who wants to avail the benefit of reservation would have to submit a Disability Certificate issued by a competent authority in the format given in Annexure- 5. (f) COMPETENT AUTHORITY TO ISSUE A DISABILITY CERTIFICATE: The competent authority to issue a Disability Certificate shall be a medical Board duly constituted by Central or State Government consisting of at least three members out of which at least one shall be a specialist in the particular field for assessing locomotor/cerebral/visual/hearing disability, as the case may be. (g) Visually Handicapped candidates / those candidates whose writing speed is affected by cerebral palsy can avail the assistance of scribe for writing answers on their behalf. For engaging the scribe the candidate will have to suitably inform the Railway Recruitment Cell in advance as per Annexure- 6. The engagement of scribe will be subject to the following conditions:- (i) The candidates will have to arrange their own scribes at their own cost during examination. Separate admit cards will be issued to the scribes accompanying such candidates. Admit card should contain the particulars and photograph of the scribe duly signed by him/her. (ii) The academic qualification of the scribe should be one grade below the qualification prescribed for the post for which recruitment is made (iii) The candidates as well as the scribe will have to give a suitable undertaking (Annexure-6) along with the application confirming that scribe fulfills all the stipulated eligibility criteria for a scribe as mentioned above. In case it transpires later, that he/she did not fulfill any of the laid down eligibility criteria or there has been suppression of material facts the candidature of the applicant will stand cancelled irrespective of the result of the examination. The candidate shall be responsible for any mis-conduct on the part of the scribe brought by him/her. The under taking should be submitted by the visually handicapped and the candidates whose writing speed is affected by cerebral palsy along with his/her application. (h) All one eyed candidates and VH candidates whose visual degree of disability is less than 40% shall not be considered as visually handicapped persons and the provision of engaging scribe shall not be applicable to them. (i) Medical Examination: All selected candidates will be subjected to medical examination by Railway Medical Authority at the time of appointment and only those confirming to the medical standards as laid down in the Indian Railway Medical Manual and other extant provisions as the case may be, will be eligible for appointment. 4. EX-SERVICEMEN CANDIDATES: This employment notice contains vacancies reserved for ex-servicemen irrespective of their community. The term Ex-Servicemen means a person: (a) who has served in any rank (whether as a combatant or non-combatant) in the regular Army, Navy or Air Force of the Indian Union but does not include a person who has served in the Defence Security Corps, the General Reserved Engineering Force, the Lok Sahayak Sena and the Para Military Forces and who has retired from such services after earning his/her pension or (b) who has been released from such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond his control and awarded military service or other disability pension or (c) who has been released otherwise than on his own request as a result of reduction in such establishment or (d) the persons serving in the Armed Force of the Union, who on retirement from service would come under the category of Ex-Serviceman, may be permitted to apply for re-employment one year before the completion of the specific terms of engagement and avail themselves of all concessions available to Ex-servicemen, but shall not be permitted to leave the Uniform until they complete the specified terms of engagement in the Armed forces of the Union. Such service Personnel who are likely to be discharged from military service on or before 01.09.2014 are eligible to apply against this employment notice. (i) Ex-Servicemen are required to clearly indicate all required particulars including community in the application form and enclose all documentary proof, as required. However, regardless of community, ex-servicemen will be considered only against the ex-servicemen quota. (ii) Ex-servicemen candidates who have already secured employment under the ex-servicemen quota in Central Government in PB-I + GP 1800/- will be given only age relaxation but will not be considered under ex-servicemen quota. 5. MODE OF APPLICATION: 5.1 Candidates should submit the applications either in Hindi or in English in the format annexed as Annexure- 1 to this Notification. Application having any change in the format will be rejected. 5.2 The application should be on good quality A-4 size bond white paper using one side only. News paper cuttings should not be used as applications. 5.3 Candidates should ensure that application is on a single sheet conforming to the above specifications. Applications in more than one sheet shall be rejected. Candidates using printed application form from any other source should ensure that it conforms to the prescribed format. The application form (Annexure .1) can also be downloaded and printed from RRC.s website www.rrcecr.gov.in 5.4 Candidates should fill up the application form in his/her own handwriting either in Hindi or in English with blue or black ball point pen only. 5.5 Candidates belonging to SC/ST communities should enclose a community certificate in the format given in Annexure -2 of this Notification. 5.6 Candidates belonging to OBC community should enclose a community certificate in the format given in Annexure - 3 of this notification. In addition the OBC candidates should enclose self-declaration of non-creamy layer status in the proforma given in Annexure-4. 5.7 Candidates who have already been debarred for life from appearing in all the examinations conducted by the Railway Recruitment Boards/Railway Recruitment Cells or those who have been debarred for a specified period, which is yet to be over, are not eligible to apply. 5.8 In item number 1, 2 & 3 of the application form, candidate should fill up his/her Name, Father.s name and Date of Birth which should match with those mentioned in his/her 10th/Matric certificate. 5.9 Candidates should send their applications sufficiently in advance to reach this office on or before the closing date. Railway Recruitment Cell/East Central Railway shall not be responsible for any postal delay or wrong delivery of applications. 5.10 Candidates are required to copy the following para (Declaration), in his /her own running handwriting, in space providing at column 19 in the Application format. ''I hereby declare that all the particulars given above by me are true and correct to the best of my knowledge. I am aware that in the event of any information furnished by me being found false / incorrect at any stage, my candidature will be rejected summarily and I will also liable for criminal action. I will abide by the instructions given in the notification.'' If the candidate copies the above para in English CAPITAL letters only or does not copy the above para at all or copies the para partially and leaves blank the major portion of the space provided in column 19 of the application form, his application shall be rejected summarily solely on this ground. Visually Handicapped candidates are exempted from writing the declaration. 5.11 Candidate should put Signature, Place and date of filling of application at the bottom of the Application form at the assigned place. Signature of the applicant must be specific so that the same may not be copied easily. Signature in Capital letters or open letters will not be accepted and the applications having such type of signatures will be rejected summarily (VH candidates exempted from signature). Undated or predated applications will also be rejected summarily. 5.12 Candidate should put clear and readable Left Thumb Impression (LTI) in the specified box of the application form. If the candidate does not put his LTI at all or puts partial LTI or blurred/smudged LTI or such LTI which is not readable, his application shall be rejected summarily solely on this ground. Clear and readable LTI can be given by taking sufficient ink on the whole left thumb and then putting the impression with soft hand without pressing hard on the paper. 6. WHOM TO APPLY: 6.1 The duly filled up application along with the required documents should be addressed to the Assistant Personnel Officer (RRC), Railway Recruitment Cell, East Central Railway, Polson Complex, Digha Ghat, Patna – 800011, Bihar. Or dropped in the Application Box/ Room at Railway Recruitment Cell office, East Central Railway, Polson Complex, Digha Ghat, Patna – 800011 Bihar upto 18.00 hours of the closing date i.e 14.10.2013 on all working days i.e except Saturday, Sunday and Gazetted Holidays. 6.2 On the envelope containing the application, “APPLICATION FOR RECRUITMENT TO THE POSTS IN PAY BAND-1 + GRADE PAY RS.1800/-, EMPLOYMENT NOTICE NO. RRC/ECR/GP 1800/1/2013”, should clearly be written. Physically Handicapped candidate should mention „PHYSICALLY HANDICAPPED CANDIDATE. at the top right side of the envelope. 6.3 The candidate should send application duly filled in along with required documents by ORDINARY POST, so as to reach the abovementioned office within the closing date and time. Application received after closing date and time, for any reason whatsoever,
(Contd.Next Page.. )

EAST CENTRAL RAILWAY, Railway Recruitment Cell Polson Complex, Digha Ghat, Patna - 800011 Website : www.rrcecr.gov.in, Helpline Tele No. 0612-2560029, 2560035 Employment Notice No: RRC/ECR/GP 1800/1/2013 Opening Date for Submission of application : 02.09.2013 Closing Date for submission of application : 14.10.2013 upto 18.00 Hrs.
Closing Date for Assam, Meghalaya, Manipur, Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu & Kashmir, Lahaul & Spiti districts and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands: 29.10.2013 upto 18.00 Hrs. Open Recruitment to posts in Pay Band – 1 of Rs.5200-20200 with Grade Pay of Rs.1800/-. IMPORTANT: Candidates should note that all the Zonal Railways are likely to issue separate Notifications for recruitment to the posts in Grade Pay Rs. 1800/-. Selection process shall be conducted simultaneously by all the Railways and the date of Written Test will be same for all Railways. Candidates should keep this in mind before applying for any particular Notification. Railway Recruitment Cell, Patna invites applications from citizens of India and such other candidates declared eligible by the Ministry of Home Affairs, Government of India to fill up the following posts in Pay Band-1 of Rs.5200-20200 with Grade Pay of Rs.1800/- in East Central Railway. 1. NAME OF POSTS AND VACANCIES FOR WHICH RECRUITMENT IS TO BE CONDUCTED:

ABBREVATIONS USED: SC–Scheduled Caste; ST-Scheduled Tribe; OBC-Other Backward Classes; UR-Un-reserved; PWD – Person with Disability; PH – Physically Handicapped; VH-Visually Handicapped; HH-Hearing Handicapped; OH- Orthopedically Handicapped. COE- Centre of Excellence, EXM – Ex-Serviceman, PET-Physical Efficiency Test, Railway Board – Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi. Important Note: (i) The number of vacancies is provisional. This may vary across categories and communities as per administrative requirements and directives of Railway Board. (ii) Vacancies for Ex-Servicemen have also been included in this notification. (iii) The above vacancies include the 3% PH Quota @ 1% each for OH, VH and HH. However, the posts against which selected PH Quota recruits will be finally appointed will be confined to the list of specified categories circulated by Railway Board. 2. ELIGIBILITY CRITERIA: 2.1 MINIMUM EDUCATIONAL QUALIFICATION: Candidates should possess the qualification of 10th Pass or ITI / Centre of Excellence (COE) or equivalent. Candidates appearing at and/or awaiting results of the final examinations of 10th/ITI/COE or equivalent on the date of application are not eligible to apply. Educational Qualification must be from Recognized Institutions/Boards, otherwise candidature will be cancelled. 2.2 AGE LIMIT: 2.2.1 The minimum age limit is 18 years and the upper age limit is 33 year as on 01.01.2014. 2.2.2 The upper age limit is relaxable for the following specified categories to the extent indicated below. i) By 5 years for candidates belonging to SC/ST communities. ii) By 3 years for candidates belonging to OBC communities. iii) By 5 years to candidates who have originally been domiciled in the State of Jammu & Kashmir during the period from 01.01.1980 to 31.12.1989. iv) For Persons with Disabilities (PWD) – 10 years for UR, 13 years for OBC and 15 years for SC/ST candidates. v) Relaxation for Ex-Servicemen in the age will be total Military service plus 3 years subject to completion of at least six months regular attested service. vi) For the serving Railway Staff and Casual Laborers/Substitutes, the relaxation in upper age limits will be up to 40 years for Unreserved candidates, 45 years for SC/ST candidates and 43 years for OBC candidates, provided they have put in a minimum of 3 years service (continuous or in broken spells). For those working in Quasi-Administrative offices of the Railway organization such as Railway Canteens, Cooperative Societies and Institutes, the community-wise relaxation in upper age limits will be up to the length of service rendered subject to maximum of 5 years. vii) Upper age limit in case of widows, divorced women and women judicially separated from their husbands but not remarried shall be relaxed up to 35 years for Unreserved, 38 years for OBC and 40 years for SC/ST candidates. viii) The upper age limit in case of course completed Act Apprentices applying for those posts whose minimum qualification is Course completed Act apprenticeship shall be relaxed to the extent of apprentice training undergone by them under the Apprenticeship Act 1961. 2.2.3 There shall be no relaxation in lower age limit. 2.2.4 PROOF OF AGE: (a) Matric Certificate issued by Board, or, (b) School Leaving Certificate counter signed by Inspector of Schools /Headmaster/District Education Officer. 3. APPLICATION FEE: (i) Rs. 100/- (one hundred only) payable in the form of crossed Indian Postal Order only, drawn in favour of Assistant Personnel Officer(RRC), Railway Recruitment Cell, E.C.Railway, payable at Patna. Remittance of examination fee in any other form will not be accepted and application shall be summarily rejected solely on this ground. Indian Postal Order (s) should not have been issued earlier to the date of issue of this notification. (ii) Candidate should write his name and address on the place provided on the Indian postal order (IPOs). Examination Fees is not refundable and it cannot be adjusted for another examination under any circumstances. 3.1 The following categories are exempted from payment of examination fee: (i) Candidates belonging to SC/ST communities (ii) Women candidates (iii) Candidates belonging to minority (described in para 3.2 below) communities (iv) Candidates belonging to economically backward class having annual family income of less than Rs. 50,000/- (v) Persons with Disabilities (PWD) or Physically Handicapped (PH) candidates. (vi) Ex-Servicemen. 3.2 Minorities mean Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zorastrians (Parsis). For claiming waiver of examination fee, candidates belonging to Minority community should furnish „self declaration. as mentioned in Annexure-7 along with application form. At the time of document verification such candidates claiming waiver of examination fee will be required to furnish „minority community declaration. affidavit on non-judicial stamp paper that he/she belongs to any of the above minority community. If the affidavit is not produced during document verification, the candidature will be rejected. 3.3 Economically backward classes means the candidates whose annual family income is less than Rs.50,000/-. Such candidates have to submit Income Certificate in the format at Annexure-8 on the letter head/pad of the issuing authority and enclose with the application. If the original Income Certificate is not produced during document verification, the candidature will be rejected. 3.4 PERSONS WITH DISABILITES (PWD): Definitions of Disabilities: (a) Blindness: 'Blindness' refers to a condition where a person suffers from any of the following conditions, namely: (i) total absence of sight; or (ii) visual acuity not exceeding 6/60 or 20/ 200 (snellen) in the better eye with correcting lenses; or (iii) limitation of the field of vision subtending an angle of 20 degree or worse. (b) Low vision: 'Person with low vision' means a person with impairment of visual functioning even after treatment or standard refractive correction but who uses or is potentially capable of using vision for the planning or execution of a task with appropriate assistive device. (c) Hearing Impairment: 'Hearing Impairment' means loss of sixty decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies. (d) (i) Locomotor disability: 'Locomotor disability' means disability of the bones, joints or muscles leading to substantial restriction of the movement of the limbs or any form of cerebral palsy. (ii) Cerebral Palsy: 'Cerebral Palsy' means a

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 14 - 20 {Ó{¨uºÀÿ, 2013
(Contd. from prev,. Page.. )

NIJUKTI KHABAR

5
qualifications on the date of application. Educational Qualification certificates, if issued in language other then Hindi or English, it.s translated copy in English/Hindi, duly signed by the candidate must be attached otherwise applications will be rejected summarily treating them as applications without enclosures. 13.6 Candidate underaged/overaged as on 01.01.2014. 13.7 More than one application submitted by the same candidate. In this case all such applications shall be rejected. 13.8 Applications without the declaration (printed along with item 19 of the application form and also mentioned in para 5.10 of this notification) being re-produced by the candidate at appropriate/designated place in the application in his/her own running handwriting. 13.9 Applications without signature of candidate. Signatures only in English Capital letters shall be treated as applications without signature and shall be rejected. 13.10 Left hand thumb impression not affixed or is blurred/smudged/partial/not readable. 13.11 Copies of required enclosures as mentioned in para 12 not enclosed. 13.12 More than one application submitted in one envelope. 13.13 Applications which are not addressed to the Assistant Personnel Officer(RRC), Railway Recruitment Cell, East Central Railway, Polson Complex, Dighaghat, Patna-800011. 13.14 Applications which are filled in a language other than Hindi/English. 13.15 Any other irregularity/deficiency noticed and considered invalid by the RRC. 14. ACTION AGAINST CANDIDATES FOUND GUILTY OF MISCONDUCT: 14.1 Candidates are strictly advised that they should not furnish any false particular or suppress any essential material information while filling up the Application Form. 14.2 Candidates shall not bring or attempt to bring any political or other influence to further his/her interest in respect of recruitment. 14.3 Misconduct on the part of the candidate at any part of the recruitment process is strictly prohibited. 14.4 Indulgence in the above practices will result in the rejection of the candidature at any time. 14.5 Action as deemed fit as per rule including criminal action will be taken by Railway Recruitment Cell, East Central Railway against candidates found guilty of using unfair means during selection process, mis-behaviour at examination venues etc. 14.6 Candidates found submitting fabricated/forged/tampered certificates shall be debarred from Railway examinations and appointment in Railways for atleast 2 years. Criminal action may also be initiated against such candidates. 14.7 Candidates found indulged in arranging impersonation on their behalves shall be debarred for life from Railway examinations as well as from getting recruitment in Railways. Criminal action may also be initiated against such candidates. 15. NOTE: 15.1 Copies of the employment notification, Application Format, annexure are also available on the official website of Railway Recruitment Cell, East Central Railway www.rrcecr.gov.in. 15.2 Candidates are advised to keep a photocopy of the Application form for future reference. 15.3 For any legal dispute, the jurisdiction will be at Central Administrative Tribuanl, Patna only. 15.4 In case of any dispute, English version of the Employment Notice will be treated as valid. 15.5 Railway Recruitment Cell, East Central Railway shall have the right to correct any inadvertent error or mistake. 15.6 RRC will not be responsible for any printing error. 16. FREE JOURNEY RAILWAY PASS: A Free second class Railway pass from nearest railway station to the place of examination and back will be issued to the candidates belonging to SC/ST communities only for appearing in the Written Examination/ Physical Efficiency Test. 17. RAILWAY RECRUITMENT CELL.S DECISION FINAL: The decision of RRC/ECR in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of the applications, issue of free rail passes, penalty for false information, mode of selection, conduct of examination(s), allotment of examination centre, allotment of post/places to selected candidates and all other matters related with conduct of recruitment process will be final and binding on the candidates, and no enquiry or correspondence will be entertained in this connection. 18. IMPORTANT CAUTION:- Beware of touts, job racketeers and impersonators trying to deceive the candidates by false promises of securing job in Railways either through influence or by use of unfair or unethical means. The only authorized website of Railway Recruitment Cell, East Central Railway is www.rrcecr.gov.in where information/notices regarding recruitment are posted time-to-time. Please do not believe or Act on any other websites. Candidates will be selected purely as per merit. Please beware of unscrupulous elements and do not fall in their trap. Chairman Railway Recruitment Cell / East Central Railway

will not be considered. Speed post / Courier / Registered AD envelopes will not be acknowledged and will be treated as received by ordinary post. 7. SERVING EMPLOYEES: A Candidate serving under any government or Public Sector Enterprises/Undertaking including Railways or Quasi Administrative Government Offices/Organizations and institutions should either apply through proper channel with duly certified service details by the employer or directly to Railway Recruitment Cell/ East Central Railway with “ NO OBJECTION CERTIFICATE ” from the employer concerned. In addition, an advance copy of such application complete in all respects may be sent super scribing on the top of the application “ADVANCE COPY” so as to reach this office before the closing date and time specified. Advance copy of the application will be entertained provided the application through the proper channel is received in the Railway Recruitment Cell/East Central Railway office within 15 days from the closing date the responsibility of which shall be upon the candidate. 8. Assam, Meghalaya, Manipur, Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu & Kashmir, Lahaul & Spiti districts and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands candidates: For candidates belonging to the abovementioned places closing date would be 29.10.2013 time upto 18.00 hrs. Such candidates should enclose a domicile certificate from an appropriate authority certifying that the candidate has passed his/her examination from the school/College situated in the above mentioned places. 9. ONLY ONE APPLICATION: Each candidate should send only one application. Candidature of candidates submitting multiple applications will be rejected. Even if such a candidate gets selected inadvertently, he/she will not be offered appointment once it is detected that he/she had submitted more than one application. 10. MODE OF SELECTION: 10.1 Written Examination: Candidates whose applications are summarily found in order after initial scrutiny will be called for a Written Test. A separate call letter indicating date of examination, time and venue will be sent to all such candidates. 10.1.1 Written Examination consists of objective type multiple choice ( 4 options) question paper based on 10th class standard to assess the general knowledge/awareness/mathematics /reasoning etc. There will be 100 Questions and the duration of Written Examination will be 90 minutes. 10.1.2 The question paper will be printed in Hindi, English, Urdu and Maithili. 10.1.3 Negative Marking: There will be negative marking for marking wrong answers. 1/3 mark will be deducted for each wrong answer. 10.2 Physical Efficiency Test (PET): Based on merit position of the candidates in the written examination, PET shall be conducted for short-listed candidates who qualify written examination. The entire PET process will be videographed. Passing the Physical Efficiency Test (PET) is mandatory and the same will be qualifying in nature. The criterion for the PET is as under: For male candidates: Should be able to run for a distance of 1000 (one thousand) meters in 4 (four) minutes & 15 (fifteen) seconds in one chance. For female candidates: Should be able to run for a distance of 400 (four hundred) meters in 3 (three) minutes & 10 (ten) seconds in one chance. 10.2.1 Number of candidates to be called for PET shall be equal to the number of community-wise vacancies or as per present instructions, it will be 3 times the number of community-wise vacancies. A separate call letter indicating date of PET, time & venue will be sent. 10.2.2 The persons with disabilities are exempted from appearing in PET. 10.3 Document and candidature verification: Out of PET qualified candidates, based on the merit position in the written examination, short-listed candidates will be called for documents and candidature verification. Number of candidates to be called at this stage shall be equal to the number of vacancies or as per present instructions, it will be 1.2 times the number of community-wise vacancies. Thus, it may be possible that some earlier shortlisted candidates may not be called for at this stage due to their lower merit position in the written examination despite being successful in PET. 10.4 Medical examination: Candidates found eligible after document and candidature verification shall be referred for medical examination. Number of candidates to be referred for medical examination shall be equal to the number of community-wise vacancies. Thus, it may be possible that some candidates who are found eligible upto the previous stage, may not be medically examined due to their lower merit position in the written examination. 10.5 Railway Recruitment Cell/East Central Railway will not be liable/responsible for any loss/injury/ damage, whether direct or consequential, suffered/incurred by any candidate during the selection, including PET. Candidates are advised in their own interest, therefore, to ensure that they are physically and otherwise fit to undertake the selection and observe due care to avoid injury/loss/ damage to either themselves or others during the process of selection. 10.6 Final recruitment panel will be strictly based on merit position obtained in written examination. 11. GENERAL CONDITIONS: 11.1 Before applying to the post, the candidate should ensure that he/she fulfills the eligibility criteria. The Railway Recruitment Cell/East Central Railway shall reject applications not fulfilling the requisite criteria, at any stage of recruitment and if erroneously appointed, such candidates shall be liable to be summarily removed from service. 11.2 Selected candidates are liable to be posted anywhere in East Central Railway. Decision of Railway Administration in this regard shall be final. 11.3 Emoluments on initial appointment will be at minimum of the Pay Band 1 + Grade Pay Rs. 1800 + Other allowances as admissible. 11.4 Female Candidates are also eligible. They may however note that the nature of duties may be arduous and may involve out door duties. 11.5 All candidates, irrespective of community will be considered for UR Vacancies. However, against vacancies of specific community quota, only candidates of that particular community will be considered and any subsequent representation for change of community status will not be entertained under any circumstances. 11.6 Mere selection and empanelment does not confer any right of appointment to the candidates. 11.7 Admission of the candidate at all stages of recruitment will be purely provisional subject to satisfying the prescribed conditions. 11.8 Railway Recruitment Cell, East Central Railway reserves the right to modify this notification to any extent or to withdraw it completely at any stage. The RRC/ECR, at its discretionary may hold additional Written Examination and/or PET or reexamination or cancel part or whole of the Written Examination and /or PET. 11.9 Under no circumstances damage/loss of any kind or re-fund of examination fee will be considered. 11.10 The candidates recommended for appointment will have to pass the requisite medical fitness test(s) conducted by the Railway Administration to ensure that the candidates are medically fit to carry out the duties associated with the post. Only those candidates who are found medically fit would be empanelled subject to availability of vacancies. 11.11 Candidates recommended for a particular category of post with a higher medical classification will not be considered for any alternative post with lower medical classification in the event of their medical unfitness. 12. ENCLOSURES TO THE APPLICATION: Candidates should enclose self-attested photocopies of the relevant certificates as mentioned below. Original certificates must not be enclosed. All enclosed certificates which are in language other than Hindi or English should be translated to Hindi or English and enclosed alongwith self-attested Xerox copies of originals. 12.1 A passport size photograph (not older than 01 months) without wearing cap & goggles/coloured glasses is to be pasted (not stapled) at the appropriate place in the application form. 12.2 Indian Postal Order towards the examination fee of Rs.100/- (rupees one hundred only), wherever applicable. 12.3 Certificates in proof of the Date of Birth. Only 10th class pass/Matric certificate or school leaving certificate will be accepted. 12.4 Certificates in proof of educational/technical qualifications. 12.5 Community certificates for candidates belonging to SC/ST/OBC communities. 12.6 Non-creamy layer certificate from OBC candidates. 12.7 Physical Disability Certificate for candidates applying for quota reserved for them. 12.8 Income certificate for economically backward class candidates seeking fee concession. 12.9 Self-declaration for candidates belonging to minority communities seeking fee concession. 12.10 In case of Ex-servicemen and Government Servants, self attested copy of certificate from the appropriate authority giving their length of regular service etc. 13. INVALID APPLICATIONS: Applications which suffer from the following deficiencies will be rejected. (The list is only illustrative and not exhaustive):- 13.1 Applications received after the closing date and time. 13.2 Indian Postal orders not enclosed or issued before the date of notification or Indian Postal Order(s) for lesser amount than Rs. 100/- is enclosed, wherever required. 13.3 Applications not in the prescribed format (in single A4 sheet with 24 items) or which are incomplete in any manner. Application will be rejected summarily if any of the items out of 1, 2, 3, 7, 14, 16, 19, 21, 22 and 23 of the application form is found blank. Only VH candidates are exempted from filling up the columns 19 and 23. 13.4 Applications without the required photo/photo not affixed/Xerox copy of photo/photo with cap, goggles, coloured glasses etc. affixed. It is necessary to properly affix (not staple) the photograph at the appropriate place in the application form without which application shall be rejected summarily even if it has been attached alongwith enclosures or shown attached in list of enclosures. 13.5 Candidates not in possession of the required educational

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 14 - 20 {Ó{¨uºÀÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

6
10. GENERAL INSTRUCTIONS: (a) Candidates should ascertain, before applying, that they satisfy all the eligibility conditions as stipulated in the notification. Candidates who do not satisfy the eligibility conditions are liable to be disqualified at any stage of selection. (b) Corporation takes no responsibility for any delay in receiving the Application Form or loss in postal transit. (c) Application Form not in the prescribed Format or incomplete/unsigned or received without the Demand Draft for application fee wherever applicable or Caste Certificate in case of SC/ST applicants, shall not be considered and are liable to be rejected. (d) Application fee once paid will not be refunded under any circumstances nor will it be held in reserve for future recruitment. The eligible candidates will be intimated separately about the exact date & venue of the examination. (e) Decision of the Corporation in all matters regarding eligibility, conduct of examination, other tests, Interview, selection and allotment would be final and binding on all candidates. No representation or correspondence will be entertained by the Corporation in this regard. (f) In case more than one application is received from an applicant for the same Division and/or different Divisions and/or different Zones then, the first application received from the applicant as per entry made in the register maintained by the corporation shall be treated as his only application and all the other applications shall be treated as invalid. In case of any doubt or dispute, the decision of the Zonal Manager shall be final and binding on the applicant. (g) CANVASSING IN ANY FORM WILL BE A DISQUALIFICATION. ZONAL MANAGER ENGAGEMENT OF FINANCIAL SERVICES EXECUTIVES (FORMAT OF APPLICATION) (DO NOT attach any certificate in Original.) The Sr. Divisional Manager, LIC of India, Divisional Office__________ 1. CHOICE OF EXAMINATION CENTER [If exam is held]: ___________________ (Please Mention the Name of the Division.) 2. Name in Full (In English: Capital letters, Surname First)

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA. East Central Zonal Office Patna Engagement of Financial Service Executives, 2013-2014
Approximately 66 Financial Services Executives are proposed to be engaged for 2013-2014 by various Divisional Offices of East Central Zone (Bihar, Jharkhand & Odisha) on Contract basis for 3 years (renewable depending on the performance) under the jurisdiction of Zonal Office Patna as per details below:

JOB REQUIREMENT: It is primarily a Marketing job. The FSE’s shall be directly responsible for Procuring New Business, providing Policy Servicing and related jobs from the Bank Branches / other outlets allotted to them. They shall also carry out any other instructions given to them from time to time. For this purpose considerable movements including tours covering entire area allotted to them are involved. 1. ELIGIBILITY CONDITIONS: a) Qualification: Applicant shall possess the Bachelor’s Degree of a University in India established under a statute. Preference may be given to those applicants who possess the Bachelor Degree or Diploma in Marketing /Management. Good working knowledge of English and also one Regional language preferably local language is desirable. Knowledge of soft skills such as Power Point / Word / Excel would be additional advantage. (Candidates already having IRDA license are not eligible) b) Age: (i) The applicant shall have completed 21 years of age and not more than 35 years of age as on 01.04.2013. (ii) The upper age limit as on 01. 04. 2013 of an applicant belonging to a group given below shall not exceed the age mentioned below:- Category: Member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe. Age limit in years: 40. Member of OBCs (other than those in creamy layer). - 38. Ex-serviceman - 35, increased by the number of years of service in the armed forces subject to maximum age of 45 years where he is a member of OBCs and 47 years where he is a member of SC or ST and Maximum of 42 years in Other than SC,ST,OBC Cases. 2. SELECTION PROCEDURE: Selection will be made on the basis of a written test if necessary, followed by an Interview of candidates who qualify in the written test. Written Test will be of Objective Type covering Test of Reasoning, Numerical Ability and General Knowledge. The date and venue of the written test, if to be conducted, will be communicated to the eligible candidates individually. 3. The selected candidates may be allotted anywhere during the period of engagement based on business requirements. 4. The selected candidate will have to undergo Theoretical Training, pass an examination conducted by the IRDA and obtain a license to procure Life Insurance Business. After procuring the license, if the candidate is found suitable for selection in accordance with the scheme, may be engaged as a Financial Services Executive on Contract basis subject to conditions framed by the Corporation. 5. A Financial Services Executive will be paid a fixed amount every month (1st Year Rs. 10000/-, 2nd Year 11300/- & 3rd Year 12700/-) and incentives based on the yearly performance. 6. It is clarified that selection as a Financial Services Executive does not confer any right on the candidate to be appointed as a Permanent employee in the Corporation. 7. INTERVIEW: Candidates successful in the written test (if conducted) or eligible candidates will be called for an Interview. The Corporation reserves the right to restrict the number of candidates to be called for written test and/or interview commensurate with number of Financial Service Executives to be engaged and the decision of the Corporation in this regard shall be final. No correspondence will be entertained in this regard. Selected candidates will be engaged as Financial Services Executives subject to their being found medically fit by the Medical Examiner authorized by the LIC for the purpose. Note: 1. The choice of the examination center will be taken as the Divisional Office to which the candidate has applied. 2. No change in the choice of examination centre will be entertained under any circumstances. The Corporation reserves the right to add or delete any Centre or alter examination date at its discretion. 8. HOW TO APPLY: Candidates satisfying the conditions of eligibility as on 01.04.2013, shall submit their Application in the format given below which shall be either hand-written in bold capitals or typewritten on foolscap size paper only. The Application should be properly signed. The following shall accompany the Application: 1. Demand Draft of Rs 100/- drawn in favour of LIC of India Payable at Divisional Head Quarter towards application fees. 2. Attested Photocopy of Caste Certificate in respect of SC/ST candidates. 3. Attested Photocopy of Qualification Certificate and Age Proof. 4. Attested Photocopy of Discharge Certificate in respect of Ex-servicemen. The candidates are advised to keep ready with them the originals and a set of attested photocopies of each of the certificates listed at item numbers 2, 3 & 4 above for verification at the time of Interview if they qualify in the written test. 9. APPLICATION FEE (Non-Refundable): For all candidates (other than SC/ST category): Rs 100/-.the Application Fee shall be paid by Demand Draft only (valid for six months), favoring “Life Insurance Corporation of India” and payable at Divisional Head Quarter. Candidate’s name and date of birth should be written on the reverse of the Demand Draft. Last date for receipt of Application Form together with Demand Draft towards application fees will be 23.09.2013. Application Form completed in all respects with enclosures should be posted in a closed cover with a superscription on the cover “Engagement of Financial Services Executives, _________ Division, to the following address:

3. Mailing Address (Do NOT repeat your name here)

Telephone No. with STD Code: ________________ E Mail i.d.: ____________________________ Mobile No: ________________________. 4. Category (Indicate by making a cross-mark (×) in the appropriate box.) 5. Whether Ex-Serviceman. (Make a cross-mark (×) in the appropriate box. If “Yes”, give details.) 6. Date of Birth: _____________ 6(A) Age in completed years as on 01/04/2013:__________Years 7. Particulars of Application fee: D.D No.__________Date ______Drawn on ____________Rs. _________ payable at ___________ 8. Educational Qualifications:

9 Sales Experience: Period Name and place of From To the Institution ______ ______ _________________ ______ ______ _________________ 10. If related to any Agent/employee/Officer/Medical Examiner etc. of the LIC of India, Please state: a) His/Her Name______________________ b) Designation______________ c) Place of posting/working ____________ d) Exact Relationship__________ 11. Mother Tongue_______________ Other languages known___________________ 12. Enclosures to the application: I am enclosing attested photo copies of the following documents along with the Application Form and the Demand Draft: a) SSC/HSC/Municipal Birth Certificate showing the Date of Birth; b) Bachelor’s Degree Certificate; c) Caste Certificate issued by the Competent Authority in case of SC/ST/OBC Candidates & d) Discharge Certificate in case of Ex- Servicemen. I hereby confirm that I have made only one application for engagement as an Financial Services Executive with the Corporation and if in case, at any time during the process of engagement it is found out that I have submitted multiple applications, then my engagement is liable to be terminated without assigning any reasons therefore. I hereby declare that all statements made in this application are true and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect or not satisfying the prescribed eligibility criteria for the post applied for, my candidature is liable to be cancelled / rejected at any stage of selection or anytime during the tenure of my engagement with the Corporation. I also accept the condition that the decisions of the Corporation in all matters will be final and binding on me. Place: (Signature of the Applicant) Date:

BHARATHIAR UNIVERSITY, COIMBATORE - 641046. "Year of Excellence" Re-Accredited with "A" Grade by NAAC Phone : +91 422 2422222, Website : www.b-u.ac.in EXAMINATION NOTIFICATION - NOVEMBER 2013 (FOR PRIVATE CANDIDATES)
The UG/PG November 2013 examinations are scheduled to commence from 4th November 2013 onwards. The Practical examinations for UG/PG courses will commence during the first / second week of OCTOBER 2013 respectively. The candidates who have to attend practical examinations may contact the Principal of the college concerned in advance for exact date and session of practical examinations. Last dates for receipt of filied-in applications for NOVEMBER 2013 examinations with necessary fee in the office of the Controller of Examinations, Bharathiar University, Coimbatore - 641 046 from the private candidates are

Applications received after the above mentioned dates and incomplete applications will be rejected. NOTE: The candidates belonging to the batches 1982-83 to 2006-07 are also permitted to write their arrear subjects in equivalent papers of the syllabus applicable for the year 2007-2008 batch of students by applying for registration of their respective courses. The prescribed application form for re-registration can be had from the Controller of Examinations, Bharathiar University, Coimbatore or downloaded from University website www.b-u.ac.in. COIMBATORE Dr. S. JOHN MICHAEL RAJ CONTROLLER OF EXAMINATIONS i/c.

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 14 - 20 {Ó{¨uºÀÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

7
in force. 11. Leave Entitlements. On Commission, officers are entitled to 60 days annual and 20 days casual leave every year (subject to service exigencies). They are also entitled for 40% rail concession to any place and free travel (as per extant rules) for self and dependents. Leave during training period will be as per the Training Policy in force. 12. Sports & Adventure. The Navy provides facilities to pursue any sport of your liking. In addition, one can learn and participate in adventure sports, such as river rafting, mountaineering, hot air ballooning, hang gliding, wind surfing etc. 13. Physical Fitness. In Naval Academy curriculum, a lot of emphasis is laid on physical fitness. You are therefore, advised to remain fit by undertaking regular physical exercises, sports, running, swimming, etc. so that you meet the training goals successfully. PHYSICAL STANDARDS. 14. The candidates should not be colour/night blind & must be physically fit according to following physical standards:- (a) Height and Weight. Minimum height 157 cms with correlated weight. (b) Eye Sight.

THE INDIAN NAVY INVITESENGINEERS TOJOINTHEINDIANNAVY AS SHORT SERVICECOMMISSIONEDOFFICERS INEXECUTIVE BRANCH (GENERALSERVICE)ANDTECHNICALBRANCHES DEC 2013 COURSE A GLORIOUS LIFE - A GLOBAL EXPERIENCE
1. Applications are invited fromunmarried male candidates for grant of Short Service Commission (SSC) in Executive Branch (General Service) and Technical Branches of the Indian Navy for Dec 2013 Course at Indian Naval Academy (INA) Ezhimala, Kerala. Candidates to fulfill conditions of nationality as laid down by the Government of India. ELIGIBILITY CONDITIONS 2. Age. Age & Block dates for the different entries are as follows:-

3. Educational Qualifications. Completed BE/B. Tech Engineering with minimum 65% marks in aggregate from a recognised university in one of the following specified streams:- TECHNICAL BRANCH(GENERAL SERVICE) - Branch/Specialisation: (a) Engineering (E) Branch. Eligible streams of BE/B. Tech.: (i) Mechanical (ii) Marine (iii) Automotive (iv) Mechtronics (v) Industrial & Production (vi) Metallurgy (vii) Aeronautical /Aerospace (viii) B.Sc Marine Engineering. (b) Electrical (L) Branch - (i) Electrical (ii) Electronics (iii) Tele Communication (iv) Instrumentation (v) Instrumentation and Control (vi) Electronics and Instrumentation (vii) Electronics and Communication (viii) Power Engineering (ix) Control System Engineering (x) Power Electronics Executive (GS) Branch - Branch/Specialisation: (c) Executive (GS). Eligible streams of BE/B. Tech.: BE/B.Tech (Any discipline). Important:- Candidate with NCC ‘C’ Certificate will be given preference. Note:(i) Candidates who are educationally eligible for more than one entry should fill up (apply only one Application Form) and mention his priority in the Form. (ii) Candidates not qualified or appearing in final exam are not eligible to apply. (iii) Technical branch candidates as mentioned above at Ser. No. (a) & (b) can also be allotted Air Technical Specilisation/appointed as Air Technical Officers by IHQ MoD (Navy). DUTIESOF EXECUTIVEOFFICER: 4. As an Executive officer, you would be at the helm of affairs in ships. Executive officers are leaders of men, strategists of modern warfare and ambassadors of our country when in foreign waters. Modern warship are highly evolved fighting machines needing capable and decisive leaders to operate them. A glorious career would see many highpoints and chief among them would be Command at sea. Executive officers actively participate in all facets of Naval operations i.e. air, surface and sub-surface operations. They are specialists in Missile and Gunnery, Anti-Submarine Warfare, Electronic Warfare and Communications, Navigation and Direction, Hydrography and NBCD. DUTIESOF TECHNICALOFFICER - 5. Tech (GS) Branch “As a Technical officer you would be responsible for keeping the naval ships and aircraft fighting fit at all times. Technical officers handle state of the art weapons (Gunnery, Missiles and Anti Submarine) and propulsion systems (Gas Turbines, Diesel and Steam Engine). Selected technical officers are also deputed for M Tech from prestigious academic institutes like IITs/IISc. Opportunities for handling projects involving high end technologies are also provided to Technical Officers”. THENAVYOFFERSYOU - 6. Promotions & Pay Scale: Promotion from Sub-Lieutenant to Commander is on time scale basis subject to fulfillment of requisite service conditions. The Pay Scale and promotion criteria are as follows:-

7. Allowances (as applicable). The rates of allowances applicable to officers are as follows:-

8. Cost to Company (CTC). The CTC for a Sub Lieutenant would be approximately Rs. 66500/- per month. This includes Basic Pay, DA, Grade Pay, Military Service Pay, House Rent Allowance and Transport allowance. These rates are subject to change. 9. Privileges. In addition to the CTC mentioned above, Navy provides free Medical Facilities for self & dependents, Canteen Facilities, Entitled Ration,Mess/Club/Sports Facilities, Furnished Govt. Accommodation, Car/Housing Loan at subsidised rate. 10. Group Insurance & Gratuity. Insurance cover of Rs. 40 lakhs for Tech. Branch and Executive (GS) (on contribution) and Gratuity will be granted to the officer as per the latest rules

SHORT SERVICE COMMISSION: 15. Short Service Commission is granted for a term of 10 years, extendable to 14 years, subject to service requirement and performance/willingness of the candidate. On completion of these tenures, officers are entitled for gratuity under the extant rules. Disciplined life, leadership qualities and professional skills imbibed during the service would stand as added advantages in acquiring second career, post exit from the Navy. SELECTIONPROCEDURE 16. (a) The candidates will be issued call up for Services Selection Board (SSB) based on their performance in Degree Course. If a candidate possesses higher qualification with better percentage, his higher qualification will be considered for cut off. Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) reserves the right to shortlist applications and to fix cut off percentage . No communication will be entertained on this account. SSB interviews for short listed candidates will be scheduled at Bangalore/ Bhopal Coimbatore during Nov 2013 (b) SSB interview will be conducted in two Stages. Stage I test consisting of intelligence test, Picture Perception and Discussion will be conducted on the second day of arrival at SSB. Candidates who fail to qualify in Stage I will be routed back on the same day. Stage II tests comprising of Psychological testing, Group testing and Interview will last for 04 days. Successful candidates will thereafter undergo Medical Examination (approx duration 03-05 days). (c) Candidates recommended by the SSB and declared medically fit will be appointed for training as per all India Merit depending on the number of vacancies. (d) Change of SSB Centre for interview is not permissible under any circumstance. (e) Any correspondence regarding change of SSB dates be addressed to the call up officer of the SSB on receipt of call up letter. (f) No compensation will be paid in respect of any injury sustained as a result of tests. (g) AC 3 tier rail fare is admissible for the SSB interview, if appearing for the first time for this entry. TRAINING 17. Training is scheduled to commence in Dec 2013 at Indian Naval Academy, Ezhimala. 18. Candidates finally selected for Tech (GS) Branch and Executive (GS) will be inducted as officers in the rank of Sub Lieutenant and undergo 22 & 44 Weeks Naval Orientation Courses respectively at the Naval Academy, Ezhimala, followed by professional training in Naval Ships and Training Establishments. Full pay & allowances are admissible to officers whilst under training. They will be on probation for a period of two years, during which they are liable to be discharged if their performance is unsatisfactory. 19. Only unmarried candidates are eligible for training. Any candidate who is found to be married or marries while under training will be discharged and shall be liable to refund full pay & allowances drawn by him and other expenditure incurred on him by the Government. 20. Life in Navy is full of challenges and adventures. Navy provides some of the finest training facilities, which will turn you in to a skilled professional, mentally agile and physically fit officer. HOW TO APPLY 21. Candidates are to submit application in ‘e-application' (Online) for this entry. The candidates desirous of applying online (eapplication) can do so from 07 Sep 13. The online application registration will cease on 17 Sep 13. The procedure for applying online is explained in Paras 22 & 23 below. IMPORTANT - Please read the instructions given on the website carefully before submitting your ‘e-application’ form. 22. Online (e-application):- Whilst filling up the e-application, it is advisable to keep the relevant documents readily available to enable the following:- (a) Correct filling up of personal particulars. Details are to be filled up as given in the Matriculation Certificate. (b) Fields such as e-mail address, mobile number are mandatory fields and need to be filled. 23. Filling up of e-application:- For filling up application Online visit our website www.nausena-bharti.nic.in and proceed as follows:- (a) Click on the ‘Officer Entry’ button under the option 'Apply Online' on the Home Page. (b) Fill the online registration form. Tips to assist in filling up fields have been provided as you highlight each field. (c) Before clicking the Submit button it should be checked whether all the details entered in the form is correct as you will not be able to make any corrections after saving the record. (d) After successful submission of the Application Form candidates are to read the instructions on conduct of SSB and also print the Application Form with system generated application number from the download section on the status bar. (e) Print two copies of the online Application Form having the system generated Application Number. One copy of this Application Form is to be duly signed and mailed (posted) to Post Box No. 04, Nirman Bhawan, New Delhi - 110 011 along with the following documents:Self attested photograph, Attested photo copies of 10th &12th class certificates along with Mark Sheets, other educational certificates and mark sheets of all semester/years. (f) A superscription is to be made on envelope : ONLINE APPLICATION NO. __________ APPLICATION FOR SSC X(GS)/ TECHNICAL BRANCH (E/L) - DEC 2013 COURSE Qualification ______ Percentage _____% . Application and requisite enclosures must be properly tagged/stapled, IHQ MoD(Navy) will not be responsible for loss of enclosures, if sent loose. Note:- (i) Final receipt of the printout of the Online Application Form with system generated Application Number and all documents as mentioned in sub para (e) above if received by 01 Oct 13 will be the final CONFIRMATION of receipt of your Application at IHQ MoD (Navy). Hence, only filling the application Online/generation of Application No. does not imply that the candidate has fulfilled all the criteria given in the advertisement. (ii) Your application is subject to subsequent scrutiny and the application can be rejected, if found INELIGIBLE/ INVALID at any point of time. The terms and conditions, given in this Advertisement, are subject to change and should, therefore, be treated as guidelines only Details are also available on website : www.nausena-bharti.nic.in

RAILWAY RECRUITMENT CELL NORTH CENTRAL RAILWAY Balmiki Chauraha, Nawab Yusuf Road, Allahabad RECRUITMENT AGAINST CULTURAL QUATA EMPLOYMENT NOTICE NO. CQ 2013-14 Closing Date: 14.10.2013,17.30 hrs.
For candidates of Andaman, Nicobar, Lakshadweep islands & Other Remote areas. Closing Date: 29.10.2013,17.30 hrs. Applications are invited for recruitment against Cultural Quota for the year 2013-14 for 2 posts open to all candidates in Group 'C categories. The eligible and willing candidates can apply on the prescribed format i.e. Annexure.-'A'. 1.0 No. of Post & Cultural Discipline. No. of Post: 01. Discipline: Drama (Play/Skit/Mono act). 01 - Classical Singer (Male/Female) 2.0 Scale of pay: Rs. 5200-20200+Grade Pay Rs. 1900-2000/3.0 Qualifications:- The candidate should have minimum qualification of matriculation or equivalent examination passed with 50 % aggregate or higher qualification from any recognized Board/ University. The condition of 50% marks is not applicable for those with higher qualification. 3.1 Essential: Possession of degree/diploma certificate in specified stream from Government recognized institution for which notification issued. 3.2 Desirable: i. Experience in the field and performances given on AIR/Doordarshan etc. ii. Prizes won at national level. 4.0 Age:- The candidates should be aged between 18 to 30 years as on 01.01.2014. Relaxation of age to OBC & SC/ST candidates will be 03 & 05 years respectively. 5.0 For further details for recuitment procedure and qualification and other details kindly see Employment News/ Rozgar Samachar, Delhi dated 14 September 2013 and the same can be seen in Railway's Website: 'www.ncr.indianrailways.gov.in' or 'www.rrcald.org'. Chairman/Railway Recritment Cell, Allahabad

RUNGTA PUBLIC SCHOOL (An Initiative by Sanjay Rungta Group of Institutions)
Rungta Knowledge City, Kohka-Kurud Road, BHILAI (C.G.) 490024, Email: principal@rungtapublicschool.ac.in, Web: www.rungtapublicschool.ac.in, Ph: 0788-6009001

Requires from 1st April, 2014
THE SCHOOL: RungtaPublic School, Bhilai (RPS) is a state-of-the-art, air-conditioned, co-ed school, situated in the education hub of Bhilai, offering day-schooling from Nursery to IX and boarding from class VI onwards. CBSE affiliation under progress. RPS will provide high quality education - a grand setting for the holis development of future citizens and is scheduled to start on 1 st April, 2014. THE POSTS: We are looking to appoint a full suite of excellent classroom practitioners who • are well qualified. • get excellent results and are excited about education. • have excellent verbal and written English communication skills and good IT skills. 1. PR.Ts. (Female Teachers T.G.Ts. English, Maths, Science, Social Science Hindi, Sanskrit, French, German, Computer Science, Physical Education, Art, Music, Dance, Lady Counsellor and Jr. Librarian. 2. P.A. to Principal 3. Front Office Executive 4. Accountant. COMPENSATION: We offer excellent career growth opportunities. Salary: as per VI C.P.C. Higher start possible for exceptionally outstanding candidate Perks: DA, CPF, Gratuity etc. as per Central Govt, rules. Medical facility, partially furnished house / HRA. APPLICATION PROCESS: If you wish to work in an environment that breeds and nurtures excellence, send your CV, as per format given in the school website, along with a passport size photograph to the Principal by 30 Sept 2013. Management reserves the right to shortlist candidates called for interview and they will be reimbursed III AC rail / bus fare by the shortest route. Principal

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 14 - 20 {Ó{¨uºÀÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

8

Ó¸æ’ÿLÿêß
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Àÿ¯ÿÀÿ ¨÷xÿOÿœÿú BqçœÿçßÀÿçó{Àÿ Lÿ¿æÀÿçßÀÿ
Aæfç µÿæÀÿ†ÿÀÿ ¨÷{†ÿ¿Lÿ {ä†ÿ÷{Àÿ Àÿ¯ÿÀÿÀÿ D¨{¾æS ÀÿÜÿçdç F¯ÿó µÿæÀÿ†ÿêß A$ö ¯ÿ¿¯ÿ×æ{Àÿ Àÿ¯ÿÀÿÀÿ þÜÿ†ÿ´¨‚ í ÿö {¾æS’ÿæœÿ ÀÿÜÿçdç > ¯ÿçS†ÿ ¯ÿÌö {’ÿÉ{Àÿ Àÿ¯ÿÀÿÀÿ {þæs D¨{¾æS 0.978 þçàÿçßœÿú sœÿú ¨¾ö¿;ÿ ¨Üÿoç ÓæÀÿç$à # ÿæ > {¾Dô S†ÿç {œÿB FÜÿæÀÿ D¨{¾æS ¯ÿÞçdç > {ÓB S†ÿç {œÿB Aæfç FÜÿç {ÓLÿuÀÿ{Àÿ Që¯ÿú {ÀÿæfSæÀÿ þš {ÜÿæB `ÿæàÿçdç > {†ÿ~ë Lÿ¿æÀÿçßÀÿÀÿ ¯ÿçLÿÅÿ ÜÿçÓæ¯ÿ{Àÿ FB {ä†ÿ÷ Aæ¨~Zÿë Që¯ÿú ÓæÜÿ澿 LÿÀÿç¯ÿ > µÿæÀÿ†ÿ{Àÿ Àÿ¯ÿÀÿÀÿ DŒæ’ÿœÿ ¨÷æß 6 ¨÷†ÿçɆÿ ¯ÿæÌ}Lÿ ÜÿæÀÿ{Àÿ ¯ÿÞç`ÿæàÿçdç > FÜÿç ¯ÿõ•ç ’ÿÀÿ {’ÿÉ{Àÿ FÜÿæÀÿ þÜÿˆÿ´Lÿë ¨÷†ÿç¨æ’ÿœÿ LÿÀÿëdç > ¨õ$¯ # ÿê{Àÿ µÿæÀÿ†ÿ Àÿ¯ÿÀÿ DŒæ’ÿœÿ{Àÿ ÉêÌö ×æœÿ{Àÿ ÀÿÜÿçdç F¯ÿó D¨{¾æS ¯ÿçÌß{Àÿ †ÿõ†ÿêß ×æœÿ{Àÿ Adç > Fvÿæ{Àÿ A{sæ{þæ¯ÿæBàÿú D{’ÿ¿æS {¾DôµÿÁÿç µÿæ¯ÿ{Àÿ ¯ÿÞç`ÿæàÿçd, ç †ÿæLÿë AæQ# AæS{Àÿ ÀÿQ# F{ä†ÿ÷ { Àÿ †ÿê¯ÿ÷†ÿæ AæÓç¯ÿæ {ÜÿDdç Ó´æµÿæ¯ÿçLÿ > ¯ÿç{ÉÌjþæœÿZÿ AœÿëÓæ{Àÿ Aæfç FB {ä†ÿ÷ { Àÿ {s÷ œ ÿú x ÿ ¨÷{üÿÓœÿæàÿúþæœÿZÿÀÿ ×ç†ÿç ¯ÿÜÿë†ÿ Lÿþú > ¾’ÿç Aæ¨~ F{ä†ÿ÷ { Àÿ Lÿ¿æÀÿç ß Àÿ Svÿœÿ LÿÀÿç ¯ ÿæ ¨æBô `ÿæÜÿëd;ÿç, {†ÿ{¯ÿ Óº¤ÿê†ÿ {LÿæÓö LÿÀÿç œÿç f Àÿ Ó´ ¨ § L ÿë ÓæLÿæÀÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > µÿæÀÿ†ÿ{Àÿ Àÿ¯ÿÀÿÀÿ ¯ÿæÌ}Lÿ DŒæ’ÿœÿ {ÜÿDdç ¨÷æß 7 àÿä sœÿú F¯ÿó {Ó$# þšÀÿë ¨÷æß 90 ¨÷ † ÿç É †ÿ {Lÿ¯ÿÁÿ {LÿÀÿÁÿ Àÿæf¿{Àÿ {ÜÿDdç > µÿæÀÿ†ÿêß Àÿ¯ÿÀÿ D{’ÿ¿æS ¯ÿæÌ}Lÿ sœÿöHµÿÀÿ {ÜÿDdç ¨÷ æ ß 12000 {Lÿæsç sZÿæ > {’ÿÉ{Àÿ ¨÷æß 6 ÜÿfæÀÿ ßëœÿçsú Àÿ¯ÿÀÿ ÓÜÿç†ÿ fÝç†ÿ Lÿæþ{Àÿ àÿæSçd;ÿç > {Ó$# þšÀÿë 30sç {ÜÿDdç ¯ÿÜÿë†ÿ ¯ÿÝ F¯ÿó 300 sç Óæ™æÀÿ~ ÖÀÿ{Àÿ LÿÀÿëd;ÿç > Lÿç;ÿë 5600 ßëœÿçsú{Àÿ {dæs ÖÀÿ{Àÿ Lÿæþ LÿÀÿæ¾æDdç > FÜÿç ßëœÿçsS ú Ý ë L ç ÿ{Àÿ ÜÿæÀÿæÜÿæÀÿç ¨÷æß 35 ÜÿfæÀÿ Àÿ¯ÿÀÿ{Àÿ †ÿçAæÀÿç {ÜÿæB$#¯ÿæ ¨’ÿæ$öÀÿ DŒæ’ÿœÿ LÿÀÿæ¾æDdç >
CENTRAL POWER RESEARCH INSTITUTE (A Govt, of India Society, Ministry of Power) Post Box No.8066, Prof. Sir. C.V.Raman Road, Sadashivanagar Post Office, BANGALORE - 560 080. Applications are invited from eligible students for ME / M Tech Project works at CPRI. The candidates shall submit the details through their respective college authorities & restricted to 2 students per college. 1. Curriculam Vitae: 2. Areas of interest: 3. Methodology proposed by the student for addressing the project at CPRI highlighting the time based goals, IPR issues & also highlighting the perspective of the project in the power sector: Desirable: To provide the PERT Chart. 5. Requirement of any specific analytical equipment / software / consumables with cost implication. Last date for receipt of applications: 18.09.2013. The applications be addressed to Shri Rajaram, E.O. Gr 2, HPL, Central Power Research Institute, P B No.8066, Bangalore - 560 080. Email: rajaram@cpri.in, Mobile: 95389 92738

ÓvÿçLÿú Óþß{Àÿ ¯ÿ¿Nÿç†ÿ´ ¯ÿçLÿæÉ
¯ÿ¿NÿçÀÿ ¯ÿçLÿæÉ ¨æBô ¾ë¯ÿ¨ç|ÿç œÿçf ÖÀÿ{Àÿ ¯ÿÜÿë {`ÿÎæ LÿÀÿç$æ;ÿç æ Lÿç;ÿë `ÿæLÿçÀÿç `ÿç;ÿæ þëƒ{Àÿ ¨Éç¯ÿæ ¨{Àÿ ¯ÿ¿Nÿç†ÿ´ ¯ÿçLÿæÉ ¨æBô {`ÿÎæ LÿÀÿç$æ;ÿç æ FÜÿæ¨{Àÿ fçxÿç H ¨çAæB ¨æBô {`ÿÎæ `ÿÁÿæB$æ;ÿç æ ¾’ÿç Lÿçdç ’ÿçœÿ ¨í¯ÿöÀÿë ¨÷Ö† ë ÿ LÿÀÿç$æ{;ÿ, †ÿæÜÿæ{àÿ µÿ¯ÿçÌ¿†ÿ œÿçÊÿç†ÿ Àÿí{¨ Dg´Áÿ {Üÿ¯ÿæ ÓÜÿç†ÿ ¯ÿ¿Nÿç†ÿ´Àÿ ¯ÿçLÿæÉ {ÜÿæB$æF æ F$#¨æBô A†ÿçÀÿçNÿ ¨ÀÿçÉþ ÷ þš LÿÀÿç¯ÿæLÿë ¨Ýç$æF æ `ÿæLÿçÀÿç ¨æB¯ÿæLÿë {Üÿ{àÿ ¯ÿ¿Nÿç†ÿ´ þš ¯ÿÁÿçÏ {Üÿ¯ÿæ œÿçÜÿæ†ÿç fÀÿëÀÿç æ FÜÿç Lÿ$æ ÓþÖ ¾ë¯ÿ¨ç|ÿçZÿë LÿëÜÿæ¾æB$æF æ Lÿç;ÿë ¨÷æÀÿ»çLÿ ÖÀÿ{Àÿ {Óþæ{œÿ {Üÿß jæœÿ LÿÀÿç$#{àÿ þš ¨Àÿ þëÜÿíˆÿö{Àÿ F {’ÿ¯ÿæLÿë ¨Ýç$æF> FÜÿæ ¨÷{†ÿ¿Lÿ ¯ÿ¿NÿçZÿ ¨æBô Óó¨í‚ÿö µÿçŸ > FÜÿæÓ{ˆÿ´ ¯ÿ¿Nÿç†ÿ´ ¯ÿçLÿæÉ ¨æBô Fþç†ÿç Lÿçdç sç« ÀÿÜÿçdç, ¾æÜÿæ Óæ™æÀÿ~ {àÿæLÿZÿ ¨æBô àÿæµÿ¯ÿæœÿú {ÜÿæB$æF æ * Ó¯ÿö’ÿæ œÿçfÀÿ `ÿç;ÿæ™æÀÿæLÿë ÓLÿæÀÿæ†ÿ½Lÿ ÀÿQç¯ÿæ ¨æBô ¨ÀÿæþÉö * œÿçfÀÿ Ó´æ׿ D¨{Àÿ þš šæœÿ {’ÿ¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ FÜÿæÓÜÿç†ÿ {xÿ÷ÓúA¨ú H œÿçfLÿë ÓfæÝç¯ÿæLÿë {`ÿÎæ LÿÀÿ;ëÿ æ * xÿæFÀÿê{Àÿ œÿçfÀÿ µÿàÿ H QÀÿæ¨ Së~ {àÿQ;ëÿ æ FÜÿæ ÓÜÿç†ÿ œÿçfÀÿ {’ÿðœÿ¢ÿçœÿ fê¯ÿœÿê þš {àÿQç¯ÿæLÿë µÿëàÿ;ëÿ œÿæÜÿôç æ FÜÿæ’ÿ´æÀÿæ ¨÷†ÿç’ÿçœÿ LÿÀÿë$¯ # ÿæ µÿëàÿú H µÿàÿ LÿæþÀÿë Éçäæ ÜÿæÓàÿ LÿÀÿç¯ÿæ ÓÜÿç†ÿ œÿçfLÿë þæfö† ç ÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ æ * Lÿçdç Óþß FLÿësA ç æ ÀÿëÜÿ;ëÿ æ
KENDRIYA VIDYALAYA : BHADRAK AT. BAGURAI HIGH SCHOOL CAMPUS, PO. MADHAB NAGAR, BHADRAK- 756181, Fax/Tel: 06784-240600 A walk-in interview will be held in the Vidyalaya premises on 16.09.2013 (Monday) for the following posts to be engaged on purely contractual/ daily-need basis against vacancy that exist in 2013-14. Interested candidates fulfilling the qualification may appear for a walk-in interview at 09.30 AM on 16.09.2013 (Monday) in the Vidyalaya premises. Candidates are requested to bring their Bio-data with recent photograph along with Original Certificates & testimonials and a set of attested photocopies of certificates. Name of the Post: Trained Graduate Teacher (Hindi/ Sans.). Educational Qualification: Graduate in the concerned subject with minimum 50% marks and B.Ed, from recognized University or Master Degree from recognized University. Primary Teacher - 10+2/ Intermediate with 50% marks and CT/JBT/BELEd/B.Ed. or equivalent with capable of teaching in both English and Hindi. NOTE: (1) B.Ed and having 1st Class career and experience of teaching from recognised schools (preferable CBSE) will be given preference. (2) Proficiency in teaching in both English and Hindi is required. (3) No. TA/ DA will be paid for attending the interview. PRINCIPAL NABAKRUSHNA CHOUDHURY CENTRE FOR DEVELOPMENT STUDIES, BHUBANESWAR, ODISHA, Tel:0674-2300471/2301094; Fax : 0674-2300471 E.Mail: ncds bbsr@dataone.in. Web : www.nkccds.nic.in, ICSSR INSTITUTIONAL DOCTORAL FELLOWSHIPS FOR THE YEAR 2013-14 Applications are invited in the prescribed form for award of ICSSR Institutional Doctoral Fellowships for the year 2013-14. The Centre offers three ICSSR Doctoral Fellowships only in Economics, Sociology and Social Anthropology, out of which one is reserved for in-service teachers in Lecturer grade with provision for salary protection. Eligibility: 1. Postgraduation in the relevant subject with at least 55% marks. 2. The candidate should have cleared National Eligibility Test (NET for JRF/ Lectureship)/M.Phil/or two research articles published in reputed social science journals (reprints to be attached). 3. The applicant must be registered for Ph.D. under the guidance of a faculty member of the Centre as main supervisor but those who are not yet registered may also apply. They will have to get register/registered as the case may be within six months of award of fellowship. Age: The upper age limit for a doctoral fellow is below 35 years as on the last date of receipt of the application (relaxable by 5 years in case of SC/ST). For teachers and professional staff of research institutes holding regular posts the upper age limit would be 45 years. In exceptional cases, where a candidate is found to have outstanding ability, the age limit may be relaxed marginally at the discretion of ICSSR. Value: The selected candidates will be paid a fellowship amount of Rs.16,000/- per month and Rs.15,000/- per annum as contingency grant for two years extendable by one year in exceptional cases only. Fellowship with Salary Protection: The applicants shall have put in at least two years continuous service in the institution before they apply and the institution shall certify that it will maintain their lien on the post during the period of the fellowship and allow them to return to the organization after the period of fellowship is over. In case of an employed scholar his/her salary will be protected. In addition a contingency grant of Rs.10,000/- per annum will also be paid. Duration of a salary-protected fellowship will in no case be more than two years. Only short-listed candidates will be called for interview. Applicants not in receipt of call letters need not correspond unnecessarily. Applicants are requested to submit their applications along with the proposed Research Proposal latest by 10.10.2013 to the Director. Application form is available in the Centre on all working days and can also be downloaded from ICSSR website: www.icssr.org DIRECTOR SAHA INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS (Aided Institute under Department of Atomic Energy, Govt of India) Sector-I, Block-"AF", Bidhannagar, Kolkata-700 064 Phone: 2337-534549 (5 lines) Fax: 091-33- 2337 4637 SUB : RECRUITMENT OF ENGINEER-'D',SO-'D' (LIBRARY) AND DRIVER-I UNDER SPECIAL RECRUITMENT DRIVE Applications are invited from eligible Indian Nationals for filling up the posts of Technical/Auxiliary categories in the following Divisions/Sections with pay and allowances as admissible to Central Government employees under the rules in force from time to time. 1. HENPP Division - Engineer • 'D' (1 post: OBC). 2. Library - Scientific Officer - 'D' - (1 post: OBC) 3. Transport Section - Driver - I (2 posts : ST-1, OBC-1) Reservation for persons with disability will be as per Govt, rules. For essential qualification and other details please log on to our website www.saha.ac.in. Application should be made by sending an application in the prescribed format to the Establishment Officer within 4.00 p.m. on 31st October, 2013. (V.V. Mallikarjuna Rao), Registrar

FÓ¯ÿë ßëœÿçsúSëÝçLÿë {sLÿúœÿçLÿæàÿç ¨÷Éä ç ~ Lÿþö`ÿæÀÿêþæœÿZÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ†ÿæ ÀÿÜÿçdç > F{ä†ÿ÷{Àÿ Aæ¨~ ¾’ÿç Lÿ¿æÀÿçßÀÿ Svÿœÿ LÿÀÿç¯ÿæLÿë `ÿæÜÿëd ô ;ÿç {†ÿ{¯ÿ ¯ÿçœÿæ ’ÿ´ç™æ{Àÿ ¨÷{¯ÿÉ LÿÀÿç ¨æÀÿç{¯ÿ > {LÿæÓö Lÿ¨Àÿç ?: Àÿ¯ÿÀÿ {sLÿú{œÿæ{àÿæfç{Àÿ ¯ÿêB ¯ÿæ ¯ÿê{sLÿú xÿçSê ÷ {LÿæÓö LÿÀÿç¨æÀÿ;ÿç > {Ó$#{Àÿ ¯ÿç F Óú Ó ç xÿç S ÷ ê {LÿæÓö þš LÿÀÿæ¾æB¨æÀÿç¯ÿ, Lÿç;ÿë FÜÿç {LÿæÓöLÿë ÓoæÁÿç†ÿ LÿÀÿë$#¯ÿæ Óó×æœÿÀÿ ÓóQ¿æ F{¯ÿ A™#Lÿ œÿæÜÿ] ¾’ÿç dæ†ÿ÷þæ{œÿ `ÿæÜÿ] { ¯ÿ {†ÿ{¯ÿ Àÿ¯ÿÀÿ {sLÿú{œÿæ{àÿæfç{Àÿ Fþú{sLÿú þš LÿÀÿç ¨ æÀÿç { ¯ÿ > FB {LÿæÓö À ÿ ÓþßÓêþæ {ÜÿDdç ’ÿëB¯ÿÌö F¯ÿó FÜÿæ LÿÀÿçÓæÀÿç¯ÿæ ¨{Àÿ Që¯ÿú ÓÜÿf{Àÿ {Lÿò~Óç Lÿó¨æœÿê `ÿæLÿçÀÿçÀÿ ÜÿæÓàÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > {¾æS¿†ÿæ: Àÿ¯ÿÀÿ {sLÿú{œÿæ{àÿæfç{Àÿ Ó§æ†ÿLÿ xÿçS÷êÀÿ {LÿæÓö LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô ¨÷æ$öê ¯ÿçjæœÿ ¯ÿSö{Àÿ ’ÿ´ç†ÿêß {É÷~ê{Àÿ œÿºÀÿ ÀÿQ#¯ÿæ ÓÜÿç†ÿ +2 ¨æÓú LÿÀÿç¯ÿæ fÀÿë À ÿê > Óæ™æÀÿ~†ÿ… FB ¨ævÿ¿Lÿ÷þSëÝçLÿ{Àÿ ¨÷{¯ÿÉ AQ#Áÿ µÿæÀÿ†ÿêß ÖÀÿ{Àÿ BqçœÿçßÀÿçó ¨æBô {ÜÿD$#¯ÿæ ¯ÿç¯ÿç™ ¨÷{¯ÿÉ ¨Àÿêäæ

þæšþ{Àÿ Üÿ] {ÜÿæB$æF > Àÿ¯ÿÀÿ {sLÿú{œÿæ{àÿæfê{Àÿ Fþú{sLÿú LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô ¨÷æ$öêLÿë ¨àÿçþÀÿ ÓæBœÿÛ Lÿçºæ Àÿ¯ÿÀÿ {sLÿú{œÿæ{àÿæfç{Àÿ ¯ÿê{sLÿú {Üÿ¯ÿæ D`ÿç†ÿú A$¯ÿæ FÜÿæÀÿ ÓþLÿä ¨àÿç þ Àÿ ÓæBœÿÛ F¯ÿó Àÿ¯ÿÀÿ {sLÿú{œÿæ{àÿæfê{Àÿ FFþú AæBB, {LÿþçLÿæàÿú BqçœÿçßÀÿçó A$¯ÿæ ¨àÿçþÀÿ {LÿþçÎç÷{Àÿ {Ssú’ÿ {ÔÿæÀÿ ÓÜÿç†ÿ FþúFÓúÓç {Üÿ¯ÿæ D`ÿç†ÿú > µÿ¯ÿçÌ¿†ÿ ¨Àÿç L ÿÅÿœÿæ: Aæfç À ÿ Àÿ¯ÿÀÿ {àÿæLÿþæœÿZÿÀÿ fê¯ÿœÿÀÿ AµÿçŸ Aèÿ {ÜÿæB¾æBdç > Óæ™æÀÿ~ W{ÀÿæB fç œ ÿç Ì ¨†ÿ÷ À ÿë {œÿB I{’ÿ¿æSç L ÿ {ä†ÿ÷{Àÿ þš FÜÿæÀÿ ¨÷{ßæS ¯ÿÞç `ÿæàÿç d ç > Àÿ¯ÿÀÿÀÿ A™# L ÿæóÉ D¨{¾æS sæßæÀÿ-së ¿ ¯ÿú D{’ÿ¿æS{Àÿ {ÜÿæB$æF > Aæþ {’ÿÉ{Àÿ ¯ÿæÜÿæœÿSëÝçLÿÀÿ ÓóQ¿æ{Àÿ Që¯ÿú †ÿê¯ÿ÷ µÿæ¯ÿ{Àÿ ¯ÿõ•ç Wsçdç > Àÿ¯ÿÀÿ D{’ÿ¿æSÀÿ Óç™æ Óº¤ÿ ¯ÿæÜÿæœÿSëÝL ç ÿÀÿ ÓóQ¿æ ÓÜÿç†ÿ Adç > D{àÿâQ{¾æS¿ {¾ µÿæÀÿ†ÿ{Àÿ Àÿ¯ÿÀÿÀÿ {¾{†ÿ œÿæ D¨{¾æS {ÜÿDdç †ÿæ'Àÿ 50 ¨÷†ÿçɆÿ A{sæ{þsçµÿú sæßæÀÿ {ÓLÿuÀÿ{Àÿ {ÜÿDdç > {’ÿÉ{Àÿ sæßæÀÿSëÝL ç ÿÀÿ `ÿæÜÿç’ÿæ Që¯ÿú ¯ÿõ•ç ¨æB$#¯ÿæÀÿë Àÿ¯ÿÀÿ

{sLÿú{œÿæ{àÿæfêÀÿ Ó´Àÿí¨ þš {ÓB Aœÿë¨æ†ÿ{Àÿ ¯ÿÞç`ÿæàÿçdç > <F sæßæÀÿ ¯ÿÜÿë † ÿ DŸ†ÿ {sLÿú œ ÿç L ÿú À ÿ DxÿæfæÜÿæfÀÿ {ÜÿD ¯ÿæ {dæs {dæs ÓæB{LÿàÿúSëÝçLÿÀÿ FÓ¯ÿë Së Ý ç L ÿÀÿ `ÿæÜÿç ’ ÿæ{Àÿ ¯ÿõ • ç {’ÿQæ{’ÿBdç > Àÿ¯ÿÀÿ {sLÿú { œÿæ{àÿæfç À ÿ ¯ÿç ’ ÿ¿æ$ö ê Óæ™æÀÿ~†ÿ… sæßæÀÿ Lÿó¨æœÿê ¨Àÿç Aæ{¨æ{àÿæ sæßÓö, {f{Lÿ sæßÓö, FþúAæÀÿúFüÿú F¯ÿó ÓçFsú Aæ’ÿç ¨÷Éç• Lÿó¨æœÿêSëÝçLÿ{Àÿ Aæ¨~ {ÀÿæfSæÀÿ ÜÿæÓàÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > {¾{Üÿ†ÿë Àÿ¯ÿÀÿ {ÜÿDdç {ÓþçLÿƒLÿuÀÿ BƒÎçÀ ÷ ÿ þÜÿ†ÿ´¨‚ í ÿö µÿæS, {Ó{Üÿ†ÿë Fvÿæ{Àÿ ¯ÿÝ ÓóQ¿æ{Àÿ œÿç¾N ë ÿç {ÜÿæB `ÿæàÿçdç > ’ÿ´ç†ÿêß Lÿ$æ {ÜÿDdç {¾ Aœÿ¿ D{’ÿ¿æS ¨Àÿç H´æsÀÿ ¨øüÿ ÓæþS÷ê †ÿçAæÀÿç LÿÀÿë$¯ # ÿæ Óó×æœÿSëÝL ç ÿ þš FÜÿç ¯ÿç{ÉÌjþæœÿZÿë Që¯ÿú µÿàÿ ’ÿÀÿþæ {’ÿB `ÿßœÿ LÿÀÿç{œÿDd;ÿç > FÓ¯ÿë ¯ÿçÌß{Àÿ ¯ÿç{ÉÌ jæœÿ ÜÿæÓàÿ LÿÀÿç Ó æÀÿç ¯ ÿæ ¨{Àÿ F`ÿú Ó ç F àÿú {sLÿú { œÿæ{àÿæfê F¯ÿó Üÿàÿ˜ ç A æ {¨{s÷æ{LÿþçLÿæàÿÛ ¨Àÿç Óó×æœÿSëÝL çÿ ÓÜÿç†ÿ fÝç†ÿ {ÜÿæB þš Që¯ÿú µÿàÿ µÿæ¯ÿ{Àÿ Lÿæþ LÿÀÿæ¾æB¨æ{Àÿ > ¯ÿç { ’ÿÉ{Àÿ $# ¯ ÿæ Óë { ¾æS: ¯ÿç{’ÿÉê sæßæÀÿ Lÿó¨æœÿê F¯ÿó D{’ÿ¿æSSë Ý ç L ÿë µÿæÀÿ†ÿÀÿ ¨÷µÿæ¯ÿÉæÁÿê {àÿæLÿZÿÀÿ `ÿæÜÿç’ÿæ Që¯ÿú µÿàÿ µÿæ¯ÿ{Àÿ ÀÿÜÿçdç > üÿ÷æœÿÛ, ßë{Lÿ, ßëFÓú F¯ÿó Aœÿ¿æœÿ¿ ¨Êÿçþê {’ÿÉ þš Àÿ¯ÿÀÿ {¨÷ æ {ÓÓç ó Àÿú µÿàÿ ¯ÿç{ÉÌjþæœÿjÀÿ `ÿæÜÿç’ÿæ ÀÿÜÿçdç > {Lÿ{†ÿLÿ µÿæÀÿ†ÿêß ¯ÿç{ÉÌj FÜÿç {’ÿÉSëÝL ç ÿÀÿ Àÿ¯ÿÀÿ {sLÿú{œÿæ{àÿæfç D¨{Àÿ Lÿæþ LÿÀÿëd;ÿç > ¨÷þëQ Óó×æœÿ: * AæBAæBsç, QÝS¨ë À ÿ, ¨Êÿç þ ¯ÿèÿ * BƒçAæœÿú Àÿ¯ÿÀÿ BœÿúÎç`ÿë¿sú, {LÿÀÿÁÿ * þÜÿæþ# æ Sæ¤ÿç ßëœÿçµÿöÓs ç , ç {LÿÀÿÁÿ * {Lÿæ`ÿçœÿú ßë œ ÿç µ ÿö Ó ç s ç , {Lÿæ`ÿç * AæŸæ ßëœÿçµÿöÓs ç , ç {`ÿŸæB * SëfÀÿæs ßëœÿçµÿöÓçsç

NAIP on Carbon Finance Directorate of Research, Orissa University of Agriculture and Technology Bhubaneswar-751003, Email : carbonfinance.ouat@gmaiI.com Interested candidates are invited for a walk-in-interview on 24.09.2013 at 11.00 AM for selection and engagement of one Senior Research Fellow on contractual basis under NAIP SubProject entitled "Enabling Small holders to Improve their Livelihoods and Benefit from Carbon Finance", Dean of Research, OUAT, Bhubaneswar. Senior Research Fellow (SRF): One Post. Essential Qualification: i. 1st class in M.Sc. Forestry (Silviculture / Agro forestry / Environment Management) / M.Sc. Ag. (Agronomy) / M.Sc. in Botany / M.Sc. in Biotechnology. Desirable: ii. One year research / teaching experience, knowledge on carbon stock assessment from different land-use and working knowledge on computer applications. Age: 35 years for men & 40 years for women. Remuneration: Rs. 16,000/- PM + HRA (as per ICAR - NAIP rules). Period of contract: Up to 31.03.2014 or .till the end of the project. Nature of work : Execution of NAIP project programme such as : Implementation of climate mitigation interventions, carbon stock assessment from different landuse, project extension activities, data collection, data compilation, lab analytical work, record keeping of project inventories, report returns and other office works etc. The candidates are requested to report to the office of the undersigned at 10.00 AM on 24.09.2013 and submit their biodata along with the copy of certificates in support of their academic qualifications and experiences for scrutiny and interview. No TA/DA will be paid for the purpose of attending the interview. Dr. A.K. Sahoo, CCPI

DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION & RESEARCH Govt Dental College & Hospital Building, 4th floor, St, George's Hospital Compound, P.D'mello Road, Mumbai - 400 001. Tef. No,: +91-2222620361-65/22652251/57/59 Fax: +91-2222620562/22652168, Website: http:// www.dmer.org, No."DMER/MHSSET2013/Personal Counseling/Notification/ 2-A, MHSSET-2013 (Personal Counseling Process for admissions to Mch/DM vacant seats) The personal counseling round for admissions to Mch/DM vacant seats will be conducted on 20th to 21st September 2013, as one subject is newly available and preferences of candidates are exhausted in some subject. All the eligible candidates (including those who have not filled preference form) for MHSSET2013 are requested to note schedule and date in context to personal counseling round. Schedule of Personal Counseling Round at Dept. of Physiology, Grant Medical College, Mumbai. Day and Date: Friday 20/09/2013. Time: 10.00 am. Subject: Mch. State Merit Number: 1 to 460. Saturday 21/09/2013 - 10.00 am - DM - 1 to 537. Monday 30/09/201 - Last Date of joining and Cut-off date for Mch/DM for Academic Year 2013. Detailed Notification is available on Website www.dmer.org. Competent Authority & Jt. Director (Medical) Medical Education and Research, Mumbai

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 14 - 20 {Ó{¨uºÀÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

9

B Sc (NURSING)/GENERAL NURSING & MIDWIFERY (GNM) COURSE - 2014
1. Applications are invited from FEMALE CANDIDATES (only) for admission to 4 years B. Sc. (Nursing) course commencing in Aug 2014 at Colleges of Nursing and 3½ years Training of Diploma in General Nursing & Midwifery course commencing in AFMS in Sep 2014 at Schools of Nursing of Armed Forces Hospitals. Based on the merit, the candidates will be awarded admission in either Colleges of Nursing or Schools of Nursing. Selected candidates shall execute an agreement/Bond to serve in the Military Nursing Service (MNS) for 5 years. On successful completion of Nursing Training (4/3½ years), the candidates will be granted commission in the Military Nursing Service, under the terms and conditions laid down for grant of such commission. They shall have to refund the entire cost of training in the event of withdrawal from the course, termination of training or refusal to accept commission in the MNS, if offered. During training they will be provided with free ration, accommodation, uniform allowance and monthly stipend. 2. Eligibility Conditions (a) Female candidates who are unmarried/divorcee/legally separated or widow without encumbrances. (b) Nationality - Indian (c) Date of Birth - Between 01 Aug 89 to 31 Jul 97 (both days inclusive). (d) Educational Qualification - Should have passed the XII standard/equivalent examination, in all the subjects opted for in FIRST ATTEMPT, from a recognized Board/University with Science ( Physics, Chemistry, Biology) and English (as elective subject and not optional) with minimum of 50% aggregate marks ( PCBE) , as a regular student. Candidates who have appeared or will be appearing for final year of qualifying examination during the current academic session may also apply provisionally. The candidates finally selected for the course will have to submit proof of passing the qualifying exam with requisite subjects & marks before joining the course. Those who have passed such examinations as private students or with compartment in any subject are NOT ELIGBLE. (e) Physical standards - Medical fitness will be determined as per standards applicable for commission in the Armed Forces. X-Ray examination of Chest and USG (of abdomen & pelvis) will be done. Minimum height should not be less than 148 cm (relaxed by 5cm in case of north East candidates). Details of medical standards can be seen in the Indian Army website www.indarmy.nic.in/www.indarmy.gov.in. 3. Selection: Eligible applicants will be called for an objective type written test of 90 minutes duration, covering General English, Biology, Physics, Chemistry and General Intelligence, likely to be held in Feb 2014. The parts of question paper pertaining to Biology, Physics, Chemistry and General Intelligence will be bilingual. Candidates as per merit on the basis of written test will be called for interview during Apr 2014. Final selection will be based on combined merit of written test & interview, subject to medical fitness. Admissions to Colleges of Nursing/Schools of Nursing will be offered in accordance with the merit position. 4. Medical Examination: After the interview, the recommended candidates will appear for medical examination before a Special Medical Board (SMB). Candidates declared FIT/UNFIT will be informed by the President of the Medical board including the procedure of requesting for APPEAL/REVIEW MEDICAL BOARD. 5. Written Examination Centres: Bangalore, Chandimandir, Chennai, Danapur, Dehradun, Delhi, Guwahati, Jabalpur, Jaipur, Jammu, Kochi, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Secunderabad, Thiruvananthapuram , Ezhimala (Cannanore) and Wellington. Note: If the number of candidates is inadequate/more than a capacity of a centre, the candidates opting for that centre will be allotted the centres of their second/third choice or any one of the above, mentioned centres as per the administrative feasibility. 6. How to apply: (a) Applications to be typed in block letters on A4 size paper as per the format given in this advertisement with passport size photo attested and duly pasted in the space provided. (b) Applications received on newspaper cutting or its photocopy will NOT BE ACCEPTED. 7. The attested true copies of the list of enclosures to be attached with the application is as follows:- a) Matric/equivalent certificate for DOB. (b) Mark Sheet of Senior Secondary (10 + 2)/ equiv. exam. In case, subject codes and maximum marks are given on rear side, copy of BOTH SIDES is essential. (c) Certificate from Principal of the School/Jr College to the effect mentioning Science Stream with Physics, Chemistry & Biology as elective subject for candidates appearing in qualifying examination (i. e. 10+2/equiv exam). (d) Caste Certificate of SC/ST candidates only. (e) Gap certificates, in case the time gap between 10th & 12th class is more than two years, from concerned School/College that candidate passed Sr Secondary Exam in the First Attempt as a regular student. (f ) Admit card on A4 size paper (03 copies) with passport size photo (without attestation), duly pasted in the space provided. The application is liable to be rejected if the photographs are not pasted/loosely affixed and get detached while in transit/handling. (g) Three self addressed envelopes (good quality) of size 28 cms x 12 cms with postal stamps of Rs. 7/- (Rs seven only). (h) In case of widows/divorcees, an affidavit stating that you are issueless. (j) In case of divorce, legal documents and an affidavit that the matter is not under consideration with the higher court. The documents should be neatly tagged along with the application. Identical photos taken recently should figure on applications & admit cards and should be pasted and not stapled. (k) No Objection certificate from present employer, if employed. Note: Office of DGMS-4B will not be held responsible for loss of any documents while handling at any stage. The selection of the candidate for B.Sc (Nsg)/ GNM course will however be subject to producing of the original mark sheet/certificate of the qualifying examination i.e. 10+2 or equivalent before final selection and meeting all other eligibility criteria. 8. Last Date: Completed Application forms should reach Integrated Headquarters of MoD (Army), AG’s Branch, DGMS-4B, Room No 45,’L’ Block, New Delhi-110001 by 5 PM on 08 Oct 2013. Applications received after the date, will be neither opened nor entertained. This office will not be held responsible for any postal delay. 9. The aforesaid conditions are subject to modification without notice, if deemed necessary. 10. Reasons for rejection of application:- (a) Incomplete applications (b) Documents submitted at a later stage. (c) Non attachment of copy of Matric Certificate. (d) Submission of more than one application (e) Application not signed by candidate (f) Admit card photographs attested. Note No correspondence will be entertained from the candidates whose applications have been rejected. APPLICATION FORMAT (Only female candidate of Indian Nationality) B Sc Nursing / General Nursing & Midwifery (GNM) Course: 2014 (Not to be sold) Note: Do not put dash (——) in any column or leave it blank. 1. Course which applied for: BSc (Nsg)/General Nursing & Midwifery /Both 2. (a) Name in full (as per Secondary School leaving/Matric Certificate) (Give one box gap between First/ Maiden/Surname): (Photo to be (b) Name of Applicant in Hindi : _____________________ attested by a 3.Date of birth (in Christian Era): __________ Gazetted Officer) Age as on 01 Aug 2014: _____ yrs_______months ____ days (Attach matric certificate for proof)) 4. Marital status : Unmarried/married/divorcee/widow without encumbrances 5. Name of Father/Guardian : __________________________________ 6. Complete Postal Address : ___________________________________ ____________________________________ 7. Permanent Home Address : ___________________________________ 8. Tele No/Mobile No. (With STD code): ______________________________ E-mail ID : ______________________________________________________ 9. Nationality : Indian__________________ Any other_______________ 10. Caste: General/Schedule Caste/Schedule Tribe__________________ (Attach proof in case of SC/ST issued by SDM/Tehsildar) 11. Sr Secondary (10+2)/equiv exam and Percentage of Marks :Passed ( ___ %) / Appearing (Open school students not permitted. Certificate to be attached from Principal mentioning subjects PCB as elective subjects in std XI) 12. (a) How many times have you appeared/attempted for BSc/GNM in Armed Forces? _________________ ________________________ (b) Selected/Not selected _______________________________ (c) If selected, furnish details of not joining/termination of Training:______________________ 13. Have you been trained in BSc (N)/GNM (attach proof and mention details of course completed)? _____________________________________________________________________ 14. Choice of Written Test Centre (Three choices are essential):

NK
DIRECTORATE OF DISTANCE & CONTINUING EDUCATION FAKIR MOHAN UNIVERSITY, VYASA VIHAR, BALASORE - 756019 (Estd. under Govt, of Orissa, Recognized by DEC-UGC-AICTE, Govt, of India) ADMISSION NOTIFICATION : 2013.-14
DDEC, Fakir Mohan University invites applications for direct admission into the following courses for the academic session 2013-14 (Limited Seats are available). Last Date of Admission: 30th September 2013

Application Form along with prospectus can be obtained from the office of the Directorate of Distance & Continuing Education, Fakir Mohan University on payment of Rs.250/- in Cash / Draft & also by post by sending DD amounting to Rs. 300/- to the Director, DDCE, F.M. University, Vyasa Vihar (Old Campus), Balasore - 756019. (Demand Drafts should be purchased in favour of Comptroller of Finance, Fakir Mohan University, payable at Balasore). N.B.: The details about the authorized study centers (Balasore, Bhadrak, BBSR & Rourkela) can be obtained from our Website - www.fmuddce.org BA/PGDCL/MA(Hist.)/MLIS programs are offered only at DDCE (own Campus), F.M. University. For detail contact: 06782 - 241840 (Office), 09438214620 (Course Coordinator In Lib. Sc, DAFE/ M.A in (History) / 09937122717 (Course Coordinator in MCA / BCA / PGDCA / B.A. / PGDCL)/09861163497 (Course Coordinator in MBA). Contact time: 10am - 5 pm Director

NATIONAL INSTITUTE FOR EMPOWERMENT OF PERSONS WITH MULTIPLE DISABILITIES (NIEPMD) (Dept. of Disability Affairs, Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt, of India) E.C.R., Muttukadu, Kovalam (P.O.), Chennai - 603112. Phone: 044-27472113, 27472046 Fax: 044-27472389, Website: www.niepmd.tn.nic.in Email: niepmd@gmail.com ADMISSION NOTIFICATION 2013-14
NIEPMD invites Applications from candidates for Admission to following Courses recognized by the RCl, Govt, of India for the Academic Year 2013-14. Course: M.Phil. (Clinical Psychology)* ('Subject to approval from University of Madras). Duration of the Course: 2 Years. Application Fee: Rs. 1000/-(Rs. 750/-for SC/ST/PH). Eligibility: M.A./ M.Sc. Degree in Psychology (Full Time) from a University recognized by the UGC with a minimum of 55% of marks in aggregate, preferably with special paper in Clinical Psychology. For SC/ST category, minimum 50% marks in aggregate is essential. B.Ed. Special Education (Multiple Disabilities) - 1Year - Rs. 500/- (Rs. 300/- for SC/ST/ PH) - A Bachelor's Degree from an UGC approved University in any of the Secondary School subjects in the pattern of 10+2+3 or 11+1+3 with minimum marks of (OC — 50%, BC - 45%, MBC/DNC - 43%, SC/ST - 40%) (OR) PG Degree in Economics, Commerce, Home Science, Political Science, Sociology, Psychology, Philosophy, Logic and Indian Culture from an UGC approved University with minimum marks of 50%. (3) PG Diploma in Early Intervention - 1Year - Rs. 500/- (Rs. 350/- for SC/ST/PH) MBBS, BMR or BRS(MR), B.Ed, in Special Education, Bachelor's in OT, PT, BASLP, Master's in Child Psychology, Master's in Child Development with 50% aggregate marks and 40% marks for SC/ ST Candidates. Age: Not exceeding 35 Years. PG Diploma in Developmental Therapy (MD: Physical & Neurological) - 1 Year & 3 Months - Bachelor's Degree in Medical Science, Physical Therapy, Occupational Therapy etc. with 50% marks from the recognized University. Diploma in Education Special Education (Deaf Blindness) - 2 Years - Rs. 300/-(Rs. 200/- for SC/ST/PH) - A Pass in 10+2/ H.Sc/lntermediate with 50% of marks. Diploma in Education - Special Education (Cerebral Palsy) - 2 Years - Rs. 300/-(Rs. 200/- for SC/ST/PH) - A Pass in 10+2/H.Sc/lntermediate. Diploma in Education — Special Education (Autism Spectrum Disorder) - 2 Years - Rs. 300/-(Rs. 200/- for SC/ST/PH) - A Pass in 10+2/H.Sc/lntermediate. Last Date for Sale of & Submission of filled-in Application at NIEPMD — 25-09-2013 for all Courses 1. Govt, of India norms for Reservation of Seats will be followed for Diploma Courses and Govt, of Tamil Nadu norms will be followed for the B.Ed., PG. Diploma and M.Phil Courses. 2. The Course will be offered subject to the response from the Candidates/ filling up half of the intake capacity of each. 3. The complete information on admission can be obtained in the Prospectus and also from the Institutes Website. The download application form duly filled in, shall be forwarded to The Director, NIEPMD along with the required application fee. Application without Demand Draft (for downloaded application only) and required copies of Certificates will not be entertained. DIRECTOR (i) _____________________________ (ii) ___________________________ (iii) _____________________________ I hereby certify that the above information is true to the best of my knowledge and if the authorities find anything false, my candidature is liable to be cancelled at any stage of my training period. Place : ______________ ___________________ Date : ______________ Signature of Applicant (To be enclosed with application in triplicate on A4 size paper) B Sc NURSING /GENERAL NURSING & MIDWIFERY (GNM) COURSE: 2014 ADMIT CARD: WRITTEN TEST / INTERVIEW 1. Name : _______________________ (Passport 2. Visible Identification Marks : _______________________ size Photograph 3. Roll No : _______________________ without attestation) 4. Date of Written Test : _______________________ 5. Time of test : 0930 Hrs 6. Test Centre : ___________________________________ ___________________________________ 7. Date of Interview : ___________________________________ 8. Time of Interview : 0830 Hrs 9. Interview Centre : ___________________________________ ___________________________________ Note: Only Column 1 & 2 will be filled by the candidate in capital letters. Please carry this letter and a ball point pen/fountain pen along with you for the written test Each application must be accompanied with three sets of admit card on separate sheets of A4 size.(One each for candidate, DGMS - 4B & Exam centre) Signature of the Issuing Authority IHQ of MoD (Army), New Delhi

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 14 - 20 {Ó{¨uºÀÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

10
* Only if enrolled in the relevant course prior to 18.1.2007. 03 Category (SC / ST /OBC/ PWD) once filled in the online application form will not be changed and no benefit of other category will be admissible later on. The reserved category candidates are required to submit requisite certificate in the prescribed format of Government of India, issued by the competent authority, at the time of interview, if called for. 04 No registration fee will be charged from SC/ST/PWD candidates during online registration in NTPC Ltd. 05 SC, ST and PWD candidates with at least 55% marks in qualifying examination are eligible to apply for the post. 06 The upper age limit is relaxed by 5 years for SC/ST, 3 years for OBC (Non-Creamy Layer) candidates. It is relaxed by 10 years for PWDGeneral, 13 years for PWD-OBC and 15 years for PWD-SC/ST candidates. 07 The OBC candidates who belong to “Creamy Layer” are not entitled for concession admissible to OBC category and such candidates have to indicate their category as General. The OBC (Non-Creamy Layer) candidates are required to submit requisite certificate in prescribed format of Government of India, from a competent authority issued in the current year only also OBC (NCL) candidates will have to give a self-undertaking indicating that they belong to OBC (Non creamy Layer) category also at the time of GD & Interview if called for. 08 Upper age is relaxed by 5 years for the candidates who had ordinarily been domiciled in the state of Jammu & Kashmir from 01.01.80 to 31.12.89. SERVICE AGREEMENT BOND: The selected candidates who belong to General and OBC categories will be required to execute a service agreement bond of Rs. 2,50,000/- (Rs. 1,25,000/- for candidates belonging to SC, ST categories and PWDs) to serve the company for at least 3 years after successful completion of one year training. HEALTH: The candidate should have sound health. Before joining, candidates will have to undergo medical examination by the NTPC Medical Board and the decision of the board will be final and binding. No relaxation in health standards is allowed. Detailed medical norms are available on the website www.ntpccareers.net. HOW TO APPLY: 01 For detailed information on GATE-2014, interested candidates may log on to www.gate.iitkgp.ac.in/gate2014 or on the websites of other IITs and Indian Institute of Science (IISc), Bangalore. 02 Candidates need to apply Online for GATE as per the information provided on the websites. They should wait for the admit card to get the GATE registration number 03 The candidates will receive their GATE-2014 Registration Number printed on their admit card. On receipt of GATE registration number, the candidates need to apply On-line for NTPC ET- 2014 on the website www.ntpccareers.net from 20.12.2013 to 18.01.2014. 04 Candidate belonging to General/OBC category is required to pay a non-refundable registration fee of Rs. 150/-. The SC / ST / PWD category candidate need not pay the registration fee. 05 State Bank of India has been authorized to collect the registration fee, in a specially opened account (No. 30987919993) at CAG branch, New Delhi, on behalf of NTPC. Candidate has to approach the nearby SBI branch with a printout of the “pay-in-slip” which is available on the application registration portal. The pay-in-slip printed from the portal should only be used for depositing the fee for proper crediting of amount in the allocated account. On receipt of the money, the bank will issue a unique Journal Number and a Branch Code of the bank collecting the money. This journal number and the branch code are to be filled up by the candidate during online registration. NTPC will not be responsible in case the candidate deposits the fee in a wrong account. There will not be any other mode of payment of registration fee. 06 Fee once paid will not be refunded under any circumstances. Candidates are therefore requested to verify their eligibility before paying the registration fee. 07 Read the instructions carefully and fill-in the On-line application form giving accurate information including the GATE-2014 registration number and payment details. After successful registration, system will generate a Unique Application Number. Candidates are required to keep the printout of the Application slip which will be generated by the system after successful registration. 08 Please ensure that the GATE registration number, which is mentioned on your GATE Admit card, is filled up correctly. Name should also be filled up as appearing in GATE Admit card. No request with respect to the change in any data entered by the candidate will be entertained once the application is submitted successfully. GENERAL INFORMATION AND INSTRUCTIONS: 01 Only Indian Nationals are eligible to apply. 02 The candidate should ensure that he / she fulfills the eligibility criteria and other norms mentioned in this advertisement as well as on the web site www.ntpccareers.net 03 All qualifications should be from an Indian University / Institute recognized by AICTE/appropriate statutory authority. 04 No manual / paper application will be entertained. 05 Candidature of a registered candidate is liable to be rejected at any stage of recruitment process or after recruitment or joining if any information provided by the candidate is false or is not found to be in conformity with eligibility criteria mentioned in the advertisement. 06 For queries candidates may visit the Frequently Asked Questions (FAQ) section on the website. 07 The E-mail ID entered in the online application form must remain valid for at least next one year. No change in the E-mail ID will be allowed, once entered. All future correspondence would be sent via E-mail only. 08 Candidates, if shortlisted for Group Discussion and Personal Interview, are required to bring their original GATE 2014 score card as received from the IIT, at the time of Interview. 09 Candidates employed with Government Departments / PSUs / Autonomous Bodies have to produce NOC at the time of Interview essentially without which they would not be allowed to appear for the same. 10 NTPC reserves the right to cancel / restrict / enlarge/ modify / alter the recruitment process, if need so arises, without issuing any further notice or assigning any reason whatsoever. 11 Legal jurisdiction will be of NCT of Delhi in case of any cause / dispute. IMPORTANT DATES:

NTPC (A Government of India Enterprise) NTPC Bhawan, Scope Complex, Core-7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi110003, Visit us at www.ntpccareers.net An Opportunity to power ahead with a power giant
NTPC Limited is the largest utility in the country with an installed capacity of 41,184 MW through its 16 coal based, 7 gas/liquid fuel, 7 Joint Venture power stations and 2 renewable solar power plants. NTPC contributes more than 27.37% of the country’s entire power generation during the year 201213 and plans to become a 1,28,000 MW by the year 2032. The company has been conferred with coveted Maharatna status by Govt of India for its outstanding achievements over the years. The company plans generation capacity of. NTPC has been ranked 6th Best Company to work for in (The Economic Times and Great Places to work Institute-2013) To fuel its ambitious growth plan NTPC is looking for promising, energetic young Graduate Engineers with brilliant academic record to join the organization as: ENGINEERING EXECUTIVE TRAINEES in disciplines of * Electrical * Mechanical * Civil * Instrumentation * Electronics. QUALIFICATION: Full time Bachelor’s Degree in Engineering or Technology/AMIE with not less than 65% marks, taking average of all the Years, irrespective of the weightage given to any particular year by the Institute/University. Final year/semester students are also eligible however they have to obtain at least 65% marks in their engineering degree. A candidate with the prescribed degree identified for the discipline as given below can only apply for the post of EETs in the respective disciplines:

AGE LIMIT: Upper Age limit is 27 years as on 18.01.2014 i.e. candidates born before 17.01.87 need not apply. SELECTION PROCESS: Eligible candidates will have to appear for Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE)-2014. Based on the GATE-2014 MARKS and requirement, candidates will be short listed for Group Discussion and Personal Interview. Candidates need to secure minimum qualifying marks in GD & Interview, before being considered in the merit list. Candidates are required to appear for GATE-2014 paper as detailed below:

COMPENSATION PACKAGE: NTPC Ltd. offers one of the best pay packages in the industry. Selected candidates will be placed in the pay scale of Rs. 24900-3%-50500 at the basic pay of Rs. 24900/during one-year training. These candidates will be absorbed after successful completion of training as Assistant Manager in the pay scale of Rs. 24900-3%-50500 at a basic pay of Rs. 25650/-. Besides basic pay candidates will also be paid Dearness Allowance and will also be entitled for other perquisites & allowances under cafeteria approach. Benefits such as leave, medical treatment, Provident Fund, Gratuity, etc will be admissible as per company rules in force from time to time during training / after absorption. PLACEMENT: The selected candidates shall undergo one year training at various places. The region in which the selected candidates will be posted, will be decided at the time of joining, however final place of posting in that region will be allocated only after successful completion of class room training based on the performance during the training and requirement at each location. Candidates can be placed, across the country, in any of the functions at projects/ stations or offices including joint ventures & subsidiary companies of NTPC. RESERVATIONS AND RELAXATIONS: 01 Reservations and relaxations for SC / ST / OBC (non-creamy layer) / PWD (degree of disability 40% or above) candidates will be provided as per Government guidelines. 02 Disabilities identified for various disciplines are as follows:

DIRECTORATE OF DISTANCE & CONTINUING EDUCATION NORTH ORISSA UNIVERSITY, SRIRAM CHANDRA VIHAR, TAKATPUR, BARIPADA
In continuation to the notice no.729/DDCE/NOU dated -19.08.2013 the 1st & 2nd sitting examination on 19.09.2013 of 6th Semester Course of DDCE Examination Sept-2013 is Shifted to 1st & 2nd sitting of 23.09.2013 respectively due to some unavoidable circumstance. The other examination of 20.09.2013 & 21.09. 2013 will be conducted as per earlier Programme. Director, DDCE

Positions open in World Bank funded project
Water Resources Investigation and Development Department, Government of West Bengal, has stated the World Bank funded project namely 'WEST BENGAL ACCELERATED DEVELOPMENT OF MINOR IRRIGATION PROJECT (WBADMIP)'. To strengthen the project units (DPMUs) across districts of West Bengal, Randstad India Ltd. as the recruiting agency invites applications from eligible candidates of Indian Nationality for engagement purely on contractual basis for the following positions of DPMUs at Districts & State Nodal Unit of WBADMIP. Programme Coordinator - 18 | Institutional Development Specialist - 18 | Procurement Engineer - 18 | Surveyor - 22 | Agriculture Specialist -18 | Environmental Specialist -18 | Database Manager -18 | Data Analyst -18 | GIS Specialist - 9 | Fisheries Specialist - 7 | Office Assistant-18 | Agriculture Coordinator-1 | HorticultureCoordinator -1 | Fisheries Coordinator 1 | Accountant cum Computer Operator-3) | For details regarding age, qualification, eligibility criteria, selection process, key tasks and instructions etc, please visit websites: www.wbadmip.org, www.banglarmukh.com and www.randstad.in. Candidates will be required toapply online only through the link'APPLY ONLINE'between 10.09.2013 to 01.10.2013 upto 17.00 hrs in the aforesaid websites. Candidates having difficulty in online system may download application form websites and drop their applications in P.O Box No. 2752, G.P.O, Kolkata - 700001.

TIRTHANKAR MAHAVEER VIDYA MANDIR (Affiliated to CBSE, New Delhi) PAWAPURI, NALANDA (BIHAR) Day-Cum-Boarding (A project of Veeraytan, Rajgir)
T.M.V.M. required experienced English Medium Teachers in the following streams: English, Soc-Sci (His., Civ., Geo., Eco.)
Hindi, Physics, Chemistry, Biology, Computer, Phy.Edu., Sanskrit, Music & Dance, Maths * Salary as per experience and qualification. Higher start may be given to deserving candidates. Accommodation will be provided for out station teachers in the school campus. * Apply immediately with full details along with recent passport size photographs at above address or email to: email: tmvmveerayatan@gmail.com, mkkhushimanoj@gmail.com, Website: www.tmvmpawapuri.com, Mobile - 09934321034.

NATIONAL INSTITUTE OF IMMUNOLOGY

(an autonomous research institute) Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi - 110 067 Young Investigator (NII-YI) Awards
Applications are invited from young scientists (Ph.D/M.D.) with outstanding track records, below the age of 35 years, for the NilYoung Investigator Award, to undertake cutting-edge research in fundamental or translational research in immunological and related sciences, under the mentorship of a faculty member. Detailed information on eligibility conditions, duration of award, stipend/funding, allotment of labs, application and screening process et cetera is available at www.nii.res.in. The last date for submitting application is 27.09.2013. WOMEN CANDIDATES POSSESSING THE REQUISITE QUALIFICATIONS ARE ENCOURAGED TO APPLY

DISTRICT EDUCATION OFFICE, BARGARH
The applicants who have applied for the post of Contractual teachers to be engaged in Govt./ Govt. Upgraded High Schools during the year 2013-14 in Bargarh District are informed that the provisional Merit lists and Reject lists for the post of TGT (Arts, PCM, CBZ), Classical Teacher, Hindi Teacher & PET are hereby published in District website i.e. www.bargarh.nic.in. Objections if any may be submitted to the undersigned on before Dt.20.09.2013 during the Office Hours. District Education Officer, Bargarh

INSTITUTE OF LIFE SCIENCES (An Autonomous institute under the Dept. of. Biotechnology, Government of India) Nalco Square, Bhubaneswar-751023
Applications are invite'd for following position in Institutional Project. 1. Laboratory Technician: 01 No. Details of the advertisement available at: www.ils.res.in Administrative Officer

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 14 - 20 {Ó{¨uºÀÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

11

SUTLEJ GRAMIN BANK (Sponsored by Punjab & Sind Bank) HEAD OFFICE, A-4, CIVIL LINES, BATHINDA PHONE NO. 0164-2212885, 2219805 FAX NO.0164-2212132 Website of Sponsor Bank: www.psbindia.com, E-Mail: sgb.bhatinda@psb.org.in
Sutlej Gramin Bank invites applications from Indian citizens , for the post of Officer in JuniorManagement (Scale I) Cadre and Office Assistant (Multipurpose) who have appeared at the CommonWritten Examination for RRBs conducted by IBPS in September, 2012 and declared qualified. For Officers Scale-I DETAILS OF VACANCIES:

* Total vacancies under SC/OBC/EXS/PWD are subject to 50% of Total vacancies (i.e. 50% of 29 vacancies = 14taken together), as per GOI Guidelines i.e. Total 14 vacancies (maximum) shall be reserved for SC/OBC/EXS/PWDcategories only. NOTE:The total number of vacancies and also the number of reserved vacancies are provisional and mayvary according to the actual requirement of the Bank. Abbreviations stand for:

5. APPLICATION FEE (INCLUDING POSTAGE/ INTIMATION CHARGES) (NONREFUNDABLE) Office Assistant (Multipurpose) - Rs. 20/- for SC/ST/PWD/EXS candidates. - Rs.100/- for all others Officer Scale I - Rs. 20/- for SC/ST/PWD candidates. - Rs.100/- for all others Payment of Fee:- There isChallan form available on the website of Punjab and Sind Bankwww.psbindia.com for all categories, details of which are as follows: (a) Candidates should download the printout of the above Challan Form (as applicable to them forthe post applied for) from the website of Punjab and Sind Bank www.psbindia.com (b) After filling up the required information on the Challan Form, they should make payment of the feeapplicable to them in any branch of PUNJAB& SIND BANK for creditof account mentioned hereunder: NOTE: (i) The payment towards application fee can be made through CBS from any of the Branches of thePunjab & Sind Bank in the Account. (ii) The payment towards application fee through CBS can be made between 11-09-2013 and 25-09-2013. (iii) The CBS fee payment challan contains two parts. The first part will be retained by the Branch. The candidate’s copy of the fee payment challan must be retained with the candidate after the necessary details such as Transaction ID, Branch Code etc. are filled in by the bank official. (iv) Application once made will not be allowed to be withdrawn and fee once paid will NOT berefunded under any circumstances nor can it be held in reserve for any other future selectionprocess. 6. THE COMPETENT AUTHORITY FOR ISSUE OF CERTIFICATE TO SC/ST/OBC/PWDCANDIDATES IS AS UNDER: (a) For SC/ST/OBC: District Magistrate/Additional Dist Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/ Additional Dy. Commissioner/Dy.Collector/First Class Magistrate/Sub-Division Magistrate/ TalukaMagistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner/ Chief PresidencyMagistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate/ Revenue Officer notbelow the rank of Tahsildar/Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/herfamily normally resides. (b) For Persons with Disabilities: Authorised Certifying Authority will be Medical Board at the District level. The Medical Boardconsists of Chief Medical Officer, Sub-Divisional Medical Officer in the District and a memberwho is a specialist in Orthopaedics, ENT or Ophthalmology, as the case may be. 7. SELECTION PROCEDURE: For Officer Scale-I (General Officer):- Selection will be made on the basis of performance in RRBs- Common Written Examination (CWE) conducted by IBPS in September 2012 and PersonalInterview. Merit list of the candidates for final selection based on Total Weighted Standard Scores(TWSS) obtained by them in CWE of IBPS and Personal Interview will be prepared in descendingorder under each SC/ ST/OBC/UR category. For Office Assistant (Multipurpose):- Selection will be made on the basis of performance in RRBs- Common Written Examination (CWE) conducted by IBPS in September 2012 and PersonalInterview. Merit list of the candidates for final selection based on Total Weighted Standard Scores(TWSS) obtained by them in CWE of IBPS and Personal Interview will be prepared in descendingorder under each SC/ST/OBC/UR category. 8. PERSONAL INTERVIEW: Depending on the number of vacancies, Bank will call from among who have applied to bank, thenumber, equivalent to three times the number of vacancies short-listed based on theirTotal WeightedStandard Scores (TWSS). Remaining applicants, if any will not receive an interview call from the Bank. The total marks for Interview will be 30. 9. INTERVIEW CENTRES: The Interview will be held at the Bathindacentreand the complete address of the venue will beadvised in the call letters. Note: Bank reserves the right to cancel the centre and/or add some other centres, depending upon theresponse, administrative feasibility, etc. Bank also reserves the right to allot the candidate toany of the centres other than the one he/she has opted for. 10. GENERAL INSTRUCTIONS (a) Before applying for any of the mentioned post, the candidate should ensure that he/she fulfils theeligibility and other norms mentioned in this advertisement. Decision of the Bank in all mattersregarding eligibility of the candidate, the stages at which scrutiny of such eligibility is to beundertaken, the documents to be produced for the purpose of the conduct of interview, selection andany other matter relating to recruitment will be final and binding on the candidate. Nocorrespondence or personal enquiries shall be entertained by the bank on this behalf. Mere admission to the Written Test and/ or passing the test and being invited by the Bank for the Interview shall not imply that the Bank has been satisfied beyond doubt about the candidate’seligibility. Candidates who do not satisfy the eligibility criteria and who do not produce thephotocopies as well as the originals of all the documents required to be submitted and as advised inthis notification as well as in the Interview call letter, for any reason, whatsoever, shall not bepermitted to participate in the Interview, even though they may have obtained the desired level ofscore in the Written examination and have been called for interview. In case it is detected at any stage of recruitment that a candidate does not fulfil the eligibility normsand/or that he/she has furnished any incorrect/false information/certificate/documents or hassuppressed any material fact(s), his/her candidature will stand cancelled. If any of theseshortcomings is/are detected even after appointment, his/her services are liable to be terminated. (b) Candidates belonging to OBCs but coming in the “CREAMY LAYER” are not entitled to thebenefits of OBC reservation. They should indicate their category as “UR” or “UR Persons withDisabilities’ as applicable. OBC Certificates in the format as prescribed by the Govt. of India andissued by the Competent Authority inter alia, specifically stating that the candidate does not belongto the Socially Advanced Sections excluded from the benefits of reservations for OBCs in CivilPosts and Services under Govt. of India i.e. carrying ‘CREAMY LAYER’ clause based on incomeissued recently (i.e., issued on or after 01.06.2012should be submitted at the time of Interview.In OBC Category the appointment will be provisional and will be subject to the communitycertificate being verified through the proper channel. If the verification reveals that the claim of thecandidate to belong to Other Backward Classes or not to belong to creamy layer is false, his/herservices will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice tosuch further action as may be taken under the provisions of Indian Penal Code for production offalse certificate. (c) Persons with Disabilities claiming the benefit of reservations/age relaxation should possess MedicalCertificate as specified in the Disabilities Act of 1995 in support of their disability. (d) Candidates serving in Government/Public Sector Undertakings (including banks) should send theirapplication through proper channel and produce a "No Objection Certificate" from their employerat the time of Interview, in the absence of which their candidature may not be considered. (e) The candidates will have to appear for interview at their own expenses. The Bank will not beresponsible for any injury/ losses, etc of any nature during their travel time. (f) Only candidate willing to serve anywhere in the operational area of the bank should apply. (g) Any request for change of address will not be entertained. (h) Any resultant dispute arising out of this advertisement shall be subject to the sole jurisdiction of theCourts situated at Bathinda, Punjab. (i) In case any dispute arises on account of interpretation of version other than English, Englishversion will prevail. (j) No candidate is permitted to use calculator, telephones of any kind, pagers or any such otherinstruments during the selection process. (k) The Bank may at its discretion hold a second stage/ conduct Supplementary process wherevernecessary in respect of a centre/venue/specific post of a candidate(s). (l) Appointment of selected candidates is
(Contd.Next Page.. )

PAY SCALE &EMOLUMENTS:

Officer JM Scale-I: At present the total starting emoluments are approx. Rs. 28340/- per month inclusive ofDA & HRA at the current rate. Office Assistant (Multipurpose): At present the total starting emoluments are approx. Rs.15193 /- per monthinclusive of DA & HRA at the current rate. NOTE: Other allowances & perquisites will be admissible as per the rules of the Bank. PROBATION PERIOD:

Note: It is clarified that Persons with Disabilities will have to work in Branches/Offices which have postsidentified by the Bank as suitable for them. Candidates belonging to Reserved Category, including Persons with Disabilities, for which no Reservation hasbeen announced, are free to apply for vacancies announced for Unreserved category provided they fulfill theeligibility criteria laid down for Unreserved category. The number of vacancies in UR category and also the number of reserved vacancies are provisional and mayvary according to actual requirements of the Bank. 1 ELIGIBILITY CRITERIA: NATIONALITY/ CITIZENSHIP: A candidate must be a Citizen of India. A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may beadmitted to the Group Discussion/ Interview conducted by the Bank but on final selection the offerof appointment may be given only after the Government of India has issued the necessary eligibilityCertificate to him/her. 2. Age (As on 01.06.2012): For Officer Scale- IAbove 18 years - Below 28 years. For Office Assistant Between 18 years and 28 years. The maximum age limit specified is applicable to General Category candidates. Category: Scheduled Caste/Scheduled Tribe. Age relaxation: 5 years. Other Backward Classes - 3 years. Persons With Disability - 10 Years. Ex-Servicemen/ Disabled Ex- Servicemen - (for the post of Office Assistants) actual period of service rendered in the defence forces + 3 years (8 years for Disabled Ex-Servicemen belonging to SC/ST) subject to a maximum age limit of 50 years. In the case of Ex- servicemen commissioned officers, including ECOs/ SSCOs, who have rendered at least 5 years military service and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within the next one year from the last date for receipt of application) other than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or on account of physical disability attributable to military service or on invalidment, subject to ceiling as per Government guidelines - (for the post of Officers) 5 Years. Widows, Divorced women and women legally separated from their husbands who have not remarried - (only for the post of Office Assistants) 9 Years. Persons ordinarily domiciled in the Kashmir Division of the State of Jammu & Kashmir during the period 01.01.1980 to 31-12-1989 - 5 Years. Persons affected by 1984 riots - 5 Years. NOTE: (i) The relaxation in upper age limit is cumulative as per Govt. of India guidelines. (ii) In case of a candidate who is eligible for relaxation under more than one of the abovecategories the age relaxation will be available on a cumulative basis with any one of theremaining categories for which age relaxation is permitted as mentioned above. (iii) Candidates seeking age relaxation will be required to submit copies of necessary certificate(s)at the time of Interview. (iv) Ex-Servicemen candidates who have already secured employment under the CentralGovernment in Group ‘C’ & ‘D’ will be permitted the benefit of age relaxation as prescribedfor Ex-Servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group ‘C’/‘D’ under the Central Government. However, such candidates will not be eligible for thebenefit of reservation for Ex-Servicemen in Central Government jobs. (v) An Ex-Servicemen who has once joined a Government job on civil side after availing of thebenefits given to him as an Ex-Servicemen for his re-employment, his Ex-Servicemen statusfor the purpose of the re-employment in Government ceases. 3 EDUCATIONAL QUALIFICATIONS & EXPERIENCE (as on 01.06.2012)

Note: A) 1. All educational qualifications should be from a recognized university/ Board 2. The result of the qualifying examination, i.e. Graduation or equivalent to graduation, as the casemay be, should have been announced by the University on or before 01.06.2012 3. Candidates should have obtained the specified Total Weighted Standard Score as well as score ineach test in the RRBsCommon Written Examination conducted in September 2012. B) For Officer JM Scale–I and Office Assistant (Multipurpose) Language Proficiency * Candidates are required to possess proficiency in the Official Language of the Punjab State and musthave passed Punjabi as one of the subjects at Matriculation/10th Standard. 4 PRE-REQUISITE QUALIFICATIONS: Candidates who have been declared qualified in the RRBs-Common Written Examination conducted byIBPS in September 2012 should have obtained the following scores as given below. For Office Assistant

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 14 - 20 {Ó{¨uºÀÿ, 2013
(Contd. from prev,. Page.. )

NIJUKTI KHABAR

12
payment details from the CBS Challan in the Online Application Form, scores obtained in stipulated CWE etc. at the appropriate places. (viii) Original fee payment receipt i.e CBS challan will have to be submitted with the Call Letterat the time of Interview. Without original CBS challan the candidate will not be allowed toappear in the Interview. Candidates are also advised to keep a photocopy of the fee paymentchallan with them. (ix) The name of the candidate or his/her father/husband etc. should be spelt correctly in theapplication as it appears in the certificates/marks sheet. Any change/ alteration found maydisqualify the candidature. (x) CANDIDATES SHOULD NOT SUBMIT A PRINTOUT OF THE APPLICATION/FEEPAYMENT RECEIPT (CBS challan) TO THE BANK AT THIS STAGE. (xi) Please note that the above procedure is the only valid procedure for applying. No other mode ofapplication or incomplete steps would be accepted and such applications would be rejected. (xii) The Application printout along with the fee payment receipt and required copies of documentsshould be kept ready for submission if shortlisted for Interview. The applicant should sign and affix his/her photograph on such printout of application and keepthe same ready for submission if selected for Interview along with copies of requireddocuments mentioned below: 1. Original fee payment receipt (CBS challan) 2. Printout of the online application submitted. 3. Printout of IBPS Scores for the stipulated examination. 4. 10th standard examination Mark sheet in support of local language (i.e.Punjabi). 5. Attested copy of School leaving certificate or any other document as proof of age acceptable to the Bank. 6. Attested copies of Mark sheets / certificates in support of Educational Qualification; 7. Attested copy of certificate of Computer Course, as applicable; 8. Caste / PWD/EXS & any other related certificate as applicable. 9. Photo identity proof. 10. Any other relevant document. If selected for interview, candidates serving in Government / Public Sector Undertakings(including Banks & Financial Institutions) will be required to submit their applicationsaccompanied by a “No Objection Certificate” from their employer, in the absence of which theircandidature will not be considered. (xiii) EXECUTION OF BOND WITH SURETY Candidates are advised to note that if selected, they will be required to execute a bond withsurety for serving the Bank for a specified period, as below. In the case he/ she resigns from orleaves/ abandons the service and / or neglects in performance of the duty assigned to him / herleading to termination of his/ her service as per rules/ regulations by the Employer-Bank beforespecified period for all losses, costs, charges and expenses he/ she will indemnify the bank uptothe extent of bond amount. Selected candidates shall execute the indemnity bond before joiningthe Bank for the amount mentioned below. Cadre/ Post Amount of Bond Period Officer Jr. Management Scale-I 1.00 lacs2 years Office Assistant (MP) 0.60 lacs2 Years It is for the candidate to ensure that he / she has met with the eligibility criteria and compliedwith the requirements and adhered to the instructions contained in this advertisement as well asin the application form. Candidates are, therefore, urged to carefully read the advertisementand complete the application form and submit the same as per instructions given in this regard. 12. CALL LETTERS FOR THE INTERVIEW: All eligible candidates will be issued call letters at the correspondence address given by the candidatesin their application form and will be sent through E-mail and also by post/ courier.Candidate has to affix his/her photograph on the call letter. Candidate has to bring this call letter alongwith original fee payment receipt and requisite enclosures while attending the Interview without whichthey will not be allowed to take up the Interview. Candidates are advised to regularly check the Punjab and Sind Bank’s website www.psbindia.comfor latestupdates. Date: General Manager Place : Bathinda Sutlej Gramin Bank shall not be entertained. iii. Candidates must qualify through each stage of selection process successfully before being adjudged as suitable for selection. iv. Candidates need not pay any Processing Fee for applying to MDL. 7. ELIGIBILITY OF CANDIDATES: From PSU/ Govt. Department/ Armed Forces Candidates, who are employed in Government/ Public Sector Undertakings, shall have to produce ‘No Objection Certificate’ (NOC) from their present employer at the time of the interview; failing which the candidate shall not be allowed to appear for the interview. 8. AGE RELAXATION: i. Age relaxation for SC/ ST/ OBC & PWD shall be as per the Government Guidelines. ii. In case of Ex-servicemen, the upper age limit will be relaxed to the extent of number of years served in Military Service. However, the resultant age after deducting the period of service from the actual age should not exceed the prescribed age limit by more than 3 years. 9. CAREER PROSPECTS IN MDL: The Company has a conducive and challenging work environment and offers attractive opportunities for growth through various training and development programs and a forward-looking & performance driven promotion policy. A meritorious and hard working Officer can, thus look forward to very good career development prospects. 10. HOW TO APPLY: i. Interested eligible candidates shall register themselves ONLINE for the GATE 2014 examination for which registration would start on 02nd September 2013. ii. All information related to the candidates will be available in a single GATE Online Application Processing System (GOAPS). Information related to GATE can be obtained from their website www.iitkgp/gate2014.com iii. The following are the important dates related to GATE 2014.

subject to his/her being declared medically fit as per therequirement of the Bank. Such appointment will also be subject to the Service & Conduct Rules ofthe Bank. (m) All Candidates must submit the photo copies of the prescribed certificates in support of theireducational qualification, experience, date of birth, caste, etc. The candidates belonging toSC/ST/OBC/Persons with Disabilities Category are required to submit an attested copy of theircaste certificate/certificate of handicap issued by the competent authority, in addition to othercertificates as specified above. Candidates will also have to produce original castecertificate/relevant certificates at the time of Interview, failing which his/her candidature will becancelled. An Ex-serviceman candidate has to enclose a copy of the discharge certificate,retirement/pension order and documentary proof of rank last held. (n) A recent, recognizable passport size photograph should be firmly pasted on the computer generatedapplication form and should be signed across by the candidate. Three copies of the samephotograph should be retained for use at the time of interview. Candidates are advised not tochange their appearance till the recruitment process is complete. Failure to produce the samephotograph at the time of the interview may lead to disqualification. Action against candidates found guilty of misconduct: Candidates are advised in their own interest that they should not furnish any particulars that arefalse, tampered, fabricated or should not suppress any material information while filling up theapplication form. At the time of interview, if a candidate is (or has been) found guilty of (i) using unfair means during the selection processor (ii) impersonating or procuring impersonation by any personor (iii) misbehaving in the interview venue or taking away any documents from the venueor (iv) resorting to any irregular or improper means in connection with his/her candidature byselection or (v) obtaining support for his/ her candidature by any means. Such a candidate, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution,shall be liable to be debarred, either permanently or for a specified period, from anyrecruitment conducted by Bank. 11. HOW TO APPLY: (i) Candidates are required to apply online through Punjab and Sind Bank’s websitewww.psbindia.combetween 11-09-2013 and 25-092013.No other means/ mode of application will be accepted. (ii) Candidates should ensure that their personal email ID (as specified in the online application formwhile applying for RRBs- Common Written Examination CWE conducted in September 2012) iskept active during the currency of a recruitment project. Bank may send call letters for Interview etc.to the registered e-mail ID. (iii) Applicants are first required to go to the Punjab and Sind Bank’s website www.psbindia.comand click on the link “Others>Recruitment Projects”. (iv) Thereafter, open the Recruitment Notification. * The candidate should take a printout of the relevant fee payment challan. * Fill in the Fee Payment Challan in a clear and legible handwriting in BLOCK LETTERS. * Candidates can pay application fees in any of the branches of the Punjab & Sind Bank only. * Go to the nearestPunjab & Sind Bank Branch with the relevantFee payment Challan and pay, in Cash, the appropriate Application Fee (Including postage/Intimation Charges) in the following CBS Account No. - Bank Name & Account No. Punjab & Sind Bank A/c No.06151000006923. Name of Account - Sutlej Gramin Bank Recruitment A/c. Candidates may find out the required branch address from the Punjab and Sind Bank’s websitewww.psbindia.com. The details of fee (Including Postage/Intimation Charges) to be paid is indicated below: Officer (Scale I) - Rs. 20/- for SC/ST/PWD candidates. - Rs.100/- for all others Office Assistant (Multipurpose) - Rs. 20/- for SC/ST/PWD/EXSM candidates. - Rs.100/- for all others (v) Obtain the Applicant’s Counterfoil Copy of the Application Fee Payment Challan duly authenticated by the Bank with (a) Branch Name & code No, (b) Transaction id/Scrollnumber (c) Date of Deposit & amount filled by the Branch Official. (vi) Candidates are now ready to Apply Online by re-visiting the Recruitment Link on the Punjab and Sind Bank’s website www.psbindia.comAll the fields in the online Application format should be filled upcarefully. (vii) Carefully fill in the details such as fee

MAZAGON DOCK LIMITED (A Government of India Undertaking) ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT OF EXECUTIVE TRAINEES (Technical) THROUGH GATE 2014
Mazagon Dock Limited (MDL) is India’s leading Shipbuilding Company with ISO 9001:2008 accreditation. It is a profit-making Central Government Schedule ‘A’ PSU under the Ministry of Defence, Department of Defence Production, engaged primarily in the building of Warships and Submarines for the Indian Navy. MDL has a consistent growth, both in physical as well as financial parameters and has an ambitious growth plan. The present turnover is approximately Rs. 2300 Cr. which is projected to be higher in the coming years. MDL has employee strength of around 8700. 2. MDL proposes to recruit Executive Trainees of following disciplines in the Industrial Dearness Allowance (IDA) Pay Scale. These Executive Trainees will be shortlisted for Personal Interview on the basis of Graduate Aptitude Test in Engineers (GATE) 2014 score:

3. GRADE, PAY SCALES AND RESERVATIONS

(BL=Backlog vacancies) * In addition, Encashment of Leave, Gratuity, Hospitalisation benefits and other facilities are also admissible as per Company’s Rules. Performance Related Pay (PRP), which is also admissible, has a linkage with individual as well as Company’s performance. 4. PERSONS WITH DISABILITIES (PWD): Only such person, who suffers from not less than 40% of relevant Disability are eligible to be considered under PWD as per “the Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection Of Rights & Full Participation) Act - 1995.” 5. QUALIFYING REQUIREMENTS: Qualification - Full-Time degree in Engineering in Mechanical/ Electrical/ Electronics with minimum First Class or 60% Marks or equivalent CGPA from a recognized University/ Deemed University Or Institute recognized by AICTE. Final year students are also eligible to apply for the post. However, their final selection will be subject to clearing the qualifying requirement as above with minimum First Class or 60% Marks or equivalent. Grouping of Technical Disciplines Qualification wise: Discipline: a. Mechanical. To include: Mechanical/ Mechanical & Industrial Engineering/Mechanical & Production Engineering/ Production Engineering/ Production Engineering & Management/Production & Industrial Engineering. b. Electrical - Electrical/ Electrical & Electronics/ Electrical & Instrumentation. c. Electronics - Electronics/ Electronics & Communication/Applied Electronics & Instrumentation/Electronics & Telecommunication/Electronics & Instrumentation. Job requirement: The incumbent will have to handle job functions like ship/submarine construction, refits, modernization, in any of the relevant fields of planning/ design/ procurement/ fabrication/ berth/ outfitting/ quality assurance/ test and trials. He may be deployed for any other duties of the Company depending on requirement as may be decided by the Management. 6. SELECTION PROCESS: The selection process will comprise the following: i. Graduate Aptitude Test in Engineers (GATE) 2014 Score of candidates in the concerned disciplines. The Graduate Engineers from the relevant disciplines mentioned in the Qualifying Requirements, who are desirous of taking up a career with MDL are required to write GATE 2014 examination in the same disciplines. The GATE papers along with GATE paper codes are given below:

iv. On registration, unique GATE 2014 registration number would be generated, which has to be used for applying to MDL. v. Candidates will have to apply through the MDL Online Recruitment System between 15th October 2013 and 29th November 2013. vi. Candidates please note that the selection process will commence only after the declaration of GATE 2014 results. 11. GENERAL INFORMATION AND INSTRUCTIONS: i. Only Indian Nationals are eligible to apply. ii. Outstation Candidates called for interview shall be reimbursed Third AC Rail/ Luxury Bus by the shortest route. iii. All original documents such as Degree Certificate, proof of Date of Birth, Caste Certificate, Experience Certificate, etc. will be checked at the time of interview. Non-production of original documents will debar the candidate from appearing for the interview and in that case no Travel Fare will be reimbursed to such candidates. iv. Candidature of a candidate is liable to be rejected at any stage of the recruitment process or after recruitment or joining, if any information provided by the candidate is found to be false or not in conformity with the eligible criteria mentioned in the advertisement. v. Applicants should be of sound health and meet the Medical Fitness Standards as fixed by the Company. Candidates short-listed for appointment following interview shall undergo a medical test conducted/organized by the Company and certified by the Company’s Chief Medical Officer. vi. Candidates called for medical test shall attend the same at their own expense. vii. The Qualifying Requirement/ Experience & Age limit shall be reckoned as on the last date of application. i.e. 29th November 2013. Candidates who have appeared in the final examination shall be required to submit the documentary proof of having passed the qualifying examination with minimum prescribed percentage by 31st July 2014. viii. MDL reserves the right to cancel/ modify the recruitment process, if need so arises without issuing any further notice or assigning any reason thereof. ix. Legal jurisdiction for any dispute will be at Mumbai. 12. IMPORTANT DATES:

ii. On the basis of GATE 2014 score, the candidates will be shortlisted for personal interview. Candidates obtaining a valid score shall only be eligible for the next stage of selection. The score is valid only if the candidate obtains more than or equal to the qualifying marks as fixed for the respective discipline in GATE 2014. Please note that only GATE 2014 score is valid for this recruitment exercise in MDL under this advertisement. GATE score of 2013 or scores of previous GATE examination

DEPUTY GENERAL MANAGER (HR)

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 14 - 20 {Ó{¨uºÀÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

13
however, be exempted from appearing at the written test and they shall be directly called for interview subject to fulfilling other terms and conditions and eligibility criteria. In the event of their selection, Best Apprentice will be inducted as Artisan Gr.lV with 2 increments and Runner-up Apprentice will be inducted as Artisan Gr.lV at the minimum of the scale in the pay scale of Rs. 11700-23000/. HEALTH STANDARDS: • Applicant should have sound health. Before joining, selected candidates will have to undergo medical examination by the Company's Authorized Medical Officer and the appointment will be subject to meeting the health standards prescribed by the Company. • The candidates are advised in their own interest to get themselves thoroughly examined by a competent Medical Officer before applying against the advertisement. SELECTION PROCESS: • Selection process shall consist of Written Test and Interview. The Written Test will be conducted on Sunday, 10/ 11/2013(Tentative). • All eligible candidates shall be invited for an objective type Written Test to be conducted at Hyderabad, details of which shall be communicated in the candidate's Permission Slip /Admit card. • The Written test shall be tri-lingual; in English/Hindi/Telugu languages. • On the basis of merit of Written Test marks, candidates shall be invited for Personal Interview in the ratio of 1:3 to the number ofvacancies. • For applying the above ratio, initially, all UR candidates of each trade, along with such reserved category candidates of that trade, who do not avail any relaxation, are to be grouped together and then arranged in descending order of written test marks . to be called for interview in the ratio of 1:3 in UR category. After this, candidates belonging to OBC/ SC/ ST categories, who are not short listed for interview as UR, shall be regrouped with their respective categories for further consideration and. candidates will be called in the prescribed ratio of 1:3 for interview for each category. The same procedure shall apply at the time of final selection. • All eligible Ex-Serviceman candidates who possess the pass certificate in NTC/NAC or equivalent (% of marks not mandatory) in the relevant trade shall be called for written test. • All Ex-servicemen shall produce Certificates / Documents in proof of their qualificatiort/trade proficiency being equivalent to NTC/NAC issued by the Armed forces at the time of interview. • All departmental candidates (BHEL employees) applying for the post/s and possessing the requisite qualification shall be called for written test. HOW TO APPLY: • Candidates desirous of applying shall apply on-line at the website : http://careers.bhel.in or www.bhelhyderabad.com (Recruitment of Artisans at Hyderabad - 2013). After submission, candidates shall take print outof the Acknowledgement Slip. • Anon-refundable examination fee of Rs. 125/- is payable by the General/OBC candidates. • The examination fee can be paid in any of the branches of State Bank of India, into Power Jyoti Account No.32838381735 at Ramachandrapuram 502032, Medak (Dist.) (Branch Code No.10689) in favour of Bharat Heavy Electricals Limited, Ramachandrapuram, Hyderabad. • The triplicate challan for payment of examination fee of Rs.125/- can be downloaded from the web-site. • The Journal number given by the bank on payment of examination fee needs to be entered in the on-line Application form. • No other mode of payment i.e. Demand Draft, Money Order, Postal Order, Cheque etc. is acceptable. • Candidates shall send the Acknowledgement Slips along with the applicable enclosures viz. • Challan (BHEL copy) for having paid the examination fee wherever applicable. • Caste Certificate (SC/ST/OBC-Non Creamy Layer) • Medical Certificate issued by the Medical Board (Persons with disability only) • Discharge and trade proficiency certificates (Ex-Servicemen only). • Letter issued by the Directorate General of Employment and Training (All India Apprentices Competitions - Best Apprentice and Runner up Apprentice)-if applicable • Domicile certificate (J&K Candidates only) • Experience certificate for claiming age relaxation. GENERAL INSTRUCTIONS / CONDITIONS: 1. Category such as OBC, SC, ST and persons with disability should be carefully filled up in the Application form, as this will not be allowed to be changed at a later date. Also the category once declared, If found to be false at any later stage will render the candidate liable for suitable action Including termination and prosecution. 2. Employees of Govemment/Semi-Govemment Departments, PSUs /Autonomous Bodies must produce a "NO OBJECTION CERTIFICATE" atthetimeofinterview. 3. Candidates, who have left a PSU after availing Voluntary Retirement, if selected, will be required to return the VRS compensation received to the PSU concerned. 4. No request for transfer or change in place"of posting shall be entertained for the first five years of service including the one year of temporary period before regularizatiOn. 5. Any legal proceedings in respect of any matter of claim or dispute arising out of this advertisement and/or an application in response thereto can be instituted only in Hyderabad and the Courts/Tribunals/Forums at Hyderabad only shall have the sole and exclusive jurisdiction. 6. Candidates should ensure that they fulfill the essential eligibility criteria prescribed for the post for which they have applied. If at any stage during selection or after selection it is found that the candidate does not fulfill the eligibility conditions and the facts furnished/ documents attached are not correct and true, then the selection/appointment of the candidate can be cancelled at anytime without assigningany reasons. 7. The Management reserves the right to reschedule/cancel/suspend/terminate the recruitment process without assigning any reasons and alter the terms and conditions at any time during the process due to any exigency. The decision of the managementwill be final and no appeal will be entertained. 8. Interim inquiries will not be attended to and any form of canvassing will be a disqualification and will render the candidates ineligible for selection. 9. BHEL does not take responsibility of attaching the documents or examination fee sent separately after the dispatch of the original Acknowledgement Slip. 10. Candidates are advised to possess a valid e-mail ID which is to be entered in the on-line application form. They are also advised to retain this e-mail ID active at-least for one year as any important intimation to them may be provided by BHEL through e-mail and also published in the web site (http://careers.bhel.in). 11. Our recruitment website (http://careers.bhel.in) will provide necessary details regarding selection, how to apply, general instructions, last date of submission of Acknowledgement Slips, Written test etc. 12. No correspondence will be entertained from candidates not invited/selected for written test or interview. 13. Any corrigendum/changes/updates shall be available only in the website and no other intimation shall be given in any newspaper/any other media. 14. Candidates short listed for interview are required to produce all original certificates pertaining to Caste/Class, educational qualification, experience certificate etc. (refer to our web site for details) along with one set of photo copies duly attested by the candidate, for verification. In the absence of original documents, the candidate wHI not be permitted to attend the interview. 15. If there is any variation between the English and Hindi versions of the advertisement, the English version may be treated as authentic. IMPORTANT DATES: 1. Commencement of On-line submission of Application: 14.09.2013. 2. Closing of On-line submission of Applications: 05.10.2012. 3. Last date for receipt of Acknowledgement Slips along with other documents at BHEL Hyderabad: 12.10.2013. 4. Last date for receipt of acknowledgement slips from far flung areas at BHEL Hyderabad: 17.12.2013. 5. Downloading of permission slips from website w.e.f: 28.10.2013 onwards. 6. Date proposed for Written Test (Tentative): 10.11.2013 Acknowledgement slip along with all applicable and relevant enclosures, should be sent by ordinary post ONLY Superscribe the envelope with the word ARTISAN' and provide your mailing address. Mail it to Post Bag No. 9, Mukhya Dak Ghar, BHEL RC Puram HE, Hyderabad-502032 Apply on-line and download Acknowledgement Slip and SBI payment challan from our website http:/ /careers.bhel.in Beware of job-racketeers trying to deceive the candidates by false promises of securing job in BHEL either through influence or by use of unfair and unethical means. BHEL has not appointed any agents or training agencies. All recruitments by BHEL are purely MERIT BASED.
Directorate of Soybean Research Khandwa Road, Indore 452001 (MP) Advertisement No. 2/2013

Bharat Heavy Electricals Limited (A Govt, of India Undertaking) Ramachandrapuram, Hyderabad - 502 032 Employment Notice No. HY/01/2013 INVITES APPLICATIONS FROM ELIGIBLE CANDIDATES FOR THE POST OF ARTISAN
BHEL, India's premier engineering and manufacturing enterprise provides World-class products and services and caters to core sectors of the Indian Economy viz., Power Generation and Transmission, Industry, Transportation, Renewable Energy, Oil and Gas, Defence and International business. The Maharatna PSU has a wide network of 15 Manufacturing Divisions, 4 Power Sector Regional Centers, 8 Service Centers, 15 Regional Offices, 9 Overseas Offices, 2 subsidiaries and a large number of Project sites spread all over India and abroad. The company has its footprints in more than 70 countries all over the world and has achieved a net profit of Rs.6485crores and turnover of Rs.50015 crores in 2012-13. Heavy Power Equipment Plant, Ramachandrapuram, Hyderabad, a major Manufacturing unit of BHEL, with a workforce of 5500 is currently looking for Artisans in the following Trades:

Qualification: Matric /,SSC with National Trade Certificate (NTC) and National Apprenticeship Certificate (NAC) in the respective trades of Machinist/ Turner/ Fitter/ Blacksmith/ Welder/ Carpenter/ Electrician with not less than 60% marks for General and OBC candidates and 55% for SC/ST candidates, in both NTC and NAC. Working knowledge of Telugu is desirable. Upper Age limit: 27 years as on 01.09.2013 (for age relaxation in various categories, see details below). RESERVATION & RELAXATION :

UR - Unreserved, OBC - Other Backward Class (Non-creamy layer), SC-Scheduled Caste, ST Scheduled Tribe, Ex-S - Ex-serviceman,LV-LowVision,HI-Hearinglmpaired,LM-Loco-motor. As per Company policy, the vacancies are partially earmarked for being filled through dependents of BHEL deceased employees on compassionate grounds. In case these vacancies are not filled up due to non-availability of qualified candidates, they may also be filled through open selection. The reservations will be as per the extant Government Rules/Act. The vacancies for ex-servicemen and persons with disability will be filled and adjusted in the appropriate category viz., UR/OBC/SC/ST on horizontal basis. Note: The number of vacancies is tentative and hence the reserved vacancies status is only indicative. The number of reserved vacancies in each category may undergo revision in that eventuality. • Vacancies for OBC category are meant only for those coming under the 'non-creamy layer. 'Non-Creamy Layer under the OBC means 'the gross annual income of parents of the candidate should not be more than Rs. 4.5 lakhs in the last three consecutive years'. The OBC candidates who do not belong to Non Creamy Layer should indicate their category as 'General' only. • Persons with not less than 40% of the relevant disability shall alone be eligible for the benefit of reservation. The definition of Low Vision, Locomotor Disability & Hearing Impairment for persons with disability is as per "The Persons with Disabilities (Equal Opportunities-Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995. • The Physically challenged candidates are required to furnish stamped Medical Certificate in relation to their disability from a Government Hospital or Medical Board attached to Special Employment Exchange for the handicap. • Candidates belonging to SC/ST categories and Persons with disability are exempted from paying the examination fee. • Upper age limit is relaxed by 5 years for SC/ST candidates and by 3 years for OBC candidates. In respect of 'Persons with disability' the age limit is relaxed by 10 years for General category, 13 years for OBC (Non-Creamy Layer) and 15 years for SC/ST category. All ex-servicemen will be allowed age relaxation to the extent of their service plus 3 years (6 years in the case of OBC and 5 years for SC/ST). • Upper age is relaxed by 5 years for the candidates who had ordinarily been domiciled in the State of Jammu & Kashmir during the period from 01/01/1980 to 31 /12/1989. • Upper age limit is further relaxed up to 84 months for candidates possessing relevant experience of working with an employer/organization engaged in the manufacturing, assembly, testing and servicing of power plant equipment. The candidates who are engaged through the contractors directly in these operations would also be entitled to the age relaxation. This age relaxation is available to candidates having aforesaid experience of at-least 50 months of continuous or intermittent service for availing 7 years of relaxation and on pro-rata basis for less than 7 years of relaxation. For claiming age relaxation, experience certificate from the employer/organization is required to be produced with details of period of working, field of experience and nature of products manufactured/services rendered by the organization. Such candidates will have to compete with other eligible candidates in the Written Test/Interview etc. The decision of BHEL regarding authenticity/genuineness of experience certificates and relevance of experience shall be final and binding. • A one-time relaxation in Upper Age limit and exemption in payment of examination fee will be extended to those candidates who appeared in the written examination conducted on 14.02.2010 against our Advertisement No.02/2009. While submitting their application on-line, these candidates have to necessarily indicate the earlier roll number to be eligible for the age relaxation, for which there is a system check. The earlier roll number can be retrieved on-line by furnishing relevant information or ascertained through the Help Desk on telephone Nos.04023183587,040-23184247 which will be operative from 08.30 hours to 16.00 hours on all working days till the last date of submission of the on-line applications. • Upper age is relaxed further by 5 years for deceased employee dependents. For the dependents of the deceased employees, the cutoff date for computation of upper age limit will be taken as 01.10.2009. A separate written test will be conducted and a separate panel will be prepared forthem. EMOLUMENTS AND BENEFITS: • The selected candidates will initially work as Temporary Employees (Artisan) for a period of one year. In addition, the selected candidates will be required to undergo specific training, if any, depending upon the requirement during the period as Temporary Employee (Artisan). The absorption in the regular establishment will be based on review of their performance/behavior/suitability to remain in the services of the Organisation as assessed by the Committee constituted for this purpose. During the period of one year, they will be paid a consolidated wage of Rs.11,000/- per month. • On successful completion of this period, they will be regularized in the establishment as ARTISAN GRADE-IV and placed at the minimum of the sale of pay of Rs.11700-23000/- with applicable allowances in vogue at the time of regularization. PREFERENCE FOR BEST/RUNNER UP APPRENTICE: Preference is given for BEST Apprentice/ RUNNER UP Apprentice at All India SKILL Competitions conducted by the Directorate General of Employment and Training. These candidates who were/are selected as BEST APPRENTICE or RUNNER UP APPRENTICE in the All India SKILL Test, will be required to apply online and submit their application as per the procedure. They will,
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ) 18, Institutional Area, Saheed Jeet Singh Marg New Delhi-110016. Phone No. 26858570, FAX 26514179, Website: www.kvsangathan.nic.in Refer main advertisement dated 20-26 July, 2013 published in Employment News for recruitment of teaching and misc. teaching posts for the years 2012-13 and 2013-14. The last date of Online submission of applications and its print out alongwith all documents has been extended and will be as under: Last Date for Online Registration through www.kvsangathan.nic.in OR through http://jobapply.in/kvs/: 18.09.2013 upto 11.59 p.m. Last Date for receipt of printout of completed application, along with prescribed KVS bank challan where applicable and self-attested copies of testimonials" at "Post Box No. 3076, Lodi Road, New Delhi-110003": 03.10.2013. All applicants must ensure that they fulfill the essential qualification and age for the post applied for and other conditions stipulated in this advertisement as on 18.09.2013. JOINT COMMISSIONER (ADMN.)

Regional Institute of Mental Health (Govt, of India, Ministry of Health & Family Welfare) Post Box No. 15: FAX No. (03712) 233623 TEZPUR: 784001 : ASSAM No. LGB/Estt/ 246/01/Part-ll/3202 FACULTY Regional institute of Mental invites applications in the prescribed form from the Indian Citizens for appointment to the posts of (a) Professor in Psychiatric Nursing & Clinical Psychology (b) Associate Professors and (c) Assistant Professors in Psychiatry, Radiology, Neurology, Pathology, Microbiology, Biochemistry, Clinical Psychology, Psychiatric Social Work and Psychiatric Nursing Departments of the Institute. Applications along with Demand Draft of Rs.100/- to be drawn in favour of the Director, LGBRIMH payable at Tezpur, must reach to the Administrative Officer, LGBRIMH, Tezpur-784001 on or before 30.09.2013. Application Form along with details of the advertisement / conditions may be downloaded from the website www.lgbrimh.org. Director

Applications are invited for one un-reserved post of Hindi Translator ( T-3) in Pay Band of Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs..2800/-. Age : 18 to 30 years (relaxation as per rules) as on last date 30/09/ 2013. Essential Quaiification:- (1) Bachelor's Degree in Hindi language or equivalent from a recognized university (2) Three years experience in Science writing in Hindi or Science journalism as evidenced by published material. Desirable Qualification (1) Diploma in Journalism (2)Experience of scientific/ technical translation in English to Hindi (3) Knowledge of typing in Hindi and English on Computer. Application form and other details are available on website www.dsrindore.org. Last date for receipt of application is 30th Sept, 2013. Administrative Officer

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 14 - 20 {Ó{¨uºÀÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

14
1. Candidates fulfilling the above conditions may submit their application on plain paper (along with attested copy of relevant certificates) in Hindi / English in the enclosed format addressed to THE REGIONAL EXECUTIVE DIRECTOR, Airports Authority of India, Northern Region, Operational Office, Rangpuri, Gurgaon Road, New Delhi-110037 {the envelope should be super-scripted by -eApplication for the post of Junior Assistant (Fire Service)} along with a Demand Draft for Rs.400/- (Rupees Four Hundred only) (Non•]refundable) drawn in favour of Airports Authority of India, payable at Delhi so as to reach on or before 15.10.2013. Please mention Name of the candidate on the reverse side of the Demand Draft. SC/ST/Women candidates are exempted from payment of fees. The applications may also be downloaded from AAI website www.airportsindia.org.in and www.aai.aero. 2. The application should accompany the following documents:- i) Demand Draft for Rs.400/- (Non refundable) as explained above (other than SC/ST/Women candidates). ii) Two recent passport size photographs, one affixed on application and other one stapled and mention Name of the Candidate on the reverse side. iii) Attested photocopies of Certificates regarding Educational Qualification, Date of Birth (SSLC Certificate), Driving license {Full copy (validity of license should be visible)}, Caste Certificate in prescribed format (wherever applicable). 3. The application must be complete in all respects failing which it will be summarily rejected and no communication shall be made in this regard. APPLICATION FOR THE POST OF JUNIOR ASSISTANT (FIRE SERVICE) (Last date of receipt of application 15.10.2013) NAME : ________________________________________ AFFIX RECENT FATHER•fS NAME : _____________________________________ SELFATTESTED DATE OF BIRTH (DD/MM/YYYY) : ___________________________ PASSPORT SIZE EDUCATIONAL / TECHNICAL QUALIFICATION: PHOTO

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA, REGIONAL HEADQUARTER (NORTHERN REGION) OPERATIONAL OFFICES, RANGPURI, GURGAON ROAD, NEW DELHI110037.
Applications are invited from the eligible candidates for the post of Junior Assistant (Fire Services) NE-04 in the pay scale of Rs. 12500-28500 (IDA Pattern) at various airports in Northern Region. Total number of posts likely to be filled and the eligibility criteria for the posts is as follows. Reservation as per Govt. Instructions. The number of posts may increase or decrease.

QUALIFICATION & AGE - Qualification: i) 10th Pass + 3 years•f approved regular Diploma in Mechanical/Automobile/Fire with minimum 50% marks (OR) ii) 12th Pass (Regular study) with 50% marks. Age: Up to 30 years. (as on 15.10.2013). Age Relaxation: i) 5 years for SC/ST ii) 3 years for OBC iii) Length of service extended by 3 yrs for Ex-Serviceman. Driving License: a) Valid Heavy Vehicle Driving License (OR) b) Valid Medium Vehicle License issued at least one year before as on 15.10.2013. (OR) c) Valid LMV License issued at least two years before as on 15.10.2013. In case of (b) & (c) on qualifying the written test the candidate shall be informed in writing to produce a valid Heavy Vehicle License at the time of Driving Test. In case, the candidate fails to do so then he shall not be allowed to take Driving Test and be straightway disqualified for the further selection procedure. Desirable: Due weightage shall be given to a candidate possessing any one or more (subject to maximum limit of the following) a) Computer Science as subject at 12th class level; b) NCC ‘B’ Certificate. c) Relevant experience in an aviation/regular/industrial fire service. d) Basic Fire Fighting Training Course from AAI Fire Training Establishment. e) Sub Fire Officer Course from National Fire Service College, Nagpur. PHYSICAL FITNESS - Eye Sight: Distance Vision – 6/6 at Both Eyes without Glasses. Near Vision – N5 in Both Eyes without glasses. Colour Vision – Should be Normal as determined by Ischihara’s charts. Height: Not less than 167 cm. Chest: 81 Cm normal. Minimum expansion 5 Cms. Weight: Not less than 55 Kg. Hearing: Normal. Speech: Normal. Must not have undergone major operation by virtue of which his physical fitness to work in Fire Service has been impaired. Should be capable of undergoing physical strain for prolonged periods. Selection Process: The candidates will have to appear for written test, physical measurement, driving test, endurance test, and interview. The candidates will be allowed to appear in driving test/ physical endurance test subject to passing the written test. Appointment to the post of Junior Assistant (FS) is subject to fulfilling eligibility conditions and successful passing of Basic Training Course for a period of four months. During training, incumbent is entitled for stipend as per the rules. DISQUALIFICATION Physical deformity, chronic diseases, colour blindness, night blindness, squint eye, flat foot, bow legs, knocking knee and refractive error will be considered as disqualification. OTHER CONDITIONS ARE AS FOLLOWS: 1. Only those candidates who are fulfilling the eligibility criteria will be allowed to appear in the written test 2. The eligibility with regards to age, qualification, etc. will be determined as on 15.10.2013. 3. The qualification must be obtained from Govt. recognized institutions / Universities. 4. Employees of Govt. / Public sector undertaking should forward their application through proper channel. Advance copy will not be entertained. 5. Canvassing in any manner and bringing outside influence shall make the candidature liable for rejection. 6. The authority reserves the right to restrict the number of candidates to be called for test / interview and change of exam centre on the basis of any other norms decided by the authority at a later date. 7. The management reserves the right / has the discretion not to fill any vacancy and to change the vacancy position depending upon the requirement. 8. Applications received after due date and incomplete applications shall be summarily liable to be rejected. AAI will not be responsible for any postal delay. 9. Centre for Examination will be Delhi only. 10. SC/ST/OBC Certificates should be in the format prescribed by the Government of India. The OBC Certificate should invariably contain the 'CREAMY / NONCREAMY LAYER CLAUSE' based on income for the current financial year. 11. Application once made will not be allowed to be withdrawn and fees once paid will not be refunded on any account nor can it be held in reserve for any other examination or selection. 12. Candidates selected are likely to be posted in any part of India. 13. The decision of the selection committee is not liable for challenge and same shall stand final and binding of each candidate. HOW TO APPLY:

WHETHER CURRENTLY EMPLOYED IN GOVT./PSE/AUTONOMOUS BODY : YES / NO (IF YES) NAME OF ORGANISATION : ________________________________________ YEAR OF SERVICE : ________________________________________ ADDRESS FOR COMMUNICATION : ________________________________________ PERMANENT ADDRESS : ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ COMMUNITY (PLEASE TICK _/) : GEN OBC SC ST WHETHER BELONGS TO EX-SERVICE : YES / NO (IF YES YEAR OF SERVICE______________) DRIVING LICENSE LICENSE NO. DATE OF ISSUE VALIDITY

DETAILS OF DEMAND DRAFT :

I HEREBY DECLARE THAT THE ABOVE INFORMATION IS TRUE AND CORRECT TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE. DATE : ______________ SIGNATURE OF APPLICANT PLACE : ______________

VISAKHAPATNAM PORT TRUST MECHANICAL & ELECTRICAL ENGINEERING DEPARTMENT, VISAKHAPATNAM-530035
Applications are invited from the eligible candidates in the prescribed proforma for engaging as Trade Apprentices under Apprenticeship Act 1961 in the following designated trades in the Mechanical Electrical & Engineering Department, Visakhapatnam Port Trust.

AGE: Should have completed minimum 14 (fourteen) years of age as on 31.08.2013. NB: The applications now invited will be utilised for future training placements also, if necessary. RESERVATION: The reservation of training placements for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes is at a ratio of 1:8, 1:20 and 1: 4 respectively on the basis of total number of placements in terms of Apprentices Act, 1961. PAYMENT OF STIPEND TO APPRENTICES: a) During the first year of training : Rs. 1490/- per month. (as applicable) b) During the second year of training : Rs 1700/- per month. (as applicable) c) During the third year of training : Rs. 1970/- per month. (as applicable) MODE AND CRITERIA OF ENGAGEMENT OF APPPRENTICES: a) Engagement of Trade Apprentices will be made purely on merit, on the basis of aggregate marks obtained by the candidate in ITI. b) Preference will be given to the children of VPT Employees: In the ratio of 4:1:1 i.e. 4 for VPT, 1 for CHD and 1 for Outsiders. Again out of the ratio of 4 for the children of port employees the sub-ratio of 2:1:1 will be followed to the children of deceased employees/medically invalidated & superannuated employees/serving employees respectively. c) Those who are shortlisted basing on merit of marks secured in the qualifying exams will only be called for certificates verification. d) The trades will be allotted to the candidates at the discretion of the Head of the Department. SUBMISSION OF APPLICATIONS: a) The filled in applications in the prescribed proforma with latest passport size photo along with necessary certificates duly attested by a Gazetted Officer shall be submitted to the Chief Mechanical Engineer, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam-530 035 either by post or in person on or before 30.09.2013 by 4.30 p.m. b) Incomplete applications or applications submitted without attested copies of relevant certificates will not be considered. c) The SC/ST/OBC candidates should furnish the latest prescribed community certificate signed by the competent authority not below the rank of M.R.O. LAST DATE: 30.09.2013. Full details of the Notification/proforma alongwith relevant information is available in our web site www.vizagport.com. The proforma of application can be downloaded from the website. CHIEF MECHANICAL ENGINEER VISAKHAPATNAM PORT TRUST Affix recent pass port MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT size photo duly attested VISAKHAPATNAM-530035. by the Gazetted officer (for Office use only) Registration No. Date Marks Percentage APPLICATION FOR ENGAGING AS TRADE APPRENTICES UNDER APPRENTICES ACT, 1961 IN MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT OF VISAKHAPATNAM PORT TRUST. (To be filled by the candidate in his/her own handwriting)

(SIGNATURE OF THE CANDIDATE)

DECLARATION: I hereby declare that all the statements made by me in the application are true and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed. I also understand that in case, any of my statements is found untrue at any stage of engagement or thereafter shall disqualify me for the engagement of trade apprenticeship training or I shall be liable for any other action under the extant rules. Place: Date: (SIGNATURE OF THE CANDIDATE) Enclosures: 1.Attested copy of educational certificate (i.e. ITI with Marks Sheet) 2.Attested copy of date of birth certificate. 3.Attested copy of caste certificate. INSTRUCTIONS TO THE CANDIDATE. 1.The candidates shall submit their application in the prescribed proforma only. 2.The candidate in his/her own handwriting shall fill applications in English. 3.Filled in application forms should reach the Chief Mechanical Engineer, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam-530035 on or before 30.09.2013 at 4.30 p.m. on either by post or in person. 4.The working/retired/deceased employees of Visakhapatnam Port Trust & Cargo Handling Department should submit the applications of their children to the CME/VPT through their respective Heads of Departments/Section Offices invariably. 5.The candidate should submit his application along with relevant enclosure viz. proof of age, marks sheet, caste certificate etc., duly attested by a Gazetted Officer invariably. The applications, which do not contain the relevant attested copies of the certificates, will be summarily rejected. 6.Applications of the candidates who furnish incorrect information or enclose false/incorrect certificate shall stand rejected automatically. 7. The last date for receipt of applications is 30.09.2013 at 4.30 p.m. (*) N.B: The application should be routed through the department concerned, in case of the children of working/retired/ deceased employees of V.P.T/ C.H.D. Endt.No. Dt. . .2013. Forwarded the application of Sri/Kum…………………………………son/daughter of Sri/ Smt……………………………(Emp.No.)……………….(Design)………………..(working/retired/expired ) (Dept/Sec)…………………..to the C.M.E/VPT duly verified the details furnished at Col.No.3 and 4 of the application form with our office records and found correct. (SIGNATURE OF THE OFFICER) STAMP

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 14 - 20 {Ó{¨uºÀÿ, 2013

NIJUKTI KHABAR

15
OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE, MALKANGIRI
Applications in the prescribed format are invited from the desirous candidates for recruitment to the following posts of Junior Clerk and Junior Typist in the pay scale of Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 1900/- per month with usual D. A. and other allowances for all the posts as admissible by the Government from time to time.

fç à ÿâ æ þë Q ¿ ¨÷ æ ~ê `ÿç L ÿç û æ A™# L ÿæÀÿê, Óí ¯ ÿ‚ÿö ¨ ë À ÿ fç à ÿâ æ
F†ÿ”´æÀÿæ Ó¯ÿöÓæ™æÀÿ~Zÿ A¯ÿS†ÿç œÿçþ{;ÿ f~æB ’ÿçAæ¾æDAdç {¾, fçàÿâæ þëQ¿ ¨÷æ~ê `ÿçLÿçûæ A™#LÿæÀÿê, Óí¯ÿ‚ÿö¨À ë ÿ fçàÿâæZÿ †ÿÀÿüÿÀÿë 4 {Sæsç ¨÷æ~Ꙝÿ œÿçÀÿêäLÿ ¨’ÿ¯ÿê `ÿëNÿçµÿçˆÿçLÿ ¨•ˆÿç{Àÿ ¨íÀÿ~ LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô Àÿæf¿ ÓÀÿLÿæÀÿ œÿçшÿç S÷Üÿ~ LÿÀÿçd;ÿç > †ÿ’ÿœÿë¾æßê, fçàÿâæÖÀÿêß fæ†ÿçS†ÿ ÓóÀÿä~ µÿçˆÿçLÿ ¨’ÿ¯ÿê ¨íÀÿ~ ¨æBô †ÿæàÿçLÿæ œÿçþ§{Àÿ ¨÷’ÿæœÿ LÿÀÿæSàÿæ >

BbÿëLÿ F¯ÿó {¾æS¿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿê Óó¨õNÿ fçàÿâæ þëQ¿ ¨÷æ~ê`ÿçLÿçûæ A™#LÿæÀÿêZÿë (Chief District Veterinary Officer, Kalahandi) œÿç•öæÀÿç†ÿ ’ÿÀÿQæÖ üÿþö{Àÿ H œÿç”}Î ÓþßÓêþæ þš{Àÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç{¯ÿ > `ÿëNÿçµÿçˆÿçLÿ œÿç¾ëNÿç Óº¤ÿ{Àÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿêß Óˆÿöæ¯ÿÁÿê œÿçþ§{Àÿ ¨÷’ÿæœÿ LÿÀÿæSàÿæ > Ó¯ÿöœÿçþ§ ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ: Ó´êLÿõ†ÿç¨÷æ© AœÿëÏæœÿÀÿë Intermediate ¯ÿçjæœÿ(I.Sc.) Lÿçºæ +2 ¯ÿçjæœÿ(+2 Science) Lÿçºæ Daÿ þæšþçLÿ ¯ÿçjæœÿ (Higher Secondary Science) Lÿçºæ †ÿˆÿëàÿ¿ ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ Lÿçºæ ¾ëNÿ ’ÿëB ™¢ÿæþíÁÿLÿ Éçäæ (Animal Husbandry/Dairy/Poultry/Meat/Animal Production){Àÿ Dˆÿê‚ÿö {ÜÿæB$#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > ¨÷LÿæÉ$æDLÿç, Óó¨õNÿ fçàÿâæ¨æBô ¨÷†ÿ¿ä œÿç¾ëNÿç œÿçþ{;ÿ D”çÎ ¨’ÿ¯ÿê þšÀÿë 50 ¨÷†ÿçɆÿ ¨’ÿ¯ÿê ¾ëNÿ ’ÿëB ™¢ÿæþíÁÿLÿ Éçäæ (Animal Husbandry/Dairy/Poultry/Meat/Animal Production) ¨ævÿ¿Lÿ÷þ{Àÿ Dˆÿê‚ÿö {ÜÿæB$#¯ÿæ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêþæœÿZÿ ’ÿ´æÀÿæ ¨íÀÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ > A¯ÿÉçÎ 50 ¨÷†ÿçɆÿ ¨’ÿ¯ÿê ¾ëNÿ ’ÿëB ¯ÿçjæœÿ Lÿçºæ †ÿˆÿëàÿ¿ ¨Àÿêäæ{Àÿ Dˆÿê‚ÿö {ÜÿæB$#¯ÿæ F¯ÿó ¾ëNÿ ’ÿëB ™¢ÿæþíÁÿLÿ Éçäæ (Animal Husbandry/Dairy/Poultry/Meat/Animal Production){Àÿ Dˆÿê‚ÿö {ÜÿæB$#¯ÿæ Óó{S Óó{S Lÿõ†ÿ÷çþ ¨÷fœÿœÿ ¨÷{ßæS Lÿæ¾ö¿ {ä†ÿ÷{Àÿ †ÿçœÿç ¯ÿÌöÀÿ Ó{;ÿæÌfœÿLÿ Lÿæ¾ö¿ LÿëÉÁÿ†ÿæÀÿ Aœÿëµÿí†ÿç $#¯ÿæ {Sæþç†ÿ÷ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêþæœÿZÿ ’ÿ´æÀÿæ ¨íÀÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ > ¾’ÿç D¨{ÀÿæNÿ ’ÿëB ¯ÿSö þšÀÿë Qæàÿç$#¯ÿæ ¨’ÿ¯ÿê œÿçþ{;ÿ {Lÿò~Óç {SæsçF ¯ÿSöÀÿ D¨¾ëNÿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿê œÿþçÁÿ;ÿç, †ÿæ'{Üÿ{àÿ {ÓÜÿç ¨’ÿ¯ÿê Aœÿ¿ ¯ÿSöÀÿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêZÿ ’ÿ´æÀÿæ ¨íÀÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ > F†ÿ’ÿú¯ÿ¿†ÿê†ÿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#œ ö ÿê(HÝçAæ FLÿ ¯ÿçÌß $æB) Àÿæf¿ Éçäæ ¯ÿçµÿæS ’ÿ´æÀÿæ œÿçߦç†ÿ þš BóÀÿæfê ¨Àÿêäæ{Àÿ Dˆÿê‚ÿö {ÜÿæB$#{¯ÿ > D¨¾ëNÿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêZÿë ¯ÿçµÿæSêß ¨÷Éçä~ AœÿëÏæœÿ{Àÿ 9(œÿA) þæÓ(Theory) H ¨ÉëxÿæNÿÀÿQæœÿæ/üÿæþö{Àÿ 3(†ÿçœÿç) þæÓ(Practical) {þæs 1(FLÿ) ¯ÿÌö {s÷œÿçó ’ÿçAæ¾ç¯ÿ > DNÿ {s÷œÿçó{Àÿ Dˆÿê‚ÿö {ÜÿæB$#¯ÿæ ÓüÿÁÿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêþæœÿZÿë ¨÷æ~Ꙝÿ œÿçÀÿêäLÿ µÿæ{¯ÿ FLÿ ¯ÿÌö ¨æBô `ÿëNÿçµÿçˆÿçLÿ œÿç¾ëNÿç ’ÿçAæ¾ç¯ÿ F¯ÿó Lÿæ¾ö¿’ÿä†ÿæ Ó{;ÿæÌfœÿLÿ {Üÿ{àÿ DNÿ œÿç¾ëNÿçÀÿ þçAæ’ÿ ¯ÿÞæB ’ÿçAæ¾æB¨æ{Àÿ > `ÿëNÿçµÿçˆÿçLÿ ¨÷æ~Ꙝÿ œÿçÀÿêäLÿZÿë þæÓçLÿ Ó{;ÿæÌþíÁÿLÿ ¨æÀÿçÉ÷þçLÿ (Consolidated Monthly Remuneration) ¯ÿæ¯ÿ’ÿLÿë s. 5200/-Zÿæ ’ÿçAæ¾ç¯ÿ > ¯ÿßÓÓêþæ: Óæ™æÀÿ~ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêZÿ ¯ÿßÓÓêþæ 18 ¯ÿÌöÀÿë 32 ¯ÿÌö (01/06/2013 Óë•æ) {ÜÿæB$#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > †ÿüÿÓçàÿµÿëNÿ fæ†ÿç/†ÿüÿÓçàÿµÿëNÿ fœÿfæ†ÿç F¯ÿó ¨dëAæ ¯ÿSö fæ†ÿç ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêZÿ {ä†ÿ÷{Àÿ Ó{¯ÿöæaÿ ¯ÿßÓÓêþæ A™#Lÿ 5(¨æo) ¯ÿÌö {LÿæÜÿÁÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ > ÉæÀÿêÀÿçLÿ ’ÿä†ÿæ: (1) ¨ëÀÿëÌ ¨÷æ$öêZÿ {ä†ÿ÷{Àÿ {ÓþæœÿZÿÀÿ Dˆÿþ Ó´æ׿ (Sound Health Good Physique), `ÿÁÿ`ÿoÁÿ Aµÿ¿æÓ(Active Habits), Ó¯ÿöœÿçþ§ Daÿ†ÿæ 5 (¨æo) üÿës 2(’ÿëB) Bo F¯ÿó dæ†ÿç A~Óó¨÷ÓæÀÿç†ÿ 30 (†ÿçÀÿçÉ) Bo ÀÿÜÿç¯ÿæ Óó{S Óó{S {ÓþæœÿZÿÀÿ {Lÿò~Óç ÉæÀÿêÀÿçLÿ †ÿøsç (Organic Defect) Lÿçºæ þæœÿÓçLÿ Aäþ†ÿæ (Mental Infirmity) œÿ$#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > ¨÷æ$öê þš ÓæB{Lÿàÿú `ÿÁÿæB¯ÿæ fæ~ç$#{¯ÿ > (2) þÜÿçÁÿæ ¨÷æ$ö#œÿêZÿ {ä†ÿ÷{Àÿ {ÓþæœÿZÿÀÿ Dˆÿþ Ó´æ׿ (Sound Health, Good Physique), `ÿÁÿ`ÿoÁÿ Aµÿ¿æÓ(Active Habits) Ó¯ÿöœÿçþ§ Daÿ†ÿæ 5 (¨æo) üÿës ÀÿÜÿç¯ÿæ Óó{S Óó{S {ÓþæœÿZÿÀÿ {Lÿò~Óç ÉæÀÿêÀÿçLÿ †ÿøsç (Organic Defect) Lÿçºæ þæœÿÓçLÿ Aäþ†ÿæ (Mental Infirmity) œÿ$#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > ¨÷æ$#öœÿê þš ÓæB{Lÿàÿú `ÿÁÿæB¯ÿæ fæ~ç$#{¯ÿ > Óæ™æÀÿ~ {¾æS¿†ÿæ: ¨÷æ$#ö/¨÷æ$#öœÿê µÿæÀÿ†ÿÀÿ œÿæSÀÿçLÿ {ÜÿæB$#{¯ÿ > ¯ÿç¯ÿæÜÿç†ÿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêZÿÀÿ {SæsçF Úê/Ó´æþêÀÿë A™#Lÿ œÿ$#{¯ÿ > HÝçÉæ ÓÀÿLÿæÀÿZÿ ×æœÿ ÓóÀÿä~ œÿê†ÿçLÿë AœÿëÓÀÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ > ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿê {ÓþæœÿZÿÀÿ œÿæþ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿë$#¯ÿæ fçàÿâæÀÿ Lÿþö œÿç{ßæfœÿ Óó×æ{Àÿ ¨qêLÿõ†ÿ LÿÀÿç$#{¯ÿ H {ÓÜÿç fçàÿâæÀÿ ×æßê ¯ÿæÓç¢ÿæ {ÜÿæB$#{¯ÿ > {s÷œÿçó: D¨¾ëNÿ ¨÷æ$öê/ ¨÷æ$#öœÿêZÿë ¯ÿçµÿæSêß ¨÷Éçä~ AœÿëÏæœÿ{Àÿ 9(œÿA) þæÓ (Theory) H ¨ÉëxÿæNÿÀÿQæœÿæ/üÿæþö{Àÿ 3(†ÿçœÿç) þæÓ (Practical) {þæs 1 (FLÿ) ¯ÿÌö {s÷œÿçó ’ÿçAæ¾ç¯ÿ > {s÷œÿçó Óþß{Àÿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêþæœÿZÿë þæÓçLÿ s 750/-(Óæ†ÿ ÉÜÿ ¨`ÿæÉ) sZÿæ µÿˆÿæ ’ÿçAæ¾ç¯ÿ > œÿçþ§ œÿç•öæÀÿç†ÿ üÿþö Aœÿë¾æßê Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ F¯ÿó Aæ¯ÿÉ¿Lÿêß ¨÷þæ~¨†ÿ÷Àÿ A¯ÿçLÿÁÿ œÿLÿàÿ (Attested True Copy) ÓÜÿ Óó¨õNÿ fçàÿâæ þëQ¿ ¨÷æ~ê`ÿçLÿçûæ A™#LÿæÀÿêZÿ(Chief District Veterinary Officer) Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ xÿæLÿ ’ÿ´æÀÿæ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ Lÿçºæ ¯ÿ¿NÿçS†ÿ µÿæ{¯ÿ þš ’ÿæQàÿ LÿÀÿç ’ÿæQàÿ LÿÀÿç$#¯ÿæ ÓþÖ LÿæSfÀÿ ¨÷æ©ç Ó´êLÿæÀÿ ÀÿÓç’ÿ {œÿB¨æÀÿç{¯ÿ > ’ÿÀÿQæÖ ¨vÿæB¯ÿæ àÿüÿæ¨æ D¨{Àÿ "¨÷æ~Ꙝÿ œÿçÀÿêäLÿ †ÿæàÿçþ ¨æBô ’ÿÀÿQæÖ' D{àÿâQ LÿÀÿç¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > ’ÿÀÿQæÖ üÿþö (’ÿÀÿQæÖ {Lÿ¯ÿÁÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿêZÿ ’ÿ´ æ Àÿæ ¨í À ÿ~ {Üÿ¯ÿ) üÿ{sæ ÓóàÿS§ 1. ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêZÿ œÿæþ: 2. ¨ç†ÿæ/Ó´æþêZÿ œÿæþ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ 3. ×æßê vÿçLÿ~æ: 4. {¾æSæ{¾æS vÿçLÿ~æ 5. fæ†ÿê߆ÿæ 6. fœÿ½ †ÿæÀÿçQ 7. ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ: 8. Daÿ†ÿæ dæ†ÿç A~Óó¨÷ÓæÀÿç†ÿ: 9. fæ†ÿç(SC/ST/SEBC/GEN): 10. ¯ÿç¯ÿæÜÿç†ÿ/A¯ÿç¯ÿæÜÿç†ÿ: 11. ¨ëÀÿëÌ/Úê: Lÿþöœÿç{ßæfœÿ Óó×æ{Àÿ ¨qêLÿõ†ÿ LÿÀÿç$#¯ÿæ Lÿ÷þçLÿ œÿó. H †ÿæÀÿçQ: þëô F†ÿ’ÿ´æÀÿæ {WæÌ~æ LÿÀÿëAdç {¾, {þæ ’ÿ´æÀÿæ ’ÿçAæ¾æB$#¯ÿæ D¨ÀÿàÿçQ#†ÿ ÓþÖ †ÿ$¿ Ó†ÿ¿ H œÿçµÿëöàÿ A{s > †ÿæÀÿçQ Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿêZÿ Ó´æäÀÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ ÓÜÿ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¯ÿæLÿë $#¯ÿæ ¨÷þæ~¨†ÿ÷: 1. œÿçfÀÿ ’ÿëB{Sæsç Aæ{s{Îxÿú {ÜÿæB$#¯ÿæ ¨æÓú{¨æsö ÓæBfú üÿ{sæS÷æüÿ > †ÿœÿ½šÀÿë FLÿ{Sæsç üÿ{sæS÷æüÿ ’ÿÀÿQæÖ üÿþö D¨{Àÿ ’ÿçAæ¾æB$#¯ÿæ œÿç”}Î ×æœÿ{Àÿ Avÿæ {’ÿB ÓóàÿS§ LÿÀÿæ¾ç¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > Aœÿ¿sç ’ÿÀÿQæÖ ÓÜÿç†ÿ Óó{¾æS LÿÀÿç¯ÿæLÿë {Üÿ¯ÿ > 2. ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæÀÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷Àÿ Aæ{s{Îxÿú œÿLÿàÿ > 3. ÉçäæœÿëÏæœÿÀÿ þëQ¿Zÿ vÿæÀÿë `ÿÀÿç†ÿ÷ ¨÷þæ~¨†ÿ÷Àÿ Aæ{s{Îxÿú Lÿ¨ç > 4. ×æœÿêß †ÿÜÿÓçàÿ’ÿæÀÿZÿvÿæÀÿë D¨¾ëNÿ Üÿæàÿ ×æßê ¯ÿæÓç¢ÿæÀÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷Àÿ Aæ{s{Îxÿú Lÿ¨ç > 5. Lÿþöœÿç{ßæfœÿ Óó×æÀÿ ¨qêLÿõ†ÿ LÿæxÿöÀÿ Aæ{s{Îxÿú Lÿ¨ç > 6. fæ†ÿçS†ÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷(SC/ST/SEBC)Àÿ Aæ{s{Îxÿú Lÿ¨ç > 7. ’ÿëB{Sæsç `ÿÀÿç†ÿ÷ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ µÿçŸ µÿçŸ {S{f{sxÿú AüÿçÓÀÿZÿvÿæÀÿë {¾Lÿç ¨÷æ$öê/¨÷æ$#œ ö ÿêZÿ Óó¨Lÿöêß {ÜÿæBœÿ$#{¯ÿ > 8. ¾ëNÿ ’ÿëB ™¢ÿæþíÁÿLÿ H ¾ëNÿ’ÿëB ¯ÿçjæœÿ {¾æS¿†ÿæ $#¯ÿæ {Sæþç†ÿ÷ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêZÿ ×{Áÿ Óó¨õNÿ fçàÿâæ þëQ¿ ¨÷æ~ê `ÿçLÿçûæ A™#LÿæÀÿêZÿvÿæÀÿë Lÿõ†ÿ÷çþ ¨÷fœÿœÿ ¨÷{ßæS Lÿæ¾ö¿ {ä†ÿ÷{Àÿ †ÿçœÿç ¯ÿÌöÀÿ Ó{;ÿæÌfœÿLÿ Lÿæ¾ö¿LÿëÉÁÿ†ÿæÀÿ Aœÿëµÿí†ÿç ¨÷þæ~¨†ÿ÷Àÿ Aæ{s{Îxÿú Lÿ¨ç > Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¯ÿæÀÿ {ÉÌ †ÿæÀÿçQ: 25.09.2013 œÿç•öæÀÿç†ÿ {ÉÌ †ÿæÀÿçQÀÿ A¨ÀÿæÜÿ§ 5 WsçLÿæ Óþß Óë•æ ’ÿÀÿQæÖ Óó¨õNÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ œÿ¨Üÿoç{àÿ, †ÿæÜÿæ S÷Üÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ] > ¨÷æ$öê/ ¨÷æ$#öœÿê xÿæLÿ ’ÿ´æÀÿæ ¨vÿæB$#¯ÿæ ’ÿÀÿQæÖ ¯ÿçÁÿº{Àÿ ¨Üÿoç{àÿ Lÿˆÿöõ¨ä ’ÿæßê ÀÿÜÿç{¯ÿ œÿæÜÿ] > AÓó¨í‚ÿö ’ÿÀÿQæÖ/Aæ¯ÿÉ¿Lÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ (attested copy) œÿ$æB ’ÿæQàÿ {ÜÿæB$#¯ÿæ ’ÿÀÿQæÖSëÝçLÿë œÿæLÿ`ÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ > fç à ÿâ æ þë Q ¿ ¨÷ æ ~ê `ÿç L ÿç û æ A™# L ÿæÀÿê, LÿÁÿæÜÿæƒç fç à ÿâ æ DEFENCE SERVICES STAFF COLLEGE WELLINGTON (NILGIRIS) - 643 231. TAMIL NADU
1. Applications are invited from eligible candidates for the following posts:- Category: Steno Grade II. No of Posts: 01-OBC. Pay Band + Grade Pay: Rs 5200 -20200+ 2400 Grade Pay plus allowances. Proof Reader -Printing Press - 02 -UR [one each for Differently-abled* and ESM] - Rs 5200 -20200 + 2400 Grade Pay plus allowances. Photostat Operator - 01-UR - Rs 5200 -20200 + 2400 Grade Pay plus allowances. Lower Division Clerk - 02-UR - Rs 5200-20200+1900 Grade Pay plus allowances. Civilian Motor Driver (Ordinary Grade) - 02-OBC (one vacancy earmarked for ESM) - .Rs 5200-20200+ 1900 Grade Pay plus allowances. Technical Attendant - Printing Machine Operator - 02 (UR-01, SC-01) - Rs 5200-20200 +1800 Grade ¦ Pay plus allowances. Multi Tasking Staff (MTS)-Office and Training - 04-UR (Two vacancies earmarked for ESM) - Rs 5200-20200+ 1800 Grade Pay plus allowances. * Orthopedically Challenged. 2. Interested candidates may forward separate applications in the prescribed format to The Commandant, Defence Services Staff College, Wellington (Nilgiris) - 643 231. Tamil Nadu, alongwith 10 x 22 cms self addressed envelope with Rs5/- postage. Last date for receipt of application is 09 Oct 13. Department will not be held responsible for any postal delay. For further details please visit www.dssc.gov.in. 3. Differently-abled candidates and Ex-Servicemen (ESM) will be given age concession as per orders in force. Note:- Mere submission of application(s) does not entitle candidates to be called for test/interview. Depending on the number of applications received, the number of candidates will be restricted for the test/interview based on the marks obtained in the minimum qualifying exam prescribed for the post(s).

(The number of posts in each cadre may increase or decrease) Out of the total posts, 33% of unreserved category is reserved for women candidates. Reservation in respect of Physically Handicapped persons/Ex-Service-man/Sports persons shall be as per rule. Eligibilities of the candidates: a) Must have passed at least +2 examination conducted by the council constituted under section 3 of the Orissa Higher Secondary Education Act, 1982 or its equivalent examination from a recognized council/Board or University as the case may be. Must have passed at least Diploma in Computer Application from a recognized institute. Be over 18 years and below 32 years of age on the last date fixed for receipt of application (Provided that the upper age limit in respect of reserved categories of candidates shall be relaxed in accordance with the provisions of the relevant act, rules, orders or instructions for the time being in force). Having knowledge of type writing with a speed of 40 words per minute in English for the post of Junior Typist. Be able to speak, read and write Oriya and have passed a test in Oriya equivalent to the M.E. standard. Having good character. Having sound health, free from organic defects or bodily infirmity and; Have not more than one spouse living, if married. Fee for Examination: The candidates are required to deposit fees of Rs. 100/-( one hundred) only in shape of Treasury Challan under the Head "0070-other administrative services-01-administration of Justice-501-services and service fees -9904650-Law Department-0916730-examination fees for recruitment conducted by Orissa District & Subordinate Courts" and to submit the original copy of challan along with their application forms. The SC/ST candidates are exempted from payment of the Examination fees. The candidates are required to submit their application being duly filled in and signed by their own hands furnishing the required particulars as per the format given below. The candidates who are in Govt. Service are required to apply through proper channel. Last date for receipt of applications. The applications along with required documents should reach the undersigned on or before 25.09.2013 by Registered/Speed post only. N:B:- (i) Separate application should be submitted for each post mentioning the name of post clearly (in capital letters with underline)on the top of the envelope, (ii) Non compliance of any of the requirements mentioned in the notice shall entail rejection of his/her application. The application if found defective/incomplete in any respect and received after the last date, shall be summarily rejected, (iii) In case of receipt of large number of applications the authority reserves the right to short list the candidates in accordance with the Rules contained in Orissa District & Subordinate Courts non-judicial staff services (method of Recruitment and condition of Service) Rules-2008. (iv) If the qualifying certificate of any candidate is found fraudulent if joined will be prosecuted accordingly, (v) Any deviation in view of this Advertisement shall be summarily rejected. Scheme of Examination for the post of Junior Clerk

Scheme for Examination for the Post of Junior Typists.

Only successful candidates in the Part-I examinations shall be called for the test of Computer Science(Practical) examination and the candidates qualified in the said practical test are eligible for Viva-voce. The candidates who appear for the type test shall bring their own typewriter machine. No Travelling allowance is admissible to the candidates. Date of examination shall be intimated to the eligible candidates in due time. List of Documents to be submitted along with the application: i) Attested copies of certificates with mark sheets of H.S.C. & +2 examination. ii) Attested copy of the certificate with mark sheet of Diploma in computer application from any recognized institute. iii) Attested copy of caste certificate (for reserved categories) iv) Attested copies of Type certificate. v) Original Treasury Challan showing deposit of examination fees. vi) Character certificate from two Gazetted Officers in original. vii) Four attested Passport size photographs (one is to be affixed in the application on the space provided) viii) Two self addressed envelopes (stamped with Rs. 25/- each) of size 23 x 10 cms District Judge, Malkangiri FORMAT OF APPLICATION APPLICATION FOR THE POST OF...... 1. Name of the Candidate:- 2. Father's /Husband's Name :Self attested 3. Sex(Male/Female) :- 4. Marital Status (Married/Unmarried) :oassport Size 5. Permanent Address:- 6. Present Address :photograph 7. Date of Birth (Age as on 01.05.2013):8. Educational qualification) attach attested copies of Certificates)

9. Category:- (SC / ST / SEBC I GEN / Sportsperson / Ex-service man. (Strike out which is not applicable and attach the supporting documents issued by the authority) 10. Whether Physically/Orthopedically handicapped :(If yes, attach supporting medical certificate issued by the Authority/Board) 11. Religion:- 12. Nationality. 13. Employment Exchange Registration No.:14. Attach two character certificates issued by two gazetted officer/Medical Practitiones / Sarpanch etc (mention name, designation of the officer) 15. Details of Treasury Challan with No. and date.:DECLARATION: I do hereby solemnly affirm and state that I am aware about the provisions of Orissa District & Subordinate Courts Non-Judicial Staff Services ( Method of Recruitment and conditions of Service) Rules,2008 and the statements made above are true and correct to the best of my knowledge and belief and based on record. (Signature of the Candidate)
National Research Centre on Camel Jorbeer, Bikaner (Rajasthan), Recruitment Notice - NRCC/01/2013

The applications are invited (in the prescribed format) from the eligible candidates for filling up of the following temporary post at this Centre (working under the administrative control of Indian Council of Agricultural Research, New Delhi):- Name of Post: Lower Division Clerk. No. of Vacancies: 02 (Two) Un-Reserved. Scale of Pay: Pay Band-1/ Rs.5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1900/-. Educational & Other Qualifications required: (i)12m Class pass or equivalent from a recognized Board or University. (ii)A typing speed.of 35 w.-p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on Computer. (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH on an average of 5 key depressions for each word.) (1) Detailed Recruitment Notice containing all the details, general instructions for the candidates, Application Form and Rules & Scheme of the Examination (for Written & Typing Test) are available on the website of this Centre www.nrccamel.res.in (2) All the eligible & interested candidates are advised to go through the above detailed recruitment notice and download the same from the website www.nrccamel.res.in (3) The last date of receipt of complete & duly filled Application at this Centre is 31 October, 2013(upto 17.00 hrs). DIRECTOR

µÿë¯ÿ{œÿÉ´À 14 - 20 {Ó{¨uºÀÿ, 2013
BHABA ATOMIC RESERCH CENTRE WALK-IN-CET FOR SPONSORED CANDIDATES ON 20/09/2013 (FRIDAY) AT 11.00 HOURS AT RADIATION MEDICINE CENTRE (RMC), PAREL For induction of sponsored trainees for the course DIPLOMA IN MEDICAL RADIOISOTOPE TECHNIQUES (DMRIT)-2013 being conducted under the aegis of Homi Bhabha National Institute (HBNI), which is a deemed to be University. The details are as follows: 1. Duration of Course: 1 Year. 2. No. of Seats: 5. 3. Educational Qualification: B.Sc. Degree with 55% and above marks on aggregate of science subjects with Chemistry, Physics, Life Sciences, Biotechnology, Biochemistry, Microbiology, Biophysics, B.Sc.{Nuclear Medicine Technology or Medical Radiological Technology) or M.Sc. Degree No stipend is admissible to sponsored trainees. Interested candidates may attend the CET along with one set of true copies as well as original certificates of date of birth, educational qualification, sponsorship certificate from the Sponsoring Authority and one passport size self photograph at Room No.407,4th Floor, Annexe Building, RMC, Parel. Note : 1. Candidates are advised to report at 10.00 a.m. for verification of documents. 2. Candidates are not allowed to appear for CET without sponsorship certificate. 3. Candidates are requested to produce sponsorship certificate in the prescribed format available in BARC website. 4. No travelling allowance will be paid for attending CET. Candidates should furnish an employment certificate from the Head of Institution stating that their salary will be paid during the training period and that they will be employed suitably following successful completion of training. Please note: This Walk-in-CET is only for Sponsored candidates. Non- Sponsored (Stipendiary) candidates seats are filled through the all India CET held on 13/04/2013. For detailed information please visit BARC website at http://www.barc.gov.in.

NIJUKTI KHABAR

16
GAIL (India) Limited (A Govt, of India Undertaking) CAREER OPPORTUNITIES FOR LAW PROFESSIONALS & BOILER OPERATIONS ENGINEERS
GAIL (India) Limited, a Maharatna PSU and India's flagship Natural Gas company is integrating all aspects of the Natural Gas value chain (including Exploration & Production, Processing, Transmission, Distribution and Marketing) and its related services. In a rapidly changing scenario, GAIL is spearheading the move to a new era of clean fuel industrialization by creating a quadrilateral of green energy corridors that connect major consumption centres in India with major gas fields, LNG terminals and other cross border gas sourcing points. GAIL is also expanding its business overseas to become a formidable player in the International Market. GAIL (India) Limited invites applications from professionals in Law & Boiler Operations Disciplines to fill up post and category-wise vacancies indicated below:-

þæšþç L ÿ Éç ä æ ¨Àÿç Ì ’ÿ, HÝç É æ, LÿsLÿ
F†ÿ’ÿ´æÀÿæ ÓþÖZÿ A¯ÿS†ÿç œÿçþ{;ÿ f~æB ’ÿçAæ¾æDdç Lÿç, CT Examination, 2013 Àÿ ¨Àÿêäæ üÿÁÿ Website ''www.schools9.com F¯ÿó ''www.exametc.com'' F¯ÿó www..indiaresults.com {Àÿ †ÿæ.08.09.2013 ÀÿçQ ¨í¯ÿöæÜÿ§ 09 WsçLÿævÿæÀÿë D¨àÿ² {Üÿ¯ÿ > Éçäæ ÓÜÿæßLÿ ¨’ÿ¯ÿê œÿçþ{;ÿ AæÉæßê $#¯ÿæ ¨÷æ$#öþæ{œÿ WebsiteÀÿë download LÿÀÿç$#¯ÿæ œÿºÀÿ †ÿæàÿçLÿæ þæšþ{Àÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > {Lÿò~Óç ¯ÿ¿Nÿç ¾’ÿç üÿÁÿæüÿÁÿ Óº¢ÿêß †ÿ$¿ D¨{ÀÿæNÿ WebsiteÀÿë ¨æB¯ÿæ ¨æBô Óþ$ö œÿ {Üÿ{¯ÿ, {†ÿ{¯ÿ {Óþæ{œÿ ¨Àÿêäæ œÿçߦLÿ, þæšþçLÿ Éçäæ¨ÀÿçÌ’ÿ, HÝçÉæZÿ ÓÜÿ {¾æSæ{¾æS LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > FÜÿæ ¯ÿ¿†ÿê†ÿ ÓþÖ DIET, DRC H S.T. School þæœÿZÿë f~æB ’ÿç A æ¾æDAdç Lÿç , {Óþæ{œÿ Provisional-cum Memorandum Marks, Memorandum of Marks for fail candidates F¯ÿó Tabulation Register Óó¨õNÿ AæoÁÿçLÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿßÀÿë †ÿæ. 13.09.2013 ÀÿçQvÿæÀÿë ÓóS÷Üÿ LÿÀÿç{¯ÿ > ÀÿæþLÿõ Ð ÓæÜÿë , Óó¨æ’ÿLÿ
FAKIR MOHAN UNIVERSITY VYASA VIHAR, (NORTH CAMPUS), NUAPADHI, BALASORE-20 Phone : (06782)-275768, Fax: (06782) - 275768
Applications in the prescribed format (seven copies) are invited from the eligible candidates for recruitment to the following teaching posts as mentioned against each in different Post-Graduate Departments under Fakir Mohan University, Vyasa Vihar, Balasore. Position: Professor. Departments / Constituent College & Vacancy positions: Bio-Technology (01), Environmental Science (01), Applied Physics & Ballistics (01). Reader Social Science (Sociology (01), Economics (01), l&CT (02*). Lecturer - BioTechnology (01), Business Management (01), Environmental Science (01), Social Science (Political Science) (02 - UR-1, SEBC-1), Economics (SEBC01), Sociology (ST-01). * Out of the two (2) posts of Reader in I & C.T., (1) One post will be against Lien vacancy. * Out of the two posts of Lecturer in Political Science one post (UR) will be against lien vacancy. Interested candidates are required to visit our www.fmuniversity.nic.in to known about the details of the terms and conditions including academic qualifications, reserve positions and salary. The last date for submission of application form is extended upto 23.09.2013. By Order of the Vice-Chancellor, REGISTRAR

For detailed advertisement, eligibility requirements, instructions and for filling the online application form, please visit Careers section of GAIL website : www.gailonline.com between 1000 hours on 16.09.2013 to 2400 hours on 05.10.2013. Advt. No. GAIL/ OPEN/LAW & BO/3/2013 Regd. Office: GAIL Bhawan, 16, Bhikaiji Cama Place, New Delhi -110066

Graduate Engineers will also be recruited as Assistant Officers/ Assistant Engineers from the following disciplines:

Indian Oil, PIPELINES DIVISION, HALDIA - MO U RIG RAM - RAJBANDH - BARAUNI PIPELINE, P.O. DUILYA, ANDUL - MOURI, MOURIGRAM, DISTT: HOWRAH, PIN - 711 302 (WEST BENGAL)
Haldia - Mourigram - Rajbandh - Barauni Pipeline (HMRBPL), a petroleum product pipeline of Indian Oil Corporation Limited invites applications from eligible Indian Nationals for the following non-executives positions: Name of the Post: Engineering Assistant (Telecom & Instrumentation). Pay Scale (in Rs): 11900-32000. Salary Grade: IV. No of Vacancies: 01. Reservation: 01 - Scheduled Caste. Technical Attendant-I - 10500-24500 - I - 02 - 01 - Other Backward. Class 01 - Unreserved (Out of these two vacancies, one vacancy is further reserved for Ex-Servicemen). Note - The post of Engineering Assistant (Telecom & Instrumentation) mentioned in Serial No 1 is also suitable for PWD (Persons With Disabilities) candidates in OH (Orthopedically Handicapped) category i.e. hunchback / deformity of chest with not less than 40 % disability. However, such candidates shall be considered for selection by general standards of merit. For detailed advertisement, application form, eligibility criteria like essential qualification, experience, age etc., please visit 'Careers > Latest Job Openings' section of Indian Oil's website: www.iocl.com. The last date of receipt of applications is 10.10.2013.

Recruitment will be through Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) - 2014 for both the positions - Officers/Engineers and Assistant Officers 'Assistant Engineers. Basic pay Officers/Engineers: Rs. 24,900 - Rs. 50,500 per month. Assistant Officers/Assistant Engineers: Rs. 20,600 - Rs. 46.500 per month. Cost to company Officers/Engineers: Rs. 10,50,000 per annum (approximately) Assistant Officers/Assistant Engineers: Rs. 7,00,000 per annum (approximately) Short listing of candidates for further selection process will be based on GATE-2014 score (GATE score from GATE-2013 or any previous examination is not valid). Candidates may exercise option to apply for Officers/Engineers or Assistant Officers/Assistant Engineers or both. Final merit will be prepared based on GATE-2014 score and further selection process consisting of Group Discussion (GD) & Group Task (GT) and Personal Interview (PI). Candidates higher on merit will be offered the position of Officers/Engineers and those lower on merit will be offered the position of Assistant Officers/Assistant Engineers. For detailed information on GATE-2014, candidates may log on to http://gate.iilkgp.ac.in/gate2014/ or website of IISc, Bangalore and IITs (Bombay, Delhi, Guwahati, Kanpur, Kharagpur, Madras and Roorkee) Candidates may log on to our website www.iocl.com for details regarding prescribed educational qualification, age, eligibility criteria, application procedure etc. for Officers/ Engineers and Assistant Officers/Assistant Engineers. Candidates have to apply ONLINE separately for GATE-2014 and IndianOil. However, candidates can apply for IndianOil only after getting their GATE-2014 registration number. IndianOil's ONLINE application module will be open from 18th December, 2013 to 2nd March, 2014.

Recruitment of Graduate Engineers as Officers/Engineers and Asst. Officers/Asst. Engineers through GATE-2014 We are a transnational energy major and the highest ranked Indian company in the prestigious Fortune 'Global 500' listing, with turnover of more than Rs. 4.60 lakh crore (US$ 76.2 billion). We operate one ot the Asia's largest network of refineries, pipelines and marketing of petroleum products and own some of the most trusted brands. We are looking for energetic and dedicated Graduate Engineers from the following disciplines for recruitment as Officers/Engineers

¯ÿçj樜 : 2013-14 þÓçÜÿæ Éçäæ ¯ÿÌö ¨æBô ÓÀÿLÿæÀÿê Lÿ†ÿæ †ÿæàÿçþ †ÿ$æ ¨÷’ÿÉöœÿ H {Ó¯ÿæ D¨{Lÿ¢ÿ÷({µÿæSÀÿæB, ¯ÿæàÿçLÿë’ÿæ H {SæÁÿæ¯ÿ¤ÿ) þæœÿZÿ{Àÿ Lÿ†ÿæÉçÅÿ{Àÿ †ÿæàÿçþ ¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ AæÜÿ´æœÿ > 1. ×æœÿ H vÿçLÿ~æ: (Lÿ) ÓÀÿLÿæÀÿê Lÿ†ÿæ †ÿæàÿçþ, †ÿ$æ ¨÷’ÿÉöœÿ H {Ó¯ÿæ D¨{Lÿ¢ÿ÷, Óæ:/{¨æ- f{ÁÿÉ´Àÿ¨ëÀÿ, µÿæßæ: {’ÿÜÿë’ ö ÿæ, fçàÿâæ: ¯ÿæ{àÿÉ´Àÿ > (Q) ÓÀÿLÿæÀÿê Lÿ†ÿæ †ÿæàÿçþ †ÿ$æ ¨÷’ÿÉöœÿ H {Ó¯ÿæ D¨{Lÿ¢ÿ÷, Óæ: ¯ÿæàÿçLÿë’ÿæ, fçàÿâæ: fS†ÿÓçóÜÿ¨ëÀÿ > (S) ÓÀÿLÿæÀÿê Lÿ†ÿæ †ÿæàÿçþ †ÿ$æ ¨÷’ÿÉöœÿ H {Ó¯ÿæ D¨{Lÿ¢ÿ÷, œÿíAæ LÿþÁÿæ¨ëÀÿ, {¨æ: {SæÁÿæ¯ÿ¤ÿ, fçàÿâæ- Sqæþ > 2. †ÿæàÿçþ A¯ÿ™#: 6 þæÓ > 3. ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ: Aœÿë¿œÿ 7þ {É÷~ê ¨¾ö¿;ÿ ¨Þç$¯ # ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > 4. ¯ÿßÓÓêþæ: Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿêZÿ ¯ÿßÓ †ÿæ 01/10/2013 ÀÿçQ Óë•æ 18 Àÿë 35 ¯ÿÌö þš{Àÿ {ÜÿæB$#¯ÿ > (†ÿüÿÓçàÿµÿëNÿ fæ†ÿç H D¨fæ†ÿç ¨÷æ$öê F¯ÿó Lÿ†ÿæ Óþ¯ÿæß Óþç†ÿç Lÿçºæ þæœÿ¿†ÿæ¨÷æ© Lÿ†ÿæ Óó×æÀÿ Lÿæ¾ö¿Àÿ†ÿ Óµÿ¿/Óµÿ¿æ ¨æBô ¯ÿßÓÓêþæ 5 ¯ÿÌö {LÿæÜÿÁÿ LÿÀÿæ¾ç¯) > 5. ¯ÿõˆÿç: þæÓçLÿ s. 500 (¨æoÉÜÿ sZÿæ) þæ†ÿ÷ > 6. ×æœÿ ÓóQ¿æ: 20(¨÷{†ÿ¿Lÿ †ÿæàÿçþ {Lÿ¢ÿ÷Àÿ) > 7. Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿê œÿçþà § ÿçQ† # ÿ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê ÓÜÿ Óó¨õNÿ †ÿæàÿçþ{Lÿ¢ÿ÷ Lÿçºæ fçàÿâæ ÉçÅÿ {Lÿ¢ÿ÷Lÿë Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > (Lÿ) Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿê/LÿæÀÿç~êZÿ œÿæþ: (Q) ¨ç†ÿæ/Aµÿçµÿæ¯ÿLÿZÿ œÿæþ: (S) ¯ÿˆÿöþæœÿ H ×æßê vÿçLÿ~æ: (W) ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ (A¯ÿçLÿÁÿ œÿLÿàÿ ÓóàÿS§ LÿÀÿç{¯ÿ) (Yÿ) †ÿæ 01.04.2013 ÀÿçQ Óë•æ ¯ÿßÓ (¨÷þæ~¨†ÿ÷ ÓóàÿS§ LÿÀÿç{¯ÿ) > (`ÿ) †ÿüÿÓçàÿµÿëNÿ fæ†ÿç/ D¨fæ†ÿç {ÜÿæB$#{àÿ (†ÿæÀÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷) F¯ÿó Lÿæ¾ö¿Àÿ†ÿ Óµÿ¿/Óµÿ¿æZÿ Óº¤ÿêß ¨÷þæ~¨†ÿ÷ > (d) Lÿ†ÿæ ÉçÅÿ{Àÿ $#¯ÿæ Aµÿçj†ÿæÀÿ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê(†ÿæÀÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷) > (8) Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ S÷Üÿ~Àÿ {ÉÌ †ÿæÀÿçQ: 28.09.2013 > (9) †ÿæàÿçþ Lÿæ¾ö¿Àÿ AæÀÿ»: 01.10.2013 > (10) þ{œÿæœÿßœÿ ¨÷~æÁÿê: Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿê/LÿæÀÿç~ê †ÿæ 30.09.2013 ÀÿçQ ’ÿç¯ÿæ 11 WsçLÿæ Óþß{Àÿ Óó¨õNÿ Lÿ†ÿæ ÉçÅÿÀÿ †ÿæàÿçþ {Lÿ¢ÿ÷vÿæ{Àÿ ÓþÖ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ ÓÜÿ D¨×ç†ÿ ÀÿÜÿç þ{œÿæœÿßœÿ œÿçþˆ ç ÿ Óæäæ†ÿLÿæÀÿ{Àÿ {¾æS{’ÿ{¯ÿ > Óæäæ†ÿLÿæÀÿ ¨æBô {Lÿò~Óç ¾æ†ÿæßæ†ÿ Qaÿö ’ÿçAæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ] > (11) AœÿëÓ` í ÿç†ÿ fæ†ÿç H AœÿëÓ` í ÿç†ÿ D¨fæ†ÿç, þÜÿçÁÿæ H ÉæÀÿêÀÿçLÿ Aäþ ¯ÿ¿Nÿç ¨æBô Àÿæf¿ ÓÀÿLÿæÀÿZÿ ÓóÀÿä~ œÿçßþ AœÿëÓæ{Àÿ ×æœÿ ÓóÀÿä~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ > (12) {Lÿ¯ÿÁÿ {µÿæSÀÿæB †ÿæàÿçþ {Lÿ¢ÿ÷{Àÿ Óêþç†ÿ Üÿ{Îàÿ Óë¯ÿç™æ ÀÿÜÿçdç > ¯ÿç.’ÿ÷: Ó¯ÿç{ÉÌ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê ¨æBô Óó¨õNÿ †ÿæàÿçþ {Lÿ¢ÿ÷, Óæ™æÀÿ~ ¨Àÿç`ÿæÁÿLÿ, fçàÿâæ ÉçÅÿ †ÿæàÿçþ {Lÿ¢ÿ÷, ¯ÿæ{àÿÉ´Àÿ, fS†ÿÓçóÜÿ¨ëÀÿ, Sqæþ Lÿçºæ ÉçÅÿ œÿç{”öÉæÁÿß, HÝçÉæZÿ ÓÜÿç†ÿ {¾æSæ{¾æS LÿÀÿç¯ÿæLÿë Aœÿë{Àÿæ™ > œÿç { ”ö É Lÿ, Éç Å ÿ œÿç { ”ö É æÁÿß, HÝç É æ, LÿsLÿ

It is because we dream we discover, because we discover we design and because we design we deliver...at BPCL, it's all about dreaming and delivering

Mechanical & Chemical Engineers as Management Trainees
Qualification: B.Tech./B.E(Mechanical & Chemical Engineering) A pioneer in ways more than one, Bharat Petroleum Corporation Limited is today one of the most formidable names in Oil & Gas Industry. We are on accelerated growth path with over * 40,000 Crores being invested over the next five years. To take us through this voyage we need engineering professionals who have the ability to "Dream & Deliver". We are looking for young Mechanical & Chemical Engineers who wish to leverage their technical knowledge and deliver high impact initiatives for Business & People. Bharat Petroleum Corporation Limited, a leading Navratna and Fortune 500 organization fosters values based culture and offers enough leeway for Innovation and Creativity. For detailed information on GATE-2014 and submission of online application for GATE-2014, interested candidates may log on to any of the IIT/GATE webs.tes between 2nd September 2013 to 1st October 2013. For detailed advertisement & other information on eligibility criteria, selection process etc, please visit our website www.bpclcareers.in. Eligible candidates may apply online from 20th December 2013 to 31st January 2014 on BPCL website along with GATE-2014 Registration Number. So come and be a part of our journey to energise a billion lives!

Bharat Petroleum Corporation Limited
(A Government of lndia Undertaking)

Printed, Published & Owned by SATYAJIT PANDA, Published at TS-3/193, Mancheswar Industrial Estate, Bhubaneswar-751 010, Printed at Nijukti Khabar Prakashan , TS-3/193,Mancheswar Ind.Estate, Bhubaneswar-751010, Phone No.(0674) 2582532, 2582533, 2582534 FAX: 2582535, e-mail: nijuktikhabar@gmail.com

Editor : SUDHIR KUMAR PANDA

Ó¸æ’ÿLÿ : Óë™êÀÿ LÿëþæÀÿ ¨ƒæ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful