ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak

1.

Maklumat Ringkas Subjek Kajian

Pemilihan subjek adalah dijalankan secara rawak. Hasil daripada dua orang subjek telah terpilih tanpa menilai kebolehan dan k e m a h i r a n ya n g d i m i l i k i Subjek 1 Nama subjek Tahun Sekolah Umur Jantina Maklumat Ibu Bapa Nama Bapa Umur Pekerjaan Kelulusan Tertinggi Nama Ibu Umur Pekerjaan Kelulusan Tertinggi : : : : : : : : Mohd NorHisham Bin Saari 34 tahun Guru SPM Kartini Bt Kartigo 32 tahun Guru S i j i l P e l a j a r a n M a l a ys i a : : : : : Nur Khalisa Bt Mohd Nor Hisham Pra - Sekolah SK Desa Temu Jodoh 5 tahun Perempuan

Subjek 2 Nama subjek Tahun Sekolah Umur Jantina Maklumat Ibu Bapa Nama Bapa Umur Pekerjaan Kelulusan Tertinggi Nama Ibu Umur Pekerjaan Kelulusan Tertinggi : : : : : : : : Ahmad Bin Nawang 44 Tahun Guru S i j i l T i n g g i P e l a j a r a n M a l a ys i a Siti Aminah Binti Ahmad 44 Tahun Guru Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sains : : : : : Yumni Rasyidah Bt Ahmad 1 Bestari SK Desa Temu Jodoh,Chaah Johor 7 Tahun Perempuan

1

ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak

Pada pandangan Jean, pola -pola perlakuan ini boleh memberikan petunjuk bagi pengetahuan bagaimana proses pembentukan pemikiran berkembang di kalangan kanak -kanak. E k o r a n d a r i p a d a i t u , t e o r i ya n g b e l i a u k e m u k a k a n a d a l a h memfokuskan kepada perkembangan kognitif kanak -kanak. Piaget membahagikan empat peringkat ini sebagai 1 Peringkat Deria Motor (0 -2 tahun), 2 Peringkat Pra Operasi (2 -7 tahun) , 3 Peringkat Operasi Konkrit (7-12 tahun) , 4 Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun). Setiap peringkat perkembangan kognitif kanak -kanak merupakan f a k t o r p e n t i n g ya n g m e m p e r n g a r u h i p e m b e n t u k a n k o n s e p , s a m a a d a konkrit atau abstrak. 1 Peringkat Pra Operasi (2 hingga 7 Tahun) Dalam peringkat ini, kanak -kanak boleh menggunakan bahasa serta simbol untuk mengambarkan sesuatu konsep. Apabila mencapai umur 4 tahun kanak-kanak telah boleh bertutur dengan fasih dan melalui bahasa ya n g dikuasai, perkembangan k o g n i t i f n ya k i a n m e n j a d i p e s a t . Pemikiran kanak-kanak dalam peringkat ini adalah egosentrik. Mereka menganggap pengalaman dan pandangan orang l a i n a d a l a h s e r u p a d e n g a n n ya . M e r e k a p e r c a ya s e m u a o b j e k m e m p u n ya i j i w a , o l e h i t u m e r e k a t i d a k b o l e h m e m b e z a k a n a n g a n a n g a n d e n g a n k e n y a t a a n . M e r e k a h a n ya b o l e h m e m i k i r s e c a r a transdaktif, iaitu daripada contoh khusus kepada contoh contoh khusus sahaja. Namun demikian, mereka tidak boleh memikir secara deduktif (daripada umum kepada contoh khusus) dan secara induktif (daripada contoh khusus kepada umum). Pada akhir p e r i n g k a t i n i , m e r e k a m u l a b e r u p a ya m e m b e r s e b a b u n t u k m e n yo k o n g k e p e r c a ya a n m e r e k a , b o l e h m e n g e l a s k a n o b j e k mengikut ciri -ciri tertentu dan memahami konsep pengabadian bilangan.

2.

Peringkat Operasi Konkrit(7 hingga 12 Tahun) Tahap ini bermula pada umur tujuh tahun atau lapan tahun hingga 11 atau 12 tahun. Kanak -kanak dapat memanipulasikan dan m e m b e n t u k r e p r e n t a s i m e n t a l s e c a r a d a l a m a n . M e r e k a m e m p u n ya i p e l b a g a i p e m i k i r a n d a n m e m o r i t e n t a n g o b j e k - o b j e k ya n g k o n k r i t seperti computer, perabot dan benda -benda maujud. D a l a m e k s p e r i m e n k o n s e r v a s i k u a n t i t i ya n g d i l a k u k a n o l e h Piaget, kanak-kanak dapat mengabadikan (conserve) dalam minda

2

s o s i a l ekonomi. m a t l a m a t u t a m a s a ya a d a l a h u n t u k m e n g e t a h u i perbezaan pendapat antara dua subjek .o b j e k ya n g d i s e n t u h . S e t e r u s n ya . h a r a p a n n ya .k a n a k b e r g a n t u n g p a d a p e r s e p s i s e g e r a seperi rupa bentuk objek secara luaran.p r i n s i p ya n g s a m a k e p a d a k o n s e p . 3 Matlamat kajian D a r i p a d a k a j i a n s a ya i n g i n m e n g e t a h u i a d a k a h p e b e z a a n umur mempengaruhi terhadap perkembangan kanak -kanak dalam m e m b u a t k e p u t u s a n . D a l a m s e t i a p s e s i . S e t e r u s n ya . Di samping perbez aan keputusan itu dibuat tanpa ada apa-apa paksaan K e s i m p u l a n .s u n j e k a t a u s e b a l i k n ya D i s a m p i n g i t u k a j i a n ya n g d i l a k u k a n i n i a k a n d a p a t s a ya tentukan secara konkrit perbezaan pandangan di antara dua subjek yang dipilih itu.o b j e k ya n g k o n k r i t i n i u n t u k m e n g e n a l p a s t i k u a n t i t i . Kanak-kanak di tahap operasi konkrit ini dapat m e m a n i p u l a s i r e p r e s e n t a s i d a l a m a n o b j e k . S a ya j u g a i n g i n m e n g e t a h u i a d a k a h p e n g a r u h l u a r a n . tahap terakhir dalam perkembangan ko gnitif adalah meneliti dan m e n g a p l i k a s i p r i n s i p . Dengan perlahan -lahan mereka membentuk peraturan dan skema dalaman tentang apa dan b a g a i m a n a s e s u a t u p e r k a r a b e r l a k u . M e n u r u t P i a g e t . m e n g g u n a k a n skema dalaman untuk memberi panduan tentang penaakul daripa da bentuk luaran sahaja.ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak kuantiti dan memerhatikan perubahan dalam bentuk luaran objek atau benda-benda. s a ya a k a n m e m p e r o l e h i s e d i k i t m a k l u m a t b e r d a s a r k a n t e o r i P i a g e t ya n g m e n g a t a k a n p e r s e p s i l u a r a n d i p e n g a r u h i o l e h u m u r ya n g t e l a h diletakkan dalam peringkat pra operasi dan peringkat operasi konkrit H a s i l a k h i r k a j i a n a k a n d a p a t s a ya r u m u s k a n k a i t a n a n t a r a peringkat umur yang dikemukakan oleh Piaget mempengaruhi s e g a l a k e p u t u s a n y a n g d i b u a t o l e h s u b j e k . 3 . P a d a m u l a n ya . k a n a k . dan latar belakang pelajar mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh subjek -subjek.k a n a k t e n t a n g o b j e k .k u a n t i t i ya n g t e r k a n d u n g d i d a l a m n ya .k o n s e p abstrak. menepati pandangan Jean Piaget dalam perkembangan kanak -kanak. i m p l i k a s i l o g i k a l d a p a t m e n ye d a r k a n k a n a k .

b a h a n ya n g d i g u n a k a n p e r l u l a h m u d a h d i b a w a dan dikendalikan Gambar 1 : Konservasi Nombor Gambar 2 : Konservasi Cecair 4 . p e n ye d i a a n b a h a n b a g i m e n j a l a n k a n Tugasan Konservasi . B a h a n d i k u m p u l k a n d i d a l a m s a t u b e g ya n g t e l a h diasingkan N a m u n b e g i t u . Pengumpulan dan Analisis Data a ( i ) . P a d a p e r i n g k a t a w a l .ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak B.Pada peringkat ini bahan -bahan yang disediakan perlulah bersesuaian berdasarkan kehendak s o a l a n .

manakala subjek kedua dipilih dari p e l a j a r t a h u n 1 ya n g b e r u m u r < 6 t a h u n > Gambar A : Subjek 1 Gambar B : Subjek 2 5 .ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak Gambar 3 : Konservasi Jisim a(ii) Pemilihan subjek .m a s a l a h kesihatan. dilaksanakan secara rawak namun begitu s u b j e k ya n g d i p i l i h t i d a k m e n g h a d a p i m a s a l a h . Hasil daripada itu dua orang subjek telah terpilih dan mendapat kerjasama daripada guru kelas subjek tersebut S u b j e k p e r t a m a d i a m b i l d a r i p e l a j a r P r a S e k o l a h ya n g berumur <5 tahun> .

Perjalanan sesi mengikut urutan satu konservasi satu hari. Gambar C : Makmal Sains a(iv) Sesi konservasi dimulakan dengan subjek pertama bagi kesemua Konservasi . m e n g i k u t a p a ya n g telah dirancang 6 . Bagi mengelakkan kebosanan sesi ini tidak dijalankan serentak . tempat pilihan pertama adalah di makmal s a i n s s e k o l a h m e m a n d a n g k a n t e m p a t m e m p u n ya i k e l e n g k a p a n ya n g c u k u p b a g i m e n j a l a n k a n K o n s e r v a s i t e r s e b u t . Urutan tersebut dijalankan disebabkan masalah kekangan masa dan juga bagi mengelakkan gangguan waktu pembelajaran subjek. . makmal yang dipilih dapat memberikan suasana ya n g l e b i h e f e k t i f d a l a m m e n j a l a n k a n t u g a s a n . Se waktu sesi ini bantuan rakan digunakan bagi mengumpul bahan bukti konservasi.ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak a(iii) Pemilihan tempat . Setelah selesai dengan subjek pertama . Di samping itu. konservasi d i j a l a n k a n b a g i s u b j e k k e d u a p u l a .

semasa perjalanan konservasi rakaman video dan audio diambil dengan bantuan rakan SUBJEK PERTAMA i. Konservasi Nombor Gambar 1 : Sesi soal jawab Gambar 2 : Subjek Mencapai Keputusan 7 .ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak a(v) Pengumpulan data.

Konservasi Cecair Gambar 3 : Pandangan subjek terhadap bahan Gambar 4. Subjek membuat keputusan berdasarkan tinggi cecair 8 .ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak ii.

ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak iii Konservasi Jisim Gambar 5 : Subjek meneliti perbezaan dua bahan berlainan warna dan membua t keputusan Gambar 6 : Penyelidik membuat perubahan pada items kajian 9 .

ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak Gambar 7 : Subjek memilih objek berdasarkan keluasan SUBJEK KEDUA i. Konservasi Nombor Gambar 8 : Subjek meneliti susunan bahan dan cuba membuat pilihan 10 .

ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak Gambar 9 : Subjek menyatakan keputusan Gambar 10 : Pemilihan oleh subjek berdasarkan perubahan susunan 11 .

ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak Gambar 11 : Subjek masih memilih susunan berjarak walaupun kedudukan berubah 12 .

Konservasi Cecair Gambar 11 : Penyediaan penyelidik bagi konservasi cecair Gambar 12 : Pemilihan subjek terhadap cawan yang berisi cecair 13 .ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak ii.

ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak Gambar 13 & 14 : Subjek memilih ketinggian cecair iii Konservasi Jisim Gambar 15 & 16 : Memilih berdasar warna yang terang Gambar 17 : Penyelidik mengubah bentuk objek 14 .

20 : Subjek memilih ketinggian objek walaupun warna berubah 15 .ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak Gambar 18 .

... S a m a b a n ya k . t e n g o k a p a ya n g a d a a t a s m e j a depan .. .entah B a i k m a n a ya n g l e b i h b a n ya k a n t a r a susunan baris A dengan susunan Baris B. Bolehkah cikgu tahu.. .... Seperti tadi juga cuba sebutkan dan tunjukkan S a m a b a n ya k ....warna biru .7 t a h u n ) ya n g p e r t a m a P e n ye l i d i k Kanak-kanak1 P e n ye l i d i k Kanak-kanak1 P e n ye l i d i k Kanak-kanak1 P e n ye l i d i k Kanak-kanak1 P e n ye l i d i k : : : : : : : : : Apa Khabar ? Adik Khabar baik. . nama adik ? Y. B a r i s p e r t a m a d a n k e d u a s a m a b a n ya k c u b a tunjukkan Tak tahu.. . ... Umur ? 7 tahun Belajar dekat kelas Teachers P... ..... ? Plastik bulat... Kanak-kanak1 P e n ye l i d i k : : Kanak-kanak1 P e n ye l i d i k : : Kanak-kanak1 P e n ye l i d i k : : Kanak-kanak1 P e n ye l i d i k : : Kanak-kanak1 : 16 .. .ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak b Rekod perbualan Penyelidik dan subjek (kanak -kanak) P a d a m e m o h o n k e b e n a r a n d a r i p a d a p i h a k G u r u ya n g m e n j a g a kelas subjek.k a n a k . . R.. Dimulakan dengan sesi perbualan dengan s u b j e k ( k a n a k .. . B o l e h . . c u b a ...ada..... ..ada. . .. tengok ada apa-apa perbezaan antara susunan A dan susunan B Tak tahu. ... cikgu.. Mana y a n g l e b i h b a n ya k ya n g s e b e l a h k i r i a t a u yang sebelah kanan.. .... s e b u t k a n d a n t u n j u k k a n ya n g mana satu. .....entah Cuba tengok apa yang cikgu buat . .

a t a u p u n l e b i h b a n ya k s a m a b a n ya k S e b u t k a n ya n g p e n d e k a t a u ya n g p a n j a n g . 4 6 7 s a m a b a n ya k . .. 2 . S a m a b a n ya k ( p e n ye l i d i k m e n g u b a h b e n t u k ) M a n a ya n g l e b i h b a n ya k b i r u ( l e p e r ) a t a u oren (bulat) Biru ( leper) Kanak-kanak1 : P e n ye l d i k : Kanak-kanak1 : 17 . S a m a b a n ya k Baik cikgu ubahkan satu cikgu masukkan ke d a l a m b e k a s ya n g t i n g g i n i e o k e y d a n n a m a k a n B ya n g i n i A M a n a ya n g l e b i h b a n ya k A a t a u B B Kanak-kanak1 P e n ye l i d i k : : Kanak-kanak1 : Konservasi Jisim P e n ye l i d i k : I n i w a r n a b i r u i n i w a r n a o r e n M a n a ya n g l e b i h b a n ya k y a n g b i r u a t a u o r e n .cikgu namakan ini A dan ini B cuba s e b u t ya n g m a n a l e b i h b a n ya k A t a u B . ( m e n u n j u k k a n ya n g p e n d e k ) B e r a p a a d a . s a m a b a n ya k Kanak-kanak1 P e n ye l i d i k : : Kanak-kanak1 P e n ye l i d i k Kanak-kanak1 : : : Konservasi Cecair P e n ye l i d i k : Kanak-kanak1 P e n ye l i d i k : : 1 .ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak P e n ye l i d i k : M a n a s a t u ya n g b a n ya k s a m a a d a ya n g b a r i s yang panjang atau yang pendek . 2 m a n a ya n g l e b i h b a n ya k ( m e n u n j u k k a n s a l a h s a t u l e b i h b a n ya k ) Cuba.

ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak Eksperimens Dengan Subjek Kedua ( 5 Tahun ) Sesi 1 (Nombor) P e n ye l i d i k : Kanak-kanak2 P e n ye l i d i k Kanak-kanak2 P e n ye l i d i k Kanak-kanak2 P e n ye l i d i k Kanak-kanak2 P e n ye l i d i k : : : : : : : : Apa Khabar ? Adik Khabar baik. .. dua ... Kanak-kanak2 P e n ye l i d i k : : Kanak-kanak2 : 18 .. ....d u a s a m a b a n ya k k e ..... (menunjukkan B ) B [ m e n yu s u n d a l a m b a r i s a n p e n d e k ( A ) p a n j a n g ( b ) ] M a n a ya n g l e b i h b a n y a k A atau B (tunjuk B) B .. I n i A d a n i n i B A t a u k e d u a . N a m p a k ya n g b e r b a r i s n i e ? N a m p a k ya n g m a n a l e b i h b a n ya k ( m e n u n j u k k a n b a r i s 1 ) b a n ya k ( m e n yu s s u n d a l a m d u a k u m p u l a n o b j e k ) Y a n g m a n a l e b i h b a n ya k .. Umur ? 5 tahun Belajar dekat kelas Cikgu .. Bolehkah cikgu tahu. nama adik ? L......Yang mana lebih banyak A atau B ( tiada keputusan) C u b a t e n g o k d a n t u n j u k k a n ya n g A a t a u B b a n ya k a t a u s a m a b a n ya k A a t a u B S a m a b a n ya k .. Kanak-kanak2 P e n ye l i d i k : : Kanak-kanak2 P e n ye l i d i k : : Kanak-kanak2 : Konservasi Cecair P e n ye l i d i k : ( M e n yu s u n d u a g e l a s A d a n B ) Ini satu . cikgu.

s a m a b a n ya k Kanak-kanak2 P e n ye l i d i k : : Kanak-kanak2 P e n ye l i d i k Kanak-kanak2 : : : Konservasi Cecair P e n ye l i d i k : Kanak-kanak2 P e n ye l i d i k : : 1 .ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak P e n ye l i d i k : M a n a s a t u ya n g b a n ya k s a m a a d a ya n g b a r i s yang panjang atau yang pendek. ( m e n u n j u k k a n ya n g p e n d e k ) B e r a p a a d a . a t a u p u n l e b i h b a n ya k s a m a b a n ya k S e b u t k a n ya n g p e n d e k a t a u ya n g p a n j a n g . 4 6 7 s a m a b a n ya k . 2 . (menunjukkan bola oren) Oren ( p e n ye l i d i k m e n g u b a h b e n t u k ) M a n a ya n g l e b i h b a n ya k b i r u ( b u l a t ) a t a u oren (leper) Biru ( Bulat) [ mengubah bentuk sekali lagi Biru (leper dan oren( Bulat)] M a n a ya n g l e b i h b a n ya k B i r u a t a u O r e n Oren Terima kasih. . S a m a b a n ya k Baik cikgu ubahkan satu cikgu masukkan ke d a l a m b e k a s ya n g t i n g g i n i e o k e y d a n n a m a k a n B ya n g i n i A M a n a ya n g l e b i h b a n ya k A a t a u B B Kanak-kanak2 P e n ye l i d i k : : Kanak-kanak2 : Konservasi Jisim P e n ye l i d i k : I n i w a r n a b i r u i n i w a r n a o r e n M a n a ya n g l e b i h b a n ya k y a n g b i r u a t a u o r e n . 2 m a n a ya n g l e b i h b a n ya k ( m e n u n j u k k a n s a l a h s a t u l e b i h b a n ya k ) Cuba. Kanak-kanak2 : P e n ye l d i k : Kanak-kanak2 : P e n ye l i d i k Kanak-kanak2 Penelidik : : : 19 ..cikgu namakan ini A dan ini B cuba s e b u t ya n g m a n a l e b i h b a n ya k A t a u B .

ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak Konservasi Nombor Subjek Ujikaji 1 1 ( Umur 7 tahun) 2 ( Umur 5 tahun ) Ujikaji 2 X X Konservasi Cecair Ujikaji 1 Ujikaji 2 X X Konservasi Jisim Ujikaji 1 Ujikaji 2 X X  X  X  X *** simbol simbol  X - jawapan tepat jawapan tidak tepat 20 .

A p a b i l a d i s e l i d i k i s u b j e k k e d u a b e r k e m a h i r a n p e n g g u n a a n t a n g a n ya n g s e b e l a h k a n a n d a n m u d a h u n t u k m e m b u a t p e m i l i h a n b e k a s . Dalam pemerhatian terhadap konservasi jisim di antara dua o b j e k b e r l a i n a n w a r n a . manakala subjek kedua memilih warna tang terang mempunyai kuatiti banyak Di peringkat kedua subjek pertama memilih objek yang m e m p u n y a i k e l e b a r a n a d a l a h b a n ya k m a n a k a l a s u b j e k k e d u a m e m i l i h o b j e k ya n g m e m p u n y a i k e t i n g g i a n a d a l a h l e b i h b a n ya k . B o l e h d i k a t a k a n ya n g m u d a h d i c a p a i o l e h s u b j e k m e n j a d i k e p u t u s a n n ya . 21 . K e d u a .d u a b e k a s s a m a m e m p u n ya i j u m l a h c e c a i r y a n g s a m a b a n ya k m a n a k a l a s u b j e k k e d u a m e m i l i h b e k a s s e b e l a h k a n a n m e n g a n d u n g i c e c a i r ya n g b a n ya k . S u b j e k p e r t a m a m e n ya t a k a n k e d u a . Jelas pada keseluruhan keputusan pemilihan subjek adalah berdasarkan terhadap persepsi kejelasan pada pandangan mata masing -masing Boleh dihuraikan dalam menentukan nombor atau jumlah dalam kenservasi nombor . Pada peringkat ini subjek pertama menyatakan objek yang sama bentuk dan berlainan warna adala sama banyak. Pada permulaan.d u a s u b j e k m e m p u n ya i p e m i k i r a n . k e d u a . D a l a m s e s i m e n e n t u k a n b a n ya k c e c a i r d i d a l a m b e k a s s u b j e k p e r t a m a d a n k e d u a h a m p i r s a m a m e n ya t a k a n k e p u t u s a n a p a b i l a c e c a i r ya n g d i t u n j u k k a n b e r a d a d i d a l a m b e k a s ya n g b e r l a i n a n .ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak C Interprestasi i. K e s i m p u l a n d i s i n i k e d u a . Perbezaan antara kanak -kanak H a s i l k a j i a n ya n g d i j a l a n k a n d i a n t a r a d u a s u b j e k y a n g b e r u m u r 5 t s h u n d a n 7 t a h u n d i d a p a t i k e p u t u s a n ya n g d i b e r i k a n oleh kedua-dua subjek berbeza di konservasi tertentu .d u a s u b j e k m e m i l i h k e t i n g g i a n c e c a i r ya n g d i l i h a t a d a l a h m e m p u n ya i k u a n t i t i c e c a i r ya n g b a n ya k . subjek pertama dan kedua memberi keputusan ya n g berbeza dalam menentukan bekas ya n g m e m p u n ya i c e c a i r ya n g b a n ya k . dan persepsi berbeza dari sudut pandangan masing-masing. Subjek pertama memandang kepada k e p a d a t a n r u a n g u n t u k m e n ya t a k a n b a n ya k n y a o b j e k d i d a l a m b a r i s a n m a n a k a l a s u b j e k k e d u a m e m b u a t k e p u t u s a n ya n g b e r b e z a d e n g a n m e n ya t a k a n s e m a k i n p a n j a n g s u s u n a n o b j e k s e m a k i n b a n ya k o b j e k t e r s e b u t . Walaupun latarbelakang kedua-dua subjek hampir sama.d u a s u b j e k m e m b u a t t e l a a h a n ya n g berbeza sama sekali Subjek pertama lebih memberi keputusan berdasarkan gambaran awal dan penaakula n terhadap objek di depan mata.

Ini boleh ditafsirkan pemikiran kanak -kanak pada peringkat ini lebih menumpukan kepada apa yang dilihat secara k o n k r i t b e r b a n d i n g ya n g d i s e b a l i k n ya P e r t a m a l a t a r b e l a k a n g k a n a k . kanak-kanak hanya boleh mengelaskan objek b e r d a s a r k a n s a t u p e r s p e k t i f ya n g t e r t e n t u . W a l a u b a g a i m a n a p u n k a n a k .k a n a k m u l a m e m p r a k t i k a n k e m a h i r a n ya n g b a r u d i p e r o l e h i dengan menggunakan simbol untuk mewakili objek. Kanak -kanak memahami perkaitan antara dua situasi berlainan.ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak ii. dapat berfikir mengikut peraturan logik.k a n a k p a d a d a s a r n ya mempengaruhi pemikiran kanak-kanak pada peringkat ini.tidak boleh membuat kesimpilan yang tepat (transduktif). Pemikiran kanak -kanak menjadi fleksibel. Pemikiran Kanak-kanak Boleh dibuat kesimpulan bahawa pemikiran kanak -kanak terhadap sesuatu perkara akan berbeza apabila mengalami p e r u b a h a n a t a u p e n d e k a t a n ya n g d i s a m p a i k a n a t a u d i b e r i t a h u kepada mereka. tidak Dalam proses boleh dikatakan kanak -kanak mula berfikir secara logik tetapi belum menguasai kebolehan memproses p e m i k i r a n m e n g i k u t p e r a t u r a n ya n g l o g i k . Pada peringkat permulaan praoperasi kanak -kanak menghadapi kesuka ran mengoperasi konsep ini disebabkan kanak -kanak di peringkat ini kurang fleksibilit dalam susunan pemikiran. M e r e k a d a p a t memerhatikan perbezaan pada masa yang sama atau persamaan p a d a m a s a ya n g l a i n . Pada peringkat awal . Perkembangan pemikiran kanak -kanak dapat dilihat dari segi kemajuan dalam kebolehan mereka untuk mengelaskan objek. Persepsi kanak-kanak pada peringkat ini memusat kepada kepentingan diri sendiri dan sukar menerima pandangan orang lain. 22 . tidak boleh memahami perubahan yang dinamik dan kurang kemampuan untuk mengklasifikasi sesuatu hieraki Pada peringkat 7 tahun pemikiran kanak -kanak tidak lagi bersifat egosentrik. t e t a p i m e r e k a s u k a r m e n g e n a l p a s a t i k e d u a d u a p e r b e z a a n d a n p e r s a m a a n ya n g w u j u d p a d a m a s a ya n g s a m a .

k a n a k 5 t a h u n b e r b a n d i n g d e n g a n kanak-kanak 7 tahun Satu lagi kekurangan di tahap ini ialah dari segi prinsip ketekalan. pemikiran kanak -kanak masih lagi di tahap y a n g r e n d a h b e r b a n d i n g d e n g a n o r a n g d e w a s a . r a n g k a i a n t i n g k a h l a k u yang dikukuhkan dan digeneralisasikan sehingga menjadi s k e m a t i n g k a h l a k u ya n g s t a b i l .k a n a k t i d a k d a p a t b e r f i k i r s e s u a t u p e r k a r a ya n g bersifat pembalikan (konservasi) . di dunia ini. K e c e r d a s a n d i t a h a p i n i s e l a l u n ya d i h u r a i k a n s e b a g a i k a k u . 2 23 . pemikiran kanak -kanak ialah berdasarkan s e s u a t u s u d u t a t a u p e n g l i h a t a n ya n g m u d a h . pemikiran kanak-kanak adalah egosentrik di mana. D a r i s e n i w u j u d p e r b e z a a n k e p u t u s a n ya n g k u r a n g b e r j a ya d i l a k u k a n o l e h k a n a k .k a n a k ya n g t i d a k m e m a h a m i p r i n s i p i n i t i d a k a k a n t a h u bahawa amaun. M e l a l u i l a t i h a n ya n g d i u l a n g . M e r e k a b o l e h mengira 1-10 tetapi tidak memahami operasi bilangan. Proses perkembangan kognitif kanak -kanak menjadi lebih s e m p u r n a m e n e r u s i t i g a k e b o l e h a n a s a s ya n g b e r l a k u i a i t u : 1 Perkembangan kebolehan mental kanak -kanak untuk m e l a k u k a n t i n g k a h l a k u ya n g k e t a r a s e p e r t i k e b o l e h a n mengira. C o n t o h n ya a p a b i l a s e g u m p a l t a n a h l i a t ya n g d i b e n t u k b u l a t ya n g k e m u d i a n n ya diubah membentuk lepet tanpa mengubah a m a u n n ya . m e r e k a m e n g a t a k a n b a h a w a t a n a h l i a t ya n g b e r b e n t u k l e p e r i t u l e b i h b e s a r d a r i p a d a ya n g b e r b e n t u k b u l a t t a d i iv T u g a s . Kebolehan kanak-kanak 7 tahun berbanding 5 tahun K a n a k .t u g a s ya n g s u k a r b a g i k a n a k .k a n a k Dari segi kualiti. isipadu atau panjang sesuatu objek tidak akan b e r u b a h a p a b i l a b e n t u k a t a u s u s u n a n n ya d i u b a h . yang bersifat lebih kurang d a n s e s u a t u p e r k a r a ya n g m e n g e l i r u k a n .k a n a k p a d a p e r i n g k a t 5 t a h u n k u r a n g b e r j a ya berbanding pada peringkat 7 disebabkan beb erapa perkara :K a n a k . Tidak b o l e h m e n yu s u n o b j e k ya n g m e m p u n ya i u r u t a n t e r t e n t u . K a n a k . iaitu pengetahuan bahaw a kuantiti adalah tidak berhubung dengan susunan atau keadaan fizikal sesuatu objek.ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak iii. Dengan kata lain. ketidaksanggupan membuat kesimpulan dan tidak menumpukan perhatian terhadap hubungan di antara peristiwa y a n g b e r b e z a . C o n t o h n ya . tegang. k e s e l u r u h a n n ya d i l i h a t h a n ya d a r i p e r s p e k t i f m e r e k a s a h a j a .u l a n g .

. memori mengenai Manakala.k a n a k ya n g t i d a k m e m a h a m i p r i n s i p i n i t i d a k a k a n tahu bahawa jumlah. Satu lagi kekurangan di tahap ini ialah dari segi prinsip ketekalan . Pengamatan merupakan suatu proses di mana kanak -kanak m e m b e r i k a n s e p e n u h p e r h a t i a n t e r h a d a p s e s u a t u ya n g d i l i h a t . proses pembinaan. K a n a k . b a ya n g a n merupakan satu proses ya n g m e n ye b a b k a n s e n s a s i ya n g s t a t i k .ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak 3 H a l . isipadu atau panjang sesuatu objek tidak akan berubah apabila bentuk dan susunannya beru bah.h a l u m u m ya n g b e t u l . s e l a l u n ya p a n d a n g a n d a n pendengaran ya n g dikumpulkan di bahagian mental.b e t u l d i f a h a m i o l e h i n d i v i d u b a g i mewujudkan sesuatu pengukuhan tingkah laku. iaitu pengetahuan bahawa ku antiti adalah tidak berhubung kait dengan susunan atau keadaan fizikal sesuatu o b j e k . Sementara. ingatan pula ialah satu pengumpulan dan pengambilan kembali peristiwa lalu. 24 .

. P a d a t a h a p i n i a n a k m a s i h b e r a d a pada tahap pra operasional belum memahami konsep kekekalan ( c o n s e r v a t i o n ) .ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak D. dan lain-lain. mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeza secara objek. menata letak benda-benda menurut urutan tertentu (seriation). seperti mengklasifikasikan sekelompok objek (classifying). 25 . l u a s . 1978 :24). dan membilang (counting). ya i t u k e k e k a l a n p a n j a n g . (mairer.k a n a k p a d a t a h a p i n i t e l a h m e m a h a m i operasi logik dengan bantuan benda -benda konkrit. Kemampuan ini wujud dalam memahami konsep kekekalan. D e n g a n m e n g a m b a r k a n k e p u t u s a n ya n g d i p e r o l e h i d a l a m e k s p e r i m e n Jelaslah bahawa pada peringkat ini teori Piaget boleh digunapakai dalam proses perkembangan kognitif pelajr Tahap Operasi Konkrit (Concrete Operational Stage) P a a d a u m u m n ya k a n a k . Kesimpulan pada tahap ini adalah : Anak mulai timbul p e r t u m b u h a n k o g n i t i f n ya .h a l ya n g d a p a t d i j u m p a i ( d i l i h a t ) d i d a l a m l i n g k u n g a n n ya s a j a . Selain dari itu. anak -anak pada tahap ini masih menghadapi kesulitan besar dalam m e n ye l e s a i k a n t u g a s . tanpa objek fizikal di hadapan mereka. I s t i l a h o p e r a s i ya n g d i g u n a k a n o l e h P i a g e t d i s i n i adalah berupa tindakan -tindakan kognitif.t u g a s l o g i k . ci ri-ciri anak pada tahap ini belum memahami dan belum dapat memikirkan dua asp ek atau lebih secara bersamaan. m a k a i a m e n g a t a k a n ya b e r b e d a p u l a . kemampuan untuk mengklasifikasikan dan serasi. t e t a p i m a s i h t e r b a t a s p a d a h a l . t e t a p i h a n ya o b j e k f i z i k a l ya n g a d a s a a t i n i (kerana itu disebut tahap operasi konkrit).o j e k ya n g k e l i h a t a n n ya b e r b e d a . Anak pada tahap ini sudah cukup matang untuk menggunakan p e m i k i r a n l o g i k . k e k e k a l a n m a t e r i . P a d a t a h a p i n i p e m i k i r a n a n a k l e b i h b a n ya k b e r d a s a r k a n pada pengalaman konkrit daripada pemikiran logis. sehingga jika i a m e l i h a t o b j e k . Namun. Kesimpulan H a s i l k a j i a n ya n g d i j a l a n k a n menentukan sama ada hasil kajian Kognitif Paiget bagi dua subjek bagi menepati dengan Teori Tahap ini adalah tahap persiapan untuk pengorganisasian o p e r a s i k o n k r i t .

Namun begitu mengikut teori piaget b agi peringkat ini hasil kajian sedikit menepati teori Piaget Kesimpulan k e s e l u r u h a n n ya . dapat dijelaskan Teori P e r k e m b a n g a n k o g n i t P i a g e t b a n ya k m e n e p a t i d e n g a n e p k s p e r i m e n k a j i a n ya n g d i j a l a n k a n d i l a p a n g a n 26 . Dalam erti kata lain kanak-kanak b e l u m d a p a t m e m e c a h k a n p e r s o a l a n ya n g a b s t r a k Bagi eksperimen konservasi nombor pada peringkat ini s u b j e k l e b i h d a p a t m e n a a k u l d a n m e m b e r i k e p u t u s a n ya n g l e b i h baik . Berdasarkan penjelasan tahap operasi konkrit piaget dan e k s p e r i m e n s ya n g d i j a l a n k a n b a g i s u b j e k 1 ya n g b e r u m u r 7 t a h u n a s a s . K i t a d a p a t m e n ya t a k a n k e p u t u s a n ya n g j e l a s t e r u t a m a d a l a m e k s p e r i m e n k o n s e r v a s i c e c a i r m e n e p a t i d e n g a n t e o r i ya n g dikemukakan oleh Piaget .ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak Kesimpulan pada tahap ini adalah: Anak telah dapat mengetahui simbol-simbol matematik. tetapi belum dapat menghadapi halh a l ya n g a b s t r a k ( t a k w u j u d ) .

Kumpulan Budiman Sdn. Maria Chong Abdullah & Habibah Elias .blogspot.com/ (diakses pada 1 Mac 2013) http://www.scribd.Samuel . Psikologi Kanak-kanak dan Remaja. 2008.ECG 222 Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-kanak RUJUKAN : Daripada Halaman WeB /Sesawang http://www. Psikologi Kanak -kanak dan Remaja. 2005. Mc Graw Hill Education 27 . Rahil Mahyuddin.Bhd Jas Laile Suzana Jaafar . Joy N. Arah Pendidikan Sdn Bhd. Kuala Lumpur. Selangor. Perkembangan Kanakkanak untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan.com/doc/6242419/Teori -Pembelajaran (diakses pada 1 Mac 2013) http://teoripiaget. Kuala Lumpur.com/doc/6242419/Teori -Pembelajaran (diakses pada 1 Mac 2013) Daripada Buku Haliza Hamzah. 2009.scribd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful