You are on page 1of 13

SULIT

BIOLOGI Kertas 3 4551/3 Ogos 2013 1 Jam

4551/3

NAMA: ..........................................................................

TINGKATAN : ........................

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA _________________________________________________________ PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

BIOLOGI Kertas 3 Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Tulis nama dan kelas anda pada ruang yang disediakan 2. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa. 3. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu. 4. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. 5. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini. 1 2 Jumlah Untuk Kegunaan Pemeriksa Soalan Markah penuh 33 17 50 Markah diperoleh

Kertas ini mengandungi 13 halaman bercetak 4551/3 2012 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

4551/3

Like most living organisms, humans show variation in various characteristics such as the type of earlobe. An experiment is carried out to determine the dominant and recessive trait in type of earlobe characteristic among 20 male students in a school. Seperti kebanyakan organisma hidup, manusia menunjukkan variasi dalam pelbagai ciri seperti jenis cuping telinga. Satu eksperimen telah dijalankan untuk menentukan trait yang dominan dan trait yang resesif untuk ciri jenis cuping telinga dalam kalangan 20 orang pelajar lelaki di sebuah sekolah. Diagram 1a shows the two types of earlobe observed among the students. Rajah 1a menunjukkan dua jenis cuping telinga yang telah diperhatikan dalam kalangan pelajar tersebut.

Free earlobe Cuping telinga tidak melekap

Attached earlobe Cuping telinga melekap

Diagram 1a Rajah 1a

Diagram 1b shows the result of this experiment. Rajah 1b menunjukkan keputusan eksperimen ini.

Student 1 Pelajar 1

Student 2 Pelajar 2

Student 3 Pelajar 3

Student 4 Pelajar 4
SULIT

4551/3 2012 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

4551/3

Student 5 Pelajar 5

Student 6 Pelajar 6

Student 7 Pelajar 7

Student 8 Pelajar 8

Student 9 Pelajar 9

Student 10 Pelajar 10

Student 11 Pelajar 11

Student 12 Pelajar 12

Student 13 Pelajar 13

Student 14 Pelajar 14

Student 15 Pelajar 15

Student 16 Pelajar 16

Student 17 Pelajar 17

Student 18 Pelajar 18 Diagram 1b Rajah 1b

Student 19 Pelajar 19

Student 20 Pelajar 20

4551/3 2012 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

4551/3
For examiners use

(a)

Based on Diagram 1b, record the number of students for each type of earlobe in Table 1. Berdasarkan Rajah 1b, rekodkan bilangan pelajar bagi setiap jenis cuping telinga dalam Jadual 1. Type of earlobe Jenis cuping telinga

Number of students Bilangan pelajar

Number of students Bilangan pelajar


1 (a)

Table 1 Jadual 1 [ 3 marks ] [ 3 markah ] (b) (i) Based on Table 1, state two different observations that can be made from this experiment. Berdasarkan Jadual 1, nyatakan dua pemerhatian yang berbeza yang boleh dibuat daripada eksperimen ini. Observation 1 : Pemerhatian 1: ................. ................. Observation 2: Pemerhatian 2: ................. ................. [3 marks] [ 3 markah ]

1(b)(i) ) 3

4551/3 2012 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

4551/3
For examiners use

(ii) State the inference for each observation in 1(b)(i). Nyatakan inferens bagi setiap pemerhatian di 1(b)(i). Inference for observation 1: Inferens untuk pemerhatian 1: ................. ................. Inference for observation 2: Inferens untuk pemerhatian 2 : ................. .................
1(b)(ii) )

[3 marks] [ 3 markah ]

4551/3 2012 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

4551/3
For examiners use

(c)

Complete Table 2 based on this experiment. Lengkapkan Jadual 2 berdasarkan eksperimen ini. Variables Pemboleh ubah Manipulated variable Pemboleh ubah dimanipulasikan .......................................................... .......................................................... ......................................................... ...................................................................... ...................................................................... ....................................................................... Method to handle variables Cara mengendalikan pemboleh ubah

Responding variable Pemboleh ubah bergerak balas .......................................................... .......................................................... ......................................................... ...................................................................... ...................................................................... .......................................................................

Constant variable Pemboleh ubah dimalarkan .......................................................... .......................................................... ......................................................... ...................................................................... ...................................................................... .......................................................................

Table 2 Jadual 2 [3 marks] [ 3 markah ]

1(c)

4551/3 2012 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

4551/3
For examiners use

(d)

State the hypothesis for this experiment. Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. ................. .................

1 (d)

................. [3 marks] [ 3 markah ] (e) (i) Construct a table and record the data collected in this experiment. Bina satu jadual dan rekodkan semua data yang dikumpul dalam eksperimen ini. Your table should contain the following titles: Jadual anda hendaklah mengandungi tajuk-tajuk berikut: Type of earlobe Jenis cuping telinga Number of students Bilangan pelajar

1 (e)(i)

[3 marks] [ 3 markah ]

4551/3 2012 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

4551/3
For examiners use

(ii) Use the graph paper provided on page 9 to answer this question. Using the data in 1(e)(i), draw a bar chat of number of students against the type of earlobe. Gunakan kertas graf yang disediakan di muka surat 9 untuk menjawab soalan ini. Menggunakan data di 1(e)(i), lukis satu carta bar bagi bilangan pelajar melawan jenis cuping telinga.

1 (e)(ii)

[3 marks] [ 3 markah ]

4551/3 2012 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

4551/3

4551/3 2012 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

10

4551/3
For examiners use

(f)

Based on the bar chart in 1(e)(ii), explain the type of variation for type of earlobe. Berdasarkan carta bar di 1(e)(ii), terangkan jenis variasi bagi jenis cuping telinga. ................. ................. ................. ................. [3 marks] [ 3 markah ]
1 (f)

(g)

In another experiment, the number of students is increased to 50. Predict the number of student with free ear lobe. Explain your prediction. Dalam satu eksperimen yang lain, bilangan pelajar telah ditambah kepada 50. Ramalkan bilangan pelajar yang mempunyai cuping telinga tidak melekap. Terangkan ramalan anda. ................. ................. ................. ................. [3 marks] [ 3 markah ]
1 (g)

(h)

Based on this experiment, define operationally variation. Berdasarkan eksperimen ini, definisikan variasi secara operasi. ................. ................. .................
1 (h)

................. [3 marks] [ 3 markah ]

4551/3 2012 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

11

4551/3
For examiners use

(i)

Table 3(a) shows a list of characteristics found in a plant. Classify the characteristics according to the factors affecting them in Table 3(b). Jadual 3(a) menunjukkan senarai ciri yang terdapat pada satu tumbuhan. Kelaskan ciri-ciri tersebut berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi ciri tersebut dalam Jadual 3(b).

Colour of flower Warna bunga Height of plant Ketinggian tumbuhan Width of leaves Lebar daun

Diameter of fruit Ukurlilit buah Position of flower Kedudukan bunga Shape of pods Bentuk kulit biji

Table 3(a) Jadual 3(a)

Genetic factor Faktor genetik

Environmental factor Faktor persekitaran

Interaction of genetic and environmental factors Interaksi antara faktor genetik dan persekitaran

Table 3(b) Jadual 3(b) [3 marks] [ 3 markah ]

1 (i)

4551/3 2012 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

12

4551/3

2.

Diagram 1 shows a garden snail (Cornu aspersum) which becomes the main pest in vegetable farm. Rajah 1 menunjukkan sejenis spesies siput kebun (Cornu aspersum) yang menjadi haiwan perosak utama di kebun sayuran .

Diagram 1 Rajah 1 A research shows that humidity is one of the factor that affects the population size of the garden snail. Based on the above information, design an experiment to study the effect of humidity on the population size of garden snail in your school. The planning of your experiment must include the following aspects: Satu kajian menunjukkan bahawa kelembapan ialah salah satu faktor yang mempengaruhi saiz populasi siput kebun. Berdasarkan pernyataan di atas, jalankan satu eksperimen untuk mengkaji kesan kelembapan terhadap saiz populasi siput kebun di sekolah anda. Perancangan eksperimen anda hendaklah meliputi aspek-aspek berikut: Problem statement Pernyataan masalah Hypothesis Hipotesis Variables Pemboleh ubah List of apparatus and material Senarai radas dan bahan Experimental procedure Prosedur eksperimen Presentation of data Persembahan data [17 marks] [17 markah]

END OF THE QUESTION PAPER KERTAS SOALAN TAMAT

4551/3 2012 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

13

4551/3

INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAN UNTUK CALON 1. This question paper consists of two question: Question 1 and Question 2 Kertas soalan ini mengandungi dua soalan: Soalan 1 dan Soalan 2 2. Answer all questions. Write your answer for Question 1 in the spaces provided in this question paper. Jawab semua soalan. Jawapan anda bagi Soalan 1 hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. 3. Write your answer for Question 2 on the helaian tambahan provided by the invigilators. You may use equations, diagrams, tables, graphs and other suitable methods to explain your answers. Jawapan anda bagi Soalan 2 hendaklah ditulis dalam helaian tambahan yang dibekalkan oleh pengawas peperiksaan. Anda boleh menggunakan persamaan, rajah, jadual, graf dan cara lain yang sesuai untuk menjelaskan jawapan anda. 4. Show your working, it may help you to get marks. Tunjukkan kerja mengira, ini membantu anda mendapatkan markah 5. The diagrams in the questions are not drawn to scale unless stated Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. 6. The marks allocated for each question or sub-part of a question are shown in brackets. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan. 7. If you wish to change your answer, cross out the answer that you have done. Than write down the new answer. Jika anda hendak menukar jawapan, batalkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baru. 8. You may use a non-programmable scientific calculator. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan. 9. You are advised to spend 45 minutes to answer Question 1 and 45 minutes for Question 2. Anda dinasihatkan supaya mengambil masa 45 minit untuk menjawab Soalan 1 dan 45 minit untuk menjawab Soalan 2. 10. Tie the helaian tambahan together with this question paper and hand in to the invigilator at the end of examination. Ikat helaian tambahan bersama-sama kertas soalan ini dan serahkan kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.

4551/3 2012 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT