SULIT

1223/2

PENDIDIKAN ISLAM
Kertas 2
Ogos 2013
1 2/3 Jam
BAHAGIAN BAHAGIAN
PENGURUSAN
SEKOLAH BERASRAMA PENUH
PENGURUSAN
DAN
SEKOLAH
KECEMERLANGAN
SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN
SEKOLAH KECEMERLANGAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
__________________________________________________________
PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP
PERCUBAAN
SIJILAKADEMIK
PELAJARANSBP
MALAYSIA
PENTAKSIRAN
DIAGNOSTIK
2013

PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENDIDIKAN ISLAM
Kertas 2
Satu jam empat puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
Arahan:
1. Kertas soalan ini mengandungi lima soalan
2. Jawab semua soalan
3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan yang disediakan. Sekiranya
ruang dalam kertas jawapan

tidak mencukupi , sila dapatkan helaian tambahan

daripada Pengawas Peperiksaan. Helaian tambahan (jika ada) hendaklah diikat dan
dihantar bersama-sama kertas jawapan pada akhir peperiksaan.

_______________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak

1223/2©2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah
SULIT

SULIT

2

1223/2

Jawab semua soalan.
1 (a)

Firman Allah SWT :

             
( 6 : ‫) ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ‬

     

Ayat di atas menerangkan kewajipan memberi perlindungan kepada orang bukan
Islam.

(b)

(i)

Namakan dua pertubuhan yang berperanan membantu orang yang baru
memeluk Islam di Malaysia
[2 markah]

(ii)

Jelaskan dua cara memberi perlindungan kepada orang bukan Islam yang
berminat ke arah Islam.
[4 markah]

(iii)

Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas.

[4 markah]

Sabda Rasulullah SAW :

‫ﺻـﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴـ ِﻪ َوﺳَـﻠﱠ َﻢ‬
َ ِ‫ـﻮل اﷲ‬
ُ ‫ـﺎل أَﺧَـ َﺬ َر ُﺳ‬
َ َ‫َﻋ ْﻦ َﻋْﺒ ِﺪ اﷲِ ﺑْ ِﻦ ﻋُ َﻤَﺮ َرﺿِـ َﻲ اﷲُ َﻋْﻨـ ُﻬﻤَـﺎ ﻗ‬
‫ـﻮل إِذَا‬
ُ ‫ـﺐ أ َْو َﻋـﺎﺑُِﺮ ﺳَـﺒِﻴ ٍْﻞ َوﻛَـﺎ َن اﺑْـ ُﻦ ﻋُﻤَـَﺮ ﻳـَ ُﻘ‬
ٌ ْ‫ـﻚ َﻏ ِﺮﻳ‬
َ ‫َﺎل ُﻛ ْﻦ ِﰲ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َﻛﺄَﻧﱠ‬
َ ‫ﲟَِْﻨﻜِِﱯ ﻓَـﻘ‬
‫ِﻚ‬
َ ‫ْﺖ ﻓَـﻼَ ﺗَـْﻨﺘَ ِﻈ ـ ِﺮ اﻟْ َﻤ َﺴــﺎءَ َو ُﺧ ـ ْﺬ ِﻣ ـ ْﻦ ِﺻ ـ ﱠﺤﺘ‬
َ ‫ﺻ ـﺒَﺤ‬
ْ َ‫ﺼ ـﺒَﺎ َح َوإِذَا أ‬
‫ْﺖ ﻓَـﻼَ ﺗَـْﻨﺘَ ِﻈ ـ ِﺮ اﻟ ﱠ‬
َ ‫أَْﻣ َﺴ ـﻴ‬
.‫ِﻚ‬
َ ‫ِﻚ ﻟِﻤ َْﻮﺗ‬
َ ‫ِﻚ َوِﻣ ْﻦ َﺣﻴَﺎﺗ‬
َ ‫ﻟِ َﻤَﺮﺿ‬
(‫)رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري‬
Berdasarkan hadis di atas :
(i)

Nyatakan maksud kalimah yang bergaris.

(ii)

Jelaskan dua kelebihan menyegerakan segala urusan dalam kehidupan
seorang pelajar.
[4 markah]

1223/2©2013 Hak Cipta BPSBPSK

[2 markah]

[Lihat halaman sebelah
SULIT

SULIT

(c )

3

1223/2

Susun semula potongan ayat di bawah mengikut tertib seperti dalam al-Quran.
Anda dikehendaki menulis nombor sahaja.

1

     

2

  

3

    

4

   

(162-163 : ‫)ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم‬

1223/2©2013 Hak Cipta BPSBPSK

[4 markah]

[Lihat halaman sebelah
SULIT

SULIT

2 (a)

4

1223/2

Firman Allah SWT :

                

              

(50 : ‫)ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم‬
Ayat di atas menerangkan tugas rasul sebagai penyampai wahyu Allah.

(b)

(i)

Nyatakan maksud kalimah bergaris.

[2 markah]

(ii)

Jelaskan dua peranan rasulullah SAW.

[4 markah]

(iii)

Jelaskan sebab manusia perlu berfikir berdasarkan wahyu.

[2 markah]

Sabda Rasulullah SAW :

َ‫ ﻻ‬:‫ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ‬
َ ‫ﷲ‬
ِ ‫ْل ا‬
ُ ‫َﺎل َرﺳُﻮ‬
َ ‫ ﻗ‬،‫َﺎل‬
َ ‫َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـﺮَة َر ِﺿ َﻲ اﷲُ َﻋْﻨﻪُ ﻗ‬
‫ﻀ ُﻜ ْﻢ َﻋﻠَﻰ ﺑَـْﻴ ِﻊ‬
ُ ‫ﻀﻮا َوﻻَ ﺗَﺪَاﺑَـُﺮوا َوﻻَ ﺑَـْﻴ َﻊ ﺑَـ ْﻌ‬
ُ ‫ﲢََﺎ َﺳ ُﺪوا َوﻻَ ﺗَـﻨَﺎ َﺟ ُﺸﻮا َوﻻَ ﺗَـﺒَﺎ َﻏ‬
....‫ﷲ اِ ْﺧﻮَاﻧًﺎ‬
ِ ‫ْﺾ َوﻛُﻮﻧُﻮا ِﻋﺒَﺎ َد ا‬
ٍ ‫ﺑَـﻌ‬

(

‫رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ‬

)

Hadis di atas menjelaskan tentang perbuatan negatif yang boleh membawa kepada
perpecahan umat Islam.
Berdasarkan hadis di atas,
(i)

Nyatakan dua perbuatan tersebut.

(ii)

Terangkan dua usaha anda untuk memupuk semangat setiakawan dalam
kalangan rakan sekolah.
[4 markah]

(iii)

Jelaskan pengajaran yang dapat diambil daripada hadis di atas.

1223/2©2013 Hak Cipta BPSBPSK

[2 markah]

[2 markah]

[Lihat halaman sebelah
SULIT

SULIT

5

1223/2

(c )
A

B

C

D









Lengkapkan potongan ayat di bawah dengan pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D
yang betul daripada jadual di atas.
Anda hanya perlu menulis nombor soalan dan jawapan sahaja.

     ___(
___(

iii

i

)____    

)____       ___(

ii

)___ 

  ___( iv )___           

(128-129 : ‫) ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ‬
[4 markah]

1223/2©2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah
SULIT

SULIT

3

(a)

6

1223/2

Firman Allah SWT:

              

          
     

( 6 : ‫) ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم‬
Ayat di atas menerangkan tentang balasan Allah SWT terhadap kaum-kaum
terdahulu kerana tidak mensyukuri nikmat kurniaanNya.
Berdasarkan ayat di atas,
(i)

Senaraikan dua contoh nikmat kurniaan Allah SWT kepada hambaNya.
[2 markah]

(ii)

Jelaskan cara kaum Thamud dibinasakan oleh Allah SWT.

[2 markah]

(iii)

Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas.

[4 markah]

1223/2©2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah
SULIT

SULIT

(b)

7

1223/2

Sabda Rasulullah SAW :

‫َﺎل َﻣ ْﻦ‬
َ ‫ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ إِ ﱠن اﷲَ ﻗ‬
َ ‫ﷲ‬
ِ ‫ُﻮل ا‬
ُ ‫َﺎل َرﺳ‬
َ ‫ ﻗ‬،‫َﺎل‬
َ ‫َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮَة ﻗ‬
‫ِﱄ ﳑِﱠﺎ‬
‫َﺐ إ َﱠ‬
‫َﺊ ٍ◌ أَﺣ ﱠ‬
ْ ‫ِﱄ َﻋْﺒﺪِي ﺑِﺸ‬
‫ﱠب إ َﱠ‬
َ ‫ْب َوﻣَﺎ ﺗَـ َﻘﺮ‬
ِ ‫ﻋَﺎدَى ِﱄ ﻓَـ َﻘ ْﺪ آذَﻧْـﺘُﻪُ ﺑِﺎﳊَْﺮ‬
ُ‫َﱴ أ ُِﺣﺒﱠﻪُ ﻓَِﺈذَا أَ ْﺣﺒَْﺒﺘُﻪ‬
‫ِﱄ ﺑِﺎﻟﻨﱠـﻮَاﻓ ِِﻞ ﺣ ﱠ‬
‫ﱠب إ َﱠ‬
ُ ‫َال َﻋْﺒ ِﺪي ﻳَـﺘَـ َﻘﺮ‬
ُ ‫ْﺖ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َوﻣَﺎ ﻳَـﺰ‬
ُ ‫اﻓْـﺘَـَﺮﺿ‬
ُ‫ﺶ َوِر ْﺟﻠَﻪ‬
ُ ‫ﺼُﺮ ﺑِِﻪ َوﻳَ َﺪﻩُ اﻟ ِﱠﱵ ﻳَـْﺒ ِﻄ‬
ِ ‫ْﺖ ﲰَْ َﻌﻪُ اﻟﱠﺬِي ﻳَ ْﺴ َﻤ ُﻊ ﺑِِﻪ َوﺑَﺼََﺮﻩُ اﻟﱠﺬِي ﻳـُْﺒ‬
ُ ‫ُﻛﻨ‬
.ُ‫َْﺸﻰ َوإِ ْن َﺳﺄَﻟ َِﲏ ﻷُ ْﻋ ِﻄﻴَـﻨﱠﻪُ َوﻟَﺌِ ِﻦ ا ْﺳﺘَـﻌَﺎذَِﱐ ﻷُ ِﻋْﻴ َﺬﻧﱠﻪ‬
ِ ‫اﻟ ِﱠﱵ ﳝ‬
(‫) رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى‬

Hadis di atas menjelaskan tentang amaran Allah terhadap orang yang memusuhi
waliNya.
Berdasarkan hadis di atas ,
(i)

Nyatakan dua contoh wali Allah SWT.

(ii)

Terangkan tujuan Allah SWT memberi ancaman memerangi orang yang
memusuhi waliNya.
[2 markah]

(iii)

Jelaskan dua kelebihan orang yang melakukan ibadah nawafil. [4 markah]

1223/2©2013 Hak Cipta BPSBPSK

[2 markah]

[Lihat halaman sebelah
SULIT

SULIT

(c)

8

1223/2

Soalan berikut diikuti dengan pilihan jawapan iaitu A dan B.
Pilih jawapan yang betul daripada potongan kalimah tersebut supaya menjadi ayat
yang lengkap seperti dalam al-Quran.
Anda dikehendaki menulis nombor dan jawapan yang betul ( A atau B ) sahaja.

             

(i)

(   ) (  )         
B

A

( 16 : ‫) ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن‬
 (  ) (  )    
B

(ii)

A

           
( 17 : ‫) ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن‬
(   )(  )       
B

(iii)

A

( 35 : ‫) ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر‬
       (  ) (  )
( 35 : ‫) ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر‬

B

(iv)

A

[4 markah]

1223/2©2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah
SULIT

SULIT

4 (a)

9

1223/2

Firman Allah SWT :

           
             
             
        
( 70 : ‫) ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎ م‬
Golongan yang mempermainkan dan mempersendakan ajaran Islam telah wujud
sejak zaman rasulullah SAW lagi.
(i)

Nyatakan dua golongan yang dimaksudkan dalam ayat di atas .
[2 markah]

(ii)

Jelaskan dua contoh perbuatan yang mempersendakan agama.

(iii)

Sahabat anda tidak menunaikan solat berjemaah di masjid apabila telah masuk
waktu.
Jelaskan dua nasihat yang patut anda berikan kepadanya.
[4 markah]

1223/2©2013 Hak Cipta BPSBPSK

[4 markah]

[Lihat halaman sebelah
SULIT

SULIT

(b)

10

1223/2

Soalan berikut diikuti dengan pilihan jawapan iaitu A dan B.
Pilih hukum tajwid yang betul bagi kalimah yang bergaris di bawah.
Anda dikehendaki menulis nombor dan jawapan yang betul ( A atau B ) sahaja

No
(i)

Hukum Tajwid

Potongan Ayat al-Quran

        
        

(22 ‫ اﯾﺔ‬: ‫)ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ‬
(iii)

(iv)

Mad Silah Mad Silah
Qasirah
Towilah

     Lissukun
Mad

(38 : ‫)ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر‬

B
Idgham
Maal
Ghunnah

…...….

(82 : ‫)ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﮫ‬
(ii)

A
Iklab

Ikhfa’

Arid Mad Lin

         Syafawi

(61 : ‫)ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر‬

Izhar
Syafawi

 

[4 markah]
(c )

Tulis semula petikan di bawah dalam tulisan jawi.

Kecintaan kepada negara akan melahirkan warga negara yang sanggup berkorban untuk
mempertahankan tanah air daripada sebarang ancaman musuh. Semangat patriotisme
dapat mengenepikan kepentingan peribadi demi mempertahankan maruah bangsa.
[6 markah]

1223/2©2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah
SULIT

SULIT

5

(a)

11

1223/2

Firman Allah SWT :

           

          

( 8-11 : ‫) ﺳﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن‬
Ayat di atas menunjukkan kecemerlangan orang mukmin.
Berdasarkan ayat di atas,
(i)

Nyatakan dua sifat orang mukmin yang berjaya di sisi Allah SWT.
[2 markah]

(ii)

Jelaskan ciri- ciri orang munafik.

[4 markah]

(iii) Terangkan dua pengajaran daripada ayat yang boleh dijadikan panduan
terhadap umat Islam.
[4 markah]
(b)

Firman Allah SWT :

    

       

          
(30 -32 : ‫) ﺳﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن‬

 

    

Tulis tiga potongan kalimah daripada potongan ayat al-Quran di atas yang
mengandungi hukum nun mati ( ‫ ) ن‬dan nyatakan cara bacaannya.
[6 markah]

1223/2©2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah
SULIT

SULIT

(c )

12

1223/2

Tulis semula pernyataan di bawah dalam tulisan rumi

      
       
       
       

[4 markah ]

KERTAS SOALAN TAMAT

1223/2©2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah
SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful