You are on page 1of 14

SULIT Prinsip Perakaunan Kertas 1 Ogos 2013 1 Jam

3756/1

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungai 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. 4. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. 6. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik.

Kertas ini mengandungi 14 halaman bercetak


3756/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

3756/1

Jawab semua soalan. 1 Sebahagian buku matematik berjudul Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita terkandung Particularis de computis et scripturis yang khusus merujuk kepada perakaunan. Merujuk petikan di atas, siapakah penulis buku berkenaan? A Luca Pacioli B Karl Pearson C Abu Bakar al-Kufi D Bartolomeo Pacioli 2 Berikut adalah logo beberapa buah perniagaan.

Apakah milikan perniagaan tersebut? A Koperasi B Perkongsian C Syarikat Berhad D Milikan Tunggal 3 Encik Fakhrul sedang memikirkan konsep, prinsip dan andaian perakaunan yang terlibat dalam penyediaan penyata kewangan.

Belanja yang terlebih bayar Hasil yang belum diterima

Belanja yang masih belum dibayar

Hasil yang terlebih diterima

Berdasarkan gambar rajah di atas, apakah konsep tersebut? A Ketekalan B Konservatisme C Prinsip catatan bergu D Asas perakaunan akruan

3756/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

3756/1

Apakah langkah seterusnya dalam kitaran perakaunan selepas menyediakan imbangan duga? A Pelarasan B Catatan penutup C Penyata Kewangan D Imbangan duga terlaras Gambar berikut diperoleh daripada Perniagaan Alat Tulis Rose Merah.

Apakah klasifikasi akaun bagi gambar tersebut? A Aset Semasa B Hasil Kendalian C Belanja Kendalian D Aset Bukan Semasa 6 Bagaimanakah sumber ekuiti pemilik diperoleh bagi Syarikat Melati Berhad? A Modal disumbangkan oleh pemilik B Modal disumbangkan oleh pekongsi C Modal diperoleh melalui penjualan saham kepada orang ramai D Modal diperoleh daripada penjualan saham kepada ahli anggota Apakah akaun kontra bagi penghutang? A Pulangan masuk B Diskaun diberi C Susut nilai terkumpul D Peruntukan hutang ragu

3756/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah] SULIT

SULIT

3756/1

Berikut adalah carta akaun bagi Teduhan Kasih Enterpise. Nombor 1500 1800 1900 2120 2600 3000 Jenis Akaun Belanja Hasil Aset

Apakah kod item yang betul bagi susut nilai kenderaan? A 1659 B 2000 C 2367 D 2899 9 Berikut adalah petikan daripada buku catatan pertama Pemborong Spa-Q. Jurnal Jualan Tarikh 2013 Apr 5 Butir Fol Detil Jumlah RM RM 1 700 170 1 530 2 400 240 2 160 Kt 3 690

Butik Pengantin Effa tolak diskaun niaga 10% 11 Spa Kecantikan Sasha tolak diskaun niaga 10% 30 Akaun Jualan

Apakah dokumen sumber bagi catatan di atas? A Invois Asal B Invois Salinan C Nota Kredit Asal D Nota Kredit Salinan 10 Pilih padanan yang betul bagi jenis dan fungsi buku catatan pertama berikut. Jurnal Jurnal Penerimaan Tunai Jurnal Pulangan Belian Jurnal Jualan Jurnal Am Fungsi Merekod urus niaga yang diterima dan dibayar secara tunai Merekod belian barang niaga secara kredit Merekod jualan barang niaga secara kredit Merekod belian dan jualan secara tunai dan kredit

A B C D

3756/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

3756/1

11

Apakah akaun yang dikelaskan dalam lejar khas? A Akaun Aset B Akaun Hasil C Akaun Belanja D Akaun Penghutang Antara urus niaga berikut, catatan bergu yang manakah direkodkan ke dalam lejar am? A Jualan kepada Mira secara kredit B Pulangan belian kepada Syarikat Haikal C Belian secara kredit daripada Syarikat Lala D Belian secara tunai daripada Kedai Perabot Hamka Antara butiran berikut, yang manakah dicatatkan dalam lajur belanja pos Buku Tunai Runcit? A Belian alat pejabat B Gaji kerani pejabat C Belian sampul surat dan setem D Belian sabun pencuci pinggan mangkuk Maklumat berikut dipetik daripada Buku Perniagaan Canggih pada 30 Jun 2013. Akaun Kawalan Pemiutang RM 5 200 Baki b/b 320 1 500

12

13

14

Tunai Diskaun diterima Baki h/b Berapakah jumlah belian kredit? A RM1 500 B RM2 420 C RM4 600 D RM7 020 15

RM 4 600

Maklumat berikut diperoleh daripada Kedai Normala Sudin. Belian barang niaga RM2 400 daripada Syarikat Azhar telah didebitkan ke Akaun Belian dan Syarikat Azhar. Bagaimanakah catatan pembetulan dilakukan?

3756/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah] SULIT

SULIT

3756/1

A Belian B Belian C Belian D Belian RM 2 400 RM 2 400 RM 2 400 Normala RM 2 400 Normala

Syarikat Azhar Belian RM 2 400

Akaun Bank Belian RM 2 400

Syarikat Azhar Belian RM 2 400 Normala

Akaun Bank Belian RM 2 400

Normala
16 Belanja membaiki bangunan RM 4 000 dengan cek tersilap rekod ke Akaun Bangunan. Bagaimanakah kesilapan ini diperbetulkan dalam Jurnal Am? Debit Kredit Butiran RM RM A Belanja Membaiki Bangunan 4 000 Bank 4 000 B Belanja Membaiki Bangunan Bangunan Bangunan Belanja Membaiki Bangunan Bangunan Bank 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

3756/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

3756/1

17

Apakah yang dimaksudkan dengan hutang lapuk terpulih? A Hutang lapuk dihapuskan B Hutang yang akan dikutip C Hutang yang dianggarkan tidak dapat dikutip D Hutang yang dikutip semula setelah dihapuskan Syarikat Lina membeli alat tulis bernilai RM360 pada tahun 2012. Pada 31 Disember 2012, sebanyak RM80 alat tulis masih belum digunakan. Pilih catatan yang betul dalam penyata kewangan. Penyata Pendapatan Alat tulis RM 360 Alat tulis RM 280 Alat tulis RM 280 Alat tulis RM 80 Kunci Kira-Kira Stok alat tulis RM 80 Stok alat tulis RM 360 Stok alat tulis RM 80 Stok alat tulis RM 280

18

A B C D 19

Antara butiran berikut yang manakah dicatatkan di bahagian kredit Akaun Untung Rugi? A Diskaun diberi B Angkutan keluar C Faedah atas simpanan D Faedah atas pinjaman Maklumat berikut diperoleh daripada Perniagaan Hani pada 31 Disember 2012. RM 5 000 400 1 000 600 500

20

Untung kasar Komisen diterima Gaji Kadar bayaran Angkutan keluar Berapakah nilai untung bersih? A RM2 500 B RM3 300 C RM3 500 D RM4 300

3756/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah] SULIT

SULIT

3756/1

21

Kunci Kira-kira berikut diperoleh daripada buku perniagaan Maheer Enterprise. Kunci Kira-Kira pada 31 Mei 2012 (petikan ) RM RM Aset Bukan Semasa Kenderaan 50 000 tolak Susut nilai terkumpul 10 000 40 000 Aset Semasa Penghutang 40 000 tolak Peruntukan hutang ragu 2 000 38 000 Pada 31 Mei 2013 baki penghutang adalah RM 45 000. Peruntukan hutang ragu diselaraskan kepada 5% atas penghutang bersih. Berapakah jumlah hutang ragu yang dicatat dalam Akaun Untung Rugi? A Debit RM 250 B Kredit RM 250 C Debit RM 2 250 D Kredit RM 2 250

22

Penyata Penyesuaian Bank berikut diperoleh daripada buku seorang peniaga. Penyata Penyesuaian Bank pada 31 Disember 2012 RM Baki kredit di Penyata Bank 20 000 Tambah: P 3 000 23 000 Tolak: Q 5 000 Baki debit di Buku Tunai 18 000 Apakah P dan Q? P A B C D Caj bank Cek tak laku Deposit yang belum dikreditkan Pindahan kredit Q Buku cek Faedah atas overdraf Cek yang belum dikemukakan Faedah atas simpanan

3756/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

3756/1

23

Maklumat berikut diperoleh daripada perniagaan Keeta Maju. Baki Buku Tunai (overdraf) RM1 500 Cek daripada penghutang Alif tidak dilayan oleh bank RM2 000 Komisen diterima terlebih rekod dalam Buku Tunai sebanyak RM100 Berapakah baki akhir Penyata Bank? A Baki debit RM400 B Baki debit RM3 600 C Baki kredit RM400 D Baki kredit RM3 600

24

Antara yang berikut, butir manakah direkodkan sebagai perbelanjaan dalam belanjawan tunai? I Hutang lapuk II Bayaran penghutang III Ansuran pinjaman IV Kadar bayaran A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

25

Item manakah yang terdapat dalam bahagian penerimaan pada slip gaji? A PCB B COLA C KWSP D PERKESO Maklumat berikut diperolehi daripada slip gaji bulan Jun 2013 Encik Fahrin. RM 6 000 400 300 1 000 200 1 500 704
9 [Lihat halaman sebelah] SULIT

26

Gaji pokok Elaun perumahan Elaun kerja lebih masa Pinjaman kenderaan Potongan cukai berjadual Pinjaman perumahan Caruman KWSP
3756/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

10

3756/1

Berapakah gaji bersih Encik Fahrin pada bulan itu? A RM 4 000 B RM 3 340 C RM 3 296 D RM 2 576 27 Apakah butiran yang terdapat dalam bahagian ekuiti pemilik bagi sebuah perkongsian? I Akaun semasa II Akaun ambilan III Akaun pinjaman IV Akaun modal A B C D 28 I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Siti dan Maya adalah rakan kongsi dalam Perkongsian Setia. Maklumat berikut diperoleh daripada buku perniagaan mereka pada 31 Disember 2012. X Y Faedah atas pinjaman Siti Gaji tahunan Maya

Di manakah butiran X dan Y direkodkan? X Akaun Pengasingan Untung Rugi Akaun Untung Rugi Akaun semasa Siti Akaun modal Siti Y Akaun Untung Rugi Akaun Pengasingan Untung Rugi Akaun modal Siti Akaun semasa Siti

A B C D

3756/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

3756/1

29

Maklumat berikut diperoleh daripada buku sebuah perniagaan AB Jaya pada 31 Mei 2013. Kunci Kira-kira pada 31 Mei 2013 Aset Bukan Semasa Kenderaan Alatan pejabat Perabot Aset Semasa Bank RM 40 000 20 000 10 000 Ekuiti Pemilik Modal A Modal B RM 30 000 25 000

8 000

Liabiliti Semasa Pemiutang

10 000

Semasa proses pembubaran, semua aset dijual pada harga RM60 000, liabiliti dijelaskan sepenuhnya pada harga RM9 000 dan belanja realisasi berjumlah RM1 000. Berapakah untung atau rugi realisasi? A Untung RM10 000 B Untung RM1 000 C Rugi RM10 000 D Rugi RM1 000 30 Maklumat berikut berkaitan dengan modal saham Syarikat Saujana Berhad. Saham Biasa ( Unit ) 600 000 400 000 Saham Keutamaan ( Unit ) 300 000 200 000

Modal diterbitkan Modal belum diterbitkan

Nilai tara adalah RM1.00 sesaham. Berapakah jumlah modal berdaftar? A RM1 500 000 B RM1 000 000 C RM900 000 D RM600 000

3756/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

11

[Lihat halaman sebelah] SULIT

SULIT

12

3756/1

31

Modal berbayar Syarikat Selena Gomez Berhad ialah RM1 000 000 yang terdiri daripada 550 000 unit saham biasa bernilai RM1.00 setiap satu dan 300 000 unit 8% saham keutamaan bernilai RM1.50 setiap satu. Syarikat itu telah mengisytiharkan pembayaran dividen kepada pemegang saham keutamaan dan dividen sebanyak 5% kepada pemegang saham biasa. Kirakan dividen saham keutamaan. A RM15 000 B RM22 500 C RM24 000 D RM36 000

32

Maklumat di bawah diperoleh daripada buku-buku akaun Kelab Belia Bruno Mars. RM 80 140 100 2 800

Yuran tertunggak pada 1 Januari 2012 Yuran terdahulu pada 31 Disember 2012 Yuran tertunggak pada 31 Disember 2012 Yuran diterima sepanjang tahun 2012 Hitungkan yuran bagi tahun 2012. A RM2 640 B RM2 680 C RM2 760 D RM2 840 33

Maklumat berikut diambil daripada Kelab Tenis Justin Bieber pada akhir tempoh perakaunan. Yuran tahunan Yuran diterima Yuran tertunggak Yuran terdahulu RM50 seorang RM1 750 3 orang 2 orang

Berapakah jumlah yuran yang perlu dicatat dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan? A RM1 700 B RM1 750 C RM1 800 D RM1 900

3756/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

3756/1

34

Apakah aset semasa bagi sebuah kelab dan persatuan? A Yuran tertunggak B Yuran terdahulu C Yuran masuk D Yuran ahli Berikut adalah maklumat daripada Encik Channing Tatum, seorang peruncit yang tidak menyimpan rekod perakaunannya mengikut sistem catatan bergu bagi tahun berakhir 31 Ogos 2012. Jumlah aset Modal 1 September 2011 Ambilan Jumlah liabiliti RM 40 500 25 000 2 000 3 500

35

Hitung untung atau rugi perniagaan Encik Channing Tatum. A Untung bersih RM10 000 B Untung bersih RM14 000 C Rugi bersih RM10 000 D Rugi bersih RM 14 000 36 Apakah rumus yang betul untuk menghitung untung bersih? A Untung bersih = Modal awal - Modal akhir + Ambilan B Untung bersih = Modal akhir - Modal awal - Ambilan C Untung bersih = Modal akhir - Modal awal - Modal tambahan D Untung bersih = Modal akhir - Modal awal + Modal tambahan Antara berikut, yang manakah kos berubah? A Sewa kilang B Insurans kilang C Susut nilai jentera D Upah pekerja kilang

37

3756/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

13

[Lihat halaman sebelah] SULIT

SULIT

14

3756/1

38

Maklumat di bawah diperoleh daripada Kilang Kasut Beyonce. Stok awal bahan mentah Belian bahan mentah Kos buruh langsung Kos buruh tak langsung Sewa kilang Stok akhir bahan mentah Hitungkan kos prima. A RM56 000 B RM58 000 C RM60 000 D RM62 000 RM 4 000 50 000 10 000 4 000 2 000 8 000

39

Maklumat berikut diperoleh daripada Perkilangan Lady Gaga Soft Toys. RM 8 000 50 75

Kos tetap Kos berubah seunit Harga jualan seunit

Berapakah unit pengeluaran yang harus dicapai oleh Perkilangan Lady Gaga Soft Toys untuk mendapatkan keuntungan sebanyak RM32 000? A. 320 unit B. 640 unit C. 1 280 unit D. 1 600 unit 40 Apakah kegunaan nisbah kecairan kepada sesebuah firma? A. Untuk mengukur kemampuan firma membiayai tuntutan hutang jangka pendek B. Untuk membandingkan aset semasa dengan liabiliti semasa sesebuah firma C. Untuk menunjukkan kecekapan firma dari segi pengurusan stok D. Untuk menunjukkan kecekapan firma mengurus tunai

KERTAS SOALAN TAMAT

3756/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT