You are on page 1of 18

SULIT Prinsip Perakaunan Kertas 2 Ogos 2013 2 Jam

3756/2

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2. 3. 4.

Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. Jawabsemuasoalan di Bahagian A dan dua soalan daripada Bahagian B. Tulis jawapan anda pada Kertas Helaian Tambahan yang dibekalkan. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan.

5. 6. 7. 8.

Tunjukkan kerja mengira. Ini membantu anda mendapatkan markah. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak diprogram. Semua kertas jawapan anda hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan. Soalan 1 hendaklah dijawab dalam kertas soalan dan dihantar bersama kertas helaian tambahan.

3756/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

2 Kertas ini mengandungi 18 halaman bercetak BAHAGIAN A [60 markah] Jawab semua soalan

3756/2

1 (a)

Perbelanjaan berikut berlaku dalam Persatuan Seniman Malaysia. Berikan contohyang sesuai bagi komponen di bawah. Komponen Perbelanjaan modal Perbelanjaan hasil [2 markah] Contoh

(b)

Urus niaga berikut diperoleh daripada buku Kilang Biskut Nabilah Houda. 1 Ogos 2013 : Membeli set sofa RM3 500 daripada Kedai Jati Stacy secara kredit. Jurnal Am Tarikh Butir Folio Debit Kredit

[2 markah] (c) Nyatakan akaun yang akan didebitkan dan dikreditkan bagi urus niaga di bawah. Memulangkan barang niaga kepada pembekalManis Madu Enterprise Akaun didebitkan Akaun dikreditkan

[2 markah]

3756/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT (d)

3 Maklumat berikut diperoleh daripada buku Black Enterprise. Kenderaan Nilai skrap Usia guna RM14 000 RM250 10 tahun

3756/2

Hitungkan susut nilai mesin tersebut. [2 markah]

(e)

Maklumat berikut diperoleh daripada pengeluar sabun kecantikan Lofa. Kos tetap Harga jualan seunit Margin Caruman seunit Hitungkan titik pulang modal. [2 markah] RM3 000 RM5.50 RM2.50

3756/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT 2

3756/2

Param, Qaseh dan Ruby telah berkongsi niaga dalam perniagaan Kosmetik Q-PaR bersetuju membahagikan untung dan rugi mengikut nisbah 5:3:2. Maklumat berikut diperoleh daripada buku perniagaan Kosmetik Q-PaR. Imbangan Duga Pada 31 Disember 2012 Debit RM 9120

Kredit RM

Baki di Bank Modal Param Qaseh Ruby Penghutang dan Pemiutang Akaun Semasa Param Qaseh Ruby Ambilan Param (1 April 2012) Qaseh (1 Julai 2012) Ruby Alatan(kos) Susut Nilai Terkumpul Alatan Kenderaan (kos) Susut Nilai Terkumpul Kenderaan Belian dan Jualan Kadar Bayaran Sewa Gaji Qaseh Pinjaman Param Stok pada 1 Januari 2012 Insurans Upah pekerja Diskaun Pulangan Angkutan Masuk Peruntukan Hutang Ragu

25 000

20 000 4 000 5 000 18 000 1 000 2 000

1 000 6 000 6 000 2 000 10 000 3 000 20 000 241 000 6 000 10 000 5 000 22 000 5 500 4 000 680 500 1 000 369 800 9 000 293 000 8 000

1 300 500 369 800

3756/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

3756/2

Ikatan perkongsian menyatakan: (i) Kadar faedah atas modal 10% setahun (ii) Kadar faedah pinjamanParam 5%setahun (iii) Ambilan dikenakan faedah 2%setahun (iv) Qaseh dibayar gaji RM1000sebulan Maklumat tambahan: (i) Stok akhir dinilai pada harga RM24 000. (ii) Sewa tahunan RM7 800. (iii) Kadar bayaran terdahulu RM500. (iv) Peruntukan hutang ragu dianggarkan pada kadar 3% atas penghutang bersih. (v) Susut nilai bagi aset bukan semasadikira berdasarkan polisi berikut: Alatan 10% setahun menggunakan kaedah garis lurus Kenderaan 15% setahun menggunakan kaedah baki berkurangan Anda dikehendaki menyediakan: (a) Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2012 (b) Akaun Semasa setiap pekongsi (bentuk beruangan) (c) Kunci kira-kira pada 31 Disember 2012

[16 markah] [3 markah] [6 markah]

3756/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT 3.

3756/2

Maklumat berikut diperoleh daripada buku Perniagaan Nora Enterprise, pengeluar perabot di Cheras bagi tahun berakhir 30 Jun 2013. Debit RM Modal Stok pada 1 Julai 2012: Bahan Langsung Kerja dalam proses Barang siap Alat-alat kecil Jualan Belian Bahan Langsung Pulangan bahan langsung Pulangan Jualan Belian alat-alat kecil Upah buruh langsung Gaji penyelia kilang Gaji kerani pejabat Mesin dan Peralatan (Kos) Kenderaan (Kos) Susut nilai terkumpul pada 1 Julai 2012: Mesin dan Peralatan Kenderaan Insurans Sewa Belanja am Kadar bayaran Penghutang dan Pemiutang Bank Tunai Kredit RM 55 100

9 500 1 250 7 700 400 69 800 45 250 250 300 520 6 300 1 200 800 20 000 15 000 2 000 3 000 3 600 1 500 500 900 3 200 12 640 950 131 510

1 360

131 510

3756/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT Maklumat tambahan: (i) Stok pada 30 Jun 2013:

3756/2

Bahan langsung Kerja dalam proses Barang siap Alat-alat kecil (ii) (iii) (iv) (v)

RM 3 250 1 430 2 450 230

(vi)

Insurans dibayar untuk tempoh setahun mulai 1 September 2012. Upah buruh langsung terakru RM400. Gaji penyelia kilang terakru RM200. Mesin dan peralatan disusutnilaikan 10% setahun mengikut kaedah garis lurus dan kenderaan disusutnilaikan 20% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Agihan perbelanjaan pejabat dan kilang adalah seperti berikut: Kilang % 70 70 70 70 80 20 Pejabat % 30 30 30 30 20 80

Insurans Sewa Belanja am Kadar bayaran Susut nilai mesin dan peralatan Susut nilai kenderaan

Anda dikehendaki menyediakan: (a) Penyata Kos Pengeluaran bagi tahun berakhir 30 Jun 2013 (b) Akaun Perdagangan bagi tahun berakhir 30 Jun 2013

[20 markah] [5 markah]

3756/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

8
BAHAGIAN B [40 MARKAH] Jawab dua soalan sahaja.

3756/2

4.

Puan Katy Perry merupakan pemilik Katy Enterprise, seorang peruncit yang merekod maklumat perniagaannya tanpa menggunakan sistem catatan bergu. Berikut merupakan maklumat yang diperoleh daripada Katy Enterprise: i Baki-baki aset dan liabiliti pada: 1 Disember 2012 RM 40 000 3 800 5 700 16 500 2 700 7 870 160 200 400 4 880 31Mei 2013 RM ? 4 200 5 700 15 890 3 100 8 600 470 8 990

Premis Alatan kedai Perabot Stok Penghutang Pemiutang Insurans terdahulu Gaji terakru Kadar bayaran terakru Bank

ii Alatan kedai disusutnilaikan sebanyak 10% setahun atas kos. iii Seorang penghutang yang jumlah hutangnya RM120 telah diisytiharkan muflis dan hutangnya dihapuskan sebagai hutang lapuk. iv Sepanjang tempoh tersebut, beliau telah mengeluarkan tunai sebanyak RM870 untuk membayar sewa rumah kediamannya. Beliau juga mengambil barang-barang bernilai purata RM250 sebulan. v Puan Katy Perry telah menggunakan wang milik peribadinya sebanyak RM14 000 untuk membayar belanja mengubahsuai premis perniagaannya. Anda dikehendaki menyediakan: (a) Penyata mengira modal pada 31 Mei 2013 (b) Penyata mengira untung atau rugi bagi setengah tahun berakhir 31Mei 2013 (c) (d)

[4 markah]

[5 markah] Kunci kira-kira pada 31Mei 2013 [9 markah] Nyatakan 2 kaedah yang dapat digunakan untuk menentukan keuntungan dan kerugian perniagaan apabila rekod disimpan tanpa mengikut sistem catatan bergu. [2 markah]

3756/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT 5 (a)

3756/2

Hazama Enterprise menyediakan BukuTunai Runcit dengan lajur analisis belanja pejabat, belanja pos dan alat tulis pada 31 Mac 2013. Sistem panjar diamalkan dengan peruntukan RM250 sebagai dana runcit. Bayaran beriku ttelah dilakukan sepanjang bulan Mac 2013.

Tarikh 2013 Mac 1 3 5 10 20 25 28 29 30

Urusniaga Terima cek daripada ketua juru wang RM250 Penghantaran bungkusan melalui pos RM12 Beli dakwat pencetak RM85 Beli minuman mesyuarat RM20 Beli kertas fotostat RM50 Bayar pembaikantingkap RM44 Belisuratkhabardanmajalah RM30 Bayar sewakedai RM300 Beli kabinet pejabat RM180

Anda dikehendaki menyediakan Buku Tunai Runcit pada 31 Mac 2013. (tunjukkan bayaran balik pada 1 April 2013) [8 markah]

3756/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT 5 (b)

10 Perniagaan Dinas Ria telah menerima Penyata Bank untuk bulan Jun 2013 yang menunjukkan baki yang berbeza dengan BukuTunai. Berikut adalah Penyata Bank untuk perniagaan tersebut.

3756/2

BANK KOTA BERHAD Lot 5, JalanSinar 63000 Cyberjaya,Selangor PENYATA BANK Perniagaan Dinas Ria No 2 , Jalan Intan No Akaun : 0012311121314 63000 Cyberjaya Tarikh 2013 Jun 1 2 3 4 5 7 10 15 20 24 26 28 29 30 Butir Baki b/b Cek Cek Deposit Buku Cek Deposit Cek Cek Deposit Kedai Mawi (Pindahan kredit) Cek Arahan tetap:Insuran Dividen Cek No Cek Debit (RM)

Tarikh: 30 Jun 2013 Kredit (RM) Baki (RM) 5 000 3 700 2 200 3 000 2 970 3 530 2 760 760 3 260 3 560 1 430 230 400 (60)

345670 345669

1 300 1 500 800 30 560

345671 345672

770 2 000 2 500 300

345673

2 130 1 200 170 460

345676

3756/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

11 Buku Tunai (ruangan bank sahaja) Jumlah Tarikh Butir Tarikh Butir (RM) 2013 2013 Jun 1 Baki b/b 3 500 Jun 4 Alat pejabat 2 Jualan 800 6 Promosi 3 Hafiz Enterprise 650 12 Pemborong Fazlee 10 Rozita 1 000 20 Belian 13 Kedai Yuna 2 200 25 Perabot 17 Jualan 2 500 29 Gaji 30 Komisen 460 30 Baki h/b 11 110

3756/2

No Cek 345670 345671 345672 345673 345674 345675

Jumlah (RM) 1 300 770 2 000 2 130 600 2 900 1 410 11110

Maklumat Tambahan: i. Cek daripada Hafiz Enterprise pada 3 Jun 2013 dikenalpasti berlaku kesilapan catatan dalam Buku Tunai. ii. Cek yang diterima pada 10 Jun 2013 dipulangkan oleh bank dengan tanda Rujuk kepada Penyuruh Bayar. iii. Komisen diberi (cek no.345676) pada 30 Jun 2013 telah didebitkan dalam Buku Tunai. Anda dikehendaki menyediakan : Penyata Penyesuaian Bank pada 30 Jun 2013 tanpa mengemaskiniBuku Tunai [12 markah]

3756/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

12

3756/2

Puan Syafa Aqira, pemilik Butik Qira Cantik menjalankan perniagaan menjual pakaian dan aksesori wanita. Beliau memulakan perniagaan dengan modal RM10 000 pada tahun 2009. Sebahagian urus niaga yang berlaku sepanjang bulan Julai 2013 adalah seperti berikut. Berdasarkan dokumen yang diberi, anda dikehendaki menyediakan : (a) Buku Catatan Pertama (b) Pengeposan ke lejar

[10 markah] [10 markah]

BUTIK QIRA CANTIK Lot 369, Jalan P1AB/7, Presint 1AB, 62520 Putrajaya Tel : 03889912345 , Fax : 03889912346 Kepada : KEDAI PAKAIAN GLAMOR RAMLAH Lot Kedai 890, Kajang, Selangor
BIL 1. 2. 3. BUTIR-BUTIR Mutiara Cahaya Zara Mutiara Sinaran Farizah Baju Muslimah Anggun Syafa Tolak Diskaun niaga 20% JUMLAH

No : 2056

INVOIS

Tarikh : 02 Julai 2013 HARGA SEUNIT KUANTITI (RM) 25.00 100 20.00 100 50.00 30

JUMLAH (RM) 2 500 2 000 1 500 6 000 1 200 4 800

(Ringgit Malaysia : empat ribu lapan ratus sahaja) Syarat : K & K diK ; 10% 3 hari, 5% 10 hari

Ramlah Penerima Dokumen 1

Syafa Pengurus

3756/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

13

3756/2

BUTIK QIRA CANTIK Lot 369, Jalan P1AB/7, Presint 1AB, 62520 Putrajaya Tel : 03889912345 , Fax : 03889912346 Kepada : ANGGUN MENAWAN RAINA No. 8, Jalan Sentosa, Bangi, Selangor
BIL BUTIR-BUTIR

No : 2057

INVOIS

Tarikh : 10 Julai 2013


HARGA SEUNIT (RM)

KUANTITI

JUMLAH (RM)

1. 2. 3.

Mutiara Cahaya Zara Mutiara Sinaran Farizah Baju Muslimah Anggun Syafa Tolak Diskaun niaga 20%

25.00 20.00 40.00

150 100 40

7 350

3 750 2 000 1 600 1 470

JUMLAH

5 880

(Ringgit Malaysia : lima ribu lapan ratus lapan puluh sahaja) Syarat : K & K diK ; 10% 3 hari, 5% 10 hari

Raina Penerima

Syafa Pengurus

Dokumen 2

3756/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

14

3756/2

BUTIK QIRA CANTIK Lot 369, Jalan P1AB/7, Presint 1AB, 62520 Putrajaya Tel : 03889912345 , Fax : 03889912346 Kepada : ANGGUN MENAWAN RAINA No. 8, Jalan Sentosa, Bangi, Selangor

No : ND57

NOTA DEBIT

Tarikh : 12 Julai 2013

HARGA JUMLAH Akaun tuan telah didebitkan seperti yang berikut. SEUNIT KUANTITI BUTIR-BUTIR (RM) (RM) Baju Muslimah Anggun Syafa terkurang 10.00 40 400 caj RM10 (Invois No : 2057) Tolak diskaun niaga 20% 80 JUMLAH 320 Ringgit Malaysia : tiga ratus dua puluh sahaja Pengurus : Syafa

Dokumen 3

3756/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

15

3756/2

PEMBORONG PAKAIAN FIRASH 123, Jalan Sulaiman Jaya 40000 Shah Alam, Selangor Tel : 03556677889 , Fax : 03556677899

No : 87231 Tarikh : 15 Julai 2013

INVOIS

Kepada : BUTIK QIRA CANTIK Lot 369, Jln P1AB/7, Presint 1AB, Putrajaya
BUTIR-BUTIR HARGA SEUNIT KUANTITI (RM) 20.00 200

BIL 1.

JUMLAH (RM) 4 000 4 000 800 3 200

Baju Muslimah Anggun Syafa

Tolak Diskaun niaga 20% JUMLAH

Syafa Penerima

(Ringgit Malaysia : tiga ribu dua ratus sahaja) Syarat : K & K diK ; 10% 10 hari, 5% 5 hari Firash Pengurus

Dokumen 4

3756/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

16

3756/2

PEMBORONG PAKAIAN FIRASH 123, Jalan Sulaiman Jaya 40000 Shah Alam, Selangor Tel : 03556677889 , Fax : 03556677899

No : NK321 Tarikh : 18 Julai 2013

NOTA KREDIT

Akaun tuan telah dikreditkan seperti berikut. KUANTITI 7 BUTIR-BUTIR

Kepada : BUTIK QIRA CANTIK Lot 369, Jln P1AB/7, Presint 1AB, Putrajaya
HARGA SEUNIT (RM)

Baju Muslimah Anggun Syafa (dikembalikan kerana salah 20.00 jenama) Tolak Diskaun niaga 20% JUMLAH (Ringgit Malaysia : satu ratus dua belas sahaja)

JUMLAH (RM) 140 28 112

Firash Pengurus

Dokumen 5

3756/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

17

3756/2

ARWINA MUTIARA 46, Jalan Mutiara 12, Kuala Lumpur Tel : 03234432234 , Fax : 03234432235

No : 189

INVOIS

Kepada : BUTIK QIRA CANTIK Lot 369, Jln P1AB/7, Presint 1AB, Putrajaya
BUTIR-BUTIR HARGA SEUNIT (RM) 15.00 10.00 KUANTITI 300 300

25 Julai 2013

Tarikh :

BIL 1. 2.

JUMLAH (RM) 4 500 3 000 7 500 1 500 6 000

Mutiara Cahaya Zara Mutiara Sinaran Farizah Tolak Diskaun niaga 20% JUMLAH

(Ringgit Malaysia : enam ribu sahaja) Syarat : K & K diK ; 10% 10 hari, 5% 5 hari

Syafa Penerima

Awin Pengurus

Dokumen 6

3756/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

18

3756/2

No : 383

PEMBEKAL MANNEQUIN FARAH No 938, Jalan Panglima 8, 40000 Shah Alam Tel : 03543215432 , Fax : 03543215433

INVOIS

Kepada : BUTIK QIRA CANTIK Lot 369, Jln P1AB/7, Presint 1AB, Putrajaya
BIL BUTIR-BUTIR

29 Julai 2013 JUMLAH (RM) 1 500 1 500

Tarikh :

HARGA SEUNIT (RM) 300

KUANTITI

1.

Membekal patung peragaan kedai JUMLAH

(Ringgit Malaysia : satu ribu lima ratus sahaja) Syarat : K & K diK ; 10% 3 hari Syafa Penerima

Hakimie Pengurus

Dokumen 7

KERTAS SOALAN TAMAT

3756/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT