You are on page 1of 14

SULIT Sejarah Kertas 1 Ogos 2013 1 jam

1249/1

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

SEJARAH KERTAS 1 Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru

Kertas ini mengandungi 14 halaman bercetak 1249/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

1249/2

Apakah sumbangan kemajuan bidang perubatan berikut kepada tamadun Mesopotamia? A B C D Mayat diawet Tentera yang kuat Pendidikan berkembang Kod kedoktoran diperkenalkan 500 ubat dikatalogkan Cara mengubat penyakit dicatat

Gambar berikut menunjukkan arca Firaun Senuusret lll iaitu pemerintah tamadun Mesir Purba.

Apakah sumbangan firaun tersebut? A B C D Penciptaan roda Penciptaan kertas Pembinaan Piramid Pembinaan sistem pengairan

Semasa pemerintahan Pericles, banyak sekolah falsafah didirikan di negara kota Athens. Apakah kesan perkembangan tersebut? A B C D Menjadikan warganegaranya gagah perkasa Menanamkan semangat taat setia kepada negara Melahirkan cendikiawan pelbagai bidang Meningkatkan bilangan tenaga kerja mahir

1249/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

1249/2

Bagaimanakah anggota masyarakat dalam tamadun China dilantik dalam sistem pentadbiran? A B C D Lulus temuduga Pandai berpidato Pandai bermain senjata Lulus peperiksaan awam

Rajah berikut menunjukkan perubahan yang berlaku kepada Kerajaan Funan.

Kerajaan Agraria Mengapakah berlaku perubahan tersebut? A B C D 6 Kedudukan pelabuhan strategik Peningkatan jumlah penduduk Penambahan hasil pertanian Kekayaan hasil laut

Kerajaan Maritim

Srivijaya memiliki tentera laut yang besar dan kuat untuk mengawal Selat Melaka dan Selat Sunda. Bagaimanakah kekuatan tentera tersebut memberi keuntungan kepada Srivijaya? A B C D Memudahkan kutipan cukai Memajukan perdagangan antarabangsa Meluaskan kawasan pertanian Mengawal sistem timbangan

Maklumat berikut berkaitan peperangan yang berlaku dalam masyarakat Arab Jahiliah. Perang al-Basus Berlaku antara Bani Taghlib dengan Bani Bakar Seorang ahli Bani Taghlib telah dibunuh oleh seorang Bani Bakar Berlanjutan selama 40 tahun

Apakah cara untuk membendung daripada berlaku peperangan tersebut? A B C D Memodenkan ketenteraan Membangunkan infrastruktur Memupuk persefahaman Memajukan ekonomi

1249/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

1249/2

Penyebaran Islam di Makkah telah menimbulkan reaksi penentangan daripada masyarakat Arab Quraisy. Bagaimanakah cara masyarakat Arab Quraisy melakukan penentangan? A B C D Membuat tembok sempadan Memulau keluarga Rasulullah Melancarkan peperangan Mengadakan perjanjian dengan Parsi

Maklumat berikut berkaitan dengan perlembagaan bertulis yang pertama didunia. Piagam Madinah Dirangka pada tahun 622M Mengandungi 47 fasal

Apakah keistimewaan perlembagaan tersebut? A B C D 10 Berpandukan wahyu Berasaskan fatwa Berbentuk lisan Bersifat tegas

Senarai berikut berkaitan Perjanjian Hudaibiyah. Termeterai pada tahun 628 M (6 Hijrah) Gencatan senjata selama 10 tahun Umat Islam mengerjakan umrah pada tahun 7 Hijrah

Mengapakah perjanjian tersebut penting kepada umat Islam? A B C D Kaabah terpelihara daripada unsur jahiliah Taraf masyarakat akan meningkat Kerajaan Madinah diiktiraf Pembentukan masyarakat yang bersatu

1249/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

1249/2

11

Bagaimanakah Khalifah Uthman bin Affan mengukuhkan sistem pertahanan negara sehingga berjaya meluaskan kuasa ke kawasan berikut? A B C D Tripoli Samarkand Afghanistan

Membentuk tentera laut Membina kumpulan Janissari Menubuhkan Diwanul Jundi Menguatkan semangat ghazi

12

Apakah kesan peristiwa berikut terhadap Eropah?

Keruntuhan Gereja Ortodok Kejatuhan kerajaan Byzantine Penghijrahan orang Turki ke Balkan

A B C D

Perdagangan merosot Penaklukan Constantinople Peperangan tercetus Penyebaran Islam

13

Mengapakah para pedagang Islam mengambil tindakan berikut?

Kegiatan dakwah oleh pedagang A B C D Menambahkan keuntungan Merupakan strategi perniagaan Memenuhi tuntutan agama Memudahkan urusan perdagangan

Islam tersebar ke Asia Tenggara

1249/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

1249/2

14

Syeikh Nurudin al-Raniri dan Abdul Rauf Singkel menegaskan tentang kewajipan berjihad bagi setiap orang Islam. Konsep jihad dalam Islam tidak terhad kepada perjuangan menentang musuh tetapi turut meliputi aspek I II III IV A B C D membayar zakat meluaskan wilayah membasmi kemiskinan membentuk kehidupan sempurna I dan II I dan IV II dan III III dan IV

15

Adat Perpatih telah diguna pakai oleh orang Melayu Minangkabau di Negeri Sembilan dan Naning. Apakah ciri adat tersebut? A B C D Perkahwinan sesama suku dibenarkan Pemimpin dilantik berdasarkan keturunan Pusaka dibahagikan mengikut hukum faraid Penentuan jurai keturunan mengikut sebelah ibu

16

Wang syiling berikut dikeluarkan di Melaka semasa pemerintahan Sultan Melaka keempat.

Apakah ciri mata wang tersebut? A B C D Dikenali wang katun Dilukis gambar istana Ditulis nama pemerintah Diperbuat daripada emas

1249/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

1249/2

17

Apakah kesan daripada pengenalan sistem berikut di Eropah? Sistem Penggiliran Tanaman A B C D Memagar kawasan ladang Mengekalkan kesuburan tanah Menggalakan kajian pertanian Mengubah sistem pemilikan tanah

18

Kuasa Barat telah menggalakkan dasar imperialisme ke negara-negara Asia Tenggara dengan slogan berikut. Mission civilisatrice The white mans burden

Apakah kesan dasar tersebut ? I Pengenalan tanaman komersial II III IV A B C D 19 Perubahan demografi dalam negara Peningkatan ekonomi penduduk tempatan Pengukuhan sistem perundangan tradisional I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Gambar berikut menunjukkan jentera yang digunakan dalam erlombongan bijih timah di Tanah Melayu.

Apakah kesan penggunaan jentera tersebut ? A B C D Penglibatan pembesar Melayu Pertambahan tenaga kerja Peningkatan harga keluaran Penguasaan pemodal Eropah
[Lihat halaman sebelah SULIT

1249/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

1249/2

20

Maklumat berikut berkaitan dengan usaha British mengawal perkembangan sekolah Cina di Tanah Melayu. Tahun 1920 Tindakan Memperkenalkan Enakmen Pendaftran Sekolah

Mengapakah British mengambil tindakan sedemikian? A B C D 21 Mengatasi kekurangan guru Mewujudkan perasaan kekitaan Membendung masalah jenayah Menyekat pengaruh komunis

Rajah berikut berkaitan dengan golongan dalam sistem pentadbiran di Vietnam sebelum kedatangan Perancis. Pembesar Tempatan Golongan Mandrain Mengetuai birokrasi Bertanggungjawab kepada kerajaan pusat Bagaimanakah golongan tersebut dilantik ke dalam sistem pentadbiran ? A B C D Peperiksaan Pilihan raya Perwarisan Pengiktirafan

22

Dialog berikut mungkin berlaku pada akhir abad ke-19 di Filipina. Pegawai Amerika Syarikat : Filipina mestilah bekerjasama dengan kami. Emilio Aguinaldo : Baiklah,yang penting matlamat rakyat Filipina akan tercapai.

Apakah matlamat kerjasama tersebut ? A B C D Memantapkan sistem pertahanan Menyatupadukan penduduk Meningkatkan ekonomi Mengusir Sepanyol

1249/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

1249/2

23

Ilustrasi .berikut menunjukkan tokoh Tok Janggut yang menentang British di Kelantan.

Mengapakah tokoh tersebut menentang British? A B C D Dilucutkan jawatan Dipaksa membayar cukai Dilarang mengutip ufti Dikerah meneroka hutan

24

Maklumat berikut menerangkan Pasukan Force 136. Terdiri daripada pegawai-pegawai tadbir Melayu Bekerjasama dengan pihak British

Apakah sumbangan pasukan tersebut? A B C D 25 Membantah penubuhan Melayu Raya Menentang pendudukan Jepun Menuntut kemerdekaan tanah air Menghapuskan ancaman komunis

Jadual berikut berkaitan persatuan yang ditubuhkan di Pulau Pinang pada tahun 1934. Persatuan X Apakah X? A B C D Kesatuan Melayu Muda Persatuan Melayu Sarawak Kesatuan Melayu Singapura Persatuan Sahabat Pena Malaya
[Lihat halaman sebelah SULIT

Matlamat Menggalakkan ahli berkenalan Bertukar pendapat untuk memajukan diri dan bangsa

1249/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

10

1249/2

26

Pada tahun 1866 negara Itali telah membantu Prussia menewaskan Austria. Apakah kesan peristiwa tersebut? A B C D Penguasaan Venitia Penaklukan Lombardy Penyatuan rakyat Rom Pengunduran tentera Perancis

27

Maklumat berikut berkaitan perlembagaan di negeri Melayu Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor Undang-undang Tubuh Kerajaan Negeri Terengganu

Apakah persamaan perlembagaan tersebut? A B C D Mengukuhkan pertahanan negeri Menghalang penjajahan asing Menyatupadukan rakyat Menghapuskan kegiatan jenayah

28

Mengapakah pertubuhan berikut menyokong pembentukan Malayan Union pada tahun 1946.

Parti Kebangsaan Melayu Malaya Angkatan Pemuda Insaf Angkatan Wanita Sedar

A B C D

Mengurangkan ancaman komunis Menghapuskan sistem feudal Melindungi hak istimewa bumiputera Mengembalikan kuasa pembesar

1249/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

11

1249/2

29

Rajah berikut menunjukkan kontrak sosial yang diasaskan antara British dengan Raja-raja Melayu melalui perjanjian Persekutuan 1948 Kedudukan istimewa orang Melayu Kontrak Sosial 1948 Kedudukan adat istiadat Melayu Kedudukan Islam Mengapakah kontrak sosial tersebut diasaskan? A B C D Mengiktiraf ketuanan bangsa Menyekat kemasukan imigran Melindungi kekayaan negara Mengukuhkan kuasa pembesar

30

Senarai berikut merujuk kepada wakil penduduk Tanah Melayu yang berunding dengan Sir Henry Gurney pada Julai 1950. Tunku Yaakob ibni Sultan Abdul Hamid Dr Lee Tiang Keng Dato E.E.C. Thuraisingam

Apakah kejayaan rundingan tersebut? A B C D Kemerdekaan diisytiharkan Pilihanraya Majlis Perundangan dirancang Sistem Ahli ditubuhkan Perpaduan kaum tercapai

31

Apakah manifesto Parti Perikatan semasa menyertai pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan (MPP) pada tahun 1955? I II III IV A B C D Menjaga hak asasi manusia Mencapai kemerdekaan secepat mungkin Mengembalikan kuasa pembesar tempatan Mewujudkan pendidikan tinggi I dan II I dan IV II dan III III dan IV
[Lihat halaman sebelah SULIT

1249/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

12

1249/2

32

Rajah berikut menerangkan faktor penubuhan Malaysia. Proses dekolonisasi Faktor Penubuhan Malaysia Meluaskan pasaran X Apakah X? A B C D Mengukuhkan kuasa raja Mewujudkan perpaduan kaum Melemahkan pengaruh komunis Mengurangkan kemasukan imigran

33

Jadual berikut menunjukkan parti-parti politik di Sabah dan Sarawak yang bergabung untuk menyokong penubuhan Malaysia. Parti Perikatan Sarawak PANAS SNAP BERJASA PESAKA Apakah kejayaan Parti Perikatan tersebut? A B C D Mencapai kemerdekaan Menuntut pilihan raya Menghapuskan ancaman komunis Menggubal perlembagaan negerI Parti Perikatan Sabah UNKO USNO Pasok Momugun Parti Bersatu

34

Siapakah yang boleh mengisytiharkan undang-undang berikut jika mendapati keselamatan negara terancam? Undang-undang X A B C D Perdana Menteri Malaysia Ketua Setiausaha Negara Majlis Raja-Raja Melayu Yang di-Pertuan Agong

1249/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

13

1249/2

35

Sistem mahkamah telah diwujudkan oleh Perlembagaan Malaysia untuk melaksanakan tugas kehakiman di negara ini. Apakah kuasa yang dimiliki oleh mahkamah di Malaysia? A B C D Membuat dasar negara Mentafsir perlembagaan Membuat dasar negara Mengetuai pemerintahan

36

Pernyataan berikut berkaitan agensi yang ditubuhkan dalam Rancangan Malaya Pertama. RIDA Rural Industrial Development Authority Apakah matlamat penubuhan agensi tersebut? A B C D Membuka tanah baru Menstabilkan harga padi Memajukan masyarakat luar bandar Menggalakkan penubuhan koperasi

37

Dasar Penswastaan dilancarkan oleh Perdana Menteri Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad pada bulan Mac 1983. Mengapakah dasar tersebut dilancarkan? A B C D Membangunkan wilayah baru Mengurangkan beban kewangan kerajaan Melibatkan bumiputera dalam pelaburan Menggalakkan penubuhan industri berat

1249/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

14

1249/2

38

Maklumat berikut merupakan gagasan negara untuk menjadi sebuah negara yang maju pada tahun 2020. Wawasan 2020 Menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara industri yang maju mengguna acuan sendiri

Bagaimanakah matlamat tersebut boleh dicapai? A B C D 39 Mengatasi pengangguran Meningkatkan kualiti pendidikan Mengatasi sembilan cabaran Mengukuh hubungan antarabangsa

Rajah berikut berkaitan kesan Perang Dunia Pertama. Inflasi tinggi Kesan Perang Dunia Pertama Liga Bangsa ditubuhkan X Apakah X? A B C D Perjanjian Versailles ditandatangani Negara baru dibentuk Perang Dingin tercetus Kemunculan blok dunia

40

Maklumat berikut berkaitan dengan Negara-negara Selatan. Pernah dijajah oleh kuasa Barat Dikenali juga sebagai Negara Dunia Ketiga Mempunyai persamaan dari segi latar belakang ekonomi

Apakah matlamat penubuhannya? A B C D Mengukuhkan pertahanan Menyelesaikan konflik politik Meningkatkan kerjasama teknikal Mengekalkan keamanan dunia KERTAS SOALAN TAMAT
1249/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat halaman sebelah SULIT