You are on page 1of 4

SULIT Sejarah Kertas 3 Ogos 2013 3 jam

1249/3

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

SEJARAH Kertas 3 3 jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

i. ii.

Kertas soalan mengandungi satu tugasan. Jawab semua soalan berdasarkan tugasan tersebut.

Untuk Kegunaan Pemeriksa Nama Pemeriksa: Aspek Pengenalan Soalan 1 2 3 Isi dan 4 5 6 Markah Markah Penuh Diperoleh 05 25 30 10 10 10 05 05 100

iii. Calon dibenarkan membawa masuk dokumen seperti buku teks, bahan bacaan ilmiah, nota bertulis, bahan fotostat dan bahan bercetak yang berkaitan sahaja ke dalam dewan/bilik peperiksaan. iv. Bahan-bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan. v. Dokumen tersebut tidak boleh dikongsi bersama calon-calon lain semasa peperiksaan bertulis dilaksanakan.

Huraian

7 Kesimpulan Jumlah 8

vi. Calon tidak dibenarkan sama sekali membawa alat atau peranti elektronik ke dalam dewan/bilik peperiksaan.

Kertas ini mengandungi 4 halaman bercetak 1249/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

1249/3

TAJUK 12.2 PERANAN DAN SUMBANGAN MALAYSIA DALAM PERTUBUHAN ANTARABANGSA (Merujuk Tema 12 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 5 Bab 9) Baca pernyataan berikut:

Sejak kita mencapai kemerdekaan, Malaysia tidak pernah mengasingkan diri daripada masyarakat antarabangsa dan menunjukkan dasar luar yang aktif di peringkat antarabangsa dan serantau. Malaysia telah memainkan peranan yang berkesan dalam sistem politik antarabangsa dan setiap tindakan yang diambil adalah berkait rapat dengan dasar domestik negara, iaitu dasar mementingkan keamanan, kebebasan dan semangat kerjasama dalam perhubungan antarabangsa. Malaysia Kita (1991), Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN). Kuala Lumpur muka surat 805

1249/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

1249/3

Tugasan Spesifik: Dasar luar yang dinamik membolehkan Malaysia memberi sumbangan yang berkesan di peringkat serantau dan antarabangsa serta menjadi teladan sebagai komuniti antarabangsa yang mengutamakan keharmonian sejagat. Bincangkan.

Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Aspek Pengenalan Perincian 1 Jelaskan maksud pertubuhan serantau dan pertubuhan antarabangsa. Markah 5 markah

Isi dan Huraian

Terangkan perkembangan dasar luar Malaysia sejak merdeka sehingga kini. Terangkan peranan Malaysia dalam menjamin keharmonian sejagat melalui pertubuhan antarabangsa berikut: i Komanwel [10 markah] ii Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) [10 markah] iii Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) [10 markah]

25 Markah

30 markah

Sebagai warga global yang bertanggungjawab, bagaimanakah anda boleh menyumbang kepada kesejahteraan dunia?

10 markah

Malaysia telah berjaya memainkan peranan yang berkesan dalam menjamin kestabilan serantau. Buktikan.

10 markah

6 Konflik antara negara seperti pencerobohan Israel ke atas Palestin, ketegangan Korea Utara dengan Korea Selatan serta penghapusan etnik di Bosnia oleh Serbia telah menggugat keamanan sejagat. Bagaimanakah dasar luar negara kita dapat membantu mengelakkan konflik sedemikian?
1249/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK

10 markah

SULIT

SULIT

1249/3

Aspek 7

Perincian Sebagai warga global, apakah nilai-nilai yang dapat diamalkan untuk membolehkan kita hidup bersama dengan aman dan harmoni?

Markah 5 markah

Kesimpulan

Rumusan Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan negara Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang

5 markah

KERTAS SOALAN TAMAT

1249/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT