NAMA NO K/P

: KAMARIAH BT ESA : 801202-01-5682

Alhamdulillah, bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya akhirnya saya dapat menyempurnakan Bina Insan Guru (BIG) ini .Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada tutor saya iaitu Dr. Zailah Bt Zainudin diatas segala nasihat dan bimbingan dari beliau. Dengan tunjuk ajar daripada beliau, saya telah mendapat gambaran yang jelas untuk melaksanakan program ini. Seterusnya, tidak dilupakan juga kepada sahabat-sahabat dan ahli-ahli kumpulan BIG yang memberi bantuan dan dorongan dalam menjayakan program ini mahupun rakan-rakan sekelas yang membantu ketika proses menyempurnakan BIG ini berlangsung. Segala komitmen mereka amat dihargai. Kerjasama dari semua pihak menjadikan program BIG siri 4/2013 ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih juga buat suami saya kerana mengizinkan saya untuk menyertai program ini dan telah banyak memberi semangat dan doronganyang amat bermakna untuk saya terus berusaha. Akhir sekali, tidak dilupakan juga pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung bagi menjayakan program ini. Sesungguhnya jasa kalian amat saya hargai. Program Bina Insan Guru ini mempunyai visi dan misi yang tersendiri dalam membina keyakinan diri dalam menghadapi cabaran semasa,menimbulkan kesedaran dan keinsafan dalam membentuk jati diri sebagai seorang guru. Banyak pengalaman dan penilaian yang saya telah milki untuk memenuhi tuntutan profesion keguruan pada zaman kini. Antara objektif yang hendak dicapai melalui program Bina Insan Guru ini ialah guru dapat meningkatkan kemahiran berfikir pada aras tinggi dalam menganalisis masalah untuk membuat keputusan yang jitu bagi penambahbaikan secara berterusan sekaligus meningkatkan sifat kepimpinan dengan kemahiran menguruskan dan mengendalikan sesuatu program dengan baik. Program ini adalah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang mahu melahirkan individu yang mempunyai daya ketahanan yang tinggi dan kekuatan individu

dari aspek fizikal. Oleh itu. Sekian. nilai etika dan akhlak keguruan yang selaras dengan norma-norma kehidupan. Meningkatkan kemahiran mengurus diri. kumpulan dan masa dengan berkesan. emosi.mental. rohani dan sosial. Terima Kasih . Meningkatkan perkembangan potensi diri sebagai insane berakhlak mulia melalui amalan refleksi dan penilaian kendiri dalam semua aspek kehidupan seharian. Meningkatkan semangat berpasukan dan mengamalkan hidup bersepakat bekerjasama dan bertanggungjawab kepada pasukan.program ini juga diharapkan dapat melahirkan modal insan yang mantap dari aspek kerohanian. Meningkatkan dan menguasai kemahiran intrapersonal dan interpersonal serta perpaduan masyarakat. Program Bina Insan Guru ini para guru dapat menunjukkan ciri-ciri yang positif kepada masyarakat seperti berakhlak mulia dan patuh kepada ajaran agama. Meningkatkan daya ketahanan mental dan fizilkal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful