คาทานายธิเบต

สาหรับคุณ

ให้เวลาทาแบบทดสอบนี้
แล้วคุณจะประหลาดใจ...

องค์ดาไล ลามะ แนะนาคุณให้อ่านมันดี ๆ มันมีประโยชน์กบั คุณมากมาย ...น่าสนใจมาก ๆ ..

เพียงแต่ตอบคาถามแค่ 4 ข้อ คาตอบที่ได้จะทาให้ คุณประหลาดใจ .

คาเตือน ! ! จงซื่อสัตย์อย่าแอบดูคาตอบก่อนโดยเด็ดขาด ความคิดเหมือนร่ มชูชีพ จะทางานได้ดีที่สุด ตอนมันเปิ ดออก ตอบง่าย ๆ แต่ทาตามคาแนะนาอย่างเคร่ งครัด อย่าลืม ห้ามขี้โกง .

อธิ ษฐาน ก่อนเริ่ มต้นแบบทดสอบ! .

คาเตือน! ตอบคาถามต่อเนื่องกันไปเรื่ อย ๆ คาถามมีอยู่ 4 ข้อ อย่าดูคาตอบก่อนทาเสร็ จทุกข้อ มิฉะนั้น คาทานายจะไม่ถูกต้อง .

เลื่อนลงช้า ๆ คิดและตอบคาถามให้เรี ยบร้อย ก่อนเลื่อนไปข้อต่อไป .

อย่าดูคาถามล่วงหน้า เอาดินสอและกระดาษมาเขียน คาตอบ ซึ่งจะใช้ตอนท้าย .

นี่เป็ นคาถามซื่อ ๆ ง่าย ๆ ซึ่งคาตอบจะบอกถึงชีวิตจริ งของคุณ ตอบแต่ละคาถามอย่างตรงไปตรงมา คาตอบแรกที่คิดได้ ส่ วนมากจะเป็ นคาตอบ ที่ดีที่สุด จาไว้วา่ คุณรู ้คาตอบคนเดียว .

ม้า.เรียงลำดับสั ตวทั ง ้ ์ 5 ชนิดนี้ ตามความชอบของ คุณ วัว. เสื อ. แกะ. หมู (1) .

บรรยายคุณลักษณะของสิ่ ง เหล่านี้ ตามความรู้สึกของคุณ สุ นขั . กาแฟ. หนู. แมว. ทะเล (2) .

ระบุชื่อคนรู ้จกั และที่รู้จกั คุณ และมีความสาคัญกับคุณด้วย โดยให้สีกบั คน ๆ นั้นตามสี ขา้ งล่างนี้ อย่าระบุชื่อและสี ซ้ ากัน (3) เหลือง. ส้ม. ขาว. แดง. เขียว .

สุดทำย เขี ย น ้ ตัวเลขที่คุณ ชอบที่สุด และวันในสัปดาห์ที่คุณชื่นชอบ (4) .

จบแล้ว? ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คาตอบของคุณนั้น ถูกใจทีส่ ุ ด .

ตรวจสอบบทวิเคราะห์คาตอบได้: แต่ก่อนอื่น ทบทวนคาอธิ ษฐานอีกครั้ ง .

ANSWERS: .

(1) คาตอบจะเป็ นการให้ความสาคัญตามลาดับในชีวติ ของท่าน วัว เสื อ แกะ ม้า หมู หมายถึง หมายถึง หมายถึง หมายถึง หมายถึง การงานอาชีพ ศักดิ์ศรี ความรัก ครอบครัว ฐานะการเงิน .

(2) คาบรรยายเรื่ องสุ นขั เป็ นนัยเกี่ยวกับบุคลิกของท่านเอง คาบรรยายเรื่ องแมว เป็ นนัยเกี่ยวกับเพื่อนร่ วมงานของท่าน คาบรรยายเรื่ องหนู เป็ นนัยเกี่ยวกับศัตรู ของท่าน คาบรรยายเรื่ องกาแฟ เป็ นนัยเกี่ยวกับเรื่ องเพศของท่าน คาบรรยายเรื่ องทะเล เป็ นนัยเกี่ยวกับชีวติ ส่ วนตัวของท่านเอง .

(3) เหลือง : ส้ม : แดง : ขาว : เขียว : ใครบางคนที่คุณไม่เคยลืม ใครบางคนที่คุณคบเป็ นเพื่อนแท้ ใครบางคนที่เป็ นรักแท้ของคุณ ใครบางคนที่เป็ นเหมือนชีวิตจิตใจของคุณ ใครบางคนที่คุณจะจดจาตลอดระยะเวลาชีวิตที่ เหลือของคุณ .

(4) คุณจะต้องส่ งต่อให้เท่ากับจานวนตัวเลขที่คุณชื่นชอบ คาอธิ ษฐานของคุณจะเป็ นจริ งขึ้นมา นับแต่วนั ที่คุณส่ งเรี ยบร้อย นี่คือสิ่ งที่องค์ดาไล ลามะ ได้พดู ไว้ เกี่ยวกับยุดแห่งความสุ ข .

อย่าลบข้อความนี้ทิ้งไป มนตราจะปรากฏออกมาจากมือท่าน ภายใน 4 วัน คุณจะได้รับความประหลาดใจที่น่ายินดี .

.นี่เป็ นเรื่ องจริ ง ถึงแม้วา่ คุณจะเป็ นคนที่ไม่เชื่อเรื่ องโชคลาง ทามันเถิด.ไม่เสี ยหายอะไร. ส่ ง e-mail มนตราชิ้นนี้ ไปอย่างน้อย 5 คน ชีวติ คุณจะดีข้ ึนแน่ ๆ ...

0-4 คน : ชีวติ คุณจะค่อย ๆ ดีข้ ึน 5-9 คน : ชีวติ คุณจะดีข้ ึนตามแบบที่คุณชื่นชอบ 9-14 คน: คุณจะพบความประหลาดใจอย่างน้อย 5 ครั้ง ใน 3 อาทิตย์ขา้ งหน้า 15 คน : ชีวติ คุณจะดีข้ ึนทันอกทันใจ ขึน ้ ไป และคาอธิษฐานของคุณจะเป็ นจริ ง แน่นอน .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful