You are on page 1of 27

Obrada teksta

koritenjem raunala (MS Word 2010)

Zagreb, 2011.

Autori Vieslav Rai i Milan Kora Naziv publikacije Obrada teksta koritenjem raunala (MS Word 2010) urednik: Ana Rutar, prof. lektor: Dijana Stilinovi graki urednik: Kreimir Pletikosa, ACE dizajn naslovnice: Ivana Milii, ACE nakladnik Jutarnjeg lista: EPH MEDIA d.o.o. glavni urednik Jutarnjeg lista: Mladen Plee direktor Jutarnjeg lista: Igor Stai urednici posebnih priloga i specijalnih izdanja: Darko Kolombo i Marin Gali lanica uprave za marketing, prodaja i promocija: Sanja Mlaak, direktorica marketing: Ana ari, direktorica marketing dnevnih izdanja: Branka Petrievi, direktorica marketing priloga: Kristina Marki mjesto i godina izdavanja: Zagreb, 2011. Sva prava pridrana. Niti jedan dio ove publikacije ne smije se reproducirati ili prenositi u bilo kojem obliku, niti na koji nain. Zabranjeno je svako kopiranje, citiranje te upotreba knjige u javnim i privatnim edukacijskim organizacijama u svrhu organiziranih kolovanja, a bez pisanog odobrenja nositelja autorskih prava. Copyright Algebra d.o.o.

Sadraj
MS WORD 2010 ...................................................... 1
MS Ofce 2010 ........................................................................... 1 Upoznajte MS Word 2010 ........................................................... 4
Vrpca ............................................................................................... 4 Rad s vrpcom ................................................................................... 6 Alatna traka za brzi pristup .............................................................. 8 Mini alatna traka ............................................................................. 9

Snalaenje u dokumentu............................................................. 9

OBLIKOVANJE TEKSTA ........................................... 10


Oznaavanje teksta ................................................................... 11 Osnovno oblikovanje znakova................................................... 12 Osnovno oblikovanje odlomka .................................................. 13 Stilovi ....................................................................................... 14
Kreiranje novih stilova .................................................................... 15 Promjene stila ................................................................................. 16

Kopiranje i premjetanje teksta................................................. 17

TABLICE .............................................................. 18
Rad s tablicama ........................................................................ 18 Umetanje tablice ...................................................................... 19 Oblikovanje tablica ................................................................... 20
Umetanje i brisanje redaka i stupaca................................................21

GRAFIKI OBJEKTI ................................................ 22


Umetanje graka ...................................................................... 22 Oblikovanje graka ................................................................... 23
Oblikovanje SmartArt grake.......................................................... 23 Oblikovanje grakih oblika ........................................................... 24 Oblikovanje slike............................................................................ 24

MS Word 2010

Umetanje grakona .................................................................. 25 Oblikovanje grakona ................................................................26 Snimka zaslona .......................................................................... 27

OBLIKOVANJE DOKUMENTA .................................. 28


Tema dokumenta ...................................................................... 28 Prekidi ...................................................................................... 30
Prijelom stranice ............................................................................ 30

Naslovna stranica ...................................................................... 31 Zaglavlje i podnoje .................................................................. 31


Dodavanje zaglavlja i podnoja ....................................................... 32

Provjera pravopisa .................................................................... 33

ECDL diploma
Vaa prednost na tritu rada
Europska raunalna diploma je meunarodno priznata potvrda informatike pismenosti, koja jami vlasniku poznavanje rada na raunalu prema ECDL normi. Zbog velikog uspjeha koji je ECDL postigao u Europi, program je proiren na cijeli svijet pod nazivom, International Computer Driving Licence (ICDL).

MS OFFICE WEB-APLIKACIJE ................................. 35


Windows Live i usluge Ofce web-aplikacije ............................. 35 Poetni koraci za rad s Windows Live sustavom ........................ 36 SkyDrive ................................................................................... 37 Ofce web-aplikacije................................................................. 38
Kreiranje novog dokumenta pomou Ofce web-aplikacija ............ 39 Ureivanje dokumenta unutar Ofce web-aplikacija ...................... 40

Projekt ECDL kolovanja nezaposlenih u gradu Zagrebu rezultirao je sa ak 75% zaposlenih u prvih est mjeseci nakon steenog certifikata.

Popis svih ispitnih centara u RH potraite na www.ecdl.hr

Obrada teksta koritenjem raunala (MS Word 2010)

Jeste li isprobali

MS WORD 2010

MS Ofce 2010
Kada otvorite bilo koji od programa iz novog MS Office 2010 paketa, odmah ete uoiti to je to toliko drugaije. Ako ste korisnik verzije 2003 (ili ranijih verzija), zapitat ete se: Gdje su izbornici? Naime, to je zaista velika promjena. Standardne je izbornike zamijenila tzv. Vrpca (Ribbon). Ako ste pak korisnik verzije 2007, primijetit ete da nema Office gumba (Office button). Najnovija verzija 2010 drugaija je od svojih prethodnika, no nee vam trebati mnogo vremena da biste se na nju naviknuli. Jednom kada se naviknete, prirast e vam srcu. Vrpca (Ribbon) prvi je put predstavljena u verziji 2007, a zamijenila je izbornike i alatne trake. U bilo kojem programu organizirana je tako da se sastoji od niza kartica (tabs).

- Teajevi stranih jezika. - Programi poslovne i IT edukacije. - Dodiplomski i diplomski studiji. - Usporedba fakulteta u Hrvatskoj. - Poslijediplomski studiji u Europi.

Kartice su pak podijeljene na grupe alata koje objedinjuju alate koji su logiki po svojim funkcijama i namjeni odreeni za istu svrhu.

Najvanija je kartica svakako Datoteka (File). Ona praktiki zamjenjuje nekadanji izbornik Datoteka (File) tj. Office gumb (Office button). Primijetite da je ona drugaije boje od ostalih kartica. Razlog je vrlo jednostavan. Svaka se kartica odnosi na specifine operacije koje radite na samom dokumentu, dok se na kartici Datoteka (File) nalaze operacije koje upotrebljavate kada radite s dokumentom kao cjelinom, poput spremanja dokumenta, ispisa, slanja e-potom, otvaranja, zatvaranja i jo mnogih drugih radnji koje ete uskoro upoznati.

www.EduCentar.net

Poetak dobre edukacije

Obrada teksta koritenjem raunala (MS Word 2010)

Kada kliknete na karticu Datoteka (File), otvorit e vam se prikaz Backstage.

naredba Ispis (Print) prua mogunosti za definiranje opcija


ispisa (printanja). Zanimljivo je da se u desnom dijelu prozora prikazuje sam dokument u Pregledu prije ispisa (Print Preview). Pod Postavkama (Settings) nude se dodatne mogunosti ispisa;

naredba Spremanje i slanje (Save & Send) nova mogunost


Backstage je osmiljen tako da se s lijeve strane prikazuju naredbe, a u desnom se dijelu prikazuju detalji i dodatne mogunosti: pomou koje vrlo brzo i lako dokument poaljete e-potom (kao privitak), postavite na web, SharePoint ili objavite kao blog. Za veinu ovih akcija morat ete imati ili registriran blog, ili biti prijavljeni na Windows Liveu, ili pak povezati svoj raun elektronike pote s MS Outlookom;

naredba Spremi (Save) sprema izmjene u ve kreiranom dokumentu. Ako prvi put spremate dokument, ova e naredba poprimiti svojstva naredbe Spremi kao (Save As);

naredba Pomo (Help) ovdje moete potraiti pomo u vezi


s uporabom MS programa ili pak podesiti jezine postavke programa;

naredba Spremi kao (Save As) sprema dokument na lokaciju


koju elite. Moete odreivati ime dokumenta ili pak format;

naredba Otvori (Open) otvara dokument koji ve postoji na


vaem vrstom disku ili na nekom mediju;

naredba Dodaci (Add Ins) nude se mogunosti slanja dokumenta kao privitka u .pdf formatu putem poruka e-pote ili spremanje samog dokumenta u .pdf formatu;

naredba Zatvori (Close) zatvara aktivni dokument; naredba Informacije (Info) nudi dodatne mogunosti za rad s
dokumentom;

naredba Mogunosti (Options) odabirom ove opcije otvarate


dijaloki okvir u kojem definirate sve postavke samog programa;

naredba Nedavno (Recent) nudi vam pregled svih nedavno


koritenih i otvorenih dokumenata kao i nedavno posjeena mjesta, tj. nedavno otvorene mape;

Zatvori (Exit) ovom naredbom zatvarate dokument i izlazite iz programa.


Unutar prikaza Backstage mnogo je mogunosti i detalja. Veinu ete ih upoznati kada krenete raditi sa samim programom. Ono to je vano jest da se neke od mogunosti razlikuju od programa do programa jer su prilagoene namjeni samog programa.

naredba Novo (New) nudi vam mogunosti otvaranja novog


praznog dokumenta. Moi ete otvoriti i novi dokument na temelju nekog od ugraenih predloaka;

Obrada teksta koritenjem raunala (MS Word 2010)

Upoznajte MS Word 2010


Wordov prozor je radno okruenje u kojem se odvijaju aktivnosti u radu s Wordovim dokumentima. Elementi MS Word 2010 prozora:
3 4

grupe svaka kartica


sadrava grupe koje zajedno prikazuju srodne naredbe;

alati alat je prikazan


1

u obliku gumba. Gumb poziva naredbu, izbornik ili galeriju za odabir. Vrpca se sastoji od razliitih kartica, a ukupno ih je sedam stalnih. Neke se kartice pojavljuju samo dok se radi s nekim elementima Worda, primjerice s tablicama. Kartice:

Polazno (Home) na njoj se nalaze svi najee koriteni alati za


oblikovanje znakova i odlomaka, za definiranje i koritenje stilova te standardne operacije kopiranja i premjetanja,
5 6

Umetanje (Insert) na ovoj se kartici nalaze svi alati za umetanje


objekata i grafika u va dokument (slika, tablica, hiperveza itd.),

1 prostor za pisanje 2 vrpca 3 alatna traka za brzi pristup 4 naslovna traka 5 statusna traka 6 gumbi za odabir prikaza

Izgled stranice (Page Layout) ovu ete karticu koristiti za oblikovanje dokumenta poput margina, obruba stranice, definiranje tema itd.,

Reference (References) na ovoj se kartici nalaze alati za


napredno definiranje dokumenta, primjerice umetanje sadraja, indeksa, fusnota,

Vrpca
Traka na vrhu prozora u MS Wordu 2010 iz koje odabirete naredbe naziva se vrpca. Vrpca se nalazi na vrhu ekrana i organizirana je tako da korisniku pomae pri brzom pronalaenju i odabiru naredbi. Vrpca ima tri osnovne komponente:

Skupna pisma (Mailings) ako elite raditi skupna (cirkularna)


pisma, pripremiti omotnice ili naljepnice za ispis, koristit ete alate s ove kartice,

Pregled (Review) evidentiranje promjena u dokumentu, provjera pravopisa, rjenik, unoenje komentara; sve su to alati koji se nalaze na ovoj kartici,

kartice na vrhu zaslona nalazi se sedam kartica. Svaka predstavlja


osnovne zadatke koje obavljate u Wordu;

Prikaz (View) ovdje se nalaze alati za zumiranje i promjenu prikaza dokumenta.

Obrada teksta koritenjem raunala (MS Word 2010)

Rad s vrpcom
Pozivanje naredbi
Naredbe iz vrpce pozivate na jedan od dva naina:

SAVJET: Stari tipkovni preaci, koje ste koristili u ranijim verzijama Worda, a koji poinju s , ostali su isti. Na primjer, pomou + C jo uvijek moete raditi operaciju kopiranja u meuspremnik, a pomou + V moete lijepiti iz meuspremnika.

pomou mia, pomou tipkovnice.


Ako se tipkovnicom sluite vie nego miom, MS Word 2010 ukljuuje tipkovne preace koji omoguuju brz odabir naredbi bez koritenja mia. Tipke pristupa pruaju brz nain koritenja naredbe pritiskom nekoliko tipki, bez obzira na to gdje se u programu nalazite. Veini naredbi moete pristupiti s dva do etiri pritiska tipki. Postupak koritenja tipkovnice objanjen je na primjeru umetanja tablice.

Minimiziranje vrpce
Vrpcu moete minimizirati kako biste oslobodili vie prostora na zaslonu. To ete uiniti pritiskanjem strelice u gornjem desnom uglu ekrana.

Pritisnte tipku .
Minimizirana vrpca:

Pritisnite slovo prikazano na opisu tipke kartice koju elite


koristiti. U ovom je primjeru to slovo I. Prikazat e se odabrana kartica s opisima tipki gumba unutar te kartice. Kada miem jednom kliknete na naziv kartice na minimiziranoj vrpci, na zaslonu e se prikazati odabrana kartica sa svim alatima. Ponovni klik na strelicu Minimiziraj vrpcu (Minimize the Ribbon) prikazuje vrpcu u cijelosti.

Nastavite pritiskati slova odreene naredbe ili mogunosti koje


elite koristiti. Na primjer, za umetanje tablice pritisnite tipku 4, a nakon toga slovo U. U nekim sluajevima najprije morate pritisnuti slovo grupe koja sadrava naredbu. Slova grupa nalaze se ispod vrpce. Za ponitavanje trenutne akcije i skrivanje opisa tipki pritisnite i pustite tipku .

Otvaranje dijalokog okvira pomou vrpce


Za odabir naredbi u Wordu 2010 dostupni su i dijaloki okviri i okna zadataka. Dijaloki okvir otvarate pomou gumba Pokreta dijalokog okvira (Dialog Box Launcher) koji se nalazi u donjem desnom dijelu grupe na kartici. Dijaloki okvir sadrava naredbe srodne onima koje su sadrane u grupi iz koje je pokrenut.

Obrada teksta koritenjem raunala (MS Word 2010)

U padajuem izborniku
odaberite naredbu Prikai ispod vrpce (Show Below the Ribbon). Traku za brzi pristup vraate odabirom naredbe Prikai iznad vrpce (Show Above the Ribbon) iz izbornika preaca.

NAPOMENA: Veinu ete dijalokih okvira prepoznati iz starijih verzija Worda (2003 ili 2007) jer se nisu uope promijenili. To e vam svakako pomoi da se bre snaete na novoj verziji.

Mini alatna traka


Kada oznaite neki dio teksta u dokumentu, naprimjer dvostrukim lijevim klikom mia na neku rije, pojavit e se mala plutajua alatna traka s alatima za oblikovanje. U njoj se nalaze najvaniji alati za oblikovanje teksta. Ako lijevom tipkom mia kliknete na neki od alata, na oznaeni tekst primjenit ete eljeni efekt, npr. odabirom naredbenog gumba B podebljat ete tekst Podebljano (Bold).

Alatna traka za brzi pristup


Alatna je traka za brzi pristup prilagodljiva. Program e inicijalno (zadano) prikazati alatnu traku za brzi pristup u gornjem lijevom kutu sa samo tri gumba (alata).

Snalaenje u dokumentu
Ako imate veliki dokument, MS Word 2010 vam kao jednu novost predstavlja i Navigacijsko okno (Navigation pane). Ono je postojalo i u ranijim verzijama, ali je sada u novoj verziji povezalo opciju Trai (Find) te mogunost pregleda strukture dokumenta (ako su pri kreiranju dokumenta koriteni stilovi). Do navigacijskog okna moete doi klikom na alat Navigacijsko okno (Navigation Pane) koja se nalazi na kartici Prikaz (View). Ako ste prije traenje rijei u dokumentu pokretali pomou tipkovnice kratice + f, to moete i sada, samo to vam se u novoj verziji nee otvarati okvir za pretraivanje, ve Navigacijsko okno (Navigation pane)..Trebate samo upisati rije koju traite u polje i MS Word e pronaenu rije oznaiti u samom dokumentu te e taj dio teksta staviti na popis u navigacijskom oknu.

Alatnu traku za brzi pristup moete prilagoditi tako da:

promijenite sadraj dodavanjem gumba koji predstavljaju naredbe, premjestite traku ispod vrpce.
Alatnu traku za brzi pristup najjednostavnije ete premjestiti na sljedei nain.

Kliknite miem na gumb Prilagodi alatnu traku za brzi


pristup (Customize Quick Access Toolbar). Pojavit e se izbornik preaca.

10

Obrada teksta koritenjem raunala (MS Word 2010)

11

Navigacijsko je okno korisno i zbog nove mogunosti pregleda dokumenta onako kako ste to mogli raditi sa slajdovima u MS PowerPointu. Trebate se samo prebaciti na drugu karticu unutar okna.

Oznaavanje teksta
elite li odreeni tekst urediti, kopirati, premjestiti ili obrisati, potrebno je taj tekst najprije oznaiti. Oznaavanjem govorite Wordu na koji dio teksta elite primijeniti neku naredbu. Najjednostavniji nain oznaavanja teksta je pomou mia.

Oznaavanje teksta povlaenjem


Postavljanjem pokazivaa mia na poetak teksta koji elite oznaiti i povlaenjem uz pritisnutu lijevu tipku mia oznaavate tekst. Povlaiti moete u svim smjerovima. Za ponitavanje odabira kliknite miem bilo gdje izvan oznaenog teksta.

To e vam olakati snalaenje u dokumentu, ali ujedno i pregled cijelog dokumenta stranicu po stranicu kako ona izgleda u potpunosti. Time ete dobiti uvid u cjelinu (oblikovanja naslova, teksta, razmak izmeu odlomaka, uvlake, liste).

Oznaavanje teksta klikom


Odreene dijelove teksta Word moete oznaiti pomou klika miem. Pritom postoje razlike ovisno o tome gdje se nalazi pokaziva mia. Za oznaavanje
Jedne rijei Jedne reenice

OBLIKOVANJE TEKSTA
Oblikovanje teksta nuno je kako bi sam dokument izgledao pregledno i organizirano. Unutar Worda tekst moete oblikovati na razini znaka i na razini odlomka. U MS Office 2010 verziji sve alate za oblikovanje teksta i odlomaka moete odabirati na jedan od sljedeih naina:

Uinite sljedee
Postavite pokaziva na rije i dvaput kliknite. Pritisnite tipku i kliknite negdje unutar reenice. Postavite pokaziva na lijevu marginu u visini odlomka i kada pokaziva poprimi oblik ukoene strelice, dvaput kliknite. Odlomak moete oznaiti i trostrukim klikom u podruju odlomka. Postavite pokaziva na lijevu marginu u visini retka i kada pokaziva poprimi oblik ukoene strelice, kliknite miem. Postavite pokaziva na lijevu marginu i kada pokaziva poprimi oblik ukoene strelice, pritisnite tipku i kliknite miem. Odlomak moete oznaiti trostrukim klikom u podruju margine.

Jednog odlomka

Jednog retka

pomou alata iz kartice Polazno (Home), pomou alata iz mini alatne trake, pomou dijalokog okvira, pomou tipki preaca (desnom tipkom mia pozivate izbornik
preaca). Osnovno je oblikovanje najbre i najjednostavnije pomou kartice Polazno (Home).

Cijelog dokumenta

12

Obrada teksta koritenjem raunala (MS Word 2010)

13

Skriveni znakovi
Klikom na naredbu Prikai sve na kartici Polazno (Home) upalit ete prikaz skrivenih simbola oblikovanja. Znaenje pojedinih simbola moete nai u donjoj tablici:
Simbol Znaenje znakovi tabulatora (i uvlaka) razmaci obiljeja odlomka obiljeje novog retka unutar odlomka

Osnovno oblikovanje znakova


Na kartici Polazno (Home) unutar grupe Font (Font) nalaze se alati kojima moete oblikovati znakove. Postupak rada pri oblikovanju jednak je za sve alate i koristite ih na nain da:

oznaite tekst koji elite oblikovati, kliknete na alat i primijenite oblikovanje.


Posebno zanimljiv je alat Tekstualni efekti (Text Effects). Da biste primjenili ovaj alat trebate:

Ako malo bolje promotrite grupu alata Font, vidjet ete da uz donji desni kut grupe postoji pokreta dijalokog okvira Font (Font). Taj se dijaloki okvir nije promijenio od verzije MS Worda 2003 pa se njime moete sluiti na jednak nain kao to ste to do sada radili (ako ste dovoljno dobro upoznati s verzijom Word 2003). U njemu izravno mijenjate sve postavke vezane za oblikovanje znakova.

oznaiti tekst, odabrati alat i primijeniti jedan od efekata.


Svaki efekt moete po volji dodatno oblikovati mijenjajui obrube, dodavajui sjene, odraze ili pak sjaj.

Osnovno oblikovanje odlomka


Osnovno oblikovanje odlomka odnosi se na poravnavanje odlomka, podeavanje proreda u odlomku, bojanje pozadine odlomka, stvaranje numerikih i grafikih listi te dodavanje obruba odlomku. Na kartici Polazno (Home) unutar grupe Odlomak (Paragraph) moete pronai alate za oblikovanje:

NAPOMENA: Ako radite u formatu dokumenta starijih verzija, ovaj alat nee biti dostupan.

14

Obrada teksta koritenjem raunala (MS Word 2010)

15

Veina alata iz grupe Odlomak (Paragraph) poznata je korisnicima prijanjih verzija. No neki e se pitati gdje je nestalo oblikovanje uvlaka, tabulatori? MS Word 2010 zadrao je nain stvaranja uvlaka i tabulatora preko ravnala (Ruler), no ako elite sve oblikovati na jednom mjestu, trebate otvoriti dijaloki okvir Odlomak (Paragraph).

Postupak oblikovanja teksta pomou galerije brzih stilova:

oznaite tekst koji elite oblikovati. Za primjenu stila na odlomak


dovoljno je postaviti toku unosa u taj odlomak;

stil koji elite primijeniti na tekst jednostavno ete odabrati iz


galerije brzih stilova koja se nalazi na vrpci, na kartici Polazno (Home). Ondje su uvijek prikazani stilovi koji su se posljednji koristili. Ako ne vidite stil koji elite primijeniti, pritisnite gumb Vie (More) koji se nalazi na rubu prikaza zadnje koritenih stilova, kako biste proirili galeriju Brzih stilova (Quick Style).

Stilovi
Stil je skup oblikovanja koji se primjenjuje na pojedine dijelove teksta ili odlomke u dokumentu. Najee ureuje veliinu i oblik slova te nain poravnavanja. Omoguuje vam da na jednostavan nain primijenite viestruko oblikovanje na eljeni dio teksta ili objekt. Postoji vie vrsta stilova:

Stilovi su posloeni u skupinama: Elegantna (Elegant), Formalna (Formal), Jednostavno (Simple), Moderna (Modern), Rukopis (Manuscript), Tradicionalno (Tradicional), Word 2003, Word 2007, Zadano (Crno-Bijelo) (Default (Black and white)). Svaka skupina ima vlastiti nain oblikovanja pojedinih stilova.

Kreiranje novih stilova


elite li stvoriti novi stil za pojedini dio teksta, to najjednostavnije moete uiniti na sljedei nain:

za odlomke lako ete ga prepoznati po znaku koji se nalazi


ispred imena stila,

odaberite eljeni dio teksta, oblikujte ga na nain koji elite; kliknite desnom tipkom mia da biste oznaili taj oblikovani dio
teksta i odaberite naredbu Stilovi (Styles);

za znakove, za popise, za objekte, za tablice.


Unutar MS Worda 2010 stilovi se nalaze na kartici Polazno (Home).

odaberite Spremi odabir kao novi brzi stil (Save Selection as a


New Quick Style);

16

Obrada teksta koritenjem raunala (MS Word 2010)

17

u dijalokom okviru upiite naziv stila;

Kopiranje i premjetanje teksta


Podatke moete unositi i postupkom kopiranja i premjetanja teksta. Tekst moete kopirati ili premjestiti u drugo podruje istog dokumenta, u drugi Wordov dokument ili u dokument nekog drugog programa. Unutar MS Worda 2010 to moete napraviti:

koritenjem alata Izrei (Cut), Kopiraj (Copy) i Zalijepi (Paste) unu-

odabrano potvrdite gumbom U redu (OK).

tar kartice Polazno (Home), grupa Meuspremnik (Clipboard),

Promjene stila
Svaki od stilova po potrebi moete i mijenjati:

pomou mia, pomou tipkovnice.

pozovite dijaloki okvir Stilovi (Styles) iz grupe Stilovi (Styles); u padajuem izborniku stila postavite mi na naziv stila kojeg
elite mijenjati;

Kopiranje teksta
Prilikom kopiranja tekst ostaje nepromijenjen na istom mjestu, a kopija teksta umetnuta je u novo podruje dokumenta. Kopiranje teksta pomou naredbe Kopiraj i Zalijepi

pojavit e se strelica na koju kliknete te odaberete naredbu


Izmjena(Modify);

Oznaite tekst koji elite kopirati. Odaberite alat Kopiraj (Copy) na kartici Polazno (Home). Postavite toku unosa na mjesto na koje elite umetnuti kopiju. Odaberite alat Zalijepi (Paste) na kartici Polazno (Home).

Premjetanje teksta
otvorit e se dijaloki okvir Izmjena stila (Modify Style);
Postupkom premjetanja, tekst se premjeta na novi poloaj, a na mjestu gdje se prethodno nalazio vie ga nema. Kopiranje teksta pomou naredbe Izrei i Zalijepi

Oznaite tekst koji elite premjestiti. Odaberite alat Izrei (Cut) na kartici Polazno (Home). Postavite toku unosa na mjesto na koje elite umetnuti tekst
koji premjetate,

Odaberite alat Zalijepi (Paste) na kartici Polazno (Home). napravite potrebne izmjene i potvrdite s U redu (OK).
Operacija kopiranja i premjetanja teksta ostala je ista jo od prolih verzija MS Worda, no u 2010 verziji dodane su neke nove mogunosti oblikovanja teksta pri samom kopiranju. Tako se pri operaciji Zalijepi

18

Obrada teksta koritenjem raunala (MS Word 2010)

19

(Paste) nude nove mogunosti:

ispisu ne moraju vidjeti obrubi tablice.

Zadri izvorino oblikovanje (Keep


source formatting) tekst e imati ista oblikovanja na novom mjestu (novom odreditu) kao to je imao na izvoru,

Spoji oblikovanje (Merge Formatting)


novi e tekst poprimiti oblikovanje odredinog mjesta,

Zadri samo tekst (Keep text only)


zalijepit ete samo tekst bez ikakvog oblikovanja. Donja slika pokazuje primjer koritenja tablice za pisanje ivotopisa.

TABLICE
Rad s tablicama
Tablica je skup elija razmjetenih i organiziranih u redove i stupce. Svaka elija moe sadravati tekst, brojeve ili grafike objekte. Tablice imaju poseban tretman u dokumentu. Moete ih stvarati i mijenjati im veliinu kao grafikama, no one sadravaju tekst koji se moe oblikovati Wordovim standardnim alatima za oblikovanje znakova i odlomaka. Zapravo je tablica vrsta objekta u Wordu koja ima namjenu spremnika podataka. Veina korisnika poima tablicu u Wordu u njezinu doslovnom smislu i slui se njom iskljuivo kao klasinom tablicom s nazivima stupaca na vrhu, redovima podataka pod njima i mreom koja pokazuje strukturu. No tablice u Wordu moete koristiti za stvaranje svih vrsta dokumenata dopisa, izvjea, biltena, razliitih obrazaca. Umjesto razmjetanja i organiziranja elija u pravilnu mreu, moete napraviti elije, redove i stupce bilo koje veliine. Vie elija moete spojiti u jednu, jednu eliju moete dodatno podijeliti, a svaka elija moe imati svoju veliinu. Tablica vam moe osjetno olakati organizaciju dokumenta. Pritom se na

Umetanje tablice
Tablicu ete umetnuti uz pomo alata Tablica (Tables) na kartici Umetanje (Insert). Tu vam se nude mogunosti:

umetanje tablica prema gotovim predlocima (tzv. brze tablice),

umetanje neoblikovane tablice s odabranim brojem redaka i stupaca,

crtanje tablice pomou mia, pretvaranje teksta u tablicu.


Kada umetnete tablicu u dokument, na vrpci e se pojaviti dvije nove kartice: Dizajn (Design) i Raspored (Layout).

20

Obrada teksta koritenjem raunala (MS Word 2010)

21

Oblikovanje tablica
Promotrimo malo kartice koje se pojavljuju kada umetnete tablicu. Na kartici Dizajn (Design) nalaze se alati kojima moete ureivati tablicu kao cijeli objekt. Tu je svakako odmah vidljiva galerija Stilovi tablice (Tables Styles). Ovo je nova mogunost MS Worda 2010 kako bi vam olakala jednostavno i kvalitetno ureivanje tablica.

Tablica (Table)

Reci i stupci (Rows & Columns) Spajanje (Merge)

Upotrebom stilova tablica moete vrlo brzo i jednostavno oblikovati svoje tablice.

Veliina elije (Cell size) Poravnanje (Alignment) Podaci (Data)

oznaite tablicu koju elite oblikovati, kliknite lijevom tipkom mia na karticu Dizajn (Design), u grupi Stilovi tablice (Table Styles) postavite pokaziva na
svaki tablini stil dok ne pronaete stil koji elite koristiti. Za vie stilova pritisnite gumb sa strelicom Vie (More),

kliknite miem na stil koji elite primijeniti na tablicu.


Uz galeriju stilova, nalazi se i grupa Mogunosti stilova tablice (Table Style Options) s opcijama za dodatno dodavanje ili uklanjanje oblikovanja unutar samog stila. Jednako tako, ako imate potrebu dodatno oblikovati tablicu svojim oblikovanjima jer vas kreirani stilovi ne zadovoljavaju, moete upotrijebiti i alat za sjenanje elija i za dodavanje obruba tablici.

Umetanje i brisanje redaka i stupaca


Tablicu moete dodatno ureivati te po potrebi dodavati i brisati stupce i retke. Umetanje redaka Za dodavanje retka trebate:

oznaiti redak ili vie njih ispod ili iznad mjesta na koje elite
dodati novi redak (moete i staviti toku unosa u redak ili stupac),

na kartici Izgled (Layout) unutar grupe Reci i stupci (Rows and


Columns) odaberite alat Umetni ispod ili Umetni iznad (Insert Below ili Insert Above). Umetanje stupaca

Kartica Raspored (Layout) sastoji se pak od 6 grupa. Na toj se kartici nalaze alati za dodavanje i umetanje redaka, stupaca i elija, za promjenu veliine tablice, stupaca i elija, alati za poravnanje itd.

Postupak umetanja stupaca vrlo je slian. Razlika je jedino u tome to oznaavate stupce slijeva ili zdesna od mjesta na koje elite dodati stupac te odabirete alate Umetni lijevo (Insert Left) ili Umetni desno (Insert Right).

22

Obrada teksta koritenjem raunala (MS Word 2010)

23

Brisanje stupaca i redaka

oznaite stupce ili retke koje elite obrisati ili postavite toku
unosa u eliju retka odnosno stupca,

na kartici Izgled (Layout) unutar grupe Reci i stupci (Rows and


Columns) odaberite alat Izbrii (Delete),

Grafike oblike (Shapes), SmartArt oblike (SmartArt), Grafikone (Chart), Snimku zaslona (Screenshot).
Za umetanje grafikih objekata koristite grupu Ilustracija (Illustrations) na kartici Umetanje (Insert). Nain umetanja za isjeke crtea, slike, oblike, SmartArt grafike i grafikone je:

unutar alata odaberite naredbu Izbrii retke (Delete Rows),


Izbrii stupce (Delete Columns) ako elite obrisati retke tj. stupce. Za brisanje cijele tablice oznaite cijelu tablicu i odaberite naredbu Izbrii tablicu (Delete Table).

pozicionirati se na dio dokumenta u koji elite umetnuti grafiku, odabrati odreen alat za tu vrstu grafike.

GRAFIKI OBJEKTI
Umetanje graka
Unutar MS Worda 2010 nekoliko je vrsti grafika, a razlikuju se po nainu izrade i nainu rukovanja njima. No sve se grafike mogu podijeliti u dvije osnovne kategorije, a to su objekti i slike.

Oblikovanje graka
Snaga MS Worda 2010 lei u poboljanim mogunostima oblikovanja grafikih oblika. Kada nacrtate eljeni oblik ili umetnete neku SmartArt grafiku, otvorit e se nove dodatne kartice. Za neke grafike ete dobiti jednu karticu, a za neke ak dvije nove dodatne kartice.

Oblikovanje SmartArt grake


Umetanjem SmartArt grafike pojavljuju se nove kartice Dizajn (Design) i Oblik (Format). Kartica Dizajn (Design) sadrava sve stilove oblikovanja SmartArt grafike kao cjeline: stilovi za SmartArt grafiku, alate za promjenu izgleda same grafike, promjenu boje itd.

Objekti su nainjeni od posebnih linija i likova. Zovu ih i vektorskom grafikom. Mogu se rotirati i razvlaiti, dodavati sjene ili 3-D efekti. esto su sastavljeni od nekoliko grupiranih komponentnih objekata koje moete rastaviti.

Slike ili bitmape skupovi su pojedinanih ekranskih tokica


pixela. Izraene su u rasterskim programima (na primjer MS Paint) ili su digitalizirane kao fotografije digitalnih kamera. Slike takoer moete rastaviti, rastezati ili rotirati, ali im ne moete mijenjati boju ispune. Moete im mijenjati svjetlinu, kontrast ili ih prikazati kao crno-bijele. U Wordov dokument moete umetnuti:

Kartica Oblik (Format) sadrava alate za oblikovanje pojedinog dijela grafike, primjerice promjenu oblika i boje samo jednog elementa.

Isjeak crtea (Clip Art), Slike (Picture),

24

Obrada teksta koritenjem raunala (MS Word 2010)

25

Oblikovanje grakih oblika


Kada nacrtate eljeni oblik, otvara se nova dodatna kartica Oblikovanje (Format) unutar koje se nalaze alati za oblikovanje samog oblika. Kako se unutar pojedinih oblika moe pisati tekst, postoje i alati za oblikovanje teksta unutar oblika (primjerice WordArt stilovi).

pomo alata na toj kartici odreujete oblik i granicu pozadine koju elite

odbaciti.

Oblikovanje slike
MS Word 2010 je napravio veliki pomak u oblikovanju upravo slikovnih objekata. Sve dodatne mogunosti oblikovanja slika dobit ete nakon umetanja. Kada je slika umetnuta u dokument, pojavljuje se nova kartica Primjer pogledajte na sljedeoj slici: Sa slike e biti uklonjeno sve ono to je ljubiasto, a ako pojedine dijelove slike elite ostaviti, oznaavate ih olovicom.

Oblikovanje (Format). Na njoj se nalaze svi alati koje trebate kako biste to bolje oblikovali sliku i prilagodili je vlastitim potrebama. Najzanimljiviji alati na kartici svakako su nove mogunosti oblikovanja slike, a to su Stilovi slike (Picture

Umetanje grakona
Grafikon umeete u dokument pomou naredbe gumba Grafikon (Chart) na kartici Umetni (Insert). Postupak umetanja grafikona je:

postavite toku unosa u dio dokumenta u koji elite umetnutu


grafikon,

odaberite alat Grafikon (Chart), u dokumentu e se pojaviti dijaloki okvir Umetanje grafikona
Style). Jednako tako, osim tih efekata moete mijenjati i svjetlinu slike, boje slike te dodavati umjetnike efekte. Potpuno novi alat (ne postoji niti u jednoj prijanjoj verziji Worda) jest alat Ukloni pozadinu (Remove Background) . Kao to naziv kae, uklanja pozadinu sa slike. Kada ga aktivirate, otvara se nova kartica Uklanjanje pozadine (Background Removal) te uz (Insert Chart) u kojem odabirete vrstu i tip grafikona.

26

Obrada teksta koritenjem raunala (MS Word 2010)

27

Ono to vas moe zbuniti je to to se na kraju ovog postupka, u desnom dijelu ekrana prikazuje Excelov prozor s prikazanom tablicom i uzorkom unesenih podataka. To je stoga to su sada, u novijim verzijama Officea, MS Excel i MS Word bolje povezani, a posebice se to vidi pri kreiranju grafikona.

vam olakavaju ureivanje svakog pojedinog dijela dokumenta.

Kartica Izgled (Layout) sadrava pak alate za postavljanje i micanje pojedinih elemenata grafikona: osi, legende, pozadine...

Va je zadatak samo u tablicu unijeti svoje podatke. Unosom podataka grafikon e se automatski mijenjati i prilagoavati vaim podacima. Dovoljno je zatvoriti Excel da bi u Wordu i dalje ostao aktivan grafikon, no ako elite sauvati podatke iz Excela, trebate napraviti opciju spremanja u samom Excelu.

Karticom Oblik (Format) pak mijenjate oblikovanje pojedinih dijelova grafikona. Primjerice, elite da natpisi na vodoravnoj (x-osi) grafikona budu oblikovani u pojedino Word Art oblikovanje. To ete napraviti oznaavanjem dijela grafikona (vodoravne osi) i primjenom oblikovanja (odreenog WordArt stila).

Oblikovanje grakona
Kreiranjem grafikona otvaraju se ak tri nove kartice:

Snimka zaslona
Alat koji niste imali prilike upoznati u prolim verzijama MS Worda svakako je alat Snimka zaslona (Screenshot). Rije je o novoj mogunosti pomou koje moete izravno iz programa MS Word slikati aktivne prozore nekog drugog programa. Primjerice, radite na dva dokumenta usporedno: radite analizu svojeg poslovanja u Excelu te piete izvjetaj o toj analizi u Wordu. elite slikati jednu tablicu iz Excela te ju postaviti kao sliku unutar izvjetaja (Word dokument). Da biste to napravili, trebate:

Dizajn (Design), Izgled (Layout), Oblik (Format).


Da biste primijenili bilo koji od alata trebate:

oznaiti grafikon, odabrati karticu i s kartice kliknuti na odreeni alat.


Svaka kartica ima svoju funkciju. Kartica Dizajn (Design) sadrava alate za promjenu vrste grafikona, izmjenu podataka za grafikon te naravno gotove stilove za grafikone. Kao to vjerojatno ve uoavate, nova verzija MS Worda sadrava vrlo mnogo predefiniranih (ve gotovih) stilova koji

aktivirati alat Snimka zaslona (Screenshot), pojavit e se padajui izbornik sa slikama svih programa koji su
u tom trenutku otvoreni, a vi ete izabrati sliku koju elite (sliku

28

Obrada teksta koritenjem raunala (MS Word 2010)

29

programa Excel gdje se nalazi analiza). Ovaj vam alat nudi mogunost da odredite ak i koji dio pojedinog ekrana elite uslikati. Bitno je samo naglasiti da ete moi uslikati samo dio onog ekrana koji je prvi na popisu (prvi s lijeve strane).

a kako svi dokumenti paketa Office koriste iste teme, mogue je postii ujednaen izgled razliitih dokumenata. Teme moete mijenjati tako da s kartice Izgled stranice (Page Layout), grupa Teme (Themes) izaberete alat Teme (Themes). Kada primjenjujete neku temu u dokument, tada odreujete skup fontova, boja i efekata koje ete upotrebljavati u tom dokumentu. No to napraviti kada izaberete jednu temu, ali vam se ne sviaju primjerice boje koje su unutar te teme? MS Word 2010 stvoren je da biste ga maksimalno mogli prilagoditi sebi pa tako svaki od ova tri dijela koje ine temu moete posebno mijenjati.

SAVJET: Kako ete omoguiti da ba odreeni ekran bude prvi na popisu? U traci zadataka prvo kliknite na program iji dio elite slikati, a onda se vratite u svoj Wordov dokument te tek tada pokrenite slikanje (alat Snimaka zaslona (Screenshot) -> opcija Zaslonski isjeak (Screen Clipping)). Time ste omoguili da zadnji program prije Worda bude upravo onaj koji elite slikati..

Na kartici Izgled stranice (Page Layout) izaberite Boje (Colors)


te iz padajueg izbornika odaberite boju dokumenta koju elite primijeniti.

Na kartici Izgled stranice (Page Layout) unutar grupe Teme


(Themes) izaberite alat Fontovi (Fonts) te promijenite fontove.

Na kartici Izgled stranice (Page Layout) unutar grupe Teme

OBLIKOVANJE DOKUMENTA
Kada ste upisali sav tekst u Word i oblikovali sve tablice i slike kako ste eljeli, na red dolazi oblikovanje dokumenta da izgleda kao jedna cjelina. Mogunosti koje vam se nude jesu: oblikovanja zaglavlja i podnoja, definiranja dizajna cijelog dokumenta pomou tema, umetanje naslove stranice, pregled pravopisa i gramatike.

(Themes) izaberite alat Efekti (Effects) te promijenite efekte.

Tema dokumenta
Tema dokumenta (Themes) je skup specifinih oblikovanja koja odreuju va dokument, a to su skupovi boja, fontova i efekata. Ona prua specifina grafika rjeenja unutar dokumenta te uz pomo njih vrlo efektno i jednostavno moete svojim dokumentima osigurati profesionalan izgled. Program Word nudi nekoliko unificiranih tema dokumenta,

30

Obrada teksta koritenjem raunala (MS Word 2010)

31

Prekidi
Prekid ili prijelom svojevrsna je stanka u dokumentu. Omoguuje vam da napravite vizualni i logiki prijelaz na drugi dio teksta. Program Word poznaje vie kategorije prijeloma:

Ovako e to izgledati ako kliknete na prikazivanje skrivenih znakova. Odlika prijeloma stranice jest u tome to e tekst iza prekida stranice uvijek zapoinjati na novoj stranici, bez obzira na unos prije prekida stranice. Ako tekst prije prekida stranice prijee na novu stranicu, na sljedeu e prijei i unos iza prijeloma stranice.

stranice, stupca, teksta, odjeljka (sekcije).

Naslovna stranica
Koliko ste puta kreirali neki dokument u MS Wordu i nali se u situaciji da morate sami kreirati naslovnu stranicu? Do sada je taj posao bio poprilino teak, ne moda s tehnike strane, koliko sa strane dizajna. Sada u MS Wordu 2010 postoji mogunost da dodate lijepu, unaprijed dizajniranu naslovnu stranicu. Alat Naslovna stranica (Cover Page) pronai ete na kartici Umetni (Insert). Naslovna e se stranica automatski postaviti kao prva stranica dokumenta te e sadravati polja koja moete popuniti ili pak izbrisati (primjerice polja za upis naslova dokumenta, autora, datuma kreiranja itd.). Ako za bilo koje od polja ne elite da se prikazuje, dovoljno ga je oznaiti i pritiskom na tipku izbrisati.

Prijelom stranice
Vjerojatno najvaniji prijelom jest prijelom stranice. Veina korisnika MS Worda prelazi na novu stranicu tako da uzastopce pritie tipku dok ne doe do druge stranice. Ovo je moda praktian nain, ali nije ba najbolji. Zato? Moete napraviti mali pokus. Otvorite novi prazan dokument i na poetku prve stranice napiite jednu reenicu. Tada tipkom preite na drugu stranicu te na poetku te druge stranice napiite takoer neku reenicu. Sada se vratite na prvu stranicu te ispod prve reenice dodajte malo vei dio teksta. Pogledajte to se dogodilo s reenicom na drugoj stranici? Ona se pomaknula prema dolje. To je zato to je broj praznih odlomaka koje ste kreirali pri stvaranju druge stranice ostao isti, a dodavanjem ste novih odlomaka na prvoj stranici pomicali tekst na drugoj stranici. Stoga je, da se ovako neto ne bi dogaalo, potrebno koristiti prijelome stranica. Da bi napravili prijelom stranice, dovoljno je pozicionirati se kursorom mia na kraj teksta te s kartice Umetanje (Insert) unutar grupe Stranice (Pages) kliknuti na alat Prijelom stranice (Page Break).

Zaglavlje i podnoje
Zaglavlje i podnoje podruja su u gornjoj i donjoj margini svake stranice dokumenta. U njih moete umetnuti tekst ili grafike na primjer, brojeve stranica, datum, logotip tvrtke, naslov dokumenta ili naziv datoteke, kao i ime autora. Zaglavlja i podnoja najbolje moete vidjeti na primjeru poslovnih memoranduma. Obino se unutar zaglavlja i podnoja memoranduma mogu uoiti podaci o pojedinoj tvrtki ili organizaciji: broj telefona, adresa, web-stranica itd.

NAPOMENA: Zaglavlje i podnoje vidljivi su na zaslonu samo kod nekih prikaza dokumenta: Izgled ispisa (Print Layout) i Pretpregled ispisa (Print Preview). U obinom prikazu Nacrt (Draft), u prikazu itanje preko cijelog zaslona (Full Screen Reading) i u prikazu Struktura (Outline) nisu vidljivi.

32

Obrada teksta koritenjem raunala (MS Word 2010)

33

Dodavanje zaglavlja i podnoja


Podruja zaglavlja i podnoja zadano postoje na gornjoj i donjoj margini dokumenta. Da bi se ta podruja prikazivala, treba im dodati tekst ili neku sliku. Dodavanje i oblikovanje zaglavlja i podnoja moete napraviti tako da aktivirate alate Zaglavlje (Header) ili Podnoje (Footer) na kartici Umetni (Insert) unutar grupe Zaglavlje i podnoje (Header and Footer). Kada aktivirate pojedini alat, pojavit e se padajui izbornik s ugraenim mogunostima izgleda zaglavlja i podnoja. Uoite da se nazivi nekih od izgleda podudaraju s nazivima izgleda za naslovnu stranicu. Ovim vam povezivanjem MS Word omoguuje da odaberete izgled samog dokumenta te da ga koncepcijski slijedite i time dobijete ujednaen izgled. Naravno, ako volite sami ureivati zaglavlja i podnoja, to moete uiniti aktivirajui opcije Uredi zaglavlje (Edit Header) i Uredi podnoje (Edit Footer) unutar izbornika svakog pojedinog alata.

Unutar zaglavlja tj. podnoja moete pomou alata dodati broj stranica, datum i vrijeme, sliku ili pak isjeak crtea. Nakon zavretka unosa i oblikovanja teksta dvaput kliknite miem u podruje teksta dokumenta ili kliknite na gumb Zatvori zaglavlje i podnoje (Close Header nad Footer) na kartici Alati zaglavlja i podnoja (Header and Footer Tools). Podruje teksta dokumenta ponovo postaje aktivno, a tekst u zaglavlju je svjetliji i nije dostupan za izmjene.
NAPOMENA: elite li imati razliita zaglavlja na parnim i neparnim stranicama, kao i na prvoj stranici dokumenta, na kartici Alati zaglavlja i podnoja (Header and Footer Tools) ukljuite opcije Razliite parne i neparne stranice (Different odd and even) i Razliita prva stranica (Different first page).

Provjera pravopisa
Svaki napisani dokument potrebno je gramatiki i pravopisno provjeriti. Za hrvatski jezik provjera pravopisa vrijedi, ali gramatike naalost ne. No to ne znai da vam ovaj alat nije od velike koristi. Provjera pravopisa i gramatike na onom je jeziku koji je postavljen u dokumentu. Na statusnoj je traci ispisan postavljeni jezik dokumenta.

Nakon odabira naredbe Uredi zaglavlje (Edit Header) ili Uredi podnoje (Edit Footer), na vrpci e se automatski pojaviti kartica Alati zaglavlja i podnoja (Header and Footer Tools) Dizajn (Design) koja omoguuje rad sa zaglavljima i podnojima.

Jezik postavljate tako da:

kliknete miem na informaciju o jeziku u statusnoj traci. Prikazat e se dijaloki okvir Jezik (Language),

u prikazanom okviru odaberete


eljeni jezik. Za upuivanje na mogue pravopisne probleme Word koristi valovito crveno podcrtavanje. Za upuivanje na mogue gramatike probleme koristi valovito zeleno podcrtavanje. Pravopis i gramatiku moete

34

Obrada teksta koritenjem raunala (MS Word 2010)

35

provjeriti i istodobno. Opciju provjere pravopisa moete koristiti na dva naina:

pregledavanje dokumenta do zavretka njegova ureivanja ili ako ste dobili dokument s moguim pravopisnim pogrekama. Pravopis i gramatiku moete provjeriti na nekoliko naina:

tijekom pisanja teksta, na kraju pisanja dokumenta.


Da biste mogli provjeravati pravopis tijekom pisanja, prvo trebate provjeriti je li ukljuena automatska provjera. To ete uiniti:

pomou gumba Pravopis i gramatika (Spelling and Grammar)


na kartici Pregled (Review) u grupi Lektura (Proofing),

pomou funkcijske tipke F7.


Oba naina pozivaju dijaloki okvir Pravopis i gramatika (Spelling and Grammar). Kad Word pronae mogue pravopisne probleme, u dijalokom e okviru Pravopis i gramatika (Spelling and Grammar) neispravno napisanu rije ili rije koja nije u rjeniku napisati crvenim slovima. Na vama je samo da odaberete jednu od ponuenih mogunosti u dijalokom okviru.
NAPOMENA: Gumb Promijeni sve (Change All) u dijalokom okviru dobro je izbjegavati. Naime, u tom e sluaju sve pronaene pogreno napisane rijei biti automatski zamijenjene prvom rijei iz popisa prijedloga. Prva rije s popisa ne mora biti i prava zamjena za pogreno napisanu rije.

odabirom opcije Mogunosti (Options) unutar prikaza


Backstage,

kada se otvori dijaloki okvir, pod opcijom Jezina provjera


(Proofing) pronai ete naredbe za ukljuivanje pravopisa,

pod grupom Prilikom ispravljanja pravopisa i gramatike


u programu Word (When correcting spelling and grammar in Word) potvrdite okvir Provjeravaj pravopis tijekom upisivanja (Check spelling as you type). Ukljuivanjem ispravljanja omoguit ete da Word provjerava pravopis tijekom pisanja tako da usporeuje napisanu rije s rijeima u ugraenom rjeniku. Ako napisana rije ne postoji u rjeniku ili je napisana netono, Word podcrtava rije crvenom valovitom crtom. Ako Word uoi mogue pogreke u gramatici, podcrtava ih zelenom valovitom crtom. Kada uoite greku, dovoljno je uiniti sljedee:

desnom tipkom kliknuti na rije koja je podcrtana crvenom ili


zelenom valovitom crtom;

prikazat e se izbornik preaca


iz kojeg odabirete alternativu pravopisa ili jednu od ponuenih naredbi;

ako u popisu prijedloga pravilno


napisanih rijei postoji rije koja moe zamijeniti vau, kliknite na eljenu rije iz prijedloga. Podcrtana e pogreno napisana rije biti zamijenjena odabranom rijei. Ako je rije podcrtana, a pouzdano znate da je pravilno napisana, kliknite na naredbu Dodaj u rjenik (Add to Dictionary). Tim ste postupkom tu rije dodali u rjenik i program je vie nee podcrtavati. Provjeru pravopisa i gramatike nakon upisa koristite kada elite odgoditi

MS OFFICE WEB-APLIKACIJE
Windows Live i usluge Ofce webaplikacije
Windows Live je skup programa i servisa, dostupan svima besplatno. Ako ste za razgovor preko Interneta koristili Windows Messenger

36

Obrada teksta koritenjem raunala (MS Word 2010)

37

(MSN), onda ste dio Live zajednice, a da toga moda niste ni bili svjesni. Windows Live je u svojoj sri web-servis, ali i mnogo vie od toga. On vam daje i programe za vae kuno raunalo te za mobilni ureaj. Kao web-servis, Windows Live nudi vam sljedee usluge:

koje vam Windows Live nudi. Iako su sve usluge svakako zanimljive, ovdje e biti poblie opisana mogunost SkyDrive i Office web-aplikacije.

rad s potom, rad s kalendarima, rad s kontaktima, rad i dijeljenje fotografija, opciju SkyDrive te mogunost rada s Office web-aplikacijama.

SkyDrive
Unutar Windows Live sustava postoji dio koji se naziva SkyDrive. To je, naime, usluga koja vam omoguuje da pohranjujete svoje dokumente unutar mapa tog servisa te da vam vai dokumenti budu uvijek dostupni bez obzira nalazite li se za svojim raunalom ili ne, pri emu vam je na raspolaganju 25 GB prostora. SkyDriveu pristupate tako da iz glavnog izbornika Windows Livea izaberete opciju SkyDrive.

Poetni koraci za rad s Windows Live sustavom


Da biste mogli zapoeti rad s Windows Live sustavom, trebate imati tzv. Live ID. To su pristupni podaci: korisniko ime u obliku e-adrese te lozinka. Ako ste ve koristili neki od Live servisa, poput MSN Messengera, tada te podatke ve imate. Ako nemate, moete se besplatno registrirati preko bilo kojeg Live servisa. Moda je najbolji i najbri nain otii na stranicu www.hotmail.com te se tamo registrirati. Kada se registrirate, otvorit e se stranica kako je prikazano na slici. Sada moete zapoeti s uporabom svih mogunosti Dokumente koje imati pohranjene na raunalu moete dodavati tako da kliknete na Dodaj datoteke.

Nakon toga trebate odrediti gdje ete pospremiti svoje dokumente hoe li to biti u ve kreiranu mapu My Documents ili pak u novu mapu. Ako elite otvoriti novu mapu, jedanput kliknite na opcije New Folder.

Utipkajte naziv mape i pritisnete gumb Next.

38

Obrada teksta koritenjem raunala (MS Word 2010)

39

Kreiranje novog dokumenta pomou Ofce web-aplikacija


Kada se prijavite na Windows Live, pronaite opciju Office.

Da biste dodavali svoje dokumente, odabirete gumb Pretrai. Izaberite dokument koji elite postaviti te kliknite gumb Otvori.

Klikom na tu opciju otvara se novi dio zaduen za rad s programima: Word, Excel, PowerPoint i OneNote. Odabirom bilo kojeg od programa otvara se okvir u koji je potrebno prvo upisati naziv dokumenta, a zatim se otvara sam program.

Aplikacije Word, Excel, PowerPoint i OneNote u ovom su segmentu malo drugaije od izvornih programa instaliranih na raunalu. Nemate toliko mogunosti za oblikovanje i ureivanje dokumenata, a ni prikaz Backstage ne postoji u svojoj izvornoj formi. No alati koji vam se nude dovoljni su za osnovno kreiranje i oblikovanje te e vam svakako pomoi pri ureenju osnovnih dokumenata. Nakon toga je potrebno odabrati gumb Upload. Vaa je slika postavljena na SkyDrive. Moi ete joj pristupiti s bilo kojeg raunala na svijetu, ako je ono povezano na Internet.

Ofce web-aplikacije
Svoje dokumente moete kreirati i preko Office web-aplikacija.
NAPOMENA: Za sada je ureivanje i stvaranje dokumenata preko Office web-aplikacija dostupno samo korisnicima koji imaju instaliran MS Office 2010, no Microsoft uskoro planira dostupnost svima koji imaju Windows Live ID.

40

Obrada teksta koritenjem raunala (MS Word 2010)

41

Ureivanje dokumenta unutar Ofce web-aplikacija


Svoje dokumente koje ste postavili na SkyDrive moete otvarati i pregledavati, no moete ih i ureivati. Otvorite dokument na SkyDriveu na sljedei nain.

Prijavite se na Windows Live te otvorite SkyDrive. Otvorite mapu unutar koje se dokument nalazi. Kada miem doete na naziv dokumenta, postaju vam dostupne
opcije: a. b. Edit in browser otvara dokument u web-aplikaciji, Open in Word otvara dokument u Wordu ako ste kreirali Word dokument.

Put do boljeg radnog mjesta


Upis zvanja u radnu knjiicu

Meunarodni certifikati ;

Postani: Odabirom opcije Edit in browser otvara se dokument u webaplikaciji te ga moete po volji dalje ureivati.

Spremite promjene odabirom kartice Datoteka (File) i zatim


odaberite opciju Spremi (Save).

Web dizajner Grafiki dizajner Specijalist za digitalnu fotografiju i obradu Specijalist za digitalni video i montau
Zato Algebrini polaznici pronalaze bolja radna mjesta?
Polaznik dobiva originalni Adobe certifikat Algebra je jedini Adobe Authorized Training Center Svi predavai imaju Adobe certifikat Koristimo originalni Adobe softver u posljednjoj verziji

ZAGREB / Maksimirska 58a / 01 2332 861 ZADAR / pire Brusine 16/2 / 023 315 888 SPLIT / Slavieva 15 / 021 444 555 RIJEKA / Zanonova 1 / 051 214 036 OSIJEK / Reisnerova 74 / 031 373 400 PULA / Ciscuttijeva 2 / 052 350 380

www.algebra.hr

42

Obrada teksta koritenjem raunala (MS Word 2010)

43

Put do boljeg radnog mjesta


Upis zvanja u radnu knjiicu

Meunarodni certifikati ;

Postani:

ECDL Operater ECDL Specijalist Samostalni knjigovoa


Algebra - put do boljeg radnog mjesta:
U posljednjih 7 godina u prosjeku 76% radnih mjesta objavljenih na MojPosao zahtjeva poznavanje rada na raunalu
Izdvojeno iz analize najtraenijih radnih mjesta 2004.-2010. na portalu

Jedini struni studij raunarstva s rastom upisa od 25%


Visoka kola za primijenjeno raunarstvo
Ilica 242 (ulaz iz Domobranske), Zagreb / 01 2222 182 info@racunarstvo.hr ; prijava@racunarstvo.hr

ZAGREB / Maksimirska 58a / 01 2332 861 ZADAR / pire Brusine 16/2 / 023 315 888 SPLIT / Slavieva 15 / 021 444 555 RIJEKA / Zanonova 1 / 051 214 036 OSIJEK / Reisnerova 74 / 031 373 400 PULA / Ciscuttijeva 2 / 052 350 380

www.algebra.hr

www.racunarstvo.hr

www.facebook.com/racunarstvo

44

Obrada teksta koritenjem raunala (MS Word 2010)

Put do boljeg radnog mjesta


Upis zvanja u radnu knjiicu

Meunarodni certifikati ;

ZAGREB / Maksimirska 58a / 01 2332 861 ZADAR / pire Brusine 16/2 / 023 315 888 SPLIT / Slavieva 15 / 021 444 555 RIJEKA / Zanonova 1 / 051 214 036 OSIJEK / Reisnerova 74 / 031 373 400 PULA / Ciscuttijeva 2 / 052 350 380

twitter.com/algebra_hr

facebook.com/algebra.hr

www.algebra.hr