You are on page 1of 23

classid

65473
65473
65473
65473
65473
65473
65473
65473
65473
65473
65473
65473
65473
65473
65473
65473
65473
65473
65473
65473
65473
65473
65473
65473
65473
65473
65473
65473
65473
65473
65473
65473
65473
65473
65473
65474
65474
65474
65474
65474
65474
65474
65474
65474
65474
65474
65474
65474
65474
65474
65474
65474
65474
65474
65474
65474
65474
65474
65474
65474
65474
65474
65474
65474
65474
65474
65474
65474
65474
65474
65475
65475
65475
65475
65475
65475
65475
65475
65475
65475
65475
65475
65475
65475
65475
65475
65475
65475
65475
65475
65475
65475
65475
65475
65475
65475
65475
65475
65475
65475
65475
65475
65475
65475
65475
65476
65476
65476
65476
65476
65476
65476

name
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I

SectionType
note
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 01A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 02A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 03A
TN T 04A
TN T 04A
TN T 04A
TN T 04A
TN T 04A
TN T 04A
TN T 04A

StudentID
20130137
20130156
20130284
20130515
20130541
20130960
20130986
20130744
20131146
20131161
20131163
20131143
20131494
20131538
20131557
20131879
20131885
20131981
20132211
20132283
20115961
20132567
20132602
20132679
20132771
20132893
20132919
20133371
20120896
20133693
20134516
20134293
20134302
20134339
20134424
20130100
20130211
20130226
20130252
20130258
20130350
20130853
20130571
20131061
20131158
20131331
20131766
20131772
20132386
20132409
20132475
20132520
20132743
20132860
20133058
20133280
20133340
20133475
20133528
20133794
20134099
20134191
20134219
20134468
20134308
20121068
20134377
20121074
20134535
20134610
20130045
20130096
20130164
20130323
20130334
20130418
20130520
20130537
20130957
20130667
20130678
20131088
20131220
20131284
20131874
20131965
20131821
20132174
20132227
20132299
20091653
20132508
20132579
20133074
20133099
20133640
20133487
20112671
20133717
20133782
20133847
20133925
20134003
20134262
20134343
20130403
20130526
20130550
20130952
20130643
20131119
20131659

studentname
Nguyn Hong Anh
Nguyn Quang Anh
Nguyn Trng Bch
Nguyn c Cng
Trn Th Cng
V nh ng
H Duy c
Nguyn Trng Dng
Bi Hong H
Nguyn Thanh H
Nguyn Th H
Thi Xun Hanh
Trn Huy Hip
Nguyn Vn Ho
Phm c Hon
Nguyn nh Hng
Nguyn Mnh Hng
Trn Quc Hng
Nguyn Tng Lm
Nguyn Ngc Linh
Ma Vn Lu
Bi ng Minh
Nguyn Tun Minh
Nguyn Hong Nam
Trn i Ngha
Li Thy Ninh
Hong Vn Phi
V Anh Sn
Nguyn Duy Thng
Nguyn Vit Thng
V Minh T
Nguyn nh Tun
Nguyn Mnh Tun
Trn Quang Tun
Nguyn Ngc Tng
L Tun Anh
Phng Anh
Trn Nam Anh
V Tun Anh
H Trng nh
Ph c Bnh
Nguyn Tin t
Nguyn Vn Dun
Quch Minh c
Nguyn c H
Phm Vn Hu
Nguyn Hu Huy
Nguyn Quang Huy
Nguyn Quang Long
Trn c Long
Phm Tin Lc
L Vn Mnh
Cao Th Ngn
Ng c Nht
Kiu Minh Phc
Bi Ngc Sn
Nguyn Vn Sn
Nguyn Ch Thanh
Nguyn Hong Thnh
Xun Th
H Vn Trn
Trn Quang Trung
Nguyn Khc Trng
Cao Anh T
Nguyn Thanh Tun
Trn Anh Tun
Bi Thanh Tng
V Tr Tuyn
Nguyn Th Uyn
Nguyn Quang Vinh
inh Minh Anh
L Tun Anh
Nguyn Th Kim Anh
ng Trn Bnh
Nguyn Hip Bnh
L c Chnh
Nguyn Mnh Cng
Trn c Cng
Trn Xun ng
Nguyn Hu Dng
Nguyn Tin Dng
Bi Vit Trng Giang
Long Hi
L Vn Ho
Ng Th Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Ngc Huyn
Nguyn Cnh K
Trn Tr Lm
Nguyn Trng Linh
Nguyn Nguyn Long
ng Vn Mnh
Hong c Minh
inh c Quang
Nguyn Vn Quang
Phm Ngc Thch
Nguyn Vn Thanh
Phm Vn Thnh
Dng Ngc Th
Trn Ngc Thnh
Nguyn Vn Thuyn
inh Vnh Tin
L c Ton
Hong Ngc Tun
Trnh Minh Tun
Trn nh Chin
Phan Mnh Cng
Mai Ngc Du
Nguyn Phng ng
Hu Dng
Trn Hong Giang
Vi Ngc Hong

birthdate
07/13/1995
04/14/1995
02/28/1995
11/30/1995
05/16/1995
01/02/1995
05/18/1995
03/24/1995
05/08/1995
04/24/1995
01/04/1995
08/08/1995
02/06/1995
08/08/1995
05/17/1995
07/16/1989
01/03/1995
04/12/1995
02/09/1995
10/28/1995
05/26/1993
12/12/1995
08/26/1995
07/28/1995
11/24/1995
08/10/1995
04/14/1995
11/23/1995
06/01/1994
10/16/1995
04/01/1995
10/30/1995
06/11/1995
06/25/1995
08/26/1995
05/04/1995
08/06/1995
12/16/1995
11/30/1995
10/16/1995
11/17/1995
03/31/1995
09/27/1995
12/08/1995
11/29/1995
11/24/1995
10/05/1995
11/11/1995
06/28/1995
12/05/1995
04/11/1995
02/26/1995
10/10/1995
09/08/1995
10/25/1995
05/05/1995
07/29/1995
09/23/1992
02/12/1995
10/02/1995
05/19/1995
11/01/1995
10/06/1995
01/02/1995
08/02/1995
02/03/1994
04/14/1995
01/11/1994
09/23/1995
04/24/1995
07/23/1995
01/01/1995
08/05/1995
08/20/1995
03/03/1995
01/12/1995
10/20/1995
02/26/1995
02/06/1995
09/26/1995
03/26/1995
01/21/1995
11/12/1995
10/22/1995
09/17/1995
12/24/1995
07/29/1995
08/31/1995
11/22/1995
07/22/1995
03/23/1991
03/10/1995
12/07/1995
05/06/1995
03/05/1995
04/23/1995
04/18/1995
02/01/1993
06/12/1995
08/03/1995
10/11/1995
11/03/1995
11/18/1995
12/15/1994
09/11/1995
07/18/1995
03/12/1995
05/27/1995
11/25/1995
01/03/1995
04/07/1995
08/29/1994

groupname
Nhm TN termid
BK2.01 K58
Nhm 1
20131
BK2.01 K58
Nhm 1
20131
BK2.01 K58
Nhm 1
20131
BK2.02 K58
Nhm 1
20131
BK2.03 K58
Nhm 1
20131
BK2.01 K58
Nhm 1
20131
BK2.01 K58
Nhm 2
20131
BK2.02 K58
Nhm 2
20131
BK2.01 K58
Nhm 2
20131
BK2.02 K58
Nhm 2
20131
BK2.02 K58
Nhm 2
20131
BK2.03 K58
Nhm 2
20131
BK2.01 K58
Nhm 3
20131
BK2.03 K58
Nhm 3
20131
BK2.03 K58
Nhm 3
20131
BK2.02 K58
Nhm 3
20131
BK2.03 K58
Nhm 3
20131
BK2.03 K58
Nhm 3
20131
BK2.01 K58
Nhm 4
20131
BK2.03 K58
Nhm 4
20131
CN KT Ha hc 1-K56
Nhm 4
20131
BK2.01 K58
Nhm 4
20131
BK2.01 K58
Nhm 4
20131
BK2.03 K58
Nhm 4
20131
BK2.01 K58
Nhm 5
20131
BK2.02 K58
Nhm 5
20131
BK2.02 K58
Nhm 5
20131
BK2.02 K58
Nhm 5
20131
KT c kh 04 K57
Nhm 5
20131
BK2.01 K58
Nhm 5
20131
BK2.01 K58
Nhm 6
20131
BK2.01 K58
Nhm 6
20131
BK2.02 K58
Nhm 6
20131
BK2.02 K58
Nhm 6
20131
BK2.01 K58
Nhm 6
20131
BK2.12 K58
Nhm 1
20131
BK2.12 K58
Nhm 1
20131
BK2.12 K58
Nhm 1
20131
BK2.12 K58
Nhm 1
20131
BK2.12 K58
Nhm 1
20131
BK2.12 K58
Nhm 1
20131
BK2.12 K58
Nhm 2
20131
BK2.12 K58
Nhm 2
20131
BK2.12 K58
Nhm 2
20131
BK2.12 K58
Nhm 2
20131
BK2.12 K58
Nhm 2
20131
BK2.12 K58
Nhm 2
20131
BK2.12 K58
Nhm 3
20131
BK2.12 K58
Nhm 3
20131
BK2.12 K58
Nhm 3
20131
BK2.12 K58
Nhm 3
20131
BK2.12 K58
Nhm 3
20131
BK2.12 K58
Nhm 3
20131
BK2.12 K58
Nhm 4
20131
BK2.12 K58
Nhm 4
20131
BK2.12 K58
Nhm 4
20131
BK2.12 K58
Nhm 4
20131
BK2.12 K58
Nhm 4
20131
BK2.12 K58
Nhm 4
20131
BK2.12 K58
Nhm 5
20131
BK2.12 K58
Nhm 5
20131
BK2.12 K58
Nhm 5
20131
BK2.12 K58
Nhm 5
20131
BK2.12 K58
Nhm 5
20131
BK2.12 K58
Nhm 5
20131
BK1.100 K57
Nhm 6
20131
BK2.12 K58
Nhm 6
20131
KT c kh 02 K57
Nhm 6
20131
BK2.12 K58
Nhm 6
20131
BK2.12 K58
Nhm 6
20131
BK2.03 K58
Nhm 1
20131
BK2.04 K58
Nhm 1
20131
BK2.04 K58
Nhm 1
20131
BK2.03 K58
Nhm 1
20131
BK2.03 K58
Nhm 1
20131
BK2.03 K58
Nhm 1
20131
BK2.04 K58
Nhm 2
20131
BK2.06 K58
Nhm 2
20131
BK2.04 K58
Nhm 2
20131
BK2.04 K58
Nhm 2
20131
BK2.04 K58
Nhm 2
20131
BK2.03 K58
Nhm 2
20131
BK2.03 K58
Nhm 3
20131
BK2.03 K58
Nhm 3
20131
BK2.06 K58
Nhm 3
20131
BK2.04 K58
Nhm 3
20131
BK2.04 K58
Nhm 3
20131
BK2.04 K58
Nhm 3
20131
BK2.04 K58
Nhm 4
20131
BK2.04 K58
Nhm 4
20131
K thut in 1 K54
Nhm 4
20131
BK2.06 K58
Nhm 4
20131
BK2.03 K58
Nhm 4
20131
BK2.03 K58
Nhm 4
20131
BK2.03 K58
Nhm 5
20131
BK2.03 K58
Nhm 5
20131
BK2.03 K58
Nhm 5
20131
in t-Truyn thng 06-K56
Nhm 5
20131
BK2.03 K58
Nhm 5
20131
BK2.04 K58
Nhm 5
20131
BK2.03 K58
Nhm 6
20131
BK2.04 K58
Nhm 6
20131
BK2.03 K58
Nhm 6
20131
BK2.04 K58
Nhm 6
20131
BK2.04 K58
Nhm 6
20131
BK2.13 K58
Nhm 1
20131
BK2.12 K58
Nhm 1
20131
BK2.13 K58
Nhm 1
20131
BK2.12 K58
Nhm 1
20131
BK2.13 K58
Nhm 1
20131
BK2.13 K58
Nhm 1
20131
BK2.12 K58
Nhm 2
20131

AcademicName
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut

TimeTable
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11

TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,15h00-17h00,D3-202
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203

65476
65476
65476
65476
65476
65476
65476
65476
65476
65476
65476
65476
65476
65476
65476
65476
65476
65476
65476
65476
65476
65476
65476
65476
65476
65476
65476
65476
65477
65477
65477
65477
65477
65477
65477
65477
65477
65477
65477
65477
65477
65477
65477
65477
65477
65477
65477
65477
65477
65477
65477
65477
65477
65477
65477
65477
65477
65477
65477
65477
65477
65477
65477
65478
65478
65478
65478
65478
65478
65478
65478
65478
65478
65478
65478
65478
65478
65478
65478
65478
65478
65478
65478
65478
65478
65478
65478
65478
65478
65478
65478
65478
65478
65478
65478
65478
65478
65478
65479
65479
65479
65479
65479
65479
65479
65479
65479
65479
65479
65479
65479
65479
65479

Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I

TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN

T 04A
T 04A
T 04A
T 04A
T 04A
T 04A
T 04A
T 04A
T 04A
T 04A
T 04A
T 04A
T 04A
T 04A
T 04A
T 04A
T 04A
T 04A
T 04A
T 04A
T 04A
T 04A
T 04A
T 04A
T 04A
T 04A
T 04A
T 04A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 05A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 06A
T 07A
T 07A
T 07A
T 07A
T 07A
T 07A
T 07A
T 07A
T 07A
T 07A
T 07A
T 07A
T 07A
T 07A
T 07A

20114073
20131702
20131803
20131839
20132133
20132139
20132173
20132231
20132251
20132286
20132352
20132355
20132471
20132615
20132625
20132691
20104125
20132928
20133061
20133237
20133259
20133802
20133967
20134128
20134487
20134517
20134425
20134557
20114627
20130041
20130030
20130133
20130396
20130905
20130862
20130967
20130948
20130983
20131051
20130682
20131252
20131454
20131498
20131618
20131640
20131693
20131737
20132047
20132074
20132179
20124482
20132631
20132879
20132979
20133140
20133315
20133447
20133670
20133971
20134012
20134138
20134183
20134507
20130038
20130105
20130241
20130791
20130891
20130982
20131073
20130676
20131159
20131456
20131526
20131552
20131645
20104124
20131932
20132034
20132140
20115633
20132380
20132586
20132872
20133152
20133073
20133089
20133209
20133425
20133560
20133940
20134016
20134094
20134217
20134472
20134458
20134352
20134568
20130075
20130174
20109205
20130231
20130421
20130902
20130945
20131004
20131062
20130726
20130745
20130599
20131157
20131176
20131263

M Th Hng
Nguyn Vn Hp
Trn Vn Huy
Nguyn Hng Huynh
L Quang Kin
Nguyn Hong Kin
H Mnh Kng
V Vn Lm
ng Duy Linh
Nguyn Th Linh
inh Vn Long
on V Hong Long
Lu Vn Lc
T Tun Minh
V Th Minh
Nguyn Vn Nam
Phm nh Nht
on Xun Phong
o Minh Phng
Phm Xun Qunh
Phan L Sang
Phm Vn Th
Trn Thin Tin
M Vn Trng
Nguyn Danh Vit T
V Ngc T
Nguyn Quang Tng
Nghim Xun Vn
Cn Vit Anh
ng Ngc Anh
Dng Hoi Anh
Nguyn c Anh
Nguyn Vn Chin
Trn Vn ng
Phan Quc t
Bi Duy
L Hng ng
Anh c
Phm Hu c
Nguyn Trung Dng
Nguyn Thanh Hi
Nguyn c Hin
Trn V Hip
Nguyn L Hong
Phm Huy Hong
Hong nh Hi
Dng Xun Huy
Trng Giang Khang
Phm Bo Khnh
Nguyn Hng Lam
Nguyn Th L
Nghim Th Tr My
Ng Th Hng Nhung
L nh Phc
M Anh Qun
Ng Vn Sn
Nguyn Nht Tn
L Vn Thng
V Ngc Tin
Nguyn Hu Ton
Bi Trung
Phan Anh Trung
Ph Anh T
o Quang Anh
L Tun Anh
Trnh T Anh
Nguyn Vn i
V Tun t
on Duy c
Trn Vn c
Nguyn Tin Dng
Nguyn Khnh H
Nguyn Nh Hin
Nguyn Duy Hoan
Nguyn c Hon
Tng Tun Hong
Nguyn Vn Hun
Thin Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn Khc Kin
inh Gia Linh
Nguyn Khc Long
Nguyn Minh
Lng nh Nhu
Nguyn Tin Qun
o c Quang
Nguyn c Quang
Trn Ngc Quyt
Nguyn L Tm
Trn Vn Thnh
Lng Xun Tin
Nguyn Minh Ton
ng nh Trng
Nguyn nh Trng
ng B T
V Mnh Tng
Bi Ngc Tuyn
Bi c Vit
Hunh Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Phm Ngc Tun Anh
Trn Tun Anh
Nguyn H c Chnh
Trn Hi ng
Hong Vn ng
Mai Trung c
Thi Minh c
L Hng Dng
Nguyn Tng Dng
Nguyn t Duy
Nguyn nh H
Phm nh H
Phan Thanh Hi

03/02/1993
08/17/1995
08/18/1995
11/05/1995
02/24/1995
07/23/1995
09/10/1995
05/21/1995
06/25/1995
03/14/1995
09/27/1995
11/07/1995
11/01/1995
04/03/1995
12/25/1995
12/01/1995
07/22/1995
06/05/1995
06/18/1995
12/27/1995
12/02/1995
10/02/1995
09/17/1995
01/14/1994
01/24/1995
11/01/1995
09/11/1995
09/05/1993
05/11/1995
04/17/1995
11/15/1995
05/04/1995
12/10/1995
08/18/1995
07/12/1995
02/21/1995
04/11/1995
02/27/1995
11/02/1995
05/01/1995
09/25/1995
10/26/1995
12/15/1995
03/02/1995
08/25/1995
12/28/1995
12/09/1995
05/02/1995
05/10/1995
05/13/1994
11/16/1995
01/01/1995
02/22/1995
11/17/1995
10/17/1995
02/17/1995
08/05/1995
12/30/1995
11/06/1995
09/12/1995
08/14/1995
09/04/1995
10/19/1995
03/18/1995
02/06/1995
06/30/1995
02/08/1995
10/05/1995
03/26/1995
10/09/1995
10/23/1994
11/19/1995
05/28/1995
11/28/1995
10/05/1995
08/10/1992
04/11/1995
02/21/1995
09/04/1995
10/11/1993
11/01/1995
08/10/1995
07/01/1995
04/08/1995
11/12/1995
10/29/1995
06/16/1995
04/10/1995
04/12/1991
04/10/1995
03/03/1995
11/11/1995
11/01/1995
11/26/1995
10/26/1995
08/08/1995
11/24/1995
08/21/1995
09/05/1995
01/13/1991
05/15/1995
09/23/1995
01/01/1995
10/28/1995
10/14/1995
07/28/1995
07/06/1995
09/05/1995
05/14/1995
12/01/1995
04/27/1995
12/29/1995

Qunh tr KD K57
Nhm 2
BK2.13 K58
Nhm 2
BK2.13 K58
Nhm 2
BK2.13 K58
Nhm 2
BK2.13 K58
Nhm 2
BK2.12 K58
Nhm 3
BK2.12 K58
Nhm 3
BK2.13 K58
Nhm 3
BK2.12 K58
Nhm 3
BK2.12 K58
Nhm 3
BK2.12 K58
Nhm 3
BK2.13 K58
Nhm 4
BK2.12 K58
Nhm 4
BK2.13 K58
Nhm 4
BK2.12 K58
Nhm 4
BK2.12 K58
Nhm 4
SPKT CNTT-K55
Nhm 4
BK2.12 K58
Nhm 5
BK2.12 K58
Nhm 5
BK2.12 K58
Nhm 5
BK2.13 K58
Nhm 5
BK2.13 K58
Nhm 5
BK2.13 K58
Nhm 5
BK2.12 K58
Nhm 6
BK2.12 K58
Nhm 6
BK2.13 K58
Nhm 6
BK2.12 K58
Nhm 6
BK2.12 K58
Nhm 6
CNTT-TT 1.1-K56
Nhm 1
BK2.09 K58
Nhm 1
BK2.06 K58
Nhm 1
BK2.06 K58
Nhm 1
BK2.06 K58
Nhm 1
BK2.06 K58
Nhm 1
BK2.06 K58
Nhm 2
BK2.09 K58
Nhm 2
BK2.09 K58
Nhm 2
BK2.09 K58
Nhm 2
BK2.06 K58
Nhm 2
BK2.06 K58
Nhm 2
BK2.09 K58
Nhm 3
BK2.06 K58
Nhm 3
BK2.06 K58
Nhm 3
BK2.09 K58
Nhm 3
BK2.06 K58
Nhm 3
BK2.09 K58
Nhm 3
BK2.06 K58
Nhm 4
BK2.09 K58
Nhm 4
BK2.09 K58
Nhm 4
BK2.06 K58
Nhm 4
K ton K57
Nhm 4
BK2.06 K58
Nhm 4
BK2.09 K58
Nhm 5
BK2.06 K58
Nhm 5
BK2.06 K58
Nhm 5
BK2.06 K58
Nhm 5
BK2.06 K58
Nhm 5
BK2.09 K58
Nhm 5
BK2.06 K58
Nhm 6
BK2.06 K58
Nhm 6
BK2.09 K58
Nhm 6
BK2.06 K58
Nhm 6
BK2.09 K58
Nhm 6
BK2.13 K58
Nhm 1
BK2.13 K58
Nhm 1
BK2.14 K58
Nhm 1
BK2.13 K58
Nhm 1
BK2.14 K58
Nhm 1
BK2.13 K58
Nhm 1
BK2.13 K58
Nhm 2
BK2.13 K58
Nhm 2
BK2.13 K58
Nhm 2
BK2.13 K58
Nhm 2
BK2.13 K58
Nhm 2
BK2.13 K58
Nhm 2
BK2.13 K58
Nhm 3
SPKT CNTT-K55
Nhm 3
BK2.13 K58
Nhm 3
BK2.13 K58
Nhm 3
BK2.13 K58
Nhm 3
CN KT iu khin & T ng
Nhm
ha
3 2-K56
BK2.13 K58
Nhm 4
BK2.13 K58
Nhm 4
BK2.13 K58
Nhm 4
BK2.13 K58
Nhm 4
BK2.13 K58
Nhm 4
BK2.13 K58
Nhm 4
BK2.13 K58
Nhm 5
BK2.13 K58
Nhm 5
BK2.13 K58
Nhm 5
BK2.13 K58
Nhm 5
BK2.13 K58
Nhm 5
BK2.13 K58
Nhm 5
BK2.13 K58
Nhm 6
BK2.13 K58
Nhm 6
BK2.13 K58
Nhm 6
BK2.13 K58
Nhm 6
BK2.13 K58
Nhm 6
BK2.10 K58
Nhm 1
BK2.10 K58
Nhm 1
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
Nhm 1
BK2.10 K58
Nhm 1
BK2.10 K58
Nhm 1
BK2.11 K58
Nhm 1
BK2.10 K58
Nhm 2
BK2.11 K58
Nhm 2
BK2.10 K58
Nhm 2
BK2.09 K58
Nhm 2
BK2.09 K58
Nhm 2
BK2.10 K58
Nhm 2
BK2.11 K58
Nhm 3
BK2.11 K58
Nhm 3
BK2.11 K58
Nhm 3

20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131

Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut

Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11

TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,15h00-17h00,D3-203
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,15h00-17h00,D3-205
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206

65479
65479
65479
65479
65479
65479
65479
65479
65479
65479
65479
65479
65479
65479
65479
65479
65479
65479
65479
65479
65480
65480
65480
65480
65480
65480
65480
65480
65480
65480
65480
65480
65480
65480
65480
65480
65480
65480
65480
65480
65480
65480
65480
65480
65480
65480
65480
65480
65480
65480
65480
65480
65480
65480
65481
65481
65481
65481
65481
65481
65481
65481
65481
65481
65481
65481
65481
65481
65481
65481
65481
65481
65481
65481
65481
65481
65481
65481
65481
65481
65481
65481
65481
65481
65481
65481
65481
65482
65482
65482
65482
65482
65482
65482
65482
65482
65482
65482
65482
65482
65482
65482
65482
65482
65482
65482
65482
65482
65482
65482
65482
65482
65482

Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I

TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN

T 07A
T 07A
T 07A
T 07A
T 07A
T 07A
T 07A
T 07A
T 07A
T 07A
T 07A
T 07A
T 07A
T 07A
T 07A
T 07A
T 07A
T 07A
T 07A
T 07A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 08A
T 09A
T 09A
T 09A
T 09A
T 09A
T 09A
T 09A
T 09A
T 09A
T 09A
T 09A
T 09A
T 09A
T 09A
T 09A
T 09A
T 09A
T 09A
T 09A
T 09A
T 09A
T 09A
T 09A
T 09A
T 09A
T 09A
T 09A
T 09A
T 09A
T 09A
T 09A
T 09A
T 09A
T 10A
T 10A
T 10A
T 10A
T 10A
T 10A
T 10A
T 10A
T 10A
T 10A
T 10A
T 10A
T 10A
T 10A
T 10A
T 10A
T 10A
T 10A
T 10A
T 10A
T 10A
T 10A
T 10A
T 10A
T 10A
T 10A

20131423
20131536
20131603
20131605
20131756
20132043
20132150
20132153
20132532
20132620
20132677
20132852
20132882
20133007
20120759
20133304
20133305
20134277
20134306
20134329
20130114
20130314
20130349
20131003
20130762
20130593
20131279
20131301
20131195
20131684
20132056
20132124
20132130
20132317
20132320
20132326
20132336
20132354
20132770
20132822
20132988
20133346
20133638
20120875
20133675
20124562
20133750
20133816
20134133
20134196
20134474
20134456
20134545
20134648
20130086
20130142
20130180
20123770
20130442
20130532
20130864
20130881
20130999
20130666
20131105
20131674
20131724
20131888
20123943
20132403
20132632
20132670
20132854
20132916
20136959
20133343
20133413
20133723
20133775
20133866
20133944
20134116
20134498
20134259
20134312
20134579
20134702
20130110
20130255
20124150
20130436
20130424
20130636
20130644
20130728
20130601
20131410
20131559
20131975
20131747
20132167
20132207
20132256
20132512
20132786
20126017
20133177
20136963
20133283
20136965
20133392
20133781
20133895

Nguyn Trng Hiu


Nguyn Tt Ho
Nguyn nh Hong
Nguyn c Hong
L Quang Huy
Nguyn Linh Khang
Nguyn Trung Kin
Nguyn Vn Kin
Nguyn Ph Mnh
Trn V Minh
Nguyn Hong Nam
Thi Qu i Nhn
Nguyn Th Cm Nhung
Dng Duy Phng
Nguyn Ngc Qun
Kiu Vn Sn
L nh Hong Sn
Lu Xun Anh Tun
Nguyn Quc Tun
Phm Minh Tun
Mnh Tun Anh
Nguyn Ngc Bc
Phm Thanh Bnh
Mai Hong c
V Hong Dng
inh Gia Duy
V Quang Hi
Phan Th Hng Hnh
Mai Vn Ho
Nguyn nh Hng
Dng Vn Khnh
Phm Vn Khng
Trung Kin
Trn Tn Linh
Trn Th Diu Linh
V Duy Linh
Vng c Linh
on Vn Long
T Tun Ngha
Phng nh Nguyn
Nguyn Nh Phc
Phm Minh Sn
Lu c Thch
Trng Hu Thch
Nguyn Cnh Thng
Nguyn Vn Tho
Nguyn Vn Thiu
Hong nh Thi
Nguyn Vn Trng
Trn Vn Trung
on Anh T
Trng Quang Tng
Nguyn Th Vn
L Anh V
L Ngc Anh
Nguyn Hong Nam Anh
Nguyn Tun Anh
on Xun Bnh
Phng Danh Chng
Phm Quc Cng
Phm Hu t
Trn Tin t
L Phc c
Nguyn Huy Dng
Nguyn Thanh Giang
Nguyn Vn Ha
Vy Vn Hu
Nguyn Mnh Hng
Nguyn Ngc Lnh
Phm c Long
Nguyn Th Tr My
Nguyn c Nam
L Hu Nht
L Vn Pht
Pen Sok Ny
Nguyn Vinh Sn
Nguyn Vn Tm
Ng Ngc Th
Nguyn Vn Thnh
Ng Th Thu Thu
Nguyn c Tin
Nguyn Vn Trnh
Nguyn Vn T
Hong Anh Tun
Nguyn Trng Tun
H c Vit
Nguyn Nh Xuyn
Lng Xun Vit Anh
V Vit Anh
Vng Tun Anh
Trn Th Chc
Bi Thanh Chung
ng Quang Dng
Minh Dng
L Qu Dng
Nguyn nh Duy
Nguyn c Hiu
T c Hon
Phm Tin Hng
H Duyn Quang Huy
Nguyn Vn Kiu
Nguyn Tin Lm
inh Th Thu Linh
Hong Hu Mnh
Nguyn Sn Ngc
Nguyn Th Nguyt
Phm Bo Quc
Lay Sa Mean
Cao nh Sn
Nuon Sothea
Nguyn Anh Ti
Trn Hu Thnh
L Thanh Th

07/12/1995
07/08/1995
10/23/1995
01/10/1995
11/14/1995
10/18/1995
07/28/1995
07/29/1995
08/26/1995
01/03/1995
03/23/1995
05/06/1995
11/12/1995
05/04/1995
11/15/1994
12/04/1995
08/15/1995
04/12/1995
02/18/1992
08/06/1995
07/25/1995
06/20/1995
12/20/1995
07/01/1995
10/26/1995
10/25/1995
10/09/1995
06/08/1995
02/18/1995
08/04/1995
08/15/1995
01/13/1992
10/04/1995
04/17/1995
10/01/1995
02/14/1995
03/28/1995
05/16/1995
05/23/1995
09/17/1995
06/10/1995
01/11/1995
06/18/1995
03/08/1994
08/11/1995
08/11/1994
02/21/1995
11/29/1995
03/23/1995
03/16/1993
03/13/1995
07/09/1995
03/04/1995
09/24/1995
09/29/1995
10/26/1995
08/15/1995
10/20/1994
11/01/1995
07/27/1995
01/12/1995
06/28/1995
10/21/1995
09/17/1995
09/24/1995
02/17/1995
05/20/1994
06/08/1995
04/06/1994
09/18/1995
06/02/1995
04/06/1994
07/20/1995
10/15/1995
10/09/1992
10/14/1995
09/10/1995
03/28/1995
08/26/1995
10/11/1995
01/10/1995
06/27/1995
05/21/1995
08/29/1995
03/06/1995
04/05/1995
02/26/1995
02/12/1995
04/10/1995
03/19/1994
11/07/1995
03/11/1995
12/21/1995
08/03/1995
12/21/1995
02/02/1995
10/23/1994
12/07/1995
06/23/1995
04/23/1995
12/20/1995
03/03/1992
10/11/1995
06/06/1995
12/24/1995
05/17/1994
05/09/1995
07/22/1993
02/20/1995
11/30/1993
11/18/1995
08/27/1995
08/26/1995

BK2.10 K58
BK2.11 K58
BK2.10 K58
BK2.10 K58
BK2.10 K58
BK2.11 K58
BK2.11 K58
BK2.10 K58
BK2.11 K58
BK2.10 K58
BK2.11 K58
BK2.09 K58
BK2.10 K58
BK2.11 K58
KT c kh 05 K57
BK2.09 K58
BK2.11 K58
BK2.11 K58
BK2.10 K58
BK2.10 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.15 K58
BK2.15 K58
BK2.14 K58
BK2.15 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.15 K58
BK2.14 K58
BK2.15 K58
BK2.14 K58
BK2.15 K58
BK2.14 K58
BK2.15 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK1.100 K57
BK2.14 K58
Kinh t CN K57
BK2.15 K58
BK2.15 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.01 K58
BK2.01 K58
BK2.01 K58
Luyn kim K57
BK2.01 K58
BK2.01 K58
BK2.01 K58
BK2.01 K58
BK2.01 K58
BK2.01 K58
BK2.01 K58
BK2.01 K58
BK2.01 K58
BK2.01 K58
Luyn kim K57
BK2.01 K58
BK2.01 K58
BK2.01 K58
BK2.01 K58
BK2.01 K58
BK2.01 K58
BK2.01 K58
BK2.01 K58
BK2.01 K58
BK2.01 K58
BK2.01 K58
BK2.01 K58
BK2.01 K58
BK2.01 K58
BK2.01 K58
BK2.01 K58
BK2.01 K58
BK2.01 K58
BK2.02 K58
BK2.02 K58
Vt l KT K57
BK2.02 K58
BK2.01 K58
BK2.02 K58
BK2.02 K58
BK2.02 K58
BK2.02 K58
BK2.01 K58
BK2.02 K58
BK2.02 K58
BK2.02 K58
BK2.01 K58
BK2.02 K58
BK2.02 K58
BK2.02 K58
BK2.01 K58
CN-thc phm K57
BK2.02 K58
BK2.01 K58
BK2.02 K58
BK2.01 K58
BK2.02 K58
BK2.02 K58
BK2.01 K58

Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5

20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131

Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut

Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11

TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,13h00-15h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:2,15h00-17h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202

65482
65482
65482
65482
65482
65482
65482
65482
65483
65483
65483
65483
65483
65483
65483
65483
65483
65483
65483
65483
65483
65483
65483
65483
65483
65483
65483
65483
65483
65483
65483
65483
65483
65483
65483
65483
65483
65483
65483
65483
65483
65483
65484
65484
65484
65484
65484
65484
65484
65484
65484
65484
65484
65484
65484
65484
65484
65484
65484
65484
65484
65484
65484
65484
65484
65484
65484
65484
65484
65484
65484
65484
65484
65484
65484
65484
65484
65485
65485
65485
65485
65485
65485
65485
65485
65485
65485
65485
65485
65485
65485
65485
65485
65485
65485
65485
65485
65485
65485
65485
65485
65485
65485
65485
65485
65485
65485
65485
65485
65485
65485
65485
65486

Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I

TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN

T 10A
T 10A
T 10A
T 10A
T 10A
T 10A
T 10A
T 10A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 11A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 12A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 13A
T 14A

20133950
20134120
20134471
20134511
20134305
20134431
20134639
20134720
20130081
20130280
20130364
20130434
20130848
20130656
20130691
20120166
20131139
20131242
20131243
20131865
20131882
20131753
20132058
20132172
20132189
20132652
20132774
20132818
20132837
20132966
20133124
20133265
20133416
20133421
20133736
20133770
20134057
20134126
20134531
20134258
20134275
20134411
20130244
20130369
20130906
20130850
20130628
20130721
20130722
20131236
20131261
20131487
20131421
20131520
20091100
20131591
20131873
20131909
20131758
20131762
20132159
20132323
20132437
20109311
20132489
20132739
20133062
20133314
20133994
20134041
20134019
20134151
20134311
20134350
20134464
20134538
20134677
20130195
20130489
20130560
20130654
20130694
20131238
20131257
20131460
20131430
20131418
20131419
20131441
20131547
20131843
20113049
20132263
20132576
20132600
20132722
20133005
20133109
20133232
20133277
20133583
20133588
20133641
20125293
20133894
20133954
20133977
20134160
20134165
20134480
20134342
20134673
20130213

Nguyn Vn Tin
Nguyn Minh Tr
ng Anh T
Trn Anh T
Nguyn Mnh Tun
Nguyn Thanh Tng
Cao i V
Nguyn Th Hi Yn
L c Anh
inh Vit Bch
Nguyn Vn B
V Vn Chung
Nguyn Thnh t
Lu Vn Dng
Phm Hu Dng
Lng Th Duy
Phm Xun Gip
Nguyn c Hi
Nguyn Hong Hi
L Kim Hng
Nguyn c Hng
L Hu Huy
H Duy Khnh
Nguyn Hu Kim
Trn Th Lan
Hong Ph Nam
Phm Hu Ngh
Nguyn Vn Nguyn
Nguyn Trng Nh
Nguyn Vn Ph
Dng nh Qun
L Vn Sng
Bi Vn Tm
Hong Th Tm
Trn B Thit
Nguyn Hu Thnh
Lu Phng Trang
L Duy Trng
Tn Quang T
Vn Tun
L Vn Tun
Nguyn Cnh Tng
V Tun Anh
Lu Vn Cnh
Trnh Hi ng
Nguyn Tin t
Bi Tin Dng
H ng Dng
Hong Quc Dng
Ng Quang Hi
Ninh c Hi
Nguyn Ngc Hip
Nguyn Thanh Hiu
Trn Th Nh Hoa
Dng Th Ho
L Minh Hong
Mn Vn Hng
Phm Vn Hng
L Quang Huy
Ng Vn Huy
Phm Vn Kin
Trnh c Bo Linh
Trn Vn Lc
ng Duy Long
Nguyn Th Hng L
Phm Th Thu Nga
Ng Vn Phng
Ng Thanh Sn
Trn Cng Tnh
Phan Anh Toi
Nguyn Trung Ton
L ng Trung
Nguyn Tin Tun
Nguyn Vnh Tu
V Thanh Tng
Tng Vn Uyn
H Vn Vng
Nguyn Vit Anh
ng Mnh Cng
Trng Quang Diu
L Vn Dng
Phm Tin Dng
Nguyn nh Hi
Nguyn Vn Hi
Nguyn Vn Hin
Ngu Vn Hiu
Nguyn Quang Hiu
Nguyn Quang Hiu
Trn Hong Hiu
H Vn Hon
Nguyn nh Hunh
Phm Vn Khng
Hong Tun Linh
Vn Minh
Nguyn Tun Minh
Bng Vn Nm
Chu Th Qunh Phng
Phng c Quang
Nguyn Vn Qunh
V Vn Sinh
Nguyn Hu Thi
Nguyn Vn Thi
Nguyn Vn Tho
Nguyn c Thng
Trn Tun Th
Nguyn Vn Tin
V Vn Tip
Nguyn c Trung
Nguyn Ngc Trung
Lng Anh T
Trn Vn Tun
inh Quc Vng
Phng Tun Anh

04/02/1995
09/26/1995
06/22/1995
01/29/1995
11/30/1995
12/14/1995
01/20/1995
09/21/1995
07/14/1995
08/25/1995
03/06/1995
07/18/1995
01/16/1995
02/25/1995
12/13/1995
10/01/1994
03/23/1995
09/21/1995
09/02/1995
08/12/1995
10/24/1995
05/08/1995
02/26/1995
06/13/1995
05/03/1995
05/18/1995
12/19/1995
05/30/1994
01/18/1995
08/10/1995
09/18/1995
09/20/1992
02/16/1995
08/15/1994
05/08/1995
06/15/1995
10/16/1995
07/22/1995
05/06/1995
09/18/1995
01/06/1995
03/10/1995
10/28/1995
06/13/1995
10/20/1995
02/23/1995
08/09/1995
12/08/1995
01/27/1994
01/08/1995
01/01/1995
01/10/1995
02/25/1995
01/15/1995
06/06/1991
09/21/1995
07/27/1995
01/26/1995
10/24/1995
09/03/1995
11/06/1995
04/19/1995
07/09/1995
01/21/1991
12/10/1995
03/01/1995
03/27/1995
12/10/1995
12/03/1995
06/08/1995
01/31/1995
03/21/1995
06/19/1995
03/28/1994
01/31/1995
08/01/1992
10/14/1992
05/23/1995
12/08/1995
10/01/1995
10/31/1995
11/03/1995
01/01/1995
08/10/1995
04/10/1995
04/09/1995
04/12/1995
09/20/1995
04/26/1995
08/16/1995
11/07/1995
11/01/1991
06/02/1995
08/28/1995
03/03/1995
09/05/1993
11/04/1995
02/02/1995
05/03/1995
01/31/1995
06/06/1995
04/10/1995
10/05/1995
05/13/1994
03/22/1995
09/18/1995
11/20/1995
10/04/1995
12/01/1995
05/15/1995
08/25/1995
06/18/1995
09/03/1995

BK2.02 K58
Nhm 5
BK2.02 K58
Nhm 5
BK2.02 K58
Nhm 5
BK2.02 K58
Nhm 6
BK2.01 K58
Nhm 6
BK2.02 K58
Nhm 6
BK2.02 K58
Nhm 6
BK2.01 K58
Nhm 6
BK2.03 K58
Nhm 1
BK2.03 K58
Nhm 1
BK2.02 K58
Nhm 1
BK2.02 K58
Nhm 1
BK2.02 K58
Nhm 1
BK2.03 K58
Nhm 1
BK2.02 K58
Nhm 2
KT hng khng K57
Nhm 2
BK2.03 K58
Nhm 2
BK2.03 K58
Nhm 2
BK2.02 K58
Nhm 2
BK2.02 K58
Nhm 2
BK2.03 K58
Nhm 3
BK2.02 K58
Nhm 3
BK2.02 K58
Nhm 3
BK2.03 K58
Nhm 3
BK2.03 K58
Nhm 3
BK2.02 K58
Nhm 4
BK2.02 K58
Nhm 4
BK2.02 K58
Nhm 4
BK2.03 K58
Nhm 4
BK2.02 K58
Nhm 4
BK2.03 K58
Nhm 4
BK2.03 K58
Nhm 5
BK2.02 K58
Nhm 5
BK2.02 K58
Nhm 5
BK2.02 K58
Nhm 5
BK2.02 K58
Nhm 5
BK2.02 K58
Nhm 5
BK2.02 K58
Nhm 6
BK2.03 K58
Nhm 6
BK2.03 K58
Nhm 6
BK2.03 K58
Nhm 6
BK2.03 K58
Nhm 6
BK2.04 K58
Nhm 1
BK2.04 K58
Nhm 1
BK2.03 K58
Nhm 1
BK2.04 K58
Nhm 1
BK2.04 K58
Nhm 1
BK2.04 K58
Nhm 1
BK2.03 K58
Nhm 2
BK2.04 K58
Nhm 2
BK2.03 K58
Nhm 2
BK2.04 K58
Nhm 2
BK2.03 K58
Nhm 2
BK2.03 K58
Nhm 2
in t-Vin thng 11 K54Nhm 3
BK2.04 K58
Nhm 3
BK2.03 K58
Nhm 3
BK2.04 K58
Nhm 3
BK2.04 K58
Nhm 3
BK2.03 K58
Nhm 3
BK2.03 K58
Nhm 4
BK2.04 K58
Nhm 4
BK2.03 K58
Nhm 4
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
Nhm 4
BK2.03 K58
Nhm 4
BK2.03 K58
Nhm 4
BK2.03 K58
Nhm 5
BK2.04 K58
Nhm 5
BK2.03 K58
Nhm 5
BK2.04 K58
Nhm 5
BK2.03 K58
Nhm 5
BK2.04 K58
Nhm 5
BK2.04 K58
Nhm 6
BK2.03 K58
Nhm 6
BK2.03 K58
Nhm 6
BK2.03 K58
Nhm 6
BK2.03 K58
Nhm 6
BK2.05 K58
Nhm 1
BK2.04 K58
Nhm 1
BK2.05 K58
Nhm 1
BK2.04 K58
Nhm 1
BK2.04 K58
Nhm 1
BK2.04 K58
Nhm 1
BK2.04 K58
Nhm 2
BK2.05 K58
Nhm 2
BK2.04 K58
Nhm 2
BK2.04 K58
Nhm 2
BK2.04 K58
Nhm 2
BK2.04 K58
Nhm 2
BK2.05 K58
Nhm 3
BK2.04 K58
Nhm 3
K thut mi trng 2-K56Nhm 3
BK2.05 K58
Nhm 3
BK2.04 K58
Nhm 3
BK2.05 K58
Nhm 3
BK2.04 K58
Nhm 4
BK2.04 K58
Nhm 4
BK2.04 K58
Nhm 4
BK2.05 K58
Nhm 4
BK2.04 K58
Nhm 4
BK2.05 K58
Nhm 4
BK2.04 K58
Nhm 5
BK2.04 K58
Nhm 5
CN-KT c in t K57
Nhm 5
BK2.04 K58
Nhm 5
BK2.05 K58
Nhm 5
BK2.04 K58
Nhm 5
BK2.05 K58
Nhm 6
BK2.04 K58
Nhm 6
BK2.04 K58
Nhm 6
BK2.04 K58
Nhm 6
BK2.04 K58
Nhm 6
BK2.05 K58
Nhm 1

20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131

Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut

Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11

TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,15h00-17h00,D3-202
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,15h00-17h00,D3-203
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205

65486
65486
65486
65486
65486
65486
65486
65486
65486
65486
65486
65486
65486
65486
65486
65486
65486
65486
65486
65486
65486
65486
65486
65486
65486
65486
65486
65486
65486
65486
65486
65486
65486
65487
65487
65487
65487
65487
65487
65487
65487
65487
65487
65487
65487
65487
65487
65487
65487
65487
65487
65487
65487
65487
65487
65487
65487
65487
65487
65487
65487
65487
65487
65487
65487
65487
65487
65488
65488
65488
65488
65488
65488
65488
65488
65488
65488
65488
65488
65488
65488
65488
65488
65488
65488
65488
65488
65488
65488
65488
65488
65488
65488
65488
65488
65488
65488
65488
65488
65488
65488
65489
65489
65489
65489
65489
65489
65489
65489
65489
65489
65489
65489

Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I

TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN

T 14A
T 14A
T 14A
T 14A
T 14A
T 14A
T 14A
T 14A
T 14A
T 14A
T 14A
T 14A
T 14A
T 14A
T 14A
T 14A
T 14A
T 14A
T 14A
T 14A
T 14A
T 14A
T 14A
T 14A
T 14A
T 14A
T 14A
T 14A
T 14A
T 14A
T 14A
T 14A
T 14A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 15A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 16A
T 17A
T 17A
T 17A
T 17A
T 17A
T 17A
T 17A
T 17A
T 17A
T 17A
T 17A
T 17A

20130217
20130222
20130401
20130480
20130803
20130865
20130554
20130997
20130652
20130757
20130614
20101470
20131267
20131291
20131382
20131406
20131431
20131616
20131940
20132063
20132392
20132674
20132694
20132956
20133075
20133348
20133405
20133882
20134174
20134393
20134532
20134662
20134713
20130154
20130912
20130675
20130741
20131096
20131328
20131503
20131532
20131943
20131959
20132055
20132076
20132125
20132128
20132134
20132170
20132358
20132376
20132378
20132470
20132479
20132456
20132623
20132855
20133134
20133289
20133591
20133468
20133525
20133530
20133758
20133945
20134351
20134696
20130216
20130568
20130633
20130725
20130607
20131428
20121839
20131789
20132065
20132156
20132314
20132353
20132372
20132373
20132411
20132460
20132912
20133097
20133342
20133359
20133374
20133415
20133602
20133669
20133500
20133751
20133985
20133948
20134212
20134477
20134503
20121069
20134416
20134606
20130095
20130126
20130296
20130390
20130500
20130514
20130942
20131007
20131230
20131207
20131383
20131477

Trn Cng Anh


Trn Hng Anh
Phm nh Chin
Trn Vn Cng
Dng Tun t
Phm Quc t
Phm Vn Din
L Hunh c
L Tin Dng
Trn Thi Dng
Trnh Vn Duy
L Ngc Hi
Thn Vn Hi
Trn Vn Hnh
Trnh Th Hin
Lng Vn Hiu
Phan c Hiu
Nguyn Hu Hong
L Khc Hng
Lng Ngc Khnh
Nguyn Trng Long
Nguyn Hoi Nam
Nguyn Vn Nam
Chu Vn Ph
inh Ngc Quang
Phm Thanh Sn
Thch Cng Ti
i Vn Thy
Nguyn Thnh Trung
L Huy Tng
Nguyn Trung T
Nguyn Vn V
Nguyn Th Yn
Nguyn Nht Anh
Cao Vn iu
Nguyn Tin Dng
Nguyn Thanh Dng
Mai Th Giang
Phm Ngc Hu
o Quang Hiu
L Vn Ho
L Vn Hng
Nguyn Vn Hng
Bi Duy Khnh
Phm Duy Khnh
Trn Vn Khng
o Ph Kin
L Trung Kin
Phm Tun Kit
L Duy Long
Nguyn c Long
Nguyn Hong Long
L Vn Lc
Trn Thanh Lc
Dng Trung Lng
V Quang Minh
L Xun Nht
Hong Vn Qun
Dng Hong Sn
Nguyn Xun Thi
c Thanh
Nguyn c Thnh
Nguyn Minh Thnh
L Xun Thnh
Nguyn Hu Tin
V c Tung
Lng Vn Xun
Thch Tun Anh
L Vn Dun
o Ch Dng
L nh Dng
Phan Hu Duy
Nguyn Vn Hiu
Nguyn Vit Hng
Phm Quang Huy
Nguyn Duy Khnh
Phan Cng Kin
Trn Mnh Linh
on Th Long
Nguyn Bo Long
Nguyn Duy Long
Trn Huy Long
Nguyn Vn Lng
L nh Phan
Nguyn S Quang
Nguyn Vit Sn
Trn B Vnh Sn
V Hu Sn
Nguyn nh To
Trnh Nam Thi
L Quang Thng
Chu Tin Thnh
Vng nh Thiu
V ng Tch
Nguyn Quang Tin
Hong c Trng
Hong Anh T
Phm Anh T
Trn Vn Tun
Nguyn c Tng
L ng Vinh
L Trung Anh
Nguyn c Anh
Nguyn Vn Bo
Nguyn Cng Chin
Hong Cng Cng
Nguyn c Cng
Cn Vn ng
Ng Vn c
Li Vn Hi
Trn Vn Ho
V Thu Hin
Hong Tun Hip

07/01/1995
03/18/1995
07/30/1995
01/02/1994
05/07/1995
04/19/1995
08/14/1995
11/28/1995
05/29/1995
08/13/1995
09/20/1995
05/22/1991
09/11/1995
03/28/1995
09/18/1995
02/01/1994
01/09/1995
11/20/1994
06/05/1995
12/22/1995
04/22/1995
08/15/1994
09/07/1995
08/27/1995
09/02/1994
07/11/1995
09/29/1995
02/15/1995
02/18/1994
08/23/1995
01/04/1995
08/19/1995
01/04/1995
01/05/1995
12/02/1995
02/06/1995
02/07/1995
08/12/1995
04/19/1995
12/09/1995
11/10/1995
03/22/1995
11/12/1995
12/18/1995
06/17/1995
06/25/1995
09/16/1995
02/08/1995
04/27/1995
01/02/1995
06/27/1995
06/18/1995
05/12/1995
09/28/1995
04/28/1995
08/05/1995
04/02/1995
08/13/1995
06/23/1995
09/20/1995
04/19/1995
08/15/1995
11/14/1995
01/23/1995
11/05/1995
04/03/1995
10/12/1993
08/23/1995
12/23/1995
10/08/1995
12/02/1995
01/23/1995
10/07/1995
10/24/1994
07/25/1995
12/27/1995
10/12/1995
05/26/1995
11/03/1995
09/02/1995
10/20/1995
11/16/1995
05/04/1995
04/24/1995
03/12/1995
10/10/1995
10/04/1995
06/06/1995
01/13/1995
08/15/1995
12/07/1995
09/24/1995
05/13/1995
02/07/1995
10/12/1995
06/28/1995
02/28/1995
09/04/1995
02/25/1994
03/27/1995
06/08/1995
08/23/1995
01/15/1995
04/07/1995
10/10/1995
03/10/1995
06/30/1995
08/14/1995
12/17/1995
09/11/1995
12/16/1995
01/24/1995
06/01/1995

BK2.05 K58
Nhm 1
BK2.05 K58
Nhm 1
BK2.05 K58
Nhm 1
BK2.05 K58
Nhm 1
BK2.05 K58
Nhm 1
BK2.05 K58
Nhm 2
BK2.05 K58
Nhm 2
BK2.05 K58
Nhm 2
BK2.05 K58
Nhm 2
BK2.05 K58
Nhm 2
BK2.05 K58
Nhm 2
Cng ngh thng tin 1 K55Nhm 3
BK2.05 K58
Nhm 3
BK2.05 K58
Nhm 3
BK2.05 K58
Nhm 3
BK2.05 K58
Nhm 3
BK2.05 K58
Nhm 4
BK2.05 K58
Nhm 4
BK2.05 K58
Nhm 4
BK2.05 K58
Nhm 4
BK2.05 K58
Nhm 4
BK2.05 K58
Nhm 4
BK2.05 K58
Nhm 5
BK2.05 K58
Nhm 5
BK2.05 K58
Nhm 5
BK2.05 K58
Nhm 5
BK2.05 K58
Nhm 5
BK2.05 K58
Nhm 5
BK2.05 K58
Nhm 6
BK2.05 K58
Nhm 6
BK2.05 K58
Nhm 6
BK2.05 K58
Nhm 6
BK2.05 K58
Nhm 6
BK2.05 K58
Nhm 1
BK2.06 K58
Nhm 1
BK2.06 K58
Nhm 1
BK2.06 K58
Nhm 1
BK2.06 K58
Nhm 1
BK2.06 K58
Nhm 1
BK2.06 K58
Nhm 2
BK2.06 K58
Nhm 2
BK2.06 K58
Nhm 2
BK2.06 K58
Nhm 2
BK2.06 K58
Nhm 2
BK2.06 K58
Nhm 2
BK2.06 K58
Nhm 3
BK2.05 K58
Nhm 3
BK2.07 K58
Nhm 3
BK2.06 K58
Nhm 3
BK2.06 K58
Nhm 3
BK2.05 K58
Nhm 4
BK2.06 K58
Nhm 4
BK2.06 K58
Nhm 4
BK2.05 K58
Nhm 4
BK2.06 K58
Nhm 4
BK2.06 K58
Nhm 4
BK2.06 K58
Nhm 5
BK2.06 K58
Nhm 5
BK2.06 K58
Nhm 5
BK2.06 K58
Nhm 5
BK2.07 K58
Nhm 5
BK2.06 K58
Nhm 5
BK2.07 K58
Nhm 6
BK2.06 K58
Nhm 6
BK2.06 K58
Nhm 6
BK2.06 K58
Nhm 6
BK2.06 K58
Nhm 6
BK2.07 K58
Nhm 1
BK2.07 K58
Nhm 1
BK2.07 K58
Nhm 1
BK2.05 K58
Nhm 1
BK2.07 K58
Nhm 1
BK2.07 K58
Nhm 1
BK2.100 K57
Nhm 2
BK2.07 K58
Nhm 2
BK2.07 K58
Nhm 2
BK2.07 K58
Nhm 2
BK2.07 K58
Nhm 2
BK2.07 K58
Nhm 2
BK2.07 K58
Nhm 3
BK2.07 K58
Nhm 3
BK2.07 K58
Nhm 3
BK2.05 K58
Nhm 3
BK2.07 K58
Nhm 3
BK2.07 K58
Nhm 4
BK2.07 K58
Nhm 4
BK2.07 K58
Nhm 4
BK2.07 K58
Nhm 4
BK2.07 K58
Nhm 4
BK2.07 K58
Nhm 4
BK2.07 K58
Nhm 5
BK2.07 K58
Nhm 5
BK2.05 K58
Nhm 5
BK2.07 K58
Nhm 5
BK2.07 K58
Nhm 5
BK2.05 K58
Nhm 5
BK2.07 K58
Nhm 6
BK2.05 K58
Nhm 6
KT c kh 01 K57
Nhm 6
BK2.07 K58
Nhm 6
BK2.07 K58
Nhm 6
BK2.07 K58
Nhm 1
BK2.07 K58
Nhm 1
BK2.07 K58
Nhm 1
BK2.07 K58
Nhm 1
BK2.08 K58
Nhm 1
BK2.07 K58
Nhm 1
BK2.07 K58
Nhm 2
BK2.07 K58
Nhm 2
BK2.08 K58
Nhm 2
BK2.07 K58
Nhm 2
BK2.07 K58
Nhm 2
BK2.07 K58
Nhm 2

20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131

Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut

Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11

TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,15h00-17h00,D3-205
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,13h00-15h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:3,15h00-17h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202

65489
65489
65489
65489
65489
65489
65489
65489
65489
65489
65489
65489
65489
65489
65489
65489
65489
65489
65489
65489
65489
65489
65490
65490
65490
65490
65490
65490
65490
65490
65490
65490
65490
65490
65490
65490
65490
65490
65490
65490
65490
65490
65490
65490
65490
65490
65490
65490
65490
65490
65490
65490
65490
65490
65490
65490
65491
65491
65491
65491
65491
65491
65491
65491
65491
65491
65491
65491
65491
65491
65491
65491
65491
65491
65491
65491
65491
65491
65491
65491
65491
65491
65491
65491
65491
65491
65491
65491
65491
65491
65492
65492
65492
65492
65492
65492
65492
65492
65492
65492
65492
65492
65492
65492
65492
65492
65492
65492
65492
65492
65492
65492
65492

Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I

TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN

T 17A
T 17A
T 17A
T 17A
T 17A
T 17A
T 17A
T 17A
T 17A
T 17A
T 17A
T 17A
T 17A
T 17A
T 17A
T 17A
T 17A
T 17A
T 17A
T 17A
T 17A
T 17A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 18A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 19A
T 20A
T 20A
T 20A
T 20A
T 20A
T 20A
T 20A
T 20A
T 20A
T 20A
T 20A
T 20A
T 20A
T 20A
T 20A
T 20A
T 20A
T 20A
T 20A
T 20A
T 20A
T 20A
T 20A

20131729
20131897
20132015
20131791
20132099
20132104
20132932
20132936
20133270
20133264
20133276
20133292
20133324
20133789
20133808
20133965
20134064
20134197
20134470
20134496
20134506
20134451
20130003
20130149
20131111
20131241
20131244
20131245
20131308
20131323
20131499
20131504
20131540
20131689
20131906
20131774
20131804
20132090
20132108
20132235
20132551
20132834
20132939
20133363
20123485
20133587
20133548
20133759
20133844
20133874
20134162
20134238
20134280
20134394
20134433
20134671
20130326
20130878
20130959
20131029
20130638
20130653
20130718
20131339
20131292
20131452
20131533
20131564
20131620
20131852
20131757
20132145
20132250
20093520
20132546
20132611
20132628
20132692
20132808
20132950
20132992
20133130
20133133
20133067
20133213
20133236
20133544
20133740
20133761
20133849
20130044
20130138
20130233
20130341
20130455
20130854
20130953
20130689
20130704
20131216
20131554
20131587
20131611
20131960
20131776
20132171
20120547
20132334
20132366
20132486
20132577
20132671
20132746

Nguyn Th Hu
Nguyn Vn Hng
Th Hng
Phm Quc Huy
Don Phm Th Khoa
Phan Anh Khoa
Nguyn Duy Phong
Nguyn Hi Phong
Hong Vn Sm
L Anh Sng
T An Sinh
ng Thi Sn
Nguyn Hong Sn
Nguyn Cng Tho
L Vit Thng
Trn Ngc Tin
Nguyn Th Trang
Trng Cng Nam Trung
o Anh T
Nguyn Vn T
Phm Vn T
T Thanh Tng
ng Vn An
Nguyn Minh Hong Anh
Nguyn Vn Giang
Nguyn nh Hi
Nguyn Hong Hi
Nguyn Hng Hi
ng Th Hn
Mai Vn Hu
Trn V Hip
Nguyn Vn Hiu
Trnh Vn Ho
Nguyn Vn Hi
Phm Huy Hng
Nguyn Quang Huy
Trn Vn Huy
Nguyn Hu Khi
Vn Khi
o Vn Lp
Phm Vn Mnh
Phm Th Nhi
Nguyn Hoi Phong
Trn Ngc Sn
Phng nh Ti
Nguyn Vn Thi
Phm Ngc Thnh
Mai c Thnh
V c Thun
V ng Thu
Nguyn Hong Trung
V Hi Trng
Nghim Vn Tun
L Tt Tng
Nguyn Thanh Tng
Chu Minh Vng
Hong Tun Bnh
Trn Quc t
Trnh Th ng
Nguyn Trng c
inh Trng Dng
L Trung Dng
Vn Dng
Lu Thu Hng
Bi c Hnh
Bi Phan Hin
Nghim Vn Ho
Trnh Vn Hon
Nguyn Thu Hong
ng Vn Hng
L Quang Huy
Nguyn Trung Kin
Chung Nht Linh
H Ngc Li
Nguyn Vit Mnh
Phm Hng Minh
Nguyn nh Mng
Nguyn Vn Nam
Trn Minh Ngc
V B Phong
Nguyn Vn Phc
Hng Qun
Hong Minh Qun
Bi c Quang
Hong Trng Quynh
Phm Ngc Qunh
Nguyn Xun Thnh
L Vnh Thin
Nguyn c Thnh
Nguyn Mu Thuyt
ng Trn Nam Anh
Nguyn Hong Anh
Trn Tun Anh
Nguyn Tin Bnh
Nguyn Vn Cng
Nguyn Trc t
Nguyn Phng ng
Phan Tin Dng
Trn Tr Dng
o Tin Hi
Nguyn Ti Hon
L Huy Hong
Nguyn Huy Hong
Nguyn Vn Hng
Nguyn Quang Huy
Phm Vn Kit
ng Vn Linh
V T Linh
L Nam Long
Bi Vn L
H Ngc Minh
Nguyn c Nam
Nguyn Th Kim Ngn

02/10/1995
10/10/1995
01/25/1995
11/11/1995
07/09/1995
03/24/1995
12/04/1992
03/01/1995
01/08/1994
06/26/1995
02/28/1995
11/25/1995
04/28/1995
03/24/1995
09/08/1995
06/10/1995
05/11/1995
07/14/1995
09/30/1995
09/02/1995
01/23/1995
05/02/1995
08/21/1995
10/18/1995
05/30/1995
11/26/1995
10/20/1995
09/03/1995
10/27/1995
07/22/1995
01/28/1995
06/13/1995
10/11/1995
02/02/1995
05/03/1995
03/21/1995
02/24/1995
11/27/1995
11/07/1995
02/06/1995
12/20/1995
02/03/1995
02/19/1995
10/29/1995
03/04/1994
04/09/1995
07/23/1995
11/13/1995
12/08/1995
12/25/1995
04/29/1995
10/12/1995
05/26/1995
02/04/1995
07/20/1995
12/30/1995
11/05/1995
08/18/1995
07/29/1994
12/17/1995
06/06/1995
11/11/1995
02/07/1995
05/27/1995
12/03/1995
10/10/1993
06/01/1995
02/20/1995
12/29/1995
03/05/1995
01/16/1995
10/09/1995
08/22/1995
03/02/1991
05/24/1995
03/16/1995
02/02/1995
10/04/1995
11/17/1995
06/08/1995
09/09/1995
06/17/1995
03/10/1995
05/15/1995
01/13/1995
10/28/1995
04/04/1995
04/23/1995
02/02/1995
04/26/1995
09/21/1995
07/14/1995
08/20/1995
08/01/1995
05/18/1994
09/13/1995
08/31/1995
11/20/1995
11/29/1995
08/05/1995
05/30/1995
11/15/1995
03/18/1995
04/13/1995
08/31/1995
07/21/1995
03/27/1994
03/14/1995
10/08/1995
01/08/1995
09/01/1995
12/26/1994
11/20/1995

BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.07 K58
BK2.07 K58
BK2.07 K58
BK2.07 K58
BK2.07 K58
BK2.08 K58
BK2.07 K58
BK2.07 K58
BK2.07 K58
BK2.07 K58
BK2.08 K58
BK2.07 K58
BK2.08 K58
BK2.07 K58
BK2.07 K58
BK2.08 K58
BK2.07 K58
BK2.07 K58
BK2.07 K58
BK2.07 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK3.100 K57
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.09 K58
BK2.08 K58
BK2.09 K58
BK2.09 K58
BK2.09 K58
BK2.08 K58
BK2.09 K58
BK2.09 K58
BK2.08 K58
BK2.09 K58
BK2.09 K58
BK2.09 K58
BK2.09 K58
BK2.08 K58
BK2.08 K58
BK2.09 K58
BK2.09 K58
C kh ng lc 2 K54
BK2.08 K58
BK2.09 K58
BK2.09 K58
BK2.09 K58
BK2.08 K58
BK2.09 K58
BK2.09 K58
BK2.09 K58
BK2.08 K58
BK2.09 K58
BK2.09 K58
BK2.09 K58
BK2.09 K58
BK2.09 K58
BK2.09 K58
BK2.09 K58
BK2.13 K58
BK2.11 K58
BK2.11 K58
BK2.11 K58
BK2.11 K58
BK2.11 K58
BK2.11 K58
BK2.11 K58
BK2.14 K58
BK2.11 K58
BK2.11 K58
BK2.11 K58
BK2.11 K58
BK2.11 K58
BK2.11 K58
BK2.11 K58
KT nhit lnh 01 K57
BK2.11 K58
BK2.11 K58
BK2.11 K58
BK2.11 K58
BK2.11 K58
BK2.11 K58

Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4

20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131

Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut

Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11

TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,15h00-17h00,D3-202
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203

65492
65492
65492
65492
65492
65492
65492
65492
65492
65492
65492
65493
65493
65493
65493
65493
65493
65493
65493
65493
65493
65493
65493
65493
65493
65493
65493
65493
65493
65493
65493
65493
65493
65493
65493
65493
65493
65493
65493
65493
65493
65493
65493
65493
65493
65494
65494
65494
65494
65494
65494
65494
65494
65494
65494
65494
65494
65494
65494
65494
65494
65494
65494
65494
65494
65494
65494
65494
65494
65494
65494
65494
65494
65494
65494
65494
65494
65494
65494
65495
65495
65495
65495
65495
65495
65495
65495
65495
65495
65495
65495
65495
65495
65495
65495
65495
65495
65495
65495
65495
65495
65495
65495
65495
65495
65495
65495
65495
65495
65495
65495
65495
65495

Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I

TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN

T 20A
T 20A
T 20A
T 20A
T 20A
T 20A
T 20A
T 20A
T 20A
T 20A
T 20A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 21A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 22A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A
T 23A

20132868
20133114
20133266
20133469
20133497
20133715
20133774
20133939
20134218
20134412
20134524
20130118
20130220
20130468
20136885
20131067
20130648
20130672
20130703
20130970
20123834
20131393
20131675
20131550
20131562
20131910
20131934
20131953
20132142
20132426
20132420
20132537
20132750
20132820
20132832
20132954
20133111
20120909
20133485
20133741
20133783
20133838
20133997
20134427
20134602
20130509
20130533
20130917
20131156
20131172
20125942
20131438
20131561
20131700
20131942
20131767
20132087
20132339
20132424
20132741
20132970
20132978
20133107
20133284
20133308
20133316
20133354
20133408
20133570
20133704
20133706
20133830
20125322
20134145
20134509
20134269
20134442
20134561
20134724
20130190
20110105
20130778
20130941
20131023
20131032
20130590
20131209
20131378
20131437
20131589
20131691
20131840
20132428
20132374
20132381
20132418
20132629
20133046
20133069
20133175
20133186
20133404
20133400
20133680
20133496
20133924
20134171
20134328
20134459
20134577
20134618
20134653
20134693

Trn nh Nht
Trn Vn Quang
Nguyn Khc Sng
Hong Hi Thanh
Luyn Vn Thao
Bi Cng Th
Nguyn Tin Thnh
Lng Cng Tin
Nguyn c Trng
Nguyn Duy Tng
Nguyn Vn Tng
Nguyn Cng Anh
Trn c Anh
Chu Thnh Cng
Nguyn Anh c
Trn Quang c
Hong Vn Dng
Nguyn S Dng
Trn Quc Dng
Phm Minh ng
inh Vn Gip
o Vn Hiu
T Quang Ha
Mai Xun Hon
Trn Danh Hon
Phm Vit Hng
Vn Hng
Nguyn Thanh Hng
Nguyn S Kin
i Lc
V Phi Long
Nguyn Tin Mnh
Ph Th Kim Ngn
Phm Minh Nguyn
Ng Th Minh Nguyt
Phan Ngc Phng
Thn Vn Quang
Phm Vn Thng
Nguyn Tng Thanh
Nguyn Duy Thin
V c Thnh
Vn Thun
Bi Thanh Ton
Nguyn Thanh Tng
Chu Vn Vinh
L Quc Cng
Phm Th Cng
L Khc nh
L Xun H
Nguyn Vit H
Nguyn Th Hnh
Phm Trung Hiu
Trn Hon
c Hp
L Xun Hng
Nguyn L Huy
V nh Khnh
Nguyn Trn Lch
Bi Vn Lc
V Th Nga
Phan Vit Ph
L Anh Phc
Phm Khc Quang
Cao Vn Sn
L Ngc Sn
Ng Vit Sn
Phng Tng Sn
Trnh Vn Ti
nh Thi
Trn Vn Thng
V c Thng
L Vn Thun
Nguyn B Trng
ng Quang Trung
T Anh T
L Anh Tun
Phm Thanh Tng
V Anh Vn
Trnh Th Yn
Nguyn Vn Anh
Nguyn Vn Cng
Phm Vn o
Nguyn Ngc n
Nguyn Ngc c
Nguyn Vn c
Dng Quang Duy
Bi c Hi
Phm Th Thu Hin
Phm Trung Hiu
L Hu Hong
Trn Nha Hi
Nguyn Thc Huynh
L c Lc
Nguyn c Long
Nguyn Khc Long
V Hong Long
Hong Th H My
Trn Thanh Phng
Cao Vn Quang
Nguyn Vn Quc
o Xun Quyn
Phm Vn Ti
Phan Vn Ti
Nguyn Kim Thng
V Quang Thanh
o Nam Tin
Nguyn Thnh Trung
Phm Mnh Tun
V c Tng
Hong Vit
Nguyn Vn Vinh
Nguyn nh V
Bi Trng Xun

01/16/1995
01/15/1995
08/17/1995
01/02/1995
12/05/1995
11/17/1995
09/12/1994
02/03/1995
08/19/1995
09/12/1995
06/10/1995
08/06/1995
01/14/1995
01/16/1995
10/12/1995
08/29/1995
08/22/1995
12/19/1995
08/21/1995
01/13/1995
09/02/1994
06/12/1995
04/28/1995
02/18/1995
11/17/1995
12/14/1995
07/16/1995
10/10/1995
10/25/1995
01/05/1995
05/04/1995
09/03/1995
12/08/1995
11/17/1995
03/06/1995
06/27/1995
03/25/1995
07/12/1994
11/03/1995
01/09/1995
08/14/1995
11/06/1995
10/17/1995
05/03/1995
01/16/1995
10/01/1995
09/27/1995
06/15/1995
09/15/1995
01/18/1995
02/04/1994
11/25/1995
09/04/1995
04/20/1995
07/04/1995
11/10/1995
09/23/1995
03/19/1995
10/27/1995
03/13/1995
02/03/1994
02/07/1995
02/05/1995
06/05/1995
05/14/1995
09/04/1995
12/12/1995
07/20/1995
07/15/1995
02/01/1995
03/21/1995
02/09/1995
10/18/1994
12/19/1995
08/05/1995
05/06/1995
06/06/1995
10/23/1995
02/10/1995
06/15/1995
08/10/1993
07/11/1995
01/27/1995
09/16/1995
12/03/1995
08/10/1995
02/06/1995
12/07/1995
05/20/1995
12/09/1992
08/26/1995
09/06/1995
02/05/1995
12/05/1995
03/13/1995
05/28/1995
05/01/1995
04/23/1995
10/27/1995
04/02/1995
07/25/1995
12/20/1995
12/04/1995
12/03/1995
02/08/1995
09/20/1995
12/09/1995
07/07/1995
05/22/1995
06/03/1995
05/27/1995
09/14/1995
11/30/1995

BK2.11 K58
BK2.11 K58
BK2.09 K58
BK2.11 K58
BK2.11 K58
BK2.09 K58
BK2.11 K58
BK2.11 K58
BK2.11 K58
BK2.11 K58
BK2.11 K58
BK2.10 K58
BK2.10 K58
BK2.10 K58
BK2.10 K58
BK2.10 K58
BK2.10 K58
BK2.10 K58
BK2.10 K58
BK2.10 K58
Luyn kim K57
BK2.10 K58
BK2.10 K58
BK2.10 K58
BK2.10 K58
BK2.10 K58
BK2.10 K58
BK2.10 K58
BK2.10 K58
BK2.10 K58
BK2.09 K58
BK2.10 K58
BK2.10 K58
BK2.10 K58
BK2.10 K58
BK2.10 K58
BK2.09 K58
KT c kh 05 K57
BK2.10 K58
BK2.09 K58
BK2.10 K58
BK2.10 K58
BK2.10 K58
BK2.10 K58
BK2.10 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.15 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
CN-KT ha hc 1 K57
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.15 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.15 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
CN-KT c in t K57
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.14 K58
BK2.15 K58
KT c kh 7-K56
BK2.15 K58
BK2.11 K58
BK2.15 K58
BK2.15 K58
BK2.15 K58
BK2.11 K58
BK2.15 K58
BK2.11 K58
BK2.15 K58
BK2.11 K58
BK2.15 K58
BK2.15 K58
BK2.15 K58
BK2.11 K58
BK2.15 K58
BK2.11 K58
BK2.15 K58
BK2.11 K58
BK2.15 K58
BK2.15 K58
BK2.15 K58
BK2.11 K58
BK2.11 K58
BK2.11 K58
BK2.15 K58
BK2.15 K58
BK2.10 K58
BK2.11 K58
BK2.15 K58
BK2.10 K58
BK2.15 K58
BK2.11 K58

Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6

20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131

Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut

Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11

TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,15h00-17h00,D3-203
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,15h00-17h00,D3-205
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206
TG:4,13h00-15h00,D3-206

65496
65496
65496
65496
65496
65496
65496
65496
65496
65496
65496
65496
65496
65496
65496
65496
65496
65496
65496
65496
65496
65496
65496
65496
65496
65496
65496
65496
65496
65496
65496
65496
65496
65496
65497
65497
65497
65497
65497
65497
65497
65497
65497
65497
65497
65497
65497
65497
65497
65497
65497
65497
65497
65497
65497
65497
65497
65497
65497
65497
65497
65497
65497
65497
65497
65497
65497
65497
65498
65498
65498
65498
65498
65498
65498
65498
65498
65498
65498
65498
65498
65498
65498
65498
65498
65498
65498
65498
65498
65498
65498
65498
65498
65498
65498
65498
65498
65498
65498
65498
65498
65498
65499
65499
65499
65499
65499
65499
65499
65499
65499
65499
65499

Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I

TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN

T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 24A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 25A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 26A
T 27A
T 27A
T 27A
T 27A
T 27A
T 27A
T 27A
T 27A
T 27A
T 27A
T 27A

20130007
20122883
20130196
20130197
20130404
20130446
20130482
20130856
20130889
20130932
20130936
20131044
20130592
20130597
20131471
20131439
20131714
20132429
20132558
20133195
20133319
20133645
20133724
20133893
20133854
20133947
20133922
20134010
20134022
20134061
20134122
20134501
20134436
20134665
20130130
20130172
20130283
20130548
20130498
20130958
20130992
20131066
20131074
20131192
20131457
20131401
20131635
20131796
20131807
20132039
20132462
20132651
20132784
20133055
20133327
20133430
20133459
20133585
20133510
20134123
20134180
20134260
20110705
20134384
20134398
20134560
20134591
20134718
20130141
20130184
20130447
20130483
20131052
20130705
20131152
20131256
20131330
20110374
20131870
20131915
20125590
20131739
20131809
20132277
20132300
20132511
20132655
20132821
20133135
20133142
20133070
20133193
20133299
20133278
20133660
20133537
20133934
20133936
20133975
20134220
20134322
20134663
20130238
20130457
20130844
20130885
20130555
20130930
20131150
20131321
20131475
20131416
20131600

L Thnh An
Bi c n
Nguyn Vit Anh
Nguyn Vit Anh
V Vn Chin
Thnh Cng
Bi Vn Cng
Nguyn Tun t
V Th t
Hong Vn on
Trn Xun on
Nguyn Vn c
o Quang Duy
Lng Ngc Duy
o Vn Hip
T Trung Hiu
Nguyn Vn Hun
Luyn Vn Lc
Trn c Mnh
Phm Vn Quyn
Nguyn ng Sn
Hong Minh Thng
Nguyn Gia Th
Nguyn Hu Th
Trn Th Thu
Nguyn Ngc Tin
Nguyn Hu Tin
Nguyn Huy Ton
Nguyn Vit Ton
Nguyn Th Trang
Trn Mnh Tr
Phan Anh T
Nguyn Th Tng
Qun Vn V
Nguyn c Anh
Nguyn Tun Anh
Ng Duy Bch
L Vit C
H Vn Cng
Trnh An ng
H Xun c
Trn Minh c
Trn Vit c
Bi Anh Ho
Nguyn Quang Hin
Hong Vn Hiu
Phan Ngc Hong
T Vn Huy
V Quang Huy
Bi Ngc Khang
Nguyn Vn Lng
Hong Khnh Nam
Nguyn nh Ngc
V Tun Phng
Nguyn Quang Sn
Nguyn Th Thanh Tm
Chu c Tn
Nguyn Vn Thi
on Xun Thnh
Phm Quc Trnh
Nguyn Vn Trung
Hong Mnh Tun
Cao Duy Tng
o Sn Tng
L Xun Tng
Phm Quang Vn
Phan c Vit
Nguyn Th Hi Yn
Nguyn Hong Anh
Nguyn Tun Anh
H Minh Cng
Chu Quc Cng
Phm Minh c
Trn Vn Dng
Hong Th H
Nguyn Vn Hi
Phm Quang Hu
Thn Vn Hun
L Vn Hng
Trn Mnh Hng
Nguyn Khnh Hng
m Quang Huy
Vng ng Huy
Nguyn Ch Linh
Nguyn Tun Linh
Hong c Mnh
L nh Nam
Ph nh Nguyn
La Vn Qun
Ng Duy Qun
Chu Anh Quang
Nguyn Xun Quyn
Xun Sn
Nguyn nh Sng
Mnh Thng
Nguyn Tin Thnh
L Thanh Tin
L Vn Tin
Trn Huy Tip
Nguyn Mnh Trng
Nguyn Vn Tun
Phm nh V
Trn Vit Anh
Phm Vn Cng
Nguyn Thnh t
Triu Quc t
Nguyn Hng Din
Dng Vn on
inh Th Thu H
L Qu Hu
ng c Hip
Nguyn Minh Hiu
Ng L Hong

03/02/1995
03/14/1994
09/26/1995
01/29/1995
10/02/1995
05/24/1995
05/06/1995
12/03/1995
06/24/1995
08/27/1990
10/31/1995
01/29/1994
10/12/1995
10/21/1995
03/16/1995
08/01/1995
07/27/1995
06/04/1995
08/12/1995
10/29/1995
02/25/1995
12/05/1995
01/08/1995
08/04/1995
07/13/1995
10/10/1995
03/14/1995
08/11/1995
10/16/1995
10/01/1995
03/27/1995
07/23/1995
10/25/1995
04/04/1991
05/09/1995
02/04/1995
10/02/1995
08/22/1995
03/27/1995
01/23/1995
02/17/1995
09/19/1995
10/20/1995
08/21/1995
04/07/1995
02/08/1995
12/11/1995
02/17/1995
08/30/1995
11/10/1995
04/22/1995
12/25/1995
06/20/1995
01/18/1995
05/31/1995
05/28/1995
12/04/1995
04/04/1995
01/19/1995
03/01/1995
01/12/1995
09/20/1995
08/01/1993
07/31/1995
08/30/1995
06/16/1995
06/03/1995
01/10/1995
04/26/1995
04/25/1995
12/06/1995
11/26/1995
11/11/1995
12/02/1994
10/06/1995
09/05/1995
10/02/1995
11/09/1993
12/09/1994
09/26/1995
12/31/1994
01/15/1995
07/25/1995
03/09/1995
02/16/1995
10/20/1995
03/07/1995
09/04/1995
11/17/1995
03/11/1995
06/19/1995
08/03/1995
12/18/1995
02/20/1995
05/27/1995
04/17/1995
12/18/1995
08/02/1995
02/25/1995
07/23/1995
11/23/1995
05/24/1995
09/26/1995
05/02/1995
04/04/1995
05/24/1995
09/13/1995
08/18/1995
02/01/1995
04/26/1995
01/14/1995
11/23/1995
10/28/1995

BK2.15 K58
Nhm 1
BK3.100 K57
Nhm 1
BK2.16 K58
Nhm 1
BK2.16 K58
Nhm 1
BK2.15 K58
Nhm 1
BK2.15 K58
Nhm 1
BK2.16 K58
Nhm 2
BK2.15 K58
Nhm 2
BK2.15 K58
Nhm 2
BK2.15 K58
Nhm 2
BK2.16 K58
Nhm 2
BK2.16 K58
Nhm 2
BK2.16 K58
Nhm 3
BK2.16 K58
Nhm 3
BK2.15 K58
Nhm 3
BK2.16 K58
Nhm 3
BK2.15 K58
Nhm 3
BK2.15 K58
Nhm 4
BK2.15 K58
Nhm 4
BK2.15 K58
Nhm 4
BK2.15 K58
Nhm 4
BK2.15 K58
Nhm 4
BK2.16 K58
Nhm 4
BK2.15 K58
Nhm 5
BK2.16 K58
Nhm 5
BK2.16 K58
Nhm 5
BK2.15 K58
Nhm 5
BK2.15 K58
Nhm 5
BK2.15 K58
Nhm 5
BK2.15 K58
Nhm 6
BK2.15 K58
Nhm 6
BK2.15 K58
Nhm 6
BK2.15 K58
Nhm 6
BK2.15 K58
Nhm 6
BK2.16 K58
Nhm 1
BK2.16 K58
Nhm 1
BK2.16 K58
Nhm 1
BK2.16 K58
Nhm 1
BK2.17 K58
Nhm 1
BK2.16 K58
Nhm 1
BK2.16 K58
Nhm 2
BK2.17 K58
Nhm 2
BK2.16 K58
Nhm 2
BK2.16 K58
Nhm 2
BK2.16 K58
Nhm 2
BK2.16 K58
Nhm 2
BK2.16 K58
Nhm 3
BK2.16 K58
Nhm 3
BK2.16 K58
Nhm 3
BK2.16 K58
Nhm 3
BK2.16 K58
Nhm 3
BK2.16 K58
Nhm 4
BK2.16 K58
Nhm 4
BK2.16 K58
Nhm 4
BK2.16 K58
Nhm 4
BK2.16 K58
Nhm 4
BK2.16 K58
Nhm 4
BK2.16 K58
Nhm 5
BK2.16 K58
Nhm 5
BK2.16 K58
Nhm 5
BK2.16 K58
Nhm 5
BK2.16 K58
Nhm 5
BK1.100 K56
Nhm 5
BK2.16 K58
Nhm 6
BK2.16 K58
Nhm 6
BK2.16 K58
Nhm 6
BK2.16 K58
Nhm 6
BK2.16 K58
Nhm 6
BK2.17 K58
Nhm 1
BK2.17 K58
Nhm 1
BK2.17 K58
Nhm 1
BK2.16 K58
Nhm 1
BK2.16 K58
Nhm 1
BK2.17 K58
Nhm 1
BK2.16 K58
Nhm 2
BK2.17 K58
Nhm 2
BK2.17 K58
Nhm 2
KT C kh ng lc 2-K56Nhm 2
BK2.16 K58
Nhm 2
BK2.17 K58
Nhm 2
CN-in t TT 01 K57
Nhm 3
BK2.16 K58
Nhm 3
BK2.17 K58
Nhm 3
BK2.17 K58
Nhm 3
BK2.17 K58
Nhm 3
BK2.17 K58
Nhm 4
BK2.17 K58
Nhm 4
BK2.16 K58
Nhm 4
BK2.17 K58
Nhm 4
BK2.16 K58
Nhm 4
BK2.17 K58
Nhm 4
BK2.17 K58
Nhm 5
BK2.17 K58
Nhm 5
BK2.16 K58
Nhm 5
BK2.16 K58
Nhm 5
BK2.17 K58
Nhm 5
BK2.17 K58
Nhm 5
BK2.17 K58
Nhm 6
BK2.17 K58
Nhm 6
BK2.17 K58
Nhm 6
BK2.17 K58
Nhm 6
BK2.17 K58
Nhm 6
BK2.17 K58
Nhm 1
BK2.18 K58
Nhm 1
BK2.17 K58
Nhm 1
BK2.17 K58
Nhm 1
BK2.17 K58
Nhm 1
BK2.17 K58
Nhm 1
BK2.17 K58
Nhm 2
BK2.18 K58
Nhm 2
BK2.17 K58
Nhm 2
BK2.18 K58
Nhm 2
BK2.17 K58
Nhm 2

20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131

Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut

Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11

TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:4,15h00-17h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,15h00-17h00,D3-202
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203

65499
65499
65499
65499
65499
65499
65499
65499
65499
65499
65499
65499
65499
65499
65499
65499
65499
65499
65499
65499
65499
65499
65499
65500
65500
65500
65500
65500
65500
65500
65500
65500
65500
65500
65500
65500
65500
65500
65500
65500
65500
65500
65500
65500
65500
65500
65500
65500
65500
65500
65500
65500
65500
65500
65500
65500
65500
65501
65501
65501
65501
65501
65501
65501
65501
65501
65501
65501
65501
65501
65501
65501
65501
65501
65501
65501
65501
65501
65501
65501
65501
65501
65501
65501
65501
65501
65501
65501
65501
65501
65501
65502
65502
65502
65502
65502
65502
65502
65502
65502
65502
65502
65502
65502
65502
65502
65502
65502
65502
65502
65502
65502
65502

Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I

TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN

T 27A
T 27A
T 27A
T 27A
T 27A
T 27A
T 27A
T 27A
T 27A
T 27A
T 27A
T 27A
T 27A
T 27A
T 27A
T 27A
T 27A
T 27A
T 27A
T 27A
T 27A
T 27A
T 27A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 28A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 29A
T 30A
T 30A
T 30A
T 30A
T 30A
T 30A
T 30A
T 30A
T 30A
T 30A
T 30A
T 30A
T 30A
T 30A
T 30A
T 30A
T 30A
T 30A
T 30A
T 30A
T 30A
T 30A

20131710
20131916
20131769
20132088
20115622
20132265
20132278
20132439
20132396
20132407
20132688
20132709
20132785
20132803
20133197
20133403
20133966
20134002
20134495
20134461
20134562
20134617
20134641
20130307
20130470
20130860
20130872
20130629
20131250
20131142
20131443
20131541
20131570
20131578
20131746
20131810
20131842
20132307
20132402
20132605
20132660
20132790
20132824
20132847
20132944
20133001
20133261
20133349
20133443
20133599
20133659
20133677
20133964
20134155
20134363
20134533
20134646
20130229
20130232
20130312
20130294
20130747
20130596
20130600
20131235
20131872
20131931
20131936
20131765
20131798
20132210
20132391
20132528
20132719
20132776
20132800
20132805
20132807
20132925
20132937
20132964
20133090
20133451
20133572
20133502
20133742
20134209
20134278
20134338
20134349
20134672
20130032
20130065
20130188
20130194
20130260
20130473
20130497
20130538
20130879
20130937
20130949
20130639
20130700
20125529
20131522
20120423
20131698
20131771
20132068
20132400
20132553
20132645

on Ngc Hun
Trn Mnh Hng
Nguyn Phng Huy
on Vn Khi
Bi Tng Lm
Hong Vn Linh
Nguyn c Linh
Trnh Th Lc
Nguyn Vn Long
Phng Tun Long
Nguyn Th Nam
Trn Quang Nam
Nguyn Khc Duy Ngc
Phng Minh Ngc
Quch Thi Quyn
Phm nh Ti
Trn Ngc Tin
Khiu c Ton
Nguyn Th Cm T
V Mnh Tng
V Minh Vn
Nguyn Vn Vinh
Dng nh V
Trn Hu Bng
L Thanh Cng
Nguyn Vit t
Qun Mnh t
Bi Tun Dng
Nguyn Ngc Hi
Cao Th Hanh
Trn Trung Hiu
V Quang Ho
Cao Anh Hong
Hng Hong
Xun Huy
V ng Huyn
Nguyn B Hunh
Phm Nht Linh
Phan Thnh Long
Nguyn Vn Minh
L Hoi Nam
Nguyn Th Bch Ngc
V Quang Nguyn
Nguyn c Nhn
Nguyn Trng Phong
Mai Minh Phng
Trn Quang Sang
Phm Thi Sn
Hong Vn Tn
Trn Vn Thi
inh Trng Thng
Nguyn Cng Thng
Phm Xun Tin
L Xun Trung
Mai Vn Tuyn
Nguyn Vn Uy
Hong Anh V
Trn Th Anh
Trn Tun Anh
Nguyn nh Bc
Nguyn Quc Bo
Nguyn Tng Dng
L Quang Duy
Nguyn ng Duy
Ng Mnh Hi
Lu Vn Hng
Quc Hng
Vit Hng
Nguyn c Huy
Trn Quang Huy
Nguyn Tng Lm
Nguyn Thnh Long
Nguyn c Mnh
Vng B Nam
Dng Vn Ngc
Phm Xun Ngc
Trn Bo Ngc
Trn Hu Ngc
Cng Ngha Phong
Nguyn Hi Phong
Nguyn Quc Ph
Nguyn Huy Quang
Nguyn Vn Tn
Hong Vn Thi
Ch Vn Thnh
Nguyn c Thin
ng Mnh Trng
Mai Anh Tun
Trn Mnh Tun
V c Tun
ng Minh Vng
Dng Ph Tun Anh
H Duy Anh
Nguyn T Anh
Nguyn Vit Anh
Lu Vit Xun nh
Nguyn c Cng
H Mnh Cng
Trn Mnh Cng
Trn Quc t
m c
L Hu ng
inh Vn Dng
T Anh Dng
Nguyn Vn Hin
Hong Ph Hoan
Nguyn Ngc Hot
o Trng Hp
Nguyn Quang Huy
Nguyn Quang Khnh
Nguyn Vit Long
Phm Vn Mnh
Dng Vn Nam

03/08/1995
07/27/1995
05/22/1995
03/01/1994
12/18/1993
06/30/1995
05/03/1995
12/26/1994
10/16/1995
12/27/1994
10/21/1995
09/22/1995
09/21/1995
02/05/1995
12/28/1995
02/15/1995
02/23/1995
09/20/1995
03/12/1995
11/25/1995
05/14/1995
08/14/1995
07/26/1995
10/21/1995
09/19/1995
06/08/1995
04/26/1995
10/07/1995
05/27/1995
02/20/1995
10/04/1995
10/14/1995
09/15/1995
07/28/1995
06/14/1995
05/13/1995
03/08/1995
08/26/1995
05/06/1995
09/21/1995
05/07/1995
04/08/1995
01/08/1995
10/23/1995
05/01/1995
01/19/1995
09/30/1995
01/09/1995
10/11/1995
08/17/1995
12/25/1995
05/25/1995
10/28/1995
11/08/1995
06/20/1994
07/12/1995
09/02/1995
08/17/1995
07/17/1995
10/23/1995
02/01/1995
11/26/1994
01/31/1995
11/13/1995
10/30/1995
11/17/1995
07/24/1995
10/29/1995
07/13/1995
09/04/1995
10/05/1995
07/25/1995
03/05/1995
01/11/1995
03/02/1995
08/19/1995
06/14/1995
04/24/1995
04/06/1995
05/07/1995
02/26/1995
09/28/1995
03/26/1995
01/28/1995
02/06/1995
06/13/1995
04/26/1995
03/12/1995
01/16/1995
09/22/1995
10/22/1995
11/23/1995
12/06/1995
09/12/1995
08/13/1995
01/13/1995
12/29/1995
09/20/1995
12/31/1995
05/21/1995
04/14/1995
03/12/1995
03/21/1995
04/13/1995
09/05/1994
05/18/1995
04/26/1993
02/10/1995
04/10/1995
10/25/1995
05/20/1995
01/26/1995
10/12/1995

BK2.18 K58
Nhm 2
BK2.17 K58
Nhm 3
BK2.17 K58
Nhm 3
BK2.17 K58
Nhm 3
CN KT iu khin & T ng
Nhm
ha
3 2-K56
BK2.18 K58
Nhm 3
BK2.17 K58
Nhm 4
BK2.17 K58
Nhm 4
BK2.17 K58
Nhm 4
BK2.18 K58
Nhm 4
BK2.17 K58
Nhm 4
BK2.17 K58
Nhm 4
BK2.18 K58
Nhm 5
BK2.17 K58
Nhm 5
BK2.17 K58
Nhm 5
BK2.18 K58
Nhm 5
BK2.17 K58
Nhm 5
BK2.17 K58
Nhm 5
BK2.17 K58
Nhm 6
BK2.17 K58
Nhm 6
BK2.17 K58
Nhm 6
BK2.17 K58
Nhm 6
BK2.17 K58
Nhm 6
BK2.18 K58
Nhm 1
BK2.18 K58
Nhm 1
BK2.18 K58
Nhm 1
BK2.18 K58
Nhm 1
BK2.18 K58
Nhm 1
BK2.18 K58
Nhm 1
BK2.18 K58
Nhm 2
BK2.18 K58
Nhm 2
BK2.18 K58
Nhm 2
BK2.18 K58
Nhm 2
BK2.18 K58
Nhm 2
BK2.18 K58
Nhm 2
BK2.18 K58
Nhm 3
BK2.18 K58
Nhm 3
BK2.18 K58
Nhm 3
BK2.18 K58
Nhm 3
BK2.18 K58
Nhm 3
BK2.18 K58
Nhm 4
BK2.18 K58
Nhm 4
BK2.18 K58
Nhm 4
BK2.18 K58
Nhm 4
BK2.18 K58
Nhm 4
BK2.18 K58
Nhm 4
BK2.18 K58
Nhm 5
BK2.18 K58
Nhm 5
BK2.18 K58
Nhm 5
BK2.18 K58
Nhm 5
BK2.18 K58
Nhm 5
BK2.18 K58
Nhm 5
BK2.18 K58
Nhm 6
BK2.18 K58
Nhm 6
BK2.18 K58
Nhm 6
BK2.18 K58
Nhm 6
BK2.18 K58
Nhm 6
BK2.18 K58
Nhm 1
BK2.18 K58
Nhm 1
BK2.19 K58
Nhm 1
BK2.18 K58
Nhm 1
BK2.19 K58
Nhm 1
BK2.19 K58
Nhm 1
BK2.19 K58
Nhm 2
BK2.19 K58
Nhm 2
BK2.18 K58
Nhm 2
BK2.19 K58
Nhm 2
BK2.19 K58
Nhm 2
BK2.18 K58
Nhm 2
BK2.19 K58
Nhm 3
BK2.19 K58
Nhm 3
BK2.19 K58
Nhm 3
BK2.19 K58
Nhm 3
BK2.19 K58
Nhm 3
BK2.19 K58
Nhm 4
BK2.19 K58
Nhm 4
BK2.19 K58
Nhm 4
BK2.19 K58
Nhm 4
BK2.18 K58
Nhm 4
BK2.19 K58
Nhm 4
BK2.19 K58
Nhm 5
BK2.18 K58
Nhm 5
BK2.19 K58
Nhm 5
BK2.19 K58
Nhm 5
BK2.19 K58
Nhm 5
BK2.19 K58
Nhm 5
BK2.18 K58
Nhm 6
BK2.18 K58
Nhm 6
BK2.19 K58
Nhm 6
BK2.19 K58
Nhm 6
BK2.19 K58
Nhm 6
BK2.19 K58
Nhm 1
BK2.18 K58
Nhm 1
BK2.19 K58
Nhm 1
BK2.19 K58
Nhm 1
BK2.19 K58
Nhm 1
BK2.19 K58
Nhm 1
BK2.18 K58
Nhm 2
BK2.19 K58
Nhm 2
BK2.19 K58
Nhm 2
BK2.19 K58
Nhm 2
BK2.19 K58
Nhm 2
BK2.19 K58
Nhm 2
BK2.19 K58
Nhm 3
CN-in t TT 02 K57
Nhm 3
BK2.19 K58
Nhm 3
KT nhit lnh 02 K57
Nhm 3
BK2.19 K58
Nhm 3
BK2.18 K58
Nhm 4
BK2.19 K58
Nhm 4
BK2.19 K58
Nhm 4
BK2.19 K58
Nhm 4
BK2.19 K58
Nhm 4

20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131

Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut

Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11

TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,15h00-17h00,D3-203
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205

65502
65502
65502
65502
65502
65502
65502
65502
65502
65502
65502
65502
65503
65503
65503
65503
65503
65503
65503
65503
65503
65503
65503
65503
65503
65503
65503
65503
65503
65503
65503
65503
65503
65503
65503
65503
65503
65503
65503
65503
65503
65503
65503
65503
65503
65503
65504
65504
65504
65504
65504
65504
65504
65504
65504
65504
65504
65504
65504
65504
65504
65504
65504
65504
65504
65504
65504
65504
65504
65504
65504
65504
65504
65504
65504
65504
65504
65504
65504
65505
65505
65505
65505
65505
65505
65505
65505
65505
65505
65505
65505
65505
65505
65505
65505
65505
65505
65505
65505
65505
65505
65505
65505
65505
65505
65505
65505
65505
65505
65505
65505
65505
65505

Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I

TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN

T 30A
T 30A
T 30A
T 30A
T 30A
T 30A
T 30A
T 30A
T 30A
T 30A
T 30A
T 30A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 31A
T 32A
T 32A
T 32A
T 32A
T 32A
T 32A
T 32A
T 32A
T 32A
T 32A
T 32A
T 32A
T 32A
T 32A
T 32A
T 32A
T 32A
T 32A
T 32A
T 32A
T 32A
T 32A
T 32A
T 32A
T 32A
T 32A
T 32A
T 32A
T 32A
T 32A
T 32A
T 32A
T 32A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A
T 33A

20133148
20133093
20133185
20133433
20133681
20134032
20134027
20134181
20134486
20134321
20134592
20134686
20130023
20130240
20130827
20130562
20130974
20131018
20131069
20131083
20130699
20131278
20131317
20131329
20131485
20131848
20131945
20104546
20132033
20131802
20132096
20132260
20132689
20132696
20132729
20132974
20133158
20133252
20133448
20133695
20133799
20133806
20133929
20134233
20134332
20134651
20130135
20120094
20130450
20130531
20130984
20131233
20131196
20131495
20131442
20131572
20131590
20131617
20132122
20132166
20132282
20132316
20132390
20132647
20132760
20132843
20133149
20133110
20133397
20133683
20133910
20133912
20133888
20134007
20134188
20134215
20134240
20134483
20134295
20130995
20130996
20131011
20131016
20131070
20130632
20130707
20130713
20131103
20131104
20131258
20131337
20131429
20131451
20131623
20131760
20131778
20115946
20091442
20132230
20132401
20132536
20132601
20132612
20133296
20133679
20133703
20133512
20133737
20133754
20134201
20134284
20134310
20134525

Nguyn Hng Qun


Nguyn Ngc Quang
Cao Mnh Quyn
Nguyn Vn Tm
Nguyn Mnh Thng
V Vn Ton
Trn Vn Thanh Ton
Nguyn Vn Trung
Nguyn Anh T
Nguyn Vn Tun
Phan Thanh Vit
Nguyn Chnh Vng
Bi Tun Anh
Trnh Hng Anh
Mai Tun t
V Quc Doanh
Bi Vit c
Nguyn Minh c
Trn Vn c
Vng Ngc c
T c Dng
V Ngc Hi
Hong Mnh Hu
Phm Ph Hu
Nguyn c Hip
Dng Vit Hng
Nguyn Cng Hng
Nguyn Th Hng
L Vn Hng
Trn Tt Huy
Mai Vn Khim
Hong nh Mnh Linh
Nguyn Tin Nam
Nguyn Vn Nam
H Th Nga
Don Minh Phc
Phm Vn Qun
V c Qu
Nguyn Th Tn
Nguyn Vit Thng
Nguyn Vn Th
Dng Vn Thng
Khc Vn Tin
Trn Minh Trng
Thi Huy Tun
Lng Anh V
Nguyn Hong Anh
Trng Cng Chiu
L Vn Cng
Phm Mnh Cng
Ngc c
L Trn Thanh Hi
Nguyn c Ho
Trn Hu Hip
Trn Quang Hiu
Dng L Hong
L Hu Hong
Nguyn Khnh Hong
Nguyn Danh Khng
V Ch Kin
Nguyn Ngc Linh
Trn Quang Linh
Nguyn Thnh Long
ng V Nam
H Trung Ngha
H c Nhn
Nguyn Huy Minh Qun
Phng Khc Vit Quang
Nguyn Vn Ti
Nguyn Quyt Thng
Phm Th Thng
Trn Kim Thng
Nguyn Xun Thy
Ng Minh Ton
Phm Th Trung
Lu Vn Trng
V Xun Trng
Mai Thanh T
Nguyn c Tun
L nh c
L Hunh c
Nguyn Duy c
Nguyn Hu c
Trn Vn c
Dng Xun Dng
Triu Vn Dng
Cao ng Tng Dng
Nguyn Minh Giang
Nguyn Ngc Giang
Nguyn Vn Hi
L Th Thy Hng
Nguyn Vn Hiu
V Vn Hiu
Nguyn Vn Hong
L Vit Huy
Nguyn Thnh Huy
o Th Huyn
Nguyn nh Khnh
V Tin Lm
Nguyn Xun Long
Nguyn Thnh Mnh
Nguyn Tun Minh
Phm Quang Minh
Hng Sn
Nguyn Hu Thng
Trn Minh Thng
i Khc Thnh
Bi Ngc Thin
ng Trng Thnh
m Quang Trc
Nguyn Anh Tun
Nguyn Thanh Tun
V Xun Tng

09/25/1995
05/14/1995
01/20/1995
07/20/1995
11/11/1995
02/22/1995
11/01/1995
08/28/1995
07/11/1995
04/25/1995
06/17/1995
12/09/1995
11/05/1995
04/10/1995
02/19/1995
09/01/1995
03/09/1995
09/06/1995
10/12/1995
07/21/1994
06/10/1995
04/24/1995
05/10/1995
06/24/1995
10/12/1995
08/21/1995
05/07/1995
11/08/1992
12/26/1995
06/24/1995
09/03/1995
11/04/1995
11/06/1995
06/19/1995
01/03/1995
01/19/1995
05/11/1995
09/10/1995
03/14/1995
08/27/1995
08/24/1995
04/07/1995
10/25/1995
12/10/1995
06/06/1995
09/17/1995
11/01/1995
06/06/1992
05/09/1994
02/11/1995
07/06/1995
01/13/1995
10/07/1994
11/29/1995
10/04/1995
09/24/1991
11/23/1995
02/16/1995
12/18/1995
09/26/1995
01/17/1994
10/05/1995
11/23/1995
03/04/1995
08/12/1995
08/28/1995
10/30/1995
12/04/1995
09/18/1995
09/11/1995
05/14/1994
11/03/1995
01/25/1995
12/16/1995
10/17/1995
08/30/1995
03/28/1995
11/09/1995
02/18/1995
06/06/1995
12/13/1995
09/14/1995
02/07/1995
05/14/1995
02/23/1995
09/16/1995
09/09/1995
01/03/1995
09/01/1995
11/13/1995
04/15/1995
03/11/1995
04/08/1995
08/01/1994
01/16/1995
02/20/1995
02/22/1993
11/02/1988
01/19/1995
04/10/1995
09/18/1995
07/24/1995
10/27/1995
09/02/1995
02/26/1995
08/13/1995
12/02/1995
10/15/1995
04/07/1995
03/16/1995
06/01/1995
04/20/1994
02/18/1995

BK2.19 K58
Nhm 4
BK2.19 K58
Nhm 5
BK2.19 K58
Nhm 5
BK2.19 K58
Nhm 5
BK2.19 K58
Nhm 5
BK2.19 K58
Nhm 5
BK2.19 K58
Nhm 5
BK2.18 K58
Nhm 6
BK2.19 K58
Nhm 6
BK2.18 K58
Nhm 6
BK2.19 K58
Nhm 6
BK2.19 K58
Nhm 6
BK2.20 K58
Nhm 1
BK2.20 K58
Nhm 1
BK2.20 K58
Nhm 1
BK2.20 K58
Nhm 1
BK2.20 K58
Nhm 1
BK2.20 K58
Nhm 1
BK2.20 K58
Nhm 2
BK2.20 K58
Nhm 2
BK2.20 K58
Nhm 2
BK2.20 K58
Nhm 2
BK2.20 K58
Nhm 2
BK2.20 K58
Nhm 2
BK2.20 K58
Nhm 3
BK2.20 K58
Nhm 3
BK2.20 K58
Nhm 3
Qun tr kinh doanh-K55 Nhm 3
BK2.20 K58
Nhm 3
BK2.20 K58
Nhm 4
BK2.20 K58
Nhm 4
BK2.20 K58
Nhm 4
BK2.20 K58
Nhm 4
BK2.20 K58
Nhm 4
BK2.20 K58
Nhm 4
BK2.20 K58
Nhm 5
BK2.20 K58
Nhm 5
BK2.20 K58
Nhm 5
BK2.20 K58
Nhm 5
BK2.20 K58
Nhm 5
BK2.20 K58
Nhm 5
BK2.19 K58
Nhm 6
BK2.20 K58
Nhm 6
BK2.20 K58
Nhm 6
BK2.20 K58
Nhm 6
BK2.20 K58
Nhm 6
BK2.20 K58
Nhm 1
BK1.100 K57
Nhm 1
BK2.20 K58
Nhm 1
BK2.20 K58
Nhm 1
BK2.20 K58
Nhm 1
BK2.20 K58
Nhm 1
BK2.21 K58
Nhm 2
BK2.20 K58
Nhm 2
BK2.20 K58
Nhm 2
BK2.21 K58
Nhm 2
BK2.20 K58
Nhm 2
BK2.21 K58
Nhm 3
BK2.20 K58
Nhm 3
BK2.20 K58
Nhm 3
BK2.21 K58
Nhm 3
BK2.20 K58
Nhm 3
BK2.20 K58
Nhm 3
BK2.20 K58
Nhm 4
BK2.20 K58
Nhm 4
BK2.21 K58
Nhm 4
BK2.19 K58
Nhm 4
BK2.21 K58
Nhm 4
BK2.20 K58
Nhm 5
BK2.20 K58
Nhm 5
BK2.21 K58
Nhm 5
BK2.20 K58
Nhm 5
BK2.20 K58
Nhm 5
BK2.20 K58
Nhm 5
BK2.21 K58
Nhm 6
BK2.21 K58
Nhm 6
BK2.20 K58
Nhm 6
BK2.20 K58
Nhm 6
BK2.19 K58
Nhm 6
BK2.21 K58
Nhm 1
BK2.21 K58
Nhm 1
BK2.21 K58
Nhm 1
BK2.21 K58
Nhm 1
BK2.21 K58
Nhm 1
BK2.21 K58
Nhm 1
BK2.21 K58
Nhm 2
BK2.21 K58
Nhm 2
BK2.21 K58
Nhm 2
BK2.21 K58
Nhm 2
BK2.21 K58
Nhm 2
BK2.21 K58
Nhm 2
BK2.21 K58
Nhm 3
BK2.21 K58
Nhm 3
BK2.21 K58
Nhm 3
BK2.21 K58
Nhm 3
BK2.21 K58
Nhm 3
Cng ngh thc phm 1-K56
Nhm 4
Ton-Tin ng dng 2 K54Nhm 4
BK2.21 K58
Nhm 4
BK2.21 K58
Nhm 4
BK2.21 K58
Nhm 4
BK2.21 K58
Nhm 4
BK2.21 K58
Nhm 5
BK2.21 K58
Nhm 5
BK2.21 K58
Nhm 5
BK2.21 K58
Nhm 5
BK2.21 K58
Nhm 5
BK2.21 K58
Nhm 5
BK2.21 K58
Nhm 6
BK2.21 K58
Nhm 6
BK2.21 K58
Nhm 6
BK2.21 K58
Nhm 6
BK2.21 K58
Nhm 6

20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131

Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut

Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11

TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,15h00-17h00,D3-205
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,13h00-15h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:5,15h00-17h00,D3-206
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-202

65506
65506
65506
65506
65506
65506
65506
65506
65506
65506
65506
65506
65506
65506
65506
65506
65506
65506
65506
65506
65506
65506
65506
65506
65506
65506
65506
65506
65506
65506
65506
65506
65506
65506
65506
65507
65507
65507
65507
65507
65507
65507
65507
65507
65507
65507
65507
65507
65507
65507
65507
65507
65507
65507
65507
65507
65507
65507
65507
65507
65507
65507
65507
65507
65507
65507
65507
65507
65507
65508
65508
65508
65508
65508
65508
65508
65508
65508
65508
65508
65508
65508
65508
65508
65508
65508
65508
65508
65508
65508
65508
65508
65508
65508
65508
65508
65508
65508
65508
65508
65508
65508
65508
65509
65509
65509
65509
65509
65509
65509
65509
65509
65509

Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I

TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN

T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 34A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 35A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 36A
T 37A
T 37A
T 37A
T 37A
T 37A
T 37A
T 37A
T 37A
T 37A
T 37A

20130218
20130224
20130237
20130289
20130337
20130809
20130842
20130866
20130910
20130989
20131081
20131246
20131666
20131524
20115124
20131786
20132057
20132138
20132197
20132276
20132476
20120584
20081828
20132864
20133086
20133453
20133665
20133685
20133969
20134023
20134192
20134230
20134582
20134603
20134719
20130143
20130163
20130338
20130987
20131019
20130724
20130595
20131190
20131345
20131201
20131583
20131639
20131661
20131929
20131844
20132072
20132219
20132434
20132348
20132604
20132814
20133002
20133098
20133190
20133382
20133828
20133886
20134154
20134173
20134193
20134290
20134313
20134334
20134590
20130113
20130116
20130199
20130325
20130347
20130549
20130774
20130671
20130759
20131347
20131305
20131712
20131717
20131919
20131969
20131996
20132148
20132432
20132513
20132515
20132524
20132568
20132870
20132917
20132933
20133204
20133584
20133664
20133792
20133898
20134004
20134587
20134636
20134689
20130103
20130125
20130356
20130422
20130793
20130831
20130833
20130849
20130963
20131046

Trn Duy Anh


Trn Nam Anh
Trn Vit Anh
Thn Vit Bch
Nguyn Thanh Bnh
inh Tin t
Nguyn Quc t
Phm Tt t
Nguyn Vn in
H Vn c
V Minh c
Nguyn Hng Hi
Dng Vit Ha
Hong Vn Hoan
Trn Th Hng
Phan Vn Huy
on Quc Khnh
Nguyn c Kin
ng Tng Lm
Nguyn Bo Linh
Phm Trng Lc
Nguyn Tin Lng
Nguyn Vn Nam
Phm Nht
Nguyn Duy Quang
Phm Anh Tn
Hong Ngc Thng
Nguyn Thin Thng
Trnh nh Tin
Nguyn Vit Ton
Trn Quang Trung
Phan c Trng
Ng Ngc Vit
Duy Vinh
Nguyn Th Hi Yn
Nguyn Huy Anh
Nguyn Th Anh
Nguyn Thanh Bnh
H Minh c
Nguyn Minh c
Kiu Minh Dng
L nh Duy
V Xun H
Nguyn Th Phng Hng
Nguyn Vn Ho
Li Th Hong
Phm c Hong
V Minh Hong
inh Tin Hng
Nguyn Hai Hunh
Nguyn Vn Khnh
Phm Ngc Lm
Phm B Lc
Bi Hi Long
Nguyn Vn Minh
L Hong Nguyn
Cao Quc Phng
Nguyn S ng Quang
Nguyn Mnh Quyn
L Tin S
ng Vn Thun
Nguyn c Thy
L Th Trung
Nguyn Thnh Trung
Trn Quc Trung
Nguyn Duy Tun
Nguyn Vn Tun
Trn Tun
Nguyn Vit Vit
Mai Th Anh
Ng Ngc Anh
Phan Tun Anh
Thanh Bnh
Phan c Bnh
Nguyn Th Dn
Bi Xun o
Nguyn Ngc Dng
Trnh Anh Dng
Phm Th Hng
Trn nh Hnh
Nguyn Quang Hun
Phan Vn Hun
Trn Quc Hng
Nguyn Xun Hng
Nguyn Th Hng
Nguyn Trung Kin
Nguyn Vn Lc
Hong Minh Mnh
Hong Vn Mnh
Nguyn nh Mnh
Bi Ngc Minh
Cao Th Nhi
Nguyn Thnh Pht
Nguyn nh Phong
L Ngc Quyt
Nguyn Mu Hng Thi
Hong Kim Thng
Cng Th
Nguyn Vn Th
L Khnh Ton
Nguyn Quc Vit
Nguyn Hng V
Trn c X
L Tun Anh
Nguyn ng Tun Anh
V Khc Bnh
Trng Cng Chnh
Thi Hu i
Nguyn nh t
Nguyn Hong t
Nguyn Tin t
V Vn ng
Nguyn Xun c

09/08/1995
09/04/1995
04/15/1995
03/28/1995
03/11/1995
09/22/1995
01/09/1996
12/22/1995
10/29/1995
03/02/1995
03/01/1995
01/26/1995
08/01/1995
09/18/1995
05/12/1993
07/12/1995
09/02/1995
10/20/1995
09/05/1995
11/29/1995
01/18/1995
12/15/1990
06/14/1990
07/16/1995
02/19/1995
09/10/1995
02/01/1995
12/15/1995
01/21/1995
01/21/1995
08/25/1995
02/12/1995
07/23/1995
06/05/1995
01/11/1995
05/15/1995
10/29/1995
05/21/1995
01/07/1995
11/10/1995
06/10/1995
08/24/1995
06/08/1995
07/14/1995
05/25/1994
09/02/1995
04/30/1995
02/01/1995
07/04/1995
02/12/1995
04/17/1995
08/28/1995
12/30/1995
06/29/1995
03/09/1995
11/16/1995
07/28/1995
10/20/1995
03/22/1995
02/26/1995
02/22/1995
12/04/1995
08/01/1995
05/17/1995
11/28/1995
03/02/1995
10/08/1995
03/02/1995
02/05/1995
03/07/1995
09/10/1995
03/27/1995
09/01/1995
08/31/1995
06/24/1994
05/03/1995
12/09/1995
03/08/1995
08/21/1995
11/10/1995
05/17/1995
06/15/1995
01/27/1995
06/02/1994
06/15/1995
12/20/1995
10/04/1995
03/20/1995
08/25/1995
12/11/1995
01/27/1995
08/05/1995
01/04/1995
05/06/1995
11/13/1995
11/18/1995
06/18/1995
01/14/1995
05/19/1995
04/30/1995
04/25/1995
08/17/1995
04/25/1995
08/13/1995
10/30/1995
09/18/1995
07/27/1995
09/13/1995
02/21/1995
12/18/1995
12/15/1995
02/15/1995
06/05/1995

BK2.21 K58
Nhm 1
BK2.22 K58
Nhm 1
BK2.22 K58
Nhm 1
BK2.22 K58
Nhm 1
BK2.22 K58
Nhm 1
BK2.22 K58
Nhm 1
BK2.21 K58
Nhm 2
BK2.22 K58
Nhm 2
BK2.22 K58
Nhm 2
BK2.22 K58
Nhm 2
BK2.22 K58
Nhm 2
BK2.21 K58
Nhm 2
BK2.22 K58
Nhm 3
BK2.22 K58
Nhm 3
CN KT C in t 1-K56 Nhm 3
BK2.22 K58
Nhm 3
BK2.22 K58
Nhm 3
BK2.22 K58
Nhm 3
BK2.22 K58
Nhm 4
BK2.22 K58
Nhm 4
BK2.22 K58
Nhm 4
BK1.100 K57
Nhm 4
Qun tr doanh nghip K53
Nhm 4
BK2.22 K58
Nhm 4
BK2.22 K58
Nhm 5
BK2.21 K58
Nhm 5
BK2.21 K58
Nhm 5
BK2.22 K58
Nhm 5
BK2.22 K58
Nhm 5
BK2.21 K58
Nhm 5
BK2.22 K58
Nhm 6
BK2.22 K58
Nhm 6
BK2.22 K58
Nhm 6
BK2.21 K58
Nhm 6
BK2.21 K58
Nhm 6
BK2.23 K58
Nhm 1
BK2.22 K58
Nhm 1
BK2.22 K58
Nhm 1
BK2.22 K58
Nhm 1
BK2.22 K58
Nhm 1
BK2.23 K58
Nhm 1
BK2.22 K58
Nhm 2
BK2.22 K58
Nhm 2
BK2.23 K58
Nhm 2
BK2.22 K58
Nhm 2
BK2.22 K58
Nhm 2
BK2.22 K58
Nhm 2
BK2.22 K58
Nhm 3
BK2.22 K58
Nhm 3
BK2.22 K58
Nhm 3
BK2.23 K58
Nhm 3
BK2.23 K58
Nhm 3
BK2.22 K58
Nhm 4
BK2.22 K58
Nhm 4
BK2.22 K58
Nhm 4
BK2.22 K58
Nhm 4
BK2.22 K58
Nhm 4
BK2.22 K58
Nhm 4
BK2.22 K58
Nhm 5
BK2.22 K58
Nhm 5
BK2.22 K58
Nhm 5
BK2.22 K58
Nhm 5
BK2.22 K58
Nhm 5
BK2.22 K58
Nhm 5
BK2.22 K58
Nhm 6
BK2.22 K58
Nhm 6
BK2.22 K58
Nhm 6
BK2.22 K58
Nhm 6
BK2.22 K58
Nhm 6
BK2.23 K58
Nhm 1
BK2.23 K58
Nhm 1
BK2.23 K58
Nhm 1
BK2.23 K58
Nhm 1
BK2.23 K58
Nhm 1
BK2.23 K58
Nhm 1
BK2.23 K58
Nhm 2
BK2.23 K58
Nhm 2
BK2.23 K58
Nhm 2
BK2.23 K58
Nhm 2
BK2.23 K58
Nhm 2
BK2.23 K58
Nhm 2
BK2.23 K58
Nhm 3
BK2.23 K58
Nhm 3
BK2.23 K58
Nhm 3
BK2.23 K58
Nhm 3
BK2.23 K58
Nhm 3
BK2.23 K58
Nhm 4
BK2.23 K58
Nhm 4
BK2.23 K58
Nhm 4
BK2.23 K58
Nhm 4
BK2.23 K58
Nhm 4
BK2.23 K58
Nhm 4
BK2.23 K58
Nhm 5
BK2.23 K58
Nhm 5
BK2.23 K58
Nhm 5
BK2.23 K58
Nhm 5
BK2.23 K58
Nhm 5
BK2.23 K58
Nhm 5
BK2.23 K58
Nhm 6
BK2.23 K58
Nhm 6
BK2.23 K58
Nhm 6
BK2.23 K58
Nhm 6
BK2.23 K58
Nhm 6
BK2.24 K58
Nhm 1
BK2.23 K58
Nhm 1
BK2.24 K58
Nhm 1
BK2.23 K58
Nhm 1
BK2.24 K58
Nhm 1
BK2.24 K58
Nhm 1
BK2.24 K58
Nhm 2
BK2.24 K58
Nhm 2
BK2.24 K58
Nhm 2
BK2.24 K58
Nhm 2

20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131

Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut

Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11

TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,15h00-17h00,D3-202
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,15h00-17h00,D3-203
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205

65509
65509
65509
65509
65509
65509
65509
65509
65509
65509
65509
65509
65509
65509
65509
65509
65509
65509
65509
65509
65509
65509
65509
65509
65510
65510
65510
65510
65510
65510
65510
65510
65510
65510
65510
65510
65510
65510
65510
65510
65510
65510
65510
65510
65510
65510
65510
65510
65510
65510
65510
65510
65510
65510
65510
65510
65510
65510
65511
65511
65511
65511
65511
65511
65511
65511
65511
65511
65511
65511
65511
65511
65511
65511
65511
65511
65511
65511
65511
65511
65511
65511
65511
65511
65511
65511
65511
65511
65511
65511
65511
65511
65512
65512
65512
65512
65512
65512
65512
65512
65512
65512
65512
65512
65512
65512
65512
65512
65512
65512
65512
65512
65512

Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I

TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN

T 37A
T 37A
T 37A
T 37A
T 37A
T 37A
T 37A
T 37A
T 37A
T 37A
T 37A
T 37A
T 37A
T 37A
T 37A
T 37A
T 37A
T 37A
T 37A
T 37A
T 37A
T 37A
T 37A
T 37A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 38A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 39A
T 40A
T 40A
T 40A
T 40A
T 40A
T 40A
T 40A
T 40A
T 40A
T 40A
T 40A
T 40A
T 40A
T 40A
T 40A
T 40A
T 40A
T 40A
T 40A
T 40A
T 40A

20130616
20131101
20131949
20132258
20132264
20132304
20132347
20132415
20132455
20132610
20132723
20132857
20133136
20133240
20133242
20133351
20133446
20133674
20133840
20133987
20134149
20134161
20134505
20134554
20130039
20130478
20130481
20130871
20130929
20131014
20131022
20131047
20130655
20131213
20131481
20132272
20132322
20132450
20132480
20132599
20132838
20132902
20132934
20133174
20133256
20133290
20133370
20133642
20133803
20133884
20134054
20134142
20134210
20134348
20134395
20134410
20134373
20134623
20130139
20130285
20130358
20130534
20130539
20130897
20130631
20131099
20131529
20132038
20132305
20132570
20132613
20132654
20132695
20132754
20132994
20133131
20133108
20133235
20133322
20133358
20133360
20133375
20124259
20133648
20133710
20122429
20133842
20134484
20134314
20134382
20134419
20134607
20130306
20130308
20130291
20130398
20130525
20130808
20131080
20131412
20131432
20124193
20131597
20131598
20131629
20131633
20131881
20131900
20131941
20132111
20132176
20132267
20123949

V Ngc Duy
Nguyn Huy Giang
Nguyn Khnh Hng
Duy Linh
Hong Vn Linh
Nguyn V Linh
Bi B Long
Trn Mng Long
Phm Th La
Phm Hong Minh
T Quang Nng
H Quang Nhn
L Hng Qun
Hong Kim Qu
L Vn Qu
Phm Vn Sn
Nguyn Ngc Tn
Ng Vn Thng
Nguyn Anh Thun
Quch Thnh Tn
H Xun Trung
Nguyn c Trung
Phm Vn T
on Nng Vn
o Th Qunh Anh
Nguyn Vit Cng
Bi Huy Cng
Phng Tin t
Bi Vn on
Nguyn Huy c
Nguyn Minh c
Nguyn Xun c
Luyn Quc Dng
Chu c Hi
L Khc Hip
Lu Ngc Linh
Trn Tun Linh
Nguyn Thnh Lun
V Tun Lc
Nguyn Tr Minh
Nguyn Vn Nh
V Thnh Ninh
Nguyn Gia Phong
Lu Vn Quc
H Vn Sang
o Duy Sn
Vi Sn
Nguyn Ch Thn
Bi Duy Thng
L Hng Thy
L Th Trang
Dng Vn Trung
inh Xun Trng
V ng Tun
L Thanh Tng
Nguyn Anh Tng
Trng Th Tuyt
Phm Th Vinh
Nguyn Hong Anh
Nguyn Vn Bch
V Vn Bnh
Tng Vn Cng
Trn Minh Cng
Nguyn Hi ng
Dng Vit Dng
Nguyn c Giang
V Cng Hoan
Bi Mn Khang
Nguyn V Hi Linh
Cao Thch Minh
Phm Trng Ngc Minh
H Vit Nam
Nguyn Vn Nam
Dng Vn Nghim
Phan T Phc
Mnh Qun
Phm Minh Quang
Nguyn Xun Qunh
Nguyn Hong Sn
Thi Thi Sn
Trn c Sn
V Ngc Sn
Trn Quc S
Phm Trng Thng
V Vn Thng
Nguyn Vn Thnh
Trn nh Thun
Mai Thanh T
Nguyn Vn Tun
Dng Thanh Tng
Nguyn Lm Tng
L Khnh Vinh
Nguyn V Hong Bng
Trn Lng Bng
ng Vn Bo
Nguyn Vn Chin
Nguyn Vn Cng
inh Quc t
V Mnh c
Nguyn Minh Hiu
Phan Trng Hiu
Nguyn Hu Hiu
L Xun Hong
Lu Vit Hong
Nguyn V Hong
Phan nh Hong
Nguyn c Hng
Nguyn Vn Hng
L Vit Hng
Nguyn Hu Khi
Nguyn Nh K
L ng Linh
Mu Tin Long

12/14/1995
03/05/1995
08/09/1995
10/28/1995
08/25/1995
09/24/1995
09/20/1995
11/06/1995
02/26/1995
08/03/1995
01/30/1995
04/24/1995
05/10/1995
06/24/1995
07/10/1995
09/04/1995
05/29/1995
09/03/1995
05/12/1995
03/16/1995
08/09/1995
01/05/1995
04/04/1995
01/29/1995
09/03/1995
08/15/1995
10/15/1995
07/19/1995
11/14/1995
02/09/1995
09/25/1995
09/21/1995
07/07/1995
12/08/1995
02/05/1995
03/27/1995
07/04/1995
02/19/1995
01/03/1995
02/07/1995
02/28/1995
07/26/1995
03/02/1995
01/15/1995
12/25/1995
03/28/1995
02/08/1995
12/25/1995
08/23/1995
12/04/1995
07/05/1995
07/10/1995
04/29/1995
05/07/1995
09/15/1995
10/26/1995
04/15/1995
07/27/1995
06/22/1995
02/13/1995
04/14/1992
04/15/1995
01/31/1995
10/13/1995
02/28/1995
09/05/1995
08/23/1995
02/28/1995
12/08/1995
09/24/1995
04/11/1995
11/29/1995
07/12/1995
06/15/1995
05/18/1995
01/06/1995
10/23/1995
08/31/1995
05/10/1995
11/07/1995
07/16/1995
08/01/1995
10/02/1994
12/19/1994
07/09/1995
08/29/1994
01/24/1995
01/31/1995
04/13/1995
05/08/1995
02/08/1995
05/29/1995
05/31/1995
09/20/1995
12/04/1995
08/28/1995
02/12/1995
05/19/1995
11/29/1995
07/02/1995
07/12/1995
11/27/1994
12/19/1995
08/14/1995
03/06/1995
07/23/1995
12/18/1995
12/27/1995
09/29/1995
04/15/1995
02/12/1995
08/20/1988
06/25/1994

BK2.24 K58
Nhm 2
BK2.23 K58
Nhm 2
BK2.24 K58
Nhm 3
BK2.23 K58
Nhm 3
BK2.24 K58
Nhm 3
BK2.24 K58
Nhm 3
BK2.24 K58
Nhm 3
BK2.24 K58
Nhm 4
BK2.24 K58
Nhm 4
BK2.24 K58
Nhm 4
BK2.23 K58
Nhm 4
BK2.24 K58
Nhm 4
BK2.23 K58
Nhm 4
BK2.23 K58
Nhm 5
BK2.23 K58
Nhm 5
BK2.23 K58
Nhm 5
BK2.24 K58
Nhm 5
BK2.23 K58
Nhm 5
BK2.23 K58
Nhm 5
BK2.23 K58
Nhm 6
BK2.23 K58
Nhm 6
BK2.23 K58
Nhm 6
BK2.23 K58
Nhm 6
BK2.24 K58
Nhm 6
BK2.24 K58
Nhm 1
BK2.24 K58
Nhm 1
BK2.24 K58
Nhm 1
BK2.24 K58
Nhm 1
BK2.24 K58
Nhm 1
BK2.24 K58
Nhm 1
BK2.24 K58
Nhm 2
BK2.24 K58
Nhm 2
BK2.24 K58
Nhm 2
BK2.24 K58
Nhm 2
BK2.24 K58
Nhm 2
BK2.24 K58
Nhm 2
BK2.24 K58
Nhm 3
BK2.24 K58
Nhm 3
BK2.24 K58
Nhm 3
BK2.24 K58
Nhm 3
BK2.24 K58
Nhm 3
BK2.24 K58
Nhm 4
BK2.24 K58
Nhm 4
BK2.24 K58
Nhm 4
BK2.24 K58
Nhm 4
BK2.24 K58
Nhm 4
BK2.24 K58
Nhm 4
BK2.24 K58
Nhm 5
BK2.24 K58
Nhm 5
BK2.24 K58
Nhm 5
BK2.24 K58
Nhm 5
BK2.24 K58
Nhm 5
BK2.24 K58
Nhm 5
BK2.24 K58
Nhm 6
BK2.24 K58
Nhm 6
BK2.24 K58
Nhm 6
BK2.24 K58
Nhm 6
BK2.24 K58
Nhm 6
BK1.13 K58
Nhm 1
BK1.13 K58
Nhm 1
BK1.12 K58
Nhm 1
BK1.12 K58
Nhm 1
BK1.06 K58
Nhm 1
BK1.06 K58
Nhm 1
BK1.12 K58
Nhm 2
BK1.06 K58
Nhm 2
BK1.05 K58
Nhm 2
BK1.05 K58
Nhm 2
BK1.06 K58
Nhm 2
BK1.06 K58
Nhm 2
BK1.05 K58
Nhm 3
BK1.12 K58
Nhm 3
BK1.12 K58
Nhm 3
BK1.06 K58
Nhm 3
BK1.13 K58
Nhm 3
BK1.06 K58
Nhm 4
BK1.13 K58
Nhm 4
BK1.12 K58
Nhm 4
BK1.06 K58
Nhm 4
BK1.06 K58
Nhm 4
BK1.05 K58
Nhm 4
BK1.06 K58
Nhm 5
Vt l KT K57
Nhm 5
BK1.12 K58
Nhm 5
BK1.12 K58
Nhm 5
KT iu khin-TH 03 K57Nhm 5
BK1.12 K58
Nhm 5
BK1.05 K58
Nhm 6
BK1.05 K58
Nhm 6
BK1.12 K58
Nhm 6
BK1.05 K58
Nhm 6
BK1.05 K58
Nhm 6
BK1.03 K58
Nhm 1
BK1.01 K58
Nhm 1
BK1.03 K58
Nhm 1
BK1.02 K58
Nhm 1
BK1.01 K58
Nhm 1
BK1.01 K58
Nhm 1
BK1.01 K58
Nhm 2
BK1.01 K58
Nhm 2
BK1.01 K58
Nhm 2
KT ht nhn K57
Nhm 2
BK1.03 K58
Nhm 2
BK1.02 K58
Nhm 2
BK1.03 K58
Nhm 3
BK1.02 K58
Nhm 3
BK1.01 K58
Nhm 3
BK1.01 K58
Nhm 3
BK1.03 K58
Nhm 3
BK1.01 K58
Nhm 4
BK1.03 K58
Nhm 4
BK1.02 K58
Nhm 4
BK4.100 K57
Nhm 4

20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131

Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut

Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11

TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,13h00-15h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:6,15h00-17h00,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202

65512
65512
65512
65512
65512
65512
65512
65512
65512
65512
65512
65512
65512
65513
65513
65513
65513
65513
65513
65513
65513
65513
65513
65513
65513
65513
65513
65513
65513
65513
65513
65513
65513
65513
65513
65513
65513
65513
65513
65513
65513
65513
65513
65513
65513
65513
65513
65514
65514
65514
65514
65514
65514
65514
65514
65514
65514
65514
65514
65514
65514
65514
65514
65514
65514
65514
65514
65514
65514
65514
65514
65514
65514
65514
65514
65514
65514
65514
65514
65514
65514
65515
65515
65515
65515
65515
65515
65515
65515
65515
65515
65515
65515
65515
65515
65515
65515
65515
65515
65515
65515
65515
65515
65515
65515
65515
65515
65515
65515
65515
65515
65515
65515

Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I

TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN

T 40A
T 40A
T 40A
T 40A
T 40A
T 40A
T 40A
T 40A
T 40A
T 40A
T 40A
T 40A
T 40A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 41A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 42A
T 43A
T 43A
T 43A
T 43A
T 43A
T 43A
T 43A
T 43A
T 43A
T 43A
T 43A
T 43A
T 43A
T 43A
T 43A
T 43A
T 43A
T 43A
T 43A
T 43A
T 43A
T 43A
T 43A
T 43A
T 43A
T 43A
T 43A
T 43A
T 43A
T 43A
T 43A
T 43A

20132545
20132717
20132941
20133281
20133760
20133999
20134001
20134158
20134491
20134440
20134444
20134526
20134619
20130014
20130068
20115051
20130904
20130855
20131008
20131021
20130732
20131114
20131488
20131534
20131768
20132165
20110441
20132454
20132521
20132525
20132594
20132608
20132690
20132761
20132815
20133330
20133334
20133663
20133516
20133524
20133959
20134490
20134492
20134304
20134389
20134584
20134608
20130124
20130388
20130527
20130545
20130915
20130733
20131133
20131310
20131445
20131549
20131654
20131970
20131982
20131738
20132097
20132164
20125993
20132329
20132416
20132768
20132900
20133044
20133168
20133387
20133606
20133661
20133748
20134163
20134186
20134504
20134249
20134326
20134337
20134629
20130013
20130225
20130873
20130933
20130990
20130695
20130736
20130748
20130753
20131276
20115914
20131316
20131408
20131582
20131892
20131966
20113039
20132092
20132357
20132527
20132678
20133128
20133234
20133321
20133666
20133676
20133480
20133554
20134017
20134143
20134146
20134450

Nguyn Vn Mnh
V Thnh Nam
Nguyn Khc Phong
Bi Thi Sn
Nguyn B Thnh
Dng Vn Ton
H Vn Ton
Nguyn Duy Trung
Nguyn Mnh T
Phm Hong Tng
Phm Thanh Tng
Bi Mnh Tng
Nguyn Vit Vinh
Trn Tun An
Hong c Anh
Nguyn Bo Chung
Trn Hi ng
Nguyn Trng t
Nguyn Anh c
Nguyn Minh c
Nguyn i Dng
Phan Nguyn Thin Giang
Nguyn Tin Hip
Nguyn Ch Ho
Nguyn Ngc Huy
Trn Vn Kin
Ng Vn Lp
Li Vn Luyn
L Xun Mnh
Nguyn nh Mnh
Nguyn Quang Minh
Phan Thin Minh
Nguyn Tin Nam
Lu Tun Ngha
Nguyn Hong Nguyn
Nguyn Thi Sn
Nguyn Thng Sn
H Quang Thng
L Tin Thnh
Nguyn Duy Thnh
Nguyn Vit Tin
Nguyn Huy T
Nguyn Tt T
Nguyn Mnh Tun
Hong Thanh Tng
Nguyn c Vit
L Thnh Vinh
Nguyn Duy T Anh
L nh Chin
Phan Mnh Cng
Trn Vit Cng
Vn ip
Nguyn c Dng
Hong Ngha Gip
Nguyn Cng Hn
Trnh Hong Hiu
Mai c Hon
Trn Nht Hong
Nguyn Xun Hng
V Duy Hng
m Ngc Huy
Nguyn Danh Khim
Trn Trung Kin
Phm Th Thu Lin
V Nga Linh
Trn Thnh Long
Phm Vn Ngha
Trn Hu Ninh
Trn Ngc Phng
V Mnh Qun
Hong Ph Ti
Nguyn Huy Th
Quang Thng
Trn c Thin
Nguyn Hu Trung
Phm H Trung
Phm Thanh T
Phm Tun
Phm Hong Tun
Trn Hong Tun
Trn Th Vinh
Trn Tun An
Trn Nam Anh
T Vn t
Nguyn Hu on
Hong Vn c
Phm Vit Dng
Nguyn Hng Dng
Phm An Dng
Phng V Dng
Trn Vn Hi
Trn Th Ho
ng Vn Hu
Nguyn ng Hiu
L Nht Hong
Nguyn Ngc Hng
Nguyn Vn Hng
Trn Th Huyn
Trn Quang Khi
Hong Bo Long
Nguyn c Mnh
Nguyn Hong Nam
ng Minh Qun
Nguyn Xun Qunh
Nguyn Hi Sn
L ng Thng
Nguyn Chin Thng
Nguyn Quang Thanh
S Vn Thnh
Nguyn Minh Ton
ng nh Trung
inh Vn Trung
Thn Vn Tng

10/21/1994
10/10/1995
11/25/1995
10/09/1995
07/18/1995
01/07/1995
03/01/1995
01/14/1995
12/21/1995
02/13/1995
09/18/1995
01/19/1995
12/26/1995
07/18/1995
09/13/1995
09/05/1993
11/28/1995
08/25/1995
09/22/1995
09/20/1995
03/02/1995
10/20/1995
04/01/1995
12/30/1995
09/28/1995
03/08/1995
02/21/1993
11/20/1995
10/05/1995
06/14/1995
12/22/1995
02/10/1995
07/16/1995
04/10/1995
10/25/1992
05/11/1995
01/27/1995
02/06/1995
09/06/1995
11/12/1995
11/14/1995
03/12/1995
08/22/1995
07/17/1995
09/11/1995
12/05/1994
10/15/1995
11/13/1994
06/30/1995
08/16/1995
11/07/1995
06/30/1995
10/01/1995
12/24/1994
06/17/1995
03/13/1995
09/05/1993
01/21/1995
03/29/1995
12/29/1994
02/11/1995
10/14/1995
11/13/1995
01/18/1994
12/01/1995
02/20/1995
09/26/1995
07/18/1995
09/23/1995
02/22/1995
12/01/1995
10/19/1995
03/29/1995
01/28/1995
06/11/1995
06/26/1995
12/23/1995
01/24/1995
12/11/1995
03/03/1995
05/16/1995
01/18/1995
11/16/1995
01/03/1995
02/13/1995
05/05/1995
10/01/1995
10/31/1995
01/26/1995
09/22/1995
03/30/1995
01/13/1993
07/20/1995
08/30/1995
10/20/1995
05/29/1995
02/27/1995
11/19/1993
08/07/1995
06/28/1995
05/02/1995
03/24/1995
07/17/1994
05/15/1995
01/22/1995
07/03/1995
07/29/1995
08/15/1995
02/08/1995
09/20/1995
08/29/1995
02/18/1995
05/18/1995

BK1.02 K58
Nhm 4
BK1.01 K58
Nhm 4
BK1.03 K58
Nhm 5
BK1.02 K58
Nhm 5
BK1.01 K58
Nhm 5
BK1.01 K58
Nhm 5
BK1.01 K58
Nhm 5
BK1.01 K58
Nhm 5
BK1.01 K58
Nhm 6
BK1.01 K58
Nhm 6
BK1.02 K58
Nhm 6
BK1.01 K58
Nhm 6
BK1.01 K58
Nhm 6
BK1.14 K58
Nhm 1
BK1.14 K58
Nhm 1
CN k thut t 1-K56 Nhm 1
BK1.15 K58
Nhm 1
BK1.16 K58
Nhm 1
BK1.16 K58
Nhm 1
BK1.14 K58
Nhm 2
BK1.15 K58
Nhm 2
BK1.13 K58
Nhm 2
BK1.13 K58
Nhm 2
BK1.14 K58
Nhm 2
BK1.13 K58
Nhm 2
BK1.15 K58
Nhm 3
K thut tu thy-K56
Nhm 3
BK1.15 K58
Nhm 3
BK1.13 K58
Nhm 3
BK1.16 K58
Nhm 3
BK1.14 K58
Nhm 4
BK1.13 K58
Nhm 4
BK1.15 K58
Nhm 4
BK1.13 K58
Nhm 4
BK1.15 K58
Nhm 4
BK1.15 K58
Nhm 4
BK1.15 K58
Nhm 5
BK1.15 K58
Nhm 5
BK1.15 K58
Nhm 5
BK1.16 K58
Nhm 5
BK1.16 K58
Nhm 5
BK1.14 K58
Nhm 5
BK1.15 K58
Nhm 6
BK1.14 K58
Nhm 6
BK1.14 K58
Nhm 6
BK1.15 K58
Nhm 6
BK1.13 K58
Nhm 6
BK1.07 K58
Nhm 1
BK1.04 K58
Nhm 1
BK1.04 K58
Nhm 1
BK1.08 K58
Nhm 1
BK1.04 K58
Nhm 1
BK1.08 K58
Nhm 1
BK1.07 K58
Nhm 2
BK1.04 K58
Nhm 2
BK1.08 K58
Nhm 2
BK1.03 K58
Nhm 2
BK1.08 K58
Nhm 2
BK1.04 K58
Nhm 2
BK1.04 K58
Nhm 3
BK1.08 K58
Nhm 3
BK1.07 K58
Nhm 3
BK1.03 K58
Nhm 3
CN-thc phm K57
Nhm 3
BK1.04 K58
Nhm 4
BK1.07 K58
Nhm 4
BK1.08 K58
Nhm 4
BK1.08 K58
Nhm 4
BK1.08 K58
Nhm 4
BK1.08 K58
Nhm 4
BK1.03 K58
Nhm 5
BK1.07 K58
Nhm 5
BK1.07 K58
Nhm 5
BK1.07 K58
Nhm 5
BK1.04 K58
Nhm 5
BK1.07 K58
Nhm 5
BK1.04 K58
Nhm 6
BK1.07 K58
Nhm 6
BK1.04 K58
Nhm 6
BK1.07 K58
Nhm 6
BK1.04 K58
Nhm 6
BK1.18 K58
Nhm 1
BK1.18 K58
Nhm 1
BK1.17 K58
Nhm 1
BK1.17 K58
Nhm 1
BK1.18 K58
Nhm 1
BK1.18 K58
Nhm 1
BK1.16 K58
Nhm 2
BK1.18 K58
Nhm 2
BK1.18 K58
Nhm 2
BK1.16 K58
Nhm 2
Cng ngh thc phm 2-K56
Nhm 2
BK1.18 K58
Nhm 2
BK1.18 K58
Nhm 3
BK1.17 K58
Nhm 3
BK1.17 K58
Nhm 3
BK1.18 K58
Nhm 3
K thut mi trng 2-K56Nhm 3
BK1.18 K58
Nhm 4
BK1.17 K58
Nhm 4
BK1.18 K58
Nhm 4
BK1.18 K58
Nhm 4
BK1.18 K58
Nhm 4
BK1.18 K58
Nhm 4
BK1.17 K58
Nhm 5
BK1.18 K58
Nhm 5
BK1.16 K58
Nhm 5
BK1.16 K58
Nhm 5
BK1.18 K58
Nhm 5
BK1.18 K58
Nhm 5
BK1.17 K58
Nhm 6
BK1.16 K58
Nhm 6
BK1.18 K58
Nhm 6

20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131

Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut

Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11

TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,09h15-11h15,D3-202
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,09h15-11h15,D3-203
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205

65515
65515
65516
65516
65516
65516
65516
65516
65516
65516
65516
65516
65516
65516
65516
65516
65516
65516
65516
65516
65516
65516
65516
65516
65516
65516
65516
65516
65516
65516
65516
65516
65516
65516
65516
65516
65517
65517
65517
65517
65517
65517
65517
65517
65517
65517
65517
65517
65517
65517
65517
65517
65517
65517
65517
65517
65517
65517
65517
65517
65517
65517
65517
65517
65517
65517
65517
65517
65517
65517
65518
65518
65518
65518
65518
65518
65518
65518
65518
65518
65518
65518
65518
65518
65518
65518
65518
65518
65518
65518
65518
65518
65518
65518
65518
65518
65518
65518
65518
65518
65518
65518
65518
65518
65519
65519
65519
65519
65519
65519
65519
65519
65519

Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I

TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN

T 43A
T 43A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 44A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 45A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 46A
T 47A
T 47A
T 47A
T 47A
T 47A
T 47A
T 47A
T 47A
T 47A

20134454
20134657
20130115
20130228
20130288
20130292
20130365
20130523
20130796
20131042
20131079
20131138
20131324
20131462
20131619
20131705
20131856
20131886
20131913
20131939
20131745
20131761
20132335
20132698
20132712
20125688
20133166
20133418
20133555
20133622
20133832
20134140
20115802
20134205
20134380
20134571
20120024
20130083
20130348
20130367
20130840
20130923
20130939
20130567
20131210
20131202
20131414
20131422
20131539
20131566
20131576
20131614
20131957
20132209
20124481
20132517
20132657
20132982
20133071
20133275
20133768
20133916
20134045
20134025
20134152
20134182
20134485
20134626
20134675
20134687
20125370
20130171
20130311
20130332
20130339
20130368
20130416
20130437
20130425
20130459
20130501
20130521
20131037
20130586
20131239
20131395
20131447
20132035
20131755
20132115
20132423
20132365
20132413
20132569
20132710
20132757
20132802
20132894
20133254
20133456
20124914
20134315
20134356
20134361
20130004
20130274
20130302
20130342
20130354
20121332
20130475
20130476
20130669

Trn Vn Tng
Nguyn Phi V
Ng Kim Anh
Trn Phan Anh
Phm Quang Bch
Nguyn Ch Quc Bo
V nh B
Nguyn Quc Cng
Nguyn Hu o
Nguyn Vn c
V Hoi c
Nguyn c Gip
Nguyn Hi Hu
Phng c Hin
Nguyn Th Hong
Lng Hu Hun
Hong Anh Hng
Nguyn Mnh Hng
Tng Vn Hng
L Huy Hng
Quang Huy
Ng Quc Huy
V Vn Linh
Nguyn Vit Nam
V Duy Nam
Hng Ngc
Trn c Qun
Cng Tm
T Tin Thnh
Nguyn Th Bch Tho
Nguyn Kim Thun
Chu Quang Trung
Nguyn nh Trung
m Minh Trng
Dng Tng
Bi Quang Vit
Khng Tun Anh
L Minh Anh
Phm nh Thi Bnh
ng Vn Cao
Nguyn Nh t
Nguyn Quang nh
Nguyn Trung
Bi Ngc Dun
Bi Ngc Hi
Nguyn Vn Ho
Nguyn Minh Hiu
Nguyn Tin Hiu
Phm Vn Ho
Bi Anh Hong
on Cng Hong
Nguyn Huy Hong
Nguyn Tin Hng
Nguyn Tng Lm
Hong Th L
Li Hu Mnh
L Hi Nam
Nguyn Bi Phc
Dng Ngc Quang
Trn Thin Sinh
Nguyn Hong Thnh
Phm Cng Thng
Nguyn Trng T
Trn Duy Ton
L Hong Trung
Nguyn Vit Trung
Nguyn Anh T
Trn Nh Vinh
Minh Vng
Nguyn Quang Vng
H Vit Anh
Nguyn Tin Anh
Nguyn Cng Bc
Ng B Bnh
Nguyn Thanh Bnh
Ng Vn Cao
Minh Chnh
Trn Vn Ch
Dng Vn Chung
Trn Minh Cng
Hong nh Cng
Nguyn Mnh Cng
Nguyn Vn c
Bi Thanh Duy
Nguyn nh Hi
inh Vn Hiu
Trng Mu Hiu
Trng Hu
L Quang Huy
Nguyn Vn Khu
Bi nh Lc
L Hong Long
Trn Hu Long
Bi T Minh
V Hoi Nam
Nguyn Hng Nghim
Ph Minh Ngc
Ng Vn Ninh
V Xun Qu
Vng Ngc Tn
Nguyn Anh Tun
Nguyn Vn Tun
Phm Vn Tuyn
o Quang Tuyn
ng Vn An
Nguyn Ngc n
Nguyn nh Bng
Nguyn Vn Bnh
Trng Duy Bnh
Thi Cng
Nguyn Th Cng
Nguyn Vn Cng
Nguyn Mnh Dng

05/15/1995
09/05/1995
10/09/1995
05/21/1995
04/06/1995
09/12/1995
04/23/1995
04/29/1995
06/25/1995
10/27/1995
12/31/1995
07/06/1995
11/11/1995
12/02/1995
10/12/1991
11/10/1995
02/12/1995
04/03/1995
07/18/1995
01/15/1995
09/27/1995
06/26/1995
10/23/1995
10/25/1995
04/04/1995
01/29/1994
06/01/1995
06/01/1995
04/08/1995
09/17/1995
10/20/1995
03/24/1995
03/17/1990
08/06/1995
11/11/1995
09/17/1995
01/15/1994
05/21/1995
11/26/1995
04/29/1995
10/08/1995
09/04/1995
11/19/1995
04/01/1995
01/23/1995
09/23/1995
11/10/1995
11/23/1995
01/19/1995
09/04/1995
06/10/1995
12/29/1995
11/23/1995
11/04/1995
05/19/1991
06/24/1995
09/01/1995
10/25/1995
01/31/1995
12/25/1995
10/14/1995
01/31/1995
10/11/1995
10/24/1995
12/15/1995
01/07/1995
01/08/1995
08/14/1995
10/01/1995
11/16/1995
06/06/1994
04/24/1994
04/17/1995
01/05/1995
12/29/1995
03/01/1995
11/24/1995
04/18/1995
08/28/1995
02/15/1995
09/10/1995
03/25/1995
02/20/1995
10/05/1995
04/04/1995
11/30/1995
01/09/1995
02/02/1995
03/06/1995
09/29/1995
12/12/1995
06/24/1995
09/16/1995
06/11/1995
01/16/1995
01/04/1995
05/19/1995
08/08/1995
03/30/1995
02/03/1995
08/01/1993
02/16/1995
10/17/1995
10/22/1995
08/08/1995
12/13/1995
03/18/1995
11/10/1994
02/17/1995
02/02/1994
04/09/1995
10/09/1995
11/07/1995

BK1.18 K58
Nhm 6
BK1.17 K58
Nhm 6
BK1.10 K58
Nhm 1
BK1.09 K58
Nhm 1
BK1.10 K58
Nhm 1
BK1.10 K58
Nhm 1
BK1.11 K58
Nhm 1
BK1.09 K58
Nhm 1
BK1.09 K58
Nhm 2
BK1.10 K58
Nhm 2
BK1.10 K58
Nhm 2
BK1.10 K58
Nhm 2
BK1.10 K58
Nhm 2
BK1.10 K58
Nhm 2
BK1.10 K58
Nhm 3
BK1.10 K58
Nhm 3
BK1.09 K58
Nhm 3
BK1.08 K58
Nhm 3
BK1.08 K58
Nhm 3
BK1.10 K58
Nhm 4
BK1.09 K58
Nhm 4
BK1.11 K58
Nhm 4
BK1.10 K58
Nhm 4
BK1.08 K58
Nhm 4
BK1.11 K58
Nhm 4
CN-CNTT K57
Nhm 5
BK1.11 K58
Nhm 5
BK1.11 K58
Nhm 5
BK1.11 K58
Nhm 5
BK1.09 K58
Nhm 5
BK1.09 K58
Nhm 5
BK1.10 K58
Nhm 6
CN2.100 K56
Nhm 6
BK1.10 K58
Nhm 6
BK1.09 K58
Nhm 6
BK1.09 K58
Nhm 6
KT hng khng K57
Nhm 1
BK1.20 K58
Nhm 1
BK1.19 K58
Nhm 1
BK1.20 K58
Nhm 1
BK1.20 K58
Nhm 1
BK1.19 K58
Nhm 1
BK1.20 K58
Nhm 2
BK1.20 K58
Nhm 2
BK1.19 K58
Nhm 2
BK1.19 K58
Nhm 2
BK1.20 K58
Nhm 2
BK1.20 K58
Nhm 2
BK1.20 K58
Nhm 3
BK1.20 K58
Nhm 3
BK1.19 K58
Nhm 3
BK1.19 K58
Nhm 3
BK1.20 K58
Nhm 3
BK1.20 K58
Nhm 4
K ton K57
Nhm 4
BK1.20 K58
Nhm 4
BK1.20 K58
Nhm 4
BK1.20 K58
Nhm 4
BK1.20 K58
Nhm 4
BK1.20 K58
Nhm 5
BK1.20 K58
Nhm 5
BK1.19 K58
Nhm 5
BK1.20 K58
Nhm 5
BK1.20 K58
Nhm 5
BK1.20 K58
Nhm 5
BK1.19 K58
Nhm 6
BK1.20 K58
Nhm 6
BK1.20 K58
Nhm 6
BK1.19 K58
Nhm 6
BK1.20 K58
Nhm 6
CN-iu khin-TH 02 K57
Nhm 1
BK1.12 K58
Nhm 1
BK1.12 K58
Nhm 1
BK1.12 K58
Nhm 1
BK1.12 K58
Nhm 1
BK1.12 K58
Nhm 1
BK1.12 K58
Nhm 2
BK1.12 K58
Nhm 2
BK1.12 K58
Nhm 2
BK1.12 K58
Nhm 2
BK1.12 K58
Nhm 2
BK1.12 K58
Nhm 2
BK1.12 K58
Nhm 3
BK1.12 K58
Nhm 3
BK1.12 K58
Nhm 3
BK1.12 K58
Nhm 3
BK1.12 K58
Nhm 3
BK1.12 K58
Nhm 4
BK1.12 K58
Nhm 4
BK1.12 K58
Nhm 4
BK1.12 K58
Nhm 4
BK1.12 K58
Nhm 4
BK1.12 K58
Nhm 4
BK1.12 K58
Nhm 5
BK1.12 K58
Nhm 5
BK1.12 K58
Nhm 5
BK1.12 K58
Nhm 5
BK1.12 K58
Nhm 5
BK1.12 K58
Nhm 5
BK1.12 K58
Nhm 6
KT T-TT 09 K57
Nhm 6
BK1.12 K58
Nhm 6
BK1.12 K58
Nhm 6
BK1.11 K58
Nhm 6
BK1.01 K58
Nhm 1
BK1.02 K58
Nhm 1
BK1.01 K58
Nhm 1
BK1.01 K58
Nhm 1
BK1.01 K58
Nhm 1
KT iu khin-TH 06 K57Nhm 1
BK1.01 K58
Nhm 2
BK1.01 K58
Nhm 2
BK1.01 K58
Nhm 2

20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131

Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut

Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11

TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,09h15-11h15,D3-205
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,07h15-09h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:2,09h15-11h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202

65519
65519
65519
65519
65519
65519
65519
65519
65519
65519
65519
65519
65519
65519
65519
65519
65519
65519
65519
65519
65519
65519
65519
65519
65519
65520
65520
65520
65520
65520
65520
65520
65520
65520
65520
65520
65520
65520
65520
65520
65520
65520
65520
65520
65520
65520
65520
65520
65520
65520
65520
65520
65520
65520
65520
65520
65520
65520
65520
65521
65521
65521
65521
65521
65521
65521
65521
65521
65521
65521
65521
65521
65521
65521
65521
65521
65521
65521
65521
65521
65521
65521
65521
65521
65521
65521
65521
65521
65521
65521
65521
65521
65521
65522
65522
65522
65522
65522
65522
65522
65522
65522
65522
65522
65522
65522
65522
65522
65522
65522
65522
65522
65522

Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I

TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN

T 47A
T 47A
T 47A
T 47A
T 47A
T 47A
T 47A
T 47A
T 47A
T 47A
T 47A
T 47A
T 47A
T 47A
T 47A
T 47A
T 47A
T 47A
T 47A
T 47A
T 47A
T 47A
T 47A
T 47A
T 47A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 48A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 49A
T 50A
T 50A
T 50A
T 50A
T 50A
T 50A
T 50A
T 50A
T 50A
T 50A
T 50A
T 50A
T 50A
T 50A
T 50A
T 50A
T 50A
T 50A
T 50A
T 50A

20130715
20130727
20131112
20131199
20131322
20123078
20131627
20131663
20131867
20131799
20132662
20132705
20132794
20132842
20132846
20132980
20133297
20133432
20133646
20133519
20133633
20133749
20133902
20134575
20134589
20130061
20130371
20130454
20130464
20130485
20130988
20131017
20131219
20131553
20131606
20131860
20131903
20131782
20131784
20132067
20132070
20132154
20132178
20132461
20132468
20132686
20132715
20132795
20132904
20133345
20133365
20133586
20133545
20133963
20134267
20134399
20134409
20134439
20134359
20130189
20130487
20130785
20130869
20130961
20130964
20131010
20131049
20124973
20130626
20131184
20131268
20131314
20112594
20131670
20131556
20131985
20132001
20132029
20132445
20132472
20132464
20132643
20132676
20132848
20133103
20133231
20133435
20133506
20133714
20134040
20134034
20134134
20134656
20124306
20130102
20130122
20130193
20130430
20130503
20131000
20131075
20130660
20115111
20131706
20131948
20132118
20132160
20132232
20132387
20132538
20132672
20132706
20132858

ng Xun Dng
L Quang Dng
Nguyn Vnh Trng Giang
Nguyn Thanh Ho
L Vn Hu
Nguyn Ngc Hu
Nguyn Vn Hong
V Vit Hong
L Qu Hng
Trn Quang Huy
L Vn Nam
Phm Quang Nam
Nguyn Tin Ngc
Hong Xun Nhn
Nguyn ng Nhn
Lng Vn Phc
Hng Sn
Nguyn Vn Tm
Nguyn Nht Thng
L Vn Trung Thnh
Trn Vn Tho
Nguyn Quang Thiu
L Kim Thng
on Vn Vit
Nguyn Vn Vit
Tun Anh
Nguyn Vn Cnh
Nguyn Vn Cng
Nguyn Trng C
Dng Vn Cng
H Quang c
Nguyn Hu c
on Vn Hi
Nguyn Khc Hon
Nguyn Huy Hong
H Phi Hng
Nguyn Vit Hng
Nguyn Vn Huy
Nguyn Vit Huy
Nguyn Ngc Khnh
Nguyn Trng Khnh
Nguyn Vit Kin
Nguyn Vnh K
Nguyn Vn Lng
Nguyn B Lu
Nguyn Thanh Nam
V Nguyn Nam
Nguyn Vn Ngc
Chu Ngc Oai
Phm Hong Sn
Trn Vit Sn
Nguyn Vn Thi
Nguyn Xun Thnh
Phm Vn Tin
Khut Mnh Tun
Lng Thanh Tng
Ng Vn Tng
Nguyn Vn Tng
Nguyn Sn Tuyn
Nguyn T Anh
u Trng Cng
Vn i
Phm Vn t
V i ng
Nguyn Tin ng
Nguyn Cng c
Phan Xun c
L Hng Duy
o Th Duyt
Trn B H
T Vn Hi
ng c Hu
L Trung Hiu
Mai Xun Ha
Nguyn Vn Hon
V Vn Hng
Nguyn Th Thu Hng
Nguyn Vn Hng
Nguyn nh Li
Mai Th Lc
Hong Tin Lng
Dip Xun Nam
Nguyn Hong Nam
Nguyn Hong Nhn
Nguyn Vn Quang
Nguyn Trng Qunh
Phm Th Thanh Tm
o Tun Thnh
V nh Thm
Vn Toi
Dng Vn Ton
Phm Duy Trng
Nguyn Nh V
o Trng An
L Tun Anh
Nguyn Duy Anh
Nguyn Vit Anh
Nguyn Vn Chung
Hong Vit Cng
Lu Minh c
Trnh Anh c
Nguyn Anh Dng
Ng c Hu
Ng B Hun
Nguyn Hu Hng
Chu nh Khng
T Trung Kin
Hong nh Ln
Nguyn Thanh Long
Nguyn Tin Mnh
Nguyn Giang Nam
Qun B Nam
ng Ngc Nht

07/30/1995
02/02/1995
05/24/1995
10/12/1995
03/04/1995
02/11/1994
10/25/1995
10/03/1995
05/17/1995
07/08/1995
06/20/1995
01/25/1995
03/19/1995
08/14/1995
08/23/1995
03/01/1995
08/26/1995
01/20/1995
06/21/1995
01/20/1995
04/24/1995
12/30/1993
10/14/1995
10/05/1994
10/06/1995
07/14/1995
06/09/1995
09/17/1995
06/07/1995
07/15/1995
08/05/1995
03/12/1995
01/02/1995
03/03/1995
04/03/1995
10/20/1995
07/10/1995
04/18/1995
10/29/1995
02/06/1995
06/15/1994
05/01/1995
10/20/1995
01/12/1995
11/27/1995
09/23/1995
09/05/1995
06/16/1995
09/30/1995
12/15/1995
02/14/1995
10/04/1995
03/05/1995
07/26/1995
07/14/1995
09/02/1995
08/16/1995
11/27/1995
05/30/1995
01/16/1995
08/14/1995
06/16/1995
12/21/1995
10/20/1995
12/13/1995
07/28/1995
09/08/1995
09/18/1993
02/01/1995
01/10/1995
12/13/1995
02/04/1995
12/07/1993
02/26/1995
05/24/1995
02/21/1995
10/29/1995
01/20/1995
07/06/1995
06/10/1995
01/20/1995
11/25/1994
04/08/1995
11/27/1995
06/21/1994
07/12/1995
12/27/1995
01/19/1995
09/16/1995
09/07/1995
02/04/1995
11/26/1995
06/25/1994
09/07/1994
06/09/1995
12/29/1995
11/12/1995
10/06/1995
01/23/1995
09/15/1995
07/16/1994
07/04/1995
11/25/1991
03/18/1995
05/18/1994
02/26/1995
02/20/1995
03/18/1995
12/05/1995
12/14/1995
03/15/1995
12/15/1995
03/26/1995

BK1.01 K58
Nhm 2
BK1.01 K58
Nhm 2
BK1.01 K58
Nhm 2
BK1.01 K58
Nhm 3
BK1.01 K58
Nhm 3
BK3.100 K57
Nhm 3
BK1.01 K58
Nhm 3
BK1.01 K58
Nhm 3
BK1.01 K58
Nhm 4
BK1.01 K58
Nhm 4
BK1.01 K58
Nhm 4
BK1.01 K58
Nhm 4
BK1.01 K58
Nhm 4
BK1.01 K58
Nhm 4
BK1.01 K58
Nhm 5
BK1.01 K58
Nhm 5
BK1.01 K58
Nhm 5
BK1.01 K58
Nhm 5
BK1.01 K58
Nhm 5
BK1.01 K58
Nhm 5
BK1.01 K58
Nhm 6
BK1.01 K58
Nhm 6
BK1.01 K58
Nhm 6
BK1.01 K58
Nhm 6
BK1.01 K58
Nhm 6
BK1.02 K58
Nhm 1
BK1.02 K58
Nhm 1
BK1.02 K58
Nhm 1
BK1.02 K58
Nhm 1
BK1.02 K58
Nhm 1
BK1.02 K58
Nhm 1
BK1.02 K58
Nhm 2
BK1.02 K58
Nhm 2
BK1.02 K58
Nhm 2
BK1.02 K58
Nhm 2
BK1.02 K58
Nhm 2
BK1.02 K58
Nhm 2
BK1.02 K58
Nhm 3
BK1.02 K58
Nhm 3
BK1.02 K58
Nhm 3
BK1.02 K58
Nhm 3
BK1.02 K58
Nhm 3
BK1.02 K58
Nhm 4
BK1.02 K58
Nhm 4
BK1.02 K58
Nhm 4
BK1.02 K58
Nhm 4
BK1.02 K58
Nhm 4
BK1.02 K58
Nhm 4
BK1.02 K58
Nhm 5
BK1.02 K58
Nhm 5
BK1.02 K58
Nhm 5
BK1.02 K58
Nhm 5
BK1.02 K58
Nhm 5
BK1.02 K58
Nhm 5
BK1.02 K58
Nhm 6
BK1.02 K58
Nhm 6
BK1.02 K58
Nhm 6
BK1.02 K58
Nhm 6
BK1.02 K58
Nhm 6
BK1.03 K58
Nhm 1
BK1.03 K58
Nhm 1
BK1.03 K58
Nhm 1
BK1.02 K58
Nhm 1
BK1.03 K58
Nhm 1
BK1.03 K58
Nhm 1
BK1.03 K58
Nhm 2
BK1.03 K58
Nhm 2
CNTT2 03 K57
Nhm 2
BK1.03 K58
Nhm 2
BK1.03 K58
Nhm 2
BK1.03 K58
Nhm 2
BK1.03 K58
Nhm 3
in t-Truyn thng 10-K56
Nhm 3
BK1.02 K58
Nhm 3
BK1.03 K58
Nhm 3
BK1.03 K58
Nhm 3
BK1.03 K58
Nhm 4
BK1.02 K58
Nhm 4
BK1.03 K58
Nhm 4
BK1.02 K58
Nhm 4
BK1.03 K58
Nhm 4
BK1.03 K58
Nhm 4
BK1.02 K58
Nhm 5
BK1.03 K58
Nhm 5
BK1.03 K58
Nhm 5
BK1.02 K58
Nhm 5
BK1.03 K58
Nhm 5
BK1.03 K58
Nhm 5
BK1.03 K58
Nhm 6
BK1.03 K58
Nhm 6
BK1.03 K58
Nhm 6
BK1.02 K58
Nhm 6
BK1.02 K58
Nhm 6
Kinh t CN K57
Nhm 1
BK1.04 K58
Nhm 1
BK1.04 K58
Nhm 1
BK1.04 K58
Nhm 1
BK1.03 K58
Nhm 1
BK1.04 K58
Nhm 1
BK1.03 K58
Nhm 2
BK1.04 K58
Nhm 2
BK1.03 K58
Nhm 2
CN k thut t 1-K56 Nhm 2
BK1.04 K58
Nhm 2
BK1.04 K58
Nhm 2
BK1.03 K58
Nhm 3
BK1.04 K58
Nhm 3
BK1.03 K58
Nhm 3
BK1.03 K58
Nhm 3
BK1.04 K58
Nhm 3
BK1.04 K58
Nhm 4
BK1.03 K58
Nhm 4
BK1.03 K58
Nhm 4

20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131

Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut

Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11

TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,09h15-11h15,D3-202
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203

65522
65522
65522
65522
65522
65522
65522
65522
65522
65522
65522
65522
65522
65522
65523
65523
65523
65523
65523
65523
65523
65523
65523
65523
65523
65523
65523
65523
65523
65523
65523
65523
65523
65523
65523
65523
65523
65523
65523
65523
65523
65523
65523
65523
65523
65523
65523
65523
65524
65524
65524
65524
65524
65524
65524
65524
65524
65524
65524
65524
65524
65524
65524
65524
65524
65524
65524
65524
65524
65524
65524
65524
65524
65524
65524
65524
65524
65524
65524
65524
65524
65524
65525
65525
65525
65525
65525
65525
65525
65525
65525
65525
65525
65525
65525
65525
65525
65525
65525
65525
65525
65525
65525
65525
65525
65525
65525
65525
65525
65525
65525
65525
65525

Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I

TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN

T 50A
T 50A
T 50A
T 50A
T 50A
T 50A
T 50A
T 50A
T 50A
T 50A
T 50A
T 50A
T 50A
T 50A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 51A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 52A
T 53A
T 53A
T 53A
T 53A
T 53A
T 53A
T 53A
T 53A
T 53A
T 53A
T 53A
T 53A
T 53A
T 53A
T 53A
T 53A
T 53A
T 53A
T 53A
T 53A
T 53A
T 53A
T 53A
T 53A
T 53A
T 53A
T 53A
T 53A
T 53A
T 53A
T 53A

20132905
20132977
20133145
20133574
20133592
20133684
20134049
20134132
20134225
20134488
20134246
20134438
20134375
20134581
20130060
20130131
20130262
20130301
20130394
20130456
20130505
20130901
20130841
20130683
20130710
20130740
20130761
20131262
20131312
20131787
20132093
20132079
20132163
20132217
20132363
20132477
20132518
20132574
20132648
20132763
20132856
20124519
20132922
20133035
20133442
20133461
20133843
20134114
20130111
20130191
20130200
20130417
20130494
20130513
20130821
20131024
20130663
20130764
20131110
20131249
20131470
20131405
20131646
20131713
20132075
20132222
20132441
20132653
20132812
20133138
20133100
20133251
20133295
20133384
20133600
20133718
20133797
20133932
20124281
20134105
20134323
20134325
20130273
20130181
20130370
20130495
20130816
20131264
20131274
20131282
20131385
20131377
20125524
20131923
20132028
20132051
20132168
20132421
20133034
20133106
20133173
20133294
20133579
20133644
20125770
20133807
20133974
20133976
20134000
20134005
20134035
20134048
20134130

Dng Hu Oai
Hong nh Phc
Nguyn ng Qun
L Quang Thi
Phan Hng Thi
Nguyn Th Thng
Nguyn Hu Ti
Nguyn Vn Trng
Nguyn Vn Trng
Nguyn c T
Nguyn Huy Tun
Nguyn Vn Tng
Nguyn Vn Tuyn
Lng Quc Vit
Trung Anh
Nguyn c Anh
Nguyn Hong nh
Chu Cng Vit Bng
Nguyn Th Chin
Nguyn Vn Cng
Kim Vn Cng
Nguyn Xun ng
Nguyn Quc t
Nguyn Vn Dng
V Trng Dng
Nguyn Qu Dng
V Cng Dng
Phan Chinh Hi
Cao Vn Hu
Phm Cng Huy
Trn Quang Khi
Phm Vn Khnh
Trn Trung Kin
Nguyn Vn Lm
L c Long
Phm Vn Lc
L c Mnh
ng Nht Minh
Hi Nam
Nguyn Vn Ngha
Nguyn ng Nht
Phm Hng Nhung
V Ngc Phi
Nguyn Vn Phng
Hong Minh Tn
Nguyn Vn Tn
Trn Vn Thun
Vn Trnh
Mai Anh
Nguyn Vit Anh
Phm c Anh
Vn Chnh
Vit Cng
Nguyn Cng Cng
L Tin t
Nguyn Ngc c
Nguyn nh Dng
V Tun Dng
Nguyn Vn Giang
Nguyn Nam Hi
o Trung Hip
Lc Vn Hiu
Tng nh Hong
Nguyn Tt Hun
Phm Duy Khnh
Phng Vit Lm
V Tr Lc
Hong Vn Nam
Dng Cng Nguyn
L Hng Qun
Nguyn Vn Quang
Trn V Hng Qu
Anh Sn
Nguyn Hong S
Trn Vn Thi
Dng Ngc Th
L Tin Th
L Khc Tin
L Mnh Ton
Hong Th Triu
Ninh Anh Tun
Phm Anh Tun
Bi Vn n
Nguyn Tun Anh
Nguyn Hng Cnh
Xun Cng
Li Tin t
Phm nh Hi
Trn S Hi
V Vit Hi
Nguyn Vn Hin
Nguyn Vn Hin
Nguyn Trung Hiu
V Mnh Hng
Nguyn Quang Hng
Trn Vn Kh
Bi Duy Kin
V Thnh Long
Nguyn Vn Phng
Nguyn Xun Quang
o Tin Quc
ng Trung Sn
Nguyn ng Thi
C Vn Thng
Nguyn Vit Thanh
H Trung Thng
Phm Vn Tip
Trn Quang Tip
H c Ton
Lu Quc Ton
Phm Anh Ton
L Mnh Ti
Nguyn Quc Trng

07/02/1995
04/24/1995
04/26/1995
10/25/1995
09/22/1995
07/24/1995
11/09/1995
10/22/1994
09/20/1995
09/08/1995
05/02/1995
10/20/1995
07/07/1995
07/30/1995
03/24/1995
03/13/1992
10/12/1995
07/06/1995
11/18/1995
08/20/1995
11/13/1995
04/02/1995
07/02/1995
05/10/1995
05/28/1995
08/14/1995
11/19/1995
02/06/1995
04/15/1995
08/16/1995
09/18/1995
01/13/1995
02/10/1995
01/25/1995
08/11/1995
03/16/1995
07/19/1995
03/30/1995
09/28/1995
12/12/1995
09/27/1995
10/21/1994
11/28/1995
02/20/1992
08/20/1995
06/25/1995
12/15/1995
07/13/1995
04/07/1995
11/04/1995
06/05/1995
10/28/1995
02/09/1995
12/04/1993
12/04/1995
08/18/1995
07/25/1995
04/15/1995
10/04/1994
08/21/1995
02/04/1995
01/05/1995
08/22/1995
09/08/1995
01/12/1995
03/03/1995
09/27/1995
07/15/1995
11/10/1995
09/20/1995
12/08/1995
11/11/1995
02/25/1995
01/08/1995
08/18/1995
08/23/1995
04/08/1995
09/29/1995
02/17/1993
08/17/1995
07/11/1995
02/25/1995
03/21/1995
07/17/1995
09/16/1995
11/11/1994
11/15/1995
07/23/1994
03/16/1995
10/14/1995
01/04/1995
11/11/1995
02/27/1994
10/18/1995
01/28/1995
11/09/1995
06/24/1995
06/17/1995
11/16/1995
05/03/1995
11/11/1995
01/23/1995
10/29/1995
08/10/1995
02/28/1994
11/18/1995
10/25/1995
05/06/1995
05/02/1995
06/06/1995
04/13/1995
03/21/1995
10/25/1995

BK1.03 K58
BK1.03 K58
BK1.03 K58
BK1.03 K58
BK1.04 K58
BK1.03 K58
BK1.04 K58
BK1.04 K58
BK1.04 K58
BK1.03 K58
BK1.04 K58
BK1.04 K58
BK1.03 K58
BK1.04 K58
BK1.05 K58
BK1.05 K58
BK1.04 K58
BK1.05 K58
BK1.04 K58
BK1.04 K58
BK1.05 K58
BK1.04 K58
BK1.04 K58
BK1.05 K58
BK1.04 K58
BK1.04 K58
BK1.05 K58
BK1.05 K58
BK1.04 K58
BK1.05 K58
BK1.04 K58
BK1.05 K58
BK1.04 K58
BK1.04 K58
BK1.04 K58
BK1.04 K58
BK1.04 K58
BK1.04 K58
BK1.04 K58
BK1.04 K58
BK1.05 K58
K ton K57
BK1.04 K58
BK1.04 K58
BK1.04 K58
BK1.04 K58
BK1.04 K58
BK1.05 K58
BK1.05 K58
BK1.06 K58
BK1.05 K58
BK1.05 K58
BK1.05 K58
BK1.06 K58
BK1.05 K58
BK1.05 K58
BK1.05 K58
BK1.05 K58
BK1.05 K58
BK1.05 K58
BK1.05 K58
BK1.05 K58
BK1.05 K58
BK1.05 K58
BK1.05 K58
BK1.05 K58
BK1.05 K58
BK1.05 K58
BK1.05 K58
BK1.05 K58
BK1.05 K58
BK1.05 K58
BK1.05 K58
BK1.05 K58
BK1.05 K58
BK1.05 K58
BK1.05 K58
BK1.05 K58
Vt l KT K57
BK1.05 K58
BK1.05 K58
BK1.05 K58
BK1.06 K58
BK1.06 K58
BK1.06 K58
BK1.06 K58
BK1.06 K58
BK1.06 K58
BK1.06 K58
BK1.06 K58
BK1.06 K58
BK1.06 K58
CN-in t TT 02 K57
BK1.06 K58
BK1.06 K58
BK1.06 K58
BK1.06 K58
BK1.06 K58
BK1.06 K58
BK1.06 K58
BK1.06 K58
BK1.06 K58
BK1.06 K58
BK1.06 K58
CN-in t TT 01 K57
BK1.06 K58
BK1.06 K58
BK1.06 K58
BK1.06 K58
BK1.06 K58
BK1.06 K58
BK1.06 K58
BK1.06 K58

Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 6

20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131

Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut

Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11

TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,09h15-11h15,D3-203
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,09h15-11h15,D3-205
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206

65525
65525
65525
65525
65525
65526
65526
65526
65526
65526
65526
65526
65526
65526
65526
65526
65526
65526
65526
65526
65526
65526
65526
65526
65526
65526
65526
65526
65526
65526
65526
65526
65526
65526
65526
65526
65526
65526
65526
65527
65527
65527
65527
65527
65527
65527
65527
65527
65527
65527
65527
65527
65527
65527
65527
65527
65527
65527
65527
65527
65527
65527
65527
65527
65527
65527
65527
65527
65527
65527
65527
65527
65528
65528
65528
65528
65528
65528
65528
65528
65528
65528
65528
65528
65528
65528
65528
65528
65528
65528
65528
65528
65528
65528
65528
65528
65528
65528
65528
65528
65528
65528
65528
65528
65528
65529
65529
65529
65529
65529
65529
65529
65529

Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I

TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN

T 53A
T 53A
T 53A
T 53A
T 53A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 54A
T 55A
T 55A
T 55A
T 55A
T 55A
T 55A
T 55A
T 55A
T 55A
T 55A
T 55A
T 55A
T 55A
T 55A
T 55A
T 55A
T 55A
T 55A
T 55A
T 55A
T 55A
T 55A
T 55A
T 55A
T 55A
T 55A
T 55A
T 55A
T 55A
T 55A
T 55A
T 55A
T 55A
T 56A
T 56A
T 56A
T 56A
T 56A
T 56A
T 56A
T 56A
T 56A
T 56A
T 56A
T 56A
T 56A
T 56A
T 56A
T 56A
T 56A
T 56A
T 56A
T 56A
T 56A
T 56A
T 56A
T 56A
T 56A
T 56A
T 56A
T 56A
T 56A
T 56A
T 56A
T 56A
T 56A
T 57A
T 57A
T 57A
T 57A
T 57A
T 57A
T 57A
T 57A

20134153
20134270
20134307
20134570
20134682
20130275
20130048
20130062
20130055
20130346
20130429
20130433
20130438
20130488
20130496
20130528
20131034
20131078
20130588
20131086
20131465
20131466
20131630
20131869
20131736
20131781
20132215
20132661
20132764
20133217
20104608
20082437
20133656
20133536
20133913
20134013
20134403
20134357
20134664
20104539
20130204
20130333
20130393
20130817
20130882
20130950
20130680
20130686
20130720
20131223
20131309
20131716
20131972
20132060
20132085
20132449
20132582
20132669
20133162
20133120
20133269
20133388
20133810
20133949
20134009
20134024
20134029
20134136
20134335
20134426
20134552
20134681
20130215
20130510
20130536
20130824
20130642
20131128
20131386
20131854
20131894
20132052
20132585
20132640
20132769
20132801
20133072
20133285
20133396
20133399
20133440
20133702
20133505
20133559
20133867
20133881
20134117
20134127
20134204
20134421
20134354
20134365
20134621
20134625
20134661
20130033
20130309
20130491
20130783
20130946
20131068
20130701
20130706

L Thnh Trung
L Cng Tun
Nguyn T Anh Tun
Bi Hu Vit
Phm Quc Vng
Nguyn Vn n
inh Tun Anh
Tun Anh
on Tun Anh
Nguyn Vn Bnh
Nguyn Vn Chung
Trn Vn Chung
Lm Thanh Chng
ng nh Cng
H c Cng
Phan Quc Cng
Nguyn Vn c
V Trng c
Chu c Duy
inh Quc Gia
H c Hin
Triu Xun Hin
Nguyn Xun Hong
L Vn Hng
Dng Vn Huy
Nguyn Vn Huy
Nguyn Vn Lm
L Hong Nam
Nguyn Vit Ngha
Li Th Qunh
Trng Th Thu Son
Dng Ngc Thch
Dng Duy Thng
Nguyn Tin Thnh
L Mnh Thng
Nguyn Khnh Ton
Nghim Xun Tng
inh Vn Tuyn
Phm Tun V
Phm Quc Anh
Phm Th Anh
Nguyn c Bnh
Nguyn Minh Chin
L Ch t
Trn Vn t
Mai Vn ng
Nguyn Tin Dng
Nguyn Vit Dng
H Duy Dng
Hong Minh Hi
L Ngc Hn
Phan Vn Hun
Phm Duy Hng
Hong Trng Khnh
Trn Nam Khnh
V Quang Li
Lng Vn Minh
Nguyn nh Nam
Trn Qun
Vng Tt Quang
V ng Sn
Li Thanh Ti
V ng Thng
Nguyn Quc Tin
Nguyn Duy Ton
Nguyn Xun Ton
V Ngc Ton
Trn Hng Trng
Trn Anh Tun
Nguyn Thanh Tng
Trnh T Vn
Nguyn Vn Vng
Thi Nam Anh
L Vn Cng
Trn c Cng
Lu Vn t
c Dng
Vi Trng Giang
Nguyn Xun Hin
Vn Hng
Nguyn Qu Hng
Nguyn Vit Khng
Ng Xun Minh
Bi Quc Nam
T Nh Ngha
Phm Xun Ngc
Dng Vn Quang
Cao Vit Sn
Nguyn Vn Ti
Nguyn Vn Ti
Trnh Xun Tm
Trn Hu Thng
o Tt Thnh
Trn Vn Thnh
Nguyn Hu Thu
Dng Xun Thy
Bi Minh Tr
L Vit Trng
Bi Xun Trng
Nguyn Mnh Tng
Nguyn Vn Tuyn
Phm Vn Tuyn
Phm Quang Vinh
Trn c Vinh
Nguyn Vn V
Dng Tun Anh
Trn Minh Bng
c Cng
Lng Nh n
H Vn ng
Trn Thnh c
T Vn Dng
Trn Vn Dng

12/20/1995
06/22/1995
06/26/1995
12/25/1995
08/10/1995
12/02/1995
05/02/1995
03/28/1995
11/16/1994
06/26/1995
01/06/1995
08/10/1995
07/04/1995
10/06/1995
04/09/1994
07/20/1995
04/05/1995
03/27/1995
09/20/1995
06/16/1994
02/05/1995
04/05/1995
09/13/1995
04/08/1995
09/07/1995
06/04/1995
03/18/1995
03/26/1995
03/04/1995
10/10/1995
10/08/1992
11/07/1990
01/06/1995
11/14/1995
09/30/1995
07/13/1994
01/30/1995
08/25/1995
09/06/1995
09/25/1992
05/10/1995
07/03/1995
11/19/1995
11/10/1995
07/12/1995
05/09/1994
04/29/1995
09/04/1995
10/17/1995
12/16/1995
09/13/1995
10/11/1995
06/04/1995
08/16/1995
03/18/1995
11/13/1995
07/27/1995
03/08/1995
01/10/1995
10/22/1995
08/07/1994
08/14/1995
07/02/1995
02/06/1995
11/12/1995
11/21/1995
03/15/1995
08/14/1995
08/12/1995
04/03/1995
09/03/1995
10/28/1995
09/25/1995
07/01/1995
01/03/1995
01/14/1995
08/07/1995
07/20/1995
04/01/1995
05/18/1995
09/16/1995
11/30/1995
10/07/1995
05/19/1995
05/08/1995
12/30/1995
01/15/1995
03/07/1995
11/07/1995
02/24/1994
02/09/1995
08/17/1992
08/16/1995
08/08/1995
02/15/1995
07/26/1995
01/27/1995
05/10/1994
08/20/1995
01/18/1995
08/12/1995
05/10/1995
10/25/1995
03/04/1995
10/08/1995
09/05/1995
01/13/1995
08/12/1995
03/28/1995
05/28/1995
07/04/1995
01/20/1995
01/03/1995

BK1.06 K58
Nhm 6
BK1.06 K58
Nhm 6
BK1.06 K58
Nhm 6
BK1.06 K58
Nhm 6
BK1.06 K58
Nhm 6
BK1.07 K58
Nhm 1
BK1.07 K58
Nhm 1
BK1.07 K58
Nhm 1
BK1.07 K58
Nhm 1
BK1.07 K58
Nhm 1
BK1.06 K58
Nhm 1
BK1.07 K58
Nhm 2
BK1.07 K58
Nhm 2
BK1.06 K58
Nhm 2
BK1.07 K58
Nhm 2
BK1.07 K58
Nhm 2
BK1.07 K58
Nhm 2
BK1.07 K58
Nhm 3
BK1.07 K58
Nhm 3
BK1.07 K58
Nhm 3
BK1.07 K58
Nhm 3
BK1.07 K58
Nhm 3
BK1.06 K58
Nhm 4
BK1.07 K58
Nhm 4
BK1.07 K58
Nhm 4
BK1.07 K58
Nhm 4
BK1.07 K58
Nhm 4
BK1.07 K58
Nhm 4
BK1.07 K58
Nhm 5
BK1.07 K58
Nhm 5
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
Nhm 5
K thut ha hc 8 K54 Nhm 5
BK1.07 K58
Nhm 5
BK1.07 K58
Nhm 5
BK1.07 K58
Nhm 6
BK1.07 K58
Nhm 6
BK1.06 K58
Nhm 6
BK1.07 K58
Nhm 6
BK1.07 K58
Nhm 6
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
Nhm 1
BK1.09 K58
Nhm 1
BK1.09 K58
Nhm 1
BK1.09 K58
Nhm 1
BK1.08 K58
Nhm 1
BK1.09 K58
Nhm 1
BK1.09 K58
Nhm 2
BK1.09 K58
Nhm 2
BK1.08 K58
Nhm 2
BK1.08 K58
Nhm 2
BK1.08 K58
Nhm 2
BK1.09 K58
Nhm 3
BK1.08 K58
Nhm 3
BK1.08 K58
Nhm 3
BK1.09 K58
Nhm 3
BK1.08 K58
Nhm 3
BK1.08 K58
Nhm 3
BK1.09 K58
Nhm 4
BK1.07 K58
Nhm 4
BK1.08 K58
Nhm 4
BK1.08 K58
Nhm 4
BK1.08 K58
Nhm 4
BK1.08 K58
Nhm 5
BK1.08 K58
Nhm 5
BK1.07 K58
Nhm 5
BK1.07 K58
Nhm 5
BK1.09 K58
Nhm 5
BK1.09 K58
Nhm 5
BK1.09 K58
Nhm 6
BK1.07 K58
Nhm 6
BK1.08 K58
Nhm 6
BK1.09 K58
Nhm 6
BK1.08 K58
Nhm 6
BK1.09 K58
Nhm 1
BK1.08 K58
Nhm 1
BK1.08 K58
Nhm 1
BK1.09 K58
Nhm 1
BK1.08 K58
Nhm 1
BK1.09 K58
Nhm 1
BK1.08 K58
Nhm 2
BK1.09 K58
Nhm 2
BK1.09 K58
Nhm 2
BK1.09 K58
Nhm 2
BK1.08 K58
Nhm 2
BK1.08 K58
Nhm 3
BK1.08 K58
Nhm 3
BK1.07 K58
Nhm 3
BK1.08 K58
Nhm 3
BK1.08 K58
Nhm 3
BK1.08 K58
Nhm 3
BK1.08 K58
Nhm 4
BK1.08 K58
Nhm 4
BK1.08 K58
Nhm 4
BK1.09 K58
Nhm 4
BK1.08 K58
Nhm 4
BK1.09 K58
Nhm 5
BK1.09 K58
Nhm 5
BK1.09 K58
Nhm 5
BK1.07 K58
Nhm 5
BK1.08 K58
Nhm 5
BK1.07 K58
Nhm 5
BK1.08 K58
Nhm 6
BK1.08 K58
Nhm 6
BK1.08 K58
Nhm 6
BK1.08 K58
Nhm 6
BK1.09 K58
Nhm 6
BK1.11 K58
Nhm 1
BK1.10 K58
Nhm 1
BK1.11 K58
Nhm 1
BK1.11 K58
Nhm 1
BK1.09 K58
Nhm 1
BK1.10 K58
Nhm 1
BK1.09 K58
Nhm 2
BK1.09 K58
Nhm 2

20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131

Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut

Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11

TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,07h15-09h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:3,09h15-11h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,09h15-11h15,D3-202
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203

65529
65529
65529
65529
65529
65529
65529
65529
65529
65529
65529
65529
65529
65529
65529
65529
65529
65529
65529
65529
65529
65529
65529
65529
65529
65529
65530
65530
65530
65530
65530
65530
65530
65530
65530
65530
65530
65530
65530
65530
65530
65530
65530
65530
65530
65530
65530
65530
65530
65530
65530
65530
65530
65530
65530
65530
65530
65530
65530
65530
65531
65531
65531
65531
65531
65531
65531
65531
65531
65531
65531
65531
65531
65531
65531
65531
65531
65531
65531
65531
65531
65531
65531
65531
65531
65531
65531
65531
65531
65531
65531
65531
65531
65531
65532
65532
65532
65532
65532
65532
65532
65532
65532
65532
65532
65532
65532
65532
65532
65532
65532
65532
65532

Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I

TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN

T 57A
T 57A
T 57A
T 57A
T 57A
T 57A
T 57A
T 57A
T 57A
T 57A
T 57A
T 57A
T 57A
T 57A
T 57A
T 57A
T 57A
T 57A
T 57A
T 57A
T 57A
T 57A
T 57A
T 57A
T 57A
T 57A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 58A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 59A
T 60A
T 60A
T 60A
T 60A
T 60A
T 60A
T 60A
T 60A
T 60A
T 60A
T 60A
T 60A
T 60A
T 60A
T 60A
T 60A
T 60A
T 60A
T 60A

20131226
20131325
20131332
20131484
20131397
20131615
20132444
20132349
20132526
20132699
20132942
20133164
20133406
20133417
20133450
20133687
20133690
20133478
20133503
20133566
20133992
20134015
20134039
20134232
20134489
20134493
20130219
20130387
20130443
20130507
20131136
20131271
20131411
20131652
20131695
20132031
20121810
20132083
20132237
20132438
20132389
20132541
20132708
20132918
20132926
20132967
20133126
20133102
20133507
20133747
20133755
20133776
20134038
20134297
20134344
20134396
20134414
20134527
20134599
20134660
20130127
20125894
20130914
20131072
20131100
20131227
20131281
20131626
20131644
20131850
20131859
20132469
20132478
20132675
20091841
20132704
20132862
20132935
20132969
20133144
20133367
20133688
20133549
20133552
20133738
20134043
20134030
20134119
20134465
20134271
20134381
20134423
20134566
20134572
20130078
20130106
20130303
20130419
20130431
20130499
20130908
20131058
20130591
20131215
20131221
20131197
20131694
20131858
20131950
20131952
20131748
20131797
20132127

Hong Vn Hi
Nguyn Trung Hu
Trn Trung Hu
Mu Tin Hip
on Minh Hiu
Nguyn Hu Hong
L Vn Li
m Huy Long
Nguyn nh Mnh
Nguyn Xun Nam
Nguyn Quc Phong
Trn nh Qun
Trn Huy Ti
Cao Thnh Tm
Nguyn Vn Tn
Nguyn Vn Thng
Nguyn Vn Thng
Nguyn c Thanh
Dng c Thnh
V Tt Thnh
Danh Tnh
Nguyn Mnh Ton
Vng Xun Ton
Trn Hu Trng
Nguyn c T
Nguyn Th T
Trn Duy Anh
H Vn Chin
Bi Quang Cng
L Mnh Cng
Nguyn Cng Gip
Trn Minh Hi
Nguyn Hu Hiu
Trn Nguyn Hong
Nguyn t Hi
Nguyn Vn Hng
V Thnh Huy
Trn Bo Khnh
Thi Sa Lem
Trn Xun Lc
Nguyn Thnh Long
Nguyn Tin Mnh
Trn Nht Nam
Vn Phn
o Tin Phong
Nguyn Vn Ph
ng nh Qun
Nguyn Vn Quang
o Xun Thnh
Trn B Thin
Hong S Thnh
Phan Vn Thnh
V Quc Ton
Nguyn Huy Tun
Trnh Vn Tun
L Vn Tng
Nguyn inh Tng
Cao Duy Tng
V Tin Vit
Nguyn Tun V
Nguyn ng Tun Anh
Nguyn Trng Anh
o Duy ip
Trn Vn c
Nguyn c Giang
H Quang Hi
V Vn Hi
Nguyn Vn Hong
Phng Minh Hong
ng Cng Hng
H ng Hng
L Huy Lc
Phng Vn Lc
Nguyn Hong Nam
Nguyn Thanh Nam
Phm Hin Nam
Nguyn c Nht
Nguyn Hm Phong
Phan Vn Ph
Nguyn Cng Qun
Trnh Ngc Sn
Nguyn Vn Thng
Phm Tt Thnh
Phm Vn Thnh
Bi Vn Thin
An Vn T
V Vn Ton
Nguyn c Tr
Bi Anh T
L Hong Tun
Dng Quc Tng
Nguyn Ngc Tng
Nguyn Thanh Vin
Chu Quc Vit
Li c Anh
L Tun Anh
Nguyn Hu Bng
Nguyn ng Chnh
Nguyn Xun Chung
Hong Anh Cng
Nguyn Trung c
Phng Hunh c
Dng Vn Duy
o Quang Hi
Vit Hi
Nguyn Minh Ho
Lng Vn Hi
Hong Vn Hng
Nguyn Minh Hng
Nguyn Quang Hng
Hn Quang Huy
Trn Danh Huy
Bi Vn Kin

10/31/1995
04/23/1993
09/07/1995
10/23/1995
12/20/1995
07/16/1995
07/31/1995
08/13/1995
02/16/1995
10/10/1995
06/28/1995
01/25/1995
08/30/1995
04/27/1995
07/19/1995
08/05/1995
04/16/1992
03/05/1995
01/21/1995
06/16/1995
11/05/1995
07/28/1995
04/12/1995
06/08/1995
06/22/1995
08/28/1995
04/28/1995
10/10/1995
10/08/1995
08/30/1995
01/19/1995
02/26/1995
02/09/1994
10/07/1995
04/25/1995
02/25/1995
01/05/1994
01/26/1995
10/22/1992
04/28/1995
03/14/1995
02/27/1995
11/11/1995
01/01/1992
07/06/1995
10/22/1995
01/27/1995
01/19/1995
04/06/1992
03/09/1994
09/17/1995
03/30/1994
08/09/1995
04/06/1995
05/20/1995
09/24/1995
09/07/1995
06/28/1995
10/25/1995
03/28/1995
02/23/1995
08/02/1994
02/23/1993
10/25/1995
01/21/1995
01/22/1995
02/26/1995
08/20/1995
07/30/1995
01/13/1994
01/24/1995
08/28/1995
12/17/1994
03/01/1995
07/25/1991
01/06/1994
11/09/1995
03/27/1995
04/11/1995
07/12/1995
04/30/1994
05/13/1995
05/25/1995
06/17/1995
10/19/1995
10/12/1995
03/21/1995
09/25/1995
08/04/1995
08/19/1995
01/13/1995
03/12/1995
10/27/1995
07/23/1990
08/30/1995
08/27/1993
01/21/1995
02/22/1995
06/04/1994
10/27/1995
11/23/1995
12/23/1995
06/06/1995
01/01/1995
10/10/1995
05/11/1995
10/30/1995
10/21/1995
09/20/1995
09/25/1995
07/12/1995
11/01/1995
06/13/1995

BK1.10 K58
BK1.09 K58
BK1.10 K58
BK1.10 K58
BK1.09 K58
BK1.09 K58
BK1.10 K58
BK1.11 K58
BK1.09 K58
BK1.10 K58
BK1.09 K58
BK1.10 K58
BK1.09 K58
BK1.10 K58
BK1.09 K58
BK1.11 K58
BK1.10 K58
BK1.09 K58
BK1.11 K58
BK1.10 K58
BK1.09 K58
BK1.09 K58
BK1.11 K58
BK1.09 K58
BK1.11 K58
BK1.09 K58
BK1.11 K58
BK1.09 K58
BK1.11 K58
BK1.10 K58
BK1.10 K58
BK1.10 K58
BK1.10 K58
BK1.10 K58
BK1.10 K58
BK1.10 K58
KT in 01 K57
BK1.11 K58
BK1.11 K58
BK1.10 K58
BK1.10 K58
BK1.10 K58
BK1.10 K58
BK1.10 K58
BK1.11 K58
BK1.10 K58
BK1.10 K58
BK1.11 K58
BK1.11 K58
BK1.10 K58
BK1.10 K58
BK1.10 K58
BK1.10 K58
BK1.10 K58
BK1.10 K58
BK1.10 K58
BK1.10 K58
BK1.10 K58
BK1.10 K58
BK1.09 K58
BK1.11 K58
CN-KT ha hc 1 K57
BK1.13 K58
BK1.11 K58
BK1.13 K58
BK1.13 K58
BK1.11 K58
BK1.11 K58
BK1.13 K58
BK1.13 K58
BK1.11 K58
BK1.12 K58
BK1.11 K58
BK1.12 K58
C in t 3 K54
BK1.11 K58
BK1.11 K58
BK1.12 K58
BK1.11 K58
BK1.13 K58
BK1.11 K58
BK1.11 K58
BK1.13 K58
BK1.11 K58
BK1.11 K58
BK1.11 K58
BK1.12 K58
BK1.13 K58
BK1.11 K58
BK1.11 K58
BK1.13 K58
BK1.11 K58
BK1.13 K58
BK1.12 K58
BK1.13 K58
BK1.13 K58
BK1.11 K58
BK1.13 K58
BK1.13 K58
BK1.14 K58
BK1.11 K58
BK1.13 K58
BK1.13 K58
BK1.13 K58
BK1.13 K58
BK1.13 K58
BK1.13 K58
BK1.13 K58
BK1.11 K58
BK1.13 K58
BK1.11 K58
BK1.13 K58
BK1.11 K58

Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 4
Nhm 4

20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131

Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut

Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11

TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,09h15-11h15,D3-203
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205

65532
65532
65532
65532
65532
65532
65532
65532
65532
65532
65532
65532
65532
65532
65532
65533
65533
65533
65533
65533
65533
65533
65533
65533
65533
65533
65533
65533
65533
65533
65533
65533
65533
65533
65533
65533
65533
65533
65533
65533
65533
65533
65533
65533
65533
65533
65533
65533
65533
65534
65534
65534
65534
65534
65534
65534
65534
65534
65534
65534
65534
65534
65534
65534
65534
65534
65534
65534
65534
65534
65534
65534
65534
65534
65534
65534
65534
65534
65534
65534
65534
65534
65534
65535
65535
65535
65535
65535
65535
65535
65535
65535
65535
65535
65535
65535
65535
65535
65535
65535
65535
65535
65535
65535
65535
65535
65535
65535
65535
65535
65535
65535
65535

Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I

TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN

T 60A
T 60A
T 60A
T 60A
T 60A
T 60A
T 60A
T 60A
T 60A
T 60A
T 60A
T 60A
T 60A
T 60A
T 60A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 61A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 62A
T 63A
T 63A
T 63A
T 63A
T 63A
T 63A
T 63A
T 63A
T 63A
T 63A
T 63A
T 63A
T 63A
T 63A
T 63A
T 63A
T 63A
T 63A
T 63A
T 63A
T 63A
T 63A
T 63A
T 63A
T 63A
T 63A
T 63A
T 63A
T 63A
T 63A

20132431
20132435
20132419
20111956
20132961
20132989
20133196
20133271
20133678
20133520
20133731
20133900
20134139
20134469
20134366
20130552
20130800
20130839
20130911
20130651
20131134
20131260
20131472
20131628
20131868
20131973
20132266
20132442
20132398
20132949
20132991
20113227
20133154
20133192
20133313
20133339
20133568
20133527
20133746
20133938
20134190
20134200
20134236
20134510
20134316
20134387
20134367
20134559
20134680
20130049
20130071
20130414
20130449
20130781
20130805
20130966
20131082
20130702
20130760
20131218
20131482
20131427
20131580
20131921
20131822
20132081
20132158
20132229
20132240
20132270
20132397
20132999
20133096
20133250
20133338
20133376
20133464
20133673
20133700
20133471
20133541
20133921
20134324
20130117
20130313
20130336
20130504
20130535
20130913
20130927
20130712
20130730
20131117
20131398
20131673
20131601
20132046
20132205
20132823
20132957
20133033
20133037
20133303
20133310
20133369
20133445
20133667
20133772
20133957
20133962
20134124
20134170
20134298

Nguyn Tin Lc
Phm Vn Lc
V Hu Long
L Thanh Ph
L Xun Ph
Nguyn Quang Phc
Phm Vit Quyn
Hong nh Sc
Nguyn H Thng
Nghim Vn Thnh
Tng Vn Thi
Nguyn Vn Th
Cao Vn Trung
Dng Ngc T
Phm Vn Tuyn
Nguyn Xun Dt
Bi Tin t
Nguyn Ngc t
Trn Duy in
Lo Vit Dng
Hong Vn Gip
Nguyn Xun Hi
inh Quang Hip
Nguyn Vit Hong
L Vn Hng
Phm Duy Hng
Hong Xun Linh
Chu Hu Li
Nguyn Vn Long
Trng S Phong
Nguyn Vn Phc
Nguyn Hng Qun
Nguyn Vn Qun
Nguyn Quang Quyn
Nghim Thanh Sn
Nguyn Vn Sn
Bi Duy Thi
Nguyn c Thnh
Nguyn Xun Thin
L Vn Tin
Trn c Trung
V Tr Trung
Trn V Trng
T Vn T
Nguyn Vn Tun
Vn Tng
V Vn Tuyn
Nguyn Tin Vn
Nguyn Trung Vng
inh Tun Anh
Hong Tun Anh
Phng Vn Ch
L Vn Cng
Nguyn Trng o
o S t
L Vn
V Ngc c
Trn Anh Dng
Trng Minh Dng
inh Thanh Hi
L Qu Hip
Nguyn Trung Hiu
H S Hong
Trnh Vn Hng
Nguyn Th Huyn
Phng Vit Khnh
Phm Trung Kin
V Cng Lm
Nguyn Thnh Lim
L Vn Linh
Nguyn Vn Long
Trng Quang Phc
Nguyn Qu Quang
Trn Vn Qu
Nguyn Vn Sn
V Thi Sn
Vn Ph Tp
Ng Quang Thng
Trn nh Thng
L nh Thanh
Nguyn Vn Thnh
Trn Vn Tin
Phm Anh Tun
Ng Th Vn Anh
Nguyn Mnh Bc
Nguyn Hu Bnh
H Din Cng
Trn Duy Cng
Dng Hong ip
Phm Vn oan
Cao Hu Dng
L Vn Dng
Phm Trng Giang
on Vn Hiu
Nguyn Vn Ha
Nguyn Duy Hong
Trn Khnh Khang
Nguyn Thanh Lm
T Hi Nguyn
u c Ph
Nguyn Vn Phng
Phm c Phng
Hong Vn Sn
Lng Vn Sn
Trng Minh Sn
Nguyn Ngc Tn
L Hu Thng
Nguyn Nh Thnh
Nguyn Vn Tin
Phm Vn Tin
Cao c Trng
Nguyn Thnh Trung
Nguyn Hu Tun

06/14/1995
01/29/1995
12/28/1995
12/10/1993
08/23/1995
09/02/1995
03/17/1995
02/25/1995
06/23/1995
01/05/1995
01/30/1995
06/28/1995
06/12/1995
04/01/1995
07/17/1995
03/29/1995
08/22/1995
10/16/1995
12/27/1995
11/11/1995
01/26/1995
10/02/1992
03/03/1995
06/16/1994
08/02/1995
12/11/1995
02/01/1995
02/07/1995
05/19/1995
08/16/1995
11/05/1995
10/08/1993
05/14/1995
12/08/1995
10/06/1995
05/25/1995
03/30/1995
04/08/1994
10/08/1995
05/20/1995
10/10/1995
06/24/1995
10/15/1995
04/16/1995
06/16/1995
10/07/1995
02/13/1995
10/01/1995
03/10/1995
03/10/1995
09/13/1995
05/25/1995
10/07/1995
03/22/1995
07/08/1995
02/19/1995
02/16/1993
07/27/1995
03/03/1995
09/18/1995
10/18/1995
06/17/1995
06/28/1995
09/16/1995
07/01/1995
09/03/1995
11/15/1995
05/26/1995
10/06/1995
10/25/1995
01/19/1995
10/26/1995
03/06/1995
02/14/1995
08/11/1995
07/27/1995
04/04/1995
06/18/1994
10/23/1995
07/08/1994
04/15/1995
09/17/1995
04/20/1995
06/15/1995
01/02/1995
08/08/1995
01/19/1995
02/13/1995
12/30/1995
12/01/1995
08/27/1995
12/11/1995
12/01/1995
08/05/1995
06/07/1995
06/10/1995
09/18/1995
12/20/1992
10/06/1995
11/13/1995
08/16/1995
02/12/1995
07/04/1995
05/03/1995
04/06/1995
08/07/1992
09/08/1995
08/01/1995
04/30/1995
01/07/1995
01/26/1995
09/05/1995
03/01/1995

BK1.13 K58
Nhm 4
BK1.13 K58
Nhm 4
BK1.11 K58
Nhm 4
in t-Truyn thng 09-K56
Nhm 4
BK1.13 K58
Nhm 5
BK1.13 K58
Nhm 5
BK1.11 K58
Nhm 5
BK1.11 K58
Nhm 5
BK1.13 K58
Nhm 5
BK1.11 K58
Nhm 5
BK1.13 K58
Nhm 6
BK1.13 K58
Nhm 6
BK1.13 K58
Nhm 6
BK1.13 K58
Nhm 6
BK1.11 K58
Nhm 6
BK1.13 K58
Nhm 1
BK1.13 K58
Nhm 1
BK1.14 K58
Nhm 1
BK1.14 K58
Nhm 1
BK1.14 K58
Nhm 1
BK1.14 K58
Nhm 1
BK1.14 K58
Nhm 2
BK1.14 K58
Nhm 2
BK1.14 K58
Nhm 2
BK1.14 K58
Nhm 2
BK1.14 K58
Nhm 2
BK1.14 K58
Nhm 2
BK1.13 K58
Nhm 3
BK1.14 K58
Nhm 3
BK1.14 K58
Nhm 3
BK1.14 K58
Nhm 3
KT in v Truyn thng-K56Nhm 3
BK1.14 K58
Nhm 4
BK1.14 K58
Nhm 4
BK1.14 K58
Nhm 4
BK1.14 K58
Nhm 4
BK1.14 K58
Nhm 4
BK1.14 K58
Nhm 4
BK1.14 K58
Nhm 5
BK1.13 K58
Nhm 5
BK1.14 K58
Nhm 5
BK1.14 K58
Nhm 5
BK1.14 K58
Nhm 5
BK1.13 K58
Nhm 5
BK1.14 K58
Nhm 6
BK1.13 K58
Nhm 6
BK1.14 K58
Nhm 6
BK1.14 K58
Nhm 6
BK1.13 K58
Nhm 6
BK1.15 K58
Nhm 1
BK1.15 K58
Nhm 1
BK1.15 K58
Nhm 1
BK1.15 K58
Nhm 1
BK1.15 K58
Nhm 1
BK1.14 K58
Nhm 1
BK1.15 K58
Nhm 2
BK1.15 K58
Nhm 2
BK1.15 K58
Nhm 2
BK1.15 K58
Nhm 2
BK1.14 K58
Nhm 2
BK1.15 K58
Nhm 2
BK1.14 K58
Nhm 3
BK1.15 K58
Nhm 3
BK1.14 K58
Nhm 3
BK1.15 K58
Nhm 3
BK1.15 K58
Nhm 3
BK1.15 K58
Nhm 4
BK1.15 K58
Nhm 4
BK1.15 K58
Nhm 4
BK1.15 K58
Nhm 4
BK1.15 K58
Nhm 4
BK1.15 K58
Nhm 4
BK1.15 K58
Nhm 5
BK1.15 K58
Nhm 5
BK1.14 K58
Nhm 5
BK1.15 K58
Nhm 5
BK1.15 K58
Nhm 5
BK1.15 K58
Nhm 5
BK1.15 K58
Nhm 6
BK1.15 K58
Nhm 6
BK1.15 K58
Nhm 6
BK1.15 K58
Nhm 6
BK1.15 K58
Nhm 6
BK1.16 K58
Nhm 1
BK1.16 K58
Nhm 1
BK1.16 K58
Nhm 1
BK1.15 K58
Nhm 1
BK1.16 K58
Nhm 1
BK1.14 K58
Nhm 1
BK1.16 K58
Nhm 2
BK1.16 K58
Nhm 2
BK1.16 K58
Nhm 2
BK1.15 K58
Nhm 2
BK1.16 K58
Nhm 2
BK1.16 K58
Nhm 2
BK1.14 K58
Nhm 3
BK1.16 K58
Nhm 3
BK1.15 K58
Nhm 3
BK1.16 K58
Nhm 3
BK1.15 K58
Nhm 3
BK1.15 K58
Nhm 4
BK1.14 K58
Nhm 4
BK1.15 K58
Nhm 4
BK1.16 K58
Nhm 4
BK1.14 K58
Nhm 4
BK1.16 K58
Nhm 4
BK1.14 K58
Nhm 5
BK1.15 K58
Nhm 5
BK1.16 K58
Nhm 5
BK1.16 K58
Nhm 5
BK1.15 K58
Nhm 5
BK1.14 K58
Nhm 5
BK1.14 K58
Nhm 6

20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131

Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut

Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11

TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,09h15-11h15,D3-205
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,07h15-09h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:4,09h15-11h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202

65535
65535
65535
65535
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65536
65537
65537
65537
65537
65537
65537
65537
65537
65537
65537
65537
65537
65537
65537
65537
65537
65537
65537
65537
65537
65537
65537
65537
65537
65537
65537
65537
65537
65537
65537
65537
65537
65537
65537
65538
65538
65538
65538
65538
65538
65538
65538
65538
65538
65538
65538
65538
65538
65538
65538
65538
65538
65538
65538
65538
65538
65538
65538
65538
65538
65538
65538
65538
65538
65538
65538
65538
65538
65539
65539
65539
65539
65539
65539
65539

Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I

TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN

T 63A
T 63A
T 63A
T 63A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 64A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 65A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 66A
T 67A
T 67A
T 67A
T 67A
T 67A
T 67A
T 67A

20134340
20134422
20134358
20134633
20130012
20130107
20130104
20130140
20130186
20130331
20130453
20130530
20130884
20131048
20130697
20131273
20131313
20131453
20131669
20131625
20131962
20132102
20132135
20132161
20132507
20132711
20132844
20133203
20133288
20133414
20133581
20133917
20134479
20134515
20134252
20134563
20134585
20134659
20130001
20130015
20130019
20130093
20130230
20130345
20130474
20130493
20130787
20130790
20130782
20130979
20131057
20131132
20131109
20131489
20131389
20131440
20131449
20131976
20131775
20132082
20132193
20132412
20132766
20133364
20133767
20133951
20134141
20134227
20134497
20134273
20134455
20134628
20130043
20130175
20130389
20130451
20130887
20131091
20131130
20131135
20131361
20131918
20131963
20131793
20132268
20132448
20132816
20133146
20133335
20133401
20133449
20133577
20133705
20133542
20133547
20133732
20115344
20133872
20134199
20134234
20134250
20134266
20134407
20134445
20134360
20134679
20130254
20130281
20130278
20131071
20131275
20131144
20131937

Trn Quc Tun


Nguyn Mnh Tng
Nguyn Ngc Tuyn
L Vn Vnh
Tin Vn An
L T Anh
L Tun Anh
Nguyn Hong Anh
Nguyn Tun Anh
L Vn c Bnh
Nguyn Thnh Cng
Phm Duy Cng
Trn Xun t
Phan Duy c
Phm Vit Dng
Trn Quang Hi
Dng Vn Hu
L Quang Hin
L Quang Ha
Nguyn Vn Hong
Nguyn Vn Hng
Nguyn ng Khoa
L Vn Kin
Trn Hu Kin
m Vn Mnh
V Hong Nam
H Thanh Nhn
Dng Vn Quyt
Dng Cao Sn
Thi Vn Ti
Nguyn Hong Thi
Nguyn Vn Thc
L Vn T
V nh T
Phm Xun Tun
Bi Vn Vin
Nguyn c Vit
Nguyn Tun V
Bi c An
Trng Xun An
Bi Hong Anh
L Tin Anh
Trn Th Lan Anh
Nguyn Vn Bnh
Nguyn Ngc Cng
Mnh Cng
L Vn i
Nguyn Trng i
H Vn t
ng nh c
Phng Hoi c
Nguyn Vn Gim
Nguyn Tun Giang
Nguyn Vn Hip
Bi Tt Hiu
Thn Trung Hiu
V Minh Hiu
Phng c Hng
Nguyn Quang Huy
T Nh Khnh
Bi c Lm
Trn Hu Long
Phan nh Ngha
Trn Vn Sn
Nguyn c Thnh
Nguyn Vn Tin
Ch c Trung
Nguyn Vn Trng
Nguyn Vn T
L Minh Tun
Trnh Sn Tng
Trn Th Vinh
ng Trn Anh
Nguyn Tun Anh
L B Chin
Ng c Cng
V Thnh t
o Vn Giang
V Trng Giang
Hong Vn Gip
Dng Vn Hin
Trn Phi Hng
Nguyn Vn Hng
Phm Quc Huy
L Mnh Linh
Thi B Li
Nguyn Hu Nguyn
Nguyn nh Qun
Nguyn Trng Sn
Phan Vn Ti
Nguyn Vn Tn
L Xun Thi
Trn Vn Thng
Nguyn Vn Thnh
Phm c Thnh
inh Vn Thin
Bi Vn Thun
Nguyn Vn Thu
V Hi Trung
Trn Vn Trng
Phm Quang Tun
H Trng Tun
Ng Thanh Tng
Phm Thanh Tng
Phm Vn Tuyn
Nguyn Quang Vng
V Vit Anh
on Vn Bch
Nguyn Vn Bng
Trn Vn c
Trn Vn Hi
Trn Xun Hanh
Xun Hng

09/03/1995
12/30/1995
04/28/1995
01/06/1995
02/27/1995
03/24/1995
03/15/1995
11/22/1995
04/28/1995
04/27/1995
04/06/1995
04/10/1995
09/10/1995
03/22/1995
06/26/1995
06/21/1995
01/09/1994
08/04/1995
05/22/1995
01/19/1995
09/17/1995
07/07/1995
01/16/1995
01/08/1995
04/04/1995
10/20/1995
07/09/1995
04/25/1995
10/24/1995
01/06/1995
03/16/1995
03/20/1995
02/01/1995
06/10/1995
12/18/1995
05/26/1994
12/31/1995
11/18/1993
02/20/1995
03/28/1995
04/09/1995
09/27/1995
05/24/1995
02/18/1995
05/16/1995
05/11/1995
05/03/1995
05/25/1995
01/21/1995
03/14/1995
12/22/1995
07/15/1995
08/08/1995
10/02/1995
08/11/1995
03/02/1995
05/15/1995
02/18/1995
09/23/1995
08/15/1995
07/27/1993
05/08/1995
10/02/1995
06/27/1995
08/28/1995
10/05/1995
03/24/1996
07/25/1995
10/02/1995
08/19/1995
09/04/1994
09/07/1995
03/07/1995
02/06/1995
06/04/1995
08/12/1995
02/08/1995
01/09/1995
10/24/1995
12/28/1994
05/19/1995
07/28/1995
07/18/1994
07/28/1995
07/13/1995
04/02/1995
04/03/1995
01/02/1995
02/06/1995
02/22/1994
12/16/1995
04/08/1995
09/22/1995
06/15/1995
07/01/1995
06/26/1995
02/12/1993
07/21/1995
12/21/1995
12/10/1995
04/30/1995
11/25/1995
05/01/1995
01/27/1995
02/02/1995
03/16/1995
10/02/1995
01/11/1995
12/07/1995
07/25/1994
04/08/1995
10/26/1995
01/14/1994

BK1.16 K58
BK1.15 K58
BK1.16 K58
BK1.14 K58
BK1.17 K58
BK1.18 K58
BK1.17 K58
BK1.17 K58
BK1.16 K58
BK1.16 K58
BK1.16 K58
BK1.16 K58
BK1.17 K58
BK1.16 K58
BK1.16 K58
BK1.17 K58
BK1.18 K58
BK1.18 K58
BK1.17 K58
BK1.17 K58
BK1.17 K58
BK1.17 K58
BK1.16 K58
BK1.17 K58
BK1.17 K58
BK1.18 K58
BK1.17 K58
BK1.17 K58
BK1.18 K58
BK1.18 K58
BK1.16 K58
BK1.17 K58
BK1.16 K58
BK1.18 K58
BK1.17 K58
BK1.17 K58
BK1.17 K58
BK1.17 K58
BK1.16 K58
BK1.17 K58
BK1.16 K58
BK1.17 K58
BK1.17 K58
BK1.16 K58
BK1.17 K58
BK1.17 K58
BK1.16 K58
BK1.17 K58
BK1.17 K58
BK1.16 K58
BK1.16 K58
BK1.17 K58
BK1.17 K58
BK1.17 K58
BK1.17 K58
BK1.17 K58
BK1.17 K58
BK1.17 K58
BK1.16 K58
BK1.16 K58
BK1.16 K58
BK1.17 K58
BK1.17 K58
BK1.16 K58
BK1.17 K58
BK1.17 K58
BK1.16 K58
BK1.17 K58
BK1.16 K58
BK1.17 K58
BK1.17 K58
BK1.17 K58
BK1.19 K58
BK1.19 K58
BK1.19 K58
BK1.19 K58
BK1.19 K58
BK1.19 K58
BK1.19 K58
BK1.19 K58
BK1.19 K58
BK1.19 K58
BK1.19 K58
BK1.19 K58
BK1.19 K58
BK1.19 K58
BK1.19 K58
BK1.19 K58
BK1.19 K58
BK1.19 K58
BK1.19 K58
BK1.19 K58
BK1.19 K58
BK1.19 K58
BK1.19 K58
BK1.19 K58
CN k thut t 2-K56
BK1.19 K58
BK1.19 K58
BK1.19 K58
BK1.19 K58
BK1.19 K58
BK1.19 K58
BK1.19 K58
BK1.18 K58
BK1.19 K58
BK1.18 K58
BK1.18 K58
BK1.19 K58
BK1.18 K58
BK1.18 K58
BK1.18 K58
BK1.18 K58

Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 2

20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131

Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut

Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11

TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,09h15-11h15,D3-202
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,09h15-11h15,D3-203
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205

65539
65539
65539
65539
65539
65539
65539
65539
65539
65539
65539
65539
65539
65539
65539
65539
65539
65539
65539
65539
65539
65539
65539
65539
65539
65539
65539
65540
65540
65540
65540
65540
65540
65540
65540
65540
65540
65540
65540
65540
65540
65540
65540
65540
65540
65540
65540
65540
65540
65540
65540
65540
65540
65540
65540
65540
65540
65540
65540
65540
65540
65541
65541
65541
65541
65541
65541
65541
65541
65541
65541
65541
65541
65541
65541
65541
65541
65541
65541
65541
65541
65541
65541
65541
65541
65541
65541
65541
65541
65541
65541
65541
65541
65541
65541
65542
65542
65542
65542
65542
65542
65542
65542
65542
65542
65542
65542
65542
65542
65542
65542
65542
65542

Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I

TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN

T 67A
T 67A
T 67A
T 67A
T 67A
T 67A
T 67A
T 67A
T 67A
T 67A
T 67A
T 67A
T 67A
T 67A
T 67A
T 67A
T 67A
T 67A
T 67A
T 67A
T 67A
T 67A
T 67A
T 67A
T 67A
T 67A
T 67A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 68A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 69A
T 70A
T 70A
T 70A
T 70A
T 70A
T 70A
T 70A
T 70A
T 70A
T 70A
T 70A
T 70A
T 70A
T 70A
T 70A
T 70A
T 70A
T 70A

20131967
20131744
20131749
20132151
20132195
20132510
20132535
20132609
20132646
20132773
20133080
20133202
20133306
20133311
20133341
20133344
20133368
20133598
20133517
20133780
20133827
20133973
20134104
20134244
20134279
20134529
20134565
20130018
20130057
20130128
20130210
20130373
20130408
20130432
20130797
20130975
20131141
20131403
20131543
20131579
20131624
20131704
20131914
20131740
20131764
20131790
20132064
20132109
20132121
20132254
20132399
20132849
20133066
20133441
20133567
20133769
20133811
20134108
20134287
20134558
20134600
20130074
20130080
20130136
20130182
20130374
20130786
20130843
20120271
20130598
20131285
20131369
20131390
20131968
20131763
20132105
20132422
20132626
20133024
20133023
20133118
20133424
20133778
20133791
20133926
20133958
20133968
20133993
20133996
20134021
20134229
20134475
20134513
20134274
20134379
20130192
20130282
20130293
20130508
20130804
20130822
20130847
20130968
20130994
20130765
20131093
20131490
20131446
20131528
20131743
20131752
20131806
20132236

Nguyn Vit Hng


inh Quang Huy
Hong Vn Huy
Nguyn Vn Kin
o Mnh Lm
Vn Mnh
Nguyn Ti Mnh
Phm Bnh Minh
Dng Xun Nam
Phm nh Ngh
Vn Quang
Bi Gia Quyt
L Hng Sn
Mai Thanh Sn
Nguyn Vit Hi Sn
Nguyn Xun Sn
Trng Cng Sn
Trn Vn Thi
L Trung Thnh
Trn Hu Thnh
Nguyn Vn Thun
Nguyn Xun Tip
Hong Minh Trin
Lu Vn Tun
Mai nh Tun
L Mnh Tng
Nguyn Vn Vit
Bi Hong Anh
c Anh
Nguyn Anh
Phm Vit Anh
Trn Quang Cnh
Nguyn Vn Chinh
T Quang Chung
V ng o
Cao Vn c
V nh Gip
L Khc Hiu
Ng Vn Hoi
Minh Hong
Nguyn Vn Hong
o Ngc Hun
Trn Hng
ng Quang Huy
Nguyn nh Huy
Phm Quang Huy
Nguyn Duy Khnh
L Minh Khi
L Th Khng
inh Hoi Linh
Nguyn Vn Long
Nguyn Trng Nhn
V nh Phng
ng Trng Tn
V Vn Thnh
Nguyn Hng Thnh
Vn Thng
Trng Quc Triu
Nguyn Anh Tun
Nguyn nh Vn
V Vn Vit
Hong Vit Anh
L c Anh
Nguyn Hong Anh
Nguyn Tun Anh
Trn Vn Cnh
H Ngc i
Nguyn Tn t
Nguyn Vn on
Ng Nht Duy
L Vn Ho
L Xun Hin
Bi Thanh Hiu
Nguyn Vit Hng
Nguyn ng Huy
Phm Phc Khoa
V Vn Long
V Vn Minh
Nguyn c Phng
Nguyn Duy Phng
V Minh Quang
Nguyn c Tm
Phm c Thnh
inh c Th
Hong Mnh Tin
Nguyn Vit Tin
Trnh nh Tin
Nguyn Vn Tnh
Trng An Tnh
Nguyn Vn Ton
Nguyn Xun Trng
Minh T
Trn Vn T
L Nguyn Anh Tun
Chu Vn Tng
Nguyn Vit Anh
Hong Xun Bch
Nguyn Duy Bo
L Minh Cng
m Quang t
L Tin t
Nguyn Thnh t
on
L Anh c
V Xun Dng
Hong Vn Giang
Nguyn Vn Hip
Trnh Quang Hiu
Trn nh Hoan
inh Phc Huy
L c Huy
V Quang Huy
Lm Trung Lp

08/03/1995
11/22/1995
11/30/1993
04/01/1995
06/24/1995
11/15/1995
12/31/1995
01/06/1995
05/20/1995
09/27/1995
12/05/1995
01/19/1995
10/19/1995
01/28/1995
05/27/1995
03/13/1995
09/13/1994
03/09/1995
07/25/1995
08/08/1995
02/24/1995
07/18/1995
12/02/1995
02/08/1994
05/20/1995
01/10/1995
07/20/1995
05/07/1995
03/16/1995
07/26/1995
09/08/1995
06/10/1995
11/14/1995
05/13/1995
03/24/1995
06/29/1994
01/02/1995
04/05/1995
10/20/1995
05/18/1995
08/14/1995
09/21/1995
07/23/1994
06/18/1995
10/08/1995
04/30/1995
03/08/1995
09/10/1995
10/21/1995
05/26/1995
05/24/1995
02/14/1995
01/02/1995
12/09/1995
02/25/1994
11/04/1995
12/14/1994
03/14/1995
08/30/1995
01/12/1995
11/13/1995
11/19/1995
06/12/1995
01/13/1995
10/18/1995
06/21/1995
03/01/1995
08/30/1995
09/10/1994
06/15/1995
09/26/1995
07/23/1995
04/23/1995
09/11/1995
08/22/1995
01/08/1995
05/16/1995
06/24/1994
03/06/1995
08/03/1995
11/28/1995
05/07/1995
03/08/1992
10/17/1995
08/20/1993
07/04/1995
09/12/1995
01/01/1995
11/10/1995
04/07/1995
03/03/1995
01/21/1995
08/25/1993
06/24/1995
03/14/1995
08/10/1995
05/17/1995
08/28/1995
03/01/1994
10/26/1995
11/06/1995
10/08/1995
07/17/1995
07/19/1995
02/28/1995
11/22/1995
06/26/1995
10/06/1995
07/21/1995
08/22/1995
05/04/1995
07/20/1995
06/29/1993

BK1.18 K58
BK1.18 K58
BK1.18 K58
BK1.18 K58
BK1.18 K58
BK1.18 K58
BK1.18 K58
BK1.20 K58
BK1.17 K58
BK1.19 K58
BK1.18 K58
BK1.19 K58
BK1.18 K58
BK1.18 K58
BK1.18 K58
BK1.18 K58
BK1.18 K58
BK1.18 K58
BK1.20 K58
BK1.17 K58
BK1.18 K58
BK1.18 K58
BK1.17 K58
BK1.19 K58
BK1.18 K58
BK1.18 K58
BK1.19 K58
BK1.20 K58
BK1.21 K58
BK1.21 K58
BK1.21 K58
BK1.20 K58
BK1.21 K58
BK1.20 K58
BK1.20 K58
BK1.21 K58
BK1.21 K58
BK1.21 K58
BK1.20 K58
BK1.20 K58
BK1.20 K58
BK1.20 K58
BK1.20 K58
BK1.20 K58
BK1.20 K58
BK1.21 K58
BK1.20 K58
BK1.20 K58
BK1.20 K58
BK1.20 K58
BK1.20 K58
BK1.21 K58
BK1.20 K58
BK1.21 K58
BK1.21 K58
BK1.20 K58
BK1.20 K58
BK1.21 K58
BK1.21 K58
BK1.20 K58
BK1.20 K58
BK1.21 K58
BK1.21 K58
BK1.22 K58
BK1.22 K58
BK1.22 K58
BK1.21 K58
BK1.21 K58
KT nhit lnh 02 K57
BK1.21 K58
BK1.22 K58
BK1.21 K58
BK1.21 K58
BK1.21 K58
BK1.21 K58
BK1.21 K58
BK1.21 K58
BK1.21 K58
BK1.21 K58
BK1.21 K58
BK1.21 K58
BK1.21 K58
BK1.22 K58
BK1.21 K58
BK1.21 K58
BK1.21 K58
BK1.21 K58
BK1.21 K58
BK1.21 K58
BK1.21 K58
BK1.22 K58
BK1.21 K58
BK1.21 K58
BK1.21 K58
BK1.21 K58
BK1.22 K58
BK1.22 K58
BK1.22 K58
BK1.21 K58
BK1.22 K58
BK1.22 K58
BK1.22 K58
BK1.22 K58
BK1.22 K58
BK1.22 K58
BK1.21 K58
BK1.21 K58
BK1.22 K58
BK1.21 K58
BK1.22 K58
BK1.22 K58
BK1.22 K58
BK1.21 K58

Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 4

20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131

Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut

Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11

TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,09h15-11h15,D3-205
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,07h15-09h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206

65542
65542
65542
65542
65542
65542
65542
65542
65542
65542
65542
65542
65542
65542
65542
65542
65543
65543
65543
65543
65543
65543
65543
65543
65543
65543
65543
65543
65543
65543
65543
65543
65543
65543
65543
65543
65543
65543
65543
65543
65543
65543
65543
65543
65543
65543
65543
65543
65543
65543
65544
65544
65544
65544
65544
65544
65544
65544
65544
65544
65544
65544
65544
65544
65544
65544
65544
65544
65544
65544
65544
65544
65544
65544
65544
65544
65544
65544
65544
65544
65544
65544
65544
65544
65545
65545
65545
65545
65545
65545
65545
65545
65545
65545
65545
65545
65545
65545
65545
65545
65545
65545
65545
65545
65545
65545
65545
65545
65545
65545
65545
65545
65545

Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I

TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN

T 70A
T 70A
T 70A
T 70A
T 70A
T 70A
T 70A
T 70A
T 70A
T 70A
T 70A
T 70A
T 70A
T 70A
T 70A
T 70A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 71A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 72A
T 73A
T 73A
T 73A
T 73A
T 73A
T 73A
T 73A
T 73A
T 73A
T 73A
T 73A
T 73A
T 73A
T 73A
T 73A
T 73A
T 73A
T 73A
T 73A
T 73A
T 73A
T 73A
T 73A
T 73A
T 73A
T 73A
T 73A
T 73A
T 73A

20132384
20132547
20132701
20132863
20132981
20133189
20133347
20133352
20133385
20133671
20133489
20133763
20134100
20134231
20134390
20134685
20130129
20130178
20130276
20130377
20130439
20130492
20130922
20130978
20131137
20131266
20131448
20131530
20131612
20131650
20132098
20121925
20132120
20132204
20132242
20123962
20132665
20132778
20132796
20133125
20133198
20133804
20133845
20133930
20133990
20134018
20134167
20134224
20134481
20134642
20130085
20130770
20130890
20130918
20130714
20130768
20131217
20131387
20131502
20131413
20131588
20121845
20131947
20131826
20132061
20132110
20132274
20132440
20132548
20132638
20133161
20133163
20133176
20133298
20133457
20133603
20133470
20124039
20133728
20133903
20133988
20134208
20134353
20134576
20130173
20130299
20130386
20130511
20130900
20130711
20131129
20131248
20131464
20131436
20131569
20131857
20131866
20131899
20131911
20131958
20131795
20132062
20132249
20132681
20132762
20132813
20133300
20133377
20133454
20133511
20133779
20133880
20134203

Nguyn Ngc Long


Phan Vn Mnh
Phan Thnh Nam
Nguyn Hng Nht
Ng Vn Phc
Nguyn Hu Quyn
Phm Ngc Sn
Phm Xun Sn
Nguyn Vn S
Mai Xun Thng
Phm Xun Thanh
Nguyn c Thnh
L Vn Trn
Phm Mnh Trng
H S Tng
Li Quang Vng
Nguyn c Anh
Nguyn Tun Anh
L Vn Ba
Nguyn Ngc Chu
Ng Vn Chng
Hng Cng
Nguyn c nh
ng Anh c
Nguyn Duy Gip
Phm Quang Hi
T c Hiu
o Cng Ho
Nguyn Huy Hong
Trn Minh Hong
Trnh Vit Khim
Hong Gia Khoa
ng Vn Khng
Nguyn Quang Lm
Nguyn Th Lin
Phm Th Min
Mc Vn Nam
inh Th Thu Ngc
Nguyn Vi Ngc
Dng Mnh Qun
Tn Lng Quyn
Bi Hong Thng
V Vn Thun
L c Tin
Vng Vn Tnh
Nguyn Minh Ton
Nguyn Quang Trung
Nguyn Vn Trng
Lng Trung T
o Hong V
L Ngc Anh
Nguyn Vn ang
V Tin t
Bi Vn nh
ng Vn Dng
Trn Vn Dng
ng Xun Hi
Trn Ngc Hin
V Vn Hip
Nguyn Minh Hiu
L Huy Hong
Trn Mnh Hng
Nguyn Hu Hng
Nguyn Th Khnh Huyn
L Huy Khnh
Nguyn ng Khi
M Vn Linh
V c Lc
Phm c Mnh
Bi Hong Nam
Phng Khc Qun
Trn ng Qun
Phm B Anh Quc
Vn Sn
Lu nh Ty
Trng Ngc Thi
Hong S Thanh
Nguyn c Phng Tho
Nguyn ng Hong Thi
L Vn Thng
Lu Cng Tnh
o nh Trng
Mnh Tuyn
ng Tin Vit
Nguyn Tun Anh
Phm Khnh Bo
Hong Vn Chin
L Xun Cng
Nguyn Vn ng
V Vn Dng
V Trn Giang
Nguyn Hu Hi
Dng Th Hin
Phm Tin Hiu
Bi Tin Hong
Hong c Hng
L Ngc Hng
Nguyn Vn Hng
T Ngc Hng
Nguyn Vn Hng
Phm Xun Huy
Lng Duy Khnh
Bch Vn Linh
Nguyn Nng Nam
Nguyn Trng Ngha
ng Bo Nguyn
Hong c Sn
Vng Vn Sn
Ph Vn Tn
Oanh Thnh
Phm Vn Thnh
Trn Th Thy
Bi Vn Trng

04/26/1995
07/29/1995
06/01/1995
09/26/1995
07/13/1995
05/15/1995
03/22/1995
07/12/1995
05/17/1995
05/29/1995
02/21/1995
09/08/1995
02/01/1995
05/19/1995
08/08/1995
11/03/1995
08/02/1995
11/08/1995
09/25/1995
03/21/1995
01/27/1995
02/28/1995
12/18/1994
01/26/1995
11/05/1994
12/04/1995
02/04/1995
01/15/1995
11/21/1995
08/03/1995
08/22/1995
05/15/1994
05/16/1995
04/23/1995
11/06/1994
07/04/1994
01/17/1995
03/09/1995
11/07/1995
03/31/1995
11/12/1995
11/22/1995
09/09/1995
07/20/1995
02/14/1995
12/25/1995
02/11/1995
07/20/1995
11/18/1995
06/13/1995
11/19/1995
08/01/1994
12/10/1995
01/20/1994
07/09/1995
01/18/1995
11/03/1995
08/21/1995
07/18/1995
07/06/1991
02/16/1995
04/12/1994
09/14/1995
12/22/1995
11/26/1995
12/05/1995
10/27/1995
03/05/1995
06/04/1995
06/14/1995
03/15/1995
05/04/1995
01/09/1995
09/25/1995
04/23/1995
07/28/1995
07/16/1995
03/27/1994
10/15/1995
10/24/1995
03/06/1995
12/20/1995
02/01/1995
01/30/1995
08/05/1994
11/28/1995
06/08/1995
07/09/1995
04/29/1995
08/13/1995
07/16/1995
10/15/1995
05/18/1995
04/18/1995
12/31/1995
02/10/1995
10/28/1995
03/23/1995
11/12/1995
05/02/1995
09/27/1995
10/25/1995
05/07/1995
01/02/1995
10/26/1995
11/20/1995
08/01/1995
04/02/1995
08/02/1994
04/23/1995
08/26/1995
05/04/1995
04/20/1995

BK1.22 K58
BK1.22 K58
BK1.22 K58
BK1.22 K58
BK1.22 K58
BK1.22 K58
BK1.22 K58
BK1.22 K58
BK1.22 K58
BK1.22 K58
BK1.22 K58
BK1.21 K58
BK1.22 K58
BK1.22 K58
BK1.21 K58
BK1.22 K58
BK1.22 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.22 K58
BK1.22 K58
BK1.22 K58
BK1.23 K58
BK1.22 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.22 K58
BK1.23 K58
BK1.22 K58
BK1.23 K58
KT T-TT 02 K57
BK1.23 K58
BK1.22 K58
BK1.23 K58
Cng ngh may K57
BK1.22 K58
BK1.23 K58
BK1.22 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.22 K58
BK1.23 K58
BK1.22 K58
BK1.23 K58
BK1.22 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
KT in 01 K57
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
SPKT-CNTT K57
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.23 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58

Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 1
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 2
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 3
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 4
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5
Nhm 5

20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131
20131

Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut

Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11

TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:5,09h15-11h15,D3-206
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,09h15-11h15,D3-202
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203

65545
65545
65545
65545
65545

Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I
Vt l i cng I

TN
TN
TN
TN
TN

T 73A
T 73A
T 73A
T 73A
T 73A

20134216
20134226
20134473
20134588
20134655

Mai Xun Trng


Nguyn Vn Trng
on Anh T
Nguyn Tun Vit
Nguyn Ngc V

09/23/1995
09/21/1995
01/02/1995
06/02/1995
12/14/1995

BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58
BK1.24 K58

Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6
Nhm 6

20131
20131
20131
20131
20131

Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut
Vin Vt l k thut

Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11
Tun: 6,7,8,9,10,11

TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203
TG:6,07h15-09h15,D3-203