You are on page 1of 3

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM

JOHOR BAHRU
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP)
JADUAL PENENTUAN TUGASAN PROJEK
JABATAN

: JABATAN BAHASA

NAMA GURU PELATIH

MATA PELAJARAN

: BCN 3113

PERINGKAT

: Semester 7

UNIT/OPSYEN

: PISMP

TARIKH MULA

: ?-1-2013

TARIKH HANTAR

: ?-?-2013

BCN3113

I
1)
II

121.5

APA

a. Nama Pelajar
b. Angka Giliran
c. Nombor Kad Pengenalan
d. Kumpulan/Unit /
e. Nama Pensyarah ()
f. Tarikh Serahan

Jadual Penentuan Tugasan Projek


PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP)
Mata Pelajaran Bahasa Cina

JABATAN
UNIT
TAJUK
OBJEKTIF:

: BAHASA
: PENGAJIAN CINA
: (/)

1.

2.
()
3.

4.
/

SPESIFIKASI
TAJUK

(/)

TUGASAN
Pemerolehan
Ilmu

Penguasaan Ilmu
& Kemahiran

Pemindahan
Pembelajaran

25%

30

30%

/
/

i.

ii.

iii.
iv.

v.

vi.

Sikap
&
Sahsiah

PROSEDUR

15%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

T/tangan Penyelaras:______________________

T/tangan Ketua Jabatan:______________________

Nama Penyelaras: Chai Ched Siong

Nama/Cop Ketua Jabatan:

Tarikh: ?-1-2013

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM


PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM)
KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU (KKBI)
PISMP AMBILAN JANUARI 2010
SPESIFIKASI
TAJUK/TAHAP
/

(/)

Baik

21-30/
18-25/
11-15

Sederhana 11-20/
10-17/
6-10

Lemah

0-10/
0-9/
0-5

Pemerolehan
Ilmu

25%
vii.

TUGASAN
Penguasaan Ilmu
Pemindahan
& Kemahiran
Pembelajaran

30

Sikap
& Sahsiah

30%

15%

Baik


APA

Sederhana

Lemah