You are on page 1of 8

Priprema za ogledni as

Realizatori nastavnici osnovne kole JU O Behaudin Selmanovi: - Nafija Ljaji , nastavnica hemije i kulture ivljenja, - Enesa Mulahmetovi, nastavnica hemije i fizike Mjesto realizacije: JU O Mea Selimovi, Sarajevo

26.02.2009. god.

PRIPREMA ZA NASTAVNI SAT


PREDMET: HEMIJA Datum : 26. 02. 2009. god. RAZRED: VII Mjesto realizacije: JU O Mea Selimovi Sarajevo

NASTAVNA JEDINICA:

Oksidacija i oksidi

TIP SATA: obrada NASTAVNE METODE: izlaganja, dijaloka, ilustracionodemonstraciona, multimedijalna, laboratorijska. OBLIK RADA: frontalni-grupni, individualni . NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA: multimedijalna, maice metalne, sahatno staklo, pano, baloni, papirne kape, truhli plodovi voa, staro eljezo, piritna lampa, ibica, zatitne naoare, nastavni listii. CILJEVI I ZADACI ASA: - OBRAZOVNI: da uenicima usvoje znanja o procesu oksidacije, sastavu oksida, pisanju i itanju formula oksida. - ODGOJNI : stvaranje prijatne radne klime, uvaavanja sebe i tueg miljenja , podsticanje na sigurnost i oslanjanje na vlastite sposobnosti ,rjeavanje konfliktnih situacija na demokratski nain. - FUNKCIONALNI :podsticanje misaonih aktivnosti (pravilno posmatranje, uoavanje, izvoenje zakljuaka.
1

Oluja ideja), znaaja preciznosti i opreznosti u radu, prepoznavanje vrste oksidacije i oksida.

TOK I SADRAJ ASA


UVOD: Predstavljanje uenika i nastavnika. Uvoenje uenika u nastavnu grau sa podjelom nastavnih listia za lanove grupe i igrom Oluja ideja- Pogodite ta skriva ova koverta? Odgovor je baloni. Za ta nam mogu posluiti ovi baloni? ta sve moemo od njih napraviti? Odgovore zakljuiti sa odgovorom Moemo ih napuhati . Neka nam neko od vas napue jedan balon? (Uenik koji d traeni odgovor ili neko drugi koga predloe lanovi grupe e napuhati balon ). ime to napunismo balon? Mogui odgovori: kisikom, zrakom, taan odgovor- ugljen dioksidom ili ugljik (IV)oksidom). Odakle nam ugljik dioksid ugljik (IV) oksid? A ta udiemo? ta nam to govori? Mi smo veoma vrijedni, diemo, istovremeno vrimo jedan veoma bitan hemijski proces OKSIDACIJU, iji je produkt nastali oksid kojim smo napunili balon. Da zakljuimo: Oksidacija je veoma bitan hemijski proces, predlaem da o njoj nauimo malo vie .

GLAVNI DIO: Oksidacija i oksidi obrada Cilj asa : da uenici shvate proces oksidacije i da se ona deava u prirpodi bez nae volje, da su produkti oksidacije oksidi i kroz interaktivno uenje i Oluju ideja naue bitne okside razliku i u isto vrijeme neke slinosti meu njima. (Uenici treba da otvore polje na nastavnom listiu broj 1) Da ponovimo, disanjem troimoo kisik, vrimo oksidaciju. Da li vam je poznat jo neki primjer potroaa kisika? Pokazati : truhle plodove voa, korodiralo eljezo, zapaliti pirit u piritnoj lampi, plin u upaljau... I ovi procesi truhljenje, hranje, gorenje su potroai kisika oksigena. Znai ove promjene su oksidacija. Pa kako bi onda mogli definisati oksidaciju? (Uenici otkrivaju drugo polje na nastavnom listiu). Oksidacija je proces spajanja tvari sa oksigenom (kisikom). Podvucite prvi dio od pet slova naziva oksidacija. Produkt oksidacije je spoj koji nazivamo oksid. Oksiduju se (spajaju se sa kisikom) i metali i nemetali razliitom brzinom. Hajde malo da se prepustimo mati, da uetamo u svijet elemenata i da se sa njima pokuamo identifiicrati da koristei matu doaramo kako pojedini elementi doivljavaju spajanje sa oksigenom. Zaduenja podijeliti uenicima po njihovom izboru ili izvlaenjem radnih listia sluajnim odabirom. Na odluku koji element uenik moe odabrati, moemo se posluiti pitanjima: Da li bi neko od vas elio da je jak kao eljezo ?

Ima li ko elju da bude meu prvima ? Ko to voli crvenu boju ? Neko moda eli da bude kao mrak, straan, ili lijep i izvor toplote? Ima li neko da eli sa svima druiti i ako ga se veina boji ? Nakon podjele zaduenja, podijeliti trake sa simbolima elemenata, krai prijedlog teksta koji uenici po svom nahoenju mogu izmijeniti, proiriti. Ponueni su elementi : eljezo, magnezij, ugljik, fosfor, oksigen kisik. 1.) eljezo (Fe)

O, kako su ljudi naivni, uvijek govore o meni da sam jak, vrst, a ja sam tako slab. Moete li da zamislite, ak me kisik razara zajedno s vodom. Moete li zamisliti da sam ja eljezo - naravno sada me ne prepoznajete obzirom da me oksidacija prekrila hrom, a ona je moj oksid kojeg nikako ne volim. Formula je: Fe2O3 xH2O Molim vas, ukolonite mi kisik to dalje, inae vas zauvijek naputam. 2.) Magnezij (Mg)

Ne galami eljezo, vidi mene, ja sam ti sjajan, kao ogledalo, ali i mene taj kisik nagriza vidi kako sam siv od jada. Ja sam magnezij, skoro sam glavni u tablici, ali to nita ne znai. Moj oksid je MgO. 3.) Ugljik (C)

Dosta, dosta galame, vidite me kako sam ljut, zato tako o kisiku govorite?? Mi smo roaci, a i prijatelji. Ja se poveem sa njim kad mi je volja. Treba samo malo energije da mi dodate. Pa kada ponem da gorim burno, od mene i kisika nastaje plin koji je u onom balonu. Dakle, ja sam ugljik. I

ovako sam jak, ali sam jai kad se oksidujem veem sa O 2. ik mi tada priite! 4.) Fosfor (P)

Svi ste nekako tuni, i kao takvi, izgledate pomalo runi. Vidite mene, ja crven, vole me ljudi, nose me u depu, nekada ak i do srca! Zaista sam ponosan! Ali i ja se spajam sa kisikom, i tome ini jaim jer zasvijetlim plamenom i bude mi vrue, a isparim se u obliku dima. Ime mi je fosfor, a moj oksid, fosfor (V) oksid je Fe2O3. 5.) Kisik (O)

(Ponosno) Ja sam va pratilac, omoguavam ivot i gorenje. Zajedno sa vama gradim okside koji su bitni. Neki od njih su pitki, na primjer voda; drugi su bazini kao vas dvojica (pokazati na magnezij i eljezo), trei kiseli kao... samo u ih pogledati (pogledati u ugljik i fosfor). Bojite se mene manjevie svi. Ako nije tako, hajde da vidimo ko je od vas najhrabriji? Hajde, neka mi se priblii! Magnezij: Misli da te se bojim! Hajde da se poveemo, pa da vidimo! Saekaj samo da stavim naoare. OGLED: Sagorijevanje magnezija. Potreban pribor i materijal: Traka magnezija, Metalne maice, piritna lampa, Sahatno staklo. Zatitne naoale Postupak: Metalnim maicama uhvatiti pare magnezija, a potom ga unijeti u plamen piritne lampe. Kad magnezij pone da gori okrenite glavu (svjetlo magnezija tetno djeluje na vid!). Ojj, ovo boliii!!! Ali, ja svijetlim i prelazim u...bijeli prah. Vidite, vidite dobro! Zaista je ova oksidacija burna!
1

Nakon ukazane zahvalnosti na saradnji izvriti rezime o oksidaciji i oksidima. Na nastavnim listiima otvoriti tree polje : Prikazivanje oksidacije hemijskim jezikom (jednaine): eljezo : Magnezij: Ugljik: Fosfor: 4Fe + O2 _______. 2Mg + O2 _______. C + O2 _______. P + O2 _______.

Formule oksida piemo : Simbol elementa - valencija tog elementa simbol oksigena. - Traimo zajedniki sadralac i - Odreujemo indekse. Valencija oksigena je UVIJEK DVA. Naziv elementa + oksid = Naziv oksida ZAVRNI DIO : Na laptopu : Ja sam jedan od vas, pogodite ko sam. Oksidujte me, jer ja to arko elim! Rebus:

Otkrivanje traenih pojmova na panou: - Oksidacija - Oksid


1

- Ugljen (IV) oksid - Natrij oksid