FORUM 1 Berikan perbezaan di antara “Main” dan “Sukan”.

Bincangkan kepentingan main dan sukan untuk perkembangan individu dari aspek psikomotor, kognitif dan afektif individu. FORUM 2 Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan Dasar 1 Murid 1 Sukan. Sejauhmana dasar ini boleh membantu ke arah memupuk budaya bersukan dalam kalangan murid-murid sekolah? FORUM 3 Bincangkan bagaimana pengurusan keselamatan oleh individu dan sekolah boleh diambil dalam penglibatan sukan individu? FORUM 4 Anda sedang mengajar kemahiran asas merejam lembing kepada 20 orang murid dalam satu sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Bincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil bagi mencegah kemalangan boleh berlaku. FORUM 5 Pada pendapat anda, bagaimanakah pihak sekolah terutamanya guru sukan boleh memainkan peranan untuk membangkitkan minat murid untuk melibatkan diri dalam sukan individu?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful