You are on page 1of 152

1

CUPRINS
Pag.
INTRODUCERE ÎN XENOCRAŢIE.................................................. 4
ISTORIA TENDENŢIOASĂ................................................................ 8
ÎNTEMEIEREA DINASTIEI
MONSTRUOASA COALIŢIE DE LA 1866....................................... 13
INSTALAREA LUI KARL CA DOMNITOR....................................... 20
RĂZOIUL DE INDEPENDENŢĂ....................................................... 22
DESEMNAREA MO!TENOTORULUI DINASTIEI........................... 24
RĂSCOALELE DIN TIMPUL DOMNIEI LUI CAROL I..................... 2"
RĂSCOALELE DIN 1888....................................................................... 28
RĂSCOALELE DIN 1#0"..................................................................... 33
RĂZOIUL ROM$NO%UL&AR......................................................... 38
S'IR!ITUL DOMNIEI LUI CAROL I................................................... 3#
DOMNIA LUI 'ERDINAND
IMPLICAREA ROM$NIEI ÎN RĂZOI................................................. 40
DES'Ă!URAREA RĂZOIULUI........................................................... 42
CON'ERINŢA DE PACE DE LA PARIS................................................ 48
MAREA UNIRE........................................................................................ 4#
'AMILIA RE&ALĂ !I NOUA ORDINE POSTELICĂ....................... (0
2
RE&ENŢA................................................................................................. (2
DOMNIA LUI CAROL AL II%)*a
DETRONAREA RE&ELUI MINOR...................................................... ((
DICTATURA PERSONALĂ .................................................................... (6
A DOUA DOMNIE A RE&ELUI MI+AI
INSTALAREA LUI MI+AI CA RE&E................................................ 60
TRIUM,IRATUL................................................................................. 62
DICTATURA ANTONESCIANO%RE&ALISTĂ............................... 66
TRĂDAREA DE LA 23 AU&UST 1#44............................................ "1
POLITICA POSTELICĂ !I ADICAREA RE&ELUI
DICTATURA RE&ALISTO%PROLETARĂ...................................... "8
&RE,A RE&ALĂ............................................................................. 83
ANUL1#46......................................................................................... 8(
ULTIMUL AN DE DOMNIE AL ULTIMULUI +O+ENZOLLERN 8"
ADICAREA ULTIMULUI +O+ENZOLLERN.............................. #0
MI&RAŢIILE DIN TIMPUL DINASTIEI.......................................... 104
MARILE PLA&IATE....................................................................... 10#
LO,ITURI DE STAT........................................................................... 110

LO,ITURA DE STAT DIN 'ERUARIE 1866................................. 110
LO,ITURA ANTICONSTITUŢIONALĂ........................................... 111
3
LO,ITURA DE STAT DIN 1888......................................................... 116
LO,ITURA DE STAT DIN 1#30 ...................................................... 118
LO,ITURILE DE STAT ALE RE&ELUI MI+AI.............................. 118
MARI ESCROC+ERII 'INACIARE ............................................... 120
A'ACEREA STROUSER&................................................................ 120
A'ACEREA -KODA............................................................................ 124
ESCROCHERIA RESTITUIRILOR REGALE...................................... 12"
ANTIDINASTICISMUL....................................................................... 12#
ISTERIA XENOMANIEI RE&ALISTE CONTINUĂ......................... 133
EPILO&.................................................................................................. 148
ILIO&RA'IE SELECTI,Ă............................................................. 1("
Motto:
„Patria este norodul, iar nu tagma e!uitorilor" Tudor #ladimires$u


4
I%TRO&UCERE '% (E%OCRA)IE

(eno$ra*ia este o mani!estare rasist+ etni$o,so$ial+ -i re.re/int+ $ondu$ere unui stat de $+tre re.re/entan ii ț
unei etnii str+ine, , ras+ su.erioar+, no0iliar+ ,, $are .ro1in dintr,o ar+ $are o$u.+ statul -i .o.orul res.e$ti1, ț
$onsiderat de regul+ ras+ in!eriorar+, sau $are .ro1in din alte *+ri, dar .ot de1eni $ondu$+torii alogeni ai a$elui stat, .rin
im.unerea lor 2n !runtea statului res.e$ti1 : !ie de $+tre im.eriul o$u.ant al statului, !ie de $+tre elita indigen+,
tr+d+toare a intereselor na*ionale3
Rasismul no0iliar 4monar5i$6 -i $leri$al este in .rimul r7nd rasism so$ial, $are ins+ deseori este rasism
etni$o,so$ial -i re.re/int+ $5intesen*a r+ului so$io,rela*ional, a$east+ !orm+ so!isti$at+ de rasism !iind la !el de male!i$+
umanit+*ii, $a ori$are alt+ mani!estare rasist+3 Rasismul no0iliar 4monar5i$6 -i $leri$al re.re/int+ !undamentul s.e$i!i$
al tuturor so$iet+*ilor 2n $are e8ist+ anatgonismul .le0e,elite no0iliare3
Monar5ia, 2n general, -i monar5ia 8eno$rati$+, 2n s.e$ial, re.re/int+ $ea mai $om.let+, $ea mai .ro!und+ -i $ea mai
so!isti$at+ e8a$er0are a rasismului3 Monar5ii -i !amiliile lor .retind $+ s7nt !iin*e a.ar*in7nd unor rase su.erioare, $are
ar a1ea dre.tul dei$ de a e8.loata .o.orul, , $onsiderat ras+ in!erioar+ ,, $on!erit lor de $+tre elita $leri$al+, $are
legitimea/+ monar5iile, in1o$7nd un a-a,/is 5ar dei$ , .redestinarea dei$+ .entru 5u/ur , $on!erit de $+tre /eii religiei
res.e$ti1e .er!idei elite lai$o,$leri$ale din *ara res.e$ti1+, $are, ast!el, ar !i 2ndrituit+ s+ e8.loate/e .le0ea, 5+r+/it+ de
/ei -+ !ie e8.loatat+3 Adi$+ e8.loatarea .le0ei ar !i de$is+ de /ei -i nu .oate !i anulat+ de oameni, deoare$e /eii au
o!erit rasei su.erioare 4no0ililor6 .redestinarea 5u/urului, iar rasei in!erioare 4.le0ei6 /eii i,au 5+r+/it !atalitatea
e8.loat+rii de $+tre .er1ersa -i .er!ida elit+ lai$o,$leri$al+3 9undamentul a-a,/is demo$rati$ al monar5iilor
:$onstitu*ionale" 2l $onstituie de !a.t .ereni/area -i .re/er1area su.rema*iei .er1ersei $oterii lai$o,$leri$ale asu.ra
.le0ei3 A$east+ alian*+ male!i$+ dintre $ler -i $ondu$+torii lai$i are rolul 0ine de!init de a asigura 5u/urul elitei lai$o,
$leri$ale, deseori 8eno$rate -i 8eno!ilo$rate, o0*inut e8$lusi1 .rin e8.loatarea .o.orului res.e$ti1 sau, 2n $a/ul
im.eriilor, -i .rin e8.loatarea altor .o.oare, $onsiderate, e1ident, .o.oare .rimiti1e, $are ar tre0ui :$i1ili/ate" $oer$iti1,
de $+tre elita e8.loatatoare in1adatoare, .retins+ deseori altruist+ -i $i1ili/atoare a .o.oarelor su0ugate3
'n realitate s$o.ul real al a$estor mani!est+ri rasiste so!isti$ate este asigurarea 5egemoniei $oteriei regalisto,$leri$ale -i
.re/er1area 5u/urului elitei e8.loatatoare, e8$lusi1 .rin e8.loatarea rasei in!erioare 4.le0ea6, de $+tre .retinsa ras+
su.erioar+ : elita lai$o,$leri$al+3
A$este mani!est+ri s.e$i!i$e $oteriilor lai$o,$leri$ale s7nt 2nt7lnite -i 2n statele re.u0li$ane, 2ns+ 2n statele re.u0li$ane
8eno$rate rolul $lerului indigen .oate !i mai redus, rolul dominant al $lerului indigen res.e$ti1 !iind 2nlo$uit $u domina*ia
.o.orului res.e$ti1 de $+tre alogena elit+ lai$o,$leri$al+ sau numai lai$+, im.us+ de $+tre statul dominant indigenilor
statului su0ugat3
Toate regimurile 8eno$rate 4monar5iste sau re.u0li$ane6 s7nt, 4$u unele e8$e.tii6 teo$ra*ii insidioase sau 1+dite -i s7nt
sus*inute de o elit+ indigen+, o0edient+ str+inilor, a$este regimuri 8eno$rati$e,antina*ionale, men*in7ndu,se la .utere $a
urmare a sus*inerii lor de $+tre elita 8eno!ilo$rat+ lai$o,$leri$al+ indigen+, tr+d+toare a interselor na*ionale3 Elita lai$o,
(
$leri$al+ 8eno!ilo$rat+ urm+re-te doar o0*inerea 5u/urului s+u .rin e8.loatarea .o.orului de $+tre elita alogen+, $are
este sus*inut+, e1ident, de .er!ida elit+ indigen+ tr+d+toare3 Re/ult+ $+ !undamentul tuturor regimurilor 8eno$rati$e 2l
re.re/int+ .re/er1area -i .ereni/area 5u/urului .er!idelor $oterii elitiste alogeno,indigene, lai$o,$leri$ale, $are se alia/+
to$mai .entru a e8.loata .o.orul res.e$ti1, in1o$7nd 2ns+ $u .er!idie un demagogi$ altruism elitist so$io,rela*ional ,
ine8istent, imaginar, -i un a-a ;/is rol $i1ili/ator, .e $are l,ar a1ea elita e8.loatatoare alogeno,indigen+, , teri0il de
egotist+, dar .retins+ altruist+ , iar s$o.ul !inal urm+rit de a$este $oterii .er1erse ar !i, $5i.urile, .ro.+-irea .o.orului
res.e$ti1 -i asigurarea 0un+st+rii tuturor $ole$ti1it+*ilor statului res.e$ti13
Regimurile 8eno$rati$e s7nt $unos$ute 2n$+ din anti$5itate, 2n am0ele !orme : 8eno$ra*ia dire$t+ -i 8eno$ra*ia
indire$t+3 (eno$ra*ia dire$t+ are lo$ atun$i $7nd unui .o.or in1adat 2i este im.us un $ondu$+tor alogen, de regul+
a.ar*in7nd .o.orului in1adator , rege, 1i$erege, gu1ernator et$3 , $are 2ns+ .oate r+m7ne 2n !un$*ie -i du.+ $e
.uterea o$u.ant+ se retrage, sau $7nd .o.orului o$u.at 2i este im.us un indigen, sus*inut de o$u.antul str+in3
(eno$ra*ia indire$t+ are lo$ atun$i $7nd .uterea in1adatoare se retrage, sau este .re/ent+ 2n $ondu$erea statului
su0ugat numai .rin elita indigen+, 8eno!ilo$rati$+, men*inut+ 2n !runtea statului res.e$ti1 de $+tre .uterea o$u.ant+,
sau $7nd 2n !runtea statului se a!l+ un alogen , de regul+ monar5, $are nu .ro1ine din *ara o$u.ant+ sau din *ara
o$u.at+, $i .ro1ine dintr,o *ar+ di!erit+, dar este im.us de o$u.ant -i a$$e.tat de elita 8eno!ilo$rat+ indigen+3 A$este
!orme, $on$e.ute 2n$+ din anti$5itate, au !ost !un$*ionale .ermanent -i s7nt .re/ente -i a/i 2n lume3 Prima !orm+,
8eno$ra*ia dire$t+, a e8istat 2n .rin$i.atele rom7ne-ti,4 Moldo1a, )ara Rom7nes$+ 6$are !+$eau .arte din Im.eriului
Otoman, iar tur$ii sta0ileau .ersoana domului indigen, dar -i a domului alogen, 2n tim.ul domniilor !anariote, dar -i
2n Transil1ania, 2n tim.ul Im.eriului Ha0s0urgi$, $7nd rom7nii maoritari erau $ondu-i de alogenii im.u-i de
o$u.an*i3Uneori 2ns+, 8eno$ra*ia de1ine dual+, $a 2n tim.ul dualismului austro,ungar, $7nd 2n Transil1ania -i <anat
.uterea era de*inut+ -i e8er$itat+ de o$u.an*ii unguri -i austrie$i, sau $a 2n Prin$i.atele Rom7ne, 2n $are, 2n tim.ul
Regulamentelor organi$e, .uterea era de*inut+ -i e8er$itat+ at7t de .uterea su/eran+ ; Poarta Otoman+ , $7t -i de
Im.eriul *arist3
Tre0uie s+ men*ion+m $+, de !a.t, 2n .erioada res.e$ti1+ , dintre =>?@ se.t3?A=B -i =C mart3>? a.rilie ?AD@ ,
$ele dou+ .rin$i.ate au !ost unite -i au a1ut o $ondu$ere 8eno$rat+ re.u0li$an+, deoare$e .uterea e8e$uti1+ -i
legislati1+ era de*inut+ -i e8er$itat+ de generalul rus Pa1el &3 Eisele!!, numit de $ele dou+ im.erii .re-edinte
.leni.oten*iar al di1anurilor Moldo1ei -i )+rii Rom7ne-ti, de$i .utem $onsidera $+ a$ea .erioada tre0uie $oniderat+
$a !iind .rima unire dintre $ele dou+ .rin$i.ate -i, totodat+, -i .rimul stat re.u0li$an $onstituit 2n teritoriile lo$uite de
rom7ni : stat re.u0li$an e!emer, de ti. 8eno$rati$3
A doua !orm+ a e8istat 2n Rom7nia 2n tim.ul dinastiei de Ho5en/ollern, $u e8a$er0area din tim.ul di$taturii !as$iste
antones$iano,regaliste, $7nd .este !orma de 8eno$ra*ie indire$t+ 4 rege de Ho5en/ollern6 s,a su.ra.us -i 8eno$ra*ia
dire$t+, .rin aser1irea Rom7niei mai 2nt7i Germaniei na/iste, .rin indigenul Antones$u -i .rin alogenul Mi5ai de
6
Ho5en/ollern3 (eno$ra*ia dire$t+ s,a men*inut 2n Rom7nia -i du.+ tr+darea de la =D august ?B@@, $7nd alogenul rege
Mi5ai de Ho5en/ollern a !ost men*inut 2n !runtea statului rom7n de Im.eriului 0ol-e1i$ de la Eremlin, o$u.antul
Rom7niei, $are a .er.etuat a$east+ !orm+ de 8eno$ra*ie $5iar -i du.+ a0olirea monar5iei din Rom7nia, so1ieti$ii
im.un7nd -i sus*in7nd 2n !runtea statului rom7n re.u0li$an .oliti$ieni indigeni 8eno!ilo$ra*i, o0edien*i Im.eriului
0ol-e1i$3
&u.+ $um lesne se .oate o0ser1a, 8eno$ra*ia dire$t+, im.us+ de im.eriali-ti, 0ene!i$ia/+ de $ir$umstan*e
atenuante, deoare$e .o.orul o0idit $are a$e$e.t+ a$est ti. de $ondu$ere a statului are s$u/a $+ 8eno$ra*ia 2i este
im.us+ $oer$iti1 de $+tre o$u.ant, .e $7nd 8eno$ra*ia indire$t+, im.us+ $oer$iti1 .o.orului $5iar de $+tre .ro.ria elit+,
nu are ni$i o s$u/+ -i a$estui ti. de 8eno$ra*ie i se atri0uie $ir$umstan*e agra1ante, deoare$e este o mani!estare a
tr+d+rii interselor na*ionale -i a alien+rii demnit+*ii na*ionale, .rin $are elita tr+d+toare a .o.orului aser1e-te *ara
res.e$ti1+ unui .o.or str+in sau unui monar5 .ro1enind dintr,o alt+ *ar+3
(eno!ilia -i 8eno!o0ia s7nt mani!est+ri ale egotismului !iin*elor umane -i s7nt re!le$tate -i 2n s$rierile istori$e, 2n
art+, 2n .oliti$+, 2n !iloso!ia so$ial+, 2n religie et$3 -i .resu.un atri0uirea real+ sau !als+ de $alit+*i ma8imi/ate -i de
de!e$te minimali/ate unora 4ta0+ra 2n1ing+torilor, a 5egemonilor, din $are !a$e .arte istori$ul res.e$ti1 6 .re$um -i
e8agerarea .rin minimali/are a $alit+*ilor -i ma8imi/area de!e$telor $elor din ta0+ra 2n1in-ilor3 (eno!ilia -i 8eno!o0ia
generea/+ in1aria0il mani!est+rile s.e$i!i$e antagonismului so$io,rela*ional, 8eno!ilii usti!i$7ndu,-i de regul+ tr+d+rile
!a*+ de ta0+ra din $are !a$ .arte $u a-a,/isele sentimente 8eno!ile, .retinse a !i generate de .atriotismul lor, iar
8eno!o0ii 2-i usti!i$+ a-a,/isul .atriotism na*ionalist .rin mani!estarea sentimentelor 8eno!o0e !a*+ de to*i $ei
$onsidera*i str+ini, $5iar -i atun$i $7nd str+inii nu tre0uie 0lama*i -i $5iar -i atun$i $7nd nu s7nt str+ini, $i a.ar*in
a$eleia-i etnii, dar .ro1in din regiuni di!erite ale statului res.e$ti13
(eno!ilo$ra*ia este mani!estarea a0erant+ a sim.atiei sau $5iar a iu0irii indigenilor !a*+ de $ondu$+torii str+ini
de neam -i de *ar+, im.u-i de regul+ de o$u.an*ii *+rii lor, du0lat+ de ura elitei 8eno!ilo$ra*ilor !at+ de .ro.riul .o.or -i
!a*+ de $ondu$+torii .ro1eni*i dintre indigeni3 &e regul+ elitele 8eno!ilo$rate s7nt sus*in+toare ale regimurilor
antina*ionale -i sus*in !+*i- .uterea str+in+, o$u.ant+ a *+rii lor, sau s7nt sus*in+torii $ondu$+torilor alogeni, a-a $um a
!ost 2n .rin$i.atele rom7ne-ti dar -i 2n Rom7nia 3 &e e8em.lu,2ntre ?B@C -i ?B@@, elita 8eno!ilo$ra*ilor rom7ni !as$i-to,
regali-ti a aser1it Rom7nia Germaniei na/iste, iar du.+ =D august ?B@@, elita 8eno!ilo$ra*ilor rom7ni, !ormat+ din
regalisto,$omuni-tii alia*i $u !as$ito,regali-tii, a aser1it Rom7nia Im.eriului so1ieti$3
(eno!ilo$ra*ia .oliti$ienilor rom7ni este determinat+ de 8eno!ilia neusti!i$at+ a unor mem0ri ai elitei, de la$omia lor,
de .reten*ia lor de a de*ine .ri1ilegii, .re$um -i de rasismul so$ial al elitei, $are a!e$tea/+ negati1 .le0ea .o.orului
rom7n, din $are ei .ro1inF .o.or .e $are de regul+ ei 2l asu.res$ nemilos -i 2l $onsider+ in$a.a0il a se $ondu$e .rin
.oliti$ieni indigeni3 Antirom7nismul lor, determinat de dis.re*ul lor !at+ de demninatea na*ional+ -i de li.sa $on-tiintei
.ro.rii, este $onsiderat de ei .atriotism3 Eti$a lor demagogi$+, .ermanent antina*ional+, demonstrea/+ osni$ia a$estor
.oliti$ieni, $are nu sint interesa*i de .ro.+sirea .o.orului rom7n, $i urm+res$ numai reali/area dolean*ele .e$uniare
"
.ro.rii, de 2na1u*ire nemeritat+, .rin !raudarea statului rom7n, $u autorul unor ilegitime institu*ii statale aser1ite unor
.uteri str+ine3 A$est de/iderat .er1ers al elitei 8eno!ilo$ra*ilor se reali/ea/+, in1aria0il, .rin sus*inerea -i .romo1area
antirom7nismului 2n .oliti$a 8eno!ilo$rati$+, .re$um -i $u $om.li$itatea .er1ers+ a unui monar5 alogen, ilegitim, im.us
nelegal -i sus*inut de ei 2n !runtea statului rom7n, $are le garantea/+ men*inerea .ri1ilegiilor anterioare -i le a$ord+ -i
alte .ri1ilegii, .rin legi!erarea a0u/i1+ a 8eno$ra*iei $a do$trin+ .oliti$o,religioas+ o!i$ial+ a statului3 (eno!ilo$ra*ia
este, totodat+, mani!estarea $um.litului $om.le8 de in!erioritate, $are a!e$tea/+ indi1i/ii la0ili .si5i$, $u ra*iunea
alterat+ de misti$ismul s.e$i!i$, $are nu s7nt $a.a0ili s+ disting+ 0inele de r+u, !iind de$i o mani!estare .si5i$+ s.e$i!i$+
s$al1ilor, $are 2-i 1enerea/+ ira*ional st+.2nii, tot a-a $um o .ersoan+ edu$at+ ne$ores.un/+tor 2-i 1enerea/+ .reotul,
.e $are 2l $on!und+ $u /eitatea $ultului la $are a aderat3 (eno!ilo$ra*ia este, de asemenea, -i $ea mai demagogi$+
mani!estare a .er!idiei .oliti$ianiste -i este $unos$ut+ 2n$+ din anti$5itate, $7nd im.eriile im.uneau 8eno$ra*ia 2n
teritoriile $u$erite3

To*i .oliti$ienii 8eno!ilo$ra*i $are s,au a!irmat 2n .oliti$a rom7nes$+ 2n tim.ul $riminalei dinastii de Ho5en/ollern
-i au sus*inut 8eno$ra*ia 5o5en/ollernist+ s,au 2m0og+*it .rin !urtul 0og+tiilor naturale ale *+rii -i .rin e8.loatarea
nemiloas+ a *+ranilor -i a $elorlalte $ategorii so$iale s+ra$e3 Re/ult+ indu0ita0il $+ 2m0og+*irea .ro.rie, .re/er1area -i
.ereni/area .ri1ilegiilor lor, re.re/int+ ade1+ratul *el al elitei rom7ne-ti $are a sus*inut monar5ia 8eno$rati$+ :
.rote$toarea ne$ondi*ionat+ a mer$antililor -i .er1er-ilor 8eno!ilo$ra*i rom7ni eliti-ti, $are sus*ine demagogi$ $+
rasismul so$ial re.re/int+ un modus 1i1endi demo$rati$3
Patriotismul de .arad+ al 8eno!ilo$ra*ilor rom7ni, demagogia .oliti$+, i.o$ri/ia, .er!idia si imoralitatea lor, du0late de
rasismul so$ial, s7nt singurele „argumente" $u $are ei usti!i$+ a0eranta 8eno!ilo$ra*ie 5o5en/ollernist+3 Con!orm
a$estor : .rin$i.ii" 1enale ale tr+d+torilor 8eno!ilo$ra*i, .oliti$ienii rom7ni $onsider+ $+ 2n .oliti$+ este 0ine s+ te !a$i
!rate $u dra$ul 4 str+inul 6 .entru a,*i atinge s$o.urile .ersonale mes$5ine -i de a$eea ei a$*ionea/+ 2n $onse$in*+, $ea
mai $unos$ut+ -i $riminal+ mani!estare a 8eno!ilo$ra*iei .oliti$ienilor rom7ni !iind detronarea lui Al3I3Cu/a -i 2ntemeierea
$riminalei dinastii de Ho5en/ollern 2n Rom7nia3

ISTORIA TE%&E%)IOASG
Istoria real+ a unui .o.or tre0uie s+ !ie im.ar*ial+ -i nu tre0uie s+ !ie !alsi!i$at+ de istori$i, $on!orm unor .reude$+*i
misti$o,.oliti$e .arti/ane, $i tre0uie s+ .re/inte e1enimentele istori$e a-a $um au !ost, deoare$e istoria tre0uie s+ !ie
2nt7ia $arte de 2n1+*+tur+ a unui .o.or demn,4a-a $um sus*inea %3<+l$es$u 6 $are 2-i res.e$t+ str+0unii $are merit+
res.e$tul na*iunii, dar 2i 0lamea/+ .e a$ei 2nainta-i ai s+i $are au .ro1o$at gra1e e1enimente so$io,rela*ionale,
a!e$t7nd negati1 e8isten*a .o.orului res.e$ti13
8
Istoria im.ar*ial+ tre0uie s+ !ie nu numai o 2n-iruire de e1enimente istori$e, $i tre0uie s+ !ie -i o dis$i.lin+ $are s+
transmit+ genera*iilor 1iitoare -i reale 1alen*e so$io,rela*ionale edu$ati1e .o/iti1e, eroi/7nd numai a$ele .ersonalit+*i
istori$e $are au a1ut reale $ontri0u*ii .o/iti1e la edi!i$area -i .ro.+-irea na*iunii, $ondamn7nd 2ns+ a$ele .ersonalit+*i
din !runtea statului, $are s,au remar$at mai ales .rin $ru/ime neusti!i$at+ !a*+ de .o.or sau au luat de$i/ii a0erante,
$are au a!e$tat negati1 .o.orul -i $5iar e8istenta statului3
Contrar a$estui $on$e.t istori$ $ore$t, unii istori$i !alsi!i$+ istoria real+ a unui .o.or, eroi/7nd tenden*ios elita $are a
a1ut mai .u*ine $ontri0u*ii .o/iti1e, , dar mai multe $ontri0u*ii negati1e,, la derularea e1enimentelor istori$e, 0lam7nd
neusti!i$at .le0ea, ignor7nd tenden*ios rolul so$io,rela*ional .o/iti1 al .le0ei, adu$7nd ast!el gra1e .reudi$ii
edu$a*ionale .o.orului re.e$ti1, $are, .rin mani.ularea edu$ati1,istori$+, im.us+ $oer$iti1 2n .ro$esul edu$a*ional, este
determinat deseori s+,-i 1ener/e $+l+ii ;elita, -i s+,-i 0lame/e ade1+ra*ii eroi ;.le0ea,, a$este istorii tenden*ioase
determin7nd a.ari*ia unor reale $aren*e edu$*ionale, .re$um alienarea demnit+*ii na*ionale -i $5iar umane -i $5iar
atro!ierea sentimentelor .atrioti$e, $are .ot degenera .7n+ la de$lan-area unei reale $e$it+*i edu$a*ionale, $u
re.er$usiuni !oarte gre1e 2n e1olu*ia so$io,rela*ional+ a .o.orului3
&e $ele mai multe ori, istoria so$ial+ este de regul+ o s$riere tenden*ioas+ 4 mai rar im.ar*ial+ 6 -i re.re/int+
des$rierea unor e1enimente so$io,rela*ionale .re$um -i4sau6 a unor !enomene naturale $are au a1ut lo$ 2ntr,o so$ietate
uman+, 2ntr,o anumit+ .erioad+, 1i/at+ de istori$ii res.e$ti1i3 Ori$e s$riere istori$+ .re/int+ a$ele e1enimente so$io,
rela*ionale 2ntr,o su$$esiune $ronolgi$+ si anali/ea/+ a$ele e1enimente $on!orm .rin$i.iilor dualismului onti$ 0ine,r+u
!i$*ionalist4 0inele ar re.re/enta .redestinarea dei$a a elitei .entru 5u/ur, iar r+ul ar re.re/enta !atalismul dei$ al .le0ei,
$are tre0uie sa$ri!i$at+ .entru a asigura 5u/urul elitei 6, istori$ii a.re$iind de regul+ tenden*ios modul 2n $are a$ele
e1enimente au a!e$tat so$ietatea res.e$ti1+ : .o/iti1 -i4sau6 negati13 Istori$ii $are .ra$ti$+ s$rierea istoriilor
tenden*ioase sus*in deseori $+, .entru .o.orul res.e$ti1, .o/iti1ul real ar !i negati1 iar negati1ul real ar !i .o/iti1H Autorii
a$estor istorii su0ie$ti1e relatea/+ -i anali/ea/+ de regul+ tenden*ios a$ele e1enimente, .un7nd a$$entul mai mult .e
eroi/area sau 1i$timi/area elitei so$iet+*ii res.e$ti1e, !iind .reo$u.a*i mai .u*in de soarta .o.orului o0idit -i de rolul
.o/iti1 al .o.orului la !+urirea istoriei, omi*7nd inten*ionat $ara$terul o0ie$ti1, im.ar*ial, $are ar tre0ui s+ se reg+seas$+
2n ori$are s$riere istori$+ im.ar*ial+3
&e regul+ istoriile tenden*ioase -i su0ie$ti1e s7nt a!e$tate negati1 de $on$e.tiile .oliti$o,!iloso!i$o,religoase I $are .ot !i
8eno!ile, 8eno!o0e, 8eno$rate, rasiste so$ial et$3 J ale $elui $are s$rie istoria res.e$ti1+ -i .re/int+ realit+*ile istori$e
de!ormate inten*ionat : !ie .rin omiterea relat+rii -i anali/+rii unor e1enimente .oliti$o,so$iale $are 2n$riminea/+ eroii s+i F !ie
.rin .re/entarea -i inter.retarea tenden*ioas+, .ro domo, a e1enimentelor anali/ate F !ie $5iar .rin !alsi!i$area unor realit+*i
istori$e, .entru a eroi/a .ersonaele elitei, .ortreti/7nd 2n imagini .o/iti1e !alse, realele .ersonae negati1e, deseori
$riminale H &in a$east+ $au/+, unele s$rieri istori$e s7nt, de !a.t, ade1+rate !i$*iuni istori$e, $are au menirea de a eroi/a ni-te
.ersonae istori$e real $riminale, .rin edul$orarea !a.telor lor antiso$iale -i, uneori, $5iar $riminale, trans!orm7nd ast!el
$riminalii reali 2n !al-i eroi3
Autorii istoriilor tenden*ioase minimali/ea/+ e!e$tele so$io,rela*ionale negati1e, $are de regul+ a!e$tea/+ r7ndurile
$elor mai s+ra$i mem0ri ai so$iet+*ii res.e$ti1e, -i $are s7nt im.use $oer$iti1 2n so$ietate de $+tre rasista elit+
$ondu$+toare3
#
Pentru a,-i reali/a .e$uniarele s$o.uri tenden*ioase, igno0ile, istori$ii tenden*iosi, o0edien*i elitei rasiste, !oloses$
istoria doar .entru a eroi/a rasista elit+, ma8imi/7nd e!e$tele so$io,rela*ionale .o/iti1e, generate de $+tre elit+ .rin
re/ol1area .o/iti1+ a unor e1enimente so$io,rela*ionale -i $5iar tre$ su$$esele so$io,rela*ionale !+.tuite de .o.or 2n
seama $ondu$+torilor 1remelni$i -i ne1redni$i ai .o.orului res.e$ti1, $5iar -i atun$i $7nd a$ei $ondu$+tori ne1redni$i nu
au a1ut ni$i un merit .ersonal 2n o0*inerea a$elor re/ultate so$io,rela*ionale .o/iti1e3
Tot .entru a,-i reali/a .e$uniarele s$o.uri tenden*ioase, istori$ii tenden*io-i minimali/ea/+ sau $5iar omit 2n s$rierile
lor e!e$tele so$io,rela*ionale negati1e, , generate .o.orului de $+tre rasista elit+ $ondu$+toare ,, !alsi!i$7nd grosolan
realit+*ile istori$e, .entru a,i eroi/a .e .er1er-ii $ondu$+tori ai statului, $are .romo1ea/+ .ermanent .oliti$i so$io,
rela*ionale rasiste, $are le .ermit s+ e8.loate/e .o.orul .entru a,si .re/er1a .ri1ilegiile3
Istoria unui .o.or este 2n!+.tuit+ de .o.orul res.e$ti1 : !ie .rin im.li$area sa 0ene1ol+, $a a$t 1oliti1 determinat de
$oer$i*ia natural+ F !ie .rin im.li$area sa $oer$iti1+, im.us+ de .oliti$ile so$io;rela*ionale legi!erate de elit+, $are
.romo1ea/+ rasismul so$ial $a modus 1i1endi demo$rati$3
&e-i .o.orul res.e$ti1 este !+.tuitorul istoriei sale, rasista elit+ $ondu$+toare, $are e8er$it+ $oer$i*ia so$io,rela*ional+,
2-i arog+ integral meritele !+uririi istoriei res.e$ti1e, tre$7ndu,-i 2n $ontul s+u -i meritele su$$eselor do07ndite de
.o.orul $are !+ure-te istoria3 E1ident $+ 2n ast!el de $a/uri elita !a$e a0stra$*ie de e-e$urile -i dramele so$io,
rela*ionale .ro1o$ate .o.orului $5iar de $+tre elita $are, deseori, $u i.o$ri/ie, 2n1inuie-te .o.orul de dramele so$io,
rela*ionale generate .ro.riului .o.or $5iar de $+tre rasista elit+ $ondu$+toare3

&eseori istoriile tenden*ioase de1in $riminale, deoare$e eroi/ea/+ $riminalii din ta0+ra 2n1ing+torilor 4 de regul+ ta0+ra
elitei rasiste 6, minimali/7nd e!e$tele $rimelor lor -i ma8imi/7nd a-a,/isul eroism al $ondu$+torilor res.e$ti1i,
usti!i$7ndu,le toate $rimele !+.tuite : !ie .oliti$F !ie rasialF !ie religiosF !ie so$ial F !ie uridi$33 Istoriile tenden*ioase de1in
$riminale $5iar -i atun$i $7nd omit inten*ionat din relatarea istori$+ res.e$ti1+ toate $rimele $ondu$+torilor, dar
ma8imi/ea/+ $rimele !+.tuite de $+tre $ei din ta0+ra 2n1in-ilor 4 de regul+ .le0ea 6 sau $7nd, .entru a usti!i$a
!ero$itatea $riminalilor din ta0+ra 2n1ing+torilor, $5iar in1entea/+ $rime .e $are le,ar !i !+.tuit 2n1in-ii3 A$est gen de
istorii se.ar+ in1aria0il $riminalii 2n $riminali 0uni , $riminalii din ta0+ra 2n1ing+torilor, a rasistei elite , -i $riminali r+i ;
$riminalii din ta0+ra 2n1in-ilor, a .le0ei , autorii istoriilor tenden*ioase res.e$ti1e de1enind ast!el a1o$a*ii $riminalilor .e
$are 2i eroi/ea/+ 2n s$rierile lor, trans!orm7nd ast!el s$rierile istori$e tenden*ioase 2n ade1+rate .ledoarii a1o$+*e-ti,
$are au rolul de a e8onera de ras.undere $riminalii din ta0+ra 2n1ing+torilor4 de regul+ ta0+ra elitei rasiste6 -i, totodat+,
au rolul de a,i eroi/a -i $onsa$ra dre.t $riminali 0uni -i eroi .e elitistii $riminali ai so$iet+*ii res.e$ti1eHHH
Toate istoriile tenden*ioase s7nt $on$e.ute $on!orm .rin$i.iului dualist al 0inelui -i al r+ului so$io,rela*ional, istori$ii
elito$ra*i si 8eno!ilo$ra*i rom7ni, o0edien*i elitei, .re/ent7ndu,i in1aria0il .e $ondu$+torii .oliti$i ai momentului anali/at
10
dre.t $am.ioni ai .romo1+rii 0inelui so$io,rela*ional, .re/ent7ndu,i $on$omitent .e ad1ersarii a$estora $a .e ad1ersari
ai 0inelui -i .romotori ai r+ului so$io,rela*ional3
'n total $ontrast $u a$est ti. de istorie,.ledoarie, .ro domo dinastie elitist+, 8eno!ilo$rati$+, istoria de !a*+ este o istorie,
re$5i/itoriu antielitist+, antirasism so$ial, anti8eno!ilo$rati$+ si anti8eno$rati$+ -i de a$eea 2n $u.rinsul a$estei istorii se
1or reg+si numai anumite e1enimente ale istoriei dinastiei de Ho5en/ollern : de regul+ numai a$ele e1enimente
male!i$e, $are au generat .o.orului rom7n $ele mai $um.lite drame so$io,rela*ionale 2n$+ de la instaurarea $riminalei
dinastii de Ho5en/ollern -i .7n+ la dis.ari*ia monar5iei dinasti$e $a !orm+ de stat 2n Rom7nia3
Toate a$este $rime 2m.otri1a .o.orului rom7n au !ost generate de $atre 8eno!ilo$rata -i rasista elit+ regalist+ $are,
.rin im.unerea 2n !runtea statului rom7n a unui alogen, a .romo1at -i a im.us $oer$iti1 at7t rasismul so$ial, $7t -i
rasismul etni$3
)in7nd $ont de toate a$este $onsiderente, 1om .utea s+ reinter.ret+m istoria dinastiei de Ho5en/ollern din Rom7nia,
reiter7nd 2n totalitate numai $ele mai teri!iante e!e$te negati1e generate .o.orului rom7n de manierele , deseori
$riminale , !olosite de rasista elit+ regalist+ .entru a re/ol1a e1enimentele so$io,rela*ionale !oarte gra1e, $are au
a!e$tat negati1 so$ietatea rom7nes$+ : !ie so$ietatea rom7neas$+ integral, !ie numai anumite $lase so$iale ale
so$iet+tii rom7ne-ti3 &e regul+, 2n ast!el de $a/uri, $ele mai a!e$tate .+turi ale .o.ula*iei erau to$mai .+turile $ele mai
e8.loatate -i mai o0idite, adi$+ *+ranii -i or+-enii s+ra$i, $are re.re/entau .este BK L din .o.ula*ia *+rii3
Toate a$ele e!e$te male!i$e $are a!e$tau negati1 $ele mai de!a1ori/ate .+turi so$iale ale .o.orului rom7n au !ost
generate 2n totalitate de $+tre regii dinastiei de Ho5en/ollern, .re$um -i de $+tre rasista elit+ .oliti$+ 8eno!ilo$rat+,
o0edient+ regalit+*ii 8eno$rati$e din Rom7nia3 A$ea 8eno!ilo$rat+ -i rasist+ elit+ rom7neas$+ , .oliti$+, religioas+,
$ultural+ et$3, o0edient+ .7n+ la satura*ie dinastiei de Ho5en/ollern F rasista elit+ $are de1ine ast!el .rin$i.ala $las+
so$ial+ 1ino1at+ de generarea tuturor e!e$telor so$io,rela*ionale male!i$e .o.orului rom7n, !iind totodat+ 1ino1at+ -i de
alienarea demnit+*ii na*ionale a rom7nilor, .rin $ulti1area -i im.unerea $oer$it1+ a 8eno!ilo$ra*iei -i a rasismului etni$ ;
rege german, a.ar*in7nd rasei su.erioare o$$identale , $a .oliti$+ o!i$ial+ a statului rom7n3
Ast!el, i.o$rita -i rasista elit+ 8eno!ilo$rat+, o0edinet+ Ho5en/ollernilor, de1ine .rin$i.ala $las+ so$ial+ rom7nes$+
res.onsa0il+ de generarea tuturor e!e$telor so$io,rela*ionale male!i$e, $are au a!e$tat .o.orul rom7n 2n .erioada
istori$+ de la ?AMM .7n+ la ?B@N3 &a$+ lu+m 2n $al$ul -i toate e!e$tele male!i$e tardi1e, .ostmonar5ie, generate de
.roasta gos.od+rire a *+rii de $+tre regii Rom7niei -i de $+tre .oliti$ienii rom7ni 8eno!ilo$ra*i, $are au gu1ernat
Rom7nia 2n toat+ .erioada dinastiei de Ho5en/ollern, re/ult+ $+ a$este e!e$te male!i$e .o.orului rom7n, generate de
dinastia de Ho5en/ollern, au a!e$tat gra1 .o.orul rom7n $5iar -i du.+ ?B@N -i a!e$tea/+ .o.orul rom7n -i 2n .re/ent3
Istoriile tenden*ioase dedi$ate de $+tre istori$ii elito$ra*i -i 8eno!ilo$ra*i dinastiei de Ho5en/ollern din Rom7nia se
2n$adrea/+ .er!e$t 2n a$este ti.are ale istoriei,.ledoarii tenden*ioase, su0ie$ti1e, $+$i a$e-ti istori$i 2i .re/int+ in1aria0il
.e to*i regii Rom7niei dre.t modele de integritate moral+ -i de $om.eten*+ .oliti$+, iar $ei mai e8alta*i dintre istori$ii
8eno!ilo$ra*i 2i .re/int+ .e regii Rom7niei 4 str+ini de neam -i de tar+ 6 $a .e niste ade1+ra*i eroi $i1ili/atori ai .o.orului
rom7n, de-i, !+r+ e8$e.*ie, to*i regii Rom7niei au dis.re*uit .o.orul rom7n -i au urm+rit doar 2m0oga*irea mem0rilor
dinastiei de Ho5en/ollern -i a .oliti$ienilor o0edien*i lor, .rin 2nsu-irea !rauduloas+ a unor a1u*ii imense ale
11
.atrimoniului e$onomi$ al *+rii : at7t de $+tre mem0rii dinastiei de Ho5en/ollern, $7t -i de $+tre .oliti$enii $are au !+$ut
.arte din $amarila regal+3 Re/ult+ $+ realul .ro!il al regilor de Ho5en/ollern este, de !a.t, me!isto!eli$, $+$i 2n realitate
regii Rom7niei $5iar erau modele, 2ns+ erau modele ale imoralit+*ii -i ale lasit+*iiF ale 1enalit+*iiF ale dis.re*ului 8eno!o0,
rasist -i -o1in al teutonilor regi de Ho5en/ollern !at+ de .o.rul rom7n -i $5iar -i !a*+ de istoria -i de $ultura rom7nilor3
Istori$ii rom7ni elito$ra*i -i 8eno!ilo$ra*i, o0edien*i 5o5en/ollernilor, nu e1iden*ia/+ 2n s$rierile lor tenden*ioase $+ regii
Rom7niei erau $onse$1en*i 2n men*inerea .ri1ilegiilor elitei .rin e8.loatarea $runt+ a .o.orului -i .rin men*inerea
s+r+$iei maorit+*ii .o.ula*iei3 A17nd 2n 1edere $+ to*i regii de Hone/ollern sus*ineau, im.uneau -i men*ineau
$ontinuitatea .ri1ilegiilor rasistei elite, .rin .au.eri/area .o.orului, iar e8em.lul .ersonal real al regilor .oate !i
.re/entat doar $a e8em.lul negati1 al unor .ersonae imorale -i $oru.te, me!isto!eli$e, 2ntr,o de.lin+ $orelatie $u
2ntreaga elit+ 8eno!ilo$rat+, $are $ondu$ea Rom7nia 2n a$ea .erioda ne!ast+ .o.orului rom7n, se des.rinde !a$il
ade1+rata imagine a Rom7niei dinasti$e3 Imagine $are nu este idili$+, a-a $um !als o .re/int+ istori$ii elito$ar*i -i
8eno!ilo$ra*i de $ir$umstan*+, $i este de !a.t male!i$+, total ne!a1ora0il+ .o.orului rom7n3 Po.or rom7n s+ra$ -i s+r+$it
to$mai de ra.a$itatea elitei 8eno!ilo$rate, 2n !runte $u regii Rom7niei, $are a legi!erat rasismul so$ial -i etni$o,so$ial ;
rege strain ; $a .oliti$+ na*ional+, de-i 2n realitate a$ea .oliti$+ era 1+dit antina*ional+ 3
&e-i 2n istoriile istori$ilor 8eno!ilo$ra*i, o0edien*i dinastiei de Ho5en/ollern, monar5ia este .re/entat+ in1aria0il dre.t
garant+ a sta0ilit+*ii so$iale -i a $ontinuit+*ii so$io,rela*ionale tradi*ionale, 4 2n realitate regalitatea 5o5en/ollernist+ a
!ost $onse$1ent+ 2n .+strarea -i $5iar am.li!i$area s+r+$iei .o.orului rom7n 6 istori$ii 8eno!ilo$ra*i, o0edien*i regalit+*ii,
omit inten*ionat s+ men*ione/e $+ .rogresele so$io,rela*ionale, te5ni$e, -tiin*i!i$e, $ulturale et$3 2nregistrate 2n Rom7nia
a$elor ani s,au datorat numai 2ntr,o mi$+ m+sur+ regilor din dinastia de Ho5en/ollern -i elitei .oliti$e 8eno!ilo$rate,
deoare$e 2n realitate a$este e!e$te 0ene!i$e au !ost generate a.roa.e 2n totalitate de e1olu*ia so$io,rela*ional+
.rogresist+, s.re demo$rati/are .rogresi1+, $are s,a mani!estat 2n a$ele 1remuri 2n toate *+rile o$$identale -i $are a
migrat s.re Euro.a Oriental+, gener7nd e!e$te 0ene!i$e tuturor .o.oarelor euro.ene -i de$i -i .o.orului rom7n3
Tre0uie s+ remar$+m $+ .rogresele so$iale -i te5ni$e din a$ea .erioad+ au !ost ini*iate -i introduse mai mult de
2ntre.rin/+torii .ri1a*i -i !oarte .u*in sau $5iar delo$ de $+tre autorit+*ile $entrale ale statului rom7n, 2n !runte $u regii de
Ho5en/ollern3
&e asemenea , tre0uie s+ men*ion+m $+ e!e$tele 0ene!i$e generate de .rogresul te5ni$ -i so$io,rela*ional 2n restul
Euro.ei au .+truns e8trem de lent 2n Rom7nia, din mai multe moti1e, dintre $are mai im.ortante erau :
O Interesul .oliti$ s$+/ut al elitei rasiste, 2n !runte $u regele, !a*+ de .rogresul te5ni$ -i so$io,rela*ional
o$$idental, elita din Rom7nia o.un7ndu,se deseori 1e5ement tuturor $on$e.*iilor so$iale .rogresiste, de-i de$larati1 le
agreaF
O &in $au/a gradului redus de instruire al .o.ula*iei, Rom7nia !iind !runta-+ la num+rul de anal!a0e*i3 Peste KCL
dintre rom7ni erau total anal!a0e*i sau anal!a0e*i !un$*ional F
O &in $au/a s+r+$iei generali/ate, $are nu 2ng+duia s+ra$ilor s+ a$5i/i*ione/e -i s+ !oloseas$+ $ele mai noi
te5ni$i, $are .ermiteau o0*inerea de .rodu$*ii s.orite 2n agri$ultur+ -i 2n rudimentara industrie et$3
12
Este $lar $+ 2n Rom7nia toate e!e$tele so$io,rela*ionale 0ene!i$e erau generate mai ales de .rogresul te5ni$o,-tiin*i!i$
-i mai .u*in de .rogresul so$io,rela*ional : .rogres $are 2n Rom7nia e1olua !oarte lent -i din $au/+ $+ regii Rom7niei -i
.oliti$ienii 8eno!ilo$ra*i erau 2n general ostili ideilor so$iale no1atoare -i, mai ales, din $au/+ $+ regii -i .oliti$einii,
deo.otri1+, erau o0seda*i doar de reali/area doleantelor lor so$iale, mer$antile, , $are le asigurau -i le garanta
.ereni/area 5u/urului ,, -i ram7neau insensi0ili la dolean*ele maselor, $are tr+iau 2ntr,o s+r+$ie e8trem+,
$1asigeneral+, s.e$i!i$+ .o.orului rom7n, Rom7nia !iind, 2n a$est sens, una dintre *+rile !runta-e ale Euro.ei, des.re
$are se s.unea $+ este o *ar+ 0ogat+ 2n $are tr+ies$ $ei mai mul*i s+ra$i3
'ntru$7t .oten*ialul e$onomi$o,industrial al *+rii era sla0 e8.loatat de $+tre mo-ierime, de $+tre $ler -i de $+tre 0urg5e/ii
$are de*ineau $ea mai mare .arte a terenurilor !ertile din Rom7nia, dar -i .entru $+ a$east+ elit+ o.ulent+ , $are era
!ormat+ numai dintr,o in!im+ .arte a .o.orului rom7n , nu se im.li$a 2n introdu$erea .rogresului, 0a $5iar se o.unea 2n
unele $a/uri, Rom7nia a r+mas o *ar+ 2na.oiat+, $u o industrie su0 .osi0ilit+*i -i $u o agri$ultur+ !+r+ .er!orman*e
deose0ite, deoare$e elita .oliti$+, 2n !runte $u Ho5en/ollernii, se im.li$a !oarte .u*in 2n introdu$erea -i stimularea
.rogresului so$io,rela*ional -i te5ni$o,-tiin*i!i$3
&e-i istori$ii 8eno!ilo$ra*i o0edienti dinastiei ma8imi/ea/+ tenden*ios a.ortul real al regalit+*ii -i 2i .re/int+ .e regii
Rom7niei $a .e niste eroi $i1ili/atori ai .o.orului rom7n -i, de-i ei sus*in $+ dinastia de Ho5en/ollern ar !i !ost !a$torul
de$isi1 al moderni/+rii so$iet+*ii rom7ne-ti, in!luen*7nd 0ene!i$ toate as.e$tele so$io,rela*ionale, da$+ !a$em a0stra$*ie
de a$este e!e$te 0ene!i$e 4 mai .u*in reale, mai mult imaginare 6 -i lu+m 2n $onsiderare numai e!e$tele male!i$e
generate de a$east+ dinastie str+in+ rom7nilor,4 e!e$te male!i$e ignorate sau minimali/ate de $+tre to*i istori$ii
8eno!ilo$ra*i 6 1om 2ntelege $e a 2nsemnat .entru .o.orul rom7n dinastia str+in+ -i $um au in!luen*at regii str+ini de
neam -i de *ar+ e8isten*a rom7nilor: .rin generarea r+ului so$io,rela*ional ma8imal -i .rin $onsa$rarea 2n 1ia*a .u0li$+
a unor tendin*e regaliste rasiste antirom7ne-ti, 8eno!ilo$rati$e ,s.e$i!i$e dinastiei de Ho5en/ollern3 Tendin*e rasiste
so$ial -i etn$io,so$ial, .ro domo 5o5en/ollerniste, .ermanent antirom7ne-ti, mani!estate !oarte intens 2n : istorie,
$ultur+, .oliti$+, e$onomie, religie et$3 Adi$+ 2n 2ntregul ansam0lu so$io,rela*ional al rom7nilor3
'%TEMEIEREA &I%ASTIEI
Motto:
„ Male!i$a dinastie de Ho5en/ollern din Rom7nia a !+$ut .u*in 0ine rom7nilor,
dar .u*inul 0ine .e $are l,a !+$ut, l,a !+$ut !oarte r+u3 Male!i$a dinastie de Ho5en/ollern din Rom7nia a !+$ut mult r+u
rom7nilor, dar r+ul .e $are l,a !+$ut, l,a !+$ut !oarte 0ine3"
MO%STRUOASA COALI)IE &E LA ?AMM
13
La ?AMM ni-te s$elera*i li0eralo,$onser1atori l,au i/gonit din *ar+ .e rom7nul Cu/a 4 domn ales 6 -i l,au 2nlo$uit $u un
neam* se$ond 5and, Earl de Ho5en/ollern, de$ret7nd a$ei s$elera*i $+ rom7nii s7nt rasa in!erioar+ a Euro.ei -i nu s7nt
$a.a0ili s+ ;-i 5ot+ras$+ 1iitorul -i .ro.+-irea so$io,rela*ional+ -i, de$i, este ne$esar $a 2n !runtea statului s+ !ie im.us
un neam*, Earl de Ho5en/ollern, $are .ro1enea dintr,o altruist+ ras+ su.erioar+ o$$idental+3 Prin*ul se$ond 5and
neam* ar !i !ost altruist -i singurul om $a.a0il s+ asigure o0iditului .o.or rom7n dorita .ro.+sire so$io,rela*ional+, $are
ar !i generat 0un+starea tuturor rom7nilor, .retindeau, demagogi$, s$elera*ii li0eralo,$onser1atori3
Carol I, .e numele s+u $om.let, Earl Eitel 9riedri$5 Pe.5Qrinus LudRig 1on Ho5en/ollern,Sigmaringen, a !ost
domnitorul str+in, a.oi regele, de origine .rusa$+, al Rom7niei -i a domnit 2n Rom7nia du.+ detronarea lui Ale8andru
Ioan Cu/a, adi$+ din ?AMM .7n+ 2n ?B?@, domnia lui Carol I !iind $ea mai lung+ domnie a unui $ondu$+tor al .o.orului
rom7n33
&u.a $um se -tie, Ale8andru Ioan Cu/a a !ost 2ntemeietorul statului unitar Rom7nia -i a !ost singurul domn 4.rin$i.e6
ele$ti1 din istoria rom7nilor, el !iind $onsa$rat $a domn .rin alegerea sa su$$esi1+ de $+tre Adun+rile Ele$ti1e din $ele
dou+ .rin$i.ate : Moldo1a si )ara Rom7neas$+3 Cu/a a !ost ales $a domn mai 2nt7i 2n Moldo1a 4 la K>?N ianuarie
?AKB6 unde a a1ut doi $ontra$andida*i : Mi5ail Stur/a, !ostul domn si !iul a$estuia, Grigore Stur/a, Cu/a !iind ultimul
$andidat .ro.us de unioni-ti3 Cu/a a !ost .re!erat de $+tre 1otantii Adun+rii Ele$ti1e -i a !ost ales domn al Moldo1ei3
'n )ara Rom7neas$+ alegerea noului domn era .rogramat+ la =@ ianuarie > K !e0ruarie ?AKB, iar Adunarea Ele$ti1+
din )ara Rom7neas$+ a$$e.tase dou+ $andidaturi , !o-tii domnitori G5eorg5e <i0es$u si <ar0u Stir0ei , -i nu agrea
alegerea lui Cu/a -i $a domn al )+rii Rom7ne-ti, a-a $um dorea .o.orul adunat 2n$+ din data de =D ianuarie >@
!e0ruarie 2n !a*a s+lii unde Adunarea Ele$ti1+ urma s+ trea$+ la 1ot .entru a desemna 1iitorul domn3 Ca urmare a
.resiunilor enorme !+$ute de miile de mani!estan*i, -i tem7ndu,se de !uria multimii adunate 2n !a*a s+lii unde se
organi/ase alegerea noului domn, mem0rii Adun+rii Ele$ti1e au res.e$tat 1oin*a maselor -i nu l,au de$larat domn .e
<i0es$u 4agreat de mem0rii adun+rii6 -i au 5ot+r7t s+ su.un+ la 1ot alegerea lui Cu/a -i $a domn al )+rii Rom7ne-ti3
Ast!el, Cu/a a !ost ales $u unanimitate de 1oturi -i $a domn al )+rii Rom7ne-ti, de-i elita d7m0o1i*ean+ $onser1atoare
se o.unea3
Putem $onsidera $+ de !a.t Cu/a a !ost ales $a domn 2n )ara Rom7neas$+ de $atre .o.orul rom7n, $are a silit
Adunarea Ele$ti1+ s+,i res.e$te 1oin*a, 2ns+ a$east+ alegere intem.esti1+ a lui Cu/a a a1ut re.er$usiuni 8eno!o0e,
$+$i elita muntean+ 2l $onsidera str+in .e Cu/a -i nu agrea !a.tul $+ alegerea sa a !ost !or*at+ de mul*ime -i de a$eea
Cu/a a re/istat $a domn al Rom7niei numai .7na la data de ??>=D !e0ruarie ?AMM, $7nd a-a,numita Monstruoasa
Coali*ie l,a detronat .rintr,o lo1itur+ de stat, silindu,l .e Cu/a s+ .+r+ses$+ Rom7nia3
Cau/ele reale $are au generat a1ersiunea elitei lai$o,$leri$lale din a$ea 1reme !at+ de Cu/a erau multi.le, 2ns+ $a.ii
lo1iturii de stat -i,au moti1at a$*iunea 2n1inuindu,l demagogi$ .e Cu/a de des.otism -i de imoralitate, de-i 2n realitate
Cu/a a !ost detronat deoare$e ini*iase o serie de re!orme so$iale -i .oliti$e $are a!e$tau interesele elitei lai$e -i
14
$leri$ale -i $are urm+reu lai$i/area real+ a so$it+tii rom7ne-ti3 Re!ormele lui Cu/a a!e$tau 2n s.e$ial interesele
mo-ierimii, $are domina $lasa .oliti$+ a 1remii, .re$um -i interesele $lerului, $are de*inea .este =KL din su.ra!a*a
agri$ol+ a $elor doua .rin$i.ate, -i restr7ngeau ini*iati1ele antidemo$rati$e ale 0urg5e/o,mo-ierimii din a$ea 1reme3 O
alt+ $au/+ a detron+rii lui Cu/a a !ost 8eno!o0ia elitei 0urg5e/o,mo-iere-ti -i $leri$ale a muntenilor, $are nu a$$e.ta $a
un moldo1ean 4Cu/a, $onsiderat str+in 6 s+ $ondu$+ Rom7nia3
A$east+ detronare a lui Cu/a .utea a1ea $onse$in e !oarte gra1e .entru Rom7nia, deoare$e du.+ 2nl+turarea lui ț
Cu/a, 2n lunile a.rilie,mai, au a.+rut tensiuni so$iale 2n satele rom7ne-ti, $are au $ulminat $u r+s$oala gr+ni$erilor de
.e &un+re, 2ntru$7t *+ranii se temeau $+ re!orma agrar+ in*iat+ de Cu/a la ?AM@ ar .utea !i anulat+ de noul domn3
Totodat+, lo1itura de stat de la ?AMM rea$ti1a mi-$+rile se.artiste, $are $onsiderau $+ a0di$area lui Cu/a era un
e1eniment .oliti$ deose0it de !a1ora0il antiunioni-tilor -i !a$ilita anularea unirii de la ?AKB -i, la D>?K a.rilie ?AMM, la
Ia-i a a1ut lo$ o demonstra ie a Mi $+rii Se.aratiste, $are a $erut anularea unirii Moldo1ei $u ara Rom7neas$+ i a ț ș Ț ș
.ro.us un $andidat o0s$ur la tronul Moldo1ei 4un anume %unu + Ro/no1anu 6, 2ns+ Lo$otenen*a &omneas$+, ț
instituit+ du.+ detronarea lui Cu/a, a re.rimat a$ea mi-$are se.aratist+ -i a 2nl+turat .eri$olul anul+rii unirii3
Si Poarta Otoman+ 4.uterea su/eran+ 2n Rom7nia 6 a .eri$litat unirea, $+$i a mo0ili/at armata tur$+ la &un+re, .entru
a inter1eni 2n Rom7nia, 2ntru$7t Poarta Otoman+ $onsidera $+ unirea $elor dou+ .rin$i.ate 4re$unos$ut+ de otomani
-i $onsiderat+ 1ala0il+ doar .e tim.ul domniei lui Cu/a 6, nu mai era legal+ -i de$i detronarea lui Cu/a 2ndre.t+*ea
.uterea su/eran+ ; Tur$ia , s+ inter1in+ militar 2n Rom7nia, .entru a im.une .ro.ria solu*ie .oliti$+ , !a1ora0il+ Por*ii
Otomane , .entru re/ol1area $ri/ei .oliti$e din Rom7nia3
Lo1itura de stat de la ?AMM a .us 2n .eri$ol unirea, 2ns+ .entru .u$i-ti 1anitatea 8eno!o0+4 !a*+ de Cu/a 6 -i
interesele .ro.rii, mer$antile, erau mai im.ortante de$7t e8isten*a Rom7niei unite -i de a$eea ei au ignorat .eri$olele
.e $are le,a generat a$*iunea lor antirom7nes$+ -i, $u mult+ di.loma*ie, au reu-it s+ e1ite des!iin*area statului unit
Rom7nia, deoare$e a$*iunea lor a 0ene!i$iat -i de sus*inerea .oliti$+ a unora dintre a-a,/isele -a.te .uteri euro.ene,
garante ale unirii4 Marea <ritanie, 9ran*a, Austria, Prusia, Rusia -i Regatul Sardiniei 6 $are au organi/at 2n !e0ruarie
?AMM a-a,numita Con!erin*+ de la Paris, 2n $adrul $areia .uterile o$$identale au reu-it s+ determine Tur$ia 4 a -a.tea
.utere6 s+ renun*e la a$ea .re1edere .rin $are unirea $elor dou+ .rin$i.ate 2ntr,un stat unitar era re$unos$ut+ numai
.e tim.ul domniei lui Cu/a3
&u.+ $e .ri$olul anul+rii unirii a !ost e1itat, s,a .us .ro0lema su$$esiunii la tron -i, $ontrar 1oin*ei .o.orului -i $5iar
$ontrar 1oin*ei unei .+r*i a o.o/i*iei, $are se o.unea instal+rii unui str+in .e tronul Rom7niei, rasista elit+ 8eono!o0o,
8eno!ilo$rat+ dominant+, $are de*inea .uterea 2n urma lo1iturii de stat, a 5ot+r7t $+ 1iitorul domn 4.rin$i.e6 al Rom7niei
nu tre0uie s+ mai !ie rom7n, $i tre0uie s+ !ie str+in de neam -i de *ar+ 4rasism etni$o,so$ial, $a 2n 1remea domniilor
8eno$rate !anariote 6 2ns+ Poarta Otoman+ nu mai agrea domnii !anario*i, iar elita 8eno!ilo$rat+ sus*inea $+ da$+ 1a
im.une .e tronul Rom7niei un .rin$i.e 4domn6 de ras+ su.erioar+, .ro1enit dintr,o *ar+ o$$idental+ 4 e1entual dintr,o
dinastie domnitoare 2ntr,o monar5ie o$$idental+6 Rom7nia 1a 0ene!i$ia de unele a1antae .oliti$e, a-a $+ Lo$otenen*a
&omneas$+ a 5ot+r7t $+ 1iitorul domn al Rom7niei tre0uie s+ !ie str+in de neam si de *ar+ -i s+ .ro1in+ dintr,o !amilie
o$$idental+ de ras+ su.erioar+, $u tradi*ii dinasti$e3
1(
'n a$est mod .er1ers a de0utat 2n Rom7nia monar5ia 8eno$rati$+, im.us+ 2m.otri1a 1oin*ei .o.orului, de mem0rii
odioasei $oali*ii anti$u/iste, a$e-ti 17n/+tori ai demnit+*ii na*ionale moti17ndu,-i 8eno!ilo$ra*ia -i su*inerea 8eno$ra*iei
rasiste $u a-a,/isul lor .atriotism, de-i ei s.erau -i urm+reau $a .rin im.unerea 8eno$ra*iei s+ 2-i .+stre/e .ri1ilegiile,
.eri$litate de re!ormele lui Cu/a3 Este $lar $+ *elul real al lo1iturii de stat de la ?AMM era doar reali/area imundelor
interese ale .u$i-tilor -i nu 2nl+turarea unui di$tator, a-a $um demagogi$ s,a sus*inut atun$i3
C5iar din .rima /i a !iin*+rii Lo$otenen*ei &omne-ti, Camera -i Senatul, reunite su0 .re-edin*ia mitro.olitului .rimat
%i!on, o!erea tronul Rom7niei unui oare$are 9ili. Eugeniu 9erdinand Maria Clement <alduin Leo.old George, $omite
de 9landra -i &u$e de Sa8onia, .ro$lam7ndu,l .rin$i.e su0 numele de 9ili. I , de-i a$est 9ili. Eugeniu 9erdinand
Clement <alduin, Leo.old George, $omite de 9landra -i &u$e de Sa8onia, 2n a!ar+ de !a.tul $+ era ne.otul 4 du.+
unele surse, !ratele 6regelui <elgiei -i $+ a1ea un nume $iudat -i !oarte lung, nu se remar$a .rin $alit+*i deose0ite,
singura lui „$alitate" !iind !a.tul $a era str+in de neam -i de *ar+ -i a.ar*inea unei rase o$$identale su.erioare : adi$+
era a-a $um 1oia rasista elit+ 8eno!ilo$rat+3 'n gra0+ mare, .retindea elita 8eno!ilo$rat+, a$estui str+in, .ro.us -i
im.us .e tronul Rom7niei de gu1ernul instalat du.+ detronarea lui Cu/a, tre0uia s+ i se ure $redin*+ „de $+tre to*i
dreg+torii -i de $+tre 2ntreaga ost+-ime „ $+$i .rin*ul str+in , sus*ineau .u$i-tii , a1ea s+ adu$+ lini-tea :stri$at+ de
re!ormele lui Cu/a3" 4si$63
&in a$east+ sintagm+ , :333stri$at+ de re!ormele lui Cu/a3" , reiese !oarte $lar ade1+ratul moti1 al detron+rii lui Cu/a
4re!ormele sale -i 8eno!o0ia d7m0o1i*ean+ 6 -i $inismul antirom7nes$ al .u$i-tilor 8eno!ilo$ra*i , $are de !a.t .uneau 2n
.rim,.lan interesele lor mes$5ine -i e1iden*iau $onser1atorismul antire!ormator al $elor $are au ini*iat lo1itura de stat3
Prin istoriile tenden*ioase, $are 2i eroi/ea/+, .u$i-tii 2n$+ mai a.ar dre.t „re1olu*ionarii" de la ?A@A, $+$i maoritatea
!runta-ilor .u$i-ti de la ?AMM era !ormat+ din munteni -i din indi1i/i $are 2n ?A@A se remar$aser+ $a re1olu*ionari -i $are,
atun$i, militau .entru re!orme, dar $are, a$um, erau $7t se .oate de .ani$a*i de re!ormele ini*iate de Cu/a 4 $are le/au
interesele lor 6 -i au de1enit $ontrare1olu*ionari, o.un7ndu,se re!ormelor initiate de Cu/a, 2nto$mai $a $ele0rul erou al
lui Caragiale, $are s.une : „ S+ se re!orme/e, .rimes$, dar atun$i s+ nu se s$5im0e nimi$43336" H
&u.a $um se -tie, 9ili. a re!u/at o!erta Lo$otenen*ei &omne-ti -i, din a$easta $au/+, .u$i-tii au $+utat s.riin 2n a!ara
*+rii, Lo$otenen*a &omneas$+ !iind silit+ s+ $aute 2n gra0+ un alt .rin* o$$idental, trimi*7ndu,l 2n a$est s$o. 2n O$$ident
.e „re1olu*ionarul" .u$ist muntean I3C3<r+tianu3 &u.+ tentati1a e-uat+ de instalare a unui str+in .e tronul
Rom7niei,din $au/a re!u/ului lui 9ili., <r+tianu 2n$ear$+ s+ g+seas$+ un .rin* .rin 9ran*a sau Prusia -i, la .ro.unerea
lui %a.oleon al III,lea al 9ran*ei, I3C3 <r+tianu se de.lasea/+ 2n martie ?AMM 2n Prusia, 5ot+r7t s+ nu se 2ntoar$+ 2n
Rom7nia $u m7na goal+ -i, $u a$ordul -i $u 2m.uterni$irea .leni.oten*iar+ ale gu1ernului, <r+tianu merge la
&Tsseldor!, .entru a 2n$er$a s+ o0*in+ a$$e.tul unuia dintre !iii lui Carol,Anton de Ho5en/ollern,Sigmaringen3 'n a$est
$onte8t, <r+tianu nego$ia/+ $u Earl Eitel 9riedri$5 Pe.5Qrinus LudRig 1on Ho5en/ollern,Sigmaringen, 4 al doilea !iu al
lui Carol,Anton de Ho5en/ollern 6 -i reu-e-te s+,l determine .e a$esta s+ a$$e.te tronul Rom7niei3
Ca -i 9ili., 2ns+, -i Earl se remar$a doar .rintr,un nume lung -i era str+in de neam -i de *ar+, el !iind un teuton
autenti$ .rin instruire, de$i de ras+ su.erioar+, de-i $a .rin* el era un .rin* se$ond 5and, deoare$e la a$ea dat+ el era
ag5iotantul unui .rin* .rusa$ autenti$3 'n Prusia a$elor 1remuri -i .rin*ii erau de $ali0ru greu -i de $ali0ru u-or, iar Earl
16
!+$ea .arte dintre .rin*ii de rang in!erior, 2ns+ <r+tianu s,a mul*umit $u $e a g+sit la .ia*+ -i l,a .ro$lamat .e Earl
.rin$i.e al Rom7niei3
&u.a $um se 1ede, $el $are a1ea s+ de1in+ domnul $u $ea mai lung+ domnie din istoria rom7nilor a !ost ales $a domn
al Rom7niei doar de $+tre un singur indi1id , 8eno!o0o, 8eno!ilo$ratul rasist <r+tianu ; sus*inut 2ns+ !+r+ re/er1e de
$+tre to*i .u$i-tii d7m0o1i*eni 8eno!o0o,8eno!ilo$ra*i, .entru $are reali/area dolean*elor lor mes$5ine, .rin 2ns$+unarea
unui str+in $a domnitor al Rom7niei, era mai im.ortant+ de$7t m7ndria na*ional+ -i de$7t .ro.+-irea -i demnitatea
.o.orului rom7n3
Pentru a $rea o a.arent+ legitimitate a$estei !arse a desemn+rii lui Earl $a domn al Rom7niei, Lo$otenen*a
&omneas$+ organi/ea/+ 2n gra0+ un .le0is$it, $are are lo$ 2ntre =,A a.rilie>?@,=C a.rilie ?AMM, 2ns+ .le0is$itul a1ea
doar rolul de a legitima .ost !a$tum alegerea !+$ut+ de .u$i-ti -i de a,l $onsa$ra .e Earl Eitel 9riedri$5 Pe.5Qrinus
LudRig 1on Ho5en/ollern,Sigmaringen $a domnitor al Rom7niei -i nu era un a$t ele$ti1 real, $+$i 2n realitate Earl
!usese desemnat de $+tre .u$i-tii 8eno!o0o,8eno!ilo$ra*i $a domn -i $5iar era $onsiderat domn al Rom7niei 2n$+ din
momentul 2n $are Earl a a$$e.tat tronul3 Pu$i-tii, !alsi!i$7nd re/ultatele .le0is$itului, au sus*inut $+ 1otan*ii au
legitimat domnia unui str+in .e tronul Rom7niei, deoare$e s,ar !i .ronun*at a.roa.e 2n unanimitate 2n !a1oarea lui Earl
Eitel 9riedri$5 Pe.5Qrinus LudRig 1on Ho5en/ollern,Sigmaringen3 'n realitate, da$+ lu+m 2n $onsiderare $+ .le0is$itul a
!ost organi/at .ost !a$tum -i $+ re/ultatele sale au !ost !alsi!i$ate de $+tre organi/atori, re/ult+ indu0ita0il $+ dinastia de
Ho5en/ollern din Rom7nia a !ost ilegitim+ a0 ini*io, 2ntru$7t .rin*ul teuton Earl nu a !ost ales $a domn de $+tre o
adunare ele$ti1+ legal+, a-a $um a !ost ales Al3I3Cu/a 2n ?AKB, 2ns+, 2n urma $onsum+rii a$estei !arse .le0is$itare,
Earl Eitel 9riedri$5 Pe.5Qrinus LudRig 1on Ho5en/ollern,Sigmaringen a !ost .ro$lamat domn al Rom7niei , su0 numele
de Carol I3
Istoria im.ar*ial+ a dinastiei de Ho5en/ollern din Rom7nia e1iden*ia/+ alienarea demnit+*ii na*ionale a .o.orului
rom7n, $+$i Monstruoasa Coali*ie de la ?AMM, -i 2ntreaga $las+ .oliti$+ din 1remea dinastiei de Ho5en/ollern, au im.us
$oer$iti1 .o.orului rom7n alienarea demnit+*ii na*ionale, .rin instituirea 8eno$ra*iei rasiste $a !orm+ de stat3 &e regul+
alienarea demnit+*ii na*ionale era im.us+ de o$u.an*i 2n toate .ro1in$iile rom7ne-ti, o$u.ate multe se$ole de $+tre
otomani, *ari-ti -i 5a0s0urgi, 2ns+ a$east+ alienare a demnit+*ii na*ionale a rom7nilor era im.us+ a$um de elita .oliti$+
indigen+, !iind $ondamna0il+ .entru $+ re.re/enta tr+darea intereselor na*ionale ale rom7nilor de $+tre 8eno!ilo$rata elit+
rasist+ indigen+3
(eno!ilo$ra*ia elitei , .oliti$e, $ulturale -i $leri$ale , a generat $um.lita 8eno!ilo$ra*ie general+, at7t de daun+toare
.o.orului rom7n -i a !ost $ea mai $um.lita mani!estare a li.sei sentimentelor .atrioti$e -i na*ionale ale elitei lai$o,
$leri$ale, $are, din .+$ate, a a!e$tat .ro!und -i .o.orul rom7n, sla0 instruit sau neinstruit, $are a de1enit 8eno!ilo$rat -i
li.sit de demntitate na*ional+3 &e-i elita se de$lara na*ionalist+ -i sus*inea tenden*ios $+ .o.orul rom7n .oate .rogresa
numai .rin 2n$redin*area !un$*iei su.reme 2n stat unei !amilii str+ine de neam -i de *ar+, dar de ras+ su.erioar+, $are ar !i
u$at rolul miti$ului erou $i1ili/ator altruist -i ar !i generat .ros.eritatea -i .ro.a-irea .o.orului rom7n, 2n realitate dinastia
de Ho5en/ollern a !ost male!i$+ .entru .o.orul rom7n, de la intemeierea $riminalei dinastii de Ho5en/ollern -i .2n+ la
a0olirea monar5iei3
1"
S.re deose0ire de .oliti$ienii 8eno!ilo$ra*i $are l,au detronat .e Cu/a, istoria rom7nilor $onsemnea/+ 2ns+ -i .atriotismul
real al unui erou na*ional al rom7nilor, $are a lu.tat .entru eman$i.area rom7nilor -i .entru a $urma 8eno!ilo$ra*ia
antina*ional+ a elitei din 1remea sa3 A$esta a !ost Tudor #ladimires$u -i .utem $onsidera $+ Tudor #ladimires$u
re.re/int+ o e8$e.tie 2n istoria rom7nilor, el !iind .atriotul re1olu*ionar $are a lu.tat .entru eman$i.area rom7nilor .rin
des!iin*area 8eno$ra*iei im.use de otomani -i .entru .ro.+-irea .o.orului rom7n, .rin instalarea 2n !runtea *+rii a unor
.oliti$ieni auto5toni, one-ti, .atrio*i -i $om.eten*i, .entru $are demnitatea na*ional+ era mai im.ortant+ de$7t o0*inerea
unor a1antae .ersonale sau de gru.3
Mi-$area de la ?A=? $ondus+ de Tudor #ladimires$u a a1ut un .ronun*at $ara$ter so$ial -i de eli0erare na*ional+, !iind
.rima mani!estare anti8eno$rati$+ din )ara Rom7neas$+, .rin $are se urm+rea resta0ilirea demnit+*ii na*ionale a
.o.orului rom7n asu.rit de str+ini3 Pro$lama*ia de la Pade-, .rin $are Tudor #ladimires$u $5ema s+ra$ii la lu.t+ .entru
eli0erare so$ial+, .entru eli0erare na*ional+ -i .entru resta0ilirea demnit+*ii na*ionale a rom7nilor, este elo$1ent+ 2n a$est
sens, du.a $um re/ult+ din urm+torul !ragment :
„333Pre 0alaurii $are ne 2ng5it de 1ii, $+.eteniile noastre /i$, at2t $ele 0iseri$e-ti, $2t -i $ele .oliti$e-ti, .7n+ $7nd s+,i
su!erim a ne suge s7ngele din noi U P7n+ $7nd s+ le !im ro0i U 333"
A$est .asa din Pro$lama*ia de la Pade-, $are $5ema rom7nii la lu.t+ 2m.otri1a „0alaurilor" este, .ro0a0il, .rimul mani!est
antielitist -i anti8eno$rat din istoria re$ent+ a rom7nilor -i re.re/int+ $u siguran*+ $5intesen*a dolean*elor de eman$i.are
na*ional+ -i so$ial+ ale rom7nilor din toate teritoriile lo$uite de ei 2n a$ele 1remuri : teritorii rom7ne-ti $are atun$i erau
o$u.ate -i 2m.ar*ite 2ntre $ele trei im.erii 1e$ine , Im.eriul Ha0s0urgi$, Im.eriul *arist -i Im.eriul Otoman ;$are se
o.uneau $ategori$ eman$i.+rii na*ionale a rom7nilor asu.ri*i de str+ini 2n .ro.ria lor *ar+3
&in .+$ate numai Tudor #ladimires$u 2n )ara Rom7neas$+ a 2ndr+/nit s+ de$lan-e/e o asemenea mi-$are de eli0erare
so$ial+ -i na*ional+ -i de re$+.+tare a demnit+*ii na*ionale, deoare$e rom7nii, asu.ri*i multe se$ole de str+ini, aunseser+
la un grad !oarte 2nalt de 8eno!ilo$ra*ie -i de resemnare la-+, demnitatea na*ionala a rom7nilor !iind .ermanent 2ntr,o stare
latent+ -i din $au/+ $+ rasista elita indigen+ a rom7nilor era la-+ -i urm+rea mai mult .ros.eritatea .ro.rie -i mai .u*in
sau $5iar delo$ eman$i.area na*ionala, mo-ierimea -i $lerul a!i-7nd uneori doar un .atriotism de .arad+, etalat doar
.entru a,-i mas$a 8eno!ilo$ra*ia3
Tre0uie s+ men*ion+m $a Tudor #ladimires$u s,a o.us alien+rii demnit+*ii na*ionale a rom7nilor de $+tre domnitorii
!anario*i, im.u-i de otomani mai mult de un se$ol, 2n )ara Rom7neas$+ -i 2n Moldo1a3 Tudor #ladimires$u dorea $a
rom7nii s+ !ie $ondu-i de rom7ni -i nu de str+ini -i, de-i unii 2l .ot a$u/a de 8eno!o0ie, Tudor #ladimires$u $on-tienti/a $+
ni$i un str+in auns $ondu$+tor al rom7nilor nu 1a !i un erou $i1ili/ator al rom7nilor -i ni$i un mai 0un $ondu$+tor al lor, din
$au/+ $+ str+inii, aun-i $ondu$+tori 2n .rin$i.ate, urm+reau doar 2m0og+*irea .ro.riilor !amilii -i erau .rea .u*in sau delo$
interesa*i de .ro.+-irea .o.orului rom7n3
Lu.t7nd 2m.otri1a alien+rii demnit+*ii na*ionale a rom7nilor, Tudor #ladimires$u a .ornit lu.ta 2m.otri1a .rin$i.ilor !anario*i
im.u-i de tur$i, .re$um -i 2m.otri1a $lerului gre$es$, $are 2-i su0ordonase 0iseri$a orodo8+ rom7n+ -i, de-i re1olta lui
Tudor #ladimires$u a !ost 2n!r7nt+ de otomani, iar Tudor #ladimires$u a !ost asasinat de „aliatul" gre$ I.silanti, otomanii
au des!iin*at domniile !anariote din $ele dou+ .rin$i.ate3
18
&in a$east+ s$urt+ .re/entare a mi-$+rii de la ?A=? reiese !oarte $lar totala $ontradi$*ie dintre .atriotul de la ?A=? , Tudor
#ladimires$u ; -i „.atrio*ii" 8eno!o0o,8eno!ilo$ra*i de la ?AMM, $+$i 2n tim. $e Tudor #ladimires$u re.re/int+ demnitatea
rom7nilor -i -i,a sa$ri!i$at 1ia*a lu.t7nd .entru .ro.a-irea rom7nilor, „.atrio*ii" $are au organi/at lo1itura de stat -i l,au
detronat .e Cu/a re.re/int+ $ategori$ elita 8eno!ilo$rati$+ tr+d+toare, $+$i „.atrio*ii" de la ?AMM au .us setea lor de
2na1u*ire mai .resus de$7t .ro.a-irea neamului rom7nes$ -i au im.us a0u/i1 alienarea demnit+*ii na*ionale a rom7nilor,
.rin .romo1area 8eno$ra*iei $a .oliti$+ o!i$ial+ a statului rom7n, $onsa$r7nd alienarea demnit+*ii na*ionale $a 1irtute
.atrtioti$+, 8eno!ilo$ar*ia de1enind, din .+$ate, -i .re$e.t al <iseri$ii Orotodo8e Rom7ne3
&e-i 2n $ele dou+ .rin$i.ate au !ost reinstalate domniile .+m7ntene ; domni .ro1eni*i din r7ndurile elitei rom7ne-ti lo$ale
; sentimentele 8eno!ilo$rate au r+mas 2nr+d+$inate .uterni$ 2n r7ndurile elitei lo$ale -i au determinat mai t7r/iu
a1ersiunea elitei !a*+ de Al3 Ioan Cu/a3 Tr+d+dtoarea -i rasista elit+ lai$+ -i $leri$al+ antina*ional+ din Rom7nia $are, .rin
8eno!ilo$ra*ie -i asa,/is .atriotism, 2-i mas$a ade1+ratele moti1e ale a1ersiunii !a*+ de Cu/a3
Printre m+surile radi$ale ini*iate de Cu/a, $are au a1ut o $ontri0u*ie de$isi1+ la de$lan-area lo1iturii de stat de la ?AMM,
tre0uie e1iden*iat+ -i m+sura se$ulari/+rii a1erilor m7n+stirilor 2n$5inate, $are a determinat -i $lerul ortodo8 s+ se al+ture
.u$i-tilor -i s+ sus*in+ !+r+ re/er1e re2ns$+unarea unei !amilii str+ine .e tronul Rom7niei -i, de-i $leri$ii ortodo$-i
sus*ineau $a -i .oliti$ienii $+ ar !i a$*ionat din .atriotism, ei au !ost la !el de 8eno!ilo$ra*i -i tr+d+tori $a -i .oliti$ienii, $+$i -i
ei au urm+rit doar satis!a$erea interselor .ro.rii, le/ate de re!ormele lui Cu/a, de$i, indu0ita0il, -i $leri$ii ortodo$-i s7nt la
!el de 1ino1a*i $a -i .oliti$ienii rom7ni de alienarea demnit+*ii na*ionale a .o.orului rom7n, $+$i $leri$ii au a$e.tat $a un
domn ortodo8 -i rom7n s+ !ie 2nlo$uit $u un str+in $atoli$ 3
Este $lar $+ monar5ia de Ho5en/ollern a !ost instalat+ de .u$i-tii de la ?AMM din $au/+ $+ ei erau .ani$a*i de
am.loarea re!ormelor .re$oni/ate de re!ormatorul Cu/a, de$i .utem s.une $+ monar5ia 8eno$rat+ de Ho5en/ollern a
!ost o mani!estare a $riminalei $ontrare!orme li0eralo,$onser1atoare, $are urm+rea $a .rin detronarea lui Cu/a s+,-i
.+stre/e an$estralele $utume mo-iere-ti !eudale, mo-ierii -i $lerul orotodo8 s.er7nd $+ .rin instaurarea monar5iei
8eno$rate 2-i 1or .ere.tua .ri1ilegiile su.rimate dea sau .eri$litate de re!ormele .re$oni/ate de Cu/a3
'n total+ $ontradi$*ie $u a$este realit+*i istori$e in$ontesta0ile, istori$ii 8eno!ilo$ra*i, o0edien*i dinastiei de Ho5en/ollern,
sus*in $u 2n1ersunare $+ meritele 2ntemeierii Rom7niei ar re1eni .rimului Ho5en/ollern instalat 2n !runtea *+rii de tr+d+torii
de la ?AMM, a$e-ti istori$i !alsi!i$7nd grosolan istoria real+ a t+rii, 2n$7t $ei mai e8alta*i dintre ei neag+ $u 2n1er-unare rolul
de 2ntemeietor -i re!ormator al statului, .e $are l,a a1ut Cu/a, a$e-ti istori$i .er1erti*i denigr7ndu,l .e Cu/a, $u autorul
!alsurilor istori$e, .e $are le inserea/+ $u .er!idie 2n s$rierile lor insalu0re, 2n $are 2i eroi/ea/+ .e Ho5en/ollerni3
Istori$ii 8eno!ilo$ra*i omit $u inten*ie 1+dit+ rolul de di$tatur+, ne!ast+ .o.orului rom7n, .e $are dinastia de
Ho5en/ollern l,a u$at 2n toat+ .erioada istori$+ dominat+ de a$east+ dinastie antirom7nes$+3 A$e-ti istori$i
8eno!ilo$ra*i, isteri/a*i -i e8ta/ia*i de $ultul 5o5en/ollernist al .ersonalit+*ii -i de o0edien*a s.e$i!i$+ s$la1ilor, 2-i
mani!est+ dis.re*ul .ro!und !a*+ de demnitatea na*ional+ a rom7nilor, denigr7ndu,l .e Cu/a -i eroi/7ndu,i nemeritat .e
to*i regii Rom7niei -i .e slugile lor $redin$ioase : .oliti$ienii -i $leri$ii 8eno!ilo$ra*i, $are, de !a.t, la ?AMM au 2ntemeiat
doua dinastii la !el de ilegitime -i de $riminale : una, a str+inilor, $are dis.re*uia .o.orul, $ultura -i $5iar istoria rom7nilor
1#
;dinastia de Ho5en/ollern, -i una la !el de male!i$+ .entru .o.orul rom7n, dar !ormat+ din tr+d+torii 8eno!o0o,
8eno!ilo$ra*i de la ?AMM, 2n !runte $u <r+tienii, C3A3Rosetti, I3G5i$a et$3 A$east+ dinastie indigen+, a .oliti$ienilor
8eno!ilo$ra*i, a a1ut un rol la !el de male!i$ $a -i dinastia de Ho5en/ollern, 2n .romo1area alien+rii demnit+*ii na*ionale a
rom7nilor : alienare im.us+ a0u/i1 $5iar de $+tre re.re/entan*ii unor .artide rom7ne-ti $are au !ost a$ti1e 2n toat+
.erioada e8isten*ei -i domina*iei .oliti$ii rom7ne-ti de $+tre dinastia antirom7neas$+ de Ho5en/ollernF .artide $are se
autointitulau na*ionaliste, desi .romo1au 8eno!ilo$ra*ia $a do$trin+ .oliti$+ antina*ional+3 &o$trin+ $omun+ $elor dou+
.artide antina*ionale $are au !ormat Monstruoasa Coali*ie: Partidul %ational Li0eral -i Partidul Conser1ator, de1enite
$ele mai $riminale .artide .oliti$e din istoria .o.orului rom7n 3
I%STALAREA LUI EARL CA &OM%ITOR
&u.+ $e Earl a a$$e.tat tronul Rom7niei -i a .rimit 0ine$u17ntarea tat+lui s+u, dar -i 0ine$u17ntarea lui Otto
1on <ismarV, Earl, 2nso*it de <r+tianu, a .ur$es $+tre Rom7nia 2n gra0+ mare -i tra1estit, $+$i rela*iile dintre *ara lui
natal+, Prusia, -i Im.eriul austro,ungar, erau tensionate, iar drumurile $+tre Rom7nia tre$eau .e teritoriul a$estui im.eriu3
&u.+ o $+l+torie $u .eri.e*ii .i$are-ti, Earl -i <r+tianu aung la Turnu Se1erin, unde $ei doi 4 ade1arate nomina
odiosa .entru rom7ni 6s$5im0+ milo$ul de trans.ort -i, 2n s$urt tim., aung la <u$ure-ti, unde, la ?C mai, 4 du.+
$alendarul iulian, sau == mai du.+ $alendarul a$tual, gregorian 6 are lo$ instalarea gra0ni$+ .e tronul Rom7niei a
.rin*ului .rusa$ se$ond 5and Earl -i .ro$lamarea sa o!i$ial+ $a domn, su0 numele de Carol I3 Pu$i-tii $onsiderau
2ns+ $+ da$+ tot au o0*inut $eea $e au 1rut -i au reu-it s+ im.un+ $a domn al Rom7niei un str+in de ras+ su.erioar+,
era $a/ul s+ mearg+ mai de.arte -i s+ legitime/e lo1itura de stat .rin legi!erarea 1oin*ei lor, a-a $+, de2ndat+, ei au
trans!ormat Adunarea Legislati1+ 2n Adunare Constituant+ -i au .ur$es la ela0oarea unei noi $onstitu*ii , a-a $um
1oia Carol I ; $onstitu*ie $are a1ea unele similitudini $u Statutul lui Cu/a, 2nsa se deose0ea de a$esta, 2ntru$7t 2i
a$orda str+inului $atoli$ Carol I tot $eea $e i se re!u/ase ortodo8ului Cu/a, adi$+ :
, Carol I e8er$ita !un$ ia legislati1+ 2m.reun+ $u Parlamentul3 I:Puterea legislati1+ se e8er$it+ $ole$ti1 de $+tre ț
domnitor i Re.re/enta iunea na ional+" ; art3 D=, Constitu ia din ?AMM, art3 D@ al Constitu iei din ?B=D i art3 D? al ș ț ț ț ț ș
Constitu iei din ?BDA 6!iind totodat+ , 2m.reuna $u gu1ernul , -i .uterea su.rem+ e8e$uti1+, $eea $e denot+ statutul de ț
di$tator al domnitorului 4 mai t7r/iu,regelui 6 Rom7niei, $are de1enea di$tator :$onstitu*ional" , $+$i de*inea de !a.t at7t
.uterea legislati1+ $7t -i .uterea e8e$uti1+, 2ns+ era e8onerat de r+s.undere, e1entualele e-e$uri .oliti$e ale sale !iind
tre$ute anti$i.at 2n $ontul .oliti$ienilor $are 2-i asumau ast!el -i r+s.underea domnitorului, $are, .rin .re1ederile a$estei
$onstitu*ii rasiste, ira*ionale -i antina*ionale, 0ene!i$ia de imunitate, de im.unitate -i $5iar de in!aili0ilitateF
, Su$$esorul la tronul Rom7niei nu era desemnat .e 0a/a unor .rin$i.ii demo$rati$e, 0a/ate .e merito$ra*ie -i
maoritaro$ra*ie, .rintr,un .ro$es ele$ti1 demo$rati$ 4 a-a $um s,a .ro$edat atun$i $7nd Al3I3Cu/a a !ost ales domn 6, $i
era desemnat doar .e 0a/a 1etustelor .rin$i.ii dinasti$e ale as$endento$ra*iei, s.e$i!i$e di$taturilor monar5iste, din
anti$5itate .7n+ 2n .re/ent F
20
, &omnia lui Carol I era ereditar+ -i se transmitea numai .rimogeniturii de se8 mas$ulin, !emeile !iind e8$luse, iar
Ho5en/ollernii o0*ineau e8$lusi1itatea .er.etu+, !iind singura !amilie de ras+ su.erioar+ de .e ma.amond $are a1ea
dre.tul s+,l numeas$+ .e $el mai im.ortant om al statului rom7n,4 .o.orul rom7n nu a1ea dre.tul s+ sta0ileas$+ $ine s+
!ie -e!ul statului 6 ori$are mem0ru al !amiliei de Ho5en/ollern !iind $onsiderat mai rom7n de$7t rom7nii, Ho5en/ollernii
a17nd 2n Rom7nia .ri1ilegii .e $are nu le,au a1ut ni$i 2n PrusiaHHH
A$east+ $onstitu*ie monar5ist+ rasist+, ela0orat+ 2n gra0+ de $atre .u$i-ti -i .romulgat+ de Carol I la ? > ?D iulie ?AMM,
a !ost 1ala0il+ .7n+ 2n ?B@N -i a su!erit unele modi!i$+ri nesemni!i$ati1e 2n ?ANB, 2n ?AA?, 2n ?AA@, 2n ?B?N, 2n ?B=D -i 2n
?BDA -i a$orda .uteri nelimitate domnitorului 4asemenea !araonilor din anti$ul Egi.t 6 dar, totodat+, re.re/enta -i 0a/a
uridi$+ a monstruoasei $oali*ii dintre mo-ierii, 0urg5e/ii -i $leri$ii „.atrio*i", $are au organi/at lo1itura de stat de la ?AMM
-i au dominat .oliti$a Rom7niei, .7n+ la a0di$area ultimului rege al dinastiei de Ho5en/ollern, Mi5ai 3
A$easta $onstitu*ie, a.arent demo$rati$+, de-i sti.ula a.+rarea dre.turilor $et+*ene-ti ale rom7nilor, era .ermanent
2n$+l$at+ de autorit+*i , atun$i $2nd era 1or0a de res.e$tarea dre.turilor maore ale *+ranilor -i ale s+ra$ilor, 2n general3
&e asemenea, a$easta $onstitu*ie e1iden*ia/+ $ara$terul male!i$ al .artidelor 8eno!ilo$rate, o0edinete dinstiei str+ine,
$are se su$$edau la .utere .rintr,o alternan*+ de1enit+ tradi*ie3 Per1ersele .artide $are, atun$i $2nd erau 2n o.o/i*ie,
soli$itau res.e$tarea $onstitu*iei numai atun$i $7nd era 1or0a de 2n$+l$area dre.turilor elitei, .artidele 4 at7t o.o/i*ia $7t
-i .uterea 6 r+m7n7nd la !el de ne.+s+toare !a*+ de 2n$+l$area dre.turilor $onstitu*ionale ale t+ranilor -i ale s+ra$ilor
de $+tre autorita*ile $entrale -i lo$ale ale statului monar5ist3
&e-i a.arent $onstitu*ia de la ?AMM era demo$rati$+, 2n realitate .re1ederile $onstitu*iei se a.li$au numai 2n $a/urile 2n
$are erau im.li$a*i $ei $are !+$eau .arte din rasista elit+ 1remii, .le0eii !iind su.u-i 2n $ontinuare unor .resiuni -i
a0u/uri e8eri$tate de $+tre mo-ieri, de $+tre $ler -i de $+tre autorit+*i3 A0u/uri e8er$itate mai mult 2n 0a/a unor $utume
!eudale -i mai .u*in .e 0a/a .re1ederilor $onstitu*iei -i, din a$est+ $au/+, s+r+$ia .o.orului -i anal!a0etismul au
.ersistat 2n so$ietatea rom7neas$+ -i du.+ 2ns$+unarea lui Carol I, de1enind ast!el -i $ara$teristi$ile s.e$i!i$e
monar5iei de Ho5en/ollern, regii Rom7niei !iind mai degra0a .ersonaele male!i$e, me!isto!eli$e, $are au in!luen*at
negati1 so$ietatea rom7nes$a -i nu eroii $i1ili/atori in1o$a*i de .u$i-ti3
Atitudinea antina*ional+ a .u$i-tilor iese 2n e1iden*+ -i mai .regnant, da$+ lu+m 2n $onsiderare $+ .rin instaurarea
dinastiei de Ho5en/ollern, .u$i-tii ,lai$i -i $leri$ali , au $omis un atentat $riminal antina*ional nu numai 2m.otri1a
.o.orului rom7n din 1remea lor, $i -i 2m.oti1a genera*iilor urm+toare ale rom7nilor, $+rora 8eno!ilo$ra*ii le,au !urat
dre.tul inaliena0il la demnitate uman+ -i na*ional+, deoare$e, .rin .re1ederile 8eno$rati$e ale $onstitu*iei din ?AMM,
rom7nii nu mai a1eau dre.tul de a,-i alege 1iitorii $ondu$+tori ai statului, de a,-i sta0ili .oliti$a intern+ -i e8tern+
$on!orm 1oin*elor lor, $+$i a$este dre.turi inaliena0ile ale unui .o.or demn !useser+ $edate de $+tre 8eno!ilo$ra*i unei
!amilii str+ine, dar de ras+ su.eioar+, $are, .rin .re1ederile $onstitu*iei 8eno$rati$e, do07ndea dre.tul .er.etuu de a
desemna .ersoana $are de1enea .rimul om al statului -i a1ea totodat+ -i dre.tul de a de*ine toate .7rg5iile .uterii ,
asemenea !araonilor egi.teni ; domnitorul !iind di$tatorul „ $onstitu*ional"al rom7nilor3 Prin .re1ederile a$elei a0erante
$onstitu*ii antina*ionale, domnitorul sta0ilea de !a$to 2ntreaga .oliti$+ intern+ -i e8tern+ a Rom7niei, $+$i 1oin*a
domnitorului 4regelui 6 era $onsiderat+ „1oin*+ di1in+" -i de1enea liter+ de lege3
21
'n a$est $onte8t, este !ireas$+ 2ntre0area : da$a .o.orul rom7n nu a a1ut ni$i un 0ene!i$iu real de .e urma
alung+rii lui Cu/a -i 2nlo$uirea lui $u teutonul Carol, $ui i,a !olosit instalarea unui str+in .e tronul Rom7niei U R+s.unsul
$ore$t la a$easta 2ntre0are este : elitei 8eno!ilo$rate, 2n general -i lui I3C3 <r+tianu, 2n s.e$ial, $are , i/gonindu,l .e
Cu/a, a de1enit ;al+turi de Carol I , $odi$tator al Rom7niei, 2ntemeind de !a.t dou+ dinastii .aralele, $ontrolate $u
.er!idie de el : dinastia de Ho5en/ollern -i dinastia <r+tienilor F am0ele la !el de rasiste -i de $riminale 2n tim. .entru
.o.orul rom7n, du.+ $um 1om 1edea mai de.arte3
'n $ontinuare 1om anali/a su$$int $ele mai male!i$e a$*iuni antiso$iale -i antirom7ne-ti ale lui Carol I -i ale
gu1ernelor sale , a$*iuni deseori $riminale -i anti$onstitu*ionale, im.use $u .er!idie de $+tre Carol I -i e8e$utate !+r+
2m.otri1ire de $+tre mini-trii s+i , -i 1om demonstra $+ Rom7nia nu a a1ut ni$i un !el de a1antae .oliti$e interne -i
e8terne .entru $+ a !ost $ondus+ de regi str+ini : laitmoti1ul 8eno!ilo$ra*ilor rasisti, $are sus*ineau $+ .rin instalarea
unui str+in o$$idental, de ras+ su.erioar+, 2n !runtea statului rom7n, Rom7nia ar !i 0ene!i$iat de $resterea .restigiului
interna*ional al *+rii 2n O$$ident3

RGP<OIUL &E I%&EPE%&E%)G
Rom7nia din ?ANN era o *ar+ a!lat+ su0 tutela Im.eiului Otoman, $+ruia 2i .l+tea un tri0ut anual, 2m.o1+r+tor .entru
0ugetul s+r+$+$ios al *+rii, se$+tuit -i de l+$omia .oliti$ienilor -i a $amarilei $arliste 8eno!ilo$rate, iar .oliti$a e8tern+ a
*+rii nu .utea de.a-i anumite limite minime, im.use autorit+*ilor de la <u$ure-ti de .uterea su/eran+ -i, de a$eea, tot
mai multi .oliti$ieni militau .entru o0*inerea inde.enden*ei totale a Rom7niei !a*+ de Im.eriul Otoman3
'n realitate Rom7nia a 0ene!i$iat -i de o $onun$tur+ e8tern+ !a1ora0il+ o0*inerii a$estui de/iderat maor al unei na*iuni
demne -i, deoare$e 2n .rim+1ara anului ?ANN Im.eriul *arist a 2n$e.ut un nou r+/0oi 2m.otri1a Im.eriului Otoman,
4 .rete8t7nd $+ inter1ine .entru a sus*ine lu.tele de inde.enden*+ ale unor .o.oare 0al$ani$e, su0ugate de otomani6,
Rom7nia a !olosit a$est .rile .entru a,-i do07ndi inde.enden*a, 2n$5eind 2n a$est sens o 2ntelegere $u Im.eriul *arist3
'n realitate, ru-ii, .rete8t7nd $a ar .rotea ortodo8ia 0al$ani$+, nu erau interesa*i de eli0erarea .o.oarelor 0al$ani$e, $i
urm+reau doar s+ o0*in+ re1an-a -i e1entual s+ re$7-tige teritoriile .ierdute de ei 2n ?AKM -i $5iar s+ o$u.e noi teritorii
din Im.eriul Otoman, $are atun$i era 2n de$lin3
Pentru rom7nii $are doreau inde.enden*a *+rii s,a i1it ast!el o o.ortunitate -i de a$eea, 2ntre gu1ernele $elor doua *+ri
se 2n$5eie la @>?M a.rile ?ANN Con1en*ia rom7no,rus+, .rin $are statul rom7n se angaa s+ !a$ilite/e armatelor ruse-ti
tran/itarea teritoriului rom7nes$, 2n drumul lor s.re <al$ani, iar gu1ernul *arist se angaa s+ men*in+ -i s+ a.ere
integritatea teritorial+ a Rom7niei -i, 0ine2n*eles, s+ res.e$te -i dre.turile .oliti$e ale statului rom7n3 Rusia nu a
2n$5eiat $u Rom7nia ni$i o 2ntelegere .ri1ind o 1iitoare $ola0orare militar+ a Rom7niei $u Rusia la sudul &un+rii,
deoare$e *arul -i $an$elarul gu1ernului *arist s,au o.us a$estei $ola0or+ri, 2ntru$7t ru-ii erau $on-tien*i $+, 2n $a/ul
unei 1i$torii 2m.otri1a otomanilor, Rom7nia ar !i .utut emite .reten*ii mai mari, iar ru-ii, .ro0a0il, urm+reau sa o$u.e
e!e$ti1 Rom7nia, $a 2n tim.ul Regulamentelor Organi$e3
22
E1ident $+ Rom7nia 2n$5eiase a$east+ $on1en*ie $u Im.eriul *arist !+r+ a$ordul .uterii su/erane ,Tur$ia ; -i de
a$eea la ?C>== a.rilie are lo$ ru.erea rela*iilor di.lomati$e dintre Rom7nia -i Tur$ia, iar 2n /ilele urm+toare armatele
*ariste .+trund 2n Rom7nia iar Rusia de$lar+ r+/0oi Tur$iei3
&es!+-urarea r+/0oiului este minu*ios des$ris+ 2n multe istorii -i nu mai este ne1oie s+ relu+m toate a$este
e.isoade -i de a$eea 1om men*iona doar $a la B>=? mai ?ANN 4 nu la ?C>== mai, $um mint 8eno!ilo$ra*ii
5o5en/ollerni-ti6 Rom7nia se .ro$alm+ o!i$ial stat inde.endent -i se angaea/+ s+,-i a.ere inde.enden*a3
Armatele *ariste tran/itea/+ Rom7nia -i, du.+ $e tra1ersea/+ &un+rea, 2n$e. $on!runt+rile armate dintre *ari-ti -i
otomani3 'n .rimele lu.te ru-ii o0*in unele 1i$torii, 2ns+ $ur7nd ru-ii s7nt 2n!r7n*i 2n a.ro.ierea Ple1nei -i nu mai .ot
2nainta3 'n a$este $ir$umstan*e, la ?B>D? iulie, marele du$e %i$olae, $omandantul su.rem al armatelor *ariste, 2i trimite o
telegram+ dis.erat+ .rin$i.elui Carol, insist7nd $a tru.ele rom7ne s+ tra1erse/e &un+rea, .entru a lu.ta al+turi de ru-i,
de-i initial *arul se o.usese $ategori$ .arti$i.+rii armatei Rom7niei la lu.tele dire$te antiotomane de .e teritoriul
<ulgariei3
'n a$est $onte8t, Rom7nia nu a dat $urs $ererii marelui du$e %i$olae -i, du.a $e du$ele s,a $onsultat ra.id $u *arul
Ale8andru al II,lea, *ari-tii se 5ot+r7r+ s+ o!ere333un !el de .remiu de $onsolare lui Carol, $are .rimea, sim0oli$,
$omanda su.rem+ a tuturor tru.elor rom7no,ruse $on$entrate 2n !a*a Ple1nei, Rom7nia .rimind ast!el de la ru-i , 2n
s$5im0ul enormelor sa$ri!i$ii .e $are rom7nii le 1or !a$e la Ple1na , doar satis!a$erea orgoliului teutonului Carol -i ni$i
un !el de a1antae .oliti$e3
&u.a $um se -tie, .7n+ la urm+ Ple1na a !ost $u$erit+ datorit+ eroismului e8m.lar al *+ranilor rom7ni 2nrola*i 2n
armat+, iar Carol a !ost gratulat nemeritat de $+tre istori$ii 8eno!ilo$ra*i $u $ognomenul „Marele $+.itan" , a$esta !iind
$el mai im.ortant „$7-tig" al Rom7niei ,un a-a,/is .restigiu ; $+$i du.+ $e Tur$ia a 2n$5eiat armisti*iul $u Rusia,
tratatul de .a$e de la San Ste!ano , de la ?B !e0r3>D mart3 ?ANA , s,a 2n$5eiat numai 2ntre $ele dou+ im.erii, 4*arist -i
otoman 6Rom7nia !iind ignorat+ total, $+$i 2n a$el tratat „aliatul" Rom7niei ,Im.eriul *arist, 2-i re/er1a dre.tul su1eran de
a nego$ia $u Tur$ia 1iitoarea $on!igura*ie teritorial+ a Rom7niei, !+r+ a $onsulta gu1ernul Rom7niei -i 2n$+l$7nd
grosolan .re1ederile $on1en*iei rom7no,ruse, .rin $are gu1ernul *arist se angaa s+ men*in+ -i s+ res.e$te integritatea
teritorial+ a Rom7niei3
'ntru$7t tratatul de .a$e de la San Ste!ano nu mul*umea marile .uteri euro.ene, 2ntre ?>?D iunie , ?>?D iulie ?ANA are
lo$ Congresul interna*ional de la <erlin, $on1o$at 2n 1ederea re1i/uirii tratatului de la San Ste!ano, 2ns+ -i ai$i Rom7nia
este ignorat+, $+$i re.re/entan*ii Rom7niei , I3C3<r+tianu si M3Eog+lni$eanu, nu s7nt admi-i la lu$r+ri,ei .rimind doar
dre.tul de a .arti$i.a la o singura sedin*+ ,?B iunie>? iulie ;numai .entru a !i as$ultate .reten*iile lor -i nu .entru a !i
$onsulta*i 2n .ri1in*a re1endi$+rilor Rom7niei3
Pentru Rom7nia ni$i Congresul de .a$e de la <erlin nu a !ost 0ene!i$, $+$i ru-ii o0*ineau -i de ast+ dat+ $eea $e
au soli$itat la San Ste!ano : adi$+ Im.eriul Otoman era o0ligat s+ $ede/e Rusiei &o0rogea ; str+1e$5i .+m7nt
rom7nes$, iar Rusia :$eda" Rom7niei &o0rogea, 2n s$5im0ul $elor trei ude*e din Moldo1a de Est,4im.ro.riu numit+
de ru-i <asara0ia 6res.e$ti1 ude*ele <olgrad, Ca5ul -i Ismail, $are re1eniser+ Moldo1ei 2n ?AKM, $eea $e relie!ea/+ $+,
de !a.t, sa$ri!i$iul osta-ilor rom7ni 2n a$el r+/0oi nu a $ontat, Rom7nia .rimind $eea $e de dre.t 2i a.ar*inea ;
23
&o0rogea , !iind 2ns+ $onstr7ns+ de marile .uteri s+ $ede/e Im.erului *arist $ele trei ude*e men*ionate, $are !+$eau
.arte din Moldo1a de Est 3 Este $lar $+ Rom7nia a !ost o0ligat+ de marile .uteri s+ $ede/e a$ele teritorii rom7ne-ti
Rusiei *ariste, !iind tratat+ $a un stat 2n1ins3
&in a$est $onte8t reiese !oarte $lar $+ Rusia s,a !olosit $u .eri!idie de imensele sa$ri!i$ii materiale ale .o.orului rom7n,
.re$um -i de sa$ri!i$iile !+$ute de armata rom7na .e $7m.urile de lu.t+ 4 .este ?C3CCC de rom7ni mor*i sau r+ni*i6,
to$mai .entru a,-i atinge s$o.ul de/mem0r+rii Rom7niei, Rusia ne!iind de$i aliatul dorit $ore$t, Im.eriul *arist
su0stituindu,se de !a.t Im.eriului Otoman, ru-ii 5ot+r7nd 2n lo$ul rom7nilor, $a -i $7nd Im.eiul *arist ar !i de1enit noua
.utere su/eran+ a Rom7niei3
&in a$esta s$urt+ .re/entare a e1enimentelor generate de .arti$i.area Rom7niei la r+/0oiul ruso,tur$ din ?ANN reiese
$lar $+ .rin*ul str+in, instalat de <r+tianu $u at7ta leeritate .e tronul Rom7niei, nu a adus Rom7niei ni$i mult,
trim0i*atul .restigiu interna*ional -i ni$i m+$ar re$unoa-terea dre.turilor geo,.oliti$e ale Rom7niei asu.ra unor str+1e$5i
teritorii rom7ne-ti3 Pentru marile .uteri ale Euro.ei nu $onta $ine este domnitorul Rom7niei, $i $ontau numai interesele
marilor .uteri : $5iar da$+ a$este interese $riminale ale im.eriilor euro.ene a!e$tau deose0it de gra1 e8isten*a
.o.oarelor 0al$ani$e -i a altor .o.oare mai mi$i din Euro.a3
'n a$est $onte8t, de-i Rom7nia a do07ndit inde.enden*a, armata rom7n+ o0*in7nd 1i$torii .e !ronturile din <ulgaria
; Ple1na, #idin, Ra5o1a, Sm7rdan -i O.ane/ , .utem $onsidera $+, de !a.t, Rom7nia a .ierdut r+/0oiul, de-i armata
rom7n+ o0*inuse 1i$torii im.ortante, deoare$e .oliti$ienii rom7ni nu au $7-tigat 0+t+lia di.lomati$+ de la <erlin, unde
marile im.erii euro.ene, la soli$itarea Im.eriului *arist, au tratat Rom7nia $a .e un stat 2n1ins, Congresul de .a$e de la
<erlin .ermi*7nd Rusiei s+ reo$u.e $ele trei ude*e din Moldo1a de Est, , <olgrad, Ca5ul -i Ismail ,, .e $are Im.eriul
*arist le .ierduse 2n urma r+/0oiului Crimeei, $are se 2n$5eiase 2n ?AKM $u 2n!r7ngerea Rusiei3 Ceea $e denot+ $a, de
!a.t, .rin Congresul de .a$e de la <erlin, Im.eriul *arist a ie-it 1i$torios 2n am0ele r+/0oaie ruso,tur$e: $el 2n$5eiat 2n
?AKM -i $el 2n$5eiat 2n ?ANA, iar Rom7nia a a o0*inut inde.enden*a,dar a .ierdut r+/0oiul di.lomati$, $+$ia .ieredut
teritorii in !a1oarea Im.eriului *arist, !a1ori/at de marile im.erii euro.ene, $are au .ermis Rusiei s+ de/mem0re/e
Rom7nia3
A$east+ 2n!r7ngere di.lomati$+ a Rom7niei $5iar la <erlin, 2n Pruisa natal+ a lui Carol I, demonstrea/+ indu0ita0il $+
instalarea unui .rin$i.e str+in .e tronul Rom7niei nu a a1ut ni$i un e!e$t .o/iti1, at7t .e .lan intern, $7t -i .e .lan
e8tern3
&ESEM%AREA MOSTE%OTORULUI &I%ASTIEI
'ntru$7t %atura s,a o.us alien+rii demnit+*ii na*ionale a rom7nilor -i $u.lul dinasti$ de Ho5en/ollern nu a a1ut ni$i un
urma- de ras+ su.erioar+, se .unea .ro0lema re/ol1+rii $ontinuit+*ii a$estei dinastii .e tronul Rom7niei, $on!orm
.re1ederilor $onstitu*ionale, 2ns+, .entru Carol I -i .entru I3C3<r+tianu, .re1ederile $onstitu*ionale nu au re.re/entat
ni$iodat+ un im.ediment maor 2n $alea orgoliilor lor -i de a$eea a$este nomina odiosa ale rom7nilor au tran-at a$east+
.ro0lem+ im.ortant+ 2n maniera s.e$i!i$+ lor, $onsa$rat+ dea : a dis.re*ului lor .ro!und !a*+ de .rin$i.iile demo$rati$e,
!at+ de $onstitu*ie -i !at+ de interesele maore ale .o.orului rom7n, regi/ind $u .eri!idie o lo1itur+ $onstitu*ional+3
24
Tre0uie s+ men*ion+m $+ atun$i $7nd a de1enit $lar $+ nu 1a e8ista un mo-tenitor de ras+ su.erioar+, natural -i legal
al lui Carol, s,a .us .ro0lema re/ol1+rii su$$esiunii la tron 2n .arlamentul Rom7niei, unde, 2n .rin$i.u, $ondu$erea
Rom7niei de $+tre o monar5ie era agreat+ de maoritatea 0urg5e/iei -i mo-ierimii 4.artidele li0eral -i $onser1ator6 2ns+
erau -i unele 1o$i $are sus*ineau $+ se i1ise o o.ortunitate .entru a se re1eni la domniile ele$ti1e indigene,
renun*7ndu,se la domniile str+ine -i la 1etustul .rin$i.iu dinasti$ al eredit+*ii raselor su.erioare3 Rasi-tii .arlamentari
8eno!ilo$ra*i, ostili domniilor ele$ti1e indigene, au sus*inut $+ domniile ele$ti1e au mai multe de/a1antae de$7t domniile
ereditare 8eno$rate -i, !olosind mai mult sentimente de$7t argumente, au reu-it s+ mani.ule/e .arlamentarii ostili
8eno$ra*iei3
'n a$est mod .er1ers, rasi-tii 8eno!ilo$ra*i rom7ni au ignorat argumetele $elor $are doreau restaurarea domniilor
ele$ti1e indigene -i sus*ineau $+ domniile ele$ti1e indigene a1eau a1antaul $+ nu erau ereditare, !iind de$i su.erioare
domniilor 8eno$rate, $eea $e era un real a1anta demo$rati$ -i antidi$tatorial3
Ta0+ra rasi-tilor 8eno!ilo$ra*i, mai numeroas+, a 2n1ins ra*iunea, demninatea na*ional+ -i $5iar demnitatea uman+ -i a
reu-it sa !inali/e/e lo1itura $onstitu*ional+, .ro$lam7nd $a .re/umti1 mo-tenitor al tronului Rom7niei tot un .rin* se$ond
5and, de ras+ su.erioar+, tot din !amilia Ho5en/ollernilor .rusa$i3
&u.+ $um se -tie, Ion C3 <r+tianu a 5ot+r7t s+ se o$u.e .ersonal -i, mai ales, indi1idual, de asigurarea su$$esiunii la
tronul Rom7niei -i de a$eea .er!idul rasist I3C3<r+tianu s,a g7ndit $+ el ar !i .utut alege -i 1iitorul $ondu$+tor al
Rom7niei dintre $ei doi !ii ai !ratelui lui Carol, res.e$ti1 $ei doi ne.o*i ai .rin$i.elui Carol , tinerii 9erdinand -i Wil5elm ,,
.ro$ed7nd tot a-a $um .ro$edase -i atun$i $7nd 2l alesese .e Carol 3
Pentru a,-i atinge s$o.urile male!i$e, I3C3<r+tianu l,a trimis 2n Germania .e #asile P+un, $a .ro!esor de rom7n+ -i
latin+ al $elor doi tineri ne.o*i ai lui Carol, dar de !a.t #asile P+un a !ost 2ns+r$inat de I3C3 <r+tianu s+ studie/e
$ara$terele -i $om.ortamentele $elor doi .rin*i de ras+ su.erioar+, P+un in!orm7ndu,l .eriodi$ .e <r+tianu des.re
$a.a$it+*ile lor intele$tuale, des.re $ara$terele lor -i des.re o0i$eiurile -i sl+0i$iunile lor3 Con!orm unor m+rturii din
e.o$+, Wil5elm ,!ratele mai mare, $are ar !i tre0uit s+ de1in+ mo-tenitorul .re/umti1 al lui Carol I, $on!orm .rin$i.iului
dinasti$ al .rimogeniturii, era dotat $u un $ara$ter .uterni$, $u a.titudini militare -i $u o inteligen*a su.erioar+ lui
9erdinand, 2ns+, a.arent .arado8al, <r+tianu l,a .re!erat .e 9erdinand, des.re $are se s.unea $+ era timid 4intro1ertit
6 nesigur .e el -i !oarte malea0il, !iind un indi1id medio$ru, !+r+ .ersonalitate .uterni$+3
A$east+ alegere .er!id+ a lui <r+tianu a sur.rins $lasa .oliti$+ a 1remii , mai ales $+ .rin a$east+ alegere <r+tianu
2n$+l$a -i $utumele no0iliare $are sti.ulau dre.turilor .rimogeniturilor dinasti$e , -i a tre/it numeroase sus.i$iuni 2n
e.o$+, ad1ersarii s+i .oliti$i, -i $5iar -i unii dintre .arti/anii s+i, lans7nd /1onul $+ I3C3<r+tianu .reg+tea de !a.t un
1iitor rege al Rom7niei malea0il, medio$ru, !+r+ .ersonalitate, $are s+ .oat+ !i dominat de !iul s+u, Ionel I3C3 <r+tianu,
mo-tenitorul s+u .oliti$, $are tre0uia s+ de1in+ ade1+ratul st+.7n o$ult al Rom7niei3
2(
Unii istori$i mai sin$eri re$unos$ ast+/i $+ a$el /1on a !ost $on!irmat de realitate, st7rnind a1ersiunea 2ntemeiat+ a
unor .oliti$ieni -i $5iar -i a reginei Elisa0eta, $are din a$el moment a ru.t ori$e rela*ie o!i$ial+ $u Ion C3 <r+tianu,
detest7ndu,l .7n+ la s!2rsitul 1ie*ii sale, 2ntru$7t regina Elisa0eta a 2nteles $+ <r+tianu s,a su0situit $u .er!idie
di$tatorial+ at7t !amiliei de Ho5en/ollern din Germania $7t -i domnitorului Carol I, <r+tianu !iind de !a.t atot.uterni$ul
.oliti$ian rom7n $are l,a desemnat .e 9erdinand $a !iind 1iitorul rege al Rom7niei3
A$east+ .ro0lem+ !oarte im.ortant+ .entru .o.or, $are 1i/a -i a!e$ta 1iitorul mai multor genera*ii de rom7ni, a !ost
tran-at+ a.arent de o !amilie str+in+, la mii de Vilometri de Rom7nia, la data de =?>no13D de$3?AAC, la Sigmaringen, 2n
Prusia, !iind $onsiderat+ doar o .ro0lem+ a !amiliei de Ho5en/ollern, de-i ar !i tre0uit s+ !ie o !oarte im.ortant+
.ro0lem+ de stat, $are ar !i tre0uit s+ !ie re/ol1at+ .rin $onsultarea .o.orului rom7n, 2ns+ I3C3<r+tinau a 1rut alt!el, a-a
$+ $el de al doilea ne.ot de !rate al lui Carol I, res.e$ti1 9erdinand, a !ost .ro$lamat nelegal, dar o!i$ial, dre.t
mo-tenitorul .re/umti1 al tronului Rom7niei3
Anali/7nd a$este as.e$te ale desemn+rii .re/umti1ului mo-tenitor al tronului Rom7niei, remar$+m $+ -i de ast+ dat+
1oin*a unui singur om 4tot .er!idul I3C3<r+tianu 6 a !ost mai .resus de$7t $onstitu*ia Rom7niei -i $5iar a !ost -i mai
.resus de$7t 1oin*a lui Carol I $+$i „1i/irul" <r+tianu era de !a.t di$tatorul real al Rom7niei : lua de$i/iile maore -i
sta0ilea dire$*iile .oliti$ilor interne -i e8terne ale *+rii3 &in a$est+ $au/+ .utem $onsidera $+ -i desemnarea lui
9erdinand $a mo-tenitor al tronului de $+tre un singur om ; <r+tianu , denot+ $+ -i 9erdinand .oate !i $onsiderat un
mo-tenitor ilegitim, deoare$e el a !ost desemnat -i im.us $a 1iitor rege .re/umti1 al Rom7niei .rintr,o !raud+
$onstitu*ional+, $omis+ de <r+tianu, dar a$$e.tat+ -i sus*inut+ de 2ntreaga -i rasista $las+ .oliti$+ 8eno!ilo$rat+ a
1remii -i $5iar -i de $+tre Carol I3
A$east+ lo1itur+ anti$onsitu*ional+ a lui I3C3<ratianu este .ersi!lat+ 2n .am!letul antidinasti$ , :Ure$5il+
mo-tenitor"4<asm6 , .u0li$at 2n anul ?ABD, de Ade1+rul, #I, nr3?@?B, semnat Einder!us -i atri0uit $unos$utului umorist
rom7n Anton <a$al0a-a, din $are red+m $7te1a !ragmente semni!i$ati1e, $are ilustrea/+ $u umor modalit+*ile .rin $are
5aita 5o5en/ollernist+ sta0ilea $ine 1a !i urm+torul $ondu$+tor 4rege6 al Rom7niei3
Iat+ !ragmentele $ele mai semni!i$ati1e :
:A !ost odat+ un 2m.+rat3Si 2m.+ratul +sta era $ali$ de mama !o$ului3"XYZ
:Cu 1ia*a era mul*umit, $a .rostu, $+ ni$i de-te.t nu era, m+$ar $+ era -iret $a o 1ul.e $res$ut+ de $+lug+ri*eFnumai un
ne$a/ a1ea -i el, $+ nu,i d+duse &umne/eu $o.ii3Pesemne &umne/eu n,a 1rut s+ se 2nmul*eas$+ neamul lig5ioilor
$ali$e3"XYZ
" Si $um sta el a-a .e g7nduri, $e,i tr+sni .rin $a., -i,-i aduse aminte $+ are un !rate -i $+ !rate,s+u ar s$+.a 0u$uros
de o .otaie de $o.il, $+ e un netot3
26
Cum s,a g7ndit, a-a s,a !+$ut3A s$ris lui !rate,s+u, $are i,a trimis .uiul de 0+iat $u +l dint7i tren de mar!+3
C7nd l,a 1+/ut 2m.+ratul $+ 1ine, s!riit -i er.elit, $u ure$5ile .leo-tite, era .,a$i,.,a$i s+,l trimit+ la Han,T+tar, $+ .rea
era ur7t+ igodia, de s.eria lumea3"XYZ
[[&a\ mai .e urm+, $e s,a so$otit 2m.+ratul U Pi$e : „Las+, m+re, $+ -i eu eram slut $7nd eram *ing+u -i am 1enit 2n
*ara asta, da\ .e urm+ s,au de.rins to*i $u mine, $+ de la o 1reme se de.rinde omul -i $u $iuma"3
'l lu+ de$i .e 0+iat, XY Z 2i mai .otri1i ure$5ile -i,l .use l7ng+ el, .e tron3
, S+ !ii $uminte, 0+ietane, 2i /ise 2m.+ratul, -i s+ !a$i -i tu $e,oi 1edea $+ !a$ eu3 Ai $+/ut .e $5ili.ir, ai$ea,i *ar+
2m0el-ugat+4adi$+ eminamente agri$ol+6, iar s!etni$ii s7nt niste g+g+u*i, de oa$+ $um le $7n*i333]]XYZ
:, Las+, un$5iule ; r+s.unse 0+iatul , $+ -tiu eu $um s+ m+ .ort3
Si /+u $,a -tiutH :
&in a$este !ragmente se des.rinde !a$il $onstatarea $+ autorul .ersi!la desemnarea lui 9erdinand $a mo-tenitor al
$riminalului Crol I, e1iden*iind .er1ersitatea am0elor .ersonae, , un$5i -i ne.ot , $are urm+reau doar o0*inerea unor
a1antae .e$uniare .entru ei -i .entru .rogeniturile lor -i nu erau interesate de eman$i.area .o.orului rom7n3
RGSCOALELE &I% TIMPUL &OM%IEI LUI CAROL I
&e-i istori$ii o0edien*i dinastiei .re/int+ domnia lui Carol I $a .e o armonie so$io,rela*ional+ idili$+, 2n $are toti rom7nii
tr+iau 2ntr,o !eri$ire .er.etu+, $5iar -i 2n s$rierile lor se g+ses$ ade1arate mostre $are 2i $ontra/i$, $+$i ei .re/int+
in1oluntar realit+*ile dramati$e, deose0it de dure, din tim.ul domniei lui Carol I, generate .o.orului rom7n de $+tre
rege -i de $+tre .oliti$ienii 8eno!ilo$ra*i, o0edien*i regelui str+in, indi!erent $are .artid de*inea .uterea 2n$redin*at+ de
rege3
Partidele 8eno!ilo$rate, sus*inatoare ale regalita*ii str+ine, au a1ut o $ontri0u*ie de$isi1+ la .romo1area alien+rii
demnit+*ii na*ionale a rom7nilor -i la men*inerea Rom7niei .rintre $ele mai .rimiti1e so$iet+*i euro.ene, deoare$e
a$este .artide au .romo1at, au sus*inut -i au a.ro0at 2n totalitate ini*iati1ele legislati1e ale regelui, $5iar -i atun$i
$7nd ini*iati1ele legislati1e ale lui Carol I erau 2n $ontradi$*ie $u dolean*ele reale ale .o.orului rom7n3 Politi$ienii
8eno!ilo$ra*i -i regele au ignorat dolean*ele *+ranilor -i, de-i Carol I a domnit a.roa.e o umatate de se$ol 4?AMM,
?B?@ 6, 2n tim.ul lungii sale domnii, .oliti$ienii o0edien*i dinastiei de Ho5en/ollern -i regele Carol nu au !+$ut nimi$
2"
0ene!i$ .entru *+r+nimea $are re.re/enta .este AC L din .o.ula*ia Rom7niei, $+$i 2n Rom7nia a$elor 1remuri .este KC
L dintre *+rani erau anal!a0e*i iar .este MC L dintre *+rani de*ineau !oarte .u*in .+m7nt sau nu de*ineau terenuri
agri$ole 3
&in a$east+ $au/+, 2n tim.ul domniei lui Carol I au a1ut lo$ mai multe r+s$oale *+r+ne-ti, 2ns+ nu toate au a1ut un
im.a$t mai im.ortant asu.ra so$iet+*ii rom7ne-ti din a$ele tim.uri -i, .entru a e1iden*ia rolul male!i$ al regelui !a*+ de
*+ranii rom7ni, .re$um -i atitudinea $riminala a .oliti$ienilor 8eno!ilo$ra*i o0edien*i regelui, este su!i$ient s+ anali/+m
su$$int numai $ele mai im.ortante r+s$oale : r+s$oalele *+r+ne-ti de la ?AAA -i Marea R+s$oal+ )+r+neas$+ de la
?BCN 3

RGSCOALELE &I% ?AAA
&u.a $um se -tie, r+s$oalele de la ?AAA au 2n$e.ut la s!2r-itul a-a,/isei mari gu1ern+ri li0erale3 'n a$east+ .erioad+,
I3C3<r+tianu a !ost -e! al gu1ernului din =@ iulie>K august ?ANM .7n+ la ?B>D? martie ?AAA, $u o mi$+ .au/+, $+$i 2ntre
?C>== a.rilie ; B>=? iunie ?AA? <r+tianu a $edat -e!ia gu1ernului !ratelui s+u, &umitru, iar la B>=? iunie I3C3<r+tianu -i,a
reluat lo$ul 2n !runtea gu1ernului li0eral3'n tim.ul marii gu1ern+rii, li0eralii, 2n !runte $u <r+tienii, nu au luat ni$i o
m+sura 0ene!i$+ *+r+nimii -i, da$+ momentan !a$em a0stra$*ie de im.li$area gu1ern+rii li0erale 2n $eea $e .ri1e-te
gestionarea e1enimentelor generate de r+/0oiul ruso,tur$ de la ?ANN, .utem sinteti/a $ele mai „ im.ortante „ legi!er+ri
li0erale, du.+ $um urmea/+ :
% B>=?se.t3?ANA3 Carol I se $onsider+ 2ndre.t+*it s+ renun*e la titulatura rom7nes$+ de domnitor -i soli$it+ a$ordarea
titlului de „Alte*+ regal+", iar Consiliul de Mini-tri se 2ntrune-te 2n -edint+ s.e$ial+, .entru a,i a$orda Ho5en/ollernului
noua titulatur+ F
% =? no13>D de$3?AAC3 &e.arte de Rom7nia, la Sigmaringen, o !amilie .rusa$+ de ras+ su.erioar+, mani.ulat+ de I3C3
<r+tianu, sta0ileste 1iitorul $ondu$+tor al Rom7niei,4$on!orm dorin*ei lui I3C3<r+tianu6 2n .ersoana lui 9erdinand de
Ho5en/olern,Sigmaringen, ne.ot de !rate al lui Carol I , $are ast!el de1ine mo-tenitorul .re/umti1 al unei *+ri ;
Rom7nia , iar li0eralii 8eno!ilo$ra*i, $ondu-i de <r+tianu, sus*in a$east+ nou+ do1ad+ de alienare a demnit+*ii
na*ionaleF
% ?@>=M mart3?AA?3Carol I s,a .li$tist re.ede -i de titulatura de „Alte*+ regal+" -i, la soli$itarea sa, .arlamentul o0edient
1otea/+ trans!ormarea Rom7niei 2n regat, iar Carol I se 1a 2n$orona -i $a rege, la ?C,== mai ?AA?F
% ?@>=M mai ?AA=3Legea .entru regelementarea to$melilor agri$ole, $are redu$e termenul 2n1oielilor de la K ani la = ani
-i umatate -i su.rim+ a-a,/isul autor de doro0an*iF
% ?C>== iunie ?AA@3 Li0eralii 8eno!ilo$ra*i $onsider+ $+ *+ranii rom7ni nu s7nt 2ndre.t+*i*i s+ !ie 2m.ro.riet+ri*i $u terenuri
agri$ole -i 1otea/+ Legea .ri1ind $rearea &omeniilor Coroanei, .rin $are o su.ra!a*+ imens+, de ??A3=AM 5a 4 din
28
$are MN3?BA 5a .+duri -i K?3CAA 5a teren ara0il 6 s7nt tre$ute din .ro.rietatea statului 2n .ro.rietatea
Ho5en/ollernilor, $u dre.t de u/u!ru$t, sta0ilind $+ .rusa$ul Carol nu are ni$i o o0liga*ie !a*+ de statul rom7n3
&e la 2ns$+unrea lui Carol -i .2n+ 2n ?AAA s,au ela0orat -i legi $are a.arent solu*ionau gra1ele .ro0leme
*+r+ne-ti, 2ns+ a$este legi erau !a1ora0ile numai mo-ierilor -i 2n+s.reau $ondi*iile de mun$+ -i de 1ia*+ ale t+ranilor3
Ast!el, la N >?B a.rilie ?AN= se modi!i$+ legea to$melilor agri$ole din ?AMM, legi!er7ndu,se adu$erea *+ranilor rom7ni la
statutul de s$la1i ai mo-ierilor, .rin trans!ormarea armatei 2ntr,un organ de re.resiune anti*+r+neas$+3 Prin a$east+
lege $riminal+, autorit+*ile statului .uneau armata la dis.o/i*ia mo-ierilor, $are .uteau soli$ita armatei s+,i o0lige .e
*+rani s+ mun$eas$+ ogoarele mo-ierilor, 2n $ondi*iile sta0ilite de la$omii mo-ieri rom7niH A$east+ lege autori/a -i
autorit+*ile statului s+ !oloseas$+ armata $a organ de re.resiune antidemo$rati$+, ori de $7te ori .o.orul se re1olta
2m.otri1a sama1olni$iilor $riminalului regim 0urg5e/o,mo-ieres$3La ad+.ostul a$estei legi $riminale, anti*+r+ne-ti -i
antidemo$rati$e, 2n luna martie din anul ?AND armata este !olosit+ de autorit+*i .entru a re.rima re1olta $+ru*a-ilor
0i1olari de la Giurgiu, iar 2n anul ?ANK armata re.rim+ $u 0rutalitate -i gre1a minerilor din #alea ^iului, a$este a$*iuni
$riminale ale armatei .re!igur7nd $ele mai $um.lite geno$iduri anti*+r+ne-ti $omise de armata Rom7niei 2n ?AAA -i 2n
?BCN3
Tre0uie s+ men*ion+m $+ li0eralii au ela0orat la N>?B a.rilie ?AA? Legea .entru e8.ul/area str+inilor, $are .ermitea
autorit+*ilor s+ e8.ul/e/e $5iar -i $et+*enii rom7ni $are se o.uneau m+surilor sama1olni$e ale gu1ernan*ilor, a$east+
lege !iind mai intens !olosit+ -i 2n ?BCN, numai .entru e8.ul/area unor militan*i .entru dre.turi so$iale, ostili
gu1ernan*ilor, $onsidera*i 1ino1a*i de de$lan-area r+s$oalelor *+r+ne-ti3
&u.a $um se 1ede, 2n lunga gu1ernare li0eral+, Ion C3 <r+tianu nu a ini*iat legi $are s+ 2m.ro.riet+reas$+ *+ranii
rom7ni, sau $are s+ u-ure/e .o1ara !is$al+ su.ortat+ de *+ranii rom7ni, dar a a1ut gri+ $a s+ra$ul .rusa$ de ras+
su.erioar+, instalat de el .e tronul Rom7niei, s+ !ie 2m.ro.riet+rit $u o mo-ie imens+ -i, da$+ a1em 2n 1edere $+ 2n
1ara anului ?AAN 2n Rom7nia a 07ntuit o se$et+ $um.lit+, $are a agra1at -i mai mult su!erin*ele *+ranilor, 2ntelegem
$ine au !ost ade1+ra*ii 1ino1a*i -i $are au !ost ade1+ratele $au/e $are au $ontri0uit de$isi1 la de$lan-area r+s$oalelor
de la ?AAA3
Perioada „1i/iratului" 4a di$taturii 0r+tienisto,$arliste6 era, de !a.t, mani!estarea $ini$+ su.rem+ a $elor doi oameni
4 Carol si <r+tianu 6$are au a1ut roluri de$isi1e 2n anularea tendin*elor $u/iste, de demo$rati/are a 1ie*ii .oliti$e
rom7ne-ti, am0ii $ori!ei sus*in7nd $+ statul ini*iat de Ale8andru Ioan Cu/a era 0iro$rati$ -i 0ugetar, Carol -i <r+tianu
$onsider7nd la unison $+ Rom7nia tre0uie organi/at+ .e 0a/a unor institu*ii a.arent demo$rati$e la su.ra!a*+, dar
$onduse di$tatorial 2n .ra$ti$+ 4 adi$a ne$onstitu*ional 6, at7t <r+tianu $7t -i regele Carol !iind ade.tii unei a-a,/ise
sta0ilit+*ii .oliti$e im.use de ei, .rin $omiterea unor !raude -i a altor ilegalit+*i ele$torale, $5iar da$+ a$este .ra$ti$i
di$tatoriale au nemul*umit .ro!und at7t o.o/i*ia $7t -i .e unii li0erali3
Tre0uie .re$i/at $+ de !a.t toate .artidele din tim.ul dinastiei de Ho5en/ollern a$u/au dera.aul anti$onstitu*ional al
.uterii,dar atun$i $7nd o.o/i*ia aungea la .utere, ni$i !osta o.o/i*ie auns+ la .utere nu mai res.e$ta .re1ederile
2#
$onstitu*ionale, $om.ort7ndu,se similar $u .uterea .e $are o 2nlo$uia, 2ntru$7t 2n$+l$area .re1ederilor $onstitu*ionale
era generat+ -i $5iar im.us+ de Carol I tuturor gu1ernelor .e $are el le .atrona3
Istoriogra!ia rom7n+ $ontem.oran+ .re/int+ su$$int sau $5iar omite disensiunile maore generate de marea gu1ernare
li0eral+, at7t 2n r7ndurile s+ra$ilor, $7t -i 2n r7ndurile elitei .oliti$e rom7ne-ti, e1it7nd tenden*ios $5iar .re/entarea
su$$int+ a e1olu*iilor .oliti$e anatgoniste, ne!aste .o.orului rom7n, generate de <r+tianu -i de regele Carol I3 Unii
istori$i .re/int+ 2ns+ su$$int realitatea .oliti$+ a a$elor ani, sinteti/7nd $+ at7t din r7ndurile li0eralilor, $7t -i din r7ndurile
$onser1atorilor, s,au !+.tuit !oarte multe $rime .oliti$e3 %umai 2ntre anii ?AAK -i ?AAA, $onsemnea/+ unii istori$i ai
gu1ern+rii li0erale, au !ost u$i-i .rin 2nung5iere, 2m.u-$a*i sau u$i-i 2n 0+taie, la !ie$are alegeri „$onstitu*ionale",
numero-i agen*i ele$torali, !un$*ionari ai institu*iilor statului -i $5iar aleg+tori3
'n a$est $onte8t de de/0inare maor+ a $lasei .oliti$e, o.o/i*ia, !ormat+ din $onser1atori, se alia/+ 2n ?AAN $u
re.re/entan*ii unor gru.uri des.rinse din Partidul %a*ional Li0eral 4 „Liga de re/isten*+" -i alte gru.+ri radi$ale,
anti0r+tieniste 6.entru a de$lan-a $+derea gu1ernului Ion C3 <r+tianu -i a a$$ede la .utere3 A$east+ alian*+
anti0r+tienist+ s,a numit „O.o/i*ia Unit+" -i .rin$i.alul s+u s$o. .olit$ era r+sturnarea gu1ernului <r+tianu, $5iar -i .rin
miloa$e ne$onstitu*ionale, $+$i a$east+ o.o/i*ie era $on-tient+ $+ lunga gu1ernare li0eral+ a !ost !a$ilitat+ de
2n$+l$area .re1ederilor $onstitu*ionale, at7t de <r+tianu, $7t -i de Carol I3
Condu$+torii o.o/i*iei anti0r+tieniste erau $on-tienti $+ $ei doi $ori!ei , Ion C3 <r+tianu -i Carol I , au a1ut $ontri0u*ii
de$isi1e 2n $eea $e .ri1e-te distrugerea ori$+rei $redi0ilit+*i a 1otan*ilor 2n a-a,/isul 1ot demo$rati$, $onstitu*ional,
.oliti$ienii din o.o/*ie -tiind $+ lunga gu1ernare li0eral+ a !ost .osi0il+ numai .rin !alsi!i$area alegerilor de $+tre li0eralii
sus*inu*i de Carol I3 Cam.aniile ele$torale li0erale erau deseori $riminale, erau mereu ne$onstitu*ionale, iar re/ultatele
alegerilor erau .ermanent !alsi!i$ate, .entru a .ermite men*inerea la .utere a gu1ernelor $onduse de Ion C3<r+tianu,
a-a $+ .oliti$ienii $onstitui*i 2n o.o/i*ia anti0r+tienist+ erau $on-tien*i $+ .uteau o0tine 1i$toria 2m.otri1a gu1ernului
<r+tianu tot .e $ale nelegal+, .rintr,o demonstra*ie de !or*+3
&u.a $um se -tie, <r+tianu a $ondus Rom7nia $a .rim,ministru .7n+ 2n ?AAA $7nd, $on!orm unor s.e$ula*ii, Carol I
a !ost $on1ins de O.o/i*ia unit+ s+,l demit+ .e <r+tianu -i s+ 2n$redin*e/e .uterea o.o/i*iei3 <r+tianu a $erut audien*+
la rege, .entru a 2n$er$a s+,l $on1ing+ .e Carol s+ nu,l demit+3 Arogantul teuton Carol I l,a .rimit 2n audient+ .e
<r+tianu, dar l,a umilit .e arogantul .rim,ministru al Rom7niei, 2ntin/7ndu,i .rim,ministrului doar dou+ degete de la
m7n+ -i ni$i nu l,a in1itat .e <r+tianu s+ ia lo$3 <r+tianu, 2nteleg7nd din a$easta atitudine arogant+ a lui Carol $+ nu
mai are -anse s+ r+m7n+ la .utere -i $+ regele 2n$redin*ase dea .uterea o.o/i*iei, 2l anun*+ .e rege $+ demisionea/+
-i iese !urios din 0iroul regelui, tr7ntind u-a, la !el de arogant $a .rusa$ul3
Este $lar $a regele Carol i,a .l+tit atun$i arogantului <r+tianu toate umilin*ele .e $are teutonul le su.ortase 2n to*i
anii 1i/iratului, -i, .ro0a0il, tot atun$i a 2nteles -i <r+tianu $+ .entru Carol nu mai a1ea ni$i o im.ortan*+ $+ el,
<r+tianu, a !ost $el $are i,a o!erit teutonului, a0solut nemeritat, nu numai o 1ia*+ de 5u/ur, $i -i o *ar+, !a$ut+ $adou de
ires.onsa0ilul 8eno!ilo$rat <r+tianu : lui Carol I -i igno0ililor s+i urma-i3
30
A$east+ demonstra*ie de !or*+ a „O.o/i*iei unite „ , $are a $ulminat $u demiterea :1i/irului :, a 2n$e.ut .rin organi/area
de $+tre o.o/i*ie a unor mani!esta*ii de .rotest antigu1ernamentale, $are au gr+0it de/nodam7ntul lungii gu1ern+ri
li0erale, silindu,l .e arogantul <r+tianu s+ demisione/e la ?B>D? mart3?AAA, 2ns+, .arado8al, demisia lui <r+tianu
trans!era 1ino1+*ia sa -i $elor $are l,au !or*at s+ demisione/e -i au 2nlo$uit gu1ernarea li0eral+, $+$i la la =C martie>?
a.rilie i/0u$ne-te r+s$oala, iar la == martie>D a.rilie se !ormea/+ gu1ernul $onser1ator, $u T5eodor Rosetti .rim,
ministru , $are de*ine -i .orto!oliul Internelor, -i, 2n$e.7nd $u =D martie> @ a.rilie, gu1ernul !ormat de o.o/i*ia
$onser1atoare tre$e la re.rimarea s7ngeroas+ a r+s$oalelor, deoare$e gu1ernarea $onser1atoare a !ost 2nsar$inat+ de
Carol I s+ .a$i!i$e *+ranii r+s$ula*i, noii gu1ernan*i de1enind ast!el $+l+ii r+s$ula*ilor3
Tre0uie .re$i/at de la 2n$e.ut $+ r+s$oalele de la ?AAA au !ost re1olte *+rane-ti ti.i$e, s.ontane, ne$oordonate de
un $omandament $entral3 R+s$ula*ii nu a1eau un .rogram unitar de re1endi$+ri so$iale -i nu au a1ut $ondu$+tori la
ni1el regional sau $entral, a-a $um s,a 2nt7m.lat 2n ?A=?, $7nd mi-$area a1ea un .rogram re1olu*ionar unitar de lu.t+,
iar Tudor #ladimires$u era $ondu$+torul su.rem al r+s$oalei, iar *+ranii 2nrola*i 2n oastea lui Tudor erau $oordona*i de
un $omandament $entral, $ondus de Tudor3
'n ?AAA r+s$ula*ii dintr,un sat a$*ionau .e $ont .ro.riu -i 2n !ie$are sat era un $ondu$+tor lo$al ; uneori a$est
$ondu$+tor era un 1eteran, $are .arti$i.ase la r+/0oiul de inde.enden*+ ; iar uneori nu e8ista un $ondu$+tor anume al
r+s$ula*ilor -i de a$eea este $ore$t s+ 1or0im des.re r+s$oalele *+r+ne-ti de la ?AAA, mai ales $+ 2n tim. $e 2n unele
/one r+s$oalele erau „.a$i!i$ate „ de armat+, 2n alte /one se de$lan-au alte r+s$oale, !+r+ a !i $oordonate de un
$omandament $entral, $eea $e a !a$ilitat „.a$i!i$area" 4re.rimarea6 ra.id+ a r+s$ula*ilor de $+tre autorit+*ile $entrale
$riminale, $are au ales solu*ia $ea mai ra.ida, dar -i $ea mai $riminal+, .entru a „.a$i!i$a" r+s$ula*ii, !olosind armata $a
organ de re.resiune anti*+r+neas$+3
Ade1+ratele $au/e ale i/0u$nirii r+s$oalelor din ?AAA au !ost : $ondi*iile .roaste de mun$+ -i .lata minimal+ .entru
mun$a de.us+, $are a0ia asigura su.ra1ie*uirea *+ranilorF li.sa de .am7nt atri0uit *+ranilorF men*inerea unor rela*ii
!eudale 2ntre *+ranii -i mo-ieri sau arenda-i e8.loatatori, .re$um -i !is$alitatea 0r+tienist+, 2nro0itoare .entru *+rani,
$are men*inea 2n agri$ultur+ $utumele -i $5iar -i unele .re1ederi legale !eudale3
'n total+ $ontradi$*ie $u a$este realit+*i dure, unii istori$i 8eno!ilo$ra*i, o0edine*i dinastiei 5o5en/ollerniste -i
0r+tienismului, sus*in tenden*ios $+ a$ele e1enimente tragi$e din ?AAA nu ar !i !ost o re1olt+ *+raneas$+ ti.i$+,
s.ontan+, $i ar !i !ost o r+s$oala ati.i$+, .ro1o$at+ -i $oordonat+ de inami$ii de la <u$ure-ti ai lui <r+tianu3 A$e-ti
istori$i sus*in tenden*ios $+ s$o.ul r+s$oalei era doar r+sturnarea gu1ern+rii li0erale -i !a$ilitarea a$$ederii la .utere a
„O.o/i*iei unite"3
Re.rimarea r+s$oalelor s,a !+$ut .rin inter1en*ia 0rutal+ -i $riminal+ a armatei, iar .resa $ontem.oran+ a.re$ia $+
2n tim.ul re.rim+rii r+s$oalelor, $are s,au mani!estat a.roa.e 2n toat+ *ara, numarul r+s$ula*ilor a !ost de /e$i de mii de
.arti$i.an*i, 4 at7t 2n Muntenia, $7t -i 2n Moldo1a6 armata !+$7nd mii de arest+ri, mii de r+ni*i -i mii de mor*i 2n r7ndurile
r+s$ula*ilor3
31
&u.+ $e r+s$oalele au !ost 2n+0u-ite r7nd .e r7nd, $u im.li$area $riminal+ a armatei, au urmat a-a,/isele .ro$ese
intentate de autorit+*i *+ranilor r+s$ula*i, iar $on$lu/iile $er$etarilor !a$ute de .oli*ie -i de .ro$urori au !ost !alsi!i$ate -i,
2n .ro$esele $are au urmat, 0ine2nteles, au $ondamnat numai a$*iunile *+ranilor, e8oner7nd de r+s.undere at7t
gu1eranarea li0eral+ a lui <r+tianu 4 ade1arata $au/+ a de$lan-+rii r+s$oalelor 6 $7t -i gu1ernarea $onser1atoare
$riminal+, $are a re.rimat r+s$oalele : gu1ern+ri $riminale, .atronate di$tatorial de regele Carol I, $are, ast!el, de1ine
.rin$i.alul 1ino1at de $rimele $omise de armat+ 2m.otri1a *+ranilor r+s$ula*i 2n?AAA3
&e alt!el se s.une $+ re.rimarea s7ngeroas+ a r+s$oalelor din ?AAA l,a determinat .e Otto 1on <ismar$V, .rote$torul
.rusa$ului rege al Rom7niei, s+,l admoneste/e 2ntr,o s$risoare .e regele Carol, 2ntru$7t <ismar$V $onsidera $+
.rin$i.alul 1ino1at de generarea $au/elor $are au de$lan-at r+s$oalele era Carol, Otto 1on <ismar$V a$u/7ndu,l
totodat+ .e rege -i de $ru/ime neusti!i$at+ !at+ de *+ranii $are 2l a$$e.taser+ ne$ondi*ionat $a rege al lor3
Si 2n *ar+ Carol era $onsiderat .rin$i.alul res.onsa0il .oliti$, 1ino1at de de$lan-area -i, mai ales, de masa$rarea
*+ranilor r+s$ula*i, du.a $um reiese -i din urm+torul e.isod :
'n /iua de =K a.rilie>N mai ?AAA are lo$ o tentati1+ de atentat, 2m.otri1a regelui Carol I, $omis+ de sergentul Preda
97nt7naru, din garda $omunal+, $are s,a 2narmat $u arme de !o$ -i s,a .ostat 2n !ata .alatului -i, $7nd l,a 1+/ut .e rege
2n $a0inetul s+u, a tras = !o$uri de arm+ 2n !ereastra 2n $are a.+ruse Carol3 <ine2nteles $a regele Carol a s$+.at
ne1+t+mat, 2ns+ 97nt7naru a !ost arestat -i an$5etat, el moti17ndu,-i tentati1a de asasinat .rin a$u/area adus+
regelui Carol, $on!orm $+reia neam*ul 4regele 6este $au/a tuturor su!erin*elor *+ranilor, 97nt7naru de$lar7nd 2n tim.ul
an$5etei $+ neam*ul a ordonat aramtei s+ 2m.u-te *+ranii r+s$ula*i -i de a$eea el4 *+ranul rom7n6 a $onsiderat $a este
2ndre.t+*it s+,l u$id+ .e neam*ul u$iga- de *+rani3
Cu toate $+ r+s$oalele au !ost 2n+0u-ite de gu1ernul $onser1ator $riminal, $are a ordonat armatei s+ u$id+ *+ranii
!+r+ ni$i o ude$at+ .reala0il+, la s$ut tim. du.+ 2n$etarea e1enimentelor s7ngeroase generate de 2n+0u-irea
r+s$oalelor s+te-ti, 2n anul urm+tor, la N>?B a.rilie ?AAB, intra 2n 1igoare o lege .rin $are statul 1indea unui numar de
.este ?CC3CCC de !amilii *+rane-ti o su.ra!a*+ de K@M3KBD 5a, 4 nu 2m.o.riet+rea !+r+ .lat+ 6, ast!el $+ o mi$+ .arte a
*+ranilor a 0ene!i$iat dire$t de e1enimentele din ?AAA, 2ns+ a$east+ lege nu re/ol1a radi$al .ro0lema *+r+neas$+ -i era
ela0orat+ mai degra0+ .entru a .rotea marile .ro.riet+*i mo-iere-ti, $+$i a$east+ lege nu legi!era o real+ re!orm+
agrar+, $i doar sta0ilea $ondi*iile 2n $are unii *+rani .uteau $um.+ra de la stat terenuri agri$ole3
'n lo$ de $on$lu/ie, .utem s+ $onsider+m $+, indu0ita0il, r+s$oalele de la ?AAA au !ost generate de nemul*umirea
*+ranilor s+ra$i, e8.loata*i nemilos de mo-ieri -i de arenda-i, -i nu au !ost un instrument .oliti$ !olosit de o.o/i*ie .entru
a,l determina .e Carol s+,l demit+ .e <r+tianu, a-a $um sus*in unii istori$i tenden*io-i3Totodat+, .utem $onsidera $+
r+s$oalele din ?AAA au $onstituit momentul $are a $onsa$rat de.lin armata Rom7niei $a un $riminal organ de
re.resiune anti*+r+neas$+, .us la dis.o/i*ia mo-ierilor de $+tre $riminalii .oliti$ienii rom7ni 8eno!ilo$ra*i -i de $+tre
$riminalul rege .rusa$ al Rom7niei , demonstr7nd indu0ita0il $+ $riminalii .oliti$ieni 8eno!ilo$ra*i -i $riminalul rege
.rusa$ trans!ormaser+ armata 2ntr,un organ de re.resiune antidemo$rati$+, menit s+ re.rime $u 0rutalitate $riminal+
toate mani!est+rile antigu1ernamentale, $are .eri$litau .ri1ilegiile atot.uterni$ei 0urg5e/o,mo-ierimi 8eno!ilo$rate :
adi$+ .eri$litau .ri1legiile 2ntregii elite rasiste3 Criminala elit+ !ormat+ din 0urg5e/o,mo-ierimea 8eno!ilo$rat+,
$oordonat+ -i sus*inut+ de $riminalul .rusa$, Carol I3
32
RGSCOALELE &I% ?BCN
R+s$oalele din ?BCN au !ost generate tot de a$elea-i $au/e an$estrale, $are generaser+ -i r+s$oalele din ?AAA -i
din anii urm+tori, deoare$e .oliti$ienii 1remii, 2n !runte $u regele Carol I, de$larau 2n di1erse o$a/ii $+ 1or re/ol1a
.ro0lemele *+r+nimii, 2ns+, 2n realitate, gu1ernele, $amerele .arlamentului -i regele nu ela0orau legi $are s+ u-ure/e
.o1ara e8.loat+rii *+ranilor de $atre mo-ieri, ela0or7nd numai legi $are a$ordau !a$ilit+*i mo-ierimii -i, mai ales,
0urg5e/iei, $are era 2ntr,o as$ensiune $ontinu+ -i de1enea tot mai numeroas+, 2nlo$uind tre.tat mo-ierimea3
&e-i 2n ultimul de$eniu al se$3 (I( -i 2n$e.utul se$3(( .rodu$*ia agri$ol+ se du0lase 2n marile e8.loata*ii agri$ole,
4 $a urmare a introdu$erii noilor te5nologii de me$ani/are a agri$ulturii, $are !a$ilitau o0*inerea de .rodu$*ii tot mai
mari6, marea masa a *+ranilor rom7ni,4.este un milion de !amilii de *+rani, $are de*ineau 2m.reun+ a.ro8imati1
D3DCC3CCC 5a , de regul+ terenurile mai .u*in !ertile6 de*inea o su.ra!a*+ mai mi$+ de$7t $ei a.ro8imati1 @3?CC de
mo-ieri, $are de*ineau D3NCC3CCC 5a, 4de o0i$ei 2n /onele $ele mai !ertile6 -i de-i unii *+rani !useser+ 2m.ro.riet+ri*i $u
.lat+, disensiunile dintre mo-ieri4arenda-i6 -i *+rani se ad2n$eau, ast!el $+ .7n+ 2n ?BCN au mai a1ut lo$ numeroase
r+s$oale *+r+ne-ti, de mi$+ am.loare, $are .re1esteau .ar$+ geno$idul $are a1ea s+ !ie de$lan-at 2n ?BCN de $riminalii
gu1ernan*i, 2n !runte $u regele Carol I 3
&a$+ 2n ?AAA, 2naintea 2n$e.erii r+s$oalelor, *ara era gu1ernat+ de li0erali, 2n ?BCN *ara era gu1ernat+ de
$onser1atori 4G5eorg5e Gr3Canta$u/ino .rim,ministru 6 iar li0eralii erau 2n o.o/i*ie, de$i rolurile se in1ersaser+3 A$est+
in1ersare 2n1ino1+*ea deo.ortri1+ am0ele .artide, $are se su$$edau la gu1ernare, -i demonstra indu0ita0il $+ ni$i
li0eralii -i ni$i $onser1atorii nu au !ost .reo$u.a*i 1reodat+ serios de re/ol1area de$ent+ a .ro0lemelor gra1e $u $are se
$on!runtau *+ranii rom7ni -i, de a$eea, 2n .rim+1ara anului ?BCN au 2n$e.ut iar r+s$oalele *+r+ne-ti3
Primele r+s$oale au 2n$e.ut de ast+ dat+ 2n Moldo1a, la data de A>=? !e0r3 ?BCN 2n satul 9l+m7n/i din ude*ul
<oto-ani, iar .rin$i.ala re1endi$are a r+s$ula*ilor era sinteti/at+ 2n dolean*a an$estral+ a *+ranilor „#rem .am7nt H „ ,
ignorat+ .ermanent de gu1ernan*i, $+$i *+ranii r+s$ula*i .uneau a$$entul .e a$ordarea de .+m7nt !+r+ .lat+ -i !+r+
$ondi*ii 2nro0itoare .entru *+rani, a-a $um au !ost 2m.ro.riet+ririle anterioare3
'n s$urt tim. 2n$e. s+ se r+s$oale -i *+ranii din alte sate -i din alte ude*e ale Moldo1ei, 2ns+ -i a$este r+s$oale se
des!+-urau la !el $a 2n ?AAA, adi$+ nu erau $oordonate de un $omandament al r+s$ula*ilor, nu erau simultane, $i erau
su$$esi1e, de/ordonate, $eea $e a .ermis $onser1atorilor $riminali ; $are a1eau dea e8.erien*a $rimelor anti*+r+ne-ti
din ?AAA ; s+ 2n$ea.+ ra.id „.a$i!i$area" satelor r+s$ulate, 2ns+ de ast+ dat+ $onser1atorii au !ost .ani$a*i, deoare$e
a$*iunile *+ranilor r+s$ula*i .+reau mai $oordonate, erau s.riinite -i de mun$itorii din marile ora-e, iar $oloane de
r+s$ula*i au .atruns 2n unele ora-e mari3 La D>?M martie are lo$ .rima $io$nire dintre *+ranii r+s$ula*i -i armat+, la
Pa-$ani, unde mun$itorii $e!eristi de la de.oul lo$al eli0erea/+ din tren *+ranii aresta*i anterior de armat+, iar la @>?N
33
martie o $oloana de .este =3CCC de r+s$ula*i .atrunde 2n <oto-ani, unde au lo$ $ion$niri s7ngeroase $u armata, $are
trage 2n r+s$ula*i, !+$7nd .rimele 1i$time .rintre *+rani3
Conser1atorii, .ani$a*i de !a.tul $+ 2n tim. $e aramata „.a$i!i$a" o r+s$oal+ dintr,un sat, 2n alte sate 2n$e.eau alte
r+s$oale, e8tin/7ndu,se ra.id at7t 2n Moldo1a, $7t -i 2n Muntenia -i Oltenia, renun*+ la gu1ernare la ?=>=K mart3 iar
regele Carol I amenin*+ .oliti$ienii $+ el 1a a0di$a, da$+ ei nu s7nt $a.a0ili s+ re.rime ra.id r+s$oalele3 'n a$eea-i /i
regele 2n$redin*e/+ .uterea li0eralilor, &imitrie A3 Sturd/a !iind desemnat -e! al gu1ernului minoritar, iar ministerele
$+rora le re1enea misiunea $riminala de a „.a$i!i$a" *+ranii s7nt 2n$redin*ate lui I3I3C3<r+tianu ; Ministerul de Interne ; -i
generalului Al3A1eres$u ;Ministerul de R+/0oi3 Parlamentarii, lu7nd $uno-tint+ de soli$itarea tran-ant+ a regelui, -i
.ani$a*i de am.loarea r+s$oalelor, se 2ntrunes$ ra.id 2n -edin*+ $omun+ la data de ?D>=M mart3 -i, du.+ de/0ateri
„.atrioti$e" , .arlamentarii de$id la unison $+ singura solu*ie re/ona0il+ de re/ol1are a $ri/ei gu1ernamentale -i so$iale
gra1e este sus*inerea ne$ondi*ionat+ de $+tre toate !or*ele .oliti$e re.re/entate 2n .arlament a gu1erului li0eral
minoritar -i, ast!el, gu1ernul minoritar li0eral 0ene!i$ia/+ de s.iinul ne$ondi*ionat, a.roa.e unanim, al .arlamentarilor,
$eea $e demonstrea/+ indu0ita0il $+ de ast+ dat+ .arlamentul, 2n totalitate, la soli$itarea $riminalului rege Carol I,
de1ine !a$torul de$ident al $rimelor $are 1or urma3
Este edi!i$ator s+ $onsemn+m numai $7te1a $u17ntari ale .arlamentarilor, din /iua de ?D>=M mart3 ?BCN, 2n $are
gu1ernul $riminal li0eral a !ost in1estit de $+tre $ele dou+ $amere $u .uteri dis$re*ionare, .entru a masa$ra *+ranii,
.entru a 2ntelege $+ toate r+s$oalele *+r+ne-ti din Rom7nia erau generate de i.o$ri/ia $riminal+ a .oliti$ienilor -i nu de
a-a,/isele .orniri $riminale ale *+ranilor3
Iat+ $7te1a !r7nturi, re.re/entati1e 2n a$est sens, din $u17nt+rile unor .oliti$ieni !runta-i, $are ilustrea/+ sadismul
.oliti$enilor din ta0erele a.arent ri1ale :
O &imitrie A3Sturd/a, .rim,ministru li0eral desemnat : „ S+ le des$5idem o$5ii !ra*ilor no-tri ast+/i r+t+$i*i -i
r+/1r+ti*i, $+ oamenii nu .ot tr+i ni$+ieri -i ni$iodat+ 2n de/ordine3 „4si$6 H
Iat+ $7t+ i.o$ri/ie $u.rinde a$est s$urt .asa din $u17ntarea $elui mai $riminal .rim,ministru de .2n+ atun$i, $+$i 2n
realitate mo-ierii -i *+ranii rom7ni nu au !ost ni$iodat+ !ra*i, iar ordinea la $are se re!erea el era de !a.t di$tatura im.us+
de mo-ieri, 2m.otri1a $+reia lu.tau de !a.t *+ranii rom7ni3 Si mai ne!eri$it+ -i mai $riminal+ este e8.resia „S+ le
des$5idem o$5ii !rati*or no-tri333" rostit+ de $el $are .ra$ti$ a 2n$5is o$5ii multor mii de *+rani, at7t la !igurat, $7t -i la
.ro.riu, $+$i, du.+ unii autori $ontem.orani, autorit+*ile statului ar !i u$is atun$i .este ??3CCC de *+rani3
O &imitrie A3Sturd/a, .rim,ministru desemnat : „Lu7nd a$east+ 5otar7re, nu mai st+m 2n dou+ $7m.uri inimi$e, $i
lu$r+m 2m.reun+ .entru 0inele -i !eri$irea .atriei $omune"3
Si a$est .asa $u.rinde $inismul a$estui .oliti$ian $riminal, $+$i el soli$ita ad1ersarilor s+i $onser1atori s.riin
ne$ondi*ionat .entru masa$rarea *+ranilor r+s$ula*i42l -i o0*ine6 2ns+ a$est $riminal nu s.unea $um .uteau 0ene!i$ia
de 333" 0inele -i !eri$irea .atriei $omune3 „ *+ranii u$i-i de $+tre .oliti$ieni3 Este $lar $+ de !a.t el se re!erea doar la
!eri$irea -i la 0inele mo-ierimii -i 0urg5e/iei, $are se aliau .entru a re/ol1a radi$al .ro0lema *+r2neas$+333.rin $rim+ -i
de$i nu se re!erea la 0inele -i la !eri$irea *+ranilorH
34
Si $onser1atorii s7nt la !el de $ini$i -i de $riminali, $+$i TaVe Iones$u 2ndemna .arlamentarii s+ renun*e la ri1alit+*ile
.artini$e -i s+ s.riine ne$ondi*ionat gu1ernul li0eral $riminal, 2ntru$7t s$o.ul a$estui gu1ern $riminal era $omun
tuturor .arlamentarilor, li0eralii lu.t7nd .entru333"s$+.area .atriei „ H
Si mai $riminal+ este inter1en*ia -i $on$e.*ia altui $onser1ator ;Ion La5o1ari ; $are sus*inea demersul $riminal al lui
TaVe Iones$u -i 2i 2ndemna .e .arlamentari s+ sus*in+ gu1ernul li0eral, 2ndemn7nd !+*i- la $rime anti*+r+ne-ti, $+$i el
sus*inea $+ gu1ernul tre0uie s+ „sting+ !o$ul" 4s+ u$id+ *+ranii r+s$ula*i 6iar a.oi s+ $er$ete/e $au/ele $are au
determinat de$lan-area r+s$oalelor, $a -i $7nd .oliti$ienii nu ar !i $unos$ut ade1+ratele $au/e3
Cel .u*in la !el de $riminal+ -i $onser1atoare a !eudalismului este -i inter1en*ia lui P3P3 Car., $are de$lara $+ s.riin+
ne$ondi*ionat gu1ernul li0eral, 2ns+, d7nd do1ad+ de un $inism teri0il, de$lara : „ Lu$rurile a$estea ating interese
multi.le, interese mari, interese $are ar tre0ui s+ !ie sa$re -i d,lor de la gu1ern, .re$um ne s7nt sa$re nou+3 'n *ara
a$easta nu a1em numai s+teni,4 $2te1a milioane, n3a3 62n *ara a$easta a1em .ro.rietari, 4 a.ro8imati1 @3CCC ,n3a3 62n
*ara a$easta a1em o $ultur+333 „ , $ini$ul $riminal Car. milit7nd $5iar -i 2n a$ele momente teri0ile .entru ignorarea
.ro0lemelor *+r+ne-ti reale, el $er7nd im.erati1 gu1ernului li0eral $riminal s+ a.ere .ri1ilegiile mo-ierimii, $5iar
u$ig7nd *+ranii, milit7nd !+*i- .entru .oliti$a $riminal+ a minoritaro$ra*iei elitiste 5o5en/ollerniste3
Pus 2n !a*a unor asemenea de$lara*ii de sus*inere ne$ondi*ionat+ a gu1ernului li0eral $5iar -i de $+tre ri1alii
$onser1atori, &3A3Sturd/a mul*umea $u satis!a$*ie .arlamentarilor $are autori/au !+r+ re/er1e $omiterea $elui mai
$um.lit geno$id anti*+r+nes$ din 1remea a$eea -i se angaa s+ „.a$i!i$e" *ara .rin mo0ili/area armatei $a 2n 1reme de
r+/0oi, gu1ernul, .arlamentul -i regele autori/7nd ast!el $rimele li0erale, $are au 2ngro/it nu numai Rom7nia, $i -i
Euro.a a$elor 1remuri, regele Carol I !iind ini*iatorul -i organi/atorul .rimului geno$id al se$3 (( din Rom7nia -i din
Euro.a3
Li0eralii, sus*inu*i $5iar -i de ad1ersarii lor .oliti$i tradi*ionali 4$onser1atorii demisionari6 -i, la ordinul $riminal al regelui,
tre$ ra.id la re.rimarea r+s$oalelor, mo0ili/7nd o armat+ im.resionant+4 numai .entru .a/a $a.italei a !ost mo0ili/at+
o armat+ de ?K3CCC de militari 6 tans!orm7nd *ara 2ntr,un ade1+rat teatru de r+/0oi -i, de-i *+ranii nu !ormau o armat+ -i
ni$i nu a1eau arme, re.rimarea r+s$oalelor a !ost organi/at+ !oarte minu*ios, $a o ade1+rat+ $am.anie militar+ de
r+/0oi, !iind $oordonat+ de un $omandament $entral, 2n !runte $u $ei doi $riminali: A1eres$u si <r+tianu3 Cei doi
$riminali, e8e$ut7nd ordinele $riminalului Carol I, au de$lan-at un ade1+rat r+/0oi $i1il, dis.ro.ro*ionat 2ns+, armata
inter1enind 2n $on!li$tul dintre *+rani -i mo-ieri, de .artea mo-ierilor, masa$r7nd !+r+ mil+ -i !+r+ dis$ernam7nt *+ranii,
$are nu erau organi/a*i $a o armat+ -i nu de*ineau arme, $riminalii militari u$ig7nd mii de *+rani: tineri -i 0+tr7ni,
0+r0a*i -i !emei -i $5iar -i $o.ii F !+r+ a aresta -i !+r+ a ude$a *+ranii r+s$ula*i3
&intre .oliti$ienii 1remii s,au remar$at $a ade1+ra*i $riminali, $oordonatori ai unor ade1+rate masa$re *+r+ne-ti,
A1eres$u -i <r+tianu, dar -i 2ntregul gu1ern li0eral minoritar, $are .ra$ti$ a $omis un ade1+rat geno$id 2m.otri1a
*+ranilor r+s$ula*i,4 unele surse din e.o$+ sus*ineau $+ num+rul real al 1i$timelor ar !i !ost de a.ro8imati1 =C3CCC de
*+rani u$i-i 6 armata $ondus+ de generalul $riminal A1eres$u !olosind 2n multe r7nduri $5iar -i artileria, .entru a
0om0arda satele r+s$ula*ilor, iar <r+tianu $ontinu7nd masa$rele -i du.a $e satele r+s$ulate erau „.a$i!i$ate" de
armat+, $+$i organele ministerului de interne 2i e8e$utau dire$t, !+r+ ni$i o ude$at+, .e *+ranii $onsidera*i a !i 1ino1a*i
de de$lan-area r+s$oalelor, sau asistau indi!erente la ade1+ratele atro$it+*i anti*+r+ne-ti, de$lan-ate 2m.otri1a
3(
r+s$ula*ilor de mo-ierii -i arenda-ii 2ntor-i la mo-ii, $are torturau *+ranii r+s$ula*i -i $5iar u$ideau $u m7inile lor *+ranii
$onsidera*i a !i .rin$i.alii 1ino1a*i de de$lan-area r+s$oalelor3
&u.+ „.a$i!i$area" $riminal+ a satelor rom7nesti au $ontinuat arest+rile -i torturarea t+ranilor, $are erau ude$a*i $a -i
$riminalii de r+/0oi, 2ns+ istoriogar!ia o!i$iala a momentului nu a $onsemnat ni$iodat+ o statisti$+ o!i$ial+ 2n $are s+ !ie
re!le$at num+rul real, !oarte mare, al *+ranilor u$i-i, aresta*i -i $ondamna*i, .entru $+ autorita*ile $riminale ale monar5iei
nu doreau $a num+rul real al $elor u$i-i, aresta*i -i $ondamna*i s+ !ie $unos$ut, at7t 2n *ar+, $7t -i 2n a!ara *+rii3
Tre0uie s+ .re$i/+m $+ num+rul real al 1i$timelor nu este $unos$ut i ni$i des!+ urarea e1enimentelor nu este ș ș
.re/entat+ detaliat 2n istoriogra!ia din Rom7nia deoare$e $riminalul gu1ern li0eral a ordonat distrugerea tuturor
do$umentelor re!eritoare la a$est geno$id anti*+r+nes$, .entru a as$unde dimensiunile reale ale $um.litului m+$el -i
.entru a .utea !alsi!i$a datele reale, dis$ul.7nd $riminalii, 0a $5iar eroi/7ndu,i .e $riminalii li0erali &3A3 Sturd/a, Al3
A1eres$u, I3I3C3<r+tianu .re$um -i .e regele,$riminal Carol I3
&u.+ $e *ara a !ost „.a$i!i$at+" de armata $riminal+, $riminalii .oliti$ieni, 2n !runte $u regele $riminal Carol I, au luat
doar unele m+suri .o.uliste, .entru a mai $alma *+r+nimea, !+r+ a le/a .ri1ilegiile marii mo-ierimi : m+suri $are nu
re/ol1au .ro0lema *+r+neas$+, $i doar am7nau sine die a$east+ re/ol1are -i men*ineau .eri$olul de$lan-+rii altor
r+s$oale 2n 1iitor3
Anali/7nd $5iar -i su$$int a$este doua momente male!i$e *+ranilor rom7ni, 4r+s$oalele de la ?AAA -i de la ?BCN6
generate de $lasa .oliti$+ i.o$rit+ -i $riminal+, .utem 2ntelege $7t de „0ene!i$+" a !ost .entru *+ranii rom7ni regalitatea,
s.riinit+ ne$ondi*ionat de .oliti$ienii 8eno!ilo$ra*i -i, e1ident, .utem o0ser1a $7t de $riminali au !ost to*i .oliti$einii
rom7ni din a$ele 1remuri, $are au u$is *+ranii -i 2n ?AAA 4 a.o8imati1 K3CCC6-i 2n ?BCN 4a.ro8imati1 ??3CCC, mai mult
de$it du0lu !a*+ de ?AAA 6, .entru $+ .oliti$ienii, 2n !runte $u regele $riminal, nu au !ost ni$iodat+ interesa*i de
re/ol1area real+ a .ro0lemelor milioanelor de *+rani, $i au sus*inut $5iar -i du.+ ?BCN doar .ri1ilegiile $7tor1a mii de
mo-ieri3
Politi$ienii rom7ni dis.re*uies$ .ro!und *+ranii $5iar -i 2n /iua de ast+/i, $+$i 2n anul =CCN, $7nd se 2m.linea un se$ol
de la $omiterea $um.litului geno$id anti*+r+nes$, un .rimar igno0il din Pite-ti a dat os de .e so$lul s+u o statuie
dedi$at+ unui sim0oli$ *+ran rom7n -i a 2nlo$uit,o $u statuia unuia dintre $riminalii *+ranilor, un anume <r+tianu, iar
autorita*ile rom7ne-ti din =CCN ; gu1ernul minoritar li0eral, $ondus de T+ri$eanu, sus*inut de P3S3&3 , nu au organi/at
ni$i o mani!estare $omemorati1+ .entru a aminti rom7nilor $um.litul geno$id anti*+r+nes$ din ?BCN, 2ns+ numele
odioase ale regelui Carol I, ale <r+tienilor -i ale tuturor $riminalilor .olti$ienii !runta-i din a$ele 1remuri grele , li0erali -i
$onser1atori, deo.otri1+ , s7nt .re/enti/ate !+r+ en+ 2n mentalul $ole$ti1 al rom7nilor, a$este nomina odiosa !iind
$onsa$rate $a nume ale unor eroi na*ionali H !iind atri0uite .ermanent unor institu*ii ale statului ; -$oli generale, li$ee,
teatre, s.itale et$3; 0a $5iar -i unor lo$alit+*i sau str+/i din lo$alit+*i ale Rom7niei 3
A$tele $riminale ale autorit+*ilor $entrale din a$ea 1reme, 2n !runte $u regele Carol I , ies -i mai 0ine 2n e1ident+, da$+
1om $om.ara a0u/urile -i $rimele $omise de autorit+*i,4at7t 2n tim.ul r+s$oalelor, $7t -i 2n .erioadele de a$almie
so$ial+6, $u .re1ederile $onstitu*iei 8eno$rati$e de la ?AMM3 Pre1ederi .e $are istori$ii 8eno!ilo$ra*i, o0edien*i dinastiei
nem*e-ti din Rom7nia, le .re/int+ -i a/i $a !iind modele de .re1ederi demo$rati$e, :uit7nd" s+ men*ione/e $+ a$ele
.re1ederi demo$rati$e se a.li$au numai 2n $a/urile $are .ri1eau a.+rarea dre.turilor $et+*ene-ti ale elitei 0urg5e/o,
36
mo-iere-ti 4 $2te1a /e$i de mii, sau $e1a .este ?CC3CCC de $et+*eni 6 -i nu se a.li$au ni$iodat+ atun$i $7nd ar !i tre0uit
s+ !ie a.+rate -i dre.turile $et+*ene-ti ale $elor $7te1a milioane de *+rani, $are !ormau maoritatea $o17r-itoare a
.o.orului rom7n3 Cu toate $+ istori$ii 8eno!ilo$ra*i s,au straduit s+ 2l denigre/e .e Cu/a -i s+,l eroi/e/e .e $riminaul
rege Carol I , $are a masa$rat /e$i de mii de *+rani rom7ni , 2n mentalul $ole$ti1 al *+ranilor Cu/a a r+mas $a
domnitorul $are a 2n$er$at s+ o!ere -anse mai 0une de 1ia*+ .entru *+rani -i din a$east+ $au/+ a !ost detronat de
mo-ierii $are se o.uneau $ategori$ eman$i.+rii *+ranului rom7n, 2n tim. $e Carol I a r+mas 2n mentalul $ole$ti1 al
*+ranilor $a regele $riminal $are a masa$rat *+ranii 2n ?AAA -i 2n ?BCN, trag7nd $5iar -i $u tunurile 2n *+ranii r+s$ulati3
Se s.une $+ atun$i $7nd a au/it 0u0uiturile tunurilor $are tr+geau sal1e de sla1+, $u .rileul 2ns$+un+rii sale $a .rin$i.e
al Rom7niei, .rusa$ul Earl ar !i e8$lamat 2n ?AMM „ Asta,i mu/i$a $e,mi .la$e H" H 333Si at7t de mult i,a .l+$ut a$esta
„mu/i$+" $riminalului .rusa$, 2n$7t 2n ?BCN le,a o!erit gratuit -i *+ranilor r+s$ula*i $riminala „mu/i$+" .rusa$+ regal+3
&u.a $um se -tie, sigura „1in+" a *+ranilor a !ost 2ndr+/neala lor de a se re1olta 2m.otri1a asu.ririlor nemiloase ale
mo-ierilor -i ale statului -i, de-i a$easta 2ndra/neal+ a *+ranilor a !ost generat+ $5iar de l+$omia mo-ierilor, $are
deseori atingea $ote .aro8isti$e, intensi!i$7nd asu.rirea *+ranilor .7n+ la limita su.orta0ilit+*ii umane, $riminalele
autorit+*i ale statului au 2n1inuit *+ranii de !ie$are dat+ -i au $omis dou+ geno$iduri anti*+rane-ti $u re.eti*ie4 ?AAA -i
?BCN6, !ero$itatea .oliti$ienilor rom7ni 2ngro/ind Rom7nia -i Euro.a a$elor tim.uri $um.lite -i, de a$eea, $rimele
anti*+r+ne-ti din Rom7nia tre0uie s+ !ie demas$ate -i nu mas$ate, iar „.a$i!i$atorii" *+ranilor r+s$ula*i 4 rege, .oliti$ieni -i
militari 6 nu tre0uie s+ !ie eroi/a*i, $i tre0uie s+ !ie .re/enta*i $a !iind $ei mai mari $riminali $are " re/ol1au „ .ro0lemele
*+ranilor .rin $rime, u$ig7nd *+ranii $are $er-eau, .entru ei -i .entru urma-ii lor, dre.tul inaliena0il la o 1ia*+ mai
demn+3
RGP<OIUL ROM_%O,<ULGAR
&e-i Rom7nia nu a !ost im.li$at+ dire$t 2n .rimul r+/0oi 0al$ani$, $are a 2n$e.ut la =M se.t>B o$t3?B?=, 2ntre Alian*a
<al$ani$+ 4!ormat+ din <ulgaria, Ser0ia, Gre$ia -i Muntenegru6-i Im.eriul Otoman -i s,a 2n$5eiat la ?N>DC mai ?B?D, $u
1i$toria $oali*iei antiotomane, .utem $onsidera $+ Rom7nia a re.urtat un su$$es .oliti$ $olateral, $+$i la =M a.r3> B mai
?B?D se semnea/+ la Peters0urg un .roto$ol 2ntre <ulgaria -i Rom7nia, .rin $are <ulgaria $eda Rom7niei ora-ul
Silistra 41e$5iul &urostorum, st+.7nit de Mir$ea $el <+tr7n6-i alte $7te1a lo$alit+*i mai mi$i din 2m.reurimi3
'n s$urt tim., 2ntre alia*ii $oali*iei antiotomane 2n$e.e al doilea r+/0oi 0al$ani$, de ast+ dat+ 2ns+ se !ormea/+ o $oali*ie
anti0ulg+reas$+, la $are, 2n a!ar+ de !o-tii alia*i ai <ulgariei 4Ser0ia si Gre$ia6 mai ader+ s.re s!7r-itul r+/0oiului -i
Tur$ia -i Rom7nia3
Tur$ia a .ro!itat de !a.tul $+ tru.ele <ulgariei erau 2n$le-tate 2n lu.te grele $u tru.ele gre$e-ti -i s7r0e-ti -i a reo$u.at
!+r+ lu.t+ ora-ul Adriano.ol -i 2m.reurimile, iar Rom7nia, $are .rimise de la 0ulgari ora-ul Silistra .entru $+ 2n tim.ul
.rimului r+/0oi 0al$ani$ .+strase o neutralitate 0ine1oitoare !a*+ de <ulgaria, a .ro!itat de !a.tul $+ la grani*a dintre
<ulgaria -i Rom7nia nu erau tru.e im.ortante -i a ata$at <ulgaria3 'n a$este $ondi*ii, de-i <ulgaria re.urta su$$ese
militare at7t 2m.oti1a gre$ilor, $7t -i 2m.otri1a s7r0ilor, <ulgaria a !ost ne1oit+ s+ $ear+ .a$e, de-i a1antaele .e $are le
o0*inuse .rin lu.te 2m.otri1a Gre$iei -i a Ser0iei .uteau !i .ierdute3 &u.+ $e se semnea/+ un armisti*iu, se organi/ea/+
Con!erin*a de .a$e de la <u$ure-ti, $are $onsemna .ra$ti$ 2n!r7ngerea <ulgariei -i 2m.+r*irea 2ntre Ser0ia, Gre$ia -i
3"
Tur$ia a teritoriilor .e $are <ulgaria le $u$erise 2n .rimul r+/0oi 0al$ani$, <ulgaria .ier/7nd totodata -i a-a,numitul
Cadrilater 4 ude*ele &urostor -i Calia$ra 6 $are era $edat Rom7niei3
&in a$east+ s$urt+ .re/entare a e1olutiei $elui de al doilea r+/0oi 0al$ani$, re/ult+ indu0ita0il $+ 2n ?B?D Rom7nia a
ata$at mi-ele-te *ara 1e$in+, de-i <ulgaria $edase Rom7nei Silistra -i im.reurimile3 Ata$ul 2m.otri1a <ulgariei a !ost
ordonat de regele german al Rom7niei, Carol I, de-i .e tronul <ulgariei era tot un neam* -i tot un Ho5en/ollern3 Mitul
sta0ilit+*ii generate de monar5ia nem*eas$+ din Rom7nia s,a s.ul0erat iar, $+$i $5iar -i 2nrudirea dintre !amiliile regale
nu re.re/enta ni$i o garan*ie .entru .a$e $i, dim.otri1+, genera a1enturi r+/0oini$e, orgoliile regilor !iind mai .resus de
intersele reale ale .o.oarelor .e $are ei le $ondu$eau -i le e8.loatau 3
&e-i a.arent a$este dou+ r+/0oaie 0al$ani$e .ar a !i !ost ni-te r+/0oaie de interes lo$al, 2n realitate a$este dou+
r+/0oaie 0al$ani$e au !ost .re$ursoarele marelui r+/0oi im.erialist mondial, $are 1a 2n$e.e 2n ?B?@, nu 2nt7m.l+tor,
to$mai din <al$ani, *+rile 0al$ani$e din /on+ !iind r71nite de $ele dou+ mari alian*e ri1ale ; Antanta -i Puterile Centrale
, iar a1entura r+/0oini$+ a Rom7niei 2n <ulgaria a1ea s+ !ie !atal+ .o.orului rom7n, du.a $e Rom7nia a 2n$e.ut o nou+
a1entur+ 0eli$oas+ 2n ?B?M3
S9IRSITUL &OM%IEI LUI CAROL I
&es.re s!ir-itul domniei lui Carol I nu se $unos$ date .re$ise, 2ns+ se stie $u $ertitudine $+ arogantul .rusa$ a 2n$etat
din 1ia*+ la .u*in tim. du.+ de$lan-area Primului R+/0oi Im.erialist Mondial, 2n 2m.reur+ri in$erte3 Moartea regelui
Carol I, inter1enit+ su0it la data de =N se.tem0rie>?C o$tom0rie ?B?@, a !ost atri0uit+ de/ilu/iilor sale $um.lite,
generate de re!u/ul .oliti$ienilor rom7ni de a a.ro0a im.li$area Rom7niei 2n r+/0oi al+turi de Germania, a-a $um dorea
Carol I3 'n $onte8tul i/0u$nirii Primului R+/0oi Im.erialist Mondial, Carol dorea $a Rom7nia s+ intre 2n r+/0oi al+turi de
Germania -i de alia*ii s+i, 2ns+, .entru .rima dat+ 2n lunga sa domnie, .oliti$ienii rom7ni s,au o.us $ategori$ a$estei
ini*iati1e regale, sus*in7nd $+ neutralitatea armat+ a Rom7niei este $ea mai $ore$t+ o.*iune strategi$+3 Politi$ienii
rom7ni erau di1i/a*i 2n dou+ ta0ere ri1ale ; o ta0+r+ !ilogerman+, aliat+ a regelui, -i o ta0+r+ ri1al+, anglo!il+ -i !ilorus+
, -i !ie$are ta0+r+ ar !i dorit $a Rom7nia s+ intre 2n r+/0oi aliindu,se, !ie $u Antanta, !ie $u Puterile Centrale, $on!orm
a!init+*ilor ta0erei res.e$ti1e, 2ns+ to$mai a$este disensiuni ale .oliti$ienilor au determinat neutralitatea armat+ a
Rom7niei, mai ales $+ ni$i o ta0+r+ nu dis.unea de o maoritate $are s+,i .ermita s+ im.un+ 1oin*a sa ta0erei ri1ale3
Se s.une $+ 2n a$est $onte8t, at7t de ostil lui Carol, arogantul .rusa$ a !ost a!e$tat at7t de gra1 de re!u/ul $ategori$ al
.oliti$ienilor rom7ni de a satis!a$e dolean*ele sale 0eli$oase, 2n$7t ar !i su!erit un ata$ de $ord -i ar !i murit su0it, 2ns+
unele surse neo!i$iale sus*in $+ de !a.t .rusa$ul s,ar !i sinu$is, deoare$e nu su.orta umilin*a la $are !usese su.us de
.oliti$ienii rom7ni3 Ast!el s!7r-ea Carol, .un7nd $a.+t $elei mai lungi, $elei mai s7ngeroase, $elei mai ne!aste -i $elei
mai $riminale dintre domniile de .7n+ atun$i ale s.a*iului rom7nes$3
Ca o $on$lu/ie su$$int+ a domniei lui Carol I , tre0uie s+ men*ion+m $+ da$+ !a$em a0stra$*ie de !astuosul !esti1ism
grandoman, a!i-at de Carol 2n ori$e 2m.reurare, .ersonaul Carol s,a e1iden*iat $lar 2n lunga,i domnie .rin : $ara$terul
.er1ers F $ru/imea !a*+ de .o.orul rom7nF dis.re*ul rasist .ro!und48eno!o06 !a*+ de rom7niF setea de 2na1u*ireF
38
dis.re*ul su1eran al su1eranului !a*+ de 1alorile demo$rati$e et$3 Tre0uie s+ men*ion+m $+ 1ina $ea mai mare .entru
tragediile generate .o.orului rom7n de $+tre Carol I tre0uie 2m.+r*it+ 2n egal+ m+sur+ 2ntre su1eranul tiran -i .olti$ienii
8eno!ilo$ra*i rasisti, $are l,au instalat .e Carol .e tronul Rom7niei -i au gu1ernat *ara al+turi de rege3
Lunga domnie a lui Carol a !ost sinteti/at+ de Caragiale 2n .am!letul „Mare !arsor, mari gogomani" 2n $are autorul
demas$+ !esti1ismul neusti!i$at, organi/at de .oliti$ienii o0edien*i lui Carol, e1iden*iind -i 8eno!ilo$ra*ia ser1ila a
„gogomanilor" $oru.*i ,a$este .ersonae igno0ile -i imunde din urul su1eranului ; .re$um -i $ara$terul real, !rust, al
su1eranului !arsor, din $are red+m $7te1a !ragmente :
„ Un $omediante de 0ra1ur+
^oa$+ de .atru/e$i de ani,
9+$7nd enorm+ te1atur+
'n !a*,a ni-te gogomani3X333Z
Si,n$et,2n$et,to*i gogomanii
&e,a$est !arsor au !ost ne0uni FX333Z
C+,n lo$ s+ .oarte o ti$5ie,
Ca un !arsor $e este, el
Si,a .us .e $a. $u !udulie
O $as$+ m7ndr+ de o*el3X333Z
%o0il metal nu e o*elul,
&ar s$um. destul, destul de greu333
Ca rol !u mare mititelul H
Hai, gogomani, la u0ileu H"
&OM%IA LUI 9ER&I%A%&
IMPLICAREA ROM_%IEI '% RGP<OI
&omnia lui 9erdinand, 2n$e.ut+ la =N se.tem0rie>?C o$tom0rie ?B?@, nu de0uta su0 $ele mai 0une aus.i$ii, $i
dim.otri1+, 1iitorul .+rea tot mai sum0ru, mai ales $+ r+/0oiul 2n$e.use -i am0ele ta0ere $om0atante 4Antanta -i
Puterile Centrale 6 e8er$itau .resiuni di.lomati$e intense, .entru a,l determina .e su1eranul Rom7niei s+ im.li$e
armatele *+rii 2n noul r+/0oi3 Ceea $e $rea un dis$on!ort teri0il regelui era !a.tul $+ .oliti$ienii rom7ni erau di1i/a*i, 0a
$5iar -i !amilia regal+ era di1i/at+, $+$i 9erdinand sus*inea $ategori$ im.li$area Rom7nei 4 .atria ado.ti1+6 2n r+/0oi
al+turi de Germania 4.atria real+ a lui 9erdinand6, 2n tim. $e !o$oasa,i so*ie, regina Maria, sus*inea la !el de $ategori$
3#
$+ armatele Rom7niei tre0uie s+ se im.li$e 2n r+/0oi al+turi de Anglia -i de Rusia 4 a-a s,a -i 2nt7m.lat6 de-i solu*ia
$ea mai $ore$ta era .+strarea neutralit+*ii3
&u.+ $um se -tie, $riminalul I3C3<r+tianu l,a sele$tat .e 9erdinand $a .re/umti1 mo-tenitor al lui Carol to$mai .entru
$a era la0il .is5i$ -i mane1ra0il, li.sit de .ersonalitate, <r+tianu s.er7nd $+ un ast!el de rege 1a !i mani.ulat total de
!iul s+u, I3I3C3 <r+tianu, desemnat de el mo-tenitor al333P3%3L -i .reg+tit intens .entru a de1eni .oliti$ianul numarul unu
2n Rom7nia3 Per!idul I3C3<r+tianu a omis din a$easta e$ua*ie rasist+ $riminal+, 8eno!ilo$rat+, $+ regii se mai -i
$+s+tores$ -i nu s,a g7ndit ni$i un moment $+ 9erdinad 1a !i mani.ulat total $5iar de so*ia sa, rolul .oliti$ienilor 2n
in!luen*area de$i/iilor regelui !iind minor3 Ast+/i 2ns+, 8eno!ilo$ra*ii regali-ti sus*in $+ 9erdinand ar !i !ost un rege
energi$, de-i .ersonalitatea -tears+ a regelui 9erdinand, .re$um -i initiati1ele sale .ersonale, de$ise de !a.t de regina
Maria -i de .oliti$ieni, $ontra/i$ a0erantele a!irma*ii eroi/ante ale regali-tilor 8eno!ilo$ra*i, $are, in1oluntar, re$unos$
rolul minor al 2n$ornoratului rege 9erdinand 2n luarea de$i/iilor im.ortante .entru *ar+, atun$i $7nd a!irm+ $+ in!idela
regin+ Maria ar !i a1ut un rol de$isi1 , e1ident .o/iti1, sus*in ei , 2n luarea $elor mai im.ortante de$i/ii regale3 'n
realitate, rolul regalit+*ii 2n .oliti$a rom7nes$+ din tim.ul domniei lui 9erdinad a !ost negati1, $5iar male!i$ .entru *ar+,
!iind similar rolului male!i$ al 2ntregii dinastii de Ho5en/ollern3
&in a$esta s$urt+ .re/entare re/ult+ indu0ita0il $+ $ele dou+ $a.ete 2n$oronate ale Rom7niei nu erau interesate de
.ro0lemele reale ale *+rii, generate de $on!li$tul mondial, $i urm+reau doar satis!a$erea dolean*elor .ro.rii im.eriilor din
$are .ro1eneau, $+$i .rusa$ul 9erdinand dorea $a Rom7nia s+ sus*in+ Germania 4 Puterile Centrale6, iar 0ritani$a
Maria, $are sus*inea at7t $au/a Marii <ritanii 4 era ne.oata reginei Marii <ritanii6, $7t -i $au/a Rusiei4 era 1erisoar+
.rimar+ $u *arul Rusiei 6 dorea $a Rom7nia s+ sus*in+ Antanta3 Ori$um ar !i !ost solu*ionat a$est $on!li$t !amilial al
$a.etelor 2n$oronate ale Rom7niei, ni$i una dintre 1ariante nu era 2n !a1oarea .o.orului rom7n, $+$i am0ele 1ariante
sus*ineau doar dolean*ele e8.ansioniste, nedisimulate, ale .uterilor im.erialiste din Euro.a a$elor tim.uri -i ni$i una
dintre ta0erele angrenate 2n $on!li$t nu a1ea un interes real de a sus*ine .ro.+-irea .o.orului rom7n3 &emagogi$,
am0ele ta0ere im.erialiste sus*ineau $+, 2n s$5im0ul .arti$i.+rii Rom7nei la r+/0oi, 1or o!eri Rom7niei unele a1antae
geo,.oliti$e3
Si .oliti$ienii rom7ni erau di1i/a*i, $+$i unii sus*ineau !+r+ re/er1e im.li$area Rom7niei al+turi de Puterile Centrale,
2n tim. $e ta0+ra ad1ers+ sus*inea im.li$area Rom7nei al+turi de Antanta, 2ntru$7t o!erta Antantei era mai generoas+3
'n realitate am0ele o!erte !+$ute de im.eriali-ti Rom7niei erau .ro.agandisti$e -i demagogi$e -i a1eau rolul de a deruta
.o.orul rom7n -i de a,l determina s+ sus*in+ de$i/ia $amarilei regale, du.+ $um se 1a 1edea -i din des!a-urarea
e1enimentelor, 2ns+ .entru moment a$east+ di1i/area a !amiliei regale -i a .oliti$ienilor rom7ni a !ost !a1ora0il+
.o.orului rom7n, $+$i ni$i una dintre ta0ere 4 !ilogermanii, .e de o .arte, alia*i ai lui 9erdinand, -i ruso!ilii -i anglo!ili, .e
de alt+ .arte, alia*i ai reginei Maria 6 nu de*inea maoritatea -i nu .utea de$ide im.li$area Rom7niei 2n r+/0oi3 'n a$est
$onte8t, s,a de$is ado.tarea unui $om.romis, !a1ora0il .o.orului rom7n, $are $onsta 2n de$lararea -i .+strarea
neutralit+*ii armate a Rom7niei3 &in .+$ate a$east+ neutralitate armat+ a Rom7niei a !ost .osi0il+ numai .7n+ 2n ?B?M,
$7nd ta0+ra ruso!il+, aliat+ a reginei Maria, a reu-it s+ de*in+ su.rema*ia asu.ra ta0erei germano!ile -i s+ 2n$5eie la
@>?N august ?B?M o alian*+ $u Antanta3
&u.+ $um se $onstat+, -i de ast+ dat+ Rom7nia a intrat 2n r+/0oi $a urmare a stu.idelor alian*e determinate de
gradele de rudenie sau de ri1alit+*ile dintre $a.etele 2n$oronate ale Euro.ei -i nu .entru a a.+ra interesele Rom7niei,
40
$um demagogi$ se insinua atun$i -i su*in -i a/i istori$ii -i .oliti$ienii 8eno!ilo$ra*i3 'n a$est $onte8t, este e1ident $+
Rom7nia a .arti$i.at la r+/0oi doar .entru a su*ine una dintre ta0erele im.erialiste a!late 2n $on!li$t, res.e$ti1 Antanta,
$are dorea s+,-i s.oreas$+ teritoriile de*inute, .rin a$a.ararea teritoriilor im.eriilor ri1ale3
Prin Tratatul de la <u$ure-ti Rom7nia se al+tura Antantei, anul7nd .ra$ti$ $on1en*ia similar+, 2n$5eiat+ $u Germania,
2ns+ ruso!ilii sus*ineau $+ o!erta Antantei era mult mai generoas+ de$7t o!erta Puterilor Centrale, deoare$e Rusia
sus*inea $+ 2n $a/ul 2n $are Antanta 1a o0tine 1i$toria 2m.otri1a Puterilor Centrale -i 1a re2m.+r*i Euro.a, Rom7nia 1a
o0*ine ali.irea tuturor teritoriilor rom7ne-ti din Im.eriul austro,ungar3 Adi$+ ru-ii o!ereau rom7nilor $eea $e le a.ar*inea
de dre.t , Transil1ania, <anatul, Cri-ana, Maramure-ul -i <u$o1ina de %ord , dar nu o!ereau -i Moldo1a de Est,
2n$or.orat+ Im.eriului *arist3 Este e1ident $+ o!erta Rusiei era a.arent generoas+, 2ns+ .olit$ienii rom7ni au uitat ra.id
$+ -i 2n ?ANN Rusia a !+$ut o!erte !oarte generoase Rom7niei, 2nainte de 2n$e.erea r+/0oiului, 2ns+ du.+ $e r+/0oiul s,
a 2n$5eiat, Rusia nu a mai res.e$tat tratatul 2n$5eiat $u Rom7nia -i a o0ligat Rom7nia s+,i $ede/e $ele trei ude*e din
Moldo1a de Est, adi$+ ude*ele <olgrad, Ca5ul -i Ismail, Rusia trat7nd atun$i Rom7nia $a .e un inami$ 2n1ins -i nu $a
.e un aliat3 &e ast+ dat+ 2ns+, situa*ia Rom7niei era mult mai gra1+, $+$i intrarea Rom7niei 2n r+/0oi al+turi de Rusia
se 1a do1edi $atastro!al+ .entru .o.orul rom7n3 A$east+ alian*+ inutil+, .re$um -i im.li$area Rom7niei 2n r+/0oi, 2i
a$u/+ .e to*i .oliti$ienii rom7ni, 2n !runte $u regele 9erdinand -i regina Maria, $are au luat a$east+ de$i/ie male!i$+
.o.orului rom7n, $+$i .rin a$east+ alian*+ ei au aser1it Rusiei *ariste armata -i interesele Rom7niei, mai ales $+ dintre
$ele doua 1ariante de alian*e .osi0ile 4ni$i una 0ene!i$+ Rom7niei6, Rom7nia a ales 1arianta .re1i/i0il+ $a !iind $ea mai
de/astruoas+ .entru *ar+ -i .entru .o.orul rom7n3
Se -tie $+ 2n ast!el de $a/uri strategii militari -i .oliti$i aleg 1arianta $ea mai !a1ora0il+, 2ns+ atun$i .oliti$ienii -i militarii
rom7ni au ales 1arianta $ea mai .roast+, $+$i 2n tim. $e intrarea Rom7niei 2n r+/0oi al+turi de Rusia 2nsemna .ra$ti$
de$lararea $a inami$i a 1e$inilor Rom7niei de .e a.ro8imati1 AC L din grani*ele Rom7niei, $ealalt+ 1ariant+ ar !i
2nsemnat $+ numai Rusia ar !i de1enit inami$ul Rom7niei3 A$este as.e$te demonstrea/+ indu0ita0il $+ de$i/ia de a
renun*a la neutralitate a !ost $ea mai .roast+ de$i/ie .e $are o .uteau lua $a.etele 2n$oronate ale Rom7nei -i elita
militaro,.oliti$+, deoare$e 2n urma a$estei de$i/ii lamenta0ile, Rom7nia tre0uia s+,-i a.ere grani*ele .e o lungime
im.resionant+ 2n sudul t+rii, 2n$e.7nd de la *+rmul M+rii %egre, $ontinu7nd .e grani*a !lu1ial+ de .e &un+re, $u
<ulgaria, -i mai de.arte, de la grani*a esti$+ a Ser0iei $u <ulgaria, .e tot $onturul 5+r*ii Rom7niei,.e grani*a $u Im.eriul
austro,ungar3 'n a$este $ondi*ii, singura grani*+ !+r+ inami$i ram7nea numai grani*a !lu1ial+ de la gurile &un+rii, .e
0ra*ul C5ilia, .2n+ la $on!luen*a &un+rii $u Prutul -i a.oi, .e Prut, .2n+ la grani*a de %ord $u austro,ungarii, adi$+
a.ro8imati1 =CL din grani*a *+rii3
A17nd 2n 1edere a$este as.e$te geo,strategi$e, negati1e .entru Rom7nia, .utem $onsidera $+ de !a.t Tratatul de la
<u$ure-ti a !ost indu0ita0il antirom7nes$ -i 2i des$ali!i$+ total .e .oliti$ienii -i militarii rom7ni $are au sus*inut !+r+
re/er1e a$est tratat .ierdant a0 ini*io, $+$i o *ar+ $ondus+ de .oliti$ieni .atrio*i -i res.onsa0ili nu s,ar !i aliat $u ni$i una
dintre ta0erele 0eligerante -i ar !i men*inut statutul de neutralitate, mai ales $+ 2n urma a$estui gest ires.onsa0il,
grani*a $u <ulgaria de1enea ra.id un !ront im.resionant, u-or de .enetrat, $are ar !i !ost di!i$il de a.+rat $5iar -i de
$+tre o armata mult mai mare -i mai dotat+ de$7t armata Rom7niei3 E1ident, <ulgaria a0ia a-te.ta s+,-i ia re1an-a,
$+$i <ulgaria nu uitase $+ Rom7nia a 2n$+l$at $on1en*ia 2n$5eiata $u <ulgaria 2n ?B?D -i, a$*ion7nd mi-ele-te, ata$ase
<ulgaria, $au/7nd <ulgariei mari .ierderi teritoriale, in$lusi1 .rin a$a.ararea Cadrilaterului de $+tre Rom7nia3
41
&ES9GSURAREA RGP<OIULUI
Gu1ernul I3I3C3<r+tianu ignor+ toate mani!esta*iile antir+/0oini$e ale rom7nilor 4 $are a1eau lo$ 2n .erioada
neutralit+*ii 6 re$urg7nd la re.rimarea s+l0ati$+ a mani!esta*iei antir+/0oini$e de la Gala*i, din ?D>=M iunie ?B?M, , $7nd
au !ost u$i-i B .rotestatari,, -i ignor+ $5iar -i gre1a general+ din marile ora-e ale Rom7niei, organi/at+ la ?M>=M iunie
?B?M, 2n semn de .rotest !a*+ de re.resiunea s7ngeroas+ a mani!esta*iei antir+/0oin$e de la Gala*i3 Im.li$7nd
Rom7nia 2n r+/0oi, 2m.otri1a 1oin*ei .o.orului rom7n, regele -i .oliti$ienii 8eno!ilo$ra*i s7nt 1ino1a*i de tr+darea
intereselor na*ionale ale rom7nilor -i s7nt res.onsa0ili de de/astrul .oliti$o,militar si e$onomi$o,so$ial .e $are a$*iunea
lor ires.onsa0il+ l,a de$lan-at 2n Rom7nia imediat du.+ im.li$area *+rii 2n r+/0oi3
Ignor7nd .o.orul rom7n -i toate a$este as.e$te geo,strategi$e mai mult de$7t e1idente, -i su0estim7nd .oten*ialul
militar al Puterilor Centrale, elita $ondu$+toare a Rom7niei a ales $ea mai .roast+ 1ariant+ .osi0il+ -i, la ?@>=N august
?B?M, a de$larat r+/0oi Puterilor Centrale3A doua /i, unit+*i ale armatei rom7ne tre$ Car.a*ii 2n Transil1ania, de!il7nd
s.re $eea $e .+rea a !i o 1i$torie !a$il+ -i de r+sunet .entru armata Rom7niei, numai $+ $eea $e la 2n$e.ut .+rea a !i
un mar- trium!alist 4 $a 2n ?B?D, $7nd armata rom7n+ nu a 2nt7m.inat ni$i o re/isten*+ .e teritoriul <ulgariei, 2ntru$7t
grosul armatei 0ulgare era $on$entrat .e !ronturile de #est -i de Sud 6 s,a do1edit 2n !oarte s$urt tim. a !i un .osi0il
de/astru militar -i .oliti$o,e$onomi$ $+$i, de-i la 2n$e.ut unita*ile armatei Rom7niei re.urtau su$$ese .e !rontul din
Transil1ania 4 datorate -i !a.tului $+ Im.eriul austro,ungar nu a1ea e!e$ti1e mari 2n /on+ 6, situa*ia de/astruoas+ de la
Turtu$aia a determinat retragerea a a.te di1i/ii rom7ne ti de .e !rontul din Transil1ania, 2n s$o.ul 2nt+ririi !rontului ș ș
sudi$, 2ns+ a$east+ masur+ a sl+0it !rontul din Transil1ania -i ni$i nu a sal1at Rom7nia de de/astrul militar $1asitotal,
.re!igurat de de/astrul de la Turtu$aia, $are s,a .rodus la doar $7te1a /ile de la 2n$e.erea lu.telor, adi$+ la =@ aug3 >
M se.t3 ?B?M3 A$east+ nes+0uin*+ a militarilor rom7ni a .ermis inami$ilor s+,-i re.lie/e !or*ele 2n Transil1ania -i s+
de$lan-e/e $ontrao!ensi1a, ast!el $+ armatele Rom7niei, $are aunseser+ .7n+ la Si0iu, au !ost silite s+ se retrag+ 2n
Rom7nia3 Con$omitent, armatele Puterilor Centrale, $on$entrate 2n urul Rom7niei, -i,au re.liat ra.id uria-a ma-in+ de
r+/0oi -i au de$lan-at ata$uri a.roa.e $on$omitente, .e a.roa.e toat+ grani*a Rom7niei $u alia*ii Puterilor Centrale3
&eoare$e de$i/ia .oliti$o,militar+ de intrare a Rom7niei 2n r+/0oi al+turi de ru-i s,a do1edit ra.id $a !iind $ea mai
.roast+ de$i/ie .osi0il+, armatele Rom7niei au !ost o0ligate s+ lu.te .e mai multe !ronturi, $u inami$i su.eriori $a
te5ni$+ militar+ -i $a e!e$ti1e, $are in1adau Rom7nia a.roa.e .rin toate .un$tele $ardinale : 2n Sud, .rin &o0rogea -i
.este &unare F 2n #est, .este ^iu -i Olt -i 2n %ord, .rin Transil1ania3 &e-i ru-ii .romiseser+ s.riin militar, 2n realitate
a$est s.riin a 1enit t7r/iu, numai 2n &o0rogea, a0ia numai du.+ $e im.resionante !or*e ale armatelor rom7ne-ti
!useser+ 2n$er$uite de tru.ele 0ulgaro,germane la Turtu$aia, $au/7nd armatei Rom7niei uria-e .ierderi 2n te5ni$+
militar+ -i e!e$ti1e, armata Rom7niei .ier/7nd atun$i a.ro8imati1 D@3CCC de oameni : mor i, r+ni i, dis.+ru i -i ț ț ț
.ri/onieri3 Pierderile s7ngeroase ale rom7nilor au totali/at ?MC de o!i eri i a.ro8imati1 M3CCC de solda i Imor i i r+ni iJ, ț ș ț ț ș ț
res.e$ti1 @AC de o!i eri i =A3CCC de solda i aun-i 2n .ri/onierat, du.+ numai /e$e /ile de la de$lan-area lu.telor3 ț ș ț
<+t+lia de la Turtu$aia, .rin $onse$in ele sale, a !ost de/astruoas+ .entru 2ntreaga im.li$are a Rom7niei 2n r+/0oi, $+$i ț
a determinat e-e$uri ra.ide ale tru.elor rom7ne-ti -i .e $elelalte !ronturi, $ulmin7nd $u o noua $a.itulare a unor
e!e$ti1e militare .e Cerna 4 Oltenia6 -i $u o$u.area $a.italei Rom7niei la =D no1> M de$em0rie3 Cu a$east+ o$a/ie s,a
1+/ut $+ -i !aimoasa $etate a <u$ure-tiului, $onstruit+ de Carol I $a o $entur+ de !orti!i$a*ii 2n urul $a.italei, a !ost
$om.let inutil+, „eroul" 9erdinad -i gu1ernan*ii !ugind 2n Moldo1a, las7nd $a.itala de i/0eli-te, .rad+ in1adatorilor3 'n
42
$eea $e .ri1e te !rontul de Sud Ide .e !rontiera rom7no,0ulgar+ 6 .ierderea Turtu$aiei a .ermis tru.elor 0ulgaro, ș
germane s+ ata$e -i s+ o$u.e &o0rogea, dar -i s+ ata$e Rom7nia .este &un+re, .e la Pimni$ea, des$5i/7nd drumul
$+tre <u$ure-ti3 Mult mai gra1 a !ost 2ns+ -i !a.tul $+ .e !rontul de %ord Idin Transil1aniaJ o!ensi1a des!+ urat+ de ș
tru.ele rom7ne 2m.otri1a tru.elor germane i austro,ungare a !ost o.rit+ 2n .reama Si0iului, !rontul a$esta !iind sla0it, ș
deoare$e $omandamentul armatei rom7ne luase din a$est se$tor a.te di1i/ii, .e $are le trans!erase .e !rontul de ș
Sud, .entru a 2nt+ri a$est !ront3 &u.+ de/astrul de la Turtu$aia, ase dintre a$este di1i/ii au re1enit .e !rontul de %ord, ș
dar nu au mai .utut o.riri o!ensi1a tru.elor germane i austro,ungare din Transil1ania, $are de$lan aser+ ș ș
$ontrao!ensi1a antirom7nes$+, $e s,a soldat $u 2m.ingerea tru.elor rom7ne .e linia Car.a ilor i, .e de alt+ .arte, a ț ș
.ermis ulterior $u$erirea Olteniei, a Munteniei, a &o0rogei -i $5iar -i a sudului Moldo1ei3
A$east+ inutil+ a1entur+ r+/0oini$+, de$is+ de $a.etele 2n$oronate ale Rom7niei, $au/ase Rom7nei imense .iederi
materiale -i umane 2n numai $7te1a luni , $+$i, .7n+ la s!7r-itul anului ?B?M, numai o .arte a Moldo1ei mai r+m+sese
neo$u.at+ de inami$i, !rontul sta0ili/7ndu,se 2n ianuarie ?B?N .e linia Siretului, du.+ $e inami$ii $u$eriser+ -i <raila -i
9o$-ani, adi$+ a.ro8imati1 dou+ treimi din teritoriul Rom7niei3
A$east+ situa*ie dramati$+ a .o.orului rom7n a !ost generat+ de !a$torii de$iden*i ires.onsa0ili la $el mai 2nalt
ni1el4 regele -i gu1ernul6 $are au 2n$5eiat o alian*+ ne!ast+ .o.orului rom7n -i $are, .rin 2n!r7ngerea se1er+ a
armatelor rom7ne-ti, demonstra $lar $+ „alia*ii" Rom7niei nu a1eau inten*ia de a auta e!e$ti1 Rom7nia, $+$i
2n!r7ngerea Rom7niei era -i urmarea !a.tului $+ „alia*ii" nu -i,au res.e$tat ni$i m+$ar .ar*ial angaamentele militare
!a*+ de Rom7nia3
Situa*ia .o.orului rom7n era dramati$+, deoare$e 2naintea retragerii armatei rom7ne 2n Moldo1a, armata rom7n+ a
.rodus deli0erat imense distrugeri de 0unuri, .entru $a a$ele 0unuri s+ nu $ad+ 2n m7inile inami$ilor3 Ast!el, au !ost
in$endiate instala*iile .etroliere -i re/er1ele de .etrolF au !ost distruse -i alte instala*ii industriale $are nu .uteau !i
trasn!erate 2n Moldo1aF au !ost distruse -i $+i !erate -i $5iar re/er1ele de $ereale $are nu .uteau !i trans.orate3 Toate
a$este m+suri „strategi$e" au $au/at numeroase su!erin*e .o.orului rom7n: at7t rom7nilor r+ma-i 2n Rom7nia o$u.at+,
$7t -i $elor $are migraser+ 2n Moldo1a, ast!el $+, la !inele anului ?B?M, e$onomia *+rii era .e marginea .r+.astiei, 2ns+
gu1ernan*ilor nu le .+sa de su!erin*ele generate .o.orului rom7n -i re!u/au s+ 2n$5eie armisti*iul $u Puterile Centrale3
Armisti*iu $are ar !i !ost mult mai 0ene!i$ .o.orului rom7n , de$7t $ontinuarea ira*ional+ a r+/0oiului al+turi de Antanta ,
da$+ ar !i !ost 2n$5eiat imediat du.+ de/astrul de la Turtu$aia3 Si 2n Moldo1a situa*ia de1enea dramati$+ , din $au/a
re!ugia*ilor, dar -i din $au/+ $+ ni$i lo$alni$ii nu mai dis.uneau de re/er1e alimentare su!i$iente , a-a $+ su!erin*ele
.o.orului se am.li!i$au -i mai mult, mai ales $+ 2n ?B?N a i/0u$nit -i o e.idemie de ti!os, $are !+$ea ra1agii at7t .rintre
$i1ili $7t -i .rintre militari3
&u.+ $um se 1ede, 0+t+lia de la Turtu$aia a 2nsemnat 2n realitate nu numai un de/astru militar $i, 2n .rimul r7nd, a !ost
un imens de/astru .oliti$o,e$onomi$, generat Rom7niei de $a.etele 2n$oronate ale *+rii -i de .oliti$ienii ires.onsa0ili,
$are au im.li$at Rom7nia a0solut inutil 2ntr,un r+/0oi im.erialist, $are 1i/a re2m.ar*irea *+rilor mi$i din Euro.a, 2ntre
$ele mai $riminale .uteri im.erialiste $are dominau 0atr7nul $ontinent : Im.eriul austro,ungar -i Im.eriul *arist3
&e-i 0+t+lia de la Turtu$aia r+m7ne $ea mai se1era 2n!r7ngere a armatei rom7ne 2n Primul R+/0oi Mondial -i a a1ut lo$
la mai .u*in de o luna de la im.li$area Rom7niei 2n r+/0oi al+turi de Rusia, .oliti$ienii -i $a.etele 2n$oronate ale
43
Rom7niei 4 I3I3C3<r+tianu -i 9erdinand6au ignorat imensul .eri$ol $are se .re!igura -i , regele -i numeroasa sa !amilie,
mai 2nt7i, -i a.oi gu1ernul, , au .+r+sit <u$ure-tiul, re!ugiindu,se la Ia-i, trans!er7nd totodat+ -i te/aurul Rom7niei 2n
!osta $a.ital+ a Moldo1ei, de1enit+ ad,5o$ $a.itala Rom7niei3 A$est $om.ortament la- al $a.etelor 2n$oronate -i al
gu1ernului $ondus de I3I3C3<r+tianu a generat -i 2n ?B?N $um.lite su!erin*e .o.orului rom7n -i nenum+rate 1i$time
omene-ti, 2n $ele0rele 0+t+lii de la M+r+-e-ti, M+r+-ti -i Oitu/, din 1ara anului ?B?N3 &e-i 2n mod logi$ Rom7nia ar !i
tre0uit s+ 2n$5eie un armisti*iu $u Puterile Centrale 2n$+ din august ?B?M, adi$+ imediat du.+ de/astrul de la Turtu$aia,
regele -i <r+tianu au ignorat $+ armisti*iul ar !i !ost .re!era0il, deoare$e nu ar mai !i $au/at Rom7niei inutile .ierderi
umane -i materiale -i au de$is $ontinuarea inutil+ a lu.telor3 &in .+$ate 2ns+, elita .oliti$o,militar+ -i $a.etele
2n$oronate ale Rom7niei nu au *inut $ont de interesele inaliena0ile ale .o.orului rom7n -i au $ontinuat s+ !oloses$+
.oten*ialul e$onomi$ -i militar al Rom7niei .entru a s.riini ira*ional Rusia *arist+ $are, .7n+ la urm+, -i,a 2nsu-it -i
te/aurul Rom7nei, $are !usese trans!erat 2n Rusia de gu1ernul ires.onsa0il al lui I3I3C3 <r+tianu; $u a.ro0area e8.res+
a regelui 9erdinand, $5iar -i du.+ $e Rusia nu mai a1ea sta0ilitate .oliti$+3
Primul trans.ort al 1alorilor te/aurului a a1ut lo$ 2n de$em0rie ?B?M, de-i !amilia regal+ -i gu1ernan*ii statului nu -i,au
.+r+sit *ara, 2ns+ .ro0a0il $+ ei se .reg+teau de e8il 2n Rusia -i de a$eea au de$is s+ trans!ere 2n Rusia -i te/aurul
$are !usese dea trans.ortat 2n Moldo1a -i $are le,ar !i !ost util lor 2n $a/ul 2n $are *ara ar !i !ost $u$erit+ integral de
armatele Puterilor Centrale3 'n s$urt tim. Rusia nu mai era un stat sigur, deoare$e *arul era 2nl+turat de la .utere, 2n
urma re1olu*iei 0urg5e/o,demo$rati$e din !e0ruarie ?B?N, -i .uterea era .reluat+ de un gu1ern .ro1i/oriu3Ignor7nd
a$est as.e$t, gu1ernan*ii rom7ni e!e$tue/+ -i al doilea trans.ort, trans!er7nd 2n Rusia 2ntregul te/aur3
&e i a.arent se reu ise sta0ili/area !rontului 2n Moldo1a, ires.onsa0ilii .oliti$i rom7ni erau 2ngriora i 2n $ontinuare de ș ș ț
.osi0ilitatea s.argerii !rontului de $+tre armatele germane i de 2n!r7ngerea de!initi1+ a +rii -i de a$eea .reg+teau ș ț
intens e1a$uarea gu1ernului -i a $amarilei regale 2n Rusia, la Polta1a sau la Herson, 2n Crimeea, unde dea se !+$eau
.reg+tiri .entru instalarea !amiliei su1eranilor i a !amiliilor mini trilor3 Pro0a0il $+ i.oteti$ul trans!er al elitei .oliti$e ș ș
rom7ne-ti 2n Ruisa a !ost !a$torul determinant real, $are a legitimat trans!erul te/aurului *+rii 2n Rusia, regele 9erdinand
-i .oliti$ienii din urul s+u dorind s+,-i asigure 2n $ontinuare 5u/urul -i 2n Rusia, 2n $a/ul 2n $are Rom7nia ar !i !ost
o$u.at+ 2n 2ntregime, $eea $e l,ar !i o0ligat .e 9erdinand s+ .+r+seas$+ Rom7nia -i s+ .iard+ .ri1ilegiile .e$uniare
regale3 E1ident $+ 2n a$est $a/ te/aurul ad+.ostit la ru-i ar !i r+mas la dis.o/itia su1eranului -i a .oliti$ienilor o0edine*i
lui : adi$+ ar !i r+mas la dis.o/i*ia $elor $are au generat de/astrul *+rii -i $are urm+reau s+,-i asigure 2n $ontinuare
5u/urul, !ur7nd .ra$ti$ te/aurul *+rii3
A$east+ i.ote/+ este sus*inut+ -i de !a.tul $+ 2n 1ara anului ?B?N Mos$o1a era dea a!e$tat+ de mani!est+ri
re1olu*ionare -i antir+/0oini$e dar, ignor7nd inse$uritatea din Rusia, gu1ernul <r+tianu a 5ot+r7t s+ trans!ere tot 2n
Rusia -i ultima .arte a te/aurului3 Este e1ident $+ 2n ast!el de $ondi*ii de inse$uritate, al doilea trans!er al te/aurului 2n
Rusia nu mai era usti!i$at, 2ntru$7t Rusia nu mai era o *ara sta0il+ -i nu mai .utea garanta integritatea te/aurului
Rom7niei, 2ns+ .entru 9erdinand -i .entru gu1ernul <r+tianu nu e8ista o alt+ o.*iune, mai ales $+, 2n s!7r-it, $a.etele
2n$oronate -i gu1ernul 2nteleseser+ $+ Rom7nia nu mai a1ea -anse reale de a,-i .+stra inde.enden*a -i, 2n $a/ul 2n
$are armatele Puterilor Centrale $u$ereau -i Moldo1a, elita .oliti$o,militar+, 2n !runte $u !amilia regala, ar !i !ost o0ligat+
s+ se re!ugie/e 2n Rusia3
44
&u.a $um se -tie, la =K o$t3> N no13?B?N 2n Ruisa 2n$e.e re1olu*ia so$ialist+ $ondus+ de Lenin -i, 2n urma 1i$toriei
re1olu*iei, Lenin soli$it+ ie-irea Rusiei din ra/0oi -i, la == no13>K de$3 ?B?N, Rusia -i Germania semnea/+ armisti*iul de
la <rest,Lito1sV, Rusia 2n$et7nd .ra$ti$ r+/0oiul -i, im.li$it, -i $ola0orarea militar+ $u Rom7nia3
&eoare$e Rusia 2n$etase .arti$i.area la r+/0oi, Rom7nia r+m7nea singur+ -i i/olat+ 2n !a*a armatelor Puterilor
Centrale, $+$i autorul militar o!erit de $eilal*i alia*i din Antanta era doar sim0oli$ -i mai era re.re/entat numai de a-a,
/isa misiune !ran$e/+ <ert5elot, $are nu re.re/enta un s.riin militar real3 &u.+ $e Rusia 2n$5eia la == no13>K de$3
?B?N, la <rest,Lito1sV, armisti*iul de 2n$etare a o.era*iunilor militare, anga7nd -i Rom7nia, gu1ernul rom7n 2naintea/+
alia*ilor un memoriu, $u s$o.ul de a,i $on1inge $+ sal1area Rom7niei de la de/astrul iminent $are se .re!igura era
$ondi*ionat+ de 2n$5eierea unui armisti*iu se.arat, 2ntre Rom7nia -i Puterile Centrale3 C5iar da$+ re.re/entan*ii
Antantei .e l2ng+ gu1ernul Rom7niei, .re/en*i la Ia-i, au re$unos$ut gra1itatea situa*iei .entru Rom7nia, a$est lu$ru nu
l,a 2m.iedi$at .e arogantul general Henri <ert5elot, se!ul misiunii !ran$e/e, s+ a!irme $+ a$east+ .reten*ie a autorit+*ilor
rom7ne re.re/enta un gest de tr+dare , al Rom7niei !at+ de alia*i , 2ns+ arogantul !ran$e/ a uitat s+ men*ione/e $+
„alia*ii" Rom7niei din Antanta4 !+r+ Rusia6 nu au a$ordat ni$iodat+ un autor militar real Rom7niei, 2ntru$7t toate
e!orturile militaro,e$onomi$e !+$ute de Rom7nia, .rin .arti$i.area la r+/0oi al+turi de Antanta, au !ost numai 2n !olosul
„alia*ilor" -i 2n de/a1antaul Rom7niei3 Pro.unerea de armisti*iu 2naintat+ de Rom7nia a !ost a$$e.tata 2n !inal -i de
alia*i -i de Puterile Centrale -i, 2n a$este $ondi*ii, gu1ernul Rom7niei 2n$5eie la =M>no13>B de$3 ?B?N, la 9o$-ani,
armisti*iul $u Puterile Centrale, .un7nd $a.+t inutilului -i de1astatorului r+/0oi, 2ns+ $onse$in*ele a$estei a1enturi
r+/0oini$e inutile nu se terminaser+, .o.ula*ia Rom7niei su!erind 2n $ontinuare mari .ri1a*iuni3 Armisti*iul a !ost
.relungit de mai multe ori, .7n+ la 2n$5eierea P+$ii de la <u$ure-ti, dar ostilit+*ile au $ontinuat su0 o alt+ !orm+3 Pe de
o .arte, retragerea de/ordonat+ a militarilor ru-i, $+rora Lenin le $eruse im.erati1 s+ nu mai lu.te im.otri1a !o-tilor
inami$i, a determinat militarii ru-i, a!la*i .e teritoriul Rom7niei, s+ se $om.orte $a o$u.an*i, armata Rom7niei !iind
ne1oit+ s+ a.ere .o.ula*ia de a!urile -i distrugerile .ro1o$ate de „alia*ii" ru-i -i s+ !a$+ !a*+ la ata$uri nea-te.tate ale
a$elora-i „alia*i"3 Pe de alt+ .arte, gu1ernul Rom7niei tre0uia s+ !a$+ !a*+ -i .reten*iilor 5egemoni$e ale Rusiei !a*+ de
Rom7nia, $+$i 0ol-e1i$ii inten*ionau s+ trans!orme Rom7nia 2ntr,o re.u0li$+ so1ieti$+, $eea $e denot+ 2n$+ o data $+
Rom7nia nu tre0uia s+ se im.li$e 2n r+/0oi, 2ntru$7t marile .uteri im.erialiste ale momentului 4a.arent aliate ale
Rom7niei : Im.eriul <ritani$, Im.eriul !ran$e/ -i Im.eriul *arist, de1enit 0ol-e1i$6 au urm+rit .ermament numai o0*inerea
de a1anate .oliti$o,militare .entru ele -i nu erau interesate s+ aute Rom7nia3
&u.+ $um se -tie, .a$ea dintre Rom7nia -i Puterile Centrale, s,a 2n$5eiat 2n dou+ eta.e : Tratatul .reliminar de la
<u!tea, 2n$5eiat la K>?A martie ?B?A -i Tratatul de la <u$ure-ti, semnat de Rom7nia la =@ a.rilie> N mai ?B?A, .e de o
.arte, -i Germania, <ulgaria, Austro,Ungaria, Tur$ia, .e de alt+ .arte3
A$est tratat era de/astruos .entru Rom7nia $+$i, da$+ un ast!el de tratat s,ar !i semnat imediat du.+ $onsumarea
de/astrului de la Turtu$aia, .ro0a0il $+ -i $onse$in*ele ar !i !ost minime, 2ns+ deoare$e Rom7nia a $ontinuat r+/0oiul
inutil al+turi de Rusia, a$um tre0uia s+ su.orte $onse$in*e dintre $ele mai $atastro!ale .entru *ar+ -i .entru .o.orul
rom7n, $+$i .rin a$est tratat Rom7nia $eda <ulgariei toat+ &o0rogea, a$$e.ta re$ti!i$+ri de !rontier+ 2n Car.a*i
4 $edarea tre$+torilor $+tre Austro,Ungaria, 2n su.ra!a*+ total+ de a.ro8imati1 K3MCC Vm .+tra*i 6-i .ierdea , .entru BC
de ani , mono.olul asu.ra .etrolului rom7nes$, al $omer*ului $u $ereale, al e8.loat+rii -i .relu$r+rii lemnului, al $+ilor
4(
!erate rom7ne et$3 Ceea $e 2nsemna $+ gu1ernan*ii aser1eau e$onomia *+rii, .entru a.roa.e un se$ol, inami$ilor
Rom7niei3
La a$este imense .ierderi e$onomi$e, militare, teritoriale -i .oliti$e se mai ad+uga -i .ierderea te/aurlui, de$i
de/astrul Rom7niei era imens -i !usese generat de $a.etele 2n$oronate ale *+rii -i de ires.onsa0ilii .oliti$ieni li0erali
8eno!ilo$ra*i3
A$est+ a1entur+ ra/0oini$+, .us+ la $ale de ires.onsa0ilii 9erdinand -i I3I3C3<r+tianu, a $au/at Rom7niei imense
.ierderi 2n 1ie*i omene-ti -i a .rodus un ade1arat de/astru e$onomi$o,so$ial 2n Rom7nia -i numai e1olu*iile
im.re1i/i0ile din Rusia -i din Euro.a, din $ursul anului ?B?A, au sal1at *ara de la dis.ari*ie3 &u.+ $um se 1ede, nu
„eroismul" -i $lar1i/iunea .oliti$ienilor rom7ni, 2n !runte $u regele 9erdinand -i I3I3C3<r+tianu, au sal1at *ara de la
de/astru, a-a $um sus*in istori$ii 8eno!ilo$ra*i, o0edien*i dinastiei de Ho5en/ollern, $i $onun$tura interna*ional+
!a1ora0il+, determinat+ de .r+0u-irea im.eriilor Puterilor Centrale -i de re1olu*ia 0ol-e1i$+ din Rusia3 'n$+ o dat+ se
1+dea inutilitatea dinastiei de Ho5en/ollern .e tronul Rom7niei, $+$i !a.tul $+ .e tronul Rom7niei se a!la un
Ho5en/ollern, $+s+torit $u o .rin*es+ $are .ro1enea din dinastia engle/+, nu a a1ut ni$i un !el de urm+ri .o/iti1e $i,
dim.otri1+, to$mai !a.tul $+ $ele doua $a.ete 2n$oronate ale Rom7niei nu erau de na*ionalitate rom7n+ a !ost !a$torul
de$isi1, male!i$ Rom7niei, $are a .ro1o$at imensul de/astru .oliti$o,militar -i e$onomi$, $are se .re!igura -i 2n urma
semn+rii de $+tre gu1ernan*ii rom7ni a 2nro0itorului tratat de .a$e3
Tratatul .reliminar de .a$e de la <u!tea, dintre Rom7nia -i Puterile Centrale, a !ost semnat de gu1ernul
germano!ilului $onser1ator Marg5iloman, instalat de 9erdinand la K>?A martie ?B?A, $5iar 2n /iua instal+ri gu1ernului
$onser1ator, $are 2nlo$uia gu1ernarea I3I3C3<r+tianu 3 A$est tratat .reliminar 2m.o1+ra .o.orul rom7n, $ons!in*ea
imense .ierderi teritoriale -i 2nstr+ina e$onomia Romaniei, dar nu redu$ea .ri1ilegiile elitei, 2n !runte $u Ho5en/ollernii :
ade1+ra*ii 1ino1a*i de imensul de/astru .ro1o$at *arii, .rin im.li$area inutil+ a Rom7niei 2n r+/0oi -i .rin 2nstr+inarea
te/aurului *+rii3
Sal1area Rom7niei a 1enit tot de la ru-i, dar indire$t -i in1oluntar, $+$i ideiile 0ol-e1i$e au .atruns -i 2n armatele
Puterilor Centrale, sl+0ind $om0ati1itatea -i loialitatea tru.elor Puterilor Centrale -i, s.re s!ir-itul anului ?B?A, Puterile
Centrale se re$unos$ 2n1inse -i im.eriile austro,ungar -i german se .r+0u-es$ de!init1 -i, asemenea Im.eriului *arist,
se destram+3 'n eta.a urm+toare, 5arta Euro.ei este redesenat+ de im.eriile $are s,au deta-at $a 2n1ing+toare ,
im.eriile !ran$e/, ameri$an -i 0ritani$, $are 1or organi/a $ur7nd -i un !astuos $adru 4 Con!erin a de Pa$e de la Paris, ț
din ?B?B 6 .entru 2n$5eierea unor a-a,/ise tratate de .a$e, 2n $adrul $+rora se 1a .ro$eda la 2m.+r*irea teritoriilor
de*inute anterior de im.eriile Puterilor Centrale3
G3 To.2r$eanu, auns .ri/onier la 0ulgari du.+ de/astrul de la Turtu$aia, des$rie inutilitatea a$estui r+/0oi .entru
rom7ni, dar -i inutilitatea r+/0oiului .entru umanitate, a$u/7ndu,i de .ro1o$area a$estor de/astre umanitare .e
.oliti$ienii rom7ni, 2n !runte $u $a.etele 2n$oronate ale Rom7niei3 Iat+ $7te1a !ragmente din s$rierile memoriale : PIRI%,
PLA%I%A" din 1ol II de :SCRIERI:, a.+rut la editura Miner1a 2n ?BAD, s$rise 2n maniera $ara$teristi$+ umoristului
To.2r$eanu :
46
: Toat+ lumea, de .e toat+ !a*a glo0ului .+m7ntes$, e $on1ins+ a$um .7n+,n 17r!ul ung5iilor, $a -i 2nainte de ?B?@,
$+ r+/0oiul e o $alamitate, o ru-ine .entru $i1ili/a*ia noastr+ et$3XYZ"
:S,ar .+rea $+ $ei mari, $ari .un la $ale r+/0oaiele, tre0uie s+ !ie ni-te oameni r+i, 2m.ietri*i la su!let333%u $red3X333Z"3
„Am 1+/ut la So!ia .e Vai/erul Germaniei, so$otit dre.t .rin$i.alul autor al r+/0oiului mondial3 %u .+rea delo$ om r+u3 „
„X333Z R7dea3"
Si $ontinu+ 2n a$eea-i manier+ :
[[ :Ce $um.lit+ nenoro$ire e r+/0oiul H" a e8$lamat 2nsu-i %a.oleon, .e $7m.ul de lu.t+ de la EQlau, 2ntr,o sear+ $7nd
2i era !rig -i m7n$ase numai $arto!i $o.*i, din $au/a 2nt7/ierii $antinelor, do1edind .rin a$easta o mare sensi0ilitate la
su!erin*a a.roa.elui3Pro0+ $+ nu el a .ro1o$at r+/0oaiele na.oleoniene, 2n $are un milion de oameni -i,au sem+nat
oasele .e at7tea $7m.uri de 0+t+lie3 4 M+ 2ntre0 numai : da$+ nu s,ar !i n+s$ut %a.oleon, ar mai !i murit a$ei oameni,
a-a $um au murit U6 ]]
E1iden*iind usti!i$atul sar$asm anti0eli$os al lui To.2r$eanu, mutatis mutandis, .utem s+ ne 2ntre0+m -i noi : „&a$+
nu s,ar !i n+s$ut 9erdinad -i I3I3C3 <r+tianu, ar mai !i murit inutil a$ei rom7ni a-a $um au murit U Ce $7-tig+ .o.orul
rom7n da$+ -i 2n .re/ent ires.onsa0ilii 8eno!ilo$ra*i .er1er-i 2i eroi/ea/+ ne$ontenit .e a$e-ti m+$elari ai rom7nilor U
Cui !olose-te a$east+ a0erant+ eroi/are a unor $riminaliU"
R+s.unsul la a$este .ertinente interoga*ii este, indu0ita0il, in1aria0il : Ho5en/ollernilor, .rogeniturilor lor -i $o/ilor de
to.or 8eno!ilo$rate rasiste, -i nu .o.orului rom7n H
CO%9ERI%)A &E PACE &E LA PARIS
Tre0uie s+ men*ion+m $+ 2n tim.ul a$estei $on!erin*e dolean*ele statelor mi$i 4=D de *+ri, .rintre $are -i Rom7nia,
$onsiderate 2n1ing+toare6 nu erau luate 2n $onsiderare de $+tre „Cei .atru mari" 4 &a1id LloQd George, Marea <ritanieF
#ittorio Orlando, Italia F George Clemen$eau, 9ran*a, ga/ada $on!erin*ei i WoodroR Wilson, S3U3A3 J$are .ra$ti$ ș
re2m.+r*eau Euro.a, $on!orm intereselor lor, ignor7nd total dre.turile egalitariste -i etni$e ale statelor -i, din a$east+
$au/+, se is$au deseori $on!li$te $5iar -i 2ntre $ei .atru mari3 Tot din a$est+ $au/+, semnarea tratatelor dintre
2n1ing+tori 4 =N de state 6 -i 2n1in-i 4Germania, Austria, Ungaria, <ulgaria -i Tur$ia6 era tergi1ersat+ de intermina0ile
$on!erin*e, $are a.arent urm+reau o0*inerea $onsensului, dar 2n realitate urm+reau im.unerea 5egemoniei unora dintre
$ei .atru mari, dintre $are se deta-a tot mai mult 9ran*a, $are a1ea dolean*e !erme -i !olosea a1antaul teritorial -i al
.uterii militare de $are dis.unea, .entru a,-i im.une 5egemonia 2n Euro.a -i .entru a o$u.a lo$ul strategi$, r+mas
1a$ant du.+ .ra0u-irea im.eriilor 2n1inse dar -i a aliatului Im.eriu *arist, 9ran*a ignor7nd uneori total dolean*ele
4"
$elorlal*i alia*i 4 2n s.e$ial Marea <ritanie -i S3U3A36, mai ales $a .re edinte al Con!erin ei a !ost .ro$lamat ș ț
re.re/entantul arii ga/d+, Georges Clemen$eau3 ț
Hotar7rile !inale nu au !ost luate .rin $onsens, de delega iile tuturor statelor .arti$i.ante, $i au !ost sta0ilite -i im.use ț
tuturor *+rilor mi$i de delega ii $elor .atru mari .uteri, delega*iile statelor mi$i !iind doar $onsultate, $eea $e a generat ț
.rotestele +rilor mai mi$i, $are lu.taser+ de .artea Antantei, 2ns+ marile .uteri nu au !a$ut $on$esii im.ortante mi$ilor ț
state, tras7nd noile grani*e a-a $um au 1rut $ei .atru mari3
Tratatele de la Saint,Germain i de la Trianon au o!i$iali/at 2ntregirea Rom7niei, la $are aderaser+ .rin a$te de unire ș
toate .ro1in$iile rom7ne-ti din Im.eriul austro,ungar, .re$um -i Moldo1a de Est, $are reu-ise s+,-i .ro$lame mai 2nt7i
inde.enden*a !a*+ de Im.eriul *arist, destramat de r+/0oiul $i1il $are era 2n des!+-urare 2n !ostul im.eriu3
MAREA U%IRE
Tre0uie s+ men*ion+m $+ armata rom7n+ a inter1enit 2n ?B?A numai 2n Moldo1a de Est, la soli$itarea lo$alni$ilor,
.entru a alunga ru-ii 0ol-e1i$i, $are doreau $a a$est 1e$5i .+m7nt rom7nes$ s+ r+m7n+ 2n $om.onen*a noului Im.eriu
0ol-e1i$, instaurat de Lenin, la ad+.ostul unor teorii mar8iste3 'n a$este $ondi*ii, 0ol-e1i$ii, $ondu-i de Lenin, au
$onsiderat inter1en*ia armatei rom7ne $a !iind un a$t de agresiune al Rom7niei, 4de-i Rom7nia 2-i a.+ra un str+1e$5i
teritoriu, !urat de *ari-ti 2n ?A?= 6 -i a ru.t rela*iile di.lomati$e $u Rom7nia, $on!is$7ndu,i totodat+ -i te/aurul, de.o/itat
de 9erdinand 2n Rusia3
&a$+ a1em 2n 1edere $+ .r+0u-irea im.eriilor austro,ungar -i *arist a generat a.ari*ia unor noi state inde.endente,
!ormate din .ro1in$iile $are erau 2nglo0ate 2n a$este im.erii, 2n*elegem mai 0ine de $e -i rom7nii din teritoriile rom7ne-ti
2nglo0ate Im.eriului 5a0s0urgi$ -i Im.eriului *arist au reu-it s+ milite/e -i s+ soli$ite unirea .ro1in$iilor rom7ne-ti $u
*ara3
Este e1ident $+ 2n a$est $onte8t !a1ora0il rom7nii au e8.loatat momentul istori$ -i, ast!el, mai 2nt7i S!atul )+rii din
Moldo1a de Est 4<asara0ia6, la =N martie>B a.rile ?B?A, 5ot+r+-te unirea a$estei .ro1in$ii $u Rom7nia, a.oi Consiliul
%a*ional Rom7n din <u$o1ina 5ot+r+-te la data de ?K>=A no13?B?A unirea <u$o1inei $u Rom7nia3Transil1+nenii -i
0+n+*enii, urm7nd e8m.lul $elorlalte .o.oare din im.eriu, $are 2-i .ro$lmau inde.enden*a, s,au mo0ili/at -i ei -i, la
data de ?A no13> ? de$3?B?A, au organi/at la Al0a Iulia Marea Adunare %a*ional+, $are a 5ot+r7t de asemenea unirea
Transil1aniei -i a <antului $u Rom7nia3 'n a$el an unioni-tii din !ostele .ro1in$ii rom7ne-ti a!late su0 st+.7nire str+in+
au a1ut .osi0ilitatea de a,-i 2m.lini dolean*ele unioniste, $are erau 2n+0u-ite de se$ole de o$u.an*ii sama1olni$i ai
rom7nilor3 &e-i rom7nii nu au ratat a$east+ o.ortunitate, , o!erit+ de destr+marea im.eriilor $riminale ale Euro.ei, -i
2n!+.tuiser+ Marea Unire din ?B?A, $are a !ost reali/at+ de $+tre unioni-tii din .ro1in$iile rom7ne-ti res.e$ti1e, istori$ii
8eno!ilo$ra*i,o0edien*i Ho5en/ollernilor .2n+ la satura*ie, sus*in $+ meritele reali/+rii unirii re1in 2n totalitate .oliti$ienilor
rom7ni de la <u$ure-ti, 2n !runte $u regele 9erdinand, a$east+ ira*ional+ a!irma*ie !iind 2ns+ o insult+ gra1+ la adresa
unioni-tilor, mai ales $+ la Marea Adunare %a*ional+ de la Al0a Iulia nu a !ost .re/ent ni$i un re.re/entant al gu1ernului
sau al regelui 9erdinand3
48
Unirea nu era de.lin+ da$+ nu era re$unos$ut+ de tratatele de .a$e -i de a$eea Rom7nia a semnat la @ iunie ?B=C
Tratatul de .a$e de la Trianon, dintre 2n1ing+tori -i Ungaria, $are a intrat 2n 1igoare la =M iulie ?B=?3 Tratatul 2ns+ a
2num+t+*it <anatul, 2tru$7t $ei .atru mari nu au *inut $ont de $on!igura*ia etni$+ a <anatului de #est, o!erind Ser0iei
1estul <anatului, argument7nd $+ da$+ 2ntregul <anat ar !i r+mas Rom7niei, grani*a Ser0iei $u Rom7nia s,ar !i a!lat
.rea a.roa.e de $a.itala Ser0iei3
Contrar realit+*ilor istori$e, istori$ii 8eno!ilo$ra*i, diminuea/+ meritele e8$lusi1e ale unioni-tilor 2n 2n!+.tuirea Marii Uniri
din ?B?A -i 2i eroi/ea/+ .e 9erdinand -i .e Maria, atri0uindu,le $ognomene de genul : : 9erdinand, 2ntregitorul de
.atrie" F „9erdinand $el loial" et$3 iar $ei mai e8alta*i dintre ei sus*in $+ a1enturile amoroase ale reginei Maria $u di1er-i
.oliti$ieni -i militari 4din tim.ul Con!erin*ei de Pa$e de la Paris 6 ar !i a1ut un rol de$isi1 2n !a1ori/area Rom7niei, de-i
2n realitate Rom7nia4 $a -i maoritatea *+rilor mi$i6 nu a !ost !a1ori/at+3
Se -tie $+ 2n$ornoratul rege 9erdinand #i$tor Adal0ert de Ho5en/ollern,Sigmaringen, su.ranumit -i „$el loial" sau
„2ntregitorul de .atrie „ s,a 2n$oronat $a rege al tuturor rom7nilor a0ia .e ?K o$tom0rie ?B==, la Al0a Iulia, "loialul"
9erdinand tergi1ers7nd at7t de mult re$unoa-terea o!i$ial+ a Marii Uniri de la ?B?A deoare$e nu dorea s+ su.ere unele
$an$elarii o$$identale 4 2n s.e$ial Germania, ade1+rata lui .atrie 6 $are nu erau de a$ord $u 2n!+.tuirea Marii Uniri de la
?B?A -i $ontestau tratatele de .a$e de la Paris3
Tre0uie s+ men*ion+m $+ Ungaria nu 1oia s+ $ede/e Transli1ania -i, din a$east+ $au/+, 2ntre armatele rom7ne -i
mag5iare au a1ut lo$ lu.te 2ntre a.rilie -i iulie ?B?B, $ulmin7nd $u o$u.area <uda.estei de $+tre armatele rom7ne, de
la @ august .7n+ 2n noiem0rie ?B?B, .reten*iile neusti!i$ate ale Ungariei !a*+ de Transil1ania !iind ast!el 2nl+turate de
armata rom7n+, Marea Unire !iind ast!el des+17r-it+ de rom7ni -i $ons!in*it+ de Tratatul de Pa$e de la Trianon3
9AMILIA REGALG SI %OUA OR&I%E POST<ELICG
„9amiliei regale"
„9erdinand, de-i e rege,
C7nd e 1or0a de !emei
Si de 1in, nu .rea alege,
&ar Maria 0ea Stir0eQH :
&u.a $um se 1ede -i din a$easta e.igram+ a lui Cin$inat Pa1eles$u, $are a !ost un a.ro.iat al $ur*ii lui 9erdinand,
moralitatea !amiliei regale era 2n ton $u sentimentele rasiste, antirom7ne-ti, dis.re*uitoare, ale !amiliei regale !a*a de
.o.orul rom7n, $+$i nu numai regina Maria -i 9erdinand a1eau leg+turi amoroase s$andaloase, $unos$ute -i de
rom7nii de r7nd, $i $5iar -i $o.iii lor3 'n tim.ul .rimului r+/0oi im.erialist mondial, Carol, .rin*ul mo-tenitor, 2n uni!orm+
de o!i er rus, a de/ertat de .e !ront la =N august>B se.tem0rie ?B?A , a .+r+sit unitatea militar+ .e $are o $omanda, a ț
!ugit la Odesa -i s,a $+s+torit $u Pi/i Lam0rino, !+r+ a a1ea a$$e.tul !amiliei34 'n tim.ul r+/0oiului, .entru de/ertare
.edea.sa era degradrea militar+ -i $ondamnarea la moarte, 2ns+ Carol, !iind .rusa$o,engle/ $u s7nge „al0astru" ; de
ras+ su.erioar+ , nu a !ost .ede.sit363 %umai $+ a$easta $+s+torie a lui Carol $u Pi/i a 2nsemnat 2n$+l$area Statutului
Casei Regale, $are .re1edea $+ .rin*ii $asei regale a Rom7niei se .uteau $+s+tori numai $u .ersoane de ras+
4#
su.erioar+, din alte $ase regale3 Pentru a re/ol1a mai 0ine a$east+ .ro0lem+ dinasti$+, la .resiunea lui 9erdinand,
.rintr,o sentin + neusti!i$at+ uridi$ ț 4usti!i$at+ rasist .oliti$6, tri0unalul Il!o1 a anulat la A ianuarie ?B?B $+s+toria lui
Carol $u Pi/i, 2ns+ rela ia lor amoroas+ a $ontinuat, iar la A august anul urm+tor li s,a n+s$ut un !iu, $onsiderat ț
nelegitim, deoare$e s,a n+s$ut du.+ anularea $+s+toriei i ni$i nu a !ost re$unos$ut de Carol3 &emersurile !+$ute de ș
!amilia regal+ i de oamenii .oliti$i, .entru a,l des.+r*i e!e$ti1 .e Carol de Pi/i Lam0rino, nu au reu it s+ 2l determine ș ș
.e Carol s+ renun*e la rela*ia sa $u Pi/i -i au a1ut un e!e$t $ontrar, $+$i iu0+re*ul Carol i,a trimis regelui 9erdinand, la
? august ?B?B, o de$lara ie s$ris+, .rin $are renun*a din .ro.rie ini*iati1+ la $alitatea de .rin$i.e mo tenitor al ț ș
Coroanei Rom7niei3
Su.+rat .e atitudinea lui Carol, 9erdinand i,a im.us a$estuia domi$iliu !or at 2ntr,o m7n+stire, la <istri a, se.ar7ndu,l ț ț
de Pi/i Lam0rino3 'n $ele din urma, e!orturile !amiliei regale de a,l determina .e Carol s+ se r+/g7ndeas$+ au !ost
2n$ununate de su$$es, a-a $+ la =C !e0ruarie ?B=C Carol a renun*at la renun*area la tron i a .romis $+ se !a$e 0+iat ș
$uminte -i $+ se 1+ $+s+tori legal numai $u 2n$u1iin*area tat+lui s+u, regele 9erdinand3
&e-i la la A ianuarie ?B=C Pi/i Lam0rino d+duse na tere unui !iu, 0ote/at Mir$ea Grigore, a$esta nu a !ost re$unos$ut ș
$a !iu legitim al lui Carol, iar regele 9erdinand -i .oliti$ienii au $onsiderat $+ re/ol1area de!initi1+ a a$estei s$andaloase
a!a$eri dinasti$e domesti$e se .oate reali/a numai .rin e8ilarea lui Pi/i -i a $o.ilului s+u 2n a!ara *+rii, a-a $+ Pi/i,
2m.reun+ $u $o.ilul s+u, a !ost e8ilat+ 2n 9ran*a, statul rom7n asigur7ndu,i o .ensie 1iager+ su0stan ial+3 Con!orm ț
do$umentelor 1remii, Pi/i Lam0rino .rimea de la statul rom7n o rent+ anual+ 2n 1aloare de ??C3CCC !ran$i !ran$e/i,
2n$e.7nd $u ? iunie ?B=C, .re$um -i suma de KCC3CCC lei, $a „.rim+ de instalare" 2n 1ila .us+ la dis.o/i*ia ei tot de
statul rom7n3
'n tim. $e 2n *ar+ .ro0leme mult mai im.ortante 2-i a-te.tau re/ol1area, regele -i regina erau .reo$u.a*i de rela*iile
amoroase ale $o.iilor lor -i ale lor, a-a $+ au de$is $+ amore/ul Carol tre0uie s+ !ie .ede.sit deose0it de „as.ru" -i l,au
trimis 2ntr,o $+l+torie 2n urul lumii, .entru a o uita .e Pi/i Lam0rino, $are a !ost e8ilat+ la %euillQ, statul rom7n se$+tuit
de a1entura ra/0oini$+ !iind ast!el o0ligat s+ su.orte -i material $osturile enorme ale a1enturilor amoroase ale lui Carol3
'n $ele din urm+ 9erdinand a reu-it sa,l $on1ing+ .e Carol s+ se $+s+toreas$+ $on!orm statutului s+u rasist -i, la ?C
martie ?B=?, Carol s,a $+s+torit la Atena $u .rin esa Elena a Gre$iei -i, 2n s$urt tim., Elena a n+s$ut la =K o$tom0rie ț
?B=? un !iu, 0ote/at Mi5ai3 &e-i a$est maria .+rea a 2m.+$a .e toat+ lumea, rela*ia lui Carol $u Elena s,a deteriorat
2n s$urt tim., 2ntru$7t Carol a g+sit o alta amant+ 4 Elena Lu.es$u6 -i a .+r+sit,o .e Elena, so*ia lui legitim+3 Ca
urmare a s$andalului de$lan-at, Carol a renun*at a treia oara la $alitatea sa de mo-tenitor, 2n de$em0rie ?B=K, 2n
!a1oarea !iului s+u minor Mi5ai, Carol .+r+sind *ara 2m.reuna $u Elena Lu.es$u3
&e-i du.+ r+/0oiul mondial 2n Rom7nia Mare a.+ruser+ multe .artide -i lu.ta de $las+ se a$$entua, 2ntru$7t
.roletariatul ur0an de1enea tot mai numeros -i mai 1o$al, organi/7nd gre1e 4 de regul+ gu1ernan*ii !oloseau armele
.entru a „.a$i!i$a" -i mun$itorii gre1i-ti, a-a $um .ro$edaser+ -i $u *+ranii r+s$ula*i6 $u.lul regal era .reo$u.at de !ast
-i de 2m0og+*irea numeroasei !amilii regale, ignor7nd realele .ro0leme ale statului rom7n3
La =C iulie ?B=N 9erdinand a murit -i, $on!orm 1etustelor .rin$i.ii monar5iste, ar !i tre0uit $a tronul Rom7niei s+ !ie
o$u.at de iu0+re*ul Carol, $are !usese de$+/ut din dre.turi, !iind o0ligat s+ renun*e la tron 2n !a1oarea !iului s+u Mi5ai,
(0
a-a $+ noul rege al Rom7niei a de1enit 4ne$onstitu*ional6 un $o.il 4 $eea $e demonstrea/+ 2n$+ o dat+ $+ monar5ia
este $ea mai .roast+ !orm+ de organi/are a unui stat 6 $are nu .utea $ondu$e e!e$ti1 *ara -i de a$eea $ondu$erea *+rii
a !ost 2n$redin*at+ tot ne$onstitu*ional unei regen*e3
&in a$easta s$urt+ .re/entare se 1ede ade1+ratul $ara$ter al regelui 9erdinand de Ho5en/ollern, $are era .reo$u.at
mai mult de 2m0og+*irea !amiliei regale, de !ast -i de 5u/ur, de mu-amali/area s$andalurilor amoroase ale mem0rilor
!amiliei sale, -i nu de re/ol1area .ro0lemelor gra1e ale .o.orului rom7n, domnia lui 9erdinand demonstr7nd indu0ita0il
inutilitatea monar5iei 8eno$rate $a !orm+ de stat3
'n $on$lu/ie, .utem s.une $+ domnia lui 9erdinand a !ost mult mai s$urt+ de$7t domnia lui Carol I, dar a !ost mult
mai $riminal+ -i mai ires.onsa0il+, $+$i 9erdinand a trimis inutil la moarte .ete un milion de rom7ni, a distrus a.roa.e
$om.let e$onomia *+rii, a 2nstr+inat te/aurul -i a.ro.e des!iin*ase Rom7nia3
REGE%)A
La data de =C iulie ?B=N, odat+ $u de$esul regelui 9erdinand, 2n Rom7nia intra 2n !un$*iune Regen*a, $are era
$onstituit+ din $ei trei regen*i ; .rin$i.ele %i$olae, .atriar5ul Miron Cristea -i G53 <u/dugan ; $are 2n a$eea-i /i au
de.us ur+m7ntul3
Regen*a a !ost $onsiderat+ 0ene!i$+ de li0eralii lui I3I3C3<r+tianu, dar a !ost $riti$at+ de $+tre toti ad1ersarii li0eralilor,
$are $onsiderau $+ ni$i $om.onen*a regen*ei nu era $ea mai .otri1it+, deoare$e to*i $ei trei regen*i erau li.si*i de
e8.erien*+ .oliti$+3 %3 Iorga a $omentat ne!a1ora0il regen*a, el $onsider7nd $+ $ei trei regen*i nu erau .otri1i*i,
deoare$e : .atriar5ul Miron Cristea nu de*inea e8.erien*a .oliti$+ ne$esar+ F magistratul <u/dugan nu a1ea
e8.erien*+ de .oliti$ian F .rin*ul %i$olae era total ne.otri1it -i ni$i nu dorea s+ !ie im.li$at 2n $ondu$erea statului3
Iat+ $um $omenta %3Iorga $om.onen*a regen*ei : „A$um *ara a r+mas .e seama lui <r+tianu, $are o du$e la .ieire3
Regen*a e 2n m7na lui3 Ce .oate s+ !a$+ un .o.+, $are a auns .atriar5U XYZ Mai este 2n Regen*+ 0+tr7nul <u/dugan3
<un magistrat, e dre.t XYZ Ce .oate s+ -tie un om $are a stat toat+ 1ia*a $u nasul 2n dosare -i $oduri, din rosturile
$om.li$ate ale tre0urilor .oliti$eU C7t des.re .rin$i.ele %i$olae $e s+ mai 1or0imU El ni$i nu 1rea s+ !ie regent3 'l *ine
<r+tianu $u sila3 „
Comentatorii regen*ei $onsider+ $+ marele istori$ a a1ut dre.tate, mai ales $+ -i alte !iguri .roeminente ale .oliti$ii -i
$ulturii rom7ne-ti a1eau .+reri a.roa.e identi$e, sau $5iar mai in$isi1e, !a*+ de $om.onen*a regen*ei3 Pe l7ng+ !a.tul
$+ regen*a de0uta $u at7tea $riti$i, tre0uie s+ remar$+m $+ li0eralii sus*ineau !+r+ re/er1e a$east+ $om.onen*+ a
regen*ei -i au g+sit -i un .rile de a mai da iama .rin !inan*ele *+rii, a-a $+, la = august ?B=N, gu1ernul a ado.tat
.roie$tul de lege .entru !i8area listei $i1ile a Casei Regale, .otri1it $+ruia minorul rege Mi5ai dis.unea de == milioane
de lei Idin $are M milioane .entru regen*ii Miron Cristea -i G53 <u/duganJF .rin$i.ele %i$olae dis.unea de N milioane de
leiF !osta regina Maria dis.unea de =C de milioane de leiF .rin$i.esa Elena Imama lui Mi5aiJ dis.unea de N milioane de
lei, $eea $e re.re/enta un e!ort 0ugetar $onsidera0il3 &in momentul 2n $are regen*a a de1enit e!e$ti1+, s,a 1+/ut $lar
(1
$+ 2ntreaga .utere .oliti$+ din Rom7nia a !ost $on$entrat+ 2n m7inile lui Ion I3 C3 <r+tianu, iar monar5ia de
Ho5en/ollern de1enise un de$or !esti1isto,!astuos, ne$esar omni.otentului .re-edintele al P3%3L3 Ion I3 C3 <r+tianu,
$are 2n a$est !el 2-i legitima su.rema*ia .oliti$+ -i 2-i su0ordona -i institu*ia regen*ei, .rin numirea 2n !un$*ii a unor
.ersonalit+*i o0ediente <r+tienilor , .atriar5ul Miron Cristea -i G53 <u/dugan ; $are de1eniser+ regen*i .entru $+ au
a1ut sus*inerea li0eralilor -i a lui Ion I3 C3 <r+tianu3
Unii $omentatori .oliti$i $onsider+ $a Ion I3 C3 <r+tianu a auns la a.ogeul $arierei sale .oliti$e 2n tim.ul regen*ei,
reali/7nd ast!el dorin*a tat+lui s+u, $are 2l .reg+tise to$mai .entru a de1eni ade1+ratul $ondu$+tor al Rom7niei, .rin
dominarea indis$uta0il+ a igno0ilei dinastii de Ho5en/ollern, de $+tre dinastia <r+tienilor, numai $+ la s$urt tim. du.+
instalarea regen*ei, I3I3C <r+tianu moare, la data de =@ no13?B=N, .+r+sind s$ena .oliti$+ a.roa.e simultan $u
ne1loni$ul rege 9erdinand, .e $are l,a dominat3
&u.+ marea unire din ?B?A 2n Rom7nia a.+ruser+ -i alte .artide .uterni$e, .artidul $ondus de Iuliu Maniu de1enind
.rin$i.alul ri1al .oliti$ al li0eralilor 0r+tieni-ti -i, da$+ 2n tim.ul 1ie*ii lui 9erdinand .artidele .oliti$e ri1ale nu l,au a$u/at
des$5is .e rege $+ era in!luen*at total de dinastia <r+tienilor, a$um $riti$ile la adresa Regen*ei, $are !ormal re.re/enta
institu*ia monar5i$+, au de1enit dire$te -i tot mai 1irulente, Iuliu Maniu de$lar7nd $5iar $+ Regen*a ar !i !ost ilegitim+,
2ntru$7t a !ost al$+tuit+ !+r+ o $onsultare na*ional+ 4re!erendum6, a$east+ de$lara*ie a lui Maniu !iind 2n de.lin+
$on$ordan*+ $u dolean*ele renegatului Carol, $are ar !i dorit s+ !ie desemnat su$$esorul legal al lui 9erdinand3
Era $lar $+ din momentul mor*ii lui 9erdinand s,au $onturat dou+ gru.+ri .oliti$e ri1ale, $are a1eau $on$e.*ii su0stan*ial
di!erite !a*+ de Regen*+: una, 2n !runte $u P3%3L3, $are $on!igurase regen*a -i sus*inea men*inerea a$tului
anti$onstitu*ional de la @ ianuarie ?B=M, .ri1ind instituirea regen*ei, iar $ealalt+, re.re/entat+ de P3%3)3 $reat la ?C
o$tom0rie ?B=M, $are a$$e.ta Regen*a $a .e un a$t .oliti$ 2n!+.tuit, dar amenin*a $+ 1a anula a$tul de la @ ianuarie
?B=M -i 2i 1a o!eri lui Carol tronul Rom7niei, de-i .rin*ul de1enise inde/ira0il .entru dinastia <r+tienilor, 2ntru$2t era o
!ire re0el+, o.us+ mani.ula0ilului 9erdinad, -i nu a$$e.ta s+ !ie marioneta <r+tienilor3
'n tim. $e Rom7nia era lo1it+ de marea $ri/+ e$onomi$+ mondial+ din ?B=B,?BDD, <r+tienii ignorau .ro0lemele reale
ale t+rii -i $+utau s+,-i .er.etue/e .uterea, o!erind tronul Rom7niei unui minor, $are ar !i de1enit rege e!e$ti1 a0ia la
2m.linirea 17rstei de ?A ani : r+stim. 2n $are <r+tienii -i li0eralii ar !i !ost ade1+ra*ii su1erani ai Rom7niei3 Mai mult,
li0eralii, .rin, I3 G3 &u$a, au ela0orat ni-te instru$*iuni !erme, dra$oni$e, $are .re1edeau $lar $+ 2n $a/ul 2n $are Carol ar
!i 2ndr+/nit s+ se 2ntoar$a 2n Rom7nia 1a !i tratat $a un in!ra$tor3
Lo1itura de gra*ie a.li$at+ regen*ei a1ea s+ 1in+ $5iar din interiorul a$estei institu*ii, $+$i .arti/anii lui Carol e1iden*iau
ine!i$ien*a -i li.sa de autoritate a a$estei intitu*ii, a$u/7ndu,l $ore$t .e .rin*ul %i$olae $+ era total de/interesat de
re/ol1area .ro0lemelor .oliti$e ale *+rii, a17nd totodat+ un $om.ortament imoral -i a0u/i1, ri1alii regen*ei $onta0ili/7nd
.rin$i.alele tare ale a$ti1it+*ii .rin*ului, $are -tir0eau autoritatea a$estei institu*ii, $are de1enea tot mai in$a.a0il+ -i mai
imoral+, din $au/a $oru.*iei $are se generali/ase3
Iat+ $7te1a a$u/e la adresa .rin*ului %i$olae :
(2
O du.a $e a de1enit regent, %i$olae a 2n$e.ut o a1entur+ amoroas+ $u Ioana S+1eanu, so*ia .oliti$ianului li0eral
%3 %3 S+1eanuF
O l,a .+lmuit, 2n .lin+ strad+, .e .ro!esorul uni1ersitar Emanoil Antones$u F
O -i,a „atri0uit" o .ar$el+ din .+durea Snago1, .entru a,-i $onstrui un .alat, o0lig7nd gu1ernul s+,i „done/e"
a$ea .ar$el+ -i s+,i .un+ la dis.o/i*ie suma de @ milioane de lei, ne$esar+ .entru $onstruirea .alatuluiF
O a $erut -i gu1ernul i,a o!erit .rin$i.elui %i$olae o im.ortant+ sum+ de 0ani, $u $are %i$olae a $um.+rat o 1il+,
.e $are a donat,o amantei sale et$3
O alt+ lo1itur+ .entru regen*+ a !ost de$esul su0it al lui G53 <u/dugan, la N o$tom0rie ?B=B, gener7nd intem.esti1
ne$esitatea 2nlo$uirea lui $u un alt .oliti$ian, a$east+ situa*ie gener7nd lu.ta 2ntre ta0erele ri1ale, !ie$are sus*in7nd un
$andidat .ro.riu, li0realii a$u/7ndu,i .e *+r+ni-ti $+ 1or s+ mani.ule/e regen*a: adi$+ 1or s+ !a$+ $e !+$eau li0eralii
$7nd erau la .utere3 A$east+ $on!runtare a !ost solu*ionat+ 2n -edin*a Parlamentului din B o$tom0rie ?B=B, $7nd, la
.ro.unerea lui Iuliu Maniu, .arlamentul l,a ales $a regent .e C3 S+r+*eanu, numai $+ a$east+ alegere era $ontestat+
de li0erali, I3 G3 &u$a de$lar7nd $u .er!idie : „Tentati1a d,lui Maniu de a $o0or2 Regen*a la ni1elul $om0ina*iilor sale de
.artid -i de !amilie r+m7ne -i $onstituie o gra1+ atingere adus+ unei institu*ii $are, .rin natura ei, tre0uie s+ !ie un
ar0itru su.rem 2n a!ara -i deasu.ra tuturor .artidelor .oliti$e3"
'n a$east+ atmos!er+ de mas$arad+ .oliti$+, gu1ernul na*ional,*+r+nes$ $ondus de Iuliu Maniu, instalat la ?C
no13?B=A, -i 2n .lin+ $ri/+ e$onomi$+, regi/ea/+ lo1itura de stat din ?BDC, des!iin*ea/+ Regen*a, 2l detronea/+ .e
minorul rege Mi5ai 4 $are 1a .rimi .om.osul titlu de „Mare 1oie1od de Al0a Iulia" 6 -i 2l instalea/+ .e tronul Rom7niei .e
Carol, $are 1a !i .ro$lamat rege su0 numele de Carol al II,lea de Ho5en/ollern,Sigmaringen, Maniu .un7nd ast!el
$a.+t .uterni$ei domina*ii a dinastiei li0erale a <r+tienilor, des$5i/7nd drumul s.re $eea $e a1ea s+ de1in+ di$tatura
regal+ !+*i-+3
&e asemenea, regen*a a $onsemnat totodat+ -i s!7r-itul domniei reginei Maria,4 re.udiat+ $5iar de !iul ei,
Carol al II,lea 6 $are, teoreti$, de$+dea din dre.turile de su1eran+ a Rom7niei, 2ns+ a$est as.e$t $onstitu*ional nu a
!ost un im.ediment .entru .oliti$ienii 8eno!ilo$ra*i, $are au .us la dis.o/i*ia !ostei regine sume e8or0itante .entru $a
!ri1ola amore/+ regin+ Maria s+,-i termine $onstruirea m+re*ului domeniu de la <al$i$, $are a $ostat enorm statul
rom7n, mai ales $+ o mare .arte a lu$r+rilor $ostisitorului domeniu s,a e!e$tuat $5iar -i 2n tim.ul marii $ri/e e$onomi$e
din .erioada ?B=B, ?BDD3 &u.+ $um se -tie, 2n a$ea .erioad+ *ara era gu1ernat+ de *+r+ni-tii lui Maniu, $are, $a -i
li0eralii, au .us la dis.o/i*ia li0ertinei Maria !onduri imense, de-i tot 2n a$ea .erioad+ *+r+ni-tii u$ideau gre1i-tii $are
$ereau salarii de$ente, 2ns+ $riminalii .oliti$ieni rom7ni moti1au $+ *ara este s+r+$it+ de r+/0oi -i $+ a .ierdut -i
te/aurul -i de$i nu s7nt 0ani .entru salarii -i .ensii3
&a$+ a1em 2n 1edere numai !a.tul $+ edi!i$area !astuosului domeniu de la <al$i$ s,a reali/at 2ntre ?B=K,?BDM -i $+
.entru reali/area edi!i$iilor domeniului s,a im.ortat .7n+ -i 0anala .iatr+ de $onstru$*ii din Maro$ -i din Gre$ia, .entru a
satis!a$e a0erantele .reten*ii !ante/iste ale reginei Maria, 2n*elegem mai 0ine rolul ne!ast al regalit+*ii 8eno$rate, al
regen*ei, $+$i 2n tim. $e .oliti$ienii rom7ni 8eno!ilo$ra*i u$ideau rom7nii $are $ereau salarii de$ente, !ri1ola Maria s!ida
(3
$u arogan*+ rasist+ :regal+: .o.orul rom7n -i .retindea $a .oliti$ienii ires.onsa0ili s+,i satis!a$+ toate $a.ri$iile
ira*ionale3 Si .oliti$ienii 8eno!ilo$ra*i din Rom7nia au .us mereu .reten*iile a0erante ale $riminalilor regi ai Rom7niei,
.entru !ast -i grandomanie, mai .resus de$7t satsi!a$erea dolean*elor 2ndre.t+*ite ale rom7nilor s+ra$i, 8eno!ilo$ra*ii
rom7ni modi!i$7d -i $onstitu*ia *+rii .entru a satis!a$e orgoliile -i a0erantele .reten*ii ale unor str+ini, aun-i !ortuit
su1erani ai unui .o.or .e $are l,au ignorat mereu, l,au dis.re*uit .ro!und -i l,au e8.loatat nemilos3
&u.+ $um se o0ser1+, regen*a a !ost o .erioad+ de in$ertitudine .oliti$+, de am0iguit+*i $onstitu*ionale, de $5eltuieli
0ugetare inutile, $are a .ermis li0eralilor s+ domine nesting5eri*i .oliti$a intern+ -i e8tern+ a Rom7niei, $on!orm
dolean*elor .ro.rii ale <r+tienilor, $are ignorau .ro0lemele gra1e, maore, ale Rom7niei, a$ord7nd im.ortan*+ unor
.ro0leme minore, .re$um lu.ta .entru su.rema*ie .oliti$+ -i .entru men*inerea la .utere a P3%3L32ns+ -i t+r+ni-tii lui
Maniu s,au $om.ortat la !el $a li0eralii, s!id7nd .o.orul o0idit, !+$7nd $on$esii ne$u1enite $riminalilor regi ai Rom7niei3
&OM%IA LUI CAROL AL II,lea
&ETRO%AREA REGELUI MI%OR
Carol s,a 2ntors 2n ar+ .e M iunie ?BDC, $u a$ordul lui Iuliu Maniu, $+ruia 2i .romisese $+ da$+ 1a !i s.riinit s+ de1in+ ț
regele Rom7niei, 1a renun a la rela ia sa $u Elena Lu.es$u -i se 1a re$+s+tori $u Elena, mama !iului s+u Mi5ai3 ț ț
Tradi*ionalistul Maniu a $re/ut $+ .rin*ul Carol 2-i 1a res.e$ta .romisiunea -i l,a .ro$lamat rege .e Carol, .rintr,un
gu1ern *+r+nist instituit ad,5o$, $ondus de G3G3Mirones$u3 Gu1ernul G3G3Mirones$u a !un$*ionat de la N iunie .2n+ la
?D iunie ?BDC, adi$+ stri$t $7t era ne$esar .entru a,l detrona .e regele Mi5ai, .entru a des!iin*a Regen*a -i .entru a,l
.ro$lama rege .e Carol3 'n s$urt tim. Maniu -i,a dat seama $+ regele Carol al II,lea nu .utea !i mani.ulat, a-a $um a
!ost mani.ulat de <r+tieni tat+l s+u, 9erdinand, Maniu $on-tienti/7nd $+ el -i P3%3)3 $ondus de el nu 1or a1ea un
statut .ri1ilegiat 2n tim.ul domniei lui Carol, a-a $um a1useser+ <r+tienii -i P3%3L3 2n tim.ul domniilor lui Carol I -i
9erdinand3 &omnia lui Carol al II,lea a de0utat la 2n$e.utul marii $ri/e e$onomi$e mondiale, $are 2n Rom7nia era
du0lat+ -i de a$uti/area lu.telor .oliti$e -i so$iale, mai ales $+ 2n *+r+ se 2n!iin*aser+ -i .artide radi$ale, $5iar
e8tremiste, $are di1i/au -i tensionau so$ietatea rom7neas$+, at7t 2n .lan .oliti$, $7t -i 2n .lan so$ial3 &intre toate
.artidele $are !un$*ionau 2n Rom7nia a$elor tim.uri, mi-$area legionar+ a lui Pelea Codreanu a !ost $ea mai e8tremist+
-i, la ad+.ostul !undamentalismului $re-tin ortodo8, l,a 2n!runtat des$5is .e Carol al II,lea, mai ales $+ 2n do$trina
!as$ist+, a legionarilor se reg+sea -i rasismul -i antisemitismul, iar legionarii se 2m.otri1eau rela*iei regelui Rom7niei
$u o e1rei$+3
Un .rim semnal de alarm+ .entru Maniu 4arti/anul detron+rii regelui minor 6 a !ost sesi/at ra.id de 1ersatul .oliti$ian
Maniu, $+$i regele Carol al II,lea nu numai $+ nu s,a re$+s+torit $u Elena a Gre$iei, $i a e8ilat,o 4 tot .e 0anii statului6 -i
a adus,o la <u$ure ti .e Elena Lu.es$u3 &omnia lui Carol al II,lea 1a !i dominat+ de $oru.*ie -i de $rime .oliti$e, ș
gru.ul de in!luen*+ din urul $amarilei regale !iind im.li$at 2n numeroase a!a$eri oneroase $u statul, $ea mai !aimoas+
!iind A!a$erea SVoda, dar -i multe alte a!a$eri oneroase, $ontem.oranii s+i su*in2nd $+ %i$olae Mala8a se 2m0og+*ise
mai ales datorit+ s.riinului !inan$iar masi1, a$ordat de gu1ern, su0 !orm+ de $redite .re!eren*iale -i $omen/i de stat,
deose0it de .ro!ita0ile .entru omul de a!a$eri -i deose0it de .agu0oase .entru statul rom7n3 Gu1ernul Rom7niei 2i
(4
a$orda lui Mala8a $redite de stat a1antaoase, iar a.oi 2i $um.+ra .rodu$*ia la .re*uri e8agerate, asigur7ndu,i
onerosului industria- .ro!ituri su0stan*iale, mai ales $+ o .arte din .ro!ituri se 2ntor$ea la rege su0 !orm+ de dona*ii -i
a$*iuni3 Cunos$utul .oliti$ian Constantin Argetoianu s.unea $+ %i$olae Mala8a -i,a „$onstituit un !ond de rulment al
$oru.*iei „ -i 2l $itea/+ .e %i$olae Mala8a $are, 2n momentul 2n $are i,a 2nm7nat regelui Carol al II,lea o ser1iet+ $u ?CC
de milioane de lei, ar !i de$larat: „Maestate, industria grea 1+ este .ro!und re$unos$+toare .entru tot $e a*i !+$ut -i 1+
rug+m s+ .rimi*i a$east+ sut+ de milioane de lei $a o modest+ $ontri0u*ie .entru o.erele de asisten*+ ale Palatului"3
%umeroasele s$5im0+ri de gu1erne din tim.ul domniei lui Carol al II,lea demonstrea/+ $7t de a$ute erau lu.tele .entru
.utere dintre .artidele .oliti$e ale 1remii, $7t de $oru.t+ era $lasa .oliti$+ rom7nes$+ -i $7t de radi$ale de1eneau
uneori a$este 2n!runt+ri 2n tim.ul domniei lui Carol al II,lea3 &oi .rim,mini-tri ai Rom7niei, a!la*i 2n !un$*ii, au !ost
asasina*i de legionari 4 I3G53&u$a -i Armand C+lines$u 6 -i $5iar regele a ordonat asasinarea a ?D $ondu$+tori
legionari, 2n !runte $u Pelea Codreanu et$3 Si mi-$+rile sindi$ale se radi$ali/aser+ -i a1eau lo$ numeroase gre1e,
deseori 2n+0u-ite 2n s7nge 4 Gri1i*a ?BDD et$36, mai ales $+ gu1ernan*ii redu$eau sistemati$ salariile -i .ensiile
4 $ele0rele $ur0e de sa$ri!i$iu 6 2ns+ .e !ondul 2n$5eierii $ri/ei e$onomi$e mondiale, e$onomia Rom7niei a 2n$e.ut s+
se re1igore/e -i, 2n ?BDA, se 2nregistrea/+ $el mai 2nalt ni1el e$onomi$ din .erioda intert0eli$+3
Toate a$este mani!est+ri ale .oliti$ii, din .rima .arte a domniei lui Carol al II,lea, s7nt s.e$i!i$e dinastiei de
Ho5en/ollern, numai ultima .arte a domniei sale a !ost !oarte $ondensat+ 2n e1enimente .oliti$e interne -i e8terne, dar
-i !oarte original+, $+$i 2n ultima .arte a domniei sale, Carol al II,lea a de1enit di$tator $u .uteri a0solute, !iind singurul
rege din dinastia de Ho5en/ollern $are a reu-it s+ instaure/e 2n Rom7nia a0solutismul regal3
&ICTATURA PERSO%ALG

&e-i .rin de!ini*ie monar5ia 2nseamn+ instituirea di$taturii rasiste a unei !amilii 4 $lan 6 2ntr,o *ar+, Carol al II,lea nu
mai era mul*umit $u a$east+ 5egemonie a sa, relati1 limitat+, -i de a$eea, la ?C !e0ruarie ?BDA, Carol al II,lea
instaurea/+ 2n Rom7nia di$tatura .ersonal+ 4 auto$ra*ia regal+ 6 $are 1a e8ista .7n+ la a0di$area sa din ?B@C3
Carol al II,lea a1ea tendin*e di$tatoriale 2n$+ de la instalarea sa $a rege al Rom7niei, 2ns+ du.a instaurarea di$taturii
.ersonale, 2n ?BDA, el di/ol1+ .arlamentul, inter/i$e a$ti1itatea tuturor .artidelor .oliti$e, des!iin*ea/+ sindi$atele -i,
.entru a limita $oru.*ia $are se generali/ase, des!iin*ea/a inamo1i0ilitatea ude$+toreas$+ -i 2n!iin*ea/a .artidul uni$ -i
0reslele meseria-ilor et$3 $on$entr7nd 2n .ersoana sa toate .7rg5iile .uterii3 Instaurarea di$taturii .ersonale a lui Carol
al II ;lea a $oin$is $u a$uti/area $on!li$telor .oliti$o,militare din Euro.a -i de a$eea a$easta .erioada a domniei lui a
!ost ne!ast+ .entru el -i, mai ales, .entru Rom7nia, $are era su.us+ la tot !elul de .resiuni .oliti$e de $+tre marile .uteri
ale Euro.ei3 &intre a$este state euro.ene se deta-a Germania, $are dorea s+ st+.7neas$+ .oten*ialul e$onomi$ al
Rom7niei -i, mai ales, dorea s+ de*ina $ontrolul total asu.ra .etrolului rom7nes$3
Carol al II,lea era ade.tul a0solutismului monar5i$ dar -i al di$taturilor !as$iste, , $are !un$*ionau 2n Euro.a la a$ea
1reme , , -i de a$eea el a instituit di$tatura .ersonal+, legitimat+ de el .rintr,o nou+ $onstitu*ie, $are atri0uia .uterea
a0solut+ monar5ului -i des!iin*a institu*iile demo$rati$e ale *+rii 4 .artidele .oliti$e, sindi$atele, .arlamentul et$36 regele
((
!iind $ondu$+torul uni$ al tuturor institu*iilor statului : gu1ern, usti*ie4 des!iin*area inamo1i0ilit+*ii ude$+torilor 6 .artidul
uni$ et$3 numai $+ a$este m+suri a$uti/au a1ersiunea e8tremi-tilor legionari !a*+ de Carol al II ,lea -i $5iar determinau
-i a1ersiunea altor .oliti$ieni -i militari !a*+ de rege3 Cei mai 2n1er-una*i ad1ersari .oliti$i de$lara*i ai lui Carol al II ;lea
erau legionarii, iar dintre militarii $are nu 2l mai sus*ineau .e Carol al II,lea se deta-a generalul Ion Antones$u3
&intre e1enimentele .oliti$e interne -i e8terne $are au a!e$tat Rom7nia 2n tim.ul di$taturii $arliste s7nt edi!i$atoare
$7te1a, $are au a1ut un imens im.a$t negati1, .oliti$o,militar -i e$onomi$, $ele mai im.ortante !iind :
% La =D mart3?BDB se 2n$5eie Tratatul e$onomi$ rom7no,german, .rin $are e$onomia Rom7niei de1enea su0ordonat+
total intereselor .oliti$ii e8.ansioniste germaneF
% La D? mart3 ?BDB se 2n$5eie -i un a$ord rom7no,!ran$e/, .rin $are 9ran*a urmarea s+ o0*in+ du0larea li1r+rilor de
.roduse .etroliere rom7ne-ti F
% Ca urmare a semn+rii a$ordului rom7no,!ran$e/ de la D? martie, Marea <ritanie -i 9ran*a a$ord+ Rom7niei la ?D
a.rile ?BDB a-a,/ise garan*ii teritoriale, .ri1ind men*inerea !rontierelor e8istenteF
% Arestarea !runta-ilor legionari la ?M a.rilie ?BDA F
% Pa$tul Ri00entro.,Moloto1 4 2n realitate a !ost Pa$tul Stalin,Hitler, $on1enit 2ntre $ei doi mari $riminali ai umanit+*ii6 a
!ost un tratat de neagresiune, 2n$5eiat 2ntre Uniunea So1ieti$+ i Germania na/ist+ -i s,a semnat la =D august ?BDB, ș
la Mos$o1a, de ministrul de e8terne so1ieti$, #ia$esla1 Moloto1 i de ministrul de e8terne german, ^oa$5im 1on ș
Ri00entro., 2n .re/en a lui Stalin3 Prin a$est .a$t, Germania na/ist+ -i Im.eriul so1ieti$ sta0ileau $riteriile .e 0a/a ț
$+rora 2-i 2m.+r*eau Euro.a, .rintre *+rile 1i/ate de a$est .a$t $riminal !iind Polonia -i Rom7nia F
% La ? se.t3?BDB Germania ata$+ Polonia 4 du.a $e Germania, $u a$ordul !ran$e/ilor -i al engle/ilor, ane8ase Austria
-i de/mem0rase Ce5oslo1a$ia 2n ?BDA 6, a$east+ dat+ !iind a$$e.tat+ $a 2n$e.utul r+/0oiului im.erialist mondial F
% In1adarea Poloniei de Im.eriul so1ieti$, $are a !ost de$lan at+ la data de ?N se.tem0rie ?BDB, !+r+ ni$i o de$lara ie ș ț
o!i$ial+ de r+/0oi, 2n tim.ul .rimelor eta.e al $elui de Al &oilea R+/0oi Im.erialist Mondial, $7nd $ei doi di$tatori,
Stalin -i Hilter, 2-i $oordonau a$*iunile militare -i .oliti$e3 &es!iin*area Poloniei s,a !inali/at la M o$tom0rie ?BDB, .rin
2m.+r irea Poloniei 2ntre Germania i Uniunea So1ieti$+, Rom7nia a$$e.t7nd s+ a$orde s.riin ne$ondi*ionat ț ș
gu1ernului .olone/ -i re!ugia*ilor militari -i $i1ili .olone/i, nemul*umind in1adatorii Poloniei F
% Asasinarea lui Armand C+lines$u de $+tre legionari, la =? se.t ?BDB, -i s7ngeroasa re.resiune antilegionar+ ordonat+
de rege, $on$reti/at+ 2n numeroase e8e$u*ii sumare ale legionarilor im.li$a*i dire$t 2n asasinat, dar -i a multor al*i
legionari, 2n toat+ *ara F
% „A$ordul de la Mun$5en" 4 Hitler, Mussolini, C5am0erlain si &aladier 6 din =B,DC se.t3?BDA, .rin $are $ele .atru state
semnatare a$ordau Germaniei dre.tul de a de/mem0ra Ce5oslo1a$ia -i sti.ulau regulile reglement+rii „minorit+tilor"
nationale .olon+ -i mag5iar+, 2n !a1oarea Germaniei -i res.e$ti1 2n !a1oarea Ungariei F
(6
% 'nt7lnirea dintre Hitler -i Crol al II ;lea, de la data de =@ no13 ?BDA, 2n tim.ul $+reia Hitler 2i $ere ultimati1 lui Carol s+
ru.+ leg+turile $u Marea <ritanie -i 9ran*a, s+ 2n$5eie o alian*a .oliti$o,militar+ -i e$onomi$+ .ri1ilegiat+ $u Germania
4 .ri1ilegii .entru Germania 6 -i s+ adu$+ la .utere !as$i-tii rom7ni re.re/enta*i de „Garda de !ier „ F
% Asasinarea !runta-ilor legionari, 2n noa.tea de =B>DC no13 ?BDA, 2n !runte $u C3Pelea Codreanu, la ordinul e8.res al
regelui Carol al II ;lea, $onsiderat+ de !as$i-tii rom7ni -i germani $a !iind un a$t ostil !at+ de Geremania -i !at+ de
.reten*iile 5itleriste, e8.rimate de Hitler $u numai $7te1a /ile 2n urm+ F
%
% 'n lunile martie -i a.rilie ?B@C Carol al II ; lea 2i eli0erea/a din lagare .e legionarii aresta*i anterior, 2n$er$7nd o
re$on$iliere $u a$e-tia F
% 'n$5eierea unui nou a$ord $u Germania na/ist+, la =N mai ?B@C, .rin $are Germania o0*inea .rodusele $omer$iale
rom7nesti 4 .etrol -i $ereale 6 la .re*urile din ?BDA -i le .l+tea .rin 17n/area de e$5i.amente militare $+tre Rom7nia,
la .re*ul /ilei F
% Ultimatumul Im.eriului so1ieti$, adresat Rom7niei la data de =M iunie ?B@C, .rin $are Moldo1a de Est 4 dintre Prut -i
%istru 6 dar -i <u$o1ina de %ord -i *inutul Her*a s7nt de$larate teritorii ale Im.eriului stalinist, „ garan*iile" !ran$o,
0ritani$e !iind denun*ate de statul rom7n la data de ? iulie, 2ntru$7t erau doar !ormale F
% La @ iulie ?B@C Carol al II ;lea 2l numeste .rim,ministru .e Ion Gigurtu4 germano!il6 -i a$$e.t+ $a din gu1ern s+ !a$+
.arte -i re.re/entan*i ai gru.+rilor !as$iste rom7ne, Horia Sima, -e!ul G+r/ii de !ier, de1enind mem0ru al gu1ernului F
% La ?K iulie ?B@C Hitler 2i s$rie lui Carol al II ; lea -i 2i $ere .e un ton ultimati1 $a Rom7nia s+ a$$e.te $edarea de
teritorii $+tre Ungaria, 2n $a/ $ontrar Germania, s.riinit+ de Im.eriul so1ieti$, amenin*7nd $u des!iin*area statului
rom7n, a-a $um a .ro$eadat $u Ce5oslo1a$ia -i $u Polonia F
% 'ntre ?M ; =@ august ?B@C, $a urmare a amenin*+rilor na/iste ale lui Hitler, la Turnu Se1erin au lo$ tratati1e 2ntre
Ungaria 5ort5Qst+, 4sus*inut+ !+*i- de Germnania -i de Italia -i ta$it -i de Im.eriul so1ieti$6, -i Rom7nia, soldate $u un
e-e$, 2ntru$7t Ungaria res.inge $ategori$ o!erta Rom7niei 4 s$5im0 de .o.ula*ie, .rin $are ungurii din Rom7nia s+ !ie
re.atria*i 2n Ungaria 6 5ort5Q-tii soli$it7nd $a Rom7nia s+ $ede/e mai mult de umatate din teritoriul Transil1aniei, !+r+
a se *ine $ont de $om.onen*a etni$+, de-i 2n a$ele teritorii rom7nii erau maoritari F
% Ca urmare a .resiunilor Germaniei na/iste, la DC august ?B@C se semnea/+ do$umentele „ar0itraului „ germano,
italian, .rin $are Ungaria a$a.ara .artea de %ord,Est a Transil1aniei, $u o su.ra!at+ de @D3@B= Vm .+tra*i -i $u o
.o.ula*ie de =3MMN3CCC de lo$uitori, maoritar rom7ni, Germania -i Italia „garant7nd"i.o$rit noile grani*e ale Rom7niei3
4 'n realitate a-a,/isul „ &i$tat de la #iena „era tot un ultimatum, $a -i $el so1ieti$, numai $+ ultimatumul 5ilterist nu
.retindea $edarea de teritorii 2n !a1oarea Germaniei, $i 2n !a1oarea Ungariei 6 F
-'ntre D? august -i D se.tem0rie ?B@C, la 2ndemnul *+r+ni-tilor, 2n 2ntreaga *ar+ au lo$ numeroase mani!esta*ii de .rotest
2m.otri1a „&i$tatului de la #iena", de1enite, .rin im.li$area legionarilor, anti$arliste, urmate de demisia gu1ernului Ion
Gigurtu F
Toate a$este e1enimente ne!aste Rom7niei l,au adus .e Carol al II, lea 2n .ragul dis.er+rii, iar demisia gu1ernului
Gigurtu l,a determinat s+ $aute ra.id !ormarea unui gu1ern $redi0il, !ormat din .oliti$ieni $u e8.erien*+, 2ns+ regele a
("
!ost re!u/at $ategori$ de $+tre to*i .oliti$ienii mar$an*i ai 1remii -i, 2n a$este $ondi*ii, Carol a !ost ne1oit s+ a.ele/e la
di/gra*iatul -i e8ilatul general Ion Antones$u, !ilogerman -i !as$ist, a-a $+ la @ se.t3 ?B@C Carol al II ;lea este silit s+,l
numeas$+ 2n !un$*ia de .rim,ministru .e $el .e $are 2l e8ilase3 &e-i Antones$u .rimise mandatul s+ !orme/e un gu1ern
.oliti$, el a .re!erat .ro.ria 1arianta -i, aliat $u legionarii lui Horia Sima, a .retins $+ numai legionarii a$$e.t+ s+ !a$+
.arte din gu1ern, 2ns+ legionarii a$$e.tau s+ .arti$i.e la gu1ernare numai da$+ regele Carol al II, lea a0di$+3 Este
e1ident $+ -i Antones$u dorea a0di$area regelui -i, a17nd s.riinul total al legionarilor, dar -i al lega*iei germane,
Antones$u a .lusat, ad+ug7nd -i .ro.ria sa $ondi*ie, $er7ndu,i lui Carol al II, lea $a el, generalul Ion Antones$u, s+
.reia .rin$i.alele .rerogati1e regale, in$lusi1 titlul de „$ondu$+tor al statului", de1enind ast!el un !el de rege e!e$ti1,
$are de !a.t .relua .uterile di$tatoriale ale lui Carol3
Pani$at de .ers.e$ti1a detron+rii, Carol al II,lea a $onta$tat iar .rin$i.alii .oliti$ieni „ demo$ra*i "ai 1remii, $er7ndu,
le dis.erat s.riinul, 2ns+ to*i l,au re!u/at $ategori$ -i ast!el, la .resiunea !as$i-tilor rom7ni -i germani, la M se.t3?B@C
Carol al II,lea a0di$+ 2n !a1oarea !iului s+u Mi5ai, $are 1a de1eni .rimul rege marionet+ total+ din dinastia de
Ho5en/ollern, 2ntru$7t .rin$i.alele .rerogati1e regale au !ost transmise de Carol al II,lea generalului Ion Antones$u,
regele Mi5ai a17nd doar .rerogati1e limitate, mai mult sim0oli$e, $are a1eau rolul de a legitima regimul antones$iano,
legionar3
&u.a $e a semnat a$tul de a0di$are, Carol al II,lea a !ost silit de Antones$u s+ .+r+seas$+ Rom7nia 2n gra0+, $u un
tren s.e$ial, Antones$u garant7ndu,i regelui se$uritatea .e teritoriul *+rii3 &u-manii s+i, legionarii, $are erau 5ot+r7*i s+,
l asasine/e .e Carol, au organi/at o am0us$ad+, a.roa.e de !rontiera 1esti$+ a *+rii, tr+g7nd $u mitraliere 2n trenul
$are,l trans.orta 2n e8il .e !ostul rege Carol al II,lea3 Ast!el, $el $are -i,a 2n$e.ut domnia .rintr,o lo1itur+ de stat
4 organi/at+ de *+r+ni-tii lui Maniu6 -i a organi/at a.oi lo1itura de stat din ?BDA, .rin $are a instaurat di$tatura regal+
.ersonal+, 2-i s!7r-ea domnia tot .rintr,o lo1itur+ de stat, ini*iat+ in1oluntar $5iar de el, .rin 2n$redin*area .uterii
su.reme 2n stat $elor mai 2n1er-una*i inami$i .oliti$i ai s+i , generalul Ion Antones$u -i legionarii lui Horia Sima3 Prin
$edarea .rin$i.alelor .rerogati1e regale di$tatoriale generalului Ion Antones$u, Carol al II,lea 2l .ri1a -i .e !iul s+u Mi5ai
de .rerogati1ele regale $are teoreti$ i s,ar !i $u1enit su1eranului Rom7niei3
A$east+ su$$inta .re/entare a domniei lui Carol al II,lea e1iden*ia/+ iar, !oarte $lar, rolul ne!ast al dinastiei de
Ho5en/ollern 2n general, -i al domniei lui Carol al II,lea, 2n s.e$ial, 2n $eea $e .ri1e-te e8isten*a Rom7niei $a stat,
demont7nd $ategori$ toate „argumetele" 8eno!ilo$ra*ilor rasi-ti regali-ti, $are sus*ineau -i sus*in $+ instaurarea unei
dinastii o$$identale de ras+ su.erioar+ 2n Rom7nia ar !i a1ut un rol 0ene!i$ .entru .o.orul rom7n, de-i, du.+ $um s,a
1+/ut, .entru Hitler, &aladier, C5am0erlain, Mussolini -i al*i .oliti$ieni 1esti$i ai 1remii, dinastia nem*eas$+ din Rom7nia
nu a1ea ni$i o im.ortanta .oliti$+ semni!i$ati1+, deoare$e O$$identul a $onsiderat tot tim.ul $+ Rom7nia re.re/int+
.entru O$$ident doar o .rad+ .e $are -i,o dis.utau $u 2n1ersunare marile .uteri o$$identale, aliate $u Im.eriul *arist 4 -i
so1ieti$ a.oi 6 .e $are o$$identalii 2l sus*ineau ta$it sau 1+dit3
&u.+ $um se 1ede, domnia lui Carol al II,lea, $5iar da$+ 2n ultima .arte a domniei a a1ut -i unele ini*iati1e so$io,
rela*ionale 0ene!i$e .o.orului, a !ost dominat+ de o .ermanent+ insta0ilitate .oliti$+, de numeroase $rime .oliti$e, de
$oru.*ie la $el mai 2nalt ni1el, de .oliti$i -o1+ielni$e, de imoralitatea .ersonal+ a regelui et$3 $are relie!au $ara$terul
igno0il al a$estui a1enturier, auns rege 2n Rom7nia3 Carol al II,lea urm+rea doar satis!a$erea l+$omiei sale mer$antile
(8
-i a .oliti$ienilor din urul s+u, el r+m7n7nd 2n istoria rom7nilor $a regele ilegitim, $are a ini*iat trei lo1ituri de stat 2n
tim.ul domniei sale -i a asistat ne.utin$ios la de/mem0rarea Rom7niei de $+tre marile .uteri ale momentului3
A &OUA &OM%IE A REGELUI MIHAI
I%STALAREA LUI MIHAI CA REGE
A doua domnie a regelui Mi5ai 2n$e.ea la M se.t3?B@C, 2ntr,o .erioad+ deose0it de ne!ast+ .entru .o.orul rom7n,
$are,de-i nu era im.li$at 2n noul r+/0oi im.erialist mondial, resim*ea din .lin lo1iturile marilor im.erii asu.ra Rom7niei,
materiali/ate deo$amdat+ numai .rin am.le am.ut+ri teritoriale3 O alta $ara$teristi$+, uni$+ 2n dinastia de
Ho5en/ollern, era a$eea $+ t7n+rul rege .ierduse mare .arte din .rerogati1ele regale, .e $are -i le asumase arogantul
general Ion Antones$u3 'n a$est $onte8t .oliti$, 2n $ondi*iile unui 1id $onstitu*ional, la N se.t3 ?B@C Mi5ai a !ost „uns" la
Patriar5ie -i $onsa$rat $a rege al Rom7niei, de1enind ast!el de dou+ ori rege ilegitim : mai 2nt7i .entru $+ dinastia de
Ho5en/ollern, instaurat+ de I3C3<r+tianu -i de $riminalii rasisti li0eralo,$onser1atori era ilegitim+ -i a.oi, .entru $+ el
era $onsa$rat $a rege numai .rintr,un $eremonial religios, !+r+ a 0ene!i$ia -i de $onsa$rarea sa $a rege .rintr,un a$t
.arlamentar, a-a $um .re1edea $onstitu*ia regalist+ din ?B=D, a0rogat+ 2ns+ de Carol al II,lea -i ignorat+ de Ion
Antones$u -i de regele Mi5ai3 Antones$u era mul*umit $+, .rintr,o lo1itur+ de stat, reu-ise s+,l detrone/e .e Carol al II,
lea , .e $are nu ar !i reu-it sa,l domine , -i s+ 2l 2nlo$uias$+ .e Carol $u unele Mi5ai, $are .utea !i mani.ulat -i dominat
mult mai u-or, mai ales $+ t7n+rul rege nu a1ea ni$i un !el de e8.erien*+ .oliti$+ e!e$ti1+3
Imediat du.+ $e .reluase .uterea e8e$uti1+, la @ se.t3?B@C, $5iar din .rima /i a !un$*ion+rii gu1ernului 4 !ormat
numai din ami$i .ersonali ai lui Antones$u, militari -i $i1ili, .re$um -i din legionari 6, Ion Antones$u a 2n$e.ut s+,-i
e8er$ite .uterile dis$re*ionare, inter/i$7nd ori$e mani!esta*ie .oliti$+ 2ndre.tat+ 2m.otri1a „&i$tatului de la #iena" -i
2m.otri1a !as$ismului, ini*iind -i alte m+suri, $are a1eau s$o.ul de a institui di$tatura antones$iano,regalist+, $ele mai
im.ortante dintre a$estea !iind :
% La K se.t3 ?B@C Antones$u sus.end+ $onstitu*ia $arlist+ din !e0ruarie ?BDA -i 2l o0lig+ .e Carol al II,lea s+,i $ede/e
lui .rin$i.alele .rerogati1e regale, instituind ast!el un 1id $onstitu*ional, deoare$e $onstitu*ia regalist+ din ?B=D !usese
a0rogat+ de Carol al II,lea F
% La M se.t3?B@C Antones$u 2l o0lig+ .e Carol al II,lea s+ a0di$e 2n !a1oarea !iului s+u Mi5ai, transmi*7ndu,i a$estuia -i
.rerogati1e regale limitate3
% Tot atun$i, la M se.tem0rie, se 2ntoar$e 2n *ar+, de la #ene ia, Mi5ail Moru/o1, se!ul ser1i$iului se$ret din Rom7nia, ț
$onsiderat inami$ .ersonal at7t de $+tre Ion Antones$u, $7t -i de $+tre Horia Sima3 Moru/o1 a !ost arestat $5iar .e
(#
.eronul G+rii de %ord, !+r+ ni$i o e8.li$a*ie, de o e$5i.+ mi8t+, !ormat+ din o!i eri ai armatei i legionari, Moru/o1 !iind ț ș
2n$ar$erat la .eniten$iarului ^ila1a, $ontrolat de legionarii lui Horia Sima F
% La .resiunea Germaniei, gu1ernul Antones$u semnea/+ la N se.t3?B@C, la Craio1a, un tratat de !rontier+ rom7no,
0ulgar, .rin $are .artea de sud a &o0rogei 4 ude*ele &urostor -i Calia$ra6 rede1in .arte a <ulgariei3 A$est tratat a
2nsemnat 2n$e.utul .ri0egiei $elor str+muta*i din Rom7nia 2n <ulgaria -i din <ulgaria 2n Rom7nia F
% La ?? se.t ?B@C este di/ol1at .artidul uni$ $arlist, denumit Partidul %a*iuniiF
% La ?@ se.t3 ?B@C, .rintr,un de$ret regal, semnat de regele Mi5ai, Rom7nia este .ro$lamat+ „Stat na*ional,legionar" ,
adi$+ stat !as$ist3 Ion Antones$u .ro!it+ de a$easta o$a/ie -i 2-i $onsolidea/+ di$tatura .ersonal+, a$ord7ndu,-i
titlulatura de „Condu$+tor al statului „ imit7ndu,i .e marii di$tatori !as$i-ti ai tim.ului: „ 9u5rer,ul " Hitler, „&u$ele"
Mussolini -i „El Caudillo" 9ran$is$o 9ran$o3 Tot a$um se men*in interdi$*iile .oliti$e $arliste, .rin de$retul semnat de
regele Mi5ai !iind autori/ate numai a$ti1it+*ile .oliti$e ale noului .artid uni$ ; Grada de 9ier, -i ale Gru.ului etni$
german, .ro!as$ist, iar Horia Sima, -e!ul mi-$+rii legionare, de1ine se$ondantul lui Antones$u, !iind desemnat
1i$e.re-edinte al Consiliului de Mini-tri3
Cea mai mare greseal+ .ersonal+, !a$ut+ atun$i de Antones$u, este re.re/entat+ de !a.tul $+ nu a des!iin*at dinastia
de Ho5en/ollern -i l,a !+$ut rege .e Mi5ai, .ro$lam7nd,o .e mama regelui „regin+,mam+"3 Mama regelui Mi5ai l,a
in!luen*at .uterni$ .e t7narul rege, ast!el $+, !a.ti$, de$i/iile regelui erau su.er1i/ate de aroganta sa mam+, $are i,a
$ulti1at !iului s+u dis.re*ul rasist !a*+ de toat+ $lasa .oliti$+ -i !at+ de .o.orul rom7n, la-itatea s.e$i!i$+ regilor,
arogan*a -i ignoran*a et$3 A$east+ gre-eala a1ea s+,l $oste 1ia*a .e arogantul Antones$u, el !iind trimis la moarte $5iar
de $+tre $ele dou+ sinistre .ersonae :"regina,mam+" -i regele Mi5ai, $are ast!el 2-i e8.rimau „gratitudinea regal+" !a*+
de $el $are 2i 2n1estise .e $ei doi $u at7ta .utere -i .restan*+3

TRIUM#IRATUL

La M se.t3?B@C se $onstituia de !a.t trium1iratul .oliti$, !ormat din Ion Antones$u, Horia Sima -i regele Mi5ai3 &e-i
a.arent a$est trium1irat .+rea un monolit .oliti$, 2n s$urt tim. se 1a o0ser1a $um monolitul se destram+, $a urmare a
!a.tului $+ !ie$are dintre $ele trei .ersonae $are gestionau drama Rom7niei r71nea 2n se$ret s+ de*in+ de.lin .uterea3
Ast!el, 2n tim. $e re!ugia*ii din „Cadrilater" erau o0liga*i s+,-i .+r+seas$+ 2n gra0+ a1utul -i s+ emigre/e 2n Rom7nia, $ei
trei erau .reo$u.a*i mai mult de !esti1ismul regal -i de reali/area 1endetei .oliti$e, de$7t de re/ol1area $ore$ta a
.ro0lemelor gra1e $u $are se $on!runta Rom7nia3 Trium1iratul a $reat statul !as$ist din Rom7nia, utili/7nd .ro.aganda
!as$ist+ i teroarea de stat3 Ast!el, gu1ernan*ii introdu$ .rimele masuri de ra*ionali/are a $onsumului de .7ine, !+in+ -i ș
m+lai, .entru a satis!a$e $ererile tot mai mari ale Germaniei -i, tot 2n a$ea .erioad+, legionarii -i Ion Antones$u
arestea/+ mai mul*i !o-ti demnitari -i .oliti$ieni, $onsidera*i inami$i ai lui Horia Sima, ai legionarilor -i ai lui Ion
Antones$u, -i 2i 2n$ar$erea/+ la ^ila1a3
60
La ?= se.t3?B@C 2n$e.e intrarea 2n *ar+ a tru.elor 5itleriste, „aliate" ale Rom7niei, $are o$u.+ .rin$i.alele .un$te
strategi$e, $onsiderate im.ortante .entru Gremania : #alea Pra5o1ei, $u industria .etrolier+, .re$um -i $a.itala *+rii -i
grani*a de .e Prut3
La ?K se.t3 ?B@C 4 du.+ unele surse6 sau 2n o$tom0rie ?B@C 4 du.+ alte surse6 Antones$u o $on1inge .e mama
regelui Mi5ai s+ 1in+ 2n *ar+ .entru :a 1eg5ea la edu$a*ia t7n+rului rege", a$ord7ndu,i a$esteia titulatura de „ Regina
mam+ Elena „3 Pam!il Sei$aru s.unea $+ Elena ura .o.orul rom7n, uit7nd s+ men*ione/e $+ de !a.t toate $a.etele
rasiste,2n$oronate -i ne2n$oronate, ale .rusa$ilor de Ho5en/ollern urau .o.orul rom7n3 Rene de 9lers, 2n 1olumul
„Euro.a li0er+ -i e8ilul rom7n , O istorie 2n$+ nes$ris+", .u0li$at 2n anul =CCD 2n Romanian Roots , Almana5, des$rie o
s$en+ din ?B@C, din $are se 1ede $lar „iu0irea" mamei lui Mi5ai !a*+ de .o.orul rom7n -i !a*+ de Rom7nia:
„Se -tie $+ regina,mam+ n,a a1ut ni$iodat+ .re*uire -i res.e$t .entru .o.orul rom7n3 'l ura din tot su!letul -i asta m+
!a$e s+ m+ re2ntor$ la anul ?B@C, 2n luna o$tom0rie, $7nd generalul Antones$u o in1itase s+ re1in+ 2n *ar+, $a s+ !ie
al+turi de !iul ei3 Pe .eronul g+rii din #ene*ia unde se des.+r*ea de du$ele de S.oleto, .rietenul ei intim, !+r+ s+ se
simt+ in$omodat+ de .re/en*a unor rom7ni .e .eron, s.usese .e italiene-te $u 1o$e tare: [[M+ 2ngro/e-te g7ndul s+
m+ 2ntor$ 2n a$east+ *ar+ .e $are o detest -i s+ 1+d mutrele rom7nilor .e $are 2i ur+s$H ]] „
&in a$est s$urt .asa se .oate o0ser1a $+ edu$a*ia .rimit+ de regele Mi5ai de la mama sa, .e $are el o 1enera, era
.ro!und antirom7nes$+ -i, desigur, antisemit+ -i anti$arlist+, $+$i „regina,mam+" ura e1rei$ele din 1ia*a lui Carol al II,
lea, 2l ura .ro!und .e Carol -i 2i insu!lase -i !iului s+u a$east+ ur+3
Ignor7nd .ro0lemele gra1e ale .o.orului rom7n, trium1iratul a.arent de ne/drun$inat al $elor trei $a.i ai Rom7niei
organi/ea/+ la Ia-i, la A no13?B@C, o mare .arad+ !as$ist+, .rileuit+ de /iua Ar5ang5elilor Mi5ail -i Ga1ril : /iua
onomasti$+ a t7n+rului rege Mi5ai3 To*i $ei trei mem0ri ai trium1iratului se de.lasea/+ la Ia-i, .ro$lamat „Ora al ș
Mi $+rii Legionare", unde are lo$ o mare mani!esta ie !as$ist+, 2n tim.ul $+reia t7n+rul rege, Antones$u -i Horia Sima ș ț
.oart+ $+m+-i 1er/i, legionare, iar $7nd $oloanele de legionari tre$ .rin !a*a tri0unei, regele Mi5ai 2-i salut+ $amara/ii
$u salutul !as$ist 45itlerist 6, regele e8.rim7ndu,-i 2n a$est mod ade/iunea sa total+ la „1alorile" !as$iste3 &u.a $um se
-tie, 2n tim.ul trium1iratului „Garda de 9ier" a atins a.ogeul e8isten*ei sale $a !orma*iune .oliti$+ !as$ist+, mai ales $+
mi-$area legionar+ era sus*inut+ total -i de <iseri$a Ortodo8a Rom7n+, iar $ei mai $riminali dintre .reo*ii ortodo$-i
.ro.o1aduiau $re-tinismul 2n a$ele 1remuri $u .istolul 2ntr,o m7n+ -i $ru$ea $re-tin+ 2n $ealalt+ m7n+, mul*i .reo*i
ortodo$-i !iind mem0ri mar$an*i -i de1ota*i ai mi-$+rii legionare3
&e-i a.arent a$east+ de-+n*at+ mani!estare a $ultului .ersonalit+*ii trium1irilor .are li.sit+ de im.ortan*+, 2n realitate,
du.+ $e regele -i,a salutat „$amara/ii"$u salutul !as$ist, au 2n$e.ut s+ se mani!este mai de.lin 1endetele .oliti$e, $are
au $ulminat s.re s!7r-itul lunii noiem0rie $u masa$rul de la ^ila1a, la s$urt tim. du.+ $e Antones$u semnase la <erlin,
la =D no13?B@C, ade/iunea Rom7niei la „Pa$tul tri.artit" 2n$5eiat 2n se.t3?B@C de Germania, Italia -i ^a.onia, Rom7nia
aliindu,se ast!el si $u Ungaria, $are !usese 0ene!i$iar+ a ra.tului teritorial antirom7nes$, im.us Rom7niei de Hitler .rin
a-a,numitul &i$tat de la #iena 3 'n a$est mod, ires.onsa0ilii Ion Antones$u, Horia Sima -i regele Mi5ai s,au aliat $u $ei
mai 2n1er-una*i inami$i ai Rom7niei , Germania na/ist+ -i Ungaria !as$ist+ , $are, 2m.reun+ $u Im.eriul 0ol-e1i$,
e!e$tuaser+ am.ut+rile teritoriale din 1ara anului ?B@C, des!iin*7nd Rom7nia Mare3
61
E1ident, 8eno!ilo$ra*ii a.ologe*i rom7ni ai 5o5en/ollernismului ita*ional sus*in $+ 9erdinand ar !i a1ut o $ontri0u*ie
im.ortant+, de$isi1+, in tim.ul .ro$esului de uni!i$are din ?B?A, 2ns+ atun$i $7nd se re!er+ la ra.turile teritoriale din
?B@C nu,i in1inuies$ .e Carol al II,lea sau .e Mi5ai de des!iin*area Romaniei Mari -i ni$i de ne!asta alian*+ $u
Germania na/ist+, de$is+ -i a$$.etat+ de Carol -i de Mi5ai3
'n noa.tea de =M,=N noiem0rie ?B@C, un $omando legionar a asasinat la ^ila1a M@ de de*inu*i, $onsidera*i inami$i ai
legionarilor, ai regelui Mi5ai -i ai generalului Antones$u, dintre $are men*ion+m : Mi5ail Moru/o1, 2m.reun+ $u
adun$tul s+u, %i$Vi te!+nes$u F generalul G5eorg5e Arge-eanu, ri1al al lui Antones$u -i !ost .re-edinte al $onsiliului, Ș
a$u/at de legionari $+ 2i e8e$utase .e asasinii lui A3C+lines$u F #i$tor Iamandi, !ost ministru de usti*ie et$3 Asasinarea
lui Moru/o1 i a adun$tului s+u era dorit+ -i a !ost ordonat+ de Horia Sima -i de Antones$u, $ei doi !iind interesa*i de ș
eliminarea lui Moru/o1 -i a adun$tului s+u, .entru a as$unde anumite !a.te imorale -i nelegale, s+17r-ite de
Antones$u -i de Horia Sima3 Tot atun$i, la =N no13?B@C, este asasinat 2n .+durea Snago1 e$onomistul #irgil
Madgearu, !ost ministru *+r+nist, iar 2n noa.tea de =N,=A no13?B@C legionarii 2l r+.es$ .e istori$ul %i$olae Iorga4!ost
.rim,ministru6 din lo$uin*a sa de la Sinaia -i 2l asasinea/+ 2n a.ro.ierea $omunei Streni$3 Post !a$tum, trium1iratul
$riminal emite la =A no13?B@C un de$ret,lege $are .ermitea autorit+*ilor statului !as$ist s+ re.rime a$ele a$*iuni $are
erau $onsiderate in!ra$*iuni 2m.otri1a ordinii .u0li$e4 !as$iste6 -i a intereselor statului3
Continu7nd aser1irea e$onomi$a a Rom7niei !at+ de Germania, la @ de$3 ?B@C se semnea/+ la <erlin un alt a$ord
de $ola0orare e$onomi$+ rom7no,german+, .rin $are Rom7nia era $om.let su0ordonat+ Germaniei na/iste3
%oul an ?B@? nu de0uta su0 0une aus.i$ii .entru .o.orul rom7n, $+$i la @ ian3?B@? intra 2n 1igoare legea .entru
organi/area agri$ulturii, .rin $are se .re1edeau .ede.se .enale .entru ne.lata dimei et$3 2ns+ anul ?B@?
$onsemnea/+ -i s!ir-itul $on$ordiei trium1iratului $riminal !as$ist3
Tre0uie s+ men*ion+m $+ 2n ianuarie ?B@?, 2naintea re0eliunii legionare, doi mem0ri ai trium1iratului 4 regele Mi5ai si
Ion Antones$u6au !ost 2n 1i/ite se.arate la Hitler, , a.arent 2n 1i/ite de $urtoa/ie ,, 2ns+ .ro0a0il $+ !ie$are mem0ru al
trium1iratului nego$ia $u Hitler .entru a o0*ine s.riinul .oliti$ -i militar al armatei germane, .entru a$a.ararea .uterii
de.line 2n Rom7nia numai de $atre unul dintre ei : Ion Antones$u, Horia Sima sau regele Mi5ai3 Regina,mam+ Elena,
$are a1ea .lani!i$at+ o 2nt7lnire amoroas+ $u amantul s+u 2n Italia, 2m.reun+ $u unele rege Mi5ai, l,au 1i/itat .e Hitler
2n ianuarie ?B@?, 2naintea de$lan-+rii re0eliunii legionare, 2ns+ rasistul .le0eu Hitler nu agrea rasismul monar5i$ -i
t7n+rul rege -i mama sa au 2nteles ra.id $+ Hitler nu era dis.us s+,l s.riine .e Mi5ai de Ho5en/ollern .entru a de*ine
.uterea di$tatorial+ din Rom7nia, mai ales $+ Horia Sima -i Ion Antones$u .+reau mult mai de1ota*i !as$ismului -i
Germaniei -i erau $onsidera*i mai $om.eten*i, de-i nu erau teutoni de ras+ su.erioar+, $a regele Mi5ai3
Cu a$est .rilie s,a e1iden*iat iar $+ .entru O$$ident nu a1ea ni$i o im.ortan*+ !a.tul $+ Rom7nia era regat -i $+
regele Rom7niei era un teuton de ras+ su.erioar+, $+$i 2n $ursul 1i/itei 2n Italia regele Mi5ai a !ost .rimit 2n 1i/it+ numai
de $utoa/ie, numai de Mussolini, nu -i de regele Italiei, $eea $e demonstrea/+ indu0ita0il $+ alega*ia 8eno!ilo$ra*ilor
rasisti rom7ni, $on!orm $+reia Rom7nia ar!i 0ene!i$iat 2n tim.ul monar5iei de un .restigiu euro.ean deose0it, .entru
$+ era regat -i a1ea regi de ras+ su.erioar+, este !als+ -i .ur .ro.agandisti$+3
62
Ion Antones$u a e!e$tuat dou+ 1i/ite 2n Germania 2n ian3?B@?, 2ns+ numai $u .rileul 1i/itei din ?@ ian3?B@?
Antones$u a dis$utat $u Hitler des.re 2nl+turarea legionarilor de la gu1ernare -i, .rimind a$ordul 1er0al al lui Hitler,
Antones$u s,a .reg+tit de r+!uial+ $u legionarii3
'n a$est $onte8t, .lin de in$ertiduni .oliti$e interne, rela*iile a.arent $ordiale dintre Antones$u -i Horia Sima, $are
intraser+ 2ntr,un de$lin 2n$+ din de$em0rie ?B@C, se deteriorau ra.id -i, la =? ian3?B@?, 2n Rom7nia se de$lan-ea/+ un
r+/0oi $i1il3
A$easta $on!runtare dintre legionari -i militari a durat numai trei /ile -i a !ost de1astatoare, 2n tim.ul des!+-ur+rii
lu.telor dintre legionari -i armat+ 2nregistr7ndu,se .este ?3CCC de mor*i , militari, legionari -i numero-i $i1ili3
Con!runtarea a a1ut un $ara$ter na ional, $+$i 2n marile ora e ale Rom7niei au a1ut lo$ a$ iuni armate legionare, $are ț ș ț
1i/au a$a.ararea .uterii de $+tre legionari -i 1i/au 2n .rimul r7nd su.rimarea !i/i$+ a lui Antones$u, , mani!estare
„.oliti$+" s.e$i!i$+ legionarilor, $are 2-i su.rimau !i/i$ $ei mai im.ortan*i ad1ersari .oliti$i ,, 2ns+ -i Antones$u .ro$eda
la !el $u ad1ersarii s+i .oliti$i, a-a $+ ri1alit+*ile dintre Horia Sima -i Ion Atones$u au arun$at *ara 2n 5aos, de$lan-7nd
a-a,numita re0eliune legionar+, 2n tim. $e unele rege Mi5ai :ar0itra" $um.litul $on!li$t !ratri$id .rin neim.li$are 1+dit+
de .artea $amara/ilor s+i, legionarii, sau de .artea armatei rom7ne, negli7ndu,-i 1+dit $alitatea de $a. al o-tirii33
'n mod a.arent sur.rin/+tor, Hitler nu i,a autat .e legionari, armata german+ din Rom7nia a-te.t7nd de/nod+m7ntul
lu.telor, Hitler !iind $on-tient $+ ori$are ta0+r+ 1a 2n1inge, tot Germania 1a a1ea $7stig de $au/+, 2ntru$7t am0ii
$ondu$+tori ri1ali4 Antones$u -i Horia Sima 6 erau la !el de de1otati !as$ismului -i Germaniei3 La !el a .ro$edat -i
i.o$ritul -i .er1ersul rege Mi5ai, $are, .entru a nu,-i .eri$lita .o/i*ia .re$ar+, nu s,a im.li$at 1+dit de .artea 1reunei
ta0ere3 Pro0a0il $+ su1eranul s.era $+ legionarii il 1or ani5ila .e Antones$u, 1or a$a.ara .uterea -i 2i 1or reda
.rerogati1ele regale u/ur.ate de Ion Antones$u3
Legionarii au !ost 2n!r7n*i 2ns+ de armata loial+ lui Antones$u -i $7te1a sute dintre ei, 2n !runte $u Horia Sima, au
!ugit 2n Germania3 Peste A3CCC de legioanri au !ost aresta*i -i 2n$ar$era*i de autorit+*ile statului, loiale lui Antones$u -i,
du.a $e Antones$u a 2n1ins, regle Mi5ai a de1enit .artenerul legal -i uni$ al lui Antones$u, a$$e.t7nd s+ de1ina 1ioara
a doua a di$taturii antones$iano,regaliste3
A$east+ $on!runtarea 1iolent+ dintre .artenerii de gu1ernare , Garda de 9ier -i Ion Antones$u , a 2nsemnat s!7r itul ș
trium1iratului a.arent $ordial, .re$um -i s!7r-itul statului na ional legionar, $are !usese 2n!iin*at de regele Mi5ai la ?@ ț
se.tem0rie ?B@C, -i a $onsemnat, totodat+, -i 2n$e.utul di$taturii !as$iste antones$iano,regaliste, .re$um -i dis.ari*ia
.artidelor .oliti$e legale, 2ntru$7t du.a $e Antones$u i,a 2n1ins .e legionari, a dis.+rut din 1iata .oliti$+ -i .artidul uni$
al legionarilor, $are a !ost inter/is, asemenea tuturor .artidelor .oliti$e $are, 2ntr,o !orma sau alta, nu a1eau dre.tul s+
a$ti1e/e3

La =A ianuarie ?B@? Antones$u a !ormat un nou gu1ern , al$+tuit e8$lusi1 din militari -i te5ni$ieni .ro!as$i-ti,
germano!ili , $are a1ea sar$ina .re$is+ de a asigura su0ordonarea total+ a e$onomiei Rom7niei intereselor Germaniei3
63
La ?@ !e0ruarie ?B@? statul na ional,legionar , .ro$lamat .rin de$ret regal de $+tre regele Mi5ai , a !ost a0rogat de ț
Ion Antones$u 2n mod o!i$ial, instaur7ndu,se de.lin di$tatura militar+ !as$ist+ antones$iano,regalist+, $are 2n realitate
era tot o di$tatur+ .ersonal+, similar+ di$taturii $arliste, deoare$e Antones$u de1enea de !a$to singurul !a$tor de$ident
al .oliti$ii rom7ne-ti interne -i e8terne, regele Mi5ai a17nd rolul 0ine de!init de a legitima di$tatura militaro,!as$ist+
regalist+, .rin .romulgarea legilor -i a.ro0area tuturor a$*iunilor gu1ernului Antones$u, regele de1enind ast!el do$ilul
$om.li$e al lui Antones$u3
&ICTATURA A%TO%ESCIA%O,REGALISTG
&u.+ $e Antones$u a 2n1ins legionarii, l,a $on1ins .e regele Mi5ai s+,l sus*in+ ne$ondi*ionat -i, $u a.ro0area
ta$it+ a su1eranului, s,a .ro$lamat „$ondu$+tor al statului", instaur7nd di$tatura .ersonal+, r71nit+ de el din .rimul
moment 2n $are a de1enit .rim,ministru al Rom7niei3 'n $onse$in*+, 2n s$urt tim., Antones$u de1ine di$tatorul total,
$are im.une 1oin*a sa .ro.rie $a ne$esitate a .o.orului rom7n -i, 0ine2nteles, 1oin*a sa 2nlo$uie-te de !a$to $onstitu*ia
Rom7niei, el -i regele Mi5ai de*in7nd .7rg5iile $elor trei .uteri , .uterea legislati1+, .uterea e8e$uti1+ -i .uterea
ude$+toreas$+ ,, $on$entr7nd ast!el 2n m7inile lor toate institu*iile re.re/entati1e ale statului rom7n, di$tatura !as$ist+
antones$iano,regalist+ !iind legitimat+ indis$uta0il de $+tre regele Mi5ai, de$i de a$eea .utem de!ini di$tatura
antones$ian+ $a !iind o di$tatur+ !as$ist+ regalisto,militar+ oare$um $iudat+, $+$i .rim,ministrul de*inea mai mult+
.utere de$7t regele3
'n s$urt tim. di$tatorul 2n$e.e s+ im.un+ legi as.re3 S!id7nd $lasa .oliti$+ -i .o.orul rom7n, emi*7nd legi -i de$rete
$are 2m.o1+rau .o.orul rom7n, $ei doi $ori!ei ai !as$imului rom7nes$ , Antones$u -i regele Mi5ai , 2-i e8.rim+ ast!el
o0edien*a total+ !a*+ de !as$ismul german3 Ast!el, 2n luna martie ?B@?, gu1ernul emite un de$ret,lege .ri1ind
mo0ili/area agri$ol+, $are .re1edea „re$5i/i*ionarea" .entru mun$i agri$ole a tuturor lo$uitorilor *+rii $are a1eau .este
?= ani -i nu erau mo0ili/a*i 2n armat+3 Tot 2n luna martie gu1ernul su0ordonea/+ total Germaniei na/iste industria
.etrolier+ rom7nes$+, .rin 2n!iin*area $on$ernului 0erline/ „Eontinentale Oel" $are $ontrola toat+ industria .etrolier+
rom7neas$+3
La ??,?= iunie ?B@? au lo$ alte tratati1e 2ntre Germania na/ist+ -i Rom7nia ; la Mun$5en -i <er$5tesgaden , unde
se semnea/+ a$ordurile rom7no,germane, .rin $are Antones$u angaa Rom7nia 2n r+/0oiul 2m.otri1a U3R3S3S3 !+r+ a
$onsulta .o.orul rom7n sau .oliti$ienii, a17nd 2ns+ a$ordul regelui Mi5ai, $are, $el .u*in teoreti$, era „$a.ul o-tirii"
adi$+ era $omandantul su.rem al armatei3
La == iunie ?B@? Germania na/ist+ , s.riinit+ -i de Rom7nia , de$lan-ea/+ in1a/ia 2m.otri1a !ostului aliat 4 Im.eriul
stalinist 6 la a$east+ dat+ 2n$e.7nd una dintre $ele mai $um.lite .agini ale $elui de Al &oilea R+/0oi Mondial
Im.erialist, 2n tim.ul a$estor $on!runt+ri .ier/7ndu,-i 1ie*ile numero-i $om0atan*i din am0ele ta0ere ri1ale : $el de al
Treilea Rei$5 5itlerist -i Im.eriul stalinist3 E1ident, .er!idul Antones$u a moti1at su0ordonarea armatei Rom7niei
.lanurilor na/iste $u a-a,/isul .atriotism, $are l,ar !i determinat s+ lu.te al+turi de Hitler .entru a eli0era Moldo1a de
Est, <u$o1ina de %ord -i *inutul Her*a, o$u.ate de Im.eriul so1ieti$ 2n ?B@C, 2ns+ du.+ $e Moldo1a de Est, <u$o1ina de
%ord -i *inutul Her*a au !ost eli0erate, Antones$u si regele Mi5ai au s.orit .arti$i.area armatei Rom7niei al+turi de
64
Germania -i au o0ligat armata rom7n+ s+ lu.te .entru Germania, al+turi de na/i-ti3 'n semn de .rotest !a*+ de a$east+
!+*+rni$ie $riminala a arogantului Antones$u, sus*inut total de regele Mi5ai, 2n iulie ?B@?, un gru. de militari rom7ni, 2n
!runte $u generalul %i$olae Ciu.er$+, demisionea/+ din armat+, e8.rim7ndu,-i ast!el de/a$ordul !a*+ de $ontinuarea
r+/0oiului al+turi de, -i .entru Germania na/ist+3 La A ianuarie ?B@= 2nsu-i -e!ul Marelui Stat Maor al armatei,
generalul I3Ia$o0i$i, 2l 2n-tiin*ea/+ .e di$tator $+ $ea mai mare .arte a militarilor rom7ni se o.une .arti$i.+rii armatei la
un r+/0oi $are nu mai era al rom7nilor3 Ca o $onse$in*+ imediat+, di$tatorul Antones$u de$a.itea/+ Marele Stat Maor
al armatei -i 2i 2nde.+rtea/+ din !un$*ii .e generalul Ia$o0i$i -i .e autoarele sale, generalii T+t+ranu, Ma/arini -i
P+l+ngeanu3 A$est demers al militarilor, $are se o.uneau e8itinderii .arti$i.+rii Rom7niei la r+/0oi al+turi de
Germania, a !ost sus*inut -i de .oliti$ienii in!luen*i din a$ea 1reme 4 li0erali -i *+r+ni-ti, 2ns+ 2n s.e$ial du.+ 2n!r7ngerea
de la Stalingrad6 2ns+ Antones$u -i regele Mi5ai au ignorat toate a$este mani!est+ri antir+/0oini$e ale rom7nilor -i au
su0ordonat integral armata Rom7niei, ma-inii de r+/0oi germane3
Tre0uie s+ men*ion+m $+ .er!idul Antones$u a !olosit eli0erarea Moldo1ei de Est,a <u$o1inei de %ord -i a *inutului
Her*a 2n s$o. .ro.agandisti$, .entru a,-i $onsolida $ultul .ersonalit+*ii, .e $are 2l .retindea -i 2l a!i-a ostentati1 2n ori$e
2m.reurare, a-a $+ eli0erarea a$estui str+1e$5i .+m7nt rom7nes$ a !ost o o.ortunitate .rin $are Antones$u 2-i etala
arogan*a grandoman+, a$esta gr+0indu,se s+ organi/e/e !esti1ismul $ores.un/+tor3 'n a$est sens, el l,a adus 2n
gra0+ 2n Moldo1a de Est -i .e regele Mi5ai, $+ruia Antones$u 2i a$ordase la ?C mai ?B@? gradul de mare al,, .rin ș
de$ret semnat de Ion Antones$u ,, .entru a se reali/a tradi*ionala .o/+ : generalul,erou -i regele,mare-al, al+turi de
osta-ii $are lu.taser+ .entru eli0erarea Moldo1ei de Est, a <u$o1inei de %ord -i a *inutului Her*a3 &e !a.t .er!idul
Antones$u l,a a1ansat .e rege la gradul de mare-al .entru $a .u*in mai t7r/iu arogantul general s+,i .retind+ regelui
$a -i el s+ !ie a1ansat mare-al, a-a $+, .rintr,un de$ret semnat de regele Mi5ai la =?3CA3?B@? -i Antones$u a de1enit
mare-al3 P+rea $+ 2ntre $ei doi $+l+i ai rom7nilor se $onsolida o nou+ $on$ordie, 2ns+ a$east+ $olo0orare dintre $ei doi
era doar a.arent $ordial+, du.a $um 1or do1edi e1olu*iile ulterioare ale r+/0oiului -i ale .oliti$ii interne3
&u.a $um se -tie, Antones$u a $ontinuat s+ sus*in+ ma-ina de r+/0oi na/ist+, tru.ele rom7ne-ti aung7nd .7n+ la
Stalingrad, lu.t7nd 2ns+ nu .entru inde.enden*a .o.orului rom7n, $i .entru 1i$toria na/ismului 2m.otri1a Im.eriului
so1ieti$, deoare$e Hitler dorea $a Im.eriul german 2ntemeiat de el s+ domine toat+ Euro.a3 Se -tie $+ Antones$u -i
regele Mi5ai dis.re*uiau .o.orul rom7n, .e $are l,au sa$ri!i$at inutil .entru a,l auta .e Hitler s+,-i e8tind+ im.eriului
dorit de na/i-ti, a-a $+ Antones$u -i regele Mi5ai .ot !i $onsidera*i mari $riminali ai .o.orului rom7n, 2n .rimul r7nd,
.entru $+ au trimis inutil la moarte sute de mii de rom7ni, $are au murit .entru Hitler3 Pardo8al, numai Antones$u este
$onsiderat $riminal de ra/0oi, nu si regele Mi5ai, de-i am0ii s7nt la !el de 1ino1a*i : .entru $+ 2m.reun+ au !ost alia*ii
!ideli ai lui Hitler F .entru $+ 2m.reun+ au .us la dis.o/i*ia na/i-tilor germani tot .oten*ialul e$onomi$o,so$ial -i militar
al Rom7niei F .entru $+ 2m.reun+ au de.ortat e1rei -i *igani 2n Transnistria et$3 A$*iunile lor nu urm+reau .ro.+-irea
.o.orului rom7n, $um demagogi$ se sus*inea, $i urm+reau s.riinirea Germaniei na/iste .entru a asigura 1i$toria
na/ismului 2m.otri1a 0ol-e1ismului, a$e-ti $+l+i ai rom7nilor sa$ri!i$7nd inutil 1ie*ile a sute de mii de rom7ni, a!e$t7nd
!oarte gra1 .o.orul rom7n -i e$onomia Rom7niei, doar .entru a,-i e8.rima ast!el o0edien*a lor total+ !a*+ de $riminalul
Hitler3
Este !oarte $lar $+ a1entura r+/0oini$+ antones$iano,regalist+ antiso1ieti$+ nu a !ost generat+ de .rin$i.ii militare -i
.oliti$e $ore$te !at+ de .o.orul rom7n, $i a !ost determinat+ de !anatismul lor !as$ist3 'n a$est $onte8t se 2ntelege mai
6(
0ine $ara$terul $riminal, antina*ional, al di$taturii antoines$iano,regaliste -i de a$eea .utem s.une $+ Antones$u -i
regele Mi5ai dis.re*uiau .o.orul rom7n 2n general -i militarii rom7ni 2n s.e$ial, .e $are i,au sa$ri!i$at inutil, doar .entru
a,-i mani!esta ade/iunea lor, total ira*ional+, !at+ de regimul !as$ist 5itlerist .re$um -i o0edien*a lor ne$ondi*ionat+
!a*+ de Hitler3
Sesi/7nd .eri$olul 2n!r7ngerilor totale ale armatelor rom7ne-ti .e !rontul de la Stalingrad, de$lan-ate de 2n!r7ngerea
armatei rom7ne la Cotul &onului, la == se.t3 ?B@=, Antones$u se auto2n1este-te $u .uteri e8$e.*ionale 4 .e $are de
!a.t le de*inea du.+ ianuarie ?B@? 6, Antones$u s.er7nd $+ .rin a$east+ auto2n1estire 1a reu-i s+ im.ulsione/e
$om0atan*ii rom7ni de .e !ront, 2ns+ .uterile sale e8$e.*ionale nu .uteau su.lini li.sa de entu/iasm a militarilor rom7ni,
$are erau $on-tien*i $+ nu lu.t+ .entru Rom7nia, $i erau un !el de mer$enari,s$la1i, 17ndu*i Germaniei na/iste de
regele Mi5ai -i de Ion Antones$u3 'n a$est $onte8t, al de/astrelor militare de .e !ront, armata Rom7niei, aser1it+ total
de regele Mi5ai -i de Antones$u lui Hitler -i *elurilor sale $riminale, este o0ligat+ de Antonse$u -i de regele Mi5ai s+
.arti$i.e 2n $ontinuare la r+/0oiul antiso1ieti$, al+turi de Hitler, Rom7nia anga7nd inutil tru.ele rom7ne-ti 2n marea
0+t+lie de la Stalingrad, 2n$e.ut+ 2n august ?B@= -i 2n$5eiat+ la = !e0r3?B@D3 A$east+ imens+ $on!runtare dintre
armatele $elor dou+ im.erii antagoniste 4 Im.eriul 5itlerist -i Im.eriul stalinist 6 se 1a 2n$5eia $u 1i$toria ru-ilor, dar $u
.ierderi imense de am0ele .+r*i : du.+ unele surse, .este dou+ milioane de mor*i -i r+ni*i din am0ele ta0ere3 <+t+lia
de la Stalingrad a !ost $ea mai s7ngeroas+ lu.t+ din tim.ul $on!runt+rilor dintre so1ieti$i -i na/i-ti, 2n tim.ul a$estei
0+t+lii 2nregistr7ndu,se $ele mai mari .ierderi umane -i de te5ni$+ de lu.t+ 2ntr,o singur+ 0+t+lie3 Unele surse sus*in $+
armatele Rom7niei, angaate 2n a$este lu.te inutile .entru .o.orul rom7n, au .ierdut numai atun$i .este =CC3CCC de
militari, dintre $are .este ?KA3CCC de mor*i, r+ni*i -i dis.+ru*i -i .este KC3CCC de .ri/onieri3
Este e1ident $+ .rin$i.alii res.onsa0ili .entru a$est de/astru militar -i .oliti$ al Rom7niei au !ost mare-alul
Antones$u -i regele Mi5ai, deoare$e ei au a$*ionat ira*ional, $ontrar $elor mai elementare .rin$i.ii militare -i .oliti$e
logi$e, a$*iunile ordonate de ei !iind determinate de am0i*iile lor .ersonale ilogi$e, de dis.re*ul lor .ro!und !a*+ de
.o.orul rom7n, dar -i dintr,o o0edien*+ .ersonal+ total+ !at+ de Hitler3Cei doi s7nt la !el de 1ino1a*i, $+$i regele Mi5ai,
$el .u*in teoreti$, era „$a.ul o-tirii" , adi$+ era $omandantul su.rem al armatei Rom7niei, iar Antones$u era
$ondu$+torul e!e$ti1 al armatei3 Se -tie $+ Antones$u -i regele Mi5ai au angrenat armata Rom7niei 2n o.eratiuni
militare inutile din$olo de %istru, de-i Rom7nia nu a1ea $e $7-tiga $5iar da$a Hitler l,ar !i 2n1ins .e Stalin3 &in .+$ate
.entru .o.orul rom7n, Antones$u -i regele Mi5ai i,au s!idat arogant .e to*i $ei $are soli$itau $a armata Rom7niei s+ nu
!ie angaat+ 2n lu.te inutile .e teritoriile altor state, a$*iunile ires.onsa0ile ale :$ondu$+torului" Antones$u, sus*inut -i de
regele Mi5ai, .ro1o$7nd ast!el unul dintre $ele mai mari de/astre din istoria armatei -i .o.orului rom7n3 C5iar 2n tim.ul
des!+-ur+rii 0+t+liei de la Stalingrad, di$tatorul Antones$u 2n$5eie la ?? ian3?B@D un nou .roto$ol $u Germania na/ist+,
.rin $are Antones$u se angaa s+ s.riine 2n $ontinuare Germania, soli$it7nd doar $a 2n s$5im0ul a$estei a$*iuni
$riminale, antirom7ne-ti, Germania s+ $ontri0uie su0s*antial la e$5i.are altor unit+*i militare rom7ne-ti, $u $are
$riminalii Antones$u -i regele Mi5ai doreau s+ 2nlo$uias$+ sutele de mii de militari rom7ni mor*i inutil .e !ront, .entru a
asigura .aranoi$ului Hitler :s.a*iul 1ital" ne$esar r+s.7ndirii arianismului 2n estul Euro.ei3
&u.+ $e 0+t+lia de la Stalingrad s,a 2n$5eiat $u de/astrul armatelor Germaniei -i al alia*ilor s+i, a 2n$e.ut s!7r-itul
1i$toriilor germane .e !rontul de Est, iar Im.eriul 0ol-e1i$, sus*inut logisti$ de anglo,ameri$ani, a 2n$e.ut o!ensi1a s.re
#est, $are a1ea s+ a!e$te/e -i mai mult .o.orul rom7n, mai ales $+ -i anglo,ameri$anii au 2n$e.ut s+ e!e$tue/e
66
0om0ardamente asu.ra unor o0ie$ti1e din Rom7nia : marele raid din ? aug3?B@D, asu.ra Ploie-tiuluiF s7ngeroasele
0om0ardamente asu.ra $a.itelei Rom7niei, soldate $u .este K3CCC de $i1ili u$i-i de anglo,ameri$ani et$3 Antones$u nu
a 2n$etat s+ $onsidere $+ de/ideratele $riminale ale na/i-tilor s7nt mai .resus de interesele na*ionale ale .o.orului
rom7n -i a $ontinuat s+ sus*in+ ira*ional ma-ina de r+/0oi na/ist+, a$ord7nd 2n $ontinuare s.riin total na/ismului, $5iar
-i atun$i $7nd armatele so1ieti$e .+trunseser+ .e teritoriul Rom7niei, mai ales $+, $el .u*in !ormal, 2n$+ era sus*inut de
regele Mi5ai3
&e-i du.+ marea 0+t+lie de la Stalingrad $5iar -i $ele mai re.re/entati1e !or*e .oliti$e rom7ne-ti, 2n !runte $u
regele Mi5ai , $are s.riiniser+ !a*i- sau ta$it a1entura militaro,!as$ist+ antones$iano,regalist+ 2n Im.eriul so1ieti$, nu
mai $redeau 2n 1i$toria !as$ismului -i soli$itau, doar 1oalat la 2n$e.ut, ie-irea Rom7nei din r+/0oiul inutil, in1o$7nd
interesul na*ional, di$tatorul Antones$u ignor+ 2n $ontinuare interesul na*ional al .o.orului rom7n -i o.o/i*ia tot mai
a$entuat+ !at+ de $ontinuarea r+/0oiului al+turi de Hitler, $ontinu7nd s+ sus*in+ na/ismul german3 &u.+ $e 2n Italia a
a1ut lo$ lo1itura de stat din =K iulie ?B@D -i Mussolini, $el mai im.ortant aliat al lui Hitler, !usese arestat de monar5i-tii
italieni, era $lar $+ :in1in$i0ila" armat+ 5ilterist+ se a.ro.ia ra.id de .ierderea r+/0oiului -i, 2n a$este $ondi*ii
interna*ionale, 2n Rom7nia se a$uti/ea/+ o.o/i*ia anti!as$ist+ -i antidi$tatorial+, 2n r7ndurile tuturor $laselor .oliti$e,
$are, $a -i 2n Italia, se $onstituie 2ntr,o o.o/i*ie tot mai intens+, $are urm+rea s+,l determine .e Antones$u s+ 2n$5eie
armisti*iul $u !or*ele anti!as$iste -i s+ s$oat+ Rom7nia din r+/0oi3 Printre $ei $are sus*ineau a$east+ 1ariant+ a ie-irii
Rom7niei din r+/0oi se reg+seau -i !runta-ii unor .artide de drea.ta, .re$um Iuliu Maniu, Ion Mi5ala$5e, &inu -i
G5eorg5e <ratianu et$3 $are $ontinuau s+ s.riine ta$it regimul !as$ist regalisto,antones$ian, dar soli$itau tot mai
insistent $a Antones$u s+ 2n$5eie urgent un armisti*iu re/ona0il $u !or*ele anti!as$iste3
&e-i tardi1, di$tatorul Antones$u a a$$e.tat 2n anul ?B@@ 2n$e.erea unor tratati1e $u !or*ele aliate anti!as$iste -i, la
2n$e.utul anului ?B@@, $er$urile $ondu$+toare din Rom7nia au trimis emisari s.e$iali .entru a trata 2n$5eierea unui
armisti*iu, ast!el de $onta$te $u alia*ii a17nd lo$ la Cairo, AnVara, Sto$V5olm, Gene1a et$3 2ns+ Antones$u nu a$$.eta
$ondi*iile dure im.use de alia*i 4 $a.itularea ne$ondi*ionat+, .retins+ $u .er!idie de ameri$ani 6 -i $ontinua r+/0oiul
al+turi de Hitler, $5iar -i du.+ $e alia*ii de0ar$aser+ 2n %ormandia, la M iunie ?B@@, des$5i/7nd un nou !ront, !oarte
a.roa.e de Germania na/ist+, -i era !oarte $lar $+ Hilter .ierduse r+/0oiul3
Arogantul Antones$u ignor+ dis.re*uitor realitatea .oliti$o,militar+ din Euro.a -i r+m7ne !idel angaamentelor sale
!at+ de :!u5rer,ul : dement Hitler, re!u/7nd s+ 2n$5eie armisti*iul $u Im.eriul so1ieti$4 !a$torul de$ident 2n $adrul $oali*iei
anti5itleriste 2n $eea $e .ri1e-te 2n$5eierea armisti*iului $u Rom7nia6 , .rete8t7nd $+ o!erta de armisti*iu a Im.eriului
so1ieti$ era .rea dur+ .entru .o.orul rom7n3 'n a$este $ondi*ii, o.o/i*ia !a*+ de di$tatura !as$ist+ antones$iano,
regalist+ de1ine tot mai 1irulent+ -i, 2n luna a.rilie, un num+r de MM de oameni de -tiin*+ -i de $ultur+, mem0ri ai
A$ademiei Rom7ne, .ro!esori uni1ersitari din <u$ure-ti, Ia-i -i Si0iu, adresea/+ un memoriu $omun di$tatorului
Antones$u, .rin $are soli$it+ ru.erea imediat+ a leg+turilor Rom7niei $u Germania !as$ist+ -i ie-irea *+rii din r+/0oiul
5itlerist3 Si re.re/entan*ii .artidelor de drea.ta, sus*inui*i -i de regele Mi5ai, se de/i$ tardi1 de Antones$u -i, la =C iunie
?B@@, se $reea/+ 2n Rom7nia <lo$ul %ational,&emo$rat 4 <3%3&36 al$+tuit din .artidele na*ional,*+ranes$, na*ional,
li0eral, so$ial,demo$rat -i $omunist, $are 2-i 2n$e.ea a$ti1itatea ilegal -i milita .entru a$$e.tarea o!ertelor de armisti*iu,
!+$ute de Alia*i Rom7niei3 Programul a$estei $oali*ii urm+rea ie-irea Rom7niei din r+/0oiul antiso1ieti$ -i al+turarea *+rii
6"
la $oali*ia anti!as$ist+, .rin 2nl+turarea regimului di$tatorial !as$ist -i 2nlo$uirea lui $u un regim a-a,/is $onstitu*ional -i
demo$rati$, a-a $um se 2nt7m.lase 2n Italia3
Tre0uie men*ionat $+ re.re/entan*ii .artidelor de drea.ta 4 P3%3)3 -i P3%3L3 6 -i ai $er$urilor monar5iste, 2n !runte $u
regele Mi5ai, au aderat la a$east+ $oali*ie antidi$tatorial+ deoare$e de1eniser+ $on-tien*i $+ Antones$u .ierduse nu
numai r+/0oiul, $i -i $redi0ilitatea $a om .oliti$ -i nu mai era o solu*ie .entru Rom7nia, el !iind total $om.romis at7t .e
.lan intern, $7t -i .e .lan e8tern, a-a $+, .entru a,-i sal1a .ri1ilegiile, ei s,au aliat $u .artidele de st7nga 4 P3C3R3 -i
P3S3&3 6 -i au a$$e.tat s+ !a$+ .arte din a$east+ $oali*ie anti!as$ist+3 Este de remar$at $ara$terul 1ersatil al regelui
Mi5ai, $are s,a de/is ra.id de $el $are 2l !a$use rege 2n ?B@C -i a de1enit su0it aliat al ri1alilor lui Antones$u3
'n s+.t+m7nile urm+toare, <3%3&3 2n$e.e s+ a$*ione/e 2n se$ret .entru 2nl+turarea lui Antones$u -i eli0erarea
Rom7niei de tru.ele germane -i mag5iare, 2nto$mind detaliat a$*iunile de lu.t+, .rin $are dorea s+ 2nl+ture di$tatura
antones$ian+ -i s+ eli0ere/e *ara, sta0ilind $are s7nt o0ie$ti1ele .ri$i.ale $are tre0uie $u$erite3S,a sta0ilit -i $+
insure$*ia armat+ anti!as$ist+ s+ ai0+ lo$ .7n+ la data de =M august ?B@@3 E1enimentele de .e !ront .re$i.it+ 2ns+
a$este .lanuri -i, $a urmare a !a.tului $a la =C august armatele Im.eriului 0ol-e1i$ 2n$e. o!ensi1a 2n se$torul Ia-i,
C5i-in+u, 2n no.*ile de =C -i =? august au lo$ la .alat dou+ $ons!+turi ale <3%3&3 , $u .arti$i.area regelui Mi5ai ,$are
a1eau s$o.ul de a sta0ili data .re$is+ a a$*iunii anti!as$iste3
&e-i a$east+ a$*iune este $onsiderat+ un a$t re1olu*ionar, 2n realitate a !ost tot un a$t antirom7nes$, $are a .rodus -i
mai mult r+u .o.orului rom7n, 2ntru$7t regele, <3%3&3 -i gu1ernul !ormat du.+ r+sturnarea gu1ernului antones$ian
.rogerman nu au soli$itat imediat 2n$5eierea unui armisti*iu $u Im.eriul 0ol-e1i$, $i au .us alia*ii 2n !a*a !a.tului 2m.linit,
arun$7nd Rom7nia 2n 5aos3 A$east+ nes+0uin*+ .oliti$+ 2i o!erea lui Stalin li0ertatea total+ de a de$ide soarta
Rom7niei, iar di$tatorul rus nu a ratat a$east+ o$a/ie inedit+, rarisim+, $are 2i adu$ea 2n im.eriu o *ar+ -i un .o.or, !+r+
$a armatele so1ieti$e s+ lu.te e!e$ti1 .entru a o0*ine a$est su$$es nea-te.tat 3 O asemenea a0ordare sim.list+ a
.ro0lemei, de $+tre rege -i <3%3&3, era tot un a$t de tr+dare a interesului na*ional al rom7nilor -i de a$eea
e1enimentele de la =D august ?B@@ au re.re/entat un a$t .oliti$ similar a$telor tr+d+toare, .rogermane, ale lui
Antones$u -i ale regelui Mi5ai3 Singura deose0ire dintre a$tele tr+d+toare ale lui Antones$u -i ale regelui Mi5ai,
de1eni*i ser1i al lui Hitler, -i tr+darea .u$i-tilor de la =D august, era a$eea $+ .u$i-tii aser1eau Rom7nia !ostului inami$
,Im.eriul so1ieti$, iar regele Mi5ai de1enea -i ser1 al lui Stalin3
Tre0uie s+ men*ion+m $+ tr+darea regelui Mi5ai nu este uni$+, $i este .lagiat+ du.+ italieni, $are, la =K iulie ?B@D,
$7nd de1enise $lar $+ Germania .ierde r+/0oiul, l,au $on1ins .e regele #ittorio Emmanuelle al,III,lea s+,l areste/e .e
Mussolini, !orm7nd gu1ernul mare alului Pietro <adoglio3 %oul gu1ern italian,tot !as$ist, a $onta$tat alia ii .entru a ș ț
aunge la un armisti iu3 C7nd s ț ,a 2n$5eiat armisti iul, .e A se.tem0rie ?B@D, Italia a $+/ut 2n 5aos, iar regele #ittorio ț
Emmanuelle al ;III,lea, $urtea i gu1ernul au !ugit de la Roma, .entru a aunge 2n Sud -i a s$+.a de !uria na/i-tilor3 ș

TRG&AREA &E LA =D AUGUST ?B@@
68
'n realitate la =D august ?B@@ a a1ut lo$ marea tr+dare regal+, $+$i „Pro$lama*ia $+tre *ar+: a regelui Mi5ai
re.re/int+ do1ada $lar+ a tr+d+rii *+rii de $+tre .u$i-tii $oordona*i de regele Mi5ai $are a min*it $+ Rom7nia ar !i
2n$5eiat armisti*iul $u Alia*ii3 'n .rimul r7nd a min*it armata,4 el era $omandantul su.rem al armatei, $a.ul o-tirii6, $are a
!ost 1i$tima im.eriali-tilor so1ieti$i, -i a min*it -i .o.orul rom7n, $are a su.ortat toate sama1olni$iile o$u.antului 4 nu
eli0eratorului6 so1ieti$, $are s,a $om.ortat $a inami$ $el .u*in .7n+ la ?= se.t3?B@@ $7nd, 2n realitate, so1ieti$ii au
im.us Rom7niei un armisti*iu umilitor3
E1ident $+ 8eno!ilo$ra*ii rom7ni -i unii istori$i -i .oliti$ieni o$$identali -i ru-i sus*in $+ e1enimentele de la =D august
?B@@ din Rom7nia, generate de a-a,/isa insure$*ie, ar !i !ost 0ene!i$e umanit+*ii, deoare$e ar !i s$urtat r+/0oiul
im.erialist mondial $u a.ro8imati1 -ase luni, 2ns+ omit tenden*ios s+ men*ione/e $+ s$urtarea r+/0oiului .entru :Aliati"
a 2nsemnat lungirea r+/0oiului .entru .o.orul roman, iar redu$erea num+rului de 1i$time din r7ndurile anglo,
ameri$anilor -i ru-ilor a !ost .osi0il+ .rin sa$ri!i$area inutil+ a militarilor rom7ni .e !ronturile din Ungaria -i
Ce5oslo1a$ia, $are a generat $re-tere imens+ a numarului de 1i$time, 2nregistrat de armata Rom7niei3 Este $lar $+
a$este imense sa$ri!$iii !+$ute de .o.orul rom7n -i de armata Rom7niei au !ost male!i$e .o.orului roman, deoare$e
atun$i $7nd s,a semnat tratatul de .a$e, im.eriile 2n1ing+toare au tratat Rom7nia $a stat 2n1ins -i nu au *inut $ont de
a$este sa$ri!i$ii imense ale .o.orului rom7n, $are a !a$ilitat 1i$toria lor, redu$7nd semni!i$ati1 durata r+/0oiului -i
num+rul de 1i$time din r7ndurile im.eriilor 2n1ing+toare : Marea <ritanie, U3R3S3S3 -i S3U3A33
Iat+ $um este des$ris+ tr+darea regelui Mi5ai de Ho5en/ollern, de $+tre un militar rom7n $om0atant :
`'n noa.tea de =D August, regele Mi5ai anun*a la Radio $+ !usese semnat un armisti*iu $u so1ieti$ii I3J &e !a.t
armisti*iul nu a !ost semnat .7n+ .e ?= Se.tem0rie, la Mos$o1a3 I3J &at !iind $+ nu se semnase armisti*iul, toate tru.ele
rom7ne, $are se a!lau .e !rontul din Moldo1a -i <asara0ia -i $are 2n$etaser+ !o$ul, du.+ ordinul regelui Mi5ai, au !ost
!+$ute .ri/oniere de $+tre ru-iF solda*ii -i o!i*erii au .le$at $a.ti1i $+tre Rusia3 A-a $+ a !ost o $a.itulare -i nu un
armisti*iu3 E8ista ai$i un rege $are 2-i .reda armata du-manului3 'n $e *ar+ din lume .oate !i g+sit un -e! de stat
asem+n+torU Pe =C Iulie ?B@K, i s,a de$ernat .rin mare-alul Tol0uV5in din ordinul lui Stalin `Ordinul #i$toriei So1ieti$e`3
Trist+ onoare de a !i de$orat de $+tre du-manul de moarte al .o.orului s+uH`
General Platon C5irnoag+, -e!,adun$t al Statului Maor al Armatei a III,a .e 9rontul de Est3
Tr+darea de la =D august ?B@@ nu tre0uie .us+ numai 2n seama regelui Mi5ai, $+$i res.onsa0ilitatea .entru a$est
a$t de tr+dare a a.ar*inut tututor $elor $are au .arti$i.at la e1enimentele de la =D august, adi$+ regele Mi5ai -i <3%3&3
$a !a$tori de$i/ionali, -i gu1ernul S+n+tes$u : !a$torul e8e$uti1 al a$telor 5ot+r7te de rege -i de <3%3&3
Care era 2n realitate moti1a*ia !ie$arei .+r*i angaate 2n organi/area .u$iului de la =D august U Ce a determinat a$ei
!a$tori de$i/ionali ai statului rom7n s+ tr+de/e intersele na*ionale ale rom7nilor U Este $lar $+ la a$este interoga*ii
r+s.unsurile s7nt e1idente : regele Mi5ai, $onse$1ent .rin$i.iilor monar5i$e -i a17nd 1o$a*ie de tr+d+tor, s,a de0arasat
ra.id de Antones$u, 4 a-a $um .ro$edase -i regele Italiei $u Mussolini6 -i s.era $+ .rin a$east+ m7r-a1+ tr+dare s+,i
!ie re$unos$ut 2n $ontinuare statutul de rege, s+,i !ie redate .rerogati1ele regale u/ur.ate de Ion Antones$u -i, mai
ales, s+ nu !ie $onsiderat $om.li$ele lui Antones$u F Maniu -i <r+tianu s.erau $+ da$+ 1or a1ea un rol a$ti1 2n
des!+-urarea a$estui a$t de tr+dare, 1or r+m7ne 2n elita .oliti$+ din Rom7nia -i le 1or !i tre$ute $u 1ederea $ola0or+rile
6#
ta$ite $u regimul !as$ist antones$iano,regalist F $omuni-tii -i so$ial,demo$ra*ii doreau $a .rin .arti$i.area la a$east+
mare tr+dare na*ional+ s+ a$a.are/e .uterea .oliti$+ 2n Rom7nia, mai ales $+ .arti$i.area lor la a$est .u$i
antirom7nes$ !usese soli$itat+ -i im.us+ de so1ieti$i 2n tim.ul tratati1elor3 A17nd 2n 1edere $+ Im.eriul so1ieti$
sus*inea P3C3R3,ul, iar armatele so1ieti$e erau dea 2n Rom7nia, este $lar $+ to*i a$e-ti tr+d+tori ai intereselor
na*ionale au urm+rit 2n .rimul r7nd o0*inerea unor a1antae .oliti$e .ersonale sau .artini$e -i numai 2n se$undar au
urm+rit -i reali/area unor a1antae .oliti$e, militare si e$onomi$e .entru .o.orul rom7n3 Tot $a un a$t de tr+dare
na*ional+ tre0uie inter.retat -i re!u/ul $elor doi $ori!ei ai .oliti$ii inter0eli$e 4 <r+tianu -i Maniu 6 de a a$$e.ta !un$*ii 2n
gu1ern 4 e1entual -e!ia gu1ernului 6, a-a $+ regele Mi5ai a !ost ne1oit s+,l 2n1esteas$+ 2n !un$*ia de .rim,ministru .e
generalul S+n+tes$u3 Tre0uie men*ionat $+ .u$i-tii au a$*ionat ira*ional, 2n mare gra0+, a$*iunea lor !iind $riminal+ !a*+
de .o.orul rom7n, $+$i ei au o!erit ru-ilor -i *ara -i armata, de-i 2ntre Im.eriul so1ieti$ -i Rom7nia nu se semnase ni$i
un a$ord .reliminar3 Conse$in*a a$estei m+suri .oliti$e unilaterale, ira*ionale .oliti$ -i militar, nu a !ost .o/iti1+ -i .entru
*ara, a-a $um s.erau .u$i-tii -i $um sus*in -i a$um unii istori$i -i .oliti$ieni 8eno!ilo$ra*i, $i a !ost de/astruoas+3 Singurii
$are au 2nregistrat a1antae au !ost .u$i-tii, $are au o0*inut .e moment $eea $e doreau : regele a r+mas 2n !un$*ie, a
do07ndit .rerogati1ele regale -i nu a !ost $onsiderat $om.li$e al lui Antones$u F .oliti$ienii !runta-i au do07ndit .uterea
su.rimat+ de Antones$uF $omuni-tii au de1enit .artid legal, aso$iat la gu1ernare et$3 A$east+ m+sur+ .oliti$+, !+r+
.re$edent 2n istoria Rom7niei, a a1ut un imens im.a$t negati1 asu.ra *+rii, $are se a!la 2n situa*ia inedit+ de a !i .ra$ti$
2n r+/0oi -i $u armatele A8ei, a!late 2n Rom7nia, dar -i $u armatele Im.eriului so1ieti$, $are, .rin a$est a$t de tr+dare,
.uteau in1ada Rom7nia !+r+ a 2nt7m.ina re/isten*a .o.orului rom7n -i a armatei Rom7niei3 &in $au/a tr+d+rii regelui -i
din $au/+ $+ noul gu1ern nu 2n$5eiase ni$i un armisti*iu , ni$i $u germanii -i ni$i $u ru-ii,, armatele Im.eriului so1ieti$
a1ansau ra.id 2n *ar+, tru.ele ruse-ti $om.ort7ndu,se $a armat+ de o$u.a*ie, nu $a armat+ aliat+, a-a $um s.erau
.u$i-tii, $are ordonaser+ militarilor de .e !ront s+ nu o.un+ re/isten*+3
'nl+turarea gu1ernului Antones$u 4 $are se o.unea ira*ional 2n$5eierii armisti*iului 6 era ne$esar+, de$i .u$iul
antidi$tatorial de la a$ea dat+ nu tre0uie $onsiderat $a tr+dare !a*+ de mare-alul Antones$u 4 doar regele Mi5ai .oate !i
2n1inuit $+ l,a tr+dat .e $el $are 2l !+$use rege 6 $+$i 2n realitate .u$iul antidi$tatorial a !ost un a$t de tr+dare a
Rom7niei3
Tr+darea intereselor na*ionale ale Rom7niei nu s,a mani!estat .rin 2ntoar$erea armelor 2m.otri1a !as$i-tilor
germano,mag5iari, $i .rin modul 2n $are s,a reali/at tre$erea Rom7niei din ta0+ra antiso1ieti$+ 2n ta0+ra antigerman+3
Cara$terul tr+d+tor al mani!estului regelui -i al m+surilor luate de $a.ii o-tirii este e1iden*iat $5iar de li.sa unui
armisti*iu, .re$um -i de $onse$in*a ne!ast+, imediat+ -i .e termen lung, a a$estui a$t unilateral, 2n urma $+ruia $ir$a
?@C3CCC de militari rom7ni 4du.a alte surse : 2ntre ?CC3CCC sau $5iar ?NC3CCC de militari 6 au !ost lua*i .ri/onieri de
0ol-e1i$i du.+ =@ august ?B@@, im.eriali-tii so1ieti$i moti17nd a$east+ sama1olni$ie antirom7neas$+ .rin !a.tul $+
.u$i-tii, 2n !runte $u regele, nu 2n$5eiaser+ un armisti*iu 2ntre Rom7nia -i Alia*i3 &e-i imediat du.+ demiterea i ș
arestarea lui Ion Antones$u Rom7nia a ie it .ra$ti$ din alian a $u A8a -i regele Mi5ai a ordonat 2n$etarea unilateral+ ș ț
a r+/0oiului 2m.otri1a Alia ilor, iar Rom7nia a de$larat r+/0oi !o-tilor aliati , Germania i Ungaria,, armatele Im.eriului ț ș
so1ieti$ nu au *inut $ont de realitatea din teatrele de o.era*iuni -i au $ontinuat s+ $onsidere armatele Rom7niei $a
armate inami$e -i, de i din /iua de =@ august ?B@@ armatele rom7ne 2n$e.user+ s+ lu.te 2m.otri1a armatelor A8ei, ș
"0
tim. de trei s+.t+m7ni Rom7nia a !ost $onsiderat+ de $+tre Alia i tot un stat inami$, .o.orul -i armata rom7n+ ț
su.ort7nd sama1olni$iile antirom7ne-ti ale noului o$u.ant al Rom7niei : armata stalinist+ a Im.eriului 0ol-e1i$3
Armisti iul dintre gu1ernele Statelor Unite ale Ameri$ii, Regatului Unit i URSS,ului, .e de o .arte i gu1ernul ț ș ș
Rom7niei, .e de alt+ .arte, a !ost semnat la Mos$o1a a0ia .e ?= se.tem0rie ?B@@, du.+ di$tarea .+r*ii so1ieti$e,
.artea rom7na a17nd doar rolul de a semna do$umentele, nu -i dre.tul de a nego$ia $ondi*iile de armisti*iu3 Se s.une
$+ la semnarea a-a,/isului armisti*iu 2nro0itor de la Mos$o1a, delega*ii Rom7niei l,ar !i 2ntre0at .e Moloto1 :" &e $e lui
Antones$u i,a*i .us $ondi*ii mai !a1ora0ile de$7t nou+, $are suntem $u dumnea1oastr+ U : R+s.unsul lui #ia$esla1
Moloto1, o!erit $elor .atru delega*i ai Rom7niei, a !ost n+u$itor : :9iind$+ el re.re/enta *ara, iar 1oi re.re/enta*i
a1entura, $5iar da$+ a*i de1enit alia*ii no-tri3" A$est r+s.uns sin$er al demnitarului so1ieti$ .re!igura modul 2n $are 1or
!i trata*i rom7ni 2n $adrul alian*ei, Moloto1 d7ndu,le de 2n*eles delega*ilor rom7ni $+ deoare$e Rom7nia le !usese o!erit+
gratis de $+tre tr+d+torii rom7ni, 2n !runte $u regele Mi5ai, era normal $a o!erta Im.eriului so1ieti$ sa !ie deri/orie3
A$east+ situa ie 0i/ar+ a .ermis armatelor Im.eriului so1ieti$, $are a$*ionau dea .e teritoriul Rom7niei, s+ $on!i te ț ș
!+r+ 2m.otri1irea militarilor rom7ni : armament -i muni ii F te5ni$+ s.e$i!i$+ de lu.t+ F a1ioanele i !lotele maritime si ț ș
!lu1iale rom7ne ti, militare i $i1ile et$33 Armata rom7n+, tr+dat+ $5iar de „$a.ul o-tirii" , regele Mi5ai, era a$um .rins+ ș ș
2ntre doi inami$i : nem ii -i mag5iarii, $are se retr+geau i $ontinuau s+ lu.te 2m.otri1a so1ieti$ilor -i a rom7nilor, -i ț ș
ru ii, $are in1adau *ara3 Militarii rom7ni -i .o.orul rom7n au tr+it atun$i momente tragi$e, $+$i, de i teoreti$ rom7nii ș ș
de1eniser+ alia i, Armata Ro ie i,a tratat !+r+ mil+, $a .e inami$i, at7t .e militarii $are erau !+$u*i .ri/onieri -i erau ț ș
trimi-i 2n Si0eria, $7t -i .e $i1ilii rom7ni, a!la*i 2n /onele !ronturilor, $are su.ortau numeroase sama1olni$ii din .artea
armatei „eli0eratoare", $are se deda la a!uri, 1ioluri -i $5iar la $rime $omise 2m.otri1a $i1ililor 3
Iat+ -i unele !ragmente ale te8tului umilitorului :armisti*iu" :
Con1en*ie de armisti*iu
2ntre gu1ernul rom7n, .e de o .arte,-i gu1ernele Uniunii So1ieti$e,Regatului Unit -iStatelor Unite ale Ameri$ii, .e de
alt+ .arte
A$t emis de Gu1ernul Rom7niei
A$t .u0li$at 2n Ar5i1ele &i.momati$e Rom7ne-ti

Gu1ernul -i 'naltul Comandament al Rom7niei, re$unos$7nd !a.tul 2n!ringerii Rom7niei, 2n r+/0oiul 2m.otri1a Uniunii
Re.u0li$ilor So$ialiste So1ieti$e, Regatul Unit -i Statele Unite ale Ameri$ii -i $elorlalte %a*iuni Unite, a$$e.t+
$ondi*iunile armisti*iului .re/entate de $+tre Gu1ernele susmen*ionatelor trei Puteri Aliate, lu$r7nd 2n interesele tuturor
%a*iunilor Unite3
Pe 0a/a $elor de mai sus, re.re/entan*ii Gu1ernului -i 'naltului Comandament Rom7n, Ministru de Stat -i Ministru de
^usti*ie L3 P+tr+-$anu, Ministru Su0se$retar de Stat al A!a$erilor Interne, Adutant al Maestatii Sale Regelui Rom7niei,
"1
General &3 &+m+$eanu, Prin$e.ele Stir0eQ -i d,l G3 Po.., a17nd de.line .uteri, .e de o .arte, , -i re.re/entantul
'naltului Comandament Aliat ISo1ieti$J, Mare-al al Uniunii So1ieti$e R3 I3 Malino1sVi, de.lin 2m.uterni$it .entru a$easta
de $+tre Gu1ernele Uniunii So1ieti$e, Regatul Unit -i Statelor Unite ale Ameri$ii, lu$r7nd 2n interesul tuturor %a*iunilor
Unite, .e de alt+ .arte, au semnat urm+toarele $ondi*iuni:

?3 Cu 2n$e.ere de la =@ August ?B@@, ora @ a3m3, Rom7nia a 2n$etat $u totul o.era*iunile militare 2m.otri1a Uniunii
Re.u0li$ilor So$ialiste So1ieti$e, .e toate teatrele de r+/0oi, a ie-it din r+/0oiul 2m.otri1a %a*iunilor Unite, a ru.t
rela*iunile $u Germania -i sateli*ii s+i, a intrat 2n r+/0oi -i 1a du$e r+/0oiul al+turi de Puterile Aliate 2m.otri1a Germaniei
-i Ungariei, $u s$o.ul de a restaura inde.enden*a si su1eranitatea Rom7niei, .entru $are s$o. 1a .une la dis.o/i*ie nu
mai .u*in de ?= di1i/ii de in!anterie, 2m.reuna $u ser1i$iile te5ni$e au8iliare3 O.era*iunile militare din .artea !or*elor
armate rom7ne, $u.rin/7nd !or*ele na1ale -i aeriene, 2m.otri1a Germaniei -i Ungariei, 1or !i .urtate su0 $ondu$erea
general+ a Inaltului Comandament Aliat ISo1ieti$J3XYZ

D3 Gu1ernul -i 'naltul Comandament al Rom7niei 1or asigura !or*elor so1ieti$e, -i ale $elorlal*i Alia*i, 2nlesniri .entru
li0era lor mi-$are .e teritoriul Rom7niei, 2n ori$e dire$*ie, da$+ este $erut de $+tre situa*ia militar+, Gu1ernul -i 'naltul
Comandament al Rom7niei a$ord7nd ori$e $on$urs .osi0il .entru o ast!el de mi-$are, .rin miloa$ele lor .ro.rii de
$omuni$a*ie -i .e $5eltuiala lor, .e .+m7nt, .e a.+ -i 2n aer 3

@3 Se resta0ile-te !rontiera de stat 2ntre Uniunea Re.u0li$ilor So$ialiste So1ieti$e -i Romania, sta0ilit+ .rin a$ordul
so1ieto,rom7n, din =A iunie ?B@C34 $on!orm ultimatumului so1ieti$ ,n3a36

K3 Gu1ernul Rom7n -i 'naltul Comandament al Rom7niei 1or .reda imediat 'naltului Comandament Aliat ISo1ieti$J,
.entru 2na.oierea 2n *ara lor, .e to*i .ri/onierii de r+/0oi so1ieti$i -i alia*i, a!la*i 2n m7inile lor, .re$um -i .e to*i $et+*enii
internati -i .e $ei adu-i $u sila 2n Rom7nia3 XYZ

M3 Gu1ernul Rom7n 1a eli0era imediat, !+r+ distin$*ie de $et+*enie sau na*ionalitate, .e toate .ersoanele arestate din
$au/a a$ti1it+*ii lor 2n !a1oarea %a*iunilor Unite, sau .entru sim.atiile lor .entru $au/a %a*iunilor Unite, sau din $au/a
originei lor rasiale, -i 1a des!iin*a ori$e legisla*ie dis$riminatorie -i restri$*iunile im.use din a$easta $au/a3

N3 Gu1ernul -i 'naltul Comandament Rom7n se o0lig+ s+ remit+ $a tro!ee 2n m7inile 'naltului Comandament Aliat
ISo1ieti$J ori$e material de r+/0oi al Germaniei -i al sateli*ilor ei, a!lat .e teritoriul rom7n, in$lusi1 1asele !lotei germane
-i ale sateli*ilor ei, a!late 2n a.ele rom7ne-ti3

A3 Gu1ernul -i 'naltul Comandament Rom7n se o0lig+ s+ nu .ermit+ e8.ortul sau e8.ro.rierea a ori$arei !orme de
.ro.rietate Iin$lusi1 o0ie$te de 1aloare -i 0aniJ a.ar*in7nd Germaniei, Ungariei sau na*ionalit+*ilor lor, sau .ersoanelor
$u re-edin*a 2n teritoriile lor, sau 2n teritoriile o$u.ate de ele, , !+r+ autori/a*ia 'naltului Comandament Aliat ISo1ieti$J3
XYZ
B3 Gu1ernul -i 'naltul Comandament Rom7n se o0lig+ s+ remita 'naltului Comandament Aliat ISo1ieti$J, .entru !olosin*a
a$estuia, .e 2ntreaga .erioad+ de r+/0oi, 2m.otri1a Germaniei -i Ungariei, -i 2n interesul general al Alia*ilor, toate
1asele $are a.ar*in sau au a.ar*inut %a*iunilor Unite a!late 2n .orturile rom7ne-ti, indi!erent la dis.o/i*ia $ui s,ar a!laF
ulterior a$este 1ase urmea/+ s+ !ie restituite .ro.rietarilor lor3
Gu1ernul Rom7n .oarta 2ntreaga r+s.undere material+ .entru ori$e stri$+$iune sau distrugere a 0unurilor
susmen*ionate, .7n+ 2n momentul .red+rii lor 'naltului Comandament Aliat ISo1ieti$J3
?C3 Gu1ernul Rom7n tre0uie s+ !a$+, 2n mod regulat, 2n moned+ rom7neas$+, .l+*ile $erute de $+tre 'naltul
Comandament Aliat ISo1ieti$J, .entru 2nde.linirea !un$*iilor sale, -i 2n $a/ de ne$esitate 1a asigura !olosin*a, .e
teritoriul rom7nes$, a intre.rinderilor industriale -i de trans.ort a miloa$elor de $omuni$a*ie, sta*iunilor generatoare de
energie, 2ntre.rinderilor -i instala*iilor de utilitate .u0li$+, de.o/itelor de $om0usti0ili, .etrol, alimente -i alte materiale
sau ser1i$ii, 2n a$ord $u instru$*iunile date de $+tre 'naltul Comandament Aliat ISo1ieti$J3
#asele de $omer* rom7ne-ti, $are se g+ses$ at7t 2n a.ele rom7ne-ti, $7t -i 2n $ele str+ine, 1or !i su.use $ontrolului
o.erati1 al 'naltului Comandament Aliat ISo1ieti$J, .entru !olosirea lor, 2n interesul general al alia*ilor34 $on!is$ate ;n3a36

"2
??3 Pierderile .ri$inuite Uniunii So1ieti$e .rin o.era*iunile militare -i .rin o$u.area de $+tre Rom7nia a teritoriului
so1ieti$ 1or !i des.+gu0ite de $+tre Rom7nia !a*+ de Uniunea So1ieti$+, 2ns+, lu7nd 2n $onsiderare $+ Rom7nia nu
numai $a s,a retras din r+/0oi, dar a -i de$larat r+/0oi -i 2n !a.t du$e r+/0oi $ontra Germaniei -i Ungariei, Par*ile sunt
de a$ord $a $om.ensa*iile .entru .ierderile men*ionate s+ nu !ie .l+tite 2n intregime de Rom7nia, $i numai 2n .arte, -i
anume 2n suma de DCC milioane dolari ai Statelor Unite, .l+ti0ili 2n $urs de M ani, 2n mar!uri I.roduse .etroli!ere,
$ereale, materiale lemnoase, 1ase maritime -i !lu1iale, di1erse ma-ini et$3J3 Rom7nia 1a .l+ti des.+gu0iri .entru
.ierderile .ri$inuite 2n Rom7nia .ro.riet+*ilor $elorlalte State Aliate -i na*ionalit+*ilor lor, .e tim.ul r+/0oiului,
des.+gu0iri a $+ror sum+ 1a !i !i8at+ la o dat+ ulterioar+3

?=3 Gu1ernul rom7n se o0lig+ $a 2n termenele indi$ate de $+tre 'naltul Comandament Aliat ISo1ieti$J s+ restituie Uniunii
So1ieti$e, 2n des+17r-it+ 0una stare, toate 1alorile materiale luate de .e teritoriile ei, 2n tim.ul r+/0oiului, a.ar*in7nd
Statului XYZ

?D3 Gu1ernul Rom7n se o0lig+ s+ resta0ileas$+ toate dre.turile legale -i interesele %a*iunilor Unite -i ale na*ionalilor
lor, .e teritoriul rom7n, a-a $um e8istau 2nainte de r+/0oi, -i s+ le restituie .ro.rietatea 2n des+17r-it+ 0un+ stare3

?@3 Gu1ernul -i 'naltul Comandament Rom7n se o0lig+ s+ $ola0ore/e $u 'naltul Comandament Aliat ISo1ieti$J, la
arestarea -i ude$area .ersoanelor a$u/ate de $rime de r+/0oi3
?K3 Gu1ernul Rom7n se o0lig+ s+ di/ol1e imediat toate organi/a*iile .ro,5itleriste de ti. !as$ist a!late .e teritoriul
rom7nes$, at7t $ele .oliti$e, militare sau .aramilitare, $7t -i ori$e alte organi/a*ii $are du$ .ro.agand+ ostil+ %a*iunilor
Unite -i 2n s.e$ial Uniunii So1ieti$e, ne.ermi*7nd 2n 1iitor e8isten*a unor organi/a*ii de a$est !el3

?N3 Administra*ia $i1il+ rom7neas$+ este resta0ilit+ .e 2ntregul teritoriu al Rom7niei, .7n+ la o distan*+ de linia !rontului,
de minimum KC,?CC Vm Ide.in/7nd de $ondi*iile terenuluiJ, organele administrati1e rom7ne-ti o0lig7ndu,se s+ adu$+ la
2nde.linire, 2n interesul resta0ilirii .+$ii -i se$urit+*ii, instru$*iunile -i ordinele 'naltului Comandament Aliat ISo1ieti$J,
lu$r7nd 2n numele Puterilor Aliate3

?B3 Gu1ernele Aliate so$otes$ 5ot+r7rea Ar0itraului de la #iena, $u .ri1ire la Transil1ania, $a nul+ -i nea1enit+ -i sunt
de a$ord $a Transil1ania Isau $ea mai mare .arte a eiJ s+ !ie restituit+ Romaniei su0 $ondi*ia $on!irm+rii .rin Tratatul
de Pa$e, -i Gu1ernul So1ieti$ este de a$ord $a !or*ele so1ieti$e s+ ia .arte 2n a$est s$o., 2n o.era*iuni militare,
$onugate $u Rom7nia, $ontra Germaniei -i Ungariei3

=C3 Pre/entele $ondi*iuni intr+ 2n 1igoare 2n momentul semn+rii lor3

9+$ut la Mos$o1a, 2n .atru e8em.lare, !ie$are 2n lim0ile rom7n+, rus+ -i engle/+, te8tele rus -i engle/ !iind autenti$e3
&in 2ns+r$inarea Gu1ernului -i 'naltului Comandament al Rom7niei3
IssJ Lu$re*iu P+tr+-$anu
IssJ G,ral ad3 &+m+$eanu
IssJ <ar0u Stir0eQ
IssJ G3 Po..
&in 2ns+r$inarea Gu1ernelor Statelor Unite ale Ameri$ii, Uniunii Re.u0li$ii So$ialiste So1ieti$e -i Regatului Unit3
IssJ Rodion MalinoRsVi

&u.+ $um se 1ede 4art3K 6 :alia*ii" Rom7niei ; dar -i re.re/entan*ii Rom7niei , erau .reo$u.a*i numai de soarta
.ri/onierilor de r+/0oi ai :alia*ilor" $are se a!lau atun$i 2n Rom7nia, 2n tim. $e des.re soarta sutelor de mii de militari
rom7ni, lua*i .ri/onieri de :alia*i" $5iar -i du.+ =D august ?B@@, nu se !a$e ni$i o men*iune, $eea $e a .ermis Im.eriului
0ol-e1i$ s+,i e8.loate/e -i $5iar sa,I e8termine .e .ri/onierii de r+/0oi rom7ni $5iar -i mul*i ani du.+ terminarea
r+/0oiului -i du.+ semnarea de $+tre Rom7nia a umilitorului tratat de .a$e3
"3
&e-i armistitiul de la Mos$o1a, semnat de re.re/entan*ii Rom7niei la ?= se.t3?B@@, a !ost total ne!a1ora0il
Rom7niei, regele -i gu1ernul S+n+tes$u au res.e$tat 2n totalitate .re1ederile 2nro0itoare ale a$estui a$t -i $5iar au dat
do1ad+ de e8$es de /el, $+$i .rin .re1ederile a$estui armiti*iu se sti.ula $+ Rom7nia nu 1a re1endi$a Moldo1a de Est,
<u$o1ina de %ord -i *inutul Her*a 4ires.onsa0ilul rege Mi5ai $eda ru-ilor a$este teritorii rom7ne-ti, .entru a,-i men*ine
.ri1ilegiile 6 -i tre0uia s+ men*in+ .ermanent .e !ront o armat+ !ormat+ din ?= di1i/ii3
Regele Mi5ai -i gu1ernele S+n+tes$u, R+des$u -i Gro/a, d7nd do1ad+ de slugarni$ie !a*+ de noul in1adator al
Rom7niei, au su.limentat mereu a$este e!e$ti1e, num+rul di1i/iilor rom7ne-ti aung7nd uneori $5iar -i la ?M di1i/ii
.re/ente $on$omitent 2n teatrele de o.era*iuni anti!as$iste, de.arte de grani*ele Rom7nei3 &u.a $um se 1ede, 2n tim.
$e Antones$u -i regele Mi5ai au !ost o0edien*i -i !ideli lui Hitler -i au o0ligat armatele rom7ne s+ lu.te al+turi de
!as$i-ti, din$olo de grani*ele *+rii, regele Mi5ai4$on1ertit, 2ntre tim., de la !as$ism la 0ol-e1ism 6 -i gu1ernan*ii se
do1edeau la !el de arogan*i, dis.re*uind .o.orul, urm+rind doar satis!a$erea dolean*elor elitei .oliti$e rom7ne-ti, regele
-i gu1ernan*ii trimi*7nd armatele Rom7niei s+ lu.te 2n Ungaria -i Ce5oslo1a$ia, .entru a asigura trium!ul ra.id al
im.erialismului stalinist3
Po.orul rom7n a su.ortat $u stoi$ism -i a$east+ nou+ sama1olni$ie antirom7neas$+, mai ales $+ regele era a$ela-i
.ersona $are, .7n+ la =D august ?B@@, s.riinise !as$ismul, iar du.a =D august a de1enit un !idel s.riinitor al
0ol-e1ismului stalinist, iar .o.orul rom7n a1ea 2n$redere 2n regele $are, 2ns+, iar 2l tr+dase3
Gu1ernul S+n+tes$u, 4 a.oi gu1ernele R+des$u -i Gro/a6 in1estit de rege, de1enise ast!el un gu1ern la !el de
antina*ional $a -i gu1ernul Antones$u, rom7nii su.ort7nd -i a$east+ nou+ o0edien*+ a elitei .oliti$e rom7ne-ti !at+ de
str+ini, deoare$e era im.us+ de rege -i de .oliti$ienii s+i3 Tre0uie s+ men*ion+m $+ a$este e!orturi e8traordinare, !a$ute
de .o.orul rom7n -i de armatele rom7ne .entru a asigura su$$esul armatelor staliniste 4nu .entru eli0erarea, $i .entru
o$u.area -i so1ieti/area Ungariei -i Ce5oslo1a$iei 6 s,au $on$reti/at 2n imense .ierderi materiale -i 2n numeroase -i
inutile .ierderi de 1ie*i omene-ti, 2n s.e$ial 2n Ungaria -i Ce5oslo1a$ia, unde militarii rom7ni nu mai lu.tau .entru
de/ro0irea t+rii, $i lu.tau .entru e8tinderea Im.eriului 0ol-e1i$ stalinist -i .entru 0ol-e1i/area Euro.ei, num+rul real al
rom7nilor mor*i .e !ront, .entru e8tinderea Im.eriului 0ol-e1i$ 2n Euro.a, !iind 2ns+ minimali/at -i, .ro0a0il, nerealist3
Con!orm statisti$ilor Marelui Stat Maor Rom7n, 4 ne1eridi$e, du.a unele surse 6 la s!7r itul r+/0oiului Rom7nia ș
2nregistra urm+toarele .ierderi umane : dis.+ru i din e1iden*e , DMN3BNM de militari,dintre $are $ei mai mul i erau ț ț
.ri/onieri de r+/0oi la ru-i : DCB3KDD 2n lu.tele 2m.otri1a Uniunii So1ieti$e i KA3@@D 2n #est, 2n lu.tele 2m.otri1a ș
Germaniei na/iste i a Ungariei 5ort5Qste3 Statisti$a M3S3M3 Rom7n nu s.e$i!i$+ da$+ num+rul de DCB3KDD de ș
dis.+ru i .e !rontul de Est 2i $u.rinde i .e militarii de/arma i de so1ieti$i -i !+$u*i .ri/onieri du.+ =D august ?B@@3 Alte ț ș ț
surse su*in 2ns+ $+ numai .e !rontul anti5itlerist armata Rom7niei a .ierdut .este ?NC3CCC de militari 4 mor*i, r+ni*i,
dis.+ru*i -i .ri/onieri 6, de$i este .u*in .ro0a0il $+ .ierderile reale ale armatei s7nt $ele $onsemnate 2n di!eritele
do$umente ale 1remii, sau ulterioare a$elor e1enimente tragi$e3
&e asemenea, statisti$ile o!i$iale rom7ne-ti nu men*ionea/+ ni$i sam1olni$iile antirom7ne-ti ale im.eriali-tilor
so1ieti$i, $omise de 0ol-e1i$i .e teritoriul Rom7niei $5iar -i du.+ $e Rom7nia !usese eli0erat+ de na/i-ti, $ea mai
$unos$ut+ -i am.l+ a$*iune antirom7neas$+ !iind de.ortarea 2n Si0eria a $et+*enilor rom7ni de etnie german+ ,2ntre
KC3CCC -i NK3CCC de $et+*eni rom7ni , sa-i -i -1a0i , dintre $are a.ro8imati1 ?C L4 du.+ alte surse .este =CL 6 au murit
"4
2n lag+rele de $on$entrare -i de mun$+ !or*at+ de .e teritoriul Im.eriului so1ieti$3 Tre0uie s+ .re$i/+m $+ de.ortarea
germanilor din Rom7nia 2n Im.eriului so1ieti$ a !ost o a$*iune de de.ortare 2n mas+ a unei .+r i din .o.ula ia $i1il+ de ț ț
origine german+ din toate +rile !oste aliate ale Germaniei i $are au !ost o$u.ate de Im.eriul so1ieti$, !iind o ț ș
$onse$in*+ a .a$tului $riminal, semnat 2n urma Tratatului de la Ialta, din ?B@K, .rin $are S3U3A3 -i Im.eriul 0ritani$
a$ordau Im.eriului so1ieti$ dre.tul de a dis.une total de e$onomiile -i de .o.oarele $u$erite de so1ieti$i3
&e asemenea, tre0uie s+ $onsemn+m $+, !ormal, gu1ernul R+des$u a .rotestat !a*+ de a$easta nou+ sama1olni$ie a
im.eriali-tilor so1ieti$i, 4regele Mi5ai nu a .rotestat 6 $are 2n$+l$a armisti*iul im.us $5iar de ru-i, 2ns+ ni$i regele -i ni$i
gu1ernul nu au a.+rat $u t+rie dre.turile $et+*enilor rom7ni, $+$i autorit+*ile rom7ne au sus*inut logisti$ e!e$tuarea
a$estor de.ort+ri 2n mas+, 2n .lin+ iarn+, 2n $el mai s$urt tim. .osi0il3 Mai mult, autorit+*ile rom7ne $om.li$e s,au
im.li$at -i 2n arestarea rom7nilor moldo1eni re!ugia*i 2n Rom7nia, .e $are i,au .us la dis.o/i*ia o$u.antului, $are mai
a.oi i,a de.ortat 2n Si0reia3 Este $lar $+ Rom7nia era $onsiderat+ dea de Stalin o $olonie so1ieti$+, o resurs+ de
s$la1i, .e $are di$tatorul Stalin o !olosea to$mai .entru a su0uga .o.oarele $u$erite sau, 2n $a/ul Rom7niei, .entru a
su0uga $5iar .o.orul rom7n : .o.or -i *ar+, !+$ute $adou de rege -i de <3%3&3 $elui mai teri0il Im.eriu 0ol-e1i$ din
istoria umanit+*ii, $are, $u $om.li$itatea $riminal+ a regelui -i a autorit+*ilor rom7ne, reu-ea ast!el s+ su0uge .o.orul
tr+dat de la-ii s+i $ondu$+tori, 2n !runte $u regele Mi5ai3
Anali/7nd sumar a$este as.e$te, re/ult+ !oarte $lar $+ i.o$ri/ia Alia*ilor a !ost .ermanent+, $+$i ei au organi/at
2ntre ?B@K,?B@M $ele0rul Pro$es de la %Trn0erg, 2n $are unii dintre $a.ii .uterii na/iste au !ost $ondamna i la ț
2n$5isoare sau $5iar la moarte, unul dintre .rin$i.alele $a.ete de a$u/are la adresa na/i-tilor !iind to$mai .ra$ti$a
na/ist+ de de.ortare 2n mas+ a .o.ula iei $i1ile din *+rile o$u.ate de Hitler3 &e-i de.ort+rile !a$ute de im.eriali-tii ț
so1ieti$i erau la !el de inumane, !iind similare de.ort+rilor .ra$ti$ate de 5itleri-ti, iar 0ol-e1i$ii, asemenea 5itleri-tilor,
im.uneau mun$a !or at+ -i instituiau un regim de deten*ie similar regimului im.us de na/i-ti, a$este a$*iuni inumane ț
ale in1ing+torilor na/ismului nu s7nt $onsiderate $rime de r+/0oi ni$i 2n Euro.a -i ni$i 2n Rom7nia3 'n Rom7nia regele -i
gu1ernul nu numai $+ nu s,au o.us de.ort+rii sa-ilor, -1a0ilor -i moldo1enilor 2n Si0eria, dar au -i organi/at am+nun*it
a$este de.ort+ri, .un7nd la dis.o/i*ia o$u.antului toat+ logisti$a ne$esar+ e!e$tu+rii a$estor m+suri $riminale, 2ns+
$5iar -i a/i regele -i gu1ernan*ii de atun$i s7nt eroi/a*i -i nu s7nt $onsidera*i $riminali, de-i ei au !ost $ola0oratori !ideli
ai o$u.antului -i tr+d+tori ai intereselor na*ionale ale $et+*enilor Rom7niei3 'n 9ran*a, Pierre La1al -i mare-alul Petain
au !ost $onsidera*i $riminali de r+/0oi .entru $a au a$$e.tat -i au organi/at de.ortarea $et+*enilor !ran$e/i 2n Germania
-i, du.+ $e au !ost ude$a*i, au !ost $ondamna*i la moarte, La1al !iind e8e$utat, 2ns+ .entru maoritatea istori$ilor si
.olit$ienilor rom7ni 8eno!ilo$ra*i, tr+d+torul rege Mi5ai -i .oliti$ienii $are i,au !ost al+turi 2n a$ele momente ne!aste
.o.orului rom7n, s7nt $onsidera*i 2n $ontinuare dre.t333eroi ai na*iunii rom7ne H Mai mult, regimul 0ol-e1i$, instaurat 2n
Rom7nia $u $on$ursul nemilo$it al tr+d+torului rege Mi5ai, a minimali/at rolul <3%3&3 -i al regelui 2n organi/area marii
tr+d+ri de la =D august, arog7ndu,si „meritele" e8$lusi1e ale a$estei tr+d+ri, sta0ilind $+ data marii tr+d+ri de la =D
august ?B@@ s+ de1in+ /iua na*ional+ a Rom7niei3Adi$+ au .ro$edat similar tr+d+torilor de la ?AMM, $are au 2nstr+inat
*ara nem*ilor, 2ntemeind neusti!i$at dinastia $riminala de Ho5en/ollern -i au sta0ilit $a /iua 2n$oron+rii .rin*ului se$ond
5and Earl de Ho5en/ollern ; ?C mai ; s+ de1in+ /iua na*ional+ a Rom7niei3 &u.a $um se 1ede, 2n Rom7nia tr+darea
*+rii este $onsiderat+ o 1irtute .oliti$+ -i .atrioti$+, iar $riminalii tr+d+tori s7nt eroi/a*i .ermanent, !iind $onsidera*i333eroi
ai neamului H Pentru a !i $onse$1en*i im.erialismului, ru-ii l,au de$orat .e e8,regele Mi5ai -i 2n =CCK, $u .rileul
2m.linirii a MC de ani de la terminarea r+/0oiului3 &o1ad+ $lar+ $+ ru-ii nu uit+ :meritele" $elui $are a 17ndut Rom7nia
"(
Im.eriului 0ol-e1i$ -i $are, .ro0a0il, a do07ndit -i gradul de mare-al -i titlul de erou al U3R3S3S3 .e $are, de alt!el, le
merit+ $u .risosin*+, $+$i tr+darea regal+ de la =D august ?B@@ a adus Im.eriului so1ieti$ in$omensura0ile a1antae
.oliti$o,militaro,e$onomi$e : .e moment -i, mai ales, .e termen lung3 333Si a$este a1antae o!erite gratuit ru-ilor de
tr+d+torul rege Mi5ai nu au !ost egalate de ni$i un alt mare-al al Im.eriului 0ol-e1i$, ni$iodat+3
POLITICA POST<ELICG SI A<&ICAREA REGELUI
&ICTATURA REGALISTO,PROLETARG
&a$+ a1em 2n 1edere $+ unii istori$i -i .oliti$ieni 8eno!ilo$ra*i sus*in $+ di$tatura .roletar+ a !ost instaurat+ 2n Rom7nia
la =D august ?B@@, .utem de!ini a$east+ di$tatur+ dre.t $iudata di$tatur+ regalisto,.roletar+, $+$i .2n+ la a0di$area sa,
regele Mi5ai a legitimat, a legali/at -i a sus*inut !+*i- a$east+ nou+ di$tatur+, im.us+ sama1olni$ rom7nilor $5iar de
$+tre regele Mi5ai3
Ca -i na/i-tii, Alia*ii au !olosit intens a$eea-i do$trin+ a 1iolen*ei .oliti$e, so$iale -i militare, at7t 2n .ro.riile state,
$7t -i 2n teritoriile $u$erite de ei, Rom7nia su.ort7nd ast!el rigorile unui stat e!e$ti1 o$u.at de o armat+ in1adatoare, -i
nu eli0eratoare, a-a $um .retind -i a/i mul*i istori$i, $are sus*in $+ a$tul tr+d+rii *+rii de la =D august ?B@@ ar !i !ost un
e1eniment 0ene!i$ .o.orului rom7n3 &u.a $um se -tie, a$est a$t $ontro1ersat este $onsiderat de $+tre !ostul rege Mi5ai
de Ho5en/ollern -i de $+tre $omuni-ti $a !iind un e1eniment .oliti$ maor, $are ar !i s$5im0at numai 2n 0ine soarta
.o.orului rom7n, !ie$are .arte arog7ndu,-i meritele de$lan-+rii .u$iului de la =D august3 E1ident, .entru regele Mi5ai
.u$iul a !ost 0ene!i$, $+$i, datorit+ tr+d+rii *+rii, el nu a !ost $onsiderat $riminal de r+/0oi, .re$um Antones$u, $i a
de1enit eroul l+udat -i adulat -i a/i de so1ieti$i, $+$i tr+darea sa a s$5im0at soarta r+/0oiului, a17nd un enorm rol
0ene!i$ .entru Im.eriul so1ieti$, $are a .ro!itat imens de tr+darea regelui -i, $u $on$ursul slugarni$ al regelui Mi5ai,
ru-ii au 2n$e.ut imediat so1ieti/area Rom7niei -i a *+rilor 1e$ine Rom7niei : <ulgaria, Ungaria, Ce5oslo1a$ia et$3
„eli0erate" de $+tre ru-i3
Pentru $omuni-tii rom7ni, $are au auns la .utere, .u$iul a de1enit o insure$*ie na*ional+, anti!as$ist+ -i
antiim.erialist+, de-i .entru .o.orul rom7n s$5im0area maor+ generat+ de tr+darea de la =D august a 2nsemnat doar
s$5im0area st+.7nului im.erialist german $u st+.7nul im.erialist so1ieti$3
Imediat du.+ $e armatele rom7ne au 2n$e.ut lu.ta 2m.otri1a na/i-tilor, regele Mi5ai s,a de/is total de !o-tii s+i alia*i
-i a de1enit un !idel s.riinitor al noilor st+.7ni, a$$e.t7nd $u u-urin*+ toate sama1olni$iile .e $are noii „alia*i" le
im.uneau .o.orului rom7n, multumindu,le ast!el, .ro0a0il, .entru $+ 2i redaser+ .rerogati1ele regale u/ur.ate de
Antones$u -i 2l men*ineau 2n !un$*ie3 'n a$est $onte8t, se 2ntelege mai 0ine de $e igno0ilul rege Mi5ai a !ost mult mai
.reo$u.at de do07ndirea .ri1ilegiilor sale regale, de$7t de .ro.a-irea .o.orului rom7n, regelui !iindu,i indi!erent+
soarta .o.orului rom7n, .e $are l,a tr+dat $u at7ta senin+tate 2n dese r2nduri -i, du.a $um se -tie, regele Mi5ai, $are a
a$$e.tat !+*i- sau ta$it toate sama1olni$iile antirom7nesti im.use .o.orului rom7n de im.eriali-tii so1ieti$i, a o0*inut de
la ru-i $eea $e sol$itase : do07ndirea .ri1ilegiilor regale u/ur.ate de Antones$u, $ontinuitatea .e tronul Rom7niei -i
e8onerarea regelui de r+s.underea .entru $ola0orarea sa $u !as$i-tii -i sus*inerea !as$ismului rom7nes$ -i, mai ales,
"6
e8onerarea regelui de r+s.underea .entru $rimele $omise de autorit+*i, de la 2ns$+unarea sa -i .2n+ la =D august
?B@@3
&7nd do1ad+ de o slug+rni$ie total+ !a*+ de ru-i, la M martie ?B@K regele Mi5ai 2l nume-te 2n !runtea gu1ernului .e
dr3Petru Gro/a 4 $are nu era $omunist, $i era -e!ul unui mi$ .artid de st7nga6 !ormat din mem0rii 93%3&3 La =D martie
gu1ernul Gro/a legi!erea/+ re!orm+ agrar+, e8.ro.riind a.roa.e ?3KCC3CCC 5a de terenuri ara0ile, 2m.ro.riet+rind .este
BCC3CCC de !amilii *+r+ne-ti, iar la DC martie regele .romulg+ Legea nr3=N? .ri1ind .uri!i$area administra*iei .u0li$e,
$are a .ermis gu1ernan*ilor s+ 2nlo$uias$+ to*i !un$*ionarii .u0li$i4 2n s.e$ial de rang 2nalt, .re$um .re!e$*ii6 $onsidera*i
neloiali noului regim -i ostili o$u.an*ilor so1ieti$i3
'n a.rilie ?B@K, .er!idul -i i.o$ritul rege Mi5ai semnea/+ &e$retul,lege .entru san$*ionarea $elor 1ino1a*i de de/astrul
*+rii sau $rime de ra/0oi, omi*7nd s+ se trea$a .e lista $riminalilor -i .ro!itorilor de r+/0oi3 Prin a$est de$ret regal erau
anulate dis.o/itiile Legii nr3KC, .entru urm+rirea -i .ede.sirea $riminalilor -i .ro!itorilor de r+/0oi 4 mul*i dintre ei
de$ora*i anterior de regele Mi5ai6 -i Legea nr3K?, .entru urm+rirea -i san$*ionarea $elor 1ino1a*i de de/astrul *+rii,
am0ele .romulgate de regele Mi5ai la =? ian3?B@K3
Iat+ te8tul legii din ianuarie, $are .re1edea urm+rirea -i san$*ionarea $elor 1ino1a*i de de/astrul *+rii :
LEGE %r3 D?= din =@ a.rilie ?B@K
.entru urm+rirea -i san$*ionarea $elor 1ino1a*i de de/astrul *+rii sau de $rime de r+/0oiaJ
ACT EMIS &E: MI%ISTERUL ^USTI)IEI
ACT PU<LICAT '%: MO%ITORUL O9ICIAL %R3 B@ din =@ a.rilie ?B@K
aJ Te8t $ore$tat $on!orm re$ti!i$+rii a.+rute 2n Monitorul O!i$ial %r3 BK din =K A.rilie ?B@K3
Art3 ?
Sunt 1ino1a*i de de/astrul *+rii $ei $are:
""
aJ Milit7nd .entru 5itlerism sau !as$ism -i a17nd r+s.underea .oliti$+ e!e$ti1+ au .ermis intrarea armatelor germane
.e teritoriul *+riiF 4regele Mi5ai, Horia Sima -i Ion Antones$u , n3a36
0J &u.+ M Se.tem0rie ?B@C, au militat .entru .reg+tirea sau des+17r-irea !a.telor de mai sus .rin grai, .rin s$ris sau
.rin ori$e alte miloa$e3 4regele Mi5ai, Horia Sima -i Ion Antones$u ,n3a3 6
Art3 =
Sunt 1ino1a*i de de/astrul *+rii .rin s+17r-irea de $rime de r+/0oi $ei $are:
aJ Au 5ot+r7t de$lararea sau $ontinuarea r+/0oiului $ontra Uniunii Re.u0li$elor So$ialiste So1ieti$e si %a*iunilor
UniteF 4regele Mi5ai -i Ion Antones$u , n3a3 6
0J %,au res.e$tat regulile interna*ionale $u .ri1ire la $ondu$erea r+/0oiuluiF 4regele Mi5ai -i Ion Antones$u , n3a3 6
$J Au su.us la un tratament inuman .e .ri/onierii sau ostati$ii de r+/0oiF 4regele Mi5ai -i Ion Antones$u ,n3a3 6
dJ Au ordonat sau des+17r-it a$te de teroare, $ru/ime sau de su.rimare asu.ra .o.ula*iunei din teritoriile 2n $are s,a
.urtat r+/0oiulF 4regele Mi5ai -i Ion Antones$u , n3a3 6
eJ Au ordonat sau s+17r-it re.resiuni $ole$ti1e sau indi1iduale 2n s$o. de .erse$u*ie .oliti$+ sau din moti1e rasiale
asu.ra .o.ula*iei $i1ileF 4regele Mi5ai -i Ion Antones$u ,n3a3 6
!J Au ordonat sau organi/at mun$i e8$esi1e sau de.las+ri -i trans.orturi de .ersoane 2n s$o.ul e8termin+rii a$estoraF
4regele Mi5ai -i Ion Antones$u ,n3a3 6
gJ Comandan*ii, dire$torii, su.ra1eg5etorii -i .a/ni$ii de 2n$5isori, de lag+re de .ri/onieri sau de interna*i .oliti$i, de
de.orta2i sau de de*inuti .oliti$i, de lag+re sau detasamente de mun$+ o0ligatorie, $are au su.us la tratamente
neomenoase .e $ei a!lati su0 .uterea lorF
5J O!i*erii de .oli*ie udi$iar+ sau an$5etatorii $u ori$e titlu 2n $5estiunei $u $ara$ter .oliti$ sau rasial $are au $omis
a$te de 1iolen*+, torturi sau alte miloa$e ilegale de $onstr7ngereF
iJ Pro$urorii sau ude$+torii $i1ili ori militari $are au autat sau s+17r-it , $u inten*ie , a$te de teroare sau 1iolen*+F
J Au .+r+sit teritoriul na*ional .entru a se .une 2n slu0a 5itlerismului sau !as$ismului -i au ata$at *ara .rin s$ris, .rin
grai, sau 2n ori$e alt modF
VJ Si,au 2nsu-it ili$it sau a0u/i1 0unuri .ri1ate sau .oliti$e din teritoriile 2n $are s,a .urtat r+/0oiulF
"8
lJ Au reali/at a1eri 2n mod ili$it, $u o$a/ia .arti$i.+rii la $ondu$erea r+/0oiului, 2n ori$e $alitate, ori .ro!it7nd de
leg+tura lor $u asemenea .ersoane sau de legiuirile -i m+surile de !a.t $u $ara$ter 5itlerist, legionar sau rasialF
mJ Au ordonat sau ini*iat 2n!iin*+ri de g5etouri, lag+re de internare ori de.ort+ri din moti1e de .erse$u*ie .oliti$+ sau
rasial+F 4A$est arti$ol se re!er+ e8$lusi1 la de.ort+rile de .7n+ la =D august ?B@@, omi*7nd de.ort+rile sa-ilor -i -1a0ilor
din ianuarie ?B@K , n3a36
nJ Au ordonat edi$tarea de legiuiri sau m+suri nedre.te de $on$e.*ie 5itlerist+, legionar+ sau rasial+, ori au .ra$ti$at
, $u inten*ie , o e8e$u*ie e8$esi1+ a legilor deri1ate din starea de r+/0oi sau a dis.o/i*iunilor $u $ara$ter .oliti$ sau
rasialF 4regele Mi5ai -i Ion Antones$u, n3a3 6
oJ S,au .us 2n slu0a 5itlerismului sau !as$ismului -i au $ontri0uit .rin !a.te .ro.rii la reali/area s$o.urilor lor .oliti$e
sau la aser1irea 1ie*ii e$onomi$e a *+rii 2n detrimentul intereselor .o.orului rom7n3 4regele Mi5ai -i Ion Antones$u ,n3a3
6
Art3 D
Cei 1ino1a*i de !a.tele .re1a/ute la art3 ? si art3 = alin3 m , o, se 1or .ede.si $u deten*iunea grea .e 1ia*+ sau $u
deten*iunea grea de la K la =C ani sau $u deten*iune riguroas+ de la D la =C ani3
Cei 1ino1a*i de !a.tele .re1+/ute de art3 =3 alin3 a , se 1or .ede.si $u moartea sau $u mun$+ silni$+ .e 1ia*+3
Cei 1ino1a*i de !a.tele .re1+/ute de art3 =, alin3 V , l se 1or .ede.si $u mun$+ silni$+ .e 1ia*+ sau $u mun$+ silni$+
.e tim. marginit de la K la =K ani sau $u temni*+ grea de la D la =C ani3
Instigatorii -i $oautorii $elor 1ino1a*i .entru !a.tele .re1+/ute de .re/enta lege se 1or .ede.si $u a$elea-i .ede.se3
Com.li$ii, !a1ori/atorii -i t+inuitorii $elor 1ino1a*i .entru !a.tele .re1+/ute de .re/enta lege se 1or .ede.si $u o
.edea.s+ mai usoar+ $u un grad de$7t a$ea .re1+/ut+ .entru autorul .rin$i.al3
Pe l7ng+ a$este .ede.se, se 1a .ronun*a -i degrada*iune $i1i$+, .re$um -i $on!is$area a1erii 2n !olosul Statului $u
titlu de des.+gu0ire3 4regele Mi5ai nu a .l+tit ni$iodat+, numai Ion Antones$u -i numero-i al*i rom7ni au !ost .ede.si*i
2n 0a/a a$estei legi, n3a3 6
Art3 @
Ministrul usti*iei 1a institui un num+r de a$u/atori .u0li$i 2ns+r$ina*i $u $er$etarea -i instruirea $elor 2n1inui*i de
s+17r-irea !a.telor .re1+/ute de .re/enta lege, .re$um -i instigatorilor, $oautorilor, $om.li$ilor, !a1ori/atorilor -i
t+inuitorilor lor3
Unul dintre a$u/atorii .u0li$i 1a a1ea 2ns+r$inarea de -e! al a$u/atorilor .u0li$i3
"#
A$u/atorii .u0li$i 1or !i numi*i dintre $et+*enii rom7ni, maori, !+r+ deose0ire de se8, .ut7nd !i numi*i -i dintre
!un$*ionarii .u0li$i3
%umirea se 1a !a$e .rin 2nalt de$ret regal, la .ro.unerea ministrului usti*iei3XYZ
&u.+ $um se 1ede, a$east+ lege a !ost dos.it+ 2n $reu/etul im.erialist de la Ialta, 2n .erioada @ ; ?? !e0ruarie ?B@K,
de $+tre $ei trei mari $riminali ai umanit+tii , Roose1elt, Stalin i C5ur$5ill ș ,, $are $7-tigau r+/0oiul dus de im.eriile lor
2m.otri1a im.eriilor A8ei, $onduse de $eilal*i mari $riminali ai umanit+*ii ; Hitler, Hiro5ito, Mussolini3 La s$urt tim.,
a$east+ lege a !ost distilat+ 2n alam0i$ul Im.eriului 0ol-e1i$ de la Eremlin -i a.oi ra!inat+ de gu1ernul : demo$rati$"
regalisto,.roletar, instalat de regele Mi5ai la M martie ?B@K3
'n 0a/a a$estei legi au !ost aresta*i, ude$a*i -i $ondamna*i ; in$lusi1 la moarte, numero-i militari -i $i1ili rom7ni $are
res.e$taser+ legisla*ia regalisto,!as$ist+ -i e8e$utaser+ $u e8$es de /el ordinele .rimite de la su.eriorii lor, !iind
a.li$at+ $5iar -i du.+ a0di$area lui Mi5ai de Ho5en/ollern3
C+t+ i.o$ri/ie, la-itate -i nemerni$ie „regale" $u.rind a$este do$umete, .romulgate de regele Mi5aiH Adi$+ regele
$are, 2n se.t3?B@C, .ro$lama Rom7nia stat na*ional,legionar 4 !as$ist6 iar la =A iulie ?B@? 2i transmitea generalului Ion
Antones$u o telegram+ de !eli$itare, imediat du.+ $e „1ite/ele tru.e rom7no,germane au alungat .este %istru armatele
$omuniste -i au re2ntregit .e 1e$ie *ara Moldo1ei"3 Adi$+ regele, $are 2n ?B@? i ,a trimis .e rom7ni .e !ront, 2i a$u/a a$um
tot .e rom7ni, .rin a$east+ lege din ?B@K, de $rime de r+/0oi -i de de/astrul *+rii HHH
%emerni$ia regelui Mi5ai !a*+ de rom7ni -i !a*+ de Antones$u este .ilduitoare -i de/1+luie ade1+ratul $ara$ter al
a$estui indi1id igno0il, $are l,a arestat -i l,a .redat ru-ilor .e $el $are .ra$ti$ 2l .ro$lamase rege .rin 1oin*a sa -i le
asigurase, lui -i mamei lui , regina,mam+ Elena, .ri1ilegii regale3 I.o$ritul rege Mi5ai „uit+" $+ el a .ro$lamat Rom7nia stat
na*ional,legionar 4 !as$ist 6 2n se.t3 ?B@C -i de$i el este .rin$i.alul 1ino1at de de/astrul *+rii -i, mai ales, :uit+" $+ tr+darea
sa de la =D august ?B@@ -i $ola0orarea sa $u !or*ele Im.eriului so1ieti$ au .rodus Rom7niei $el mai mare de/astru din
istorie, regele Mi5ai !iind $5iar mai 1ino1at de$7t Antones$u, deoare$e a $ola0orat -i $u !as$i-tii -i $u 0ol-e1i$ii, iar .rin
.romulgarea a$estor legi el 2i $ondamna .e $ei .e $are, 2m.reun+ $u Antones$u, 2i tras!ormase 2n s$la1i ai lui Hitler3
'n 0a/a a$estei legi, la ?@ mai ?B@K 2n$e.e la <u$ure-ti .ro$esul .rimului lot de $riminali de r+/0oi, la a-a,numitul
Tri0unal al Po.orului, $are 1a $ondamna -i ade1ara*i $riminali de r+/0oi, dar -i inami$i ai gu1ernan*ilor, regele
$ola0or7nd de.lin $u !or*ele de o$u.a*ie, doar .entru a,-i men*ine .ri1ilegiile, mai ales $+ regele Mi5ai era $on-tient $+
.rin Euro.a, .rin multe monar5ii, tendin*ele re.u0li$ane erau tot mai intense -i multe monar5ii euro.ene erau .e $ale
de dis.ari*ie3
80
GRE#A REGALG
La B mai ?B@K a luat s!7r-it r+/0oiul din Euro.a3 La s!7r itul $elui de,al &oilea R+/0oi Im.erialist Mondial, ș
Rom7nia era o ar+ de1astat+ de r+ ț /0oiul antiso1ieti$ -i a.oi -i de r+/0oiul anti!as$ist -i de o$u.a*ia so1ieti$+,
2nregistr7nd nenum+rate 1i$time umane, a17nd o e$onomie distrus+ i $ondi ii generale de 1ia + !oarte grele, ș ț ț
am.li!i$ate de o tot mai agitat+ 1ia*+ .oliti$+ intern+ -i e8tern+ 1indi$ati1+, uneori e8trem de 1iolent+3
Tot 2n ?B@K, 2ntre ?N iulie -i = august , are lo$ Con!erin*a de la Potsdam, la $are au .arti$i.at : U3R3S3S3 , Statele
Unite ale Ameri$ii -i Marea <ritanie3 La a$east+ $on!erin*+ s,au reiterat .ra$ti$ .re1ederile $on!erin*ei de la Ialta, din @,
?? !e0ruarie ?B@K, dintre liderii S3U3A3 , Marii <ritanii i Uniunii So1ieti$e, noii lideri a$$e.t7nd ta$it .re1ederile ș
$on!erin*ei de la Ialta, ado.t7nd -i .re1ederile $are erau dorite de ei, du.+ 2n!r7ngerea Germaniei3
Uniunea So1ieti$+ era re.re/entat+ de I3 #3 Stalin, Regatul Unit era re.re/entat la 2n$e.utul $on!erin*ei de Winston
C5ur$5ill i, mai a.oi, de Clement Attlee, noul .rim,ministru engle/, iar Statele Unite ale Ameri$ii erau re.re/entate de ș
noul .re edinte HarrQ S3 Truman3 Con!erin*a de la Potsdam re.re/int+ de !a.t momentul de$lan-+rii a-a,numitului ș
r+/0oi re$e, dintre !o-tii alia*i anti!as$i-ti -i, 2n a$est $onte8t, se 2ns$rie -i a-a,/isa gre1+ regal+ a lui Mi5ai de
Ho5en/ollern, $+$i la a$east+ $on!erin*+ re.re/entan*ii anglo,ameri$anilor -i,au e8.rimat ne2n$rederea 2n gu1ernele
!iloso1ieti$e ale <ulgariei, Rom7niei -i Ungariei, $onsider7ndu,le nere.re/entati1e H
&es.re a-a,/isa gre1+ regal+ a regelui Mi5ai s,a s$ris mult, unii 1i$timin/7ndu,l -i eroi/7ndu,l .e regele tr+d+tor,
$are s,ar !i o.us ast!el noului o$u.ant al Rom7niei, de-i 2n realitate a$east+ a$*iune a regelui Mi5ai !usese ordonat+ de
anglo,ameri$anii $are 2n$e.user+ dea r+/0oiul re$e $u Im.eriul so1ieti$ -i urm+reau s+,-i resta0ileas$+ 5egemonia 2n
estul Euro.ei, .rin de$lan-area unor mi-$ari antiso1ieti$e 2n *+rile $edate tot de ei lui Stalin : Rom7nia, <ulgaria,
Ungaria et$3 'n a$est $onte8t, se 2ntelege !oarte $lar $+ 1ersatilul rege Mi5ai tre$use dea 2n !oarte s$urt tim. din ta0+ra
so1ieti$+ 2n ta0+ra anglo,ameri$an+, 2ns+ timid, $+$i a.arent „gre1a" sa era urmarea tentati1ei sale de a,l determina .e
Gro/a s+ demisione/e -i, a.arent, a !ost de$lan-at+ de re!u/ul lui Gro/a de a demisiona3 'n tim.ul a-a,/isei gre1e
regale, s!id7nd o.o/i ia misoginului rege Mi5ai !a*+ de re!orma agrar+ -i !a*+ de e8tinderea dre.tului de 1ot -i asu.ra ț
!emeilor, gu1ernul Gro/a a legi!erat, .rintre altele, re!orma agrar+ i realul 1ot uni1ersal, .rin a$ordarea dre.tului de ș
1ot -i !emeilor3
La =C august ?B@K, la 2ndemnul .artidelor istori$e -i $u asentimentul anglo,ameri$anilor, regele Mi5ai a $erut demisia
gu1ernului Petru Gro/a, $are $erea insistent $a regele Mi5ai s+ .romulge legea re!ormei agrare -i legea 1otului
uni1ersal, ela0orate de gu1ernul $are era sus*inut de im.eriali-tii so1ieti$i3 Contrar .re1ederilor $onstitu*ionale, $are 2l
2ndre.t+*eau .e rege s+ demit+ gu1ernul atun$i $7nd a1ea $5e!, Gro/a nu s,a $on!ormat soma*iei regale -i, la =?
august ?B@K, 2n semn de .rotest !a*+ de gestul lui Gro/a, Mi5ai a de$lan-at „gre1a regal+", re!u/7nd s+ mai semne/e
de$retele, legile -i alte do$umente o!i$iale ale gu1ernului3 Per!idul rege Mi5ai s,a „e8ilat" la Sinaia, $ontinu7nd „gre1a"
.rintr,o 1a$an*+ .relungit+, 2n r+$oroasa sta*iune montan+, a-te.t7nd de !a.t un s.riin .oliti$ .uterni$ al anglo,
ameri$anilor, $are s+ sus*in+ de !a.t .er.etuarea monar5iei de Ho5en/ollern $5iar si su0 un regim $omunist, -i nu
demo$ra*ia, a-a $um demagogi$ se $lama .e la di!erite reuniuni di.lomati$e3 E1ident, regele Mi5ai s.era $+ engle/ii se
81
1or im.li$a -i 2n Rom7nia $a 2n Gre$ia, unde engle/ii au inter1enit $u armata de .artea regali-tilor, 2n tim.ul .rimului
r+/0oi $i1il .ost0eli$ din a$east+ *ar+, dintre $omuni-tii -i regali-tii gre$i3 Regele Mi5ai nu -tia la a$ea dat+ $+ soarta
Rom7niei !usese .e$etluit+ 2n$+ din tim.ul 2ntelegerii de la Ialta -i $+ Rom7nia !usese $edat+ de im.eriali-tii anglo,
ameri$ani Im.eriului 0ol-e1i$3'n a$est $onte8t 1indi$ati1, 2n .erioada ?M,=M de$em0rie ?B@K are lo$ la Mos$o1a
Con!erin*a $elor trei mari .uteri, 2n $adrul $+reia Stalin a$$e.t+ !ormal $a 2n gu1ernul Gro/a s+ !ie in$lu-i -i doi
re.re/entan*i ai .artidelor istori$e din Rom7nia ,*+r+ni-ti -i li0erali , res.e$ti1 P3%3)3 4 Maniu6, un re.re/entant, -i P3%3L3
4<r+tianu 6 alt re.re/entant3 Stalin nu a$$e.ta $a anglo,ameri$anii s+ de1in+ !a$tori de de$i/ie 2n *+rile $u$erite de
Im.eriul so1ieti$, sta0ilind ei $om.onen*a gu1ernului de la <u$uresti, 2n$al$7ndu,se ast!el 2ntelegerea de la Ialta3Cu
toate a$estea, Stalin a a$$e.tat totu-i a$est minim $om.romis, demonstr7ndu,le anglo,ameri$anilor $+ el nu este
dis.us s+ $ede/e $eea $e $u$erise 2n tim.ul r+/0oiului, ast!el $+ dorita 5egemonie anglo,ameri$an+ 2n Rom7nia 4*elul
real al a$estui demers anglo,ameri$an -i al a-a,/isei gre1e regale6, nu s,a reali/at, demersul demagogi$ al anglo,
ameri$anilor !iind de !a.t doar un e.isod din r+/0oiul re$e $are se de$lan-ase dea 2ntre !o-tii alia*i3
Regele Mi5ai a 2nteles 2ntr,un !inal de an $+ anglo,ameri$anii nu 1or ata$a Im.eriul so1ieti$ .entru a s$oate
Rom7nia din s!era de in!luen*+ so1ieti$+ -i .entru a,l sus*ine .e el, a-a $+ a $onsiderat $+ .entru el este mai 0ine s+
r+m7n+ do$il lui Stalin, s.er7nd $+ 0ol-e1i$ii nu 1or uita .rea $ur7nd ser1i$iile in$omensura0ile .e $are regele Mi5ai le,
a !+$ut Im.eriului so1ieti$ , .rin tr+darea .o.orului rom7n la =D august ?B@@ , -i,l 1or men*ine 2n !un$*ie $5iar -i 2n
Rom7nia 0ol-e1i/at+3 E1ident, regele era insensi0il la su!erin*ele .o.orului, !iind .reo$u.at4 $a to*i Ho5en/ollernii $are
au !ost regii Rom7niei6 numai de .ro.ria soart+ -i de 5u/urul nemeritat .e $are 2l a1ea $a su1eran al Rom7niei : *ar+ .e
$are ar !i tre0uit s+ o a.ere, 2ns+ el o 17nduse germanilor 2n ?B@C -i ru-ilor 2n ?B@@, -i o $eda a$um de!initi1, .rin
2n$etarea a-a,/isei gre1e regale3
&u.a $um se -tie, $ele dou+ im.erii o$$identale aliate 4 S3U3A3 -i Marea <ritanie 6 nu au o!erit s.riinul real, .e
$are Mi5ai de Ho5en/ollern 2l a-te.ta, ast!el $+ Gu1ernul Gro/a nu a !ost demis, $i a !ost $osmeti/at „demo$rati$" $u
$ei doi re.re/entan*i im.u-i de anglo,ameri$ani -i ast!el „gre1a regal+" s!7r-e-te lamenta0il 2n ianuarie ?B@M, regele
tr+d+tor legitim7nd a doua oar+ gu1ernul Gro/a3
E1ident, Anglia -i S3U3A3 au re$unos$ut la K !e0r3?B@M gu1ernul „demo$rati$" al lui Gro/a, de-i la .resiunea lor
demagogi$+ Stalin a$$e.tase $a din gu1ernul Gro/a s+ !a$+ .arte numai doi re.re/entan*i ai a-a,/iselor .artide
demo$rati$e, $are a1eau doar ranguri de se$retari de stat !+r+ .orto!olii, !a$7nd !igura*ie 2n noul gu1ern Gro/a3 Era $lar
$+ gu1ernul dorit de anglo,ameri$ani -i de rege nu se .utea im.une la <u$ure-ti, r+m7n7nd 2n !un$*ie numai gu1ernul,
marioneta dorit -i im.us de im.eriali-tii so1ieti$i, $are !usese 2ns+ legali/at de regele,tr+d+tor, 2n1estindu,l 2n !un$*ie $a
gu1ern „demo$rati$" , a$$e.tat -i legitimat $a atare -i de $+tre anglo,ameri$ani3
A%UL ?B@M
82
'n anul ?B@M au lo$ .ro!unde .re!a$eri so$io,rela*ionale -i mai ales .oliti$e, 2n Rom7nia .ost0eli$+ a.+r7nd mereu
.artide -i organi/a*ii noi, mai ales de st7nga, tradi*ionalele .artide de drea.ta .ier/7nd tot mai mult $a.ital .oliti$ -i, mai
ales, ele$toral, 2n !a1oarea noilor .artide sau alian*e de $entru,st7nga, .re$um <lo$ul Partidelor &emo$rati$e 4 <3P3&36,
$onstituit la ?N mai ?B@M, !ormat din .artidele -i organi/a*iile demo$rati$e re.re/entate 2n gu1ernul Gro/a, .re$um :
P3C3R3 , P3S3&3R3, P3%3L3 4T+t+r+s$u 6, P3%3)3 4Ale8andres$u6, 9rontul Plugarilor -i P3%3P3
'ntre N -i ?A mai ?B@M se des!+-oar+ la <u$ure-ti .ro$esul gru.ului de $riminali de r+/0oi, 2n !runte $u Ion
Antones$u3 9iind de$lara*i $riminali de r+/0oi, s7nt $ondamna*i la moarte : Ion Antones$u, Mi5ai Antones$u,
C3P3#asiliu, G53Ale8ianu, R3&3Le$$a, E3 Cristes$u -i C3Panta/i3 Con!orm u/an*elor, $ei $ondamna*i la moarte a1eau
dre.tul s+ soli$ite $lemen*a regelui Mi5ai , .rin $are .uteau o0*ine gra*ierea regal+ a .ede.sei $u moartea -i
$omutarea ei 2n mun$+ silni$+ .e 1ia*+3
Se -tie $+ i.o$ritul -i .er!idul regele Mi5ai a re!u/at s+ $omute .ede.sele de $ondamnare la moarte ale lui Ion
Antones$u, Mi5ai Antones$u, C3P3#asiliu -i G53Ale8ianu, iar $ei .atru $riminali de r+/0oi au !ost e8e$utati la ? iunie
?B@M, 2n !ortul de la ^ila1a, 2n tim. $e R3&3Le$$a, E3 Cristes$u -i C3Panta/i au 0ene!i$iat de $leme*a regal+ -i nu au !ost
e8e$uta*i3 Istori$ii au $+utat s+ 2n*eleag+ de $e regele Mi5ai l,a $ondamnt la moarte $5iar -i .e Ion Antones$u, adi$+
.e $el $+ruia 2i datora domnia3 O.iniile istori$ilor 2n a$east+ .ri1in*+ s7nt di!erite, $5iar $ontradi$torii, iar e8,regele Mi5ai
are mai multe 1ariante i.o$rite, .rin $are $aut+ s+,-i usti!i$e $ru/imea de $are a dat do1ad+ !a*+ de $ei $are i,au !ost
su.u-i $redin$io-i -i $ola0oratori !ideli .7n+ 2n momentul arest+rii lor3
Unii istori$i sus*in $+ Ion Antones$u nu ar !i 0ene!i$iat de $lemen*a regal+ din $au/+ $+ regele Mi5ai 2l ura, 2ns+
a$east+ 1ariant+, $are nu e8$lude ura :regal+", nu e8.li$+ de $e regele Mi5ai nu i,a gra*iat .e $eilal*i trei $ondamna*i la
moarte3 O alt+ 1araint+, sus*inut+ $5iar -i de $+tre tr+d+torul rege Mi5ai, sus*ine $+ de !a.t sentin*ele au !ost .ronun*ate
la Mos$o1a, gu1ernul lui Gro/a -i regele Mi5ai e8e$ut7nd ordinele o$u.antului so1ieti$ al Rom7niei, de-i Gro/a ar !i
1rut $a regele Mi5ai s+,i ga*ie/e .e to*i $ei $ondamna*i la moarte3
Reala moti1a*ie a regelui Mi5ai este relatat+ $u .e!idie $5iar de $+tre !ostul rege 2ntr,o de$la*ie a.+rut+ 2n #iitorul
rom7nes$ din se.t3,o$t3?BBC3 Radu <oroianu i,a soli$itat e8,regelui Mi5ai o de$lara*ie $u .ri1irea la re!u/ul regal de a,i
ga*ia -i .e $ei .atru $ondamna*i la moarte3 Iat+ a$ea de$lara*ie:
:'n .rimul r7nd tre0uie s+ .re$i/e/ $+ mare-alul Antones$u nu a $erut ni$iodat+ s+ !ie gra*iat3Cererea de gra*iere a !ost
2naintat+ de a1o$atul lui, !+r+ a,l $onsulta3Cum mare-alul Antones$u a !ost un mare rom7n -i .atriot, 0+nuies$ $+ a
!+$ut a$easta din dou+ moti1e : -tia $+ eu re.re/int singura garan*ie moral+ -i .oliti$+ a Rom7niei o$u.ate de armata
so1ieti$+ -i a$$e.t7nd gra*ierea 4lui Ion Antones$u, n3a3 62n starea de s.irit a e.o$ii a- !i !ost $onsiderat .rona/ist F da$+
re!u/am gra*ierea, marea maoritate a rom7nilor m,ar !i $onsiderat tr+d+tor34si$6
Totu-i am a1ut dis$u*ii $u Petru Gro/a -i Lu$re*iu P+tr+-$anu, $are erau de a$ord -i ei $u gra*ierea3&e $omun a$ord
$u a$e-tia,am $onta$tat autorit+*ile so1ieti$e $are m,au amenin*at $+ 2n $a/ul gra*ierii armata so1ieti$+ 1a inter1eni
0rutal $u tan$urile3"
83
A$east+ de$lara*ie a e8,regelui Mi5ai nu 2l dis$ul.+, $i 2l 2n$riminea/+ .e !ostul rege, mai ales $+ el minte $u
senin+tate3'n .rimul r7nd Ion Antones$u a 0lu!at 2n tim.ul des!+-ur+rii .ro$esului, a!irm2nd 2ntr,ade1+r :"Cer s+ !iu
$ondamnat la moarte -i re!u/ ori$e gra*iere3" 2ns+ , du.+ $e sentin*a a !ost .ronun*at+, mare-alul s,a ra/g7ndit -i i,a
2m.uterni$it 2n s$ris .e a1o$a*ii s+i s+ 2nainte/e $ererea de gra*iere, de$i e8,regele Mi5ai minte $7nd a!irm+ $+ $ererea
de gra*iere a mare-alului ar !i !ost 2naintat+ de a1o$atul lui Antones$u, !+r+ a,l $onsulta .e mare-al3
Iat+ .er!idia regal+ la a.ogeu : :333 -tia $+ eu re.re/int singura garan*ie moral+ -i .oliti$+"3334si$6a!irm+ i.o$ritul e8,rege
Mi5ai, 2ns+ este .utin .ro0a0il $+ du.+ =D august ?B@@ mare-alul Antones$u mai $onsidera $+ Mi5ai de Ho5en/ollern
ar re.re/enta o garan*ie, moral+ -i mai ales .oliti$+ , du.+ $e regele 2l arestase .e mare-al -i 2l .redase ru-ilor3
La !el de lamenta0il+ -i igno0il+ este -i a!irma*ia $+ mare-alul -i,ar !i sa$ri!i$at 1ia*a .entru $a e8,regele Mi5ai s+ nu
!ie $onsiderat tr+d+tor -i .rona/ist, $+$i 2n relitate Antones$u $5iar 2l $onsidera tr+d+tor .e rege, iar a$east+ team+ era
numai a regelui Mi5ai -i to$mai a$east+ team+ de $onse$in*ele im.re1i/i0ile ale unor e1entuale gra*ieri ale $elor .atru
$riminali l,a determinat .e .er!idul rege Mi5ai s+ re!u/e gra*ierea lor3 &e$i, indu0ita0il, .er!idul -i i.o$ritul rege Mi5ai a
re!u/at gra*ierea $elor .atru $ondamna*i la moarte .entru a,-i do1edi o0edien*a !a*+ de o$u.antul so1eieti$ al Rom7niei
-i .entru a,-i sal1a .ro.ria 1ia*+ -i statutul de rege al Rom7niei3
3
E1ident, a$est e.isod demonstrea/+ indu0ita0il $+ igno0ilul e8,rege Mi5ai nu res.e$t+ ni$i un !el de .rin$i.ii morale,
$+$i el $onsider+ $+ numai 5u/urul .ro.riu, i.o$ri/ia, .er1ersitatea mer$antil+, tr+darea, .er!idia -i satis!a$erea
orgoliilor .ersonale et$3 re.re/int+ $ele mai 2nalte „.rin$i.ii" morale ale sale3
La s$urt tim. du.+ $e lotul $riminalilor de r+/0oi, 2n !runte $u Ion Antones$u, a !ost e8e$utat la == iunie ?B@M,
Tri0unalul Po.orului a !ost des!iin*at .rintr,un de$ret,lege, s$o.ul real al a$estui tri0unal !iind .ro0a0il doar
$ondamnarea la moarte a $elor mai 2n1ersuna*i ad1ersari ai im.erialismului so1ieti$3
'n 1ara anului ?B@M 2n Rom7nia se 2nregistrea/+ o $um.lit+ se$et+, $ele mai a!e$tate regiuni !iind Moldo1a,
&o0rogea si Muntenia, se$eta agra17nd -i mai mult situa*ia .re$ar+ a *+ranilor rom7ni, $are dea erau o0liga*i s+
2ntre*in+ armata so1ieti$+ de o$u.a*ie -i $are a$um asistau ne.utin$io-i la dimuirea drasti$+ a re$oltelor nu numai de
$+tre gu1ernanti -i o$u.an*i, $i -i de %atura ne2m0l7n/it+3
Anul ?B@M $onsemnea/+ -i de0utul Con!erin*ei de .a$e, $on1o$at+ la Paris de im.eriile 2n1ing+toare 2n r+/0oiul
im.erialist mondial3 S$o.ul $on!erin*ei era .reg+tirea tratatelor de .a$e $u !os*ii alia*i ai Germaniei 2n1inse, res.e$ti1
<ulgaria, 9inlanda, Italia, Rom7nia -i Ungaria3 &e-i delega*ia Rom7niei, $ondus+ de G53T+t+r+s$u, a soli$itat
re$unoa-terea statutului de stat $o0eligerant 4 aliat al anti!s!as$i-tilor6 Rom7nia nu a o0*inut a$est statut -i a !ost
$onsiderat+ doar stat aliat al Germaniei -i stat 2n1ins, !iind tratat+ la !el $a $elelalte state !oste aliate ale Germaniei,
$are nu au a1ut armate angaate 2n r+/0oiul anti5itlerist, .re$um Rom7nia3
84
&u.+ $um se 1ede, tr+darea regelui -i a .oliti$ienilor rom7ni de la =D august ?B@@ nu a u-urat 2n ni$i un !el soarta
.o.orului rom7n, $+$i, de-i Rom7nia !+$use imesne sa$ari!i$ii .e 9rontul de #est,era tratat+ doar $a stat 2n1ins3 S.re
s!ir-itul anului, la ?B no13?B@M, au lo$ alegeri .arlamentare, $7-tigate de a-a,/isele !or*e demo$rati$e, $onstituite 2n
<3P3&3, $onsemn7ndu,se totodat+ -i o /dro0itoare 2n!r7ngere a .artidelor de drea.ta : P3%3)3 4Maniu6 -i P3%3L3
4 <r+tianu6, re/ultate $ontestate de $ei $are au .ierdut alegerile, 2ns+ 1alidate de autorit+*i -i de regele Mi5ai3
ULTIMUL A% &E &OM%IE AL ULTIMULUI HOHE%POLLER%
Anul ?B@N a !ost ne!ast .entru .o.orul rom7n -i din $au/a $um.litei li.se de alimente de .rim+ ne$esitate, $+$i, du.+
$um se -tie, *+ranii rom7ni su.ortau din greu .o1ara 2ntre*inerii uria-ei armate de o$u.a*ie a Im.eriului so1ieti$, !iind
o0liga*i de autorit+*ile $ola0ora*ioniste, 2n !runte $u regele Mi5ai, s+ $ontri0uie su0stan*ial -i la .lata imenselor
des.+gu0iri de r+/0oi, 2n $ondi*iile 2n $are se$eta din ?B@M dimuise $a ni$iodat+ re$oltele *+ranilor3 'n a$este $ondi*ii
di!i$ile, 2n .rima .arte a anului ?B@N 2n Rom7nia a 07ntuit o !oamete teri0il+, mul*i rom7ni murind din $au/a su0nutri*iei,
2ns+ autorit+*ile $ola0ora*ioniste erau mai .reo$u.ate de a$a.ararea .uterii 4 $omuni-tii6 -i de men*inerea statutului
4 regele Mi5ai 6 a-a $+ su!erin*ele .o.orului rom7n au !ost teri0ile, !iind du0late -i de o in!la*ie galo.ant+, .re$um -i de
s.e$ula $u alimente, $are s+r+$ea -i mai mult to$mai rom7nii $ei mai s+ra$i3
Si .e .lan e8tern Rom7nia era umilit+ -i 2nregistra e-e$uri, $+$i Tratatul de .a$e de la Paris, semnat de delega*ia
Rom7niei la ?C !e0r3?B@N, o0liga Rom7nia la .lata unor uria-e des.+gu0iri de r+/0oi 2n $ontul $otro.itorului so1ieti$ al
*+rii, demonstr7nd 2n$+ o dat+ $+ tr+darea regelui -i a $elorlal*i .u$i-ti de la =D august a !ost 0ene!i$+ numai .entru
im.eriali-tii so1ieti$i -i anglo,ameri$ani, .re$um -i .entru .u$i-tii rom7ni, 2n !runte $u regele Mi5ai, .o.orul rom7n
sa$ri!i$7ndu,-i inutil osta-ii, trimi-i de rege -i de gu1ernan*i .e !rontul anti!as$ist din Ungaria -i Ce5oslo1a$ia3
Ast!el, la =B august ?B@N, $7nd Parlamentul rom7n a rati!i$at Tratatul de .a$e, G53 T+t+r+s$u, 1i$e.rim,ministru -i
ministru al A!a$erilor Str+ine, a !+$ut o .re/entare a $lau/elor !a1ora0ile sau ne!a1ora0ile ale a$estui sama1olni$ a$t
antirom7nes$, im.us $oer$iti1 Rom7niei, men*ion7nd $+ unele dintre a$este $lau/e erau $5iar inuste -i s!idau regulie
de dre.t interna*ional, in1o$ate $5iar de $+tre „ alia*i" atun$i $7nd era 1or0a de dre.turile lor, dar ignorate $om.let
atun$i $7nd era 1or0a de dre.turile .o.orului rom7n3 Printre multe alte e8em.le, G53 T+t+r+s$u se re!erea la !a.tul $+
Rom7nia nu a !ost re$unos$ut+ si a$$e.tat+ $a stat $o0eligerant, el men*ion7nd -i o0ligarea Rom7niei la .lata unor
des.+gu0iri imense, s.oliatoare .entru statul rom7n -i .entru e$onomia rom7neas$+ distrus+ de r+/0oi, $are se
$al$ulau de la data de ? se.t ?BDB, de la 2n$e.utul r+/0oiului, de-i Rom7nia se im.li$ase 2n r+/0oi din == iunie ?B@?
et$3
Un alt as.e$t $are demonstrea/+ i.o$ri/ia regelui Mi5ai -i slug+rni$ia sa !at+ de 0ol-e1i$i l,a re.re/entat 2ns$enarea
de la T+m+dau, organi/at+ -i regi/at+ de $omuni-ti, $are i,au arestat la ?@ iulie .e t+r+ni-tii $are 1oiau s+ !ug+ din *ar+3
Comuni-tii au !olosit .rileul res.e$ti1 .entru a des!iin*a P3%3)3 -i, la ?B iulie ?B@N, Adunarea &e.uta*ilor a ridi$at
imunitatea .arlamentar+ a demnitarilor na*ional,*+r+ni-ti, .entru a .utea !i aresta*i, iar Iuliu Maniu, de-i nu a 2n$er$at s+
!ug+ din *ar+, a !ost arestat 2m.reun+ $u 2ntreaga $ondu$ere a .artidului, *+r+ni-tii !iind a$u/a*i de tr+dare3 La DC iulie
8(
?B@N, .rintr,un urnal al Consiliului de Mini-tri, s,a de$is di/ol1area Partidului %a*ional )+r+nes$, a$east+ m+sur+
1indi$ati1+ !iind a.ro0at+ 2n a$eea-i /i, .rin 1ot a.ro.e unanim, de Adunarea &e.uta*ilor3
Ca de o0i$ei, regele Mi5ai nu a inter1enit 2n ni$i un !el .entru a o0*ine $lemen*a $omuni-tilor !at+ de !runta-ii *+r+ni-ti,
a.arent el .l+tindu,le ast!el *+r+ni-tilor .entru !a.tul $+ l,au detronat 2n ?BDC3 P3%3)3 a !ost singurul .artid $are a !ost
des!iin*at 2n a$est mod 2n Rom7nia a$elor tim.uri, regele tr+d7ndu,-i iar $ola0oratorii : la !el $a 2n ?B@?, $7nd s,a de/is
de $amara/ii legionariF la !el $a 2n ?B@@, $7nd a arestat gu1ernul Antones$uF sau la !el $a 2n ?B@M, $7nd a semnat
$ondamn+rile la moarte ale gru.ului Antones$u3 Unele surse sus*in $+ Iuliu Maniu, $are nu a 2n$er$at s+ !ug+ din *ar+,
dar a !ost arestat, l,a a$u/at .e regele Mi5ai $+ nu s,a im.li$at 2n ni$i un !el .entru a o0*ine $lemen*a $omuni-tilor !a*+
de *+r+ni-ti, de-i *+r+ni-tii au !ost sus*in+tori ai dinastiei de Ho5en/ollern -i au adus multe ser1i$ii igno0ilei monar5ii
nem*e-ti din Rom7nia3
'n tim. $e *ara tre$ea .rin $ele mai di!i$ile -i .ro!unde trans!orm+ri .oliti$e, iar .o.ula*ia su!erea 2n$+ din $au/a
!oametei $are 07ntuise 2n .rima .arte a anului ?B@N, igno0ilul rege Mi5ai a1ea .lanuri de 1iitor, .rin$i.ala sa
.reo$u.are !iind $+s+toria sa $u Anna de <ur0on, .ro0lemele reale ale .o.orului rom7n ne!iind o .rioritate .rintre
.reo$u.+rile sale3 'n a$est $onte8t, 2n noiem0rie ?B@N, Mi5ai a $+l+torit la Londra, la nunta 1iitoarei regine Elisa0eta a
II,a, $u a$east+ o$a/ie $unos$7nd,o .e .rin esa Anna de <our0on,Parma, $are urma s+,i de1in+ so ie3 Regele Mi5ai ț ț
nu a 1rut s+ se mai 2ntoar$+ 2n Rom7nia, -tiind $+ urmea/+ s+ !ie de0ar$at, dar, sus*in unele surse, .ersonalit+ i ț
ameri$ane i 0ritani$e .re/ente la nunta regal+, .rintre $are -i Winston C5ur$5il, l,au 2ndemnat s+ se 2ntoar$+ 2n *ar+3 ș
9ostul rege Mi5ai neag+ a$um $+ se temea .entru soarta sa -i ar !i re!u/at s+ se 2ntoar$a 2n *ar+, de-i unele surse
sus*in $+ regele Mi5ai a re1enit a$as+ „la s!atul e8.res al lui Winston C5ur$5ill", $are l,ar !i s!+tuit .e regele Mi5ai $+
este mai 0ine .entru el s+ se 2ntoar$+ 2n *ar+, asum7ndu,-i soarta, 2n lo$ s+ dea do1ad+ de la-itate $rasa -i
ires.onsa0ilitate .oliti$+, .+r+sind tronul *+rii3
Pentru a$easta ultim+ 1ariant+, $are sus*ine $+ regele Mi5ai dorea s+ .+r+seas$+ tronul Rom7niei, .ledea/+ nu
numai relat+rile 1erosimile din a$ele 1remuri, $i -i de$lara*ia !ostului rege, $are re$unoa-te $+ s,a $onsultat $u
Winston C5ur$5ill, $are l,a s!+tuit s+ nu r+m7na 2n Anglia, renun*7nd la tron, a-a $um inten*iona3 Pro0a0il $+ regele
Mi5ai se temea .entru 1ia*a sa, $onsider7nd $+ Stalin a uitat imensele ser1i$ii .e $are regele Rom7niei le adusese
Im.eriului 0ol-e1i$ -i 2l 1a e8e$uta, a-a $um .ro$edase 2n ?B@K $u regentul C5iril al <ulgariei, $are, de-i nu trimisese
armatele <ulagriei .7n+ la Stalingrad, a-a $um !a$use regele Mi5ai, a !ost e8e$utat de 0ol-e1i$i3
E1ident, du.a $e regele Mi5ai a0di$ase -i se a!la 2n e8il, tr+d+torul e8,rege Mi5ai l,a a$u/at des$5is .e Winston
C5ur$5ill de tr+dare, .entru $+ nu a im.li$at di.loma*ia -i $5iar armata engle/+, $a 2n Gre$ia, .entru a sal1a dinastia
de Ho5en/ollern3 E8,regele $riminal Mi5ai nu $uno-tea $+, de !a.t, Rom7nia !usese tr+dat+ de engle/i 2n$+ din
.erioada inter0eli$+, adi$+ de atun$i $7nd !ran$e/ii -i engle/ii au a1ut o atitudine $on$iliatorist+ !at+ de germanii, $are,
2n 2ntelegere $u Im.eriul 0ol-e1i$, au de/mem0rat Rom7nia 2n ?B@C, 2n 0a/a .re1ederilor $riminalului .a$t Ri00entro.,
Moloto1, semnat de $ele dou+ mari .uteri la =D august ?BDB3 Sinistr+ $oin$ident+ H $+$i -i tr+d+torul rege Mi5ai, $are 2l
a$u/+ .e C5ur$5ill de tr+dare, a1ea s+ tr+de/e Rom7nia tot la =D august, e8a$t .este $in$i ani, 2n ?B@@3
86
Si, desigur, atun$i e8,regele Mi5ai nu -tia ni$i $+ engle/ii -i ameri$anii mai tr+daser+ Rom7nia -i 2n tim.ul
$ons!+tuirii de la Ialta, din !e0ruarie ?B@K, $7nd C5ur$5ill -i Roose1elt $edaser+ ru-ilor $eea $e nu le a.ar*inea :
Rom7nia3

A<&ICAREA ULTIMULUI HOHE%POLLER%
&es.re a0di$area regelui Mi5ai s,a s$ris mult -i, a.roa.e 2n totalitate, relat+rile unor .arti$i.an*i la e1enimentele
a0di$arii s7nt !ie 1oit de!ormate, !alsi!i$ate grosolan , $a 2n $a/ul relat+rilor !ostului rege , !ie !a.tele reale s7nt
trun$5iate sau $5iar omise 2n totalitate de istori$ii -i .oliti$ienii 8eno!ilo$ra*i, o0edien*i dinastiei de Ho5en/ollern -i 4sau6
im.erialismului so1ieti$3 %i$i $omuni-tii nu au relatat ade1+rul des!+-ur+rii momentelor a0di$+rii regelui Mi5ai -i, de
a$eea, momentul de$em0rie ?B@N tre0uie anali/at din .ers.e$ti1a relat+rilor $ontradi$torii, .entru a se .utea dis$erne
ade1+rul .ro0a0il, $+$i !ostul rege Mi5ai nu 1a de/1+lui ni$iodat+ ade1+rul -i, 0ine2n*eles, ni$i !a$torii de de$i/ie din
Rom7nia -i din Im.eriul so1ieti$ nu s7nt interesa*i s+ $lari!i$e $ulisele tene0roase ale a$elui moment3
Se -tie $+ 2n no13?B@N Mi5ai a mers 2n str+in+tate, .entru a se 2nt7lni $u $ea $are 2i !usese 5+r+/ita de mama lui s+,i
!ie so*ie : $atoli$a Anna de <ur0on,Parma3 9ostul rege Mi5ai a!irm+ $+ nu ar !i a1ut atun$i 2n 0agaele sale a$ele
ta0louri 1aloroase 4 .i$turi semnate de .i$tori $ele0ri, des.re $are $omuni-tii au su*inut ulterior a0di$+rii $+ ar !i !ost
!urate de rege 6 $are a.ar*ineau statului rom7n, 2ns+ $5iar a1o$a*ii s+i 2l $ontra/i$, a!irm7nd $+ Mi5ai ar !i dus $u el
a$ele ta0louri, $are ar !i !ost o mo-tenire de !amilie3 &a$+ lu+m 2n $onsiderarea $+ ni$i unul dintre str+mosii s+i nu !ost
$ole$*ionar de art+, este $lar $a Mi5ai nu a1ea dre.tul s+,-i 2nsu-eas$+ a$ele ta0louri -i de$i !a.ta sa a !ost o !raud+,
dar, .ro0a0il, nu a !ost un !urt, a-a $um au sus*inut $omuni-tii du.a a0di$area regelui, $i mai .ro0a0il Mi5ai ar !i .utut
.rimi a$ele ta0louri $5iar de la gu1ernan*ii $omuni-ti, $are 2l r+s.l+teau ast!el .entru .re$oni/ata a0di$are, de$i !rauda
a !ost organi/at+ $5iar de $atre gu1ernan*i -i 1i/a, .e termen lung, dis$reditarea regelui Mi5ai, .rin a$u/area $are i se
.utea 2ns$ena, .retin/7ndu,se $+ regele ar !i !urat a$ele ta0louri3
Si mai neguroase s7nt relat+rile unor istori$i 8eno!ilo$ra*i des.re a0di$area regelui Mi5ai, $ea mai ne1erosimil+ !iind
2ns+ $5iar relatarea !ostului rege, $are minte $u non-alan*+ $+ a0di$are sa ar !i !ost o sur.ri/+ .entru el -i .entru mama
sa, momentele a0di$arii sale !iind .re/entate de e8,regele Mi5ai .rin a!irmatii ilogi$e, $5iar $ontradi$torii3
Se -tie $+ 2n de$em0rie ?B@N multe monar5ii euro.ene !useser+ des!iin*ate : !ie .rin re!erendum, $a 2n ItaliaF !ie .rin
a0di$area sau detronarea regilor: $a 2n Al0ania, bugosla1ia, <ulgariaF !ie .rin 2nlo$uirea $oru.tei monar5ii din S.ania
$u di$tatura lui 9ran$o3 Singura monar5ie $are mai !iin*a 2n Sud,Estul Euro.ei era monar5ia din Gre$ia, $are 2ns+ se
men*inea datorit+ !a.tului $+ Marea <ritanie a inter1enit dire$t 2n r+/0oiul $i1il din Gre$ia, dintre re.u0li$anii $omuni-ti si
regali-ti, lu.t7nd 2m.otri1a re.u0li$anilor, .e $are Stalin nu 2i s.riinea, res.e$t7nd 2ntelegerile $u Winston C5ur$5ill3 'n
8"
a$est $onte8t, este $lar $+ regele Mi5ai stia $+ Stalin 2l 1a o0liga -i .e el s+ renun*e la tronul Rom7niei -i 2ntelesese
de la Winston C5ur$5ill $+ Marea <ritanie nu 1a inter1eni 2n Rom7nia de .artea regali-tilor, $a 2n Gre$ia, $5iar da$+ 2n
Rom7nia ar 2n$e.e un r+/0oi $i1il, 2ntre re.u0li$anii s.riini*i de Im.eriul stalinist -i regali-tii loiali tr+d+torului rege
Mi5ai, 0ritani$ii res.e$t7nd 2ntelegerile dintre $ele dou+ im.erii, $are sti.ulau $lar $+ Rom7nia re1ine Im.eriului
0ol-e1i$ -i 1a de1eni re.u0li$+, renunt7nd la monar5ie, iar Gre$ia re1ine Im.eriul 0ritani$ r+m7n7nd regat3
&u.+ $um se -tie, regele Mi5ai s,a 2ntors 2n *ar+ -i se .reg+tea de nunt+, soli$it7ndu,i lui Gro/a s+ alo$e !ondurile
ne$esare .entru organi/area unei !astuoase nun*i regale, 2ns+ Gro/a i,a r+s.uns $+ *ara este s+ra$+ -i nu dis.une de
!onduri .entru a organi/a asemenea mani!est+ri !esti1iste, inutile .o.orului rom7n, s+r+$it de r+/0oi -i de se$et+3
To*i $ei $are au !ost .rotagoni-ti ai a$elor momente nu mai s7nt 2n 1ia*+, a-a $+ e8,regele Mi5ai .oate de$lara ori$e,
nimeni nu,l mai .oate $ontra/i$e, iar ar5i1ele $are ar mai .utea de/1+lui $7te $e1a din realit+*ile a$elor tim.uri s7nt
!ere$ate -i ina$$esi0ile istori$ilor sin$eri, $are ar dori s+ de/1+luie $are a !ost realitatea din a$ele momente, iar $ele
a$$esi0ile s7nt !alsi!i$ate de regali-tii 8eno!ilo$ra*i3
Iat+ o 1ersiune a a0di$+rii, relatat+ $5iar de e8,regele Mi5ai, 2ntr,un inter1iu a$ordat unor /iari-ti de la $otidianul
s.aniol cEl Pais „ din $are red+m $7te1a !ragmente :
„ Re.orter: La DC de$em0rie ?B@N a*i !ost, .ra$ti$ o0ligat s+ renun*a*i la tron3 Cum s,a 2ntam.latU
Regele Mi5ai: Liderul $omuni-tilor, G5eorg5e G5eorg5iu,&e, -i .remierul Petru Gro/a, $are nu era $omunist, dar era
2n rela*ii 0une $u ei, m,au rugat s+,i .rimes$ .entru a dis$uta, du.+ $um s,au e8.rimat ei, [[$5estiuni de !amilie]]3 M,
am g7ndit $+ 1or s+ 1or0eas$+ des.re logodna mea $u .rin*esa Anna3 'n s$5im0, $ei doi mi,au .re/entat .roie$tul unui
mani!est .ri1ind a0di$area -i m,au rugat s+,l semne/ 2n DC de minute3 Le,am s.us: [[%u se .ro$edea/+ a-a3 Po.orul
tre0uie s+,-i e8.rime 1oin*a ]] „
Iat+ $7t+ i.o$ri/ie -i .er!idie $u.rinde a$east+ a!irma*ie a arogantului e8,rege Mi5ai, $are uit+ $+ el 2nsu-i a
rede1enit rege numai .rin 1oin*a lui Antones$u, !iind de$i un rege ilegitim3 El nu se re!er+ la nelegalitatea desemn+rii lui
$a rege, uit7nd s+ men*ione/e $+ -i atun$i $7nd Antones$u l,a o0ligat .e Carol s+ a0di$e nu s,a organi/at un
re!erendum3 In1o$7nd li.sa re!erendumului, e8,regele Mi5ai sus*ine $+ a0di$area sa ar !i !ost nelegitim+, 2ntru$7t
.o.orul rom7n nu,-i e8.rimase 1oin*a 4 $a 2n Italia, .ro0a0il 63 Si mai sur.in/+toare este a$east+ a!irma*ie a e8,regelui
Mi5ai, da$+ a1em 2n 1edere $+ to*i 8eno!ilo$ra*ii sus*in la unison $+ regele Mi5ai a !ost !or*at s+ a0di$e, de-i, du.+ $um
se 1ede, e8,regele de$lar+ !oarte $lar : „ 333 -i m,au rugat s+,l semne/ 2n DC de minute3" &u.a $um se 1ede, e8,regele
Mi5ai sus*ine $+ $ei doi l,au rugat s+ semne/e a$tul de a0di$are -i nu l,au !or*at, a-a $um insinuea/+ 8eno!ilo$ra*ii, e8,
regele Mi5ai a!irm7nd, .ro0a0il in1oluntar, un ade1+r indu0ita0il, $ontestat 2ns+ 1e5ement de 8eno!ilo$ra*ii i.o$ri*i -i
.er1er-i3
Iat+ -i un alt .asa din a$el inter1iu :
88
„ Regele Mi5ai: Gro/a -i G5eorg5iu,&e au amenin*at s+,i e8e$ute .e studen*ii aresta*i anterior 2n tim.ul unei
demonstra*ii anti$omuniste la <u$ure-ti3"
&u.+ $um se o0ser1+ -i 2n a$est .asa, e8,regele Mi5ai uit+ $a to$mai a s.us $+ $ei doi l,au rugat s+ semne/e -i
minte !+r+ en+, sus*in7nd $+ de !a.t l,au amenin*at $+, 2n $a/ $ontrar, 1or u$ide ni-te studen*i3E1ident, e8,regele Mi5ai,
.rin a$east+ de$lara*ie $ontradi$torie, 2n$ear$+ s+ !a$+ $e stiu regii mai 0ine : s+ mani.ule/e .rostimea, 1i$timi/7ndu,
se atun$i $7nd mint -i eroi/7ndu,se atun$i $7nd nu au ni$i un !el de merite3 Se -tie $a demonstra*ia anti$omunist+ la
$are se re!er+ „maestatea sa „ a a1ut lo$ la A no13?B@K -i este greu de $re/ut $+ 2n de$3?B@N se mai a!lau 2n .u-$arie
.este ?3CCC de studen*i -i, mai ales, este -i mai greu de $re/ut $+ gu1ernan*ii l,ar !i -antaat .e igno0ilul rege $+ 1or
u$ide ?3CCC de oameni da$+ el ar re!u/a s+ a0di$e, mai ales $+ Gro/a -i &e -tiau !oarte 0ine $+ .entru regele Mi5ai
1ie*ile rom7nilor nu a1eau ni$i o 1aloare, $+$i da$+ regele ar !i !ost interesat de soarta rom7nilor, ar !i a1ut multe
.rileuri de a a0di$a , sal17nd de la moarte sute de mii de rom7ni ,dintre $are men*ion+m $7te1a :
, Igno0ilul rege nu a a0di$at 2n ?B@C, $7nd $amara/ii s+i, legionarii, au organi/at -i e!e$tuat masa$rul de la ^ila1a,
u$ig7nd M@ de de*inuti,4 mul*i dintre ei !o-ti demnitarii ai statulului 6 asasin7ndu,i -i .e %3Iorga -i #3Madgearu F
, %i$i 2n ?B@? regele Mi5ai nu a !ost im.resionat de masa$rarea multor $etateni rom7ni de $+tre legionari ,2n tim.ul
re0eliunii legionare , -i nu a a0di$at ni$i atun$i $7nd gu1ernul Antones$u , du.a 2n+0u-irea re0eliunii legionare, i,a
redus regelui Mi5ai -i mai mult .rerogati1eleF
, Regele Mi5ai nu a a0di$at ni$i $7nd, intre =N , =B iunie ?B@?, a a1ut lo$ .ogromul de la Ia-i, $are a !ost unul dintre
$ele mai 1iolente .ogromuri din istoria e1reilor din Rom7nia, !iind ini*iat de generalul Ion Antones$u, sus*inut ta$it de
regele Mi5ai, se$onda*i de autorit+*ile .u0li$e lo$ale3 Con!orm datelor .re/entate de autorit+*ile rom7ne, 2n $ele trei /ile
au !ost u$isi ?D3=MM de e1rei, mult mai mul*i de$7t $ei ?3CCC de studen*i, .e $are, .retinde e8,regele Mi5ai, i,ar !i sal1at
de la moarte, .rin a0di$area saF
, Regele Mi5ai nu a a0di$at ni$i $7nd Antones$u a tre$ut %istrul $u armata, trimi*7nd la moarte -i 2n .ri/onierat la ru-i
sute de mii de rom7ni, $are -i,au sa$ri!i$at 1ietile .entru rei$5ul na/ist, sau $7nd Antones$u -i Ia$o0i$i au masa$rat, $a
re.resalii, /e$i de mii de lo$uitori $i1ili ai OdeseiF
, Regele Mi5ai nu a a0di$at ni$i $7nd armatele rom7ne au !ost /dro0ite la Stalingrad F
, Regele Mi5ai nu a a0di$at ni$i $7nd armatele Im.eriului so1ieti$ au .+truns .e teritoriul Rom7niei, $i, dim.otri1+, a
ales $alea tr+d+rii de la =D august ?B@@, !ugind 2n mun*i imediat du.+ $e .ro$lama*ia tr+d+rii sale !usese radiodi!u/at+,
el as$un/7ndu,se 2n mun*i deoare$e se temea at7t de 1e$5ii alia*i 4 nem*ii6 $7t -i de noii alia*i 4ru-ii6 , igno0ilul rege
.re!er7nd s+,-i .un+ la ad+.ost sigur „.re*ioasa" .iele „regal+" , l+s7nd .o.orul la dis$re*ia in1adatorilor F
8#
, Regele Mi5ai nu a a0di$at ni$i 2n ianuarie ?B@K, $7nd im.eriali-tii 0ol-e1i$i au de.ortat 2n Si0eria .este NK3CCC de
$et+*eni rom7ni,4etni$i germani, tr+da*i de dou+ ori de Mi5ai, $are era -i etni$ german, $a -i sa-ii -i -1a0ii, -i era, $a -i
ei, -i $et+*ean rom7n6, el .re!er7nd s+ ignore $om.let su!erin*ele .o.orului F
,Regele Mi5ai nu a a0di$at ni$i 2n ?B@M, $7nd a $on!irmat $ondamnarea la moarte a lotului Antones$u -i a re!u/at s+,i
gra*ie/e .e $ei .atru !osti $ola0oratori ai s+iF
, Regele Mi5ai nu a a0di$at ni$i $7nd rom7nii su!ereau $um.lit, din $au/a se$etei din ?B@M, -i ni$i atun$i $7nd mul*i
rom7ni mureau de !oame, 2n tim.ul !oametei din ?B@N F
, Regele Mi5ai nu a a0di$at ni$i 2n ?B@N, $7nd gu1ernul a organi/at 2ns$enarea de la T+m+d+u -i a arestat to*i $a.ii
P3%3)3,ului, $ondamn7ndu,i la ani grei de temni*+, $on!orm legilor .romulgate de rege 2n ?B@K3
&u.+ $um se 1ede, glumi*a $u asasinarea $elor ?3CCC de studen*i demonstrea/+ doar i.o$ri/ia -i .er1ersitatea e8,
regelui Mi5ai -i nu este 1eridi$+, 0a, mai mult, e1iden*ia/+ doar .er!idia e8,regelui Mi5ai, $are sus*ine a$east+ 1ariant+
su.rarealist+ doar .entru a mani.ula tineretul de a/i, sus*in7nd $+ regele, $are nu a !ost ni$iodat+ student, ar !i !ost
im.resionat de soarta studen*ilor din Romania3 Per!idia lui iese -i mai mult 2n e1iden*+, $+$i 2n 2n$5isorile regaliste
4 Rom7nia era 2n$+ regat 6 nu erau numai studen*i, $i erau -i !runta-ii *+r+ni-ti 4 de $are regele,tr+d+tor ni$i nu
aminte-te 6, legionari -i mul*i al*i $et+*eni rom7ni, $are erau 2n$ar$era*i $a ad1ersari ai so1ieti$ilor3 Mai mult, da$+
a$east+ !ante/ist+ 1ariant+ ar !i real+, 2nseamn+ $+ e8,regele Mi5ai se auto2n$riminea/+, $+$i a$ei studen*i au !ost
aresta*i 2n no13?B@K, $7nd „maestatea sa" se dele$ta la Sinaia -i ni$i m+$ar nu a soli$itat gu1ernului Gro/a s+,i
eli0ere/e din arest .e studen*ii -i ele1ii aresta*i atun$i, 0a, mai mult, ni$i du.+ $e „maestatea sa" s,a .li$tisit de „gre1+"
nu a mani!estat 2ngriorare .entru soarta studen*ilor -i nu i,a soli$itat lui Gro/a s+,i eli0ere/e .e $ei aresta*i3
Per!idia $riminalui e8,rege Mi5ai iese -i mai mult 2n e1iden*+, da$a 1om !a$e o .aralel+ 2ntre 2ns$+unarea lui $a rege
-i a0di$area tat+lui s+u, din ?B@C, -i a0di$area sa din ?B@N3 &u.+ $um se -tie, 2n se.tem0rie ?B@C generalul Ion
Antones$u a organi/at o lo1itur+ de stat, o0lig7ndu,l .e Carol al II,lea s+ a0di$e 2n !a1oarea !iului s+u Mi5ai,
Antones$u .ro$lam7ndu,l rege .e Mi5ai3
Iat+ relatarea a$elor momente, 2n 1ersiunea e8,regelui Mi5ai :
„ Re.orter: La M se.tem0rie ?B@C, Antones$u l,a o0ligat .e regele Carol s+ semne/e a$tul de a0di$are3 Cum s,a
2nt7m.latU
Regele Mi5ai: 9oarte sim.lu -i ra.id3 Tata m,a $5emat la Palat -i m,a anun*at $+ tre0uie s+ .+r+seas$+ *ara3 Pu*in mai
t7r/iu, 2n .re/en*a Patriar5ului <iseri$ii ortodo8e rom7ne %i$odim am de.us uram7ntul -i am rede1enit rege3"
&in a$east+ su$$int+ relatare reiese !oarte $lar $+ Mi5ai a !ost de$larat rege de $+tre Antones$u4 .e $are Mi5ai l,a
tr+dat, la $ondamnat la moarte -i l,a e8e$utat 6 unele Mi5ai de.un7nd ur+m7ntul numai 2n .re/en*a .atriar5ului -i a lui
Antones$u, el de1eneind ast!el rege ne$onstitu*ional -i de$i ilegitim, .er1ersitatea a$estui .ersona !iind -i mai $lar
#0
$onturat+ $5iar de .ro.riile de$lara*ii, $+$i 2n tim. $e el a de1enit rege !+r+ a de.une urm7ntul de $redin*+ 2n
.arlamentul Rom7niei, a-a $um .re1edea $onstitu*ia, a1ea tu.eul s+ soli$ite $onsultarea .o.orului 2n $a/ul a0di$+rii
sale : „%u se .ro$edea/+ a-a3 Po.orul tre0uie s+,-i e8.rime 1oin*a" , de-i 2n ?B@C, $7nd a rede1enit rege .rin
a0di$area !or*at+ a tat+lui s+u, nu a soli$itat $a .o.orul rom7n s+ a.ro0e .rin re!erendum lo1itura de stat antones$iano,
legionar+ -i ni$i nu a soli$itat $onsultarea .o.orului .entru 1alidarea lui $a rege3 Iat+ -i un alt .asa din a$el inter1iu al
e8,regelui Mi5ai, 2n $are, .ro0a0il tot in1oluntar, e8,regele $riminal !alsi!i$+ iar !+r+ ena a$ele monete istori$e,
eroi/7ndu,se, de-i relatarea sa 2l 2n$riminea/a -i demonstrea/+ la-itatea lui :
„ Am .ri1it .e !ereastr+ -i am 1+/ut $um .a/a .alatului !usese 2nlo$uit+ $u militari din di1i/iile loiale $omuni-tilor -i
2m0r+$a*i 2n uni!orme so1ieti$e3 Asu.ra $l+dirii era 2ndre.tat+ artileria3 %u am 1rut s+ m+ ag+* de .utere $u .re*ul unor
1ie*i ne1ino1ate -i am semnat mani!estul3 &u.+ $e mi,am de.us semn+tura, Gro/a s,a lo1it .este 0u/unar, unde era un
.istol -i mi,a /7m0it grosolan3 [[%u mi,a- !i dorit o re.etare a sor*ii lui Antones$u3 ]]"
&in a$est .asa se o0ser1+ $+ e8,regele Mi5ai s,a temut mai mult .entru 1ia*a sa -i nu .entru soarta rom7nilor, e8,
regele misti!i$7nd realitatea, $+$i este greu de $re/ut $+ e8,regele Mi5ai a1ea a-a o .ri1ire ager+ -i $uno-tea du.+
!a$ies to*i militarii din garda .alatului, mai ales $+ este $el .u*in o do1ada de in!antilism s+ a!irmi $+ militarii rom7ni,
loiali $omuni-tilor, erau 2m0r+$a*i 2n uni!orme so1ieti$e3 'n a$est $a/ e8,regele Mi5ai nu .oate e8.li$a ni$i$7nd de unde
-tia el $+ $ei 2m0r+$a*i 2n uni!orme so1ieti$e erau rom7ni -i nu so1ieti$i, a!iram*ia sa $ontradi$torie relie!7nd $ara$terul
.er1ers al e8,regelui Mi5ai, $+$i .u*in mai sus to$mai de$lara $a $ei doi ;Gro/a -i &e ; l,au rugat s+ is$+leas$a a$tul
de a0di$are -i nu l,au -antaat, asa $um a!irm+ 2n a$est .asa3'n realitate regele Mi5ai -tia $+ militarii $are 2n$onurau
.alatul !+$eau .arte din di1i/ia Tudor #ladimires$u -i a1ea $uno-tin*+ des.re a$est as.e$t 2n$+ de $7nd sosise de la
Sinaia, a-a $+ !ante/ia re!eritoare la .ri1irea ager+ a regelui este o do1ad+ de in!antilism mani.ulator 3
Iat+ -i a0di$area regelui Mi5ai, 2n 1arianta tat+lui s+u, e8,regele Carol al II,lea3 'n urnalul s+u, .u0li$at de editura
Curtea #e$5e 2n =CC? su0 titlul ::Carol al II,lea, 'ntre datorie -i .asiune ; 'nsemnari /ilni$e" e8,regele Carol al II,lea
notea/+ -i $omentea/+ la $ald a$ele e1enimente F
:O /i 2ngro/itoare, $e /i s!7-ietoare: de la K d3a3 0ietul -i $redin$iosul Ri0eiro tele!onea/+ $+ Reuters a $omuni$at $+
Mi5+i*+ 4 a-a 2l alinta Carol .e !iul s+u , n3a3 6a a0di$at a/i la D3 #estea a $+/ut $a o m+$iu$+ .e $a.ul nostru, am
r+mas, literalmente, tr+/nit3 Re.re/entantul lui Reuters a -i 1enit a$i adu$7ndu,mi telegramele, $ari dau oare-i$ari
detalii3 La D a is$+lit a0di$area -i a dat o Pro$lama*ie $+tre .o.or, iar unele 1e-ti /i$ $+ la @ 1a .+r+si <u$ure-tiul3 A -i
!ost .ro$lamat+ Re.u0li$a &emo$rati$+ Po.ular+, alias So1ieti$+3 M,a a.u$at o !urie au/ind a$east+ -tireF $ine dra$u l,
a .us .e Mi5+i*+ s+ se 2ntoar$+ 4 !ostul rege Carol se re!er+ la !a.tul $+ !iul s+u s,a 2ntors 2n Rom7nia 2n noiem0rie,
de-i ar !i tre0uit s+ r+m7n+ 2n Anglia, .+r+sind tronul !+r+ a a0di$a , n3a3 6$a, du.+ o s+.t+m7n+, s+ .le$e 2n $ondi*iile
$ele mai ur7te -i d7nd $+tre .o.or o .ro$lama*ie ru-inoas+3 %u numai $+ a0di$+ .entru el -i urma-ii s+i, dar s.une, 2n
.ro$lama*ie, $+ las+ .o.orului gria de a,-i alege !elul $um dore-te s+ !ie gu1ernat, $onsider7nd $+ monar5ia este un
o0sta$ol serios 2n $alea de/1olt+rii demo$rati$e a )+rii3 M+ su!o$+ ideea $+ !iul meu, $a su1eran, s+ .oat+ s+,-i .uie
is$+litura su0 un do$ument ast!el reda$tat3 To*i lu.t+m .entru a ar+ta lumei $+ !orma demo$rati$+ nu numai $+ este
$om.ati0il+ $u Monar5ia dar $+ -i asta 4.ro0a0il demo$ra*ia , n3a3 6 este, de !a.t, mai garantat+ su0 un se1eran, de$7t
#1
su0 un .re-edinte, $are,i, totdeauna, un om de .artid -i iat+ $+ a$uma, Mi5+i*+ de$lar+, su0 is$+litur+, $ontrariul -i 2n
a$ela-i tim., autenti!i$+ a$tul de na-tere al re.u0li$ii, !orm+ de stat $are nu .oate .ermite Rom7niei de a tr+i3 „ 4si$63XYZ
„ &ar a-a, mai ales $u a$ea nemai.omenit+ .ro$lama*ie, .osi0ilit+*ile lui morale sunt mult s$+/ute, $5iar da$+
a0di$area -i .ro$lama*ia i,au !ost smulse su0 amenin*are3 S,a .us 2n situa*ia $ea mai ori0il+ .osi0il+3XYZ „
9a$7nd a0stra$*ie de dera.aele $ara$teristi$e lui, Carol al II,lea anali/ea/+ lu$id a0di$area !iului s+u -i, de-i sus*ine
$+ Mi5ai ar !i !ost !or*at s+ a0di$e, 4 a-a $um -i el a !ost !or*at de Antones$u -i de legionari6 e8,regele Carol nu e/it+ s+
$onsidere $+ 1ina .entru a$east+ ru-inoas+ -i la-+ a0di$are 2i re1ine !iului s+u, mai ales $+ din a$east+ .agin+ de
urnal reiese !oarte $lar $+ -i Carol al II,lea -tia $+ regele Mi5ai urma s+ !ie de0ar$at, du.a $um re/ult+ indu0ita0il -i din
urm+torul .asa :
„&e$i s,a 2n$+.+*7nat de a urma s!atul lui C5ur$5ill -i al*ii, $7nd <e1in, -i nu mai 1or0es$ de rom7ni, l,au !+$ut s+
2nteleag+ $+ mai 0ine ar r+m7ne, 2n $ir$umstan*ele a$tuale, 2n str+in+tate3 Se ade1ere-te 1or0a lui <e..o, $+ nu !a$e
.arale s+ se 2ntoar$+ .entru D,@ /ile3X333Z „
&u.a $um se 1ede, Carol al II,lea 2l a$u/+ dur .e !iul s+u Mi5ai, nu numai .entru $+ a a$$e.tat s+ a0di$e, .entru el -i
urma-ii lui, 2n $ele mai ru-inoase $ondi*ii, dar a a1ut -i un rol im.ortant 2n .ro$lmarea re.u0li$ii, de$i alt!el s.us, !ostul
rege Carol al II,lea $redea $+ da$+ Mi5ai ar !i ales $alea la !el de nedemn+, a .+r+sirii tronului !+r+ a a0di$a, urma-ii s+i
ar !i .utut re1endi$a 1reodat+ tronul Rom7niei, 2ns+, din $au/a a0di$+rii .entru el -i .entru urma-ii s+i, Mi5ai a e8$lus
ori$e .osi0ilitate legal+ -i moral+ $a el sau .rogeniturile sale s+ mai .oat+ re1endi$a 1reodat+ tronul Rom7niei, sau s+
in1o$e restaurarea monar5iei3
&e-i 2l a$u/+ .e !iul s+u de la-itate, $riminalul e8,rege Carol al II,lea !a$e a.ologia monar5iei, 2n general, -i a
dinastiei de Ho5en/ollern, 2n s.e$ial, „uit7nd" su0it $+ regii Rom7niei nu au !ost ni$iodat+ garan*i ai sta0ilit+*ii .oliti$e -i
nu au a$$e.tat demo$ra*ia, monar5ia nem*eas$+ din Rom7nia !iind totdeauna 2m.otri1a mani!est+rilor demo$rati$e, .e
$are, deseori, le,a 2n+0u-it $u $ru/ime, !iind $ea mai $riminal+ dinastie din Euro.a3 Ast!el,2n tim.ul domniei lui Carol al
II,lea au !ost asasina*i doi .rim,mini-tri, iar el a ordonat asasinarea $a.ilor legionari et$ F Carol I a asasinat *+ranii 2n
tim.ul r+s$oalelorF 9erdinand a distrus Rom7nia, a 2nstr+inat te/aurul *+rii,anga7nd,o 2ntr,un r+/0oi 2n $are nu tre0uia
s+ se im.li$e F Mi5ai a !ost -i legionar -i 0ol-e1i$ -i 2n tim.ul domniei lui doi !o-ti .rim,ministri au !ost asasina*i 2n
no13?B@C iar el l,a arestat .e Antones$u, l,a $ondamnat la moarte -i l,a e8e$utat et$3
E1ident, .er!idul Carol al II,lea nu se re!er+ delo$ la !a.tul $+ a0di$area !iului s+u ar !i !ost .l+tit+ 4 a-a $um -i
Antones$u l,a .l+tit !oarte generos .e Carol al II,lea, .entru a,l determina s+ a0di$e, Carol .+r+sind Rom7nia $u un
tren $u ?C 1agoane 6 2ns+ a$east+ .osi0ilitate a.are 2n unele relat+ri -i, .ro0a0il, este singura 1ariant+ real+3
#2
'n -edin*a e8traordinar+ din DC de$em0rie ?B@N a gu1ernului, Petru Gro/a a de$larat $+ monar5ia de1enise o .iedi$+
serioas+ 2n $alea de/1olt+rii .o.orului rom7n 4 2n realitate monar5ia de Ho5en/ollern din Rom7nia a !ost tot tim.ul o
.iedi$+ antidemo$rati$+ 6 , Gro/a de$lar7nd $+ .o.orul a renun*at -i elegant -i de$ent la monar5ie -i la dinastia de
Ho5en/ollern3 Pro0a0il $+ a$este $onsidera*ii ale lui Gro/a sus*in 1arianta a0di$+rii nego$iate -i nu !or*ate, a-a $um
sus*in 8eno!ilo$ra*ii3
&e asemenea, Gro/a garanta $+ !ostul rege 1a 0ene!i$ia de gria gu1ernului Rom7niei, .entru a .+r+si *ara lini-tit
4 r+s.l+tit .entru tr+d+rea de la =D august -i .entru a0di$are, .ro0a0il 6 iar Ar5i1ele Se$urit+*ii Rom7ne men*ionea/+
$lar $+ a0di$area regelui Mi5ai a !ost nego$iat+ de Mi5ai $u gu1ernul $omunist 2n1estit de el -i de$i igno0ilul rege nu a
!ost -antaat3 Mai mult, 2n ar5i1e se men*ionea/+ $+ gu1ernul a res.e$tat nego$ierile .ri1ind a0di$area regelui Mi5ai
-i, 2n s$5im0ul a0di$+rii, i,a .ermis lui Mi5ai s+ .+r+seas$+ Rom7nia $u 0unurile soli$itate de el -i 2nso*it de o .arte
din suita regal+, 2ns+ regali-tii 8eno!ilo$ra*i, .er1er-i, ni$i nu men*ionea/+ a$easta 1ariant+ a gu1ernului, sus*in7nd
a0eranta -i !i$*ionalista 1ariant+ a -anat+rii regelui3
Comuni-tii rom7ni au res.e$tat 2n mare .arte a$east+ .romisiune a lui Gro/a -i ni$iodat+ e8,regele Mi5ai nu a !ost
ata$at dur, 0a, mai mult, unele surse sus*in $+ gu1ernele $omuniste ale Rom7niei i,ar !i asigurat e8,regelui Mi5ai o
rent+ su0stan*ial+, 2n toat+ .erioada e8ilului, .7n+ 2n ?BAB, $7nd e8,regele $riminal -i tr+d+tor -i,a .us igno0ila
semn+tura .e a-a,/isa de$lara*ie de la <uda.esta, tr+d7nd iar .o.orul rom7n, $eea $e l,a determinat .e Ceau-es$u
s+,i anule/e renta3
Alte 1ariante sus*in $+ de !a.t a0di$area to1ar+-ului rege nu ar !i !ost nego$iat+ de gu1ernul Rom7niei $u Mi5ai, $i
dire$t de to1ar+-ii re.re/entan*ii ai lui Stalin, $u „regina,mam+" Elena, $are ar !i nego$iat a0di$area !iului ei Mi5ai,
so1ieti$ii !iind dis.u-i s+ su.orte -i ei umatate din renta regelui,tr+d+tor, urm7nd $a statul rom7n s+ a$orde $ealalt+
umatate a rentei3 E1ident, e8,regele Mi5ai neag+ a$east+ 1ariant+ -i sus*ine $+ 1arianta !i$*ionalist+ a -antaului ar !i
$ea real+, 2ns+ ni$i autorit+*ile $omuniste, ni$i e8,regele Mi5ai, nu au de$larat 1reodat+ $u $e 0unuri reale a .+r+sit
Mi5ai Rom7nia, e8,regele tr+d+tor, $a -i gu1ernul Gro/a, re$unoas$7nd doar $+ Mi5ai de Ho5en/ollern a .+r+sit
Rom7nia $u un tren s.e$ial3 Mi5ai sus*ine $+ 1agoanele nu $on*ineau 1alori materiale im.resionante, 2ns+ nu di1ulg+
$e $on*ineau totu-i a$ele 1agoane -i, 0ine2nteles, ni$i autorit+*ile rom7ne nu au di1ulgat $e $on*ineau a$ele 1agoane -i,
mai ales, nu s.un de $e au !ost ata-ate trenului a$ele 1agoane, da$+ erau goale, a-a $um sus*ine e8,regele Mi5ai3
Totu-i, neo!i$ial, se su*ine $+ e8,regele Mi5ai ar !i a1ut 2n a$ele 1agoane .atru automo0ile de lu8, o suma modi$+ 2n
dolari -i o de$ora*ie4 .ro0a0il de$ora*ia .rimit+ de la to13 Stalin, $a .re* al tr+d+rii Rom7niei 6, .re$um -i alte 0unuri 2n
1aloare de KCC3CCC de !ran$i el1e*ieni, .re$um -i $ele @= de ta0louri3 'n realitate regele Mi5ai a a0di$at 2n s$5im0ul
unei 2n*elegeri !inan$iare su0stan*iale, a$ordate $u larg5e*e de so1ieti$ii $are nu au uitat $+ regele Mi5ai a tr+dat
.o.orul rom7n la =D august ?B@@, s$urt7nd r+/0oiul anti5itlerist .rin sa$ri!i$area 1ie*ilor a sute de mii de rom7ni, $are
s,au ert!it .entru a $ontri0ui de$isi1 la e8.ansiunea Im.eriului stalinist .7n+ 2n $entrul Euro.ei3
E1ident,tr+datorul Mi5ai a s$urtat r+/0oiul .entru inami$ii Rom7niei,sa$r!i$7nd inutil sute de mii de rom7ni, .entru a
asigura e8.ansiunea Im.eriului 0ol-e1i$, de$i, .e $ale de $onse$in*+, a lungit ra/0oiul .entru .o.orul roman3
3
#3
So1ieti$ii 2i multumeau ast!el tr+d+torului rege -i .entru $+ a o!erit gratuit Mos$o1ei Moldo1a de Est, <u$o1ina de %ord
-i *inutul Her*a ; str+1e$5i teritorii rom7ne-ti, !urate de im.eriali-tii ru-i 2n trei r7nduri 4 2n ?A?=, Moldo1a de Est F 2n
?ANA $ele trei udete : <olgrad, Ca5ul -i IsmailF 2n ?B@C Moldo1a de Est <u$o1ina de %ord -i *inutul Her*a 6 , $are nu au
!ost re1endi$ate ni$iodat+ de e8,regele $riminal -i 17n/+tor de *ar+ -i ni$i de $omuni-tii rom7ni, instala*i de el la $7rma
*+rii, Moldo1a de Est <u$o1ina de %ord -i *inutul Her*a fiind cedate definitv ruşilor de către regele trădător şi
bineînteles, şi de către toţi politicienii trădători, care au participat la marea trădare de la 23 august 1944 :
Maniu, rătianu şi ceilalţi politicieni care au organi!at puciul de la 23 august 1944"
Con!orm unei alte 1ariante, nu $omuni-tii rom7ni au a0olit monar5ia nem*eas$+ din Rom7nia, deoare$e ei a1eau doar
rolul de e8e$utan*i ai ordinelor Eremlinului, $are dorea -i a im.us $a a0di$area regelui Mi5ai s+ se !a$+ .e $ale
amia0il+, !a1ora0il+ -i demisionarului rege -i gu1ernului Rom7niei, de$i gu1ernul Rom7niei a res.e$tat 2ntelegerea
dintre re.re/entan*ii regelui,tr+d+tor -i re.re/entan*ii Mos$o1ei, .ro$lam7nd Re.u0li$a Po.ular+ Rom7n+, $are de !a.t
era o re.u0li$+ de ti. stalinist, im.us+ .o.orului rom7n de $+tre Stalin -i a$$e.tat+ de regele Mi5ai, .rin a0di$area sa
0ene1ol+ -i ru-inoas+3
Se -tie $+ la K martie ?B@A, la 5otelul Claridge din Londra, !ostul monar5 a sus*inut un !el de $on!erin*+ de .res+, .rin
$are 2n$er$a s+ se dis$ul.e3 &u.+ $e e8,regele Mi5ai a!irma $u .er!idie $+ a0olirea monar5iei din Rom7nia ar !i !ost
un a$t de 1iolen*+, $are $onsolida .oliti$a Mos$o1ei, de 2nro0ire a .o.orului rom7n o$u.at de armata so1ieti$+, e8,
regele tr+d+tor de$lara :
`'n a$este $ondi*ii, nu m+ $onsider legat 2n ni$iun !el de a$est a$t $are mi,a !ost im.us333 „ e8,regele „uit7nd" s+
men*ione/e $+ 2ntreaga .oliti$+ rom7nes$+ a $onsemnat nenumarate a$te de 1iolen*+ 2m.otri1a .o.orului rom7n,
2n$e.7nd $u instituirea dinastiei 8eno$rate de Ho5en/ollern, 2n ?AMM, -i .7n+ la a0di$area sa, la DC de$3?B@N3 A$te de
1iolen*+ $are, !ie au !ost generate de .oliti$ieni -i .romulgate de regii Rom7niei, !ie au !ost a$te de 1iolen*+ 2m.otri1a
.o.orului rom7n, generate -i ordonate $5iar de $+tre regii Rom7niei, .re$um tr+d+rea de la =D august ?B@@ et$3
Iat+ -i un alt .asa din a$ea de$lara*ie a e8,regelui Mi5ai :
„A$est a$t mi,a !ost im.us $u !or*a de $+tre un gu1ern instalat -i men*inut la .utere de o *ar+ str+in+, un gu1ern $om.let
nere.re/entati1 al 1oin*ei .o.orului rom7n3 A$est gu1ern a 2n$+l$at angaamentele interna*ionale $are 2l o0ligau s+
res.e$te li0ertatea .oliti$+ a .o.orului rom7n, a !alsi!i$at alegerile -i a ani5ilat liderii .oliti$i demo$ra*i $are se 0u$urau
de 2n$rederea *+rii` sus*inea atun$i e8,regele Mi5ai, „uit7nd" su0it s+ men*ione/e $+ gu1ernul Gro/a, $5iar da$+ era
men*inut la .utere de armata de o$u.a*ie a Im.eriului so1ieti$, !usese instalat $5iar de regele $are, la ?K o$tom0rie
?B@N , elogia to$mai gu1ernul Gro/a, du.+ $um se 1ede -i din urmatorul !ragment din mesaul regelui Mi5ai, rostit la
a$ea dat+, la des$5iderea sesiunii ordinare a Adun+rii &e.uta*ilor :

#4
„&oamnelor -i domnilor de.uta*i
Cu ad2n$+ mul*umire su!leteas$+ m+ g+ses$ din nou 2n milo$ul re.re/entan*ilor *+rii, 2ntruni*i ast+/i 2n a doua sesiune
ordinar+ a a$tualei legislaturi3 Lu$r+rile domniilor 1oastre 2n .rima sesiune ordinar+ -i e8traordinar+ au !ost rodni$e3
Gu1ernul meu Igu1ernul Gro/a,n3a3J a g+sit la domniile 1oastre tot s.riinul ne$esar -i $ola0orarea !ru$tuoas+ 2n o.era
de redresare -i sta0ili/are e$onomi$+ -i de reorgani/are a a$ti1it+*ii e$onomi$e, 2n 1ederea stimul+rii .rodu$*iei -i a
ridi$+rii standardului de 1ia*+ al $elor $are, .rin mun$a lor, $reea/+ 0og+*iile *+rii3 O.era de li$5idare a urm+rilor
r+/0oiului -i a se$etei -i de a-e/are a statului nostru .e 0a/e s+n+toase -i .uterni$e este 2n .lin+ des!+-urare3
&oamnelor -i domnilor de.uta*i,
O.era a$easta tre0uie $ontinuat+3
Gu1ernul meu 1a su.une deli0er+rii domniilor 1oastre .roie$tul de lege al re!ormei ^usti*iei, menit a asigura o mai 0un+
2m.+r*ire a dre.t+*ii .rin a.ro.ierea a.aratului ude$+tores$ de .o.or -i .rin introdu$erea, 2n anumite $om.lete de
ude$at+, a ude$+torilor .o.ulari ale-i3

#e*i a1ea de e8aminat o serie de legi urm+rind de/1oltarea instru$*iunii .u0li$e .rin redu$erea ne-tiin*ei de $arte -i
asigurarea unei temeini$e edu$a*ii intele$tuale -i !i/i$e a tineretului3 #or !i su.use deli0er+rii domniilor 1oastre m+surile
menite a a-e/a !inan*ele noastre .u0li$e .e 0a/e s+n+toase3 #a !i re1i/uit+ a-e/area im.o/itelor .entru o mai drea.t+
re.arti/are a sar$inilor !is$ale -i asigurarea a$o.eririi integrale a ne1oilor 0ugetare3 'n $adrul a$estei re1i/uiri, se 1a
asigura o mai 0un+ -i mai s$ru.uloas+ a-e/are a .er$e.erii d+rilor $+tre stat, $u eliminarea 5ot+r2t+ a 0iro$ratismului -i
a a0u/urilor3

&oamnelor -i domnilor de.uta*i,
'n 1ederea re!a$erii *+rii -i a ridi$+rii 0un+st+rii materiale a .o.ula*iei, $7t -i a de/1olt+rii s$5im0urilor $u *+rile str+ine,
m+surile destinate a s.ori .rodu$*ia industrial+ -i agri$ol+ 1or !i a-e/ate .e .rimul .lan al lu$r+rilor domniilor 1oastre3
E!oturi .entru s.orirea .rodu$*iei 1or tre0ui !+$ute at7t de te5ni$ieni -i mun$itori, $2t -i de 2ntre.rin/+tori3 )+r+nimea,
$are 2-i mun$e-te singur+ .+m2ntul, 1a tre0ui sus*inut+ .entru a,-i .ro$ura uneltele de lu$ru -i 2ngr+-+mintele $5imi$e ;
.rin $oo.erati1e, semin*e sele$*ionate ; .rin !erme de stat, iar .rin $entre de 2n$5iriat,ma-ini agri$ole ; .entru a,-i
.utea lu$ra ogorul 2n $ondi*ii te5ni$e mai 0une3 'n .reo$u.+rile domniilor 1oastre, un lo$ im.ortant 2l 1or a1ea -i
m+surile de sus*inere -i e8tindere a $oo.era*iei destinat+ a ser1i intensi!i$+rii s$5im0ului de m+r!uri 2ntre ora- -i sat -i
a.ro1i/ion+rii .o.ula*iei $u .roduse de mare $onsum3 Armata se 1a 0u$ura de o aten*ie deose0it+ din .artea
gu1ernului meu $are, res.e$t7nd .re1ederile Tratatului de .a$e, o 1a 2n/estra ast!el .entru $a ea s+ $onstituie un
.uterni$ s$ut de a.+rare a statului -i .o.orului rom7n, un .uterni$ instrument de a.+rare a .+$ii -i inde.enden*ei
noastre na*ionale3"
#(
&in a$este !ragment al mesaului regal se 1ede !oarte $lar $a regele Mi5ai .ro.unea legislati1ului 2n o$tom0rie ?B@N
$ele mai $omuniste m+suri 4 $oo.erati1i/area agri$ulturii, 2n!iintarea SMT,urilor -i a GAS,urilor, re!orma usti*iei et$36
dis$ursul s+u .ut7nd !i $onsiderat .alt!orma .oliti$o,so$ial+ ini*iati$+ a P3M3R 4 Partidul Mun$itores$ Rom7n63
Totodat+, .er!idul rege Mi5ai mul*umea .arlamentarilor rom7ni -i gu1ernului Gro/a .entru $+ au des!iin*at P3%3T3 ,
a$est dis$urs regal 2n$rimin7ndu,l .e e8,regele Mi5ai, $are, nu numai $+ nu a !ost .erse$utat de $omuni-ti, a-a $um
.retinde el -i sus*in -i 8onomania$ii 8eno!ilo$ra*i, $i a !ost de !a.t .ersonaul .rin$i.al al instaur+rii regimului $omunist
re.u0li$an 2n Rom7nia, a$est dis$urs al regelui Mi5ai e1iden*iind un rege de.lin de1otat $au/ei $omuniste3
'n $ontrast $u a$este mani!est+ri regale de ata-ament total al regelui Mi5ai la do$trina $omunist+, du.+ a0di$area
sa, Mi5ai de Ho5en/ollern de1ine su0itYati$omunist, du.+ $um re/ult+ dintr,un alt dis$urs al a$estui igno0il .ersona3
Se -tie $a e8,regele Mi5ai se 1i$timi/a la Londra, sus*in7nd i.o$rit $+ de.l7nge soarta rom7nilor, .e $are el 2i tr+dase,
de-i el 2-i de.l7ngea .ro.ria soart+ -i era .reo$u.at numai de igno0ila sa .ersoan+, e8,regele Mi5ai !iind, de !a.t,
$+l+ul .o.orului rom7n, sus*inut mai 2nt7i de !as$i-ti -i a.oi de $omuni-ti, -i nu 1i$tima $omuni-tilor, a-a $um sus*in
8eno!ilo$ra*ii 8enomania$i rom7ni, el !iind singurul rege !as$isto,$omunist din istoria umanit+*ii3
Si mai .er!id+ este de$lara*ia e8,regelui $riminal -i tr+d+tor, $are sus*inea $+ gu1ernul a !alsi!i$at alegerile din ?B@M
4 2ns+ nu men*iona $+ el 1alidase a$ele alegeri, !+r+ a !i o0ligat de ru-i sau de $omuni-tii rom7ni 6 -i a ani5ilat liderii
.oliti$i demo$ra*i 4 $are erau at7t de „demo$ra*i" -i de „.atrio*i" 2n$7t au $ola0orat -i $u !as$i-tii -i $u 0ol-e1i$ii 6 „uit7nd"
iar .er!idul e8,rege $+ el a !ost $om.li$ele $omuni-tilor la a$ea ani5ilare a .artidelor istori$e, !+r+ a !i !or*at de $ine1a,
tr+d+torul e8,rege Mi5ai urm+rindu,-i .ermanent numai .ro.riile interse, a-a $um !+$ea -i atun$i, la Londra, $+$i
de$lar*ia din martie ?B@A a1ea s$o.ul de a,i mai $osmeti/a !a$iesul .oliti$ de $riminal -i tr+d+tor3 E1ident , e8,regele
Mi5ai 2n$+ nu 2l a$u/a .u0li$ .e Winston C5ur$5ill de tr+dare -i ni$i nu men*iona marea nedre.ate !+$ut+ rom7nilor de
$+tre „alia*ii" $are uitaser+ su0it $+ Rom7nia a a1ut un mare rol 2n 2n!r7ngerea na/ismului3
&e-i 2n urma a$tului unilateral al regelui -i al gu1ernului S+n+tes$u, 2n august ?B@@ Rom7nia s,a aliat .ra$ti$ $u marea
$oali*ie anti5itlerist+ -i a lu.tat e!e$ti1 2m.otri1a !or*elor !as$iste de .e teritoriul rom7nes$ $5iar de la =@ august ?B@@,
.entru Stalin -i .entru „Alia*i" Rom7nia era doar o .rad+ de r+/0oi, !iind $onsiderat+ un stat du man 2n1ins3 A$est ș
as.e$t antirom7nes$ al .oliti$ii „Alia*ilor", nemen*ionat de e8,regele Mi5ai 2n a$ea $on!erin*+ de la Londra,
demonstrea/+ $+ .entru e8,regele Mi5ai era im.ortant+ doar soarta sa, -i nu soarta .o.orului rom7n3
E1ident, 2n a$ea $on!erin*+ e8,regele Mi5ai nu le amintea o$$identalilor $+ -i .entru ei Rom7nia a !ost doar o .rad+,
.e $are o$$identalii au sa$ri!i$at,o ru-ilor3 %i$i soarta .ri/onierilor rom7ni din Im.eriul so1ieti$ nu a !ost re/ol1at+ de
$+tre rege -i gu1ernan*i, e8,regele Mi5ai „uit7nd" s+ denun*e 2n tim.ul $on!erin*ei de .res+ $+ ru-ii, ignor7nd
$on1en*iile interna*ionale, au re*inut 2n $a.ti1itate, mul*i ani du.+ !inali/area r+/0oiului -i $5iar du.+ semnarea tratatelor
de .a$e, militarii !+$u*i .ri/onieri, .re$um -i sa-ii -i -1a0ii din Rom7nia, de.orta*i 2n Si0eria, mul*i .ri/onieri -i
de.orta*i rom7ni murind 2n a$ele lag+re3
Este e1ident $+ a-a,/isa $on!erin*+ de .res+ a !ost de !a.t un dis$urs tenden*ios, .ro domo, -i !ostul rege a
re!u/at $ategori$ s+ r+s.und+ la 2ntre0+rile .ertinente ale /iari-tilor .re/en*i, r+m7n7nd $onse$1ent .oliti$ii du.li$itare,
s.e$i!i$e tr+d+torilor, 2ns+ $onse$in*a imediat+ a a$estei de$lara*ii a !ost san$*ionarea !ostului su1eran de $+tre
gu1ernul Gro/a $u retragerea $et+*eniei rom7ne 3
#6
'n !inalul a$estor de/1+luiri, este $a/ul s+ men*ion+m $+ mesaul regelui Mi5ai, de la ?K o$t3?B@N, de/1+luie rom7nilor
0ine in!orma*i un rege real $omunist, dedi$at total regimului, $are elogia/+ gu1ernul -i regimul, !eli$it7nd Adunarea
&e.uta*ilor .entru $+, 2n sesiunea e8traordinar+ din iulie ?B@N, a des!iin*at P3%3T3 regele $er7nd im.erati1 de.uta*ilor
s+ sus*in+ integral toate demersurile legislati1e ale gu1ernului Gro/a3 &e asemenea, tre0uie sa $onsemn+m $+ 2n
$on!erin*a din K martie ?B@A, la 5otelul Claridge din Londra, e8,regele Mi5ai se remar$+ .entru .rima dat+ $a
anti$omunist, 2n a$ea $on!erin*+ !ostul monar5 2n$rimin7ndu,se, de !a.t, etal7ndu,-i o.ortunismul e8e$ra0il, deore$e $u
numai $7te1a luni 2n urm+ era dedi$at total $omunismului3 E1ident, atun$i el s.era $+ da$+ 1a sus*ine $omunismul nu
1a !i de0ar$at -i 1a 0ene!i$ia 2n $ontinuare de statul s+u de rege, 2ns+, du.+ $e a a0di$at, e8,regele Mi5ai a de1enit
su0it 333anti$omunist H At7t de anti$omunist 2ns+, 2n$7t ni$iodat+ du.+ a0di$area sa nu a sus*inut $+ Moldo1a de Est,
<u$o1ina de %ord -i *inutul Her*a au !ost $edate sama1olni$ Im.eriului so1ieti$ de $+tre : alia*ii" $are, ast!el, 2nstr+inau
ru-ilor un str+1e$5i teritoriu rom7nes$ -i, 0ine2n*eles, e8,regele Mi5ai nu a sus*inut ni$iodat+ $+ a$east+ 2nstr+inare s,a
reali/at $u $om.li$itatea sa -i a $omuni-tilor rom7ni, sus*inu*i total de rege .7n+ la a0di$are sa3
Iat+ a$um -i a$tul de a0di$are .e $are , sus*in mani.ulatorii regali-ti 8eno!ilo$ra*i , e8,regele Mi5ai, $riminalul
17n/+tor de *ar+, l,ar !i semnat deoare$e s,ar !i temut .entru 333soarta unor studen*i rom7ni HHH
„ Mi5ai I,iu
Prin gra ia lui &umne/eu i 1oin a na ional+ ț ș ț ț
Rege al Rom7niei
La to i de !a + i 1iitori, s+n+tate ț ț ș
'n 1ia a Statului rom7n s\au .rodus 2n ultimii ani ad7n$i .re!a$eri .oliti$e, e$onomi$e i so$iale, $ari au $reiat noi ț ș
ra.orturi 2ntre .rin$i.alii !a$tori ai 1ie ii de Stat3 ț
A$este ra.orturi nu mai $ores.und ast+/i $ondi iunilor sta0ilite de Pa$tul !undamental d Constitu ia +rii d ele $er7nd ț ț Ț
o gra0ni$+ i !undamental+ s$5im0are3 ș
'n !a a a$estei situa iuni, 2n de.lin+ 2n elegere $u !a$torii de r+s.undere ai +rii, $on tient i de r+s.underea $e,mi ț ț ț Ț ș ș
re1ine, $onsider $+ institu ia monar5i$+ nu mai $ores.unde a$tualelor $ondi iuni ale 1ie ii noastre de Stat, ea ț ț ț
re.re/ent7nd o .iedi$+ serioas+ 2n $alea des1olt+rii Rom7niei3
'n $onse$in +, .e de.lin $on tient de im.ortan a a$tului $e !a$ 2n interesul .o.orului rom7n, ț ș ț
A < & I C
#"
.entru mine i .entru urma ii mei dela Tron, renun 7nd .entru mine i .entru ei la toate .rerogati1ele $e le,am ș ș ț ș
e8er$itat $a Rege al Rom7niei3
Las .o.orului rom7n li0ertatea de a, i alege noua !orm+ de Stat3 ș
Mi5ai
&at la <u$ure ti, ș
ast+/i DC &e$em0rie ?B@N3 „

A$est a$t de a0di$are, al regelui Mi5ai, este real -i legal, !iind in$ontesta0il un a$t de 1oin*+ .ersonal+, 2ns+ -i 2n
a$est a$t e8ist+ un !als grosolan, a$$e.tat ta$it de gu1ernul Gro/a, $+$i Mi5ai nu a !ost ni$iodat+ rege al
Rom7niei 333".rin 1oin*+ na*ionala", el !iind un rege nelegitim, 2ntru$7t „1oin*a na*ionala" a !ost doar 1oin*a lui
I3Antones$u -i a legionarilor3
Regele Mi5ai nu a tr+dat .o.orul rom7n la DC de$3?B@N, $+$i atun$i el a !+$ut singurul gest demn din 1ia*a lui,
restituind .o.orului rom7n $eea $e 2nainta-ii s+i de Ho5en/ollern 2-i 2nsu-iser+ .rin ra.t : li0ertatea rom7nilor de a,-i
alege singuri $alea, de a,-i de$ide singuri soarta -i de a a1ea 2n !runtea *+rii tot rom7ni, nu str+ini3 'n a$est $onte8t,
.utem $on$5ide $+ a0di$area regelui Mi5ai a !ost singurul a$t demn din toata domnia lui, $u a$est .rile el restituind
rom7nilor demnitatea na*ional+ -i li0ertatea de$i/ional+, 2ntinate tim. de A? de ani de $+tre $ei .atru regi $riminali ai
dinastiei de Ho5en/ollern3 Este $lar $+ a0di$area 2n sine a regelui Mi5ai , .entru el -i .entru .rogeniturile sale , a !ost
singurul a$t demn din tim.ul domniei sale, .rin $are Mi5ai de Ho5en/ollern restituia rom7nilor $eea $e 8eno!ilo$ra*ii
$riminali, li0eralo,$onser1atori, ra.iser+ .o.orului rom7n 2n ?AMM : deminatea na*ional+ -i li0ertatea de a a1ea -i a
alege $ondu$+tori .+m7nteni, adi$+ $et+*eni rom7ni, nu .rin*i se$ond 5and, .re$um .rusa$ul Earl de Ho5en/ollern3
Conse$in*ele !oarte gra1e ale domniei regelui Mi5ai a1eau s+ a!e$te/e .ro!und .o.orul rom7n mul*i ani du.+
a0di$area sa, mul*i rom7ni $reduli aung7nd 2n .u-$+riile regimului 0ol-e1i$3 Cei mai nai1i dintre ei , $are $redeau $+
anglo,ameri$anii 1or de/l+n*ui un r+/0oi $i1il -i 2n Rom7nia, .entru a men*ine monar5ia 4 $a 2n Gre$ia 6 au .l+tit $u ani
grei de .u-$arie -i $5iar $u .ro.ria lor 1ia*+ .entru nai1itatea de a,l sus*ine -i a lu.ta .entru $el $are a tr+dat 2n ori$e
o$a/ie .o.orul, armata -i Rom7nia3 &u.+ $um se -tie, de1i/a demagogi$+ a dinastiei de Ho5en/ollern a !ost $ele0ra
„%i5il sine deo H" 4 nimi$ !+r+ dumne/eu 6 2ns+ 2n realitate de1i/a e8,regelui Mi5ai a !ost $ele0rul di$ton latin : „U0i
0ene, i0i .atria3" 4 unde,i 0ine, a$olo este .atria6, $+$i -i a$um e8,regele Mi5ai se simte 0ine 2n El1etia -i 1ine 2n
Rom7nia numai .entru a 2n$asa argin*ii tr+d+rii, $7nd este s$aden*a rentei $omuniste, .e $are statul roman o a$5it+ -i
a$um3 A0di$area regelui Mi5ai ar !i !ost un gest remar$a0il, .o/iti1, da$+ nu ar !i !ost ma$ulat de tr+d+rile re.etate -i
$rimele 2m.otri1a .o.orului rom7n, $omise de rege 2n tim.ul domniei sale, 2ns+, 2n $ondi*iile din ?B@N, a0di$area lui
Mi5ai a .rodus -i multe e!e$te negati1e, $+$i Mi5ai .+r+sea *ara -i .o.orul, .e $are le,a asu.rit $riminal, las7ndu,le la
dis$re*ia unui .r+d+tor al momentului la !el de ne!ast .o.orului rom7n: Im.eriul so1ieti$, al $arui umil s$al1 !usese
regele Mi5ai du.+ ?B@@3 Este $lar $+ e8,regele Mi5ai este 1ino1at 2n totalitate -i de instaurarea des.oti$ului regim
#8
$omunist 2n Rom7nia, la =D august ?B@@, tot a-a $um este 1ino1at -i de instaurarea regimului !as$ist 2n se.tem0rie
?B@C3
Iat+ -i o alt+ relatare, $are demonstrea/+ $+ 2n Rom7nia !or*ele o$ulte 4 $omuniste, neo$omuniste, !as$iste,
neo!as$iste -i regaliste 6 s,au aliat .entru a misti!i$a ade1+rul din a$ea 1reme :
„ 'n ?BDB, $7nd a 2n$e.ut al &oilea R+/0oi Mondial, Rom7nia s,a aliat $u Germania3 Mare-alul Ion Antones$u a
2n$5eiat un .a$t $u Hitler, iar *ara noastr+ a 2n$e.ut s+ 17nd+ statului na/ist di!erite .roduse $ontra aur3 'n urma a$estui
$omer*, re/er1a de metal .re*ios a <+n$ii %a*ionale a Rom7niei a auns, 2n ?B@@, la =@@,B tone, $ea mai mare din
istoria *+rii3 Generalul Emil Str+inu sus*ine, 2n $artea :E8er$i*ii de imagina*ie", $+, 2n a$el an, de !ri$a in1a/iei so1ieti$e,
te/aurul Rom7niei a !ost as$uns 2ntr,o grot+ de l7ng+ M+n+stirea Tismana Iude*ul GorJ -i nu s,a mai 1or0it de el3 O
re!erire la uria-a re/er1+ a rea.+rut 2n .resa 1remii a0ia 2n !e0ruarie ?B@N, $7nd aurul a !ost luat de la Tismana -i adus
2na.oi la <u$ure-ti, su0 su.ra1eg5erea armatei so1ieti$e3 &u.+ a$east+ dat+ s,a a-ternut t+$erea .7n+ 2n ?BKD, $7nd
<an$a %a*ional+ a ra.ortat $+ re/er1a de aur a Rom7niei era de KD,? tone3 9a*+ de ?B@N, a1eam un minus de ?B?,A
toneH Unde a dis.+rut a$est aurU %u e8ist+ o .o/i*ie o!i$ial+, dar unii istori$i .resu.un $+ te/aurul ar !i !ost luat de ru-i,
$a .lat+ a datoriei de r+/0oi3"
Li0ertatea3ro din =@ o$tom0rie =C?C :
IPreluare din 1olumul :E8er$i*ii de magie", semnat de generalul de 0rigad+ Emil Str+inu -i a.+rut anul tre$ut la Editura
TRIUM9J :
&esi mani.ulatorii regali-ti 8eno!ilo$ra*i se straduies$ s+ !alsi!i$e realit+*ile istori$e ale a$elor tim.uri, mu-amali/7nd
ade1+rurile $are 2l 2n$riminea/+ .e e8,regele Mi5ai, nu 1a tre$e mult tim. -i rom7nii 1or $on-tienti/a $+, de !a.t, e8,
regele Mi5ai nu a !ost un erou anti$omunist -i o 1i$tim+ a $omuni-tilor, a-a $um 2l .re/int+ istori$ii 8eno!ilo$ra*i -i
8enomania$ii regali-ti, $i a !ost $el mai $riminal -i $el mai mare tr+d+tor al .o.orului rom7n3 Aliat !idel al lui Hitler .7n+
2n ?B@@, -i al 0olse1i$ilor de la Eremlin, de la =D august ?B@@ -i .7n+ la a0di$area sa, el se deta-ea/+ $lar dintre regii
Rom7niei, !iind $el mai igno0il .ersona al dinastiei de Ho5en/ollern, $+$i, .rin a$*iunile antirom7ne-ti sus*inute de el 2n
tot tim.ul domniei sale, s,a remar$at numai $a mare $riminal : la 2n$e.utul domniei, numai $a -i $om.li$e al legionarilor
-i al lui Antones$uF $a mare tr+d+tor -i $riminal de r+/0oi, 1ino1at de $rime de r+/0oi -i $rime 2m.otri1a .o.orului
rom7n -i $5iar de $rime 2m.otri1a umanit+*ii, .rin $om.li$itatea sa in$ontesta0il+ la de.ortarea e1ereilor -i a *iganilor 2n
TransnistriaF iar du.a =D august ?B@@, res.onsa0il uni$ -i .entru de.ortarea sa-ilor -i -1a0ilor 2n Si0eria -i .entru
so1ieti/area Rom7niei3
Iat+ -i $7te1a a.re$ieri negati1e ale tr+d+rii „regale" de la =D august ?B@@, a.ar*in7nd unor o$$identali :
H3 Seton,Watson, „Re1olu*iile Euro.ei R+s+ritene": „S$5im0area de !ront a Rom7niei, 2m.reun+ $u 5ot+r7rea de la
Te5eran de a nu des$5ide un !ront 2n <al$ani a de$is soarta Euro.ei Centrale, a determinat $a Rusia So1ieti$+ s+ domine
2ntreaga regiune, $+ anume noua ordine tre0uie s+ !ie o ordine $omunist+3 Pentru asta, Generalisimul Stalin a a1ut multe
moti1e $a s+,i a$orde regelui Mi5ai $ea mai 2nalt+ de$ora*ie so1ieti$+, ordinul #i$toria 3" X333Z
##
9orester: "A$tul de la =D august ?B@@ nu a adus ni$iun a1anta Rom7niei,4 ni$i O$$identului , n3a3 6$are a !ost o0ligat+ s+
.l+teas$+ des.+gu0iri de r+/0oi mult mai mari de$7t $ele .l+tite de Ungaria -i Slo1a$ia, *+ri $are -i ele au .arti$i.at la
r+/0oiul 2m.otri1a Uniunii So1ieti$e"3X333Z
Generalul Allen 93 <rooVe, -e!ul Statului Maor Im.erial al Armatei <ritani$e: „Prin a$tul de la =D august ?B@@, Rom7nia a
des$5is ru-ilor larg .or*ile -i a $ontri0uit la o$u.area unei um+t+*i din Euro.a de $+tre ru-i3 :X333Z
&u.+ $um se 1ede, o$$identalii, $are 2n august ?B@@ erau entu/iasma*i de tr+darea regal+ de la <u$ure-ti, -i,au re1i/uit
2ntre tim. $onsidera*iile, $onstienti/7nd $+ tr+darea regelui Mi5ai a !ost !a1ora0il+ e8$lusi1 Im.eriului 0ol-e1i$, -i net
de!a1ora0il+ im.eriilor o$$identale, $are a.oi -i,au re1i/uit atitudinea !at+ de regele,$riminal -i tr+d+tor, a$ord7ndu,i
$ognomenul de „regele ro-u", regele Mi5ai !iind .rimul rege $are a s.riint at7t un regim !as$ist, $7t -i un regim $omunist,
legitim7ndu,le .e !ie$are .rin de$retele regale semnate de el3
Este $lar $+ e8,regele Mi5ai este erou numai .entru so1ieti$i, .entru $omuni-tii rom7ni -i .entru mani.ulatorii regali-ti
8eno!ilo$ra*i, nu -i .entru o$$identalii $are 2l a$u/+ tran-ant de tr+dare, !olosind 2ns+ $ul.a0ili/area $ole$ti1+, uit7nd s+
men*ione/e $+ e8,regele Mi5ai a !ost !a$torul $oagulant al !as$ismului romanes$ 2n ?B@C -i al tr+d+torilor de la =D august,
$ul.a indi1idual+ a tr+d+torului rege Mi5ai !iind de$isi1+ de !ie$are dat+3 Ce demnitate .oate a1ea un asemenea indi1id,
$are a !ost regele unei *+ri .e $are a tr+dat,o ori de $7te ori a a1ut o$a/iaU Ce !el de $on-tiin*+ .oate a1ea a$est sinistru
.ersona, $are ar 1rea s+ lase mo-tenire multelor sale .rogenituri o *ara , Rom7nia , .e $are el a 17ndut,o : mai 2nt7i
germanilor, iar a.oi ru-ilorU
Mani.ulatorii regali-ti 8eno!ilo$ra*i a$tuali .ra$ti$+ 2n $ontinuare $ultul .ersonalit+*ii, .rintre ei reg+sindu,se $5iar -i
.olitru$ii de dinainte de ?BAB , $are 2l eroi/au .e Ceau-es$u, -i $are, a$um, 2l eroi/ea/+ .e e8,regele Mi5ai3 Cultul
.ersonalit+*ii .ra$ti$at de 8eno!ilo$ra*ii a$tuali este nes$5im0at, a$e-ti .er1er-i saltim0an$i 8eno!ilo$ra*i s$5im07nd numai
.ersonaul $riminal $+ruia 2i dedi$+ osanalele lor mor0ide, ei eroi/7nu,l a$um nemeritat .e $riminalul e8,rege Mi5ai -i .e
.rogeniturile sale, tot a-a $um 2l eroi/au 2nainte de ?BAB .e Ceau-es$u3

Pentru a relie!a .ortretul imoralului e8,rege Mi5ai, tre0uie s+ amintim $+ a doua domnie a regelui Mi5ai a de0utat 2n
urma lo1iturii de stat din se.t3?B@C : $u regele 2n .ostura de $amarad al legionarilor , .2n+ la re0eliunea legionar+ din
ian3?B@?F a $ontinuat $u regele 2n .ostura de $ola0orator -i $om.li$e al di$tatorului Antones$u, .7n+ la tr+darea de la
=D august ?B@@F a s!7r-it lamenta0il $u regele 2n .ostura de $ola0orator -i $om.li$e al to1ar+-ilor 0ol-e1i$i $ominterni-ti
din Rom7nia -i, mai ales, de la Mos$o1a, .2n+ 2n momentul a0di$+rii sale, de la DC de$3?B@N3
S!7r-itul domniei regelui Mi5ai a !ost generat tot de o lo1itur+ de stat, ini*iat+ in1oluntar $5iar de el, .rin
2n$redin*area .uterii su.reme 2n stat $elor mai 2n1er-una*i inami$i .oliti$i ai s+i, $omuni-tii, $are l,au o0ligat s+ a0di$e,
Mi5ai .lagiindu,l .e tat+l s+u, Carol, $are a !ost o0ligat s+ a0di$e $5iar de $+tre $ei 2n1esti*i de rege : Antonse$u -i
legionarii3&e-i istori$ii regali-ti 8eno!ilo$ra*i -i $5iar -i .oliti$ienii .er!i/i , regali-ti de $ir$umstan*+ , o.ortuni-ti -i
demagogi, 1or s+,l e8onere/e de r+s.undere .e regele,tr+d+tor -i $riminal, in1o$7nd uneori $5iar li.sa de
dis$ern+m7nt a t7n+rului rege, 2n realitate toat+ a$ti1itatea regal+ a e8,regelui Mi5ai 2l a$u/+ .e tr+d+torul Mi5ai de
100
$rime 2m.otri1a .o.orului rom7n, $rime de r+/0oi -i tr+dare a $ola0oratorilor s+i -i a interselor na*ionale ale rom7nilor3
Li.sa de dis$ern+m7nt a t7n+rului rege in1o$at+ deseori nu era real+, el !iind atun$i un .ersona energi$, $u de.lin
dis$ern+m7nt, !iind de$i res.onsa0il de !a.tele sale -i !iind tot tim.ul $on-tient de a$*iunile sale, 2ns+ !iind el o !iin*+
igno0il+, egotist+, a !ost .reo$u.at numai de soarta sa, de 5u/urul s+u F de$i eroi/area -i 1i$timi/area lui de $+tre
8eno!ilo$ra*ii regali-ti nu se usti!i$+ 2n ni$i un !el, toate a$*iunile sale $a rege 2n$rimin7ndu,l .e el -i .e $ei din urul s+u,
$+rora regele le,a 2n$redin*at .uterea -i le,a legitimat a$*iunile: deseori $riminale -i mai mereu antirom7ne-ti3

MIGRA)IILE &I% TIMPUL &I%ASTIEI
9enomenele migra*ioniste au a!e$tat .ro!und negati1 .o.orul rom7n 2n tim.ul male!i$ei dinastii de Ho5en/ollern,
2ns+ .7n+ 2n .re/ent istoriogra!ia o!i$ioas+ nu a anali/at unitar a$este !enomene male!i$e .o.orului, sau le,a anali/at
-i le,a .re/entat !ie denaturate, !ie numai .ar*ial : de !ie$are dat+ tenden*ios, .entru a nu 2n$rimina .oliti$ienii 1ino1a*i
de generarea -i e!e$tuare a$estor migra*ii sama1olni$e3
&e a$eea este ne$esar s+ anali/+m sumar, dar unitar, toate a$este !enomene male!i$e, $are au a!e$tat .ro!und
.o.orul rom7n, 2n tim.ul $riminalei dinastii de Ho5en/ollern -i $5iar -i du.+ a0di$area ultimului rege al Rom7niei3
Tre0uie s+ men*ion+m $+ 2n unele $a/uri a$este migra*ii ; denumite deseori de.ort+ri, au !ost de$ise de autorit+*ile
$riminale rom7ne la soli$itarea unor im.erii $are su0ugau .o.orul rom7n, 2ns+ 2n toate $a/urile 1ina a a.ar*inut 2n
totalitate autorit+*ilor rom7ne3
Primul !enomen migra*ionist men*ionat 2n istoria Rom7niei este $el $are a a1ut lo$ du.+ r+/0oiul de inde.enden*+ din
?ANN, $7nd Rom7nia a do07ndit stra1e$5iul teritoriu do0rogean, .ier/7nd 2ns+ $on$omitent $ele trei ude*e din Moldo1a
de Est 4<olgrad, Ca5ul -i Ismail6, $are au !ost re2n$or.ortate :aliatului : Im.eriu *arist
Unii rom7ni din Moldo1a de Est, $are au !ugit de *ari-tii ru-i, au migrat 2n Rom7nia -i au !ost s.riini*i de autorit+*i s+
se sta0ileas$+ 2n s.e$ial 2n &o0rogea, $are era .+r+sit+ de o numeroas+ .o.ula*ie de etni$e tur$+, autorit+*ile rom7ne
2m.ro.riet+rind tot atun$i 2n &o0rogea -i .e unii dintre 1eteranii rom7ni $are lu.taser+ 2n r+/0oiul de inde.enden*+,
.re$um -i .e al*i rom7ni, $5iar -i din Transil1ania3Tre0uie s+ men*ion+m $+ rom7nii din Moldo1a de Est au !ost ne1oi*i
s+,-i .+r+seas$+ lo$urile natale .entru a !ugi de .rigoana *arist+ antirom7neas$+, iar 1eteranii $are au !ost
2m.ro.riet+ri*i au !ost ne1oi*i s+ migre/e, !ugind de s+r+$ie -i de asu.rirea mo-ierilor lo$alni$i3To*i $ei $are au migrat 2n
&o0rogea -i au !ost 2m.ro.riet+ri*i $u terenuri agri$ole au !ost $onstr7n-i s+ migre/e, 2ns+ $au/ele $are i,au
determinat .e migran*i s+,-i .+r+seas$+ lo$urile natale erau relati1 di!erite : 1eteranii rom7ni $are .arti$.aser+ la r+/0oi
!ugeau de e8.loatarea mosierilor rom7ni lo$ali -i doreau s+ o0*in+ .romisele terenuri agri$ole F rom7nii din Moldo1a de
Est !ugeau de o$u.an*ii -i e8.loatatorii *ari-ti, $are e8er$itau -i .resiuni etni$e, de rusi!i$are a rom7nilor F transil1+nenii
101
$are s,au sta0ilit 2n &o0rogea au !ost ne1oi*i s+,-i .+r+seas$+ lo$urile natale .entru a !ugi de e8.loatarea gro!ilor
unguri dar -i de intensul .ro$es de mag5iari/are a rom7nilor, de$lan-at de Im.eriul austro,ungar3 &e a$eea .utem s+
$on$5idem $+ 2n a$este $a/uri migra*iile au !ost determinate de $oer$i*ia so$io,rela*ional+ a.arent di!erit+, dar $are
a1ea un numitor $omun : $oer$i*ia e8er$itat+ de autorit+*ile indigene sau alogene asu.ra $et+*enilor indigeni3
Urm+toarea migra*ie $oer$iti1+ din tim.ul dinastiei de Ho5en/ollern a 2n$e.ut 2n anul ?B?D -i a !ost un !enomen
mult mai $om.le8, $are a !ost inter!erat de .rimul r+/0oi im.erialist mondial3 A$east+ nou+ migra*ie s,a !inali/at a0ia
2n de$eniul .atru al se$3(( -i a !ost deose0it de traumati/ant+ .entru .o.orul rom7n, 2ns+ istoriogra!ia o!i$ioas+ nu a
anali/at mai am.lu a$este migra*ii ne!aste .o.orului rom7n3
Se stie $+ la Con!erin*a de .a$e de la <u$ure-ti, din ?B?D, <ulgaria a .ierdut a-a,numitul Cadrilater 4 ude*ele
&urostor -i Calia$ra 6 $are a !ost $edat Rom7niei3 Cum se 2nt7m.l+ de regul+ 2n ast!el de $a/uri, autorit+*ile rom7ne au
instituit administra*ia rom7neas$+ 2n Cadrilater, tot a.aratul administrati1 !iind !ormat din rom7nii $are au !ost ne1oi*i s+
migre/e 2n a$este teritorii de1enite rom7ne-ti3Totodat+, se im.unea -i $oloni/area regiunii $u etni$i rom7ni, .entru a
su.lini .o.ulatia 0ulg+reas$+, re!ugiat+ 2n <ulgaria, 2ns+ de$lan-area .rimului r+/0oi im.erialist mondial 2n ?B?@ a
2m.iedi$at autorita*ile rom7ne s+ !inali/e/e a$este migra*ii $onsiderate ne$esare3
'n ?B?M, du.+ doi ani de neutralitate 0ene!i$+ .o.orului rom7n, Rom7nia a !+$ut enorma gre-eal+ .oliti$o,militar+ -i
a intrat 2n r+/0oiul im.erialist, $au/7nd inutil .o.orului rom7n -i un alt !el de migra*ie, $+$i 2n urma de/astrului militar
de la Turtu$aia, .este =A3CCC de militari rom7ni au !ost du-i 2n .ri/onierat, du.+ numai /e$e /ile de la de$lan-area
lu.telor3 Totodat+, Rom7nia a !ost o$u.at+ a.roa.e integral de inami$ii s+i, iar ires.onsa0ilele autorita*i, 2n !runte $u
sinistrul $u.lu regal, 9erdinand -i Maria, au de$lan-at $ea mai $um.lit+ migra*ie de .7n+ atun$i, $+$i 2ntreaga $las+
.oliti$+ !ilorus+ -i !iloengle/+ s,a re!ugiat 2n Moldo1a de #est3Tot atun$i s,a re!ugiat 2n Moldo1a de #est -i o mare .arte
a .o.ula*iei rom7ne-ti din teritoriile o$u.ate de inami$i, $eea $e a generat $um.lite su!erinte at7t re!ugia*ilor $7t -i
lo$alni$ilor3 'n a$ea .erioad+ ; din august ?B?M -i .2n+ 2n .rim+1ara anului ?B?A, -i,au .ierdut 1ie*ile .este un milion de
rom7ni, maortatea de$eselor 2nregistr7ndu,se .rintre $i1ilii rom7ni, $are au !ost u$i-i !ie de inami$i, 2n teritoriile
o$u.ate, !ie de $ondi*iile .re$are de 5ran+ -i $5iar -i de igien+, $are au de$lan-at 2n Moldo1a de #est o $um.lit+
e.idemie de ti!os, $are a a!e$tat at7t $i1ilii $7t -i militarii3
S!2r-itul .rimului r+/0oi im.erialist mondial a generat -i alte !enomene, 2ns+ unele, .re$um unirea, au !ost
0ene!i$e .o.orului rom7n, $are a reu-it s+,-i 2m.lineas$+ multise$ularul 1is al unirii, 2ns+ a generat -i unele
migra*ii3
&u.+ $e Rom7nia a semnat tratatele de .a$e $u statele 2n1inse -i i s,a re$unos$ut unirea $u a.roa.e toate
.ro1in$iile lo$uite de rom7ni, deoare$e mul*i 0ulgari din Cadrilater se re!ugiaser+ 2n <ulgaria, din $au/a reo$u.+rii
Cadrilaterului de $+tre rom7ni, autorit+*ile rom7ne au 2n$e.ut s+ $oloni/e/e Cadrilaterul : at7t $u $et+*eni rom7ni din
toat+ Rom7nia, $7t -i $u arom7ni din <al$ani, $are se $onsiderau rom7ni -i au a$$e.tat s+ migre/e 1oluntar 2n
Rom7nia3
A$est al doilea 1al de .o.ulare a Cadrilaterului a 2n$e.ut 2n ?B=K -i s,a !inali/at .rintr,un nou .ro$es maigra*ionist,
$5iar mai $um.lit de$7t .re$edentele, $are s,a !inali/at 2n ?B@C, du.+ $edarea Cadrilaterului $+tre <ulgaria, a$est a$t
102
!iind urmat de a-a,numitul s$5im0 de .o.ula*ie3 Con!orm 2n*elegerilor, s$5im0ul de .o.ula*ie se !+$ea la .resiunea
autorit+*ilor din am0ele *+ri, $are, .entru a re/ol1a realti1 $ore$t str+mutarea numeroaselor !amilii mi8te, sta0iliser+ un
.rin$i.iu a0surd3 Con!orm a$estui .rin$i.iu, so*ia 2-i urma so*ul de alt+ etnie,4rom7n$a 2-i urma so*ul 0ulgar 2n
Cadrilater, iar 0ulg+roai$a din Cadrilater 2-i urma so*ul rom7n 2n Rom7nia 6 2ns+ a$est .rin$i.iu a generat numeroase
drame, deoare$e mult !amilii mi8te s,au destr+mat3 A$est s$5im0 de .o.ula*ie a 2n$e.ut toamna, iar autorit+*ile nu s,au
im.li$at .rea mult, migran*ii des$ur$7ndu,se .e $ont .ro.riu,$eea $e a a$$entuat drama sutelor de mii de re!ugia*i, $are
nu au .utut s+,-i ia toate 0unurile -i, de-i autorit+*ile 0ulgare au a$ordat -i des.+gu0iri $are ar !i tre0uit s+ aung+ la
re!ugia*i, autorit+*ile rom7ne nu i,au des.+gu0it $ores.un/+tor , .e $ei 2ndre.t+*iti sau .e urma-ii lor, ni$i .7n+ a/i3
Anul ?B@C a !ost anul marilor ra.turi tritoriale, su.ortate de Rom7nia $a urmare a 2n*elegerilor se$rete dintre
Hitler -i Stalin, $are 2m.+r*iser+ Euro.a 2ntre $ele dou+ im.erii re1i/ioniste ,Im.eriul so1ieti$ -i Im.eriul 5ilterist ; .rin
a-a,numitul Pa$t Ri00entro.,Moloto1, semnat de $ei doi min-tri de e8terne la =D august ?BDB3Tre0uie s+ me*ion+m $+
$ele dou+ im.erii re1i/ioniste, s.riinite ta$it -i de im.eriile !ran$e/ -i engle/, au adresat Rom7niei ultimatumuri
a.roa.e simultan 4 ultimatumul so1ieti$, la =A iunie, iar ultimatumul 5itlerist ; &i$tatul de la #iena, la DC august ?B@C 63
Prin a$este dou+ soma*ii, Rom7nia a .ierdut Modo1a de Est, <u$o1ina de %ord -i *inutul Her*a 2n !a1oarea Im.eriului
so1ieti$, iar Transil1ania de %ord,Est 2n !a1oarea Ungariei3 A$este am.le am.ut+ri teritoriale ale Rom7niei au a!e$tat
negati1 lo$uitorii din a$este teritorii 2n $are rom7nii erau maoritari -i au determinat !enomene migra*ioniste am.le3
Ast!el, administra*ia rom7neas$+ -i o .arte a lo$uitorilor din teritoriile $edate Im.eiului so1ieti$ s,au retras 2n a$ele /ile
2n $eea $e mai rem+sese din Rom7nia, !ugind din $alea o$u.an*ilor so1ieti$i, a$east+ migra*ie $ontinu7nd 2ns+ .7n+ 2n
?B@?, deoare$e mul*i rom7ni tre$eau ilegal grani*a 2n Rom7nia, de-i so1ieti$ii 2i e8e$utau .e to*i $ei .rin-i, iar !amiliile
$elor .rin-i erau de.ortate 2n Si0eria3 'n a.rilie ?B@?, un gru. !oarte mare de rom7ni a 2n$er$at s+ trea$+ grani*a /iua,
s.er7nd $+ autorit+*ile de o$u.a*ie le 1or .ermite s+ migre/e, 2ns+ autorit+*ile so1ieti$e organi/aser+ din tim. o
am0us$ad+, 2n a.ro.ierea grani*ei rom7no,so1ieti$e -i, $7nd migran*ii au auns 2n a$el .erimetru, au !ost masa$ra*i $u
$ru/ime, a$ele $rime !iind $unos$ute $a masa$rul de la 97nt7na Al0+, unde o$u.an*ii so1ieti$i au u$is atun$i .este
D3CCC de $i1ili rom7ni : 0+r0a*i, !emei -i $o.ii3
Si rom7nii din Transil1ania de %ord,Est au !ost ne1oi*i s+ !ug+ din $ale o$u.an*ilor mag5iari, administra*ia
rom7neas$+ -i o .arte a lo$uitorilor din teritoriile $edate Ungariei re!ugiindu,se 2n alte teritorii rom7ne-ti, neo$u.ate3
Tre0uie s+ men*ion+m $+ -i o$u.an*ii unguri au dat do1ad+ de $ru/ime !a*+ de rom7nii maoritari, $+$i $5iar 2n tim.ul
o$u.+rii Transil1aniei de %ord,Est, 2n luna se.tem0rie, armata ungar+, 2n $om.li$itate $u etni$ii mag5iari lo$ali, a u$is
?KN de Rom7ni 2n $omuna I. si AN de rom7ni -i M e1rei 2n $omuna Tr+/nea3
A$este imense migra*ii din $ursul anului ?B@C au a!e$tat .ro!und .o.orul rom7n, mai ales $+ autorit+*ile statului, $are
ar !i tre0uit s+ re/ol1e $7t mai $on1ena0il .ro0lemele re!ugia*ilor, nu s,au .reo$u.at su!i$ient de re/ol1area a$estor
.ro0leme gra1e ale re!ugia*ilor, !iind mult mai .reo$u.ate de a$a.ararea -i $onsolidarea .uterii, $au/7nd ast!el imense
su!erin*e, at7t re!ugia*ilor $7t -i $elorlal*i rom7ni3
'n iunie ?B@?, Antones$u -i regele Mi5ai au dis.us $a armata Rom7niei s+ .arti$i.e la r+/0oiul dintre $ele dou+
im.erii ale momentului, Im.eriul so1ieti$ -i Rei$5ul 5itlerist, $are dominau 2ntregul $ontinent euro.ean, $ei doi
$ondu$+tori ai Rom7niei re.et7nd gre-eala !+$ut+ de 2nainta-ii lor 2n ?B?M, angren7nd statul rom7n a0solut inutil 2n
103
$on!runtarea dintre $ele dou+ im.erii ale Euro.ei3 E1ident, .ro.agandisti$, Antones$u moti1a $+ alian*a Rom7niei $u
unii dintre $ei mai 2n1er-unati inami$i ai rom7nilor, Germania na/ist+ -i Ungaria 5ort5ist+, era ne$esar+ -i o!erea o
o.ortunitate !a1ora0il+ eli0er+rii Moldo1ei de Est, a <u$o1inei de %ord -i a *inutului Her*a, o$u.ate 2n ?B@C de so1ieti$i3
'n realitate, $ei doi $ondu$+tori ai Rom7niei au .us la dis.o/i*ia .aranoi$ului Hitler 2ntregul teritoriu al Rom7niei, toate
resursele naturale -i tot .oten*ialul militar al *+rii, tr+d7nd ast!el .o.orul rom7n, $are 2n a$est mod de1enea un .o.or
de s$la1i moderni, $are erau sa$ri!i$a*i de .er1ersul :aliat" al Rom7niei, Adol! Hitler, $eea $e denot+ $+ a-a,/isa alian*+
rom7no,german+ era, de !a.t, o tr+dare a interselor na*ionale ale rom7nilor3
Tre0uie s+ men*ion+m $+ 2n tim.ul eli0er+rii Moldo1ei de Est, a <u$o1inei de %ord -i a *inutului Her*a s,a reinstalat
administra*ia rom7neas$+ 2n a$ele teritorii, $eea $e a generat 2n ?B@? un alt 1al migra*ionist, 2n sens in1ers, $+$i $ei
$are !ugiser+ 2n ?B@C s,au 2ntors a$as+, numai $+ du.+ =D august ?B@@ rom7nii din a$este teritorii au luat iar $alea
.ri0egiei, !ugind din $ale urgiei staliniste3 A$este realit+*i dure ale $um.litului r+/0oi im.erialist mondial au generat
a.oi su!erin*e $um.lite .o.orului rom7n, $on$reti/ate -i .rin masi1e migra*ii ale $et+*enilor rom7ni, de$ise !ie de
autorit+*ile rom7ne, !ie de o$u.an*ii 1remelini$i ai teritoriilor rom7ne-ti3
'n a$est $onte8t, tre0uie s+ men*ion+m de.ort+rile e1reilor -i ale *iganilor din Rom7nia 2n Transnistria, de$ise de
Antones$u -i a.ro0ate de regele Mi5ai, .re$um -i de.ort+rile e1reilor din Transil1ania de %ord,Est, de$ise de
autorita*ile !as$iste mag5iare3 Si enormul num+r de militari rom7ni $a.tura*i .e !ront de im.eriali-tii so1ieti$i $onstituie
tot migra*ii in1oluntare, num+rul total al rom7nilor $+/u*i .ri/onieri .e 9rontul de Est !iind im.resionant3 Cei mai mul*i
militari rom7ni au !ost du-i 2n $a.ti1itate .7n+ la =D august ?B@@, 2ns+, du.+ $um se stie, la =D august ?B@@ 2n
Rom7nia a a1ut lo$ marea tr+dare na*ional+, 2n!+.tuit+ de regele Mi5ai -i de .artidele $onstituite 2n <3%3&3, Rom7nia
tre$7nd din ta0+ra im.erialist+ german+ 2n ta0+ra im.erialist+ so1ieti$+3 Ca urmare a !a.tului $+ Rom7nia nu
2n$5eiase un armisti*iu $u Im.eriul 0ol-e1i$, .este ?NC3CCC de militari rom7ni, a!la*i .e !rontal Ia-i,C5i-in+u, au !ost
du-i 2n $a.ti1itate, 2n .erioada dintre =D august -i ?= se.t3?B@@, $7nd s,a 2n$5eiat armisti*iul $u so1ieti$ii3

A.arent, a$este $um.lite su!erin*e ale rom7nilor migran*i .+reau terminate, numai $+ 2n anul ?B@K, o$u.antul
so1ieti$ a transmis o nota gu1ernului R+des$u, .rin $are soli$ita de.ortarea sa-ilor -i -1a0ilor din Rom7nia 2n Im.eriul
0ol-e1i$3 Cel .u*in !ormal, gu1ernul R+des$u a .rotestat !a*+ de a$este .reten*ii ale ru-ilor, 2ns+ a $ola0orat total $u
o$u.antul, .un7nd la dis.o/i*ia armatei de o$u.a*ie toat+ logisti$a ne$esar+ e!e$tu+rii a$estei noi sama1oln$ii
antrom7ne-ti3
Con!orm .reten*iilor staliniste, 2n luna ianuarie a anului ?B@K a.ro8imati1 NK3CCC de $et+ eni rom7ni de etnie ț
german+ I0+r0a i 2ntre ?N i @K de ani -i !emei 2ntre ?A i DC de aniJ au !ost de.orta i 2n Uniunea So1ieti$+, !iind ț ș ș ț
.ar$ti$ trans!orma*i 2n s$al1i3 Ceea $e este .arado8al 2n a$est $a/ este !a.tul $a ru-ii au .ro$edat e8a$t $a !as$i-tii lui
Hitler, 2ns+ 2n tim. $e de.ort+rile e!e$tuate de na/i-ti au !ost $onsiderate $rime 2m.otri1a umanit+*ii, de.ort+rile sa-ilor
-i -1a0ilor nu au !ost $onsiderate $rime 2m.otri1a umanit+*ii HHH Pro0a0il .entru a nu a$u/a -i Im.eriul so1ieti$, sus*inut
total de im.eriile aliate ; 0ritani$ -i ameri$an, 4 adi$+ 2n1ing+torii 6 iar 2n $a/ul Rom2niei, .entru a nu a$u/a gu1ernul
R+des$u dar -i .entru a nu le/a :.restigiul" $riminalului e8,rege Mi5ai, de-i $ei doi au !ost $ola0oratori !ideli ai
0ol-e1i$ilor -i au a1ut o $ontri0u*ie $o17r-itoare la reali/area a$elor de.ort+ri 2n mas+3Tre0uie s+ men*ion+m $+ 2n
104
.re/ent $omunitatea german+ din Rom7nia a$u/+ $lar o!i$ialit+*ile rom7ne, a!irm2nd $+ de.ortarea 1a0ilor i a sa ilor ș ș ș
2n ianuarie ?B@K a !ost administrat+ la ni1el $entral de $+tre gu1ernul R+des$u -i de regele Mi5ai, 1ina lor !iind $el .u*in
egal+ $u 1ina so1ieti$ilor, $are au soli$itat e!e$tuarea a$elor de.ort+ri 2n mas+3
Ca urmare a $ondi*iilor de s$la1ie din .ri/onierat, a.li$ate at7t .ri/onierilor de r+/0oi rom7ni, .re$um -i sa-ilor -i
-1a0ilor de.orta*i din Romania, 2n Im.eriul so1ieti$ -i,au .ierdut 1ie*ile sute de mii de $et+*eni rom7ni, $are au !ost
s$la1ii Im.eiului so1ieti$, !iind intens e8.loata*i mul*i ani du.+ !inali/area r+/0oiului im.erialist mondial -i $5iar -i du.+
semnarea tratatelor de .a$e3
A$este $um.lite su!erin*e ale .o.orului rom7n, generate 1oliti1 sau in1oluntar de autorit+*ile regaliste ale statului
rom7n, nu au !ost anli/ate unitar, !iind deseori anali/ate su.eri!i$ial sau numai men*ionate 2n unele s$rieri istori$e, a-a
$+ este im.erios ne$ear $a -i a$eat+ la$un+ a istoriogra!iei rom7ne-ti s+ !ie $om.letat+ $u relatarea ade1+rurilor a$elor
1remuri $um.lite, .e $are 2ns+ istori$ii 8eno!ilo$ra*i 5o5en/olleni-ti le .re/int+ in1aria0il $a !iind 1remuri idili$e, 1remuri
2n $are .o.orul rom7n traia 2n 0el-ug HHH
MARILE PLAGIATE
Politi$ienii rom7ni au !ost mereu teri0il de limita*i 2n g7ndire, de$i/iile lor .oliti$e !iind rareori originale, in1enti1e,
moti1ate de .atriotism real3 Cel mai adesea de$i/iile .oliti$e ale elitei $ondu$+toare urm+rea numai reali/area
dolean*elor mes$5ine, mer$antile, .ersonale -i .artini$e, ale .oliti$ienilor -i regilor, $are s+ le .ermit+ s+ 5u/ureas$+
.e 0anii statului3 Cele mai multe de$i/ii ale .oliti$ienilor rom7ni au !ost .lagiate a.roa.e integral : !ie dintr,o $a/uisti$+
interna*ional+ 4 $onstitu*iile Rom7niei au !ost mereu .lagiate du.+ alte modele 6 !ie au !ost .lagiate du.a modele din
istoria rom7nilor, singurele momente .oliti$e originale !iind re.resiunile anti*+r+ne-ti deose0it de s7ngeroase , din ?AAA
-i din ?BCN , .re$um -i unele de$i/ii .oliti$e s.e$i!i$e, de im.ortan*+ mai mi$+3 Toate de$i/iile !oarte im.ortante .entru
.o.orul rom7n nu au !ost originale -i nu au urm+rit 2n .rin$i.al eman$i.area -i .ro.+-irea .o.orului rom7n, $i urm+reu
doar reali/area dolean*elor elitei, 2n !runte $u regii Rom7niei, toate a$este de$i/ii !iind 2ns+ 1i$iate de .algierea unor
de$i/ii mai 1e$5i, interne sau e8terne, multe dintre ele !iind $au/atoare de ade1+rate de/astre .oliti$e .entru .o.orul
rom7n, !iind im.use de .uteri im.erialiste str+ine, ostile statului rom7n, dar a$$e.tate !+r+ re/er1e de $+tre regii
Rom7niei, .re$um -i de $+tre elita regalist+3 'n a$est sens, tre0uie nominali/ate : .arti$i.area Rom7niei la al doilea
r+/0oi 0al$ani$F .arti$i.area Rom7niei la Primul R+/0oi Im.erialist MondialF .arti$i.area Rom7niei la Al &oilea R+/0oi
10(
Im.erialist Mondial, de .artea am0elor ta0ere F so1ieti/area Rom7nieiF na*ionali/area din ?B@A F .ri1ati/area
e$onomiei so$ialiste du.+ ?BAB et$3
'ntr,o su$$int+ tre$ere 2n re1ist+, 1om anali/a sumar numai .lagierea lo1iturilor de stat -i a unor mari es$ro$5erii
e$onomi$o,!ina$iare, $are au !ost reali/ate de regii Rom7niei -i de elita regalist+ din 1remea lor, dar -i de $+tre
.oliti$ienii .er!i/i de a/i, .ermanent 1enali -i .redis.u-i mereu la tr+darea *+rii, la alienarea demnit+*ii na*ionale -i la
2nstr+inarea a1u*iei na*ionale, .entru a o0*ine 1enituri oneroase .entru ei -i .entru .rogeniturile lor3 %u 1om anali/a -i
.lagierea $onstitu*iilor, a$est as.e$t ne!iind im.ortant, 2ntru$7t toate $onstitu*iile Rom7niei au !ost mai mult a.arent
demo$rati$e -i, ori$um, nu au !ost res.e$tate ni$iodat+ de $+tre $ondu$+torii Rom7niei , atun$i $2nd se in1o$au
o0liga*iile .oliti$ienilor -i dre.turile :.rostimii", 2ns+ au !ost res.e$tate 2n totalitate atun$i $7nd se sta0ileau o0liga*iile
:.rostimii" -i .ri1ilegiile elitei 4 regi,.re-edin*i, mini-tri, .arlamentari, magistra*i, $ler et$36 !iind 2ns+ deseori 2n$+l$ate -i
atun$i, $+$i elita .oliti$+ din Rom7nia 2-i a$ord+ mereu $5iar mult mai multe .ri1ilegii de$7t 2i atri0uie $onstitu*ia 2n
1igoare3
LO#ITURI &E STAT

Lo1itura de stat de la =>?@ mai ?AM@ este $onsiderat+ .rima lo1itur+ de stat din Rom7nia, !iind 2ns+ -i total di!erit+ de
$elelalte lo1ituri de stat, din tim.ul dinastiei de Ho5en/ollern, 2ntru$7t Cu/a, .rin di/ol1area Adun+rii Legislati1e a
Rom7niei, urmarea demo$rati/area *+rii -i eman$i.area .o.orului rom7n, .rin ela0orarea unor legi demo$rati$e,
no1atoare -i temerare .entru a$ele 1remuri, 2ns+ .arlamentarii antire!ormi-ti se o.uneau re!ormelor lui Cu/a -i re!u/au
s+ legi!ere/e re!ormarea an$estralelor legi !eudale, a.li$ate atun$i 2n Rom7nia3 'n a$este $ir$umstan*e, re!ormatorul
Cu/a a re$urs la a$east+ m+sur+ dur+, deoare$e .arlamentarii se o.uneau legi!er+rii re!ormei agrare, re!ormei
ele$torale -i $elorlalte re!orme .re$oni/ate de Cu/a3 'n $ontradi$*ie $u a$east+ lo1itur+ de stat, $are era ne$esar+
.entru a se reali/a re!omarea -i moderni/area Rom7niei, $elelalte lo1ituri de stat din Rom7nia au urm+rit doar
a$a.ararea -i $onsolidarea .uterii de $+tre o ta0+r+ elitist+, $are urm+rea doar reali/area .ro.riilor interese -i nu
urm+rea demo$rati/area *+rii -i eman$i.area .o.orului rom7n3
106
LO#ITURA &E STAT &I% 9E<RUARIE ?AMM
A$east+ lo1itur+ de stat a !ost organi/at+ de Monstruoasa Coali*ie, $are urm+rea doar 2nl+turarea de la .utere a lui
Al3I3Cu/a -i anularea re!ormelor reali/ate de el du.+ ?AM@3 A !ost .rima lo1itur+ de stat organi/at+ de elita
antire!ormatoare, ad1ersar+ 5ot+r7t+ a lui Cu/a, .re$um -i a re!ormelor reali/ate -i .re$oni/ate de Cu/a, !iind de$i nu
numai .rima lo1itura de stat de a$est ti. din statul rom7n 2ntemeiat de Cu/a, $i -i un male!i$ model $are a !ost .lagiat
2n dese r7nduri de .oliti$ienii rom7ni li.si*i de imagina*ie, de s$ru.ule -i de .atriotism, $are urmareau doar s+ o0*in+
.uterea .rin lo1itur+ de stat -i de a$eea tre0uie men*ionat+ $a !iind lo1itura de stat ini*iati$+ a .oliti$ienilor din Rom7nia,
$are usti!i$au lo1iturile de stat $u s!or+itoare -i demagogi$e so!isme .atriotarde 3 To$mai de a$eea lo1itura de stat din
?AMM s,a $onstituit $a un male!i$ model de re/ol1are demagogi$+ -i !a$il+ a $ri/elor .oliti$e semni!i$ati1e $are au
a!e$tat .o.orul rom7n 2n tim.ul dinastiei de Ho5en/ollern -i $5iar -i du.+ a$eea3 Cara$teristi$a s.e$i!i$+ a a$estei
lo1ituri de stat este to$mai tr+darea interselor na*ionale, alienarea demnit+*ii na*ionale -i $5iar aser1irea total+ a
Rom7niei intereselor im.erialiste ale unor mari .uteri euro.ene, $are , 2n s$5im0ul a1anatelor .oliti$o,e$onomi$e
o!erite lor de tr+d+torii regi -i .oliti$ieni din Rom7nia, s.riineau me*inerea la .utere a a$estor elite 8eno!ilo$rate,
tr+d+toare -i 17n/atoare ale intereselor na*ionale3
LO#ITURA A%TICO%STITU)IO%ALG
&u.a $um se -tie, Carol I nu a a1ut urma-i -i, 2n $onse$in*+, monar5ia de Ho5en/ollern ar !i tre0uit s+ 2n$ete/e, 2ns+
.er!idul <r+tianu nu a *inut $ont $+ -i %atura s,a o.us 2nstr+in+rii demnit+*ii na*ionale -i a 5ot+r7t $u de la sine .utere
$+ urma-ul lui Carol s+ !ie $el mai ne1olni$ ne.ot al regelui, res.e$ti1 9erdinad, -i nu .rin ul Leo.old de Ho5en/ollern, ț
Sigmaringen, !ratele lui Carol, a-a $um .re1+d $utumele dinasti$e3 'n a$est sens, .utem $onsemna $+ -i desemnarea
lui 9erdinand $a .re/umti1 su$$essor la tron s,a !+$ut tot .rintr,un a0u/, un a$t ne$onstitu*ional, s.e$i!i$ lo1iturilor de
stat, 9erdinad de1enind ast!el .re/umti1ul mo-tenitor ilegitim al lui Carol I -i, a.oi, regele nelegitim al Rom7niei, $a -i
Carol I3
A$easta 2n$+l$are a $onstitu*iei regaliste -i a $utumelor dinasti$e $5iar de $+tre rege este .lagiat+ a$um -i de e8,
regele t+r+dator Mi5ai $are, $a -i Carol I -i <r+tianu, se su0stituie .o.orului rom7n, ignor+ arogant 1oin*a real+ a
.o.orului rom7n -i $onsider+ $+ 1oin*a sa .er!id+ 2nlo$uie-te de !a$to -i $onstitu*ia regalist+ a Rom7niei din ?B=D, -i
$utumele dinasti$e a$$e.tate de a.roa.e toate dinastiile lumii, -i $onstitu*ia a$tual+ a Rom7niei, a.ro0at+ de .o.orul
rom7n .rin re!erendum -i, mai mult, are tu.eul de a .retinde $a 1oin*a sa .er1ers+ s+ !ie a$$e.tat+ de rom7ni $a
norm+ uridi$+ $onstitu*ional+ legal+ HHH
10"
E1ident, .er!idul -i insalu0rul e8,rege Mi5ai, ma$ulat $u s7ngele rom7nilor .e $are i,a trimis la moarte $5iar -i du.+
$e renun*ase la tronul Rom7niei, re$urge la ade1+rate s$enarii !i$*ionaliste .entru a,-i usti!i$a .reten*iile nelegale -i
ne2ntemeiate de a redo07ndi tronul Rom7niei, .e $are l,a ma$ulat $u .re/en*a lui 2n !runtea *+rii3 <ine2nteles $+ e8,
regele Mi5ai dore-te s+ restaure/e dinastia de Ho5en/ollern nu legal, .rin 1oin*a .o.orului, e8.rimat+ .rintr,un
re!erendum, $i .rin organi/area unei lo1ituri de stat, a.arent legale, a-a $um s,a 2nt7m.lat 2n toate $a/urile lo1iturilor de
stat reu-ite, $are au !ost legali/ate .ost !a$tum de $+tre $ei $are le,au organi/at -i au ie-it 1i$torio-i3 'n a$est sens, e8,
regele Mi5ai sus*ine $+ nu re$unoa-te legalitatea $onstitu*iei regaliste din ?B=D 4 .e $are 2ns+ .er!idul e8,rege Mi5ai o
in1o$+ atun$i $7nd sus*ine $+ ar !i !ost !or*at s+ a0di$e6 , nu re$unoa-te ni$i legitimitatea a$tualei $onstitu*ii re.u0li$ane
a Rom7niei -i, $ulmea .er!idiei :regale : , nu re$unoa-te ni$i $utumele dinasti$e3 &e $e oare U Pentru $+ toate a$este
norme 4uridi$e sau $utumiare6 2l des$ali!i$+ -i nu,i .ermit s+ re1endi$e a$a.ararea Rom7niei de $+tre e8,regele Mi5ai
-i, mai ales, de $+tre .rogeniturile sale3
Iat+ e8.li$a*ia :
Ordinea de su$$esiune la tronul Rom7niei, $on!orm arti$olului NA din $onstitu*ia regalist+ din ?B=D, $onsiderat+ $ea
mai demo$rati$+, 2i e8$lude .e Mi5ai -i .e des$ende*ii s+i de la su$$esiune, deoare$e .re1ede $+ tronul Rom7niei
de1ine 1a$ant 2n $a/ul dis.ari iei tuturor re.re/entan ilor de se8 mas$ulin ai Casei Prin$iare de Ho5en/ollern, ț ț
Sigmaringen, sau 2n $a/ul re!u/ului a$estora de a a$$e.ta tronul3 'n a$east+ situa ie, $on!orm arti$olului NA, ultimul ț
rege 2n !un$ ie are dre.tul de a .ro.une un .rin str+in dintr,o dinastie su1eran+ .rin$iar+ sau regal+ 1est,euro.ean+ ț ț
dre.t su$$esor la tron, su.us a.ro0+rii Parlamentului, $on!orm arti$olului NB3 Parlamentului 2i re1ine r+s.underea !inal+,
$on!orm arti$olului NB, s+ aleag+ un rege dintr,o dinastie domnitoare regal+ sau .rin$iar+ 1est,euro.ean+, da$+ a$esta,
$on!orm arti$olului NN, s,ar angaa 2n .reala0il s+ renun*e la $redin*a $atoli$+, s+ se $on1erteas$+ la religia ortodo8+ -i
s+ 2 i $reas$+ urma ii 2n religia ortodo8+, religia maoritar+ 2n Rom7nia3 ș ș
&u.+ $um se 1ede, a$east+ $onstitu*ie $on*ine .rin$i.iul legii sali$e 4 !emeile s7nt e8$luse a0 ini*io de la
su$$esiunea la tron 6 -i, $on!orm .rin$i.iului legii sali$e -i $on!orm .re1edrilor $onstitu*iei din ?B=D, ordinea de
su$$esiune la tronul Rom7niei, du.+ a0di$area regelui Mi5ai este urm+toarea:
,Prin ul Earl 9riedri$5 de Ho5en/ollern In3 ?BK=J ț
,Prin ul Ale8ander de Ho5en/ollern X=Z In3 ?BANJ ț X YZ3
&u.+ $um se 1ede, 2n a$east+ list+ 2nto$mit+ de Ho5en/ollerni, redat+ !ragmentar, nu !igurea/+ e8,regele Mi5ai -i
ni$i .rogeniturile sale 4 toate s7nt de se8 !eminin -i de$i nu .ot a1ea .reten*ii, ni$i .entru ele -i ni$i .entru .rogeniturile
lor 6, su$$esiunea la tronul Rom7niei !iind sta0ilit+ du.a a0di$area regelui Mi5ai de $+tre o 2ntrunire de !amilie,
.re/idat+ de .rin ul 9rederi$ #i$tor, e!ul $asei .rin$iare de Ho5en/ollern,Sigmaringen, $are a -i !ost de$larat ț ș
.re/umti1 urma- la tronul Rom7niei, o0*in7nd $5iar -i a$ordul e8,regelui Carol al II,lea3 'n a$est mod, $asa .rin$iar+ de
108
Ho5en/ollern le retr+gea s.riinul $elor doi !o-ti regi ai Rom7niei 4 Carol al II,lea -i Mi5ai 6 -i nu 2i mai sus*inea .entru a
redo07ndi tronul Rom7niei3 At7t tim. $7t .ers.e$ti1ele restaur+rii dinastiei de Ho5en/ollern 2n Rom7nia nu se
2ntre1edeau, nu au e8istat disensiuni dinasti$e, 2ns+, du.+ ?BAB, $7nd s,a 2ntre/+rit .osi0ilitatea restaur+rii $riminalei
dinastii de Ho5en/ollern, $5iar -i .rintr,o lo1itur+ de stat, e8,regele Mi5ai a intrat 2n 1rie -i a ata$at dur .reten*iile
rudelor sale, mai ales $+ 2n a$est demers era sus*inut -i de aroganta sa so*ie, Anna de <ur0on,Parma, $are
dis.retuie-te .o.orul rom7n $5iar mai mult de$7t e8,regele $riminal Mi5ai3
Su0 .resiunea $atoli$ei sale so*ii4ne$on1ertirea Annei de <ur0on,Parma la religia ortodo8+ nu,i .ermite s+ de1in+
regin+ a Rom7niei, 2ns+ $om.li$ea <3O3R3 nu demas$+ a$east+ !raud+ $onstitu*ional+ a e8,regelui Mi5ai6 e8,regele
Mi5ai a re!u/at s+ desemne/e un alt Ho5en/ollern $a .re/umti1 mo-tenitor al tronului Rom7niei -i, la s!7r-itul anului
?BBN, $7nd i s,a .ermis s+ re1in+ 2n *ar+, a desemnat,o .e .rima sa n+s$ut+, Margareta, su$$esoare la tronul
Rom7niei, s!id7nd $onstitu*iile demo$rati$e ale Rom7niei, .o.orul rom7n -i $5iar -i $utumele dinasti$e, $are i,au
.ermis 2n dou+ r7nduri s+ de1in+ regele nelegitim al Rom7niei3 Pe data de DC de$em0rie =CCN, 2ntr,o $eremonie
.ri1at+, e8,regele Mi5ai a .romulgat noul statut al a-a,/isei Case Regale, 2n $are se arat+: „Coroana Rom7niei 1a
tre$e de la e!ul Casei Regale4 adi$+ de la tr+d+torul e8,rege Mi5ai ;n3a36la .rimul n+s$ut 0+r0at, 4 se s.une $a are un Ș
!iu legitim, dar nere$unos$ut, 2ntru$7t nu a !ost n+s$ut de Anna de <ur0on,Parma, $i de .rima sa so*ie legitim+ , n3a36
i, 2n li.sa unui 0+r0at, la .rima n+s$ut+ !emeie 4 adi$+ !ii$a sa, Margareta ;n3a3 63 : %umai $a .rin a$est a-a,/is statut, ș
e8,regele Mi5ai a s!idat iar .o.orul rom7n -i $onstitu*ia din ?B=D, ignor7nd $u .ro!und dis.re* .re1ederea legii sali$e
din a$ea $onstitu*ie dar -i interdi$*ia sta0ilit+ de toate $onstitu*iile regaliste, $on!orm $areia mem0rii !amiliei regale nu
se .ot $+s+tori $u $et+*eni rom7ni3 S!id7nd a$este .re1ederi, e8,regele Mi5ai a $+s+torit,o .e !ii$a sa Margareta $u
a$torul rom7n Radu &uda -i a .ro$lamat,o mo-tenitoare a tronului Rom7niei HHH
&in $au/+ $+ ni$i una dintre !ii$ele sale nu s,a .utut $+s+tori $u un no0il o$$idental de ras+ su.erioar+ , a-a $um
doreau Ho5en/ollernii, -i, desigur, .entru a atrage -i sim.atia unor regali-ti rom7ni , a-a,/i-i na*ionali-ti H , $are au
a$$e.tat $a .rin a$east+ me/alian*+ sus.e$t+ s+ se reali/e/e o a.ro.riere, .rin $are tr+d+torul su.rem al .o.orului
rom7n, Mi5ai de Ho5en/ollern, 2n$ear$+ s+,-i trea$+ 2n .atrimoniul no0iliar -i un .le0eu rom7n, .entru a,-i legitima
ast!el $riminala inten*ie de a se numi Mi5ai al Rom7niei, trans!orm7nd ast!el Rom7nia 2n $eea $e nu a !ost ni$iodat+ : o
!eud+ no0iliar+ a igno0ilei !amilii de Ho5en/ollern3
Mai mult, la ?C mai =C??, .e !ondul temerilor 2ntemeiate, $on!orm $+rora unii re.re/entan*i ai Ho5en/ollernilor
germani ar dori s+ .reia e!ia a-a,/isei Case Regale rom7ne, e8,regele Mi5ai a ru.t leg+turile istori$e i dinasti$e $u ș ș
Casa .rin$iar+ de Ho5en/ollern,Sigmaringen, a s$5im0at igno0ilul s+u nume de !amilie din :de Ho5en/ollern et$3" 2n `al
Rom7niei` renun*7nd totodat+ la titlurile no0iliare de Ho5en/ollern,Sigmaringen, $are, ori$um, nu,i adu$eau ni$i un
.ro!it material3 'n a$est $onte8t mer$antil, e8,regele Mi5ai 2-i atri0uie $u arogant+ ma8im+ -i dis.re* .ro!und !a*+ de
.o.orul rom7n, numele *+rii .e $are el a tr+dat,o, .retin/7nd s+ !ie numit Mi5ai :al Rom7niei :3 Ast!el, arogantul
tr+d+tor al .o.orului rom7n, e8,regele Mi5ai de Ho5en/ollern, mai umile-te o dat+ .o.orul rom7n, renun*7nd .entru el
-i urma-ii s+i igno0ili la titulatura .rin$iara „de Ho5en/ollern" atri0uindu,-i 2ns+ $u de la sine .utere titulatura de Mi5ai al
Rom7niei, $a -i $7nd Rom7nia ar !i !ost 1reodat+ !euda teutonilor -i $a -i $7nd el ar mai !i rege 2n Rom7nia3 Mai mult,
$u $om.li$itatea antina*ional+ a 8eno!ilo$ra*ilor .oliti$ieni rom7ni, e8,regele $riminal Mi5ai a$ord+ a$est titlu no0iliar -i
tuturor .rogeniturilor sale, 0a $5iar -i .rogeniturilor .rogeniturilor sale, -i o .ro$lam+ .e aroganta sa so*ie regin+ a
10#
Rom7niei, 2n$+l$7nd toate normele dinasti$e -i s!id7nd arogant .o.orul rom7n, $are este mult .rea tolerant $u tr+d+torii
de *ar+, $u $riminalii -i $u denigratorii demnit+*ii na*ionale3Totodat+, e8,regele Mi5ai de Ho5en/ollern s!idea/+ -i
in!luenta <3O3R3, $+$i legea !undamental+ a regalit+*ii din Rom7nia .re1edea $lar $+ !amiliile regilor Rom7niei tre0uie
s+ renun*e la religia $atoli$+, s+ $unoas$+ lim0a rom7n+ -i s+ se $on1erteas$+ la religia ortodo8+, 2ns+ $atoli$a Anna
de <ur0on,Parma, so*ia sa, s!idea/+ a$east+ .re1edere -i re!u/+ $ategori$ s+ se $on1erteas$+ la ortod8ism -i s+
2n1e*e lim0a rom7n+3
Constat7nd ulterior $+ !ii$a sa Margareta nu este a$$e.tat+ $a 1iitoare su1eran+ a Rom7niei ni$i de $+tre unii
8eni!ilo$ra*i regali-ti rom7ni, $are in1o$+ legea sali$+ -i $onstitu*ia regalist+ din ?B=D, e8,regele $riminal mai s!idea/+
toate $utumele dinasti$e -i toate $onstitu*iile Rom7niei, a0rog7nd arogant toate $onstitu*iile Rom7niei ; de la 2ntemeierea
statului -i .7n+ 2n .re/ent , .ro$lam7ndu,l $a .re/umti1 mo-tenitor al s+u .e un oare$are %i$5olas, un engle/ n+s$ut de a
doua !ii$+ a e8,regelui Mi5ai3 A$est ne.ot al e8,regelui Mi5ai nu 2ntrune-te 2ns+ $ondi*iile „$alitati1e" .rin$iare, .re1+/ute
de $onstitu*ia regalist+ din ?B=D, 2ntru$7t tat+l s+u este .ro!esorul engle/ Ro0in Med!ort5,Mills $are nu are as$enden*+
.rin$iar+ -i de$i, $on!orm ultimei $onstitu ii regaliste din ?B=D, $onsiderat+ $ea mai demo$rati$+, %i$5olas este e8$lus de ț
la su$$esiune -i .entru $+ legea sali$+ e8$lude a0 ini*io .e ori$are dintre !ii$ele tr+d+torului e8,rege -i de$i, .e $ale de
$onse$in*+, ni$i .rogeniturile !ii$elor e8,regelui Mi5ai nu au dre.tul s+ in1o$e dre.tul lor dinasti$ de a a$$ede la tronul
Rom7niei, 2n $a/ul 2n $are Rom7nia ar mai rede1eni regat3
Contrar a$estor realit+*i, e8,regele Mi5ai l,a .ro$lamat dea .rin* mo-tenitor .e ne.otul s+u %i$5olas Med!ort5,Mills,
s$5im07ndu,i -i numele engle/es$ 2n „%i$olae al Rom7niei" -i, .rogram7ndu,l .e re.ede 2nainte, l,a determinat s+ 2n1e*e
ra.id lim0a rom7n+, uit7nd s+,l $on1erteas$+ -i la religia ortodo8+ 4 a-a $um .re1edeau toate $onstitu*iile regaliste ale
Rom7niei 6, 2ns+ arogantul „.rin*" de sorginte engle/eas$+ igno0il+ a 2n1+*at ra.id o .ro.o/i*ie uluitoare : „ #reau s+ !iu
1iitorul rege al Rom7niei H „ Ca -i $7nd, 2n se$ ((I, rom7nii ar mai !i la !el de nai1i -i de .rimiti1i $a 2n ?AMM -i ar mai
a$$e.ta s+ !ie $ondu-i de tot !elul de „.rin*i" se$ond 5and, din Germania sau, mai nou, din Anglia3 Tre0uie s+ men*ion+m
$+ .er!idul Mi5ai de Ho5en/ollern a mai !ost $+s+torit legitim, 2nainte de r+/0oi, $u o anume %erissa ^ane Irene <oRes
LQon, 2ns+ .er!i/ii :istori$i" 8eno!ilo$ra*i omit tenden*ios a$est am+nunt im.ortant al 0iogra!iei $riminalului Mi5ai de
Ho5en/ollern, de-i un anume &ieter Stan/eleit, $et+*ean german, sus*ine $a el este des$endentul igno0ilului e8,rege
Mi5ai -i 2n$ear$+ s+ o0*in+ 2n usti*ie re$unoa-terea sa $a urma- al $riminalului Mi5ai de Ho5en/ollern3
'n a$est sens, el a demarat o a$*iune uridi$+ 2n Rom7nia, .re/ent7nd instan*elor unele do$umente $are, sus*ine el,
demonstrea/+ indu0ita0il $a sinstrul Mi5ai de Ho5en/ollern a !ost $+s+torit legal $u engle/oia$a %erissa ^ane Irene
<oRes LQon3Ast!el, Stan/eleit a de.us la dosar un 2ns$ris, .re/entat $a Ra.ort al Cor.ului de &ete$ti1i nr3 &>??N din ?D
Se.tem0rie ?BDB, $e .oart+ 2nsemnul `stri$t se$ret` -i este semnat de $olonelul Ion #asiles$u, 2n $alitate de -e! al
Cor.ului de &ete$ti1i3 A$est do$ument des$rie, .otri1it lui Stan/eleit, des!e-urarea nun*ii din N se.tem0rie ?BDB, de la ora
B3DC, la .rim+ria din A/uga3 &e asemenea, .otri1it lui Stan/eleit, Marele #oie1od Mi5ai -i &omni-oara %erissa ^ane Irene
<oRes LQon au .+strat se$retul asu.ra $+s+toriei, din moti1e $unos$ute de ei dar nedi1ulgate3La $eremonia restr2ns+, .e
l7ng+ .rimarul ora-ului, $are a .re/idat $ununia, au mai !ost .re/en*i -i $7*i1a o!i*eri su.eriori ai gardei regale, .re$um -i
domni-oara de onoare a miresei, $are a !ost .rin*esa de Aosta, Irina, m+tu-a mirelui3 Stan/eleit arat+ $+ din rela*ia
.re/entat+ a re/ultat un singur $o.il, res.e$ti1 &ieter Stan/eleit, $are s,a n+s$ut .e =A noiem0rie ?BDB la m+n+stirea
110
Sinaia -i a !ost 0ote/at de .reotul $omunit+*ii, M3 Ro-es$u, la data de ? ianuarie ?B@C, la 0iseri$a ortodo8+ S!3 Ioan
<ote/+torul din lo$alitatea Carmen SQl1a3
%umele .rimit la 0ote/ a !ost a$ela de %i$olae,#asile, iar &ieter Stan/eleit sus*ine $+ de*ine o $o.ie a $erti!i$atului de
0ote/, din $are re/ult+ $+ .+rin*ii $o.ilului erau : Mi5ai, Mare #oe1od de Al0a Iulia -i doamna %erissa LQon3
E1ident, .er!idul Mi5ai de Ho5en/ollern sus*ine $+ Stan/eleit nu este !iul s+u, 2ns+ ni$i el -i ni$i istori$ii 8eno!ilo$ra*i
nu s.un da$+ sinistrul Mi5ai de Ho5en/ollern a !ost $+s+torit legal $u engle/oia$a %erissa LQon -i, mai ales, da$+ ea a
dat na-tere unui $o.il $are a !ost 2nregistrat o!i$ial $a !iu al $u.lului3Pentru a a!la ade1arul, Stan/eleit soli$it+ 2n usti*ie
.ronun*area unei 5ot+r7ri, .rin $are igno0ilul Mi5ai de Ho5en/ollern s+ !ie su.us e!e$tu+rii unei e8.erti/e medi$o,legale
ti. A&%, .entru a se sta0ili leg+tura 0iologi$+ dintre el -i .er!idul Mi5ai de Ho5en/ollern3
E1ident, igno0ilul -i .er!idul Mi5ai de Ho5en/ollern nu este de a$ord s+ se su.un+ a$estei e8.erti/e, deoare$e, 2n
$a/ul 2n $are se 1a demonstra stiin*i!i$ $+ Stan/eleit este !iul s+u 0iologi$ -i se 1or g+si do$umente $are demonstrea/+
indu0ita0il $+ el a !ost $+s+torit legal $u engle/oai$a %erissa LQon, !ii$a sa, Margareta -i ne.otul s+u, %i$5olas Med!ort5,
Mills nu 1or mai a1ea dre.tul s+ .retind+ a !i desemna*i $a .re/umti1i mo-tenitori la tronul Rom7niei, 2n $a/ul 2n $are
Rom7nia ar rede1eni monar5ie3
Pentru liota 8eno!ilo$arat+ regalist+ $ea mai radi$al+, !ormat+ din 8enomania$ii 8eno!ilo$ra*i, nu $ontea/+ $+ e8,regele
$riminal Mi5ai s!idea/+ toate $utumele dinasti$e -i legile 2n 1igoare 2n Rom7niaF nu $ontea/+ ni$i $+ Mi5ai de
Ho5en/ollern a !ost $el mai $riminal dintre regii dinastiei -i $el mai mare tr+d+tor al .o.orului rom7n333 (enomania$ii
8eno!ilo$ra*i rom7ni, .ar$ti$7nd o !uri0und+ $am.anie de !alsi!i$are a istoriei dinastiei de Ho5en/ollern, 2n general, -i, mai
ales, o ires.onsa0il+ -i $riminal+ $am.anie !uri0und+ de !asi!i$are total+ a istoriei domniei $elui mai $riminal dintre
Ho5en/ollerni, .ra$ti$7nd imundul $ult al .ersonalit+*ii, eroi/7ndu,l ne$ontenit .e e8,regele Mi5ai, , uneori .rin 1i$timi/are
,, des!+-oar+ o sus*inut+ $am.anie antire.u0li$an+, .entru a usti!i$a antina*ionala -i ira*ionala 8eno$ra*ie
5o5en/ollernist+3 Toate a$este !alsuri istori$e s7nt !olosite $u .er!idie de 8enomania$ii 8eno!ilo$ra*i regali-ti rom7ni .entru
a,i eroi/a .e $riminalii regi ai Rom7niei -i .entru a as$unde ade1aratele -i osni$ele .ortrete imorale ale lor, .re$um -i
.entru a as$unde $rimele 2m.otri1a .o.orului rom7n, sa17r-ite de $riminalii regi ai Rom7niei 2n $ei A? de ani ai dinastiei
de Ho5en/ollern3
Pentru a,i eroi/a .e a$e-ti $riminali, 2n s$o.ul mani.ul+rii .o.orului rom7n, -i .entru a determina $re-terea sim.atiei
.o.orului !at+ de $riminalul e8,rege Mi5ai, 8enomania$ii 8eno!ilo$ra*i regali-ti 2l 1i$timi/ea/+ -i 2l eroi/ea/+ .e $el mai
$riminal dintre regii Rom7niei, dar, datorit+ a17ntului a$tual al te5ni$ilor in!orma*iei, $are nu mai !a$ilitea/+ $en/ura total+,
tot mai mul*i rom7ni au a$$es mai !a$il la $unoa-terea realit+*ilor istori$e ale dinastiei de Ho5en/ollern F realit+*i
as$unse de regali-ti de la 2ntemeierea dinastiei -i .7n+ 2n .re/ent, -i as$unse $5iar -i de $+tre $omuni-ti, du.a a0di$area
regelui Mi5ai3 'n a$este $ondi*ii, este de 2nteles , dar nu tre0uie s+ !ie -i a$$e.tat+ , !uri0unda $am.anie antire.u0li$an+
a 8enomania$ilor 8eno!ilo$ra*i regali-ti rom7ni, $are au $on-tienti/at $+ de-i ei !oloses$ intens $ele mai moderene te5ni$i
de mani.ulare, .o.ularitatea e8,regelui Mi5ai -i a .rogeniturilor sale este la $ote de a1arie3 &is.un7nd du.a 0unul lor .la$
de !onduri 0ugetare, .use la dis.o/itie de 8eno!ilo$ra*ii gu1ernan*i ires.onsa0ili, $are 2n$al$+ 1+dit $onstitu*ia *+rii, .e $are
au urat $redin*+ statului rom7n, ires.onsa0ilii .oliti$ieni rom7ni .un la dis.o/i*ia 8enomania$ilor 8eno!ilo$ra*i $5iar
.osturile .u0li$e de radio -i de tele1i/iune, .e $are 8enomania$ii le !oloses$ $u m7r-+1ie, .entru a .ermanenti/a 2n
111
mentalul $ole$ti1 al rom7nilor igno0ilele .ersonae ale $riminalei dinastii de Ho5en/ollern, .re/entate in1aria0il $a
.ersonae .o/iti1e3
Cu toate $+ a$e-ti .si5o.a*i in!iltra*i 2n mass,media .oliti/ea/+ tele1i/iunea -i radioul .u0li$e 4 a$*iune inter/is+ de
legile a$tuale 6 dinastia de Ho5en/ollern .ierde sim.atia rom7nilor -i 2n .re/ent, $+$i, $u toat+ $am.ania de mani.ulare
agresi1+, de denigrarea a !ormei re.u0li$ane, .urtat+ de 8enomania$ii 8eno!ilo$ra*i regali-ti, Ho5en/ollernii nu mai s7nt
sim.ati/a*i ni$i de ?C L din .o.ula*ia Rom7niei3
Tre0uie s+ $onsemn+m $+, $u $om.li$itatea 1+dita sau ta$it+ a .oliti$ienilor $oru.*i, 4monar5ia este garant+ a
$oru.*iei 6 8enomania$ii 8eno!ilo$ra*i 5o5en/ollerni-ti din Rom7nia se str+duies$ s+ legitime/e 2n !el -i $5i. a$east+ noua
tentati1+ de lo1itur+ de stat, .re$oni/at+ de e8,regele Mi5ai la DC de$3=CCN, $are -i,a .ermis s+ ela0ore/e dea germenii
1iitoarei lo1ituri de stat, .rin a-a,/isul statut al $asei regale, .rin $are e8,regele Mi5ai dore-te s+,-i institu*ionali/e/e
.uterea 2n Rom7nia3 Pentru el -i .entru .rogeniturile sale -i $5iar -i .entru .rogeniturile .rogeniturilor sale, instituind,
modi!i$7nd -i sus*in7nd a0erantele $utume dinasti$e, atun$i $7nd 2i s7nt !a1ora0ile, dar 2n$+l$7ndu,le dis.re*uitor atun$i
$7nd 2i s7nt .otri1ni$e -i 2i inde.+rtea/+ , .e el -i .e urma-ii lui , de la tronul Rom7niei3
&u.+ $um se 1ede, de-i e8,regele Mi5ai mai este rege numai 2n mor0ida sa imagina*ie -i 2n mentalul $ole$ti1 al
8enomania$ilor 8eno!ilo$ra*i din Rom7nia, e8,regele Mi5ai se su0stituie .o.orului rom7n -i 2-i .ermite s+ .re!igure/e
.o.orului rom7n un 1iitor sum0ru3 Re1olt+toare este nu numai atitudinea rasist+ -i arogant+ a e8,regelui Mi5ai, 4rasism
so$ial, $+$i el .retinde $+ are s7nge al0astru, dar -i etni$, deoare$e el este etni$ german, de rasa su.erioar+, .retinde el,
de$i nu este etni$ rom7n, de ras+ in!erioar+ 6 $are 2-i !undamentea/+ a0erantele .retentii de a st+.7ni Rom7nia $u
a$este a-a,/ise argumente rasiste etni$o,so$iale, $i -i !a.tul $+ el .retinde $+ -i igno0ii s+i urma-i au dre.tul de a,-i
a.ro.ria o *ar+ ;Rom7nia ; .e $are el a tr+dat,o 2n dese r7nduri3
Re1olt+toare este -i atitudinea 8enomania$ilor 8eno!ilo$ra*i, .re$um -i atitudinea s!id+toare a .oliti$ienilor rom7ni,
4 regali-ti sau re.u0li$ani6$are a$$e.t+ -i su*in $u la-itate a$east+ tentati1+ de lo1itur+ de stat, .us+ la $ale de e8,regele
Mi5ai -i de 8enomania$ii 8eno!ilo$ra*i, $are sa!idea/+ $u arogan*+ .o.orul rom7n, $are are dre.tul inaliena0il de a,-i
5ot+r2 singur 1iitorul3 'n a$est $onte8t, este $lar $+ a$east+ tentati1+ de lo1itur+ de stat re.re/int+ de !a.t un gra1 atentat
la 1iitorul rom7nilor -i al Rom7niei -i tre0uie sto.at+ .7n+ nu este .rea t7tr/iu, 2m.iedi$7nd ast!el o nou+ alienare
8eno$rat+ a .o.orului rom7n : dorit+ de e8,regele Mi5ai -i de 8enomania$ii 8eno!ilo$ra*i rom7ni, $are a-tea.t+ $u
.er!idie momentul .rielni$ lor, .entru a de$lan-a o real+ lo1itur+ de stat, $are s+ !a$ilite/e restaurarea $riminalei dinastii
de Ho5en/ollern 2n Rom7nia3

LO#ITURA &E STAT &I% ?AAA
A$east+ lo1itur+ de stat a !ost organi/at+ de :O.o/i*ia unit+" ,$are urm+rea s+ o0*in+ .uterea .rintr,o lo1itur+ de stat,
2ntru$7t I3C3<r+tianu nu era dis.us s+ renun*e la .utere, at7t tim. $7t era sus*inut de Carol I3 Se -tie $+ <r+tianu s,a
me*inut la .utere $u s.riinul nedisimulat al su1eranului, $are a$$e.ta ta$it !alsi!i$area re/ultatelor reale ale .ro$eselor
ele$torale, .rin $are li0eralii 0r+tieni-ti erau desemna*i de $+tre Carol mereu 2n1ing+tori3 Ast!el, li0eralii 0r+tieni-ti au
112
de*inut a0u/i1 .utrea e8e$uti1+ .este un de$eniu3 Pentru a a1ea a$$es la .utere, :O.o/i*ia unit+" a ini*iat -i organi/at
mai 2nt7i am.le mi-$+ri anti0r+tieniste, antigu1ernamentale, in1o$7nd 2n$+l$area $onstitu*iei de $+tre rege -i de $+tre
<r+tianu3 &e !a.t erau mi-$+ri so$iale reale, dar $are erau mani.ulate $u .er!idie de :O.o/i*ia unit+", $are urm+rea $a
.rin mani.ularea a$estor mi-$ari so$iale s+ o0*ina a1natele .oliti$e dorite3 A$este am.le mi-$+ri so$iale ini*iate de
:O.o/i*ia unit+" a1eau s+ $ulmine/e 2ns+ $u r+s$oala *+ranilor din ?AAA, de$lan-at+, du.+ unele surse, $5iar de $+tre
:O.o/i*ia unit+"3
&u.a $um se -tie, a$east+ lo1itur+ de stat, de$lan-at+ $a o mi-$are so$ial+, a !ost de !a.t un 0umerang .oliti$,
2ntru$7t <r+tinau, $are nu a mai !ost sus*init de Carol I, -i,a dat demisia, iar $riminalul rege Carol I a 2n$redin*at .uterea
o.o/i*iei unite, 2n$al$7nd $onstitu*ia3 :O.o/i*ia unit+", a1id+ de .utere, nu a mai .rotestat 2m.otri1a 2n$+l$+rii
$onstitu*iei de $+tre rege -i s,a dedat la sama1olni$ii anti$onstitu*ionale, re.rim7nd s7ngeros r+s$oala *+ranilor3 &u.+
$e r+s$oala a !ost 2n+0u-it+ 2n s7nge, :O.o/i*ia unit+" a !ost a$u/at+ de i.o$ri*ii li0erali de geno$idul *+r+nes$, de-i
gu1ernan*ii :O.o/i*iei unite : au !ost sus*inu*i -i de li0erali .entru a de/amorsa r+s$oala, $are, de !a.t, a !ost generat+
$5iar de e8.loatrea nemiloas+ a *+ranilor 2n tim.ul lungii gu1ern+ri li0erale -i, $5iar da$+ *+ranii au !ost asasina*i de
:O.o/i*ia unit+", auns+ intem.esti1 -i ne$onstitu*ional la gu1ernare, 1ina de$lan-+rii -i re.rim+rii r+s$oalei de la ?AAA
a.ar*ine deo.otri1+ tuturor .oliti$ienilor 1remii, 2n !runte $u $riminalul rege Carol I3
A$east+ lo1itur+ de stat a !ost .lagiat+ 2n iarna =C??,=C?=, $7nd, la <u$ure-ti -i 2n alte ora-e mari din *ar+, au a1ut
lo$ intermina0ile .roteste, 4a.arente mi-$ari so$iale, dar 2n !a.t am.le mani!estari .oliti$e anti <+ses$u 6 organi/ate tot
de o.o/i*ia unit+, rede!int+ $a U3S3L3 4 Uniunea so$ial,li0erala 6 3 &esi U3S3L3 a 0en!i$iat de o organi/are ti.i$ stalinist+
-i a !olosit intens mass,media .entru a in$ita .o.ula*ia *+rii, nu a reu-it s+ 2n-ele 1igilen*a .o.orului, rom7nii
$on-tienti/7nd ra.id $+ a$ele demonstra*ii erau regi/ate de U3S3L3, $are urm+rea numai reali/area unor .er1erse
s$o.uri .oliti$e .artini$e3 Constienti/7nd $+ o.o/i*ia este la !el de indi!erent+ $a -i .uterea !a*+ de dolean*ele reale ale
.o.ula*iei -i $+ a$ele demonstra*ii urm+res$ numai a$a.ararea .uterii de $+tre o.o/i*ie, $et+*enii rom7ni nu au .utut !i
mani.ula*i de o.o/i*ie -i a$ele demonstra*ii, 2ndelung mediati/ate de mass,media o0ediente o.o/i*iei, au s!ir-it !ar+ a,-i
atinge s$o.ul3 Cu toate a$estea, 2n =C?= U3S3L a reu-it s+ demare/e o lo1itur+ de stat,,.rin reali/area unei maorit+*i
.arlamentare ,, $are i,a .ermis s+ organi/e/e sus.endarea .re-edintelui <+ses$u, in1o$7nd $u .eri!idie 2n$+l$area
$onstitu*iei de $+tre .re-edinte3 Pentru $a sus.endarea s+ !ie e!e$ti1+, era ne$esar $a -i Curtea Constitu*ional+ a
Rom7niei s+ se .ronun*e 2n !a1oarea sau $ontra a$estei in*iati1e a U3S3L3 -i , .rin mani.ulare magistra*ilor de la
C3C3R3, s,a o0*inut un 1erdi$t a.arent legal, .rin $are .re-edintele <+ses$u era a$u/at $+ ar !i 2n$+l$at $onstitu*ia3
U3S3L3 -i C3C3R nu urm+reau 2ns+ latura uridi$+ a 2n$+l$+rii $onstitu*iei -i, e1entual , $ondamnarea .enal+ a
.re-edintelui, $i urmareau doar o0*inerea unor a1anate .oliti$e, $are s+ .ermit+ doar destituirea .re-edintelui
<+ses$u3 'n a$est s$o., a !ost organi/at un re!erendum 4 .entru a $rea a.aren*a unei legalit+*i 6 -i, $u toate $+
re/ultatele reale ale re!erendumului au !ost !alsi!i$ate de U3S3L3 , nu s,a o0*inut numarul legal de 1oturi, ne$esar .entru
destituirea .re-edintelui, -i atun$i U3S3L a 2n$er$at s+ m+sluias$+ -i mai mult re/ultatele 1otului, !alsi!i$7nd .ost !a$tum
listele de aleg+tori, .entru a se reali/a $1orumul $onstitu*ional3 &e-i .7n+ la urm+ U3S3L a !+$ut .asul 2na.oi, renun*7nd
la demiterea ne$onstitu*ional+ a .re-edintelui, U3S3L3 a .reluat .uterea -i a organi/at alegerile din =C?=3 Pre-edintele
a r+mas 2n !un$*ie, 2ns+ a$east+ e-uat+ tentati1+ de lo1itur+ de stat a -i!onat imaginea Rom7niei, o$$identalii
$onsider7nd $+ Rom7nia este o *ara $u gra1e $aren*e demo$rati$e, .er.etuate de $+tre to*i .oliti$ienii $are aung la
gu1ernare3
113
Re/ult+ $+ tentati1a de lo1itur+ de stat din =C?= a !ost .lagiat+ integral du.+ lo1itura de stat din ?AAA -i, $a -i atun$i,
$ei $are au ini*iat,o -i au organi/at,o au auns la .utere, dar a$*iunile anti$onstitu*ionale ale U3S3L3 nu au !ost urmate -i
de am.le re1endi$+ri -i mi-$+ri so$iale, $a 2n ?AAA3

LO#ITURA &E STAT &I% ?BDC
A$east+ lo1itur+ de stat nu se deose0este de alte lo1ituri de stat ini*iate $5iar de !amilia regal+ din Rom7nia, -i ar
.utea !i de!init+ $a o lo1itur+ antidinasti$+, .re$um : lo1itura de stat .rin $are I3C3 <r+tianu l,a desemnat .e ne1olni$ul
9erdinand .re/umti1 mo-tenitor F lo1itura de stat .rin $are mo-tenitorul legal al lui 9erdinand, Carol, a !ost 2nde.+rtat
de la su$$esiune de omni.re/entul -i .er!idul 8eno!ilo$rat I3I3C3 <r+tianu3 Se -tie $+ du.+ moartea lui 9erdinand
.eri!i/ii .oliti$ieni rom7ni l,au 2n$oronat rege .e minorul Mi5ai, instituind regen*a, 2ns+ Carol a $ontestat a$east+
2nde.+rtare de la tron -i, $u autorul lui Maniu, a organi/at lo1itura de stat din ?BDC, .rin $are l,a detronat .e !iul s+u
minor -i s,a .ro$lamat rege, 2n $iuda o.o/i*iei !uri0unde a li0eralilor3 &intre to*i regii Rom7niei, Carol al II,lea a ini*iat
$ele mai dure lo1ituri de stat, el !iind ade.tul a0solutismului regal, $+$i urm+toarea lo1itur+ de stat ini*iat+ de Carol a
!ost lo1itura de stat din ?BDA, .rin $are Carol a 2n!iin*at .artidul uni$, el !iind -i .rimul di$tator legal al Rom7niei3 &omnia
lui Carol al II,lea s,a 2n$5eiat tot .rintr,o lo1itur+ de stat, 2n ?B@C, ini*iat+ -i reali/at+ $5iar de $ei $+rora Carol le
2n$redin*ase .uterea : legionarii -i Ion Antones$u3 A$e-tia l,au o0ligat .e Carol al II,lea s+ a0di$e 2n !a1oarea !iului s+u
Mi5ai, $are a rede1enit rege, 2ns+ ne$onstitu*ional -i de$i nelegal3
LO#ITURILE &E STAT ALE REGELUI MIHAI
T7n+rul rege a mo-tenit de la tatal s+u dis.re*ul !at+ de $onstitu*ie -i !at+ de .o.orul rom7n, domnia lui, 2n$e.ut+ .rin
lo1itura de stat din ?B@C !iind mar$at+ de alte lo1ituri de stat, du.+ $um urmea/+ :
, Lo1itura de stat din ian3?B@?, $unos$ut+ 2n istorie $a re0eliunea legionar+ F
, Lo1itura de stat din =D august ?B@@, $unos$ut+ 2n istorie $a MAREA TRG&ARE &E LA =D AUGUST ?B@@, $are a !ost
$onsa$rat+ de $omuni-tii rom7ni $a Marea Re1olu*ie Anti!as$ist+ -i Antiim.erialist+F
, A0olirea monar5iei 2n ?B@N, $are este $onsiderat+ de e8,regele Mi5ai tot o lo1itur+ de stat, de-i 2n realitate el a
renun*at de 0un+1oie la tronul Rom7niei, 2n s$5im0ul unei su0stan*iale sine$uri, 2ns+ deoare$e .rin a0di$area regelui
114
Mi5ai s,a 2ntemeiat re.u0li$a, mul*i istori$i $onsider+ $+ -i momentul DC de$3?B@N tre0uie $onsiderat tot o lo1itur+ de
stat, regi/at+ 1+dit de im.erilai-tii so1ieti$i, $are o$u.au atun$i Rom7nia3
Ultima lo1itur+ de stat din istoria Rom7niei este $unos$uta lo1itur+ de stat din de$3?BAB, numit+ 2n$+ im.ro.riu
re1olu*ie3 A$ele am.le mi-$ari ale .o.ula*iei au !ost regi/ate -i mani.ulate de $ei $are au organi/at lo1itura de stat,
demarat+ la Timi-oara .rintr,un simula$ru de mi-$are .o.ular+, regi/at de se$uritate -i de e-alonul doi al P3C3R3 de$i
2n de$3?BAB nu a a1ut lo$ ni$i o re1olu*ie, $5iar da$+ du.+ a$eea s,a s$5im0at regimul so$ialist -i s,a reintrodus
.luri.artidismul3
&u.a $um se o0ser1+, 1ia*a .oliti$+ 2n Rom7nia dinasti$+ 4 2ntre detronarea lui Cu/a din ?AMM -i a0di$area regelui
Mi5ai, din ?B@N 6 a !ost deose0it de agitat+, !iind mar$at+ de dese lo1ituri de stat, organi/ate de $amarilele regale, regii
de Ho5en/ollern ai Rom7niei !iind $o.le-iti de 1enaliatea -i ra.a$itatea s.e$i!i$e Ho5en/ollernilor, *elurile reale ale lor
!iind doar 2m0oga*irea .ro.rie, .rin s+r+$irea .o.orului -i $5iar .rin alienarea demnit+*ii na*ionale a .o.orului rom7n -i
a inde.enden*ei *+rii, .e $are le o!ereau $u de/in1oltur+ $elui $are le .l+tea mai 0ine tr+darea3
Reiter7nd lo1iturile de stat din Rom7nia regalist+, 1om $onstata $a 2ntre lo1itura de stat din?AMM -i $ea din ?B@N, 2n
Rom7nia au a1ut lo$ dese lo1ituri de stat, ini*iate !ie de regi, !ie de .oliti$ienii e8no!ilo$ra*i3 Toate a$este lo1ituri de stat
au !ost antina*ionale -i au urm+rit numai .er.etuarea 2n !runtea statului a $iminalilor regi de Ho5en/ollern -i a slugilor
lor 8enomania$e:tr+d+torii .oliti$ieni rom7ni $oru.*i3Ast!el, du.+ ?AMM, .rima lo1itur+ de stat a !ost desemnarea
ne$onstitu*ional+ lui 9erdinand $a 1iitor rege .re/umti1 al Rom7niei F urm+toarea lo1itur+ de stat a !ost instituirea
regen*ei, .rin $are minorul Mi5ai de1enea rege al Rom7niei F a$east+ lo1itur+ de stat a generat a.oi o alt+ lo1itur+ de
stat, .rin $are regen*a a !ost des!iin*at+, regele minor a !ost detronat iar Carol al II,lea a de1enit rege F Carol al II,lea a
organi/at lo1itura de stat .rin $are a instituit 2n Rom7nia a0solutismul regal F legionarii -i Ion Antones$u au organi/at
lo1itura de stat .rin $are Carol al II,lea a !ost o0ligat s+ a0di$e, Mi5ai de Ho5en/ollern rede1nind regeF legionarii -i
regele Mi5ai au organi/at re0eliunea legionar+, .rin $are se urm+rea a$a.ararea .uterii de $+tre legionari -i resta0ilirea
.rerogati1elor regale ale regelui Mi5ai, u/ur.ate de arogantul Antones$u F lo1itura de stat .rin $are Rom7nia ru.ea
alian*a $u Germania !as$ist+ -i alia*ii s+i -i se alia $u Im.eriul 0ol-e1i$ F
&u.+ $um se 1ede, desele lo1ituri de stat din tim.ul male!i$ei dinastii de Ho5en/ollern din Rom7nia de/mint
indu0ita0il .ro.aganda antina*ional+, ini*iat+ -i sustinut+ mereu de 8enomania$ii regali-ti, $are .retind i.o$rit -i
.ro.agandisti$ $+ regalitatea 8eno$rat+ de Ho5en/ollern ar !i asigurat sta0ilitatea .oliti$+ -i dinasti$+ 2n Rom7nia3
MARI ESCROCHERII 9I%ACIARE
11(
&e,a lungul tim.ului, a$5i/i*iile de te5ni$+ militar+ de $+tre armata rom7n+ au generat dese $ontro1erse i ș
s$andaluri .oliti$e, .re/entate uneori -i de mass,media3 'n$+ din se$olul al (I(,lea, $7nd a1eau lo$ .rimele tentati1e de
$reare a unor !or e armate moderne 2n Rom7nia, s$andalurile !inan$iare, sus.i$iunile de !raud+ 0ugetar+ i a$u/a iile ț ș ț
de $oru.*ie, !+$ute de regul+ de o.o/i*ie, 1i/au $alitatea .re$ar+ a materialelor a$5i/i*ionate, .re*urile e8agerate, .l+tite
de statul rom7n et$3 Modalit+*ile utili/ate erau a$elea-i, !iind .lagiate -i 2n .re/ent de .oliti$ienii 4i6res.onsa0ili : $osturi
um!late, .+gi o$ulte i $omisioane „legale", li$ita ii !alsi!i$ate, $lau/e total ne!a1ora0ile statului rom7n -i, mai ales, ș ș ț
$um.+rarea te5ni$ii militare .rin intermediari du0io-i, $are $um.+rau ie!tin de la 17n/+torul ini*ial -i re1indeau !oarte
s$um. statului rom7n3
'n a$est $onte8t, mention+m $7te1a ast!el de a!a$eri du0ioase, derulate de o!i$ialit+*ile din Rom7nia .ostde$em0rist+
: „A!a$erea Motorola", $are s,a derulat 2n ?BBCF „A!a$erea Puma" din anul ?BBK et$3
'n $ontinuare 1om anali/a dou+ $a/uri mai im.ortante, a.roa.e identi$e, .rin $are statul rom7n a !ost !raudat 2n
tim.ul dinastiei de Ho5en/ollern, $u $om.li$itatea regilor, modalit+*ile de atun$i !iind .lagiate -i de gu1ernan*ii
.ostde$em0ri-ti3

A9ACEREA STROUS<ERG

Cel mai .ro0a0il, .o.orul rom7n, e8.loatat nemilos de .oliti$ienii li.siti de s$ru.ule, $are au $ondus -i $ondu$
Rom7nia, nu 1a a!la ni$iodat+ toate detaliile legate de $ele mai oneroase $ontra$te ale statului, .re$um $ontra$tul
dintre statul rom7n -i !irma Strous0erg, sau $ontra$tul $u !irma ameri$an+ <e$5tel, 2ns+ o anali/+ .aralel+ 2ntre $ele
dou+ mari es$ro$5erii, $5iar su$$int+, de/1aluie $+ oneroasa a!a$ere <e$5tel a !ost .lagiat+ 2n totalitate du.+ la !el de
oneroasa a!a$ere Strous0erg, de-i 2ntre $ele doua mari es$ro$erii este o mare distan*+ 2n tim.3
&e-i Carol I a !ost .re/entat de $+tre .u$i-tii de la ?AMM dre.t garantul legalit+*ii -i al $ore$titudinii .oliti$e, im.li$area
sa dire$t+ , 2n$+ de la 2n$e.utul domniei sale , 2n megaes$ro$5eria !inan$iar+ denumit+ „A!a$erea Strous0erg
„ demonstrea/+ !oarte $lar $+ solu*ia imoral+ a domnitorului str+in .e tronul Rom7niei a !ost a0 ini*io o solu*ie
antirom7neas$+, deose0it de .+gu0oas+ .entru !inan*ele statului -i deose0it de .ro!ita0il+ .entru !amilia lui Carol I -i
.entru $oru.*ii .oliti$ieni 8eno!ilo$ra*i 3
Per!idia lui Carol iese -i mai $lar 2n e1iden*+, da$+ a1em 2n 1edere $+ a$east+ megaes$ro$are a statului rom7n a !ost
.us+ la $ale de Ho5en/ollerni 2n$+ 2nainte de instalarea .rusa$ului Earl $a domn al Rom7niei, $+$i 2n$+ de la 2n1estirea
lui $a domn, la ?C>== mai ?AMM, $u .rileul de.unerii ur+m7ntului 2n !a*a Parlamentului, Carol *ine o $u17ntare 2n $are
2-i e8.une .ro.riul sau .rogram di0oli$, demagogi$, de trans!ormare a Rom7niei 2ntr,un stat euro.ean, su0liniind $u
.er!idie, .rintre altele, $+ .entru atingerea a$estui de/iderat maor al moderni/+rii *+rii, este ne$esar+ $onstruirea unei
re*ele de $+i !erate, el de$lar7nd i.o$rit atun$i : :Este $el mai 0un milo$ de a a$ti1a .rodu$*ia, de a !a1ori/a tra!i$ul -i
de a !a1ori/a r+s.7ndirea luminilor333 :
116
%umai $+ e1olu*ia demersurilor .rin$iare .entru moderni/area Rom7niei demonstrea/+ $+, de !a.t, .rusa$ul urm+rea
doar 2m0og+*irea !amiliei sale, a$est as.e$t antirom7nes$, a$est atentat la !inan*ele *+rii, !iind demonstrat de
modalit+*ile nelegale .rin $are s,a reali/at $on$esionarea a$estui .roie$t, 4deose0it de .+gu0os .entru statul rom7n 6,
unui $onsor*iu .rusa$, $ondus de $+tre Heinri$5 Strous0erg3
&u.+ $um se 1ede, .roas.+tul .rin$i.e .rusa$ nu a .ierdut tim.ul -i, d7nd do1ad+ de oneroas+ $eleritate german+,
a demarat $ea mai mare es$ro$5erie a tim.ului, $are i,a .ermis lui Carol s+ !ure 0ani .u0li$i .2n+ 2n ?AAB, $7nd statul
rom7n a r+s$um.+rat de la onero-ii in1estitori germani toate dre.turile $edate lor de $+tre $riminalul Carol3
Consor*iul $ondus de Heinri$5 Strous0erg a .rimit 2n ?AMA din .artea statului rom7n dre.tul de a $onstrui $alea !erat+
.e ruta Roman,<u$ure-ti,#7r$ioro1a, 2n lungime total+ de B?@,A Vilometri, .e $are $onsor*iul se o0liga s+ o
$onstruias$+ 2ntr,un $in$inal, o0*in7nd totodat+ -i $on$esionarea .e BB de ani a e8.loat+rii liniei !erate res.e$ti1e3
Inten*ia lui Carol de a 2n/estra Rom7nia $u o re*ea !ero1iar+ am.l+ era $onsiderat+ 2n a$el moment $a !iind deose0it
de ne$esar+, at7t .entru .o.ula*ie, $7t -i .entru statul rom7n -i, de a$eea, .o.ula*ia -i .oliti$ienii 8eno!ilo$ra*i au
salutat $u entu/iasm a$east+ ini*iati1+ .rin$iar+ a lui Carol, $onsider7nd,o o ini*iati1+ altruist+ a -e!ului statului, $are
ast!el se im.li$a .ersonal 2n eman$i.area .o.orului rom7n3 Po.orul nu -tia 2ns+ $+ 2n s.atele a$estui .rogram al lui
Carol, a.arent altruist, se a!lau at7t interesul maor al noului su1eran de a $+.+ta un oare$are .restigiu intern $a
domnitor al Rom7niei, $7t -i interesle !inan$iare enorme ale $onsor*iului $ondus de Strous0erg, $are nu era interesat de
eman$i.area .o.orului rom7n, $i era interesat de !raudarea !inan*elor statului rom7n3
Si atun$i ori$e $on$esiune .u0li$+ din Rom7nia tre0uia !+$ut+, $on!orm $onstitu*iei, doar .rin organi/area de $+tre
statul rom7n a unor li$ita*ii .u0li$e interna*ionale3 Gu1ernul de atun$i s,a $on!ormat .re1ederilor $onstitu*ionale -i a
organi/at o li$itatie interna*ionala, la $are s,au 2ns$ris mai multe $om.anii str+ine , o $om.anie s.aniol+ -i alte $7te1a
$om.anii austrie$e , dar, 2nainte $a li$ita*ia s+ ai0+ lo$, Carol I a im.us di$tatorial gu1ernului un $on$urent,sur.ri/+,
adi$+ to$mai $onsor*iul .rusa$ <3H3 Strous0erg, la $are de*ineau a$*iuni .ersonae mar$ante din marea no0ilime
german+, .rintre $are : .rin*ul Hugo de Ho5enlo5e, .rin*ul Carol Anton de Ho5en/olern,Sigmaringen, adi$+ tat+l
noului domnitor al Rom7niei, $eea $e domonstrea/+ indu0ita0il $+ a!a$erea Strous0erg a !ost, de !a.t, o a!a$ere a
!amiliei de Ho5en/ollern, ini*iata -i regi/at+ de $+tre a$east+ .er!id+ !amilie .rusa$+, aleas+ de I3C3<r+tianu .entru a !i
st+.7n+ a0solut+ .este destinele multor genera*ii de rom7ni3
Gu1ernul a a$$e.tat !+r+ re/er1e a$east+ ingerin*+ sama1olni$+ a lui Carol -i a 2n$5eiat $u Strous0erg $el mai .+gu0os
$ontra$t .osi0il, $are !a1ori/a $onsor*iul -i o0liga statul rom7n s+ .l+teas$+ lu$r+rile la .re*uri !i$ti1e, de $7te1a ori mai
mari de$7t erau .re*urile reale .ra$ti$ate atun$i 2n Euro.a3 Carol I, 2n$uraat de o0edien*a gu1ernului, mai $omite o
nou+ ingerin*+, .atron7nd dire$t es$ro$5eria, aso$iindu,se $u Am0ronn, -am0elanul tat+lui s+u, .e $are l,a numit
$onsilier al s+u -i $5iar re.re/entant al statului rom7n, a$ord7ndu,i str+inului Am0ronn .uteri dis$re*ionare 2n
gestionarea 0anului .u0li$ al Rom7niei3
11"
E1ident, a$east+ es$ro$5erie „.rin$iar+" era legali/at+ de $+tre .oliti$ienii 8eno!ilo$ra*i, o0edien*i .rusa$ului, .rintr,o
lege .u0li$at+ 2n Monitorul O!i$ial din == se.tem0rie, $are .re1edea $onstruirea urm+toarelor linii !erate de $+tre
$onsor*iul „.rin$iar" Strous0erg :
?3 Roman ; M+r+-e-ti ; Te$u$i, $u rami!i$a*ia Te$u$i ; <7rlad
=3 Gala*i ; <r+ila ; <u/+u ; Ploie-ti ; <u$ure-ti
D3 <u$ure-ti ; Pite-ti ; Slatina ; Craio1a ; Turnu Se1erin ; #7r$ioro1a
Costul .e Vilometru al re*elei !ero1iare urma s+ !ie de =NC3CCC lei aur, adi$+ un total de =@N3CCC3CCC de lei, .entru
lungimea magistralei de B?@,A Vm3, in$lusi1 2ntregul in1entar !i8 -i mo0il, 2ns+ din a$est $ontra$t se 1edea $+ 1aloarea
.e Vilometru de $ale !erat+, im.us+ de !irma austrai$+, era de $7te1a ori mai mare de$7t 1aloarea o!erit+ de !irmele
$on$urente ,s.aniol+ -i austrie$e , eliminate a0u/i1 din $om.eti*ie de Carol I3
Lu$r+rile au 2n$e.ut 2ns+, .7n+ 2n ?AN?, H3<3 Strous0erg $ontruise 2ntr,o manier+ ne.ro!esionist+ doar dou+ tronsoane
de $ale !erat+, ne!inali/ate integral , <u$ure-ti,<r+ila -i Gala*i,Roman ; $are a1eau multe 2ntreru.eri, ast!el $+ ni$i un
traseu nu .utea !i utili/at 2n 2ntregime, .entru $+ nu era !inali/at3 Atun$i, .resa $ontrolat+ de o.o/i*ie, , dar -i
.arlamentarii li0erali ,, a 2n$e.ut o $am.anie de denun*are a modului !raudulos 2n $are $onsor*iul .rusa$ .roie$tase -i
e8e$utase $alea !erat+, a$u/7ndu,l !+r+ ni$i o re*inere .e .rusa$ul Carol I $+ a .atronat o mare es$ro$5erie, deose0it
de .+gu0oasa .entru statul rom7n, s$andalul am.li!i$7ndu,se atun$i $7nd s,au a!lat o mul*ime de amanunte as$unse
de gu1ernul $onser1ator3 'n tim., s$andalul s,a am.li!i$at enorm, trans!orm7nd o a!a$ere $omer$iala 2ntr,una .oliti$+,
aung7ndu,se .7n+ a$olo 2n$7t s,a soli$itat a0di$area lui Carol I, mai ales $7nd s,a a!lat -i s,a do1edit $+ Am0ronn,
.roteatul lui Carol, se !a$use ne1+/ut, iar 0anii es$ro$a*i Rom7niei de $onsor*iul Strous0erg !useser+ 2m.+r*i*i 2ntre
no0ilii .rote$tori .rusa$i ai lui Strous0erg, .rintre $are se g+sea -i Carol Anton de Ho5en/olern,Sigmaringen, tat+l lui
Carol I3
S$andalul Strous0erg a de1enit interna*ional -i .oliti$, .rin im.li$area $an$elarului .rusa$ <ismar$V, $are a o0ligat
$onsor*iul s+ .l+teas$+ Rom7niei M milioane de !ran$i, 4 sum+ in!im+ 6 2ns+ .e .lan intern, gu1ernan*ilor o0edine*i lui
Carol, da*i 2n ude$at+ de o.o/i*ia .arlamentar+ .entru !raudarea statului rom7n, li s,au retras a$u/a*iile, mai ales $+
2nsu-i Vaiserul german l,a a0sol1it -i .e Carol I de res.onsa0ilitatea .atron+rii a$estei megaes$ro$5erii3 Mai mult,
Germania, ade1+rata .atrie a .rin$i.elui Carol I, a e8er$itat .resiuni .oliti$e -i 2n ?AAC, .entru a determina gu1ernul
Rom7niei s+ r+s$um.ere de la onerosii in1estitori germani $alea !erat+ #7r$ioro1a ; Roman, 4 .reluat+ du.+
!alimentul Strous0erg de un gru. de 0an$5eri germani, din anturaul $an$elarului <ismar$V 6, Germania amenin*7nd $+
2n $a/ $ontrar nu 1a re$unoa-te inde.enden*a Rom7niei3 Toat+ a$east+ megaes$ro$5erie s,a 2n$5eiat de!initi1 2n
ianuarie ?AAB, $7nd statul rom7n a r+s$um.+rat de la $on$esionari liniile !erate, de1enind .ro.rietarul a$estora, 2ns+
Carol I -i gu1ernan*ii o0edien*i lui nu au !ost a$u/a*i o!i$ial -i nu au r+s.uns ni$iodat+ .entru organi/area, .atronarea -i
derularea a$estei megaes$ro$5erii antistatale, antirom7nesti, tot a-a $um -i 2n .re/ent ni$i un .oliti$ian rom7n nu este
a$u/at de organi/area unor es$ro$5erii de ti.ul Strouss0erg, $um este !aimoasa megaes$ro$5erie <e$5tel 3 Tre0uie
men*ionat $+ 2ntre ?AND -i ?AAD .rusa$ul Carol I $onstruie-te la Sinaia unul dintre $ele mai lu8oase $astele ; $astelul
Pele- , $a re-edin*+ a domnitorului, 2ns+ nimeni nu di1ulg+ de unde a a1ut Carol enormele sume de 0ani $are au !ost
118
ne$esare .entru edi!i$area a$elui m+re* -i !oarte s$um. $astel $are, la 1remea inaugur+rii, era unul dintre $ele mai
moderne $onstru$*ii $i1ile din lume3 %eo!i$ial se sus*ine $+ sursele !ina$iare $are au !ost !olosite .entru edi!i$area
a$estui m+re* $astel ar !i !ost asigurate .rin !raudarea statului rom7n to$mai .rin !rauduloasa a!a$ere Srous0erg3 La
!el de .+gu0oas+ .entru statul rom7n a !ost 2ns+ -i $onstruirea !aimoasei $et+*i a <u$ure-tiului, $onstruit+ de Carol I $a
o $entur+ de !orti!i$a*ii 2n urul $a.italei, $are a !ost $om.let inutil+ .entru statul rom7n, dar .ro0a0il $+ a asigurat
!raudarea statului de $+tre regele Carol I, .entru $a el s+,-i .oat+ !inan*a din 0ani .u0li$i $onstru$*ia m+re*ului $astel
de la Sinaia3
Tot la !el s,a .ro$edat -i 2n $a/ul es$ro$5eriei <e$5tel, singura deose0ire !iind a$eea $+ a!a$erea Strous0erg a !ost
regi/at+ de $ondu$+torul 2n$oronat al Rom7nei, Carol de Ho5en/ollern, iar es$ro$5eria <e$5tel a !ost regi/at+ de .rim,
ministrul Rom7niei, Adrian %+stase, $are, $a -i Carol, a atri0uit !irmei <e$5tel, tot !+r+ li$ita*ie interna*ionala, 2n$al$7nd
legea, un $ontra$t la !el de oneros $on$e.ut -i la .re*uri mult .este media .re*urilor o!erite de alte !irme, deose0irea
mai im.ortant+ !iind $+ 2n ?AMA megaes$ro$5eria Strous0erg era sus*inuta de teutonii lui Carol I, iar megaes$ro$5eria
<e$5tel este sus*inut+ de S3U3A 3
Iat+ $7te1a detalii ale es$ro$e5eriei <e$5tel, nego$iat+ de Adrian %+stase -i renego$iat+ de C+lin Po.es$u T+ri$eanu
:
&u.+ mai mult de un de$eniu de la demararea a$estei !rauduloase a!a$eri, $el mai .+gu0os $ontra$t de in1esti*ii al
Rom7niei .ostde$em0riste se .re/int+ $a !iind una dintre $ele mai mari es$or$5erii $ontem.orane, organi/ate de
.oliti$ienii rom7ni, statul rom7n .l+tind !irmei <e$5tel a.roa.e ?,K miliarde de euro, adi$+ mai mult de um+tate din
1aloarea ini*ial+ a $ontra$tului, !irma ameri$an+ $onstruind 2n a$est inter1al de tim. numai K= de Vm din $ei @?K Vm ai
autostr+/ii Transil1ania, 2n tronsoane se.arate, ne!un$*ionale, la !el $a -i 2n $a/ul $+ii !erate3 Un $al$ul sim.lu arat+ $+
?3@NC3CCC3CCC de euro : K= Vm f =A3=MB3=DC euro >Vm de autostrad+, adi$+ un .re* $5iar -i de /e$e ori mai mare de$7t
.re*urile .ara$ti$ate 2n unele *+ri 2n $are .oliti$ienii nu s7nt at7t de $oru.*i $a 2n Rom7nia3 A$east+ megaes$ro$5erie a
!ost .artonat+ su$$esi1 de gu1ernele %+stase, T+ri$eanu -i <o$3 Ca -i 2n se$3 (I( , .oliti$ienii rom7ni, res.onsa0ili de
!raudarea statului rom7n .rin a$east+ nou+ megaes$ro$5erie, nu s7nt ni$i m+$ar 2n1inui*i, iar enorma .agu0+ 0ugetar+
este su.ortat+ de $ontri0ua0ilii s+r+$i*i to$mai din $au/a a$estor magaes$ro$5erii, .atronate to$mai de $ei $are ar !i
tre0uit s+ 2m.iedi$e !raudarea 0ugetului na*ional3
A9ACEREA gEO&A
A-a,numita a!a$ere gVoda a !ost un s$andal .oliti$o,!inan$iar $are a /guduit 1ia*a .oliti$+ din Rom7nia inter0eli$+,
mai ales $+ nu era 1or0a numai de o megaes$ro$5erie !inan$iar+, $i a !ost -i un $om.li$at $a/ de s.iona,
re.re/entantul 2n Rom7nia al !irmei $e5oslo1a$e !iind 2n1inuit -i arestat .entru s.iona3 &e-i a$est s$andal a de0utat
11#
doar $a o e8e$utare silit+, organi/at+ de organele !is$ale rom7ne la sediul din Rom7nia al !irmei gVoda, ins.e$torii
!is$ali au des$o.erit 2n sei!urile !irmei !oarte multe do$umente ultrase$rete, ale statului -i ale armatei rom7ne, .re$um -i
o lista $u sumele a$ordate de !irm+, $a mit+, unor 2nalte o!i$ialit+*i ale Rom7niei3 &in .+$ate lista era $odi!i$at+ -i, $u
$on$ursul -i la ordinul unui ministru $or.ut al gu1ernului #aida,#oie1od, administratorul !irmei a distrus toate a$ele
do$umente $om.romi*+toare, a-a $+ es$ro$ii $are au organi/at megaes$ro$5eria au ramas nede.ista*i -i ne.ede.si*i3
La 0a/a a$elui s$andal a stat un $ontra$t .entru 2n/estrarea armatei rom7ne $u armament !a0ri$at 2n Ce5oslo1a$ia,
2n 1aloare de a.ro8imati1 N miliarde lei, 4a$tuali/at 2nseamn+ a.ro8imati1 @ miliarde de euro 6 semnat 2n ?BDC de
gu1ernul Maniu $u U/inele de armament gVoda din Ce5oslo1a$ia3 Contra$tul era $on$e.ut 2n de!a1oarea Rom7niei,
des$o.erirea 2nt7m.l+toare a es$ro$5eriei .ro1o$7nd o .uterni$+ $ri/+ .oliti$+, $u a$est+ o$a/ie !iind e1iden*iat+
$oru.*ia generali/at+ din toate institu*iile statului, .re$um -i starea e8trem de .re$ar+ a 2n/estr+rii armatei rom7ne3
Tot atun$i s,a $onstatat $+ un stat aliat, Ce5oslo1a$ia, 1iolase se$retele de stat ale Rom7nei, 2n a$est $a/ de tr+dare
!iind im.li$a*i 1ero-ii .oliti$ieni rom7ni, .7n+ la $ele mai 2nalte ni1eluri, $ulmin7nd $5iar $u im.li$area regelui Carol al
II,lea -i a $amarilei sale3 Ca/ul a !ost 2ndelung mediati/at, mai ales $+ armamentul o!erit de !irma $e5oslo1a$+ era
1e$5i -i a !ost .l+tit de statul rom7n la .re*uri mai mari $5iar de$7t .re*urile .ra$ti$ate .entru armament identi$, dar
nou3
Ins.ir7ndu,se .ro0a0il din a$east+ megaes$ro$5erie, gu1ernul $ondus de Adrian %+stase a organi/at -i regi/at o
es$ro$5erie $are a1ea $a o0ie$t 2n/estrarea armatei rom7ne $u dou+ !regate militare3 A!a$erea, deose0it de
.+gu0oas+ .entru statul rom7n, nu a !ost derulat+ dire$t, 2ntre statul 0ritani$, 17n/+torul, si statul roman,
$um.+r+torul,$i .rin intermediul unei misterioase !irme 4<AE SbSTEMS LTd 6 des.re $are se s.une $+ ar !i $ontrolat+
.rin intermediari de e8,regele Mi5ai3
&e-i la un moment dat s,a instrumentat un dosar .enal .e numele lui Aurel Ca/a$u 4 $el $are a semnat $ontra$tul de
?=C de milioane de lire sterline .entru a$5i/i*ia $elor dou+ !regate 0ritani$e6 .7n+ la urm+ dosarul a !ost $lasat, mai
ales $+ nu Aurel Ca/a$u a !ost !a$torul de de$i/ie $are a regi/at a$ast+ es$ro$5erie3
Clasat re$ent, dosarul a a1ut $a o0ie$t urm+rirea .enal+ in rem I!+r+ autor identi!i$at, adi$+ !ormal+J su0 as.e$tul
s+17r-irii de luare -i res.e$ti1 dare de mita, $u o$a/ia 2n$5eierii -i derul+rii $ontra$telor .ri1ind 17n/area !regatelor de
$+tre Regatul Unit al Marii <ritanii, Rom7niei, !+r+ a se s.e$i!i$a 2ns+ $ine a o!erit mita -i $ine a !ost 0ene!i$iarul mitei3
Con!orm &3%3A3 , $lasarea dosarului a !ost dis.us+ du.+ $e, la data de ?? iunie =CCB, Serious 9raud O!!i$e din Londra
4 un &3%3A3 0ritani$ 6a $omuni$at &3%3A3 $+ in1estiga*ia re!eritoare la .ersoanele sus.e$tate 2n $a/ul din Marea
<ritanie, .ri1ind a$ordarea mitei unor .oliti$ieni rom7ni, este anulat+, deore$e engle/ii nu ar !i dis.us de .ro0e
su!i$iente -i nu ar !i !ost $a.a0ili s+ de.iste/e .ersoanele -i institutiile 0ritani$e im.li$ate 2n a$est $a/ de $oru.tie3
120
9regatele engle/e-ti, 0ote/ate .om.os „Regele 9erdinand" -i „Regina Maria „ , 1e$5i de DC de ani, au !ost
$um.+rate de !irma <AE SbSTEMS LTd de la statul 0ritani$ $u =CC3CCC de lire sterline, „ moderni/ate" 4.iturate 6 de
!irma intermediar+ si a.oi re17ndute Rom7niei $u ??M milioane de lire sterline3
A$5i/i*ionarea $elor dou+ !regate s,a derulat 2n 0a/a A$ordului de A$5i/i*ie din ?B3C=3=CC=, $are a intrat 2n 1igoare la
=M3CD3=CCD3 A$ordul a !ost 2n$5eiat 2ntre M3A.3%3 al Rom7niei -i Ministerul A.+r+rii din Regatul Unit al Marii <ritanii -i
Irlandei de %ord, !iind semnat de C3%3 Romte5ni$a S3A3 2n numele M3A.3%3 Ciudat este !a.tul $+ a$ordul nu a !ost
$ontrasemnat -i de <AE SQstems , misterioasa !irm+ $are a .arti$i.at la nego$ierea $ontra$tului3 Si mai $iudat este
as.e$tul $are demonstrea/+ ni1elul $oru.*iei „o!i$iale" din Marea <ritanie, $+$i !irma <AE SQstems a !ost desemnat+
-i mandatat+ de gu1ernul 0ritani$ s+ adu$+ la 2nde.linire $ontra$tul, de-i !irma $um.+rase 1e$5iturile de la statul
0ritani$ la un .re* modi$, iar a.oi a re17ndut statului rom7n 1e$5iturile engle/e-ti la .re*uri e8or0itante3 &a$+ a1em 2n
1edere $+ !inan*area a$estui a$ord !raudulos a !ost asigurat+ integral .rin $redite e8terne, garantate de gu1ernul
Rom7niei, re/ult+ $+ statul rom7n a .l+tit o sum+ mult mai mare, statul su.ort7nd $reditul e8tern, .re$um -i .rimele de
asigurare, do07n/ile, $omisioanele -i ori$e alte $osturi a!erente, inerente unor ast!el de tran/a$*ii3 &in a$est+ s$urt+
.re/entare re/ult+ indu0ita0il $+ !irma <AE SQstems a !ost intermediarul misterios $are a !raudat at7t statul 0ritani$, $7t
-i statul rom7n, $+$i da$+ $ele doua 1e$5ituri 1alorau ??M milioane de lire, <AE SQstems a !raudat statul 0ritani$, iar
da$+ $ele dou+ na1e nu 1alorau ??M milioane de lire, <AE SQstems a !raudat statul rom7n3
&eoare$e !regatele nu erau !un$*ionale 4 au !ost 17ndute de 0ritani$i !irmei <AE SbSTEMS LTd $a !ier 1e$5i 6 statul
rom7n a mai 2n$5eiat dou+ a$orduri de $redit $u &euts$5e <anV -i $u A<% AMRO <anV3 Potri1it a$estor a$orduri,
M3A.3%3 -i,a .ro.us s+ reali/e/e un $ontra$t .e mai mul*i ani, a17nd $a o0ie$t moderni/area 1e$5iturilor engle/e-ti3
Costurile derul+rii noilor a$orduri erau estimate la a.ro8imati1 D@K de milioane de euro3 &a$+ adug+m -i $ele ??M
milioane de lire 4 a.ro8imati1 ?KC milioane de euro 6 re/ult+ $+ statul rom7n a $5eltuit a.ro8imati1 KCC de milioane de
euro, adi$+ o sum+ $u $are ar !i .utut $um.+ra dou+ na1e similare noi, dotate $u te5ni$a militar+ ade$1at+3
Potri1it unor surse militare, numai $ostul real al moderni/+rii !regatelor ar !i auns la a.ro8imati1 KCC de milioane de
euro3 A!a$erea .rin $are $ele dou+ na1e au !ost a$5i/i*ionate a !ost garantat+ de Ministerul 9inantelor -i .er!e$tat+ 2n
=CCD de $atre M3A.3%3 2n 0a/a unei Hot+r7ri de Gu1ern ado.tate la s!7r-itul lui =CC=, 5ot+r7re semnat+ de .rim,
ministrul Adrian %+stase -i $ontrasemnat+ de : George Maior, se$retar de stat 2n M3A.3%3 , &an Ioan Po.es$u,
Ministru al E$onomiei -i Mi5ai T+n+ses$u, Ministrul 9inan*elor Pu0li$e3 Con!orm $lau/ei o!!,set, !irma 0ritani$+ <AE
SQstems ar !i tre0uit s+ !a$+ a$5i/i*ii e$onomi$e 2n Rom7nia, 2n 1aloare de BC de milioane de lire sterline, adi$+ ACL
din 1aloarea $ontra$tului ar !i tre0uit s+ !ie de$ontat+ .rintr,un sistem 0arter, .re$um a$5i/itionarea de $+tre !irma <AE
SQstems de m+r!uri din e$onomia rom7neas$+, $eea $e ar !i 2nsemnat $+ statul rom7n tre0uia s+ .lateas$+ !a$tura $u
m+r!uri rom7ne-ti, 2ns+, $u $om.li$itatea oneroas+ a .oliti$ienilor rom7ni, !irma <AE SQstems a !ost .l+tit+ dire$t 2n
0ani, .rin a$el 2m.rumut e8tern, !+$ut de gu1ernul Rom7niei3
121
Pentru $a es$ro$5eria s+ !ie !+$ut+ !+r+ .ro0leme .entru .artea rom7n+:in$oru.ti0ilii"engle/i au .ermis
e!e$tuarea a$estei es$ro$5erii de $+tre un :$instit"intermediar engle/, .e nume <arrQ George, $are a .rimit de la <AE
SQstems -a.te milioane de lire sterline, .e $are s+ le 2m.art+ dre.t mit+ .oliti$ienilor rom7ni, $are au a.ro0at a$east+
es$ro$5erie3 &in $ele -a.te milioane de lire sterline, un milion a !ost o.rit de <arrQ George, iar restul de -ase milioane
de lire sterline a !ost o!erit $a mit+ unui 2nalt .oliti$ian rom7n, $are, .ro0a0il, a !ost ini*iatorul a$estei es$ro$5erii3
&e asemenea, nu se s.e$i!i$+ de $e .re*ul $elor dou+ !regate a $res$ut !ulminant de la =CC3CCC de lire sterline la ??M
milioane de lire, $+$i !irma <AE SQstems nu .oate usti!i$a legal $um s,a auns la o $re-tere at7t de mare a .re*ului,
de-i !irma nu a !+$ut in1estitii mai mari de $7te1a milioane de euro .entru am0ele !regate -i ni$i nu a res.e$tat $lau/ele
onerosului $ontra$t, iar statul rom7n nu a .enali/at !irma, a-a $um ar !i !ost legal 3
&e asemenea, nu se s.e$i!i$+ de $e statul rom7n nu a $um.+rat dire$t de la statul 0ritani$ $ele doua 1e$5ituri, a$est
as.e$t e1iden*iind mai ales $oru.*ia din Marea <ritanie, !+r+ de $are a$east+ es$ro$5erie, 2n$e.ut+ de 0ritani$i -i
!inali/at+ de rom7ni, nu ar !i !ost .osi0il+3
Cu $ertitudine, $ontri0ua0ilii rom7ni, $are au su.ortat -i su.ort+ $osturile a$estor megaes$ro$5erii regi /ate de
.oliti$ienii rom7ni, nu 1or -ti ni$i$7nd $ine au !ost ade1+ra*ii es$ro$i, res.onsa0ili de a$este imense !raude !ina$iare,
deoare$e de !ie$are dat+ $a/urile res.e$ti1e s,au mu-amali/at silen*ios, de multe ori $u $om.li$itatea $oru.tei usti*ii
din Rom7nia3
ESCROCHERIA RESTITUIRILOR :REGALE"

Hul.a1+, 5aita 5ienelor 5o5en/ollerniste alogene4des$enden*ii $riminalilor regi ai Rom7niei6, , du0lat+ 2ns+ de o
5ul.a1+ 5ait+ a 5ienelor 5o5en/ollerniste indigene , , a 2n$e.ut s+ s!7-ie 5arta Rom7niei, 2m.+r*ind 2ntre mem0rii
5aitei alogene, $u l+$omia s.e$i!i$+ 5o5en/ollernilor dar -i $u $om.li$itatea .oliti$ienilor rom7ni, 0unuri ale statului,
.re$um : .+duri -i terenuri ara0ile F $astele F .alate et$3 &e-i .ro.riet+*ile re1endi$ate nu au !ost ale regilor Rom7niei, $i
au a.ar*inut statului rom7n, $riminalii regi ai Rom7niei a17nd numai dre.tul de u/u!ru$t, urma-ii legitimi -i nelegitimi ai
!o-tilor regi ai Rom7niei, $onstitui*i 2ntr,o ade1+rat+ 5ait+ in!ra$*ional+, .retind a-a,/ise restituiri, iar 5aita 5ienelor
5o5en/ollerniste indigene, !ormat+ din .er!i/i .oliti$ieni rom7ni, ela0orea/+ so!isti$ate legi s.e$iale, .rin $are statul
rom7n este !raudat legal, .rin a$ordarea unor ne$u1enite des.+gu0iri -i a unor :restituiri" !rauduloase tuturor
mem0rilor 5ul.a1ei 5aite a 5ienelor 5o5en/ollerniste alogene3
122
Contrar a$estor e1iden*e istori$e uridi$e $lare, $are sti.ulau $+ dre.tul de u/u!ru$t nu este sinonim $u dr.etul de
.ro.rietate,$ele dou+ 5aite 5o5en/ollerniste,, $ea alogen+ -i $ea indigen+, 0ene!i$iind -i de ingenioase inginerii
imo0iliare, :autenti!i$ate" .rin 0irouri notariale $oru.te -i legali/ate .rin $oru.te instan*e udi$iare, au 2n$e.ut s+
de1aste/e .atrimoniul na*ional, 5aita 5ienelor 5o5en/ollerniste indigene a$ord7nd :restituiri" !rauduloase tuturor
mem0rilor 5ul.a1ei 5aite a 5ienelor 5o5en/ollerniste alogene3
E1ident, maoritatea :restituirlor " imense de 0unuri imo0iliare este $onstituit+ din 0unuri $are de !a.t -i de dre.t
a.ar*in statului rom7n3
Se $unoa-te $e i s,a restituit e8,regelui Mi5ai 4 mo-ii, .+duri, $astele -i .alate et$36 2ns+ 5aita 5ienelor
5o5en/ollerniste alogene este 2ntr,o $ontinu+ e8.ansiune numeri$+ 4 a.ar tot mai mul*i „.rin*i „6, !ie$are nou mem0ru al
5aitei a17nd .reten*ii .e$uniare tot mai am.le, .e $are $oru.*ii .oliti$ieni rom7ni le satis!a$, a.arent de/interesat, de-i
2n realitate -i ei s,au $onstituit 2ntr,o $oterie $are se im.li$+ dire$t 2n a$ordarea a$estor :restituiri" , $are s7nt 0ene!i$e
at7t .entru .er1er-ii .eti*ionari, $7t -i .entru .er1er-ii .olti$ieni rom7ni $are a.ro0+ a$este :restituiri", $+$i -i .oliti$ienii
rom7ni .rimes$ $ote .+r*i din 1aloarea a$elor restituiri !rauduloase, $are le re1in lor !ie dire$t, !ie .rin inter.u-i3
Ultimul :.rin* : de1enit legal mem0ru al 5aitei :regale"este Paul Lam0rino, de1enit legal de Ho5en/ollern 4 $are 2ns+
2-i s.une -i :al Rom7niei"6 $are are .reten*ii .e$uniare $5iar mai mari de$7t ale !ostului rege Mi5ai -i $are, .rin
ingenioase inginerii notariale, .retinde $a are dre.tul s+ do07ndeas$+ 0unuri $are a.ar*in statului rom7n, .rete8t7nd $+
a$ele 0unuri ar re.re/enta mo-teniri $u1enite lui, deore$e ar !i a1eri $are ar !i a.ar*inut 0uni$ului s+u, Carol al II,lea -i
amantei -i a.oi so*iei lui Carol, Elena Lu.es$u3 #aloarea estimat+ a a$estor 0unuri este $olosal+ 4.este KCC milioane
de euro 6 -i .entru $a demersul s+u uridi$ s+ !ie re$unos$ut -i a.ro0at , s,a $onstiuit un !el de S3R3L3 $u a$ti1it+*i
litigioase, la $are de*in a$*iuni : :.rin*ul" Paul F arti/anul :restituirilor" tre$ute -i tru$ate, a$ordate !ostului rege Mi5ai,
C+lin Po.es$u T+ri$eanu, .re$um -i alte nomina odioso ale a$tualei $lase .oliti$e -i uridi$e rom7ne-ti3
&es.re $7t de 2ntemeiate s7nt .reten*iile : .rin*ului" Paul -i ale $elorlal*i mem0ri ai 5aitei 5o5en/ollerniste alogene
a!l+m -i din .am!letul antidinasti$ :Ure$5il+ mo-tenitor"4<asm6 ; .u0li$at 2n anul ?ABD, de Ade1arul #I, nr3?@?B,
semnat Einder!us -i atri0uit $unos$utului umorist rom7n Anton <a$al0a-a ,, din $are red+m un !ragment semni!i$ati1,
$are ilustrea/+ $u umor modalit+*ile .rin $are 5aita 5o5en/ollernist+ indigen+ sta0ilea modalit+*ile .rin $are 5aita
5o5en/ollernist+ alogen+ do07ndea gratuit .ro.riet+*i ale statului rom7n3
&u.+ $e Anton <a$al0a-a ironi/ea/+ $+s+toria lui 9erdinand $u Maria, des$rie $u umor -i $um erau do07ndite
mo-iile regale 2n Rom7nia :
[[Si unde mi s,a .us 9ridela$5e al meu .e !+$ut $o.ii, dar $e $o.ii H Care $um ie-ea din g+oa$e striga : &ota*ie H" Si
*ara tre0uia s+ le dea la to*i, $+ n,a1ea 2n$otro F s!etni$ii erau to*i $a -olti$ul $el 0+tr7n3
A-a, de la o 1reme s,a luat *ara de g7nduri, $+ nu mai r+m+sese mo-ii nedate .rin*i-orilor3 ]]XYZ
123
Iat+ -i dou+ !ragmente din arti$olul :A.anae" al lui Constantin Mille, .u0li$at 2n anul ?AAA ; 2n &re.turile omului, I
nr3 =D, 2n $are autorul se re!er+ tot la mal1ersa*iile 0ratieniste $are a1eau $a s$o. a$ordarea de a1antae .e$uniare
mer$antilului Craol I :
„Cestiunea a.anaelor do1ede-te 2n$+ -i mai mult $um se !a$e .oliti$+ 2n *ara rom7neas$+3
C7nd $amerele slugarni$e ale d,lui I3<r+tianu au 1otat in!ama lege a dota*iunii $oroanei, un !el de .rotestare uria-+
s,a ridi$at 2n toat+ *ara3"XYZ

Si iata -i !inalul a$elui arti$ol, $are este la !el de a$tual -i a$um, mai ales $a 5aita 5o5en/ollernist+ indigen+ a 2n$e.ut
s+ :restituie" urma-ilor $riminalilor regi ai Rom7niei $eea $e de !a.t -i de dre.t a.ar*ine statului rom7n :
: )ara ast+/i simte ne1oia unui .artid nou, $are s+ ru.+ $u sistemul tre$ut, $are s+ !ie .artidul .o.orului, adus de
.o.or -i, .rin urmare, gata ori$7nd a nu se su.une .reten*iunilor la$ome a unui rege,$el mai 2ng+duitH
Ast+/i toate .artidele 1e$5i s7nt s$7r0oase slugi ale regelui Carol I3 E ne1oie $a s+ 1ie -i .artidul $are s+ !ie
1redni$ul re.re/entant al .o.orului3 Po.orul e singur rege H :
&in a$este !ragmente se des.rinde !a$il $onstatarea $+ ni$i !ostul rege Mi5ai -i ni$i un alt mo-tenitor al $riminalilor
regi ai Rom7niei nu au dre.tul legal de a .retinde „restituiri" ale unor 0unuri imo0ile $are a.ar*in de !a.t -i de dre.t
.o.orului rom7n, 2ns+ $lasa .oliti$+ a$tual+ s!idea/+ .o.orul rom7n -i :restituie" 5ienelor 5o5ern/ollerniste alogene tot
mai multe terenuri, $astele, .alate et$3 $are s7nt ale .o.orului rom7n -i $are nu ar tre0ui s+ !ie 2nstr+inate3

A%TI&I%ASTICISMUL
&e-i istori$ii 8eno!ilo$ra*i nu men*ionea/+ 2n s$rierile lor mani!est+rile antidinasti$e -i anti5o5en/ollerniste, ast!el de
mani!estari au e8istat 2n Rom7nia dinasti$+ -i 1om men*iona $7te1a dintre $ele mai re.re/entati1e mani!est+ri
anti8eno$rati$e3
124
Cea mai $unos$ut+ -i mai am.l+ mi-$are antidinasti$+ de ti. re1olu*ionar din Rom7nia a a1ut lo$ 2n august ?ANC
-i, de-i ini*ial tre0uia s+ se de$lan-e/e $on$omitent 2n mai multe ora-e, a$ea mi-$are antidinasti$+ s,a de$lan-at numai
la Ploie-ti, !iind $unos$ut+ 2n istoria Rom7niei $a „Re.u0li$a de la Ploie-ti" 3
Carol I -i .oliti$ienii 8eno!ilo$ra*i, o0edien*i Ho5en/ollernilor, au !ost teri0il de .ani$a*i de a$east+ mani!estare
re1olu*ionar+ antidinasti$+ -i de a$eea Carol a ordonat autorit+*ilor $entrale s+ inter1in+ 0rutal 2m.otri1a
re1olu*ionarilor, $u e!e$ti1e ale armatei, .entru a lini-ti „s.iritele r+t+$ite" ale rom7nilor, a-a $+ re1olu*ia anitdinasti$+ de
la Ploie-ti a !ost re.ede 2n+0u-it+, r+m7n7nd !+r+ urm+ri .ra$ti$e antidinasti$e3
&e-i 2n toat+ .erioada e8isten*ei dinastiei de Ho5en/ollern 2n Rom7nia nu au mai a1ut lo$ ast!el de mani!est+ri
re1olu*ionare, antidinasti$ismul rom7nilor s,a mani!estat .ermanent, .rintr,o re/isten*+ antidinasti$+ .re/ent+ mereu 2n
.resa 1remii, de-i autorit+*ile san$*ionau !oarte dur a$este mani!est+ri antidinasti$e -i, deseori, autorii .am!letelor sau
arti$olelor antidinasti$e aungeau du.+ gratii3
Istori$ii 8eno!ilo$ra*i nu relatea/+ ni$iodat+ des.re mani!est+rile antidinasti$e ale rom7nilor $are au trait 2n a$ele
1remuri, ignor7nd antidinasti$ismul rom7nilor, $are a !ost .re/ent 2n toat+ .erioada e8isten*ei dinastiei .rusa$e a
Ho5en/ollernilor -i s,a mani!estat !ie $a dis$ursuri 2n .arlament, !ie $a .am!lete -i arti$ole .u0li$ate 2n .resa tim.ului -i
$5iar -i $a mani!estare re1olutionar+ antidinasti$+ : Re.u0li$a de la Ploie-ti3 Pentru a ilustra antidinasti$ismul
rom7nilor, tre0uie sa e1iden*iem $+ 2n$+ de la ?AMM au e8istat rom7ni lu$i/i, demni, ,.oliti$ieni sau oameni de $ultur+ ,,
$are s,au mani!estat $a antidinasti$i -i, de-i demersurile lor nu au a1ut e$oul s$ontat 2n r7ndurile .oliti$ienilor
8eno!ilo$ra*i, a$este demersuri tre0uie men*ionate .entru a e1iden*ia $+ solu*ia dinasti$ismului -i a domnului str+in nu a
!ost agreat+ ni$iodat+ de rom7nii .atrio*i3
Tre0uie s+ men*ion+m $+ atun$i $7nd s,a 5ot+r7t trans!ormarea Adun+rii Legislati1e a Rom7niei 2n Adunare
Constituant+, unele .ersonalit+*i .oliti$e ale 1remii s,au o.us 1e5ement domniilor str+ine -i de ti. dinasti$ 2n Rom7nia
-i, 2n a$est sens, este edi!i$ator dis$ursul lui I3E3 R+dules$u, rostit 2n Adunarea Constituant+ din ?AMM, din $are red+m
$7te1a .asae :
„ Cestiunea de la ordinea /ilei este una din $ele mai 2nsemnate -i mai 1itale .entru na*iuneF ne a!l+m 2ntr,o
Constituant+ F se 1or0e-te de o $onstitu*iune -i de un domn .entru Rom7nia3 %a*iunea, sau mai 0ine, $ei $e au .utut
4.u$i-tii , n3a36au !a$ut o r+sturnare, $+reia a.oi i s,a dat numele de re1olu*iune3 „XYZ
„ #oi*i a adu$e domn str+in -i dinastieU A$estea s7nt niste ino1a*iuni 2n legile -i o0i$eiurile *+rii noastre3 S+ ino1+m,
2ns+ 2n 0ine, nu 2n r+u3 S+ nu introdu$em a$eea $e ar tre0ui ne2n$etat $om0+tut 4dinastia str+in+ , n3a3 6, $+$i 1a !i
germene a unei re1olu*iuni3 #oi*i a ur$a .e tronul *+rii .e un str+in $+ruia s+,i da*i *ara mo-tenire din tat+ 2n !iu U %u 1+
u$a*i $u 1ia*a -i 1iitorul unei na*iuni3Ea nu .oate !i mo-tenire de$7t a ei 2ns+-i3 P+rin*ii nu mai s2nt li0eri a,-i 2nstr+ina
li0ertatea !iilor lor3 „ XYZ
„ Permite*i,mi $a s+ 2n$e. mai 2nt7i $u dinastia, -i 2n $om0aterea $e,i 1oi !a$e m+ 1oi ser1i de !a.te -i 1oi ar+ta $+ ea
este nu numai un r+u, $i -i o a0surditate3 #oi sta0ili mai 2nt7i .atru .unte .rin$i.ale, .e $are a.oi le 1oi de/1olta la r7nd3
12(
?3 &inastia la noi este $ontra tradi*iunilor F
=3 &inastiile au $au/at totdeauna su!erin*e -i ne$a/uri na*iunilor F
D3 &inastia este o u/ur.are a .ro.riet+*ii na*ionale F
@3 &inastia este $ontra .rin$i.iilor -i as.ira*iilor $+tre $are *inte-te lumea modern+3 „ X333Z
&e-i 2n dis$ursul s+u I3E3R+dules$u a sus*inut $+ dinastia 2n general -i dinastia 8eno$rat+ 2n s.e$ial, re.re/int+ $el
mai mare r+u .e $are 2l .ot !a$e .oliti$ienii .ro.riei *+ri, Adunarea Constituant+, !ormat+ din .oliti$ieni anti$u/i-ti 4 a
in1alidat alegerea lui Eog+lni$eanu -i s,a o.us admiterii $u/i-tilor 2n adunare 6, a ela0orat o $onstitu*ie antina*ional+,
$are legali/a alienarea demnit+*ii na*ionale .rin 8eno$ra*ie, atri0uindu,i lui Carol dre.turi !araoni$e, .re$um dre.tul
a$ordat unui indi1id de a l+sa o *ar+ ,Rom7nia ; mo-tenire .rogeniturilor sale, dar -i dre.tul a0erant, a$ordat
.rusa$ului Carol, de a dis.une du.+ 0unul s+u .la$ de 1iitorul na*iunii rom7ne3 La !el de a0surd+ era -i .re1ederea
$onstitu*ional+, $are 2i a$orda lui Carol dre.tul a0solut de 1etoF dre.t $are i,a .ermis lui Carol s+ de1in+ .ra$ti$
di$tatorul -i legiuitorul su.rem al Rom7niei, el o.un7ndu,se „$onstitu*ional" tuturor legilor $are i,ar !i limitat
.rerogati1ele, sau $are erau 2n $ontradi$*ie $u 1oin*a sa, Carol de1enind ast!el un di$tator „$onstitu*ional", $are
$onsidera $+ 1oin*a sa re.re/enta $onstitu*ia Rom7niei H 333 Si .rusa$ul Carol s,a $om.ortat $a atare, -i a transmis -i
urma-ilor s+i igno0ili a$elea-i a0erante .rerogati1e dinasti$e, $are aser1eau .ra$ti$ un .o.or , .o.orul rom7n,
$onsiderat de ras+ in!erioar+ , unei nes+*ioase !amilii .rusa$e, .retins+ de ras+ su.erioar+, $are a des$o.erit 2n
Rom7nia o o.ortunitate rarisim+, de a se 2m0og+*i .rin e8.loatarea unui .o.or 2ntreg F o.ortunitate o!erit+ $u leeritate
lui Carol -i urma-ilor s+i de $+tre 8eno!ilo$ra*ii .oliti$ieni ai monstruoasei $oali*ii $riminale de la ?AMM $are, .ra$ti$, au
o!erit nes+*io-ilor .rusa$i nu numai a1u*ia *+rii, $i -i 1iitorul urma-ilor -i al urma-ilor urma-ilor rom7nilor 3
E1ident, dis$ursul lui I3E3 R+dules$u a r+mas !+r+ urm+ri .ra$ti$e, maoritatea 8eno!ilo$rat+ li0eralo,$onser1atoare
5ot+r7nd atun$i nu numai 1iitorul sum0ru al genera*iei lor, $i -i 1iitorul genera*iilor urm+toare de rom7ni, 2ntru$7t Carol I
a do07ndit .rin a$ea $onstitu*ie 8eno$rat+ dre.tul su1eran de a dis.une du.+ 1oia sa de a1u*iile -i de 1iitorul unei
na*iuni o0idite3 Ast!el, Carol a de1enit de !a.t 17r!ul $elei mai retrograde $lase so$iale -i .oliti$e din Rom7nia a$elor
tim.uri F $lasa so$ial+ $riminal+, $are a terori/at .o.orul rom7n $7t tim. a e8istat dinastia de Ho5en/ollern 2n Rom7nia3
Antidinasti$ismul .rin $ultur+ a !ost .re/ent mereu, dar a !ost -i san$*ionat deose0it de dur uneori, $+$i unii temerari
oameni de litere, $are au s$ris .am!lete sau arti$ole antidinasti$e, au auns $5iar -i du.+ gratii 4 <3P3Hasdeu, Al3
Ma$edonsVi, %3&3Co$ea et$3 6 !iind .rigoni*i de autorit+*i3 &in a$east+ $au/+, mul*i $+rturari eminen*i, antidinasti$i
$on1in-i, .u0li$au 2n .resa tim.ului .am!lete, arti$ole sau $ari$aturi, 2ns+ !ie semnau $u .seudonime, !ie nu semnau
a$ele .am!lete, .entru a nu su.orta rigorile legilor3
Au e8istat -i mani!est+ri antidinasti$e !+*i-e, 2ns+ a$estea !ie s7nt denigrate de istori$ii 8eno!ilo$ra*i, !ie s7nt omise,
.entru a $rea !alsa im.resie $+ 2n Rom7nia, 2n tim.ul male!i$ei dinastii de Ho5en/ollern, nu e8ista o.o/i*ie andinasti$+3
Eludarea ade1+rului istori$ este o .ra$ti$+ des !olosit+ de istori$ii 8eno!ilo$ra*i, o0edien*i Ho5en/ollernilor, dar, 2n
$iuda a$estor .ra$ti$i imunde ale a$estor !alsi!i$atori ai istoriei Rom7niei, ade1+rurile des.re $rimele $omise de regii
126
Rom7niei -i de .oliti$ienii o0edien*i dinastiei de Ho5en/ollern s7nt $unos$ute -i nu .ot !i -terse din ade1+rata istorie a
Rom7niei3
Iat+ $um era .re/entat+ monar5ia nem*eas$+ din Rom7nia, 2n :9a$la „ din martie ?B?= 4 una dintre .u0li$a*iile
antidinasti$e, $are era $ondus+ de %3&3Co$ea 6, 2n arti$olul „Regele, $om.li$e al asasinilor3Palatul, ga/d+ de 5o*i3" :
„Su0 regele Carol s,a 2ng5e0at -i 2nt+rit $ea mai la$om+ -i nemilosti1+ oligar5ie 0ugetar+3 Su0 regele Carol s,au
!ere$at lan*urile 2n$atu-+rii a -a-e milioane de ro0i3 Su0 regele Carol au i/0u$nit .atru r+s$oale *+r+ne-ti3 Su0 regele
Carol satele au !ost 0om0ardate, ??3CCC de *+rani asasina*i3 Su0 regele Carol s,a 2n!r7nt a17ntul *+rii s.re demo$ra*ie3
Su0 regele Carol s,au 2ntinat su!letele, s,au .7ng+rit $ara$terele, s,au s!+r7mat 1oin*ele, s,au domesti$it rarele !iri
d7r/e3 Su0 regele Carol, *ara a !ost dat+ .e-$5e- Germaniei3"X333Z
Indignarea autorului a !ost am.li!i$at+ de !a.tul $+ regele Carol ordonase $a ori$e urm+rire 2n usti*ie a $riminalilor $are
au ordonat, $oordonat -i e8e$utat asasinarea *+ranilor r+s$ula*i 2n ?BCN s+ 2n$ete/e imediat, mai ales $+ .rintre $ei
$are $ereau $ondamnarea $riminalilor erau -i 1o$i $are sus*ineau $+ .rin$i.alul $riminal, 1ino1at de geno$idul *+ranes$
din ?BCN, era $5iar Carol I3
Tot 2n ?B?=, 2n .am!letul „M3S3" %3&3Co$ea s$ria : „ &u.+ $ei .atru/e$i -i $in$i de ani de domnie ai regelui Carol,
s7ntem ast+/i *ara si!ilisului, a .elagrei, a r+s$oalelor $roni$e -i,a !oamei .ermanente3S7ntem .o.orul $astrat de
idealuri -i $u ari.ile a17nturilor !r7nte3S7ntem a-ternutul 2n $are s,au 2n$ui0at -i !urni$+ .lo-ni*e marunte, .lo-ni*e
nenum+rate, .lo-ni*e 0r+tieniste -i taViste3
S7ntem .atria regelui Carol I3 „
Iat+ $um este des$ris+ :.ersonalitatea : lui Carol I -i de $+tre de un .oliti$ian rom7n monar5ist :
:Mare ar !i regele Carol da$+ am .utea s.une $+ lui 2i datore-te Rom7nia inde.enden*a XYZ3 C7nd 2ns+ -tiut este $+ la
inde.enden*+ a !ost dus de Ion <r+tianu, $+ se temea la ?ANN s+ ia armele 2m.otri1a Tur$iei, $+ a 2n$ins $oroana de
o*el numai !iind$+ a a1ut 2n*ele.$iunea 2n $ele din urm+ s+ se su.uie st+ruin*elor s!etni$ilor s+i, este greu s+ a.ari $a
autorul inde.enden*ei, ori$7t de mult ai 2n$er$a mai t7r/iu s+ $er$ete/i ade1+rul istori$ 2n memorii $u is$usin*i ti$luite3 :
:XYZ$urios este $+ $eea $e s,a !+$ut, nu numai $+ nu s,a !+$ut din im0oldul, dar se .oate s.une $+ s,a !+$ut 2m.otri1a
regelui Carol3 Organi/area e$onomi$+ .e 0a/e na*ionale a *+rii a $om0+tut,o !iind$+, 2n lo$ s+ 1ad+ 2ntr,2nsa una din
temeliile a-e/+m7ntului nostru de stat, a 1+/ut un instrument de .utere 2n m7inile unui .artid, a $+rui su.rema*ie 2i
2n$ur$a mi$ile so$oteli3 :
:&e alt!el, $ine 1rea s+ 2n*eleag+ .si5ologia regelui -i li.sa de ori/ont a $on$e.*iilor sale, nu are de$7t s+ .ri1eas$+
Castelul Pele-3 'n lo$ s+,l 2nal*e .e un lo$ des$5is, l,a a-e/at 2ntr,o 1ale nu $u totul !+r+ ori/ont, dar $u ori/ont restr7ns3
X333Z
Cine a s.us $+ o $as+ este oglind+ su!letului $elui $are a $l+dit,o nu s,a 2n-elat3 'i .l+$ea mai mult 2ntuneri$ul de$7t
lumina, medio$ritatea de$7t ade1+rata m+re*ie3 Toat+ mentalitatea regelui Carol e e8teriori/at+ 2n Castelul de .e
.oalele <u$egilor3`
I3G3 &u$a : : Amintiri .oliti$e"
12"
&u.+ $um se 1ede, autorii des$riau 2n $ulori sum0re realit+*ile monar5iei nem*e-ti din Rom7nia -i e1iden*iau $lar $+,
din$olo de !astul regalist, de !esti1ismul ne$u1enit, a!i-at de autorit+*i, regele Carol era de.arte de a !i a$el erou
$i1ili/ator, dorit de rom7ni, !iind un indi1id li.sit de s$ru.ule, $are urm+rea numai reali/area *elurilor sale .ersonale,
igno0ile, !iind total ne.+s+tor !at+ de ne1oile reale ale .o.orului rom7n3 Men*ion7nd $+ -i $li$a .oliti$ianist+ din urul lui
Carol era la !el de 1ino1at+ $a -i regele, unii autori e1iden*iau $+ marasmul so$io,rela*ional -i e$onomi$, generat
.o.orului rom7n de monar5ia de Ho5en/ollern, se generali/ase 2n Rom7nia, $oru.*ia .oliti$ienilor a$elor tim.uri
a!e$t7nd gra1 e8isten*a maorit+*ii rom7nilor, .eri$lit7nd $5iar -i inde.eden*a Rom7niei3
Este ne$esar s+ men*ionam $+ .rintre numero-ii autori antidinasti$i se regases$ -i numele unor $ele0rit+*i ale $ulturii
rom7ne-ti, dintre $are amintim $7te1a : Ce/ar <ollia$, M3Emines$u, <3P3Hasdeu, Al3 Ma$edonsVi, <a$al0a-a
4 Constantin -i Anton 6 Al3#la5ut+, I3L3Caragiale, G3Co-0u$ et$3
'n toate .am!lete antidinasti$e, autorii !+$eau .ortretele reale ale lui Carol I -i 9erdinand, s$ot7ndu,le 2n e1iden*+ :
$ara$terle .er!ide F .er1ersitatea -i dis.re*ul lor $onstant !a*+ de $ultura -i 1alorile rom7ne-tiF la$omia .ro1er0ial+ si
nes+*ioasa !oame de 2na1u*ireF arogan*a rasist+ a regelui Carol !a*+ de .oliti$ienii rom7ni et$3
Cele mai re.re/entati1e .am!lete antimonar5i$e au !ost gru.ate de Al3 Han*+ 2n 1olumul „AURI SACRA 9AMES" 4
<lestemata !oame de aur 6.u0li$at de editura MI%ER#A 2n ?BN=3
ISTERIA (E%OMA%IEI REGALISTE CO%TI%UG
Se -tie $+ regele Mi5ai a tr+dat Rom7nia la =D august ?B@@ -i a !ost $om.li$ele lui Antones$u -i al !as$i-tilor
rom7ni din ?B@C .7n+ la =D august ?B@@, iar a.oi a de1enit $om.li$ele o$u.an*ilor 0ol-e1i$i, $are i,au redat
.rerogati1ele regale u/ur.ate de Antones$u3 &in a$east+ $au/+, male!i$+ .o.orului rom7n, dar 0en!i$+ regelui, Mi5ai a
de1enit o0edient ru-ilor .7n+ la a0di$area sa, de la DC de$3?B@N -i $5iar -i .7n+ 2n .re/ent, da$+ a1em 2n 1edere $+
du.+ a0di$are e8,regele Mi5ai nu a .retins ni$iodat+ $+ Moldo1a de Est, <u$o1ina de %ord -i *inutul Her*a ar !i teritorii
rom7ne-ti, o$u.ate sama1olni$ de 0ol-e1i$i, $u largul s+u $on$urs3
&e asemenea, se -tie $+ 2n tim.ul domniei lui Mi5ai, .e l7ng+ $um.litele drame umane generate de r+/0oiul
im.erialist mondial militarilor rom7ni, .o.orul rom7n a su!erit -i $um.lite drame umane -i sama1olni$ii so$io,rela*ionale,
im.use $oer$iti1 !ie de im.eriali-tii $are dominau Rom7nia 4!as$i-tii, .7n+ la =D august ?B@@ -i 0ol-e1i$ii du.+ =D
august ?B@@6 !ie $5iar de $+tre 8eno!ilo$ra*ii .oliti$ieni rom7ni .er!i/i, 2n !runte $u regele Mi5ai, $are au !ost !ideli
$ola0oratori ai im.eriali-tilor $are o$u.au 1remelni$ *ara3
'n a$est sens, e1iden*iem urm+toarele : Str+mutarea $et+*enilor rom7ni din Cadrilater 2n Rom7nia, 2n toamna anului
?B@C F &e.ort+rile 2n mas+ ale unor e1rei -i *igani din Rom7nia 2n Transnistria, .2n+ 2n ?B@@ F &e.ortarea sa-ilor -i
-1a0ilor din Rom7nia 2n Si0eria, 2n .lin+ iarn+, 2n ianuarie ?B@K 3
128
&a$+ a1em 2n 1edere numai a$este !a.te ale e8,regelui Mi5ai, .utem $onsidera $+ rom7nii s7nt 2ndre.t+*i*i s+,l
$onsidere .e e8,regele Mi5ai -i $riminal -i tr+d+tor de *ar+, -i nu erou na*ional, $um este $onsiderat de 8enomania$ii
regali-ti rom7ni3
&e-i a$east+ .ostur+ 2l a$u/+ gra1 .e e8,regele Mi5ai $a !iind tr+d+tor de *ar+, !iind 1ino1at de $rime de r+/0oi -i de
$rime 2m.otri1a umanit+*ii, 8eno!ilo$ra*ii 8enomania$i rom7ni regali-ti4unii dintre ei s7nt neo!as$i-ti, iar al*ii au de1enit
!as$isto,$omuni-ti6 nu se de/mint -i $ontinu+ eroi/area regelui,$riminal Mi5ai, 5ot+r7nd $+ e8,regele Mi5ai merit+ o
statuie -i, mai ales, 5ot+r7nd ei $+ tr+d+torul -i 17n/+torul de *ar+ merit+ $a odiosul s+u nume s+ !ie .re/enti/at 2n
mentalul $ole$ti1 al rom7nilor $a erou na*ional HHH .rin atri0uirea odiosului s+u nume unor s$oli -i $5iar -i unei 2nalte -$oli
rom7ne-ti uni1ersitare, doar .entru $+ la DC iulie ?B@K regele Mi5ai a .romulgat Legea M?N .entru 2n!iin area 9a$ult+ ii ț ț
de Agronomie, 2n $adrul Polite5ni$ii din Timi oara3 'n a$est $onte8t, la DC mai =C?D, la Timi-oara a a1ut lo$ o ș
$eremonie o!i$ial+, 2n $adrul $areia o!i$ialit+ ile lo$ale, 2n .re/en*a mem0rilor $omunit+ ii a$ademi$e timi-ene -i a lui ț ț
Radu &uda, ginerele e8,regelui tr+d+tor Mi5ai, a a1ut lo$ s$andaloasa $eremonie antirom7neas$+, .ri1ind modi!i$area
denumirii uni1ersit+ ii timi-orene din ț #niversitatea de $tiinţe %gricole şi Medicină &eterinară a anatului din
'imişoara 2n #niversitatea de $tiinţe %gricole şi Medicină &eterinară a anatului din 'imişoara, `Regele Mi5ai I al
Rom7niei`HHH Pro0a0il $+ a$east+ 1enerare a0surd+ a $riminalului Mi5ai de Ho5en/ollern, im.us+ $oer$iti1 insidios
studen*ilor timi-eni de $+tre 8enomania$ii 5o5en/ollerni-ti rom7ni, are 2n 1edere dis.re*ul .ro!und al !ostului su1eran al
Rom7niei !a*+ de edu$area .rin $ultur+ -i .rin -tiin*+, $+$i se -tie $+ e8,regele Mi5ai are studii medio$re, numai .7n+ la
ni1el de 0a$alaureat -i a dis.re*uit at7t de .ro!und 2n1+*+m7ntul, 2n$7t nu a asigurat !ondurile ne$esare .entru $a !ii$ele
sale s+ urme/e $ursurile -$olare, toate $ele $in$i !ii$e ale sale termin7ndu,-i studiile numai datorit+ genero/it+*ii unor
regali-ti rom7ni 0oga*i3
Iat+ $um 8enomania$ii rom7ni regali-ti , $om.le8a*i de mentalitatea lor se$ular+ de s$la1i, dar -i de 8eno!ilo$ra*ie , 2l
eroi/ea/+ .e $el mai $riminal -i tr+d+tor dintre regii Rom7niei, atri0uind odiosul s+u nume unei uni1ersit+*i $are nu a
0ene!i$iat de ni$i un s.riin real din .artea regelui,$riminal, $+$i 2n realitate uni1ersitatea timi-orean+ a !ost 2n!iin*at+
$onun$tural, deore$e 2n .erioada &i$tatului de la #iena, 9a$ultatea de Agronomie de la Clu a !ost str+mutat+ la
Timi-oara, unde a !un$*ionat tim. de K ani, regele Mi5ai semn7nd numai a$tul de $onstituire al uni1ersit+*ii, $are de
!a.t $ons!in*ea un status huo ante0eli$, .ree8istent3
9a.tul $+ regele Mi5ai a a1ut $ea mai $riminala domnie antirom7neas$+ nu a $onstituit un im.ediment .entru
regali-tii 8eno!ilo$ra*i 0+n+*eni, $i dim.otri1+, ei $onsider+ $+ toate $rimele $omise de !ostul rege 4 masa$rul de la
^ila1a, r+/0oiul $i1il din ian3?B@?, tr+darea de la =D august ?B@@, de.ortarea e1reilor -i a *iganilor 2n Transnistria,
de.ortarea sa-ilor din Transil1ania -i a -1a0ilor din <anat 2n Si0eria et$36 ar re.re/enta gesturi eroi$e -i de$i odiosul
nume al e8,regelui Mi5ai tre0uie .+strat 2n mentalul $ole$ti1 al 0+n+*enilor, 2ns+ nu $a nume de mare $riminal -i
tr+d+tor; a-a $um a !ost 2n realitate Mi5ai -i $um !ires$ ar !i s+ !ie $onsiderat , $i $a nume de Yerou na*ional HHH doar
.entru $a a semnat o lege !+r+ im.ortan*+ maor+ 2n e1olui*ia so$iet+*ii rom7ne-ti3 9anati$ii 8eno!ilo$ra*i regali-ti
rom7ni ignor+ $u 0un+ -tiin*+ -i rea,1oin*+ toate !a.tele $riminale ini*iate de regele Mi5ai, sau la $are Mi5ai a !ost $el
.u*in $om.li$e : !a.te $are 2l 2n$riminea/+ .e !ostul rege, $on!orm Con1en*iei asu.ra im.res$ri.ti0ilit+*ii $rimelor de
r+/0oi -i a $rimelor $ontra umanit+*ii, ado.tat+ de Adunarea Generala a Organi/atiei %atiunilor Unite la =M noiem0rie
12#
?BMA3 Con1en*ie $are $ondamn+ to$mai $rimele identi$e $rimelor $omise de e8,regele Mi5ai,atun$i $7nd era regele
Rom7niei3
Si .entru $a a$east+ $a$ealma 8eno!ilo$rat+ regalist+ s+ !ie $om.let+, 2n aula uni1ersit+*ii timi-ene 1a !i instalat -i un
0ust al regelui,$riminal -i 17n/+tor de *ar+, .entru a aminti studen*ilor timi-eni :eroismul" regelui $riminal, mai ales $+
-i regimul 0ol-e1i$ instalat de regele Mi5ai s,a ins.irat din $rimele regelui Mi5ai -i a !ost la !el de :griuliu" $u 0+n+*enii,
$omuni-tii .lagiind metodele :regale" ale $riminalului rege Mi5ai, de.ort7ndu,i .e unii dintre 0+n+*eni .rin <aragan: 2n
s.e$ial .e $ei $are s,au o.us $ole$ti1i/+rii -i erau de$lara*i $5ia0uri -i du-mani ai .o.orului3 Tre0uie s+ men*ion+m $+
-i la <u$ure-ti .rimarul general al $a.italei a deturnat !onduri .u0li$e -i i,a !+$ut un 0ust $riminalui e8,rege Mi5ai,
am.las7ndu,l 2ntr,o .ia*+ $entral+ .e $are a demumit,o „Pia*a Regele Mi5ai „ 3 E1ident $+ .entru !anati$ii
8eno!ilo$ra*i regali-ti rom7ni nu are ni$i o im.ortan*+ !a.tul $a $ele mai ori0ile $rime 2m.otri1a .o.orului rom7n au a1ut
lo$ to$mai 2n tim.ul dinastiei de Ho5en/ollern, 2n general, -i 2n tim.ul domniei regelui Mi5ai,2n s.e$ial3 E8oner7ndu,i $u
de la ei .utere .e regii de Ho5en/ollern ai Rom7niei de r+s.underea .entru $rimele $omise de ei 2m.otri1a .o.orului
rom7n, a$esti 8enomania$i regali-ti ignes$ .ro!und demnitatea na*ional+ a .o.orului rom7n, eroi/7ndu,i ne$u1enit .e
unii dintre $ei mai $riminali regi din Euro.a, tre$7nd $u 1ederea $rimele lor, .e $are le $osmeti/ea/+, !alsi!i$7nd istoria
real+ a Rom7niei, to$mai .entru a mani.ula rom7nii neinstrui*i temeini$, indu$7ndu,le ilu/ia $+ regii Rom7niei ar !i !ost
niste eroi $i1ili/atori ai rom7nilor, de-i 2n realitate ei au !ost, !+r+ e8$e.tie, $ei mai $riminali regi din Euro.a a$elor
1remuri3
Este e1ident $+ .rostia de $alitate se reg+se-te -i $5iar .risose-te .rintre regali-tii rom7ni 8enomania$i, $u studii
medii sau su.erioare3 Sus*in+torii a0eran*i ai $riminalei 8eno$ra*ii de Hon5en/ollern s7nt mai .u*in .re/en*i .rintre
rom7nii !+r+ studii, $+$i li.sa demnit+*ii umane este mai .regnant+ .rintre intele$tuali, de$7t .rintre $ei mai .utin
instrui*i3 Instruirea tenden*ioas+ determin+ !iin*ele la0ile .si5i$ s+ ia de$i/ii $ontrare .ro.riilor interese, a$e-ti
8eno!ilo$ra*i sus*in7nd a0erant $+ interesele str+inilor ar !i -i interesele lor, sau, 2n $a/ul de !a*+, sus*in7nd $+ regele,
$riminal esteYeroul lor HHH3 ^alni$ erou, alni$i sus*in+tori H 333 mai ales da$+ a1em 2n 1edere $+ .rintre 8eno!ilo$ra*ii
rom7ni se regases$ -i militari 1eterani, $are au auns $a.ti1i la ru-i to$mai din $au/a tr+d+rii regale de la =D august
?B@@3 A$east+ mani!estare a .rostitu+rii sinelui este $ara$teristi$a $omun+ a tuturor regali-tilor 8eno!ililo$ra*i din
Rom7nia, $are nu s7nt $a.a0ili s+ deose0eas$+ 0inele de r+u, !a$7nd $on!u/ia s.e$i!i$+ s$al1ilor, $are $onsider+
eronat $+ 0inele sta.7nului lor ar !i -i 0inele lor, iar r+ul sta.7nului lor ar !i -i r+ul lor3 A$easta este reala moti1are logi$a
a 8eno!ililo$ra*iei rom7nilor, $are 2i eroi/ea/a -i $5iar 2i 1enerea/+ .e to*i $riminalii regi ai Rom7niei, 2n lo$ s+,i
$ondamne .e regii Rom7niei .entru $rimele !a$ute de ei 2m.otri1a .o.orului rom7n3
Toate a$este mani!est+ri ale 8eno!ilo$ra*iei regaliste s7nt antina*ionale, dar s7nt sus*inute -i de $+tre .oliti$ienii
tr+d+tori ai interselor na*ionale $are, $a -i la ?AMM, urm+res$ doar s+,-i $onser1e .entru ei -i .entru .rogeniturile lor
su.rema*ia elitist+, .rin sus*inerea a0erant+ a monar5iei 8eno$rate $a !orm+ de stat 2n Rom7nia, 0a/at+ .e
as$endento$ra*ia rasist+, a-a $um este 2n ori$are regim monar5i$ din lume3 Pentru a,-i reali/a de/ideratele mor0ide,
ra.a$ea -i 8eno!ilo$rata elit+ .oliti$ianist+ se !oloseste $u .eri!idie de toate mass,media na*ionale , S3R3T13 -i S3R3R3
, .entru a mani.ula .o.orul rom7n .rin eroi/area $riminalilor regi ai Rom7niei, !alsi!i$7nd istoria real+, eroi/7ndu,i
ne$ontenit .e $riminalii regi ai Rom7niei, .re$um -i .e igno0ilii urma-i ai Ho5en/ollernilor, ale $+ror singure :merite"
130
reale, mo-tenite de ei de la str+mo-ii lor s7nt : a-a,/isa asenden*+ de ras+ su.erioar+ o$$idental+F ra.a$itatea
s.e$i!i$+ Hone/ollernilorF imoralitateaF 1enalitateaF dis.re*ul rasist .ro!und !at+ de .o.orul rom7n 4 8eno!o0ia „regal+" 6
-i !a*+ de 1alorile rom7ne-ti autenti$eF dis.re*ul „su1eran" al teutonilor !at+ de Constitu*ia *+rii F 1o$a*ia de tr+d+tori et$3
Contrar a$estor e1iden*e, mani.ulatorii 8eno!ilo$ra*i sus*in $+ e8,regele Mi5ai -i .rogeniturile sale ar !i e8em.le de
moralitate -i de .atriotism, de altruism et$3 a$e-ti mani.ulatori .re/ent7ndu,i in1aria0il .e Ho5en/ollerni $a .e ni-te
altrui-ti eroi $i1ili/atori, urm+rind $a .rin a$este imunde .ra$ti$i ale mani.ul+rii s+,-i reali/e/e de/ideratul lor .er!id :
alienarea demint+*ii na*ionale a .o.orului rom7n -i aser1irea Rom7niei unor o$ulte !or*e im.erialiste, .entru a,-i
asigura .ro.ria .ros.eritate, $a slugi ale str+inilor de Ho5en/ollern3
Toate a$este mani!estari 8eno!ilo$rate, antina*ionale, s7nt .osi0ile deore$e 2n .re/ent 2n Rom7nia a$tual+ e8ist+ un
$iudat dualism re.u0li$ano,monar5ist , de-i o!i$ial, $on!orm $onstitu*iei 2n 1igoare, Rom7nia este re.u0li$+ ,du0lat de
un -i mai $iudat dualism lai$o,$leri$al, $+$i 2n $onstitu*ia a$tual+ 4 ilies$iana 6nu se s.e$i!i$+ !oarte $lar da$+ Rom7nia
este un stat lai$ sau este o teo$ra*ie, tot a-a $um nu se s.e$i!i$+ ni$i $+ da$+ Rom7nia este re.u0li$+ nu mai s7nt
.remise titlurile no0iliare rasiste si, mai ales, .ri1ilegiile no0iliare, $et+*enii rom7ni !iind sim.li $et+*eni, egali 2n dre.turi 3
Mai mult, in!luenta <3O3R3 a instituit dea 2n Rom7nia o teo$ra*ie, insidioas+ deo$amdat+, $+$i 2n institu*iile .u0li$e lai$e
din Rom7nia 2nsemnele na*ionale 4dra.elul -i stema statului 6 s7nt du0late sau $5iar 2nlo$uite de sim0oluri religioase,
iar o!i$ialii $are de.un uram7ntul de $redin*+ !a*+ de statul rom7n nu ur+ .e Constitu*ia *+rii, a-a $um se .ro$edea/a
2ntr,un stat lai$, $i ur+ .e 0i0lie, iar 2n 2n1+*+m7ntul lai$ din Rom7nia este .ermis+ 2ndo$trinarea religioas+ a ele1ilor,
.rin a-a,/isele ore o.*ionale de religie : $are 2n realitate s7nt ore de 2ndo$trinare misti$+ -i s7nt o0ligatorii .entru to*i
ele1ii3Tot 2n s$o.ul 2ndo$trin+rii ele1ilor, 2n -$olile din Rom7nia se studia/+ istorii !ante/iste, 2ndo$trinante, $are !alsi!i$+
grosolan -i grosier istoria male!i$ei dinastii de Ho5en/ollern, eroi/7ndu,i .e $riminalii regi ai Rom7niei, .re/ent7ndu,i
in1aria0il $a .e ni-te eroi $i1ili/atori, de-i ei au !ost $+l+ii .o.orului rom7n HHH Se .are $+ -i 1iitoarea $onstitu*ie,
ela0orat+ 2n gra0+ de .oliti$ienii a$tuali, ignor+ 1oliti1 .rin$i.iile demo$rati$e -i 1a !i doar o $o.ie 4 .lagiat 6 a
$onstitu*iei ilies$iene -i are rolul de a s.ori .ri1ilegiile .uterii a$tuale, $ons!in*ind instituirea di$taturii .arlamentare, 2n
detrimentul .rin$i.iilor demo$rati$e : a-a $um era -i $onstitu*ia de la ?AMM , $are $ons!in*ea di$tatura 5o5en/ollernist+,
8eno!ilo$ra*ia -i 8eno$ra*ia $a .rin$i.ii :demo$rati$e" -i $onstitu*ionale 2n Rom7nia 3
&in $au/+ $+ a$tuala $onstitu*ie are serioase la$une demo$rati$e -i $on*ine am0iguit+*i 1oliti1e, este .osi0il $a
Rom7nia s+ !ie o $iudat+ re.u0li$+333monar5ist+, 2n $are monar5ia este insidioas+ momentan, tot a-a $um 2n Rom7nia
teo$ra*ia este tot insidioas+ -i tot momentan, iar .re$oni/ata $onstitu*ie a Rom7niei 1a $ons!in*i, .ro0a0il, instituirea
statului totalitar 333demo$rati$ H
&u.+ $um se -tie, 2n ?AMM .rin$i.iile 8eno!ilo$ra*iei -i 8eno$ra*iei $onstitu*ionale de1eneau atun$i do$trina .artidelor
8eno!ilo$rate, alienante ale demnit+*ii na*ionale, $are !ormau monstruoasa $oali*ie -i !+$eau *ara $adou unui .rusa$
.rin* se$ond 5and3 &in .+$ate .entru o0iditul .o.or rom7n, a$este .rin$i.ii 1etuste, s.e$i!i$e 17n/+torilor de *ar+, s7nt
$onsiderate demo$rati$e -i a/i, mai ales de $+tre .artidele $are au 2n do$trina lor 8eno!ilo$ra*ia -i 8eno$ra*ia regaliste,
5o5en/ollerniste, antina*ionale, $a .rin$i.ale .re1ederi do$trinare3
Pra$ti$a !olosit+ de !anati$ii mani.ulatori regali-ti 8eno!ilo$ra*i, $are sus*in a0erant -i neusti!i$at $+ regalitatea
8eno$rati$+ ar !i !orma de stat $ea mai demo$rati$+, re.re/int+ mastur0area ra*iunii -i .rostituarea demnit+*ii sinelui
131
.ersonale -i na*ionale, mani!estat+ .rin sus*inerea ne$ondi*ionat+ a dinasti$ismului rasist so$io,rela*ional -i etni$,
,str+in de neam -i de *ar+ 4 8eno$rat6 , -i este generat+ de $om.le8ul de in!erioritate $are $o.le-e-te sinele alterate ale
8eno!ilo$ra*ilor rom7ni, $are s7nt ni-te !iin*e umane ira*ionale, imunde, li.site de logi$+ elementar+3 A$est $om.le8
.si5i$ este s.e$i!i$ mentalit+*ilor de s$la1i ale 8eno!ilo$ra*ilor regali-ti rom7ni, ale $+ror sine s7nt alienate ire1ersi0il -i
a!e$tea/+ 1oliti1 negati1 so$io,rela*ional -i sinele tinerei genera*ii3 Mani.ulatorii regali-ti 8eno!ilo$ra*i nu
$on-tienti/ea/+ $+ regalitatea este o di$tatur+ a0 ini*io, 4 usti!i$at+ de $ei $are o sus*in doar $u a-a,/isele argumente
0a/ate .e as$endento$ra*ia rasist+ 6 $are im.une $oer$iti1 tuturor su.u-ilor renun*area la demnitatea uman+
.ersonal+ dar -i la demnitatea na*ional+ 4regalitatea 8eno$rat+6, .e $7nd re.u0li$anismul denigrat de ei .resu.une
egalitarismul teoreti$ al -anselor, !undamentat .rin .rin$i.iul egalitarist al merito$ra*iei : .rin$i.iu total inter/is 2ntr,o
monar5ie, unde .rimul om al statului este desemnat numai .e 0a/a stu.idului .rin$i.iu al as$endento$ra*iei rasiste -i
nu .e 0a/a .rin$i.iului merito$ra*iei reale, .ersonale, a-a $um este 2ntr,o re.u0li$+ demo$rati$+3
A$tualul a.arat de .ro.agand+ al mani.ulatorilor regali-ti 8eno!ilo$ra*i este !ormat 2n mare .arte din !o-ti a$ti1i-ti ai
P3C3R3 -i !o-ti se$uri-ti, $are 2n .re/ent 2i eroi/ea/a .e $riminalii din tim.ul di$taturii antones$iano,regaliste din tre$ut,
.e $are 2ns+ 2nainte de ?BAB 2i $onsiderau $riminali3 A$um, 2ns+, a$e-ti regali-ti 8eno!ilo$ra*i 2i $onsider+ $riminali .e
$omuni-tii .e $are 2i eroi/au 2nainte de ?BAB3 Maoritatea a$estor .si5o.a*i este !ormat+ din indi1i/i s$elera*i, li.siti de
s$ru.ule, .er1er-i, li.si*i de demnitate uman+, $are lu$rau 2n tre$ut sau lu$rea/+ -i 2n .re/ent 2n institu*ii mass,media
ale statului3 A$e-ti 8enomania$i 8eno$ra*i au su0ordonat T#R intereselor o$ulte ale mani.ul+rii !as$isto,$omuniste
regaliste, !olosind 2n s$o. .ersonal -i .artini$, antirom7nes$, at7t $analele tele1i/iunii rom7ne, $7t -i .osturile de radio
ale S3R3R3, $u $on$ursul ta$it sau, uneori, e8.li$it, al .oliti$ienilor 17n/+tori de *ara3 E1ident, to*i a$e-ti .si5o.a*i !a$ $e
-tiu ei mai 0ine, 2ntru$7t ei au !ost instrui*i temeini$ 2nainte de ?BAB -i -tiu $um s+ mani.ule/e :.rostimea „4 $ult+ -i
in$lut+ 6 !+$7nd a.ologia $rimei 2m.ortri1a umanit+*ii, .rin .romo1area a0surdei 1ener+ri de $+tre rom7ni a e8,regelui
!as$isto,$omunist Mi5ai3 #enerare s.e$i!i$+ misti$ismului, dar !olosit+ !oarte intens de .olitru$ii de ieri -i de a/i .entru
a im.une a0surdul -i imundul $ult al .ersonalit+*ii3 Ast+/i, $a -i atun$i, ei 1or s+ im.un+ insidios,$oer$iti1 regalismul
8eno!ilo$rat rasist, $on$reti/at .rin a0erantul $ult al .ersonalit+*ii unui indi1id, .entru a usti!i$a sus*inerea a0erant+ a
unui regim ilegitim, inuman, $riminal -i antina*ional, a-a $um a !ost regimul e8,regelui Mi5ai3 &emersurile lor !uri0unde
nu s7nt usti!i$ate logi$ -i legal 2n ni$i un !el, singurele lor argumente !iind !ondate numai $u a0erante $on$e.*ii
8eno$rate rasiste, antina*ionale3 E1ident, lor li s,a al+turat -i liota tr+d+torilor din dias.ora, $are, .rintre alte a$*iuni
antirom7ne-ti, a sus*inut 2n ?BAB de/mem0rarea Rom7niei, ader7nd la sinistrul do$ument -o1in, antirom7nes$, semnat
la <uda.esta3
Par$+ .entru a demonstra Euro.ei $+ 2n Rom7nia $riminalii -i tr+d+torii de *ar+ s7nt 1enera*i, Emil Constantines$u,
.re-edinte al Rom7niei 2n ?BBA, 4 !ost se$retar P3C3R36, a a1ut tu.eul de a adresa Comitetului %or1egian %o0el o
s$risoare .rin $are sus*inea a0eranta .ro.unere a de$ern+rii Premiului %o0el .entru Pa$e !ostului su1eran al
Rom7niei, !as$isto,$omunistul Mi5ai de Ho5en/ollern HHH
132
A$est demers ires.onsa0il a !ost 2nsu-it -i de Consilul C3&3R3 4alian*+ .oliti$+ a!lat+ atun$i la gu1ernare 6 $are a
de$is s+ trimit+ Comitetului %or1egian %o0el o s$risoare similar+, .entru sus*inerea a$estei $andidaturi3 Pro.unerea
ini*ial+ a !ost !a$ut+ de Simina Me/in$es$u, !osta metres+ a e8,regelui Mi5ai -i .re-edint+ a a-a,/isei aso$ia*ii
`Rom7nia #iitoare`, !iind 2nsu-it+ 2ns+ -i de ires.onsa0ilii .oliti$ieni rom7ni 3 Mai mult, ires.onsa0ilii .oliti$ieni $are au
sus*inut a0erantul demers ini*iat de !osta amant+ a e8,regelui Mi5ai au moti1at soli$itarea lor sus*in7nd $+ tr+d+torul -i
$riminalul e8,rege Mi5ai ar merita s+ !ie distins $u .remiul %o0el .entru .a$e, lu7ndu,se 2n $onsiderare $ontri0u*ia a-a,
/is+ 0ene!i$+, adus+ de Mi5ai de Ho5en/ollern la =D august ?B@@, $are ar !i !ost de$isi1+ .entru instaurarea .+$ii -i ar
!i !ost 0ene!i$+ na*iunii rom7ne -i Euro.ei, de-i tr+darea regal+ de la =D august a 2nsemnat numai o $ontri0u*ie regal+
male!i$+ de$isi1+, $are a !a1ori/at so1ieti/area sama1olni$+ a Rom7niei -i a altor state euro.ene3 Si mai stu.e!iant+ a
!ost a$$e.tarea .ro.unerii -i nominali/area $riminalului !as$isto,$omunist Mi5ai de Ho5en/ollern de $+tre $omitetul
nor1egian al de$ern+rii .remiului %o0el .entru .a$e, $eea $e demonstrea/+ $+ -i .e alte meleaguri, de.arte de
Rom7nia, $riminalii s7nt se.ara*i 2n $riminali 0uni , e8,regele Mi5ai , -i $riminali r+i ; Ion Antones$u , a$east+
stu.e!iant+ se.arare !iind a$$e.tat+ -i im.us+ de $ei trei mari $riminali ai umanit+*ii : Roose1elt, Stalin i C5ur$5ill3 ș
Si a$tualul .resedinte al Rom7niei, Traian <+ses$u, l,a eroi/at .rin 1i$timi/are 2n =CCM, 2n .arlamentul
Rom7niei, .e e8,regele Mi5ai, atun$i $7nd a .re/entat $ele0rul ra.ort Tism+neanu , .rin $are era $ondamnat .u0li$
$omunismul rom7nes$ , $+$i atun$i, l7ng+ .re-edintele Rom7niei s,a a!lat .ermanent e8,regele Mi5ai, $are era
.re/entat $a o 1i$tim+ a $omunismului, de-i e8,regele Mi5ai era de !a.t .rin$i.alul .ersona .oliti$ 1ino1at de
0ol-e1i/area Rom7niei -i a !ost $omunist de1otat Mos$o1ei .7n+ la a0di$area sa3
'n $ategoria numit+ de $+tre Comisia Tism+neanu „#ino1a i de im.unerea i .er.etuarea unui sistem 0a/at .e ț ș
!+r+delege" au !ost in$lu i: G5eorg5e G5eorg5iu,&e, Ana PauVer, G5eorg5e A.ostol, Gogu R+dules$u, Manea ș
M+nes$u i Ion Ilies$u3 &u.+ $um se 1ede, 2n mod 1+dit tenden*ios,Tism+neanu -i a$oli*ii s+i l,au e8$lus din a$easta ș
list+ .e e8,regele Mi5ai, $are ar !i tre0uit s+ !ie men*ionat .rimul, deoare$e $ontri0u*ia regelui Mi5ai la so1ieti /area
Rom7niei a !ost determinant+ .7n+ la a0di$area regelui, 2ns+ Tism+neanu -i a$oli*ii s+i au !alsi!i$at a$easta
in$ontesta0il+ realitate istori$+, eroi/7ndu,l -i 1i$timi/7ndu,l .e e8,regele Mi5ai3Tre0uie s+ men*ionam $+ .re-edintele
<+ses$u -i,a re1i/uit ulterior .o/i*ia .ersonal+ -i .oliti$+ !a*+ de regele,tr+dator, a!irm7nd 2n .u0li$ 4dar nu 2n .arlament
6 $+ e8,regele Mi5ai a tr+dat Rom7nia la DC de$3?B@N, $7nd a a0di$at ru-inos -i a a0andonat ru-ilor *ara .e $are
i.o$ritul e8,rege Mi5ai .retinde -i a/i $+ o iu0e-te3Pro0a0il $+ -i a$east+ tardi1+ a$u/are de tr+dare a e8,regelui Mi5ai
este .oliti$ianist+, $+$i <+ses$u 2l a$u/+ de tr+dare .e a$est igno0il Mi5ai de Ho5en/ollern doar .entru $+ a a0di$at, nu
-i .entru $+ la =D august ?B@@ a 17ndut Im.eriului so1ieti$ *ara -i .o.orul rom7n3
'n .re/ent 2n Rom7nia e8ist+ un rasist $urent 8eno!ililo$rat regalist, mani!estat mai ales .rintre intele$tualii li.si*i de
s$ru.ule, de instruire istori$+ temeini$+ si de demnitate .ersonal+ -i na*ional+, $are !a$ .ro.agand+ Ho5en/ollernilor -i
$5iar !as$ismului rom7nes$, 0ene!i$iind de ser1i$iile .l+tite de $ontri0ua0ilii rom7ni, o!erite lor gratuit de .osturile
.u0li$e de radio -i de tele1i/iune3 A$este .osturi 0ugetare, $are .rin lege ar tre0ui s+ !ie inde.endente reda$*ional -i
$are nu au dre.tul legal s+ se im.li$e 2n .oliti$+, !iind e$5idistante .artini$, !a$ .ermanent a.ologia !as$ismului
rom7nes$ -i a dinasti$ismului rasist 8eno$rat, eroi/7ndu,l .e !as$isto,$omunistul e8,rege Mi5ai3 Putem s.une $+
a$este .osturi .u0li$e de radio -i de tele1i/iune s7nt in!estate de ni-te .ara/i*i so$iali li.si*i de s$ur.ule, 8enomania$i,
$are .ra$ti$+ .arti/anatul 8eno!ilo$rat regalist, antina*ional, .ra$ti$7nd $on$omitent -i un insalu0ru $ult al .ersonalit+*ii,
133
de ti. $eau-ist, numai $+ a$um $riminalul e8,rege Mi5ai de Ho5en/ollern este 1i$timi/at -i eroi/at de ei $5iar mai mult
de$7t 2l eroi/au .e Ceau-es$u3
A$este nomina odiosa ale tele1i/iunii rom7ne reali/ea/+ emisiuni .re$um „Memorialul durerii" 4Lu$ia Hossu ,Longin, 6
„Ora regelui" 4 reali/atori: Marilena Rotaru, <ogdan er0an,Ian$u, Camelia CsiVi -i Cristina )ili$+ 6sau emisiunea „K Ș
minute de istorie" $u Adrian Cioroianu, !alsi!i$7nd sistemati$ ade1+rurile istori$e, 1i$timi/7nd si eroi/7nd $riminalii
!as$i-ti3 Pra$ti$7nd o ilogi$+ .ro.agand+ de 1enerare a $riminalilor !as$i-ti, 2n !runte $u e8,regele Mi5ai, .e $are 2i
1i$timi/ea/+ -i 2i eroi/ea/+ .ermanent, .ro.ag7nd insidios $5iar -i ideologia !as$ist+, .entru a mani.ula ra*iunea
rom7nilor, ma$ul7nd -i demnitatea na*ional+ a rom7nilor, .rin indu$erea $oer$iti1+ insidioas+ a 8eno!ilo$ra*iei rasiste,
s$o.ul !inal al a$estor imunde .ra$ti$i este alienarea demit+*ii na*ionale -i restaurarea $riminalei dinastii de
Ho5en/ollern3 A$easta imund+ $am.anie de denigrare a .o.orului rom7n -i a re.u0li$ii este sus*inut+ 1+dit de
neo!as$i-tii rom7ni, dar -i ta$it de $+tre toti ires.onsa0ilii .oliti$i, $are .ermit tele1i /iunii .u0li$e s+ .ra$ti$e .arti/anatul
.oliti$3 Tele1i/iunea .u0li$+ a de1enit ast!el un male!i$ instrument de .ro.agand+ antina*ional+ -i neo!as$ist+, !olosit $u
.er!idie de $+tre 8eno!ilo$ra*ii $are lu$rea/+ 2n .osturile .u0li$e sau s7nt doar $ola0oratori ai a$estor .osturi .u0li$e de
radio -i tele1i/iune 3 'n „Memorialul durerii" s7nt eroi/a*i !as$i-tii legionari -i $5iar -i unii $riminali de r+/0oi, autoarea
e1iden*iind anii de temni*+ .e $are i,au su.ortat a$e-tia $a de*inuti .oliti$i, „uit7nd" 2ns+ s+ e1iden*ie/e $+ unii dintre ei
au auns 2n .u-$+rii 2n$+ din tim.ul lui Antones$u 4 du.+ re0eliunea legionar+6 sau 2n ?B@K, !iind $ondamna*i 2n 0a/a
&e$retului,lege .entru san$*ionarea $elor 1ino1a*i de de/astrul *+rii sau $rime de r+/0oi, semnat de regele Mi5ai3 Prin
a$este .ra$ti$i imunde, Rom7nia este singura *ar+ din Euro.a 2n $are !as$i-tii s7nt eroi /a*i de neo!as$i-tii din mass,
media, !as$i-tii rom7ni .rimind $5iar -i mari .ensii de stat, .entru anii 2n $are au !ost de*inu*i .oliti$i, autoarea
.re/ent7ndu,i .e a$e-ti $riminali numai $a333anti$omuni-ti, de-i a.roa.e to*i au !ost -i anti$arli-ti, au .arti$i.at la
re0eliunea legionar+ -i au a1ut .ermanent mani!estari antidemo$rati$e -i $riminale, .re$um e!e$tuarea masa$rului de
la ^ila1a -i asasinarea unor !runta-i .oliti$i $are nu erau $omuni-ti, dar erau anti!as$i-ti3 'n intermina0ila -i re.etata
emisiune :Ora regelui" s7nt eroi/a*i e8,regele $riminal Mi5ai de Ho5en/ollern -i .rogeniturile sale, !a$7ndu,se o
de-+n*at+ .ro.aganda 8eno!ilo$at+ rasist+, 5o5en/ollernist+, de-i regii Rom7niei au tr+dat interesele rom7nilor ori de
$7te ori au a1ut de $7-tigat .ri1ilegii .entru ei -i .entru .rogeniturile lor3 E1ident, toti a$e-ti detra$tori ai demnit+*ii
na*ionale sus*in la unison $+ rom7nii s7nt ras+ in!erioar+ -i nu ar !i $a.a0ili -i demni s+ 2-i $ondu$+ singuri *ara -i
tre0uie s+ !ie $ondu-i de :.rin*i" se$ond 5and im.orta*i din O$$ident3 To*i a$e-ti denigratori ai demnit+*ii na*ionale -i,
au !+$ut $ul$u-uri 0ugetare deose0it de $+lduroase 2n institu*ii ale statului re.u0li$an 4 S3R3T13 , S3R3R3 ministere,
.arlament et$36 .e $are 2l denigrea/+ sistemati$ -i $ontinuu, $u $om.li$itatea o$ult+ a .oliti$ienilor rom7ni $are $ondu$
Rom7nia a$tual+ : mai degra0+ s.re de/astru, de$7t s.re un 1iitor luminos, a-a $um mint to*i .olti$ieniiF regali-ti sau
re.u0li$ani, deo.otri1+3
Tele1i/iunea rom7n+ a de1enit 2n ultimul tim. $el mai odios a.arat de .ro.aganda al a-a,/isei $ase regale a
Rom7niei, in$lu/7nd 2n .rogramele sale tot mai multe eimisiuni 2n $are statul rom7n a$tual -i !orma de gu1ernare
re.u0li$an+ s7nt denigrate sistemati$, at7t de $+tre 8eonomania$ii rasisti 8eno!ilo$ra*i $are lu$rea/+ 2n tele1i/iune, $7t
-i de $+tre unii $ola0oratori 8eonomania$i 8eno!ilo$ra*i, .re$um istori$ul Adrian Cioroianu, $are se 2ntre$ 2n denigrarea
re.u0li$ii -i elogierea monar5iei3
134
Tre0uie s+ men*ion+m $+ unii dintre $ola0oratorii tele1i/iunii .u0li$e, .re$um -i unii reali/atori de emisiuni, s7nt,
nelegal, mem0ri a$ti1i ai unei aso$ia*ii su01ersi1e 4 Alian*a %a*ional+ .entru Restaurarea Monar5iei 6 -i !oloses$
.ostul .u0li$ de tele1i/iune .entru a .rodu$e -i di!u/a nelegal .ro.aganda 5o5en/ollenist+, su01ersi1+,
anti$onstitu*ional+ -i antire.u0li$an+, eroi/7ndu,l .ermanent .e $el mai $riminal dintre $ondu$+torii statului rom7n ;
regele Mi5ai de Ho5en/ollern , .rin !alsi!i$area grosolan+ -i grosier+ a istoriei reale a .o.orului rom7n, a$e-ti !arisei
8eno!ilomania$i 8eno!ilo$ra*i, $onstitui*i 2ntr,o $oterie rasist+ antina*ional+, trans!igur7ndu,l .e $riminalul Mi5ai de
Ho5en/ollern din odios $riminal 2ntr,unY erou national HHH
Ast!el, re$ent, istori$ul A3Cioroianu a a!irmat 2ntr,o emisiune de -tiri di!u/at+ de T#R $+ monar5ia 8eno$rat+ ar !i
su.erioar+ re.u0li$ii, deoare$e .re-edintele re.u0li$ii este un om de1otat unui .artid, !iind sus*inut de a$el .artid, .e
$7nd un rege ar !i im.ar*ial .oliti$ -i ar !i un ar0itru al $laselor so$iale, $are nu s,ar im.li$a .oliti$ -i nu ar !i sus*inut de
.artidele 8eno$rate HHH
Istoria real+ a Rom7niei do1ede-te 2ns+ $+ to*ii regii Rom7niei au !ost, indu0ita0il, .ermanent -i 1+dit .arti/ani ai
unor .artide ale elitei 5o5en/ollerniste, ei !iind sus*inu*i 2n !runtea statului to$mai de $+tre a$ele .artide rom7ne-ti
elitiste 5o5en/ollerniste, a $+ror do$trin+ uni$+ era alienarea demnit+*ii na*ionale, 2n s$5im0ul legitim+rii, asigurarii -i
a.+r+rii .ri1ilegiilor mer$antile ale elitei de $+tre $riminalii regii de Ho5en/ollern ai Rom7niei3 Mai mult, ignor7nd $u
.er!idie realit+*ile a$elui moment, A3Cioroianu a dat -i un e8em.lu de ar0itra regal, re!erindu,se la geno$idul
anti*+r+nes$ din ?BCN, $7nd, a!irma .ro!esorul uni1ersitar do$tor 2n istorie A3Cioroianu, $riminalul Carol I i,a l+sat la
gu1ernare .e $onser1atori numai 2n .rima lun+ a r+s$oalei, iar a.oi i,ar !i 2nde.+tat .e $riminalii $onser1atori -i le,a
2n$redin*at .uterea $riminalilor li0erali, $riminalul Carol I moti17ndu,-i a$east+ :mediere regal+" $u ne$esitatea $a
am0ele .artide s+ !ie a$u/ate de $rimele anti*+r+ne-ti, .entru a se .+stra ast!el un e$5ili0ru .e s$ena .oliti$+ HHH
Ma$a0ru e$5ili0ruY ma$a0ru ra*ionamentY HHH A$east+ a0ordare ma$5ia1eli$+, .artini$ 5o5en/olernist+, a $um.litului
geno$id anti*+r+nes$ din ?BCN, 2l .lasea/+ .e A3Cioroianu .rintre nulit+*ile geniale ale !alsi!i$atorilor 8enomania$i ai
istoriei Rom7niei, $are 2i e8onerea/+ .e $riminalii regi ai Rom7niei de toate $rimele $omise de regii de Ho5en/ollern
2m.otri1a .o.orului rom7n, $+$i, .rin a$est : ra*ionament ", A3Cioroianu a do1edit $+ este rudimentar nu numai 2n logi$+
.oliti$+, $i -i $a !alsi!i$ator al istoriei Rom7niei3
Tot 2n a$est $onte8t tre0uie s+ men*ion+m $+ tot 2ntr,o emiune de -tiri, tele1i/iunea .u0li$+ .ra$ti$+ nesting5erit+
.arti/anatul .oliti$, reda$torii tele1i/iunii .u0li$e $er7ndu,le rom7nilor s+ .arti$i.e 2n num+r mare la o mani!esta*ie
.ro5o5en/ollernist+, antire.u0li$an+, organi/at+ de o aso$ia*ie su01ersi1+, anti$onsitu*ional+, 4A3%3R3M36 din $are !a$
.arte -i reali/atorii emisiunii su01ersi1e Ora regelui3 &e-i .uterea de .enetrare a tele1i/iunii este imens+, rom7nii nu au
.utut !i 2n-ela*i de demagogi$a .ro.aganad+ regalist+ -i nu au .arti$.at la a$ea mani!esta*ie, e-e$ul a$elei mani!esta*ii
demonstr7nd indu0ita0il $+ 2n .re/ent rom7nii s7nt mai greu de mani.ulat $a 2n tre$ut -i nu mai $onsider+ $+ monar5ia
rasist+ ar !i su.erioar+ re.u0li$ii, rom7nii $onstienti/7nd $+ regii Rom7niei au !ost $5iar mai $riminali -i mai .er!i/i de$7t
.re-edin*ii *+rii 3
9olosind $u .er!idie imensa .utere de .enetrare a mass,media, !anati$ii 8eno$ra*iei 5o5en/ollerniste 2i eroi/ea/+
ne$ontenit .e $riminalii !as$i-ti, sustin+torii !reneti$i ai 8eno!ilo$ra*iei 5o5en/ollerniste, $ul.a0ili/7nd .o.orul rom7n,
a$esti 8enomania$i „uit7nd" $+ a$tele legislati1e ale lui Antones$u erau .romulgate de regele Mi5ai -i, 2n $onse$in*+,
este a0surd s+ a$$e.*i $+ unul dintre semnatari 4 I3Antones$u6 a !ost $riminal, iar $elalalt semnatar 4 regele Mi5ai 6 ar !i
13(
!ost erou, de-i $ei doi $ondu$+tori ai Rom7niei !as$iste au !ost la !el de 1ino1a*i, s.re e8em.lu, de de.ort+rile e1reilor -i
*iganilor, organi/ate 2n 0a/a de$retelor rasiste antie1reie-ti, .romulgate de regele Mi5ai3
Mai mult, $u $om.li$itatea ires.onsa0il+, anti$onstitu*ional+ -i antina*ional+ a .oliti$ienilor rom7ni 8eno!ililo$ra*i,
!ostului rege Mi5ai de Ho5en/ollern i s,a .ermis s+ se $om.orte $a -i $um ar mai !i regele Rom7niei, el a17nd dre.tul ,
re/er1at .rin $onstitu*ie numai -e!ilor de stat 2n !un$*ie , de a a$orda de$ora*ii -i medalii ale a-a,/isei $ase regale,
a$tualii .oliti$ieni res.e$t7ndu,l .e e8,regele tr+d+tor -i $riminal $el .u*in la !el de du0ios -i de o$ult $a -i regimul
$omunist3 &u.+ $um se -tie, regimul $omunist a ignit .ro!und demnitatea na*ional+ a rom7nilor, 2n general, -i a
militarilor, 2n s.e$ial, .rin $onsa$rarea /ilei de na-tere a tr+d+torului armatei de la =D august ?B@@, regele Mi5ai, dre.t
s+r0+toare na*ional+ a armatei Rom7niei, $omuni-tii moti17nd 2n ?BKB $+ data de =K o$tom0rie tre0uie s+ !ie
s+r0+toarea armatei rom7ne, deoare$e la a$ea dat+ teritoriul Rom7niei ar !i !ost eli0erat $om.let de in1adatori, de-i 2n
realitate 2n Rom7nia eli0erat+ de !as$i-ti s,a instituit $on$omitent administra*ia noului in1adator ;Im.eriul so1ieti$,
sus*inut -i im.us rom7nilor de $+tre regele tr+d+tor Mi5ai de Ho5en/ollern3 'n istoriogra!ia o!i$ioas+ din Rom7nia nu se
men*ionea/+ 2ns+ $+ =K o$tom0rie este -i data de$lan-+rii re1olu*iei 0ol-e1i$e din ?B?N -i, de$i, este .ro0a0il $a
0ol-e1i$ii s+ !i regi/at „eli0erarea" Rom7niei la =K o$t3?B@K, .entru a s+r0+tori ast!el /iua lor na*ional+3
Si ast!el, ignor7ndu,se a$este e1iden*e, $5iar -i 2n .re/ent /iua de =K o$tom0rie , /iua de na-tere a $riminalui Mi5ai de
Ho5en/ollernF /iua o$u.+rii integrale a Rom7niei de $+tre Im.eriul so1ieti$ F /iua re1olu*iei 0ol-e1i$e din ?B?N , este
s+r0+toarea armatei na*ionale, de-i 2n mod $ore$t /iua armatei Rom7niei ar tre0ui s+ !ie /iua de ?=>=@ noiem0rie $7nd,
2n ?AKB, .rin 'naltul Ordin de Pi nr3 AD, al domnitorului Ale8andru Ioan Cu/a, a !ost 2n!iin at Statul Maor General al ț
armatei rom7ne3E1ident, $omuni-tii moti1au 2n ?BKB $+ la =K o$t3?B@@ a !ost eli0erat ultimul ora- rom7nes$, de-i 2n
realitate a$east+ :eli0erare" a !ost regi/at+ de regali-ti, .entru a,i !a$e un $adou tr+d+torului rege Mi5ai, dar -i de
0ol-e1i$ii $are dedi$au /ilei lor na*ionale o$u.area 4nu eli0erarea6 integral+ a Rom7niei : mai ales $+ 2n a$ea 1reme, 2n
Rom7nia o$u.at+ de so1ieti$i, /iua na*ional+ a Im.eriului so1ieti$, =K o$t> N no13 , de1enise s+r0+toare na*ional+ -i
.entru rom7ni3
&e-i mani.ulatorii regali-ti 8eno!ilo$ra*i 2l 1i$timi/ea/+ .e e8,regele Mi5ai, sus*in7nd $+ regimul $omunist instalat $5iar
de rege l,ar !i .erse$utat .e Mi5ai, o0lig7ndu,l s+ a0di$e, 2n realitate $omuni-tii rom7ni i,au !ost re$unos$+tori e8,
regelui Mi5ai $5iar -i du.+ $e a$esta a a0di$at3
Conse$1en*i .romo1+rii $ultului .ersonalit+*ii, !olosind $u o0stina*ie mor0id+ a$elea-i stereoti.ii 1etuste, 1iolente
.si5i$, 8enomania$ii mani.ulatori regali-ti a$tuali 2l eroi/ea/+ .e e8,regele $riminal -i tr+d+tor de *ar+, „uit7nd" s+
men*ione/e $+ -i $omuni-tii -i,au e8.rimat gratitudinea !a*+ de regele tr+d+tor .7n+ 2n ?BAB, sta0ilind $a /i na*ional+ a
Rom7niei data de =D august, $are de !a.t mar$5ea/+ 2n istoria rom7nilor tr+darea regelui -i, $5iar da$+ regimul
$omunist a minimali/at rolul regelui 2n derularea marii tr+d+ri de la =D august ?B@@ -i s,a autoeroi/at, sus*in7nd $+
.u*inii $omuni-ti ar !i !ost !a$torul determinant al des!+-ur+rii marii tr+d+ri, este indu0ita0il $+ .ersonaul .rin$i.al al
tr+d+rii a !ost regele Mi5ai3
136
Eroi/area Ho5en/ollernilor se $on$reti/ea/+ 4asemenea eroi/+rii multor $riminali din istoria rom7nilor , <r+tienii,
A1eres$u, Maniu et$3 6 .rin atri0uirea odioaselor lor nume unor institu*ii $ulturale, -$oli -i uni1esit+*i -i $5iar lo$alit+*i
et$3 de-i a$ei $riminali nu s,au remar$at 2n ni$i un !el 2n domeniile res.e$ti1e3 'n a$est sens, este edi!i$atoare eroi/area
lui Mi5ai de Ho5en/ollern, $are nu are studii reale ni$i .7n+ la ni1el de 0a$alaureat -i nu a !+$ut nimi$ .entru
2n1+*+m7ntul rom7nes$, 2ns+ odiosul s+u nume a !ost atri0uit de $+tre 8enomania$ii din elita 2n1+*+m7ntului rom7nes$
timi-an unei uni1ersit+*i timi-ene, iar 2n de$em0rie =CCN a$ademia l ,a numit .e e8,regele Mi5ai mem0ru de onoare al
A$ademiei Rom7neHHH
333 Pro0a0il $a o re$unoastere a „meritelor" sale de tr+d+tor -i mare $riminal, $are a 2n$er$at s+ mai tr+de/e Rom7nia
-i $u .rileul semn+rii !aimoasei de$lara*ii antirom7ne-ti de la <uda.esta, din anul ?BAB3
&u.+ $um se -tie, 2n ?BAB ni-te tr+d+tori rom7ni din dias.ora au semnat la <uda.esta o de$lara*ie .rin $are
sus*ineau $+ .reten*iile teritoriale ale ungurilor !a*+ de Transli1ania ar !i 2ntemeiate -i se angaau s+ s.riine
ne$ondi*ionat a$east+ nou+ am.utare teritorial+ a Rom7niei, dorit+ de -o1inii unguri3 Se s.une $+ tr+d+torii rom7ni ar !i
o0*inut 2n s$5im0ul a$estui s.riin re1i/ionist al mag5iarilor, s.riinul ta$it la -o1inilor unguri .entru restaurarea
$riminalei dinastii de Ho5en/ollern din Rom7nia -i, $u a$est argument $riminal, l,au $on1ins -i .e e8,regele Mi5ai s+
semne/e a$ea de$lara*ie antina*ional+ de la <uda.esta, ela0orata de iredenti-tii mag5iari3
Iat+ $7te1a .asae din !aimoasa de$lara*ie de la <uda.esta, .re$um -i lista tr+d+torilor rom7ni,semnatari ai a$elei
de$lara*ii antina*ionale, 2n $are se sus*ine :
: Transil1ania a !ost -i este un s.a*iu de $om.lementaritate -i tre0uie s+ de1in+ un model de .luralism $ultural -i
religios3 Este 2n !olosul .o.oarelor noastre $a di1ersitatea $ultural+, religioas+ -i de tradi*ii $are a !+$ut s.e$i!i$ul
Transil1aniei s+ !ie .re/er1at+3
&re.tul la o re.re/entare .oliti$+ autonom+ -i la autonomie $ultural+ a !ie$+rei na*iuni tre0uie garantat3 :X333Z
13"
'n realitate 2n a$est .asa se in1o$+ numai dre.tul mag5iarilor din Transil1ania de a o0*ine autonomia .oliti$+, etni$+
-i teritorial+, adi$+ des.rinderea Transil1aniei de Rom7nia, $+$i 2n a$easta sinistr+ de$lara*ie -o1in+, antirom7neas$+,
nu se aminte-te $+ Transil1ania este teritoriu rom7nes$, $otro.it de mag5iari, -i ni$i nu se aminteste $+, .e l7ng+
minoritatea mag5iar+, 2n Transil1ania mai e8ist+ -i alte minorit+*i dar -i o $o17r-itoare maoritate rom7neas$+3
: Reali/area sa im.li$+, .rintre altele, asigurarea unei -$olarit+*i de toate gradele 2n lim0a mag5iar+, in$lusi1
re2n!iin*area uni1ersit+*ii mag5iare din Clu3 :X333Z
&u.a $um lesne se .oate o0ser1a, 2n a$east+ de$lara*ie so1inismul mag5iar antirom7nes$ atinge a.ogeul, $+$i se
soli$ita e8.li$it asigurarea unei s$olarit+*i de toate gradele 2n lim0a mag5iar+, !+r+ ni$i un !el de re!erire la 2n1+*+m7ntul
2n lim0a rom7n+, de$i -o1inii unguri $er !+r+ en+, iar tr+d+torii rom7ni, 2n !runte $u e8,regele Mi5ai ,$riminal -i 17n/+tor
de *ar+ , a.ro0+ $a 2n Transil1ania s+ !ie instituit : Status huo ante 0ellum : 4 starea de dinainte de .rimul r+/0oi
im.erialist mondial6 $7nd 2n Transil1ania 2n1+*+m7ntul 2n lim0a rom7n+ era inter/is iar Transil1ania a.ar*inea
sama1olni$ Ungariei3
&e asemenea, se soli$ita $eea $e nu e8istase, $+$i 2n Clu nu a e8istat anterior o uni1ersitate mag5iar+, 2ns+ .entru
tr+d+torii rom7ni de la <uda.esta am+nuntele -o1ine, e8.li$it antirom7ne-ti, nu a1eau im.ortan*+, $+$i .entru ei era
!oarte im.ortant+ restaurarea $riminalei dinastii de Ho5en/ollern, $5iar $u .re*ul unor noi am.ut+ri teritoriale ale
Rom7niei3
Iat+ -i !inalul a$elei de$lara*ii :
: Prin$i.iile enun*ate mai sus 1or sta la 0a/a tuturor a$*iunilor $omune .e $are semnatarii 2nteleg s+ le du$+ 2n 1iitor3
A.el+m la organi/a*iile demo$rati$e .re$um -i la a$ele .ersoane $are 2m.art+-es$ a$este .rin$i.ii s+ se al+ture
a$estei a$*iuni3 4si$6
<uda.esta, ?M iunie ?BAB :
Semnatari:
Antal G3 Las/lo, Antall ^o/se!, <alog5 ^ulia, <iro Gas.ar, Csoori Sandor, 9ur Laos, Ill/es Maria, ^es/ensVQ Ge/a,
Ees/t5elQi GQula, EodolanQi GQula, Molnar Gus/ta1, Stelian <+l+nes$u, din .artea Cer$ului Rom7n din R393G3, Mi5nea
138
<erindei, 1i$e.resedinte al Ligii .entru A.+rarea &re.turilor Omului 2n Rom7nia, Ariadna Com0es, 1i$e.resedinte al
L3&3H3R3, Mi5ai Eorne, dire$tor al re1istei :Lu.ta", Ion #ianu, re.re/entant al Ligii .entru A.+rarea &re.turilor Omului 2n
Rom7nia din El1etia, &inu Pam!ires$u, mem0ru al <iroului L3&3H3R3, mem0ru al Partidului %a*ional Li0eral3
Ulterior -i alte .ersoane -i organi/a*ii s,au al+turat a$estei de$lara*ii, dintre $are mention+m: Ro$Ven0auer Poltan si
#ag1olgQi Andras, din .artea 9ederatiei Tineretului &emo$rat I93I3&3E3S3P3J, Partidul Li0er &emo$rat, Aso$ia*ia
Mag5iarilor din Transil1ania, .rin .resedintele Eiss <ela -i se$retarul S.aller Ar.ad, 2ntregul $ole$ti1 reda$*ional al
re1istei :=CCCi, <otar Endre, -e!ul se$*iei .entru Euro.a r+s+riteana a Institutului de Istorie Literar+, .ro!3 <ela
Eallman, &an Ale8e, &aniel <o$, T5eodor Ca/a0an, Matei Ca/a$u, Antonia Constantines$u, So!ia Cesianu, 9lori$a
&imitres$u, %eagu &u1ara, Paul Goma, #irgil Ierun$a, Eugen Iones$o, Marie,9ran$e Iones$o, Moni$a Lo1ines$u,
<uor %edel$o1i$i, Adrian %i$ules$u, Ale8andru %i$ules$u, Alain Paruit, Ale83 Sin$u, Sanda Stoloan, #lad Stoloan,
#ladimir Tism+neanu, Ileana #ran$ea3
&e$lara*ia a mai !ost semnat+, ulterior -i de: George <ar0ul, &oru <raia4 e8altatul tr+d+tor, $are $erea $a to*i $ei .atru
milioane de mem0ri ai P3C3R3 s+ !ie e8e$uta*i 6, &ina <r+tianu,Missirliu, Ale8andru Missirliu, Ileana #er/ea3
La o lun+ du.+ di!u/ara a$estei de$lara*ii antirom7ne-ti, e8,regele Mi5ai a .rimit la re-edin*a sa de l7ng+ Gene1a o
delega*ie din gru.ul rom7nilor tr+d+tori, $are au semnat la <uda.esta $ea mai ru-inoas+ -i antirom7nes$+ de$lar*ie
ungureas$+3 &u.+ $um se 1ede,2n a$east+ de$lara*ie ungurii soli$it+ s.iinul tr+d+torilor rom7ni .entru a o0*ine
ne$u1enit Transil1ania, urm7nd $a 2n s$5im0ul $ed+rii Transil1aniei, ungurii s+ s.iine restaurarea dinastiei
antirom7ne-ti de Ho5en/ollern3 A$east+ delega*ie, $om.us+ din Ariadna Com0es, 4!ii$a :disidentei" $luene &oina
Cornea 6 dr3 Ion #ianu -i &inu Pam!ires$u a 2nm7nat e8,regelui Mi5ai te8tul de$lara*iei de la <uda.esta, iar tr+d+torul
su.rem al rom7nilor a a.ro0at 2ntrutotul $on*inutul de$lara*iei $are, sus*inea el, e8.rim+ si $on1ingerile sale .ri1ind
rela*iile dintre .o.oarele rom7n -i mag5iar3
&u.a $um se 1ede, 2n a$easta lista a tr+d+torilor, 2n a!ar+ de e8,regele Mi5ai, se reg+ses$ -i nume sonore ale unor
„.ersonalit+*i" 8eno!ilo$rate rasiste a$tuale, .re$um &inu Pam!ires$u, #ladimir Tism+neanu sau %eagu &u1ara, $are
dau rom7nilor le$*ii de moralitate, $a -i $7nd tr+darea *+rii ar !i o 1irtute .atrioti$+3
A$tualii .oliti$ieni rom7ni, 8eno!ilo$ra*i, o.ortunisti si demagogi, $o.le-i*i de $u.iditate, nu numai $a nu i,au inter/is
arogantului tr+d+tor s+ 2ntine/e nume *+rii, dar 2l -i eroi/ea/+ ne2n$etat -i, $a o re$unoa-tere a nego$ierii a0di$+rii sale,
$lasa .oliti$+ din Rom7nia res.e$t+ 2ntelegerea m7r-a1+ dintre 1enalul e8,rege Mi5ai -i $omuni-ti, .l+tindu,i -i a$um
e8,regelui Mi5ai o rent+ anual+ de ?3KCC3CCC de euro, disimulat+ 2ntr,o a-a,/is+ $5irie .entru $astelul Pele-3 „C5irie" .e
$are statul o .l+te-te, de-i $astelul nu este 2n$5iriat de statul rom7n3 &e-i ni$+ieri 2n lume tr+d+torii nu s7nt
13#
re$om.ensa*i de *ara .e $are o tr+dea/a, 2n Rom7nia tr+darea .atriei este $onsiderat+ o 1irtute .atrioti$+, iar
tr+d+torii s7nt eroi/a*i -i, 2n $a/ul e8,regelui Mi5ai, s7nt $5iar 1enera*i3 Tre0uie s+ men*ion+m $a P3%3L3 a$tual este
17r!ul de lan$e al 8eno!ilo$ra*ilor din Rom7nia, a$est .artid .arlamentar 2n$+l$7nd $onstitu*ia Rom7niei, .rin sus*inerea
ira*ional+ a 8eno$ra*iei -i .rin :restituirea" unor imense su.ra!e*e agri$ole -i !orestiere !ostului rege Mi5ai -i unor rude
ale sale, de-i a$ele su.ra!e*e nu au a.ar*inut legal Ho5en/ollernilor, $i !a$ .arte din .atrimoniul statului rom7n, dar au
!+$ut .arte din a-a,/isele domenii ale $oroanei, iar regii Rom7niei a1eau numai dre.tul de u/u!ru$t, de$i nu au !ost
.ro.rietarii legali ai a$elor terenuri :restituite" de $+tre li0erali3 Li0eralii au :restituit" , tot .rin !raud+, -i $astelul <ran,
$are !ost !urat statului de $+tre Carol al II,lea .etru a,l !a$e $adou uneia dintre surorile sale3
&a$+ a1em 2n 1edere $+ Rom7nia nu a !ost ni$iodat+ o !eud+ a igno0ililor s+i str+mo-i -i $+ ,dintre to*i regii
$riminalei dinastii de Ho5en/ollern, e8,regele Mi5ai a !ost $el mai $riminal -i $el mai mare tr+d+tor al intereselor
na*ionale ale rom7nilor, .e $are i,a 17ndut -i nem*ilor -i ru-ilor, re/ult+ $+ e8,regele Mi5ai -i .rogeniturile sale nu au
ni$i dre.tul -i ni$i .ro!ilul moral de a $ondu$e Rom7nia 2n 1iitor -i ni$i nu tre0uie s+ ma$ule/e numele Rom7niei,
ad+ug7ndu,l la odioasele lor nume3
Pentru reali/area a$estui de/iderat demo$rati$, al demas$+rii $rimelor :regale" din Rom7nia, ar !i ne1oie 2ns+ $a -i
.oliti$ienii rom7ni res.onsa0ili4 -i altii, nu numai Traian <+ses$u 6 s+,l a$u/e .u0li$ .e e8,regele Mi5ai de $rimele -i
tr+d+rile sale, deoare$e !a.tele sale nu s7nt im.res$ri.ti0ile3 Contrar a$estor mani!est+ri demo$rati$e, $rimele !+.tuite
de e8,regele Mi5ai s7nt musamali/ate de 8eno!ilo$ra*ii 8enomania$i rom7ni, $are im.un a0u/i1 .o.orului rom7n
a0erantul $ult al eroi/+rii -i $5iar al 1ener+rii :.ersonalit+*ii" $elui mai $riminal -i mai mare tr+d+tor al rom7nilor3
Si mai de ne2nteles -i mai $ondamna0il+ este su0ordonarea o$ult+ a unor institu*ii ale statului !a*+ de
Ho5en/ollerni, mai ales $+ a$east+ su0ordonare oneroas+ este a$$e.tat+ ta$it de $+tre .oliti$ienii $are au de*inut sau
de*in .uterea 2n Rom7nia .ostde$em0rist+3 A$e-ti .oliti$ieni imorali, li.si*i de demnitate uman+ -i na*ional+, $are i,au
a$ordat e8,regelui Mi5ai tot !elul de !a$ilit+*i !ina$iare -i au .us la dis.o/i*ia $riminalului e8,rege Mi5ai, gratuit, toate
mass,media ale statului, $are nu numai $+ nu 2l .re/int+ $a tr+d+tor .e a$est 1enal e8,rege Mi5ai, dar 2l -i eroi/ea/+
.ermanent3
&u.+ $um se -tie, de.arte de *ar+, 2n El1etia 4 unde tr+ie-te „.atriotul" e8,rege Mi5ai 6 2n Germania sau 2n Anglia,
niste igno0ile .ersonae sinistre se 0at .entru a .une m7na .e Rom7nia -i .e 1iitorul rom7nilor, $a -i $7nd rom7nii nu
ar !i $a.a0ili s+,-i organi/e/e singuri 1iitorul3 Ceea $e este mai gra1 2ns+, este !a.tul $+ 8eno!ilo$ra*ii rom7ni, tr+d+tori
ai .o.orului rom7n, eroi/7ndu,l ne2n$etat .e e8,regele $riminal Mi5ai, sus*in $u .er1ersitatea $ara$teristi$+ .er1erti*ilor
a$este ini*iati1e 8eono$rate, antirom7ne-ti, s!id7nd $u arogan*+ demnitatea na*ional+ a rom7nilor, as.ira*iile
multise$ulare ale lor, de eman$i.are .oliti$+ -i so$ial+, milit7nd ostentati1 .entru trans!ormarea rom7nilor 2n s$la1i ai
igno0ililor Ho5en/ollerni -i ai .rogeniturilor lor3
'n 2n$5eiere tre0uie s+ mention+m $+ rolul -i rostul dinastiei de Ho5en/ollern a !ost -i este doar 2m0og+*irea
mem0rilor $amarilei regale -i a tututor .oliti$ienilor 8eno!ilo$ra*i din urul $amarilei regale, .rin e8.loatarea .o.orului
rom7n, -i nu .ro.+-irea .o.orului rom7n .rin alienarea demnit+*ii na*ionale, a-a $um sus*in i.o$ri*ii 17n/+tori de *ar+ :
140
Ho5en/ollernii -i 8eno!ilo$ra*ii rom7ni, .entru $are mer$antilismul este :1irtutea" $ea mai .re*uit+3 'n a$est sens s7nt
edi!i$atoare -i urm+toareale de!iniri ale 8eni!ilo$ra*iei dinasti$iste :
9use-i .rin tre0uri
: 9use-i .rin tre0uri, !ura-i .arale
Si .us$+ria 1ise/i $um.lit,
9+,te dinasti$ -i,n gra0a mare
Ca.e*i de$retul de om $instit3
A$um la toate s,a g+sit lea$ul
'n a$est se$ol de magnetism :
Ha.ul nem*es$ $e se numeste
C,un singur nume : dinasti$ism3"
&in 1ol3 :Auri sa$ra !ames :

La !el de edi!i$atoare este -i de!inirea monar5iei, 2n e.igrama „E s$ris $a regii s+ se,2ngra-e „ de Cin$inat Pa1eles$u :

„ 'n maiestatea lor tru!a-e
Si s.re s.orirea gu-ilor,
E s$ris $a regii s+ se,2ngrase,
&in s7ngele su.u-ilor H „
Iat+ $um 1edeau rom7nii monar5ia, 2n general, -i dinastia de Ho5en/ollern, 2n s.e$ial, $+$i 2n mentalul $ole$ti1 al
rom7nilor instrui*i temeini$, regii de Ho5en/ollern au r+mas doar $a mari $riminali -i tr+d+tatori ai t+rii, .e $7nd
ade1+ra*ii eroi ai rom7nilor au r+mas 2n mentalul $ole$ti1 al rom7nilor $a modele ale demnit+*ii -i moralit+*ii .oliti$e,
141
de-i a$e-ti eroi s7nt ignora*i sau $5iar denigra*i de 8eno!ilo$ra*ii .er1erti*i, $are denigrea/+ .ermanent demnitatea
rom7nilor, tradi*iile multise$ulare ale rom7nilor, eroi/7ndu,i ne2n$etat .e $riminalii Ho5en/ollerni3
Con$lu/ion7nd, am .utea s.une !+r+ a gre-i $+ nu #lad )e.e- a !ost 1am.ir 4 el a r+mas 2n mentalul $ole$ti1 al
rom7nilor $a sim0ol al e$5it+*ii , : Cum nu 1ii tu, )e.e- doamneXYZ" , !iind in1o$at -i 2n .re/ent de $+tre rom7nii
o0idi*i3 Ade1+ra*ii 1am.iri ai .o.orului rom7n au !ost de !a.t to*i regii de Ho5en/ollern -i .oliti$ienii $oru.*i din urul lor,
$are au $omis 2n Rom7nia nenumarate $rime -i a!uri -i, de-i 5o5en/ollerni-tii 8eno!ilo$ra*i 2i 1enerea/a .e $riminalii
teutoni, .entru rom7ni #lad )e.e- r+m7ne singurul domnitor $are im.unea $instea .ede.sind !oarte drasti$ toate
!urturile, $er-etoria, $rimele et$3 al+turi de el reg+sindu,se 2ns+ -i Al3I3Cu/a, Tudor #ladimires$u sau $5iar anti$ii
<ure0ista si &e$e0al, $are,de asemenea, au r+mas 2n mentalul $ole$ti1 al rom7nilor $a ade1+ra*i eroi ai neamului
rom7nes$, mai ales $+ regele da$ilor, &e$e0al, a murit lu.t7nd .entru a a.+ra li0ertatea si demnitatea da$ilor, 2n tim.
$e $riminalul Mi5ai de Ho5en/ollern a 17ndut *ara nem*ilor -i ru-ilor, alien7nd demnitatea na*ional+ a rom7nilor, .entru
a .re/er1a, .entru el -i .entru .rogeniturile sale, statutul s+u de rege -i 5u/urul e8or0itant al a-a,/isei $ase regale3
Putem !a$e o .aralel+ -i 2ntre demnitatea regelui &e$e0al -i la-itatea $riminalul 9redinand, $+$i 2n tim. $e &e$e0al
a murit a.+r7ndu,-i .o.orul, $a.itala -i te/aurul, 9erdinand a !ugit din <u$ure-ti 2n ?B?M, a !urat te/aurul *+rii,
trans!er7ndu,l 2n ?B?N 2n Rusia, unde dorea s+ !ug+, 2m.reun+ $u numeroasa sa !amilie -i $u ires.onsa0ilul gu1ern
$riminal3 'n tim. $e 0ra1ul &e$e0al a 2ngro.at te/aurul, la-ul 9erdinand l,a !urat -i 2-i .reg+tea 5u/urul .e $are 2l .utea
do07ndi 2n Rusia numai .rin 2nsu-irea te/aurului *+rii3 'n tim. $e &e$e0al a murit lu.t7nd eroi$ .entru a.+rarea &a$iei,
$riminalul -i la-ul 9erdinand se .reg+tea s+ !ug+ din *ara .e $are o distrusese 2n numai doi ani de domnie3
333 'ns+ &e$e0al era indigen -i 2-i a.+ra $u 2n1er-unare *ara -i .o.orul s+u, 2n tim. $e alogenii regi de Ho5en/ollern ai
Rom7niei erau str+ini de neam -i de *ar+ -i nu erau interesa*i real de soarta .o.orului rom7n3
Se s.une $a .e morm7ntul $ardinalului !ran$e/ Ri$5elieu se a!l+ urm+torul e.ita!: "Ai$i doarme !aimosul $ardinal
$are a !+$ut mai mult r+u de$7t 0ine3 <inele l,a !+$ut r+u, iar r+ul l,a !+$ut 0ine3"
Para!ra/7nd a$est e.ita! $ele0ru, am .ute s.une :
„ Male!i$a dinastie de Ho5en/ollern din Rom7nia a !+$ut .u*in 0ine rom7nilor, dar .u*inul 0ine .e $are l,a !+$ut, l,a
!+$ut !oarte r+u3 Male!i$a dinastie de Ho5en/ollern din Rom7nia a !+$ut mult r+u rom7nilor, dar r+ul .e $are l,a !+$ut, l,
a !+$ut !oarte 0ine3"
EPILOG
142
Ce !el de eroi .ot !i $ei $are au masa$rat /e$i de mii de *+rani rom7ni $are s,au r+s$ulat 2n ?AAA -i 2n ?BCN -i au u$is
gre1i-tii 2n nenum+rate r7nduri U
Ce !el de eroi .ot !i $ei $are au de$is -i au im.li$at inutil Rom7nia 2n $um.litul r+/0oi im.erialist mondial 2n ?B?M,
au distrus deli0erat e$onomia -i au 2nstr+inat -i te/aurul t+riiU
Ce !el de eroi .ot !i $ei $are au de$is -i au im.li$at inutil Rom7nia 2n urm+torul r+/0oi im.erialist mondial, distug7nd
e$onomia -i a-a .re$ar+ a Rom7niei, im.li$7nd inutil .o.orul rom7n 2n dis.uta $riminal+ dintre marile im.erii ale
momentului, 4 Im.eriul 5itlerist -i Iim.eriul Stalinist 6 $are au de/mem0rat Rom7nia 2n ?B@C U

Ce !el de eroi .ot !i $ei $are au masa$rat inutil 2n tim.ul $elor dou+ r+/0oaie im.erialiste mondiale .este dou+
milioane de rom7ni 4militarii rom7ni au murit u$ig7nd :inami$i" $are uneori ni$i nu erau inami$ii lor6 $are au !ost
sa$ri!i$a*i inutil de $+tre 1remelni$ii $ondu$+tori $riminali 8eno$ra*i -i 8eno!ilo$ra*i ai rom7nilor, .entru a s.riini
e8.ansiunea unor im.erii :aliate", dar $are, de !a.t, erau tot im.erii inami$e ale .o.orului rom7n U
Ce !el de eroi .ot !i $ei $are s,au aliat $u Hort5Q -i $u Hitler .7n+ la =D august ?B@@ -i $u Im.eriul 0ol-e1i$ du.+
=D august ?B@@ U Se -tie $+ Hitler a !+$ut $adou ungurilor mai mult de um+tate din Transil1ania, iar Hort5Q a masa$rat
etni$ii rom7ni din Transil1ania o$u.at+ sama1olni$ de :aliatul" Hort5Q al lui Ion Antones$u si al regelui Mi5ai, de$i este
e1idernt $+ Rom7nia nu tre0uia s+ 2n$5eie alian*e $u unii dintre $ei mai 2n1er-una*i inami$i ai s+i, .re$um 5ort5i-tii
mag5iari, sus*inu*i 1+dit de im.eriali-tii germani -i ta$it de im.eriali-tii stalini-ti3
Atun$i nu se $uno-teau anumite realit+*i .oliti$e, 2ns+ a$um se -tie $+ Hitler i,a !a$ut $adou lui Stalin Moldo1a de
Est ,<u$o1ina de %ord -i *inutul Her*a iar lui Hort5Q Transil1ania de %ord,Est 4 Pa$tul Ri00entro.,Moloto1, de la =D
august ?BDB6 de$i `mare-alul`Ion Antones$u, $a -i `mare-alul` rege Mi5ai de Ho5en/ollern, au !ost tr+d+tori ai
.o.orului rom7n -i $riminali .entru rom7ni, !iind, de !a.t, $ei mai mari inami$i ai .o.orului rom7n, $+$i 2n tim.ul $elui
de Al &oilea R+/0oi Im.erialist Mondial ei au aser1it *ara $elor mai 2n1er-una*i inami$i ai .o.orului rom7n:!as$i-tilor,
.7n+ la =D august ?B@@, iar de la =D august ?B@@ -i .7n+ la a0di$area sa, Mi5ai de Ho5en/ollern a aser1it *ara
Im.eriul *arist ruses$, de1enit 0ol-e1i$ su0 di$tatorul Stalin3
143
S!id7nd 2n $ontinuare .o.orul rom7n -i demintatea rom7nilor, .ar$ti$7nd a$eea-i .rostituare rasist+ 8eno!ilo$rat+,
$lasa .oliti$+ -i unele institu*ii $ulturale ale statului $ontinu+ denigrarea .o.orului rom7n -i a !ormei de stat
re.u0li$ane,8eno!ilo$ra*ii 2n$er$7nd s+ indu$+ rom7nilor 1enerarea !as$isto,$omunistului e8,rege Mi5ai -i a
.rogeniturilor sale, !a$7nd a.ologia !as$ismului, a di$taturii regalisto,antones$iene -i regalisto,.roletare -i a regalit+*ii
8eno$rate $a !orm+ de stat, eroi/7ndu,i ne$ontenit .e to*i marii $riminali ai .o.orului rom7n , regii -i .oliti$ienii
8eno!ilo$ra*i , $are, de !a.t, au !ost $ei mai mari inami$i ai .o.orului rom7n3'n a$est s$o. , !olosind $u o0stina*ie
ira*ional+ stereoti.ii s.e$i!i$e E1ului Mediu , 8eno!ilo$ra*ii 8enomania$i rasi-ti e8er$it+ o $oer$i*ie insidioas+ asu.ra
ra*iunii rom7nilor , .ro domo 5o5en/ollernist+ , .enetrant+ 2n mentalul $ole$ti1 al .o.orului rom7n, mani.ul7nd
ra*iunea rom7nilor $u autorul mass,media, organi/7nd di!erite mani!est+ri !esti1iste, .re$um s7nt : omagieri ale
!as$isto,$omunistului e8,rege Mi5aiFe8.o/itii -i mani!esta*ii .ro monar5ie 5o5en/ollernist+ et$3 $are au s$o.ul de a
eroi/a .rin .re/enti/are .ersoana !as$isto,$omunistului e8,rege Mi5ai -i institu*ia monar5i$+3 'n a$est $onte8t se 2ns$rie
-i re$enta e8.o/i*ie, dedi$ata e8,regelui Mi5ai, organi/at+ $u $om.li$itatea ta$it+ a autorit+*ilor statului -i a unor institu*ii
ale statului, .re$um I3I3C3C3M3E3R -i C3%3S3A3S 3
Institutul de In1estigare a Crimelor Comunismului -i Memoria E8ilului Romanes$ II3I3C3C3M3E3R3J este un
organism gu1ernamental $are studia/+, do$umentea/+ -i 333!alsi!i$+ istoria Rom7niei, eroi/7nd $riminalii din tim.ul
domniei regelui Mi5ai, 4 numai $riminalii !as$i-ti -i regali-ti6 $ondamn7ndu,i numai .e $riminalii 0ol-e1i$i din tim.ul
domniei regelui Mi5ai, .re$um -i .e $riminalii 0ol-e1i$i din Rom7nia .o.ular+, se.ar7nd $u o0stina*ie $riminalii rom7ni
2n $riminali 0uni 4 $riminalii !as$isto,regali-ti din tim.ul dinastiei de Ho5en/ollern 6 -i $riminali r+i : $riminalii 0ol-e1i$i -i
re.u0li$ani din Rom7nia .o.ular+, iar C3%3S3A3S3 4 Consiliul %a*ional .entru Studierea Ar5i1elor Se$urit+*ii6 !alsi!i$+
dosarele instrumentate de se$uritate, distrug7nd $5iar dosarele $om.romi*+toare ale unor oameni .oliti$i .ost0eli$i -i
.ostde$em0ri-ti -i mem0ri ai elitei, .re/ent7ndu,i in1aria0il $a 1i$time ale regimului, de-i unii dintre ei au !ost
$ola0oratori !ideli ai $omuni-tilor sau $5iar $omunisti notorii3
A$este dou+ institu*ii 0ugetare !a$ de !a.t $eea $e ele $ondamn+ $u 1e5emen*+ : !a$ .oli*ie .oliti$+ la ni1el 2nalt, !a0ri$7nd
dosare $om.romi*+toare ad1ersarilor .oliti$i ai dinastiei de Ho5en/ollern, distrug7nd sau !alsi!i$7nd dosarele
$om.romi*+toare ale unora, sau !a0ri$7nd dosare eroi/ante tuturor sus*in+torilor $riminalei regalit+*i !as$iste din Rom7nia,
$5iar da$+ unii dintre a$e-ti 8eno!ilo$ra*i de $ir$umstan*+ au !ost !as$i-ti, se$uri-ti -i nomen$laturi-ti $omuni-ti3 %umai !oarte
.u*ine s7nt $a/urile 2n $are a$este dou+ institu*ii gu1ernamentale demas$+ ade1+ra*ii tor*ionari ai regimului $omunist3 Si mai
re1olt+toare este a$east+ o$ult+ di1ersiune antirom7neas$+, sus*inut+ de im.eriile neo!as$iste ale momentului ; S3U3A3 Rusia
-i Marea <ritanie ; .rin mass,media din Rom7nia, $oorodonat+ de a$este !iliale din *ar+ ale im.erialismului neo!as$ist ,
I3I3C3C3M3E3R -i C3%3S3A3S , $are .re/int+ realit+*ile .ost0eli$e din Rom7nia re.u0li$an+ dre.t gulagul rom7nes$
antidemo$rati$, : uit7nd" s+ men*ione/e $+ e8a$t 2n a$eea-i .erioad+ 2n "demo$ra*ia : din S3U3A3 negrii erau u$i-i de tor*ionarii
gru.+rii .aramilitare rasiste Eu Elu8 Elan iar m$$art5Q,ismul !+$ea ra1agii .rintre ameri$ani, usti*ia ameri$an+ trimi*7nd 2n
2n$5isorile ameri$ane nenum+ra*i de*inu*i .oliti$i ne1ino1a*i, trans!orm7nd S3U3A3 2ntr,un gulag anti$omunist, 2n $are erau
17na*i ni-te ameri$ani $are nu erau ni$i m+$ar sim.ati/an*i ai $omuni-tilor3 'n a$est $onte8t 1indi$ati1, al !alsi!i$+rii realit+*ilor
istori$e, se 2ns$rie -i organi/area e8.o/i*iei `Regele urm+rit3 Mi5ai I al Rom7niei 2n dosarele Se$urit+*ii` 1ernisat+ de Consiliul
%a*ional .entru Studierea Ar5i1elor Se$urit+*ii, la <i0liote$a %a*ional+ a Rom7niei3
Iat+ a$east+ ultim+ ini*iati1+ a 8eno!ilo$ra*ilor rasi-ti, .re/entat+ de mass,media :
144
: E8.o/i*ia organi/at+ de C3%3S3A3S3 -i <i0liote$a %a*ional+ a Rom7niei, 2n .arteneriat $u Aso$ia*ia [[General %i$olae
R+des$u]],0ene!i$ia/+ de s.riinul Casei Regale a Rom7niei -i 1a !i des$5is+ .u0li$ului 2n .erioada =N iunie , =N iulie, 2n
s.a*iul $entral de e8.o/i*ii din 0i0liote$+3
Materialele a$o.er+ .erioada e8ilului, $7nd Mi5ai I al Rom7niei a de1enit su0ie$t al urm+ririi in!ormati1e $oordonat+ de
.oli*ia .oliti$+3 &e,a lungul anilor, Se$uritatea l,a numit [[Str+inul]], [[Leon]]sau [[Re8]], iar m+surile
su.ra1eg5erii in!ormati1,o.erati1e, 2ntre.rinse 2m.otri1a 9amiliei Regale, au !ost organi/ate 2n a$*iunea denumit+
[[Coroana]]3
E8.o/i*ia $u.rinde do$umente emise de .oli*ia .oliti$+ .e toat+ durata urm+ririi in!ormati1e 2n e8il a mem0rilor 9amiliei
Regale I?B@A , ?BABJ, !otogra!ii Io .arte dintre ele, inedite, au !ost .use la dis.o/i*ie de Casa Regal+ a Rom7nieiJ,
arti$ole de .res+ et$3
Con!orm dire$ti1elor s.e$i!i$e, do$umentele emise de Se$uritate s7nt 1ariate: .lanuri de m+suri, diriarea in!ormatorilor
2n 2n$er$area o0*inerii unor date .entru $om.romiterea mem0rilor 9amiliei Regale, .resiuni asu.ra unor .ersoane sau
institu*ii interna*ionale s.re a nu mai a$orda s.riin a$*iunilor regelui et$3
'n a!ara su.ra1eg5erii in!ormati1e, e8.o/i*ia .re/int+ -i ar5ite$tura o.era*iunilor de $om.romitere, 2n$er$+rile de
in!iltrare a unor in!ormatori .e l7ng+ 9amilia Regal+ -i 0oi$otarea ini*iati1elor Regelui Mi5ai de $oagulare a e8ilului 2n
urul unor $omandamente .atrioti$e3 :
Mai mult, rasi-tii 8eno!ilo$ra*i $are au organi/at a$east+ e8.o/i*ie .entru a mani.ula nai1ii, sus*in $+ se$uritatea ar !i
a1ut oameni in!iltra*i -i la Organi/a*ia Mondial+ a S+n+t+*ii iar a$e-tia ar !i reu-it s+ determine O3M3S3 s+ nu o
angae/e .e !ii$a e8,regelui Mi5ai, Margareta, $a !un$*ionar+ la a$east+ institu*ie a O3%3U3 s.e$iali/at+ 2n domenii
.ri1ind s+n+tatea mondial+3 'n realitate Margareta nu dis.une de studii medi$ale, iar da$+ ea a dorit s+ de1in+ 2nalt
!un$*ionar al O3%3U3 , .rete8t7nd $a ar a1ea a$est dre.t deoare$e are s7nge al0astru, atun$i este e8.li$a0il de $e nu a
!ost angaat+, 2ns+ .er1er-ii mani.ulatori 8eno!ilo$ra*i !oloses$ ori$e e-e$ al Ho5en/ollernilor .entru a 2n1inui -i a
denigra statul rom7n re.u0li$an, 1i$timi/7ndu,i .e Ho5en/ollerni .rin !alsi!i$area ade1+rului3 A$est as.e$t iese -i mai
mult 2n e1iden*+, da$+ a1em 2n 1edere $+ e8.o/i*ia `Regele urm+rit3 Mi5ai I al Rom7niei 2n dosarele Se$urit+*ii` a !ost
organi/at+ a0ia 2n =C?D H333 .ro0a0il .entru $+ C3%3S3A3S3 a a1ut ne1oie de !oarte mult tim. .entru a !asi!i$a ade1+rul ,
14(
.rin distrugerea $om.romi*+toarelor do$umente ale se$urit+*ii , $are relie!au a$ti1itatea $onstant antirom7neas$+ -i
imorlitatea e8,regelui Mi5ai , -i 2nlo$uirea lor $u alte :do$umente" !a0ri$ate $5iar de $amarila 8eno!ilo$rat+ din
C3%3S3A3S3 Si mai elo$1ent+ este ura $ara$teristi$+ a 8eno!ilo$ra*ilor din C3%3S3A3S3 !a*+ de institu*iile statului so$ialist -i
re.u0li$an, $are !oloses$ $u o0stina*ie de.re$iati1+ sintagma :.oli*ia .oliti$+" , de-i 2n toate statele lumii ser1i$iile
se$rete 4 organele de se$uritate 6 se o$u.+ to$mai $u .oli*ia .oliti$+ , 2ns+ .entru a$e-ti denigratori .er1er-i ai
Rom7niei 4.rintre $are se a!l+ si tr+d+torul de la <uda.esta, &inu Pam!ires$u6 organele de se$uritate din Rom7nia ar !i
!ost doar organe re.resi1e ale regimului $omunist re.u0li$an, $a -i $7nd organele siguran*ei na*ionale regaliste, din
1remea dinastiei de Ho5en/ollern, nu ar !i a1ut e8a$t a$elea-i atri0u*ii $a -i se$uritatea, $are le,a 2nlo$uit 2n ?B@A3
Pentru a$este $o/i de to.or, organele siguran*ei 4 $el .u*in la !el de $riminale $a -i se$uritatea6 re.re/int+ organe ale
statului regalist, $are ar !i lu.tat .entru su.rema*ia 0inelui so$io,rela*ional, iar se$uritatea re.re/int+ organe ale statului
re.u0li$an $are ar !i lu.tat .entru su.rema*ia r+ului so$io,rela*ional3 'n realitate, r+ul so$io,rela*ional din 1remea
dinastiei de Ho5en/ollern a !ost mult mai am.lu -i mai .ro!und de$7t r+ul so$io,rela*ional din 1remea $omuni-tilor -i a
a!e$tat milioane de rom7ni, in$lusi1 .rin sa$ri!i$area inutil+ a 1ie*ilor a .este dou+ milioane de rom7ni, militari -i $i1ili, 2n
tim.ul $elor dou+ r+/0oaie im.erialiste mondiale, .re$um -i .rin $onse$in*ele su.ortate de .o.orul rom7n $a urmare a
so1ieti/+rii -i o$u.+rii t+rii de $+tre Im.eriul so1ieti$, $u largul $on$urs al !as$isto,$omunistului tr+d+tor rege Mi5ai3
Contrar a$estor e1iden*e, 8eno!ilo$ra*ii 8enomania$i, denigratori ai re.u0li$ii, sus*in $+ numai r+ul so$io,rela*ional din
Rom7nia re.u0li$an+ tre0uie $ondamnat, deoare$e, sus*in ei, 2n tim.ul monar5iei rom7nii tr+iau 2ntr,o armonie so$io,
rela*ional+ idili$+, e8.loata*ii !raterni/7nd $u e8.loatatorii 8eno!ilo$ra*i, deoare$e 2n tim.ul monar5iei de Ho5en/ollern 2n
Rom7nia nu ar !i e8istat r+u so$io,rela*ional 3
Parti$i.area inutil+ a statului rom7n la $ele dou+ r+/0oaie im.erialiste mondiale, antirom7ne-ti, de$is+ de !ie$are
dat+ de $+tre regii $riminali de Ho5en/ollern, a .rodus de !ie$are dat+ rom7nilor ade1+rate de/astre so$io,rela*ionale -i
au distrus e$onomia *+rii, 2ns+ .entru 8eno!ilo$ra*ii ira*ionali din Rom7nia $rimele regilor -i $rimele !as$i-tilor rom7ni
sus*inu*i de regele Mi5ai nu tre0uie $ondamnate, .entru $+ ar !i !ost mani!estari ale Yanti$omunismului -i ale
demo$ra*ieiH E1ident, ei $onsider+ $+ numai $rimele 0ol-e1i$ilor tre0uie $ondamnate -i, de-i regele Mi5ai a !ost -i
$ola0orator !idel al 0o-e1i$ilor .7n+ la a0di$area sa , !iind de$i la !el de $riminal $a -i 0ol-e1i$ii .e $are i, a legitimat,4 la
!el $um a legitimat -i $riminalul regim !as$ist 6, 2n$redin*7ndu,le .uterea , e8,regele Mi5ai, $riminalul rege !as$isto,
$omunist, uni$ 2n Rom7nia -i 2n lume, este e8onerat de r+s.undere, de-i, s.re e8em.lu, 2n Germania !o-tii !as$i-ti,
$5iar da$+ au !ost anti$omuni-ti, s7nt $+uta*i -i 2n .re/ent .entru a !i ude$a*i .entru $rimele !+.tuite de ei3
E1ident, nu .utem tre$e $u 1ederea !a.tul $+ regele,$riminal Carol I -i $riminalii li0eralo,$onser1atori au
trans!ormat armata Rom7niei, dintr,o armat+ $are ar !i tre0uit s+ a.ere .o.orul rom7n, 2ntr,o armat+ $riminal+,
.reg+tit+ -i !olosit+ de $riminalii Carol I -i de .oliti$ienii rom7ni res.e$ti1i .entru a lu.ta 2m.otri1a .o.orului rom7n -i nu
2m.otri1a unor inami$i ai .o.orului rom7n, a-a $um este normal 2ntr,un stat demo$rati$3 Cadrele militare $riminale,
$are au re.rimat $u 0rutalitate re1oltele *+r+ne-ti din ?AAA -i din ?BCN, au !ost re$om.ensate de regimul $riminal,
.entru !+.tuirea a$elor $rime ori0ile, $u solde $onsistente -i 2nalte onoruri militare, $riminalul A1eres$u !iind a1ansat
$5iar la gradul de mare-al, armata Rom7niei de1enind ast!el doar un organ de re.resiune, .us 2n slu0a $riminalei
regalit+*i 8eno$rate3 Tre0uie s+ men*ion+m $+ numai $adrele militatre au !ost re$om.ensate, militarii de r7nd !iind trata*i
$a s$la1i, !iind !olosi*i de $riminalii 8eno!ilo$ra*i, 2n !runte $u regele,$riminal Carol I, $5iar -i 2m.otri1a rudelor lor, .e
$are solda*ii le u$ideau .entru a asigura .er.etuarea $riminalei regalit+*i 8eno$rate de Ho5en/ollern $are, 2n ?AAA, a
146
u$is $5iar -i 1eteranii *+rani din R+/0oiul de inde.enden*+ de la ?ANN :r+s.l+tindu,i : ast!el .e *+ranii $are au lu.tat
.entru inde.enden*a Rom7niei3Tot 2n a$est $onte8t, tre0uie s+ men*ion+m $+ inutila sa$ri!i$are a armatei Rom7niei 2n
$ele dou+ r+/0oaie im.erialiste mondiale nu a !olosit .o.orului rom7n, $i im.eriilor .e $are le,au sus*inut
Hone/ollernii, .entru a,-i .re/er1a .erenitatea $riminal+ 2n !runtea statului rom7n3 Pentru Ho5en/ollernii 1enali, li.si*i
de s$ru.ule -i imorali .oliti$, u$iderea inutil+ a sute de mii de militari -i de $i1ili 2n !ie$are r+/0oi 2n .arte, .rin
sa$ri!i$area inutil+ a armatei Rom7niei -i a .o.orului rom7n, de1enise o o0i-nuin*+ $riminal+, $are a $ulminat $u 2nalta
tr+dare a armatei de $+tre regele $riminal -i tr+d+tor Mi5ai, $are a tr+dat *ara, armata -i .o.orul rom7n la =D august
?B@@3
'n .re/ent 2n Rom7nia e8,regele Mi5ai 0ene!i$ia/+ de im.unitate, asemenea tuturor $riminalilor de r+/0oi din $el de
Al &oilea R+/0oi Im.erialist Mondial $are s7nt $onsidera*i $riminali 0uni -i, .rin e8tensie, neo!as$i-tii rom7ni -i din alte
state euro.ene a$ord+ im.unitate -i $riminalilor !as$i-ti din *+rile lor, eroi/7ndu,i -i .e a$e-ti $riminali, .rete8t7nd $+
!as$i-tii ar !i !ost doar anti$omuni-ti, iar anti$omunismul !undamentalist al !as$i-tilor ar !i o mani!estare a
333demo$ra*iei HHH
&e-i do$trina !as$i-tilor de .retutindeni a !ost rasist+, antidemo$rati$+, di$tatoriala -i im.erialist+, asemenea tuturor
do$trinelor im.erialiste, neo!as$ismul a$tual, la !el de antidemo$rati$ $a 2n se$3 ((, .retinde $a ar !i doar o mani!estare
anti$omunist+, de$i 2ndre.t+*it+, sus*in neo!as$i-tii -i, insidios deo$amdat+, 2ntr,o !orma sau alta, neo!as$i-tii a$tuali se
o.un demo$ra*iei, deoare$e ei 2n*eleg demo$ra*ia numai $a di$tatur+ rasist+ elitist+3
Contrar a$estor e1iden*e istori$e reale, 2n Rom7nia a$tual+ asist+m 2n .re/ent la .roli!erarea neo!as$ismului regalist
8eno!ilo$rat rom7n, $are deo$amdat+ se mani!est+ .rin eroi/area $riminalilor !as$i-ti din tim.ul domniei regelui Mi5ai3
A$east+ mani!estare antidemo$rati$+ este .osi0il+ deoare$e $om.li$ea $las+ .oliti$+ a$tual+ din Rom7nia e/it+ sau
$5iar se o.une $a 8eno!ilo$ra*ii rom7ni $riminali -i tr+d+tori ai neamului s+ !ie $onsidera*i $riminali, .re/enti/7ndu,i 2n
mentalul $ole$ti1 al rom7nilor $a eroi $5iar -i .e legionari, de-i odioasele lor nume, 2n !runte $u numele e8,regelui
Mi5ai, ar tre0ui s+ se reg+seas$+ .rintre numele $elor mai mari $riminali ai .o.orului rom7n3
&a$+ elita a$tual+ 1a $ontinua a$est+ .oliti$+ du.li$itar+, antina*ional+, de $om.li$itate $u asasinii .o.orului rom7n,
.e $are 2i eroi/ea/+, na*iunea rom7n+ 1a a1ea un 1iitor 1i$iat de !alsuri istori$e, deoare$e rasista elit+ 8enomania$+
8eno!ilo$rat+ din Rom7nia re!u/+ s+,-i asume res.onsa0ilitatea demas$+rii -i $ondamn+rii tuturor $rimelor
antirom7ne-ti din tre$ut, !+.tuite 2m.otri1a .o.orului rom7n de str+ini ; regii de Ho5en/ollern sau in1adatorii 1remelni$i
; $u $om.li$tatea $riminalilor .oliti$ieni rom7ni3 &in a$est moti1, 2n Rom7nia nu se 2ntre/+re-te armonia so$io,
rela*ional+ -i .ros.eritatea general+, dorite de rom7nii o0idi*i, e8.loata*i nemilos de toate regimurile elitiste $are s,au
su$$edat la gu1ernare de la ?AMM -i .7n+ 2n .re/ent, Rom7nia !iind -i 2n .re/ent una dintre *+rile U3E3 $u $el mai s$+/ut
ni1el al .ros.erit+*ii, de-i este un stat $are dis.une de im.ortante resurse e$onomi$e $are, da$+ ar !i re.arti/ate
e$5ita0il -i nu ar !i !raudate .ermanent de elita $ondu$+toare, ar $ontri0ui de$isi1 la $re-terea ni1elului de trai al tuturor
rom7nilor3
14"
&iderot a s.us :" Umanitatea 1a $unoa-te $u ade1arat demo$ra*ia4 li0ertatea6 numai atun$i $7nd ultimul monar5 al
umanit+*ii 1a !i s.7n/urat $u intestinele ultimului .reot : H Sinistra .ro!e*ie nu este 2ns+ o garan*ie $+ da$+ se 1a
2nt7m.la a-a, umanitatea $5iar 1a instaura reala demo$ra*ie, in1o$at+ demagogi$ de to*i tor*ionarii eliti-tii $7nd de*in
.uterea , -i, mai ales, este greu de $re/ut $+ da$+ umanitatea nu 1a mai !i dominat+ de elite rasiste, no0iliare, lai$e -i
$leri$ale et$3, $5iar se 1a instaura reala demo$ra*ie dorit+ de milenii de .le0ea asu.rit+ nemilos de toate elitele rasiste,
,monar5iste sau re.u0li$ane, lai$e sau $leri$ale , $are, de $ele mai multe ori, s7nt di$taturi $um.lite3
&in .+$ate .o.orul rom7n a !ost asu.rit -i de elitele monar5isto,$leri$ale , de la ?AMM .7n+ 2n ?B@N, dar -i de elitele
re.u0li$ano,lai$e, de la ?B@N .7n+ 2n ?BAB -i, din ?BAB .7n+ 2n .re/ent, de elitele re.u0li$ano,$leri$ale, de$i .utem
$onsidera $+ tr+s+tura $omun+ a tuturor regimurilor :$onstitutionale" ale Rom7niei a !ost -i este l+$omia elitelor , lai$e
-i lai$o,$leri$ale , $are dores$ s+,-i .er.etue/e .erenitatea 1enal+, .er1ersitatea demagogi$+ et$34adi$+ ade1+ratele
:1irtu*i" ale elitelor6, o.ortuni-tii $ondu$+tori eliti-ti !iind .reo$u.a*i .ermanent numai de satis!a$erea mer$antilelor lor
interese .e$uniare .er1erse -i de o0*inerea o.ulen*ei so$iale, .entru ei -i .entru .rogeniturile lor, .rin e8.loatarea
maori*+*ii .o.oruluiY
Pentru a,-i reali/a a$este de/iderate .er1erse, antidemo$rati$e, a$tuala $las+ .oliti$+ din Rom7nia !olose-te $u
.er!idie toate institu*iile statului a-a,/is de dre.t, .entru a mani.ula sinele .le0ei, .rin edu$area tendentioas+ a ele1ilor,
$are s7nt mani.ula*i -i 2ndo$trina*i misti$ .rin a-a,/isele ore de religie, !iind mani.ula*i -i .oliti$, .rin .ra$ti$area
2ndo$trin+rii .oliti$e $u autorul orelor de istorie 2ndo$trinant+, 1+dit tenden*ioas+, de-i a$tuala $onstitu*ie a Rom7niei,
a.ro0at+ .rin re!erendum, inter/i$e .ra$ti$area 2ndo$trin+rii ele1ilor .rin .ro$esul edu$ati13
Contrar .re1ederilor $onstitu*iei a$tuale, $lasa .oliti$+ rom7neas$+, .er1ertit+ 2n rele, nu numai $+ !a$ilitea/+
.ra$ti$area 2ndo$trin+rilor religioase -i .oliti$e 2n -$olile lai$e din Rom7nia, dar instituie -i o0ligati1itatea .arti$i.+rii
ele1ilor la a-a,/isele ore o.*ionale 2ndo$trinante3 Si adul*ii s7nt 2ndo$trina*i de o$ulta -i .er1ersa $las+ .oliti$+ a$tual+,
$are !olose-te $u .er!idie toate mass,media .entru a 2ndo$trina misti$ -i .oliti$ toat+ .o.ula*ia t+rii, deoare$e .o.ula*ia
2ndo$trinat+ misti$ -i .oliti$ este $ontrolat+ mai !a$il de .utere -i de1ine o0edient+ .uterii o$ulte, $eea $e !a$ilitea/+
.uterii asu.rirea -i s+r+$irea maorit+*ii .o.ula*iei, .rin .ra$ti$area su.raim.o/it+rii s+ra$ilor, !a$ilit7nd totodat+ -i
2m0og+*irea galo.ant+ a elitei a$tuale, $are se 2m0oga*este .rin derularea unor $ontra$te oneroase $u statul, $are
s.olia/+ s+ra$ii .entru a,i 2m0og+*i .e $ei 0oga*i3
9olosind so!isti$ate alega*ii demagogi$e, a$tuala $lasa .oliti$+, .re1ertit+ de l+$omia s.e$i!i$+ $elor mai imorale
!iin*e umane, nu este .reo$u.at+ real de .ro.+-irea .o.orului rom7n, $eea $e denot+ $+ autorit+*ile nu dores$ s+
s$oat+ .o.orul rom7n din teri0ilul dera.a uria- s.re o0s$urantism, s.re medio$ritate, s.re su0$ultur+, s.re li.s+ de
edu$a*ie real+, diri7ndu,l 1+dit tenden*ios s.re medio$ritate, s.re denaturarea sentimentelor .atrioti$e na*ionale reale,
adi$+ s.re un teri0il marasm so$io,rela*ional, $ulti17nd 8eno!ilo$ra*ia rasist+, insidios, dar -i 1+dit tenden*ios, $a
3331irtute .atrioti$+, moralitate misti$+ -i demnitate na*ional+ HHH
'n a$est $onte8t so$io,rela*ional edu$a*ional, male!i$ .o.orului rom7n, edu$area 1+dit o0s$urantist+, tenden*ioas+,
.ro domo elitist+, .rodu$e deli0erat anal!a0e*i !un$*ional, $+$i a$esta este realul *el o$ult, 1etust -i a$tual $on$omitent,
al a$tualei elite male!i$e3 Cuti17nd $u .eri!idie o0s$urantismul, im.us $oer$iti1 de $+tre .eri!da elit+ .rin edu$area
tende*ioas+, .ro$entul anal!a0e*ilor !un$*ional este 2ntr,o $ontinu+ as$ensiune, a!e$t7nd gra1 sinele indi1iduale -i
148
$ole$ti1e ale rom7nilor, indi!erent de ni1elul studiilor indi1iduale ale !ie$+rui $et+*ean3 deoare$e a$esta este telul real al
unei elite male!i$e : $ontrolul total al sinelui $et+*enilor, .rin $ulti1area o0s$urantismului, a in$ulturii so$iale, $are
!a$litea/+ e8.loatarea omului de $+tre om, gener7nd $um.lita o0edien*a neusti!i$at+ a .le0ei e8.loatate !a*+ de elitele
e8.loatatoare, dar -i mai $um.lita resemnare la-+ a .le0ei e8.loatate, $are ast!el este edu$at+ so$ial $ores.un/+tor
numai male!i$elor dolean*e ale elitei e8.loatatoare3 Re/ult+ $+ .entru male!i$a elit+ rasist+ 8eno!ilo$rat+ ; regalist+
sau re.u0li$an+ ; nu are im.ortan*+ $+ -$olile rom7ne-ti .rodu$ $et+*eni $u un ni1el de .reg+tire medio$ru ; $et+*enii
inteligen*i, $are s+ se im.li$e a$ti1 2n !un$*ionarea a-a,/isului stat de dre.t !iind o rara a1is ; $+$i elita dore-te s+
domine .le0ea rom7neas$+ to$mai .rin .romo1are -i $ulti1area in$ulturii so$iale $a3331irtute na*ional+ H elita
$on-tienti/7nd $+ .le0a, $are este $o.le-it+ de o0s$urantismul male!i$, .oate !i e8.loatat+ mult mai !a$il de $+tre
elitele lai$o,$leri$ale, da$+ este dementi/at+ .rin edu$area $oer$iti1+ tenden*ioas+ reali/at+ .rin .ro$esul edu$ational
.ra$ti$at 2n s$olile din Rom7nia3
E1ident, at7ta tim. $7t autorit+*ile statului .ermit -i im.un eroi/area $riminalilor -i tr+d+torilor .o.orului rom7n,,
in$lusi1 .rin .ro$esul edu$ati1 din -$olile de toate ni1elurile ,, .ra$ti$7nd 1iolen*a !alsurilor istori$e tenden*ioase, $are
s7nt .re/entate in1aria0il $a ade1+ruri ire!uta0ile, !iind .romo1ate $u 1iolen*+ at7t .rin .ra$ti$area edu$arii
2ndo$trinante ; .rin sistemul de 2n1+*+m7nt, $7t -i .rin mani.ulanta .ro.agand+ rasist+ 8eno!ilo$rat+, antina*ional+,
di!u/at+ !uri0und de mass,media, se 1a men*ine $on$e.*ia 1etust+ -i !als+ $on!orm $areia $rimele -i tr+d+rile
.olti$ienilor, 2n !runte $u $riminalii regi de Ho5en/ollen, ar re.re/enta 1irtu*i .atrioti$e, s.e$i!i$e .o.orului rom7nHHH
A$este !alsuri istori$e grosiere -i grosolane nu a!e$tea/+ 2ns+ gra1 numai tre$utul .o.orului rom7n, $i, mult mai gra1,
a!e$tea/+ -i 1iitorul genera*iilor a$tuale -i $5iar al genera*iilor urm+toare3
&e$i .utem $on$5ide, !+r+ a gre-i, $+ ade1+rata demo$ra*ie nu este .osi0il+, at7ta tim. $7t so$ietatea este $ontrolat+
demagogi$ -i e8.loatat+ nemilos de elitele rasiste minoritare,, lai$e -i $leri$ale, regaliste sau re.u0li$ane , $are
!oloses$ $u a0ilitate so!isti$ate alega*ii demagogi$e,, lai$e -i misti$e , .entru a 2n-ela 1igilen*a $elor e8.loata*i -i .entru
a $ontrola -i mani.ula total .le0ea, numai .entru a .retinde -i a o0*ine .ri1ilegii .entru elitele $are, .rintre altele, dau
dre.tul elitei de a im.une .le0ei o0liga*ii de tot !elul, deseori insurmonta0ile, a$ord7ndu,le $elor e8.loata*i !oarte .u*ine
dre.turi $u ade1+rat demo$rati$e, a$ord7nd 2ns+ .ri1ilegii elitelor, $eea $e demonstrea/+ indu0ita0il $+ 2n Rom7nia nu
a e8istat ni$iodat+ o demo$ra*ie real+, 0a/at+ .e maoritaro$ra*ie, $are s+ asigure .ros.eritatea tuturor mem0rilor
so$iet+*ii, deoare$e toate regimurile $are s,au su$$edat la $7rma t+rii au !ost de !a.t ni-te di$taturi minoritaro$rati$e,
$le.to$rati$e, la !el $um este .este tot 2n lume,, $are au urmarit -i au o0*inut numai asigurarea .ros.erit+*ii -i 5u/urului
mem0rilor elitelor res.e$ti1e3 Si $are, 2n Rom7nia, au !ost mereu 8eno$rati$e -i rasiste: at7t monar5ia instaurat+ de
8eno!ilo$ra*ii regali-ti, $7t -i re.u0li$a .o.ular+, instaurat+ de im.eriali-tii so1ieti$i, $u largul $on$urs al ultimului rege al
Rom7niei, am0ele !orme de gu1ernare !iind male!i$e .o.orului rom7n e8.loatat -i 0ene!i$e numai elitei 8eno!ilo$rati$e3
&e alt!el -i a$tuala !orm+ re.u0li$an+ este 8eno$rati$+, deoare$e .entru elitele .ri1ilegiate din Rom7nia 8eno$ra*ia este
14#
o o.ortunitate $are le !a$ilitea/+ -i le asigur+ 5egemonia so$io,real*ional+, $are le asigur+ 5u/urul nemeritat, o0*inut de
elite, in1aria0il, .rin e8.loatarea .ele0ei3
&a$+ 1om $onsidera $+ a$olo unde so$ietatea este stru$turat+ in1aria0il 2n dou+ entit+*i rasiste so$ial, .ermanent
antagoniste 4e8.loata*i -i e8.loatatori sau elite,.le0e6 nu .oate e8ista o demo$ra*ie real+, deoare$e se 2n$al$+
.rin$i.iul de 0a/+ al unei demo$ra*ii reale, $are .resu.une e8isten*a unei so$iet+*i !+r+ entit+*i antagoniste, re/ult+
indu0ita0il $+ reala demo$ra*ie r+m7ne doar o uto.ie -i $+ toate a-a,/isele demo$ra*ii s7nt, in1aria0il, di$taturi rasiste
so$ial, minoritaro$rati$e elitiste, de regula lai$o,$leri$ale, ale $aror .rin$i.ii !undamentale s7nt : l+$omia, demagogia,
.er!idia, 1enalitatea, $oru.*ia et$3"Prin$i.ii" s.e$i!i$e tuturor .er1er-ilor .oliti$ieni rom7ni, .er1erti*i 2n rele, $are au
$ondus *ara de la ?AMM .7n+ 2n .re/ent3
Putem $on$lu/iona $+ rasista regalitate 8eno$rat+ din Rom7nia nu a asigurat mult,tr7m0i*ata sta0ilitate .oliti$+ -i
ni$i m+$ar sta0ilitatea dinasti$+, in1o$ate de rasi-tii .oliti$ieni rom7ni 8eno!ilo$ra*i, regii Rom7niei !iind, !+r+ e8$e.*ie,
$riminali .entru .o.orul rom7n, .e $are ar !i tre0uit s+,l a.ere de 1i$istitudinile 1remurilor -i s+,l $ondu$+ s.re o real+
demo$ra*ie3 Criminalii regi de Ho5en/ollern au tr+dat interesele maore ale Rom7niei -i ale .o.orului rom7n, ori de $7te
ori interesele lor mer$antile de1eneau mai im.ortante de$7t .o.orul rom7n , .entru ei -i .entru .rogeniturile lor , a-a
$um s,a 1+/ut din a$east+ su$$int+ tre$ere 2n re1ist+ a $elor mai a0omina0ile $rime antirom7ne-ti, s+17r-ite de $+tre
to*i regii de Ho5en/ollern ai Rom7niei3 &e asemenea, tre0uie s+ men*ion+m $+ .rin instituirea $riminalei dinastii
8eno$rate rasiste din ?AMM, Rom7nia nu a 0ene!i$iat de $re-terea .restigiului s+u 2n lumea o$$idental+ a Euro.ei -i
ni$i de .ros.eritate, $i dim.otri1+, to$mai instalarea $riminalei dinastii rasiste 8eno$rate de Ho5en/ollern a $ontri0uit la
s+r+$irea .o.orului rom7n -i la alienarea demnit+*ii na*ionale, gener7nd totodat+, o0iditului .o.or rom7n, nenum+rate
-i inutile su!erin*e, .rin im.li$area ira*ional+, $riminal+, a .o.o.rului rom7n 2n $ele doua $on!lagra*ii mondiale
im.erialiste, $are au generat .o.orului rom7n $ele mai $um.lite momente ale e8isten*ei sale, regii de Ho5en/ollern
aser1ind .o.orul rom7n, e$onomia na*ional+ si $5iar *ara, ra.a$it+*ii -i intereselor e8.ansioniste ale a$elor im.erii
antidemo$rati$e3
Con$lu/ia !inal+ a istoriei a$estei male!i$e dinastii de Ho5en/ollern a !ost .re!igurat+ de M3Emines$u 2n !inalul
.oemului „S$risoarea a treia" , din $are se des.rinde !a$il a1ersiunea .oetului rom7n !a*+ de demagogia .oliti$ienilor
rom7ni, !a*+ de 1enalitatea 8eno!ilo$ra*ilor rom7ni, !a*+ de 8eno$ra*ie,!a*+ de dinastia de Ho5en/ollern -i !a*+ de
.er1ersitatea .oliti$ienilor rom7ni3 Iat+ $7te1a !ragmente semni!i$ati1e, $are s7nt la !el de a$tuale -i .ertinente a$um,
$a -i atun$i $7nd au !ost s$rise de Emines$u :
.A/ 0* 1a234*5 6432/2*5 7/ 6839*:2* )49*3a)/)5
D* a4 ;3*0* ;< 64a=a%4 * ;/3a2< ;a ;34>2a)/)?@AB
T8=4 1* 9/C*%a6D70 6432/2*5 4a3 E7 *4 F87*0< ;a)1<5
CG472*>*7=< 0* F4C*344 0* )a ;3*:2*2 1D7<%7 2a)1<.@AB
1(0
D4723%a;*:24a =a3a 78a>23< E:4 a)*g* a>2<C4 >8)44H
OaF*74 63*074;4 ;a >< :aC< E7 C4043*a >I472*4 &8)445
Î7 ;<F*:4 ;/ FD7*;4 )/7g* :4 1* ;a1*2* >;/I4*5
N* Ia; )*g4 :4 7* 1/7 943/345 7* 6839*>; I4)8>8I4*.
Pa2348=44H ,432/8:445 ;242834 0* a:*C<F472*5
U70* >1/F*g< 0*>I3D/) E7 F4:;<34 :4 E7 ;/6472*5
C/ *6)a64* 0* 6/)1*5 ;a E7 >23a7*5 :*0 1* )8;/34
!4 a1)a/0< I3*7*24; >;G4F*5 ;D72*;* :4 J8;/34...
S1/Fa a>2a%76*747a2<5 a>2< 1)*9*5 <>2 g/784
S< aJ/7g%a I4 >2<1D7< :4 1* =a3< :4 1* 784H X333Z
T82 ;*%7 =<34)* 6*;47* * >F47242 :4 >2D3142/3<5
T82 ;*%4 E7>*F7a2 ;/ 1a2a 1/23*J/744 0* 7a2/3<5
T82 ;* * 1*3I40 :4 )a;8F5 282 'a7a3/)5 28=4 4)8=445
T8=4 >* >;/3>*3< a4;*a :4 I83F*aC< 1a2348=445
Î7;D2 I87I44 :4 I)*;a3445 g<g</=44 :4 g/:a=445
D)9D4=4 ;/ g/3a >23DF9< >/72 >2<1D744 a>2*4 7a=44H
,84 >/72*=4 /3Fa:44 R8F*4? N4:2* 3<4 :4 74:2* IaF*74H
I%* 3/:47* 8F*74344 >< 6< C4;< 68/< 8aF*74H X333Z
P3*a 6%a=4 a2<2a2 a3aFa >ID:4470 a;*a>2< =a3<5
P3*a I<;/3<=4 7*aF/) 78>23/ 0* 3/:47* :4 8;a3<5
P3*a 6%a=4 9<2/2 J8; 0* )4F9<5 0* >23<9/74 :4 894;*45
Ca >< 7/ >%a3a2*%80a2< ;* >/72*=4 % 74:2* F4:*4H
Da5 ;D:24g/) I<3< F/7;<5 4a2< >47g/3a 183743*K
,432/2*a? *%8 7*38C4*K &*74/)? 8 7*I*34;43*. X333Z
C/F 7/ 644 2/5 Ţ*1*: 08aF7*5 ;a 1/7D70 FD7a 1* *45
S<%4 EF1a3=4 E7 08/< ;*2*L E7 >F4724=4 :4 E7 F4:*45
!4 E7 08/< 2*F74=4 )a3g* ;/ 0*%a >4)a ><%4 a0/745
S< 0a4 I8; )a 1/:;<34* :4 )a ;a>a 0* 7*9/74H .
1(1
<I<LIOGRA9IE SELECTI#G :
,Istoria Rom7niei 2n date, ela0orata de $ole$ti1 de autori su0 $ondu$erea lui Constantin C3Giures$u, a.+rut+ la Editura
En$i$lo.edi$+ Rom7n+ 2n ?BN? F
,Istoria lumii 2n date, ela0orat+ de $ole$ti1 de autori, su0 $ondu$erea A$ad3 Andrei O*etea, a.+rut+ la Editura
En$i$lo.edi$+ Rom7n+ 2n anul ?BN= F
,Istoria .arlamentului -i a 1ie*ii .arlamentare din Rom7nia .7n+ la ?B?A, ela0orat+ de $ole$ti1 de autori, a.+rut+ la
Editura A$ademiei, 2n anul ?BAD F
,Istoria rom7nilor din $ele mai 1e$5i tim.uri .2n+ ast+/i, de Constantin C3Giures$u si &inu C3 Giures$u, editia a doua,
re1i/uit+ -i ad+ugit+, a.arut+ la Editura Al0atros F
, Istoria Rom7niei, $om.endiu, editia a III,a re1+/ut+ -i adaugit+, ela0orat+ de $ole$ti1 de autori, su0 reda$*ia a$ad3
Ste!an Pas$u, a.+rut+ la Editura &ida$ti$+ -i Pedagogi$+ 2n anul ?BN@3

1(2