PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN _______________________________________________________________________ _ HBML3103 PENGAJARAN KOMSAS DALAM BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2013 _______________________________________________________________________ _ ARAHAN

KEPADA PELAJAR 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. 6. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 8hb - 10hb November 2013 atau Tutorial 4. Serahan selepas 10hb November 2013 atau Tutorial 4 TIDAK akan diterima. 7. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.

Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula PLAGIARISME: POTONGAN MARKAH Amaran: Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. . markah akan dipotong seperti berikut:    Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 .50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 .PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik atau Skema Jawapan.30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. Jika plagiarisme dikesan.

Sehubungan dengan itu.SOALAN TUGASAN Sebagai seorang guru Bahasa Melayu. (c) Sila rujuk garis panduan yang telah disediakan dalam rubrik berkaitan dengan pemarkahan dan juga keperluan kandungan tugasan [Jumlah: 40 markah] _______________________________________________________________________ _ MUKA SURAT TAMAT . Menghuraikan kekuatan dan kelemahan pemilihan aktiviti berbalas pantun di dalam bilik darjah. anda bercadang melaksanakan aktiviti berbalas pantun di dalam bilik darjah kerana anda berpendapat aktiviti ini akan dapat memupuk kecerdasan minda dan kreativiti murid-murid. anda dikehendaki menyediakan satu penulisan tugasan yang berkaitan dengan perkara-perkara berikut: (a) (b) Menghuraikan definisi pantun dan jenis-jenis pantun. Menyediakan sebuah rancangan pelajaran selama dua waktu pengajaran (60 minit) untuk tahun enam yang dapat menunjukkan aktiviti berbalas pantun dilaksanakan dalam bilik darjah.

(b) Objektif penulisan juga dinyatakan secara ringkas sahaja dan tidak menampakkan keseluruhan penulisan tugasan. (b) Objektif penulisan dinyatakan dengan baik dan menjelaskan sebahagian daripada tujuan penulisan. KRITERIA PENILAIAN Pengenalan PEMBERATAN 1 Amat Lemah 0 Tiada pengenalan yang berkaitan LEMAH 1 SEDERHANA 2 BAIK 3 CEMERLANG 4 MARKAH (MAK. Penulisan pengenalan menampakkan dengan jelas keseluruhan penulisan. bersistematik dan menjelaskan secara jelas tujuan penulisan. Penulisan pengenalan menampakkan keseluruhan penulisan.LAMPIRAN RUBRIK TUGASAN KOD KURSUS: HBML3103 SEMESTER: SEPTEMBER 2013 NO. (c) Sekurangkurangnya satu sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan (a) Pengenalan tentang penulisan amat jelas. (a) Pengenalan tentang penulisan baik dan relevan. 1. dan sempurna serta relevan. (b) Objektif penulisan dinyatakan dengan amat baik. (c) Tiada sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan dalam penulisan pengenalan ( a) Pengenalan tentang penulisan agak baik dan menampakkan sebahagian daripada keseluruhan penulisan (b) Objektif penulisan juga dinyatakan dengan agak baik. (c) Sekurangkurangnya dua sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan . (c) Sumber rujukan adalah berpandukan kepada modul sahaja.) 4 (a) Pengenalan tentang tajuk tugasan ringkas. amat baik.

(a) Huraian tentang definisi pantun dan jenis-jenis pantun dinyatakan dengan amat baik. jelas. jelas dan berkaitan.5 Definisi pantun dan jenis-jenis pantun dalam penulisan tidak dinyatakan (a) Huraian tentang definisi pantun dan jenisjenis pantun dinyatakan secara ringkas sahaja. (a) Huraian tentang definisi pantun dan jenis-jenis pantun dinyatakan dengan agak baik. Fakta yang diberikan baik. (b) Sekurangkurangnya tiga sumber rujukan serta pandangan dan pendapat ahli sastera/bahasa yang berkaitan dinyatakan sebagai sokongan penulisan tugasan. (b) Sumber rujukan hanya berpandukan modul sahaja. (b) Sekurangkurangnya satu sumber rujukan serta pandangan dan pendapat tokoh sastera yang berkaitan dinyatakan sebagai sokongan penulisan tugasan. Jenis-jenis pantun diperincikan dengan amat baik jelas dan bersistematik. amat jelas dan meyakinkan. Jenisjenis pantun kurang diperincikan dengan baik. (b) Sekurangkurangnya dua sumber rujukan serta pandangan dan pendapat ahli sastera yang berkaitan dinyatakan sebagai sokongan penulisan tugasan. (a) Huraian tentang definisi pantun dan jenis-jenis pantun dinyatakan dengan baik. 10 . Jenisjenis pantun diperincikan dengan baik tetapi masih kurang teratur. Fakta yang diberikan agak baik dan agak berkaitan. Fakta yang diberikan kurang jelas. Definisi pantun dan jenis-jenis pantun 2. Fakta yang diberikan baik.2. bersistematik dan amat berkaitan.

BBM. langkah. (a)Menghuraikan sekurang-kurangnya empat kekuatan dan empat kelemahan pemilihan aktiviti berbalas pantun di dalam bilik darjah. Objektif.5 Kekuatan dan kelemahan pemilihan aktiviti berbalas pantun tidak dinyatakan (a)Menghuraikan sekurangkurangnya dua kekuatan dan dua kelemahan pemilihan aktiviti berbalas pantun di dalam (a)Menghuraikan sekurangkurangnya tiga kekuatan dan tiga kelemahan pemilihan aktiviti berbalas pantun di dalam bilik darjah. langkah. Kekuatan dan Kelemahan aktiviti pantun. a)Menghuraikan sekurang-kurangnya lima kekuatan dan lima kelemahan pemilihan aktiviti berbalas pantun di dalam bilik darjah. teknik dan kaedah. (a) Menyediakan rancangan pelajaran agak baik. teknik dan kaedah. Langkah pengajaran disusun dengan baik dan selaras dengan penulisan objektif pengajaran.5 Rancangan pelajaran KOMSAS tidak disertakan. kurang diberikan perhatian dalam penulisan rancangan pengajaran. teknik dan kaedah. Memperlihatkan teknik pengajaran yang interaktif di dalam bilik darjah. Tiada aplikasi aktiviti berbalas pantun dalam bilik darjah. penggunaan BBM. (a) Huraian amat baik dan amat jelas dan 10 10 . (b)Aplikasi aktiviti berbalas pantun dalam bilik darjah dinyatakan tetapi masih kurang selaras dan tidak menepati kehendak penulisan objektif. Menyediakan rancangan pelajaran tidak lengkap. Langkah pengajaran disusun dengan amat baik dan jelas dengan pernyataan objektif yang disediakan. 2. (a) Huraian baik dan (a)Menyediakan rancangan pelajaran yang amat lengkap dan amat jelas daripada segi maklumat umum. penulisan induksi set. objektif. (a)Menyediakan rancangan pelajaran dengan lengkap dan jelas daripada segi maklumat umum. BBM. BBM. langkah.3. Rancangan Pelajaran KOMSAS 2. objektif. 4. Objektif. teknik dan kaedah. (b)Terdapat aktiviti berbalas pantun dalam bilik darjah yang disusun dengan amat baik dan selaras dengan penulisan objektif. langkah. (b)Terdapat aktiviti berbalas pantun dalam bilik darjah yang disusun dengan baik dan selaras dengan penulisan objektif pengajaran. tidak jelas.

(a) Huraian disokong dengan sekurangkurangnya satu pendapat daripada ahli bahasa yang berkaitan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan amat baik dan amat relevan. Penulisan tidak ada kesinambungan dan urutan yang (a) Huraian agak baik dan disokong dengan sekurangkurangnya dua pendapat daripada ahli bahasa yang berkaitan. Rumusan dan kesimpulan yang baik dan mejelaskan keseluruhan kandungan penulisan tetapi tiada penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan Peraturan tatabahasa. Terdapat bahagian pengenalan..5 Tidak berkaitan Rumusan dan kesimpulan yang amat baik dan sempurna. Kesinambungan dan urutan (koheran dan kohesi) penulisan dikawal rapi dan amat 4 2 . disokong dengan sekurang-kurangnya empat pendapat daripada ahli bahasa yang berkaitan.. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai. penggunaan tanda baca dan sistem ejaan dipatuhi dengan amat baik. 7 Organisasi 0.. tanda baca dan ejaan. Rumusan 1 Tidak berkaitan bilik darjah. tanda baca dan ejaan. Rumusan dan kesimpulan yang ringkas dan tidak menjelaskan perkara berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan Tugasan mengandungi pelbagai kesilapan tatabahasa.. Bahasa yang digunakan sesuai. penggunaan tanda baca dan ejaan diikuti dengan baik. Rumusan dan kesimpulan yang agak baik dan menjelaskan hanya sebahagian perkara yang berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan Tugasan mengandungi sebahagian kecil kesilapan tatabahasa. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai Kesinambungan penulisan (koheran dan kohesi) agak disokong dengan sekurang-kurangnya tiga pendapat daripada ahli bahasa yang berkaitan. Kesinambungan dan urutan penulisan (koheran dan kohesi) adalah baik. Menjelaskan keseluruhan kandungan penulisan dengan teliti (koheran dan kohesi) dan memberikan penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan Peraturan tatabahasa.6.

Penulisan bibliografi mengikut gaya APA sepenuhnya JUMLAH MARKAH 40 .betul (koheran dan kohesi). huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan tetapi kurang tersususun. Hanya sebahagian daripada penulisan mengikut gaya penulisan APA huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan yang tersusun. Tentang tajuk serta rumusan yang amat tersusun dan berkaitan. Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja baik. Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja. Terdapat penulisan bahagian pengenalan. Gaya penulisan APA tidak digunakan dalam penulisan kertas kerja baik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful