You are on page 1of 3

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMP NEGERI 3 LAWANG
ULANGAN TENGAH SEMESTER ( UTS ) GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2008/2009

Mata Pelajaran : BAHASA DAERAH
Kelas : VIII ( DELAPAN )
Hari, tanggal : Kamis, 30 Oktober 2008
Waktu : 60 Menit

PETUNJUK UMUM:
1. Tulis nama, kelas, nomor peserta Anda pada lembar jawab.
2. Arsirlah atau hitamkan huruf A, B, C, dan D yang menurut Anda merupakan jawaban yang paling tepat.
3. Gunakan pensil 2B, dan penghapus karet yang baik.
4. Apabila ingin mengganti jawaban hapuslah jawaban tersebut dengan karet penghapus dan arsir /
hitamkan jawaban yang benar.

Sampun mungkur ingkang warsa,
Nenggih kalih ewu gangsal sayekti,
Kados nendra lajeng wungu,
Semu ngungun ing pangrasa,
Jebul wektu gumulung mung kari samun,
Gegetun kang marak seba,
Wektune ingumbar sepi,

1. Sapada tembang ing dhuwur arane tembang ….
a. pucung b. pangkur c. mijil d. gambuh

2. Guru gatrane tembang ing nduwur yaiku ….
a. 6 gatra b. 7 gatra c. 8 gatra d. 9 gatra

3. Guru Wilangan lan guru lagune tembang ing dhuwur ….
a. 8 a, 12 i, 7 u, 8 u, 11 u, 8 a, 7 i c. 7 a, 11i, 7 u, 8 u, 11a, 8 a, 7 i
b. 8 a, 11i, 8 u, 8 a, 12 u, 8a, 8 i d. 8 a, 11i, 7 u, 7a, 11u, 8 a, 8 i

4. Piwulang kang bisa kajupuk saka tembang ing dhuwur yaiku ….
a. wektu iku kudu digunakake kanthi becik, aja nganti getun buri
b. kaget amarga taun wingi kaya mentas keturon banjur tangi
c. ing akhir taun ora oleh apa-apa lan ora nemu apa-apa
d. wektu iku ora nate mandeg

5. Tembang macapat iku cacahe ana ….
a. 7 b. 9 c. 11 d. 12

6. Istilah tembang macapat jarwa dhosok/ kerata basane ….
a. maca nek sempat c. maca papat-papat
b. maca mak klepat d. maca cepat

7. Tembang macapat iku kaiket ing 3 aturan yaiku ….
a. guru gatra, guru wilangan, guru lagu
b. guru swara, guru sastra, guru basa
c. guru lagu, guru swara, guru gatra
d. guru sastra, guru wilangan, guru lagu

TIA 1
8. Tembang Pucung

Ngelmu iku kalakone kanthi laku,
Lekase lawan kas.
Tegese kas nyantosani,
setya budha pangekese dur angkara,
Guru gatrane ana …
a. 3 gatra c. 5 gatra
b. 4 gatra d. 6 gatra

9. Guru wilangan lan guru lagune tembang pucung ing duwur yaiku ….
a. 12 u, 6a, 8a, 12i c. 12u, 6a,8i,12a
b. 12 u, 8a, 6i, 12i d. 12u, 6i, 8a, 12a

10. Cacahing gatra ing saben pada diarani ….
a. guru gatra b. guru lagu c. guru swara d. guru sastra

11. Cacahing wanda ing saben gatra, diarani….
a. guru gatra b. guru lagu c. guru sastra d. guru wilangan

12. Tembang macapat kang guru gatrane 10 yaiku ….
a. Dhandanggula b. sinom c. pangkur d. megatruh

13. Ngowahi wujud tembang dadi basa gancar diarani ……tembang.
a. nyalin b. nggancarake c. ngurangi d. nambahi

14. Tujuan saka kegiyatan nggancarake tembang ing antarane yaiku supaya ….
a. gampang apal-apalane c. gampang ditembangake
b. gampang dingerteni d. gampang nulise

15. Nalika nggancarake tembang, ukara tembang sing ringkes, padhet mau diganti dadi….
a. ukara gancaran sing gampang dingerteni
b. ukara ing basa kawi
c. ukara tembang liyane supaya dadi dawa lan akeh isine
d. ukara sing luwih ringkes lan padhet maneh

Wangsulana kanthi wangsulan kang patithis !
DURMA
Bener luput ala becik lawan begja
Cilaka mapan saking
Ing badan priyangga
Dudu saka wong liya
Pramila den ngati-ati
Sakeh durgama
Singgahana den eling

Begja : kepenak, untung
Priyangga : pribadi, awakmu dewe
Durgama : angkara, kejahatan
Singgahana : Simpenen

TIA 2
1. Tembang Durma iku :
a. Gancarane :_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

b. Pituture :

MASKUMAMBANG
Dipun eling tembang macapat Sayekti,
luhuring budaya,
Momot kawruh
tata karma aja nganti sira kalepyan.

Kalepyan : aja-kelalen, ora peduli
Sayekti : satemene

2. Tembang ing duwur iku :
a. Gancarna !

b. Pitutur apa kang bisa kajupuk

3. Paraga kang nduweni watak lelawan, ngalang-alangi. Paraga utama diarani peran ….

4. Bagian kang paling penting utawa penting ing crita drama jenenge ….

5. Urutaning crita, dalaning crita nganti tekan akhire crita diarani …..

6. Piranti lan carane nata piranti kanggo nguripake pementasan drama jenenge ….

7. Kumpulan utawa papan kanggo kegiatan seni jenenge ….

8. Kethoprak yaiku ….

9. Ludruk yaiku ….

10. Lakon wayang diparagakake uwong, ana beksan/tari lan antawacana, jenenge ….

TIA 3