You are on page 1of 3
 
TIA 1
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 3 LAWANG ULANGAN TENGAH SEMESTER ( UTS ) GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
Mata Pelajaran : BAHASA DAERAH Kelas : VIII ( DELAPAN ) Hari, tanggal : Kamis, 30 Oktober 2008 Waktu : 60 Menit Sampun mungkur ingkang warsa, Nenggih kalih ewu gangsal sayekti, Kados nendra lajeng wungu, Semu ngungun ing pangrasa, Jebul wektu gumulung mung kari samun, Gegetun kang marak seba, Wektune ingumbar sepi, 1.
Sapada tembang ing dhuwur arane tembang ….
 a. pucung b. pangkur c. mijil d. gambuh 2. Guru gatrane
tembang ing nduwur yaiku ….
 a. 6 gatra b. 7 gatra c. 8 gatra d. 9 gatra 3.
Guru Wilangan lan guru lagune tembang ing dhuwur ….
 a. 8 a, 12 i, 7 u, 8 u, 11 u, 8 a, 7 i c. 7 a, 11i, 7 u, 8 u, 11a, 8 a, 7 i b. 8 a, 11i, 8 u, 8 a, 12 u, 8a, 8 i d. 8 a, 11i, 7 u, 7a, 11u, 8 a, 8 i 4. Piwulang kang bisa
kajupuk saka tembang ing dhuwur yaiku ….
 a. wektu iku kudu digunakake kanthi becik, aja nganti getun buri b. kaget amarga taun wingi kaya mentas keturon banjur tangi c. ing akhir taun ora oleh apa-apa lan ora nemu apa-apa d. wektu iku ora nate mandeg 5.
Tembang macapat iku cacahe ana ….
 a. 7 b. 9 c. 11 d. 12 6. Istilah tembang macapat jarwa dhoso
k/ kerata basane ….
 a. maca nek sempat c. maca papat-papat b. maca mak klepat d. maca cepat 7.
Tembang macapat iku kaiket ing 3 aturan yaiku ….
 a. guru gatra, guru wilangan, guru lagu b. guru swara, guru sastra, guru basa c. guru lagu, guru swara, guru gatra d. guru sastra, guru wilangan, guru lagu
PETUNJUK UMUM
:
1.
 
Tulis nama, kelas, nomor peserta Anda pada lembar jawab. 2.
 
Arsirlah atau hitamkan huruf A, B, C, dan D yang menurut Anda merupakan jawaban yang paling tepat. 3.
 
Gunakan pensil 2B, dan penghapus karet yang baik. 4.
 
Apabila ingin mengganti jawaban hapuslah jawaban tersebut dengan karet penghapus dan arsir / hitamkan jawaban yang benar.
 
TIA 2
8. Tembang Pucung Ngelmu iku kalakone kanthi laku, Lekase lawan kas. Tegese kas nyantosani, setya budha pangekese dur angkara, Guru gatran
e ana …
 a. 3 gatra c. 5 gatra b. 4 gatra d. 6 gatra 9. Guru wilangan lan guru lagune tembang pucung i
ng duwur yaiku ….
 a. 12 u, 6a, 8a, 12i c. 12u, 6a,8i,12a b. 12 u, 8a, 6i, 12i d. 12u, 6i, 8a, 12a 10. Cacahing ga
tra ing saben pada diarani ….
 a. guru gatra b. guru lagu c. guru swara d. guru sastra 11. Cacahing
wanda ing saben gatra, diarani….
 a. guru gatra b. guru lagu c. guru sastra d. guru wilangan 12. Tembang macapat kang guru gatrane 10 yai
ku ….
 a. Dhandanggula b. sinom c. pangkur d. megatruh
13. Ngowahi wujud tembang dadi basa gancar diarani ……tembang.
 a. nyalin b. nggancarake c. ngurangi d. nambahi 14. Tujuan saka kegiyatan nggancarake tembang ing antarane yaiku supaya
….
 a. gampang apal-apalane c. gampang ditembangake b. gampang dingerteni d. gampang nulise 15.
Nalika nggancarake tembang, ukara tembang sing ringkes, padhet mau diganti dadi….
 a. ukara gancaran sing gampang dingerteni b. ukara ing basa kawi c. ukara tembang liyane supaya dadi dawa lan akeh isine d. ukara sing luwih ringkes lan padhet maneh
Wangsulana kanthi wangsulan kang patithis !
D U R M A
Bener luput ala becik lawan begja Cilaka mapan saking Ing badan priyangga Dudu saka wong liya Pramila den ngati-ati Sakeh durgama Singgahana den eling Begja : kepenak, untung Priyangga : pribadi, awakmu dewe Durgama : angkara, kejahatan Singgahana : Simpenen
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505