DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMP NEGERI 3 LAWANG ULANGAN TENGAH SEMESTER ( UTS ) GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
BAHASA DAERAH VIII ( DELAPAN ) Kamis, 30 Oktober 2008 60 Menit Mata Pelajaran Kelas Hari, tanggal Waktu
PETUNJUK UMUM:
1. 2. 3. 4. Tulis nama, kelas, nomor peserta Anda pada lembar jawab. Arsirlah atau hitamkan huruf A, B, C, dan D yang menurut Anda merupakan jawaban yang paling tepat. Gunakan pensil 2B, dan penghapus karet yang baik. Apabila ingin mengganti jawaban hapuslah jawaban tersebut dengan karet penghapus dan arsir / hitamkan jawaban yang benar.

: : : :

Sampun mungkur ingkang warsa, Nenggih kalih ewu gangsal sayekti, Kados nendra lajeng wungu, Semu ngungun ing pangrasa, Jebul wektu gumulung mung kari samun, Gegetun kang marak seba, Wektune ingumbar sepi, 1. Sapada tembang ing dhuwur arane tembang …. a. pucung b. pangkur 2. Guru gatrane tembang ing nduwur yaiku …. a. 6 gatra b. 7 gatra c. mijil c. 8 gatra d. gambuh d. 9 gatra

3. Guru Wilangan lan guru lagune tembang ing dhuwur …. a. 8 a, 12 i, 7 u, 8 u, 11 u, 8 a, 7 i c. 7 a, 11i, 7 u, 8 u, 11a, 8 a, 7 i b. 8 a, 11i, 8 u, 8 a, 12 u, 8a, 8 i d. 8 a, 11i, 7 u, 7a, 11u, 8 a, 8 i 4. Piwulang kang bisa kajupuk saka tembang ing dhuwur yaiku …. a. wektu iku kudu digunakake kanthi becik, aja nganti getun buri b. kaget amarga taun wingi kaya mentas keturon banjur tangi c. ing akhir taun ora oleh apa-apa lan ora nemu apa-apa d. wektu iku ora nate mandeg 5. Tembang macapat iku cacahe ana …. a. 7 b. 9 c. 11 d. 12

6. Istilah tembang macapat jarwa dhosok/ kerata basane …. a. maca nek sempat c. maca papat-papat b. maca mak klepat d. maca cepat 7. Tembang macapat iku kaiket ing 3 aturan yaiku …. a. guru gatra, guru wilangan, guru lagu b. guru swara, guru sastra, guru basa c. guru lagu, guru swara, guru gatra d. guru sastra, guru wilangan, guru lagu

TIA

1

8.

Tembang Pucung Ngelmu iku kalakone kanthi laku, Lekase lawan kas. Tegese kas nyantosani, setya budha pangekese dur angkara, Guru gatrane ana … a. 3 gatra b. 4 gatra

c. 5 gatra d. 6 gatra

9. Guru wilangan lan guru lagune tembang pucung ing duwur yaiku …. a. 12 u, 6a, 8a, 12i c. 12u, 6a,8i,12a b. 12 u, 8a, 6i, 12i d. 12u, 6i, 8a, 12a 10. Cacahing gatra ing saben pada diarani …. a. guru gatra b. guru lagu 11. Cacahing wanda ing saben gatra, diarani…. a. guru gatra b. guru lagu c. guru swara c. guru sastra d. guru sastra d. guru wilangan d. megatruh d. nambahi

12. Tembang macapat kang guru gatrane 10 yaiku …. a. Dhandanggula b. sinom c. pangkur 13. Ngowahi wujud tembang dadi basa gancar diarani ……tembang. a. nyalin b. nggancarake c. ngurangi

14. Tujuan saka kegiyatan nggancarake tembang ing antarane yaiku supaya …. a. gampang apal-apalane c. gampang ditembangake b. gampang dingerteni d. gampang nulise 15. Nalika nggancarake tembang, ukara tembang sing ringkes, padhet mau diganti dadi…. a. ukara gancaran sing gampang dingerteni b. ukara ing basa kawi c. ukara tembang liyane supaya dadi dawa lan akeh isine d. ukara sing luwih ringkes lan padhet maneh

Wangsulana kanthi wangsulan kang patithis !

DURMA
Bener luput ala becik lawan begja Cilaka mapan saking Ing badan priyangga Dudu saka wong liya Pramila den ngati-ati Sakeh durgama Singgahana den eling Begja Priyangga Durgama Singgahana : kepenak, untung : pribadi, awakmu dewe : angkara, kejahatan : Simpenen

TIA

2

1. Tembang Durma iku : a. Gancarane :_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ b. Pituture :

MASKUMAMBANG
Dipun eling tembang macapat Sayekti, luhuring budaya, Momot kawruh tata karma aja nganti sira kalepyan. Kalepyan Sayekti : aja-kelalen, ora peduli : satemene

2. Tembang ing duwur iku : a. Gancarna ! b. Pitutur apa kang bisa kajupuk 3. Paraga kang nduweni watak lelawan, ngalang-alangi. Paraga utama diarani peran …. 4. Bagian kang paling penting utawa penting ing crita drama jenenge …. 5. Urutaning crita, dalaning crita nganti tekan akhire crita diarani ….. 6. Piranti lan carane nata piranti kanggo nguripake pementasan drama jenenge …. 7. Kumpulan utawa papan kanggo kegiatan seni jenenge …. 8. Kethoprak yaiku …. 9. Ludruk yaiku …. 10. Lakon wayang diparagakake uwong, ana beksan/tari lan antawacana, jenenge ….

TIA

3

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.