Foto: Pawel Flato 2013-09-18

Valfläsk i höstbudgeten – reformer för 20 miljarder till hushållen
Privatekonomi
Gunilla Nyström

070-7621534

gunilla.nystrom@seb.se www.seb.se/privatekonomen
Gunilla Nyström är SEB:s privatekonom. Hon bevakar omvärlden utifrån privatpersonerns perspektiv och förklarar, kommenterar och ger råd i privatekonomiska frågor.

= = Inför det stundande valet vill Regeringen infria sina kvarvarande utlovade vallöften. Inkomstskatterna sänks dels genom att ett femte jobbskatteavdrag införs dels genom att brytpunkten, d.v.s. inkomstnivån för när man börjar betala statlig skatt, höjs. Skatten för pensionärer sänks, vilket dämpar plånbokseffekterna av att pensionerna sänks. Pensionerna blir lägre 2014 för att den så kallade bromsen i pensionssystemet slår till. Studenter kommer att kunna tjäna mer innan studiemedlen minskar och barnfamiljer med svag ekonomi kommer få höjda bostadsbidrag.

Förstärkt jobbskatteavdrag Regeringen föreslår ett femte jobbskatteavdrag. Kostnad 12 miljarder Höjd brytpunkt för statlig skatt* Regeringen föreslår att den nedre inkomstgränsen för när man börjar betala statlig skatt (20 procent) höjs till 449 000 kronor, vilket motsvarar en månadsinkomst på 37 417 kronor. Kostnad 3 miljarder

Förändringar i plånboken 2014 inkl. femte jobbskatteavdraget samt höjd brytpunkt
Yrke Netto skillnad inkl steg fem oförändrad siktgräns (A) Städare 21 900 -3 176 173 Sjuksköterska 29 800 -5 333 328 Högskolelärare 38 500 -5 127 378 337 459 Åklagare 54 800 -5 167 418 337 499 Genomsnittliga kommunal inkomstskatt 2013 (31,73 %) samt prisbasbeloppet för 2014 44 400 kronor. Yrken och löner utifrån regeringens exempel, vilka grundar sig på SCB:s lönestrukturstatistik. Månadsinkomst Netto Grundavdrag + jobbskatteavdrag automatiska uppräkningar Oförändrad brytpunkt (A) inkl automatisk uppräkning Höjd brytpunkt (B) enl budgeten Femte jobbskatteavdrag Netto skillnad inkl steg fem höjd skiktgräns (B) 173 328 710 750

2

Höjt bostadsbidrag för ekonomiskt svaga barnfamiljer Bostadsbidraget med det särskilda bidraget för hemmavarande barn höjs med 200 kronor till 1 500 kronor per månad för ett barn, med 250 kronor till 2 000 kronor per månad för två barn och med 300 kronor till 2 650 kronor per månad för tre eller fler barn. Satsningen innebär en förstärkning på 466 miljoner kronor och träder i kraft 1 januari 2014. Fritidspeng till ekonomiskt utsatta barn. Regeringen avsätter 122 miljoner kronor de kommande två åren till en fritidspeng på högst 3 000 kronor om året till barn i årskurs fyra till nio i hushåll där föräldrarna har någon form av ekonomiskt bistånd sedan sex månader. Beloppet ska betalas ut mot faktisk utgift, vilket garanterar att dessa pengar används för barnens fritid. Regeringens avsikt är att införa fritidspengen den 1 juli 2014. Lägre inkomstskatt för personer som bor utomlands Den s.k. SINK skatten (lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) sänks från 25 procent till 20 procent. Kostnad 300 miljoner. Sänkt pensionärsskatt via höjt grundavdrag för pensionärer med ytterligare 2,5 miljarder. Garantipensionerna sänks med 0,2 procent. Pensionerna minskar på grund av balanseringen ”bromsen” i pensionssystemet, vilket innebär att den statliga pensionen sänks men 2,7 procent 2014. För pensionärer med pensionsinkomster på idag ca 17 000 kronor per månad innebär det att pensionen före skatt sänks med ca 350 kronor. Hade inte skatten på pensionsinkomster sänkts hade pensionären med 17 000 kr i pension fått 245 kr mindre i plånboken per månad 2014. Skattesänkningen, som är 103 kr i det inkomstläget, gör att förlusten stannar vid 140 kr i månaden. För den med en pension på 25 000 kr minskar nettoinkomsten per månad på motsvarande sätt med 204 kr.
Jämförelse av disponibel inkomst för en pensionär som har inkomster över ca 17 000. Nivå 2013 Total pension/mån 17 000 Nivå 2014 16 648 Skillnad brutto -352 Skillnad netto utan reform -245 Steg 5 Nettoeffekt med reform -142 -160 -179 -191 -204

-103

20 000 19 599 -401 -268 -108 23 000 22 750 -430 -287 -108 24 000 33 654 -449 -299 -108 25 000 23 089 -467 -312 -108 Genomsnittlig kommunalskatt 31,55 %. Beräkningar egna samt Pensionsmyndigheten.
3

Höjt fribelopp för studenter Regeringen föreslår att höja det s.k. fribeloppet med 30 000 kronor från idag 142 400 till drygt 172 000 per kalenderår fr.o.m. den 1 januari 2014. Om ingen höjning skulle ske hade fribeloppet blivit lägre 2014 på grund av att prisbasbeloppet blivit lägre, från 142 400 kronor till 142 080 kronor d.v.s. en skillnad på 320 kronor. Det innebär att studenterna kan jobba mer under terminerna och på loven utan att riskera att deras studiemedel kommer att minska. Studiemedlen sänks med 20 kronor på en 4-veckors period, 8 kronor på bidraget och 12 kronor på lånet, som en effekt av att prisbasbeloppet sänkts med 100 kr. Sänkningen beror på att KPI, konsumentprisindex, gick ner mellan 2012 och 2013. Det innebär totalt studiemedel per vecka på 2 251 kronor varav bidrag 705 kronor. Sänkt a-kasseavgift Regeringen slopar den differentierade arbetslöshetsavgiften, vilket som mest ger 255 kr mer i plånboken per månad för den som tillhör Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa. Skillnad i Avgift efter Antal Avgift före avgift före slopad medlemmar slopad differentiering differentiering och efter juni 2013 slopad differentiering 658 665 90 90 0 289 550 544 588 50 574 160 466 534 292 83 129 84 534 126 548 173 201 78 959 267 140 390 222 142 297 163 235 100 270 92 95 135 120 87 147 118 125 100 120 -175 -45 -255 -102 -55 -150 -45 -110 0 -150

Akademikernas Erkända IF Metalls Unionens Hotell- och restauranganställdas Handelsanställdas Kommunalarbetarnas ALFA SEKO Vision Lärarnas Transportarbetarnas

Höjt bostadstillägg för pensionärer via fribelopp för arbetsinkomster Regeringen inför ett fribelopp på arbetsinkomst upp till 24 000 kronor per år för ålderspensionärer som fyllt 65 år. Innebörden är att en pensionär med Bostadstillägg för pensionärer (BTP) kan öka sin inkomst med 2 000 kr i månaden utan att det minskar BTP. Fribeloppet gäller per person och all arbetsinkomst av förvärvsarbete, inklusive näringsverksamhet.

4

Höjd skatt på öl, vin och sprit En höjning med 7 procent på öl och vin och 1 procent på sprit föreslås. Det innebär att en 5,3 procentig starköl 50 cl som idag kostar 15,60 kronor ökar till 15,98 kronor inklusive moms och en flaska vin som idag kostar 58 kronor blir 1,42 kronor dyrare. En flaska spritdryck, 75 cl som idag kostar 188 kronor blir 1,65 kronor dyrare inklusive moms. Typexempel (regeringen) 1. Familj med tre barn, ( 1,3 och 5 år) och ensamstående undersköterska Med en månadslön på 25 900 kronor kommer det att bli totalt 5 954 kronor mer i plånboken per år. Jobbskatteavdraget ger 2 354 kronor mer och höjt bostadsbidrag 3 600 kronor. Till det kommer minskad avgift till A-kassan med 660 kronor. Totalt innebär det ca 500 kronor mer i plånboken per månad. 2. Familj med två barn och ensamstående högskolelärare Med en lön på 38 500 kronor kommer det att bli totalt 7 064 kronor mer i plånboken per år. Jobbskatteavdraget ger 4 044 kronor och höjd brytpunkt för när man börjar betala statlig skatt ger 3 020 kronor. Totalt innebär det ca 600 kronor mer i plånboken per månad. 3. Familj med två barn där ena föräldern är gymnasielärare och den andra är avdelningschef på en vårdavdelning. Läraren har en månadslön på 30 700 kronor och avdelningschefen har en lön på 37 200 kronor. Jobbskatteavdraget ger 4 044 vardera och höjd brytpunkt ger 2 500 mer till avdelningschefen. Totalt innebär det 10 588 kronor mer i plånboken per år, eller ca 880 kronor per månad. 4. Genomsnittspensionär som har rätt till bostadstillägg för pensionärer (BTP) För en genomsnittlig pensionär med inkomstpension på 11 676 kronor och en tjänstepension på 1 996 kronor i månaden med bostadstillägg innebär det totalt 422 kronor mer i plånboken per år. Skatten sänks med 1 374 kronor, men delar av detta motverkas av att pensionen minskar nästa år. Totalt får genomsnittspensionären med BTP ca 35 kronor mer i månaden i plånboken.

* Grundavdragen kommer att bli lägre eftersom de följer prisbasbeloppets utveckling. Det lägsta grundavdraget sänks från 18 900 till 18 800 och högsta grundavdraget från 34 300 till 34 200 medan grundavdraget på inkomster över en viss nivå är detsamma d.v.s. 13 100. Skiktgränserna höjs automatiskt på grund av att de räknas upp med förändringen av KPI (som har minskat) plus 2 procentenheter. Automatiska uppräkningen innebär; Nedre skiktgräns 420 800 (413 200) Övre skiktgräns 602 500 (591 600) Nedre brytpunkt Övre brytpunkt 433 900 ( 426 300) 615 600 ( 604 700)

Jobbskatteavdraget, basbeloppssänkningen påverkar inkomstintervallerna samt nivåerna när man räknar ut maximalt jobbskatteavdrag. Över 7 pbb, 310 800 (2013, 311 500) blir reduktionen lägre. = 5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful