You are on page 1of 2

5,5 h,5 6

www.r-||ori-uw.r|
wo-ruc 18 -,|-r|-| 01, \||J\'
Ieuk Is unders, erkent het kubInet. De
koopkrucht duuIt voIgend ]uur met ge-
mIddeId eenhuII procent door de extru
bezuInIgIng vun 6 mII]urd euro. Deson-
dunks geeIt de overheId voIgend ]uur
noguItI]ddugeII]ks 55mII]oenmeer uIt
dun er uun Inkomsten bInnenkomen.
Het overheIdstekort groeIt zeIIs nuur
3,3 procent, vun 3,2 dIt ]uur. De schuId
vun eIke NederIunder Is hIerdoor 2S
duIzend euro. Vunwege de 466 mII]urd
overheIdsschuId, betuIen we met zI]n
uIIen 11,1 mII]urd uun rente. DIt Is een
mII]urd meer dun dIt ]uur. Beter wordt
het uIIeenuIs de economIe voIgend]uur
wut meer groeIt dunhet verwuchte huI-
ve procent]e. Zonder IngrI]pen zou het
overheIdstekort opIopen tot 3,9 pro-
cent, benudrukte de regerIng gIsteren
bI] de presentutIe vun de begrotIng
voor voIgend ]uur op PrIns]esdug. Len
overzIcht vun de Ingrepen.
Werk
Lr Is 600 mII]oen euro beschIkbuur om
pIunnen vun werkgevers en werkne-
mers voor behoud vun werk mee te II-
nuncIeren. De urbeIdsmurktposItIe vun
ouderen en ]ongeren krI]gt specIuIe
uunducht. Luropu Iegt 30 mII]oenbI] de
gereserveerde 50 mII]oen om ]eugd-
werkIoosheId tegen te guun. Lr Is S0
mII]oen extru voor urmoedebestrI]-
dIng. De muxImuIe urbeIdskortIng
wordt verhoogd met 374 euro [vun
1723 euro In 2013 nuur 2097 euro In
2014). De urbeIdskortIng voor Inko-
mens vunuI S1.000 euro wordt weer
verIuugd vun 550 euro nuur 367 euro.
De uIgemene heIIIngskortIng wordt
verhoogd met 99 euro. Voor Inkomens
boven 20.000 euro wordt de uIgemene
heIIIngskortIng geIeIdeII]k verIuugd
met muxImuuI 740 euro bI] een Inko-
men vunuI 5S.000 euro.
Wonen
Het uunguun vun hoge schuIden en rIsI-
co`s bI] het kopen vun een huIs wordt
IustIger gemuukt. VoIgend ]uur mug het
verschII tussen de hoogte vun een hy-
potheek en de wuurde vun een wonIng
nIet hoger zI]n 104 procent. De muxI-
muIe hypotheekrenteuItrek guut eIk
]uur met een huII procentpunt omIuug.
De opbrengst wordt voIIedIg terugge-
geven door het verIengen vun de derde
schI]I In de InkomstenbeIustIng. HuIs-
eIgenuren met een hypotheek met Nu-
tIonuIe HypotheekguruntIe mogen uI-
Ieen nog onder strIkte voorwuurden
restschuIden meeIInuncIeren. De een-
muIIge vrI]steIIIng In de schenkbeIus-
tIng wordt tot 1 ]unuurI 2015 tI]deII]k
verhoogd nuur 100.000 euro. Lr komt
voIgend ]uur een pot vun 135 mII]oen
voor gunstIge IenIngen wuurmee huIs-
eIgenuren hun wonIng energIebespu-
rend kunnen muken. De huren mogen
sneIIer stI]gen dun de InIIutIe. Voor ho-
gere Inkomens mogen de huren nog
sneIIer stI]gen om scheeIwonen tegen
te guun. MuIuIIde huIs]esmeIkers krI]-
gen sneIIer verhuurverboden opge-
Iegd.
Cezin
Het steIseI vun regeIIngen voor kInde-
ren wordt hervormd en versoberd. Lr
bII]ven vIer regeIIngen over: kInderbI]-
sIug, kIndgebonden budget, kInderop-
vungtoesIug en de InkomensuIhunke-
II]ke combInutIekortIng. De kInderbI]-
sIug guut omIuug. De bI]sIug voor kInde-
ren vun 12 tot en met 17 ]uur guut vun
100 nuur 90 procent. De bI]sIug voor
kInderen vun 6 tot en met 11 ]uur guut
vun S5 nuur S0 procent.
Studeren
Het onderwI]s wordt ontzIen bI] de be-
zuInIgIngen. Nuust de 6S9 mII]oen dIe
vrI]komt dunkzI] het NutIonuuI Onder-
wI]sukkoord, kunnen schoIen voIgend
]uur vIu eenprI]sbI]steIIIng vun204mII-
]oen de InIIutIe opvungen. De busIs-
beurs muukt echter pIuuts voor een so-
cIuuI IeensteIseI. DIt guut voor studen-
ten In de musterIuse In vunuI het stu-
dIe]uur 2014-2015, voor studentenInde
bucheIorIuse een studIe]uur Iuter. WeI
mug uIbetuIen vun de studIeschuId In
twIntIg ]uur, In pIuuts vun de huIdIge
vI]ItIen. Voor het uIschuIIen vun de ov-
studentenkuurt wordt nog geen dutum
genoemd.
Openbaar vervoer
Het kubInet steekt 2,4 mII]urd euro ex-
tru In het spoor. Onder meer de door-
stromIng rond Utrecht moet worden
verbeterd. Verder wordt 30 mII]oenuIt-
getrokkenomhet uuntuI IIetsenstuIIIn-
genbI] stutIons uIt te breIden. Het kubI-
net reserveert 2 mII]urd om het spoor
beter te beveIIIgen met het Luropese
spoorbeveIIIgIngssysteem LRTMS. Ver-
der moet de ov-chIpkuurt worden ver-
beterd.
Zorg
Het eIgen rIsIco In de zorg wordt nIet
InkomensuIhunkeII]k. Het voornemen
vun de VVD en PvdA uIt het regeeruk-
koord bII]kt deIInItIeI vun de buun. Het
eIgen rIsIco Is nu 350 euro en wordt In
2014, nu uunpussInguunde InIIutIe, 360
euro.
Prins Constantijn, prinses |aurentien, koning wi||em-A|
Prinsjesda 2u13: de
aan pijn deen, maar
Aanpak van bankweten
b|ijft onderbe|icht
'ocr \u,|-r, ,|ol-o|
|corori- ccr \cc||ic||
Jri.-|i|,
Ik geeI de mII]oenennotu hooguIt
een 4 oI 5 voor het IeIt dut we ons
zo uun de Luropese druk onder-
werpen. In deze omstundIgheden
zouden we de precIeze hoogte vun
het begrotIngstekort even Ios
moeten Iuten. Het korte termI]n
beIeId wordt bovendIen voortdu-
rend onderuIt gehuuId door de
ontwIkkeIIngen. De Iunge termI]n
koers zuI duIdeII]ker moeten wor-
den uItgezet. Duurnuust bII]It de
uunpuk vun het bunkwezen heeI
erg onderbeIIcht. In Luropees
verbund zouden we de bunken uun
moeten pukken. OverIgens Is het
weI goed dut de regerIng ondunks
uIIe bezuInIgIngen, In Ieder gevuI
op pupIer, een negutIeve groeI
heeIt weten te voorkomen. GezIen
de grote verschIIIen tussen de
purtI]en en de huust onmogeII]ke
opdrucht wuurvoor ze II]ken te
stuun, vInd Ik weI dut de VVD en
PvdA verder behoorII]k goed ope-
reren. Duurvoor zou Ik de regerIng
tussen de 7 en S geven.
Jroonrede van koning
was verrassend goed
|||-|\i|jcr '-r|, |oo|-
|cc| |corori- ccr u-
|cu|ouu Jri.-|i|-i|
\ijr--r -r |iu .cr u-
|-||- |cr-| .oo| u- |.u/.
De troonrede vond Ik verrussend
goed. Het wus een sumenhungend
verhuuI met een vIsIe voor de
toekomst. Duurentegen buren uIIe
IustenverzwurIngen me zorgen. Ik
vInd dut er te veeI nuur de korte
termI]n wordt gekeken. Het Cen-
truuI PIunbureuu heeIt uI berekend
dut de IustenverzwurIngen een
negutIeI eIIect kunnen hebben op
de werkIoosheId en economIsche
groeI. Ln meestuI Is het CPB nog
vrI] optImIstIsch. Het Is nIet voor
nIets dut economen wuurschuwen
voor een te grote bezuInIgIngs-
drIIt. WeI vInd Ik dut er op heIe
sIImme munIeren methodes zI]n
gevonden om de koopkrucht te
stImuIeren. De muutregeIen om-
trent stumrecht-bv`s [mensen
krI]gen onder meer een beIustIng-
vrI]steIIIng vun 20 procent uIs zI]
hun tegoed In 2014 voIIedIg opne-
men, red.) zI]n hIer een goed voor-
beeId vun. Het kun de koopkrucht
mogeII]k weer een ImpuIs geven.
kegering kijkt te vee|
naar de korte termijn
\c||ir .cr !uij|, Jri.-|i
|ci| |ooluuoc-r| !i||u|
'c|oo| ol |cororic cru
\crc-r-r|
Op tuI vun onderwerpen IIggen er
uItstekende hervormIngspIunnen
vun economen. Duur wordt In mI]n
beIevIng sImpeIweg te weInIg mee
geduun. Deze regerIng kI]kt te veeI
nuur de korte termI]n - het begro-
tIngstekort nIet te ver Iuten opIo-
pen - en te weInIg nuur de Iunge
termI]n. De uunducht voor Innovu-
tIe schIet tekort en er Is nog steeds
geen duIdeII]kheId op de wonIng-
murkt. Dut zou sneI moeten verun-
deren. Toch geeI Ik het bezuInI-
gIngspukket vun het kubInet een 6,
met de hukken over de sIoot een
voIdoende dus. De huIdIge rege-
rIng verkeert In een zeer moeIII]ke
posItIe. Lr moet noodgedwongen
veeI worden bezuInIgd en uunge-
zIen de VVD en PvdA geen meer-
derheId hebben In de Lerste Ku-
mer, kun ]e het op dIt moment
huust nIet goed doen. VeeI purtI]en
kunnen het de regerIng nuur uun-
IeIdIng vun de gepresenteerde
pIunnen nog zeer moeIII]k guun
muken.
lriosjesdag. lrinsjesda was
souber: er wordt volend
jaar onieuw stevi
betuinid, hoewel niet o
alle fronten.
kUB|N
|6
|u|-r.-r-||ori-uw.r|
Minister van |inancin Ieroen 0ijsse|b|oem
met de mi|joenennota in tijn koffertje.
j IREEK YAl BEl BER6B } AlP
Overzlcht koopkracht
HoeveeI ga jlj er op voor- of achterult!
AIIeenstaanden -MIhImumlooh
(besIeedbaar |aarIhkomeh vah
1_.__o euro): +22_ euro -Modaal
(besIeedbaar |aarIhkomeh vah
21.61o euro): +;_ euro -1wee keer
modaal (besIeedbaar |aarIhkomeh
vah _;._o euro): -__o euro
AIIeenverdlener met klnderen
-Modaal (besIeedbaar |aarIhkomeh
vah 2_.oo_ euro): -o_ euro -1wee
keer modaal (besIeedbaar |aarIhko-
meh vah _8.__ euro): -6;_ euro
AIIeenstaande met klnderen -MI-
hImumlooh (besIeedbaar |aarIhko-
meh vah 21._6_ euro): -_o euro
-Modaal (besIeedbaar |aarIhkomeh
vah 28.68o euro): -1o euro
Tweeverdleners -Modaal plus o,_
modaal meI kIhdereh (besIeedbaar
|aarIhkomeh vah _6.8;_ euro): +2_o
euro -1wee keer modaal plus o,_ mo-
daal meI kIhdereh (besIeedbaar |aar-
Ihkomeh vah _2.6o_ euro): -__o euro
-Modaal plus modaal zohder kIhdereh
(besIeedbaar |aarIhkomeh vah _.22o
euro): +1_ euro -1wee keer modaal
plus modaal meI kIhdereh (besIeed-
baar |aarIhkomeh vah _8.__o euro):
-__ euro
0e knip: voor de een wat vo||er, voor de
ander wat |eger. j C0L0uRB0X

"A|s we de IS| niet touden


kopen |evert dat nog geen
cent extra op."
Aanschaf 5F
PvdA- | ei der 0i eder i k Samsom verdedi gt
de def i ni t i eve aanschaf van ]/ I oi nt
St r i ke |i ghter s t er waarde van |, ]
mi | j ard euro.
h 6-
h
\||J\' ,
|exander en koninginMxima groeten het pub|iek vanaf het bordes van Pa|eis Noordeinde. j R0BIl YAl L0lKBuI}SEl } AlP
Arus. verheid wil
participatiesamenlevin
AIs lk mlnlster van Flnancln was...
"lou ik de schatkist
bewaken toa|s ik
dat thuis ook doe,
om straks de studies
van mijn kinderen te
kunnen beta|en."
Sybrand van baer sma Buma
l|cc|i-.oo|ii||-| C|/
"lou ik kijken
naar de persoon-
|ijke verha|en
achter de cijfers."
Ar i e S| ob
C||i|-rJri-
"lou ik nog steeds
de dag beginnen
met het naar schoo|
brengen van mijn
toontje."
ba| be li j | st ra
\\|
"lou ik met co||ega-
ministers werk ma-
ken van een echt
k|einere, s|agvaardi-
ge overheid."
benk Kro|
_0||J'
"lou ik wakker
|iggen omdat
het sprookje
bijna uit is."
Mar i anne Jhi eme
|.u|
extra bezuiniinen
r niet bij iedereen
Mi|joenennota is een
herha|ing van tetten
3c 'cco|, |oo|-|cc|
-corori- -r o.-||-iuli
rcrci-r ccr u- ||cru
'c|oo| ol |cororic.
De MII]oenennotu Is een herhu-
IIng vun zetten. NederIund heeIt te
muken met een buIunsrecessIe. De
prIvute sector Is bezIg met het
vermInderen vun schuIden. Men-
sen Iossen hun hypotheek uI,
bunken en pensIoenIondsen spu-
ren. De overheId doet dut nu ook.
AIs uIIe sectoren tegeII]k spuren
vuIt de economIe stII, de koop-
krucht duuIt en de werkIoosheId
Ioopt op. De overheId moet nIet
extru bezuInIgen oI beIustIngen
verhogen. De overheIdsIInuncIn
zI]n nIet het grootste probIeem. De
oorzuken IIggen dIeper. Men moet
zIch rIchten op het hersteI vun de
IInuncIIe sector, de restschuIden
bI] hypotheken en het pensIoen-
steIseI. Bunken moeten hun verIIes
nemen op vustgoed, hypotheken
en MKB-IenIngen en moeten wor-
den geherkupItuIIseerd. Iuut men-
sen hun restschuIden uIIossen
door ze toe te stuun pensIoenen
uun te spreken oI een puur ]uur
geen pensIoenpremIe te betuIen."
bet had a||emaa| vee|
erger kunnen tijn
|cr 3o.-r|-|, |oo|-
|cc| ccr u- !i||u|
'c|oo| ol |cororic cru
\crc-r-r|
Wut Ik goed vInd, Is dut het kubI-
net zes mII]urd heeIt gevonden om
te bezuInIgen, zonder duurmee de
economIe schude te berokkenen.
Het hud veeI erger kunnen zI]n.
Duuromhebben ze weI een voI-
doende. Wut ontbreekt, Is een
overtuIgende groeI- en hervor-
mIngsugendu omNederIund weer
te Iuten groeIen, met nume de
economIe. Dun heb Ik het over het
opruImen vun de rommeI dIe we
de uIgeIopen twIntIg ]uur hebben
Iuten ontstuun, zouIs de hypo-
theekschuId, de probIemen bI] de
bunken, de pensIoenen. Ik denk
dut ze In Den Huug een onvoIdoen-
de heIdere dIugnose hebben vun
wut er uun de hund Is met de Ne-
derIundse economIe, wuurdoor ze
er nIet hurd genoeg uun trekken
omde medIcI]nen ook duudwerke-
II]k toe te dIenen. Men Is er weI
mee bezIg, muur het ontbreekt het
kubInet uun IeIderschup.
Structure|e prob|emen
worden niet opge|ost
',|.-|-| |ijllir-|, |oo|-
|cc| lircrci-|- -corori-
-r '-cr \orr-| |oo|-|cc|
|u|o,-- lircrci-|- -r
ror-|ci|- ir|-|c|i- ccr u- Jri.-|i|-i|
.cr !i||u|.
MI]n rupportcI]Ier voor de pIunnen
vun dIt kubInet Is een 4. De rege-
rIng steIt uIIeen muur korte ter-
mI]nbezuInIgIngen vun 6 mII]urd
voor en huuIt door een truc [Stum-
recht BV) de beIustIngInkomsten
grotendeeIs nuur voren. Duurmee
Iost het kubInet nIet de grote
structureIe probIemen op vun ons
Iund [urbeIdsmurkt, wonIngmurkt,
pensIoenen en zorg). De muutrege-
Ien vun dIt kubInet IeIden tot een
grotere poIItIeke onzekerheId.
StructureIe hervormIngen IeIden
nIet uIIeen tot meer bezuInIgIn-
gen, muur ook tot meer economI-
sche groeI op Iungere termI]n
zodut NederIund ook uIt het tekort
kun groeIen [noemereIIect). Voor
het doorvoeren vun structureIe
hervormIngen moet er een zeIIde
vIsIe op de dossIers zI]n, dIe er
heIuus nIet Is. PvdA en VVD heb-
ben een huukse vIsIe op de grote
structureIe hervormIngen.
Meer |eten! 6a naar onte web-
site www.metronieuws.n| om
te |eten wat andere fractie-
voortitters touden
doen a|s tij minister
van |inancin waren.