PENURUNAN AL-QURAN (NUZUL AL-QURAN) Oleh: Abuyusoef Hashim Othman al-Maranji

PENGENALAN Allah SWT telah menurunkan al-Quran sebagai satu mukjizat yang membuktikan kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. Dan kewujudan Allah SWT dengan segala sifatsifat kesempurnaannya. Membaca al-Quran serta menghayati Dan mengamalkannya adalah satu ibadat. Ia merupakan satu kitab panduan hidup manusia Dan rujukan utama di samping sunnah Rasulullah. Al-Quran dinukilkan kepada Kita secara mutawatir, pasti Dan qat’i Dan ditulis mashaf yang Hari ini lebih dikenali sebagai mashaf ‘Uthmani. Adalah wajar bagi Kita umat Islam mengkaji sejarah al-Quran Dan perkara yang berkaitan dengannya. Penulisan ini akan mengemukakan satu perbincangan mengenai penurunan al-Quran (Nuzul al-Quran) salah satu aspek daripada pengajian ‘Ulum al-Quran’. Ilmu berkaitan Nuzul akan membicarakan mengenai cara-cara wahyu diturunkan, peringkatnya, tempattempat turunnya ayat-ayat al-Quran, masanya, awalnya Dan akhirnya. Berdasarkan ilmu tersebut, Kita dapat mengetahui ayat-ayat Makkiyah Dan Madaniyyah Dan juga mengetahui asbab al-nuzul. PENGERTIAN NUZUL AL-QURAN Daripada segi bahasa, perkataan ‘Nuzul’ bererti menetap di satu tempat atau turun dari tempat yang tinggi. Kata perbuatannya ‘nazala’ ( ‫ )نزل‬membawa maksud ‘dia telah turun’ atau ‘dia menjadi tetamu’. Sebenarnya penggunaan istilah Nuzul alQuran ini secara majaz atau simbolik sahaja yang bermaksud pemberitahuan alQuran. Tujuannya untuk menunjukkan ketinggian al-Quran. Secara teknikalnya Nuzul al-Quran bererti penurunan al-Quran dari langit kepada Nabi Allah yang terakhir. Perkataan Nuzul dalam pelbagai wajah sama Ada kata nama, kata perbuatan atau lainnya digunakan dalam al-Quran sebanyak lebih kurang 290 kali. Sebagai contoh, “Dia yang telah…..menurunkan hujan.” (alBaqarah:22), “Dialah….yang menurunkan Taurat Dan Injil.” (Ali Imran:3) Dan banyak lagi ayat-ayat lain. CARA AL-QURAN (WAHYU) DITURUNKAN ‘Aishah isteri Rasulullah s.a.w. Meriwayatkan sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, beliau bermimpi perkara yang benar lalu beliau menyendiri di gua Hira’ beribadah kepada Allah SWT untuk selama beberapa tahun. Di gua berkenaanlah baginda menerima wahyu yang pertama.

Harith bin Hisham. Walau bagaimanapun mereka berselisih pendapat tentang berapa kali berlakunya penurunan al-Quran secara sekali Gus. Al-Suyuti dalam kitabnya ‘al-Itqan if Ulum al-Quran’ berdasarkan tiga riwayat oleh Ibn ‘Abbas. seorang sahabat Rasulullah s. ‫نل ى‬ َ‫ع‬ َ ‫و‬ ْ ‫أ ه‬ َ ‫ضنا‬ ً‫رضي ى‬ َِ ‫نم‬ َ ‫كنا‬ َ ‫ن‬ ْ ‫م ه‬ َ‫و‬ َ ‫ه‬ ُ‫م‬ ْ ‫ص ه‬ ُ ‫ي‬ َ ‫نل‬ ْ ‫ف ه‬ َ‫ر‬ َ‫ه‬ ْ ‫َش ه‬ ّ‫م ال ِذ‬ ُ‫ك‬ ُ ‫َن‬ ْ ‫مه‬ ِ ‫د‬ َ‫ه‬ ِ‫ش‬ َ ْ ‫منه‬ َ‫ف‬ َ‫ن‬ ِ ‫قنا‬ َ‫ر‬ ْ ‫ف ه‬ ُ‫ل‬ ْ ‫وا ه‬ َ ‫د ى‬ َ‫ه‬ ُ‫ل‬ ْ ‫ن ا ه‬ َ‫م‬ ِ ‫ت‬ ٍ ‫َننا م‬ َ‫ي‬ ّ‫باَن‬ َ‫و‬ َ ‫س‬ ِ ‫َننا‬ ّ‫لنلِذ‬ ِ ‫د ى‬ ً‫ه ى‬ ُ ‫ن‬ ُ ‫رنآ‬ ْ ‫ق ه‬ ُ‫ل‬ ْ ‫ه ا ه‬ ِ ‫في‬ ِ‫ل‬ َ‫ز‬ ِ‫ن‬ ْ ‫أ ه‬ ُ ‫ذ ي‬ ِ‫ل‬ ّ‫ن اِذ‬ َ ‫ضنا‬ َ ‫م‬ َ‫ر‬ َ ‫ر‬ ُ‫ه‬ ْ ‫ش ه‬ َ . Dari Allah SWT ke al-Lauh al-Mahfuz. Pendapat ini disandarkan kepada ayat 21 Dan 22 surah al-Buruj yang berbunyi. hanya membahagikan kepada dua peringkat sahaja iaitu dari al-Lauh Mahfuz ke Bait al-‘Izzah Dan dari Bait al-‘Izzah kepada Rasulullah s. kali kedua. ‫فوظ‬ ُ‫ح‬ ْ ‫م ه‬ َ ‫ح‬ ٍ ‫و م‬ ْ ‫ل ه‬ َ ‫ف ي‬ ِ ‫ن مجيد‬ ٌ ‫رنآ‬ ْ ‫ق ه‬ ُ‫و‬ َ‫ه‬ ُ ‫ل‬ ْ ‫ب ه‬ َ. dari al-Lauh al-Mahfuz ke Bait al-‘Izzah di langit dunia. Dalam tempoh 20 malam. iaitu penurunan al-Quran dari Allah SWT ke alLauh al-Mahfuz. Allah SWT berfirman. Terdapat tiga pandangan mengenai hal ini. Penurunan kepada Jibril a. Hakim Dan al-Nasa’i. Pernah bertanya kepada Baginda bagaimana Wahyu diturunkan kepadanya. Dan berperingkat.s. 1. Kadang IA datang dalam bentuk jelmaan malaikat kepadaKu merupai lelaki.s.” (al-Buruj:21-22) 2. “(Sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir). Dari al-Lauh al-Mahfuz ke Bait al-’Izzah di langit dunia. Para Malaikat menyaksikan bahawa segala perkara yang ditentukan oleh Allah SWT di Luh Mahfuz ini benar-benar berlaku. Penurunan ini berlaku sekali Gus dengan tujuan untuk membuktikan ketinggian Dan kekuasaan Allah SWT. (Lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya) pada Luh Mahfuz. Dan sementara bunyi itu hilang aku mengingati apa yang disampaikan kepada-Ku. Dan kali ketiga.”Kadangkadang wahyu datang kepada-Ku dengan gema (desingan) loceng Dan ini amat berat bagi-Ku.a. Melalui Jibril a.a. bercakap dengan-Ku Dan aku menerima apa saja yang disampaikannya kepada-Ku. Rasulullah menjawab.w.” PERINGKAT PENURUNAN AL-QURAN Para ulama menyatakan penurunan al-Quran berlaku dalam dua bentuk iaitu secara sekali Gus. bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya. Penurunan kali kedua secara sekali Gus dari al-Lauh al-Mahfuz ke Bait al-’Izzah di langit dunia dipercayai berlaku berpandukan kepada tiga (3) ayat al-Quran sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas.w.

Safar dan Rabi’ al-Awwal.” (ad-Dukhan:3) Firman Allah SWT.َ ‫رو‬ ‫ن‬ ُ‫ك‬ ُ ‫َش‬ ْ ‫ت ه‬ َ‫م‬ ْ ‫ك ه‬ ُ ‫نل‬ ّ‫عِذ‬ َ‫ل‬ َ‫و‬ َ ‫م‬ ْ ‫ك ه‬ ُ ‫دا‬ َ‫ه‬ َ ‫منا‬ َ ‫نل ى‬ َ‫ع‬ َ ‫َلل‬ َ ‫روا ا‬ ّ‫ِذ‬ ُ ‫ِب‬ ّ‫ك اَن‬ َ‫ت‬ ُ‫ل‬ ِ‫و‬ َ ‫ة‬ َ‫د‬ ّ‫ع ِذ‬ ِ‫ل‬ ْ ‫نلوا ا ه‬ ُ‫م‬ ِ‫ك‬ ْ ‫ت ه‬ ُ‫ل‬ ِ‫و‬ َ ‫ر‬ َ‫س‬ ْ ‫ع ه‬ ُ‫ل‬ ْ ‫م ا ه‬ ُ‫ك‬ ُ‫ب‬ ِ‫د‬ ُ ‫رضي‬ ِ ‫ضي‬ ُ ‫وال‬ َ ‫ر‬ َ‫س‬ ْ ‫ي ه‬ ُ‫ل‬ ْ ‫م ا ه‬ ُ‫ك‬ ُ‫ب‬ ِ ‫َلل‬ ُ‫دا‬ ّ‫ِذ‬ ُ ‫رضي‬ ِ ‫ضي‬ ُ‫ر‬ َ‫خ‬ َ‫أ‬ ُ‫م‬ ٍ ‫ضينا م‬ ّ‫أِذ‬ َ‫ن‬ ْ ‫م ه‬ ِ ‫ة‬ ٌ ‫د‬ ّ‫ع ِذ‬ ِ‫ف‬ َ‫ر‬ ٍ ‫ف م‬ َ‫س‬ َ “(Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran.” Kemudian Ibn ‘Abbas menjelaskan: “Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul-Qadar sekali gus kemudiannya untuk diwahyukan kepada Rasulullah s. Oleh itu.” . (Dengan ketetapan yang demikian itu) Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa (sebulan Ramadan) dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuk-Nya dan supaya kamu bersyukur. menjadi petunjuk bagi sekalian manusia Dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk Dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah.” Ikrimah pula meriwayatkan ‘Abdullah bin ‘Abbas berkata: “Al-Quran diasingkan daripada al-Dhikr ‘‫ ’الذكر‬dan ditempatkan di Bait al-‘Izzah di langit dunia. dan “Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al-Quran) ini pada Malam Lailatul-Qadar”. Ibn Marduwayh dan al-Baihaqi mencatatkan perbualan antara ‘Atiyyah bin al-Aswad dan ‘Abdullah bin ‘Abbas yang mana ‘Atiyyah agak keliru mengenai penurunan ayat-ayat ini.” (al-Baqarah:185) Firman Allah SWT. al-Muharram.a. Dhu al-Hijjah. Dhu al-Qaedah. ِ‫د‬ ‫ر‬ ْ ‫ق ه‬ َ‫ل‬ ْ ‫ة ا ه‬ ِ ‫نل‬ َ‫ي‬ ْ ‫ل ه‬ َ ‫ف ي‬ ِ‫ه‬ ُ ‫َننا‬ َ‫ل‬ ْ ‫ز ه‬ َ‫ن‬ ْ ‫أ ه‬ َ ‫ننا‬ ّ‫إِذ‬ ِ “Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al-Quran) ini pada Malam Lailatul-Qadar. “Pada bulan Ramadhan al-Quran diturunkan”. secara beransur-ansur selama beberapa bulan dan hari. (Kami berbuat demikian) kerana sesungguhnya Kami sentiasa memberi peringatan dan amaran (jangan hamba-hamba Kami ditimpa azab). Jubayr: “Al-Quran diturunkan sekali gus pada malam yang penuh berkat. kemudian wajiblah dia berpuasa) sebanyak Hari yang ditinggalkan itu pada hari-Hari yang lain. ia juga diturunkan pada bulan Syawwal. sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan (atau mengetahuinya). maka hendaklah dia berpuasa bulan itu Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir maka (bolehlah dia berbuka.w.” (al-Qadr:1) Ibn ‘Abbas juga menyatakan mengikut apa yang diriwayatkan oleh Said b. َ ‫رضي‬ ‫ن‬ ِ‫ذ‬ ِ ‫َن‬ ْ ‫مه‬ ُ ‫َننا‬ ّ‫كِذ‬ ُ ‫ننا‬ ّ‫إ ِذ‬ ِ‫ة‬ ٍ ‫ك م‬ َ‫ر‬ َ ‫ِبنا‬ َ‫م‬ ُ ‫ة‬ ٍ ‫نل م‬ َ‫ي‬ ْ ‫ل ه‬ َ ‫ف ي‬ ِ‫ه‬ ُ ‫َننا‬ َ‫ل‬ ْ ‫ز ه‬ َ‫ن‬ ْ ‫أ ه‬ َ ‫ننا‬ ّ‫إ ِذ‬ ِ “Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat.

a. tidak dinafikan. Malah ia dinyatakan dalam surah al-A’raf. Ulama tabiin yang terkenal ‘Amir al-Sha’abi mengatakan: “Sudah pasti penurunan al-Quran berlaku pada Malam Lailatul-Qadr pada bulan Ramadhan. Ayat dalam surah al-Buruj yang digunakan sebagai hujah tidak menunjukkan secara tersurat atau tersirat mengenai penurunan sekali gus.3. Dari Bait al-’Izzah kepada Rasulullah s. surah al-Qadr tidak menyatakan secara jelas mengenai al-Quran diturunkan sekali gus pada malam yang penuh berkat tersebut.w. Razi dan Ibn Kathir.a. Jibril a.s. sejak baginda dilantik menjadi Rasulullah s. Pendapat kedua tentang penurunan sekali gus ke Bait al-‘Izzah berpandukan kepada ayat 2. diberi Malam Lailatul-Qadar setiap tahun. Cuma para ulama mentafsirkan ayat 185 surah al-Baqarah sebagai ‘keseluruhan al-Quran’.” Jumhur bersetuju yang ayat 1-5 daripada surah al-‘Alaq diturunkan di akhir Ramadhan 13 tahun sebelum Hijrah. Maksud ayat ini menceritakan tentang al-Quran dipelihara daripada sebarang pencemaran. dari mula turun wahyu hingga ke akhirnya sepanjang tempoh kenabian. ayat 204. Baghawi. Penurunan di peringkat ini telah berlaku secara beransur-ansur. Ayat ini ditujukan kepada musuh-musuh Islam yang cuba menambah. Mengikut pendapat ini. sebahagian daripada al-Quran disimpan di Bait al-‘Izzah yang mencukupi baginya untuk disampaikan kepada Rasulullah s. Kenyataan al-Quran ini merujuk kepada masa ia diturunkan dan tidak mengenai bagaimana atau cara ia diturunkan.a. iaitu dalam tempoh dua puluh tiga tahun. ahli hadith dan ahli tafsir semuanya bersetuju perkataan al-Quran merujuk kepada sebuah al-Quran atau sebahagian daripadanya. Ketiga-tiga ayat yang dijadikan hujah di atas.w.a.a. Para ulama hanya membuat tafsiran pada ayat ini. dan selesai apabila baginda hampir wafat. Kritikan terhadap Pandangan atau Pendapat di atas. Mengenai pendapat pertama mengenai al-Quran diturunkan sekali gus dari Allah SWT ke al-Lauh Mahfuz tidak disokong oleh bukti yang jelas dan kukuh. َ ‫مو‬ ‫ن‬ ُ‫ح‬ َ‫ر‬ ْ ‫ت ه‬ ُ‫م‬ ْ ‫ك ه‬ ُ ‫نل‬ ّ‫عِذ‬ َ‫ل‬ َ ‫توا‬ ُ‫ص‬ ِ ‫ن‬ ْ ‫أ ه‬ َ‫و‬ َ ‫ه‬ ُ‫ل‬ َ ‫عوا‬ ُ‫م‬ ِ‫ت‬ َ‫س‬ ْ ‫فنا ه‬ َ‫ن‬ ُ ‫رنآ‬ ْ ‫ق ه‬ ُ‫ل‬ ْ ‫ئ ا ه‬ َ ‫ر‬ ِ‫ق‬ ُ ‫ذا‬ َ‫إ‬ ِ‫و‬ َ . dalam masa 20 malam. Pandangan ini dipegang kuat oleh al-Mawardi. merujuk kepada ayat 1-15 surah al-‘Alaq.w. mengurang atau mengubah ayat al-Quran tidak akan dapat berbuat demikian kerana ia akan tetap tulen dan selamat.w. Al-Quran mula diturunkan kepada Rasulullah s. Tidak ada Nuzul lain melainkan yang diturunkan kepada Rasulullah s. fuqaha. Tiga belas tahun di Makkah dan sepuluh tahun di Madinah al-Munawwarah. (dalam masa 20 malam). Para ulama.w. dan terus turun dalam masa 23 tahun. Allah SWT berfirman. Tafsiran ini disokong oleh para mufassir seperti Tabari. surah al-Baqarah dan ayat 1.

Penulisan ini tidak akan terbabit dalam perbahasan ulama mengenai jumlah penurunan dan juga mengenai riwayat Ibn ‘Abbas bersandarkan kepada Rasulullah atau tidak.a. Suatu persoalan timbul mengapa perkara sepenting ini hanya disebut oleh Ibn ‘Abbas sedangkan di kalangan sahabat yang diiktiraf sebagai pakar al-Quran seperti ‘Abdullah Mas’ud. Ubayy bin Ka’ab. supaya kamu beroleh rahmat. maka dengarlah akan dia serta diamlah (dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya). sebagai satu sumber menyokong pendapatnya.” Mengenai riwayat Ibn ‘Abbas. Zaid bin Thabit dan Mu’az bin Jabal tidak membicarakan perkara Nuzul al-Quran yang diturun sekali gus ke Bait al-‘Izzah. ke Bait al-‘Izzah dan kepada Rasulullah.w. ia merupakan pandangan beliau dan tidak ada dikaitkan dengan sebarang ucapan Rasulullah s.a. oleh itu beliau tergolong di bawah ‘Hukm al-Marfu’ iaitu perkara yang ada hubungan dengan Rasulullah s. Al-Zarqani berpendapat tidak wajar untuk mempersoalkan atau tidak mempercayai Ibn ‘Abbas kerana beliau dikenali sebagai orang yang tidak ada kaitan dengan cerita-cerita israiliyat serta pendiriannya sebagai ‘sahabat’. Penulis hanya menyampaikan adanya perbezaan pendapat di kalangan ulama mengenai jumlah Nuzul. .w.“Dan apabila Al-Quran itu dibacakan. Sebahagian ulama berpendapat penurunan al-Quran hanya sekali sahaja iaitu daripada Allah SWT terus kepada Rasulullah melalui Jibril secara berperingkat dan bukannya tiga kali dari Allah SWT ke al-Lauh al-Mahfuz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful