You are on page 1of 4

මගේ පුතා

මගේ නම නිග ෝෂා ගම තඹුත්ගත්ගම මම ගේ කතාව ගමම ගවබ් අඩවියට ලියන්ගන් මගේ අත්දැකීමක් පාඨක ඔයාලත්
එක්ක ගෙදාගන්න ආසවු නිසයි. මම විවාහ වුගන් අවුරුදු 15 දී ඒ 1995 දී ඒයාගේ නම ංජිත් එයා වැඩකගේ ගුවන්
හමුදාගේ. අපි විවාහ වු මුේකාලගේ දී අපි හරි සතුටිනුයි ජීවත් වුගන්. එයා වැඩට ගියාම ගගද එන්ගන් මාසයකට එක
සැ යක් විත . ඇතැේ අවස්තාවල මාස ගදකකින් විත තමයි ගගද එන්ගන්.
ඔය අත මට ෙගෙක් ලැගෙන්න ආවා. මම ංජිත්ට ඒ ෙව ගකොේ ක ලා කිේවා එයත් ඒකට ගගොඩක් සතුටු වුනා. එයා
ගගද එනගකොට ලැගෙන්න ඉන්න පුතාට ගසේලන් ෙඩු ගගොඩක් අ ගගන ආවා. ඉතින් කාලය දවසින් දවස ගගවීගගන
ගියා, ෙො ලැගෙන කාගේත් ගකගමන් ගකගමන් ලංවුනා පුතා ලැගෙන්න මම Hospital එගක් ඉන්නගකොට තමයි මගේ
ංජිත් හිදිසි ප්‍රහා යකට ලක්ගවලා ම යයට පත්වුගන්. මමයි මගේ පුංි පුතයි ගේ ගලෝගක් තනිවුනා.
එයා නැතිවනගකොට අපි ජීවත් වුගන් ාජාන්ගගන්, එයා අපිට අවශ්‍ය ගදවේ ඔක්ගකොම සකස් ක ලයි තිබුගන්, ඉතින් මම
අගේ පුංි පුතා හදාගගන තනිවම ජීවත් වුනා, මගේ ගදමාපියන් ගේ ඉේලීමමත මම තවත් විවාහයක් වුනා, එයා ෙන්දුල
කියලා ගකගනක් එයා ගගොඩක් මත් පැනට පුරුදුගවලා හිටපු ගකගනක්, එයත් එක්ක මම ජීවත් ගවන්න ගගොඩක් උත්සහ
කළා, ඒත් මට එයාගගන් ආද යට ගවනුවට ගගොඩක් දුක් ක ද තමයි විදින්න සිද්ද වූගන්. අවසාගන් මම එයාගගන් ගවන්
ගවන්න තී නය කලා,
මම දැන් පුතත් එක්ක තනිවමයි ජීවත් ගවන්ගන්. පුතාගේ අනාගතය ගැන හිතලා තවත් විවාහයක් ගැන මම
ෙලාගපොග ොත්තු වුගන් නෑ. දැන් මට වයස 29 යි මගේ පුතාට වයස 16 යි. මගේ මුේ විවාහය සිද්ධ වුගන් වයස 15 දී ඒ
නිසා මම තවම තරුයයි. මගේ ආදගේ ලෙන්න ඇතැේ විවාහ ගනොවු තරුය පිරිමි ළමයි පවා උනන්දුගවනවා. මම අදුනන
අක්කලා මට කියන්ගන් ඔයාගේ ගපනුම නිසා පිරිමි අය ඔයාට හරි කැමතියි කියලයි. එත් ඉතින් මට තවත් පිරිමිගයක්
එක්ක විවාහ ජීවිතයක් ගත ක න්න මට කිසිම කැමැත්තක් තිබුගන් නෑ, ඒ නිසා මම තවත් විවාහයක් ගැන හිතුගේම නෑ.

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 1

මගේ පුතා දැන් සාමානය ගපළ විාාගයට ගපීසසිටිමට ූදදානේ ගවමුනුයි සිටින්ගන්. අපට ංජිත්ගේ පියය ලැගෙන නිසා
පුතාට උගන්වන්නයි අපිට ජීවත් ගවන්නයි ඒ මුදල ගහොදටම ප්‍රමායවත් වුනා.
දවසක් පුතා ස්ගකොගේ ගියාට පස්ගසේ පුතාගේ කාෙ ය අස්පස් ක න්න හිතාගගන මම එයාගේ කෙ යට ගියා. පුතා හරි
පිලිගවලට ඉන්න කැමති ගකගනක් එයාගේ කාෙ ය ලස්සනට තියාගන්න එයා හරිම කැමතියි, එයා දැන් රෑ ගවනකේ
පාඩේ ක නනිසා එයාට කාෙ ය අස්පස් ක ගන්න ගවලාව මදි, ඇතැේ දිනවල එයා රෑ පාඩේ ක නකේ මමත් ඇහ ලා
ඉන්නවා, පුතාගේ ඇගද ගෙඩ් සීට් එකයි ගකොට්ටා උ යි ගසොදලා දාන්න ඔනි කියලා හිතලා මම ගෙඩ්සීට් එක ගන්න ඇගද්
ගමට්ටය ඉස්සුවා ගමට්ටය යට තිබුනු ගපොතක් මට දකින්න ලැබුනා. මම එක අතට අ ගගන ෙැලුවා ඒ ගක් තිබුගන් අසාය
ගපොගටො ගගොඩක්, මගේ ඇග හීතල ගවලා ගියා පුතා ගේ වගේ ගදයක් ෙලනවා කියලා මම හීනකින් වත් හිතුගේ නෑ, ඒත්
ඒ පිංතූ දැක්කම මටත් ගමොකද්ගදො පුංි ආශ්‍ාවකුත් දැනුනා.
මම දැක්ක ගද් පිළිෙදව පුතාගගන් අහන්නත් මට විදිහක් නෑ, ඒත් මට පුතා ගැන ෙයකුත් දැගනන්න ගත්තා ඒ ගවන
ගමොනවත් නිසා ගනොගවයි එයා ගේවා ෙලලා දැන්ම ගෑනු ළමගයක් ගගද අ ගගන එයි ද කියලා.
කාලය ඔගහොම ගලාගගන ගියා, දවසකුත් මට හිතුනා පුතා තවමත් අ වා ෙලනවා ද කියලා ෙලන්න, මම පුතා පංති ගිය
ගවලාවක එයාගේ කාෙ යට ගිහින් ඇද යට ෙැලුවා ඒත් ඇදයට ගමොනවත් තිබුගන් නෑ මම කාෙ ගේ ටිකක් විප න්
ක ලා ෙැලුවා එයාගේ ගපොත් අත මට දකින්න ලැබුනා අසාය පිංතූ ගපොත් කීපයක්ම මට ඒවා ටිකක් ෙලන්න හිතුනා
මම ඒවා එකින් එක ටිකක් ගවලා ෙැලුවා ඒ ගපොත් අත මගේ ගපොගටො එකකුත් දකින්න ලැබුනා. මට හිතාගන්න ෙැරි
වුනා. මම පුතා ගැන ගවනදාටවඩා ගසවිේගලන් හිටියා.
ටික දවසක ඉදලා පුතා මගේ දිහා අමුතු විදිහට ෙලන ෙව මට දැනුනා, එයා මගේත් එක්ක කතාක නගකොට මගේ පපුව
දිහා ආශ්‍ාගවන් ෙලාන ඉන්නවා, මම අහක ෙලන් ඉන්නගකොට සමහ විට එයා මගේ පපුව දිහා ෙලාන ඉන්නවා, මම
හැරිලා යනගකොට මගේ පස්ස පැත්ත දිහාත් ෙලාන ඉන්නවා, මට ගත්රුනා පුතා මගේ ගපොගටෝ එකක් අ ගපොත් ගගොගඩ්
තියාගගන ඉන්ගන් ඇයි කියලා.
ගේ ගදවේ දවසින් දවස වැියගවන්න ගත්තා පුතා මගේ ශ්‍රී ය දිහා ආශ්‍ාගවන් ෙලාන ඉන්න ෙව මට දැනුනා, මම ගගොඩක්
අවස්ථාවල ගේ ගැන කේපනා කලා අේමාගකගනක් හැටියට මම එයාට ගගොඩක් ආදග යි, ඒත් ගේ වගේ ගදයක් අේමයි
පුතාලයි අත ගවන්න ෙෑ, මම ගගොඩක් දුක් වුනා එත් ගමොකද්ගදෝ ආශ්‍ාවකුත් මගේ හිගතත් කැකෑග මින් පැවතුනා,
කාලයකින් මම පුරුෂගයකු ආශ්‍රය ක ලා නෑ ඒ නිසාගදෝ මට ලිංගික හැීමේ ගවනදාට වඩා දැගනන්නත් ගත්තා,
දවසක් මම පුතාගේ කාෙ යට යනගකොට එයා කාෙ ගේ තනිවම සතුටුගවමින් සිටයා ඒ අ පිංතූ දිහා ෙලමිනුයි, ඒ අත
මගේ ගපොගටෝ එකත් තිබුනා, මම ඉක්මනට එයා මාව දකින්න කලින් කාෙ ගයන් එලියට ආවා, දැන් මට ගතග නවා
පුතා මගේත් එක්ක ලිංගිකව එක් වීමට ගගොඩක් ආශ්‍ාක නවා කියලා, අේමාගකගනකුට දරුගවෝ හිතන ගද්වේ
දැගනනවාගන්,
මගේ පුතත් ංජිත් වගේමයි එයා වයස නැතිවුනාට ගහොදට උසමහතට දැන් හැදිලා ඉන්නවා එයා හරි කඩවසේ ඒ නිසාම
මට පුතා ගැන ගගොඩක් ෙය හිතුනා පුතා දැන්ම ගෑණු ළමගයක්ව යාළු ක ගීස ද කියලා.
දවසින් දවස පුතා මන් ගැන හිතනවා වැඩීයි කියලා මට හිතුනා. එයා දැන් ගවනදා වගේ ගනගේ එයා මගේ ඇගේ
ගවගලනවා, මගේ පස්සපැත්තට එයා පිටුපසින් ඇවිත් ගහත්තුගවනවා, ඒ අවස්ථාවල එයාගේ ලිගුව ප්‍රායවත්ගවලා
තිගෙන ෙව මට දැගනනවා, මම ඒත් ගමොකුත් දන්නෑ වගේ එයාව එලවා ගන්නවා, එත් දැන් දැන් මටත් පුතාගේ ගේ
හැසිරීම ඉවසාගගන ඉන්න ෙෑරි තත්වයකට පත්ගවමින් තිබුනා, එයාගේ සතුට ගවනුගවනුත් මගේ සිගතත් සැගවී තිබුන
ආශ්‍ාවකුත් මතුගවන්න ගත්තා.
ඒත් ඒ ගද ගකොගහොම ක න්න ද? මම ගගොඩක් අවස්තාවල ගේ ගැන කේපනා කලා පුතාගැන ගවන කාටවත්ම කියන්නත්
ෙෑ,
දවසක්
පුතා - අේගේ අද අගේ පංතිගේ යාළුගවකුගේ ගගද ගපොිය පාටියක් තිගයනවා, මම ගපොඩ්ඩක් ගිහින් එන්නද?

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 2

මම - පුගත් ඕවට ගියාට කමක් නෑ හැෙැයි ඔයා ගෙොන්න ගහම පුරුදුගවන්න එපා
පුතා - අගන් නෑ අේගේ අේමා දන්නවාගන් මං ගැන
මම - හා ගහොදයි, හැෙැයි ඉක්මනට එන්න
පුතා සවස 3.00 ට විත ගගදරින් පිටගවලා ගියා. මම රෑ කෑම උයලා පුතා එනකන් ෙලාගගන හිටියා ාත්‍රී 9.00 විත වුනා
ඒත් එයා අගේ නෑ. රෑ 10.00 ට විත එයා ගගද ආවා.
පුතා බීලයි හිටිගේ, එයා ඒ ෙව සගවන්න හැදුවත් මට ඒ ෙව දැනුනා, මමත් ඒ ගැන පස්ගසේ කතාක න්නන් කියලා
හිතාගගන පුතාට කෑම ූදදානේ කලා, අපි රෑ කෑම කනගවලාගවත් පුතා මගේ දිහා අමුතුම විදිහට ෙලන ෙව මට දැනුනා,
එයා මගේ පපුව දිහා ආශ්‍ාගවන් ෙලන් ඉන්නවා, මම කෑම කලා මම කාෙ යට නිදාගන්න ගියා පුතා TV එක ෙලමින්
හිටියා.
විනාිය 30 ක් විත ගතවුනා, පුතා එක පා ටම මගේ කාම යට අවා මම ඇගද් නිදාගගනයි හිටිගේ ඒත් මට නින්ද ගිහින්
තිබුගන් නෑ. එක පා ටම එයා ඇගද් ඉදගගන මාව ෙදාගගන මගේ සුදු අේගේ මව එලවන්න එපා මම අේමිට ගගොඩක්
ආදග යි කියමින් මාව සිපගන්න පටන්ගත්තා, මටත් ගමොකද්ගදො වුනා වගේ දැනුනා, මම ගේ ගැහිලාවගේ ෙලාගගන
හිටියා පුතා මගේ පපුව සිපගන්නගත්තා මගේ පියයුතරු ඉබිමින් ඒවා ස්පේශ්‍ ක න්න ගත්තා මටත් මාව පාලනය
ක ගන්න ෙැරිවුනා, මගේ හිත ඇතුගේ තිබුනු ගලොකු ආශ්‍ාවක් එලියට ආවා, පුතාගේ ආශ්‍ාව ඉටුක ගන්න මම එයාට
ඉඩදීලා සිටියා, එයා මගේ බ්‍රා එක ගලවලා දැේමා මගේ ගතොේගදක සිපගන්න ගත්තා, දැන්නේ මටත් ඉන්න ෙෑ, පුතා
මගගන් අහනවා මගේ සුදු අේගේ ඔයා මට කැමතිද කියලා මම ගගොඩක් ආශ්‍ාගවන් මත්ගවලයි හිටිගේ, මගේ සුදු පුගත්
ඇයි මම ඔයාට අකමැති ගවන් ගන්, මම ඔයාගග සුදු අේමගන්, අේගේ මම ගමගහම කලාට කමක් නැද්ද? , කමක් නෑ
පුගත් මම ඔයාට ගගොඩක් ආදගේ ගන් කියමින් මම ද පුතාව සිපගත්තා අපි ගදන්නා අගේම ගලෝකයක තනිවුනා.
පුතා එයාගේ පුරුෂලිංගය(පයිය) මගේ දකුණු අතින් ස්පේෂ ගකරුවා, මට අමුතුම ආශ්‍ාවක් දැනුනා මම ඒක දිගටම ස්පේශ්‍
ක න්නගත්තා, ඒක හරි මහතයි දිගයි, පුතා ඒකට ගගොඩක් කැමති වුනා. එයා මගේ මුළු ශ්‍රී යම සිපගනිමින් මගේ
සියලුම ඇදුේ ගලවන්න ගත්තා, මට ගපොිය ලැජ්ජාවකුත් දැනුනා, ඒත් ආශ්‍ාගවන් මත්ගවලා සිටි මම එයාට ඒ ගද්
ක ගන්න ඉඩදුන්නා,
මට ගමොකද ගවන්ගන් කියලා මටම හිතාගන්න ෙැරිවුනා, පුතා මගේ කකුේගදක පළලේ ක මින් මගේ ගයෝනිය
සිපගන්න ගත්තා, ංජිත්වත් ෙන්දුලවත් කවදාකවත් මගේ ගයෝනිය (හුත්ත) සිපගගන තිබුගන් නෑ, ඒ නිසා මට ඒ
අවස්ථාව ගගොඩක් ආශ්‍ාවන් දැගනන්න වුනා, පුතා මගේ ගයෝනිය සිපගනිමින් ගයෝනිය ගලව කන්නගත්තා, එයාගේ දිව
මගේ ගයෝනිය ඇතුලට දමමින් මාව සගන්ගාවක ගිේලුවා,
ටික ගවලාවකින් එයා මාව ඇගද් ඉදින්දවලා කලිසම ගලවලා එයාගේ පුරුෂලිංගය මගේ කට ට දාගගන උ න්න කිේවා,
ඇත්තටම මම ගේ වගේ අත්දැකීේ ජීවිගත් ගේ දක්වා විදලා තිබුගන් නෑ. ලිංගිකව එක්ගවනවා කියලා මම ඒ ස හරියට
විදලා තිබුගන් නෑ, පුතා ගේ ක නගදවේ වලින් මම ගගොඩක් සතුටුවුනා, පුතා මගේ කට ඇතුලට එයාගේ ලිංගය
ඇතුේක ලා ලිංගය එයාට ගමහාට ක න්න ගත්තා, ඇත්තටම කිේගවොත් ලිංගය මගේ කට ඇතුලට දාන්න ෙෑ ඒ ත මට
එක ගලොකුයි, ඒත් එයාව සතුටු ක න්න ලිංගය ූදේපු කලා.
පුතාගේ ලිංගය ූදේපු ක නගකොට එයා ගගොඩක් සතුටු වුනා ටිකගවලාවක් එගහම ක ලා පුතා මාව ඇගද් බුදි ක වලා එයා
මගේ ඇග උියන් වැතිග මින් මාව අගයත් සිප ගනිමින් මගේ පියයුරු (තන්ගදක) ආගයත් මිරිකමින් මගේ ගතොේගදක
සිපගත්තා
මගේ සුදු අේගේ මම ඔයාට ගගොඩක් ආදග යි, මම ඔයත් එක්ක ගම විදිහට එකතුගවන්න ගකොච්ච කේ ෙලාගගන හිටියද,
කියමින් එයා මාව පිස්ගසක් වගේ සිපගන්න ගත්තා,
ටික ගවලාවකටපස්ගසේ මගේ කකුේගදක ගදපැත්තට ඈත්ක ලා එයා ඇගද් දනගහගගන ගමගහම කිේවා අේගේ මම
ඔයාට හුකනවා ඔයා කැමතිද කියලා, මම ගේ ගවනගකොට උපරිම සතුටු ගවලයි හිටිගේ, එයාගේ ලිංගය මගේ ගයෝනියට
ඇතුලුක න්ගන් ගකොයිගවලාගේද කියලයි ෙලන් හිටිගේ, මගේ ත්ත ගන් කමක් නෑ කියලා මම කිේවා එයා මගග
ගයෝනියට එයාගේ පුරුෂ ලිංගය ඇතුලු කලා මට ගේගලෝගක් තිගයන ගලොකුම සතුට දැගනනවා වගේ මට දැනුනා පුතාගේ

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 3

ලිංගය මගේ ගයෝනිය ඇතුලටම ෙැස්සා මට ගමොනවා වුනාද කියන්න ෙෑ මට ආශ්‍ාගවන් කෑගැස්සුනා,
එයා මාව සිපගනිමින් මගේ ගයෝනියට එයාගේ පයිය දිගට හ හට ඇතුලු ක න්න ගත්තා මට අවුරුදු ගානකින් විදින්නට
ෙරිවු සතුට දැගනන්න ගත්තා, මට හයිගයන් කෑ ගැස්සුනා, පුතා දිගටම මාව සතුටුකලා විනාිය 10 ක් විත එයා මගේ
ගයෝනියට එයාගේ ලිංගය (පයිය) ඇතුලු ක ලා ලිංගය එලියට ගත්තා,
ආගයත් එයාගේ ලිංගය මගේ කටට දැේමා මම ආශ්‍ාගවන් පුතාගේ පයිය උ න්නගත්තා මටම මංගැන හිතාගන්න
ෙැරිවුනා, පුතා මාව ගගොඩක් සතුටු ක ලයි තිබුගන්, විනාිය 10 ක් විත මම එයාගේ පයිය ඉරුවා, නැවත එයා මාව ඇගද්
ගප ලාගේන මාව සිපගනිමින් මගේ කකුේගදක ගදපත්තට දාලා එයාගේ පයිය මගේ ගයෝනිය ඇතුලටම යවන්න ගත්තා,
ඔයාලට කියන්න ෙැරිවුනා පුතා හරි ශ්‍ක්තිමත් එයාගේ පයියත් ඒ වගේමයි ංජිත්ගේ ලිංගයට වඩා මහතයි දිගයි ඒ නිසා
මට ගගොඩක් සතුටු දැනුනා, ඒ වගේම එයාට ංජිත්ට වගේ ඉක්මනට යන්ගන්ත් නෑ, එයා ඒ විදිහට විනාිය 10 ක් විත
එක දිගට මගේ ගයෝනියට එයාගේ පයිය අරින්න ගත්තා මට කෑ ගැහුනා,
එපා එපා පුගත් ඔයාගේ අේමිට අමාරුයි කියලා කිේවත් එයා නැවැත්තුගේවම නෑ , ටිකගවලාවකින් එයා අේප්‍රාය ගවමින්
එයාගේ පයිගයන් ශූක්‍රාණු පිටගවන්න ගත්තා, එයා මගේ කටට ඒවා ගන්න කියලා, මගේ කට ඇතුගේම එයාගේ ශූක්‍රාණු
පිටකලා, මම ඒවා ඔක්ගකොම ගිේලා එයා ඒකටත් ගගොඩක් කැමති වුනා, එයාගගොඩක් සතුටුවුනා, ඒ වගේම මාවත්
ගගොඩක් සතුටු කළා.
අපි ටිකගේලාවක් එගහමම ඇගද් වැති මින් පුතා මාව ෙදාගගන හිටියා, මම පුතාගගන් ගමගහම ඇහුවා.
මම - පුගත් ඔයා මීට කලින් ගෑනු ළමයි ආශ්‍රය ක ලා තිගයනවද?
පුතා - ඔවු, ඇයි අේගේ
මම - කීගදගනක් විත ආශ්‍රය ක ලා තිගයනවද?
පුතා - පස්ගදගනක් විත
මම - ආ එගහම ද, එගහනේ ඒක තමයි ගේ ඔයාගේ අේමිට වැඩගපන්නුගේ ගන් ද?
පුතා - මම මගේ සුදු අේමිට වැඩ ගපන්වන්ගන් නැතුව ගවන කාට වැඩ ගපන්වන්න ද
මම - කමක් නෑ පුගත් අගේ කවදාවත් ඒ ගෑණු ළමයි ආශ්‍රය ක න්ගන් නෑ කියලා මට ගපොග ොන්දුගවන්න.
පුතා - නෑ අේගේ මගේ සුදු අේමා ඉන්නකන් මම ආගේ කාගේගාවටවත් ඒ අය ආශ්‍රය ක නගන් නෑ.
මම - ඔය ඇත්තම ද?
පුතා - ඔේ අේගේ මට අේමගේන් ලැගෙන සතුට ගවන කාගගන්ගවත් ලෙන්න ෙැරිවුනා, මම අේමිට ගගොඩක් ආශ්‍යි ගේ
ඇගට, ගේ තන්ගදකට, කියමින් පුතා නැවතත් මාව ෙදගගන සිපගන්න ගත්තා.
පුතා මට ගගොඩක් ආදග යි - මමත් පුතාට ගගොඩක් ආදග යි

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 4