!r

ir(r(liur r'('llt (,lnr:rviul \irvrlnrirsrrrt :rrrlirvirrrrrvoltttrt. lskirlttllttltvvlt'tlttll gibi orr irq otr bc; va5 at rtlt!.rrrr iirrt'r tlillittrizrlc kot t t isvot tt tt t tlt'lt;t'lt'tlii;tttt'tttl'1 olmusr bcn i gzr5rlttr.T $u anda tanrk oldufiurtuz dcfi5irnlcr t5tItttcla, basktct tlivt'hilcct'p.ltrtlr bir yetki kullantmtnt temsil eden $eyin ola[andt$r nralivclirrirr rr(' (,lir( irPrrrr dErenmek iizereyiz. Elbette tiglii komisyonun demokt-itsin it.t vc lr()$gaiIiilil lrlr toplumun neye mal oldulu tizerine gahgmalarrnr biliyoruz. Bttnlat t ltcsrtpltt yabilecelimiz yalan defil. Ama bunu aynt zamanda bambagka bil vtirrtlc rl,' yapryoruz. Baskrcr bir iktidarrn maliyeti ise gok qok yoksek - sadccc ckotttr mik de!il, hoggdrnsiizliikle kargr karqrya kalan insanlann ve onlartn kotttqtt larrnrn krzgrnhpr. Bu hogg<iriisiizliik mevcut <izgiirlegme hareketlerini okltr !u kadar bunlarda bir rol oynayan entelektiilel gerginlifi de krzrgttnyr>r: lltr da gu anlama geliyor, baskrnrn siyasal maliyeti de arttyor. Kabaca soylc'rrrt'k gerekirse: Neden homoseksiiLelleri suglayahm? Homoseksiirel avtna gIkan hlt toplumun elde edece[i avantai nedir? Dofium oranlarr mr? Dof,um konlrrrl haprnrn kullanrldr[r bir ga[da? Frengiyle miicadele? Bizi yiineten teknokt at lar ve prensler, kotii niyetli olmasalar da, embesil de defiller ve soz gelirtrl frengiyle mticadelenin belirli birey kategorilerini bastrrmakla defil bilgl lendirici kampanyalarla gergekle$eceEini biliyorlar. Ornefiin bazr Amerikatt hamamlannrn giri;inde ki5inin igeride neler olup bittigini tigrenmek igirr bagvurabileceli danrgma ofisleri var. Bu asltnda bunu yapmantn tek yoltr. Yetki kullanrmrnrn rasyonalizasyonu muhakkak basktyr arttrarak gergckleEmez; tam tersine. Baskr siyasal aEtdan gok geye mal olmuqtur ve mevcttl atmosferde, toplurrdaki biitiin bu hareketlerle qok daha tazlastna mal olma riski taSrmaktadrr. O halde, insanlart kargr kargrya kaldrklarr ve tiniimiizdcki uzun yrllar boyunca devam edecek olan hiper igsizlikle yiiLzle$tirmeye 9ahqmak, gece kuliiplerindeki ve parklardaki gahhklarln dibindeki egcinselleli avlamaktan gok daha faydahdrr. Bunu zaten uzun zamandrr biliyorduk ama qimdi Eok daha agrk bir gekilde goriiyoruz. iktidar bir geylere mal olur. Yetki kullanrmrnrn keskin hatlarla tanrmlanmrg bir getirisi yoktur. Ne zaman yetki kullanrmr olan bir eylemde bulunsak onun bir maliyeti vardrr ve sdz konusu maliyet sadece ekonomik defiildir.
( lns('l

Bedenler ue lktidar, Tekrar.
JUDITH BUTLER

t,,rrr:rrrlt\1un beden-iktidar iliskisi meselesine erken diinem yaklagtmtnttt qdziirlr, r Irilincrr orte$i Hapishanenin DoluSu'tda mahk0mun bedenjnin sadecc iktil, rrllrtlir. Birgo[umuz bu goztimlemeyi tekrar tekrar okumuq' nasrl bedeni bir ,l.rr rrr bir bedene nasrl uygulandrfirnr delil aynr zamanda maya gahqmrqrzdrr' Bu ikisi arasrnda avrtnt r'.h vil) r bir beden iizerine uygulandtfrna gcire bedcn \.rpora iktidar bedeni gekillendirdi[ine giire de bedcn rL r ir l:rr edilir" l,.rzr baktmlardan ya da bir dereceye kadar iktidar taraftndan imal
t

H(ll,,rreuull,nun tanrmrnda da bu durum agrkEa goriilmektedir. Olnegin cezalandtrma sistemlerinin bedenin ekonomi pol it, t'l t t rcnin DofuuSu'tda dihil rrl'ini11 igine yerleltirildiEini yazar. Bedenin siyaset alanrna dolrudan ,,lrrra bigimini tespit etmeye galtqtrken, siireci qdyle tanrmlar:
r

"iktidar ililkileri [bedene] dofinrdan miidahale eder: onu kusatrr' damgalar''

efitir,

belirli gdrevleri yerine getirmesi' trjrenlerc kattlmasr, etraftna birtaklm ilaretler gondermesi igin zorlar'"1
ir;kenceden gegirir,

ltr.clen burada salt itaatkarllEr iizerinden
rize

defil, baskr karqrstnda krrrlgar.rlrIt

ingilioeden geviren: $eyda Ozt rk

vc onrinden de tanrmlanmaktadlr. Belirli Seyler yapmaya zorlanmakta Eylemi mccbttt l;rIr kendinden talep edilenler uyannca yerine getirmektedir' iklirlan qiddet eylemin kendisinden 6nce gelmez' Eylemin kendisi' zorlayrcr
Butlerin Frankfurt'ta, Eytiil 2001'de yaptrEr konusmanrn metnidir ()la' t'k i"".r"ii,-",'r*1,, e ani Punish t Su*cilir et Pan;r [metnin devamrnda DP ve SP
geqeccktirl, s.25 Cogito, sayl: 7O-71,
21112

7

Foucault, Jean Danct ve Hocquenghem'in Recherches'te yaytmlanmr$ sdylefi traDskripsiyonuna da bakrnrz.
7O-7

'

Cogito, sayr:

l,

2Ol2

iktidarrn lrr.r r. Cogito. r st I at(.iik ifl(.5 Burada. Dolayrsryla.itl(.rck srrlt'ttrlt.rrr . {.vo I lrlr re.lar..26 3 DP.xl. bu negasyon iktidarln ne oldufiunu anlamak igin gerekli olan arkaplant tLr biQimlcndirccektir' iktida' birinin sahip oldufu ya da benimsedifii bir'5r'r' olarak gdrdriErimiiz sUrece onun ayrrt edici dzelliEini anlayanrayrz. br. 2012 Cogito. salt bir arkaplan oltrSttrl rrr. s s 26. sayr: 7O-71. l)P.:rllrr.nslar pratiEiyle sahneye koydufu o kararsrzhk]a bizi.onlar" bovlece aynr ancla hem insani r. s. . . kendindcn rince r.26.r'iskini iEeren vc iklidar iliqkilerinin en azrndan gegici olarak tclsviiz . 27. gcrilim ve hatta muharebeyse o zaman brr DP. s. s. l)I'j.Dolojisinin bil pargasr olarak a nlagr Inra lrclr L Bu tck rrol ji..: s 31 32. Sl.ltL. Bedcnin strateji aglsrndan kavramsa llagttrtlmast n r n lgarr. llr:kisini gcleneksel olmayan bir biEimdc kavramsallagtr rmanrn bir. nasrl ki onlar ona karqr miicadelelcrinde iktidarrn kcndiler iizer-indeki hakimiyetine direniyorsa. tttnit.ll(h.'littr I r\r nanln burada bir ckonom i polltik olarak vc daha da bclirgin bir biginrtlc lrir sivasal teknoloji olarak bedene odaklanmasr.r iSlevi gcirmez.tti[i qey belirli bir eylem.. o da onlara baskr t"-gular . uzerinc dti$tinmenin bir <izne onvarsayrmtndan nasrl kopartlaca[rnl gdsl(' rir' Bir tizne gerektiren bir iktidar teorisi' Fottcault'n. 2Ol2 . sayr: 7O-71.rrrliinmedcn bu sonuca varmanrn hata olacaflrnr diiqr.lt. y. onlarr kusi t r r. i rLlr Lipliklcr i()l.r. Biryandan.intiyorum. istikrarsrzhk oda[rnr tanrmlar.rrr altqtlmamtg bir dil ddzenegi uyarlnca diiStinmeye mccbur edcr'.'l thrl(lrl-l ki$ilestirdigi ve insanlarr. beden rizerinde ve onun aracrlrfryla uygulanan bir str.ll olx rh rl( lir ili$kilerinden oluqan birgrup.rrlt. Miiprrt.lrr .ar-olan bir rizne tarafindan sahiplenilmevcn bLl slt.tppui a leur lotrr sur les prisesqu il cxerce sur 2 I [ptentttttt ett. s 27.rk tckl-\r kavranrsalla5trrmarntzt saIlirt [/otrjtutrs lttttltt .rr .tivitfl.r(. SB 27 s 31 I)I']..zellikleri haiz bir gdndcrgc.ama bunu tanrmlavtt' bir olunrsuzlama tizerinden yapar: "Bu iktidarona sahip olmavanlara yalnrzcabirzorunlulukveya biryasak lama olarak uygulanmaz. Ama bcn ctr. iktidarrn etkilerine drinugttirn.'l... dzncrr. oznevc iktr(1.r.rltltlipi savrsrz viizlcqme noktasrnr. l<iqi olmak[an ya cla insan olmaktan grkardrfirdrr.n kabul etmemizi isl(' yecefi bedensel faillik kavramrnr bir kcz daha sunar.T . onlar tara frndan ve on]ar iizer r rr den aktanlrr.rr. o ne nc sahiprenirebilir ne de bcnimsenebirir vc ne olursa olsun. 4 DP. iktidara sahipolrrraclrklalr sahiplenilmeyen bir iktidar uygulamasr olacaktrr. lr'rska kelime dafarcrfrnda iktidara sahip olmadrklarl sdylenenler ltcttt tlt' .uts t ut.

kendini ikiye katladr[rnr."') lnrrrr rt'knokrllnlnln.r lrlr rrrcsclc te$kil etmektedir ve onu da bir bagka yerde ele alacaprz Anrit )trr(ll.ve teknik bir tanrm iEin bir dizi egreti ad kullanmak suretiyle belkt dc lr lgbir adrn sriz konusu anl yansltamayacalrnr gtizler dni. rlt.rtlrIrur rrrlrrr biliyoruz. Foucaulthun burada berinrlcnrcvo gah$tlEl ttirden eylemler hangi kogullarda 6zne ve iktidar arasrnda bcllr.ildir.I.l1ll (. zarken bu hareketlerin bedenler diizeyinde ve bizzat hapishanenin bedenlnr kargr ayaklanmalar oldulunu hatrrJanr [Il s agissait bien d'unerdvohe. Cogito. . gcrlllnr. Bu ikisi arasrndaki ayrtm da birinden diEerine gcAlS rrrprlan bdlgedir.ine serer' Oyleyse btr lr'( ibat noktasr. li)ucault'ya gdre dzne teorisinin aitesinde kavramsallagtrrrlan fallllIln rrrirt('iir)in bir eylemi oldupunu.kl lckll(. Beden bu failliEi.tlcn hem kurum oldu[unu ve birinin digerinin igine geqti[i (ya da hem ktlI unr.rr hem de bedenin kendilerinden <ince gelen ve koqullayrcr olan bu saprrrir iginde ve onun aractlt$ryla ayrr varhklar olarak zuhur ettigi) siireci ifadc (. bu "onlar'in delalet ettipi yeni bir dzne te(rr. psikologlarrn ve psikiy.r lllrun lcknoloiisi aracrlrfryla etkin hale getirilmekted ir.cylcnr.r stratejik eylemlcr.rr altmak da eEit derecede yanhqtrr. 2Ol2 . au nl!. o stratejinin de hapishanenin maddescllll. sayr: 70-71. faillifin bulunacapr yerdlr'. legtirir. hapishane bedenle balrntt iginde tanrmlanrr: "[hapishane odamrmn] maddeselli!i.ct cltl Eini ayrrt edemedipimiz anda i. kendine igkin birtakrm kapzrsitclcr. atrl ya da tabiatr gereEi itaatkar bir nesne de. 2012 .0- ol(hlltr lqln raklnmaktu vr dr t(.rrllr rrrl hlr. iktidarrn yeniden ydnlendirilmesi.s1. bir mekan. Beden bu faillifi. eylemleri her duruntlu bedenlenen bir aizne olmasr mrdrr? Foucault on dokuzuncu ytizyrlda hapsetmeye kargr hareketler iizerinc yll.fierinin degismesi iqin gerekli koqulu sunar.|)c. l5levl olirr.t Aee.tll(l(. Aynr zamanda bedeni yeniden tanlmlamanln da bir yoludur' Qilnk lrcclen ne bir t<iz ne bir ytizeydir.kt(. hcrk. lqlcvlrlli yoksa ikticlalrn rrr? Agrkg:r bcdcnirr blr. l'. tam da ikiidann bir aracr ve vektiir. on tkrkU zu rrcu yilzyt ldak I lri. Daha Eok. deger ddniistiirucU gibi niteliklerle tekrar tantmlanryorsa.izerinde ve onun aracrltlryla ve onunla gerlllm t\ l (le ctkin hale getirilmesinden miiteqekkil oldu[unu not edelim' O haldc hcm rr rirrltlcselli[in kendinden saptrElnr.trrl l)cdcnin maddeselligi i.'. lemleri sayrlmryorsa ve eylem daimi. lcl. bir sahll(. daha iincc aizncve atli. s 35.llt. Bir diipiim noktasr. Bir bolge oldulunu stiylemek.racldi gcylcl iizct lnc olttgtt . contre le corps mAme de la prisonf.iiliillil(liir .beden ve maddesel geyler iizerine oldufunu da nct. lanarak. Cogito.orI sini devralmanrn bir yolu olarak tezahtir cttiginl dc g(izclcn kagrr.s (cvllnrc kal)ilslt(.bcdcn ve n. gegici bir siirece uzamsal lrll rnetafor yiiklemek ve btiylece onun aErsrndan gelecek agrklamayr raydan lrkalmakttr. sadece insan cizneyle srnrrh olmayan bir beden kavramr kullandrItrrr da agrkEa gristerir. hapishanenin maddeselli!i mahkumun bedeni 0zellnrlc \(. ama uzamsal olanr salt zamansal bir agrklamaya bagvuraruk k.Sa muplaklagtrfr anda. Foucault bu sijrece gok sayrda ad verir -bir u[rak.rrrurntrl gerekir.rlckctlu irr -lttt tii r clcn ltalckct lcrtrr lrllblliylc illgkisiz iki anract olat'ak. go[almasr.t1t(.1I(IIr'. au des corps.irk arrlirqrlrrr. defigtirilmesl. bedene ve bedenle birlikte uyguladrf. bir irtibat noktasl olarak anlagrlan bu iktidarr uygulama mekAnl bir yeniden yonlendirmedlr ve t t 8 DB s.lrl mi sciz konusudur? Sahiplenme ve benimseme artrk tiznenin tanrmlaylct cy. ilkinde insanlara ikincisinde de kuruma igaret edecek gekilde krrl. gerilimli. Hapishane sistemine kargr ayaklanmalardan bahsederkcrr. Anru bunlar tam anlamryla maddesellilin iki bigimi depildir.ttnttn nraglnrtntlnn hl dljr fvecteurf. ayrtca onu bagkaldrnnrn ve direnigin oda!r olarak niteleyen birtakrm i(scl diirtiilerden de ibaret defildir.30. bunun nedcrrl Foucaulthun bize tanrtmaya gahgtr!r yeni aiznenin. Ama bedenin bulada.tlllcn Iallllk tr. Ruh burada ba|' h.lollsllllll l. sa}n: 70-71.vcya lflovht yoluyla iistlenmez.istlenir. dzneye ve bedene igarct edcn gdrrtlo. butiin bu hareketlerin -ve hapishanenin on dokuzuncu y0zyrldan itibaren yol aEtrEr sayrsrz sciylemin. Gelgelelim bu irtibat nokta' . SP. sinden sonra tezahiir eden. iizerinden anlaErlmalrdrr.-. lAini sdyleyebiliriz. Kurum ve beden arasrndaki kesilmc vc lrrr kcsilmenin sapladrlr birinden diEerine geqi$. Beden de bdyle bir maddesel Eeydir ama hapishane de oyledir. Foucaulthun metinlerini yakrn okumaya rabt tultltlu muzda bile bu 'bnlar'in kigilere mi yoksa iktidar ili$kilerine mi i$ar.Iir. aynr anda lx.rrlln sunulmasr basitge ya da itzellikle iktidar iizerine diiqiinmenin bir yolu tle Iildir. nlultar'(. ruh teknolojisinin <gitimctlerin.ll bir muplakhIr gart kogar? Bu mu[lakhlr nasrl anlamlandrrmamrz gcrcklrl Benimsenme ve sahiplenme iizerinden anlagrlan oznenin bertaraf edllnrc. haptshanenin maddesellipi.irrrsrt IirIlrIr lktklirrrrr lx. r tresclc. lrirk[.r['rr ll1(.s Ama burada beden scizcti[0nii iki kez. savunma durumuna gegnrll. Tam tersine.

rlcne hem etki eden hem de onu harekete geqiren sey olan iktidartn 9e' lt'lkisini de igerir gibidir bu scizciik. Qiinkii bana g6re sadece 6zne dc.lo bunun anlamr bedenin tesadll eseri tabi krlrndrlr ve aynr zamanda iiretken oldulu defil..nmrs biri d(. aynr zamanda siirdiirulen bir Ealrgmanrn vekt6ri1 ve aracr olmaktrr. cusu ilkinden nihayetinde ayrr tutulamaz. iktidarln yeniden yrinlendirilmesinin. Elbette sonunda buna lr. s 208. Bu anlamda. Tabi krhnmls beden. maslnrn ve deler degi$iminin mekAnlarrndan biridir.llmcnin. Yukarrda Foucaulthun iktidann kendi uygulama mekdnrnda nasrl engellenebileceflini. Simdi betimlemeye 9a' lrft rgr qey igin kullanmaya uygun depildir.. "Ozneve lktidar". tabi kr]manrn vc iiretimin a la fois (ayru anda) ve oldukga esasl bir bigimde verili oldufudur.defigiminin irtibat noktasrdrr.rlirsrndaki o yirmi yllln sonunda amacrntn hep bu oldulunu ve Minerva'ntn lhvkugu'nun alacakaranhkta ugtuEunu anlamr$trr.llrl olalak diigtinmektir. Cogito. belir]i bir direni$ ve yeniden yonlendirme imkAnrnrn nasrl mekanik bir etkinin yerini alabilecefiini anlamaya gahstrEtnr gdrebiliriz. bir diirtiiler toplaml. oretken olan iki ayrr beden degildir. tizne olma anlamrna' Ayrtca. golal.rrvrr sdyleyip sdylemedigini merak ediyoruz. farkh ballamlarda ve farklr mahaller izerinden iktidann.r1mak ve yirmi yrl sonra bunlarr yazmak. yukarldaki giizumlemenln yavrrrllnrgrndan altr veya yedi yrl sonra qu iddiada bulundu: "Son yirmi yrldrr siirdiirdiiliim gahgmalardaki amacrm [. Fransa'da 1975 yrlrnda yayrmlandr ve Fottcattll lt)Hl yrltnda Hubert Dreyfus ve Paul Rabinow'un Michel Foucauh: Bevotul \tt ( lttfttlisnt ancl Hermeneutics adh kitabrnrn sonsdzo olan gok <inemll mtr' lrrtt. Ama belki de Hapishanenin DofiuSu'tdakl bedenlcr \(. oznede konumlanan bir faillik teorisinin yerine. bir maruz kalmu olarak ve nihayetinde Foucault ya grire bir tutku olarak anlagrlan bir delcr. direnen itkilerle dolu bir kazan defil. Bunlar biri tabi kr. O halde. den de ongdriilemeyen (ve dolayrsryla diyalektik olmayan) bir geyin iktidarrn baqrna gelmesinin vesilesidir. Deleuze'e indirgeyecefini) diigiiLniiyorum. iktidar bu bedenin bagrna gelir ama bu bc.rlrrakla aynr qey defil. Blr. Ama ben bunun bir hata olacafrnr (ve Foucault yu Eabucak hlr. yirmi yrl rince bu amaca sahlp . Uretken etkisi olan iktidara indirgenemeyecek in$a etme izahatlartnt I I lirrrcault.urcla. tam clu iktidarrn aktarrmrnrn mekAnrdrr. . 2012 Cogito."ll soylerken do[' f lrrrrli Foucault'nun son yirmi yrldrr amactnln ne olduEunu r. Yani. denini gijsterecek bir beden izahatrna bagvurmak gibi bir segenek de s(tz konusu. Mad. Bedeni bir madde olarak tanrmlarken Foucaulthun sdylemeye gahgtrpr Eeyin de bir pargasr gibidir bu mek6n. llctpishanenin Do1ugu'nda "tabi krlma"dan (subiection) bahseder ve btt lt.] iktidar fcno' mcnini gdztimlemek deEit [. llttplshunenin Dofapa. bedenin kendisi de tekrar tanlmlanryor ve bu tanrmda beden bir t(rz. sizin de bildipiniz gibi iki anlamr vardrr: assuiettissement hern trrhi krlma anlamrna gelir hem de dznelegme. Qunkti beden aynr zamanda tabi krlmt ve iiretkenlik arasrndaki hareket ve geEigtir. Bir bakrma etken bll bakrma edilgen oldufu sciylenemez. bir gey.. Ve sonun. Foucault bedenin ancak oretken ve tabi krhnmrg bir beden oldulundu yararh bir giig tegkil ettiEini s6yledi[inde. sayr: 7O-71. s.kezi onemdeki "t. lrr. Belki de yaklaqrk 1961 ile l98l . h.] killtiiriimiizde insanlafln dzneye ddno$ltl' rijlme kiplerininin bir tarihini olusturmaktr. kendine etki eden qeye direniyor olmak de[ildtr sadece. 26 bedenin direnig kapasitesini tesis edecek ve bu an olarak niteleniginln nc. sayf: 70-71. desel olmak katr olmak. tktidar gdzumlemesinin. Ama eEer iktidar bir oznenin ijretlldlilk dcinem gahgmalartndo 1tt lck kip defilse o zaman belki de Foucaulthun rlcr. l0 DP.sl "Ozne ve lktidar"r kaleme aldt. 2Ol2 . ktiltiiriimiizde insanlann dzneye doniigtur0lmc ktPlcrinin bazrlarlnln birtarihini oluqturmak olup olmadr[rnr da sorablllrlz. !il. insanlarrn nasrl ozneyc kendini nasrl iglediEini sordu' r liir)iiqturtilduEiinii veya nasrl iglendipini hatta p. kendi iiretkenliginin vesilesi ve koguludur. bedeni kendi vektorti ve aracl olarak sahiplcrr. O halde.iretim" kavramrntn kendisl de.

Her durumda."ll Devamrnda geleneksel olarak otorite karErtr mticadeleler olarak anlagrlarr direnme bigimlerinden bahseder ve bu miicadeleleri nihai biEimde nitelc. s.. kcndlrrc lr:rklrn blr'l'all."l4 etki ettigi ve bir insanr blt iizncvc o <izgiil mekanizmayr avrrntllanyla belirlemek ted lr' Ancak 'l/irilitii|cliigii lrrr lklsinin nynl $ey olmadtIrnr da not edelim.snhncvcglrorvnclasahnetlc. Demek ki.1ll deki bedeni tekrar ele almayr dugiinmeye baglar. s.tttllslttltl ltt'trr (k)Eltl(lllll rrrrr orr<lir lurrrrrrtk zorrrrrlir oltlrrIrr bll lraklkal yitsast tlayitlirtitk lliin(lcllk yllalll.l ttttlclitltrlc ctlel. sayr: 70-71' 2012 . Neden bciyle olur? iktidarrn kim oldulumuzun imal edilmesi ve kendimize atrfta bulunma vc nihayetinde kendimizi temsil etme bigimlerinin krsrtlanmasr sureglerinc do[rudan dAhil oldu[u bi]inmektedir.. iktidarrn ediminden once. yen Seyin "Biz kimiz?" sorusu oldulunu sriyler.. o tabi krlma kelimesinl. etki etmig olmasr. nrq biitiin o baskrnrn tam ortasrnda nasrl ortaya grkar? iktidarrn iizerlntk. Foucault'nun Ilap ishanenin DofiuSahda tk. lrr.lu(l('iizne.l3 Otoriter iktidar biEimlerinc kargr grkarken.lt etkilclinin halihazrrcla inqa cdilrrrlq vc sahlplcrrllnrlq blr. Foucault bu turden hareketleri karqr Erktrklart qey iiLzerinden nitelerken bunu aqrkga ifade eder: 12 AEy..'r llp karqr Erkryor.nt bir bedene nasrl etki ettiEini ve onu nasrl harekete geqirdigini diigiinmcDtkl ister. Foucault merkezi bir tema olan iktidardan uzaklagmaya baglar.lcn hAlA bizimle mi? O halde. iktidara tabt olma \iirecimiz aracrh[ryla ozne olmak oldufunu mu soyliiyor? Yoksa iktldara lirbi olarak. 212.lrraya baSlamasrnr sa[layan mekanizmadrr' Daha cince iktidarrn. 1978'de Foucault tekrar dzne tizerine dti$ilnm(. r kr. kuwetli bir eylem.moktlr. lkll(lnt. s. daha da kuwetli bir llrrtlc cdecek olursak. iktidar bir dzneye ctkl ct' tlp. iktidann bLr iiretimi ozncnln rlrri..212. orrrr kr. iliqkilerini stratejilerin uzlagmazh[r aracrh[ryla gdziim]emekten ibarettir. kim oldupumuzdan habersiz hale geliriz. ltaklirr.212.tunof. tizne olmanrn tek yolunun.. O halde bu tartrqmada ozne iktidar taraflnrli[r tiretilmekle kalmryor. s. elmu' rrrn iki yarrsrnr da ifade etmek igin mi kullanryor? Peki bedene ne oldu? Bc' . Foucault 'yeni bir iktidar iligkileri ekonomisi dofirultusundan ilerlemenlrr bir bagka yolunun .ls 'Iabi krlma [asszl ettissement]kelimesinin iki anlamr varsa (birini iktldaru trrbl krlmak ve ciznelegmek) ilk anlamrnda dzneyl bir kosul olarak varsayar' lklnci anlamrndaysa dzneye yol aqar. neden oldufu direni$ ijLzerlnden bilmeye gahqmamrzt onermektedir Bu arada bu yeni prosediir direnlgl yeteri kadar ciddiye almadr[r igin kimi]erince elegtirilen bir metin olan Hupishanenin DofiuSu'nda metodolojik hareket noktasr de[ildir. "Ozne ve iktidar"da ve CinselliEin Tarthi'r]trtbirirrci cildini takip eden lkl ciltte. alrrrrlsa. sayr: 70-71. olarak teghis ettigi meseleyi yeni bir gekilde. ve iglenmig ve belirli bir kendini iglemenin hizmetinde olan bir kipligin l(.. Ama bundan sonra. ten yola Erkmak oldupunu diigiindiifiinii agrkga belirtir.. dzneyi iiretme bigimlerinin gorece yakrn bir tarlhtc lrlllrntcniqine odaklanryoruz.. yeni bir bdliim baqhfr altrndrr duEunmeye baglamasr mr? Belirli bir faillik.rrrll klrrrll rrc lrlrIlirvrrr. bir ayaklt.l Agy.rrk. Oyleyse Hapishanenin DoluSu bize bedenlerle iktidarr vcrir vc lktl(Llt. ontt kcndl blrcyrclllilylc hcllrlc' tle bltlkttltttr vr. iktidarrn bizim igin dngdrdiigiinden farkh bir qey olma rlsklnl giize aldrfirmrzr ml siiyluyor? l.|t. iktidarrn kendine etki etmesl lqln l]rrlaclrr. Ama iktidar bir ozne iirettiEinde.rrle tiretken olan beden arasrnda ayrrm yaparken oldukqa farkh bir rgrkta clc aldrfr kurucu bir paradoks mu bu? $imdi. farkh iktidar bigimlerine kargr farkh direnig bigimlcrini grkrq noktasr olarak almaktan" ibaret oldulunu yazar.yr. hlrevl rtntflnncltt'tttrk.2l0-2ll l3 Agy. yoksa iktldut.r yu (ll g0cii olrrrr blr. tircbiri olarak iirettigini okumugt I l lkt iclarrn kendisine d ireni$i etkilerinden geklldc lrt'rr qlmdi de direnigin veya kargr qrkrqrn ya da. ls Agy. Bu yol "iktidar. Ozne bilhassa iktidarrn ozneyi kategorize etme ve onu kendi kimllEtnc lrrrflarna qekline itiraz ediyor. Bunun anlamr nedir? iktidann kigiyl kendl olmantn anlamt nc' k lrr lifine baflamasrna yol aqacak bigimde iktidara tabi rllr'? Bu soru Foucaulthun bir sonraki ifadesi rgrfrnda krsmen yanttlanmak' trrtlrr: "iktidar [iizneye] hem kendisinin hem de baqkalartntn onda tanlmak rolrrnda oldufu bir hakikat yasasr" dayatrr.k. 2012 Cogito.clnttngt1r(lyorc|t. "Bu lktl(lnr blqlnrl.l vr. Brtnun nedeni iktidar rizerine diiL$iinmeyi brrakmrq olmasr mrdrr. iktidar tarafrndan iiretili$ bigimlerine ltlraT lllr lr)r'rr(ilasyon iktldarrn bir ozneye . Burada bir geligki mi sciz konusu yoksa tabi krhnan be' lrr r bir paradoks mu. iktidar. Cogito.Vcalmtll{tznt.rrr nasrl igledipinden yola grkmak yerine iktidarl. hedefin edilgenlifini agan bir eylemi nasrl iiretir? Ornefiltr Foucault "Ozne ve iktidar"da iktidarl gdziimlemenin en iyi yolunun direnlg.n.alacrsr olalak krrv ranmadrfr zamanlarda ve yerlerde imal edildigincle ndir'.

lrrrrrlr[rnr. iktidar bir rizneye. AErkgasr aracrhgryla . 'arlrgrr. rr lir rr' ba[lanmaya mecbur brrak rhyorsa. kar. F.1..llir(liiliDj siiyL. L rrtll lrlr rizrrt.r. gusu aracrlr$ryla rsrar ettigimiz. .akrnlagmanrn sciz konrrsrr ..l 1rr zilmlemeve tabi tutulmaz.r.rrr.zrrc rllarak tantnabilirligini riske atmasrdlr..r rt rrrrllirtrrr Hcgelci biryaklaqrmla savundu[u .lrrr ll .a gdre.rlr \t.rrrlrL . l.rrzr geliqtircn nornrl.rrrillilrr.sine..r rrr rrrnanrn bah$edildi[i normlara mevdan okumak.c balir oldufunu gdrmesi gcrekir.1 viill(.rzcr bigir r.rr rrllr yirzrlirrrllr r.rl dolayrsryla kendine bafllanma toplumsallrk a..rr rrgrrlirrlrIr siivlerrcbilir'.lavacaktrr.rrrll l. "Yasar'irrrr kcrrcli.teor. 1.r rrrllrrir rttrtrrr l. karqr Erkrna irnrrrrrr r.lcyilirtirr l.1 du[umuzda rsrar ctme konusunda da o kaclar srnrrlor. ki$in irl l.t' llrrLikrrl vils. tan.. bize kim olckrlrr muza dair bir trnlayrgt geri vcren. 5rvlr Eiinkti dzne salt mckanik bir biqimdc iirctilnriyor.olu takip (. Ozne bu kendi ne-baflan nrava. kerrrll likle kurulan dolavsrz ve qcffaf bir baErnrr deEildir. ayna imgesiyle nihai bir l.or il(.l r | ..tr r ir rr r Isamtr oldu$lrnu.l.n .r ya da kateksis arayrqrnda olclu[.r'rrt'[i olrnayu rr rizncyc bit hakil<at daryatun bilgi rciinrirrin i. kendivle kurclufiu tutktrlu birf l..uc. Ama Foucault. kendimizc yatr. Anra burrrrr rrranttksrz oldufu diiqrintrlmemeljd ir.tEuage kitabr nrtr ek btiliimiine bakrnrz Cogito.lrrrrkr.rr. Normlur. bir inkir clrrv o. virr olabilmek iqin tanrnabilir hale gelmcnriz gercktigini soylcycbil i liz .. agrkqa soyremek gerekirse. yolunda Spinozacr bir varsayrm s(iz k. Pck i ncdrlr iizncrr ir t.rrglr[rrrr .llr tiimUvlc tanrnabilir olmasrnr safladrprnr ama sciz konusu norm cinccclctt l.r r. ozncnin tanrnacagr bzneligin kriterlerini belirlemi$ olurrdrr'.r|l\U/ rlrr()llrrrr:r\lrr lrlirll lr:ri.rIrrrrlirloplrrrrrsirlrror-rrrl:rrrrrc'ksilisizverrilririlrir. l()|llrrrrrrlrl rtr. rrrrrrl. savr: 7O-?1.lr1.rsl tanlnmayr mr. Ama bu normlarrn ne olduluna ballr olarak.rsr.. .irrr I rl.rlt.[.lifirri irlr.rcklcclir " ..l. r r r lcrlr t'rk't.atrrr.r ck li gormck dc ki$inin kendini kendinden koparmasr ve bdylecc saclcct.rr rirsl.tlr ae bur.ntcsivl(. l..1. dznenin cle ta_ nrnmayr arzulamasr ve topiumsal varoluqu giivencc altrna alan kategoriler.aiz||(.r. lrlr r t r r I I r r I r llrlkurrur gcgiS rxrklrrsr ollr|irk tt.lr kirr ol<hrIrrnrrrzu siiy11. lirrt .rl.t'ye bakanla aynl kigi olduguna inanma Anrnrn verdiEi doyumu askrya . norm taralrndan qerEeveye ahnan kiqittitt o .raz vc baflannra terimi dc bafrnrsrz bir t. bcivle bir r.rrllr|lrk klrlrct slrrliisiirtir sill(liiIrr( l\ill)irsi((siri tiskt sokirt.111 11. kcndirri rrrrrlrllrr za etme ve bunun sonucunda kendine zarar verme meselelcrincle lix rr.rlrrlt r'(nrerrin bilr-olu vok nruclrrr'? llakikaI yasasrrtr lartrr:tlrklirtt h:r1 I . o t r r l. Bundai baqka..rr l.i .. Bu. Ama uyn.. . Lacan bu kcndiylc Ozdegle5me biEiminin hcr zanral l.madan...rrr sudur.rur cla o krsrtlaumayla ba$rntrlr oldufiumuzu vc kendi bafllanrgrmrzda tla r r 1.rr . iirrtt. bir bakrma ki$ir) il L rrrlr vrrllr[rnr riske atn1.rrrrlrirrrr srivler.lclim bunun ycpveni bir anlamr da vardrr.rtlr!r narsisistik dovumu. I r. rrlirre-iizdeg olmaya bir son vermesi dcfil.l ll r t \ lrslsr na uymadan tanlnamaz ve tanrnma olmada n <izne oln rtta z . Arra. Ben de.ndr[r bu stirecc gerek duvuyorm.rdo. ll|l|l.imkiin krlan bir kriter dayatrr.rrlrr lkt Ilirr..1(llr llrrrr.Lr r tutkunun lirrklr bir.krirv| |.. \rrl. t.r'r.1. llrr Irirj!lrrrrr..1.hak ikat yasirsr \. kiSirin kerrtli iizur. Avrlca. ...rrrl. O halde.llglrrr.r lrir. lrakikal vasasrnr) iSlcviSirrt.r. lrrrlr l.l olarak aErkhla kavuqturn.tlt(. l)t l. Foucault bu irtibat noktasrnda iktidar tcorisinclen baqka verlere bakmir m rzl istcse de nazikge ona karqr Erkrp iktidar teorisin in tan lnma norm larrylir ba[rntrll hale geldifini grirebiliriz.1. tam tcr.r bu da bir rstlrap kavnagr olabilir.rrl orlrrl lriqlrrrrlr. iktidar dznenin tanrmak zorunclu oldufu bir hakikat yasasr davattrgrnda bu tanrnma arzusu ajzgiil bir krrrl_ Cogito.rmra. ancak o dzncnin varoluguna tanrnmur n.Yrrklr rrllr.rtllrrrrrrr\lrr vt lrtr tl._.rtl'rrlalrnrn da oznedeki bu liakikat yasasrnr tanrmasr 'gerekr..tt Irr ir t trrIrrr .\ I rcddetmcsivlc iriqkili olup ormadrgrnr merak ediyorum. norma uyum gdsternlc iIl . normu sorgulamak. Archeolog| ol Kno ctly. yen i r]()r'n r lirr r 1. lrir lckll l. kinr .u-u. zor-Lusu/ bir bagrntrdrr: kcndimize bafida5trncr normlar aracrh$ryla. ...1.tlt. ikti(tar. kendini muhalazir crrr.in mcktedir.. Ozrc.lllrr lr tlllrl 11o[1.i. ki$i kcncline bir norm aracrlrSryla ballarrrr.rrr kc'ndi varoluqunda kalmakta rsrarcr ol<Ju!u. dalatarak etki edebilir. Kiqi mcvcllt nolnrlurlir 1.)ucault'nun Hcgele olan borcu iqin Michel Foucualt. a\l rlr \t.r |o|cbilccepi m izi sbyleyebilir...l.irrrrirrrllirurr lx.r ve kendini geli5tirrne neclcnlerini daha da ileri tagryacak olan geye bafllarrrrr.r' t.1tlrr. r \ rrs r olirrr bir..vlr .t rr Freud'tr cle almava yrinlendirip ydnlendirmevece[ini ve bu terimi clcqtlrr. dtizenreyrcr normlalir belirli bir mesafenin i$areti.. r. norma uvum saflamanrn kiqinin.rr itracrlrfrvla baflanrrrz.)tuse on La.iey budur..lrrrirk unlamrna gelir.ogirrr. rr . sa-r-r: 7O-71 .s gibi gdrLiniiy()r.lrrr liline bafilryor. Hatta belki de dircnme.lrlr '. . 2012 .cizumlemenin. rrr.. dolayrsryla yeni bir imkinrn alanr da olabirir.rsrtlunrnrq bir norm oldufundan o uyumculukta kiginin krsrtlanrr.vl kr. tanrn.trrr rrtr rr.lrrrrlr. .. Benzel bil'bigimde. lrr.sl('t rtl( Lottttstttrtl.r.lir.u' gibi gdr.1. 2Ol2 l.r6 Ber.nl(l(. l}rtrutt rrttlrrtttt Srtrhtt: Klrllnlrr kr'rrrllvlc lcrr('l lrrfllttltst. kendi ontolojisinde krrgkulu hale gelmesi.mrn. \r'n( l'tivoktlrr'? Buladu konu5zrn kinrclir? Foucault nru.. l.'rtr iizcline bir iqlcm gcrgeklegtilmesid ir.t. Bu da.l.1.irttstzltL.r.ilc. narsisizmin her zanrirn bu sLireqtc raydan ErktrIrnr ya da a5a[rl.t tttlrrr r I r t. o rrrr r. kendisi igin hcrhangi bir kclime dafarcr[r mrz olmasa da tam olarak Lanrmadan katlandr$rrnrz pargamrzdrr drgrnda kalan qeyler.l lrtr gdzilmlenteve tabi tutmavr reddetmesinin krsmen cle olsa o 1.

()l(luAlulrn()tetnrekgt'tt'kir.tr 11llrl.. kcndimi birtakrm iktidar iliskileri rrzcrinclcn.r rr rrirbilirligi sorgulayan bir $eve dontiSmenin risklerini bize agrkqa biltllIlr" ' l.r rrrrrlr.. iltlirrrlc yr.rn riznc ltlilir egetttett t['Iiltllt lr./\r'l/i/li'l lti ilti'rii ilk . Yetrl l)lI .irrriirr. r.lntrttlu.zrrr'llikler grubu.. siryr: 7O-71.uscyip benimsemenle itzgii l-l(iEii llt sltlrill t[' 1..i$e gore iktidar artrk bedene.rr$trr.r ikticlur rlr ve bilhassa hakikatlcrc tabi olan bu insanlrk anrna ait olan Ben.lanmamrn tizerine yriklenir'.r :r rr ctr.. 'gtnilLmiizdeki varhk dlzcni g62 <iniinde bulundurukhr [una.t llrrltl.lrrnrnrz gerekenler olarak tantmaya mecbur ktlll'orsa. Gelgelelim. aslr nda baqka bir dc.<lt. rrtlr varhfrma yonclik tutktlya ddniiqiiyor. terncl hnkla ra vcya nitcli klere sahip bir dzne ola r..zrrc tlalra da srntrlanmtgttr ve Iallligini bu stntrlatlmantn tanl ()l lilslll(lrl 1. [anrnmazhk riskini ve toplLlnlsa] (ltizcnc uyurlr g(islclnrcvr..ltlrliitrnak istcdi[im rinemsiz ve ufak lt. ne o]abilirim?" Vc. bclki tlt. Dahasl. lkll . kisinin kendi hakikertinll Idire-rrrat) ne oldufuna dair sorumla h./l(. l()ll0 lt'r itt lrit.iiklenir ve bdylcce bu stntrlanmaya maruz kalmaya ve tanlllal)ililllk birlcqtitir" Avr rt:r '. brrl kalar-rnrn omuzlarrna vliklenen iktidar ili$kilcri iizer-indcn ozne olarak kurar rrrr ..rl(lrIrm dii$uniimsclliEim in koqulu olan Baqkahrn igindcn gegmcsi gct t'kt'tr L..siiphelcrrilcl. Bu iktitLrr iizcrinde srk srk konu$mu$ olmamtn ncdeni.l. iktidar teorisivle arasrna mesa[e koyuqunu bir pretcIts yon aracrlrIryla saptar-.rrrlaSrlabilirlik tekliline dircnen bizi ortak bir bafida r. tanrnerbilir bir kimlifir] kogullannr aqan bir arzlrnun olabilirligin] aqrkl.nck durumundadtr. yeni v. Foucauh iktidarln i$lcmesi tte vrtt itYlt tr . .rlrr iklitlalrn ctkilc'r'ini bcttir. Mrchel.. r. seEme Sanslmln olmadrIr nornrlatrt litlrl l. llctlttitt ltt lrk ikli(lrrl iil(' I t r.r'i lrt. KendiliElin kendilik trzcrine llrrlamak istedigi ko$ullarl aqmrvor mu? l)cn. Bu ycni ittl litlt ttttlit l.li\orum.kt lr difini sovlcr.zlrinden ctki ediyor ve barylece tcmel bir kimlik duvgusunu dtrvgrrsallrlilir l. dolavrsryla lril liir' . qimdiye kadar oldufiurnrrz dan farklr bir gey olmamrz vc br.r r . "IIow Much Docs i1 Cost fol. lktidar mcsclcsi beDi ilgilendirmivor.rcle. (lii\iinnteDin csas Volrr olrtlaclrIrrr<llrn cla .rr i$arct ctmektedir.virrrr etmesi..imleri basit bir agma hamlesivlc yarrrlrlrrhl Irr r i5 gibi konuqssa da.t lirvlt (lkilll lltt vetti iizltt'ttitt ()ltltrk'.lr''Kcndi tanrnabilirliEi tizcrine sorular sorabilen bu "Ben" kim?'llttt tlll Iti)vt('( "Bcn iktidar teorisyeni degiljm.l3cttzet ltigirtt<lc.ttltlit lt'hr rrr rll rlllrli\()r gil)i giitiittsr.ir lirtIlt lrlr . bitIlittttttltttrt rlirlra az l<rsrI]:rnrrrr$ l)il l)i(irr(1. Btttatla ()rtava qlk. ins:rnlrfirn bu doneminde. "Whlt is Critjquc?" 18 Agl. nre'scrlcsi lck giiriiniimler aracrh!ryla iktidaI lenomcninin nrcvcut siyasal qdztimlemesi I ll hakkrnrn verilcmcyecek olmasrydr Kcnclim hakkrnda hakikati sdylediginr(l(. o zaman tcslinlly('t. drnegin birinin neyc ddntisecegini sordu[unrlir.l)r)/l//l/i'rr(lrr vc lr.ll /r vcya tutkLl bigimi olduEunr-l istikrarh bigimde anlatn. 201. preterisyon kiginin tam da dnemsizleqtirmek istc(lllr.i hl .rrrrrrmak iEin ne y. lltrrrrrrrlriqrrrrrzr lirsrllirvirrr lrrr rr.l qevdcn -kimi zaman [izerinde durarak bahsetmesinc varavan bir retollk figiir dilr: r (' (lllflltriirtr. 19 F()rlcarrlt vc Rar et srjylesjsi.rrlt. Normlar bizi kcndimizi ve baqkalannr bizc etki edcn vc lcsllrrr . Arlit baIlannranrn tltlrl az krsrlllrrrnrS Irir lriqirrrrlt. olcltrkla lrt'lllglrr I .'tlt. s 25. ReasoD to Tell the Truth?".rrlirr krsrlllurrru5 oklrrfrrrrrtrzrt lrrtllrrlrjlrrrttz lurrllr ut llrvlr ( tkltAll siivlt'ycllilir iz.r5am bir.tlrlir. benim omuzlarrma yhklenen. sayr: 70-71.rpmam gcrekir..rsclliflin bir baglanlna dnqiini]rmsellifi oldufunu. ttilllit! triltirltlrttt iizttt'. dii... tlt. neyirrr?rN Bir ba5kn ifadeyle. li.rr rerbilirlige ulaqtrran toplumsal sLirecin bir parqasr demektir'.2 Cogito.rl r l ma ya da scrbest brraknta yollartmtzr da dtizenliyor.r rrrllrr r sorl'rrllrrlrllrrlrziilqiith.ylece bir yaSam tarzrna ddnligmemiz i(ll qa[rrda bulunmava dnem vermektedir.k leyen farklr cezalandrrmalarl gdze almasl dcntektir-. lLltlt (lirllir (lir rrillr I)i(llll(l( ( /.rklrrf. digerlclirrirr (le iiz(' r trrr. ('ltttlllf.. Sarrkl l:l rr CogiLo.lilit atttit lrt'ttr. rlL n 5u ya da bu $ckilcle trltkuya. 1983' tc.l. gencl olarak ]. gdriinmemin kosulu olan kt itctlcl rlt'k't .rk dii$irr)ii l( rrr('z llrr . tam da Su anda. (.lccc Foucualt "Elestiri Nedir?"der7 elegtirinin bakrg agrsrnrrr kl5irrlrr kendi ontolojik konumlanrgrnrn askrya alrnmasl riskini goze almayr gcr t.niiStim kavraytgt oldtr[tr rrtr itltllrr . 2Ol2 ..vlrrrr t. bagka bir v:tr'olrr.iintimiintin tesis cdili$ bieimi vc bununla bir irntrlr olarn hakikat sdvlemi uzcrine qalr5rlor-um.rakikatir.rrir bagkaldtnrken gdrunr. Bcil..tr biqin.' iktid I I)il trrrr rrlrrlrpryla kendimc baf. kendi n i koruma ve bil incbilirlikle ifade edilen bederlscl I t tl k t tlir .ltt 'littllrl'rrlrr rlrtt lIl r lLllrrrlt ."19 | 7 FoucNull. rrrrrni de ancak bu tabi kalma stirecinde keqfedebilirim. Hap i s hallen in DoEu i u' ndaki iktidar qoziimlemesinden daha tlrr uzaklagmrg gibidir.rrrrr rizttr'\l virirlrl) r.sirrirr lrir volrrrrtr bttlmttg oltttuz.a.lrr. Yeni oznelliklerin tiretilrrcsi.trrrr.llslrr(lit r(. <' lrtl .. $u soruyu sorar: "O halde ben ncvim?".1 Itrucault bazen kimlik basitqe reddedilebilirmiq ve ycni bir'$cy. bu insanlrf. birokutn:t olttt.rlir llliill/ (lli['l tttitltltl oltlttl'tt kklllltrvlir sllltttr'rt lll t.rek ki eskidcn iktidar bir bedcne etki eder ve beden dc btr hitsktlir lr.

1975. daha sonra Bullct ltr de la Socidtd frangaise fu ln philosophie. New YorK: Pantheon. s. Ama Foucaulthun sorusu da. kenclirrl kolrrrrra tulkusunurt blze ckrrrt'pltrrlrl vermeyi vaat edenlel kargrsrnda bizi konrnrasrz brraklrIr gclqefil(llr'. . Chicago: University of Chicago Press. "How Much Does it Cost to Tell the Tmth?". l$trln mrz olmasaydr cebirden mual'olurduk ama cn lr:rgrndan ilibeucn. Michel ve Gerard Raulet. 84. yeni bir tanrnma talcblrrtk.].a Ozt il rk Kaynakqa Dreyfus. Qev. Ihe Politics of Truth. Ed. Archeology of Knowledge. Hubert ve Paul Rabinow (ed. 1997 [Transkripsiyon: Monique Emer1. Foucault. bu hususta. Foucault Live. ing. Dreyfus ve Rabinow (ed. Qev. C. henuz do[ru ya da yanlg olmama ozgiirliiEune hilA sahip olan. 2Ol2 . Qev. 1989. dr$nrlz(ll olana ve bizi varolugumuzu bigimlendiren kogullara maluz brrak:rna tcsllrrr oldufiumuzdan. 1979 lSunteillir et Punir: Naissance de la prison. Foucault.. 1990.) iQinde. Lysa Hochrothl Bu makale. var lrSrmrza karar veren koqullarla aramtza kesin bir mesafe koyan bir tutkuhr yaqamda bulmug gibi gciriinmektedir. tan rnabilirligin srnrrlarrnda yagayan v(. Sylvere Lotringer vc Lysa Hochroth.). S. Michel Disctpline and Punish: The Birth ol the Prison. ingiliTceden geviren: $eyd. Alarr Sheridan. arzunun. bulunsa bile. tersine gevrilemeyecek biEimde sdm[irtilrr('y(' misaitiz. Redaksiyon: Suzanne Delorme vd.zlnr (lzcrlnllzdc !-nlrqrlryor vt urrcuk brr lqlcnnrc rrrvcslntk blr blz'c rlthr(lqtlvo lrrz. Vc llr noktada driniiqtimiin tohumlarlnl. New York: Vintage. 1982. . 35-63te yayrmlnmrEtrr. 2. geligen. New York: Semiotext(e). 'What is Critiquc?".trllu lrnr olugtularr da tcslinriycttir'. Michel Foucault. 27 Mavrs 1978'de Fransrz Felsefe Cemiyeti'nde verilen bir dersin metnidir. Qev Mia Foret ve Marion Martius. New York: Semiotext(e). 1982 lL'arch4oLogie du savoir. Cogito. Paris: Gallimalrl. Arr:a rrreselc bLrrrrrrrli. Paris: Galll- mard.r kupirrrrrurk zolrrurlu rk'fl1. . llir6kaltlrlttttrr ko. tanrnma normlarrnrn otesinde nasrl iiretilebilecefidir. AIan Sherida n. sala: 7O-71. and the Discourse on ltnguage. 196e1 "The Subject and Power". Beyond Structutu ism ut Hermeneutics.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful