Adnan Rovčanin Amir Karali}

INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA

Sarajevo, 2009.

Naziv djela: INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA Izdava~: Ekonomski fakultet u Sarajevu - Izdava~ka djelatnost Fakulteta Za izdavača: Dekan Prof. dr. Veljko Trivun Recenzenti: Prof. dr. Izet Ibreljić Prof. dr. Milorad Ivanišević Lektor: Jasmina Rovčanin [tampa: VMG Grafika, Mostar Tiraž: 200 primjeraka
CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 330.322.1:336.76](075.8) ROVČANIN, Adnan Investicijsko bankarstvo i tržište kapitala / Adnan Rovčanin, Amir Karalić. - Sarajevo : Ekonomski fakultet, 2009. - 194 str. : graf. prikazi ; 25 cm Bibliografija: str. 189-194 i uz tekst ISBN 978-9958-25-028-6 1. Karalić, Amir COBISS.BH-ID 17465350

.... Pojam investicijskog banakrstva .. Finansijske institucije koje djeluju na tr`i{tu kapitala ..... Ekonomske funkcije koje obavljaju finansijske institucije .......................1.1......... Definicija finansijskog sistema i historija tr`i{ta kapitala .1...... 32 2............................1............. Podjela finansijskih institucija .INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA SADR@AJ I FINANSIJSKI SISTEM — TEORIJSKI OSVRT .1.......... 16 1.1................................................ Tr`i{ta du`ni~kih vrijednosnih papira ......................... 19 1..............1..... 13 1............... 49 3.. Tr`i{te dionica ......1..........1..........1.... Naredna izdanja dionica ......... 52 3...6.......1..........3......... Kategorizacija investicijskih banaka .......... Osnovne karakteristike investicijskih banaka ....1..... Organizaciona struktura investicijskih banaka ....2............1.1....................2.... 38 2...................................2................... 18 1.........4...... Investicijsko bankarstvo — karakteristike i zna~aj ..... 34 2..... 47 III POSLOVI INVESTICIJSKIH BANAKA ........ Kratak istorijat razvoja investicijskog banakrstva .1....2........ 67 3 ...................1. Primarna u odnosu na sekundarna tr`i{ta kapitala ...1..........1.1... 24 II INVESTICIJSKO BANKARSTVO — POJAM I KARAKTERISTIKE ............ Tr`i{ta vlasni~kih vrijednosnih papira .. 19 1.. 44 2. 9 1.......3....2.................... Investicijske banke na primarnom tr`i{tu kapitala ............ 43 2............1............ Inicijalna javna ponuda ..........2..................2...............1.............. 51 3.............. 7 1....................... 29 2...........5....... 31 2...... Savremeni trendovi u investicijskom bankarstvu ...... 53 3...............................1....................

.......3..2.....2...........................1. Pravo pre~e kupnje ................ 107 3.................. 93 3...............3.....3....2..........2.......1.............3...............2.. 104 3...3........1.......................2......................................... Provizija potpisivanja .... 90 3.....1.1................................ 69 3....2...... 126 3....2..................1..2....................... Direktan plasman institucionalnim investitorima .. Tr`i{te javno — pravnih vrijednosnih papira — emisija i trgovanje ...2......... 86 3............3.... 135 4 .1................................3.................................................................. Amir Karali} 3.. 89 3. Postupak potpisivanja .. 75 3....3......2..............................3.2......... Upravljanje aktivom ...2....3..2........2... Investicijske banke na sekundarnom tr`i{tu kapitala ...............1................. Odbrane od preuzimanja ........ Motivacije ..........1...1.. Uloga investicijskih banaka kao {pekulanata i arbitra`era ..3. Vrijednosni papiri federalnih agencija ........... 83 3..1..... Tr`i{te op{tinskih obveznica .............Adnan Rovčanin.. 98 3.3......................3..2......................... 71 3..1.... Zatvoreni investicijski fondovi ..... 101 3...... Tr`i{te rizi~nog kapitala ... 81 3.....1. [pekulacija . Brokerski poslovi investicijskih banaka .................. Poslovi spajanja i preuzimanja (M&A) ....1.............3.............3...............4.......1........ Ostale poslovne aktivnosti investicijskih banaka .............2. 108 3......................................1..... 134 3......1.... 130 3......................................................................... 124 3.. Dilerski poslovi investicijskih banaka ...2... 75 3.... 102 3..........1. 94 3..3.. Tr`i{te vladinih vrijednosnih papira ......... 115 3...... Tr`i{te korporativnog duga ...... Otvoreni investicijski fondovi ....3.1.1..........2............. Arbitra`a ...........................................

...................3.. 147 3................................... 138 3........... Uop{te o finansijskom sistemu u BiH .....3.........4.............................................. 141 3....INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA 3........ Postoje}e stanje tr`i{ta kapitala u BiH kao osnova razvoja investicijskog bankarstva .... Poslovi kreiranja nekonvencionalnih vrijednosnih papira .................5.1...... 161 4. Perspektive razvoja investicijskog bankarstva u BiH ................ 159 4...............3........ 183 5 ............3...............4.. 162 4... Mjesto i uloga banaka na tr`i{tu vrijednosnih papira u BiH ........... Obra~uni i poravnanja .2...... Investiranje rizi~nog kapitala .......1........ 154 IV INVESTICIJSKO BANKARSTVO U FUNKCIJI RAZVOJA TR@I[TA KAPITALA U BOSNI I HERCEGOVINI ..............................3............3.....................3................... 169 4...... Transakcije rizi~nog kapitala ...... 176 LITERATURA .......2.....

.

TEORIJSKI OSVRT .POGLAVLJE 1 FINANSIJSKI SISTEM .

.

a to je obezbje|enje usluga koje su potrebne privrednom sektoru. te finansijski mehanizmi djelovanja. Finansijski sistem je nacionalna kategorija i razlikuje se od dr`ave do dr`ave. i osnovni pokreta~i razvoja nacionalne ekonomije. kao dvije ekonomske kategorije koje su. Svi finansijski sistemi su ure|eni od strane jedne krovne institucije (centralne banke) koja kreira monetarnu i kreditnu politiku. 9 . te na taj na~in doprinose njegovoj osnovnoj funkciji.1. Finansijski sistem obezbje|uje nesmetan tok sredstava od suficitarnih subjekata (subjekata koji raspola`u sa vi{kom sredstava) ka deficitarnim subjektima (subjekti koji raspola`u sa manjkom sredstava) u cilju stvaranja pogodnog tla za obavljanje procesa reprodukcije i stabilnog privrednog razvoja. finansijske institucije. Finansijski sistem je jedan od najva`nijih podsistema svake nacionalne ekonomije. a ~ine ga finansijska tr`i{ta. finansijski posrednici i instrumenti. Sve navedene komponente finansijskog sistema imaju svoju funkciju u okviru finansijskog sistema. te omogu}avanje obavljanja poslovnih (privrednih) procesa. ustvari.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA I FINANSIJSKI SISTEM . Naravno. ~iji se rezultati mogu vidjeti u na~inu poslovanja ostalih finansijskih institucija i tr`i{ta novca i kapitala.sektora {tednje. DEFINICIJA FINANSIJSKOG SISTEMA I HISTORIJA TR@I[TA KAPITALA U historijskom smislu. Njegova osnovna aktivnost je bila mobilisanje {tednje u cilju ostvarivanja investicija.TEORIJSKI OSVRT 1. institucije koje nadziru i reguli{u njihov rad. rezultati ovakve politike diktiraju i pona{anje osnovnog pokreta~kog faktora nacionalne ekonomije . prva funkcija finansijskog sistema je bila obezbje|enje sredstava pla}anja u cilju smanjivanja tro{kova transakcija. ali je ipak mogu}e prona}i neke zajedni~ke karakteristike.

Finansijski sistem usmjeren ka bankama obi~no karakteri{e jaka industrijska politika i razvijena socijalna sigurnost. kako bi se obezbijedio nesmetan tok nov~anih sredstava.. novca i devizno tr`i{te. str. {to nam ujedno i govori da se u prvom slu~aju banke pona{aju kao intermedijatori na tr`i{tu. centralnu banku. 26 10 . Ekoomski fakultet u Sarajevu. dok je sistem zasnovan na tr`i{tima nazvan „direct finance“. Primarna funkcija ovih finansijskih institucija jeste obezbje|enje kapitala. te depozitne institucije koje djeluju putem tr`i{ta kapitala. U na~elu postoje dvije vrste finansijskih sistema u zavisnosti od toga da li je finansijski sistem okrenut ka bankama ili ka tr`i{tu (berzama)1. kao osnovnu instituciju. nema dugoro~nog planiranja i sve se radi po sistemu vjerovatno}e da }e se ostvariti pozitivan rezultat. Prvi oblik (finansijski sistem zasnovan na bankama) se obi~no povezuje sa Njema~kom (socijalna ekonomija) i Japanom (administrativno usmjeravana ekonomija). Amir Karali} Finansijski sistem uklju~uje. 1 O finansijskim sistemima op{irnije vidjeti Adnan Rov~anin. ali ne trebamo zaboraviti da je ukupni proces regulisan od strane dr`ave i to u svim sferama djelovanja svakog od navedenih u~esnika u reprodukciji.Adnan Rovčanin. Sarajevo. 2007. realizacija ciljeva monetarno-kreditne politike i op{ti prosperitet nacionalne ekonomije. dok sistem zasnovan na tr`i{tu karakteri{e ve}a liberalizacija. Na slijede}oj slici su prikazana navedena dva na~ina organizacije finansijskog sistema. Upravljanje finansijama. dok se drugi povezuje sa Anglo-Ameri~kom praksom. IV izdanje. s tim {to je sistem zavisan od banaka nazvan „indirect finance“. druge finansijske institucije u funkciji regulatora na nacionalnom nivou.

g.2 Intenzivniji razvoj se de{ava po~etkom XIX vijeka. prve organizovane berze su osnovane 1563. nakon razvoja indutrijske proizvodnje i sveop{teg prosperiteta. takve procese je ujedno pratio i razvoj zakonske regulative koja je u to vrijeme dosta dobro regulirala poslovne aktivnosti na berzama. ali se u ovo vrijeme prvi put pojavilo organizovano tr`i{te vrijednosnih papira). (Royal axchange).INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA Grafikon 1. „Zvani~no. 11 . Tr`i{te kapitala. Vrijednosni papiri postaju sve zna~ajniji i pouzdaniji izvor finansiranja. Organizacija finansijskog sistema Tr`i{ta kapitala datiraju iz po~etka XVI vijeka (organizovano trgovanje se pojavilo ranije. 2007. 2 Brzakovi} Tomislav. {to neminovno rezultira kreiranjem razli~itih i prilago|enih vrijednosnih papira. u Parizu (Bourse de valeurs) i u Londonu 1566.g. Naravno. teorija i praksa. ^ugura Print Beograd.

Svi ovi doga|aji su imali negativan efekat na tr`i{te kapitala. ali se u narednom periodu (XX i XXI vijek) trend kapitalizacije pro{irio i na ostatak svijeta. Amir Karali} Dvadeseti vijek jeste vijek razvoja tr`i{ta kapitala. velikih investicija u saobra~ajnice. U to doba je veliki dio tr`i{ne kapitalizacije bio na podru~ju SAD-a.Adnan Rovčanin. Odnos tr`i{ne kapitalizacije dionica SAD i ostalih dr`ava u svijetu 12 . velike ekonomske krize i Drugog svjetskog rata. ali su nakon njih nastajali periodi velikog prosperiteta. ulaganja u projekte koji vode pove}anju zaposlenosti i dr. rasta idustrijske proizvodnje. Grafikon 2. U to doba je tr`i{te kapitala do`ivjelo svoju najve}u ekspanziju i pored ~injenice da je bilo dosta uzdrmano posljedicama Prvog svjetskog rata.

mobiliziranje {tednje privatnih i poslovnih subjekata. 2007.“ 4 Primarno tr`i{te kapitala jeste tr`i{te na kojem se vr{i prva emisija vrijednosnih papira (njihova prva prodaja). Osnovni u~esnici na primarnom tr`i{tu kapitala su emitenti i posrednici. Brzakovi} Tomislav. 2004. Ekonomski fakultet u Sarajevu.1. vr{i edukativnu ulogu. teorija i praksa.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA 1. dok se u ulozi posrednika javljaju investicione banke (anglosaksonski model) ili univerzalne banke (evropski model tr`i{ta). tj. mobilizacija finansijske {tednje. predstavlja najbolji test uspje{nosti poslovanja emitenata i pore|enja u odnosu na konkurenciju. „Organizovano tr`i{te pru`a brojne prednosti: omogu}ava da se lak{e susretnu ponuda i tra`nja. Tr`i{te kapitala. Njegova osnovna funkcija je alokacija raspolo`ivog kapitala na najefikasnije i najprofitabilnije korisnike. Sarajevo. organizovano formira cijena finansijskih instrumenata. podsti~e pojavu novih u~esnika i novih emisija. Primarna emisija vrijednosnih papira je strogo zakonski regulirana i karakteri{e je veliki obim administrativnih poslova koji su neophodni za 3 4 Rov~anin Adnan. ~iji je osnovni cilj prikupljanje finansijskih sredstava tj. obezbje|enje likvidnosti (utr`ivosti). Primarna u odnosu na sekundarna tr`i{ta kapitala „Pod finansijskim tr`i{tem se podrazumijevaju organizovana mjesta na kojima se susre}u ponude i potra`nje za razli~itim oblicima finansijskih instrumenata (finansijske aktive) i na kojima se. Emitenti su kompanije koje emituju vrijednosne papire u cilju prikupljanja kapitala.1. odre|ivanje cijene. ^ugura Print Beograd. zbog izlo`enosti javnosti uti~e na pove}anje odgovornosti i efikasnosti poslovanja. pove}ava likvidnost hartija od vrijednosti. smanjenje transakcionih tro{kova. njihovu lak{u prodaju i kupovinu. te alokacija (prijenos) rizika. Upravljanje finansijama”.“ 3 Njegove osnovne funkcije su alokacija novca i kapitala. uz stroga pravila trgovine. 13 . omogu}uje bolju realokaciju sredstava. doprinosi smanjenju transakcionih tro{kova (ekonomija obima). Ovo je tr`i{te na kojem se pove}ava ukupna imovina nacionalne ili internacionalne privrede.

.o.o.Adnan Rovčanin. Amir Karali} pripremanje i provo|enje emisije vrijednosnih papira (dono{enje odluka nadle`nih organa. dakle onih koji su ve} emitirani. 5 6 Saunders A.o. da iste prodaju i ponovo dobiju svoja ulo`ena finansijska sredstva. Na~in funkcionisanja primarnih tr`i{ta vrijednosnih papira je prikazan na slijede}em grafikonu: Grafikon 3. 1997. Orsag Silvije. Ono omogu}ava subjektima koji su investirali u vrijednosne papire. saglasnosti.o. Rifin d. Ono investitorima obezbje|uje likvidnost investicija i uslovljeno je funkcionisanjem primarnog tr`i{ta. 2006. privatna primarna emisija i emisija prava (prikupljanje kapitala od postoje}ih akcionara . Ono ne funkcioni{e ako ne postoji dovoljno zainteresovanih kupaca za vrijednosne papire koji su prodati na primarnom tr`i{tu. Zagreb.“6 Ovo tr`i{te omogu}ava svakodnevnu kontrolu poslovanja subjakata koji se nalaze na listiranju tr`i{ta. & Cornett M. dodatna emisija subjekata koji se ve} nalaze na listiranju tr`i{ta (Seasoned New Issues). Naj~e{}i na~ini emisije vrijednosnih papira su: javna emisija (inicijalna javna emisija — IPO). primarna prodaja putem tendera.M. Masmedia d.).davanje prava pre~e kupovine). Primarna tr`i{ta (na kojima se nude na prodaju nova izdanja finansijskih instrumenata) 5 Korisnici sredstava (korporacije koje izdaju instrumente glavnice / duga) Upisivanje s investicijskom bankom Po~etni dobavlja~i sredstava (investitori) = protok finansijskih instrumenata = protok sredstava „Na sekundarnom tr`i{tu vrijednosnih papira vr{i se promet ve} postoje}ih dugoro~nih vrijdnosnih papira. 14 . priprema prospekta vrijednosnog papira i sl. Zagreb. Finansijska tr`i{ta i institucije. Financiranje emisijom vrijednosnih papitr..

prodavci i posrednici (brokeri i dileri).. Veza izme|u u~esnika je prikazana na slijede}em grafikonu: Grafikon 4. Finansijska tr`i{ta i institucije.M. Povezanost primarnog i sekunadarnog tr`i{ta vrijednosnih papira Firma Akcije i obveznice Novac Primarno tr`i{te Investitori HOV A novac B Sekundarno tr`i{te 7 Saunders A. Zagreb. Ono {to se kod ta dva lica razlikuje i u krajnjoj instanci {to inicira tu transakciju jesu o~ekivanja koja se ve`u za budu}u vrijednost vrijednosnog papira. Masmedia d.o. Uslov za obavljanje ovih transakcija je. da se pojave dva lica: jedno koje je `eli prodati vrijednosni papir po datoj cijeni i drugo koje je voljno platiti tu cijenu za vrijednosni papir. 15 ..INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA Najva`niji u~esnici na ovom tr`i{tu su kupci. & Cornett M. 2006.o. Sekundarna tr`i{ta (na kojima se trguje instrumentima nakon izdavanja) 7 Finansijska tr`i{ta Brokeri vrijednosnim papirima Drugi dobavlja~i sredstava Na slijede}em grafikonu je prikazana veza izme|u primarnog i sekundarnog tr`i{ta vrijednosnih papira: Grafikon 5. svakako.

~ija je ro~nost do jedne godine i koji su uglavnom instrumenti tr`i{ta novca. 1. komercijanih zapisa. a prodaju kada im je cijena visoka. likvidnosni . Naime. te razni kratkoro~ni vrijednosni papiri poput trezorskih i blagajni~kih zapisa. Fiksni prihod zna~i da mnogi od tih vrijednosnih papira garantuju fiksne i stabilne prihode (prihode koji se mogu predstaviti i utvrditi modelom). kapacitet tr`i{ta (koli~ina kapitalizacije vs. 2. 3. Dugovni vrijednosni papiri predstavljaju dokument o pravu potra`ivanja odre|enog iznosa prema izdavatelju navedenog dugovnog vrijednosnog papira. zadu`nica i sl. {pekulativni .1. Naj~e{}e se na tr`i{tu kapitala javljaju obveznice kao dugoro~ni vrijednosni papiri. obim prometa. Obveznice imaju tri karakteristike: par vrijednost (svotu koju zajmoprimac pla}a kada obveznica dospije). vrijednosne papire ne zadr`avaju dugo u svom vlasni{tvu i skloni su riziku. Tr`i{ta du`ni~kih vrijednosnih papira Tr`i{te du`ni~kih vrijednosnih papira predstavlja tr`i{te vrijednosnih papira sa fiksnim prihodom. te broja listiranih kompanija.prodaja vrijednosnih papira od strane investitora u cilju dobijanja sredstava za izmirenje vlastitih obaveza.Adnan Rovčanin. {pekulanti kupuju vrijednosne papire kada im cijena ima nizak nivo.kupac nastoji ostvariti ve}i prinos kupovinom vrijdnosnog papira. Najpoznatiji vrijednosni papiri dugovnih tr`i{ta su: obveznice. dok su ostali navedeni uglavnom kratkoro~ni.o~ekivanje stvaranja zarada na osnovu promjena kursa vrijednosti vrijednosnog papira. 16 . likvidnost. Ovi investitori u principu stalno djeluju na tr`i{tima kapitala. ekonomski . dok prodavac nastoji prikupiti nov~ana sredstva koja }e ulo`iti u investiciju za koju o~ekuje da }e mu donijeti ve}i prinos od tro{kova koje snosi emitovanjem/pla}anjem premije na vrijednosni papir. nego {to bi ostvario ulaganjem u neku drugu investiciju. Amir Karali} Motivi koji se pojavljuju kod kupaca i prodavaca mogu biti: 1. GDP).2. Parametri koji odre|uju stepen razvijenosti tr`i{ta su: visina tr`i{ne kapitalizacije (proizvod svekupnog broja emitovanih vrijednosnih papira i njihove tr`i{ne cijene).

Korporativne obveznice su du`ni~ki vrijednosni papiri kojima se poduze}e (korporacija) kao izdavatelj obavezuje da }e u odre|enom roku vratiti pozajmljena sredstva uz odre|enu (fiksnu ili promjenjivu) kamatu. Naime. i njihova naplata zavisi prvenstveno od poslovanja zajmoprimca. po tradicionalnom modelu razlikujemo: 1.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA kuponsku kamatu (kamata koja se pla}a na obveznicu) i dospije}e (vrijeme kada je zajmoprimac obavezan platiti par vrijednost). 3. 4. Kao investitori se pojavljuju suficitarni subjekti poput pojedinaca. prilikom ~ega se stvaraju ogromne u{tede za investitora. korporacija i vlada. 17 . izgradnja komunalne strukture ili sistema prevoza. ali se razlikuju u visini rizika koji investitor snosi. Na tr`i{tu dugoro~nih dugovnih vrijednosnih papira. One su vrlo sli~ne trezorskim obveznicama (imaju polugodi{nju isplatu kupona). ali sa malim prinosom. dok se kao tra`ioci sredstava pojavljuju vlade i korporacije. Ova vrsta vrijednosnih papira je jako privla~na investitorima jer su oslobo|ene pla}anja poreza. korporativne obveznice su uglavnom rizi~nije od trezorskih. Ovo je ujedno i najve}a prednost kupovine municipalne obveznice u odnosu na korporativnu. korporativne obveznice. trezorske srednjoro~ne i dugoro~ne obveznice. Naravno. ali i oportunitetni tro{kovi za dr`avni sektor. 2. {kole) za finansiranje privremene neravnote`e izme|u operativnih tro{kova i primanja ili za finansiranje dugoro~nih kapitalnih osnova za aktivnosti kao {to su izgradnja {kole. hipotekarne obveznice Trezorske obveznice izdaju nacionalne vlade i one generalno imaju puno pokri}e u potpunom povjerenju i autoritetu vlade. Ove obveznice ina~e imaju dospije}e do 30 godina. municipalne obveznice. Municipalne obveznice su vrijednosni papiri koje izdaje dr`ava i lokalne vlasti (jedinice lokalne samouprave. pa zato za njih ka`emo da su bezrizi~ne. i polugodi{nje kuponske isplate. rizi~nije obveznice nose i vi{u kamatnu stopu {to je osnovni motiviraju}i faktor za ulaganje u ovu vrstu vrijednosnih papira. gradovi.

tj.arcus A. Po~ela ulaganja. & . Ono {to razlikuje obi~nu dionicu od preferencijalne jeste: • diskretna isplata dividendi (vrijednost dividende se izra~unava na osnovu poslovanja kompanije. dok ulog u novcu. Kod obi~nih dionica visina dividende je neodre|ena (zavisi od poslovanja kompanije). Jedini na~in raspolaganja ovom imovinom jeste prodaja dionice na sekundarnom tr`i{tu kapitala. Tr`i{ta vlasni~kih vrijednosnih papira Pod tr`i{tem vlasni~kih vrijednosnih papira podrazumijevamo tr`i{ta dionica. pri ~emu investitor za data vlasni~ka i upravlja~ka prava dobija nov~ani iznos jednak tr`i{noj vrijednosti dionice.3. dok je kod preferencijalnih dionica dividenda unaprijed ta~no odre|ena (kao kod obveznica kamata). MATE.Adnan Rovčanin.J. 18 . investitori u hipotekarne obveznice ostvaruju svoja potra`ivanja tako {to zajmoprimac (emitent hipotekarne obveznice) svoje prihode od plasiranih hipotekarnih kredita proslje|uje investitoru.. 2006. Dionica predstavlja vrijdnosni papir koji vlasniku daje imovinska i upravlja~ka prava u korporaciji. 1. uz zadr`avanje dijela kamate. Njihova zajedni~ka karakteristika jeste dvodjelna stopa povrata koja podrazumijeva kapitalnu dobit (u slu~aju da se pove}a tr`i{na vrijednost dionice) i periodi~na isplata dividende. Ona ujedno predstavlja i dokument o odre|enom vlasni~kom pravu. dividenda se ne ispla}uje).1. Amir Karali} Hipotekarne obveznice predstavljaju ili vlasni~ko potra`ivanje u skupini hipoteka ili obavezu koja je osigurana ovakvom skupinom. stvarima i pravima predstavlja trajni ulog koji ide u ukupnu imovinu kompanije. Zagreb. 8 Bodie Z. Kane A.8 Ova vrsta potra`ivanja je nastala kao instrument sekjuritizacije hipotekarnih kredita. u slu~aju kada kompanija ne ostvaruje dobit. kojom vlasnik vi{e ne mo`e slobodno da raspola`e.. Postoje dva tipa dionica i to obi~ne i preferencijalne.

INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA • status rezidualnog potra`ivanja (obi~ne dionice su rizi~nije od ostalih vrijednosnih papira jer njihovo potra`ivanje u slu~aju ste~aja se podmiruje tek nakon {to se podmire sve obaveze kompanije po pitanju dugovanja za poreze i druge dr`avne da`bine i dugovanja zaposlenicima. Njihova uloga je u modernom dru{tvu postala osnova obavljanja svake poslovne transakcije.2. Preferencijalne dionice u su{tini predstavljaju hibridni vrijednosni papir jer imaju karakteristike i obi~nih dionica i obveznica. osim {to su ubrzale poslovne transakcije i smanjile tro{kove poslovanja kompanija i pojedinaca. rizika promjene cijene. ali je sli~na obveznici zato {to je dividenda na preferencijalnu dionicu unaprijed poznata i ispla}uje se kao prioritet prilikom likvidacije i ste~aja. one su tako|e vrlo bitan faktor i u osiguranju finansijskih sredstava od ukupnih rizika (rizika likvidnosti.. Ona je sli~na dionici zato {to predstavlja vlasni~ki udio u kompaniji (emitentu vrijednosnih papira). ali i na osnovu njih nekoliko vidimo da je njihovo djelovanje u modernoj ekonomiji neophodno. te biranja uprave i direktora). Finansijske institucije. Svaka transakcija bi tra`ila puno vi{e vremena i aktivnosti vezanih za prenos sredstava.). FINANSIJSKE INSTITUCIJE KOJE DJELUJU NA TR@I[TU KAPITALA 1. Danas je prosto nemogu}e zamisliti globalnu ekonomiju u kojoj je za svaku kupovinu/ prodaju potrebno izravno dati/uzeti gotovinski novac. vlasnicima obveznica i preferencijalnih dionica). 1..1.2. Podjela finansijskih institucija Finansijske institucije obavljaju funkciju kanalisanja finansijskih sredstava od strane suficitarnih subjekata ka deficitarnim. • ograni~ena odgovornost (gubici investitora su ograni~eni na visinu njegovog uloga). 19 . Ovo su samo neke od funkcija finansijskih institucija. • glasa~ka prava (vlasnici obi~nih dionica imaju pravo glasa po pitanju poslovanja kompanije.

Adnan Rovčanin, Amir Karali}

Broj u~esnika, njihova struktura i funkcije se zna~ajno razlikuju me|u nacionalnim ekonomijama, u zavisnosti od njihove razvijenosti, politi~kog ure|enja i drugih faktora. U osnovi finansijske institucije se dijele u ~etiri kategorije, i to: 1. centralne monetarno-finansijske institucije (centralna banka) 2. depozitne finansijske institucije ({tedionice) 3. nedepozitne finansijske institucije (investicioni fondovi) 4. finansijske posrednike (brokerske ku}e) Na tr`i{tu kapitala investitore razlikujemo u zavisnosti od veli~ine ulaganja, pa tako imamo institucionalne investitore i pojedina~ne. Institucionalni investitori ina~e imaju velika ulaganja, veliki broj vrijednosnih papira i konstantno su prisutni na tr`i{tu kapitala. Oni nekada i direktno daju naloge brokerima, a u~estvuju i u realizaciji blok transakcija. Pojedina~ni u~esnici su ina~e mali ulaga~i koji se na tr`i{tu pojavljuju sporadi~no sa niskim finansijskim investicijama. Centralna banka je krovna banka u nacionalnoj ekonomiji. Ona je banka banaka i spada u najzna~ajnije finansijske institucije. Njene uloge su vi{estruke i razli~ite od zemlje do zemlje. Neke od osnovnih uloga su: • emisiona funkcije (centralna banka je ovla{tena za izdavanje novih koli~ina novca, u skladu sa monetarnom politikom zemlje); • sprovo|enje monetarno-kreditne politike (eskontna politika, obavezne rezerve, operacije na otvorenom tr`i{tu — ekspanziovna i restriktivna monetarna politika); • valutna politika (stabilnost valute, kursa, likvidnosti, ravnote`e platnog bilansa, i sl.); • nadzor i kontrola rada banaka; • kreditiranje odre|enih, nacionalno interesantnih projekata.

20

INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA

U razli~itim nacionalnih ekonomijama postoje razli~ite funkcije centralnih banaka, tako u finansijskom sistemu SAD, centralna banka ima istaknutu ulogu na sekundarnom tr`i{tu kapitala (kupovina i prodaja dr`avnih vrijednosnih papira), dok u finansijskom sistemu Velike Britanije ona ima zna~ajnu ulogu u primarnoj emisiji dr`avnih obveznica (djeluje kao agent vlade). Depozitne finansijske institucije Banke predstavljaju najve}u skupinu depozitnih institucija mjereno veli~inom aktive i obavljaju funkcije sli~ne funkcijama {tednih institucija i kreditnih unija — primaju depozite (pasivu) i daju kredite (aktivu).9 Poslovanje banaka u velikoj mjeri zavisi od razvijenosti finansijskog tr`i{ta, jer omogu}ava bankama realizaciju prihoda plasiranjem vi{kova sredstava, te slu`i kao izvor sredstava u slu~aju njihovog nedostatka. Banke na tr`i{tu kapitala imaju funkciju transformisanja kratkoro~nih sredstava u dugoro~na i obratno, te dobijaju informacije koje su zna~ajne za odr`anje likvidnosti, cijene aktivne i generalno za uspje{no poslovanje banke. Ovo su koristi koje banke imaju od razvijenih tr`i{ta kapitala, me|utim, i tr`i{ta kapitala imaju velike koristi od razvijenog bankarskog sektora. Razvijeni bankarski sektor svojim velikim finansijskim potencijalom zna~ajno doprinosi razvoju tr`i{ta kapitala u smislu odr`anja likvidnosti i ubrzanja razvoja. Banke generalno mo`emo podijeliti na komercijalne i investicione, i upravo ove druge imaju vrlo zna~ajnu funkciju na tr`i{tu kapitala, jer po svom core-biznisu, unaprijed su predodre|ene za blisku saradnju sa tr`i{tem kapitala.

9

Saunders A. & Cornett M.M., Finansijska tr`i{ta i institucije, Masmedia d.o.o., Zagreb, 2006.

21

Adnan Rovčanin, Amir Karali}

Nedepozitne finansijske institucije Osiguravaju}e organizacije predstavljaju pravna lica koja osiguravaju od odre|enog doga|aja za odre|en iznos, a u slu~aju da se navedeni doga|aj desi du`ne su osiguranom licu isplatiti naknadu. Dijele se na dvije skupine, osiguravaju}e organizacije za osiguranje `ivota (osiguranje od smrti i bolesti) i imovine (osiguranje od o{te}enja, prirodnih nepogoda, kra|e i dr.). Najnoviji trendovi koji prate sektor osiguranja su: • koncentracije kapitala (merd`eri i akvizicije), • pro{irenje usluga (usluge osiguranja i bankarske usluge), • internacionalizacija (diverzifikacija rizika disperzijom na inostrana tr`i{ta). Penzioni fondovi predstavljaju danas najve}eg institucionalnog investitora na razvijenim tr`i{tima kapitala. Karakteri{e ih ogromna koli~ina kapitala, a njihovi osniva~i mogu biti kompanije, dr`ave, unije, i dr., pa u skladu sa tim razlikujemo privatne i javne fondove. Investicioni fondovi prakti~no predstavljaju posrednike, jer povla~e sredstva od individualnih investitora kojima za uzvrat ustupaju dionice fonda (shares) ili potvrde o u~e{}u u finansijskoj aktivi (units).10 U principu kupovinom ovih dionica, ili udjela u aktivi, pojedina~ni investitor kupuje znanje i sposobnost finansijskih posrednika koji upravljaju fondom, tj. koristi informacije koje finansijski posrednik ima, a koje, ako bi sam ulagao u vrijednosne papire na tr`i{tu kapitala, ne bi imao. Naravno, na ovakav na~in ulaganja se smanjuje rizik, ali i potencijalna dobit.

10

Saunders A. & Cornett M.M., Finansijska tr`i{ta i institucije, Masmedia d.o.o., Zagreb, 2006.

22

INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA Grafikon 6. Odnosi u~esnika investicionog fonda: Upravlja ulaganjem Fond Provizija Obezbje|uje dohodak i provizije Odluka o emisiji i otkupu akcija Obezbje|uje aktivu Upravlja~ka kompanija Kontrola postoje}ih akcija Kontrola ulaganja i upravljanja Depozitari Dohodak informacije Emisija akcija Investitori Restitucija akcija Informacije Ulaganje kontrola 23 .

24 . mogu}e je izvr{iti na dva na~ina: direktno i posredno. • Prema proviziji koju pla}aju investitori (optere}eni i neoptere}eni fondovi). 1. socijalno odgovorni. Amir Karali} Investicione fondove mo`emo podijeliti na osnovu vi{e kriterija: • prema na~inu kupovine i povla~enja sredstava iz fonda (otvoreni i zatvoreni). • [tedionice koje sredstva prikupljaju emisijom vrijednosnih papira.2. skuplji je i u modernim ekonomijama je gotovo izi{ao iz upotrebe. koje u sebi sadr`e i prijenos finansijskih sredstava. • Brokeri i dileri — finansijski posrednici koji djeluju na tr`i{tu kapitala (brokeri: u tu|e ime. fondovi koji ula`u u hibridne vrijednosne papire i fondovi koji djeluju na tr`i{tu novca. Kod direktnog na~ina prenosa finansijskih sredstava. • prema vrsti ulaganja (fondovi koji ula`u u vlasni~ke vrijednosne papire. fondovi koji ula`u u dugovne vrijednosne papire. • prema motivima (indeksni. za svoj ra~un. Ekonomske funkcije koje obavljaju finansijske institucije Obavljanje poslovnih i drugih aktivnosti. na tr`i{tu kapitala djeluju: • Finansijske kompanije (kao emitenti vrijednosnih papira ili kao investitori na tr`i{tu kapitala) • Venture kompanije/fondovi ~ija je uloga povezivanje u~esnika u lancu obezbje|enja realizacije kapitalnih ulaganja. hipotekarne zaloge i druge vrijednosne papire. me|unarodni. a nakon toga ih plasiraju u nekretnine. za tu|i ra~un.Adnan Rovčanin. a investitori o~ekuju dobru zaradu.). prihoda i rasta i uravnote`eni).u svoje ime. multifondovi. dileri. neoporezivi. fondovi rasta i prihoda. pri ~emu poduzetni~ke kompanije dobiju kapital na osnovu dobrih projekata.2. • prema ciljevima (rastu}i. proces traje dosta dugo. granski. Osim navedenih finansijskih institucija.

prenosnika sredstava od suficitarnih subjekata ka deficitarnim. koje igraju ulogu intermedijatora. naprotiv. U nastavku je dat prikaz indirektnog prenosa finasnijskim sredstava. Njihova uloga nije svedena samo na prosto prebacivanje sredstava sa jednog ra~una na drugi. Prenos finansijskih sredstava indirektnim putem Korisnici sredstava FI (brokeri) Dobavlja~i sredstava FI (transformacija aktive) Finansijska potra`ivanja (vlasni~ki i du`ni~ki vrijednosni papiri) Finansijska potra`ivanja (depoziti i police osiguranja) Ekonomske funkcije koje obavljaju finansijske institucije mo`emo podijeliti na dvije vrste: • ekonomske funkcije koje su namijenjene pojedina~nim i institucionalnim ulaga~ima i • ekonomske funkcije koje djeluju na finansijski sistem u cjelini. to je najjednostavnija i samo operativna funkcija. Grafikon 7.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA Indirektan prenos finansijskih sredstava je omogu}en postojanjem finansijskih institucija. 25 . Ostale funkcije su u stvari razlog za{to pojedinci i kompanije prilikom obavljanja svojih transakcija taj dio prepu{taju finansijskim institucijama.

Finansijske institucije. Njegova ulaganja nisu velika tako da ni ne podnose velike popratne tro{kove. Zato se kao dobro rje{enje vidi ulaganje u finansijske institucije koje izdaju vlastite vrijednosne papire. Njih diktiraju trendovi koji se javljaju na tr`i{tima kapitala. dionice i sl. mali ulaga~i u~estvuju u kupovinama na sekundarnom tr`i{tu kapitala. Kao rje{enje se mo`e vidjeti grupisanje sredstava malih ulaga~a. prilikom ~ega kupuju vrijednosne papire od korisnika sredstava (hipotekarni krediti. Na taj na~in.Adnan Rovčanin. Najbitniji razlozi anga`oanja finasijskih institucija su: 1. sve do nivoa kada tro{kovi nadzora ne ~ine veliki procenat ulaganja. {to je omogu}eno i ~injenicom da ima u igri ve}i ulog od bilo kojeg drugog pojedina~nog ulaga~a. Ovakav na~in ulaganja je dosta sigurniji iz dosta razloga. Me|u najbitnijim su ti da je finansijska institucija u mogu}nosti da zaposli stru~njake iz oblasti nadzora koji }e sa ve}om stru~no{}u prikupiti informacije i nadzirati aktivnosti krajnjeg korisnika. Ovi vrijednosni papiri ~esto imaju osobine likvidnosti koje su bolje od atributa primarnih vrijednosnih papira. Amir Karali} Usluge koje su namijenjene pojedina~nim i insitucionalnim investitorima se stalno mijenjaju. a koje djeluju aktivno na sekundarnom tr`i{tu kapitala. Tro{kovni nadzor Pojedina~ni investitor se prilikom kupovine vrijednosnih papira suo~ava sa velikim tro{kovima provo|enja nadzora rada emitenta vrijednosnih papira. ali posredno preko finansijskih institucija. Me|utim. koje finansiraju prodajom vlastitih vrijednosnih papira pojedina~nim investitorima. Likvidnost i rizici promjene cijene Finansijske institucije imaju ulogu pretvara~a aktive. 2.). a istu kupovinu finansiraju izdavanjem vrijednosnih papira suprotnih osobina. te trendovi koji nastaju kao rezultat globalizacijskih procesa. Ovo je mogu}e samo zahvaljuju}u sposobnosti finansijskih institucija da vr{e diverzifikaciju rizika (sposobnost ekonomskog 26 . ovo je skoro nemogu}e posti}i samostalnim radom na udru`ivanju malih ulaga~a. dakle kupuju vrijednosne papire koje imaju karakteristiku ni`e likvidnosti i ve}eg rizika.

o. Zagreb. tako da finansijske institucije mogu. 2006. 11 Saunders A. reducirati rizik svog portfolia. Diverzifikacija rizika je mogu}a sve dok dobit od razli~itih ulaganja nije savr{eno pozitivno uskla|ena. Masmedia d. disperzijom svojih ulaganja u brojnu aktivu. Finansijska tr`i{ta i institucije. 27 .o.M.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA subjekta da smanji rizik dr`e}i ve}i broj vrijednosnih papira u portfelju11)... & Cornett M. u velikoj mjeri.

.

POGLAVLJE 2 INVESTICIJSKO BANKARSTVO — POJAM I KARAKTERISTIKE .

.

brokera i dilera. ali prisutnost `ivog sekundarnog tr`i{ta pove}ava likvidnost finansijske aktive i zbog toga pobolj{ava kvalitetu primarnog ili direktnog tr`i{ta za vrijednosnice.1.str. industrija vrijednosnih papira je uspostavila ~itavu mre`u trgova~kih i posredni~kih ku}a u vidu investicijskih bankara. bilo u funkciji dilera ili brokera. 26 31 . bez obzira bili oni institucionalni ili individualni. Klju~nu ulogu za funkcionisanje tr`i{ta kapitala imaju finansijski posrednici. Investicijske banke pru`anjem usluga potpisivanja.John M. 12 Vidjeti {ire u: Van Horne. ali sigurno najva`niju aktivnost u spektru svog poslovanja. INVESTICIJSKO BANKARSTVO — KARAKTERISTIKE I ZNA^AJ Tr`i{te kapitala je prirodno okru`enje za vrijednosne papire dugoro~nog karaktera.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA II INVESTICIJSKO BANKARSTVO — POJAM I KARAKTERISTIKE 2. Osim institucionalnih investitora. te nastojanje institucionalnih investitora da ulo`e svoje slobodne fondove u te vrijednosne papire s druge strane. Zagreb.: Osnove finansijskog mened`menta. distribucije. investicijske banke odr`avaju i pove}avaju utr`ivost vrijednosnih papira. opredjeljuju logiku anga`ovanja investicijskih banaka u ovom poslu. James C. 2002. Svojom ulogom u postupku potpisivanja i plasmana vrijednosnih papira. investicijske banke omogu}uju da ti vrijednosni papiri {to prije na|u put do investitora./ Washowicz .Jr. Mate. kao bitnih u~esnika na ovom tr`i{tu. te trgovine vrijednosnim papirima ne obavljaju isklju~ivu i jedinu. Permanentnim djelovanjem putem kupoprodajnih operacija na sekundarnom tr`i{tu.12 Transakcije na sekundarnom tr`i{tu mogu biti motivirane i nastojanjima da se ostvari profit stalnom kupovinom i prodajom vrijednosnih papira prema odre|enim o~ekivanjima promjena cijena tih vrijednosnih papira. dionice i obveznice. Potrebe korporacija da putem emisije vrijednosnih papira do|u do nov~anih sredstava neophodnih za dugoro~ne investicione projekte s jedne strane. Transakcije na tom tr`i{tu ne pove}avaju ukupni iznos finansijske aktive u prometu.

/ MacDonald.Adnan Rovčanin. te ostalih emitenata na primarnom tr`i{tu i pru`anje brokersko dilerskih usluga na sekundarnom tr`i{tu vrijednosnih papira. Revicon.1. Addison Wesley. Cijeli ovaj koncept funkcioni{e uz aktivnu ulogu investicijskih banka.13 Ovom definicijom su. 138 32 . Scott B. koje svojim aktivnostima omogu}uju njegovu realizaciju. koji su tako|e dio sekundarnog tr`i{ta. str.: International Banking — Text and Cases. vlada. To bi u osnovi bila {ira definicija investicijskog bankarstva. 2003. Pojam investicijskog bankarstva Konvencionalno se pod pojmom investicijskog bankarstva podrazumijeva preuzimanje i prodaja vrijednosnih papira industrijskih i drugih kompanija. Likvidnost sekundarnog tr`i{ta vrijednosnih papira bitan je faktor iskori{tenja investicijske {tednje. U tom smislu i primarno i sekundarno tr`i{te predstavljaju nerazdvojne cjeline ~iji je osnovni zadatak dovesti kapital u poslovne subjekte uz najni`u mogu}u cijenu odnosno najni`e tro{kove. obuhva}eni svi poslovi od pripreme same emisije pa do distribucije. ustvari. U`a definicija ozna~ava investicijsko bankarstvo kao posredovanje pri emisiji vrijednosnih papira i uop{te finansijsko posredovanje prilikom finansiranja projekata. ne smijemo zaboraviti transakcije vezane za poslove arbitra`e. tako da }e svojim aktivnostima utjecati na izjedna~avanje tih cijena. 2. Amir Karali} Naravno. ^etiri funkcije su sr` aktivnosti investicijskog bankarstva:14 13 14 Vidjeti {ire u: Orsag. odnosno prodaje vrijednosnih papira krajnjim kupcima odnosno investitorima. 41 Vidjeti {ire u: Hughes . U ovom poslu. investicijski bankari i ostali specijalisti nastoje iskoristiti prilike postojanja razli~itih cijena istih vrijednosnih papira na razli~itim tr`i{tima. Upravo ovo poglavlje }e objasniti kako investicijske banke obavljaju svoju zada}u na tr`i{tu vrijednosnih papira.1. str. 2002. Jane E. Silvije: Vrijednosni papiri. Sarajevo.

finansijsko premo{}avanje (bridge financing) — otplata dugoro~nog zajma kratkoro~nim. korporativno restrukturiranje. Morgan Chase & Co. te savjetodavni honorari. a to su aktivnosti prikupljanja prihoda i aktivnosti podr{ke. • usluge savjetovanja (advisory services).2 biliona $ i prisutna 15 Popularni i ~esto kori{teni naziv za investicijske banke 33 . finansijski in`enjering. koji ih `ele kupiti ili prodati. kao jedna od najstarijih finansijskih institucija na svijetu i vode}a institucija u pru`anju finansijskih usluga u SAD-u.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA • potpisivanje (underwriting) i prodaja (selling) dionica i obveznica investitorima. J. Pod aktivnostima podr{ke podrazumijevaju se obra~un.P. prihodi od glavnih transakcija (trgovanje i investiranje). poslovi na sekundarnom tr`i{tu. prihodi od provizija i upravljanja imovinom. zajam. projektno finansiranje. Prodaja odnosno pru`ane svih uobi~ajenih usluga savjetovanja za velike kompanije i vlade. interno finansiranje i informacijske usluge.. dodatni teku}i poslovi. derivati). Firme na Wall Street-u15 ostvaruju svoje prihode od djelatnosti koje su naprijed navedene. finansijski in`enjering (prepakiranje i prodaja zero — coupon obveznica. vrijednosni papiri osigurani hipotekarnim pravom i drugi vrijednosni papiri osigurani imovinom. Tako na primjer. U prvu kategoriju spadaju: aktivnosti kreiranja primarnog tr`i{ta. • trgovina devizama. U {irem smislu. glavni doprinosi ostvarenja neto prihoda investicijskih banaka su prihodi od primarnih poslova investicijskog bankarstva (funkcija potpisivanja emisije vrijednosnica). rizi~ni kapital i konsalting. posjeduje imovinu u vrijednosti 2. Oni obuhvataju: investicijski menad`ment (upravljanje aktivom). • stvaranje tr`i{ta (making markets) novoizdatih vrijednosnih papira za investitore. druge aktivnosti prikupljanja prihoda poput usluga savjetovanja. trgova~ko bankarstvo (merchant banking). • tzv. investicijski menad`ment. Me|utim. funkcije investicijskih banaka mogu biti podijeljene u dvije glavne kategorije.

Kratak istorijat razvoja investicijskog bankarstva Kao prva investicijska banka javlja se izvjesna ^ika{ka firma. koji su nov~ana sredstva prikupljali od njima poznatih pojedinaca.365 180.societe.36 15.P.1.372 Izvor: Podaci preuzeti sa: http://www.Adnan Rovčanin.483 168. Naravno.14 4.74 8. Finansijski pokazatelji J. ovaj zaklju~ak se odnosi na period prije pojave svjetske ekonomske recesije. Do ovog perioda kompanije su sredstva koja su im bila neophodna za investicijske aktivnosti nastojale prikupiti putem odgovaraju}ih posrednika ili agenata.437 22.16 Pregled finansijskih pokazatelja ove globalne kompanije mo`e se uo~iti iz sljede}e tabele. ovi posrednici su zamijenjeni 16 http://www. koja je pogodila i ovu mo}nu kompaniju.218 14. 2.667 2007 71. godine. {to je bio krajnje nesiguran i neizvjestan posao.444 174.org/fiche-societe/ fiche. Amir Karali} je u vi{e od 60 zemalja svijeta.097 7.opesc.php?entreprise=JPMC Iz tabele se vidi da je vrijednost EBITDA iz godine u godinu u porastu.2. kao i sami prihodi i neto dobit.com/cm/Satellite?c=Page&cid=1159304834085&pagename=jpmc /Page/New_JPMC_Homepage 34 . Vremenom.533 13. osnovana 1880.968 2005 54. Financial data in $ millions Year Revenue EBITDA Net Income Employees 2004 43.847 2006 61.466 160.jpmorganchase. Morgan Chase & Co. a koja je bila u vlasni{tvu Harris i Forbes-a. Tabela 1.

kao i razvoj sekundarnog tr`i{ta vrijednosnih papira. kada dolazi i do formiranja bankarskih firmi. iako su znale za to. uz asistenciju J. kada je do{lo do berzanskog sloma i uop{te kolapsa tr`i{ta vrijednosnih papira. od strane Kongresa: • 1933. Tako je do{lo do izglasavanja dva dobro poznata zakona.P. koji su svojim aktivnostima omogu}ili bolje prikupljanje kapitala. izme|u investitora. sve do 1929. Zakon o vrijednosnim papirima i Zakon o bankama (Glass — Steagall Act) • 1934. godine. koja je bila prethodnica berzanskom slomu. i onih kojima su ta sredstva bila potrebna (razni poslovni subjekti). itd. godine. tj. godine. Ovaj zakon zahtjeva potpuno i transparentno izno{enje svih va`nih informacija investitorima. Dakako u tom periodu se de{avaju i prvi poslovi spajanja i akvizicija. Investicijsko bankarstvo je bilo u punoj ekspanziji razvoja i imalo je tendenciju rasta. ovome trebamo dodati i veliku ekspanziju kredita komercijalnih banaka. tj. To je bio period s kraja XIX i po~etak XX vijeka. te garantima kompanije. Jedan takav primjer na samom po~etku XX vijeka jeste spajanje u vrijednosti ve}oj od milijardu dolara.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA trgovcima dionica. koji je opet uvukao i ameri~ku i svjetsku ekonomiju u ekonomsku krizu. prihva}ena je ocjena da je uzrok tog kolapsa bio povezan sa ~injenicom da su velike banke vr{ile preuzimanje i distribuciju vrijednosnih papira slabih kompanija (njihovi podaci nisu bili obznanjeni). 35 .Morgana. podatke o vrijednosnim papirima koji treba da se emituju. Na osnovu odre|enih i iscrpnih ispitivanja. koje djeluju kao berzanski posrednici. Ovaj zakon je regulisao i podno{enje registracijske izjave kod Savezne vlade. Zakon o tr`i{tima vrijednosnih papira — zakon o berzama Zakon o vrijednosnim papirima (1933 Act) — predstavlja prvi savezni propis koji se bavi prodajom novih vrijednosnih papira javnosti. Naravno. {to je za krajnji ishod imalo osnivanje korporacije „United Steel Corporation“. finansijske izvje{taje. javnosti. subjekata koji su posjedovali finansijska sredstva. podatke o vlasnicima. pri ~emu su investitori (prvenstveno misle}i na {iroku publiku) ostali prevareni. Te informacije sadr`e op{te podatke o emitentu. budu}i da su sredstva ulo`ili u te bezvrijedne vrijednosnice. u kojima posreduju investicijske banke.

Beograd. Tim zakonom je ukinuto pravo komercijalnim bankama da pla}aju kamatu na depozite po vi|enju. Ovim zakonom investicijske banke su po~ele da se udru`uju u sindikate radi preuzimanja i distribucije vrijednosnih papira. Ovi zakoni su i doneseni da bi se upotpunio sistem trgovine vrijednosnicama. doneseno je i niz drugih zakona koji su uslijedili godinama poslije. Komisija se sastoji od pet javnih slu`benika. str. Amir Karali} Zakon o bankama (Glass — Steagell Act ili The Banking Act) je zakon koji je razdvojio investicijsko od komercijalnog bankarstva. investicijskih fondova. nadgleda ispravnost poslovanja svih berzi. tako|e. dok je 1970. Zakon o investicionim savjetnicima (1940). me|u kojima }emo ista}i neke: Zakon o javnim komunalnim kompanijama (1935).Adnan Rovčanin. Pored ovih temeljnih zakona kojima se reguli{e rad investicijskih i komercijalnih banaka te tr`i{ta kapitala uop{te. Filozofija regulative i djelovanja SEC-a temelji se na na~elu potpunog otkrivanja podataka o emitentu vrijednosnih papira.17 Interesantno je spomenuti i SEC 17 Vidjeti {ire u: Jovanovi}. te svih onih koji su uklju~eni u trgovanje i izdavanje vrijednosnih papira. jer su bile institucionalno odvojene. investicijskih banaka. te je uveden Regulator Q — kojim se odre|ivala najvi{a kamatna stopa na depozite. koja }e primjenjivati ova dva spomenuta zakona koja su vezana za vrijednosne papire.pravna razmatranja. Primarni cilj ove dr`avne institucije je za{tita investitora i provo|enje zakona koji reguli{u industriju vrijednosnih papira. Zakon o upravljanju portfoliom (1939). Zakon o investicionim kompanijama (1940). postavljenih sa odobrenjem predsjednika SAD. koja se bavi osiguranjem pojedina~nih bankarskih depozita. Razlog tome je {to nisu vi{e mogle da direktno koriste sredstva komercijalnih banaka. Neboj{a: Emisija vrednosnih papira . te uspostavio Federal Deposit Insurance Company. te brokersko-dilerskih firmi. a predsjednika SEC-a postavlja direktno predsjednik dr`ave. kao samostalnu regulatornu agenciju.23 36 . godine donijet Zakon o za{titi ulaga~a. investicionih savjetnika. Osim toga Komisija. Zakon o tr`i{tima vrijednosnih papira (Securities Exchange Act of 1934 ili 1934 Act) stvara Komisiju za vrijednosne papire (Securities and Exchange Comision). 2001. te da bi se za{titili ulaga~i.

kako vidimo. To zna~i da ameri~ke kompanije. postaje likvidnije. Ova promjena odnosi se na ukidanje zakonske separacije investicijskih banaka. Milutin: Bankarstvo. 2001. dakle.: Osnove financijskog mened`menta. uzet je iz primjera SAD-a. Zagreb. Beograd. Merrill Lynch. te sa osiguravaju}im dru{tvima. dok u ostalim razvijenim ekonomijama prevladava univerzalni tip bankarstva./Wachowicz. Evrope i Japana i njih predvode integrisane finansijske institucije.propis koji dopu{ta preprodaju vrijednosnih papira stvorenih na tr`i{tu privatne prodaje drugim institucijama. Credit Suisse. kao i strane kompanije. Union Bank of Switzerland (UBS). John M. Deutsche Bank. 538 20 Op{irnije vidjeti: ]irovi}.20 Historijski razvoj investicijskih banaka.19 Iako je razvoj tr`i{ta euroobveznica filijala ameri~kih banaka u inostranstvu omogu}io da u|u u poslove investicijskog bankarstva. Na taj na~in tr`i{te se pro{iruje i.. 19 Vidjeti {ire u: Van Horne. koje su dobile pravo da mogu da se anga`uju u svim oblicima finansijske aktivnosti. stvorena institucionalna osnova za integraciju (putem fuzija i akvizicija) komercijalnih banaka sa investicijskim bankama. poput Citigroup Inc. Mate. i nekoliko 18 Velike institucije (kvalificirani kupac) — smatra se ona koja ima najmanje 100 miliona dolara ulo`enih u vrijednosne papire. komercijalnih banaka i osiguravaju}ih kompanija. Ove institucije su se pojavile tokom 90-tih godina pro{log vijeka. gdje bankarske firme obavljaju kako poslove komercijalnog tako i investicijskog bankarstva. str. {to je u zadnje vrijeme slu~aj i u SAD-u. tako da velike institucije18 mogu dalje prodavati te vrijednosne papire drugim velikim institucijama. ipak je Zakon iz 1999. koje predstavljaju pandan svjetskog tr`i{ta kapitala. Morgan Stanley Dean Witter. Goldman Sachs. str. {to je jo{ va`nije. Zakon je dozvolio formiraje «finansijskih holding kompanija«. koje su do tada kupci morali dr`ati u svom portfelju dvije godine prije dozvoljene trgovine.Jr. Bridge company. James C. mogu da emituju obveznice i dionice na tr`i{tu bez prethodnog postupka registracije javnog tr`i{ta. Ovim je.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA Rule 144A . Glavni akteri u me|unarodnom investicijskom bankarstvu su iz SAD-a. 2002. 277 37 . uveo radikalnu institucionalnu promjenu u ameri~kom finansijskom i bankarskom sistemu.

a zatim i u Aziji.g. Ulazak na jedinstveno tr`i{te u 1992. godini i stvaranje jedinstvene evropske valute u 1999. 2. banke poput Goldman Sachs. Lehman Brothers i Credit Suisse First Boston su uspostavile globalnu prodajnu mre`u trgovaca.investicijsko bankarskom biznisu. Da bi radile na me|unarodnom . Savremeni trendovi u investicijskom bankarstvu Zahvaljuju}i razvoju informacionih tehnologija i velikoj emisiji vrijednosnih papira od strane dr`ave i kompanije. kao prvo u Evropi. posebno u Francuskoj. Tokija. iako su najja~e. Novom Zelandu. Izvan Evrope. Sve je ovo pomoglo stimulisanju ve}eg nivoa aktivnost tr`i{ta kapitala. Pariza. {to se u krajnjoj instanci i odrazilo na njihov nagli rast i njihovu sada{nju prednost nad komercijalnim bankama. kreirao je institucionalni okvir za regulativu tr`i{ta vrijednosnih papira i donio je zna~ajne promjene na londonskom tr`i{tu dionica. unaprijede unutra{nje veze me|u svojim tr`i{tima i usmjere pravolinijski svoje operativne procedure. analiti~ara i istra`iva~a tr`i{ta.Adnan Rovčanin. {to je koristilo poslovnim operacijama investicijskih banaka. koji je rezultat dono{enja Financial Securities Act iz 1986. Njema~koj. Londona. Ameri~ke firme. „Big Bang“ u Velikoj Britaniji. pri ~emu su investicione banke uspijevale da ostvare veliki dio profita. Buenos Airesu. Mo`emo re}i da je investicijsko bankarstvo sigurno postalo vi{e internacionalno posljednjih godina. Ovo je tako|e zna~ilo. kao i mogu}e urede u Meksiko Cityju. da bi ozbiljno konkurisale u oblasti internacionalnog investicijskog bankarstva. Hong Konga i Singapura. Kanadi. mjere liberalizacije tr`i{ta kapitala su uvedene u Australiji. velikim dijelom zbog liberalizacije tr`i{ta kapitala. Glavni 38 . firme moraju uspostaviti urede na takvim lokacijama poput Njujorka. ipak nisu i jedine firme u ovom poslu. Sao Paulu ili u Bombaju.1. Italiji i [vicarskoj. bankara.3. desile su se vrlo intenzivne promjene u posljednjem desetlje}u. godini omogu}ilo je evropskim tr`i{tima dionica da nadograde svoju tehologiju. te krajem pro{log i po~etkom novog vijeka u Japanu i Koreji. te eksperata u uredima neophodnih da vode sofisticirane kompjuterske sisteme.. Amir Karali} drugih. Londonski Big Bang su slijedili sli~ni potezi {irom Evrope.

INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA

trendovi u investicijskom bankarstvu na kraju XX vijeka su globalizacija finansijskih tr`i{ta, ve}a koli~ina novca koji ide na internacionalna tr`i{ta, djelimi~no od rasta penzionih fondova u Sjedinjenim dr`avama, Kanadi, Evropi i Japanu, ponovno uklju~ivanje komercijalnih banaka u poslove investicijskog bankarstva i rastu}i naglasak na finansijske inovacije koje pokre}e tehnologija. Ovi trendovi, tako|e, pokazuju i ve}u konsolidaciju u ovom segmentu finansijske industrije. Ta konsoldacija se ostvaruje putem integracionih procesa (spajanje i preuzimanje). Tako, na primjer, Citigroup je formiran od Citibank, Travelers Insurance i Salomon Smith Barney. Ovdje, tako|e, mo`emo spomenuti i preuzimanja ameri~kih institucija od strane evropskih banaka kasnih 1990-ih i ranih 2000-ih, kao {to su slu~ajevi Credit Suisse First Boston kupovine Donaldsona, Lufkin&Jenrette, UBS-ove kupovine Paine Webbera, i Dresdner Bank-ine kupovine Wasserstein Perella & Co.21 U isto vrijeme, investicijsko bankarstvo se suo~ava sa dosta te{kim izazovima. Investicijske banke su nekada zara|ivale zna~ajne profite kao posrednici, spajaju}i kupce sa prodavcima i napla}uju}i honorare za te usluge. Sa napredovanjem kompjuterske tehnologije i globalnih informacijskih mre`a, uloga posrednika je opala i vjerovatno }e se i vi{e smanjivati. Veliki investitori te`e da unaprijede svoje informacijske mre`e i zaobi|u, gdje je to mogu}e, provizije investicijskim bankama. Rastu}i broj berzi, poput Arizona berze i Britanskog Tradepoint-a , ustvari, dozvoljavaju fond menad`erima opciju trgovanja vrijednosnim papirima direktno jedni sa drugima. Sve ovo je zna~ilo da investitori, poput fond - menad`era, zahtijevaju vi{e usluga od investicijskih banaka za manje novca. Ovi trendovi, kona~no, uti~u na smanjenje profitnih margina. Dodatni faktor, nasuprot smanjenju profitnih margina, je taj da su mnoge komercijalne banke voljne da se oku{aju u investicijskom bankarstvu. Valovi nove konkurencije od strane komercijalnih banaka su izazvali ve}e tro{kove osoblja za investicijske banke, posebno za dobre trgovce i analiti~are istra`ivanja. Investicijske banke su prisiljene da donose te{ke odluke

21

Op{irnije vidjeti: Hughes, Iane E./MacDonald , Scott B.: International Banking- Text and Cases, Addison Wesley, 2002. str. 159

39

Adnan Rovčanin, Amir Karali}

o raspore|ivanju resursa. U nekim slu~ajevima, profitabilnija strana biznisa je pomogla u subvencioniranju nekih od manje profitabilnih poslovnih tokova. Ovo se radi da bi se odr`ao puni opseg usluga investicijske banke koje klijenti mogu zahtijevati, posebno kako se potrebe klijenata mijenjaju tokom vremena. Drugi trend u investicijskom bankarstvu je razvoj evropskih tr`i{ta vrijednosnih papira zbog prebacivanja na jedinstvenu evropsku valutu - euro. [esnaest zemalja koje su usvojile euro otvaraju mogu}nost za razvoj biznisa u velikom broju oblasti. Prvo i najzna~ajnije, euro }e vjerovatno dozvoliti produbljivanje finansijskih tr`i{ta, pomognuto uskla|ivanjem poreznih politika i regulatornih mehanizama. Ruku pod ruku s ovim je do{la i deregulacija finansijskog tr`i{ta, na na~in da je ukinut intervenionisti~ki pristup od strane dr`ave, koja je u cilju regulacije finansijskog tr`i{ta odre|ivala osnovne uslove poslovanja na tr`i{tu (plafoniranje kamatnih stopa, ograni~avanje konkurencije i sl.). Sve ovo pru`a plodne mogu}nosti za evropske i druge investicijske banke, voljne i sposobne u ponudi svojih usluga upravljanja aktivom. Dodatno, jedinstvena valuta i korporativne reforme u velikom broju zemalja, podsti~u razvoj evropskih tr`i{ta visokog prinosa22. Investicijske banke se suo~avaju sa te{kim odlukama po~etkom novog vijekka. Kako su one subvencionisale neprofitabilne biznise sa profitima onih zdravijih da bi odr`ale svoj {iroki opseg usluga, morale su smanjiti profitne margine ili preuzeti ve}e rizike. Smanjenje tro{kova ili pak njihovo odr`avanje na istom nivou, kao i pru`anje specijaliziranih usluga, je jedan od puteva kojim investicijske banke nastoje da se suprotstave konkurenciji, posebno iz reda komercijalnih banaka. Stoga, investicijske banke s jedne strane nastoje da ostvare {to ve}u profitabilnost uz prihvatljiv nivo rizka, a s druge strane da se odupru sve ja~oj konkurenciji komercijalnih banaka. Konsolidacija }e pru`iti grupi ve}ih i vode}ih globalnih aktera bolje zarade, ali oni }e i dalje biti u okru`enju jake konkurencije, kao i u stalnim promjenama. Sve ovo ukazuje na te{ko}e i opasnosti sa kojima se susre}u investicijske banke posebno

22

Reforme korporativnog upravljanja se odnose na novoprimljene dr`ave u EU.

40

INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA

zadnjih godina. Uprkos tome, velike investicijske banke ulaze u poslove komercijalnih banaka putem integracionih procesa, {to ustvari predstavlja mije{anje ove dvije vrste poslova, ta~nije uspostavljanje univerzalnog tipa bankarstva na globalnom nivou. Kao ilustraciju ove tvrdnje, navodimo primjer J.P. Morganove kupovine Bank One, {este po veli~ini banke u SAD-u i tre}eg po veli~ini izdavaoca kreditnih kartica. Ovom kupnjom JP Morgan je ostvario bolji balans svojih zarada izme|u pravnih (korporacija) i fizi~kih (individualni korisnici) klijenata. I pored rekordne godi{nje dobiti od investicijskog bankarstva od 3,7 mlrd. $ i porasta za 183%, profit J.P. Morganovi postoje}ih filijala, hipoteka te poslova sa kreditnim karticama su porasli za 23% ili za 56 mil.$.23 Iz ovoga slijedi zainteresovanost J.P. Morgana za ulazak na podru~ja komercijalnog bankarstva. Integracijom komercijalnih i investicijskih banaka smanjit }e se konkurentske opasnosti, te ostale pote{ko}e {to }e novonastale subjekte u~initi mo`da najja~im finansijskim institucijama na svijetu. Najve}e svjetske investicijske banke koje posluju u SAD prikazane su u narednoj tabeli sa odgovaraju}im pozicijama.24
Tabela 2. Najve}e svjetske investicijske banke u SAD-u
iznosi su izraženi u milionima USD

Prihod
Banka Citigroup American Bank JP Morgan Wachovia Bank Wells Fargo 2006 27.187 22.691 18.277 6.657 5.711 2005 % 2006 7.127 6.792 3.674 1.982 1.357

Neto dobit
2005 % 2006

ROE
2005 22,30% 7,86% 18,00% 14,13% 19,59% 2006

ROA
2005 2,04% 0,31% 0,61% 1,31% 1,72%

23.863 113,93% 20.600 110,15% 14.613 125,07% 5.747 115,83% 5.272 108,32%

6.895 103,36% 6.398 106,39% 3.673 100,03% 1.719 115,30% 1.227 110,57%

18,80% 9,27% 18,00% 14,36% 19,65%

1,98% 0,30% 0,57% 1,34% 1,75%

23

Izvor: by David Wells: US banks reap benifits of rise in confidence, Financial Times 22. January. 2004. 24 Vidjeti {ire u: Hughes, Iane E./MacDonald , Scott B.: International Banking- Text and Cases, Addison Wesley, 2002. str. 159

41

Grafikon 8. do 2008. Amir Karali} Investicione banke su ve}inom internacionalne kompanije koje su pro{irile svoje poslovanje na druge dr`ave otvaranjem filijale.25 Na sljede}em grafikonu dat je pregled prihoda od korporativnog finansiranja i usluga savjetovanja po kvartalima od 2005. market report — first quarter 2008. prihodi od korporativnog finansiranja i usluga savjetovanja pali su za 74%. str 12 42 . Me|utim.Adnan Rovčanin. jer se investicioni poslovi javljaju u svim prisutnim djelatnostima u svjetskoj privredi i glavni su pokreta~ i generator prihoda svake multinacionalne korporacije. akvizicijom ili kupovinom jednog dijela dionica neke strane banke. may 2008. Procesi globalizacije su kod investicionog bankarstva najizra`eniji. u mlrd US$. usljed krize koja je pogodila finansijaka tr`i{ta diljem svijeta. Pregled prihoda 25 BCG Investment benking and capital markets.

njihov uspjeh le`i u ~injenici da su mnogi od uposlenika koji rade u ovim manjim investicijskim bankama predhodno radili u ve}im. potpisivanja. Firma je razvila tri linije biznisa: (1) savjetovanje globalne baze klijenata po pitanjima korporativne strategije. U Firist Boston-u je tim investicijskih bankara pod vodstvom Bruce Wasserstein-a i Joseph Perella-bio izuzetno uspje{an. Va`no je naglasiti da se manjim bankama pripisuje odre|ena „mistika“. je postala privla~na imovina ve}im investicijskim bankama.g.4. u{li su u pregovore sa Dresdner Bank koja bi preuzimanjem ove firme dopunila svoje operacije investicijskog bankarstva. posebno evropskim investitorima koji su se `eljeli pro{iriti na ameri~kom tr`i{tu.1. Wasserstein Perella & Co. dok su manje investicijske banke specijalizirane za nekoliko odabranih usluga. uprkos tome. Tako. (2) uklju~ivanja u specijalizirana istra`ivanja. Ova banka upravo je i osnovana na na~in da su dva bankarska stru~njaka (Wasserstein i Perella) odlu~ila da napuste First Boston i da samostalno nastave svoje poslove spajanja i preuzimanja. U februaru 1988. Sa bazom klijenata od Fortune 500 kompanija. dosta uspje{no odr`avaju vezu sa bar jednom od ve}ih firmi da bi ostale efektivne.g. U 2000. oni su napustili ve}u banku zbog razlika u raspodjeli pripadaju}ih prihoda. Wasserstein Perella & Co.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA 2. Naravno. prodaja imovine. velike investicijske banke u svojoj ponudi uklju~uju sve usluge. restrukturiranja i korporativnog finansiranja.. prodaje i trgovanja vrijednosnim papirima poput dionica i obveznica i (3) upravljanje investicijskim fondovima i proizvodima koji tra`e superiorne riziku-prilago|ene povrate investitorima. Osnovne karakteristike investicijskih banaka Investicijske banke pru`aju {irok asortiman usluga. godini. Radi ilustracije navodimo primjer investicijske banke Wasserstein Perella & Co. Wasserstein i Perella tr`i{tu su ponudili usluge strate{kih savjeta krojenih prema zahtjevima klijenata te usluge za korporacije i investitore {irom svijeta.. 43 . odr`avaju}i u toku va`nost veza u svijetu investicijskog bankarstva.. spajanja i preuzimanja. U 1987. budu}i da rade u visoko konkurentnom okru`enju i.

3. Amir Karali} 2. konglomerat jedinice. {to ovisi o veli~ini banke. globalne multifunkcionalne banke poput Morgan Stanley Dean Witter (koje obavljaju sve poslove investicijskog bankarstva za komitente {irom svijeta. Addison Wesley.140 44 . ali je vremenom u broju zna~ajno opalo. U {irem smislu. Londonu. Scott B.).000 zaposlenih)26 i manje banke. partnerstvo. Tako postoje velike.: International Banking. postoje tri organizacione strukture u investicijskom bankarstvu: 1. Investicijska banka u ovom smislu je preuzeta od strane neke odre|ene institucije.5. 2. Tako da je Goldman Sachs-om jedna od posljednjih velikih banaka koje imaju ovu strukturu. i ono {to vrijedi u jednoj banci mo`da ne}e vrijediti u drugoj. dioni~ko dru{tvo./MacDonald .1. Hong Kongu i u drugim ve}im svjetskim centrima u 28 zemalja svijeta i sa 47. brokerske usluge i sl.Adnan Rovčanin. Iane E.Text and Cases.. Partnerstvo je imalo prevlast u prvim periodima investicijskog bankarstva. 2002. Organizaciona struktura investicijskih banaka Organizaciona struktura investicijskih banaka zna~ajno varira. Organizacione strukture su ~esto povezano sa internim politikama. sa uredima u New York-u. 26 Vidjeti {ire u: Hughes.str. Konglomerat jedinica smje{ta investicijsku banku kao dio grupe kompanija koje dr`i odre|ena institucija i ona je odgovorna roditeljskoj kompaniji. koja `eli ostvariti plan finansijskog supermarketa koji uklju~uje niz finansijskih poslova (osiguranje. Ne postoji neka „tipi~na“ organizacija investicijske banke. obi~no nefinansijske. Za primjer mo`emo navesti Salomon Brothers ili Dean Witter koji je dio konglomerata Sears.

Naravno. Smith i Ingo Walter sa Stern School Business na Njujor{kom Univerzitetu. navodimo izjavu Donalda Moore iz Morgan Stanley koji ka`e: „Te{ko je lideru biti efikasan bez dubokog poznavanja sektora“. Veli~ina investicijske banke. svakako. odnosno „pokrivenost zahtjeva klijenata“. odre|uju njenu organizacionu {emu. te mogu}nost eventualne korekcije pojedinih sektora. to je od izuzetne va`nost za vode}eg menad`era. Steven I. na taj na~in pru`aju}i dioni~arima pravo da odaberu upravni odbor. Odbor je odgovoran za generalnu strategiju i politiku kompanije.27 Dostupna literatura. 62 28 Ibid 45 . Ovdje. 28 27 Vidjeti {ire u: Davis. va`e ista pravila kao za sva dioni~ka dru{tva. kao i broj poslovnih aktivnosti koje obavlja pojedina investicijska banka.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA Dioni~ko dru{tvo radi na premisi funkcionisanja po naredbi dioni~ara. 2003. Vlasni{tvo frime je prodato javnosti putem prodaje dionica ili je u pitanju prodaja dionica odabranom krugu investitora. Palgrave Macmillan. Tako. Tvorci ove [eme su profesori Roy C. pru`a prikaz organizacione strukture investicijske banke.: Investment banking-Addressing the Management Issues. str. i to se mo`e vidjeti na slici 7. koji na osnovu sheme treba da uvidi postoje}e stanje poslovanja.

Stern School of Business. . Struktura usluga investicijske banke Adnan Rovčanin.1. Amir Karali} Slika 1. Struktura pinog seta usluga investicijske banke Izvor: Profesori Roy C. Smith i Ingo Walter. New York Univerzity.46 Grafikon 9.

Zbog konstantnih promjena na tr`i{tu.29 Grafikon 10. 1990. investicijske banke koriste „samostalno dizajniraju“ organizacionu {emu. Tako da se u SAD-u investicijske banke grupi{u u sljede}e skupine:30 29 Vidjeti {ire u: Davis.6. za investicijsku banku ne postoji tipi~na organizaciona struktura i ono {to vrijedi u jednoj banci mo`da ne}e vrijediti u drugoj.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA U principu. Kategorizacija investicijskih banaka Na{oj definiciji investicijskog bankarstva. Harper and Row. New York.64 30 Vidjeti {ire u: Kuhn Robert. koja je svojstvena svakoj investicijskoj banci. Klju~ne funkcije generisanja prihoda u investicijskom bankarstvu 2.1.Lawrence: Investment banking: the Art and Scienceof High Steak Dealmaking. na grafikonu 8. 23 47 . 2003. proizilazi iz njihovih poslova. koje generi{u prihode. Poput komercijalnih banaka i one se pojavljuju u svim oblicima i veli~inama. str. Klju~ organizacione strukture investicijskih banaka.Steven I.:Investment banking-Addressing the Management Issues Palgrave Macmillan. prikazat }emo pojednostavljenu {emu generisanja prihoda investicijske banke. koja je obrazlo`ena na po~etku ovog dijela treba dodati ~injenicu da sve investicijske banke nisu kreirane jednako. str. U tom smislu.

Iane E. Morgan Stanley Dean Witter. str. prisutne su na najzna~ajnijim tr`i{tima i rade sa najzna~ajnijim klijentima. Addison Wesley. 31 Op{irnije vidjeti: Hughes. • submajor su ve}inom kompanije iz New Yorka koje su bazirane na biznisu sa manjim kompanijama i odre|enoj grupi investitora • regionals su dosta sli~ne prethodnim. Paine Webber i dr. koje nemaju isti polo`aj kao prethodne .: International Banking.Adnan Rovčanin. Credit Suisse First Boston. itd. Salomon Smith Barney (sada ve} dio Citigroup. Nakon njih se onda {tampaju imena drugih banaka koje u~estvuju u sindikatu. imaju najbolju reputaciju. Ovaj naziv dolazi od tendencije da se imena ovih banaka {tampaju velikim i boldiranim slovima na prospektu i oglasu koji se objavljuje u novinama (poznat kao tombstone).Text and Cases. te organizacionoj strukturi.31 • major bracket su isto tako velike investicijske banke. Amir Karali} • bulge brecket investicijske banke. 2002. Deutsche Bank. Inc). regionalno. investicijske banke u svojoj ponudi imaju kako odgovaraju}i asortiman usluga. Nomura . Kao primjer.139 48 . Ovdje se radi o investicijskim bankama koje su najve}e i po kapitalu i po broju uposlenih. ali pak pru`aju sve finansijske usluge. samo {to su locirane van New Yorka i vezane su za regionalne kompanije • boutiques su male banke koje su se specijalizirale za odre|ene aktivnosti. Srazmjerno veli~ini. spomenut }emo Kidder Peabody. kapitalu. tako i razli~itu obuhvatnost tr`i{ta (nacionalni. globalno)./MacDonald . Bulge brecket firme po~etkom 2000-tih uklju~ivale su: Merrill Lynch. Scott B.

POGLAVLJE 3 POSLOVI INVESTICIJSKIH BANAKA .

.

Ova funkcija je savjetodavnog karaktera i odnosi se na procjene: a) koli~ine vrijednosnih papira koje mogu biti emitovane b) uslovi pod kojima emisija mo`e da se realizuje c) vrijeme emitovanja vrijednosnih papira. I zaista. vlada/dr`ava i njihovih agencija. Funkcije investicijskih banaka na primarnom tr`i{tu kapiatala mo`emo predstaviti sljede}im grafikom. prodaja ili distribucija emitovanih vrijednosnica . 3. U ovom dosta suptilnom procesu investicijske banke obavljaju tri me|usobno uslovljene funkcije i to: 1.podrazumijeva finalnu prodaju preko odgovaraju}e prodajne mre`e. preuzimanje rizika kod same emisije vrijednosnih papira. vrste tr`i{ta (doma}e ili inostrano tr`i{te). 51 .INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA III POSLOVI INVESTICIJSKIH BANAKA 3. investicijske banke djeluju kao posrednici izme|u izdavaoca — emitenata (kompanija.1. uzimaju}i u obzir trenutne oscilacije na tr`i{tu. te drugih subjekata kojima nedostaje kapital) i ulaga~a — investitora koji imaju vi{ak nov~anih sredstava i namjeru da ih ulo`e. rok dospije}a vrijednosnih papira (vrijednosni papiri do godine. pokretanje emisije. za koje ne va`i postupak registracije ili vrijednosni papiri sa rokom dospije}a preko godine). lokalnih zajednica. Ova funkcija sastoji se u garanciji da }e predvi|ena koli~ina vrijednosnih papira biti prodata na primarnom tr`i{tu (pod dogovorenim uslovima) od strane konzorcijuma banaka (organizovanog sindikata). Involviranost investicijskih banaka u ovom procesu determinisana je sa vi{e faktora: vrste emitenta (vlada ili lokalna zajednica kompanije). INVESTICIJSKE BANKE NA PRIMARNOM TR@I[TU KAPITALA Konvencionalno stajali{te podrazumijeva investicijsko bankarstvo kao zna~ajan faktor razvoja primarnog tr`i{ta kapitala. 2.

Funkcije investicijskih banaka Funkcije investicionih banaka savjetovanje preuzimanje rizika prodaja VP “čvrsta obaveza” “najveći napor” 3. tako i potencijalnih investitora. 3. vlastita sredstva: • osniva~ki kapital. Kompanije svoje kapitalne fondove mogu obezbijediti iz vi{e izvora: 1. Amir Karali} Grafikon 11. kompanije. Tr`i{te dionica Tr`i{te dionica je sastavni dio tr`i{ta kapitala koje u osnovi predstavlja njegovu pokreta~ku snagu.1. • akumulirana dobit. emisija vrijednosnih papira (misle}i prvenstveno na dionice i obveznice). Tr`i{na. sredstva obezbije|ena putem kredita banaka. Na ovom tr`i{tu. osim prikupljanja kapitala.Adnan Rovčanin. • sredstva amortizacije 2. odnosno finansijska signalizacija uti~e na strate{ke poslovne odluke kako kompanija. 52 .1. dobijaju informacije o svom rejtingu. odnosno tr`i{nom polo`aju. U tom smislu. kretanja na tr`i{tu dionica opredjelju}i su faktor za kompanije koje imaju namjeru da obezbijede svoj kapital upravo na ovom tr`i{tu.

). str. Ovo. Neboj{a: Emisija vrednosnih papira.pravna razmatranja. da bi se emisija smatrala javnom mora da se emitentova ponuda objavi (u~ini dostupnom javnosti) i da pravo na njeno prihvatanje imaju unaprijed neodre|ena lica. Ovaj oblik ponude se o~ituje u dva vida: 1. 98 53 . itd. penzioni fondovi. privilegovana javna ponuda (privileged subscription. interese malih investitora.1. kao najve}eg tr`i{ta kapitala. Ovaj metod se koristi da bi se izbjegla procedura registracije vrijednosnih papira kod SEC-a.1. koja opet mo`e biti: • inicijalna javna ponuda (initial public offering IPO) . Zna~i. • nove emisije vrijednosnica (seasoned public offering.1. firme se uglavnom finansiraju emisijom dionica koja se javlja u dva osnovna oblika: a) javna ponuda (public offering) dionica. 2. 3.predstavlja prvu emisiju dionica kompanije. za razliku od IPO.32 U principu. koja se odnosi samo na prvu emisiju. zahtjeva da kompanija mora da pro|e kroz posebnu proceduru koja treba da za{titi. postoji mnogo razloga koji 32 Vidjeti {ire u: Jovanovi~. right issue) — ovaj vid javne ponude. predstavlja opciju kod druge i svih narednih emisija dionica.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA U praksi SAD-a.2001. ustvari. seasoned issue) — izdavanje vrijednosnih papira (dionica) za koje ve} postoji tr`i{te. odnosi se isklju~ivo na emisiju dionica postoje}im dioni~arima koji raspola`u pravom pre~e kupnje. b) direktan plasman (private placement) institucionalnim investitorima. prije svega. od strane biv{e privatne kompanije ili orta{tva. Inicijalna javna ponuda Inicijalna javna ponuda (initial public offering) predstavlja prvu javnu ponudu dionica {irokoj masi investitora. op{ta ponuda (general offer). Ta procedura je propisana zakonom od strane dr`avne ragulatorne komisije SEC-a. a nastaje kao rezultat prethodnog dogovora izme|u kompanije — emitenta i odabrane skupine institucionalnih investitora (osiguravaju}e kompanije.

tzv. Kao prvo. rizike. 5. {to u krajnjoj instanci rezultiraju u porastu cijena dionica. 49 54 . {to je rezultat podno{enja registracijske izjave. 6. ve}i stepen povjerenja javnosti zbog objavljivanja finansijskih izvje{taja koji se tra`e od javnih kompanija. U javnoj kompaniji. menad`ment je pod stalnim pritiskom da pove}a kratkoro~nu uspje{nost firme.: The Business of Investment Banking. Kada jednom kompanija postane javno vlasni{tvo. 2. 3. Sve ove prednosti od strane IPO imaju za cilj pove}anje vrijednosti kompanije. Planovi ~ine lak{im regrutovanje kvalitetnih uposlenika i ~esto vode do unapre|enja u produktivnosti i dugoro~noj lojalnosti od strane uposlenika-dioni~ara. Thomas K. 1999. str. Zahtjev da 33 Vidjeti {ire u: Op{irnije vidjeti: Liaw. New York. ograni~enja i du`nosti povezane sa izlaskom u javnost. bonus planovi ili planovi opcija dionica pru`aju dodatni motiv za upo{ljavanje. Amir Karali} motiviraju odluku da firma iza|e u javnost. Neke posebno osjetljive oblasti objelodanjivanja su visoke plate (za vrhunskih pet uposlenih) i obimne kompanijine finansijske informacije. Pored prednosti. 4.Adnan Rovčanin. sa dionicama kojima se trguje na tr`i{tu putem IPO-a. a koji }e opet pove}ati vrijednost dionica. Potencijalni eminenti trebaju pa`ljivo pregledati tro{kove. obezbje|uje se likvidnost. te ispunjavanja zahtjeva izvje{tavanja. Inc. postoji nedostatak operativne povjerljivosti. ve}e javno izlaganje i unapre|enje korporativnog imid`a. tako|e postoje i dodatne koristi za menad`ment i uposlenike koji rade za javnu kompaniju. Osnovni razlozi za izla`enje u javnost ili ta~nije re~eno prednosti od izdavanja IPO-a su:33 1. mogu}nost da se vlasnici zadu`uju stavljanjem dionica kao prihvatljive forme zaloga. firma se susre}e i sa nedostacima samog „izlaska“ u javnost. pove}anje kapitala kao izvora teku}eg finansiranja. John Wiley & Sons. koji }e pove}ati {anse kompanije za uspje{an rast.

dioni~ari mogu zahtijevati da kompanija uspostavi politiku dividendi.34 Kona~no. Kada se uzmu u obzir sve mane i prednosti IPO—a i kada se kompanija odlu~i na ovaj vid prikupljanja kapitala i formalnog restrukturiranja. sljede}i korak je izbor investicijske banke koja }e omogu}iti efikasno provo|enje ovog procesa. IPO proces prolazi kroz tri faze i to: 34 Ibid. Dalje. str.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA odbor direktora ili dioni~ara odobri odre|ene menad`ment odluke mo`e izazvati odlaganja ili propu{tene prilike. ali ~esto ignorisan. kompanija je predmet SEC-ovih (Komisije za vrijednosne papire) zahtjeva o izvje{tavanju i objelodanjivanju materijalnih informacija. negativni efekt je mogu}a {teta u napredovanju preduzetni~ke kulture. tro{kove {tampanja i druge sporedne tro{kove. proces izlaska u javnost je skup i oduzima puno vremena. pa do stvaranja njihovog tr`i{ta. originalni vlasnici mogu izgubiti kontrolu u kompaniji. Jedan va`an. tako|e zna~ajno uti~e na porast tro{kova. Nakon izlaska u javnost. koja }e na adekvatan na~in pru`iti sve usluge od registracije vrijednosnih papira. nego zaradama po dionici. Priprema registracijskih dokumenata i finansijskih izjava je komplikovan proces koji zahtijeva dosta vremena za sami menad`ment. finansijski izvje{taji kompanije mo`da nisu revidirani. ^ak {tavi{e. 49 55 . ^ak {tavi{e. Ovo sve. Slu~ajevi koji mogu imati negativan efekat na poslovanje firme su mogu}e promjene u praksama ra~unovodstva. Tro{kovi uklju~uju diskont pri garantovanju emisija. Vlasnici-menad`eri mnogo vi{e vode ra~una oko u{teda na porezima. Kod izbora investicijske banke. S obzirom da se radi o javnoj kompaniji. honorare za savjetnike. kao rezultat ~vr{}ih pravnih ograni~enja ili javnog izlaganja. ako se znatan dio dionica proda javnosti. kao i smanjenje redovnih i dodatnih naknada menad`mentu. firma }e voditi ra~una da je to banka sa dobrom reputacijom. difuzija korporativnog vlasni{tva bi mogla pove}ati mogu}nost neprijateljskog preuzimanja.

tako da banka dobije mandat. preliminarna registracija kod SEC-a (red herring). Pokretanje emisije dionica podrazumijeva. mora sadr`avati bilo kakve dodatne podatke koji }e ga u~initi zna~ajnim. postupak pregovaranja izme|u banke i kompanije. pristanak savjetnika i eksperata. ne}e biti {tampane u prospektu. plasiranje ili distribucija. a ne obmanjivim. pribli`nu cijenu emisije..Adnan Rovčanin. Dio I se obi~no distribuira kao posebna bro{ura potencijalnim investitorima. iako su otvorene javnosti. 3. tro{kove emisije. Amir Karali} 1. 3. Investicijska banka }e detaljno analizirati kompaniju. preuzimanje ili potpisivanje dionica. pokretanje. 2. postoje dva dijela potrebnih informacija koji se proslje|uju investitorima. gdje }e razmotriti sve podatke od op{tih preko industrijskih do finansijskih. Tokom perioda hla|enja. Kada se jednom registracijska izjava podnese SEC-u. tako|e. i sl. investicijska banka zajedno sa kompanijom orijentaciono utvr|uje vrstu finansiranja. Sve ove faze objasnit }emo kroz primjer ameri~kog tr`i{ta kapitala. Investicijska banka {alje pismo namjere (letter of intent) da formalizira sporazum. po~inje period ~ekanja (hla|enja). kona~na registracija kod SEC-a. U toku samog upoznavanja. prije svega. U principu. vezan za sam posao emisije dionica. Prospekt. i postoje restrikcije na aktivnosti koje 56 . Kada banka postigne sporazum (dobije mandat). slijede pripremne radnje koje prethode samoj emisiji dionica. 2. i to: 1. emisija se smatra da je u registraciji. direktora. Dio II sadr`i dodatne informacije. itd. kao okvira za bolje razumjevanje ovog segmenta poslovanja investicijskih banaka. veoma detaljno upoznavanje sa emitentom (due diligence). poput potpisa kompanijinih ~inovnika. vrijeme emisije. koji }e investitori dobiti tek nakon odobrenja registracijske izjave.

red herring. Sami investitori donose odluke o ulaganju na osnovu ~injenica koje su iskazane u prospektu. Tokom perioda ~ekanja. koji se ne koristi ~esto. SEC-ovo specijalisti~ko osoblje. Odgo|eni pregled je kada je inicijalna registracijska izjava lo{e sastavljena i kada se obavje{tava kompanija odnosno registrant da se povu~e (da pripremi novu izjavu). indicira da osoblje nije prona{lo nikakve zna~ajne nedostatke. SEC ne daje sud. predstavlja prvi dio prijave za registraciju. tzv. Sli~no letimi~nom pregledu. svi sa ciljem ta~nosti i adekvatnosti objelodanjivanja u registracijskoj izjavi. U toku odobravanja prijave za registraciju od strane SEC-a. sastavlja se preliminarni prospekt. Ovi podatci su namijenjeni potencijalnim investitorima. koje se sastoji od advokata. sa`eti pregled se ne koristi ~esto. koji se daju na tr`i{te. koje bi mogle sprije~iti investitore u dono{enju potpuno informirane investicijske odluke. 57 . ustvari. On uklju~uje nekoliko komentara baziranih na ograni~enom pregledu. SEC {alje pravnom savjetniku kompanije pismo komentara u kojem se navode nedostaci i sugestije. bilo metodom ~vrste obaveze ili najboljeg nastojanja. niti procjenjuje kvalitet ponu|enih vrijednosnica. Grupa za pregledanje mo`e.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA kompanija ili potpisnik emisije mo`e preduzimati. sindikat garantovanja emisije po~inje tra`iti indikacije interesa od potencijalnih kupaca. Nakon pregledanja registracijske izjave. Letimi~ni pregled. ali se stvarne prodaje ne mogu izvr{iti sve dok registracijska izjava ne postane efektivna. uklju~ivati druge stru~njake upoznate sa odre|enom industrijom. ra~unovo|a i finansijskih analiti~ara pregleda IPO registracijsku izjavu. Postoje ~etiri osnovna tipa SEC-ovih pregleda. Osoblje pregleda dokumente da odredi puno i fer predstavljanje podataka. Pregled koji se najvi{e preferira je uobi~ajeni pregled. tako|e. koji `ele da dobiju informacije. tako da odgovornost snosi on sam odnosno investicijska banka kao savjetnik. gdje su sa`eti najva`niji podaci o emisiji. posebno bilo kakve pogre{ne izjave ili propuste materijalnih ~injenica. koji je puni pregled od strane SEC-ovog osoblja propra}en detaljnim pismom komentara. Efektivni datum je obi~no datum kada se emisija vrijednosnica ponudi javnosti (kada se dobije od SAC-a dozvola za emisiju). koji.

mogu biti izostavljena u preliminarnom prospektu. Ovi vrijednosni papiri ne mogu biti prodati niti se mogu ponuditi na kupnju prije nego registracijska izjava postane efektivna. Efektivna 58 . Nakon toga se izdaje kona~ni prospekt. Amir Karali} Nakon podno{enja. a sve u cilju da potencijalni kupci nau~e vi{e o kompaniji. Dogovara se susret sa finansijskim analiti~arima i brokerima. Kada jednom efektivni datum stigne. Registracijska izjava vezana za ove vrijednosne papire je podnesena Komisiji za vrijednosne papire i berzu ali nije postala efektivna (pravosna`na). Me|utim. Mnogi analiti~ari smatraju da je vrhunski menad`ment me|u najva`nijim aspektima bilo koje kompanije. Do kraja putne turneje. nadati se. Svaka dr`ava (unutar SAD-a) ima svoje vlastite zakone o vrijednosnim papirima. unaprijediti cijenovnu uspje{nost odnosno cjenovne performanse na sekundarnom tr`i{tu (aftermarket). Ovo je glavni dokument koji sindikat banka upisnika koristi da bi prodao dionice.g. Menad`ment tim treba objasniti kakva je njihova pozicija na tr`i{tu. naslovna strana mora nositi natpis „Preliminarni prospekt“ crvenom bojom (otuda naziv crvena haringa) i sljede}u izjavu: Informacija sadr`ana u ovom je pitanje zavr{avanja ili amandmana. Putna turneja je tako|e vrsta probnog javnog mi{ljenja o emitentovom poslovnom planu. i pokazati kvalitet menad`ment tima. zvane Zakoni plavog neba. {to poma`e u odre|ivanju kona~ne cijene i veli~ine IPO-a. kao dio poku{aja da se smanje regulativni tereti izdava~ima. Me|utim. ponu|ena cijena i efektivni datum }e biti dodati prospektu. osloba|a vrijednosne papire koji kotiraju na berzi ili vrijednosne papire prodate kvalifikovanim kupcima od dr`avnih registracijskih zahtjeva.Adnan Rovčanin. {to }e. Svrha je da se prikupe indikacije interesovanja od investitora. Putna turneja (roadshow) je klju~ni marketin{ki doga|aj koji prethodi IPO-u nekoliko sedmica. kako to zahtijeva SEC. Investitori ~esto baziraju svoje odluke o kupovini na svojim percepcijama menad`menta kompanije. vode}i menad`er bi trebao imati dobru predstavu o investitorovom interesu. opisati kako }e kompanija sprovesti svoj poslovni plan. preliminarni prospekt se distribuira brokerima i potencijalnim kupcima. ponu|ena cijena. Akt o unapre|enju nacionalnih tr`i{ta vrijednosnih papira iz 1996. diskonti pri potpisivanju emisija ili druga pitanja ovisna o ponu|enoj cijeni. Pod SEC-ovim pravilima.

Ponuda se radi samo putem prospekta. SEC. Ovi sastanci se predstavljaju ve}inom „kriti~noj“ publici brokera i analiti~ara koje treba ubje|ivati. str. Zakonsko odbijanje prihvatanja odgovornosti se. te iznosu koji dobija sam emitent (provizija potpisnika). Preuzimanje ili potpisivanje (underwriting) je druga faza u procesu IPO-a. slijedi potpisivanje sporazuma izme|u vode}e banke i emitenta o kona~noj cijeni i obimu emisije. Osmrtni~ki oglas (tombstone) se smatra esencijalnim elementom procesa. John Wiley & Sons. tako|e. u kojoj nakon zavr{ene registracije kod SEC-a. Ovo je vi{e u formi objavljivanja nego reklamiranja. New York. osmrtni~kog oglasa ili „osmrtnice“. Kada kona~no. dopu{ta kompaniji koja vr{i izdavanje dionica publikovanje obavijesti o ponudi u novinama u vidu tzv. Ishodi ovih predstava ili {oua ~esto pokazuju razliku izme|u uspjeha i propasti ponude. Osmrtnica je uokvirena obavijest koja se pojavljuje u finansijskim odjeljcima novina i magazina i koja objavljuje pojedinosti izdavanja. Ona sadr`i ime kompanije. Tipi~na transakcija potpisivanja javlja se u dva modaliteta: 1. cijenu i veli~inu izdavanja.: The Business of Investment Banking. kona~ni prospekt postaje dostupan zainteresovanim investitorima. Inc. najbolje nastojanje (best efforts) 35 Vidjeti {ire u: Liaw. koriste}i svu pomo} koju mo`e dobiti od svojih firmi i potpisnika emisija. registracijska izjava postane zvani~na.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA putna turneja je klju~na za uspjeh emisije. 56 59 . Thomas K. Ali menad`ment mora u~initi svaki poku{aj da sastavi efikasne due-diligence sastanke i putne turneje. vode}eg potpisnika emisija i druge ~lanove sindikata potpisnika. ~vrsta obaveza (firm commitment) 2. pojavljuje na vrhu: Ova reklama nije niti ponuda da se proda niti tra`enje ponude da se kupe bilo koje od ovih vrijednosnih papira. 1999. tako|e.35 Osmrtni~ki oglasi su dobra sredstva da se kompanija predstavi javnosti i da se podstakne javni interes.

prije nego {to izdavanje postane efektivno. Marketing smanjuje teku}i rizik izgradnjom „knjige interesa“ prije efektivnog datuma i putem trgovine na sekundarnom tr`i{tu. i marketin{kog rizika. treba re}i da je ~vrsta obaveza polica osiguranja za izdava~a. Potpisnici emisija su pretrpjeli te{ke gubitke. ^vrsta obaveza postaje apsolutno ~vrsta samo na dan nu|enja ili no} prije. Amir Karali} Gotovo svi poslovi potpisivanja su ovo prvo. Rizici se ne mogu podcjenjivati. Do tada. Tokom perioda nakon podno{enja registracijske izjave. Rizik ili nesigurnost mo`e do}i kada se tr`i{te promijeni nakon ~vrste obaveze po cijeni koja je ve} odre|ena. oni je moraju uzeti kao dio svog portfolia. rizika formiranja cijena. {to uveliko smanjuje rizik preuzimanja velikog dijela ne`eljenog izdavanja u portfoliu investicijske banke. Presudna stvar u ovom procesu je da je vrijednosni papir ve} dobrim dijelom prodat do datuma izdavanja. investicijski bankari „prodaju“ usluge rizika izdava~ima preuzimaju}i bar dio teku}eg rizika kada garantuju emisije vrijednosnica kroz ~vrstu obavezu.Adnan Rovčanin. Tako|e. ali prije nego {to se ona proglasi efektivnom od strane SEC-a. ~vrste obaveze kroz koje potpisnici emisija garantuju da }e prodati specificiranu minimalnu koli~inu izdavanja po ponu|enoj cijeni. Drugi primjer je vezan je za 1987. Teku}i rizik se sastoji od rizika ~ekanja.g. IBM-ovo izdavanje od $1 milijarde bilo je vrednovana upravo pred vikend u kojem je Fed promijenio politiku (poznato kao „masakr subotnje ve~eri“). Ako potpisnici emisija nisu u mogu}nosti da prodaju garantovanu koli~inu. g.- 60 . Potpisnici emisija i za izdavanja najvi{eg kvaliteta su trpili velike gubitke. Me|utim. promjene u tr`i{noj okolini ~esto uti~u na cijenu ponude. sav je marketing ura|en. kada se potpi{e sporazum garantovanja emisija. putne turneje su izvedene i potpisnik emisija zna „indikacije interesa“. Takve rizike ~ekanja uglavnom snose izdava~i i oni su smanjeni uvo|enjem Propisa 415 Registracije police. U garantovanju emisija. Institucionalne prodaje poma`u bankarima da plasiraju velike koli~ine (lotove) novih emisija. Rizik formiranja cijena se de{ava kada se pogor{aju uslovi tr`i{ta nakon potpisivanja sporazuma garantovanja emisije. Potpisivanje sporazuma se tipi~no de{ava. Formiranje sindikata u kojem svaki ~lan uzima samo dio ukupnog rizika tako|e smanjuje rizik. U oktobru 1979. rizik formiranja cijena i marketin{ki rizik ekskluzivno snose potpisnici emisija. tj.

Ovo stvara poticaj za investitore da ulo`e novac u novu emisiju. oktobra 1987. {to omogu}ava br`u i efikasniju prodaju dionica investitorima. „vru}eg tr`i{ta“ i dosta visokog nivoa potcijenjenosti dionica. tako da manje kompanije imaju ve}u inicijalnu potcijenjenost.36 Suprotno ~vrstoj obavezi. investicijska banka se sla`e da uradi {to najbolje mo`e distribuiranje vrijednosnih papira. politika investicijske banke mora da bude takva da ugodi potrebama i samih emitenata. 59 Vidjetu {ire u: ]irovi}. Naravno. O ovoj praksi diskonta jasno svjedo~e observacije da se novim izdanjem tipi~no trguje po mnogo 36 37 Ibid. U ve}ini slu~ajeva dolazi do potcjenjivanja (underpricing) dionica kod IPO. c) politika investicionih banaka. b) specifi~nost kompanije — emitenta. [to se ti~e specifi~nosti kompanija. ona se odnosi na veli~inu kompanije.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA British Petroleum izdavanje dionica u ~etvrtak.180 61 . dok je kod ve}ih i stabilnijih kompanija situacija obrnuta. s obzirom da svoj poslovni koncept treba da profiliraju na dugi rok. Na inicijalnu cijenu dionica uti~u slijede}i faktori: a) ukupna situacija na tr`i{tu kapitala. ^etiri potpisnika emisija tog izdavanja su pretrpjeli ukupni gubitak od $283 miliona. oktobra). potpisivanje kroz najbolje poku{aje ne pru`a nikakve garancije. kada je smanjena potra`nja za dionicama. veoma je bitno na pravi na~in odrediti cijenu dionica u inicijalnoj ponudi. str.37 Stanje na tr`i{tu se mo`e protezati od tzv. Jednostavno re~eno. Beograd. 2001. koji potom ostvaruju profite uslijed skoka cijena dionica na sekundarnom tr`i{tu. „hladnog tr`i{ta“. Potpisnici emisija vole formirati cijenu novog izdavanja po odre|enom procentu ispod onoga {to oni smatraju fer vrijednost. Obzirom da se prva metoda najvi{e koristi. 15. str. Jedna formula koju potpisnici emisija ~esto koriste je metoda diskonta. godine (par dana prije sloma tr`i{ta 19. Bridge company. pa do tzv. Milutin: Bankarstvo. uz sporazum da }e svi neprodati vrijednosni papiri biti vra}eni izdava~u.

tr`i{ne percepcije kompanije. predvi|enu cijenu dionica na sekundarnom tr`i{tu. odnosno sekundarnom tr`i{tu. Amandman na cijenu uklju~uje dogovorenu cijenu. Palgrave Macmillan. Sporazum garantovanja emisija se potpisuje kada registracijska izjava uskoro postaje efektivna. Potpisnik emisije }e tipi~no zahtijevati da se ponuda proglasi efektivnom odmah (zahtijevaju}i ubrzanje) ako osoblje SEC-ove Divizije korporativnih finansija nema va`nih zadr`avanja u smislu daljnjeg pregleda izjave. Tako|e. 27 62 . potvr|uje relativnu va`nost snage distribucije kao kriterija odabira za izbor vode}eg potpisnika emisija. diskont pri garantovanju emisija.38 Tabela 3. i neto dobitak od prodaje vrijednosnica za kompaniju. Na pregovore i kona~no odre|ivanje ponu|ene veli~ine i cijene uti~e niz faktora. koji uklju~uju finansijske performanse kompanije.Steven I.Adnan Rovčanin. ako je ubrzanje odobreno. u prosjeku 16%. Potpisnik emisije onda mo`e produ`iti sa prodajama vrijednosnih papira. uslove na tr`i{tu dionica. cijene usporedivih kompanija. Istra`ivanje iz Greenwich Associates u Tabeli 3. Amir Karali} vi{oj cijeni na aftermarket-u. u ovo vrijeme se podnosi finalni amandman na registracijsku izjavu.:Investment banking-Addressing the Management Issues. Faktori koji odre|uju mandat vo|e potpisnika nove emisije dionica Najva`niji Institucionalna distributivna sposobnost Sposobnost istra`ivanja obi~nih dionica i veze analiti~ara Kredibilitet kod kompanijinog CEO i odbora direktora Vje{tine u struktuiranju i formiranju cijena izdavanja Sposobnost upravljanja sindikatom Istorijske veze Sposobnost distribucije putem maloprodaje Sposobni specijalisti za tr`i{ta obi~nih dionica U~estvovanje kao menad`era u va{im ranijim izdavanjima Sposobni menad`eri za veze korporativnih finansija Ni`i honorari ili potpisni~ke mar`e Firmin obim trgovanja sa kompanijinim dionicama Internacionalna sposobnost distribucije Agresivnost iz ponude za “kupljene“ dilove 38 (%) 72 61 34 28 26 24 24 19 19 12 9 9 6 2 Vidjeti {ire u: Davis. str. 2003.

INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA

Plasiranje ili distribucija Uobi~ajeno je za vode}eg potpisnika emisija da formira sindikat distribucije koji se sastoji od sindikata garantovanja (sindikata potpisnika) emisija i prodajne grupe. Svaki ~lan u sindikatu garantovanja emisija je obavezan da kupuje dio IPO dionica, dok ~lanovi prodajne grupe ne prihvataju nikakav rizik. Glavni razlog za formiranje sindikata banaka, odnosno sindikata potpisnika za distribuciju, je taj da se prodaja dionica obavi {to br`e, budu}i da mo`e do}i do razlike izme|u ponu|ene cijene i cijene koja se formira na tr`i{tu u toku procesa distribucije. U tom smislu, ako do|e do pada cijena sindikat potpisnika gubi, me|utim, ukoliko do|e do porasta cijena sindikat ne dobiva ni{ta. Upravo je ovo razlog zbog ~ega su sindikati upisnika za distribuciju veliki. Generalno, odabir sindikata garantovanja emisija i prodajne grupe bi trebao biti baziran na ~vrstoj distribuciji dionica i sposobnosti stvaranja tr`i{ta. Postoje tri primarna ugovora o garantovanju emisija: Sporazum me|u potpisnicima emisija, Diler - sporazum i Sporazum garantovanja emisija. Sporazum me|u potpisnicima emisija uspostavlja vezu me|u njima. On imenuje menad`era sindikata da djeluje u njihovo ime. Diler - sporazum ili prodajni sporazum je sporazum u kojem dileri (prodava~i) vrijednosnih papira koji nisu dio sindikata, bivaju uklju~eni u proces distribucije vrijednosnih papira. Ovi dileri poma`u, pokretanjem emisije, tr`i{tu. Diler - sporazum }e dozvoliti ovim dilerima da kupe vrijednosne papire po diskontu od ponu|ene cijene. Sporazum garantovanja emisije uspostavlja ugovornu vezu izme|u korporativnog izdava~a i sindikata. Sporazum garantovanja emisija generalno sadr`i uvode, garancije, odnose nu|enja, uslove, sve~ane ugovore, obe{te}enje, i otkazivanje (opoziv). Sekcija uvoda identificira u~esnike u sindikatu potpisnika emisije, veli~inu i tip vrijednosnih papira koji }e se ponuditi. Odredbe reprezentacija i garancija pokrivaju garantovanje od kompanije. One, tako|e, uklju~uju garanciju da je kompanija pravilno inkorporirana i akreditovana. Dodatno, uslovi ponude uklju~uju jamstvo da kupi i plati vrijednosne papire, tajming, i bilo koje odredbe green shoe (napomena: odredba (opcija) u Sporazumu garantovanja emisija koja dozvoljava ~lanovima sindikata potpisnika emisija da kupuju dodatne dionice na originalnu ponudu. Ovo je korisna odredba 63

Adnan Rovčanin, Amir Karali}

za potpisnike emisija u slu~aju izuzetnih javnih zahtjeva (pove}ane potra`nje). Ime dolazi od ~injenice da je kompanija Green Shoe Company bila prva koja je dozvolila ovakvu opciju potpisnicima emisija).39 Ovo je slu~aj kada potra`nja zna~ajno nadma{uje ponudu , tako da se za emisiju ka`e da je „vru}a“ (hot issue). Zakonski ugovori detaljno obja{njavaju prava i obaveze svih strana. Uslovi u Sporazumu garantovanja emisija uklju~uju kompletnosti i ta~nosti kompanijinih reprezentacija i da ni jedna strana ne mo`e prodati dionice do efektivnog datuma. Odredbe obe{te}enja osloba|aju potpisnika emisija od odgovornosti zbog materijalnih pogre{nih izjava ili propusta u registracijskoj izjavi od strane izdava~a. Kona~no, odjeljak o otkazivanju sadr`i klauzulu koja dozvoljava potpisniku emisija da otka`e ponudu nakon efektivnog datuma ali prije datuma zatvaranja, pod uslovom da potpisnik mo`e pokazati svrhu i opravdanje. Mar`a garantovanja emisija (potpisni~ka provizija) je razlika izme|u cijene za javnost od{tampane u prospektu i cijene koju prima korporativni izdava~. Mar`a se odre|uje kroz pregovore izme|u glavnog (vode}eg) potpisnika emisija i korporativnog izdava~a. Svim ~lanovima sindikata se pla}a iz vrijednosti mar`e. Variraju}a suma prihva}enog rizika od ~lanova distributivnog sindikata se ogleda u rasporedu kompenzacija. Menad`erov honorar je kompenzacija vode}em potpisniku emisija za pripremanje ponude. U~estvovanje u temeljnom due-diligence pregledu i sastavljanje dila su primarne osnove za kompenzaciju. Naknada garantovanja emisija ili sindikalna naknada pokriva tro{kove napravljene od strane sindikata potpisnika emisija, uklju~uju}i reklamiranje, pravne tro{kove i druge tro{kove iz vlastitog fonda. Kona~no, prodajna koncesija se odnosi na sve firme, a bazirana je na sumi vrijednosnih papira koje one prihvate da prodaju. Zbog toga, sindikalni menad`er }e imati sve tri naknade: menad`erov honorar, naknadu garantovanja emisija i prodajnu koncesiju. Dileri garantovanja (potpisni~ki dileri) emisija }e dobiti naknadu garantovanja emisija i prodajnu proviziju. Prodajnoj grupi se dodjeljuje dio ukupne prodajne koncesije.
39

Cilj ove opcije je osiguranje stabilizacije i ure|enja sekundarnog tr`i{ta.

64

INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA

Pored potpisni~ke provizije, koju kompanija pla}a sindikatu banaka, postoje i drugi tro{kovi koji optere}uju kompaniju prilikom javne emisije dionica. Tako su pravni honorari obi~no druga velika stavka tro{kova. Oni variraju u zavisnosti od kompleksnosti kompanije, ispravnosti njenih evidencija i koli~ine vremena potrebnog da se da plan i podnese registracijska izjava. Honorari ra~unovodstva su, tako|e, prili~no veliki. Ra~unovo|a pregleda i provjerava podatke u registracijskoj izjavi i izdaje pismo komforta. Ovi honorari ne uklju~uju provjere finansijskih izjava, koje variraju zavisno od veli~ine kompanije i broja provjerenih godina. Tro{kovi {tampanja se odre|uju po du`ini, broju napravljenih promjena u registracijskoj izjavi i broju fotografija. Registracijski honorari, honorari arhivaru i agentu transfera i raznovrsni drugi honorari, tako|e, nisu bezna~ajni. SEC-ov registracijski honorar je 0.0278% puta vrijednost emisije vrijednosnih papira koji se registruju (postepeno smanjenje na 0.0067% do godine 2007.). NASD-ov puni honorar je $100 plus 0.01% od maksimalne koli~ine dolara. Dodatno, postoje i honorari za listing (kotaciju) na berzi.40 Javna ponuda ima i ostale tro{kove. Po{to je cijena ponude tipi~no manja od after-market vrijednosti, investitori koji su kupili izdavanje jeftino ga dobiju na tro{ak originalnih dioni~ara kompanije do odre|enog stepena. Postoje}i dioni~ari tipi~no zadr`avaju veliki dio dionica komapanije na kojima zara|uju enormne profite. ^ak {tavi{e, javnost bi bila `eljna da se pretplati na sljede}e ponude, upravo iz razloga potcjenjivanja dionica. Kada kompanija iza|e u javnost, veoma je te{ko potpisniku emisija da sudi o tome koliko }e investitori biti voljni da plate za dionice. Tako, potcjenjivanje postaje sredstvo tra`enja interesa investitora. Prema studiji Ibbotson-a, Sindelara-a i Ritter-a (1994), prosje~no podcjenjivanje je oko 16%. IPO-i u 1996.-oj i 1997.-oj godini su pokazali prosje~nu

40

Vidjeti {ire u: Liaw, Thomas K.: The business of investment banking, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1999. str.60

65

Ritter pokazuju da su bruto provizije koje primaju potpisnici emisija u incijalnim javnim nu|enjima u Americi mnogo vi{e nego u drugim zemljama. Ako je biznis dovoljno konkurentan. No. po{tanske tro{kove. u 68 IPO-a.: „The sevan percent solution“.jay R. Hiljade dolara mogu trebati da brokerska zajednica i investitori postanu svjesni kompanije. poslovne ve~ere i zabavu.Adnan Rovčanin. 41 Tokom dugog procesa pripremanja prvog listinga (kotacije na berzi) kompanije. Drugo va`no pitanje su promocije. 3. itd. Iako menad`ment ima zna~ajnu kontrolu nad sumom i stepenom nekih od ovih skrivenih tro{kova. U drugim zemljama. uklju~uju}i potpisni~ke i brokerske honorare. posljednjih godina je vi{e od 90% dilova izme|u $20-80 miliona imalo provizije od ta~no sedam procenata. Oni uklju~uju tro{kove konsultanata. Istra`ivanja koja su obavili Hsuan-Chi Chen i Jay R. ve} tako|e i puno ko{ta.42 41 42 Ibid. na primjer u Velikoj Britaniji. tro{kovi nepromjenjivo prelaze ono {to je predvi|eno. Vol. do 1996. godine je bila 3. potpisni~ke provizije se kre}u oko 3%. June 2003. Ono smanjuje rizik garantovanja emisija i daje im zahvalnost investitora koji kupe IPO izdavanja. faksove. u periodu od 1984. jedan tro{ak kojem je te{ko odrediti vrijednost je menad`ersko vrijeme koje je potrebno da se kompletira ponuda. Amir Karali} dobit prvog dana od 17% i 15%.4 %. Prave tro{kove potcjenjivanja je te{ko prosuditi. Drugi tro{ak vrijedan spomena je direktorsko i ~inovni~ko osiguranje od odgovornosti. The Journal fo Finance. str. Interesantno je ista}i da se iznosi provizije koju napla}uju investicijske banke za poslove IPO razli~ito kre}u od zemlje do zemlje. 66 . u Australiji prosje~na bruto mar`a. potpisnici emisija }e vjerovatno ura~unati sve ove skrivene koristi kada budu pregovarali o potpisni~koj mar`i. Kao dodatak. LV. Potcjenjivanje poma`e potpisniku emisija. nepredvi|eni tro{kovi }e se pojaviti. ra~unovo|a i potpisnika emisija. telefonske pozive. sa prinosima od 30-100 miliona australiskih dolara. 61 Chi Chen-Hsuan/ Ritter . koje ne samo da je pote{ko}a da se pripremi za male kompanije. ^ak {tavi{e.

koja se suo~ila sa ovim problemom. Zna~ajni tro{kovi i izvr{no vrijeme se prave kroz pripremanje i podno{enje ovih izvje{taja.. Naredna izdanja dionica Ovaj vid emisije dionica odnosi se na izdanja kompanija koje ve} imaju svoje dionice u opticaju.Zvi / Kane. Upravo zbog visokih tro{kova garantovanja emisije dionica. SEC zahtijeva da mu svi korporativni dokumenti budu podneseni elektronski od maja 1996. tre}e izdanje. Kupac bi onda poslao ~ek Spring Street-u. izlaz je na{la u emisiji. uop{te nije ni bilo. Finansijski biznis {tampanja je oko $800 miliona godi{nje. prikupiv{i 1. odnosno prodaji svojih dionica putem Interneta. po pivu Wit koje proizvodi. U osnovi postoje tri tipa. Me|utim. Sistem je funkcionisao tako {to je kompanija na svojoj web stranici.: Essentials of Investment.1. Ona je ovaj sistem nazvala Wit-Trade („dovitljiva“ ili pametna trgovina). 61 67 . naravno. koji je procesirao trgovinu na na~in na koji bi to uradila firma na Wall Street-u i slao dioni~arski certifikat prodavca nazad kupcu. kvartalni Formular 10-Q. analizu i povra}aj (EDGAR). str. Prvo.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA Dalja posljedica je tro{ak postojanja javnom kompanijom (dioni~kim dru{tvom). kojih. Kompanija je obavila IPO. Me|utim. 1998.2. SEC zahtijeva da kompanija podnosi periodi~ne izvje{taje. s tim {to je nalo`io kompaniji da trgovina bude procesirana putem banke ili putem agenta za ugovore.43 3. mnoge manje firme te{ko da sredstva mogu prikupiti na ovaj na~in. SEC je odobrio ovu emisiju.Alex/ Marcus.g. Formular 8-K za izvje{tavanje o zna~ajnim doga|ajima i zastupni~ke i informacijske izjave. 43 Op{irnije vidjeti:Body. uklju~uju}i godi{nji Formulr 10-K. kako se to u po~etku o~ekivalo. kroz uvo|enje Elektronskog prikupljanja podataka. jedna firma pod imenom Spring Street Brewing Co. naredne emisije dionica (seasoned public offering). Alan J. Irwin Mc Graw-Hill. tro{kovi podno{enja se nisu smanjili. objavila ugovore koje su kupci i prodavci popunjavali koriste}i svoje ku}ne ra~unare.6 miliona dolara bez ijednog centa tro{ka potpisnicima emisije.1.

Vird`inija korporacija („FBR“ ili „Kompanija“). a da pri tome ne ugroze valjanost i efekat IPO. ve} od osniva~a kompanije.. izdanje dionica kompanija koje su obavile postupak IPO. ponu|ene ovim („Nu|enje“). nije ni{ta drugo do kombinacija navedena dva oblika. tako da svoje dionice prodaju direktno investicijskoj banci. prodajni dioni~ari (salling shareholders).01 po dionici („Klasa A obi~ne dionice“) od Friedman. {to bi stvorilo negativnu sliku o kompaniji budu}i da se informacije o prodaji objavljuju u {tampi i o tom se svakako obavje{tava Komisija. BILLINGS. Kao primjer ove metode navodimo sljede}i slu~aj: FBR 11. koji im je potreban. ovo je na~in ili mehanizam da vlasnici. standardne vrijednosti $0. Billings. 10. 2.000 dionica klase A obi~nih dionica.000. Dakle.000 se izdaju i prodaju od Kompanije i 1. Kombinovana sekundarna emisija (combined offering). Inc. Klasa A obi~ne dionice Od 11. odnosno. vlasnici imaju pravo i mogu}nost prodaje dionica preko brokera na sekundarnom tr`i{tu. Sekundarna naredna emisija (secondary seasoned public offering) se odnosi na ponudu ili ta~nije re~eno. potpisnici emisije ne kupuju dionice od kompanije. Ovaj vid ponude ne javlja se u postupku IPO. Naravno. Amir Karali} 1. kao i za izlazak vlasnika iz kompanije. Ramsey Group. Razlog ovakvog na~ina ponude dionica le`i u nastojanju vlasnika da iza|u iz kompanije. Dakle. Ovom novom emisijom kompanije nastoje prikupiti dodatni kapital.000 se prodaju od strane odre|enih dioni~ara („prodajni dioni~ari“) 68 . pa i sami menad`eri iza|u iz kompanije. prodaju dionica od strane vlasnika tj. INC.000. Koristi se radi privla~enja novog kapitala za potrebe kompanije.Adnan Rovčanin. osniva~a kompanije — tzv. Primarna naredna emisija (primary seasonad public offering) predstavlja ponudu. zbog stvaranja lo{eg imid`a i samog ugro`avanja inicijalne prodaje.000. 3.000 dionica FRIEDMAN. RAMSEY GROUP.000.

Prije ponude.: The business of investment banking. („NASD“). Prodajnih dioni~ara i Potpisnika emisija (kako su ovdje definisani) u skladu sa preporukama „kvalifikovanog nezavisnog potpisnika emisija“ kako to zahtijeva Propis 2720 Pravila pona{anja Nacionalne asocijacije dilera vrijednosnih papira. Inc. a {to je jednako 4.421) po cijeni jednakoj cijeni inicijalnog javnog nu|enja umanjeno za 4% diskonta. Razdoblje upisa prava daje se u relativno kratkom vremenskom periodu (dvije ili tri sedmice).New York 1999. da na osnovu svog postoje}eg udjela dionica u kompaniji dobiju odgovaraju}i broj prava za kupnju dodatnih udjela (npr. Kompaniji je odobren listing (kotacija) klase A obi~nih dionica na Njujor{koj berzi. Cijena inicijalnog javnog nu|enja je odre|ena sporazumom izme|u Kompanije. Thomas K. klasa A jedan glas. jedna za tri ili jedna za dvije).9% njihovog udjela u dioni~kom dru{tvu (ukupan broj obi~nih dionica klase A je 2. se slo`ila da stekne odre|en broj obi~nih dionica klase A. PNC Bank Corp. Cijena inicijalnog javnog nu|enja je $20. s tim da postoji mogu}nost konverzije klase B u klasu A). koje omogu}ava da postoje}i obi~ni dioni~ari mogu odr`ati proporcionalno vlasni{tvo u kompaniji. John Wiley & Sons.451.00 po dionici. nije bilo javnog tr`i{ta za klasu A obi~ne dionice. koje su imale iste karakteristike kao i A klasa (jedino je broj glasova bio razli~it klasa B — tri glasa po dionici.70 69 .INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA Kompanije. Kompanija ne}e primiti nikakve prihode od prodaje dionica od strane prodajnih dioni~ara. Inc. Kao dodatak udjelima obi~nih dionica ovdje ponu|enih. Ovo pravo pru`a privilegiju postoje}im vlasnicima. Inc. Pravo pre~e kupnje Pravo pre~e kupnje ili pravo prvokupa je zna~ajno materijalno pravo iz dionice.1.1. str. tokom kojeg dioni~ari 44 Vidjeti {ire u: Liaw. Iako je ovo bila inicijalna javna ponuda za A klasu obi~nih dionica. ~ime zadr`avaju mogu}nost proporcionalnog dijela suvlasni{tva u kompaniji. („NYSE“) pod simbolom „FBG“.3. kompanija je ve} imala sekundarno tr`i{te za klasu B obi~nih dionica.44 3.

Jr. 2002. Po . mogu}e je prodati „pismo dodjele dionica“. N . odnosno uz diskont od teku}e tr`i{ne cijene koji je u intervalu od 10 do 20 %). 45 Vidjeti {ire u: Van Horne . Zagreb. mogu biti sve banke ~lanovi sindikata i sva njihova prodajna mjesta. dok se dionice jo{ prodaju uz prava iznosi: 45 Gdje je: Ro . odnosno. Dioni~ari se obavje{tavaju kada i pod kojim uslovima mogu da kupe dionice „uz prava“. Mate. stare odnosno postoje}e dionice u principu kotiraju sa umanjenim kursom u visini prava pre~e kupnje. U ovakvim okolnostima. pravo po bili kojoj cijeni koja se mo`e posti}i.Adnan Rovčanin. James C. Ako dioni~ar odlu~i da ne `eli iskoristiti svoje pravo kupnje. Kao mjesta za kupovinu. Kada dionice „uz prava“ budu emitovane. Amir Karali} trebaju odlu~iti {ta da urade. s obzirom da na raspolaganju imaju tri opcije: a) iskoristiti prava i upisati dodatne dionice. na kojima dioni~ari mogu da ostvare svoje pravo pre~e kupnje. teoretska tr`i{na vrijednost jednog prava. Pravo daje dioni~aru mogu}nost kupovine dionica po ni`oj cijeni od teku}e tr`i{ne (emisija dionica uz prava se prodaju uz rabat. 531 70 .broj prava potrebnih za upis jedne dionice. c) ne u~initi ni{ta i pustiti da prava isteknu. ali }e djelovanje arbitra`e (dok god je ona profitabilna) smanjiti osciliranje stvarne vrijednosti od teorijske./Wachowicz. prodaje prava tokom upisa.upisna cijena po dionici. John M. S .teku}a tr`i{na vrijednost postoje}ih dionica .: Osnove finansijskog mened`menta. b) prodati prava. teoretska vrijednost prava }e odstupati od stvarne. str. Naravno. Poziv za realizaciju prava kupovine se objavljuje i u {tampi. budu}i da su prenosiva. za iznos transakcijskih tro{kova. {pekulacije.tr`i{na vrijednost jednog prava kada se dionice prodaju „uz prava “.

od kojih su najva`niji vrijeme do isteka prava pre~e kupnje (rizik koji je uklju~en srazmjeran je du`ini vremena i padu tr`i{ne cijene dionica) i obim emisije. javlja se metoda koja omogu}ava da se kompletna emisija mo`e prodati jednom institucionalnom investitoru ili vi{e njih. Tako cijena prodajne opcije zavisi od vi{e faktora. obzirom da kompanija neposredno pregovara sa potencijalnim investitorima o uslovima prodaje. Zbog ovih poslova unutar organizacione strukture investicijske banke uspostavlja se odjeljenje koje se bavi upravo ovim aktivnostima (private placement group).. U tom smislu funkcija investicijskog bankara gubi zna~aj. obim emisije. Ako emitent iskoristi opciju. koji imaju lako predvidljive nov~ane tokove. 3. tako i potencijalne emitente. ali ne u potpunosti jer uloga investicijske banke u ovom procesu je da identifikuje kako potencijalne investitore. Institucionalni investitori. investicijska banka }e pomo}i u oblikovanju emisije (vrsta vrijednosnih papira. proda ispod otkupne cijene. penzioni fondovi i sl. ako do|e do realizacije sporazuma. koji svoja sredstva ula`u u ovaj oblik emisije vrijednosnih papira. investicijska banka bit }e primorana da dionice „uz prava“. Osim toga. Direktan plasman institucionalnim investitorima Kao alternativa javnoj ponudi vrijednosnica ili ponudi postoje}im dioni~arima. odnosno preuzeti sve neprodate dijelove emisije. Direktni plasman ne podlije`e obavezi registracije kod 71 . kojim se banka ili banke obavezuju potpisati. bez obzira da li dolazi do njegovog kori{tenja bit }e obra~unata kao procenat od planiranog obima emisije. u slu~aju pada tr`i{ne cijene dionica.1. U tom smislu. odnosno. investicijska banka }e otkupiti dionice po utvr|enoj cijeni i obaviti njihovu prodaju preko svoje distributivne mre`e. Naime. Ovaj sporazum poput prodajne opcije. sporazum }e se iskoristiti.4. kompanija }e potpisati sporazum sa investicijskom bankom ili grupom investicijskih banaka (standby underwriting agreement). a i ne mora. implicira da se mo`e izvr{iti. vrijednost). Ako do|e do pada tr`i{ne cijene dionica. su osiguravaju}a dru{tva. kompenzacija za ovaj sporazum.1. {to za nju predstavlja gubitak. Ovaj vid prodaje poznat je kao direktna ili privatna prodaja vrijednosnica.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA Da bi prodaju prava u~inila sigurnom.

koriste}i prodaju vrijednosnih papira „s police“.Adnan Rovčanin. • emisija koja ima podr{ku institucionalnih investitora. olak{ava daljnje posu|ivanje. bankovnog kapitala pod povoljnijim uslovima. • preduze}e koje posreduje vrijednosnim papirima. U osnovi. pa nema momentalne tr`i{ne cijene. ali poskupljuje operaciju. bez obaveze njihovog dr`anja dvije godine. Period ~ekanja potpisnika emisija je skra}en od ranije tri do ~etiri sedmice na samo nekoliko dana ili ~ak sati. {to je bio slu~aj 46 SEC-ov propis 415 (Rule 415) postalo je efektivno u 1982. stvara kod investitora povjerenje da je preduze}e detaljno „istra`eno“. npr. 47 Vidjeti {ire u: Foley. Propis 415 dozvoljava odre|enim izdava~ima da podnesu jedan registracijski dokument koji indicira da oni imaju namjeru prodati odre|enu koli~inu odre|ene klase vrijednosnih papira u jednom ili vi{e perioda unutar sljede}e dvije godine. • tro{kovi prodaje preko privatne emisije op}enito su mnogo manji nego kod javne emisije Jo{ jedna prednost je ta {to SEC-a putem propisa (Rule) 144A omogu}ava velikim (institucionalnim) investitorima da trguju vrijednosnim papirima izme|u sebe.21 72 . ili dobar dio nje. poznato kao SEC-ov propis 415. Zagreb. jer se smatra da institucionalni investitori koje su spremni kupiti cijelu emisiju. u smislu da ne postoje spremni kupci. velike korporacije imaju mogu}nost do}i do sredstava s javnog tr`i{ta. • tako|e je mogu}e da emisija bude osigurana (supotpisana) {to garantuje uspje{an ishod. Mate . vrijednosni papiri se mogu vidjeti kako stoje na polici i mogu biti skinuti s police i prodati javnosti brzo. bez uobi~ajene registracijske procedure. respektabilnim investicijskim mogu}nostima). ovaj vid plasmana pru`a velike prednosti:47 • ~injenica da vrlo poznati posrednik organizira emisiju.46 Iako se putem privatne prodaje mogu prodati mo`da nelikvidne dionice. imaju mogu}nost samostalnog prikupljanja informacija koje bi ina~e registracija ustupila. Bernard J: Tr`i{ta kapitala.str. ima uspostavljenu vlastitu listu klijenata (op}enito sadr`i glavne finansijske institucije s ogromnim nov~anim tokom i poznatim planovima. Amir Karali} SEC-a. 1998. Nasuprot tome.

emitent je du`an sa~initi memorandum po SEC-ovom pravilu 144A. str.SCOR).New York.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA sve do po~etka 80-tih. svi drugi investitori moraju ispunjavati SEC-ovu definiciju akreditovanog 48 Vidjeti {ire u: Liaw. Kompanije koje `ele iskoristiti SCOR-ov program trebaju podnijeti dva formulara: Formular D i SCOR-ov Formular U-7. opis djelatnosti industrije. Uz memorandum se dostavlja i sumarni izvje{taj o osnovnim uslovima emisije (stock purchase agreement) koji. postoji Registracija malog korporativnog nu|enja (Small Corporate Offernig Registration . ustvari. SCOR nudi malim biznisima alternative niskih tro{kova. Formular U-7 se podnosi dr`avama. John Wiley & Sons. a koji uklju~uje: obim emisije i cijenu dionice. Memorandum sadr`i sumarnu ponudu. 67 73 . Osim za maksimum od 35 neakreditovanih investitora. Iako ne podlije`e obavezi registracije. Inc. On je jednak za sve dr`ave. regulativa D. prilikom ~ega koristi usluge investicijske banke u pripremi ovog teksta. 1999. Thomas K. ako izdava~ dostavi materijalne informacije kupcu u razumnom vremenu prije prodaje. razvoj ili rast. Propis 504 dozvoljava neregistrovanu ponudu od strane kompanije koja ne ~ini izvje{tavanje i bez izjave o ponudi.48 Pravilo 504 dozvoljava prodaju vrijednosnih papira do $5 miliona tokom 12-mjese~nog perioda. Jo{ jedno od pravila kojima se reguli{e privatni plasman (oslobo|eno nu|enje) je i tzv. Regulativa D uspostavlja parametre ograni~enog privatnog plasmana. Vezano za Propis 504. {to dozvoljava kompanijama kojima je potreban kapital da prodaju vrijednosne papire pod oslobo|enim nu|enjem i izbjegnu kompleksnost i tro{kove izlaska u javnost.: The business of investment banking. Broj investitora nije ograni~en i cirkular nu|enja se ne zahtijeva. kapitalizaciju. analizu menad`menta. Propis 504 dozvoljava prodaju vrijednosnih papira do $1 milion tokom 12-mjese~nog perioda. Formular D se podnosi SEC-u pod Praopisom 504. Ovaj pojednostavljeni proces smanjuje kompanijine pravne i ra~unovodstvene honorare do 75%. finansijske podatke. predstavlja ugovor o kupovini dionica. kada je donijeto ovo pravilo. SCOR dozvoljava biznisima da prikupe do $1 milion u obi~nom kapitalu godi{nje za pokretanje biznisa.

Amir Karali} investitora. 74 . generalno gledaju}i. Akreditovani investitor je individualac ili institucija koja je dobro obavije{tena i ima adekvatnu neto vrijednost da vr{i takve investicije. ostvaruju trend pada posebno u prvom kvartalu 2008. str 13. koji su sposobni da procjene vrijednosti investicija.Adnan Rovčanin. Analiza je sa~injena od strane konsultantske ku}e BCG (Boston Consulting Group) 49 Grafikon 12. Kolike su potpisni~ke provizije kod emisije dionica najbolje pokazuje sljede}i dijagram. Prikaz emisije dionica po svjetskim regijama 49 BCG Investment benking and capital markets. Zahtjev je da se svi neakreditovani investitori (maksimalno 35) moraju kvalifikovati kao sofisticirani investitori. Na grafikonu vidimo da provizije za potpisivanja dionica. may 2008. Propis 506 dozvoljava prodaju neograni~ene koli~ine vrijednosnih papira. market report — first quarter 2008.

26 sedmica ili 52 sedmice. T-bills dr`avne blagajne su kratkoro~ni vrijednosni papiri sa dospje}em od 13 sedmica.1. 75 . generalno posmatrano javlja kao emitent. a jedan koji se ~esto koristi polazi od vrste emitenta. najve}i izdava~i obveznica su iz Sjedinjenih dr`ava i drugih industrijaliziranih zemalja. Dr`ava se na tr`i{tu vrijednosnih papira. vrijednosni papiri koje emituju preduze}a i druga pravna lica (razli~ite finansijske i nefinansijske institucije).bonds dr`avne blagajne su dugoro~ni vrijednosni papiri sa dospje}em od 30 godina. trezor. U SAD-u javno-pravne vrijednosne papire mogu da izdaju: dr`avna blagajna tj. gradovi). vrijednosni papiri ~iji je emitent dr`ava/vlada i njeni organi i organizacije.1. Frekventnost aukcija je sa`eta u narednoj tabeli. te se tretiraju kao finansijski instrumenti bez rizika. te lokalne samouprave (op{tine.2. Srednje i Isto~ne Evrope i Afrike tako|e izdaju dug.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA 3. srednjoro~ni vrijednosni papiri sa dospje}em od 2 godine. T . odnosno na finansijskom tr`i{tu. investitor. 2. Tr`i{te javno-pravnih vrijednosnih papira — emisija i trgovanje Vrijednosne papire mo`emo podijeliti na osnovu vi{e kriterija. Svi ovi vrijednosni papiri imaju visok stepen likvidnosti. 3 godine. 5 godina ili 10 godina. te ujedno ima kontrolnu i regulativnu ulogu. Prema tom kriteriju. srednjoro~ne obveznice (notes) i dugoro~ne obveznice (bonds). 3. razlikujemo sljede}e vrste vrijednosnih papira: 1. Tr`i{te vladinih vrijednosnih papira Kao sredstva finansiranja Federalne (dr`ave) vlade. Ovi vrijednosni papiri se prodaju kroz redovno organizovane aukcije. T-notes Dr`avne blagajne su dakle. Biro javnog duga (BPD) pri Dr`avnoj blagajni izdaje tri tipa vrijednosnih papira koji imaju visoku utr`ivost: blagajni~ki zapisi (bills). Ju`ne Amerike.1. iako zemlje i korporacije iz Azije. federalne agencije.2 . U uslovima tr`i{ta obveznica.

Novembar Izvor: Adaptirano od FED-a New York. New York. TIPS) su prvi put izdate u januaru 1997. Maj.: The business of investment banking.godi{nja dugoro~na obveznica Frekventnost aukcije Sedmi~no Sedmi~no Svake ~etiri sedmice Mjese~no Kvartalno Februar. inflacijsko pode{avanje ne}e biti plativo do starosti. oktobru i januaru). 1999. tako|e. 1999. August. August. Inc. April. Dr`avna blagajna planira da izdaje ove vrijednosne papire kvartalno (aprilu. Thomas K.godi{nja srednjoro~na obveznica 5-godi{nja srednjoro~na obveznica 10.Adnan Rovčanin. Jul. godine. Thomas K.godi{nja srednjoro~na obveznica Iinflacijsko-indeksirane 10 . Prema: Liaw. str. U julu 1997. 73 Desetogodi{nje inflacijsko-indeksirane obveznice (vrijednosni papiri dr`avne blagajne za{ti}eni od inflacije. Amir Karali} Tabela 4.sedmi~ni blagajni~ki zapis 26.godi{nje srednjoro~ne obveznice 30.sedmi~ni blagajni~ki zapis 2. izdala 5-godi{nju obveznicu (bonds). 1998. Me|utim.50 50 Vidjeti {ire u: Liaw.New York.73 76 .sedmi~ni blagajni~ki zapis 52. John Wiley & Sons. Jul.: The business of investment banking. godine je. julu. Inc. str. Oktobar. Oktobar Februar. Vrijednosni papiri imaju nominalni povrat povezan sa indeksom cijene potro{a~a za sve urbane potro{a~e (CPIU). Novembar Januar. John Wiley & Sons. Glavnica vrijednosnog papira }e se pode{avati svaki dan za promjene u nivou inflacije. do dospije}a dr`avna blagajna }e platiti sumu koja nije manja od standardne sume na datum izdavanja. Frekventnost aukcije Dospije}e 13. Polugodi{nja pla}anja kamata }e se uraditi na inflacijski-pode{enoj glavnici kao od datuma pla}anja kamate baziranoj na kuponskoj stopi koja je odre|ena na aukciji. Iako deflacija mo`e izazvati opadanje vrijednosti glavnica.

investicijske banke i brokeri i dileri vrijednosnih papira koji trguju U.S. Chase Securities Inc... godini i onda se smanjio na 38 u 1992. poput Merrill-ove priznanice rasta prihoda blagajne (Treasury Income Growth Receipts . Bear Stearns & Co. godini. J. Oni mogu biti i u stranom vlasni{tvu. Njujor{ki Fed onda se konsultuje sa glavnim regulatorom podnosioca molbe da potvrdi da li firma/banka ispunjava relevantne kapitalne standarde.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA Od februara 1985.P. Firma koja `eli postati primarni diler mora obavijestiti njujor{ku Federalnu rezervu (Fed) pismeno.gogine. jer je ukupna vrijednost odvojenih komponenti bila ve}a nego vrijednost fundamentalnog vrijednosnog papira.. Glavni u~esnici na aukcijama su primarni vladini dileri finansijske institucije koje su specijalizirane za kupovinu i prodaju dr`avnih vrijednosnica.otvorenog tr`i{ta uklju~uje se u trgovine u cilju implementiranja monetarnih politika.sisteme u 1960. Profitni potencijal za vladinog dilera koji je odvojio kuponski vrijednosni papir je u po~etku bila arbitra`a koja je rezultirala odvajanjem kupona. Dresdner Kleinwort Benson North American LLC itd. Najpoznatiji primarni dileri su Aubrey G. Citicorp Securities Inc. sve nove bonds i 10-godi{nje notes su kvalifikovane za Odvojeno trgovanje registrovane kamate i glavnice vrijednosnih papira (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Seecurities .TIGRs) i Sallie-ovih Certifikata prirasta na vrijednosne papire blagajne (Certificates of Accrual on Treasury Securities .Inc. Lanston & Co. Njujor{ki Fed. BankAmerica Robertson Stephens.CATS)... vladinim vrijednosnim papirima sa Federalnom bankom rezervi iz Njujorka. Njujor{ki Fed je uspostavio primarne diler . primarni dileri vezani za banke moraju se povinovati Tier I i Tier II kapitalnim standardima pod 77 .Morgan Securities Inc.STRIPS).S. Primarni dileri su. Prema njujor{kom Fed-ovom trenutnom kriteriju. Broj primarnih dilera je dosegao vrhunac od 46 u 1988. godini. dakle. Podnosioci molbe moraju biti komercijalne bankarske organizacije koje su predmet zvani~ne supervizije U. godini. supervizora federalne banke ili brokersko — dilerske ku}e registrovane kod SEC-a. Stvaranje STRIPS programa okon~alo je stvaranje za{titnih znakova i generi~nih priznanica. sa 18 primarnih dilera.Inc. te zatim pao na 36 u 1995.

76 78 . Fed zahtijeva od primarnih dilera da prave razumno dobra tr`i{ta u svojim trgova~kim vezama sa Fedovim trgova~kim pultom (trading desk). koji predstavljaju finansijske institucije aktivne u trgovanju vladinim vrijednosnim papirima koje su uspostavile poslovne veze sa njujor{kim Fed-om. Primarni dileri za njihove ra~une. Registrovani brokeri — dileri moraju imati najmanje $50 miliona u Tier II kapitalu i ukupnom kapitalu u vi{ku regulativnih „nivoa upozorenja“ uspostavljenih od strane SEC-a i Dr`avne blagajne. kao i o gotovini. Obim trgovanja primarnih dilera u vladinim vrijednosnim papirima je u prosjeku $200 milijardi po danu. Amir Karali} Basle Capital Accord. Mogu se podnijeti dva tipa ponuda: konkurentne i nekonkurentne. terminskim poslovima i finansijskim pozicijama u Dr`avnoj blagajni i drugim vrijednosnim papirima. Uz to. da zna~ajno u~estvuju u aukcijama Dr`avne blagajne i da nude tr`i{ne informacije i analize Fed-ovom trgova~kom pultu koje su od pomo}i u formulisanju i implementaciji monetarne politike. putem po{te ili li~no. Mali investitori i pojedinci generalno podnose nekonkurentne ponude. sa najmanje $100 miliona Tier I kapitala. prema podacima izdatim od strane njujor{kog Fed-a. ustanovljenje na dva decimalna 51 Ibid. Proces aukcije po~inje sa javnim obavje{tenjem od strane Dr`avne blagajne. Ponude se podnose po diskontnoj stopi za blagajni~ke zapise (prinos za srednjoro~ne i dugoro~ne obveznice). Ponude se prihvataju do 30 dana prije aukcije i mogu biti podnesene elektronski putem Automatiziranog sistema procesiranja dr`avnih vrijednosnih papira (Treasury Automated Auction Processing System TAAPS). Individualni investitori kupuju u mnogo manjem obimu. Odjel dr`avne blagajne prodaje ove vrijednosne papire na aukcijama. Ve}ina dr`avnih vrijednosnih papira se kupuju na aukcijama od strane primarnih dilera. obi~no podnose konkurentne ponude. do gornje granice od $1 milion za blagajni~ke zapise i $5 miliona za srednjoro~ne i dugoro~ne obveznice.Adnan Rovčanin. ili u ime klijenata.51 Dileri izvje{tavaju sedmi~no o njihovim trgova~kim aktivnostima. str.

Aukcija jedinstvene cijene. godine. ove ponude se pregledaju i procesiraju u ovim lokacijama da bi se osiguralo povinovanje pod Cirkularom uniformisanog nu|enja Dr`avne blagajne. ponekad bukvalno na sekunde prije roka od 13 sati. Primarni dileri podnose njihove konkurentne ponude putem TAAPS-a u posljednjem mogu}em trenutku. 35% pravilo se ukida. Kada se ponuda zavr{i. Odmah nakon 13 sati po isto~nom vremenu. Ove ponude se onda sortiraju i pregledaju elektronski. Kuponska stopa se uspostavlja na prinosu od najvi{e ponude ispod kvantitativno-procijenjenog prosje~nog prinosa na aukciji. Ove ponude se prihvataju do 13 sati po isto~nom vremenu na dan aukcije. kod kojih je razlika izme|u ponu|ene cijene i nominalne vrijednosti najmanja. ^ikagu i San Francisku. Sve ni`e konkurentne ponude se odbijaju. Ona se koristi za dvogodi{nje i petogodi{nje mjenice i 10-to godi{nje TIPS. str. zaokru`eno na najbli`u jednu osminu. Ponude podnesene putem TAAPS-a su konsolidovane u Federalnim rezervama u Njujorku. Svakako nakon dospije}a obveznice. 78 79 . ili Danska aukcija. godine. Konkurentnim ponu|a~ima je dozvoljeno da podnesu vi{e od jedne ponude. Ali svaki ponu|a~ je ograni~en na primanje ne vi{e od 35% ukupne sume vrijednosnih papira koji se prodaju.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA mjesta za blagajni~ke zapise i tri decimalna mjesta za kuponska izdavanja.52 Pod ovim sistemom dileri podnose zape~a}ene ponude a i konkurentni i nekonkurentni ponu|a~i dobivaju vrijednosne papire po cijeni koja je 52 Ibid. godine nakon skandala la`iranja Salomonove ponude mjenica dr`avne blagajne iz 1991. investitori dobivaju iznos koji je jednak nominalnoj vrijednosti. Sve do septembra 1992. putem Dr`avne blagajne u Va{ingtonu. Dr`avna blagajna trenutno koristi dvije razli~ite tehnike aukcije svojih vrijednosnih papira koji se mogu prodati: diskriminativnu (vi{estruku) cijenu aukcije i uniformnu (jedinstvenu) cijenu aukcije. Dr`avna blagajna odabira najpovoljnije ponude. je uvedena 1992. kuponski vrijednosni papiri dr`avne blagajne su se izdavali periodi~no kroz diskriminativnu cijenu aukcije.

to je ja~a aukcija. Aukcije vi{estruke cijene se koriste za sve druge vrijednosne papire kojima se mo`e trgovati. U osnovi Fed djeluje kao ~uvar dr`avnih vrijednosnih papira za razli~ite depozitarne institucije. ~esto do 13:30 ili 14:00 po isto~nom vremenu. [to je vi{i odnos. Rezultati aukcije se objavljuju javnosti unutar dva sata po aukciji.53 Svako izdavanje vrijednosnih papira dr`avne blagajne se predstavlja unosom u kompjuter Federalne banke rezervi. je razlika izme|u prosje~nog prinosa svih prihva}enih ponuda i stopa prinosa. nekonkurentni ponu|a~i se ne suo~avaju sa kvantitativnim nesigurnostima. oni primaju vi{e od 70% od svih dodjeljivanja. Fed vodi zabilje{ke o tome koja banka dr`i koju sumu odre|enog izdavanja. str. 53 54 Ibid. ali nisu sigurni o cijenama po kojima }e njihove narud`be biti popunjene. Odnos primljenih ponuda prema dodijeljenom iznosu se naziva odnos nudi-da-pokrije{ ( bid-to-cover ratio). 79 Fedwire je vrsta RTGS sistema. Pri dospje}u. poznata kao rep aukcije.time gross settlement system). i zbog toga }e trgovci biti oprezni zbog opadanja. Za trgovinu vladinim vrijednosnim papirima. Primarni dileri dominiraju konkurentnim dodjeljivanjima.po kojem su konkurentne ponude prihva}ene. Po ovom pitanju.To je dakle sistem nov~anih transfera velikih vrijednosti kojima se vr{e interbankarska pla}anja. Dugi rep signalizira ja~inu.prinos ~i{}enja tr`i{ta . Fed vr{i transfer fondova banci. i time }e trgovci trgovati agresivnije. Sistem pla}anja koji funkcioni{e na principima bruto poravnanja u realnom vremenu (real. Vrijednosni papiri se dodjeljuju po cijeni uspostavljenoj za svaku od prihva}enih ponuda. Najve}i prinos koji je prihva}en na aukciji se zove prinos stop-out ili samo stop prinos. Kratak rep indicira slabost u zahtjevima tr`i{ta. Druga mjera. dvije transakcije se odvijaju simultano kada se vrijednosni papiri transferi{u putem Fed prenosnika (Fedwire)54.Adnan Rovčanin. Trgovci koriste rep kao mjeru uspjeha aukcije da formiraju strategije trgovanja nakon aukcije. Amir Karali} rezultat najvi{eg prinosa . Prosjek prihva}enih ponuda u konkurentnom tenderu po kvantitativno-procjenjenoj osnovi se onda primjenjuje na nekonkurentni tender. 80 . Transferi novca te vlasni{tva nad dr`avnim obveznicama se obavljaju elektronski.

INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA

Prenos (isporuka) vrijednosnih papira se odvija putem smanjivanja iznosa vrijednosnih papira na ra~unu klirin{ke banke prodavca kod Federalne banke rezervi i putem pove}anja na ra~unu klirin{ke banke kupca za isti iznos. Prenos nov~anih sredstava se obavlja u suprotnom pravcu od prenosa vrijednosnih papira. Obadvije isporuke se vr{e simultano, a sam princip rada se naziva „dilivery — versus — payment“. Naravno, ovaj sistem podrazumjeva prijenos vrijednosnih papira u nematerijalizovanom obliku. Primarni dileri prilikom operacija na sekundarnom tr`i{tu rade kako sa investitorima, tako i me|usobno, s tim {to kada trguju me|usobno posrednik je vladin broker, kome se dostavljaja cjelokupna ponuda i potra`nja. Sistem trgovanja je elektronski i prikazuje se putem monitora, ~ime se `eli posti}i cjenovna transparentnost i dostupnost kotacija svim potencijalnim investitorima. Uloga dilera je u efikasnosti same transakcije, budu}i da on uspostavlja kontakt izme|u dva dilera koji su zainteresovani za odre|enu kotaciju (jedan formira kotaciju, drugi je prihvata). Investicijske banke u~estvuju kako na primarnom tr`i{tu tako i na sekundarnom tr`i{tu vrijednosnica Dr`avne blagajne. Ove vrijednosne papire investicijske banke koriste za {pekulaciju i arbitra`u, te za razvijanje novih strategija i instrumenata, kao {to su obveznice bez kupona. Investicijske banke kao dileri ostvaruju prihod kao razliku kupovne i prodajne cijene dr`avnih vrijednosnica (razlika je mala, ali budu}i da se radi o velikom obimu emisije i prihodi su veliki), apresijacijom dr`avnih vrijednosnica koje imaju u portfoliju ili depresijacijom, ako su ih prodali na prazno, te razlikom kamata ostvarenih od vrijednosnica u porfoliju i tro{kova finansiranja portfolija.

3.1.2.2. Vrijednosni papiri federalnih agencija
Pored dr`avnih, javljaju se i vrijednosnice federalnih agencija koje sponzori{e dr`ava, a sve u cilju reduciranja tro{kova pozajmljivanja kapitala za odre|ene sektore u nacionalnoj ekonomiji. Iza njih stoji dr`ava kao garant, koja je du`na da ispuni obavezu, ako to na u~ini sam emitent. Za promet ovih obveznica formiraju se sindikati banaka, pri ~emu se ne koristi

81

Adnan Rovčanin, Amir Karali}

metoda aukcije, a prihod koji se ostvaruje izuzet je od dr`avnog i lokalnog poreza. Postoje dva tipa federalnih agencija: federalno povezane finansijske institucije (FRFIs) i federalno sponzorirane agencije (FSA). FRFI su ogranci federalne vlade, koja nudi subvencionisano finansiranje odabranim sektorima. Kroz izdavanje vrijednosnih papira, Federalna finansijska banka prikuplja sva sredstva distribuirana kroz FRFI. FRFI uklju~uju robne kreditne korporacije, eksport-import banke, administraciju farmi, administraciju generalnih usluga, Vladino nacionalno hipotekarno udru`enje (Ginnie Mae), pomorsku administraciju, korporacije privatno finansiranog eksporta, administraciju ruralne elektrifikacije, ruralnu telefonsku banku, Administraciju malih biznisa, Vlast Tennessee doline, i vlast va{ingtonske Metropolitan oblasti tranzita. FSA-i su u privatnom vlasni{tvu, ali se smatraju da nose implicitnu vladinu garanciju. Svaka FSA izdaje svoje vlastite vrijednosne papire. Postoji osam FSA:55 • Federalni farmerski sistem kredita • Korporacija finansijske pomo}i farmerskim kreditima • Federalna ku}na banka za zajmove • Finansijska korporacija • Rezolucija trust korporacije • Udru`enje tr`i{ta studentskih zajmova (Sallie Mae) • Korporacija federalnih ku}nih hipotekarnih zajmova (Freddie Mac) • Federalna nacionalna hipotekarna asocijacija (Fannie Mae) FSA vrijednosni papiri su podr`ani zajedni~kim zajmovima izdatim od svake agencije. Svi nov~ani tokovi, neto procesiranih provizija, pla}eni u zajedni~ki fond fundamentalnih zajmova se proslje|uju vlasnicima vrijednosnih papira periodi~no.

55

Vidjeti {ire u: Liaw, Thomas K.: The business of investment banking, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1999. str. 82

82

INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA

Pove}ane aktivnosti izdavanja od strane federalne i federalno sponzoriranih agencija rezultiraju u zna~ajnom porastu agencijskog duga. Izvanredan agencijski dug dosegao je $925.8 milijardi 1996.g. i $983.6 milijardi 1997.g. Glavni izdava~i uklju~uju Sistem federalne ku}ne banke za zajmove (FHLB), Fannie Mae, Freddie Mac i Sallie Mae.56 Ova izdavanja se cijene zavisno od vladinih vrijednosnih papira sli~nog dospije}a. Sva agencijska izdavanja se smatraju prakti~no oslobo|enim od kreditnih rizika. Oni su procijenjeni kao AAA. Kada oni nisu procijenjeni, smatraju se da su najvi{eg kvaliteta. Premija rizika od agencijskog izdavanja je mar`a prinosa koju investitori zahtijevaju preko uporedivih vladinih vrijednosnih papira u cilju da zadr`e ove vrijednosne papire. Premije rizika variraju tokom vremena, ali se mar`a prinosa uporedo sa vladinim vrijednosnim papirima pove}ava kako se dospije}e produ`ava. Kao i vrijednosnice dr`avne blagajne izuzete su od registracije kod SEC-a, a za samu emisiju vrijednosnih papira Federalna agencija anga`uje ili komercijalnu ili investicijsku banku ~ija je uloga priprema emisije te odre|ivanje cijene obveznica kao i njihova distribucija.

3.1.2.3. Tr`i{te op{tinskih obveznica
Dugoro~ne dugovne obaveze koje izdaju gradovi i druge vladine jedinice su poznate pod zajedni~kim nazivom municipalne tj. op{tinske obveznice. Kao i kod kratkoro~nih municipalnih zadu`nica, kamata na ve}inu ovih obveznica je izuzeta iz federalnih poreza uz uslov da su obveznice izdane za finansiranje javnih, a ne privatnih projekata. Banke ~esto prila`u konkurentne ponude ili kupnju nakon privatnih pregovora oko sredstva izdatih od lokalnih gradova, kantona i {kolskih podru~ja, kao na~in demonstracije podr{ke svojoj lokalnoj zajednici i kao na~in privla~enja ostalih preduze}a. One tako|e kupuju municipalne obveznice od brokera i dilera na nacionalnom tr`i{tu, zbog razloga usko vezanih uz povrat nakon oporezivanja i

56

Ibid, str. 83

83

Op{tinska 57 Vidjeti {ire u: Rose. uklju~uju}i aerodromske obveznice. ~etvrto izdanje. 84 . koje uklju~uje veli~inu emisije. Ve}ina obveznica prihoda se plasiraju putem preuzimanja emisije od strane komercijalne ili investicijske banke. 2003. lu~ne obveznice. industrijske obveznice. hipotekarne jedno-porodi~ne obveznice. Vrijednosni papiri se dodjeljuju ponu|a~u koji podnese najbolju ponudu. grantovi i posebni tro{kovi osiguravaju odre|ene GO. GO je tipi~no osiguran emitentovom mo}i oporezivanja. Mate. Prema PSA studiji. dok GO raspodjeluju po nekom utvr|enom kriteriju. Kada je garantovanje emisija konkurentno. Obveznice prihoda se izdaju bilo za finansiranje projekta ili preduze}a i podr`ane su prihodima prikupljenim kroz finansirane operativne projekte. Zagreb. potencijalni potpisnici emisija se ne sastaju sa izdava~ima zbog eventualnih sugestija oko strukture ili uslova izdavanja.: Menad`ment komercijalnih banaka. Osim toga.57 Postoje dva osnovna tipa op{tinskih vrijednosnih papira: obveznice generalne obaveze (general obligation bonds GO) i obveznice prihoda (revenue bonds GOs). nema jasnog dokaza da li konkurentno nadmetanje ili pregovarani dilovi donose vi{e novca ili ni`e dobitke za op{tine. bolni~ke obveznice. obveznice putarine i poreza na gorivo i obveznice oporavka resursa. Umjesto toga. Postoje brojne obveznice prihoda.Adnan Rovčanin. vi{eporodi~ne obveznice. str. Prodaja op{tinskih vrijednosnih papira se obi~no obavlja putem sindikata banaka i dilera vrijednosnim papirima. {to mnoge lokalne obveznice imaju visoki kreditni rejting i aktivno tr`i{te ponovne prodaje. Izdavanje op{tinskih vrijednosnih papira se obavlja ili putem konkurentnog nadmetanja me|u nekoliko sindikata potpisnika ili se pregovara sa sindikatom oko preuzimanja emisije. dospije}e i uslove koji se mogu primijeniti. Amir Karali} rizike zbog tog. Peter S. kada se pregovara o uslovima preuzimanja i plasiranja emisije. kako je to slu~aj sa korporativnim izdavanjima. poput Bond Buyer. dodatni honorari. 315. izdava~ objavljuje obavje{tenje o prodaji u poznatim finansijskih publikacijama. obveznice koled`a i univerziteta.

nestalnosti i uslova na tr`i{tu. Drugo. Tako. Propis 15c2-12 Akta o razmjeni vrijednosnih papira iz 1934. izdava~a i pravna mi{ljenja. Propis 15c2-12. Pravna mi{ljenja su zna~ajna zbog dvije svrhe. Prvo. Dva razli~ita dilera mogu rezultirati dvjema zna~ajno razli~itim kotacijama. od op{tina se ne zahtijeva da uspostave obavje{tenja za javnost. Iako se op{tinskim vrijednosnim papirima trguje javno. Op{tinsko tr`i{te se kritikuje zbog nedostatka konzistentnog trajnog objelodanjivanja. suma honorara pla}enih dileru i inicijalna cijena nu|enja moraju biti uklju~eni.g. Zvani~na izjava opisuje izdavanje.dilera za kotaciju vrijednosnih papira. {to je va`no pitanje u trgovanju. Ako se emisija pregovara. Jedan objektivan izvor informacija o formiranju cijene je Standard & Poor Plava lista (Blue List). savjetnik obveznica odre|uje da li je op{tina pravno u mogu}nosti da izda vrijednosne papire. tr`i{te radi sa generalnim nedostatkom javnih informacija kroz `ivotni vijek obveznica. Za ve}inu izdava~a trgovac mora kontaktirati brokera .000 ili vi{e i zadovoljavaju jedan od sljede}a tri uslova: • maksimum od 35 akreditovanih investitora • maksimalna starost od devet mjeseci • investitori koji dobiju opcije za tender i to barem svakih devet mjeseci. ne stvarne cijene po kojima se obveznicama trguje. takve informacije moraju biti objelodanjene u kona~noj zvani~noj izjavi.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA izdavanja su oslobo|enja SEC-ovih zahtjeva za registraciju. Takve zvani~ne izjave se zahtijevaju za sva izdavanja obveznica koja prema{uju $1 milion. zavisno od faktora poput likvidnosti. 85 . Mar`e dilerima variraju. zahtijeva od svih op{tinskih potpisnika emisija da dobiju i distribuiraju investitorima zvani~ne izjave. Listing predstavlja vlasni{tva obveznica op{tinskih dilera dostupnim za prodaju. Navedena cijena je ona koju diler tra`i. Izuzeci su dostupni ako su op{tinske obveznice u apoenima od $100. Potpisni~ka provizija. savjetnik obveznica potvr|uje da je se izdava~ pravilno pripremio za prodaju obveznica. zahtjeva da potpisnik emisija op{tinskih vrijednosnih papira ispostavi zvani~nu izjavu u vezi sa izdavanjem. tako|e.

Dugoro~ne du`ni~ke vrijednosnice izdate od strane korporacija obi~no se nazivaju korporativne zadu`nice kada dospijevaju unutar pet godina ili korporativne obveznice kada imaju du`e dospije}e. Postoje mnogi razli~iti oblici. federalni zakon ograni~ava kamatu koja mo`e biti zara|ena na depozitnom ra~unu da bude ne vi{e od kamate pla}ene na novo izdanje. hipoteke u odnosu na zadu`enja). visokokvalitetne zajmodavce i tipi~no je neosiguran. kao {to su to brokeri i dileri. Tokom ovog perioda ~ekanja. Tr`i{te korporativnog duga Instrumenti korporativnog duga uklju~uju komercijalne papire (commercial paper CP). te uslova izdavanja. ali su obi~no u dometu od 35 do 45 dana.Adnan Rovčanin. Komercijalni papir je va`an izvor kratkoro~nih kredita za velike. str. zbog toga su ove vrijednosnice izuzete od rigistracije kod SEC-a. mar`e su ne vi{e od pola poena.: Menad`ment komercijalnih banaka. svrhe izdavanja. 316 86 .zadu`nice (median term notes MTN) i korporativne obveznice. 2003. 3. Za institucionalne investitore. srednjoro~ne obveznice . Cilj ovoga je da se sprije~i op{tina od uklju~ivanja u poresku arbitra`u.1. ~etvrto izdanje.3. zavisno od vrste zalo`ene vrijednosnice (na primjer. Peter S. ve}ina korporativnih obveznica je imala dospije}e od 10 do 30 godina. Mate.58 Ovi vrijednosni papiri pru`aju ve}u prosje~nu dobit od vladinih vrijednosnih papira koji imaju identi~na dospije}a. Zagreb. U pro{lost. Amir Karali} Mar`e maloprodaje imaju raspon od ~etvrtine poena za velike blokove do ~etiri poena za prodaje neparnih koli~ina neaktivnog izdanja. Investicijske banke su aktivni u~esnici na i na sekundarnom tr`i{tu ovih vrijednosnica. Dospije}a su ograni~ena na 270 dana ili manje. ali u novije vrijeme trend se kre}e prema kra}im dospije}ima. Prisutna je 58 Vidjeti {ire u: Rose. Novi op{tinski vrijednosni papiri se ~esto kreiraju da bi se refinansirao ranije izdani dug. ^esto op{tina prima prihod novog izdanja prije nego staro izdanje dospije ili se opozove.

g.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA tendencija. koja je ni`a od nominalne. Registracija }e uklju~ivati listu investicijsko-bankarskih ku}a. Prvi je kreditni rizik kojim je investitor izlo`en. Lehman Brothers i Credit Suisse First Boston. Izdava~ onda objavljuje stope koje }e biti vi{e od onih koje su odgovaraju}e za vladine vrijednosnice sa du`im dospije}em. Ovo su diskontni vrijednosni papiri koji ne nose kamatne kupone. tako da investitor po dospije}u dobiva nominalnu vrijednost. Ve}ina izdava~a u ovom tr`i{tu u`iva rejting od A-2 ili bolji (vi{i). Prinos koji se ostvaruje od CP ve}i je u odnosu na prinos blagajni~kog zapisa iz tri razloga. koja CP plasira institucionalnim investitorima. {to nije slu~aj sa blagajni~kim zapisom i tre}e je. koji. Agenti }e onda napraviti raspored ponudbenih stopa. ve} se prodaju po diskontnoj vrijednosti. GMAC je prvi koristio MTN 1972. radi finansiranja zajmova za automobile. kontaktira izdava~a da potvrdi uslove transakcije. 87 . s tim da vrijednosnice koje ne uspije prodati otkupi ({to je definisano ugovorom). MTN je instrument korporativnog duga ~ije je uloga da ispuni praznine u finansiranju izme|u CP i dugoro~nih obveznica. dostupan njihovim klijentima. koji daje korporaciji maksimalnu fleksibilnost za izdavanje vrijednosnih papira na stalnoj osnovi. sa maksimalnim dospije}em od pet godina. obi~no dvije do ~etiri. da veliki emitenti CP plasiraju svoje vrijednosne papire direktno investitorima. drugi je kamata na koju se obra~unava porez. jer su oni u mogu}nosti da posu|uju po stopama ispod EURIBOR-a ili po po EURIBOR-u. MTN su registrovani pri SEC-u pod Propisom 415. Kompanije koje emituju ove vrijednosnice koriste usluge investicijskih banaka. Korporacija koja `eli MTN program }e ispuniti registraciju police kod SEC-a za ponudu vrijednosnih papira. Proces jasno indicira da se ove vrijednosnice potpisuju na osnovi najboljih poku{aja i to odra`ava diskreciju investitora u odabiru izme|u cijelog programa dospije}a i struktura kamatne stope. Glavni CP dileri su Goldman Sachs. pa kada se na tr`i{tu steknu bolji uslovi obavi njihovu prodaju. Za kompanije visokog rejtinga. takve korporacije su poznate kao direktni izdava~i. zauzvrat. likvidnost ja manja kod CP u odnosu na blagajni~ki zapis. Investitor zainteresovan za ponudu }e odrediti odgovaraju}e dospije}e i onda kontaktirati agenta. Investicijska banaka je u funkciji dilera. koje djeluju kao agenti za distribuciju MTN-a. Merrill Lynch. Drugi emitenti prodaju CP preko dilera. pristup CP tr`i{tu je velika prednost.

vrijednosni papiri korporativnog duga. tako|e. CSX Corp. Inc. Datum 5/14/97 1/16/97 5/16/96 8/7/97 4/9/97 5/1/97 3/26/97 2/16/95 Iznos (mlrd. Tabela 5.Merill Lynch Merill Lynch Goldman Sachs Morgan Stanley Dean Witter Credit Suisse First Boston Salomon Brothers Salomon Brothers Goldman Sachs Izvor: Institucionalni investitor. 1999.0 2. Raytheon Co. Dospije}e je generalno u intervalu od 10 do 20 godina. iako je Vlada kreirala njihov dugovni status.Adnan Rovčanin. dolaze pod Akt ugovora (izme|u dvije strane) trusta iz 1939.0 Vode}i potpisnik J. Izdava~ korporativnih obveznica mora se povinovati registracijskim zahtjevima SEC-a.5 2. str. str. koja pokazuje da poznate kompanije dio svojih potreba za finansijskim sredstvima obezbje|uju upravo na ovaj na~in.. Thomas K. Suprotno emisijama dugova kreditnog rejtinga Baa i vi{e ve}ina visokorizi~nih obveznica (koje obi~no nose i vi{u kamatnu stopu) sadr`e opciju opoziv kao mjeru bezbjednosti. Februar 1998.Morgan. Najve}e emisije obveznica rejtinga Baa ili vi{e Emitent Norfolk SouthernCorp.New York. Premije rizika se mjere kao mar`e uporedivosti sa vladinim vrijednosnim papirima.5 3.P. JC Penney Co. Kao dodatak. osim ako nije u pitanju va`e}e osloba|anje.5 2.1 3.$) 4. Tr`i{te SAD je vidjelo 100-godi{nje obveznice. Sve ugovorne odredbe izme|u izdava~a i povjerenika moraju biti prezentovane u odredbama ugovora (izme|u dvije strane) i biti podnesene zajedno sa registracijskim dokumentima.g. US West Lockheed Martin Corp. odre|ene djelom kreditnog rejtinga. mora se odabrati povjerenik da predstavlja vlasnike obveznica.3 4.: The business of investment banking. WorldCom American Home Products Corp. John Wiley & Sons.0 2. U narednoj tabeli vidimo najve}e emisije obveznica vi{eg kreditnog rejtinga.25 Prema: Liaw. 90 88 . Amir Karali} Korporativne obveznice su dugovni vrijednosni papiri kojima se generalno pla}aju periodi~ni kuponi i glavnica po dospije}u.

Vode}i potpisnici emisija iskora~uju da se nadme}u da bi zadr`ali presti` povezan sa dobijanjem uloge prve banke u igri sindikata. vode}i menad`er vodi zapisnike o „indikacijama interesa“. prebacivanju dugoro~nih profesionalnih veza izme|u korporacije i specifi~nog investicijskog bankara na transakcionalno finansiranje (ko god ponudi bolje uslove dobija posao). Cijene se mogu stabilizovati za odre|eni vremenski period. ve} tako|e. upravo organizuju i vode investicijske banke. zato {to asimetrije 89 . poput promocije emisije (road show).. sli~ne su aktivnosti koje se provode i u slu~aju emisije korporativnog duga. izdavanje mo`e biti stavljeno na tr`i{te odmah ili preko no}i. vode}i menad`er vodi zapisnike o stvarnim prodajama od strane ~lanova sindikata i od strane prodajne grupe. Ovo tako|e vodi. Kada se jednom izdavanje proglasi efektivnim. U tom slu~aju tastu i tro{kovi finansiranja. kada broj (zalihe) neprodatih obveznica naraste zbog nepovoljnih kretanja kamatne stope. Kada su jednom emitentovi uslovi izuzev cijene odre|eni i efektivnost izdavanja se pribli`ava svom zatvaranju. bar djelimi~no. Povrati prilago|eni riziku novih potpisivanja emisija bi sada bili manji ~ak i ako se mar`e potpisivanja ne bi mijenjale. menad`er sindikata mo`e stabilizirati tr`i{te ponudom da otkupi dio emisije po ponu|enoj ili ~ak vi{oj cijeni. Propis 415. Postupak potpisivanja Postupak potpisivanja (garantovanja) emisije korporativnih obveznica je sli~an potpisivanju emisije dionica. Rizik cijene ~vrste ponude se sada prebacuje na potpisnika emisija i sindikat.1. a da ne spominjemo pove}ane rizike due-diligence.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA 3. Potpisnici emisija se ne mogu za{titi od gubitaka koji su produkt „hirova“ tr`i{ta tokom skra}enog procesa koriste}i satelitska tr`i{ta. obavje{tenje putem sredstava javnog informisanja i dr. Ako dio emisije ne na|e kupca. Marketin{ke aktivnosti. U krajnjem ishodu. Najve}i rizici su neo~ekivani problemi. da prebace zna~ajan dio rizika ~ekanja od izdava~ke kompanije na investicijske bankarske firme.1. omogu}ava registraciju „sa police“ kao i u slu~aju emisije dionica. Prije kona~nog odre|enja cijene. {to daje fleksibilnost kod prikupljanja sredstava. Kompletan upis.3. te plasman ovih vrijednosnih papira. skra}en proces novog izdavanja je pomogao izdava~ima ne samo da smanje rizik. zbog pove}anih kamatnih stopa.

Bruto mar`a je generalno manja od 1% za izdanja vi{eg kvaliteta. $250.2. Inc. 1999. ^lanovi sindikata i dileri koji prodaju direktno javnosti onda dobivaju preostalih 80% bruto mar`e. Kona~no. Iz bruto mar`e.1.000. Thomas K. Prodajna grupa ne zala`e svoj vlastiti kapital radi preuzimanju rizika. Amir Karali} sporazuma o prodaji dionica na berzi ovo zabranjuju. poput tro{kova za pravne honorare. ali su dio prodajne grupe. Provizija potpisivanja Mar`a potpisivanja ili bruto mar`a je razlika izme|u cijene pla}ene od strane kupaca i prihoda kompanije.59 3. itd. due diligence sastanke. John Wiley & Sons. Diskont potpisnika emisije za ~lanove sindikata je ~etvrtina bruto mar`e. izvr{i dodatnu prodaju.000 za $100 miliona emisije obveznica po 1% mar`e. Vode}i potpisnik emisija prikuplja menad`mentski honorar. gubici od stabilizacije i dodati tro{kovi }e biti podijeljeni po unaprijed dogovorenoj proporciji izme|u vode}eg potpisnika emisija i sindikata potpisnika emisije. menad`erski honorar iznosi $200. New York. str. Na tu sumu potpisnik emisija dodaje jo{ neke tro{kove. zato {to on vodi posao cijelog plasmana.: The business of investment banking. 85 90 . a sume prodajnih provizija do $550.000 za izdavanje.3. proporcionalno dijeli diskont potpisnika emisije sa ~lanovima sindikata i. vode}i potpisnik emisija tipi~no prikuplja menad`mentske honorare od 20%. menad`er je krajnji plati{a svih ovih suma. Potpisni~ke mar`e na visokorizi~nim obveznicama su i do 3%. Sve dok je na snazi sindikalni sporazum. ^lanovi sindikata ili prodajna grupa primaju ponovnu (dodatnu) naknadu ako su njihove prodaje obveznica iznad onih dobivenih od strane menad`era. ali ~lan koji se slo`io da plasira dodatne obveznice zadr`ava balans mar`e. ustvari. Kao primjer. prima prodajne provizije za njegov vlastiti dio distribucije. 59 Vidjeti {ire u: Liaw. Ako cijena obveznica padne.Adnan Rovčanin. Ponovna naknada se pla}a firmi koja. dobivaju prodajne provizije od oko 50% do 55% ukupne bruto mar`e. Dileri koji nisu ~lanovi sindikata. nikakve prodaje javnosti se ne mogu u~initi po cijeni vi{oj od one navedene u prospektu. tako|e.

Drugo. Ove sume se nakupljaju na nekoliko stotina hiljada dolara prije diskonta potpisniku emisija i provizija.g. Postoje dva glavna razvojna pravca koja tvrde da je opcija vr{enja privatnih plasmana veoma privla~na. on mora pokriti tu poziciju bilo putem vi{e tr`i{ne cijene. Privatni plasmani nude razli~ite prednosti kod tro{kova u odnosu na javno izdavanje. str. od vitalne je va`nosti za investicijske bankare da ta~no ocijene emisiju tako da izdava~ primi ta~nu procjenu i da se minimizira rizik opadanja.QIB) bez restrikcije perioda ~ekanja. Proces plasmana obveznica se sada usporava. 1999. John Wiley & Sons.g. Privatno izdavanje mo`e u{tedjeti zna~ajne sume pravnih i registracijskih tro{kova uspore|eno sa javnim izdavanjem. New York.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA Ako izdanje poraste u cijeni. investicijski bankari prihvataju vi{e finansijske tro{kove zbog pove}anja kamatne stope. Thomas K. bilo putem primjene opcije zelene cipele. me|u ostalim razlozima. Prvo. ^ak {tavi{e. SEC-ov Propis 144A iz 1990. ^lanovi sindikata se sada suo~avaju sa ve}im rizikom cijene na ve}em broju.: The business of investment banking. nakon {to je ona formirana ali prije zavr{etka sindikalne distribucije. periodi ~ekanja su upola skra}eni nakon 1997. Privatni plasmani se strukturalno razlikuju od registrovanih javnih dilova zato {to. {to rezultira gubitkom. Ako je menad`er preuzeo kratku poziciju prije neo~ekivanog porasta cijene. odnosno ve}oj emisiji. ~lanovi sindikata }e biti u mogu}nosti da prodaju svoj dio obaveze br`e ali oni ne mogu vr{iti prodaje po cijenama vi{im od cijene navedene u prospektu.60 60 Vidjeti {ire u: Liaw. dozvoljava trgovanje privatno plasiranih vrijednosnih papira me|u kvalifikovanim institucionalnim kupcima (qualified institutional buyers . Likvidnost izdavanja se pobolj{ala od kako je Propis 144A postao efektivan i investicijsko-bankarske firme pru`ile kapital i osoblje da se stvaraju tr`i{ta za 144A. S druge strane. cijena izdavanja se mo`e spustiti tokom ovog perioda. 87 91 . Inc. o njima se vi{e pregovara u zakonskim ugovorima i formiranju cijena i oni ne prolaze kroz SEC-ov registracijski proces. za ograni~ene vrijednosne papire na jednu godinu u ograni~enom kvantitetu trgovanja i na dvije godine u neograni~enom trgovanju. Zbog toga.

Regulativni pritisci da se unaprijedi pozicija kapitala prisiljavaju neke osiguranike da tra`e nove mehanizme da prikupe kapital. odnosno neoptere}en dodatnim dugom za ugovoreni vremenski period. sporazum o dugu zajedno sa memorandumom sa`ima ponudu. Uspje{no pregovaranje oko ugovora o zajmu {titi kup~ev investicijski interes. Postoje dva osnovna tipa ugovora o zajmu: (1) oni koji ograni~avaju postotak dugoro~nog duga na ukupnu kapitalizaciju i (2) oni koji ograni~avaju kratkoro~ni dug. Afirmativni ugovori ocrtavaju generalna pravila po kojima se obje strane sla`u da posude i daju novac. Sve~ani ugovori su su{tinski dio transakcija privatnog plasmana. Takva odredba zahtijeva od emitenta (pozajmljiva~a sredstava) da bude oslobo|en. Uklju~eni su vrijednosni papiri koji se nude. Sporazum o dugu sadr`i: opis izdava~a. Predlo`eni raspored otplate bi trebao biti konzistentan sa projektovanim nov~anim tokom. Oni imaju za cilj da pru`e pozajmljiva~ima stredstava monitoring njihovih investicija. dospije}e. veli~ina emisije. Otplate su obi~no u formi pla}anja iz sredstava rezerve ili je otplata glavnice zajma po dospije}u. Da bi se za{titio investitor. Kona~no. kamatnu stopu. odredba ~i{}enja mo`e biti dodata. upotrebu prihoda od emisije. Prva klju~na oblast je otplata glavnice. kamatna stopa. otplata duga po dospije}u ili vremenski raspored otplate duga (kuponske ili anuitetske obveznice) i afirmativni i negativni ugovori o zajmu. Pomo}ni ugovori pokrivaju investicije koje su ograni~ene. ugovori ograni~ene isplate generalno imaju namjeru da ograni~e emitenta u isplatama koje bi naru{ile sposobnost otplate duga. Negativni ugovori se pripremaju specifi~no prema finansijskom statusu izdava~a. penzioni fondovi i finansijske kompanije su veliki pozajmljiva~i na ovom tr`i{tu. kuponska odvajanja. Drugi negativni ugovori 92 . osobine konverzije. U privatnim plasmanima. Amir Karali} Privatno plasirani dug karakteri{e kra}a dospjelost. Tra`e}i ve}e dobitke penzijski fondovi su najbolje pozicionirani da popune ovu prazninu koju ostavljaju osiguranici. ponudu.Adnan Rovčanin. prirodu ponude i faktore rizika. Osiguravaju}e kompanije.

ve} se tim operacijama mijenja struktura vlasnika dioni~kih dru{tava i struktura njihovih kreditora. 93 .INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA uklju~uju dopu{tanje na pravo zaplijene dijela ili sve imovine do isplate duga.61 I drugi motivi pokre}u transakcije na sekundarnom tr`i{tu. INVESTICIJSKE BANKE NA SEKUNDARNOM TR@I[TU KAPITALA Osim {to su prisutne na primarnom tr`i{tu kapitala. U prvom redu. a koji je temeljen na diverzifikaciji ulaganja u odabrane vrijednosnice. ~iji cilj nije sticanje nov~anih sredstava kroz prodaju vrijednosnica. na kojem transferi{u vlasni{tvo nad finansijskim instrumentima. 61 Kreiranje portfolia vrijednosnih papira. kao {to su poslovi {pekulacije i arbitra`e. Likvidnost sekundarnog tr`i{ta va`an je faktor atraktivnosti investicijske {tednje. investicijske banke su prisutne i na sekundarnom tr`i{tu. Potrebno vrijeme za ovaj proces varira u skladu sa uslovima tr`i{ta i spremnosti kompanije emitenta. Ovo se posti`e kori{tenjem poznatih modela kao {to su CAPM ili multifaktorski model. odnosno cjelokupnog sistema trgovanja. radi se o investicijskom motivu. gdje igraju va`nu ulogu u alokaciji kapitala i kreiranju finansijskih instrumenata. Ovo se posti`e izborom odgovaraju}eg portfolia. ve} ostvarivanje profita (na dugoro~noj osnovi). Proces privatnog plasmana po~inje kada investicijski bankar dobije mandat da pokrene postupak i zavr{ava kada izdava~ primi novac. Tipi~ni vremenski okvir je u intervalu od 12 do 15 sedmica. spajanja i konsolidacije. 3. Transakcije na sekundarnom tr`i{tu kapitala pokretane su razli~itim motivima.2. operacije na sekundarnom tr`i{tu vrijednosnih papira ne uti~u na veli~inu imovine koja je anga`ovana u privredi. Zna~i. te prodaju imovine. diferzifikacijom ulaganja mo`e se znatno smanjiti rizik datog portfolia. kroz ulaganja i upravljanje odre|enim investicijama.

Amir Karali} Bez likvidnosti. U tom slu~aju investitor zahtjeva ve}i prinos kao naknadu ili kompenzaciju za nelikvidna sredstva. U tom procesu de{avanja koristi imaju: a) investitori. dok druga poslove {pekulacije i arbitra`e. Brokerski poslovi investicijskih banaka Brokeri ili berzovni me{etari su tr`i{ni posrednici koji nastupaju kao agenti kupaca ili prodavca. proslje|uje nalog 94 .2. promjene u investicionim o~ekivanjima i sl.dilerskim aktivnostima. te za svoju uslugu napla}uju proviziju. b) izdava~i. koji se nalaze u sali za trgovanje (oni obavljaju kupovinu ili prodaju).Adnan Rovčanin. Razlog preferiranja ve}e likvidnosti od strane investitora. Brokeri su registrovani ili opunomo}eni od strane berze na kojoj trguju. Investicijske banke su aktivno uklju~ene na ovom tr`i{tu i svojim brokersko . promjene u finansijskim potrebama. bilo da `ele do}i do nov~anih sredstava ili ostvariti odre|enu portfolio selekciju. pla}aju}i iznos prinosa na vrijednosnice ispod one vrijednosti koju bi pla}ali za manje likvidne vrijednosne papire. Dostavljene naloge broker proslje|uje ~lanovima berze. a sastoji se u sljede}em: klijent ili nalogodavac koji `eli da kupi ili proda vrijednosne papire. obra}a se investicijskoj banci odnosno nekoj brokerskoj ku}i i ispostavlja nalog. koja podrazumijeva brzo i efikasno pretvaranje u nov~ana sredstva ne gube}i na vrijednosti. Velike investicijske banke pojavljuju se na sekundarnom tr`i{tu preko svojih prodajnih i trgova~kih odjeljenja. Postupak vezan za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira je dosta jednostavan. a zajedno sa ostalim sudionicima na ovom tr`i{tu pru`aju ve}u likvidnost finansijskih instrumenata.~lan berze. posljedica je te`nje za kreiranjem sigurnijeg investicijskog portfolia.1. odnosno od strane dr`avne regulatorne institucije. Broker . Prva obuhvataju brokersko dilerske poslove. 3. vrijednosni papiri su manje ili nikako atraktivni investitoru. c) posrednici u transakcijama — misle}i prvenstveno na investicione banke koje ostvaruju zarade u kupoprodajnim operacijama na sekundarnom tr`i{tu.

Me|utim. cijenu odre|uje upravo sam klijent. broker ~lan berze koji `eli da kupi odre|enu vrijednosnicu mo`e se sresti sa drugim brokerom koji `eli da proda upravo tu vrijednosnicu ili obrnuto i transakcija se zaklju~uje. bez obzira na stvarne tro{kove koje je broker imao za izvr{enje naloga. korisnik usluga na nominalnu vrijednost obavljene kupovne ili prodajne transakcije. Cijena ~esto ovisi o hitnosti izvr{enja naloga. Ukoliko je cijena u nalogu znatno ve}a ili ni`a od posljednje po kojoj se trgovalo tim vrijednosnim papirima. Proviziju pla}a klijent. Ti tro{kovi se sastoje od provizije koja se pla}a berzi. Klijent koji `eli da kupi ili proda odre|ene vrijednosne papire informira se o osnovnim podacima. godine. pokriva tro{kove koji su vezani za izvr{enje naloga klijenta. najma specijalisti. te tro{kova prijenosa i dostave vrijednosnih papira. Ako se to pak ne desi. tj. Na New York Stock Exchange provizija je bila fiksirana na 1% sve do 1975. broker }e nerado prihvatiti takav nalog. koji je za pultom u sali i ovla{ten je da trguje odre|enim vrijednosnim papirom. Na Londonskoj berzi 62 Za ovakve naloge (ograni~ene naloge) se ka`e da su daleko od tr`i{ta (away from the market) 95 .62 Najva`nije pravilo za brokera je da dobro poznaje svog klijenta. jer ono {to je dobro za jednog klijenta ne mora biti dobro i za dugog. tada je brokerima dopu{teno da ugovaraju tarife s klijentima.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA specijalisti (brokerov broker). Ukoliko se odre|enom vrijednosnicom. nalog ostaje otvoren kod specijaliste koji vodi knjigu neizvr{enih naloga i poku{ava da izvr{i nalog po odre|enoj cijeni. redoslijed izvr{avanja naloga je po redoslijedu njihovog ispostavljanja. Naravno. koju klijent `eli da kupi ili proda. a da bi to ostvario mora i da ga poznaje. vremensko ograni~enje i sl. pa broker ovisno o tome sugeri{e klijentu cijenu. kao i o postignutim cijenama. Prilikom ispostavljanja naloga klijent precizira veli~inu naloga. U tom smislu daje razli~ite preporuke za razli~ite klijente sa kojima sara|uje. broker }e stupiti u kontakt sa dilerima. Ova provizija mo`e biti odre|ena pravilima berze ili je svaka brokerska ku}a defini{e u pregovorima s klijentima. a {to je definisano Propisom 405 Njujor{ke berze. koja ka`e da broker mora da radi u najboljem interesu svog klijenta. ne trguje na berzi. Kod pulta. cijenu. Brokerska provizija ili naknada koju dobiva broker za obavljenu transakciju.

jer se novac pozajmljuje po stopi koja je ne{to vi{a od stope po kojoj su sredstva pozajmljena. 96 . provizije po~ele neposredno dogovarati. Brokerska provizija vrlo je zna~ajan faktor berzovne {pekulacije. te za kupnju dionica na marginu kada kupac `eli koristiti brokerski kredit za kupnju vrijednsnih papira. Ovdje je interesantno spomenuti i brokerski kredit (brokers´ loan). Broker u u`em smislu predstavlja fizi~ko lice ili pojedinca koji je uposlen unutar firme. Osim neposrednih kontakata s klijentima. Amir Karali} tek su se 1986. u kojem se vr{i isporuka vrijednosnica. Brokerske ku}e vrlo su va`an dio tr`i{ta kapitala i uop{te finansijskog tr`i{ta. te regulativom FED-a. za potpisivanje odnosno garantovanje (underwriting) pri izdavanju novih dionica ili obveznica.Adnan Rovčanin. koja ozna~ava preduze}e specijalizirano za berzansko poslovanje ili investicijskoj ili komercijalnoj banci koje imaju odjele za brokersko poslovanje. kreditni ra~un odnosno brokerski kredit je izvor prihoda za brokersku ku}u. Obaveze za pla}anje se moraju ispuniti najkasnije na dan saldiranja. a u {irem smislu obi~no se govori o brokerskoj ku}i (brokerage firms). omogu}uje klijentu da pozajmi od brokerske ku}e odre|eni iznos sredstava za kupnju vrijednosnih papira. u protivnom datu obavezu broker izvr{ava prema drugom brokeru. s obzirom da permanentnom analizom tr`i{ta i upu}ivanjem investitora u najprofitabilnije oblasti poma`u stabilnosti tr`i{ta i objektivnoj valorizaciji efekata ponu|enih na berzi. • kreditni ra~un. iz razloga {to smanjuje rentabilnost {pekulacije u odnosu na strategiju „kupi i dr`i“. Pored ova dva ra~una postoji jo{ i zajedni~ki te diskrecioni ra~un. Kao {to vidimo. Mo`e se koristiti za finansiranje zaliha dionica koje dr`i specijalist. ve}ina zna~ajnih brokerskih ku}a izdaje i publikacije u kojima objavljuje svoje analize i predvi|anja.g. To je novac koji broker posu|uje od banaka ili drugih brokera za raznolike namjene. Ovaj iznos je ograni~en odre|enim iznosom sredstava koji klijent ima na ra~unu. Transakcije koje klijenti obavljaju sa brokerima ostvaruju se preko dva osnovna ra~una i to: • gotovinski ra~un. kod kojega klijent pla}a kupljene vrijednosne papire ili preko kojeg klijent dobiva sredstva od prodatih vrijednosnih papira.

tako su npr. One u na~elu pokrivaju cjelokupno tr`i{te. 63 Vidjeti {ire u: Lovrinovi}. karakteristi~no je da se i velike komercijalne banke pojavljuju kao brokerske ku}e. fju~ersima i sl. Tako postoje brokerske ku}e specijalizirane za trgovinu dionicama. 141 97 . postoje dvije vrste brokerskih ku}a:63 a) brokerske ku}e s kompletnom ponudom (full service brokerage firms) i b) diskontne brokerske ku}e (discount brokerage firms) Brokerske ku}e s kompletnim uslugama nude svojim komitentima kompletne usluge u koje se ubrajaju: • istra`ivanje trendova na finansijskom tr`i{tu • upravljenje sredstvima odnosno imovinom • savjeti o investicijama • izvr{enje naloga • obra~un (clearing) Diskontne brokerske ku}e nude samo dvije vrste usluga : izvr{avaju naloge i provode obra~un (clearing). Zagreb.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA Ve}ina zna~ajnih brokerskih ku}a su ujedno i investicijske banke. S obzirom na usluge koje pru`aju. Ivan: Nov~ano tr`i{te. ali su ve}inom specijalizirane za odre|eni segment u kojem nastoje biti vode}e. pa su pogodne za sitnije investitore jer rade uz ni`e provizije. opcijama. Jedna od njih je Deutsche Bank. Merril Lynch i Shearson Lehman najpoznatiji u poslovima za individualne klijente. a posebno u Njema~koj. ili su specijalizirane za pojedine vrste klijenata. srce finansijskog tr`i{ta. 1998. Ve}ina velikih brokerskih ku}a posluje na globalnim tr`i{tima kapitala. Otisak. dok su Goldman Sachs i Morgan Stanley najpoznatiji u poslovima za institucionalne investitore. str.. U Europi. a na svakom od nacionalnih tr`i{ta prilago|ava se njihovim uslovima poslovanja. obveznicama.

a dileri u svakom trenutku s precizno{}u znaju ravnote`nu cijenu vrijednosnih papira kojima trguju. Milutin: Bankarstvo. Diler prema tome ima aktivnu ulogu na finansijskom tr`i{tu jer nastupa u svoje ime i radi za svoj ra~un zara|uju}i pri tome na razlici u cijeni. To je najve}a prednost ovog tr`i{ta koje se skra}eno naziva OTC tr`i{te (over. omogu}avaju da kada broker dobije nalog od svog klijenta u komjuterskoj mre`i NASDAQ-a prona|e kotaciju za taj vrijednosni papir kojeg treba da kupi ili proda i ime odgovaraju}eg dilera koji 64 Op{irnije vidjeti: ]irovi}. Dilerski poslovi investicijskih banaka Tip finansijskog tr`i{ta. Telekomunikacijska pokrivenost.the-counter market). na tr`i{tu }e se njihove cijene kontinuirano mijenjati tokom poslovnog dana. S obzirom da za neke vrijednosne papire postoji vi{e market . Amir Karali} 3.2. ustvari. te visokosofisticirana automatizacija transakcija ovog tr`i{ta. {to zna~i da su u obavezi da u svakom trenutku imaju formiranu kupovnu i prodajnu cijenu za odre|ene vrijednosnice. Ovaj na~in rada dilerskog tr`i{ta rezultat je razvoja informatike i telekomunikacija koji su omogu}ili veliku koncentraciju ponude i potra`nje.64 Na razvijenom dilerskom tr`i{tu investitori znaju kotacije svih dilera.2. koji investitorima pru`a mogu}nost kupnje odnosno prodaje vrijednosnih papira od dilera. Oni u kontinuitetu objavljuju cijene ponude (bid) i cijene kupnje (ask). Oni su spremni kupovati i prodavati vrijednosnice po kotiranim cijenama. koje mu omogu}ava veliku prednost u odnosu na berzu i siguran razvoj u budu}nosti. nego i svakom vrijednosnom papiru koji je na{ao svog dilera. Tako ovo tr`i{te pru`a neposredan pristup ne samo svakom subjektu koji kupuje i prodaje. ^esto ih nazivaju stvaraocima tr`i{ta (market makers). 182 98 .mejkera. 2001. Najpoznatiji primjer OTC tr`i{ta je NASDAQ. ~ime se. Dileri su obavezni da izvr{e kupovne i prodajne transakcije po tim cijenama u okviru odre|enih koli~ina. str.Adnan Rovčanin. tako da se kupovne i prodajne cijene kod market mejkera stalno mijenjaju u zavisnosti od pulsiranja tr`i{ta. ta~nije iz njihovih zaliha nazivamo dilersko tr`i{te (dealer market). Pri tome dileri mogu da u svakom trenutku izvr{e promjene tih cijena. posti`e uporedivost izme|u konkurenata. za finansijskim instrumentima na odre|enom prostoru.

brokeru pla}a proviziju za u~injenu uslugu. inflacija itd. operacije na dilerskom tr`i{tu za njih predstavljaju profitne centre (investicijske banke u tom slu~aju zara|uju na razlikama u cijeni) 2. Kod obveznica razlikujemo prije svega: kamatni rizik. zbog ~ega se taj rizik ne mo`e izbje}i postupkom diverzifikacije. politika kamatnih stopa. 99 . tada govorimo o sistemskom ili tr`i{nom i nesistemskom riziku. kreditni rizik. obaveza stvaranja sekundarnog tr`i{ta za vrijednosne papire koje su investicijske banke preuzele i plasirale Da bi se za{titile od rizika eventualnog gubitka uslijed promjene cijene vrijednosnih papira koje dr`e u svom portfoliu. rizik likvidnosti. te inflatorni rizik.). Ovaj rizik pokazuje stepen sistemskog kretanja prinosa dionice koji je direktno povezan s kretanjem prinosa cjelokupnog tr`i{ta vrijednosnih papira. Klijent. vje{tina odre|ivanja cijene (pricing skills) (ovo je bitno zbog uloge investicijske banke koju ima na primarnom tr`i{tu vrijednosnica) 3. Investicijske banke obavljaju poslove dilera iz tri bitna razloga: 1.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA prodaje ili tra`i doti~ni vrijednosni papir i time je transakcija obavljena. poduzimaju sljede}e korake upravljanja rizikom: Identifikacija rizika Rizici u trgovanju sa vrijednosnim papirima razlikuju se u zavisnosti od toga o kojem vrijednosnom papiru se radi. dileri. naravno. Ako su u pitanju dionice. Specifi~ni rizik ili nesistemski rizik je ovisan o faktorima koji uti~u na samu kompaniju ili industriju kojoj pripada ta kompanija. tj. Ti faktori }e u krajnjoj instanci uticati na cijenu dionice kompanije. Tr`i{ni rizik proizilazi iz eksternih prilika na koje kompanija ne mo`e uticati (periodi~na kretanja u privredi. a diler zara|uje na cjenovnoj razlici. investicijske banke. Ovaj rizik se mo`e izbje}i diverzifikacijom.

tr`i{ne kamatne stope. {to zna~i da se dodatni prinos na dionicu mijenja proporcionalno sa dodatnim prinosom na tr`i{ni portfolio.koeficijent. Kvantifikacija rizika Za izra~unavanje sistemskog rizika kod dionica koriste se beta . Sarajevo. str. Diler u svom radu na sekundarnom tr`i{tu vrijednosnih papira trebat }e identificirati rizike kojima je izlo`en njegov portfolio.0. dodatni prinos na dionicu br`e. Amir Karali} Kamatni rizik je povezan sa kretanjem kamatne stope na tr`i{tu.0. Revicon. Taj nagib mo`e biti 1. {to rezultira u padu vrijednosti imovine sadr`ane u obveznici. Du`ina roka na koji se emituju obveznice uti~e na visinu ovog rizika.Adnan Rovčanin. [to se ti~e kvantifikacije rizika kod obveznica. 225 100 . mo`emo re}i da je volatilnost cijena obveznica povezana sa dospije}em i modelom nov~anih tokova. dospije}a obveznice.0. direktno proporcionalno. gdje porast kamatne stope podrazumijeva pad cijene obveznice i obratno. koji predstavlja mjeru intenziteta promjena prinosa na dionicu prema promjenama prinosa na ukupno tr`i{te dionica (tr`i{ni portfolio). odnosno manji od 1. Beta koeficijent odre|uje nagib karakteristi~nog smjera dionice. gdje du`ina trajanja ovisi od kuponske kamatne stope. koja nije uzeta u obzir prilikom formiranja nominalnih kamatnih stopa. Ako je nagib ve}i od 1. Kreditni rizik je takva vrsta rizika da izdava~ obveznice ne}e biti u mogu}nosti da ispuni obavezu isplate njene vrijednosti po dospije}u. Rizik inflacije se pojavljuje ukoliko do|e do ne anticipirane inflacije. 2003.65 65 Vidjeti {ire u: Orsag. modela nov~anog toka obveznice. odnosno sporije }e se mijenjati od dodatnog prinosa na tr`i{ni portfolio. U tom slu~aju kupcima se mo`e garantirati mogu}nost revalorizacije na osnovu utvr|enih pokazatelja. Stepen tog rizika odredit }e i strukturu portfolia. To bi bila pogodna mjera rizika. Silvije: Vrijednosni papiri.

te druge dilerske ku}e koriste ovo tr`i{te za finansiranje svoje odgovaraju}e pozicije (za pokrivanje kratke pozicije). Prihodi u ovim poslovima se ostvaruju po osnovu promjena u nivou cijena. Za samo obezbje|ivanje sredstava za finansiranje portfolia. kojima je vrijednost odre|ena drugim vrijednosnim papirima. koji nisu ni{ta drugo do vrijednosni papiri. nastoji da se za{titi od neo~ekivanih promjena u nivou cijena i na taj na~in sprje~ava mogu}nost ostvarenja gubitka. Pored toga {to mora da se za{titi od rizika. ve}e mogu}nosti od ovih poslova su u uslovima nestabilnog tr`i{ta). {to je dovelo do razvoja ovog tr`i{ta u najve}i sektor nov~anog tr`i{ta.2.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA Upravljanje rizikom Ovo je zadnji korak ukupnog postupka upravljanja rizikom. Po{to su izvedeni iz tog drugog vrijednosnog papira. investicijske banka u ulozi dilera nastoji da ostvari i odgovaraju}i profit. odnosno da obezbijedi sredstva za finansiranje portfolija. derivative instruments). opcije i varanti.3. 3. dilerska odjeljenja pri investicijskim bankama koriste finansijske derivate. investicijske banke u novije vrijeme najvi{e koriste repo tr`i{ta. Naj~e{}e spominjani i kori{teni finansijski derivati koji se ve`u za dionice su termiski ugovori. prije svega. nose naziv izvedenice (derivatives. te razvijenost ovih odjela u samoj banci na izvjestan na~in odre|uju usmjerenje ka ovim poslovima. Koliko }e investicijske banke biti uklju~ene u ove aktivnosti zavisi. Diler koriste}i odre|ena znanja i vje{tine. Poslovna politika banke. Ti poslovi predstavljaju {pekulaciju i arbitra`u. od stanja na tr`i{tu odnosno od njegove stabilnosti (stabilno tr`i{te daje manje mogu}nosti za ostvarenje prihoda od {pekulacije i arbitra`e i obratno. 101 . Jedna od mogu}ih kombinacija koju diler mo`e preduzeti kao oblik investicijske strategije je put — call paritet ili za{titni put. Da bi uskladila sve ove aktivnosti. Uloga investicijskih banaka kao {pekulanata i arbitra`era U svom porfoliu aktivnosti investicijske banke uklju~uju i poslove trgovine (trading). odnosno reprodajna i rekupovna tr`i{ta (resale and repurchase markets). U slu~aju repo aran`mana investicione banke.

Zbog toga oni djeluju kratkoro~no. U odnosu na investitora. jedan od {pekulanata uvijek gubi. odnosno mjerenja rizika. Konzekventno tome osiguravaju likvidnost vrijednosnim papirima kojima trguju. [pekulacija je izuzetno po`eljna i svakako korisna djelatnost na tr`i{tima vrijednosnih papira. Za razliku od dilera (primarna funkcija stvaranje tr`i{ta za vrijednosnice i zarada na tom poslu). U tom smislu mogu se ozna~iti dvije skupine {pekulanata. prema 102 . Prate}i svoja predvi|anja o budu}im kretanjima. Generalno je stajali{te da {pekulanti sudjeluju}i u {pekulacijama smanjuju fluktuacije koje nastaju na tr`i{tu zbog promjena u odnosima ponude i potra`nje. dok drugi dobija. ostvaruju}i dobit ili gubitak. {pekulanti permanentno trguju. {pekulacije poja~avaju tr`i{ne poreme}aje. {pekulanti kao u~esnici na tr`i{tu generalno gube.2. koja implicira mogu}nost procjene. S obzirom da se u {pekulativnim poslovima radi o klasi~nim kla|enjima na ostvarenje budu}ih doga|aja. {pekulanti imaju dosta kratak period dr`anja vrijednosnih papira. u zavisnosti da li je njihove predvi|anje ta~no ili ne.Adnan Rovčanin. ali u mnogim slu~ajevima. na porast i na pad cijena vrijednosnih papira. Dvije su temeljne {pekulacije.3.1. umjesto sigurnog toka prihoda na temelju izvr{enog ulaganja. posebice u nestabilnim politi~kim uslovima. a samim tim doprinose i pove}anju likvidnosti cjelokupnog tr`i{ta vrijednosnih papira. Primarni cilj {pekulanata je pove}anje kapitala. {to poistovje}uje sa poslom dilera. kao npr. Me|utim. {to ne zna~i da dileri u postupku trgovine ne snose odgovaraju}i rizik (elaborirano u prethodnom dijelu). Anticipiranje rizika glavna je odrednica u {pekulativnom poslu. Amir Karali} 3. kupovina i prodaja vrijednosnica na isti dan. {pekulanti preuzimaju ve}i rizik. budu}i da svoje prihode ostvaruju na bazi predvi|anja budu}ih kretanja cijena investicija. [pekulacija [pekulacija (speculation) predstavlja posao koji se zaklju~uje na temelju predvi|anja da }e cijena kupljenog predmeta (u na{em slu~aju vrijednosnog papira) trgovine u budu}nosti porasti odnosno opasti. ako ovdje dodamo i ~injenicu da za sve kupoprodaje vrijednosnih papira treba platiti odre|enu brokersku proviziju.

Zbog toga velike investicijske banke imaju sektore unutar svoje organizacione strukture koji se bave ovim poslovima. Medvje|a o~ekivanja su „pesimisti~ka“ jer vjeruje da }e do}i do pada cijena. Bikova su o~ekivanja „optimisti~ka“. Postupak kreditiranja se ostvaruje preko brokera.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA `ivotinjama kojima se opisuju o~ekivani trendovi cijena na tr`i{tima vrijednosnih papira i to: 66 a) bik b) medvjed. pa se mo`e ozna~iti i hosistom. [pekulacija se mo`e pokazati dosta profitabilnom metodom. Sarajevo. ili prodaju. Na osnovu prethodnih razmatranja mo`emo zaklju~iti da {pekulantska djelatnost u dobroj mjeri zavisi od istra`ivanja klju~nih ekonomski faktora. pa se mo`e okarakterisati kao besistom. pa }e izvr{iti njihovu kupnju. zavisno od toga koji je vrijednosni papir predmet analize. kao i trenutnim kretanjima klju~nih mikro i makro ekonomskih parametara na tr`i{tu. Tipi~na medvje|a {pekulacija sastoji se od prodaje posu|enog vrijednosnog papira. Kreditiranje osiguravaju kupljeni vrijednosni papiri. koje im osiguravaju dvostruku proviziju (prilikom kupovine kojom se zauzima {pekulativna pozicija i prilikom prodaje kojom se likvidira zauzeta pozicija). jer vjeruje da }e do}i do rasta cijena vrijednosnih papira. 66 Vidjeti {ire u: Orsag. odnosno tehnikom. 2003. Tipi~na bikova {pekulacija sastoji se od kupovine vrijednosnih papira za koje se o~ekuje rast cijene na kredit. Medvjed (bear) {pekulira na pad cijena vrijednsnih papira. silvije: Vrijednosni papiri. dakle radi se o prodaji na prazno (short sale). ako je provode stru~njaci . Revicon. Bik (bull) {pekulira na porast cijena vrijednosnih papira. str. 21 103 . {pekulanti }e otkriti vrijednosne papire koji su trenutno podcijenjeni ili precijenjeni na tr`i{tu. Koriste}i se analizom istorijskih podataka. a koji su dalje podijeljena na odjeljenja.

Rizik arbitra`a je u bliskoj vezi sa merd`erima i akvizicijama.Adnan Rovčanin. Amir Karali} 3. Investicijske banke koje su uklju~ene u poslove M & A imaju odjeljenja koja se bave arbitra`om rizika. Osobe uklju~ene u arbitra`u (arbitri) poma`u da M&A tr`i{ta budu likvidna i pru`aju dioni~arima mogu}nost da prodaju dionice po cijeni bliskoj tenderskoj cijeni odmah nakon objavljivanja. tako da dionice ciljane kompanije 67 Ibid. ili kombinaciju obadvoje. a to je 25% premije. Prvo }emo razmotriti slu~aj ponude gotovine. on se mo`e upustiti u arbitra`u bez rizika. u perceptivnu arbitra`u koja ima minimalni rizik koji je prisutan ili da koristi arbitra`u rizika. Pretpostavimo da preuzima~ nudi da kupi dionice odre|ene kompanije po cijeni od $50 po dionici u vrijeme kada se njome trguje po $40 po dionici. na temelju simultane kupovine ili prodaje istih ili cjenovno povezanih vrijednosnih papira. Svojim djelovanjem arbitra`eri (arbitri) osiguravaju zakon jedne cijene. arbitar mo`e ostvariti profit iz bilo koje razlike u cijenama izme|u njih.2. Pretpostavka arbitra`e jeste postojanja nelogi~nih kretanja cijena vrijednosnica ili drugih roba. odnosno postojanje anomalija na tr`i{tima. Simultanom kupovinom na tr`i{tima ni`e cijene i prodajom na tr`i{tima vi{e cijene. Arbitra`a Arbitra`a (arbitrage) ozna~ava ostvarivanje dobiti. Arbitri. preuzimaju rizik dioni~ara i time oni o~ekuju visok povrat.3. postoji {ansa da preuzima~ mo`e povu}i ili promijeniti ponudu. valuta ili roba unutar dva ili vi{e tr`i{ta. str. razmjenu vrijednosnih papira.2. u osnovi. Za dionice targetne ili ciljane kompanije se mo`e o~ekivati da porastu na oko $50. 22 104 .67 Budu}i da arbitar poznaje kupovne i prodajne cijene na razli~itim tr`i{tima. Transakcija mo`e uklju~ivati razmjenu gotovine. Arbitra`a je dakle kupovina i prodaja imovine izme|u dva ili vi{e tr`i{ta u cilju profitiranja iz bilo kakvih razlika u cijenama navedenim na ovim tr`i{tima. Me|utim. koji ka`e da }e se ista roba (vrijednosni papir) prodavati po istim cijenama na razli~iti tr`i{tima. Arbitra`a rizika je va`an dio M & A tr`i{ta.

John Wiley & Sons Inc. prije nego na $50.44 105 . ali samo ako 68 Vidjeti {ire u: Liaw. U januaru 1990. {to je bio rezultat ovih neuspjelih poku{aja preuzimanja.1999. O~ekuje se da se transakcija kompletira u tri mjeseca. Tu postoje dva rizika: ili do preuzimanja ne}e do}i. Dionice su ponovo pale zbog finansijskih problema. o~ekuju}i da }e oni pasti. Pretpostavimo da arbitar ponudi cijenu za dionice target kompanije u iznosu $46 po dionici. o~ekuju}i da }e im cijena narasti i prodavati na prazno (kratka pozicija) vrijednosne papire preuzimaju}e kompanije. naravno. i nakon toga su dionice pale za gotovo 50% u samo nekoliko dana.68 Kada transakcija uklju~uje razmjenu vrijednosnih papira. Unija je predlo`ila ponudu od $201 po dionici. i 1990. Me|utim. Arbitar }e izgubiti $6 ili vi{e po dionici ako se preuzimanje ne dogodi i ako dionice targetne kompanije padnu na $40 ili ni`e. New York. Arbitri koji kasnije ulaze }e imati manji rizik i manje mogu}e povrate. ili }e du`ina vremena biti du`a nego {to je predvi|eno. U septembru 1989. grupa nije mogla dobiti finansiranje da zatvori posao preuzimanja. Osoba uklju~ena u arbitra`u koja kupuje dionice kompanije koja se preuzima za $46 }e ostvariti profit od $4 po dionici ako se preuzimanje dogodi po cijeni od $50. arbitar }e kupovati vrijednosne papire (duga pozicija) kompanije koja se preuzima. Thomas K. Dioni~ari ciljane kompanije mogu odmah uzeti $6 profita od ponu|enog posla prodaju}i odmah dionice arbitru. Kako preuzimanje postaje sve sigurnije. cijena dionica }e porasti do gotovo $50. Ovo daje dodatnih $4 po dionici profita.g.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA mogu narasti na. pretpostavimo da se dionice preuzima~a trguju po $50 po dionici. Kompanija nudi da razmijeni jednu dionicu iz svojih zaliha za jednu dionicu ciljane kompanije.g. grupa koja se sastojala od pilota i menad`menta United Airlines predlo`ila je $300 po dionici ponudu za UAL-ove dionice. Kao primjer. Klasi~ni primjer rizika povezanog s ovim tipom arbitra`e rizika su brojni poku{aji kupovine UAL Corp. recimo $46.-a u 1989. Bilo je procijenjeno da su arbitri izgubili vi{e od $1 milijardu. kojom se trguje po $40. Ili ovi dioni~ari mogu ~ekati tri mjeseca i primiti jednu dionicu preuzima~eve kompanije za svoju jednu dionicu. Odbor je odobrio transakciju i dionice su dosegle $296.: The business of investment banking. str. godini.

Na primjer. Sekundarni rizik je da uklju~eni vremenski period mo`e biti du`i nego je to predvi|eno. dok se vrijednosni papiri nude za ostatak. u kojoj se gotovina nudi za inicijalni dati procenat dionica. odnosno uspostavljaju cjenovnu efikasnost i fleksibilnost. preuzima~evim dionicama se trguje po $48. [pekulacije i arbitra`e su izuzetno korisni poslovi. {to je i osnovno na~elo u tr`i{noj ekonomiji. i samo ako su dionice preuzima~a jo{ uvijek na tr`i{tu $50 po dionici. ili i vi{e. Primarni rizik je da posao preuzimanja ne}e pro}i i da }e se cijene obiju kompanija vratiti na njihove nivoe prije objavljivanja. Pretpostavimo da dioni~ari ciljane kompanije odlu~e da prodaju arbitru svoje dionice i uzmu profit od $6 po dionici. Komplikovanija transakcija je dvoredna ponuda. ako tr`i{na vrijednost cijena dionica ciljane kompanije padne ispod $40. Isti ishod ostaje ~ak i ako se dionicama preuzima~a trguje na nivou ni`em od $50. 106 . Druga jo{ kompleksnija transakcija jeste ponuda gotovine i kombinacija vrijednosnih papira za dionicu. Da bi smanji rizik. budu}i da ostvaruju realokaciju vrijednosnih papira na ona tr`i{ta na kojima je njihova vrijednost ve}a. Amir Karali} je preuzimanje kompletirano. Arbitar }e izgubiti $6 po dionici. Nivo kompleksnosti u arbitra`i rizika varira zavisno od strukture transakcije. Arbitar }e imati profit od $4 po dionici ako se posao preuzimanja zavr{i kako je predlo`eno.Adnan Rovčanin. umjesto $50. Arbitar ima $2 profita od skra}ene pozicije (preuzima~) i dodatnih $2 profita od produ`ene pozicije (ciljana kompanija). arbitri moraju izvoditi razumljiva istra`ivanja i pregledati vjerovatno}u predlo`ene transakcije i strukture posla preuzimanja.

Stoga se mo`e re}i da investicijske banke nude {irok obim savjeta. te pru`aju savjete pri: horizontalnim spajanjima. likvidacije). izme|u dvije firme sa razli~itim poslovnim tokovima. ovi poslovi mogu biti visoko unosni. vertikalnim spajanjima. ^ak {tavi{e. [irenja dolaze sa spajanjima. Unutar asortimana usluga savjetovanja korporativno restruktuiranje je aktivnost bazirana na vezama koju koriste investicijske banke i. to je jedan od najatraktivnijih segmenata industrije finansijskih usluga. tako|e. Krajnji rezultat usluga savjetovanja je taj da savjet koji se ranije davao besplatno ili koji je bio dodat uz odre|eni posao potpisivanja sada je izdvojen kao posebna aktivnost i generator prihoda. ako su uspje{ne. preuzimanjima i odre|enim aktivnostima koja su vezana za pove}anje firme ili redefinisanje obima njenih operacija. U tom smislu investicijski bankari rade sa firmama. Kao prvo. pretvaranje javnih kompanija u privatne. preporuke ili mi{ljenja u zamjenu za odgovaraju}i honorar“.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA 3. Investicijska banka svojim uslugama poma`e pri {irenju ili smanjenju korporacije zavisno od industrijskih uslova. Investicioni fondovi. Ove usluge savjetovanja “uklju~uju bilo koju aktivnost u kojoj investicijska banka pru`a savjet. 107 .3. izme|u dvije firme uklju~ene u razli~ite faze proizvodnje istog proizvoda. tok prihoda je manje nestalan nego trgovanje. te pomo} pri izlasku privatnih kompanija u javnost. Upravljanje aktivom je va`an segment tr`i{ta kapitala i postaje integralni dio investicijskog bankarskog biznisa. na kojem obavljaju svoje tradicionalne i konvencionalne poslove. OSTALE POSLOVNE AKTIVNOSTI INVESTICIJSKIH BANAKA Pored toga {to su uklju~ene na tr`i{te vrijednosnih papira. vezanih za restruktuiranje klijentovih bilansa stanja u svrhu upravljanja odnosom aktiva/pasiva. izme|u dvije firme sli~nih biznisa. i konglomerat spajanjima. investicijske banke obavljaju i svoje ostale redovne poslove. ili fuzije i preuzimanja. On pro{iruje obim proizvoda i usluga koje investicijske banke nude klijentima. ili pomaganju pri izradama bankrotstva (ste~aja. konsolidacijama. potpisivanje i plasiranje emisija vrijednosnica. pru`aju sinergiju bankovnim poslovima potpisivanja emisija vrijednosnih papira. Investicijske banke nude {irok obim usluga savjetovanja svojim klijentima.

719 triliona i investicijske banke su zaradile kroz honorare milijarde dolara. Amir Karali} Investicijske banke su uklju~ene u investiranja rizi~nog kapitala. Investicijske banke su uklju~ene u poslove obra~una i poravnanja. Obim transakcija u 80-im godinama pro{log vijeka bio je ukupno $ 1. Ona pru`a biznisima pristup novim izvorima kapitala po ni`im tro{kovima. str. Poslovi spajanja i preuzimanja (M&A) Aktivnosti preuzimanja. koje uklju~uju spajanja i preuzimanja drugih preduze}a (M&As) i LBO operacije.: The business of investment banking. Ve}ina investicijskih banaka imaju operacije rizi~nog kapitala. strukturiranja i tro{kovi kreditnog pobolj{anja. o~ekivanog obima transakcija i rizika. Thomas K. Rizi~ni kapital tipi~no pru`a potrebna finansijska sredstva i strategijsko vodstvo kompanijama koje su nedavno formirane i rapidno rastu u svom biznisu. 3.69 Kao posljedica globalne krize likvidnosti. 27 108 . Obimi su se pove}ali do rekordnih visina sredinom 90-ih. te krize bankarskih kredita koje su uzburkale finansijska tr`i{ta od 2008. John Wiley & Sons Inc. su va`an dio investicijsko bankarskog biznisa. ali nisu jo{ dovoljno velike da pristupe javnim tr`i{tima obi~nih dionica. koje im predstavljaju dodatne profitne centre.1999. Obim u 1997. godini. New York. ~ak i kada su ura~unati tro{kovi analize. sa $919 milijardi u vrijednosti posla.g.3.Adnan Rovčanin. U kojoj mjeri i da li }e se baviti ovim poslom zavisi od fiksnih i varijabilnih tro{kova.1. koje im omogu}uju konkurentan polo`aj na globalnom finansijskom tr`i{tu. kreiranje portfolia kompanija ili prodavanje postoje}ih biznisa drugim kompanijama. Kreiranje nekonvencionalnih vrijednosnih papira postupkom sekjuritizacije pro{irilo je dijapazon bankarskih aktivnosti. Ovi poslovi uklju~uju upravljanje fondovima rizi~nog kapitala.. Prema anlizi BCG prihodi investicijskih banaka od poslova 69 Vidjeti {ire u: Liaw. nastavlja taj uzlazni trend. M&A u SAD-u su uspostavile drugi rekord od $626 milijardi u 1996. prihodi od M&A dilova postali su zna~ajno ni`i. Velike investicijske banke se bave svim ovim navedenim poslovima.

INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA M&A su u prvom kvartalu 2008. Prihodi po osnovu M&A 70 BCG Investment benking and capital markets. 109 . str 11. godine pali vi{e od 38.70 Sljede}i grafikon prikazuje pad prihoda od M&A na globalnom nivou. may 2008. godine.2 % ni`i nego u istom periodu 2007.9 % nego u prethodnom kvartalu i bili su za 18. Grafikon 13. market report — first quarter 2008.

pove}aju udio na tr`i{tu i ispune proizvodne linije da bi bili vi{e konkurentni. pravi~nog mi{ljenja. pregovora. finansijskoj strukturi. Finansijski kupci igraju zna~ajnu ulogu u pove}anim M&A aktivnostima. itd. Terminolo{ko obja{njenje ovih pojmova mogu}e je predstaviti u kratkim crtama: Spajanje (merger) ili fuzija je poslovna strategija. Amir Karali} Aktivnosti u M&A i kupovine kontrolnog paketa kompanija generi{u zna~ajne prihode za investicijske banke i poma`u da se izgrade trgova~ke bankarske operacije. dok se konsolidacija u ve}ini slu~ajeva provodi udru`ivanjem preduze}a sli~ne ekonomske snage i veli~ine ili kada se statusna promjena smatra po`eljnom. Strate{ki kupci insistiraju na tome da pro{ire svoj geografski domet. Uspje{ni M&A bankari trebaju razumjeti klijentov biznis i ciljeve te po{tovati povjerljivost klijenata. M&A tr`i{te je bilo dio kontinuirane evolucije ameri~kog biznisa. vertikalne i konglomeratske. pitanjima vezanih za prethodne transakcije. Finansijski kupci se formiraju iz raznih izvora. umjesto prija{nja dva ili vi{e pravnih subjekata. Akvizicija (acquisition) je strategija kojom se stje~e potpuna kontrola nad drugom kompanijom. finansijskih kupaca. koje su ve} obja{njene u uvodu poglavlja. tehnikama procjena. U procesu fuzije obi~no sudjeluju preduze}a razli~ite ekonomske snage. M&A bankarskim honorarima. Snage koje vode M&A tr`i{te su od strane strate{kih kupaca. Investicijske banke ~esto djeluju kao pronalaza~i i/ili finansijski savjetnici. Bankari su znalci u pronala`enju prodavca ili kupca. Ovom radnjom nastaje jedan novi pravni subjekat. dok druga nestaje s tr`i{ne scene. uklju~uju}i fondove za kupovinu kontrolnog paketa dionica kompanije. Glavni razlog provo|enja strategije 110 . restrukturiranje kompanije nakon koje od dvije posve zasebne kompanije samo jedna nastavlja egzistirati pod svojim imenom. bogate pojedince i investicijske grane finansijskih institucija. Fuziju ne smijemo poistovje}ivati sa konsolidacijom (consolidation) koja predstavlja spajanje dvije ili vi{e preduze}a u jedno novo preduze}e. te ostalim pitanjima. i konsolidatora. procesima pregovaranja. tj. Ovaj dio govori o motivacijama. aran`manu ili pru`anju zajmova premo{}avanja. Vrste fuzija su: horizontalne . pro{ire bazu svojih klijenata.Adnan Rovčanin. ali ona opstaje kao podru`nica ili subsidijara unutar odre|enog poslovnog subjekta.

Lazard Freres. 2003. Savjetodavni proizvod (usluge savjetovanja).: Investment Banaking — Addressing the Management Issues. odnosno saglasnosti menad`menta dioni~kog preduze}a koje se nastoji preuzeti. Vrhunski savjetnici u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama uklju~uju Merrill Lynch.Steven I. a osnovna podjela je na horizontalne i vertikalne. Bear Stearns i DLJ.P. Postoji nekoliko vrsta akvizicija. distributera ili firmi koje su komplementarne. ve} je.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA akvizicije je `elja za pove}anjem tr`i{ne mo}i. ~ije je zna~enje kao i kod fuzija. Preuzimanje se mo`e ostvariti fuzijom i akvizicijom. Salomon Smith Barney. Investicijske banke uzimaju milijarde dolara kroz honorare svake godine. Lehman Brothers. {to pobolj{ava konkurentnost temeljnih organizacijskih kompetencija. Palgrave Macmillan. 71 Vidjeti {ire u: Davis. Vrijednost nezavisnog i stru~nog savjeta je uistinu neprocjenjiva za CEO-a koji je iznenada suo~en sa neprijateljskom ponudom ili prisiljen da uredi kompleksnu transakciju u te{kim uslovima tr`i{ta. Credit Suisse First Boston. Morgan. te otkupom dioni~kog preduze}a od strane zaposlenih ili manjinske grupe vlasnika. Neke od pomenutih banaka u novije vrijeme je ili preuzeto od strane drugih banaka ili je uslijed finansijske krize bankrotiralo. Ovaj postupak se jo{ naziva i neprijateljska fuzija ili akvizicija. ne samo da je vrh diversifikovane bankarske idealne proizvodne piramide. str. Morgan Stanley Dean Witter. glavna osnova za banku jednog proizvoda (one stop banking). dobavlja~a.71 Fuzije i preuzimanja drugih preduze}a (M&A) su integralni dio investicijskog bankovnog biznisa. J. a djeluju u srodnim tr`i{nim ni{ama.23 111 . a uklju~uje potpunu kontrolu. po gotovo univerzalnom slaganju. iz razloga jer se provodi bez prethodnog upozorenja. svakako. Veliki broj akvizicija realizira se kupnjom konkurenata. Preuzimanje (take over) je posebna varijanta koja se ostvaruje uz protivljenje preuzete kompanije. Goldman Sachs. Pod takvim okolnostima. telefonski poziv da se pozove povjerljivi savjetnik (investicijski bankar) za hitan sastanak u nerazumno vrijeme je san investicijskog bankara.

On po~inje sa projekcijom prodaja i operativnog profita. John Wiley & Sons Inc. ukupan prihodni multiplikator. Ove pretpostavke uklju~uju procjene o tome kako }e ove prodaje uticati na druge oblasti biznisa kompanije. vrijednost poslovnih knjiga. vi{estrukost M&A. leverid` rekapitalizacija. vi{estrukost dohodaka i analiza likvidnosti. Nekoliko tehnika je dostupno da se ocijeni vrijednost biznisa. procjena dijeljenja firme. 33 112 . DCF pristup je orjentisan na budu}nost. Thomas K. koliko jo{ dodatnog radnog ili fiksnog kapitala }e biti potrebno i koja }e biti 72 Vidjeti {ire u: Liaw.72 Diskontovanje nov~anog toka (DCF). Samoprocjenjivanje ima specijalan zna~aj u preuzimanju kroz razmjenu dionica. uporedive transakcije. LBO analiza. dok u isto vrijeme posti`e prihvatljiv povrat. kako na nju uti~e svaki od razli~itih scenarija. Vrijednovanje kandidata za spajanje se de{ava nakon {to je odgovaraju}i kandidat identifikovan. korisnost ove tehnike zavisi od ta~nosti pretpostavki. ako su dionice trenutno precijenjene. istorija cijena dionica kompanije prodavca. DCF metoda odre|uje vrijednost ocjenjivanjem projekcija nov~anog toka target kompanije i diskontovanjem ovih projekcija na sada{nju vrijednost. Vrijednovanje kupovne cijene na tr`i{tu mo`e podsta}i preveliko pla}anje ako su kompanijine dionice potcjenjene. tehnika se uveliko koristi u ocjenjivanju internog rasta investicija i eksternih preuzimanja. bazirano na procjenama historijskih performansi kao i odre|enih pretpostavki vezanih za budu}nost. O~ito. 1999.Adnan Rovčanin. Svaki preuzima~ bi se trebao voditi tehnikom koja odgovara njegovim ciljevima. usporedive kompanije. Fazom samoprocjenjivanja ocjenjuje se vrijednost kompanije kupca i obavlja se istra`ivanje. analiza rizika (poput analiza scenarija ili analiza osjetljivosti) se treba izvesti. New York. One uklju~uju diskontni nov~ani tok. Jednako va`no. Procjenjivanje nije potpuno dok se pa`ljivo ne pregleda uticaj preuzimanja na preuzima~a. Amir Karali} Proces procjene za poslove spajanja ili preuzimanja uklju~uje samoprocjenjivanje od strane kupca (preuzima~a) i procjenjivanje kandidata (target kompanije) koji se preuzima. str.: The business of investment banking. Ovo se ~ini da bi se odredilo koja se cijena treba ponuditi dioni~arima ciljane kompanije. ili mo`e zamra~iti priliku da se ponude prodava~u dodatne dionice.

Jedna od slabosti ove tehnike je da je ona dobra samo kada postoje dobre kompanije za uspore|ivanje sa target kompanijom. Premija uslijed promjene kontrole nad firmom bi trebala biti dodana vrijednosti za datu kompaniju. preuzima~a. Ova tehnika je najefektivnija kada su dostupni podaci o uporedivim transakcijama istiniti. Vi{estrukosti preuzimanja se ra~unaju uop{teno za uporedive transakcije. Ove vi{estrukosti se onda primjenjuju na finansijske rezultate target kompanije da se procijeni vrijednost po kojoj bi se `eljelo trgovati sa tom kompanijom. Ovaj metod je sli~an pristupu uporedivih transakcija. Tehnika prekida procjenjivanja uklju~uje analiziranje svake od poslovnih linija ciljane kompanije i sabiranje ovih individualnih vrijednosti kako bi se postigla vrijednost cijele kompanije. Ova tehnika obezbje|uje tra`ene informacije od strane preuzima~a. Druga slabost je da se ra~unovodstvene politike mogu zna~ajno razlikovati od jedne kompanije do druge. Zatim se procjenjuju tro{kovi preuzimanja. razli~ite du`ine. upore|uju}i ga sa tr`i{nim vrijednostima kompanija koje su prisutne na berzi sa sli~nim karakteristikama. Pristup uporedive kompanije odre|uje vrijednost potencijalnog kandidata za preuzimanje. nov~ani tok ili vrijednost iskazana u poslovnim knjigama. 113 . koriste}i projekcijske periode variraju}e. Performanse cijena dionica ciljane kompanije se analiziraju nasuprot indeksu {irokog tr`i{ta. Proces se provodi tako da se prvo odredi vrijednost svakog dijela ciljane kompanije. {to bi moglo rezultirati materijalnim razlikama u prijavljenim zaradama ili balansnim sumama. Analiza prekida se najbolje sprovodi iz perspektive kupca. te nasuprot performansama dionica uporedivih kompanija.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA diskontna stopa i vrijednost ostatka (rezidualna vrijednost). Ako vrijednost nadma{uje tro{kove. a onda da se izra~una ukupna vrijednost. kupac izra~unava stopu povrata. Analiza uporedive transakcije se koristi da se analiziraju transakcije koje uklju~uju kompanije u industriji target kompanije ili sli~nim industrijama tokom posljednjih nekoliko godina. tj. tj. Analiza istorije vrijednosti dionica target kompanije ispituje raspon trgovanja dionicama ciljane kompanije u toku nekog vremenskog perioda. Vrijednost DCF-a bi trebala biti procijenjena pod razli~itim scenarijima. tako {to identificira veze izme|u cijena i primjenjuje ih na zaradu ciljane kompanije.

Ova metoda implicitno pretpostavlja da postoji neka relativno dosljedna veza izme|u prodaja i profita za biznis. nov~ane dividende i kontinuiranu kamatu kompanijama sa visokim laverid`om. Primarna razlika izme|u LBO analize i DCF tehnike je u tome da LBO pristup inkorporira finansiranje za LBO. korisnost 114 . Vi{estrukost bruto prihoda je takozvani cijena-do-prodaje odnos. Metoda leverid` rekapitalizacija ima za cilj da identifikuje maksimalnu vrijednost koju javna kompanija mo`e ispostaviti svojim dioni~arima danas. O~ito. analiza se izvodi u kontekstu vjerovatne ili nerije{ene neprijateljske ponude za target kompaniju. Tehnika M&A vi{estrukosti (multiplikacije) analizira trenutne i pro{le {iroke vi{estrukosti preuzimanja i premiju promjene kontrole. ako korporativni kupac ne mo`e biti lociran. posebno u prve dvije godine nakon {to se posao kompletira. Cilj je da se odredi najvi{a cijena koju bi LBO grupa platila. Svrha je da se odredi odnos razmjene. ako je transakcija razmjena dionice-za-dionicu.Adnan Rovčanin. S druge strane. ova metoda pru`a historijske informacije koje su mnogima korisne u kompletiranju mi{ljenja o vrijednosti same kompanije. Ova tehnika se koristi kada uporedive transakcije ili uporedive kompanije nisu dostupne. stope povrata davaocima kapitala i poreske efekte. Osnovni koncept je da je vrijednost neka vi{estrukost prodaja koje generi{e ciljana kompanija. ona mo`e uspostaviti vi{u vrijednost za ciljanu kompaniju. Amir Karali} Ponu|ena cijena se bazira na indeksu cijena plus odre|ena premija. LBO analiza se izvodi kada je ciljana kompanija potencijalni kandidat za LBO. Ovo je ~esto „podna“ cijena za metu. Jasno je da vrijednost izvedena iz LBO pristupa mo`e biti naru{ena privremenim promjenama u finansijskim uslovima. LBO analiza tipi~no uklju~uje projekcije nov~anog toka. Ovaj pristup ne izra~unava budu}e izglede kompanije. Dostupnost finansiranja zavisi od tajminga nov~anog toka. Sli~na analiza se izvodi u firmi koja se preuzima. Ova tehnika se fokusira na strukturu kapitala target kompanija i na nju veoma uti~e dostupnost finansiranja dugom u odre|eno vrijeme. Generalno. Vrijednost u rekapitalizaciji se ispostavlja dioni~arima kroz otkup dionica. Ograni~enje je u tome da {iroki tr`i{ni prosjek mo`e biti neprimjenjiv za samo jednu transakciju. Pored toga.

Motivacije U poslovima fuzija i akvizicija u~estvuju tri grupe u~esnika. Ovaj pristup je relevantan ako se biznis preuzima zbog njegove fundamentalne imovine. od kojih svaka ima odre|ene motive: kompanija ponu|a~. eliminisanje li~nih odgovornosti. vrijednost neopipljive imovine se mo`da ne}e odraziti na bilansu stanja. imovinsko planiranje. Iz perspektive prodavca. agencijske probleme i diversifikaciju. a koje pripadaju istoj industriji. target kompanija (prodavac). Nedostatak ove metode je da ovi multiplikatori ne odra`avaju kontrolu premija. Generalno prihva}eni ra~unovodstveni principi dozvoljavaju upotrebu alternativnih obezvre|ivanja i/ili metoda inventara.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA ove tehnike zavisi o vezi povrat-profit. strate{ko planiranje.1. Korporativna preuzimanja su kapitalne investicije. 115 . porezna razmatranja. Drugi problem je da prihod ne mora neophodno predstavljati nov~ani tok iz redovnog poslovanja. podcijenjene dionice. Analiza likvidacije bi se mogla koristiti da se uspostavi osnov za procjenjivanje. radije nego zbog njegove trenutne vrijednosti.1. kao o~igledan rast multiplikatora u slu~aju preuzimanja. 3. ova metoda mo`e biti prili~no korisna kada se preuzima privatna kompanija. gdje su bruto prodaje jedini vjerodostojni dostupni podaci. investiciona banka. ona }e pomo}i da se pru`i inicijalna procjena dobre volje u transakciji.preuzima~ (kupac). Vi{estrukost zarade po dionici metoda uklju~uje uzimanje pro{log ili budu}eg prihoda po dionici i mno`enja te cifre od strane multiplikatora zarade. Tako|e. Izvori dobitaka uklju~uju sinergije. U praksi. odluka da proda uklju~uje razloge poput penzionisanje osniva~a.3. koji je izveden na osnovu dionica kompanija kojima se trguje na berzi. Odluka o preuzimanju se donosi na osnovu toga da li preuzimanje donosi neto prihod dioni~arima. Me|utim. li{avanje (prodaja imovine) i izlazne strategije rizi~nog kapitala. Vrijednost poslovnih knjiga pristup je zasnovan na ra~unovodstvenom konceptu i ne mora predstavljati mo} zarade.

str. Drugi argument za preuzimanje su podcijenjene dionice. kombinovana kompanija mo`e biti bolje pozicionirana da iskoristi prednosti budu}e industrijske konsolidacije ili marketin{kih kanala. ako je kupljena kompanija pravedno vrednovana onda }e se to pravo ograni~iti u svome kori{tenju. M&A mogu. Ako nov~ani tokovi dvije kompanije nisu u savr{enoj korelaciji. fuzija koja smanjuje nestabilnost tokova prihoda mo`e smanjiti potencijalne tro{kove finansijskih transakcija. Neupotrijebljeni poreski {titovi su jo{ jedna prednost. Tro{kovi kapitala mogu se smanjiti kao rezultat fuzije. Sinergije prihoda su bile dio o~ekivanih koristi kada je AT&T kupio Teleport za $11 milijardi u januaru 1998. 1999. tako|e. Postoje tri aspekta ovog 73 Vidjeti {ire u: Liaw. spajanje sa profitabilnom kompanijom mogu}e je posti}i ako kompanija koja je pre`ivjela iskoristi svoje pravo prijenosa gubitka. Fuzija Chemical Banking i Manufacturer Hanover-a. mogu}a je i ekonomija obima. biti dio korporativnog strate{kog planiranja u promjenljivom tr`i{nom okru`enju. Kao dodatak. kod koje jedini~ni tro{kovi opadaju sa rastom koli~ine proizvodnje. John Wiley & Sons Inc.. Tako npr.Adnan Rovčanin. je bila uspje{na zbog operacija preklapanja i drugih sinergija u{tede tro{kova koji su pove}ali bogatstvo dioni~ara. Thomas K. Ponekad postoje sinergije prihoda koje nastaju kao dodatne prodaje. Jedan aspekt je da se pove}a mo} tr`i{ta. tako {to je Gillette iskoristo svoje distributivne snage kako bi pove}ao Duracell-ovu prodaju u inostranstvu. 29 116 . ^ak {tavi{e. Tako. godine. a onda kasnije sa Chase Manhattan. Me|utim.g. na primjer. gdje proizvo|a~ baterija nije tako jak kao u SAD. Ovo se odnosi na ponovno vrednovanje dionica zbog novih informacija prikupljenih tokom pregovora o spajanju ili procesa tenderske ponude.73 Druga vezana potencijalna korist je finansijska sinergija. Motivacije nekih spajanja su upravo ni`i porezi. koje se ne bi ostvarile da su firme radile nezavisno. Amir Karali} Argumenti koje obi~no iznose preuzima~i na tr`i{tu fuzije su sinergije. tako da firma ima sposobnost da postavi cijene ili da se agresivnije takmi~i. Kao dobar primjer ovog postupka je veliki plus Gillette-ovog spajanja sa Duracell-om u 1996. New York.: The business of investment banking. Sinergija u{tede tro{kova se naj~e{}e spominje.

Jedan od glavnih motiva je da osniva~i i drugi individualni vlasnici prodaju firmu kao dio njihovog penzionog i imovinskog planiranja. efikasno je da se pro{iri kroz kupovinu. Inflacija iz 70-ih izazvala je deflaciju cijena dionica i pove}ala tro{kove zamjene.odnos manje od jedan. u krajnjem slu~aju. Diversifikacija za dioni~are ili smanjenje sistematskog rizika se smatra dubioznim razlogom za spajanja. Tre}i aspekt je vezan za inflaciju. firma bi trebala distribuirati vi{ak gotovine dioni~arima podizanjem dividendi ili otkupom dionica. Drugi razlog za prodaju je stalna potreba za ekspanzijom kapitala 74 Ibid. Ovo je rezultiralo padanjem u q . Alternativno. U slu~aju nagomilanih spajanja. Ako firma `eli ekspanziju i ako druge firme u njenom ciljanom biznis segmentu imaju q . Me|utim. Drugi je hipoteza „sjedenja-na-rudniku zlata“. Ako je kompenzacija menad`mentu funkcija veli~ine firme. Okre}u}i se biznisu prodaje. rizik }e biti smanjen ako postoje ekonomije obima. onda su menad`eri motivisani za pro{irivanje bez obzira na povrate dioni~arima. „doprinos za ve}om vrijedno{}u“. 117 . Jedan je tzv. rizik mo`e biti smanjen ako je tr`i{te nesavr{eno konkurentno. tr`i{te ponovo vrijednuje ranije podcijenjene dionice zbog {irenja novih informacija ili opa`anja da ponu|a~i imaju superiorne informacije. ako je profitabilna firma u zreloj industriji ali joj nedostaju privla~ne investicijske prilike.74 Agencijski problemi su rezultat razdvajanja vlasni{tva i menad`menta. i dokazano je da je mogu}e smanjiti rizik za dioni~are kroz spajanja. Me|utim. firma ~esto postane meta za preuzimanje. a razlozi mogu biti razli~ti. vlasnici i menad`eri dolaze do odluke da prodaju firmu.odnosu. Za horizontalna spajanja. menad`eri ponekad vi{e vole da vi{ak iskoriste za preuzimanje ili da zadr`e vi{ak gotovine. definisanom kao odnos kompanijine tr`i{ne vrijednosti prema njenim zamjenskim tro{kovima nabavke imovine. ovo opa`anje ne mora biti neophodno ta~no.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA argumenta. ili kao strategiju za druge poslovne ambicije. obja{njenje u kojem se menad`ment stimuli{e da usvoji operativnu strategiju vi{e vrijednosti.

Palgrave Macmillan. Investicione banke su uklju~ene u proces M&A i naj~e{}e imaju posebna odjeljenja koja se bave ovim poslovima.Steven I. kakav bi bio sinergetski efekt tog eventualnog procesa). Takve garancije mogu rizikovati cjelokupno bogatstvo porodice. Eliminisanje li~nih garancija i odgovornosti je prikladan motiv. Naravno. U ovim savjetodavnim poslovima investicijske banke ostvaruju odre|ene koristi.: Investment Banaking —Addressing the Management Issues. Amir Karali} kada su javna tr`i{ta bilo nepo`eljna ili nedostupna. 2003. kreiraju takve taktike koje }e ih u~initi manje privla~nim za preuzimanje.Adnan Rovčanin. {to }e biti obja{njeno u narednom podnaslovu. Velike kompanije ponekad se li{avaju biznisa koji se ne uklapaju u njihove strate{ke planove. 25 118 . Ponu|a~i `ele identificirati najbolje uslove pod kojima bi se realizovao proces spajanja ili akvizicija (koja bi kompanija bila najbolja za kupovinu. te znanje o klijentima. neke prodaje su izazvane finansijskim problemima. 75 75 Vidjeti {ire u: Davis. tj. Kriteriji odabira iz Greenwich istra`ivanja su navedeni u narednoj tabeli. Ova odjeljenja pru`aju svoje savjete kako kompanijama ponu|a~ima. investicijske banke pru`aju i savjete target kompanijama za odre|ene strategije odbrane. Neke poslovne prodaje su prisiljene od strane investitora rizi~nog kapitala kao izlazna strategija. Dok M&A honorari u milionima dolara mogu biti smatrani pretjerano dare`ljivim. tako i target kompanijama. oni se rangiraju tek na 11-tom mjestu po va`nosti nakon brojnih subjektivnih faktora poput procjene savjetnikove postoje}e veze sa CEOom i njegovim Odborom. Tako|e. str. Za privatnu kompaniju drugi mo}an stimulans je eliminacija li~nih odgovornosti poput li~nih garancija korporativnog duga.

25 (%) 51 49 43 39 29 26 24 21 16 15 14 11 5 Honorari se obi~no dogovaraju i zavise nakon uspjeha posla spajanja ili preuzimanja . honorari su manji od 1% vrijednosti zaklju~enog posla. str. 4% po slijede}em $1 milionu. i 1% na sumu vi{e od $4 miliona.. 2% po slijede}em $1 milionu. U malim transakcijama. 119 . prije nego {to po~nu M&A posao sa kompanijom. 3% po slijede}em $1 milionu. 2003. Palgrave Macmillan. Bez obzira na ishod transakcije. trenuni tro{kovi se uvijek napla}uju od klijenta. honorar mo`e varirati izme|u 5% i 10% prodaje. Pod ovom formulom. 5% se pla}a po prvom $1 milionu cijene prodaje. Faktori koji odre|uju mandat za M & A savjetovanje Najva`niji Kredibilitet kod kompanijinog CEO i odbora direktora Sposobnost M&A specijalista Kreativne i inovativne ideje Razumijevanje kompanijine M&A strategije Razumijevanje industrije Sposobnost uvezivanja sa menad`erom Istorijske veze Protekla evidencija u struktuiranju i zatvaranju transakcija Sposobnost sre|ivanja finansija Sposobnost istra`ivanja obi~nih dionica Ni`i honorari Izvr{na podr{ka od M&A transakcijskih timova Internacionalna ekspertiza Izvor: Greenwich Associates Prema: Davis.: Investment Banaking — Addressing the Management Issues. posebno privatnom kompanijom gdje se zna da vlasnici mijenjaju svoje mi{ljenje na pola procesa.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA Tabela 6. Mnogi investicijski bankari tra`e nagradu unaprijed. Za velike transakcije.Steven I. Najuobi~ajenija skala honorara je Lehman 5-4-3-2-1 formula.

120 . tako|e se pla}aju u gotovini. Sporazum tipi~no sadr`i (1) odredbe povjerljivosti da se za{titi prodavac od poslovnih rizika objelodanjivanja ili zloupotrebe informacija od strane konkurenata. u kojoj isplate zavise od operacija nakon zatvaranja (ako se ispune ugovoreni uslovi. tehni~ke i ljudske resurse. i (2) odredbe o zastoju (korporativni mirovni sporazumi) da se za{titi prodavac protiv nedozvoljenih poku{aja preuzimanja od strane ponu|a~a. u tom slu~aju dvije metode se mogu koristit. poput dionica za dionicu razmjene. usprkos ~injenici da prodavac nije primio novac. vo|enje procesa prodaje. Drugi va`an ugovor je sporazum o povjerljivosti. Osnovna funkcija ovog sporazuma je da za{titi prodavce protiv zloupotrebe povjerljivih informacija koje se daju potencijalnim kupcima. prodavac pla}a honorar prije same razmjene i onda razmjenjuje samo njenu preostalu imovinu za dionice kupca. Amir Karali} M&A bankaru se treba isplatiti puni honorar u vrijeme zatvaranja. Postoje na~ini postizanja ovoga tretmana bez uticaja na bez porezni aspekt prodaje. ako je cijena prodaje isplativa odjednom ili u ratama. blokiranje iznendanih napada na osoblje target kompanije i tajming objave. Honorar mo`e biti pla}en od strane entiteta koji je ostao.Adnan Rovčanin. Kada je transakcija razmjena dionice-za-imovinu i prodavac mora platiti posredniku. posredniku se treba platiti iz ovih isplata kada se one daju prodavcu. npr. Ponekad potencijalni kupci mogu zahtijevati da povjerljive tehni~ke informacije budu isklju~ene iz ponu|enog materijala da bi se izbjegle bilo kakve mogu}e budu}e tvrdnje da su oni zloupotrijebili vlasni~ke informacije target kompanije. Tipovi informacija koje ponu|a~i ~esto zahtijevaju uklju~uju finansijske. dobit u odre|enom iznosu). Tako|e. Honorari u bezporeznim transakcijama. U jednom pristupu. spre~avanje ponu|a~a od prisiljavanja nefer ponuda target kompaniji. Druga tehnika je da kupac preuzme obaveze kompanije koja se preuzima i da isplati honorar. Kada se odredi dio prodajne cijene po osnovi odgo|ene naknade (earn-out basis). dobra je praksa da se zahtijeva da se svi kontakti sa osobljem ~ine preko investicijskog bankara target kompanije i da se oni pravilno upu}uju. Drugi ciljevi sporazuma mogu uklju~ivati povinovanje zakonima o vrijednosnim papirima.

New York. kupovine imovine ili drugih varijanti.) 76 Vidjeti {ire u: Liaw. Sporazum o preuzimanju ~esto prati ili slijedi mno{tvo dokumenata zahtijevanih od strane federalnih i dr`avnih zakona koji reguli{u preuzimanja i. Potencijalni kupac sa odvojenim funkcijama trgovanja i investiranja. glasati ili rasporediti dionice target kompanije. uslovi zatvaranja i obe{te}enje.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA Sporazum mo`e zabranjivati objelodanjivanje pregovora bilo od strane kupca ili prodavca. kojima se odr`avaju uslovi transakcije. Thomas K. kupovine dionica. ugovori. pod uslovom da su divizije trgova~kog bankarstva odvojene takozvanim „Kineskim zidom“. advokati s obje strane suo~avaju se sa detaljnim procesom nacrta dokumenata. fundamentalni dokument je sporazum o preuzimanju ili sporazum o spajanju.: The Business of Investment Banking. mo`e zahtijevati da se nekim od njegovih jedinica dozvoli da nastave trgovanje sa dionicama target kompanije bez naru{avanja zastoja. poput dilera vrijednosnim papirima. 1999.37 121 . Ako je firma koja se preuzima javna kompanija. Prodajna kompanija }e poku{ati da kontroli{e sposobnost ponu|a~a da razgovara o mogu}im transakcijama sa drugim potencijalnim preuzima~ima. Onaj koji se preuzima mo`e ili ne mora prihvatiti zahtjev najomiljenijeg nacionalnog statusa od strane ponu|a~a. Bilo da se transakcija odvija u formi spajanja. ugovor tipi~no sadr`i odredbe zastoja koje uspostavljaju uslove pod kojima ponu|a~ mo`e ste}i. Postoje ~etiri odlu~uju}e osobine u sporazumu: reprezentacije i garancije. daju}i ponu|a~u pravo da dobije iste koncesije odobrene bilo kojem drugom potencijalnom kupcu. mno{tvom dokumenata koji se odnose na sam sporazum o preuzimanju. tako|e. Informacijska (Oni pru`aju sredstva kroz koja je kupac u mogu}nosti da sazna {to je vi{e mogu}e o prodajnoj kompaniji. John Wiley & Sons Inc. str. Kada pregovori dostignu stepen sporazuma.76 Reprezentacije i garancije slu`e za tri va`ne svrhe: 1.

korporativne organizacije i kapitalizaciju i postoje}e restrikcije. ugovore. iako se obi~no uradi ranija preliminarna istraga. Strane se mogu dogovoriti o du`ini vremena. (2) sazivanje i odr`avanje sastanaka dioni~ara da bi se postiglo 122 . poreze. Informacije o prodavcu i njegovom biznisu se ~esto generi{u po takozvanom rasporedu objelodanjivanja. One uklju~uju finansijske izjave. proizvodnu odgovornost. (Reprezentacije i garancije pru`aju okvir za obe{te}enje prodavca od strane preuzima~a nakon zatvaranja. prodavac }e `eljeti ograni~iti objelodanjivanje na materijalna pitanja i samo na pitanja o kojima ima znanje. Amir Karali} 2. Preuzima~ tipi~no obavlja odre|enu istragu biznisa prodavca nakon izvr{enja sporazuma. pitanja uposlenika. preuzima~ ne `eli da prodavac uzme gotovinu iz svojih biznisa. Oni imaju namjeru da za{tite kupca protiv radnji prodavca koje bi mogle promijenit prirodu onoga {to kupac o~ekuje da stekne u vrijeme zatvaranja. tako da odre|ene reprezentacije opstanu do zatvaranja. Okvirna. Zakonski ugovori pokrivaju period izme|u potpisivanja i zatvaranja. Na primjer. za{titu okoline.Adnan Rovčanin. normalno. zauzimaju najve}i dio sporazuma o preuzimanju. Afirmativni ugovori tipi~no obavezuju obje strane transakcije da preduzmu odre|ene radnje prije zatvaranja.) Reprezentacije i garancije prodavca. To zna~i. uklju~uju}i negativne i afirmativne ugovore. Prodavac }e postaviti pitanja materijalnosti i kvalifikacija znanja. Standardni uslovi za zatvaranje su da reprezentacija prodavca bude istinita i pri potpisivanju sporazuma kao i u vrijeme zatvaranja. Tipi~ni afirmativni ugovor pru`a mogu}nost da (1) kupac ima puni pristup poslovnim knjigama i izvje{tavanjima prodavca za svrhu procjenjivanja i istrage. pove}a dug ili promjeni ra~unovodstvene metode. parni~enje i suglasnost (uskla|enost). imovinu. Za{titna (Ona pru`aju mehanizam po kojima je kupac oslobo|en svojih obaveza ako se otkriju nepovoljne ~injenice izme|u potpisivanja i zatvaranja) 3. Pitanja okoli{a i proizvodne odgovornosti generalno opstaju du`e nego druge komercijalne reprezentacije i garancije. Negativni ugovori ograni~avaju prodavca od preduzimanja odre|enih radnji bez pristanka kupca.

i bilo koji drugi uslovi koji se smatraju va`nim. Odredbe normalno pokrivaju {tete napravljene od strane kupca kao rezultati (1) kr{enja ugovora ili pogre{ne reprezentacije koja se otkrije nakon zatvaranja ili (2) dodjeljivanja odgovornosti izme|u kupca i prodavca u sporazumu o preuzimanju. Prvi uslov u svakom sporazumu je da su reprezentacije i garancije istinite i svi ugovori i sporazumi koji se tra`e da budu ispunjeni u vrijeme ili prije zatvaranja o svim materijalnim pitanjima. Ove odredbe su pitanje te{kih pregovora. strana koja nije u mogu}nosti da ispuni uslove mo`e odgoditi zatvaranje. Prodavac mo`e `eljeti uklju~iti datum presjeka. 123 . Odredbe o obe{te}enju su presudne u sporazumu o preuzimanju. Tako|e. Prodavac mo`e tra`iti dodatnu odredbu koja pru`a kupcu obe{te}enje samo ako {tete pre|u odre|enu sumu. Komisija ima 30 dana da odlu~i da li je istraga neophodna. Dobar pristup je da se postavi ciljani datum i onda ako uslovi nisu ispunjeni. pitanja okoline i sudskih tu`bi. nije neuobi~ajeno da se vidi gornji limit vezan za odgovornosti u odredbama. Drugi uobi~ajeni uslovi uklju~uju isticanje perioda ~ekanja pod Aktom Hart-Scott-Rodino. odobrenje regulativnih pitanja. uslovi za zatvaranje }e trebati uklju~iti i povinovanje Exon-Florio Amandmanu vezanom za brigu o nacionalnim vrijednosnim papirima. Kona~no pitanje je datum zatvaranja. sporazum o parni~enju.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA odobrenje i (3) uspostavljanje registracija koje zahtijevaju vladine institucije i postizanje potrebnih odobrenja. ali ne kasnije od specificiranog datuma. istraga mora biti zavr{ena za 45 dana i kona~na odluka mora biti objavljena unutar 15 dana nakon toga. Uslov se potvr|uje tako {to svaka strana daje drugoj certifikat za dati ishod. Uslovi zatvaranja moraju biti ispunjeni. primanje povoljnih poreznih odluka. primanje odobrenja tre}e strane. potpisivanje upo{ljavanja i netakmi~arskih sporazuma sa klju~nim uposlenicima. Neki ugovori sadr`e i apsolutne obaveze i kvalifikacije razumljivog poku{aja. registracija ~inovnika i direktora. nakon kojeg kupac ne}e mo}i podnositi zahtjeve. Obe{te}enje se koristi da bi se za{titio kupac od potencijalno visokih tro{kova koji su odre|eni odgovornostima poput poreza. zadovoljavaju}i rezultati istrage. Ako preuzimanje uklju~uje neameri~kog gra|anina. Pismeno obavje{tenje predlo`ene transakcije mora biti poslano Komisiji za strano investiranje u SAD-u (CFIUS).

Fleksibilnost dostupna kroz razna sredstva pla}anja (valute) i sposobnost da se izbalansiraju zahtjevi obiju zainteresovanih strana su me|u klju~nim sastojcima pregovaranog ishoda. prioritetne dionice ili dug. uklju~ivati eskaliraju}e kamatne tro{kove.1. Druga uklju~uje finansijske tehnike koje mogu biti instalirane od strane direktora. U strukturiranju finansiranja preuzimanja.3. Forme pla}anja uklju~uju gotovinu. Ovaj tip finansiranja ima nekoliko prednosti. zbog iskustava s gubicima. Upotreba „mostovnog“ zajma je da se osigura zatvaranje posla preuzimanja.2. Tako|e. Honorari za struktuiranje i garantovanje emisija mogu se kretati u intervalu od 1% do 5%. strukturalne i strate{ke radnje su se povremeno koristile da bi se odbranilo od ne`eljenih poku{aja preuzimanja. Honorari zatvaranja i kamatne stope su vi{e nego {to bi pozajmljiva~ normalno rizikovao. budu}i da ona direktno u~estvuje u kapitalu target kompanije. ili sredstvo protiv ajkula. konvertibilne vrijednosne papire i kontingentne isplate. obi~ne dionice. 124 . tako|e. Me|utim kod trgova~kog bankarstva rizik za investicijsku banku je jo{ ve}i. Odbrane od preuzimanja Odbrane od preuzimanja. ovim zajmom investicijska banka obezbje|uje da se obavi LBO operacija. oni su se rijetko koristili u 90-im. Zajmovi premo{}avanja mogu. Sekjuritizacija je brzo postala metoda za generisanje fondova da se finansiraju M&A transakcije. Zajmovi premo{}avanja su skuplji nego drugi kreditni proizvodi. finansijske pozicije i o~ekivanja na obje strane moraju biti razmatrane simultano. Emisija visokorizi~nih obveznica su se uobi~ajeno koristila da bi se isplatili mostovni zajmovi u 80-im u visoko polu`nim (leverid`) transakcijama. Amir Karali} Finansiranje se ~esto ostavlja kao kona~ni detalj u strukturiranju M&A. postaju}i na taj na~in partner investitorima odnosno kupcima date kompanije. Prva uklju~uje korporativnu povelju i statutsne amandmane koji zahtijevaju odobrenje dioni~ara.Adnan Rovčanin. bez odobrenja dioni~ara. Me|utim. sa ve}im izgledom za uspjeh preuzimanja. odbacivanje obi~nih dionica ili kaznene honorare ako se takav zajam ne vrati do odre|enog datuma. Zajmovi premo{}avanja (kratkoro~ni krediti) su bili uobi~ajeni elementi u M&A tokom 80-ih. 3. uklju~uju}i van-bilansni tretman i ni`e kamatne tro{kove. generalno pripadaju jednoj od tri klasifikacije. tj.

tehnike finansijskog in`injeringa mogu proizvesti privremene promjene u kapitalnoj strukturi. Cilj je da se sprije~i neprijateljski preuzima~ od preuzimanja kontrole nad odborom u jednom potezu. Anti-zelena-po{ta je bila uobi~ajena praksa u 80-im u odbrani od napada~a (ideja se sastoji u ponudi otkupa uz premiju ugro`enoj strani). Druga odbrana je da target kompanija proda svoje „krunske dragulje“ (dodatne opcije) da bi odbila neprijateljskog preuzima~a. Tehnike uklju~uju leverid` rekapitalizacije. sa jednom klasom superiornom nad drugom u pravima glasa. Najekstremnija od ovih tipova odbrane je Pacman strategija. kompatibilniji kupac koji }e platiti vi{u cijenu nego neprijateljski ponu|a~. upotrebljiva ako kontrola kompanije promijeni upravlja~a.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA Povelja i statusni amandmani su se ~esto koristili 80-ih. protuudar od strane target kompanije da stavi ponudu 125 . Druga mogu}nost je da se usvoji McDonaldov amandman. i padobrani odvajanja (zlatni padobrani). Odre|ene finansijske tehnike ili promjene u kapitalizaciji su mjere koje su skupe napada~ima. Promjene u kapitalizaciji uklju~uju vi{estruke klase obi~nih dionica. u kojem direktori slu`e na period od tri godine i samo je jedna tre}ina odbora sposobna za izbore svake godine. samo tendere (otkup u velikom obimu). Kupovina kontrolnog paketa dionica kompanije od strane menad`menta kompanije gdje menad`ment postaje sam svoj bijeli vitez je druga taktika. Otrovne stavke su prilaganja dugovnim vrijednosnim papirima. penzioni padobrani. Jedna uobi~ajena tehnika je da se tra`i bijeli vitez. da sebe samu u~ini da izgleda gore ili kupovinom biznisa koji se takmi~i sa preuzima~em da uspostavi mogu}e antitrustovske konflikte. Na drugom kraju spektra. ali rijetko 90-ih zbog protivljenja institucionalnih investitora. opsjednuta (target) kompanija mo`e koristiti preuzimanja kao odbrambene taktike. Strate{ke i strukturalne odbrane uklju~uju {irok obim inicijativa. Tako|e. planovi vlasni{tva dionica uposlenika (ESOP). {to efikasno pove}ava koli~inu duga. Otrovna pilula je pravo dioni~ara koje im dozvoljava da kupe dodatne dionice kada su izazvani ne`eljenim preuzima~kim napadom. Kompanija mo`e uspostaviti minimalnu prihvatljivu cijenu ili superve}inski glas u slu~aju preuzimanja. bilo kupovinom kompanije slabog boniteta. oni uklju~uju sljede}e: Jedno je poljuljani odbor. ~ine}i ga manje privla~nim za preuzimanje. koji dozvoljava direktorima da donose odluke u {irokom obimu pitanja uklju~uju}i i cijene kupovine. Ako se koriste.

Nekoliko je faktora doprinijelo rastu}oj va`nosti operacija upravljanja aktivom unutar oblasti investicijsko bankarskog biznisa. „zamrzava“ u smislu da skupina zna~ajnih dioni~ara ne}e pove}avati svoje vlasni{tvo dionica. Mate. str. sli~no dana{njim zatvorenim fondovima. va`no je i}i u korak s konkurencijom kroz pru`anje finansijskih usluga na jednom mjestu. Upravljanje aktivom je va`an segment tr`i{ta kapitala i postaje integralni dio investicijsko bankarskog biznisa. kojim se period od nekoliko godina. Investicijski fondovi kao institucionalni investitori postaju sve zna~ajniji akteri na tr`i{tu vrijednosnih papira. Takav je dogovor.Jr. Zagreb 2002.3. Amir Karali} na preuzima~eve dionice./Wachowicz. John M. a kasnije njihovih ameri~kih ro|aka.: Osnove finansijskog mened`menta. prodavala je fiksni broj dionica (udjela) ~ija je cijena bila odre|ena ponudom i potra`njom. Vo|enjem afilijacija uzajamnih fondova {iri se asortiman proizvoda i usluga koje investicijske banke nude klijentima. koji je upravo potpomognut dominantnom ulogom institucionalnih investitora na finansijskom tr`i{tu. dobrovoljni ugovor. James C. To je jedan od najatraktivnijih segmenata industrije finansijskih usluga.77 3. Investicijski bankari preuzimaju prihode od potpisivanja emisije vrijednosnih papira i honorarne prihode uz pomo} operacija investicijskih fondova.2. Drugo. Ponekad }e kompanija dogovarati pat .651 126 .dogovor s vanjskom stranom. Ve}ina ovih ranih britanskih investicijskih kompanija. to poma`e balansiranju bankovnih promjenjivih tokova prihoda sa relativno stabilnim izvorom prihoda. te da ne}e sudjelovati u kontrolnom nadmetanju protiv menad`menta. koje te vrijednosnice kupuju grade}i svoj portfolio.Adnan Rovčanin. 77 Vidjeti {ire u: Van Horne. Upravljanje aktivom Upravljanje aktivnom predstavlja izuzetno zna~ajan poslovni agan`man investicijskih banaka. Industrija uzajamnih fondova ima svoje korijene ve} u XIX vijeku u Velikoj Britaniji. Prvo. ustvari.

te struktura organa njihove uprave. Prvi je bio Akt o vrijednosnim papirima iz 1933. Ovim zakonima regulisan je i sadr`aj ugovora izme|u fonda i menad`era. godine u~inio je poslove uzajamnih fondova predmetom SEC-ove regulative. Ovo je revolucioniralo industriju uzajamnih fondova sa trajnom ponudom udjela (units). Drugo. ustvari. Ovim zakonima. spremni. regulisana je registracija firme fonda te emisija. kao i predmet poslovanja i politika fonda koja se mo`e mijenjati samo odlukom skup{tine dioni~ara. Administrativna funkcija je u nadle`nosti samog fonda. On je zahtijevao po prvi put prospekt koji je opisivao dati fond. Prvo. uklju~uju}i i uzajamne fondove. Iz navedenog vidimo da postoje dvije vrste investicijskih fondova: zatvoreni (closed end ili investment trust company) i otvoreni ili uzajamni 127 . godine i Velika depresija podstakli su Kongres da donese zakone kojim se reguli{u vrijednosni papiri i finansijska tr`i{ta. Tre}e. investicijski fondovi neprekidno nude nove dionice (udjele) javnosti. tako|e. godine.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA Prvi otvoreni uzajamni fond. dok je funkcija odlu~ivanja o na~inu plasmana u rukama odabranog menad`era. godine (Investment Company Act ICA) i Akt o investicijskim savjetnicima iz 1940. Investicijski fondovi imaju nekoliko jedinstvenih osobina. nastupa kao povjerenik (back office). navode}i ono najbitnije. po~eo je sa radom 1924. razdvojene nadle`nosti administriranja portfolia od funkcije odlu~ivanja o na~inu plasmana. Vlada name}e stroge zahtjeve o strukturi i operacijama investicijskih kompanija i name}e posebne odgovornosti njihovim nezavisnim direktorima. godine. periodi~ni izvje{taji kontrolnim organima. Druga dva va`na zakona vezana za uzajamne fondove i za{titu investitora su Akt o investicijskoj kompaniji iz 1940. tako da udjeli mogu biti prodati u bilo koje vrijeme nazad u fond. da otkupe dionice na zahtjev po neto imovinskoj vrijednosti. Massachusetts Investors Trust. Berzanski krah iz 1929. Ovim propisima su. godine (Investment Advisers Act IAA). gotovo svim investicijskim fondovima se upravlja izvana i sve se aktivnosti obavljaju kroz tre}e strane poput investicijskih menad`era. brokera-dilera i banaka. Akt o razmjeni vrijednosnih papira iz 1934. osim kada su fondovi zatvoreni za nove investicije. koji tu funkciju povjerava nekoj posebnoj instituciji koja. Investicijski fondovi su. tako|e.

Sljede}a tabela daje prikaz tipova uzajamnih fondova i njihovih podvrsta.Adnan Rovčanin. Option and Futures funds). High yield funds. John Wiley & Sons Inc. 79 78 Vidjeti {ire u: Peri{in. te drugi specijalizirani fondovi (Hedge funds. unit trust. broj 6. 79 Vidjeti {ire u: Liaw. Private equity funds. New York 1999. Obe vrste fondova ~ine skupinu upravljanih investicijskih fondova (managed investment trusts). pa i u dionice. Growth and income funds. Money market mutual funds.1992. godina XLI. Zagreb. klubovi. investment trust. specijalizirani u zavisnosti od investicione politike koju sprovode. Tax free funds.: The Business of Investment Banking. str. Income funds.menad`era da ga strukturira na na~in koji }e odgovarati pojedinim kategorijama {tedi{a. Ivo: Bankarsko i finansijsko poslovanje. Amir Karali} (open end ili unit trust). Leveraged buyout funds. kompanije.30. Thomas K. za razliku od neupravljivih (unit investment trusts) koji nemaju aktivnog upravljanja portfoliom. zatvoreni ili otvoreni i kako su oni konstruisani. predstavljali su modalitet koji je omogu}io da se i boja`ljivi {tedi{a pojavi kao investitor u vrijednosne papire. Capital appreciation funds. 250 128 . Inveticijski fondovi i to bez obzira kako se oni zvali: investicijska dru{tva. Privredni Vjesnik. ~iji je datum ga{enja unaprijed poznat.4.78 U tom smislu pojavili su se razne vrste fondova. Najva`niji me|u njima su: Growth funds. TAB . Ovi fondovi ula`u u portfolio koji je efikasan za vrijeme trajanja fonda. Sve se tu svodi na domi{ljatost fond . Indeks funs.

dr`avno Izvor: Prilago|eno od Mutual Fund Fact Book 1997. John Wiley & Sons Inc. 250 Fukcionisanje osnovna dva tipa fonda objasnit }emo u nastavku ovog dijela. Prema: Liaw.Mje{oviti Prihod.Dioni~ki kapital Fondovi obveznica i prihoda Fleksibilan portfolio Balansirani Prihod.Obveznice Prihod ameri~ke vlade GNMA Globalne obveznice Korporativne obveznice Obveznice visokog dobitka Nacionalne op{tinske obveznice . Investment Company Institute. str.nacionalno Neoporezivo tr`i{te novca . Tipovi uzajamnih fondova Dioni~ki fondovi Agresivni rast Rast Rast i prihod Plemeniti metali/Zlato Internacionalni Globalni dioni~ki kapital Prihod.dugoro~ne Dr`avne op{tinske obveznice .: The Business of Investment Banking. 129 . 1997. New York 1999.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA Tabela 7.dugoro~ne Fondovi tr`i{ta novca Oporezivo tr`i{te novca Neoporezivo tr`i{te novca . Thomas K.

Tako postoje tro{kovi za menad`ment. on samim tim nije registrovan na berzi. U kalkulaciji tro{kova. depozitne banke. ugovora i korporativnih dokumenata. predstavljaju zna~ajnu stavku. Uspostavljanje uzajamnog fonda je skup proces. ra~unovodstvo i druge poslovne aktivnosti. Da bi bio sposoban za `ivot. Otvoreni investicijski fondovi Otvoreni investicijski fondovi ili samo uzajamni fondovi (mutual funds po ameri~koj terminologiji) izdaju udjele (units) i u svakom momentu su spremni da kupe ili prodaju svoje udjele. Budu}i da investitor direktno kupuje ili prodaje udjele od fonda. [tampanje i drugi tro{kovi zauzimaju jo{ jednu veliku sumu. fond treba dose}i $50 miliona do $100 miliona u imovini unutar relativno kratkog vremena nakon uspostavljanja.2. tipi~no prila`e ovaj inicijalni kapital. Kao dodatak. u formi inicijalne investicije. ICA (Investment Company Act) zahtijeva da novi fond mora imati imovinu od najmanje $100. nego o permanentnoj kupovini i prodaji „unitsa“ — udjela.Adnan Rovčanin.000 ili vi{e pri pripremanju federalne registracijske izjave.3. Amir Karali} 3. 130 . Ovdje se dakle ne radi o emisiji dionica. tako|e.000 prije distribucije dionica javnosti. transfer agenta (osoba imenovana od strane fonda da nadgleda ili provodi prijenos vrijednosnih papira). Pravni honorari generalno iznose do $100. Savjetnik ili sponzor. tako da je njihov kapital varijabilan i zavisi od stalne kupnje i prodaje.1. teku}e operacije.

: The business of investment banking. John Wiley & Sons Inc. glavnog potpisnika emisija. Naime. str. depozitnu banku (banku povjerenika). New York. transfer agenta. ICA zahtijeva da bar 40% odbora direktora fonda budu „nezavisni direktori“. 246 131 . John Wiley & Sons Inc. Struktura Uzajamnog fonda Izvor: Prilago|eno od Organizacije i operacije uzajamnog fonda.247 Struktura tipi~nog udru`enog fonda pokriva direktore/povjerenike. New York. od njih se o~ekuje da procjene ispunjavanje zada}e investicijskog savjetnika. administratora. Prema: Liaw. Investicijsko savjetovanje i ugovori o distribuciji moraju biti odobreni od strane ve}ine nezavisnih direktora fonda. Thomas K. 1997. 80 Vidjeti šire u: Liaw. glavnog potpisnika emisija i drugih strana koje pru`aju usluge fondu. 1999. Nezavisni direktori slu`e kao „psi ~uvari“ za interese dioni~ara i pru`aju provjere za savjetnike i druge osobe povezane s fondom. str. 1999. koja podrazumijeva potpunu brigu oko imovine fonda. investicijskog savjetnika. Thomas K.: The business of investment banking.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA Grafikon 14. i investitore (prethodni grafikon). Investment Company Institute.80 Direktori ili povjerenici investicijske kompanije imaju odgovornost u smislu „obazrive osobe“.

Ve}ina savjetni~kih ugovora pru`aju i godi{nju naknadu baziranu na procentu prosje~ne neto imovine fonda tokom godine. Tako je Deutsche Bank ve}inski vlasnik Morgan Garanty Trust Managers Ltd. {to i jeste naj~e{}i slu~aj.5% (naknada je mnogo ni`a za indeks fondove). Ova vrijednost udjela se izra~unava tako {to se neto tr`i{na vrijednost sredstava 132 . uklju~uju}i obezbje|enje povinovanja sa primjenjivom regulativom.dilere. Transfer agenti odr`avaju zabilje{ke dioni~arskih ra~una.Adnan Rovčanin. Investitori u otvoreni uzajamni fond imaju pravo da otkupe udijele bazirano na neto imovinskoj vrijednosti (NAV) na `eljeni datum. Oni pripremaju i {alju investitorima periodi~ne izvje{taje o ra~unima. Savjetnik duguje fondu tzv. Administrator je savjetnik ili pridru`eni ~lan koji pru`a administrativne usluge. Druge odgovornosti koje pokrivaju su popunjavanje izvje{taja SEC-a. Amir Karali} Investicijski savjetnici odnosno menad`eri investicija su odgovorni za stvaranje portfolio selekcija u skladu sa ciljevima i politikama unaprijed uspostavljenim u prospektu. poreza. SEC zahtijeva da banke depozitari uzajamnih fondova {tite fondove kroz odvajanje njihovih portfolio vrijednosnih papira od ostatka bankovne imovine. Bilo koji investicijski savjetnik koji savjetuje registrovanu investicijsku kompaniju mora se registrovati kod SEC-a. porezne informacije i druga obavje{tenja za investitore. Savjetnik treba da ispunjava sve one odgovornosti. godine reguli{e glavne potpisnike kao brokere . Iako ova banka ne mo`e biti investicijski savjetnik.5% i 1. generalno izme|u 0. tako|e. personala i usluga ra~unovodstva. Fond administratori tipi~no vode pla}anja u vezi uredskog prostora. Uzajamni fondovi generalno distribuiraju svoje dionice kroz glavnog potpisnika emisija ili direktni marketing. odnosno menad`er fonda. opremu. to ne zna~i da ona ne mo`e biti ve}inski vlasnik investicijskog menad`era odnosno savjetnika. ~lanovi NASD-a i time su predmet njegovih pravila koja se odnose na prodajnu praksu uzajamnih fondova. upravlja~ku ili povjereni~ku du`nost pod IAA (Investment Advisers Act). Ve}ina glavnih potpisnika su. Investicijski savjetnik je nosilac i organizator investicionog fonda. shodno pismenom ugovoru s fondom. Transfer agenti slu`e jo{ i kao agenti za isplatu dividendi. Ve}ina fondova koristi banku depozitara. SEC pod aktom iz 1934. i dioni~arskih izvje{taja.

SEC-ova pravila reklamiranja dozvoljavaju samo dva tipa reklama. 81 Ibid. Ulazno optere}enje je ono koje kupci pla}aju kada kupuju udjele fonda. Provizija koju fond napla}uje od investitora pri njihovoj kupnji udjela.ulaga~a. tako {to se za izra~un vrijednosti portfolia uzima zaklju~na cijena svakog vrijednosnog papira u portfoliu. 247 133 . a za one vrijednosne papire koji nemaju zaklju~nu cijenu cijena se utvr|uje na osnovu kriterija na tr`i{tu za taj dan. Tro{kovi marketinga i distribucije pokrivaju se takozvanim 12b-1 naknadom ili prodajnim optere}enjem.75% od imovine fonda (neki fondovi ne napla}uju ovu nakanadu). napla}uje se za transfer novca od jednog fonda na drugi unutar iste porodice fonda. odre|ena pitanja zahtijevaju odobrenje dioni~ara . str. zara~unati naknadu u iznosu od 0. tako|e. ako je ima.25% prosje~nog NAV-a kojom pla}a rad prodajnih profesionalaca. reklama ne mo`e uklju~ivati primjenu ra~una ili pozvati mogu}e investitore da uplate novac. limitirana je od strane SEC-a.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA fonda podijeli s brojem izdatih udjela. naknada razmjene. Vrijednost pojedina~nog udjela se izra~unava svaki dan. Ve}ina udru`enih fondova neprekidno distribuiraju udijele za nove investicije. koji sadr`i ograni~ene informacije o fondu. Krajnje optere}enje (naknada otkupa) se napla}uje kada su udjeli otkupljeni i mo`e progresivno biti smanjeno {to investitor du`e vrijeme dr`i udjele u svom vlasni{tvu. Fond mo`e. Jedan je osmrtni~ki oglas. Prodajno optere}enje (naknada) mo`e imati nekoliko razli~itih formi. Po zakonu. Drugi je prospekt izostavljanja koji mo`e sadr`avati vi{e informacija poput performansi ili dostignu}a fonda. Iako ve}ina uzajamnih fondova vi{e nema godi{nje dioni~arske sastanke. ovo napla}ivanje ne mo`e pre}i 8. Ulaga~i. a njima se pla}aju marketing i reklamiranje ili rad prodajnih profesionalaca. imaju i odre|ena prava glasa. Dodatno. Maksimalna 12b-1 naknada iznosi 0. tako|e.5% u inicijalnoj investiciji81. Ova pitanja uklju~uju promjene u investicijskom savjetodavnom ugovoru ili promjene u investicijskim ciljevima ili politikama koje su se smatrale fundamentalnim. 12b-1 naknade se izvode iz imovine fonda. Me|utim.

ukoliko `eli da istupi iz fonda. Ako neko `eli da kupi dionice fonda. Obzirom da se radi o kompanijama. I suprotno. a uz pomo} neke investicijske banke vr{e organizovani plasman dionica na tr`i{te. iako ovi drugi imaju sve karakteristike kompanije. to ne mo`e ostvariti kao u slu~aju otvorenog fonda neposrednom kupnjom njegovih „unitsa“. Dakle. Amir Karali} Reklama mo`e samo privu}i investitorski interes za zahtijevanje potpunog zakonom propisanog prospekta. oni. kupac dionica. Na kraju mo`emo re}i da uzajamni fondovi pretvaraju pasivnog {tedi{u u aktivnog investitora. SEC ne zahtijeva dodatne popune. emituju fiksan broj dionica koje se zatim prodaju i kupuju na berzi ili OTC.2. po{to su njegove dionice prodate na primarnom tr`i{tu. Investicione banke su uklju~ene u aktivnosti fonda i to: u podru~jima osnivanja i upravljanja investicionim fondom.3. kao i svako dioni~ko dru{tvo. NASD zahtijeva od distributera i dilera uzajamnog fonda da podnesu svu reklamnu i prodajnu literaturu za pregled.2. Tako|e. Kada je jednom odobrena od strane NASD-a. odnosno u koje vrijednosne papire su ulo`ena sredstva fonda. Ono {to je interesantno ista}i jeste da u pozadini mnogih uzajamnih fondova stoje banke. a svaki upisnik. negdje u ve}oj a negdje u manjoj mjeri. On to mo`e uraditi tako da na sekundarnom tr`i{tu kupi te dionice i to po cijeni koja je formirana na berzi ili OTC-u. ovdje se radi o dionicama u pravom smislu te rije~i. ve} ih mora prodati na tr`i{tu. tj. on ih ne mo`e jednostavno vratiti fondu. Otvoreni investicijski fondovi su rasprostranjeniji od zatvorenih fondova. ova vrsta fondova podlije`e registraciji kod SEC-a. pru`anju savjetodavnih usluga investitorima u vezi sa investicionim fondom.Adnan Rovčanin. 3. Bitno je to da banke nisu isklju~ene iz glavnog poslovanja. Plasmanom dionica postupak formiranja fonda je zavr{en. dobiva odgovaraju}i broj dionica fonda i one kotiraju na berzi ili OTC-u. Kotacija im zavisi od uspje{nosti politike plasmana fonda. Zatvoreni investicijski fondovi Ova vrsta fondova emituje fiksan iznos dionica javnom prodajom na primarnom tr`i{tu. Naime. i nastupaju kao porezni zastupnici stranih investicionih fondova. ve} da su 134 .

Tre}e. Sudionici su bili uglavnom amateri investitori. Investitori rizi~nog kapitala pre{li su na finansiranje odre|enih kompanija koje nisu mogle dobiti bankarsko finansiranje. 3. privatizacije i rapidnog ekonomskog rasta. tako|e. Uzajamni fondovi. trgovci su se pojavili kao glavni snabdjeva~i privatnog rizi~nog kapitala.3. banke su postale glavni izvor finansiranja biznisa. Oni su ~esto pru`ali kapital kao neophodnu osnovu (garanciju) za bankovni zajam. Engleske trgova~ke banke (merchant banks) pomagale su financiranje ameri~ke industrijske revolucije i 135 . mnoge zemlje se suo~avaju sa izgledima stare}e populacije i pritiskom za smanjivanjem deficita.3. Me|utim. Merrill Lynch-ova kupovina Mercury Asset Management (Velika Britanija) ozna~ava va`nost globalnih tr`i{ta menad`menta imovine. investiranje u uzajamne fondove je popularno zato {to ono pru`a na~in postizanja ciljeva ugodnog penzionisanja i unaprije|enog `ivotnog standarda. ali samo u drugim oblicima i strategijama poslovanja. Tr`i{te rizi~nog kapitala Sa industrijskom revolucijom u XIX vijeku. rastu u mnogim drugim dijelovima svijeta.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA se na vrijeme prilagodile promjenama i zadr`ale svoje mjesto. U Engleskoj. poput bogatih individualaca i prijatelji samih preduzetnika. kako su obim biznisa i potrebe za kapitalom eskalirale. tako da one ohrabruju privatnu {tednju poput penzionih doprinosa. tr`i{te vrijednosnim papirima mnogih razvijenih zemalja je imalo koristi od povoljnih ekonomskih uslova posljednjih godina. Rast aktive uzajamnih fondova {irom svijeta mo`e se pripisati uticaju nekoliko faktora. Drugo. nastaju}a tr`i{ta su prosperirala zbog novih investicijskih mogu}nosti koje su nastajale zbog finansijskih reformi. Kona~no. relativan rast srednje klase {irom svijeta za o~ekivati je da vodi ve}oj globalnoj ekspanziji investiranja u uzajamne fondove. rizi~ni kapital (venture capital VC) je postao vi{e institucionaliziran. U isto vrijeme. Prvo.

informaciona tehnologija. godine. Pod tim aktom. te dr`avnim leverid`om. godine ponovo je unaprijedilo povrate za mnogo fondova i time popravilo aspekte prikupljanja novca. VC tr`i{te se uveliko pove}alo kada je Small Business Investment Act (Akt o investiranju u male biznise) donesen 1958. industrijskih kompanija i osiguravaju}ih kompanija.Adnan Rovčanin. Me|utim. tako|e. godine. VC industrija tako|e ima mnogo specijaliziranih investicijskih entiteta formiranih da se uglavnom bave VC investicijama kao javne venture kompanije ili privatne venture 82 Vidjeti šire u: Liaw. 12 136 . investicijske kompanije za male biznise (SBICs. Thomas K. a pripadaju industriji visoke tehnologije. godine. biotehnologija. godine. VC investiranje doseglo je svoj vrhunac 1987. IPO tr`i{te u 1991-1992. Koli~ina novca prikupljenog od investitora pre{la je vrhunac iz 1987. Mnoge kompanije podr`ane od VC-a su se otvorile za javnost i vratile investitorima mnogo vi{e novca investiranog prije samo nekoliko godina. Akt je. Razvoj profesionalnog rizi~nog investiranja u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama po~eo je 40-ih godina pro{log vijeka. 1999. VC finansiranje je se ponovo oporavilo pri kraju 1992. farmaceutska industrija. Venture kapital se naziva rizi~ni kapital. jer se uglavnom radi o investicijama u kompanije koje tek po~inju sa biznisom. Amir Karali} pru`ile su model za razvoj ameri~kog trgova~kog bankarstva. bankovnih kompanija (i drugih banaka). kao {to su: telekomunikacije. Ulazak banaka u VC biznise kasnih 50-ih i rast kroz 60-e i 70-e je bila klju~na veza u formiranju i razvoju profesionalne i institucionalizirane VC industrije danas. str. itd.82 VC tr`i{te uklju~uje trgova~ke bankarske podru`nice ili velike institucije poput investicijskih banaka. John Wiley & Sons Inc. New York. Do 80-ih desilo se ogromno pove}anje u finansiranju privatnih tr`i{ta obi~nih dionica.: The Business of Investment Banking. Ova privla~nost visokih povrata privukla je mnogo novih investitora. Neuspjeh VC-a da pru`i investitorima povrate koji bi se mogli usporediti sa onima iz ranih 80-ih rezultirao je padom VC finansiranja u kasnim 80-im. dozvolio bankama da investiraju u SBICs. Glavna vode}a snaga bilo je vru}e IPO tr`i{te.godine u period 1995-1997. licencirane od Small Business Administration .Administracija za male biznise) su bile obezbje|ene statusom poreznih privilegija.

uglavnom zbog poreznih pogodnosti dozvoljenih za tzv. bankarskih holdinga i stranih investitora. Ve}inski glasovi svih partnera mogu poni{titi taj datum do nekog kasnijeg perioda. tj. VC firme primaju prihod sa dva izvora. VC fond osnivaju dva partnera. tako|e. ali oni nemaju direktnog u~e{}a u upravljanju fondom. Privatni VC fond tipi~no prikuplja svoj kapital od ograni~enog broja sofisticiranih investitora u privatnom plasmanu i traje oko 10 do 12 godina. Generalni partner (rizi~ni kapitalist) tipi~no prima 20% od profita i u~estvuje sa 1% kapitala i ograni~eni partneri (davaoci kapitala) primaju 80%. generalno 10 do 12 godina. pru`a primanje dodatnih partnera i specificira nove raspodjele profita i gubitaka bazirano na ulo`enom kapitalu ili drugim kriterijima. Test neograni~ene odgovornosti 2. Ugovor podrazumijeva i ulaganja dodatnog kapitala. VC fond se generalno uspostavlja u obliku partnerstva. osiguravaju}ih kompanija. Partnerstvo ima pravo na proto~ni porezni status ako ispunjava test Kintner regulativa. partnerstvo mora zadovoljavati najmanje dva od sljede}a ~etiri testa: 1. Glavni izvor prihoda fonda je dobitak kapitala od prodaje dionica portfolija kompanije (kompanije u koje je fond investirao). Partnerski sporazum. godi{nja menad`ment naknada i profitno dodjeljivanje u fond. Test ograni~enog `ivota 137 . Test ne slobodne prenosivosti udjela u fondu 4. penzionih fondova. Test necentralizovanog menad`menta 3. On. tako|e. Generalni partner je investicijska banka koja je organizator i menad`er VC fonda. Partnerski sporazum odnosi se na odre|en vijek trajanja partnerstva. Svi ograni~eni partneri moraju biti individualno obe{te}eni protiv odgovornosti koje bi se javljale u rizi~nim operacijama. Investicijska baza se sastoji od bogatih individualaca. Ograni~eni partneri su pasivni investitori koji doprinose glavnom dijelu kapitala. zadu`bina (fondovi koji daju novac radi osiguranja redovitog dohotka).INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA kompanije. „proto~ni“ (privremeni) entitet. sadr`i odredbe koje ugovaraju i datum prestanka poslovanja partnerstva. pogotovo u fazama rasta biznisa.

Nema poreza na partnerskom nivou za organizacije oslobo|ene od poreza. Sljede}a faza. ^esto }e VC profesionalci biti i ~lanovi odbora i/ili finansijski savjetnici portfolio kompanija.3. Na taj na~in partnerstvo izbjegava federalni porez na dobit na nivou fonda. je da pomogne portfolio kompanijama da rastu. prodaja kompanije ili ste~aj. Nakon odabira odgovaraju}e kompanije. pod uslovom da investicije koje proizvode dugoro~ne gubitke kapitala nisu finansirane iz duga i da je VC fond sam uklju~en u pasivne investicijske aktivnosti. Prva faza je podizanje fonda. ali ne uobi~ajeno. investicija se provodi i kompanija postaje portfolijo kompanija (u sastavu VC fonda). Investiranje rizi~nog kapitala VC fond prolazi kroz ~etiri faze u svom `ivotu.3. VC firma bi trebala likvidirati svoje pozicije u svim svojim portfolio kompanijama do datuma isticanja fonda. Druga faza je ostvarenje same investicije. 138 .1. Likvidacija ima jedan do ova tri oblika: javna ponuda dionica (IPO). Ova faza tipi~no traje oko 3 do 7 godina. radije nego u aktivni biznis. Bitno je ista}i da venture fondovi u toku finansiranja ne izvla~e ni kamate ni dividende iz firme (portfolio kompanije). pregovaranje i struktuiranje transakcija i pra}enje portfolio kompanije. Posljednja faza u `ivotu VC fonda je njegovo zatvaranje. Amir Karali} Generalni partner mora unijeti u VC firmu (fond) 1% partnerskog kapitala i imati najmanje 1% udjela u partnerskom prihodu i rashodu. Pod formom partnerstva dozvoljeno je da se pro|e kroz gubitak u ranim godinama `ivota fonda kada menad`erske naknade prelaze dobit. Prva takva osobina je aktivno u~e{}e investitora rizi~nog kapitala u pronala`enju kandidata portfolio kompanije.Adnan Rovčanin. koja traje sve do zatvaranja fonda. VC fond mo`e biti strukturisan i u korporativnoj formi. nego ostvaruju kapitalnu dobit prilikom povla~enja iz firmi koje su do tada finansirali. Investiranje rizi~nog kapitala ima nekoliko unikatnih osobina. Za stranu osobu nema poreza na partnerskom nivou sve dok kapitalni dobici nisu efikasno povezani za aktivni ameri~ki biznis. 3. Generalnom partneru obi~no treba od 6 mjeseci do godinu dana da dobije potrebni kapital od VC investitora (ograni~enih partnera). Alternativno. te zadovoljavaju}e provedenog due diligence.

INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA Drugo. a sve u cilju pove}anja vrijednosti firme. odnosno. Oni tra`e „poletarac“ kompanije u koje }e investirati i da rade sa ovim kompanijama kako se one pro{iruju i rastu da bi postale kompanije otvorene za javno trgovanje. ^esto VC profesionalci i menad`ment portfolio kompanije rade kao partneri. Tre}a razlika od drugih tipova investiranja je da su kupljeni vrijednosni papiri generalno privatni. VC investiranje generalno se namjerava na period od nekoliko godina. VC fondovi generalno investiraju u obi~ne dionice. 139 . VC realizira svoje povrate. Oni ne moraju neophodno zahtijevati ve}inu u odboru. bilo da je u pitanju novi biznis ili postoje}a kompanija. Prosu|ivanje i veze VC investitora su od velike pomo}i kako portfolio kompanija raste. Zavisi o tome koliko je zreo biznis i koje frakcije tog biznisa oni posjeduju. Bez obzira na to da li investitori u rizi~ni kapital zahtijevaju ve}inu. oni su veoma rijetko „tihi“ ili neutralni investitori. Samim tim. Ako venture fond napravi investiciju kupovine kontrolnog udjela u javnoj kompaniji. ve} radije i kao pru`anje savjeta o strategijskom i finansijskom planiranju. {to zna~ajno predstavlja rizik za biznis. tako|e. To. Drugi va`an aspekt je da }e VC fondovi biti zainteresovani za neku target kompaniju samo ako kompanija ima dobar menad`ment. kompanija je u privatnom vlasni{tvu nakon kupovine kontrolnog paketa. konvertibilne obveznice. Oni tipi~no o~ekuju povrate u rasponu od 20% do 50%. Razlog je {to VC profesionalci ne vide investiranje kao samo davanje kapitala. dionice plus jedinice duga. tipi~no tri do sedam godina. njihovi ulaga~i ~esto tra`e kontrolu u smislu odbora ili zastupanja. varante i preferencijalne dionice. VC fondovi. to ih odvra}a od drugih portfolio kompanija. Empirijski. Kona~no. Slab menad`ment zna~i da }e biti potrebno nakon investiranja tra`iti zamjene za postoje}i menad`ment. sa o~ekivanjima visokih povrata kada je portfolio kompanija uspje{na i kada njeni vrijednosni papiri posti`u ve}u vrijednost. godi{nji povrati u VC investicijama su prili~no nestalni. zna~i da }e VC profesionalci morati izdvojiti zna~ajno vrijeme dok prona|u novi menad`ment za portfolio kompaniju. Specijalisti venture kapitala uspostavljaju partnerstva udru`uju}i fondove razli~itih investitora. Putem otvaranja kompanija javnosti ili prodavanjem drugim kompanijama.

razvoju i fazama testiranja novog proizvoda. u proporciji prema njihovom ulo`enom kapitalu. kupovine kontrolnog paketa firme. i na kraju 140 . tako|e. industrijska praksa podrazumjeva da se gubici raspodjeljuju na isti na~in kako su profiti ranije bili raspodjeljivani. Profiti fonda se generalno dijele sa 20% neto profita koji ide generalnom partneru kao preneseni udio i preostalih 80% ide ograni~enim partnerima. pokreta~kog. Promjena s jedne strategije na drugu je suptilna. Profiti u ve}em iznosu od minimalno tra`ene stope se onda distribuiraju: 20% kao preneseni udio i 80% prema ulo`enom kapitalu. Po~etna faza rizi~nog kapitala i kupovina dionica neke kompanije uz kori{tenje visokog stepena pozajmljenih sredstava (leveraged buyouts LBO) su dvije investicijske strategije koje se mogu posmatrati kao dvije krajnje ta~ke kontinuiranog investicijskog spektra u VC investiranju. Kapital za preuzimanje se koristi da bi se finansirala kupovina drugih biznisa. Uobi~ajeno je posmatrati privatno tr`i{te dionica kao {iroki spektar koji se sastoji od po~etnog. Prirodni je korak da se krene od po~etnog do pokreta~kog i onda do ekspanzijskog finansiranja. Po~etni kapital se koristi da bi se pokrili tro{kovi pri pokretanju. Obrtni kapital se koristi da bi se platili tro{kovi tokom finaliziranja razvojne faze kada je proizvod gotovo postao tr`i{ni potencijal. rastu}eg kapitala. Na nekim mjestima tokom faze rasta dodatno preuzimanje }e se vjerovatno pojaviti. Amir Karali} Kompanije podr`ane ovim fondovima koriste rizi~ni kapital za {iroke svrhe poput po~etnog kapitala. Investiranje u preokret se upotrebljava kada posao padne u operacijske ili finansijske pote{ko}e. VC fond dijeli profite po unaprijed dogovorenoj osnovi. obrtnog kapitala i kapitala za preuzimanje. Dalje konsolidovanje fragmentovane industrije je dodatna prilika za VC investiranje. privatnom tr`i{tu obi~nih dionica. Manje uobi~ajena alternativa za raspodjelu profita je da partneri prime sve profite bazirane na ulo`enom kapitalu dok fond ne postigne specifi~nu stopu povrata ili minimalnu tra`enu stopu povrata od ulaganja ( hurdle rate). preokretanja i industrijski konsolidovanog investiranja. Za raspodjele gubitka. Investitori preokretanja pripadaju. te drugim procesima u samom biznisu.Adnan Rovčanin. dok takvi gubici ne budu nadoknadili sve ranije raspodjele profita.

Transakcije rizi~nog kapitala Investiranje rizi~nog kapitala pokriva {irok domet investicijskog spektra. ~esto uklju~eni u kupovine kontrolnog paketa dionica u kompaniji. U odre|enom trenutku. Sljede}i korak je finansiranje po~etka rada. U ovoj fazi korporativnog razvoja. tako|e. sredstva se pru`aju za radni (obrtni) kapital da bi se finansirala roba u proizvodnom procesu. firma je razvila prototip koji se mo`e prodati. Ovo ozna~ava zatvaranje VC finansijskog kruga. u problemati~nim kompanijama i investiranja u specijalne situacije. kada po~inju prodaje i kada se kompanija kre}e od gubitka (in the red) prema dobitku (in the black). {to uklju~uje finansiranje za razvoj proizvoda i po~etnu fazu marketinga. itd. preuzimanje emisije vrijednosnih papira. 3. Postepeno ovaj razvojni proces vodi direktno do finansiranja tre}e faze. savjetodavne usluge. Novac potreban za pokretanje novog projekta ustupa se preduzetnicima da uspostave izvodljiv „inovativni koncept ili proizvod“. Firma zapo~inje svoj rast kroz finansiranje druge faze. Fondovi rizi~nog kapitala su.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA ulog kapitala generalnog partnera. 141 . kompanija }e biti spremna da se otvori javnosti ili }e postati meta (target kompanija) za preuzimanje. U ovoj fazi sredstva su potrebna za veliku ekspanziju. ~esto su anga`ovane u LBO operacije.3. Tokom faze rasta. Manje uobi~ajena alternativa je da se isklju~e ulozi kapitala generalnog partnera u ra~unanju pretjeranog gubitka. Onda gubici koji prelaze ovu sumu (pretjerani gubici) se raspodjeljuju 100% ograni~enim partnerima. odnosno teku}e potrebe. Zatim slijedi finansiranje prve faze. Kompanija raste i nade za profitabilne operacije se ogledaju u progresivno ni`im gubicima. u procesu korporativnog razvoja.3. ali sljede}i profiti se raspodjeljuju ograni~enim partnerima dok se pretjerani gubici ne nadoknade. Bilo kakvi dalji gubici se proporcionalno raspodjeljuju ulaga~ima kapitala.2. ali sljede}i profiti se onda raspodjeljuju da bi se prvo nadomjestili gubici. Investicijske banke pored toga {to igraju ulogu generalnog partnera.

Adnan Rovčanin. Obje strane po dogovorenim osnovama bi djelile korporativno vlasni{tvo. kao izraz njegove spremnosti za poslovni anga`man. ideje i malu koli~inu kapitala. Amir Karali} Faza transakcije po~etka rada Poduzetnik sa novim izumom ili unapre|enjem postoje}eg proizvoda ili marketin{kog procesa mo`e po`eljeti da zapo~ne biznis. Aran`man im dozvoljava da prime ve}inu preostale vrijednosti ako biznis nije uspje{an. razli~ito od podjele dionica. Tipi~na transakcija uklju~uje preduzetnikov doprinos kroz usluge. Da bi se osiguralo da }e preduzetnik ostati i maksimalno se truditi u biznisu. Obje strane }e po~eti pregovarati i struktuirati transakciju. da je preduzetnik izuzetno sposoban menad`er i da }e biznis uspjeti. kamatni tro{kovi }e biti odbijeni od poreza portfolio kompaniji.plan. vjerovatno. dok investitor rizi~nog kapitala ula`e relativno visoku sumu novca. Od preduzetnika se obi~no tra`i da naprave dobre investicije u svom projektu. te da je u pitanju solidan i realisti~an biznis . nastoje}i tako da povrate ve}inu svog investiranog kapitala i da podjele ostvarenu zaradu. ako je kompanija uspje{na. Koncept mo`e zahtijevati znatno istra`ivanje ili druge aktivnosti prije nego {to se sama prodaja po~ne odvijati. Investitor u rizi~ni kaptal bi. tra`e}i finansiranje za ponu|eni novi biznis. Kao dodatak. insistirao na investiranju ve}ine sredstava u formi konvertibilnog duga i/ili preferiranih dionica. Pretpostavimo da je preduzetnik ubijedio investitora. a samo male koli~ine u obi~nim dionicama i zahtjevao bi od preduzetnika odre|en iznos nov~anih sredstava. investitori rizi~nog kapitala nadokna|uju svoj investirani kapital i dijele samo profit sa preduzetnikom. Investitori rizi~nog kapitala preferiraju da investiraju u konvertibilne instrumente. S druge strane. Tako poduzetnik pristupa investitoru u rizi~ni kapital. Ovo se mo`e posti}i kroz 142 . Kontrola nad odborom mo`e biti podijeljena prema proporicionalnom vlasni{tvu obi~nih dionica ili se oni mogu dogovoriti oko raspodjele direktorskih pozicija. neke dionice }e biti vremenski dodijeljene (time vest) bazirane samo na preduzetnikovom kontinuiranom uposlenju a neke }e biti dodijeljene kroz u~inak (performance vest) bazirano na postizanju specificiranih ciljeva.

Vlasni~ki procenat za VC finansiranje se pregovara i 143 . Istraga ispituje pripadaju}e odgovornosti. Znatno due diligence istra`ivanje i vi{e obimnih investicijskih sporazuma je potrebno. godine. Infuzija novog kapitala pru`a dodatni potrebni novac koji }e dalje pove}ati postoje}u bazu zadu`ivanja. materijalne ugovore. ranije sporazume o preuzimanjima. Postoji nekoliko velikih razlika. pripadaju}e odgovornosti i uspje{no naslije|e. Investiranje u fazu rasta je vi{e kompleksno. U pripremanju za investiciju. Izdavanje vrijednosnih papira investitoru rizi~nog kapitala. Kompanija bi trebala imati mnogo vi{e imovine.. Transakcije faze rasta Ponekad je kompanija uspje{na i treba vi{e novca da pro{iri svoj biznis. U ovoj fazi biznis nije spreman za javnu ponudu. sporazume o dugovima. preduzetniku ili bilo kome drugom. osim ako se izdavanje uklapa u odre|eno izuze}e (privatni plasman). na osnovu obi~nih ili preferiranih dionica. zajedni~ka ulaganja. osiguranje. U rastu}im transakcijama dionica investitor mora pregovarati sa vi{e dioni~ara koji imaju divergentne interese. itd. Investitor rizi~nog kapitala ulazi u investiciju zato {to vjeruje da }e vrijednost brzo narasti ako kompanija bude imala potrebna sredstva za pro{irenje. Zbog toga kompanija se obra}a investitorima rizi~nog kapitala za finansiranje faze rasta. strukturu kapitala. tra`iti odredbe u dioni~arskom sporazumu koje postavljaju odre|ene parametre za prodaju kompanije ili otvaranja kompanije prema javnosti nakon navedenog vremenskog perioda. U drugim slu~ajevima potreba se pojavljuje za dioni~are da otkupe dionice u svrhu imovinskog planiranja i /ili likvidnosti (rekapitalizacija). investitor bi trebao sprovesti legalnu i poslovnu due diligence istagu. nego po~etna faza. glasa~kog povjerenja ili glasanja i neglasanja. tako|e.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA upotrebu glasa~kog sporazuma. Investitor u rizi~ni kapital }e. vrijednosne papire u vlasni{tvu dioni~ara. Fer vrijednost se procjenjuje nakon due diligence pregleda. zahtijeva registraciju kod SEC-a u skladu sa Aktom o vrijednosnim papirima iz 1933.

Cijena kupovine je ishod dugotrajnog procesa pregovaranja. Postoji nekoliko metoda da se postigne ovo ponovno ure|enje dioni~arstva. Investitor rizi~nog kapitala }e tra`iti da realizuje svoje pravo da prekine transakciju ako bilo koji od uslova zatvaranja. poput uspje{nog dovr{avanja finansiranja. zadovoljavaju}eg dovr{avanja due 144 . menad`ement }e posjedovati ve}i dio obi~nih dionica. Investitor rizi~nog kapitala tra`i fiksne vrijednosne papire. Investiranje rizi~nog kapitala u kupovini kontrolnog udjela u kompaniji Postoje tri tipa ciljeva kupovine kontrolnog paketa: korporativna podru`nica. U bilo kojem slu~aju VC fond menad`eri trebaju biti ubije|eni da se sa dodatnim kapitalom i potrebnim unapre|enjem u kompaniji. finansiranje duga i finansiranje obi~nih dionica. Kori{teno sredstvo pla}anja mo`e biti gotovina. privatna kompanija ili javna kompanija. kombinovano sa izdavanjem dionica ili opcija menad`mentu. Kupac }e tra`iti reprezentacije i garancije od target kompanije iz nekoliko razloga. Klju~na pitanja preuzimanja vezana za kupovinu kontrolnog paketa u korporacijskoj podru`nici uklju~uju cijenu kupovine. Drugi pristup je da se otkupe dionice od prioritetnih dioni~ara za podre|eni dug. Alternativno. kao i da menad`ment dioni~ari posjeduju ve}i procenat nego {to trenutno posjeduju. podre|ene mjenice ili prioritetne dionice. Jedan je rekapitalizacija prioritetnih dionica sa pasivnim dioni~arima. a investitor rizi~nog kapitala }e kontrolisati ve}i procenat kapitala firme. mo`e ostvarati geometrijska progresija njene vrijednosti. koriste da bi se povratio novac ili da bi se ukinula transakcija ako reprezentacije i garancije budu neta~ne. tako da imaju ve}i poticaj za obavljanje svojih du`nosti. pasivni neupravlja~ki dioni~ari }e posjedovati isti dio. U svrhu postizanja ovih ciljeva investitor rizi~nog kapitala }e predlo`iti da se uklju~i u ponovno ure|enje kompanije.Adnan Rovčanin. tako|e. Amir Karali} odre|uje. Nakon ponovnog ure|enja. kompanija mo`e napraviti proporcionalne dividende prioritetnih dionica svim dioni~arima. One se mogu koristiti da bi se otkazao poslovni sporazum prije zatvaranja ako se target kompanija ne uspije povinovati reprezentacijama i garancijama. One se.

Ponuda da se kupi kompanija bi trebala pratiti odredbe tender ponude Williams Akta. kada investitor rizi~nog kapitala identifikuje 83 Ibid. ovi za{titni mehanizmi bi trebali biti dio pregovara koji bi bio potpisan prije samog objavljivanja. Kupovina kontrolnog paketa u privatnoj kompaniji je u mnogo vidova sli~na onoj korporativne podru`nice. osim da individualac ili grupa sada posjeduje target kompaniju. treba biti oprezan po pitanju dr`avnih regulativa poput upraviteljskih du`nosti odbora target kompanije i dr`avnog statusa preuzimanja. on }e regrutovati prvoklasan menad`ment da uspostavi prisustvo vodstva u industriji. Druga kompleksnost vezana za kupovinu kontrolnog interesa u javnim kompanijama su federalni i dr`avni zakoni o vrijednosnim papirima. Tipi~ni za{titni mehanizmi uklju~uju klauzule nekupovine. Idealno. str. Kupovina kontrolnog paketa u kompaniji javnog tipa je vi{e kompleksna. Kada investitor identificira fragmentovanu industriju u kojoj ima mnogo malih firmi i ni jedan ili samo nekoliko tr`i{nih vo|a.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA diligence. Takozvane provizije protiv prevare SEC-ovog Pravila 10b-5. 20 145 . honorare prekida. opcije zabrane kupovine neizdatih dionica target kompanije. Hart-Scott-Rodino Antitrust (Akt odobrenja) ili potrebnog pristanka tre}e strane ne bude zadovoljen. Jedno klju~no pitanje je kako pristupiti ciljanoj kompaniji: napraviti ~vrstu ponudu potpuno podr`anu finansijskim obavezama ili jednostavno izraziti interes da se minimiziraju obaveze objelodanjivanja od strane target kompanije. te dodatne opcije da se kupi klju~na imovina. Kao dodatak. Ili. godine. Generalni materijalni standard pod SEC-ovim Pravilom 10b-5 zahtijeva od target komapnije da napravi javno objavljivanje prikladnog tajminga preuzimanja.83 Investiranje u specijalne svrhe Investitori rizi~nog kapitala ~esto investiraju u industrijsko konsolidovanje i kompanijske preokrete (turn-around). zabranjuju trgovanje materialnim ne javnim informacijama. pod Aktom iz 1934. Investitor rizi~nog kapitala }e generalno tra`iti za{titu protiv konkurentnih ponuda i mo`e tra`iti odgovaraju}e kompenzacije ako drugi ponu|iva~ na kraju uspije.

Amir Karali} kompaniju koja ima zna~ajne probleme. • Investitori rizi~nog kapitala i drugi dioni~ari struktuiraju svaku investiciju kao direktno vlasni{tvo dionica. U situaciji investicijskog preokreta (turn-around investment). tako|e. Investitori rizi~nog kapitala }e htjeti investirati novi kapital pod uslovom da oni vjeruju da je biznis u osnovi dobar i da stari povjerioci prihvate restruktuiranje. Investiranje u svrhe industrijskog konsolidovanja mo`e se posti}i na nekoliko na~ina. Oni namjeravaju simultano uvesti i novi menad`ement. odga|anjem isplata kamate kao i otkazivanjem dijela svojih dugova. smanjenjem kamatne stope. svake podru`nice pod holding kompanijom. svaka struktuirana kao partnerstvo. • Svaki udio je struktuiran kao partnerstvo. kompanija koja je u pote{ko}ama mo`e preduzeti aktivnosti pregovara o svojim starim dugovima putem prolongiranja glavnih rokova dospje}a. 146 . kompanija treba izdati dionice starim povjeriocima. • Cijelokupna kupovina kontrolnog paketa i osnivanja novih formi su pod jednim jedinim partnerstvom. a vlasni{tvo je investitora u rizi~ni kapital i ostalih.Adnan Rovčanin. Jedan je da se steknu strate{ki locirani sudionici kroz serije kupovina kontrolnog interesa. on }e zahtjevati neodlo`ni dotok novog inicijalnog kapitala kao dio restruktuiranja duga. • Cjelokupna kupovina kontrolnog paketa firme i osnivanja novih formi su zajedno pod jednom korporativnom strukturom. Investitori rizi~nog kapitala. • Formira se partnerstvo da se obave kupovine kontrolnog paketa firme i osnivanja novih firmi. • Formira se partnerska holding kompanija da ~ini kupovine kontrolnog paketa firme i osnivanja novih formi. svaka podru`nica pod partnerstvom. Investicija mo`e biti struktuirana kao jedna od sljede}ih: • Holding korporacija se formira da izvr{ava kupovine kontrolnog paketa firme i osnivanja novih formi. mogu zapo~eti novi biznis na tr`i{tima gdje nema idealno ciljane kompanije ili gdje su postoje}e kompanije precijenjene. Da bi podstakla povjerioce da u~estvuju u restruktuiranju.

Investicijski sporazum }e uklju~ivati opis vrijednosnih papira koji se kupuju. portfolio kompanija izvr{ava odvojene investicijske sporazume sa drugim VC fondovima. Ako vi{e od jednog investitora rizi~nog kapitala u~estvuje u transakciji. Izlazne strategije se planiraju kada investitori u rizi~ni kapital prave investicije od po~etka do kraja. U nekim slu~ajevima. Zbog toga. odabira potpisnika emisije i prava da zahtijevaju dodatne SEC-ove registracije koje slijede IPO. Za ovu svrhu oni insistiraju.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA Investicijski sporazum (investment agreement) uspostavlja detaljne. Ovo je va`no zato {to stvarno sprovedena strategija izlaza mo`e zahtijevati saradnju od nekih dioni~ara koji se ne sla`u sa cijenom ili tajmingom.3. Najuobi~ajenija posljedica povrede investicijskog sporazuma je mogu}nost investitora rizi~nog kapitala da otka`e transakciju zbog neuspjeha kompanije.4. da portfolio kompanija i njeni ostali dioni~ari potpi{u sporazum koji im daje kontrolu nad pitanjima poput tajminga IPO-a. da zadovolji odre|ene uslove ili zna~ajno pogre{nog predstavljanja kompanije. Poslovi kreiranja nekonvencinalnih vrijednosnih papira Nekonvencionalni vrijednosni papiri su finansijski instrumenti. koji su nastali postupkom finansijskog in`injeringa. svaki mo`e biti naveden u dokazu (dodatku) ugovora. cijenu kupovine i zahtjev da su vrijednosni papiri pravilno autorizovani. Finansijski in`injering predstavlja dekompoziciju ili razlaganje jednog finansijskog instrumenta na 147 . Pravni efekti investicijskog sporazuma su istovjetni kao kod ve}ine komercijalnih ugovora. IPO pristup bi mogao dalje uklju~ivati post-IPO registrovano nu|enje ili SEC-ov Propis 144. bitne uslove oko transakcije. va`no je za investitore rizi~nog kapitala da dobiju odre|ena ugovorna prava kojima }e kontrolisati svoj izlaz. Pomo}ni sporazumi poput dioni~arskog sporazuma i povjerljivosti uposlenika i sporazumi prava vlasni{tva se ~esto dodaju kao dokazi (dodaci). 3. Prodaja drugoj kompaniji mo`e biti struktuirana kao razmjena za dionice kompanije kupca. gotovinu ili za kombinaciju gotovine i instrumenata duga. od po~etka do kraja. Izlazne strategije investitora rizi~nog kapitala uklju~uju otvaranje portfolio kompanije javnosti ili prodaje portfolio kompanije drugoj kompaniji.

vrijednosne papire osigurane hipotekom (mortgage backed securities) i vrijednosne papire osigurane aktivom (asset backed securitias). poput Merrill-ove potvrde rasta dobiti trezora (TIGRs) i Sallie-ovih Certifikata prirasta na vrijednosne papire blagajne (CATS).Adnan Rovčanin. str. odnosno raspakivanje i ponovno prepakiranje tako rastavljenih dijelova. Stvaranje STRIPS programa uzrokovalo je nastajanje za{titnih znakova i generi~kih potvrda. Inc. a na rok dospije}a vlasniku se ispla}uje nominalna vrijednost. kreira jedan ili vi{e razli~itih finansijskih instrumenata kako bi zadovoljila zahtjeve investitora. Amir Karali} sastavne dijelove. Investicijska banka koriste}i finansijsku tehnologiju. radi dobijanja novih finansijskih instrumenata sa odre|enim izmjenjenim investicionim karakteristikama. 1999. sve nove dugoro~ne obveznice (bonds) i 10-godi{nje obveznice (notes) kvalifikovane za odvojeno trgovanje registrovane kamate i glavnice vrijednosnih papira (STRIPS). John Wiley & Sons. strukturiranjem novih instrumenata koji su izvedeni iz konvencionalnih vladinih obveznica. komponzicijom i dekompozicijom jednog fianansijskog instrumenta. Ove obveznice prodaju se po diskontnoj vrijednosti. godine. Obveznice bez kupona predstavljaju jednu od najinteresantnijih finansijskih inovacija u zadnjih 20-tak godina. Budu}i da Trezor ne emituje obveznice bez kupona. Thomas K. koja je rezultirala odvajanjem kupona. jer je ukupna vrijednost odvojenih komponenti bila ve}a nego vrijednost fundamentalnog vrijednosnog papira. Od vrijednosnih papira koji su nastali primjenom finansijskog in`injeringa spomenut }emo one najzna~ajnije: obveznice bez kupona. 73 148 . Profitni potencijal za vladinog dilera koji je odvojio kuponski vrijednosni papir je u po~etku bila arbitra`a. Koriste se za ostvarivanje profitnih ciljeva. New York.: The Business of Investment Banking.84 84 Opširnije vidjeti: Liaw. Tako su od februara 1985. to je ostavilo mogu}nost finansijskim institucijama da formiraju vrijednosne papire ~iji }e dospije}e odgovarati dospije}u kuponske kamate obveznica Trezora. Finansijski in`enjering predstavlja zna~ajan izvor prihoda za investicijsku banku.

ameri~ki Kongres je sponzorisao formiranje dr`avnih agencija. te kreiranje novih vrijednosnica na bazi tih kupona naziva se dijeljenje kupona (coupon stripping).). tako da svaka banka koja ispunjava te standarde. Postoje tri glavne agencije koje obavljaju ovu zada}u: Dr`avno hipotekarno udru`enje (Ginnie Mae — GNMA).ARMs). Ovim postupkom novokreirani vrijednosni papiri su kolaterizirani obveznicama trezora. Federalna korporacija hipotekarnog ku}nog kredita (Freddie Mac — FHLMC) i Savezno hipotekarno udru`enje (Fannie Mae — FNMA). Od tih razli~itih nov~anih tokova stvoren je trust. dakle. zgrade i sl. Ova stopa se mijenja u skladu sa promjenama na tr`i{tu. GNMA propisuje hipotekarne standarde.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA Radi se. sa godi{njim odstupanjem od 2% gornje granice (cap) i 6% maksimalnog pove}anja za period otplate kredita.TRs) koje predstavljaju direktno vlasni{tvo nad vrijednosnicama trezora i nisu povezane sa nekom odre|enom bankom. a kori{tenjem depozita kao primarnog izvora sredstava banaka. Da bi pobolj{ale likvidnost ovih instrumenata. Puni kredibilitet ameri~ke Vlade garantuje Ginnie Mae za punu emisiju certifikata. Vrijednosni papiri osigurani hipotekom nastaju na osnovu zaloga nepokretne imovine (zemlji{te. koje su garant emisije vrijednosnih papira na bazi pula hipotekarnih kredita. odnosno odabrana je banka povjerenik za deponiranje koja je emitovala TIGRs. primarni dileri obveznica trezora emitovali su generi~ke potvrde (Treasury Receipts . odnosno CATS koji. ~ime se osigurava isplata po njihovom dospije}u. predstavlja u~e{}e u trustu. o sinteti~kim potvrdama koje su bazirane na nov~anim tokovima odgovaraju}ih kuponskih kamata koje imaju razli~ite rokove dospije}a. a druga je trgovina na sekundarnom tr`i{tu ovim vrijednosnicama putem brokersko-dilerskih odjeljenja. Investicijske banke ovim poslovima ostvaruju dvije vrste prihoda. Sam postupak odvajanja svakog kupona. Kamatna stopa koja se odobrava na ove kredite je promjenljiva stopa (adjustable-rate mortgage . mo`e da pokrene 149 . Jedna je to {to novokreirani vrijednosni papiri imaju ve}u ukupnu vrijednost od obveznica na osnovu kojih su formirani. Da bi hipotekarni krediti koji predstavljaju nelikvidni dio aktive banaka mogli transformisati u likvidno hipotekarno tr`i{te. ustvari. Ovi vrijednosni papiri se nazivaju certifikati u~e{}a u pulu (Participation Certification). a prilago|ena je jednogodi{njem T — indeksu (indeksu dr`avne blagajne).

~iji su nov~ani tokovi razli~iti. Tipi~na sekvancionalna (dosljedna) struktura ima ~etiri tran{e. {to ne odgovara potrebama svih investitora.Adnan Rovčanin. koristeći hipotekarne kredite kao kolateral. 150 . CMO sa promjenljivom kamatnom stopom. Prve tri tran{e primaju glavnicu i kamatu. Ove obveznice su podjeljene u seriju razli~itih tran{i. Postoje vi{e tipova CMO: CMO u kojoj vi{e tran{i prima glavnicu u isto vrijeme. nikakve isplate glavnice se ne vr{e po drugim tran{ama. Amir Karali} pul hipoteka. te se uplate „propuštaju“ investitorima koji posjeduju tu hipotekarno osiguranu vrijednosnicu. Budu}i da svi certifikati u~e{}a jednog pula imaju iste karakteristike (dospije}e. Drugim rije~ima. CMO je propusna vrijednosnica85 podijeljena u vi{e tran{i od kojih svaka ima razli~itu obe}anu (kuponsku) stopu i nivo izlo`enosti riziku. zbog toga {to }e neki koji su posudili sredstva otplatiti svoje hipotekarne kredite prije ili ne}e ispuniti svoje obaveze. 85 Propusne vrijednosnice se javljaju kada banka ili neka druga institucija koja nekome posu uje novac prikupi grupu sličnih hipotekarnih kredita koji se nalaze u njihovim bilansima stanja. Su{tina je u tome da investicione banke kupuju hipotekarne kredite ili certifikate u~e{}a koji slu`e kao garancija za emitovanje specijalne vrste obveznica. Dok prva tran{a ne bude u potpunosti ispla}ena. a sve u cilju zadovoljavanja potreba investitora koji namjeravaju investirati u date vrijednosne papire. nov~ani tok). CMO sli~ne obveznicama bez kupona (sekvancionalna struktura). {to zna~i da bi vlasnik tih vrijednosnih papira mogao imati manji prihod i smanjenu vrijednost u budu}nosti. svaka tran{a uzastopno prima pla}anja unaprijed ~im je njen prvi prethodnik ispla}en. premjesti ih iz bilanca stanja na račun koji je kontrolisan od strane legalnog povjerenika te izdaje vrijednosnice zainteresovanim investitorima. Na ovaj na~in se kreiraju finansijski instrumenti sa vi{e klasa. Kako ta grupa hipotekarnih kredita generiše uplate glavnica i kamata. Glavni rizik za banku ili drugog investitora koji kupuje ove vrijednosne papire jest rizik prerane otplate. Uslovi iz obveznica diktiraju nov~ane tokove iz zaloga koji su raspore|eni svakom investitoru tran{e. bri{u}i ove instrumente iz bilanca firme koja ih posjeduje. do{lo je do formiranja hipotekarnih kolaterizovanih obveznica (collateralized mortgage obligation — CMO). da kupi garanciju od GNMA i da emituje certifikate u~e{}a posredstvom investicionih banaka. CMO dolaze iz sekjuritiziranja hipotekarnih kredita ili propusnih vrijednosnica.

{to je manje u odnosu na 1996.).8 mlrd. ~ime obveznice dobivaju visok stepen likvidnosti..INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA Posljedna tran{a se naziva Z obveznica koja se ne ispla}uje dok sve prethodne tran{e ne budu u potpunosti ispla}ene. Smisao sekjuritizacije i jeste {to pove}ava likvidnost aktive. str. Ta razlika predstavlja prihod za investicionu banku koja. Upravo zbog zajmova koji predstavljaju nelikvidni dio bankarske aktive. sredstava kupljenih na otplatu (automobili.: The Business of Investment Banking. investitor }e ulo`iti u tran{u koja mu najbolje odgovara. iznosila $37. zbog {irenja ABS tr`i{ta na druge segmente imovine.. Kao primjer mo`emo navesti podatak da je emisija vrijednosnih papira. 86 Dakle. pove}ava (pobolj{ava) se njihov kvalitet u odnosu na kolateral. itd. Po{to CMO potpada pod regulativu SEC-a. Dakle. Vrijednosni papiri podr`ani aktivom nastaju kao proizvod procesa sekjuritizacije u kojem se klasi~ni kreditni odnosi preoblikuju u prenosive vrijednosnice. lizing ugovora ili.5 mlrd. Naj~e{}e kori{teni vrijednosni papiri po ovom osnovu su oni koji kao kolateral koriste autozajam ili zajam na bazi kreditnih kartica. 105 151 . Vrijednosni papiri osigurani aktivom (asset backd securities ABS) su finansijski instrumenti ~ije izdavanje je osigurano imovinom poput kredita (zajmova). U postupku same transformacije zajmova u obveznice. Thomas K. ta emisija obveznica je zasnovana na plasiranim zajmovima. pa je zbog toga ova vrsta finansijskih instrumenata ne{to skuplja u pore|enju sa certifikatima u~e{}a. svakako. banke ili druge finansijske institucije mogu kreirati vlastite CMO. tako da i po tom osnovu ostvaruju naknadu. komjuteri. New York. gdje se investicione banke javljaju u standardnoj ulozi upisnika emisije. Ti zajmovi formiraju odgovaraju}i pul na osnovu kojeg se vr{i emisija obveznica. Inc. pak. 86 Vidjeti šire u: Liaw. godinu za $47. kojima se aktivno trguje na sekundarnom tr`i{tu. John Wiley & Sons. koji predstavlju ni{ta drugo do kolateral. godine. do njihove kona~ne likvidacije (otplate zajma) banke su izvr{ile transformaciju jednog dijela tih zajmovnih plasmana u vrijednosne papire — obveznice. 1999. ostvaruje prihode trguju}i ovim vrijednosnim papirima na sekundarnom tr`i{tu. koji su podr`ani zajmovima na bazi kreditnih kartica u SAD-u 1997.

Naravno. ovo dovodi do smanjenja kreditnog rizika. • strukturiranje. Ovo kreiranje obveznica obavljaju investicione banke. str. Ova uloga povjerena je investicijskim bankama koje vrijednosne papire distribuiraju javnosti ili institucionalnim investitorima. • promet sekjuritizovanog kredita.Adnan Rovčanin. ~ime se pobolj{ava kvalitet kredita u odnosu na bazi~nu aktivu. 87 Vidjeti {ire u: ]irovi}. Pobolj{anje kredita predstavlja uklju~ivanje nekoliko finansijskih institucija kao garanata. • servisiranje. Beograd. • pobolj{anje kredita. Milutin: Bnkarstvo. Promet sekjuritizovanog kredita ozna~ava primarnu prodaju novokreiranih obveznica. Amir Karali} Sekjuritizacija se mo`e ra{~laniti u odgovaraju}e faze u kojima obi~no u~estvuju razli~ite finansijske institucije. 137 152 . {to je izuzetno va`no sa pozicije potencijalnog investitora. postoji i sekundarno tr`i{te na kojem investitori mogu da prodaju ove obveznice i prije njihova dospije}a. na osnovu kojeg }e obaviti emisiju obveznica. mora se zadovoljiti minimalni iznos koji u SAD-u iznosi 100 miliona $. 2001. posredstvom finansijskih posrednika (investicijske banke). odnosno transformacija rizika i prinosa na na~in koji je u skladu sa potrebama investitora. Banka. Inicijalna faza je faza u kojoj komercijalna banka odobrava zajam. inicijator zajma ostaje dalje u funkciji njegovog servisiranja. Strukturiranje novokreiranih obveznica ili kontracertifikata na bazi pula zajmova ja klju~ni dio u postupku sekjuritizacije. U daljem postupku investicijska banka sklapa sporazum oko otkupa pula zajmova grupe banaka. Bridge Company. U ovoj fazi obavlja se prepakiranje nov~anih tokova zajmova u nov~ane tokove novokomponovanih obveznica. a to su:87 • inicijalna faza. Da bi se izvr{ila konverzija pula zajmova u obveznice. Pored toga.

navest }emo ve} dobro poznati primjer sekjuritizacije auto — zajma. Prikupljena sredstva od naplate kamate i glavnice zajmova. GMAC i dalje ostaje serviser zajmova koje je ranije odobrio kupcima. Na temelju otkupljenih potra`ivanja. te Credit Suisse za pravovremenu isplatu glavnice i kamate. GMAC.3 mlrd.25% i pla}anjem oktobra 1988. uz 6. koje obavljaju banke koje su inicirale zajmove. Otisak.) finansijskoj instituciji koju je osnovala First Boston. a na osnovu kojih je obavljena emisija obveznica. Trust kompanija ili povjerenik je osnovan samo u cilju da otkupi zajmove i na osnovu toga emituje obveznice. jer su za emitovane obveznice garantirali ABSC. 88 Vidjeti {ire u: Lovrinovi}.24 mlrd svojih potra`ivanja prodao ABSC—u (Asset back Securities Corp. banka transferi{e u korist posebne finansijske institucije — povjerenika (trust kompanija). godine i 6. koje su garantovale emisiju novokreiranih obveznica i istovremeno izvr{ile njihovo strukturiranje.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA Servisiranje se odnosi na postupak amortizacije (naplata kamate i glavnice) zajmova. First Boston.100 153 . koja zadr`ava razliku u kamati. str. koja je bila na ~elu konzorcijuma investicijskih banaka. Zagreb. svaka banka servisira zajmove koje je ona odobrila. Ivan: Nov~ano tr`i{te. Investitori su kupili ABSC obveznice 1-A klase u iznosu $2. uz 6. godine inicirala GMAC (General Motors Acceptance Corporation) koja je ni{ta drugo do finansijska firma u sastavu GM-a (General Motors).1 mlrd. ABSC obveznica 1-B klase sa dospije}em augusta 1989. kojeg je 1986. ~ime oni postaju sigurniji. Povjerenik je ~esto podru`nica banke koja je odobrila zajam ili investicijske banke koja je potpisnik emisije. 1998. $588 mil. obveznica 1-C klase sa dospije}em novembra 1989. ali taj novac se transferi{e preko ABSC (povjerenika) krajnjim investitorima koji dr`e njene asset back vrijednosnice. Ukoliko je pul stvoren od konzorcijuma banaka. GMAC je $4. ABCS je emitirala $4 mlrd. godine. a ostatak ispla}uje investitorima.88 Pri tome. Trust kompanija ovim osigurava redovitost isplate obaveza prema vlasnicima obveznica. godine. srce financijskog tr`i{ta. Radi ilustracije emisije „asset back“ vrijednosnica. U ovom poslu investitori su dobili vi{estruku garanciju.90% i $1. kontracertifikata ili obveznica.95%.

pove}an broj zaposlenih. nazivaju se obra~unskim ili klirin{kim ku}ama (clearing hous). Kona~na faza je da se isporu~i ono {to je obe}ano u trgovini. tako|e. Potvrda se tipi~no priprema one no}i kada je trgovina procesuirana i {alje se sljede}eg jutra.kupac pla}a. koli~inu transakcije. Amir Karali} 3. uklju~ivati prispjele kamate. Poslovi kliringa i poravnanja se obi~no nazivaju „backoffice“ uredske operacije. Vrijeme transakcije je.3. poznate kao oblikovanje. potrebna adekvatnost kapitala. tako da je time transakcija zavr{ena. Ime klijenta i ra~un su neophodni za procesiranje i za zadovoljavanje odre|enih pravila i regulativa. Onda se radi upore|ivanje da bi se uskladilo s izvje{tajima suprotne kompanije. Tiketu se ~esto dodjeljuje kod koji ozna~ava detalje trgovine. Svaki trgova~ki tiket mora sadr`avati odre|ene osnovne informacije. Tiket se onda {alje nazad u ured za procesiranje. 154 . odnosno otkupljuju usluge drugih. vrijednosni papiri se isporu~uju i isplate se vr{e na datum poravnanja. opis vrijednosnog papira ~ija }e se transakcija obaviti. tako|e. Drugi korak je upore|ivanje i uskla|ivanje transakcije izme|u kupca i prodavca da se osigura da se oni sla`u o tome {ta }e se obaviti i pod kojim uslovima. ra~un ili ime druge strane i cijenu. kada je trgovina jednom realizovana. Na kraju. Trgovac (broker) mora napisati na tiket da li je narud`ba da se kupi ili da se proda. te ostali tro{kovi uspostave ovih odjeljenja. Informacije na tiketu omogu}avaju uposlenicima u back-office-u da znaju detalje o trgovini. Obra~uni i poravnanja Kliring (clearing) ili obra~un je procesiranje trgovine vrijednosnih papira i uspostavljanje salda trgovine izme|u dvije strane. Oblikovanje uklju~uje koliko kompanija — prodavac prima i koliko kompanija .Adnan Rovčanin. Prvi korak u procesu kliringa i poravnanja uklju~uje preno{enje detalja na trgova~ku cedulju (tiket) u samom uredu. Poravnanje (settlement) je transfer novca i vrijednosnih papira izme|u strana. oblikovanje }e. S obzirom da se bave poslovima obra~una i poravnanja.5. dok druge pak koriste. Svaka trgovina mora pro}i serije ra~unanja. navedeno. Razlog za ovo je visoka tehnolo{ka opremljenost. U transakcijama vrijednosnica fiksne dobiti. Neke investicijske banke imaju odjeljenja koja se bave ovim poslovima. Kada je jednom trgovina upore|ena i dogovorena.

155 . uklju~uju Government Securities Clearing Corporation. Fedwire je elektronski sistem transfera koji omogu}ava finansijskim institucijama da prebacuju nov~ana sredstva i vrijednosne papire u nematerijalizovanom obliku. banka primaoca obavje{tava primaoca transfera i kreditira njegov ra~un. Ako su banke po{iljaoca i primaoca u istom distriktu federalne rezerve. Glavne kliring korporacije. Dvije banke rezervi poravnaju se jedna s drugom kroz me|udistriktni Fond za poravnanje. Fedwire funkcioni{e na sljede}i na}in. Kona~no. Ako su banke po{iljaoca i primaoca u razli~itim distriktima federalnih rezervi. National Securities Clearing Corporation i International Securities Clearing Corporation. druge Vladine agencije i depozitne institucije. banka po{iljaoca zadu`uje klijentov ra~un i tra`i od svoje lokalne Banke rezervi da po{alje narud`bu za transfer Banci rezerve koja slu`i kao banka primaoca. bilo da ih one posjeduju ili da ih ~uvaju u ime klijenata. Va`na osobina Fedwire . su podobni za konverziju u nematerijalizovanom obliku i za transfer putem wire (finalni sistem procesiranja). transakcija je sli~na. a to je sistem ra~unovodstva koji bilje`i me|udistriktne transakcije federalne rezerve. Sredstva su odmah dostupna. Svi oni vladini vrijednosni papiri koji su u fizi~koj formi kod depozitnih institucija. on je kona~an i ne mo`e se povratiti. spomenute u ovom dijelu. Dr`avni vrijednosni papiri Ministarstvo finansija nudi blagajni~ke zapise. Trezor. Pretpostavimo da klijent tra`i od banke da prebaci nov~ana sredstva. Do pojave ovog sistema. ali sva procesiranja i ra~unovodstvo se radi putem jedne banke rezervi. Kori{tenjem telekomunikacija i informatike. {to je du`e trajalo i bilo manje efikasno. Dio uknji`avanja je i bilje`enje naknada i provizija za klirin{ku banku.transferi se zavr{avaju onog dana kada su pokrenuti.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA ona mora biti unesena u izvje{taje kompanije ili uknji`ena. Svi Fedwire . dr`avni vrijednosni papiri su se prenosili putem telegrafa i u materijalizovanom obliku. Ovako funkcioni{e i transfer vrijednosnih papira. Kada je jednom transfer primljen. srednjoro~ne i dugoro~ne obveznice samo u nematerijalizovanom obliku. Fedwire sistem je povezao federalne banke rezervi.transfera je da se oni poravnavaju na bilateralnoj osnovi (bruto poravnanje).

takav sistem se zove isporuka nasuprot isplate (delivery versus payment DVP). Inc. NSCC pru`a tri elementa u procesu kliringa i poravnanja. Svakog dana GSCC poravnava Vladine vrijednosne papire sa prosje~nom vrijednosti od vi{e od $450 milijardi. Na drugom kraju. Ova garancija elimini{e rizik u slu~aju da druga strana postane insolventna. Ovo se posti`e kroz umre`avanje ukupnog primljenog i isporu~enog iznosa za dati vrijednosni papir u jednu 89 Vidjeti {ire u: Liaw. vrijednosni papiri se kre}u od B prema A u nematerijalizovanom obliku elektronski.: The Business of Investment Banking.89 Korporativni vrijednosni papiri Korporacija kliringa nacionalnih vrijednosnih papira (National Securities Clearing Corporation —NSCC) obra~unava i poravnava oko 99% svih ameri~kih korporativnih trgovanja dionicama i obveznicama i ve}ine transakcija uzajamnih fondova. New York. Thomas K. umre`avanje i poravnanje za vladine vrijednosne papire. Na Fedwire.Adnan Rovčanin. str. Amir Karali} Na primjer. ona osigurava adekvatne sistemske kapacitete da bi vodila prosje~ni obim trgovanja. klirin{ka ku}a A pove}ava iznos na ra~unu vrijednosnica komitenta X za $50 miliona i smanjuje svoja nov~ana sredstva za istu sumu prilikom isplate. Tre}e. Korporacija kliringa vladinih vrijednosnih papira (Government Securities Clearing Corporation — GSCC) pru`a pore|enja. NSCC-ovo kontinuirano mre`no poravnanje (CNS) umre`ava ukupni broj finansijskih obaveza koje zahtijevaju poravnanje. 263 156 . predpostavimo da komitent X preko svoje klirin{ke ku}e A kupi $50 miliona T bills od komitenta Y koji ima ra~un kod druge klirin{ke ku}e B. klirin{ka ku}a B smanjuje Y ra~un vrijednosnih papira za $50 miliona i pove}ava svoje nov~ani ra~un za $50 miliona. Zato {to se nov~ana sredstva i vrijednosni papiri prenose u isto vrijeme na Fedwireu. Prvo. Drugi klju~ni element je da NSCC garantuje provo|enje trgovine kada ona jednom u|e u njen sistem. Godi{nje. John Wiley & Sons. ukupni obim iznosi vi{e od $110 triliona u procesovanim trgovinama. a isplata se kre}e u suprotnom pravcu. 1999.

CNS sa`ima informacije o poravnanju vezanim za trgovanje. NSCC kompletira poravnanje uskla|enih trgovina kroz isporu~ivanje vrijednosnih papira mre`nim kupcima i nov~anih isplata mre`nim prodavcima. Mre`ni prodavci imaju obavezu da isporu~e vrijednosne papire za (a mre`ni kupci da prime od) NSCC-a. GCN nudi globalni pristup. T+3 je datum poravnanja. Ovaj CNS mo`e smanjiti ukupni obim poravnanja do gotovo 95%. blagovremeno poravnanje. Osim ove dvije institucije postoje jo{ i korporacija za kliring hipotekarno podr`anih vrijednosnih papira (Mortgage-Backed Securities Clearing Corporation MBSCC) koja pru`a automatizovane potvrde o trgovini. Ovi ugovori pokazuju svaku trgovinu prijavljenu NSCC-u na datum trgovine i potvr|uju da su ove transakcije upore|ene i da su spremne za poravnanje u CNS-u. Na datum trgovine. U nov~anom poravnanju NSCC centralizuje i umre`uje kreditne i debitne stavke za svakog u~esnika. ISCC-ova globalna kliring mre`a (global clearing network GCN) obra~unava i poravnava strane transakcije. koje su bile uskla|ene dan ranije. Na T+1. Klirin{ke ku}e obavljaju sve potrebne korekcije i ponovo podnose informacije NSCC-u. Transakcije koje se ne uspiju uskladiti. Trodnevni krug obra~una i poravnanja po~inje sa datumom trgovine — T. Nakon toga. Kada se novi ~lan pridru`i GCN-u. Svaki u~esnik dnevno izvr{ava isplate za ili prikuplja uplate od NSCC-a da bi bilans ra~una sveli na nulu. mre`na poravnanja i usluge obavje{tenja pula da bi osigurala blagovremeno i ispravno poravnanje.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA mre`nu poziciju za svaku firmu. NSCC prenosi u~esnicima kompjuterizovane izvje{taje. U jutro T+2. koji su poznati kao ugovori. klirin{ke ku}e bilje`e i prenose sve detalje o trgovini putem kompjutera. standardizovanu komunikaciju. ta~no izvje{tavanje i prijenos sredstava u nematerijalizovanom obliku. NSCC {alje informacije o balansu isplata i dugovanja ili zadu`enja za u~esnike. lokalnu ekspertizu. 157 . NSCC-ova garancija poravnanja po~inje u pono} onog dana kada se trgovina objavi u~esnicima kao pore|enje. Isporuke vrijednosnih papira su u dematerijalizovanom obliku u Korporaciji depozitarnog trusta (DTC). dostavljaju se nazad klirin{kim ku}ama radi korekcije.

90 Tr`i{ta vrijednosnih papira su se integrisala globalno. Euroclear operacije prenose se Euroclear operativnim centrom (EOC) u Briselu putem EUCLID mre`e. Na kraju }e se spomenuti i Euroclear koji je svjetski najve}i sistem kliringa i poravnanja za vrijednosne papire kojima se trguje internacionalno. radi ve}eg dobitka i diversifikacije.Adnan Rovčanin. Svaka kupoprodaja vrijednosnih papira. str.generalno 45 do 90 dana. Za krug poravnanja na tr`i{tima hipotekarno podr`anih vrijednosnih papira (MBS). jednostavan i tro{kovno-efikasan pristup Euroclear uslugama. SWIFTa ili teleksa. Kompanije sada prikupljaju sredstva {irom svijeta. nasuprot isplate u nematerijalizovanoj formi. ve} pobolj{avaju svoju reputaciju u cjelokupnoj industriji vrijednosnih papira. mo`emo re}i da je mnogo du`i nego na drugim tr`i{tima vrijednosnih papira . 267 158 . Vrijednost transakcije je velika. ne samo {to ostvaruju znatne prihode. sve me|ugrani~ne transakcije firme-~lana mogu biti obra~unate i poravnate putem GCN-a. Poravnanje je isporuka. Investitori sti~u internacionalne vrijednosne papire. bez obzira ko su u~esnici i gdje se obavlja. Kada se kliring kompletira. mora biti obra~unata i saldirana. EUCLID mre`a je komunikacijska infrastruktura u vlasni{tvu Euroclear-a koja omogu}ava dvostrani komunikacijski kanal za brz. upore|eno sa 1 (vladini vrijednosni papiri) i 3 (korporativni) dana. Amir Karali} ISCC (Korporacija za kliring me|unarodnih vrijednosnih papira) pru`a neophodni softver i trening kao i podr{ku za njegovo kori{tenje. Konvergentne snage vode ovaj trend. Sve velike investicijske banke pru`aju usluge obra~una i poravnanja. tipi~no $10 miliona ili vi{e. ~ime. 90 Ibid.

POGLAVLJE 4 INVESTICIJSKO BANKARSTVO U FUNKCIJI RAZVOJA TR@I[TA KAPITALA U BOSNI I HERCEGOVINI .

.

BiH tr`i{te kapitala iako funkcioni{e legislativno i institucionalno. {to predstavlja paradoks u kontekstu stvaranja jedinstvenog ekonomskog prostora i efikasnosti tr`i{nih transakcija na cijelom BiH tr`i{tu. s tim da samo banke predstavaljaju jedini eksterni izvor finansiranja realnog sektora. Postojanje dvije berze. na`alost. brokersko — dilerske ku}e nisu uklju~ene u emisiju dionica i obveznica putem javne ponude koja. Investicijsko bankarstvo u BiH prisutno je u formi brokersko . jo{ uvijek je nerazvijeno. Emisije dr`avnih obveznica na osnovu unutra{njeg javnog duga. permanentni porast tr`i{ne kapitalizacije indicira aktivnu uklju~enost investitora na tr`i{tu.1. kao i dvije regulatorne institucije (entitetske Komisije za vrijednosne papire). Ta nerazvijenost se najvi{e odnosi na njegovu primarnu zada}u. trguje se samo jednom vrstom tr`i{nog matarijala. ukazuje na postojanje dva tr`i{ta kapitala u BiH. Sekundarno trgovanje de facto je prisutno i svakim danom je sve ve}e. budu}i da ne postoje kratkoro~ni vrijednosni papiri. kada uop{te nismo imali uspostavljano tr`i{te kapitala. Radi se o dionicama. Naravno. Regulacija tr`i{ta kapitala na dr`avnom nivou. jo{ uvjek ne postoji. UOP[TE O FINANSIJSKOM SISTEMU U BiH Finansijski sistem u BiH je baziran na komercijalnim bankama i osiguravaju}im dru{tvima. pru`a mogu}nost direktnog uvida u promet vrijednosnica na drugim susjednim tr`i{tima. Tr`i{te novca je nerazvijeno. me|utim.Jugoslavije. u odnosu na stanje prije nekoliko godina. {to ozna~ava izvjestan korak napretka. pored 161 . Me|utim. Povezanost na{ih berzi sa berzama ostalih zemalja ex . dok obveznice jo{ uvijek nisu prisutne na tr`i{tu. godine. te da je Centralna banka BiH organizovana kao currency bord (valutni odbor). te zakonska restrukturiranja PIF-ova u investicijske fondove sredinom 2005.dilerskih aktivnosti na sekundarnom tr`i{tu. samo su potencijalne aktivnosti koje }e omogu}iti ve}i i kvalitetniji agan`man brokersko — dilerskih ku}a na na{em tr`i{tu. a to je obezbje|enje kapitala kompanijama putem javne emisije vrijednosnica.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA IV INVESTICIJSKO BANKARSTVO U FUNKCIJI RAZVOJA TR@I[TA KAPITALA U BOSNI I HERCEGOVINI 4. {to mo`e predstavljati osnovu za neko budu}e jedinstveno regionalno tr`i{te kapitala.

Jedino na Budimpe{tanskoj berzi. tako|e su uspostavile svoja nacionalana tr`i{ta kapitala. 4.2. kako u legislativnoj. biti }e glavni preduslov za jedinstveno trgovanje vrijednosnicama u okviru cijele BiH. izbjegavaju}i skupe bankarske kredite. Mo`da }e upravo odu~nost na{ih kompanija na javnu ponudu dionica ili obveznica sniziti kamatne stope bankarskog sektora. Ma|arska je prva od njih koja je donijela Zakon o vrijednosnim papirima i formirala Budimpe{tansku berzu (1990.Adnan Rovčanin. uloga investicijskih banaka u poslovima oko emisije i plasmana vrijednosnih papira na{ih kompanija. BiH nije izuzetak. Sna`no tr`i{te kapitala. U tom smislu. Stoga }e se zasebno analizirati tr`i{ta kapitala u FBiH. Amir Karali} svega navedenog. u pore|enju sa berzama u ostalim srednje-evropskim i ju`no-evropskim tranzicijskim zemljama. U tom smislu. 162 . Zemlje koje su nastale raspadom biv{e Jugoslavije. za koje je evidentno da su izuzetno visoke (iako je prisutna tendencija njihovog pada). u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj. {to }e biti obra|eno u ovom poglavlju. podr`ano investicijskim bankama kao i ostalim finansijskim institucijama. POSTOJE]E STANJE TR@I[TA KAPITALA U BIH KAO OSNOVA RAZVOJA INVESTICIJSKOG BANKARSTVA Uspostavljanje tr`i{ta kapitala u biv{im evropskim socijalisti~kim dr`avama je zapo~eto 90-tih godina pro{log vijeka. a zatim i trgovine sa tim vrijednosnim papirima. organizovana na entitetskom nivou. tako i u institucionalnoj formi. omogu}it }e dioni~kim dru{tvima pribavljanje finansijskih sredstava. postoje izlistane inostrane kompanije.). godine done{eni zakoni o vrijednosnim papirima. pa su ve} 1998. O~igledno je da u BiH postoje dva tr`i{ta kapitala. imala bi veliki uticaj na razvoj tr`i{ta kapitala u BiH. te u Republici Srpskoj.

43 82. Interesantno je ista}i da je i dalje nastavljena tendencija promjene oblika vlasni{tva iz dioni~kog u dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u. Jedini emitenti koji se pojavljuju na tr`i{tu su dioni~ka dru{tva.37 1.65 7. Tabela 8. {to je rezultat postprivatizacijskog prestruktuiranja kompanija.45 1.46 8. nisu prisutni kao emitenti na na{em tr`i{tu.069. kao i u odre|enim slu~ajevima dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u.72 6.451.52 0. februar 2008.201.11 0. Broj emitenata vrijednosnih papira sa temeljnim kapitalom u Federaciji BiH Emitent Privredna dru{tva Banke i osiguravaju}a dru{tva IF-ovi Dru{tva za upravljanje fondovima Ukupno Broj emitenata 665 44 11 5 725 % 91.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA Tr`i{te kapitala u Federaciji BiH U Federaciji BiH formirane su sve neophodne institucije koje omogu}avaju funkcionisanje tr`i{ta kapitala.963. tako da se tr`i{ni materijal sastoji isklju~ivo od dionica.69 100 Temeljni kapital u KM % 10. 163 .882.07 1. Broj emitenata vrijednosnih papira sa temeljnim kapitalom u Federaciji BiH dat je u sljede}oj tabeli. Jedina javna ponuda dionica ostvarena je certifikatskom privatizacijom. odnosno prodaje unaprijed poznatom kupcu ili grupi do 40 kupaca.031.203.689. jo{ uvijek su prisutne emisije dionica putem zatvorene prodaje.125 12. Emisije korporativnih obveznica jo{ uvijek nisu prisutne na na{em tr`i{tu. Kada je rije~ o emisiji vrijednosnih papira. godinu Sarajevo.06 100 Izvor: Izvje{taj o radu Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2007.718. kada su ulaga~i uplatom certifikata otkupili dionice privatizacijsko investicionih fondova (PIF) ili nekih dr`avnih firmi.570.798. Institucija dr`ave.475.63 9.079.

subsegment Slobodnog tr`i{ta Sarajevske berze . Za SASE su vezana tri berzanska indeksa. a aukcije se organizuju dva puta sedmi~no — utorkom i ~etvrtkom. U posljednjim godinama zabilje`en je konstatan rast prometa na Sarajevskoj berzi.91 {to ukazuje na zainteresovanost kako gra|ana. Trgovanje na Sarajevskoj berzi organizovano je tako da brokeri iz svojih ureda .ba i Uzajamni Fond Hypo BH Equity).sase. pristupaju BTS-u (softverski sistem dostavljen od Ljubljanske berze). posebno za individualne ulaga~e. {to bi trebalo olak{ati i osigurati bolje uslove ulaganja. Radi se o ponderisanim (weighted) indeksu. u ovom slu~aju dionica fondova. kada je svjetska finansijska kriza po~ela da uti~e na finansijske tokove u BiH 92 http://www. Pomak u ovom segmentu tr`i{ta ostvaruje se i prvim osnivanjem otvorenih investicionih fondova u BiH (Uzajamni fond MF-Global. ponderisani indeks. pri ~emu se kao ponder koristi tr`i{na kapitalizacija vrijednosnog papira.htm 164 .92 Kao i na drugim berzama.posredstvom ra~unarskih radnih stanica. U~e{}e pojedinog emitenta ograni~eno je na maksimalno 20% od ukupne tr`i{ne kapitalizacije indeksa na dan revizije indeksa. gdje unose naloge za kupovinu i prodaju vrijednosnih papira koje su dobili od svojih klijenata. te SASX-30. Nakon obavljene aukcije i zaklju~enih transakcija.ba/BIFX.Adnan Rovčanin. Amir Karali} Zainteresovanost investitora za vrijednosne papire se pove}ava. primjenom metoda odre|ivanja ravnote`nog kursa za svaki vrijednosni papir — cijene po kojoj }e se aukcija izvr{iti tako da se ostvari najve}i mogu}i obim prometa. pra}enje vrijednosti berzanskog indeksa daje najbolju sliku o trendovima cijena dionica koje sa~injavaju indeks. koji je cjenovni. bankama depozitarima brokerskih ku}a i Registru vrijednosnih papira. u koji mogu biti uklju~eni samo simboli emitenta koji su uvr{teni na Primarno Slobodno tr`i{te (PST).burze. ali i o 91 Ovdje }emo izdvojiti period drugogo polugodi{ta 2008. na {to ukazuju podaci o prometu na Sarajevskoj berzi. pri ~emu se kao ponder koristi tr`i{na kapitalizacija emitenta. tako i kompanija za aktivno u~e{}e na tr`i{tu kapitala. koji prati kretanja kurseva investicionih fondova i SASX-10. BIFX (bifeks) „Bosnian Investment Fond Indeks“. berza sa~injava izvje{taj o zaklju~enim transakcijama i dostavlja ga brokerskim ku}ama. Nalozi se unose svakim radnim danom.

Ovo dalje zna~i da Registar u svakom trenutku odra`ava sliku vlasni~ke strukture kapitala emitenata dionica. Vrhovni regulator na tr`i{tu kapitala je Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH. te investicijskih savjetnika).94 Institucija tr`i{ta kapitala. Ona odobrava emisiju vrijednosnih papira. Zbornik radova. Regulacija tr`i{ta kapitalaje je u funkciji za{tite investitora. na ra~unima emitenata i vlasnika vrijednosnih papira (dioni~ara) kod Registra evidentira se vlasni{tvo nad vrijednosnim papirima i sve promjene koje proizilaze kao posljedica tr`i{nih transakcija sa njima.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA tr`i{tu u cjelini.ba Vidjeti {ire u: Pulji}. Revicon. ~uvanja podataka i prenosa vrijednosnih papira. nosi naziv Registar vrijednosnih papira. Pored toga. a organiziran je kao dioni~ko dru{tvo u vlasni{tvu Federacije BiH. Neum.sase. 01. ~lanice berze.str. Registar je osnovan sredstvima Federacije. tako {to odobrava prospekt o emisiji. Komisija licencira profesionalne posrednike na tr`i{tu kapitala (licenciranje brokera. i 02. Dakle.190 165 . 93 Na Sarajevskoj berzi trenutno trguju profesionalni posrednici — brokerske ili brokersko-dilerske ku}e. Takav ambijent sprje~ava mogu}e prevare ili maniplacije emitenata ili profesionalnih posrednika na tr`i{tu kapitala. te nadzire rad Registra i depozitara. dilera. Me|unarodno savjetovanje. a obavljaju se isklju~ivo na osnovu: • kona~nog izvje{taja nadle`nih institucija o dionicama prodatim u postupku privatizacije privrednih dru{tava i banaka • deponovanja materijalizovanih vrijednosnih papira • rje{enja o upisu vrijednosnih papira u registru emitenata kod Komisije. efikasnog i transparentnog ambijenta trgovanja vrijednosnim papirima.2001. odobrava pravila trgovanja i statut berze i nadzire njen rad. usmjerena na stvaranje fer. 06. koja se bavi poslovima regulacije. Mirko: „Tr`i{te kapitala u Federaciji Bosne i Herecegovine“. Svi ovi poslovi odnose se na ta~nu i blagovremenu registraciju nematerijalizovanih vrijednosnih papira. a Zakonom je predvi|en rok njegove privatizacije ~iji postupak i metod 93 94 www.

a 166 . Tr`i{te na Banjalu~koj berzi se sastoji od: slu`benog (lista A i lista B za dionice) i slobodnog berzanskog tr`i{ta. naziva se Depozitar. Poslove depozitara kod nas obavljaju banke. Uslove i standarde rada Depozitara propisuje Komisija za vrijednosne papire.). kao i nov~anim transakcijama po osnovu njihovog prometa. kao {to su: dionice. Komisija je izdala dozvole za 15 banaka depozitara. Budu}i da je berzanska kotacija presti`ni dio tr`i{ta. kao posebna zada}a Depozitara je utvr|ivanja neto vrijednosti imovine investicijskih fondova. svako sa odgovaraju}im segmentima. te za tri banke koje obavljaju poslove depozitara za privatizacijske investicione fondove. Gotovinu svog nalogodavca profesionalni posrednik dr`i kod Depozitarana na posebnom ra~unu. Listu banaka utvr|uje Komisija za vrijednosne papire. Institucija koja se bavi upisom i uplatom vrijednosnih papira. Tr`i{te kapitala u Republici Srpskoj Ure|enje tr`i{ta kapitala u Republici Srpskoj je koncipirano sa svim potrebnim institucujama. U Republici Srpskoj primjetan je porast emisije dioni~kih preduze}a iz oblasti privrede u odnosu na dosad dominiraju}e u~e{}e banaka i osiguravaju}ih dru{tava. koja im izdaje dozvole i nadzire njihov rad. Javna ponuda dionica vezana je za banke koje su imale zakonsku obavezu pove}anja nov~anog dijela osnovnog kapitala. ponudom bez odobrenja Komisije za vrijednosne papire (simultanim osnivanjem dioni~kog dru{tva. Amir Karali} utvr|uje Komisija za vrijednosne papire. Osim ovih poslova. vrijednosni papiri pojedinih fondova i drugo. Sekundarno tr`i{te je vezano za Banjalu~ku berzu koja pored slobodnog tr`i{ta ima i berzansku kotaciju. kao i u Federaciji BiH. po kriteriju dozvola za obavljanje platnog prometa koju izdaje Agencija za bankarstvo FBiH i osiguranja depozita stanovni{tva kod Agencije za osiguranje {tednih depozita kod banaka.Adnan Rovčanin. kod Depozitara ima ra~un gotovine. najzna~ajnije kompanije na tr`i{tu kapitala u Federaciji BiH. obveznice. koja obavljaju emisije dionica: zatvorenom i javnom ponudom. Emitenti na tr`i{tu su dioni~ka dru{tva. Kao {to ra~un vrijednosnih papira profesionalni posrednik ima kod Registra. po osnovu isplate dividendi ili po osnovu pretvaranja rezervi i neraspore|ene dobiti u osnovni kapital i sl.

pristupaju ovom tr`i{nom segmentu. ^lanovi Banjalu~ke berze su osim brokerskih ku}a i banke sa svojim odijeljenjima za poslove na tr`i{tu kapitala. Indeks finansijskog sektora RS). pojedinog imaoca vrijednosnog papira ili po slu`benoj du`nosti. Uvr{tavanje na slobodno berzansko tr`i{te vr{i se na zahtjev emitenta. {to upu}uje na interesovanje investitora za kupovinu vrijednosnih papira. Registar vrijednosnih papira u Republici Srpskoj mo`e. kao i sam promet na Banjalu~koj berzi.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA posebno u Republici Srpskoj. Tako da je tr`i{ni materijal u RS bogatiji od tr`i{ta Federacije BiH. {to predstavlja stimulans za potencijalne sudionike (posebno stanovni{tvo) da se aktivnije uklju~e u trgovanje vrijednosnim papirima ovih kompanija. obavlja Komisija. odnosno obveznica gradova i op{tina. obavljati 95 Zakon o investicionim fondovima „Slu`beni Glasnik Republike Srpske“. Njene nadle`nosti i ovla{tenja. na Banjalu~koj berzi postoje {est indeksa (Berzanski Index Republike Srpske.95 Ure|enje i kontrolu emitovanja i prometa vrijednosnih papira u Republici Srpskoj. te pravni status su istovjetni kao kod Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH. Indeks gra|evinskog sektora RS. 92/06. U ukupnom prometu najve}i broj transakcija se odnosi na segment slobodnog berzanskog tr`i{ta. Neto vrijednost imovine fonda ujedno je i osnovica za obra~un provizije za upravljanje koju napla}uje dru{tvo za upravljanje. 09. upravljanje investicionim fondovima obavljaju dru{tva za upravljanje investicionim fondovima. stoga se ne}e posebno razmatrati. od 22. 2006. Za razliku od Federacije BiH. bilje`i konstanatan rast. Za razliku od SASE. s obzirom da je na njemu izlistan najve}i broj emitenata. pored ostalog. Dakle. Dionice iz postupka privatizacije i javno emitovani vrijednosni papiri uvr{tavaju se po slu`benoj du`nosti na osnovu izvje{taja Centralnog registra. Indeks investicionih fondova RS. Fondovi su strukturirani i djeluju po istom princiopu kao u Federaciji BiH. Jo{ jedna od karakteristika tr`i{ta kapitala u RS je postojanje korporativnih i vladinih obveznica. Indeks preduze}a Elektroprivrede RS. Tr`i{na kapitalizacija. Indeks metalskog sektora RS. br. 167 .

itd.Adnan Rovčanin.) 168 . a pripadaju industriji visoke tehnologije (telekomunikacije. te u op{toj nerazvijenosti realnog sektora ili ta~nije nepostojanja kompanija iz oblasti industrije visoke tehnologije97. Amir Karali} poslove depozitara privatizacionih investicionih fondova i investicionih fondova i druge poslove za koje dobije saglasnost Komisije.09. Poslovi spajanja su. stav 2. Razlog tome je u oskudnom kapitalu na{ih „investicijskih banaka“. Me|utim i samo sekundarno tr`i{te svedeno je na trgovanje isklju~ivo jednim finasijskim instrumentom. s tim {to na tr`i{tu kapitala u RS fluktuiraju i obveznice. Trgova~ko bankarstvo i venture kapital. od 22. 96 Zakon o hartijama odvrijednosti ~lan 189. br. tako|e. Postoje}e stanje tr`i{ta kapitala omogu}ava na{im brokersko dilerskim ku}ama obavljanje samo jednog dijela aktivnosti — izvr{enje kupoprodajnih naloga na sekundarnom tr`i{tu u okviru cjelokupnog poslovanja investicijskog bankarstva.96 Investicijske banke na tr`i{tu kapitala u BiH organizovane su i posluju kao brokerske ili brokersko dilerske ku}e. dok javne emisije obavljaju emitenti sami za sebe (zakonska dokapitalizacija banaka u RS). 92/06. Zakonodavni i institucionalni okvir tr`i{ta kapitala u BiH postoji. informaciona tehnologija. Primarno tr`i{te se u najve}em broju slu~ajeva aktivira putem zatvorene ponude. bez kori{tenja usluge finansijskog posrednika. budu}i da je se radilo o dogovornom spajanju. obavljani bez finansijskog posredovanja. 97 Ovdje je rije~ o kompanijama koje tek po~inju. Njihovi poslovi su uglavnom vezani za djelatnosti na sekundarnom tr`i{tu. dionicom. te LBO operacije nisu prisutne od strane postoje}ih brokerskih i brokersko dilerskih ku}a. „Slu`beni glasnik republike Srpske“.2006. odnosno preuzimanju ili je pak u pitanju bila zakonska obaveza kupovine ve}inskog paketa dionica.

ako su u pitanju obveznice Trezora odnosno Ministarstva finansija. u uslovima kada obim depozita raste u odnosu na rast potra`nje za kreditima. budu}i da se na tr`i{tu kapitala pojavljuju i druge sna`ne finansijske institucuje i posrednici. Uloga osiguravaju}ih dru{tava je zanemariva. ukoliko imaju dovoljno kapitala. str. Ukratko. To zna~i da. Na primarnom tr`i{tu. 169 . penzioni i drugi fondovi. te ostalim plasmanima koji su na strani aktive. kao {to su osiguravaju}a dru{tva. ili pak banke preko svojih organizacionih odjeljenja obavljaju funkciju menad`erske kompanije ili depozitne banke za potrebe investicijskog fonda. banka }e relativno ve}i dio nov~anog fonda usmjeravati u vrijednosne papire i obratno. Nau~na knjiga. te adekvatnu informacionu tehnologiju.455. razne dr`avne agencije itd. tipa fuzija. kadrovske osposobljenosti. Banke se na tr`i{tu kapitala pojavljuju kao dileri (market mejkeri) i kao investitori stvaraju}i svoj portfolio vrijednosnica.3. Neke od ovih institucija ulaze u razli~ite poslovne kombinacije sa bankama. banke kroz odjeljenja investicijskog bankarstva obavljaju ulogu potpisnika ili Vladinog primarnog dilera. Za finansijski sistem u Bosni i Hercegovini mo`emo re}i da je bankarsko baziran. Koliko }e odre|ena banka u svojim bilansima dr`ati vrijednosnih papira zavisit }e. Ova pozicija proizilazi iz bilansnog kombinovanja monetarnih i nemonetarnih izvora sa kreditnim plasmanima. kako od ekonomskih. akvizicija. sve one aktivnosti koje su imanentne investicijskim bankama. tako i od finansijskih uslova u okru`enju. investicijske kompanije-fondovi. Ova vrsta osiguranja ima 98 Vidjeti {ire u: Jovi}. MJESTO I ULOGA BANAKA NA TR@I[TU VRIJEDNOSNIH PAPIRA U BiH Neosporna je ~injenica. Bankarski sektor zauzima klju~nu poziciju unutar finansijskog sistema. mogu obavljati komercijalne banke. vrijednosnim papirima.98 Njihove aktivnosti na tr`i{tu novca su vi{e izra`ene u odnosu na tr`i{te kapitala. da su banke jedne od zna~ajnijih institucija na finansijskom tr`i{tu. Beograd 1990. Srboljub: Bankarstvo. brokersko-dilerske ku}e.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA 4. budu}i da njihovu glavninu poslova ~ini osiguranje do godine dana.

str.99 Banke u svojoj organizacionoj strukuri imaju odjeljenja za investicijsko bankarstvo. a s obzirom na postoje}i finansijski sistem i ekonomsko stanje u BiH. sli~no sindikatu investicionih banaka prilikom upisa i plasmana vrijednosnih papira neke firme i u ovom slu~aju se pojavljuje jedna banka koja ima ulogu koordinatora. Odgovor na ovo pitanje. a samim tim i nepostojanja visokokvalitetnih vrijednonica. tako da su direktno uklju~ene na tr`i{te kapitala. tako|e. 100 Univerzalana banka predstavlja kombinaciju komercijalne i investicione banke 101 Vidjeti {ire u: Lovrinovi}. Ivan: Nov~ano tr`i{te. a samim tim i finansijskog sistema.Adnan Rovčanin. osim {to daju kredite razli~ite ro~ne strukture. dakle. Iako je u ovom modelu nagla{ena dominacija banaka (univerzalnih banaka)100 u odnosu na berze.101 Svakao. {to bosanskim osiguravaju}im dru{tvima ne daje svojstvo institucionalnih investitora. kao generatora nove vrijednosti. realno je o~ekivati da bankarski krediti budu osnovni izvor finansiranja i u bli`oj budu}nosti. Adnan: Upravljanje finansijama. odnosno kapitala. Amir Karali} kratkoro~an karakter. Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Me|utim. Banke su na tr`i{te kapitala uklju~ene i preko dru{tava za upravljenje investicionim fondovima. odnosno brokerske poslove. 1998. str. Zagreb. Naravno. Otisak. mo`e se postaviti pitanje da li bi BH banke kroz zajedni~ka ulaganja (joint venture) ili putem trgova~kog bankarstva (merchant banking) mogle da poprave sliku realnog sektora. ove banke. 46. Pored toga. koji su osnovani od strane pojedinih banaka. U tom smislu. jedine institucije koje mogu da finansiraju realni sektor u BiH. rezultat je nedovoljno razvijene bosanskohercegova~ke privrede i velikih sistema. konkretno tr`i{ta kapitala u BiH. ipak te banke. srce financijskog tr`i{ta. tj. Sarajevo 2004. spomenut }emo koncern Daimler-Benz u kojem je Deutsche Bank glavna banka. Relativno slabo prisustvo bosanskohercegova~kih banaka na tr`i{tu kapitala. obavljaju ulaganja i u dioni~ki kapital nefinansijskih kompanija. tako da se ne mogu koristiti za finansiranje na dugoro~noj osnovi. 84 170 . ova banka je realizovala 99 Vidjeti {ire: Rov~anin. su uklju~ene u poslove pri emisiji dionica i obveznica kompanija na tr`i{tu kapitala. Banke su. sa znatnim u~e{}em participacije od 25%. mogao bi se na}i u primjeru njema~kog modela bankarskog sistema. vode}e banke.

koja je tako|e. Ako ovdje dodamo ~injnicu imobilnosti hipoteka. pored klasi~nih kreditnih aran`mana. gdje bi pojedine velike banke sa visokim stepenom likvidnosti i slobodnih nov~anih sredstava mogle aktivno da u~estvuju u finansiranju firmi koje imaju odgovaraju}i bonitet na tr`i{tu i realne perspektive razvoja. Beograd. U tom smislu sektor. Jedan od odjela banke bavi se i upravljenjem fondovima Odjeli koji su zadu`eni za poslove financijskog savjetovanja u~estvuju u savjetovanju na transakcijama preuzimanja (kako na strani kupaca. kao i savjetovanju vlada u svim vrstama privatizacijskih procesa. glavna banka za automobilski koncern BMW. S obzirom da su gra|ani u odre|enoj mjeri povratili povjerenje u bankarski sistem. 279 171 . onda uo~avamo mogu}nost da banke kroz sekjuritizaciju kredita i hipotekarnih zajmova kreiraju obveznice koje bi sa dodatnim garancijama predstavljale atraktivne finansijske instrumente na tr`i{tu. str. kako na poslove upisa i plasmana vrijednosnih papira. 102 Vidjeti {ire u: ]irovi}. korporativno finansiranje. Milutin: Bankarstvo. tako i na poslove sekundarnog karaktera. uklju~uju}i pred-privatizacijsko savjetovanje i savjetovanje u pogledu strategije i provedbe privatizacije. te pripadaju}e brokerske ku}e. participirale u vlasni~koj strukturi odre|ene kompanije.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA i poslove oko fuzije prilikom osnivanja koncerna Daimler — Chrysler. Bridge company.102 Sli~an primjer mogao bi se primijeniti i u BiH. tako i doma}im spajanjima) i konsolidacija dru{tava. ve} i do razvoja novih finansijskih instrumenata kroz upotrebu finansijskog in`enjeringa. obuhvata obi~no pododjle ili odsjeke za skrbni~ke ili kastodi poslove. spajanja (kako inter-regionalnim. Jo{ jedna poznata banka je Dresdner Bank. ne samo do razvoja primarnog i sekundarnog tr`i{ta kapitala. 2001. Sektor. tako i prodavatelja). Banke bi u tom slu~aju. a zavisno od organizacijske strukture same banke. Time bi do{lo. Njihove aktivnosti na tr`i{tu kapitala bile bi usmjerene. odnosno odjel investicijskog bankarstva u doma}im bankama strukturiran je u kontekstu usluga kreiranih u skladu sa potrebama klijenata i specifi~nih zahtjeva tr`i{ta. ove aktivnosti banka na tr`i{tu kapitala bi na izvjestan na~in animirale individualne investitore da ula`u u vrijednosne papire.

u smislu odredaba Zakona. d) naplata potra`ivanja od emitenta po osnovu dospjelih vrijednosnih papira. b) otvaranje i vo|enje ra~una vrijednosnih papira kod Registra u svoje ime. j) ostale usluge vezane za vrijednosne papire. a koje nisu u suprotnosti sa zakonom. ostvarivanje prava i ispunjavanje obaveza iz vrijednosnih papira. te podzakonskim aktima Komisije za vrijednosne papire. c) izvr{avanje naloga za prijenos prava iz vrijednosnog papira i naloga za upis prava tre}ih lica na vrijednosnom papiru i staranje o prenosu prava iz tog vrijednosnog papira. Pod poslovima skrbni{tva nad vrijednosnim papirima. odnosno u ime svojih klijenata koji nisu vlasnici tih vrijednosnih papira. i) staranje o izvr{avanju poreskih obaveza vlasnika vrijednosnih papira. f) obavje{tavanje dioni~ara o skup{tinama dioni~kih dru{tava i zastupanje na tim skup{tinama. prije svega Pravilnikom o obavljanju poslova skrbnika i depozitara na tr`i{tu vrijednosnih papira. a za ra~un vlasnika vrijednosnih papira . Amir Karali} Poslovi skrbni{tva nad vrijednosnim papirima su regulisani Zakonom o tr`i{tu vrijednosnih papira („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 85/08). h) obavje{tavanje o zakonskim promjenama koje posredno ili neposredno uti~u na obavje{tavanje klijenta o stanju vrijednosnih papira na skrbni~kom ra~unu. ugovorene izme|u klijenta i banke skrbnika.Adnan Rovčanin. e) pru`anje usluge pozajmljivanja vrijednosnih papira. kamata i dividendi za ra~un vlasnika tih vrijednosnih papira i staranje o ostvarivanju drugih prava koja pripadaju klijentima vlasnicima vrijednosnih papira. a za ra~un vlasnika (zbirni skrbni~ki ra~un).klijenata. g) obavje{tavanje o pravima vezanim za vrijednosne papire i izvr{avanje naloga klijenta u vezi sa ostvarivanjem tih prava. podrazumijevaju se: a) otvaranje i vo|enje ra~una vrijednosnih papira kod Registra u ime i za ra~un vlasnika vrijednosnih papira -klijenata (skrbni~ki ra~un na ime). 172 .

Me|utim. Evidentan je zna~ajan pad prometa na SASE. ~ime je data mogu}nost doma}im bankama da vode skrbni~ke ra~une i pru`aju druge usluge iz ove oblasti.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA Skrbni~ki poslovi su uvedeni na tr`i{te F BiH krajem 2005. Kupovina skrbnici 2007/08 173 . pa samim tim i prometa putem skrbni~kih ra~una. gdje su strane banke za svoje klijente kupovale vrijednosne papire na na{em tr`i{tu. prisustvo globalnih skrbnika iz inostranstva je evidentno i prije toga. godini uporedno. te je zna~ajan broj stranih investitora i u{ao na doma}e tr`i{te preko skrbni~kih ra~una. Grafikon 15. Promet na SASE putem skrbni~kih ra~una je predstavljen na sljede}im grafikonima u kojem se vidi odnos kupovina i prodaja u 2007 i 2008. ali nisu imali priliku da kroz zakonski okvir evidentiraju takve poslove. godine. U zadnje dvije godine evidentno je pove}anje zna~aja skrbni~kih poslova me|u ostalim poslovima investicijskog bankarstva.

Ta~nije. Navedeno je prikazano u sljede}im tabelama u apsolutnim i relativnim iznosima.48%. dok se kupovina smanjila. te veliki broj investitora poku{ava da svoja ulaganja proda. odnosno do|e do gotovine. 174 . u proteklom periodu je u~e{}e prometa preko skrbni~kih ra~una u ukupnom prometu na Sarajevskoj berzi na strani prodaje rastao. godini iznosila 58 miliona KM. U apsoltunim iznosima kupovina preko skrbnika se smanjila sa 150 miliona. Tako|e. Obzirom da iza skrbni~kih ra~una ve}inom nastupaju strana fizi~ka i pravna lica. daleko manji iznosi se ula`u na tr`i{te. na svega 35 miliona KM. iz prezentovanog se vidi i pad u~e{}a na strani kupovine sa 11. obzirom na globalnu i lokalnu krizu.52%.78% na 9. Amir Karali} Grafikon 16. na osnovu ovih podataka se mo`e vidjeti i kakva je zainteresovanost za na{e tr`i{te lica iz inostranstva koji koriste skrbni{tvo. dok je prodaja preko skrbnika sa 75 miliona pala za cca 17 miliona KM i u 2008.Adnan Rovčanin. Prodaja skrbnici 2007/08 Dalje.91% na 15. dok je na strani prodaje evidentiran rast u~e{}a sa 5.

653.52% 100.753.43 150. godini iznosila preko 6 miliona KM.23% 44.97 35.06 % 46.454.499. IKB i ABS Banka.06 100.078.91% 1.71% 11.51% 35. putem globalnih skrbnika omogu}avaju trgovanje doma}im klijentima na stranim tr`i{tima.29 380.794.01 58.824.00 100. Kupovina i prodaja preko skrbnika 2007 Doma}i Stranci Banke Ukupno Iznos kupovine 173.921.755.48% 375.792. Navedena mogu}nost trgovine je vrlo jednostavna i omogu}ava klijentu brzu i sigurnu trgovinu.00% Iznos prodaje 818. tako|e.420.051.334.274.00 % 52. Prema nezvani~nim podacima vrijednost prometa doma}ih investitora van BiH je u 2008.78% 100.151.25% 29.89% 15.51 119.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA Tabela 9.84% 5. Raiffeisen i HVB central profit banka. Banke skrbnici.921.29 454. Ovaj iznos }e se vjerovatno jo{ pove}ati posebno stoga {to je novom Zakonskom regulativom omogu}eno doma}im fondovima da trguju u inostranstvu.075. U 2007. godini su djelovale samo naveden tri banke.63% 31.224.028.066.00% Iznos prodaje 197. da bi se ve} u 2008.801. Na kraju 2008. te }e se ovaj proces odvijati putem Banaka skrbnika.500.836.567. godini broj banaka koje pru`aju ove usluge udvostru~io i to su.50 75.274.00% Tabela 10. 175 .10 166. dana{nja Unicredit banke.066.21 % 64.99 375. pored navedenih i NLB.28 1.25% 9.54 % 52. godini na skrbni~kim ra~unima banaka u FBiH su se nalazili vrijednosni papiri vrijednosti od preko 216 miliona KM. Kupovina i prodaja preko skrbnika 2007 Doma}i Stranci Banke Ukupno Iznos kupovine 669.274.986.468.00% Prve banke koje su po~ele sa pru`anjem skrbni~kih usluga na tr`i{tu Federacije BiH su Hypo banka.755.533.885.602.198.

prisutno je posredovanje prilikom preuzimanja firmi. od 22. Skrbi~ki odnosno kastodi poslovi regulisani su odredbama ~lana 128.d. Amir Karali} Zakonom o tr`i{tu hartija od vrijednosti („Slu`beni glasnik RS“ br. PERSPEKTIVE RAZVOJA INVESTICIJSKIH BANAKA U BIH Poslovanje postoje}ih finansijskih institucija na tr`i{tu kapitala u BiH svodi se na operacije na sekundarnom tr`i{tu.d. koji su taksativno pobrojani i u osnovi identi~ni su poslovima koji su definisani odredbama Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira Federacije BiH.) definisano je poslovanje banaka na tr`i{tu kapitala Republike Srpske.09. Mostar. Hypo Alpe-Adria Bank a. Posrednici na tr`i{tu kapitala u RS ~lanovi su Banjalu~ke berze. U Federaciji BiH posluju finansijski posrednici tr`i{ta kapitala (brokerskih ili brokersko dilerskih ku}a) koji su ujedno i ~lanovi Sarajevske berze. 4.4. Nova banka a. na odgovaraju}i se na~in primjenjuju i na banku koja obavlja poslove sa hartijama od vrijednosti.d. Banja Luka odjeljenje za kastodi poslove.d. Kastodi banke u RS su: Raiifeisen bank d.Adnan Rovčanin.d. Bosna i Hercegovina. istog Zakona. UniCredit Bank d.d. Intesa Sanpaolo Banka d. Ve}i dio njihovih aktivnosti vezan je za izvr{avanje naloga komitenata (kupovina odnosno prodaja dionica). Od ostalih poslova. 2006. to u strukturi poslovanja brokerskih ku}a ne predstavlja zna~ajan izvor prihoda u odnosu na 176 . Bosna i Hercegovina. Obzirom da su preuzimanja rijetka i obi~no su vezana za ispunjavanje zakonskih odredbi. Balkan Investment Bank a. 92/06. Tako se u ~lanu 70. Banja Luka. gdje se mogu ostvariti zna~ajni prihodi. (2) Banka mo`e obavljati poslove sa hartijama od vrijednosti kada dobije dozvolu Komisije za svaki pojedini posao i upi{e ove poslove kao djelatnost u sudski registar”. Banja Luka. pomenutog Zakona ka`e: „(1) Odredbe ovog zakona koje se odnose na poslovanje brokersko-dilerskog dru{tva.

koje su izdate po osnovu devizne {tednje gra|ana. godini prometovano sa 612 miliona kuna obveznica. U tom smislu i brokersko . Za razliku od BiH. te 12.hr.yu/ 177 . {to je jo{ jedan hendikep za tr`i{te kapitala u BiH. 12.o./izvjesca Preuzeto sa: http://www. i u susjednoj Srbiji prisutno je aktivno trgovanje zapisima NBS i obveznicama kako Republike Srbije. Pored grada Zadra i grad Koprivnica je imala emisiju obveznica u 2004. ~iji su emitenti zavidnog boniteta (Agrokor. Pliva. u susjednoj Hrvatskoj kao i u Srbiji i Crnoj Gori osim tr`i{ta dionica egzistira tr`i{te obveznica i zapisa (kako kompanija tako i dr`ave). tj. Hypo-Alpe-Adria Bank.co.3 miliona prava. Na osnovu izvje{taja Beogradske berze za 2003. te tr`i{te prava (Hrvatska). godini.495 milijardi kuna dionica. Kao ilustraciju. U tom smislu. stvaraju}i same svoj portfolio vrijednosnica ili zauzimaju}i neke od {pekulantskih pozicija. godinu mo`emo vidjeti da je vrijednost prometa obveznica preduze}a bila vi{e nego duplo ve}a od vrijednosti prometa obveznica republike Srbije (10 miliona . i Podravska banka d. pored vlastitog izdanja obveznica.godini. i sl. brokerskih ku}a koje su vezane za potpisivanje i distribuciju dionica.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA poslove izvr{avanja naloga.dilerske ku}e imaju {iri okvir poslovanja. Naravno. Ministarstvo finansija Republike Hrvatske. tr`i{te kapitala ~ine prili~no likvidnim. bila i agent i pokrovitelj (pokrovitelj uvr{tenja u prvu kotaciju — Slu`beno tr`i{te Zagreba~ke berze) izdanja obveznica grada Zadra u 2004.crosec. {to dovoljno govori o interesovanju investitora za ulaganjem u obveznice javno-pravnog karaktera. {to se mo`e uo~iti izra`enim prometom ovih vrijednosnica na Zagreba~koj odnosno Vara`dinskoj berzi.9 miliona zapisa.). Emisije obveznica u BiH su relativno slabe. {to predstavlja impozantne iznose103 u pore|enju sa na{im berzama. 103 104 Preuzeto sa: http://www.). 23 miliona — obveznice preduze}a)104. navodimo primjer da je na Zagreba~koj berzi u 2003.d. Interesantno je spomenuti i to da je Hypo-Alpe-Adria Bank. 1.belex. tako i obveznicama kompanija.obveznice RS.godini (agenti i pokrovitelji izdanja su Erste Vrijednosni papiri Zagreb d. Primarno tr`i{te svodi se na zatvorenu prodaju dionica ili na eventualnu javnu ponudu u postupku dokapitalizacije banaka (primjer u RS). nema potra`nje za uslugama investicijskih banaka. javnom ponudom u 2003. U Hrvatskoj postojanje obveznica.o.

nego i regionalnog. Na ovaj na~in i dr`ava i kompanije bi do{le do njima neophodnih sredstava. {to predstavlja prvi korak u povezivanju tr`i{ta kapitala u regionu. ~ime bi i prihodi. Sve }e to doprinijeti razvoju investicijskih banaka kako u BiH. i u tom smislu omogu}ava ve}u uklju~enost investicijskih banaka ili brokerskih ku}a na tom tr`i{tu. a na bazi ve} emitovanih kuponskih obveznica. izme|u ostalog. Osim toga i sekundarno tr`i{te biti }e bogatije za novi tr`i{ni materijal. Dakako. Organizaciono restrukturiranje postoje}ih brokerskih ku}a u regionu (spajenja i pripajanja). 66/04 106 http://sem-on. tako i u regionu.net/cgi-bin 178 . omogu}eno je pra}enje trgovanja na berzama u Jugoisto~noj Evropi. Kori{tenjem finansijskog in`enjeringa brokerske ku}e — investicijske banke biti }e u mogu}nosti da pored postupka sekjuritizacije. U ovom kontekstu. op}ina i sl.105 Ovaj Zakon. mo`e omogu}iti uspostavljanje jakih investicijskih banaka kao platforme za razvoj ne samo nacionalnih tr`i{ta kapitala. Brokerske ku}e }e imati priliku da osnivanjem konzorcija budu agenti ove emisije obveznica. kreiraju i obveznice bez kupona. odnosno pojeftinjenja kapitala u BiH. predvi|a i izdavanje obveznica kojima }e se jednim dijelom isplatiti unutarnji dug Federacije BiH.106 Informaciona platforma SEM-ON NET. izdanja obveznica ostalih javno-pravnih institucija (dr`ava. Amir Karali} Na osnovu ovih podataka vidimo da je prisutnost obveznica bitna odrednica za razvoj tr`i{ta kapitala. Sve ovo ukazuje na va`nost i neophodnost emisije i trgovanja vrijednosnih papira.) te kompanija u (u RS to je ve} u~injeno) mnogome bi doprinijeli ne samo razvoju tr`i{ta kapitala. 105 Zakon o utvr|ivanju i na~inu izmirenja unutarnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine „Slu`bene novine Federacije BiH“. br. Time bi do{lo do balansa snaga izme|u tr`i{ta kapitala i bankarskog sistema u zemlji. Uspostavljenjem sistema SEM-ON NET. odnosno zarade bili ve}i. nego i razvoja ekonomije u cjelini. {to bi u krajnjoj instanci djelovalo na obaranje kamatnih stopa komercijalnih banka. Doma}e brokerske ku}e pro{irile bi okvire svojih aktivnosti. (The Stock Exchange Monitor).Adnan Rovčanin. za o~ekivati je da u skorijoj budu}nosti omogu}i izvr{avanje naloga sa jedne na drugu berzu. kanton. Institucionalni investitori bi mogli stvarati bolji i adekvatniji portfolio. i u Federaciji BiH je donesen Zakon o utvr|ivanju i na~inu izmirenja unutra{njih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine.

koje nude br`i pristup tr`i{tu kapitala. potrebno je. odnosno dugoro~ne depozite. izme|u ostalog. izme|u ostalog. tako|e. tako i od proizvodnih i drugih kompanija koje bi svoje vi{kove plasirale na ovo tr`i{te.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA Kako bi se tr`i{te kapitala. neophodno je da emitenti (dr`ava i privredni subjekti) krenu sa javnom emisijom vrijednosnica. tako da bi sekundarno tr`i{te postalo jo{ aktivnije (kroz ve}i promet i tr`i{nu kapitalizaciju). {to je posebno interesantno za male ulaga~e. Ovo sve doprinosi aktivnijem u{e{}u banaka na tr`i{tu kapitala. pove}ala bi se potra`nja za njihovim dionicama. Iz prethodno navedenog proizilazi da je za efikasan razvoj kako tr`i{ta kapitala. Tim modelom se stvaraju mogu}nosti za aktivno u~e{}e banaka na tr`i{tu kapitala. neophodno postojanje zadovoljavaju}e tra`nje za vrijednosnim papirima od strane kako finansijskih institucija. iste ove kompanije uz svoj vlastiti rast i razvoj dale bi pozitivan signal finansijskom tr`i{tu. igraju va`nu ulogu u ovom kontekstu. Budu}i da se radi o procesu koji nije jednostran. dionica. te malih investitora koji. obaviti reformu penzionog sistema. Osnivanje otvorenih investicijskih fondova ozna~ava uspostavljanje finansijskih institucija. usmjeravaju}i ga u propulzivne i efikasne privredne subjekte. Op{te privredno stanje u na{oj zemlji. tako i cijelog finansijskog sistema. O~ekivane stope prinosa na ove vrijednosne papire. uti~u u mnogome na razvoj tr`i{ta kapitala. a {to bi se odrazilo u ve}oj vrijednosti njihove imovine odnosno. Za uspostavljanje neophodne tra`nje na tr`i{tu kapitala. brokerske ku}e bi pro{irile svoj djelokrug rada sa uobi~ajenih poslova izvr{avanja naloga na pripremanje i realizaciju primarnih emisija. pravno i ekonomsko okru`enje svih u~esnika na finansijskom tr`i{tu. se mo`e podi}i na vi{i nivo upravo mobilisanjem vlastitog slobodnog kapitala. a s njim u vezi i brokerske ku}e br`e i efikasnije razvijali. neophodno je potaknuti cjelokupno gra|anstvo na{e zemlje. Naravno i egzogeni faktori kao {to su politi~ko. kao i privredne subjekte da se uklju~e u proces trgovanja sa vrijednosnim papirima. razumljivo bi trebale biti ve}e od postoje}ih kamatnih stopa na {tedne uloge. U cijelom ovom procesu. Univerzalni model bankarstva po svojim na~elima upravo odgovara uslovima kako u zemljama u tranziciji. 179 . tako i u na{oj zemlji. Po{to se radi o reverzibilnom procesu. Kao rezultat toga.

zaklju~ujemo da je za razvoj tr`i{ta kapitala neophodno postojanje kriti~nog kvantuma finansijske {tednje. Cjelokupnu realizaciju ovog transfera nov~anih sredstava s jedne strane i vrijednosnica s druge strane. te drugih vrijednosnica tr`i{ta kapitala.Adnan Rovčanin. Penzioni fondovi zajedno sa investicijskim fondovima. Na osnovu svih ovih elaboracija. koja se bave `ivotnim osiguranjem godi{nje premije bi trebale investirati (do momenta dospjelosti obaveze) u vrijednosne papire. Ove emisije }e doma}im brokerskim ku}ama pru`iti mogu}nost direktnog u~e{}a u postupku potpisivanja i distribucije vrijednosnica. Emisijom dionica i obveznica doma}e kompanije }e privu}i interese investitora (doma}ih i inostranih). izme|u suficitnog i deficitnog sektora. Neuspjesi javnih ponuda dionica najbolji su indikatori trenutnog nivoa likvidnosti. tako|e }e na}i svoje mjesto u ukupnim odnosima na tr`i{tu kapitala. Na{a osiguravaju}a dru{tva. te pove}ati postoje}i kapital. obveznica. To }e podrazumijevati spremnost ekonomskih subjekata da svoju nov~anu {tednju transformi{u u drugi tr`i{ni materijal. Naredne aktivnosti brokerskih ku}a u poslovima finansijskog in`enjeringa omogu}ile bi da se na{e tr`i{te obogati novim finansijskim instrumentima. Svi ovi procesi na tr`i{tu kapitala zahtijevaju ukidanje makroekonomske i politi~ke nestabilnosti. tako {to obeshrabruju pojavljivanje novih emisija. To }e dalje dovesti do privla~enja inostranih investitora. te osiguravaju}im ku}ama predstavljaju najve}e institucionalne investitore u svijetu. Postupak restrukturiranja doma}ih kompanija. Novo kreirani finansijski instrumenti. {to bi pove}alo obim prometa na tr`i{tu kapitala. Upravo politi~ka i makroekonomska nestabilnost. posebno oni osigurani od 180 . zajedno sa nedovoljnom likvidno{}u tr`i{ta kapitala. Potra`nja svih ovih institucija automatski }e omogu}iti pove}anje likvidnosti tr`i{ta. koju finansijski sistem treba pretvoriti u kvalitetne finansijske instrumente. obavit }e brokerske — dilerske ku}e u BiH. tipa dionica. tako da }e imati multiplikativni efekat na pove}anje i efikasnosti i likvidnosti tr`i{nih transakcija. negativno uti~u i na emitente i na finansijske posrednike. Amir Karali} Stanje evropske i svjetske ekonomije posebno u uslovima ekonomskih kriza i recesija najve}im dijelom predodre|uje kratanje na finansijskom tr`i{tu. prava.

U tom kontekstu. To bi predstavljalo olak{anje za sve sudionike tr`i{ta kapitala. bez obzira iz kojeg su entiteta.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA strane jakih finansijskih institucija. predstavljali bi zna~ajnu komponentu u strukturiranju portfolia vrijednosnica. 181 . {to }e u kona~nici podsta}i razvoj tr`i{ta kapitala na regionalnom nivou. te ja~e povezivanje sa susjednim tr`i{tima nesumnjivo }e obezbjediti brokerskim ku}ama prisutnost i efikasnost na {irem prostoru. Brokerske ku}e bi dobile mogu}nost jednakog sudjelovanja na obje berze. Uspostavljanje tr`i{ta kapitala na dr`avnom nivou je jedna od bitnih odrednica za dalji razvoj tr`i{ta kapitala u BiH. pove}ale bi op{tu likvidnost tr`i{ta. Sve ove aktivnosti. osnivanje Komisije za vrijednosne papire BiH ozna~ilo bi po~etak stvaranja jedinstvenog tr`i{ta kapitala BiH. Dakle integracija tr`i{ta kapitala na dr`avnom nivou.

.

Hronolo{ki gledano. tr`i{te kapitala funkcioni{e kao tr`i{te dugoro~nih vrijednosnih papira. Na tr`i{tu kapitala kompanije i dr`ava dolaze do nov~anih sredstava potrebnih za njihovo poslovanje. te brokersko-dilerskim aktivnostima. najva`niji. odnosno realizaciju bud`eta. Obim tr`i{nih transakcija je kvantitativni pokazatelj razvoja i veli~ine tr`i{ta kapitala. klju~no mjesto u posredovanju sa vrijednosnim papirima na tr`i{tu kapitala zauzimaju investicijske banke. odnosno brokerske i dilerske ku}e. Kvalitativni pokazatelj tr`i{ta kapitala je osim efikasnosti i racionalnost svake tr`i{ne transakcije i njen legalitet provo|enja. 183 . ali su poslovi na primarnom i sekundarnom tr`i{tu kapitala. svakako. Upravo tim aktivnostima one uti~u na razvoj tr`i{ta kapitala. Tr`i{te kapitala je jedan od osnovnih segmenata finansijskog tr`i{ta svake nacionalne ekonomije. Poslovi investicijskih banaka obuhvataju {irok dijapazon aktivnosti. sa pojavom odre|enih promjena i inovacija u finansijskoj industriji. Posredovanjem na primarnom tr`i{tu vrijednosnih papira. te trgovanjem na sekundarnom tr`i{tu. Po svom odre|enju. Me|u najzna~ajnijim od njih. svakako. Svi ovi pokazatelji predstavljaju ocjenu funkcionisanja tr`i{ta kapitala. Unutar tih finansijskih sistema uspostavljena su tr`i{ta kapitala kao njihov sastavni dio. Me|utim. investicijsko bankarstvo se u svojim prvim fazama postanka i razvoja bavilo isklju~ivo poslovima na primarnom finansijskom tr`i{tu.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA ZAKLJU^AK Razvijeni privredni sistemi su nezamislivi bez postojanja razvijenih finansijskih sistema. Obavljanje tr`i{nih transakcija omogu}avaju i sprovode finansijski posrednici. tako i u kvantitativnom smislu. investicijske banke nastoje da postanu glavni akteri na tr`i{tu kapitala. u zadnje vrijeme. kako u kvalitativnom. Zna~aj investicijskih banaka proizlazi iz frekventnosti ovih poslova i ostvarivanja najve}eg udjela u ukupnoj sumi prihoda. Pored banaka i ostalih institucionalnih investitora koji se pojavljuju na cjelokupnom finansijskom tr`i{tu. spadaju investicijske banke. dolazi do stvaranja finansijskih konglomerata. Generalno se pod investicijskim bankarstvom podrazumijevaju svi oni poslovi koji su u direktnoj ili indirektnoj vezi sa vrijednosnim papirima i njihovim tr`i{tima.

I u drugim poslovima. Svojim u~e{}em u procesu primarnih emisija vrijednosnih papira. Amir Karali} Razne promjene i procesi koji se de{avaju na svjetskoj finansijskoj sceni. upravljanje aktivom. nastupaju}i kao. Ove i njima sli~ne banke. predstavljaju pokreta~ku snagu i okosnicu razvoja cjelokupnog finansijskog tr`i{ta razvijenih zemalja. te drugim finansijskim institucijama. market makeri. Emitenti koji ne koriste usluge investicijskih banaka. te ulazak komercijalnih banaka u poslove investicijskog bankarstva. investicijski bankari podsti~u frekventnost tr`i{nih transakcija. tr`i{ta rizi~nog kapitala. SAD i Japan. Dakle. investicijske banke su na{le svoje mjesto i ulogu. Op{te stanje privrednog sistema je. kreiranjem nekonvencionalnih vrijednosnih papira. {to vodi rastu i razvoju tr`i{ta vrijednosnih papira. 184 . Njihova uklju~enost u ove poslove zavisi. velike svjetske investicijske banke imaju kapacitete da pokre}u i predvode sve poslove imanentne investicijskom bankarstvu. {pekulanti ili arbitra`eri. Ovo ujedno indicira dominantnu poziciju univerzalnog modela bankarstva na svjetskom nivou. uzrokovali su intenziviranje konkurencije investicijskim bankama. sna`no investicijsko bankarstvo je jedan od klju~nih faktora u razvoju tr`i{ta vrijednosnih papira. Tako su investicijske banke kori{tenjem tehnike finansijskog in`enjeringa u{le u nove poslovne aktivnosti. ne samo u nacionalnim granicama. svakako. Ne smije se zanemariti ni postojanje povratne sprege: bez sna`nog i stabilnog finansijskog sistema nema privrednog razvoja. u~vrstile svoju poziciju i postale globalni akteri na tr`i{tu kapitala. investicijske banke podsti~u razvoj finansijskog tr`i{ta. nego i na globalnom nivou. Tako na primjer. kao {to su poslovi spajanja i preuzimanja. uticali su i na poslovanje investicijskih banaka. svakako. brokeri. od razvijenosti svake investicijske banke posebno. temeljna odrednica razvoja tr`i{ta kapitala. i sl. Najbolji primjer za ovu konstataciju su razvijene zemlje Evrope. Svojim prisustvom i permanentnim aktivnostima na svim segmentima tr`i{ta kapitala.Adnan Rovčanin. Najve}e i najsna`nije investicijske banke upravo i dolaze iz ovih zemalja. Investicijske banke su spajanjem sa komercijalnim bankama.

koje bi trebale pobuditi interesovanje svih investitora (individualnih i institucionalnih). ali ima sve potrebne elemente i pozitivan trend rasta. Bosna i Hercegovina ima uspostavljeno finansijsko tr`i{te. Sve ovo upu}uje na odre|enu zainteresovanost investitora da ula`u na tr`i{tu vrijednosnih papira. iako je formirano na entitetskom nivou. Naravno. bilje`e konstantan rast (izuzetak su varijacije uzrokovane sistemskim rizicima). i tr`i{ne transakcije obveznica. investicijske banke animiraju i uklju~uju na tr`i{te kapitala one poslovne subjekte koji su. Poseban naglasak treba staviti na emisiju dr`avnih ili entitetskih obveznica. tako|e. Jedan od najva`nijih uslova za funkcionisanje tr`i{ta kapitala je postojanje razli~itih vrsta (asortimana) vrijednosnih papira. sve do ju~e. dobilo je svoje okvire. U tom smislu i bosanskohercegova~ko tr`i{te kapitala. pro{irio bi se asortiman 185 . ovo je jo{ uvijek nizak nivo prometa u odnosu na tr`i{ta u okru`enju. ipak tr`i{na kapitalizacija i promet na obje bosanskohercegova~ke berze. komercijalnih zapisa i prava. da bankarski sektor u BiH nema adekvatnu konkurenciju u smislu nebankarskih ili drugih finansijskih institucija. Uvo|enjem ovih instrumenata (apstrahuju}i ve} prisutne dionice) i na na{e tr`i{te kapitala. Ovo je naro~ito va`no za tr`i{te zemalja u tranziciji. Ono nije razvijeno kao u zemljama Zapadne Evrope ili SAD. kako rastu. tako i razvoju. sigurno }e doprinijeti njegovom ve}em i br`em. Sa uklju~ivanjem brokerskih ku}a u ove procese. Iako bankarski sektor u BiH po svojoj finansijskoj snazi prednja~i u odnosu na berze. na kojima se pojavljuju tr`i{ne transakcije osim dionica. Evidentno je. unutar kojih postoje sve potrebne institucije koje omogu}avaju njegovu egzistenciju i potencijalni razvoj.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA Obavljaju}i svoje poslove. i individualni investitori su zahvaljuju}i ovim i sli~nim institucijama stekli mogu}nost ulaganja svojih zarada kupovinom odre|enih vrijednosnih papira na tr`i{tu kapitala. Naravno. pa tako i za Bosnu i Hercegovinu. svoje potrebe za kapitalom ostvarivali putem klasi~nog kreditnog aran`mana. kao segment finansijskog sistema. Bosanskohercegova~ke banke jo{ uvijek imaju glavnu i vode}u ulogu u mobilizaciji i alokaciji slobodnih finansijskih sredstava.

Adnan Rovčanin. Banke svojom intenzivnijom ulogom na tr`i{tu kapitala mogu ubrzati njegov razvoj. sasvim je jasno da efikasnost finansijskog tr`i{ta u velikoj mjeri zavisi od politi~ke i ekonomske stabilnosti. Iz navedenog proizilazi da razvijeno i stabilno finansijsko tr`i{te predstavlja osnovu ekonomskog rasta i razvoja. kao i postojanja razvijenih i stabilnih finansijskih institucija. Transformacija PIF-ova u investicione fondove. koja bi omogu}ila postojanje jakih penzionih fondova. Univerzalni model bankarstva. 186 . Amir Karali} njihovih usluga. koji je prisutan u zemljama u tranziciji. Polaze}i od ~injenice da je finansijski sistem svake zemlje podsistem politi~kog i ekonomskog sistema. Pored standardnih poslova na sekundarnom tr`i{tu. Stoga i razvoj finansijskog tr`i{ta treba posmatrati kao uslov sveukupnog ekonomskog razvoja svake zemlje. a ne od certifikata) koje svoja raspolo`iva sredstva ula`u dalje na tr`i{te kapitala. Stoga bi i reforma penzionog sistema. karakteri{e i bankarski sektotr u BiH. brokerske ku}e bi obavljale poslove i na primarnom tr`i{tu (posebno javne emisije). sigurno doprinjela razvoju finansijskog tr`i{ta u BiH. ozna~ava novu fazu u razvoju finansijskih institucija (njihov kapital }e biti formiran od nov~anih uloga. ~ime bi tr`i{te kapitala postalo dinami~nije i sa efikasnijim trendom razvoja.

LITERATURA .

.

Mate. Palgrave Macmillan. Brzaković. Milutin. 2007. Tržište kapitala. New Yersey. Hughes. Chislom.. teorija i praksa. 2003. Alan J. Tržište kapitala. Dabić. Andrew. Ćirović. Strategies./ Ehrhardt. 08. Burzovno trgovanje. Englewood Cliffs. International banking — Taxt and Cases. Frank/Modigliani. Prentice — Hall International Inc. 2002. Jane E. Foley. Beograd. J. Steven I. Jovanović. 1st edition. 07. Beograd. 05. Nebojša. 06. Essentials of Investment. 03. Investment Banking — Addressing the Management Issues. Zvi/Kane.. Bernard J. 2004. 2003. 1998. Bankarstvo.. 1992.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA LITERATURA Knjige: 01. 2002. Emisija vrednosnih papira — pravna razmatranja. Marijan. 2001. Scott B. Hartije od vrednosti i njihovo tržište. Beograd. Irwin McGraw-Hill. Stojan. Zagreb. Eugene F. 2001. South-Western College Pub. Studentski kulturni centar. Beograd. Brigham. 04. Cvjetičanin. 10. Beograd. 1998. Zagreb. Fabozzi. 1990. 09. An Introduction to Capital Markets: Products. Zoran. treće izdanje. 2007. Bridge Company. Financial Management: Theory & Practice. Wiley. Ćirović. Bodie. Tomislav. Davis. 12. 13. 189 . Addison Wesley. Alex/ Marcus. Capital Markets: Institution and Instruments. 11. Naučna knjiga. Masmedia. 02. Čugura print. Finansijski derivati. Franco./MacDonald. Participants.

Zagreb. USA . New York. K. 1998. Stephen. Chichester. 2003. Mate. Investment Banking: the Art and Science of High Steak Dealmaking. Mishkin.. 1994. Liaw. Liaw. Feri. Naučna Knjiga Beograd. 25. 1998. Novac i bankarski sistem. 1999. 29. Ltd. Ivan. Rose. 6 edition.. Perišin. Sarajevo. Ranald Michie. M. 2003. Mate. Orsag. 23. Investment Banking and Brokerage. John Wiley & Sons. 18. 15. Revicon. Thomas. Investment Management. The Global Securities Market: A History. Svjetski financijski vrtlog.Adnan Rovčanin. 17. The Business of Investment Banking.. 21. Bankarstvo. Osnove korporativnih finansija. Sarajevo. Jović. Zagreb. F. Addison Wesley. Zijad. Peter S. Novčano tržište. Brealey /S. četvrto izdanje. Beograd. Second Edition.. 190 ./ Eakins Stanley G. 22. Kuhn Robert. Života. Lovrinović. 2001. K.J. 20. 1990. Harper and Row.Inc. Zagreb. 1990. Amir Karali} 14. Financial Markets and Institutions. Lofthouse. 27. Ristić. 2008. Marcus. South — Western College Pub. Ivo. 24. 1990. 16. Capital Markets. 26. Michie. Otisak. Menadžment komercijalnih banaka. Života.C. Kešetović. Srboljub. Revicon. Tržište novca. Ristić. Vrijednosni papiri. Njuhović. New York. Izudin. Lawrence. 19. John Wiley & Sons. Myers/ A. Poslovne finansije. Beograd. John/Ellis. Naprijed. 2007. R.. Tržište kapitala. 1999. Oxford University Press. 1 edition. Thomas. Ranald. Tuzla.A. 2008.E. 2002. Zagreb. Beograd. 1990. 28. Marshal. Silvije. 2003. Kolb Publishing Company. srce financijskog tržišta. Frederic S. 30.

Saunders A.jpmorganchase. Adnan. 2009. http://www. deveto izdanje. Financijska politika i upravljanje. Mate. Finansijska tržišta i institucije. 38.. http://sem-on. http://www. Joshua. Investment Banking: Valuation. Van Horne.J.sase. Osnove financijskog menedžmenta. 2006. 2002.com/cm/Satellite?c=Page&cid=115930 4834085&pagename=jpmc/Pa ge/New_JPMC_Homepage. 37. 33. http://www.. deveto izdanje. James C.hr. James C. 35. Zagreb. Sarajevo. čevrto izdanje. Zagreb. Rosenbaurn. 34./Washowicz. 36. Van Horne. Leveraged Buyouts and Mergers and Acquisition.crosec. 1993. 32. http://www.o. Upravljanje finansijama.o.belex. Wiley.net/cgi-bin.ba/BIFX.M.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA 31. John M. Mate. 40. Ekonomski fakultet. Zagreb.. Univerzitet u Sarajevu. Joshua/ Pearl.yu/. 2006. & Cornett M. 39. Masmedia d. Rovčanin.co. 191 ./izvjesca.htm..

08. Amir Karali} ^lanci i publikacije: 01. broj.3. Novembar 2004. April 2001. Neum. Privredni Vjesnik. Andrei. Pulji}. Revicon. Journal of Financial Economics. The Journal of Finance. Begi}. 01. Komisija za vrijednosne papire i razvoj tr`i{ta kapitala u Federaciji BiH. broj. @eljko. Zagreb. 10. Nijedna kompanija ne kotira na berzi. Financial Times. 01. 06. 04. Financial Times. January 22. Chichen — Hsuan/Ritter. Moonchul/Ritter. June 2003. 1992. Ri~ka. New York.institucionalni investitori na tr`i{tu kapitala. Jay R. godina VII. 2001. 192 . godina IV. Neum. Me|unarodno savjetovanje. Jay R. Tr`i{te kapitala u Federaciji Bosne i Hercegovine. 06. @eljko. 2004.. 06. Thursday. Ivo. 04. Peri{in.. market report — first quarter 2008. TEB. The seven percent solution. i 02. David. may 2008. BCG Investment benking and capital markets. 2000. 12. 10. 07. 09. Porezni savjetnik. Booming banks fail to put spark in Wall Street. Bankarsko i financijsko poslovanje. New York. Me|unarodni simpozij. broj 4. January 24/25. LV. 11. godina XLI. Domljan. Wells. 1. Sarajevo.Adnan Rovčanin. Banke. 05. Banke . Sarajevo. Postelnicu. Amir. 06. i 02. 2004. 54. Edib. Sarajevo. Vjekoslav. Vol. Ba{i}. Saturday/Sunday. Ra~unovodstvo. 30. Me|unarodno savjetovanje. Kim. broj 6. US banks reap benefits of rise in confidence. 3. Tr`i{te kapitala u zemljama u tranziciji. Revicon. 04.. 2000. Zbornik radova. Tr`i{ta kapitala u Europskim tranzicijskim zemljama. Sarajevo. Revicon. Ri~ka. Revicon. 02.53. Zbornik radova. Oktobar 2000. Vol. Privredna {tampa. Porezni savjetnik.2001..07. No. 03. September 1999. No. godina III.. Mirko. Valuing IPOs.

Financial Management.3. 17.. Why Has IPO Underpricing Changed Over Time?.4. Vol. 16. Paul. 15. 293-308. Tim Loughran and Jay Ritter. J.INVESTICIJSKO BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA 13. Random House.Morgan cuts back Syndicated loans.. Vol. 14. New York.33. Published as pp. Jay R. Riding the Bull: My Year in the Madness at Merrill Lynch. Ritter. European Financial Management. Ritter. Paul M. Asian Wall Street Journal.P.9. Jay R. Defferences between Europen and American IPO Markets. (Autumn 2004. 1999. No. December 2003. No. 193 . Sherer. Brookings Wharton Papers on Financial Services 2002. Stiles.). October 28. 1998.. The Future of the New Issues Market.

03.01. Amir Karali} Ostali izvori: 01.06. Zakon o utvr|ivanju i na~inu izmirenja unutarnjih obveza Federacije Bosne i Hercegovine. br. br. 04. Slu`bene novine Federacije BiH.. Slu`beni glasnik Republike Srpske. 12. 02. 2003. 67/05 od 15.Adnan Rovčanin. Zakon o tr`i{tu hartija od vrijednosti. 2006. Zakon o bankama Republike Srpske. Zakon o investicionim fondovima. Zakon o investicionim fondovima. 41/02. Agencija za bankarstvo RS. 85/08. br. 92/06 od 22. Slu`beni glasnik Republike Srpske.2007.2007. 32/00. br. Bilten 4.2007. 92/06 od 22. mart 2008. 194 . 06. 07. Informacija o bankarskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine 31. Zakon o PIF-ovima i dru{tvima za upravljanje privatizacionim fondovima. Slu`bene novine Federacije BiH. Izvje{taj o radu Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. 85/08. br. Slu`beni glasnik Republike Srpske. br. Centralna banka Bosne i Hercegovine. 09.12. 09. br. 08. 44/03 od 14. Banja Luka. 11. Zakon o bankama Federacije BiH. Slu`bene novine Federacije BiH. 09. Zakon o tr`i{tu vrijednosnih papira. 39/98.. mart 2008. Slu`beni Glasnik Republike Srpske.. Slu`bene novine Federacije BiH.31. Agencija za bankarstvo Federacije BiH. 2006. br. Informacija o bankarskom sektoru Republike Srpske za period 01. 06.2000. 05.12. Sarajevo. 10. decembar 2007. 66/04.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful