MIKROBIOLOGIJA

(I kolokvij - bakteriologija) Broj bodova 0,5

1. Sve bakterije posjeduju: (posjeduju ekvivalent jedra – DNA) 1. kapsulu 2. ćelijski zid 3. citoplazmatsku membranu 4. citoplazmu 5. jedro 2. Sve bakterije imaju slijedeće osobine: 1. pokretne su 2. posjeduju flagele 3. imaju u citoplazmi hromozom dužine oko 1 mm 4. posjeduju ćelijski zid 5. posjeduju citoplazmatsku membranu 3. Bojenje po Gramu služi za diferencijaciju: 1. Neisseria 2. Corynebacterium diphteriae 3. Legionellae pneumophylae 4. Bojenje po Gimenezu se upotrebljava: 1. za bojenje Chlamidia (sadrže metahromatska zrna) 2. za bojenje Spirocheta 3. za bojenje Rickettsia 5. Kapsula bakterija se dokazuje: 1. testom mikroprecipitacije u homolognom antiserumu 2. bojenjem po Giemsi 3. bojenjem tušem po Burriu 4. bojenjem po Neisseru 5. Neufeldovim fenomen bubrenja 6. Gram pozitivne i Gram negativne bakterija se razlikuju po građi ćelijskog zida 1. Gram pozitivne bakterije sadrže veliku količinu peptidoglikana 2. Gram negativne bakterije imaju veliku količinu peptidoglikana 3. Gram pozitivne bakterije imaju malu količinu peptidoglikana 4. Gram negativne bakterije imaju malu količinu peptidoglikana 7. Genske probe su: 1. Klonirani segmenti gena mikroorganizama koji mogu prepoznati komplementarne sekvence DNK ili RNK mikroorganizama čije prisustvo pretražujemo. 2. Klonirani segmenti nukleinskih kiselina koji mogu prepoznati komplementarne sekvence DNK ili RNK mikroorganizama čije prisustvo pretražujemo. 3. Dio genoma mikrorganizama koji može prepoznati komplementarne sekvence DNK ili RNK mikroorganizama čije prisustvo pretražujemo. 8. PCR (Polymerase chain reaction-lančana reakcija polimeraze) je: 1. metoda kojom se umnožava specifična sekvenca DNK u ogromnom broju kopija u kratkom vremenskom periodu 2. metoda kojom se teorijski može otkriti jedna jedina sekvencija gena u pretraživanom materijalu 3. metoda kojom se praktično otkriva prisustvo 10 do 100 mikroorganizama u pretraživanom uzorku

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

1

9. Cadness-Graves-ov test se izvodi za dokazivanje: 1. enzima katalaze 2. enzima oksidaze 3. enzima vezane koagulaze 4. enzima cytohrom oksidaze 5. enzima slobodne koagulaze 10. Bacitracinski test se izvodi: 1. za identifikcaju Listeriae monocytogenes 2. za identifikaciju Corynebacterium diphteriae 3. za identifikaciju Streptococcus pneumoniae 4. za identifikaciju Enterococcus faecalis 5. za identifikaciju Streptococcu β haemolyticus grupe A 11. CAMP test se izvodi: 1. za identifikaciju Streptococcus β haemolyticus grupe B 2. za identifikaciju patogene Listeriae monocytogenes od drugih listerija 3. za identifikaciju Corynebacterium diphteriae 4. u CAMP testu se koristi Staphylococcus pyogenes 5. u CAMP testu se koristi Streptococcus β haemolyticus grupe A 12. Za dijagnozu poststreptokoknih nesupurativnih sekvela se koriste : 1. AST- antistreptolizinski test 2. Anti-DN-aza test 3. Anti-hijaluronidaza test 4. Anti-streptokinaza test 13. Toksični šok sindrom izaziva: 1. Streptococcus pneumoniae 2. alfa hemolitički streptokok 3. Staphylococcus aureus 4. beta hemolitički streptokok grupe B 5. Clostridium tetani 14. Sterptococcus pneumoniae je: 1. gram pozitivan diplokok u vidu plamena svijeće 2. na krvnom agaru stvara alfa hemolizu 3. ne posjeduje enzim katalazu 4. daje pozitivan optohinski test 5. žučne soli liziraju kolonije stereptococcus pneumoniae

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

15. Napiši koji se mikroorganizam kultiviše na navedenoj podlozi: 1. SS-agar Salmonella i Shigella_________ 2. Loewenstein-Jensenova podloga Mycobacterium tuberculosis___ 3. Thayer-Martin podloga Neisseria___________________ 2,5 4. Krvni agar sa stafilokoknom crtomStreptococcus agalactiae (Streptococcus β haemolyticus grupe B) 5. TCBS podloga Vibrio cholerae 16.Specifični testovi za serološku dijagnozu sifilisa su: 1. VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) 2. Test imobilizacije Treponemae palidum (Neelson –Mayerov test) 3. FTA-ABS (Fluorescent treponemal antibody-absorbed test) 4. Wasermanova reakcija modifikovana po Kolmeru

1,0
2

5. TPHA – (treponema pallidum hemagglutination test) 17. Bacillus anthracis ima slijedeće sobine: 1. na krvnom agaru ne daje hemolizu 2. pokretan je 3. ne hidrolizira želatin 4. na krvnom agaru kolonije su mu u R-obliku i imaju fenomen “Caput meduzae” 5. u dubokom želatinu raste u vidu obrnute jelke.

1,0

18. Na osnovu koje komponente su β hemolitički streptokoki grupe A podijeljeni u serotipove: 1. C-polisaharida ćelijskog zida 2. M-proteina ćelijskog zida 3. streptolizina O 1,0 4. hemolizina 5. streptolizina S 19. Najčešći bakterijski uzročnik respiratornih infekcija je: 1. Haemophylus influenzae 2. Escherichia coli 3. Pseudomonas aeruginosa (moze da izazove izmedju otsalog i inf. resp. puteva) 4. Mycoplasma pneumoniae 5. Streptococcus pneumoniae 20. Nalaz u mikroskopskom preparatu likvora mase polimorfonuklearnih leukocita i gram negativnih diplokoka karakterističan je za : 1. meningitis izazvan sa Streptococcus pneumoniae 2. meningitis izazvan sa Listeria monocytogenes 3. meningitis izazvan sa Candida albicans 4. meningitis izazvan sa Campylobacter jejuni 5. meningitis izazvan sa Neisseria meningitidis 21. Corynebacterium diphteriae je bakterija sa sljedećim karakteristikama: 1. gram pozitivni bacili 2. na preparatu od kolonija bacili pokazuju raspored u vidu kineskih slova 3. dobro raste na Loeflerovoj podlozi od konjskog seruma 4. pokazuje različite tipove kolonija na Clauberg II podlozi 5. na krvnom agaru može pokazivati zonu beta-hemolize 22. Haemophylus influenzae ima sljedeće karakteristike: 1. za kultivisanje treba faktore rasta X i V 2. po gramu se boje gram pozitivno i bipolarno 3. striktni je anaerob 4. izaziva veliki kašalj 5. kultiviše se na specijalnoj Bordet-Gengou podlozi 23. Mikrobiološka dijagnoza kod oboljenja koja izaziva Legionella postavlja se: 1. direktnim dokazivanjem uzročnika u likvoru 2. dokazivanjem uzročnika u bolesničkom materijalu metodom direktne imunoflorescencije 3. dokazivanjem antigena legionellae u serumu ELISA metodom 4. kultivisanjem na BCYEα podlozi 5. serološkim testom dokazivanja antitijela u serumu metodom indirektne imunoflorescencije 24. Navedi 5 grupa Escherichiae coli prema mehanizmima patogenosti: 1. enterotoksične (ETEC) – dijareja putnika 2. enteropatogene (EPEC) – dijareja male djece
3

1,0

1,0

1,5

2,0

1,0

0 4. Wrightova reakcija (reakcija aglutinacije) 5.smanjenja broja B limfocita 2. D Shigella sonnei_______ 1.infekciju u davnoj prošlosti 5. enteroinvazivne (EIEC) – dijarealno oboljenje 4.0 1. Reakcija direktne aglutinacije 1. Za kultivisanje Mycobacterium tuberculosis koristi se: 1. Reakcija inhibicije hemaglutinacije 4. kutanoglandularni oblik 2.3.0 30.0 1. glosoglandularni oblik 31.0 4. Za serološku dijagnozu bruceloze koristi se : 1. Flagelarni antigeni Salmonella mogu biti monofazni i bifazni: 1.smanjenja broja T limfocita 4 . na osnovu morfologije bakterija. Mycobacterium tuberculosis 1.Neelsenu. okuloglandularni oblik 3. Streptococcus pneumoniae 2. Nalaz IgM antitijela protiv nekog patogena u serumu djece mladje od 12 mjeseci znači: 1. Cryptococcus neoformans 29. enterohemoragične (EHEC) – hemoragični kolitis 5. Reakcija indirektne aglutinacije 3. B Shigella flexneri______ 3. tonziloglandularni oblik 5. Listeria monocytogenes 3.0 4.akutnu infekciju 1.hroničnu infekciju sa patogenom 2. NE 26.nasljedjena antitijela od majke 3. Navedi osnovne skupine šigela prema antigenskim i biohemijskim osobinama: 1.Jensenu 27. Candida 5. Na osnovu pregleda mikroskopskog preparata sedimenta likvora obojenog po Ziehl .pasivnu imunizaciju 32. Podloga po Middlebrocku 3. Rose-Bengal test 2. A Shigella dysenteriae___ 2. C Shigella boydii ___ 4. njihovog rasporeda i načina bojenja mogao bi se izdati preliminarni nalaz o vjerovatnom uzročniku: 1. oralnoglandularni oblik 1. enteroagregativna (EAEC) – perzistentna dijareja kod djece 25. DA 2.0 1.0 28. Podloga po Loewensteinu 2. Infekcije sa bakterijama pripadnicima roda Francisella tularensis javljaju se kod ljudi u slijedećim kliničkim oblicima: 1. Imunodeficijentnost koja se razvija kod inficiranih sa HIV-om nastaje zbog: 1. Podloga po Šuli 4. Podloga po Loewenstein .

fibroblasti IFN-ß_______________ 1. Davanje tetanusnog antitoksina predstavlja: 1. u krvi 35.Luči interferon γ nakon prepoznavanja antigena. zaštitu od ponovne infekcije sa Cl. epitelne ćelije IFN-γ _____________ 5.smanjenja antigen prezenturajućih ćelija 5. u limfnim čvorovima 2. latex aglutinacijski test 3.0 1. u jetri 4.Aktivira B limfocite na produkciju antitijela.Vrši prepoznavanje antigena od strane antigen prezentirajućih ćelija u sklopu HLA I antigena.0 4. Pojedine interferone mogu stvarati sljedeće ćelije: (navedi koje interferone) 1. T limfociti IFN-γ ____________ 4. u koštanoj srži 5. 1. tetani 4. reakciju aglutinacije 37. pasivnu zaštitu 3. Reakcija izmedju antitijela i korpuskularnog antigena predstavlja: 1.0 3. leukociti IFN-α_______________ 3. Za reakciju aglutinacije potrebne su najmanje dvije molekule klase ---------.5 1.imunoglobulina ili jedna molekula klase -----------. imunizaciju kojom se stvaraju antisporogena antitijela 34.3. zaštitu od nastanaka botulizma 5. endotelne ćelije IFN-γ ____________ 2.imunoglobulina. u slezini 3. 2.smanjenja plazma ćelija i smanjenog stvaranja antitijela 4.smanjene funkcije T limfocita 33. aktivnu zaštitu 2. T8 limfocit ima slijedeće funkcije: 1. 1. hemaglutinacijski test 1. reakciju u kojoj antitijela koja se vezuju sa antigenom pripadaju klasi IgM i IgG imuniglobulina 5.0 36.0 1. reakciju precipitacije 2.0 38. 5 . Na kojim mjestima u limfnom sistemu plazma ćelije stvaraju antitijela: 1.

bojenjem po Neisseru 5. najsitniji mikroorganizmi 2. Corynebacterium diphteriae 4. bojenje po Giemsi 3. dijelovi DNA koji regulišu sintezu plazminogena Broj bodova 1 1 1 1 1 1 1 6 . Virusi 4. Viroide 2. Plazmidi su: 1. Najbolji metod za prikazivanje kapsule je: 1. antrakoidi 4. u ćelijskom zidu nalaze se H antigeni 3. U prokariote spadaju: 1. acidoalkohol rezistentni bacili 5. Protozoe 5. gljive 4. deblji ćelijski zid imaju Gram pozitivne bakterije 6. Leptospira interrogans 3. rikecije 3. ekstrahromozomska DNA 4. bacili antraksa 3. Bakterije 2. Mycobacterium bovis 2. prenosivi iz jedne ćelije u drugu konjugacijom i transdukcijom 5. klostridije 7. Mikrobiologija proučava 1. Mycoplasmae 5. Spore mogu stvarati: 1. virusi 2. protozoe 5.1. dio genoma bakterija koji reguluše njihovu rezistenciju 3. u ćelijskom zidu se nalaze O antigeni 4.bojenjem tušem po Burriu 4. Ćelijski zid nemaju: 1. koki 2.Neufeldovim fenomenom bubrenja 5. bakterije 3. Prione 7. L-oblici bakterija 6. Viruse 3. bojenje po Ziehl-Neelsenu 2. ćelijski zid obezbjedjuje turgor i oblik bakterijskoj ćeliji 2. bakterije ne mogu živjeti dugo bez ćelijskog zida 5. Karaktristike ćelijskog zida: 1. Gljive 4. Nematode 6.

jednostavno bojenje 2. Streptococcus pneumoniae 2. 2. Koje je od navedenih oboljenja praćenih osipom po koži uzrokovano bakterijama: 1. cefalosporini 5. α . nastaju delecijom dijelova DNA sa hromosoma 11. 3. diferencijalno bojenje 4. Toksični šok sindrom izaziva: 1. nasljedne promjene 5. Clostridium tetani 14. selektivno bojenje za bacile i koke 5. penicillini 3. postupak ubijanja svih mikroorganizama u čovjekoj okolini ili na površini kože i sluzokože čovjeka. Dezinfekcija je: 1. specijalno bojenje 3. postupak kojim se odstranjuju patogeni mikroorganizmi sa kože 13. Staphylococcus aureus 4. složeno bojenje 10. morbili 2. hemioterapeutici 4. oportunisti (uslovno patogene) 1 1 1 1 1 1 1 1 7 . reverzibilne promjene 4.hemolitički streptokok grupe B 5. pjegavi tifus 15. sifilis 5. Bojenje po Gramu predstavlja: 1. Pokretljivost bakterijama omogućavaju: 1. fimbrije 2. cilije 3. rubela 4. obligatni patogeni 2. saprofiti 3. šarlah 3. Antimikrobna sredstva koja sadrže β -laktamski prsten su: 1. postupak ubijanja svih patogenih mikroorganizama. bipolarna politriha 9. pili 4. Modifikacije su: 1. β .hemolitički streptokok 3.8. promjene koje nastaju u fenotipu 2. aminoglikozidi 12. β-laktamski antibiotici. promjene koje nastaju u genomu 3. 2. Većina bakterija iz porodice Enterobacteriaceae su : 1. flagele 5.

Clostridium tetani 2.Enzim koji omogućava širenje streptokoka grupe A u okolna tkiva naziva se: 1. Uz navedene pozitivne testove dopiši odgovarajući mikroorganizam: 1. C-polisaharida ćelijskog zida 4.Koji od navedenih mikroorganizama uzrokuje meningitis: 1.E. hemolizina 5.5 1 2 20. faecalis. Campylobacter 3. Trovanje hranom mogu izazvati: 1. test germinacije u serumu 2. Chlamydia trachomatis tipovi L.. Borrelia burgdorferi 4. Pseudomonas aeruginosa 4. Optohin Streptococcus pneumonia_______ 3. Dopiši prvi dio u imenu bakterije: 1. Mycobacterium tuberculosis 5. oxidaza Neisseria spp. Salmonella 5. E. D i K 2. faecium) 21. Penicilin . alkalna fosfataza 19. streptolizin O 4. apatogeni 16. Streptococcus β . Navedeni testovi koriste se za identifikaciju mikroorganizama: (Upiši mikroorganizam) 1. Escherichia colli 2. Streptococcus pneumoniae 3.5 1 1 8 . β .hemolitički streptokok grupe B 2. Pseudomonas aeruginosa 3.4. eskulinski test Enterococcus spp. Staphylococcus aureus 4. Neisseria gonorrhoeae 3.haemoliticus 1 1. Shigella sonnei 2.5 4. Listeria monocytogenes (rijetko) 4. Lancefildova klasifikacija streptokoka izvršena je na osnovu: 1. C-polisaharida ćelijske memrane 2. koagulaza 2. Najčešći uzročnici urinarnih infekcija su: 1. M-proteina ćelijskog zida 3. Clostridium botulinum 3. koagulaza Staphylococcus aureus_____________ 2. Antonov očni ogled Lysteria monocytogenes________ 22. Mycobacterium leprae 23. Pseudomonas aeruginosa. (grupa D . hijalirunidaza 5. eritrogeni toxin 3. Elekov test Corynebacterium diphtheria_____ 4. CAMP Streptococcus galactiae (grupa B)_____ 5. intracelularni paraziti 5. streptolizina 17.bacitracin Streptococcus pyogenes (grupa A) 2. Neisseria meningitidis 18.

5 26. Interferon α mogu stvarati sljedeće ćelije: 9 . sporogeni kokobacili 3. Proteus mirabilis 24. Mycobacterium scrofulaceum 4. Specifični serološki testovi za dokazivanje Treponeme palidum su: 1. Koji od navedenih mikroorganizama uzrokuje upalu limfnih čvorova vrata: 1. Nalaz IgM antitijela protiv nekog patogena u serumu djece starije od 12 mjeseci znači: 1. Vi-antigen 3.eritrocita i gram negativnih lagano savijenih štapića u obliku slova S karakterističan je za : 1. izaziva veliki kašalj 5. za kultivisanje zahtjevaju X i V faktor rasta 28. enteocolitis izazvan sa Campylobacter jejuni 5. R-antigen 4. mali gram negativni bacili 2. enteocolitis izazvan sa Salmonella enteridis 3. DA NE 0. kultiviše se na specijalnoj podlozi (Bordet-Gengou) 29. Nalaz u mikroskopskom preparatu stolice mase polimorfonuklearnih leukocita. Bakterije uzrokuju serozni meningitis.5. Test pasivne hemaglutinacije (TPHA) 5. Clostridium dificile 27. Haemophilus influenzae je bakterija sa sljedećim karakteristikama: 1. nasljedjena antitijela od majke 3. Kod Salmonella se mogu naći slijedeći antigeni: 1. mogu se kultivisati i na čokoladnom agaru 5. Nelson-Mayer-ov test imobilizacije 4. enterocolitis izazvan sa Shigella disenteriae 2. za kultivisanje trebaju faktore rasta X i V 2. po gramu se boje gram negativno i bipolarno 3. infekciju u davnoj prošlosti 5. pasivnu imunizaciju 32. akutnu infekciju 1 4. O-antigen 2. Mycobacterium tuberculosis 3. Bordetella pertusis ima slijedeće karakteristike: 1. FTA-ABS test (Fluorescentni test) 30. enterocolitis izazvan sa Candida albicans 1 4. VDRL 2. H-antigen 1 2 2 2 1 31. Yersinia enterocolitica 2. pokazuje fenomen satelitizma 4. striktni anaerob 4. Francisella tularensis 5. hroničnu infekciju sa patogenom 2. Kolmerova reakcija 3. hemoragični enterocolitis nebakterijske etiologije 25.

endotelne ćelije 2. IgE 36. fibroblasti 1 33. IgG 4. epitelne ćelije 5. edem-edemska tečnost se nakuplja u području povrede. Kroz placentarnu membranu ne prolaze : 1. gutanje mikroorganizama od strane fagocita i započinje proces INTRACELULARNE DIGESTIJE 5.5 38. a onda migriraju ka iritanu 4. U primarne limfoidne organe spadaju: 1. veliki mononuklearni makrofagi migrirajuu žarište i fagocitiraju leukocitarni debris i mikroorganizmi stvaraju uslove za povlačenje lokalnog inflamatornoog procesa 1 34. Atopija je genetski uvjetovana sklonost stvaranja visokog nivoa IgE antitijela protiv jednog ili više ubikvitarnih antigena povezana sa pojavom bolesti uzrokovanih tim antigenima.5 0. ograničavajući širenje mikroorganizama 3. a fibrin stvara mrežu i zatvara limfne sudove.5 0. Limfoidnom tkivu mukoza 1 0. Limfoidno tkivo mukoza 37.1. Da Ne 0.5 10 . Limfnim čvorovima 4. leukociti 3. crvenilo-rubar (zbog lokalne dilatacije kapilara) 2. Sazrijevanje T limfocita se vrši u: 1. toksoida 3. IgD 5. Koštanoj srži 3. antitoksičnog seruma 35. Koštana srž 4. Jetra 5. Navedi 5 efekata koji se javljaju nakon aktivacije komplementa (funkcije komplementa u imunom odgovoru): 1. atenuiranih mikroorganizama 2. Timus 2. IgA 2. Pasivna imunizacija se vrši davanjem: 1. specifičnih imunoglobulina 4. IgM 3. Slezina 3. T limfociti 4. Timusu 2. polimorfnonuklearni leukociti u kapilarama adheziraju za zidd kapilara.

Ćelijski zid nemaju: 1. Leptospira interrogans 3. sarcine ako su u grupi od osam 4. štiti baktrijsku ćeliju od dejstva fagocita 3. bakterije mogu živjeti dugo bez ćelijskog zida u pogodnim uslovima 5. integritet ćelijskog zida nije bitan za život bakterijske ćelije ukoliko. obezbjedjuje i čuva oblik baktrijske ćelije 3. U eukariote spadaju: 2. virusi 2. Karaktristike ćelijskog zida: 1.1. štiti bakterijsku ćeliju od mehaničkih oštećenja 2. mikroorganizmi koji se razmnožavaju pupljenjem 4. gljive 4. Mycoplasma 5. bakterije 3. prokarioti 2.Mycobacterium bovis 2. protozoe 5. Funkcija kapsule je da: 1. protozoe 5. Corynebacterium diphteriae 4. je intaktna citoplazmatska memrana 4. reguliše transport hranljivih supstanci u bakteriju kao semipermeabilna memrana 5. Bakterije su: 1. u ćelijskom zidu nalaze se H antigeni 3. imaju diploidan broj hromosoma 5. koki 11 . štiti bakterisku ćeliju od dejstva antibiotika 5. nematode 3. Funkcija ćelijskog zida je da: 1. ćelijski zid obezbjedjuje turgor i oblik bakterijskoj ćeliji 2. L-oblici bakterija 5. reguliše transport Na i K jona 4. sprečava prodor antibiotika i hemioterapeutika do mjesta njihovog djelovanja 8. deblji ćelijski zid imaju Gram pozitivne bakterije 7. gljive 4. eukarioti 3. rikecije 2. U prokariote spadaju: 1. podstiče stvaranje antitijela u inficiranom organizmu 4. štiti bakterije od dejstva fagocita 2. stimuliše imuni odgovor u inficiranom organizmu 6. virusi 3. Spore mogu stvarati: 1.

acidoalkohol rezistentni bacili 5.Bakteriofagi su : 1. virusi koji parazitiraju u bakterijama 4.specijalno bojenje 3. sintetski produkti bakterija 12 . modifikaciju 2.cilije 3.složeno bojenje 13. klostridije 9. manje su otporni prema dejstvu fizičkih faktora od vegetativnih oblika 4. Modifikacije su: 1.2.fimbrije 2. reverzibilne promjene 4. istovremeno obje promjene 4. otporni prema dezinfekcionom sredstvu 3. ne zahvataju sve bakterijske ćelije iste populacije odjednom 3. nasljedne promjene 5.jednostavno bojenje 2. Pogrešno vezivanje baza u DNA izazvaće kod bakterija: 1. promjene koje nastaju u fenotipu 2.fimbrije 2. Pokretljivost bakterija omogućavaju: 1.selektivno bojenje za bacile i koke 5.pili 4. nastaju delecijom dijelova DNA sa hromosoma 14. stvaraju se u povoljnim uslovima 5. Bojenje po gramu predstavlja: 1. aerobni bacili 3. su otporni prema sasušenju 2. reverzibilnu promjenu 5. Sporogeni oblici bakterija: 1.bipolarna politriha 12.flagele 5. mutaciju 3. Adheziju bakterijama omogućavaju: 1. nasljednu promjenu 15. bakterije koje žive u virusima 2.monopolarna monotriha 4.diferencijalno bojenje 4.cilije 11. omogućavaju preživljavanje bakterijama u nepovoljnim uslovima 10. anaerobni bacili 4. ćelije koje vrše fagocitozu bakterija 3.flagele 3.aksijalni filamenti 5.

imunodifuzijom 5. vakcine 3. dezinfekcija 3. proces kojim se ubijaju svi živi mikroorganizmi bez obzira na njihovu patogenost 2. sladnom agaru 5. metodom precipitacije u gelu 29. Muller -Hinton agaru 20. proces kojim se ubijaju samo sporogeni oblici bakterija 5.Streptococcus pneumoniae 2. antibiotici 2. Ispitivanje osjetljivosti bakterija u in vitro uslovima može se izvesti: 1. hemioterapeutici 2. Fenomen hemolize dokazujemo na: 1. proces kojim se ubijaju samo patogeni mikroorganizmi 3. ne postoje takva sredstva 18. hemioterapeutici 4. dilucionim metodom 4.Staphylococcus aureus 13 . Antimikrobna sredstva koja služe za liječenje i sprečavanje zaraznih oboljenja i dobivaju se sintetskim putem nazivaju se: 1. sterilizacija 2. Sterilizacija je: 1. postupak ubijanja svih mikroorganizama u čovjekoj okolini ili na površini kože i sluzokože čovjeka 3. endo agaru 2. Dezinfekcija je: 1. antiseptici 4. postupak ubijanja svih patogenih mikroorganizama 2.16. vakcine 17. postupak koji se vrši fizičkim sredstvima 22.alfa hemolitički streptokok 3. antisepsa 23. asepsa 5. proces kojim se ubijaju samo patogeni mikroorganizmi dejstvom fizičkih sredstava 4. disk inhibicionim metodom 2. pasterizacija i tindalizacija kada se koristi vlažna toplota ispod 100 C 21. Primjena fizičkih sredstava u cilju uništavanja vegetativnih i sporogenih oblika mikroorganizama naziva se: 1. deratizacija 4. antibiotici 5. disk difuzioni metodom 3. Toksični šok sindrom izaziva: 1. dezinficijensi 3. krvnom agaru 4. antiseptici 5. SS agaru 3. Antimikrobna jedinjenja koja služe za liječenje i sprečavanje zaraznih oboljenja i dobijaju se iz mikroorganizama nazivaju se: 1.

nasljedjena antitijela od majke 3. zaštitu od ponovne infekcije sa Cl. Staphylococcus aureus je visoko otporan prema visokim koncentracijama: 1.Reakcija indirektne aglutinacije 5.šećera 3. koagulaza 2.fenola 4.tetani 4. Koje od navedenih oboljenja praćenih osipom po koži nije uzrokovano bakterijama: 1. hemolizin 4.Većina bakterija iz porodice Enterobacteriaceae su : 1.intracelularni paraziti 5.pasivnu imunizaciju 29.soli 2.žući 5.VDRL 2. aktivnu zaštitu 2. proteaza 31.morbili 2.obligatni patogeni 2.apatogeni 27.šarlah 3.sifilis 5.krezola 25.Clostridium tetani 24. imunizaciju kojom se stvaraju antisporogena antitijela 30. kolagenaza 3.Reakcija direktne aglutinacije 28.pjegavi tifus 26. Koji od navedenih mikroorganizama uzrokuje meningitis: 1.akutnu infekciju 4.beta hemolitički streotokok grupe B 14 .hroničnu infekciju sa patogenom 2.infekciju u davnoj prošlosti 5. pasivnu zaštitu 3.beta hemolitički streptokok grupe B 5.Widalova reakcija 4. Davanje tetanusnog toksoida predstavlja: 1. sterptokinaza 5. Bakterijski enzim koji vrši razgradnju krvnog ugruška naziva se: 1. Nalaz IgM antitijela protiv nekog patogena u serumu djece starije od 12 mjeseci znači: 1.Weil-Felixova reakcija 3.4.oportunisti 4. Za serološku dijagnozu abdominalnog tifusa koristi se: 1. zaštitu od nastanaka botulizma 5.saprofiti 3.rubela 4.

Svi patogeni mikroorganizmi su ujedno i virulentni. Seksualno prenosive bolesti se ne mogu manifestovati na drugim organima osim polnih. spiralne (SPIROHETE) 4. stacionarna faza 4. Navedi 3 osnovne ovojnice bakterijske ćelije 1. 38. Endo agar nije diferencijalna podloga. 39. ćelijski zid 34.Corynebacterium diphteriae 3. Navedi 3 moguća položaja spore u bakterijskoj ćeliji: 1.od genicijanna violet. Bojenjem po Gramu gram + bakterije dobijaju biju od karbol fuksina . Biohemijske podloge su podloge u kojima dokazujemo aktivnost bakterijskih enzima.2. štapićaste (BACILI) 3. kapsula 2.tbc 5. 41. Ziehl-neelsen bojenje služi zabojenje acidoalkohol rezistentnih bacila. nepravilini oblici bakterija 33. subterminalno 35.Leishmania 37. faza eksponencijalnog rasta 3.Entameba 4. a gram-.Listeria monocytogenes 4. Navedi 4 faze razmnožavanja bakterija: 1.Listeria 3. centralno 2. 44.Balantidium 5. faza pritajenog rasta (LAG – faza) 2. DA 43. faza odumiranja ili smrti 36. citoplazmatska membrana 3.Trichinella 2. DA DA . terminalno 3.M. 40. DA DA DA DA DA NE NE NE NE NE NE NE NE 15 42. Krvni agar je osjetljiva i selektivna podloga. Dopiši drugi dio u imenu organizma: 1. Navedi 4 osnovna oblika bakterija: 1. lopataste bakterije (KOKE) 2. Selektivne podloge su takve podloge koje omogućavaju porast jedne vrste bakterija a inhibiraju rast drugih.Leptospira biflexa 32.

Proteus mirabilis 48.tbc 2. Fermentacija je metabolizam koji proizvodi energiju u kome organska jedinjenja služe kao davaoci i primaoci elektrona. Pseudomonas aeruginosa 4. nijedan 50. T helper lymfociti 4.faktor agregacije trombocita 51.45.D i K 5. trombociti 2.Taenia saginata 4. Staphylococcus aureus 2.cord faktor 3. Salmonella 4.-----------------------------------2. M.Balantidium coli 5. nijedna od navedenih 49. Koji mikroorganizam se može izolovati iz sadržaja želuca i bioptičkog materijala istog: 1.Balantidium colli 5.------------------------------------ DA NE 47.kolonostimulirajući faktor 5. plazma ćelije 3.faktor aktivacije monocita 4.Shigella 3. 46. Interferone mogu stvarati sljedeće ćelije: 1.-----------------------------------3. Koji od navedenih mikroorganizama uzrokuje dizenterični sindrom: 1.Clostridium perfrigens 52. bazofilni leukociti 5. limfociti 16 .Trichinella spiralis 3. Koje od navedenih ćelija stvaraju antitijela: 1. Urin za bakteriološki pregled može se dobiti: 1. Helicobacter pylori 5.Brucella 53.Salmonella 4. Chkamydia trachomatis tipovi L. Jedenjem svinjskog mesa čovjek se može zaraziti sa: 1. U virulentnih sojeva Mycobacterium tuberculosis nadjen je sljedeći faktor: 1. Neisseria gonorrhoeae 3. monociti poslije stimulacije sa antigenom 2. leukociti 3.Entameba coli 2. Campylobacter 3. Najčešći uzročnici urinarnih infekcija nastalih poslije kateterizacije i cistoskopije su: 1.faktor inhibicije migracije leukocita 2.Echinococcus 2.

extrahromosomski dijelovi DNA 5.DNA genoma bakterije 4.striktni anaerob 4.samo serološki jer se Legionella ne može kultivisati in vitro uslovima 5.antigeni 17 DA NE .dobro rastu na krvnom agaru 4. Sintezu enterotoxina E. somatski O-antigeni 2.kultiviše se na specijalnoj podlozi po Claubergu 60.4.plazmid 3.beta phag 2. fibroblasti 54. 58. reakciju precipitacije 2.direktnim dokazivanjem uzročnika u likvoru 2. Kod Salmonella se mogu naći sljedeći antigeni: 1.sporogeni kokobacili 3.mitohondrijalna DNA 62.na preparatu iz likvora ispoljavaju pleomorfizam 59.coli kodira: 1. Bakterije pripadnici roda Klebsiella nisu pokretne 63.mogu se kultivisati i na čokoladnom agaru 5. 56.po gramu se boje gram negativno i bipolarno 3. reakciju u kojoj dolazi do lize ćelije koja sadrži antigen 55. epitelne ćelije 5. Pasivna zaštita djeteta dobi dva mjeseca koje se hrani majčinim mlijekom postiže se majčinim imunoglobulinima klase __IgA__________________________________________. reakciju u kojoj antitijela koja se vezuju sa antigenom pripadaju klasi IgM i IgG imuniglobulina 5. hemaglutinacijski test 4.mali gram negativni bacili 2.dokazivanjem antigena Legionellae u urinu i sputumu ELISA metodom 4. Mikrobiološka dijagnoza kod oboljenja koja izaziva Legionella pneumophilla postavlja se: 1. Infekcija sa uzročnikom lajmske bolesti nastaje -----------------------------------------------------(kako). Antitijela koja spečavaju nastanak infekcije preko mukoznih membrana blokiranjem mikroorganizama na mjestu njihovog ulaza pripadaju klasi ____IgM___________. Vi .izaziva magareći kašalj (veliki kašalj) 5.dokazivanjem uzročnika u bolesničkom materijalu metodom direktne imunoflorescencije 3. 57. Reakcija izmedju antitijela i korpuskularnog antigena predstavlja: 1. Bordetella pertusis ima sljedeće karakteristike: 1. Haemophilus influenzae je bakterija sa sljedećim karakteristikama: 1.za kultivisanj trebaju faktore rasta X i V 2.serološkim testom dokazivanja antitijela u serumu metodom direktne imunoflorescencije 61. flagelarni H-antigeni 3. latex aglutinacijski test 3.

Za reakciju aglutinacije potrebne su najmanje dvije molekule klase ---------. Lizogenska konverzija koja se javlja kod Salmonella je uzrokovana mutacijom.Borelia 68. DA NE DA NE 65. Za odredjivanje patogenosti izolovanog soja Corynebacterium diphteriae koristi se: 1. IgE se veže na memrane krvnih bazofila i tkivnih mast ćelija preko ---------------.Leptospira 3.Listeria monocytogenes 3.reakcija direktne aglutinacije 70. Mikroskopiranje u tamnom polju koristi se za detekciju: 1.Elekov test 3. sudjeluje u tipu ------------. Na osnovu pregleda mikroskopskog preparata sedimenta likvora obojenog po Gramu na osnovu morfologije bakterija.veterinari 3.Dickov test 5.Widalova reakcija 2.rudari 2. 66.imunoglobulina ili jedna molekula klse -----------.oboljenja.Virusa 5. njihovog rasporeda i načina bojenja mogao bi se izdati preliminarni nalaz o vjerovatnom uzročniku izuzev: 1.Reakcija precipitacije 67.Mycobacterium tuberculosis 4. 18 .Test imunoflorescencije 4.Shikov test 2.radnici u klaonicama 71.izolacija Brucella iz seruma na odgovarajućim hranilištima 4.šumski radnici 5. Za serološku dijagnozu bruceloze koristi se : 1.Candida 5.receceptora. i učestvuje u odbrani kod -------------------------.Wrightova reakcija 5.Streptococcus pneuminiae 2.oboljenja.reakcije preosjetljivosti i nalazi se povišen u serumu kod ----------------------------------.Treponema 4.Brucela 2.reakcija indirektne aglutinacije 3. nalazi se u serumu u vrlo ----------------koncentraciji.imunoglobulina.radnici u poljima 4.Escherichia coli 69. Flagelarni antigeni Salmonella su grupno specifični antigeni. 72.Infekcije sa bakterijama pripadnicima roda Brucella javljaju se češće kod ljudi sa slededećim zanimanjem: 1.64.

2. Ćelijski zid imaju: 1.archebacteriae 5.Staphylococcus pyogenes Broj bodova 0.bakterije 3.IgG 4.Bakterije 2.5 0.samo IgM i IgD mogu da aktiviraju ili vezuju komplement što predstavlja KLASIČNI PUT (kompleks Ag i At) .73.parazite 2.Mycoplasme 5. . Industrijska mikrobiologija proučava: 1.Virusi 4. Funkcije antigen prezentirajućih ćelija imaju: 1.IgE 6. a po čemu su slični klasični i alternativni put aktivacije komplementa.B limfociti 3.0 19 .5 1. Signifikantan broj bakterija u jednom mililitru urina koji govori u prilog uroinfekciji je više od ------------------------------.gljive 4.T limfociti 2. Membran vezani imunoglobulini ispoljeni na zrelim B lymfocitima pripadaju sljedećoj klasi imunoglobulina: 1. citoplazmu 5.dendritične ćelije 5. 75. Sve bakterije imaju: 1.Gljive 3..L-oblici bakterija 4.složena hemijska jedninjenja (endotoksini) i paraziti aktiviraju komplement ALTERNATIVNIM PUTEM 76.IgD 5.makrofagi 4.Acetobacter sp.Langerhansove ćelije 1. hromozom 3. flagele 2.viruse 2. Objasni po čemu se razlikuju.IgA 2.IgA i IgD 74.IgM 3. citoplazmatsku membranu 4. ćelijski zid 3. Po Gramu se boje negativno: 1.

Virusi su : 1.3.Saccharomyces sp. Fototrofi.Streptococcus α-haemolyticus 5.0 1.Salmonella sp.Neufeldovim fenomenom bubrenja 6. 11.Candida tropicalis 5. Kolonije metalnog sjaja na Endo agaru daje: 1.Clostridium acetobutylicum 3.. Na krvnom agaru se mogu diferencirati: 1. Metabolički proces proizvodnje energije u kojem je neko organsko ili neorgansko jedinjenje davalac elektrona a krajnji primalac elektrona je neko spoljnje neorgansko jedinjenje.0 1.0 12.Escherichia coli 2. 2. Aerobna respiracija je: 1.0 20 .Bacillus anthracis.virusi se razmnožavaju u živim ćelijama. Metienskim plavim a nakon toga Karbol fuksinom 4. 2.0 1. Različito pigmentisane kolonije 10.Listeria monocytogenes 5. R i S kolonije 5. Karbol fuksinom. 1.. 3. Kapsula bakterija se ne može prikazati: 1.Serrattia marcescens 4. Mikroorganizmi mogu prema mehanizmu stvaranja energije biti: 1.0 1. 9.Saccharomyces cerivisiae 4.Staphylococcus aureus. 5. Chemolitotrofi. Metabolički proces gdje je krajnji primalac elektrona molekularni O2 vazduha.Acetobacter aceticus 8.0 1.0 1.bojenjem po Neisseru 5.0 2. Kolonije laktoza pozitivnih i laktoza negativnih mikroorganizama 4. 4.bojenjem tušem po Burriu 4. 2. Alfa hemolizu na krvnom agaru oko kolonija daju: 1. Chemoorganotrofi. Po Gramu se napravljeni i fiksirani preparat boji: 1. jednoćelijski mikroorganizmi 2.najsitniji mikroorganizmi koji imaju DNK ili RNK 3. Karbol fuksinom a nakon toga jodnom tinkturom 3.Listeria monocytogenes. odbojava kiselim alkoholom pa metilenskim plavilom 7. 1. Kolonije nehemolitičkih i hemolitičkih bakterija 2. Chemotrofi.bojenjem po Giemsi 3. Karbol fuksinom a nakon toga Metilenskim plavilom 2. Kolonije alfa hemolitičkih i beta hemolitičkih mikroorganizama 3.virusi su mikroorganizmi koji žive unutar ćelija 4.bojenjem po Ziehl-Neelsenu 2. 3. Fotoorganotrofi. Fotolitotrofi.

18. 1. Metabolički proces dobivanja energije u kojem organska jedinjenja služe kao davaoci i primaoci elektrona. 2.0 1. 5. Clostridije su: 1. Mycobacteriae. Dokazivanje prisustva Escherichiae coli u vodi. Luče jake egzotoksine. Staphylococcus citerus 17. Salmonellae. Formiraju spore. Prema krajanjem produktu koji se stvara 16. Supstancije koje učestvuju u metabolizmu a pri tome se ne troše niti mijenjaju. 3. Obrasli peritrihijalnim flagelama. 21. Metabolički proces dobivanja energije u kojem organska jedinjenja služe kao davaoci a neorganska kao primaoci elektrona. 2.0 1. Produkt Escherichiae coli. Fermentacija je: 1. 3. Imaju značaj u aceto-butanonskom vrenju. Eikmanov test se koristi za: 1. Dokazivanje prisustva Escherichiae coli fekalnog porijekla u vodi. 2. Među Samonelama postoji preko 2000 serotipova. Metabolički proces dobivanja energije u kojem neorganska jedinjenja služe kao davaoci i primaoci elektrona. Salmonellae su: 1. Staphylococcus albus 3. 4.0 1. Staphylococcus aureus 2.0 1. 15.Rod Staphylococcus obuhvata: 1. 3.0 14. 2. Enzimi se dijele: 1. Staphylococcus aureus. 4. Supstancije koje učestvuju u metabolizmu a pri tome se troše i ne mijenjaju. Produkt Streptococcus faecalis. Pokretni mikroorganizmi. Anaerobni su. 3.0 1. 1. Supstancije koje učestvuju u metabolizmu a pri tome se troše i mijenjaju. Enterotoksin je: 1._ Prema mehanizmu djejstva 2. Sacharomycetae. Dokazivanje prisustva Escherichiae coli u mlijeku. Produkt Staphylococcus aureus. 2. 5. 3. 3.0 1. 2. 1. Alimentarne toksinfekcije mogu da izazovu: 1. 20. Gram negativni štapićasti mikroorganizmi. 4._ Prema supstratu na koji djeluju 3.0 1. 19. Gram pozitivni štapićasti mikroorganizmi. Enzimi mikroorganizama su: 1. 3.5 21 . Escherichia coli. 2. Salmonellae nemaju kapsulu.13.

0 1. 3. 2. Prenošenje gena se može izvršiti: 1.Streptococcus lactis: 1.Pripada familiji Micrococcaceae 2.Pripada rodu Bacillus. Termoplasma acidophylum 3. 24.To su gram pozitivni.Koristi se kao starter za proizvodnju mliječne kiseline.22. Pyrobaculum islandicum. 3.Vrši proteolizu i upotrebljava se kao starter za proizvodnju švajcarskog sira. 2. Transdukcijom 1. 2.0 22 . Micrococcus auranticus: 1. 2. 26. 3.0 2. Pripada rodu Streptococcus. 2. većinom.Termofilne bakterije su: 1. Konjugacijom.Koristi se za proizvodnju kiselog miljeka. Transformacijom. 3. pokretni štapići.5 1. Lactobacillus bulgaricum: 1. 23.To su gram negativne koke.Streptococcus thermophilus: 1.0 1. Koristi se za stvaranje mliječne kiseline iz mlijeka. Pripada rodu Streptococcus. 3. To su gram pozitivne koke koje se rasporedjuju u vidu grozdova. To su gram pozitivne koke koje se rasporedjuju u vidu grozdova.0 1. Pyroductum ocultum 27. 25.

Trichinella spiralis 3. mikologija. Babesia sp.Hymenolepis nana 5. Geotrichum.Aspergillus flavus 4. Traženjem cista jednom od flotacionih metoda 3. Insekti.Taenia solium 4. Konzumiranjem svinjskog mesa čovjek se može zaraziti sa: 1. Malassesia spp. 3.Echinococcus multilocularis 2.Gljive čiji je predstavnik Cryptococcus neoformans 23 .Fuzarium spp. Lishmania donovani 1.Trichinella spiralis 3. Mikroskopskim pregledom nativnog preparata stolice 2. Plasmodium malariae 2. koji uzrokuje jako oštećenje bubrega. pauci.Entameba hystolitica 2. Koji od navedenih mikroorganizama uzrokuje dizenterični sindrom: 1. 2.Fasciola hepatica 3. 2.Fasciola hepatica 4.Penicillium spp. je produkt kojeg stvara: 1.Yersinia enterocolitica 4. U eritrocitima parazitira slijedeći parazit: 1. 3.Clostridium dificilae 5. Sporotrichium. Epidermophyton. Koji od navedenih parazita je trematoda: 1. Kultivisanjem na podlozi po Reesu 7. Cladopsorium.Dicrocelium lanceolatum 2.Cladosporium spp.Rhizopus sp.Histoplasma.Shigella shigae 3.Trychopyton.Cysticercus celulosae* 6. 4. Ochratoksin. 8. 4.MIKROBIOLOGIJA 1. dlaci i noktima 5. Dermatofiti su : 1. šugarci nazivaju se jednim imenom ---arthropoda-------------6. krpelji.Campylobacter coli 5. virusologija) 2. Microsporum.Gljive koje parazitiraju na koži..Candida.Schisostoma haematobium II dio (parazitologija. 5..Brucella suis 5. Parazitološka dijagnoza balantidiaze postavlja se : 1.

sputuma* 3. Spore koje nastaju iz pucanjem sporangiofora nazivaju se: ______sporangiospore____________________________________ a ove spore posjeduju slijedeće gljive (Nabroj) Mucor.u ćelijama embrionalnih tkiva 14.PCR (Plymerase chain reaction) – lančana reakcija polimeraze 2.stolice 5. Virusi se mogu kultivisati: 1.ELISA 5. Nabroji najmanje 3 vrste mikotoksina i gljive koje ih stvaraju: ___aflatoxin-Aspergillus flavus__________________________ ___ochratoxin-Aspergillus ochraceus_____________________ ___rubrotoxin B –Penicillium rubrum i P.purpurogenum______ ___gliotoxin.Aspergillus fumigatus______________________ 12.Hystoplasma capsulatum 13.HIV 2. oospore. Elektronsko mikroskopski pregled pri sumnji na viruse koristi se za pregled: 1.Hepatitis B virus 4.Herpes virusi 15.Hepatitis C virus 3.9.krvi* 2. CD2 receptore 24 .sadržaja vezikula i krusta 18. Rhizopus. Da 2.u glukoznom bujonu 4.reakcija inhibicije hemaglutinacije 3. Koji se od navedenih virusa mogu prenijeti seksualnim putem: 1.antitijela za Francisella tularensis 17.antitijela za Toxoplasma gondii 5. U dijagnostici virusnih oboljenja koristi se: 1. Ne 10. Kod djeteta koje ima visoku temperaturu i osip po koži tražiće se pregled na: 1.antitijela za virus morbila 2. Coccidiodis immitis_____________________________ 11.Paul-Bunellov test 4.Paracoccidioides brasiliensis 3.antitijela za EB virus 3.u neoplodjenim kokošijim jajima 3. Bazidiospore.u eksperimentalnim životinjama 2.test neutralizacije 16. HIV se u inficiranim organizmu veže za: 1.u kulturi ćelija 5.strugotine konjunktive 4.Coccidioides immitis 2. zygospore i ascospore su seksualne spore gljiva: 1. Sistemno gljivično oboljenje izaziva: 1.

Uzročnici sistemnih mikoza su: 1.nasljedjena antitijela od majke 3.Flavivirusi (koji virus.smanjene funkcije T limfocita 24.Prioni* 2.Trichophyton 4.infekciju u davnoj prošlosti 5.Cryptococcus neoformans 25.2.Epidermophyton flocossum 4.napiši)_____ HAV___________________ 2.smanjenja antigen prezenturajućih ćelija 5.Hepadnaviride* 20.Candida albicans 5.pasivnu imunizaciju 23.hroničnu infekciju sa patogenom 2. Imunodeficijentnost koja se razvija kod inficiranih sa HIV-om nastaje zbog: 1.smanjenja plazma ćelija i smanjenog stvaranja antitijela 4.Hepadna virusi (koji virus.Varicella-zoster virus-periferni nervi 5. CD4 receptore 4.Coccidioides immitis* 26.smanjenja broja B limfocita 2. Nalaz IgM antitijela protiv nekog patogena u serumu djece mladje od 12 mjeseci znači: 1. T limfocite 19.napiši)___________HDV___________________ 5.napiši)_________ HEV___________________ 21. Članovi skupine Hepatitis virusa pripadaju: 1.HGV____________ 4. Dermatofiti su : 1.Picorna virusima (koji virus.napiši)__________ HCV__.Viroidima (koji virus.Coxsackie virusi* 4. Oboljenja centralnog nervnog sistema mogu izazvati: 1. Microsporum canis je: 1.Rabdovirusi* 3. granulocite 5.Flaviviridae 2.Epydermophyton 2.napiši)______ HBV___________________ 3.Candida albicans 5.akutnu infekciju 4.smanjenja broja T limfocita 3.Microsporum 3.Pripadnici Enterovirusa 22.Calcivirusi (koji virus. CD3 receptore 3. Hepatitis C virus spada u porodicu: 1.Malesessia furfur 2.Histoplasma capsulatum* 3.zoofilan 25 .

i u njih spadaju ----basidiospore. ascospore. blastospore. stolici –cisticni oblik (formirana stolica) ili trofoziot (tecna stolica)-----b. Virusi se mogu kultivisati: 1.Hepatitis B virus 4. Spore koje nastaju iz posebnih izdanaka hifa sporofora nazivaju se ---savrseni reproduktivni organi---. aleurospore. sporangiospore. zygospore. duodenalnom soku ----metacisticki mladi trofozioti-----------32. duodenalnom soku --trofoziot------------------------------c.u kulturi tkiva 36.Neisseria gonorrhoeae 2.Aspergillus flavus 30. ---------------------------------------------29.Hepatitis C virus 3. u tečnoj stolici----------trofozoit-----------------------------------3. chlamidospore. krvi ----------nema--------------------------------------------31. Slijedeći oblici Entamoebae histolyticae nalaze se u oboljelih u: 1.u glukoznom bujonu 4.Chlamydia 5. hepatocitima čovjeka 3. Mikotoksine produkuju: 1.Penicillium rubrum 4.Izolacija virusa na oplodjenim kokošijim jajima 2. Koji se od navedenih mikroorganizama mogu prenijeti seksualnim putem: 1. Pekutano.u kulturi ćelija 5.u neoplodjenim kokošijim jajima 3.u eksperimentalnim životinjama 2.2.geofilan 3. eritrocitima čovjeka 2.antropofilan 27.Haemophilus ducreyi 37. Aseksualne spore koje izrastaju direktno iz hifa nazivaju se ----nesavrseni reproduktivni organi------------------i u njih se ubrajaju ----artrospore(talospore). Nespolni ciklus razvoja plazmodijuma odvija se u: 1. kontaktom kože sa filariformnom larvom* 35.ELISA 26 3. Metod izbora za dokazivanje Enterobius vermucularis je preanalni otisak DA NE 34. U dijagnostici virusnih oboljenja koriste se: 1. Slijedeći oblici Giardia lamblia nalaze se u oboljelih u: a.pljuvačnim žlijezdama komaraca 33.Aspergillus fumigatus 2. Konzumacijom zaražene hrane 2. Infestacija čovjeka sa Strongiloides stercoralis se odigrava: 1. konidiospore--------------------------------------------------------28. u formiranoj stolici ---ciste----------------------------------------2.Cladosporium .

antitijela za Epstein-Barr virus 3.hroničnu infekciju sa patogenom 2. Kod djeteta koje ima visoku temperaturu.antitijela za Toxoplasmu gondii 5.antitijela za virus morbila 2.smanjenja broja plazma ćelija i smanjenog stvaranja antitijela 4.Test inhibicije hemaglutinacije 38.Paul-Bunellov test* 4.smanjenja broja B limfocita 2. Za dokazivanje akutne virusne infekcije serološkim metodama značajan je: 1.Test neutralizacije virusa 4.Enterovirusi 2.dvostruki porast titra antitijela u parnim serumima 3.gljive čiji je predstavnik Cryptococcus neoformans 45.Hepadna virusi 43.3. Retrovirusi 3.pasivnu imunizaciju 41.pad titra antitijela u parnim serumima 2.glive koje parazitiraju na koži.Picorna virusi 4. Dermatofiti su : 1.gljive koje izazivaju sistemska oboljenja 4. uvećane limfne čvorove i povećan broj monocita (sumnja na infektivnu mononukleozu) tražiće se pregled: 1.dlaci i noktima 5. pericarditis i endocarditis mogu izazvati: 1.Varicella-zoster virus* 5.nalaz IgM* 5.smanjene funkcije T limfocita* 42. U skupinu RNA virusa spadaju: 1. Nalaz IgM antitijela protiv nekog patogena u serumu djece starije od 12 mjeseci znači: 1.smanjenja broja T limfocita* 3.smanjenja broja antigen prezenturajućih ćelija* 5. Uzročnici sistemnih mikoza su: 27 .HIV 44.akutnu infekciju 4. Herpes virusi 2. Imunodeficijentnost koja se razvija kod inficiranih sa HIV-om nastaje zbog: 1.infekciju u davnoj prošlosti 5.Coxsackie virusi* 4. Oboljenja srca kao što su miokarditis.nasljedjena antitijela od majke 3.četvorostruki porast titra antitijela u parnim serumima 4.nalaz IgG antitijela 40.antitijela za Francisellu tularensis 39.Respiratorni sincicijalni virus 3.Direktna imunoflorescencija 4.gljive koje parazitiraju samo na životinjama 3.bakterije koje izazivaju dermatomikoze 2.

Cestode su valjkasti crvi.Epidermophyton flocossum 4. Materijal pogodan za elektronsko mikroskopski pregled pri sumnji na virusne infekcije je: 1. Imunodeficijentnost koja se razvija kod inficiranih sa HIV-om nastaje zbog: 1.1.Malesessia furfur 2. 56.sadržaj vezikula i krusta 50.Giardia lamblia-intestinalna protozoa 2.smanjenja broja plazma ćelija i smanjenog stvaranja antitijela 4.Clostridium tetani 2. Virusi se u in vitro uslovima mogu kultivisati: 1.smanjene funkcije T lymfocita 51.krvni i tkivni flagelat 47. Trovanje hranom mogu izazvati: 1. duodenalnom soku ----------------------------c. stolici --------------------------------------------b.stolica 5. Sljedeći oblici Giardia lamblia nalaze se u oboljelih u: a.u kulturi ćelija 5.Trichuris trichiura 3.Plasmodium vivax. u tečnoj stolici ------------------------------------54.krv 2.u oplodjenim kokošijim jajima 3.Salmonella 5.u eksperimentalnim životinjama 2.smanjenja broja T lymfocita 3. ___ DA DA NE NE 28 .u ćelijama embrionalnih tkiva 49. Candida albicans je jedini patogeni predstavnik kvasnica. u formiranoj stolici -------------------------------b.Candida albicans 5.smanjenja broja antigen prezentirajućih ćelija 5.strugotine konjunktive * 4.sputum 3.Coccidioides immitis 46.Clostridium botulinum 3. Koji od navedenih parazita nije nematoda: 1.smanjenja broja B lymfocita 2.Streptococcus beta haemoliticus 48. U nativnom preparatu stolice oboljelih od amebne disenterije mogu se naći: a.u glukoznom bujonu 4.Histoplasma capsulatum 3.Filarija 4.Staphylococcus aureus 4. krvi ----------------------------------------------55.Strongyloides stercoralis 5.

Kod infekcije sa Plasmodium falciparum u razmazu periferne krvi mogu se naći sljedeći razvijni oblici: merozoiti u stadiju prstena i satdiju ameboida( tj. Fasciola hepatica spada u trematode______________________ DA 58.Varicella-zoster virus 5.Coxsackie virusi 4.Echinococcus 2.Hepatitis B virus 2. Razvijni ciklus Plasmodiuma u inficiranom čovjeku odvija se kroz sljedeće faze: merozoiti u stadiju prstena i satdiju ameboida( tj. shizonti. Jedenjem svinjskog mesa čovjek se može zaraziti sa: 1.-----toxoplasma gondii--------------------------3.Aspergillus 4.Picorna virusi 4. gametociti i sporozoit-----------------------------------------------------------------------------------65. gametociti(oblik polumjeseca).Respiratorni sincicijalni virus 3. Meningitis uzrokovan sa virusom je gnojni meningitis. shizonti.trofoziot).Brucella NE 60. ___ DA NE 61. Oboljenja srca kao što su miokarditis. Aseksualne spore koje izrastaju direktno iz hifa nazivaju se __________________ i u njih se ubrajaju ______________________________________________________.Taenia saginata 4. 29 . pericarditis i endocarditis mogu izazvati: 1.Hepatitis G virus 59. Metod direktne imunofluorrescencije se upotrebljava za odredjivanje antitijela na Chlamydiae u serumu. i sporozoi --------------------------------------------68.Balantidium colli 5.Pripadnici Enterovirusa 64.Penicillium 5.a infekcija nastaje ------ubodom komarca iz porodice Anopheles-----------------------------.-----plasmodium----------------------------------66.57.Trichinella spiralis 3.Retrovirusi 3.-----trypanosoma gambiense i rhodesiense--2.Rota virusi 2.trofoziot).Hepatitis Cvirus 3.Hepatitis C virus 62. DA NE 63. Infektivni oblik Plasmodium za čovjeka je ---sporozoit----. Navedi najmanje tri parazita koji mogu biti uzričnici meningoencephalitisa: 1.Herpes virusi 2. Aflatoxin koji uzrokuje jako oštećenje jetre je produkt kojeg stvara: 1. U skupinu DNA virusa spadaju: 1. 67.Hepadna virusi 5.

70. Aspergilus clavatus 3. Ascomycetae 1. Basidiomycetae su: 1.* 2. Basidiomycetae su fitopatogene.______________________________________________ 2.Koriste se za transformaciju Steroida i proizvodnju organskih kiselina. Spore koje nastaju iz posebnih izdanaka hifa sporofora nazivaju se __________ spadaju__________________________________________________________. 2.Aspergillus 4 do 7 dana 3.______________________________________________ 3. Ima ih u prirodi oko 60.* 4. Za dobijanje pekarskog kvaca.______________________________________________ 4.Cryptococcus 7 do 15 dana 71. Deuteromycetae obuhvataju: 1. 78. Za porast kolonija na podlogama navedenih gljiva potrebno je: 1. 72. 75.proizvodjač limunske i glukonske kiseline.Penicillium chrysogenicum – proizvodjač Penicillina. 2 do 3 dana 2.Candida sp.jednoćelijski mikroorganizmi 2. 2.Alternaria solani – uzročnih flekavosti krompira. 3. 2. Sve gljive se prema stvaranju spolnih spora dijele na: 1. Virusi su : 1.000 vrsta. Za dobijenje alkoholnih pića* 76.Trichderma viridae – proizvodjač enzima celulaze.000 vrsta. Saccharomyces cerivisiae se korsti: 1.* 3. 5.Sacharomyce cerivisiae 2 do 4 dana 4.Rhodotorula gracilis – gljiva za sintezu masti. Gljive koje karakterizira stvaranje blastospora.______________________________________________ 73. Phycomyces i Rhizopus.Aspergillus flavus – proizvodjač aflatoksina. Za dobivanje sirćetne kiseline koristi se: 1.69.najsitniji mikroorganizmi koji imaju DNK ili RNK 3. Najvažnije Zygomycetae su: 1. Aspergillus niger 2. Stvaraju ascospore u askusima. 2. Penicillium citrinum* i u njih 30 . 3. Medju njih spada Claviceps purpurea koja proizvodi alkaloide ražene glavnice. 3.Aspergillus niger.virusi se razmnožavaju u živim ćelijama. 6.virusi su mikroorganizmi koji žive unutar ćelija 4.Mucor. Obuhvataju oko 30. 74. 77.Stvaraju beta karotine.Mucor 2 do 4 dana 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful