You are on page 1of 61

CHNG 7: MNG CC BARRETTE

CHNG 7 : MNG CC BARRETTE

7.1. A CHT
7.1.1. Tm tt a cht cng trnh.
Cn c vo kt qu kho st ti cc h khoan, a tng v tr xy
dng cng trnh c phn thnh cc lp sau:
Lp A:
Thnh phn gm ct san lp
Lp 1:
Thnh phn gm: bn st, xm xanh en trng thi chy.
Lp 3A:
Thnh phn gm: ct pha, xm xanh en trng thi do.
Lp ny phn b nh sau:
Lp 3B:
Thnh phn gm: ct pha, xm xanh en trng thi do.
Lp ny phn b nh sau:
Bng 7.1. Bng tm tt cc gi tr a cht dng trong tnh
ton.

2
C(kN/m
)
d
'
(kN/m3
(kN/m3) (kN/m3) TTGH
TTGH TTGH
)
TTGH2
1
1
2
lp 1
14.9
8
5
6.2
6.4
337' 349'
lp
1858 1917
18.5
14.1
8.8
7.1
8
3A
'
'
lp
2223 2235
19.5
15.7
9.8
7.4
8.6
3B
'
'
7.2. GII THIU V CC BARRETTE
Cc barrette l mt loi cc khoan nhi, thi cng bng loi gu
ngom hnh ch nht. Cc barrette thng thng c tit din hnh
ch nht, chiu rng t 0,6m n 1,5m v chiu di t 2,2m n
6,0m. Ngoi ra c th c cc tit din khc nh ch T, ch thp +,
ch I, ch L, ch H,...
Ty theo iu kin a cht cng trnh, ti trng cng trnh m cc
barrette c th c chiu di t vi chc mt n hn mt trm mt.
Cc barrette l mt loi cc khoan nhi nn cng c nhng u,
nhc im nh cc khoan nhi.
Ngoi ra cc barrette cn c cc u im nh sau:
C th thi cng kt hp nhiu dng hnh hc khc nhau nhm t
tit din chu lc ti u, c moment khng un ln theo phng chu
lc.
Sc chu ti ln c v lc dc, lc ct v moment un.
1

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


i vi cc cng trnh c tng hm, phng n mng cc barret
rt thun li thit k kt hp vi tng chn tng hm.
Trnh t thit k v tnh ton sc chu ti ca cc barrette v c
bn cng nh cc khoan nhi. Cc barrette thit k cho nhng mng
chu ti trng ln. Sc chu ti ca mt cc c th t t 600 tn n
3000 tn.
Kch thc cc barrette ca cng ty Bachy Soletanche hay dng
nh sau:
Bng 7.2.: Kch thc ph bin ca cc barrete.
Cnh di
2.2
2.2
2.8
2.8
2.8
3.6
3.6
3.6
a(m)
Cnh
ngn
0.8
1
0.8
1
1.2
1
1.2
1.5
b(m)
Din
tch
1.76
2.2
2.24
2.8
3.24
3.6
4.32
5.4
2
S(m )

7.3. TNH TON SC CHU TI CA CC


7.3.1. Cc thng s ca cc
Cc thng s k thut cc khoan nhi s dng thit k kt cu
mng:
Kch thc cc:
Chiu di : 2.2 m
Chiu rng: 0.8 m
Din tch tit din cc:
2.2 0.8 = 1.76m 2

Ap=
Chn 20a200, As = 0.00879 m2
Vt liu s dng
B tng s dng chn b tng c cp bn chu nn B25.
Cng chu nn tnh ton ca b tng: R b = 14.5 MPa.
Cng chu ko tnh ton ca b tng: Rbt = 1.05 MPa.
Cng chu nn tc thi trung bnh ca b tng: B m=32.11
MPa
Ct thp s dng loi CII
Cng chu ko tiu chun ca ct thp: Rsn =295 MPa
Cng chu ko tnh ton ca ct thp: Rs=280MPa

7.3.2. Theo iu kin vt liu


2

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


Sc chu ti dc trc cho php ca cc theo vt liu lm cc:
Pvl = R u A b + R an A s

Trong :
Ru: cng chu nn tnh ton ca btng lm cc.
Ru = min{R/4.5; 6} vi R l cng chu nn tc thi
trung bnh ca b tng cc (MPa).
Ab: din tch mt ct ngang ca b tng trong cc.
Ran: cng chu nn tnh ton ca ct thp lm cc.
Ran = min{Rc/1.5; 220}
Rc: gii hn chy ca ct thp (MPa).
As: din tch mt ct ngang ca ct thp dc trc.
Vi:
Ru = min{R/4.5; 60} =min{32.11/4.5; 6} = 6 MPa.
Rs = min{Rsn/1.5; 220} =min{295/1.5; 220} = 196.7 MPa
Pvl = R u A b + R s A s = (6 ( 1.76-0.00879 ) + 196.7 0.00879) *1000 = 12441.5 kN

7.3.3. Theo iu kin t nn.


Sc chu ti ca cc theo t nn (c, ) c xc nh theo ph
lc B TCXD 205-1998 : tnh theo TTGH I, gi tr tnh ton ca c, ,
ly cn di. Gi thit s dng a cht h khoan 1 tnh
ton.
Qu = Qs + Q p = As f s + A p q p

Trong :
Qs: Sc chu ti cc hn do ma st bn.
Qp: Sc chu ti cc hn do mi cc.
fs : Ma st bn n v gia cc v t.
qp: Cng chu ti ca t mi cc.
As: Din tch mt bn ca cc.
Ap: Din tch mi cc.
Sc chu ti cho php ca cc c tnh theo cng thc:
Qa =

Q
Qs
+ p
FS s FS p

Trong :
FSs :H s an ton cho thnh phn ma st bn (FS s =
1.52.0)
FSp :H s an ton cho sc chng di mi cc (FSp =
2.03.0)
3

CHNG 7: MNG CC BARRETTE

Thnh phn ma st Qs

Qs = Asfsi
Ma st trn n v din tch mt bn ca cc c xc nh theo
cng thc:
f si = ca + h' tg a
Trong :
ca: Lc dnh gia thn cc v t, ly ca = cI (tnh theo
TTGH I).
h' = ks v'
: ng sut php tuyn hu hiu ti mt bn cc
2
(kN/m ).
v'
l ng sut hu hiu theo phng thng ng.
ks: h s p lc ngang.
ks =1 sin a
a - Gc ma st trong gia cc v t nn, i vi cc
khoan nhi
a = -3o

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


HK2

0
2.5

HK3

-2.40

-2.60

5
7.5

CHUGIA
I

10
12.5
15

Ca
t san la
p

17.5
-18.90

20

-22.20

22.5

-27.50

25

Bu
n se
t, xanh xa
m
en, trang tha
i cha
y

27.5
30

Ca
t pha, xa
m xanh
en, trang tha
i de
o

-33.30

32.5
35
37.5

Ca
t pha, xa
m xanh
en, trang tha
i de
o

40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60

Hnh 7.1: Mt ct a cht.


Gi thit mi cc cao z= - 50m so vi mt t. Ta ly a
cht h khoan 2 thit k.
Gi zi l khong cch t gia on cc trong lp t i n mt
t, hi l chiu di cc th i trong lp ang xt. Ta c bng tnh thnh
phn ma st ca cc nh sau:

Bng 7.3. Sc chu ti ma st ca cc


Zi(m)
16.1

'v(kN/
m2 )
93.37

ci(kN/
tani
m2)
Ksi
fsi
Qi(kN)
0.0107
0.9892 7.1936 526.57
12.2
6
6.2
4
5
5

Li(m)

CHNG 7: MNG CC BARRETTE

27.75

172.27

11.1

41.65

303.38

16.7

0.2859
6
0.3516
4

7.1
7.4

0.7250
6
0.6682
8

42.818
4
78.691
1
Tng

2851.7
1
7884.8
5
11263.
1

Vy sc chu ti cc hn do ma st bn: Q s = Qsi = 11253.1


(kN).
Thnh phn mi cc Qp
Sc chu ti mi cc tnh theo cng thc:
Qp= Ap

qp

Trong :
Ap Din tch tit din ngang mi cc.
qp: Cng chu ti ca t di mi cc, i vi mng
su v mng cc th sc chu ti n v din tch c xc
nh nh sau:
v'
qp = cNc + Nq + dN
Mi cc cm vo lp t 3B c:
Gc ma st trong: I = 22023; dnh cI=7.4 (kN/m2).
Tra bng cc gi tr Nc, Nq, N theo gc ma st trong ca
Vesic(Bng 1.23 trang 67 sch Nn mng - Chu Ngc n) ta
c:
Nc = 18.05; Nq = 8.66; N = 8.2
v'
ng sut c hiu ti v tr mi cc (z=-50m): = 385.21 (kN/m2 )
Qp = (10.618.05 + 385.21 8.66+9.8 1.2 8.2)1.76 =
6106.3(kN)
Sc chu ti cc hn ca cc tnh theo t nn l:
Qu = Qs + Qp = 11263.1+6106.3 = 17369.4(kN)
Sc chu ti cho php ca cc tnh theo t nn l:
Qa =

11263.1 6106.3
+
= 7666.9
2
3

( kN)

7.3.4. KT LUN
Sc chu ti ca cc theo cng nh hn sc chu ti ca cc
theo vt liu. Vy ta chn sc chu ti theo ch tiu cng l
sc chu ti ca cc.
6

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


Vy Qa = 7666.9 (kN).

MT BNG PHN LOI MNG

7.4.

Nguyn tc phn loi mng da trn c s lc tc dng vo mng.


Lc tc dng khc nhau th cu to v kch thc cc cu kin ca
mng cng khc nhau. Tuy nhin n gin cho cng thit k,
mng c ti tc dng chnh lch nhau khng qu 15% c th phn
vo mt loi mng.
y, do yu cu ca lun vn ch thit k hai mng M1 v M2,
do em ch xt hai mng cn cc mng cn li em ch v m
khng tnh.
M3

M1

M3

M1

12000

M1

M1

35000
11000

M2

M1

M3

5400

M1

A
10000

300
13006501550 1300300

12000

M1

M3

M1

300
1300 9001300 1300300
5400

10000
30000

10000

Hnh 7.2: Mt bng phn loi mng.


7

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


7.5.

TNH TON MNG M1

7.5.1. Ni lc

Bng t hp ni lc mng M1:

Bng 7.4. Cc trng hp t hp ni lc


My(kN.
N(kN)
Hx(kN)
Hy(kN)
m)
-21066.35
-22.41
-79.51
-107.587

Mx(kN.
m)
-28.767

Nmax

-17747.37

-3.45

-22.91

111.282

49.169

Mxmax

-20995.07

-22.41

-79.51

146.858

42.961

Mymax

-19307.01

-31.42

-62.01

55.154

18.71

Hxmax

-20995.07

-22.41

-79.51

146.858

42.961

Hymax

Ni lc tnh ton: ta tnh vi t hp 1: N max, Hxt, Hyt, Mxt , Myt.,


sau ta kim tra kh nng chu lc cho 4 cp ni lc cn li.
7.5.2. TNH TON S B S LNG CC
7.5.2.1. c lng s cc

S lng cc c lng:
N tt
21006.35
n=
= 1.2
= 3.3
Qa
7666.9

Vy ta chn s cc b tr l n = 4 cc.
Trong :
Ntt: ti trng thng ng
Qa: sc chu ti tnh ton ca mt cc.
: h s xt ti nh hng ca mmen, ly t 1.2 1.5 ty theo
gi tr mmen. y ly =1.2
7.5.2.2. B tr cc
Khong cch t tim hng cc ngoi cng n mp i chn l
0.3m.

300

1300

650

5400

1550

1300

300

CHNG 7: MNG CC BARRETTE

300

1300

900

1300

1300

300

5400

Hnh 7.3: Kch thc i cc v b tr cc s b.


7.5.3. KIM TRA THIT K S B
7.5.3.1. Kim tra ti trng tc dng ln cc trong mng

Ta kim tra ti trng tc dng ln cc vi tng lc dc tnh ton,


moment theo hai phng (Mx, My), lc ngang theo hai phng (H x,
Hy).
iu kin kim tra: Pmax Qa , Pmin 0
Chiu cao i chn s b l 2m.
hd = 2 (m)
Trng lng bn thn i: G = 1.12525.45.4 = 1603.8
(kN)
Di cc lc t chn ct v trng tm y i cc ta c:
Ntt = 21006.35 + 1821.6 = 22827.95 (kN)
M xtt = M x H y hd = 28.676 79.51 2 = 187.79

kNm
M ytt = M y + H x hd = 107.587 22.41 2 = 152.41

kNm
Ti trng tc dng ln cc chu nn nhiu nht:
P max =

N
n

tt

M .y
y
x

2
i

max
n

M .x
x
y

max
n

2
i

Trong :
n l s lng cc trong i.

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


ynmax

xnmax

P max =

22888 187.79 (2) 152.41 (2)


+
+
= 3863.4 kN
6
(2 2 2 )
(2 2 2 )

,
l khong cch tnh t trc ca hng cc chu nn nhiu
nht n trc i qua trng tm i.
xi, yi - Khong cch tnh t trc cc th i n trc i qua trng tm
i.

Pmax = 3863.4 (kN)< Qa = 7666.9 (kN)


P

min

N
=
n

P min =

tt

M .y

y
x

max
n

2
i

M .x

x
y

max
n

2
i

22888 187.79 (2) 152.41 (2)

= 3693.3kN
6
(2 2 2 )
(2 2 2 )

>0

Vy cc m bo kh nng chu ti.


7.5.3.2. Kim tra n nh nn di y mng khi quy c
Do ti truyn xung chn ct l ti trng tnh ton nn c ti
trng tiu chun ta ly ti tnh ton chia cho h s 1.15.
Bng 7.5.: Bng gi tr ti trng tiu chun
Gi tr

Hx (kN)

Hy (kN)

N (kN)

Tnh ton

304.83

53.31

30258.08

-437.581

975.798

26311.37

-380.505

848.52

Tiu chun 265.0696 46.35652

Mx (kN.m) My (kN.m)

Do lp 1 l t bn st trng thi chy nn ta b qua lp ny khi


xt kch thc ngang ca khi mng qui c

= tb
4

Gc truyn lc :
Vi:
tb - Gc ma st trung bnh ca cc lp t dc theo chiu di cc
(tnh vi trng thi gii hn II)
h 1917 '11.1 + 2235'16.7
tb = i i =

11.1 + 16.7

=21o15

tb 2115'
=
= 5.30
4
4

10

CHNG 7: MNG CC BARRETTE

Lp t
yu
(lp bn

tb/4

Hnh 7.4: Mng khi quy c.


Din tch mng khi quy c:
Fmq = Lmq.Bmq
Bmq = 5.4 + 2(11.1+16.7)tan(5.3o) = 10.57 (m)
Lmq = 5.4 + 2(11.1+16.7)tan(5.3o) = 10.57 (m)
Fmq = Lmq Bmq =111.82 (m2)
Cc ti trng tiu chun tc dng ti y mng khi quy c:
+ T y i tr ln : (ly tb = 22 kN/m3)

G1 = Fmq Df tb = 111.822(22-10) = 2683.7( kN)


+ Trng lng t trong mng khi quy c t y i tr xung
(khng k trng lng cc) vi cc i trng thi gii hn II.
G2 =(Fmq - n.AP)tb.h = (111.82-41.76)8.0540 = 33775.1 (kN)
+ Trng lng cc (c xt y ni v ton b cc cc nm di
mc nc ngm).
G3 = nAplc = 41.7640 (25-10)= 4224 kN
N mqtc
= Ntc+G1 + G2 + G3 = 59001.4 (kN)
tc
tc
tc
M mq
, y = M y + H x hd = 93.54 19.48 2 = 132.5 kNm
tc
tc
tc
M mq
, x = M x + H y hd = 69.14 25 2 = 163.3 kNm

11

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


p lc tiu chun ti y mng khi quy c:
Ptbtc =

tc
mq

Fmq

tc
max

N
=

tc
min

N
=

M
+

tc
xmq

tc
xmq

tc
mq

Fmq
tc
mq

Fmq

Wx

M
+

tc
ymq

tc
ymq

Wy

Wx

Wy

Wx, Wy - Moment chng un ca mng khi quy c.


Wy =
Wx =

Bmq L2mq
6
2
Lmq Bmq

Ptbtc = 527.64 (kN / m 2 )


tc
Pmax
= 529.14(kN / m 2 )
tc
Pmin
= 526.14 (kN / m 2 )

Kim tra n nh nn di y mng khi quy c theo cc iu


kin sau:
Ptbtc R tc
tc
Pmax
1.2 R tc

Pmin 0

Trong cng tiu chun ca t nn c xc nh theo


cng thc:
R tc = m( A.Bmq . '+ B.D f . + c.D)

Trong :
m - h s iu kin lm vic ca nn t (m = 1).
i - Dung trng y ni lp t th i t y mng khi quy c
tr xung.
A, B, D - H s ph thuc gc ma st trong ca lp t mi cc
cm vo (lp t s 3B). Cn c s liu a cht ta c:
CII=8.6 kN/m2
II = 22o35 A = 0.638, B = 3.55, D = 6.14
12

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


Rtc = 0.6389.410.57+ 3.55385.21 + 8.6 6.14 = 1500.25
(kN/m2)
Ton b cc iu kin n nh nn u tha.
Vy nn di y mng khi quy c tha cc iu kin v n
nh.
7.5.3.3. Kim tra ln
Dng phng php cng ln tng lp phn t.
Chia t nn di y mng khi qui c thnh cc lp c chiu
dy hi.
hi=Bm0.25 = 10.570.25 = 2.6 m
Chn hi = 2 (m)
p lc bn thn ca t ti y mng khi qui c:
bt = i li =

385.21 kN/m2
p lc gy ln ti y mng khi qui c:
gl
Ptbtc bt =
=
527.64 385.21 = 142.43 (kN/m2)
z = ko gl
ko l h s p lc t tra t L/B v z/B ng vi trng hp ti phn
b u trn din tch ch nht.
C th tra bng 2.4 trang 113 sch C hc t- Chu Ngc n.
p1 = (

bt1

bt2

)/2

gl2
p2 = p1 + (
+ )/2
T p1 v p2, ta suy ra e1 v e2 t bng th nghim nn c kt ca
lp t 5a nh sau:
1
gl

Bng 7.6.: Kt qu th nghim nn c kt ca lp t 3B


P(kN)
0
100
200
400
800

e
0.648
0.607
0.587
0.565
0.551

Cng thc tnh ln :


13

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


e1 e2

1+ e

B
dy

z/B

'bt

gl

Ko

385.2
1

142.
4

hi

S=
=
Kt qu tnh ln trnh by trong bng sau :
Bng 7.7: Bng tnh ln mng M1
Ph
n
t

z
0

1
2

2
0.1
9

2
2
4

0.3
8

0.5
7

0.7
6

5
10
6

106.
7

444.0
1

92.9

463.6
1

76.1

483.2
1

59.3

e2i

S(m)

395

525.
6

0.565
5

0.560
6

0.0062
6

414.
6

527.
4

0.564
4

0.560
5

0.0049
9

434.
2

534.
1

0.563
8

0.560
3

0.0044
8

453.
8

538.
4

0.563
1

0.560
1

0.0038
4

473.
4

541.
2

0.562
4

0.56

0.0030
7

0.652
6
0.534
8

2
0.9
5

e1i

0.749
8

8
10

424.4
1

Pi2

0.834
5

6
8

118.
8

4
6

404.8
1

Pi1

0.417
0.0226
3

Tnh ln dng khi bt>5gl


Tng ln l 2.23 cm < 8 cm, vy mng cc tha iu kin chu
ln .
7.5.4. TNH TON V THIT K I CC
7.5.4.1. Kim tra iu kin chc thng

14

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


900

2000

45

Hnh7.5: Hnh thp xuyn thng.


Xc nh hnh thp chc thng bng cch m gc 45 o t mp
ngoi chn ct xung mng. Ct t trn mng c tit din : b chc =
900900mm.
Chiu cao i 2m
Theo hnh v trn ta thy cc cc nm trong thp xuyn thng do
khng cn kim tra xuyn thng.
7.5.4.2. Tnh ct thp cho i
V cc khng chu nh nn khng cn tnh thp cho lp trn ca
i cc. Thp lp ny t theo cu to 12a200 c hai phng.
Ct thp bin ca i cng chn cu to l 12a200
i vi thp cnh di ca i ta ch cn tnh ct thp cho mt
phng v i mng c b tr i xng. Xem i cc lm vic nh
mt console ngm ti mp ct, chu ti trng l phn lc cc u
cc. Moment tng ng ti ngm (xem nh cnh ct): MI = ri.Pi

15

325

1550
300

1300

650

5400

1550

1300

300

CHNG 7: MNG CC BARRETTE

300

1300

900

1300

1300

300

5400

Hnh 7.6: M hnh tnh moment un trong i cc.


Ta c : r1 = 1.55 m
r2 = 0.325 m
Thin v an ton ly 2 cc ngoi ca hng cc bin c:
P1=Pmax=3948.5 kN
P1=Pmax(0.650.4)/1.76= 3948.5(0.650.4)/1.76= 583.3kN
Vy MI = 3948.51.55+2583.30.325 = 6499.32 kNm
As =

M max
6499.32 106
=
= 10991.57
0.9h0 Rs 0.9 1800 365

mm2 = 109.91 cm2


Chn 22a180 b tr (As = 110.18cm2)
7.5.5. KIM TRA CC CHU TI TRNG NGANG

Ta s dng cc t hp ni lc c lc x ngang ln nht kim


tra cc chu ti trng ngang.
Bng 7.8.: Bng t hp ni lc kim tra kh nng chu
ti ngang ca cc.
N(kN)

Hx(kN)

Hy(kN)

My(kN.m)

Mx (kN.m)

T hp

-19307.01

-31.42

-62.01

55.154

18.71

Hxmax

-20995.07

-22.41

-79.51

146.858

42.961

Hymax

16

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


i vi cc barrete, ta phi phn tch theo c hai phng ri mi
t hp c.
Lc ngang tc dng vo mt cc :
Theo phng trc x:
Hx
2

31.42
2

Hy

79.51
2

Hox =
=
=15.71 kN
Theo phng trc y:
2

Hoy =
=
= 39.76 kN
i vi moment:
Moment My, Mx chuyn ha ton b thnh lc dc nn khng
cn xt.
7.5.5.1. Kim tra theo phng x:
7.5.5.1.1. Xc nh h s bin dng
bd =

K.bc
E b.I

K : h s t l.
Tra bng G.1 c K = 5000 kN/m4 (t xung quanh cc l ct nh)
Eb : mun n hi ban u ca b tng cc
I : moment qun tnh tit din ngang ca cc
I=

bh 4 0.8 2.24
=
= 0.293 m 4
64
64

bc : B rng qui c ca cc.


Theo TCXD 205-1998 th vi D0.8m th b c = b+ 1 = 0.8+1 = 1.8
m
Ta c bng kt qu :
b
(m)
0.8

bc
(m)
1.8

K
Eb
(kN/m4) (kN/m2)
5000 3E+07

I
(m4)
0.293

bd
(m-1)
0.2524

Kim tra chuyn v ngang u cc y i


Chiu su tnh i h cc trong t:
Le = bd.L = 0.252440 = 10.09 m
L l chiu su h cc thc t tnh t y i, L=40 m
Chuyn v ngang v gc xoay ca cc cao trnh y i c
xc nh theo cng thc:

7.5.5.1.1.

17

CHNG 7: MNG CC BARRETTE

n = yo + olo +

= o +

H l 3o
M l 2o
+
3 Eb I 2 Eb I

H lo 2
M lo
+
2 Eb I Eb I

Trong :
lo l chiu cao ly t i cc n mt t ng vi mng cc i
cao, vi mng i thp l0 = 0.
yo, o - chuyn v ngang v gc xoay ca cc cao trnh mt
t.
yo = HoHH + MoHM
o = HoMH + MoMM
Trong :
Ho : Gi tr tnh ton ca lc ct.
Mo : M men un ti mt t ng vi mng cc i cao v ti
y i ng vi mng cc i thp.
HH, MH - chuyn v cao trnh y i, do cc lc n v t
ti cao trnh ny gy ra, c xc nh nh sau :
HH =

1
AO
bd E b I

MH =

1
BO
bd E b I

MM =

1
CO
bd Eb I

Trong : Ao, Bo , Co ph thuc vo chiu su tnh i h cc


trong t Le.
Vi Le = 12.8 m, tra bng G2 TCXD 205 1998 ta c:
Ao = 2.441 , Bo = 1.621 , Co = 1.751

18

CHNG 7: MNG CC BARRETTE

Hnh 7.7: S tc ng ca moment v ti ngang ln cc.

HH

MH

2.441
0.2524 3 107 0.293
3

1.621
0.25 3 107 0.293

= 1.710-5 m/kN

HM

=2.8910-6 kN-1

1.751
0.2524 3 107 0.293

=
= 7.8910-7 kN-1m-1
yo =HoHH + MoHM = 15.71 1.710-5 = 0.2710-3(m).
o=HoMH + MoMM = 15.71 2.8910-6 = 4.5510-5(rad).
Ta c : n = 0.027cm < gh = 1 cm.
= 4.5510-5(rad) < gh = 2/1000.
Vy cc tha iu kin chuyn v ngang v gc xoay.
7.5.5.1.2. Biu p lc ngang tc dng vo thn cc
p lc z(kN/m2), m men un Mz(kNm), lc ct Qz(kN) trong cc
tit din cc c tnh theo cng thc sau:

M
H
K
.ze ( y0 A1 0 .B1 + 2 0 C1 + 3 0 .D1 )
bd
bd
bd .Eb I
bd .Eb I
z =
MM

H0
bd

My=2bdEbIy0A3 - bd EbI0B3 + M0C3+


D3
3
2
Qz= bdEbIA4 - bdEbI0B4 + bdM0C4 + H0D4
Trong : Ze l chiu su tnh i, Ze=bdz
Cc gi tr A1, A3, A4, B1, B3, B4, D1, D3, D4 c tra trong bng G3
ca TCXD 205 1998.
Bng 7.9. ng sut z theo phng ngang ca mt bn cc.
z

ze

A1

B1

C1

19

D1

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


0
0.3962
0.7924
1.1885
1.5847
1.9809
2.3771
2.7733
3.1695
3.5656
3.9618
-4.358
4.7542
5.1504
5.5466
5.9427
6.3389
6.7351
7.1313
7.5275
7.9237
8.3198
-8.716
9.1122
9.5084

0.1

0.1

0.005

0.2

0.2

0.02

0.001

0.3

0.3

0.045

0.004

0.4

0.4

0.08

0.011

0.5

0.5

0.125

0.021

0.6

0.999

0.6

0.18

0.036

0.7

0.999

0.7

0.245

0.057

0.8

0.997

0.799

0.32

0.085

0.9

0.995

0.899

0.405

0.121

0.992

0.997

0.499

0.167

1.1

0.987

1.095

0.604

0.222

1.2

0.979

1.192

0.718

0.288

1.3

0.969

1.287

0.841

0.365

1.4

0.955

1.379

0.974

0.456

1.5

0.937

1.468

1.115

0.56

1.6

0.913

1.553

1.264

0.678

1.7

0.882

1.633

1.421

0.812

1.8

0.843

1.706

1.584

0.961

1.9

0.795

1.77

1.752

1.126

0.735

1.823

1.924

1.308

2.1

0.662

1.863

2.098

1.506

2.2

0.575

1.887

2.272

1.72

2.3

0.47

1.892

2.443

1.95

2.4

0.347

1.874

2.609

2.195

20

0
-1.989
3.6967
5.1285
6.2966
-7.207
7.8653
8.3141
8.5427
8.5817
8.4863
8.2207
7.8079
7.3081
6.7423
6.1215
5.4352
4.7163
3.9799
3.2739
2.5669
1.8698
1.2432
-0.609
0.0895

0
0.3962
0.7924
1.1885
1.5847
1.9809
2.3771
2.7733
3.1695
3.5656
3.9618
-4.358
4.7542
5.1504
5.5466
5.9427
6.3389
6.7351
7.1313
7.5275
7.9237
8.3198
-8.716
9.1122
9.5084

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


9.9046
10.301
10.697
11.093
11.489
11.885
12.282
12.678
13.074
-13.47
13.866
14.263
14.659
15.055
15.451
15.847
16.244
-16.64

2.5

0.202

1.83

2.765

2.454

2.6

0.033

1.755

2.907

2.724

2.7

-0.162

1.643

3.03

3.003

2.8

-0.385

1.49

3.128

3.288

2.9

-0.64

1.29

3.196

3.574

-0.928

1.037

3.225

3.858

3.1

-1.251

0.723

3.207

4.133

3.2

-1.612

0.343

3.132

4.392

3.3

-2.011

-0.112

2.991

4.626

3.4

-2.45

-0.648

2.772

4.826

3.5

-2.928

-1.272

2.463

4.98

3.6

-3.445

-1.991

2.05

5.075

3.7

-4

-2.813

1.52

5.097

3.8

-4.59

-3.742

0.857

5.029

3.9

-5.21

-4.784

0.047

4.853

-5.854

-5.941

-0.927

4.548

4.1

-6.514

-7.216

-2.08

4.092

4.2

-7.179

-8.607

-3.428

3.461

0.4221
6
0.9145
4
1.3136
3
1.6391
6
2.0078
9
2.3100
2
2.5074
2.7620
3
2.9175
8
3.0873
9
3.2177
2
3.3567
2
3.4594
3
3.6285
8
3.7355
7
3.8839
7
3.9912
6
4.0686

9.9046
10.301
10.697
11.093
11.489
11.885
12.282
12.678
13.074
-13.47
13.866
14.263
14.659
15.055
15.451
15.847
16.244
-16.64

Hnh 7.8. ng sut z theo phng ngang ca mt bn cc.


Bng 7.10. Moment un tc dng vo thn cc.
z
0
-0.3962
-0.7924
-1.1885
-1.5847
-1.9809

ze
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

A3
0
0
-0.001
-0.004
-0.011
-0.021

B3
0
0
0
-0.001
-0.002
-0.005

21

C3
1
1
1
1
1
0.999

D3
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

M
0
6.22404
12.2961
18.1653
23.4267
28.4341

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


-2.3771
-2.7733
-3.1695
-3.5656
-3.9618
-4.358
-4.7542
-5.1504
-5.5466
-5.9427
-6.3389
-6.7351
-7.1313
-7.5275
-7.9237
-8.3198
-8.716
-9.1122
-9.5084
-9.9046
-10.301
-10.697
-11.093
-11.489
-11.885
-12.282
-12.678
-13.074
-13.47
-13.866
-14.263
-14.659
-15.055
-15.451
-15.847
-16.244
-16.64

0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2

-0.036
-0.057
-0.085
-0.121
-0.167
-0.222
-0.287
-0.365
-0.455
-0.559
-0.676
-0.808
-0.956
-1.118
-1.295
-1.487
-1.693
-1.912
-2.141
-2.379
-2.621
-2.865
-3.103
-3.331
-3.54
-3.722
-3.864
-3.955
-3.979
-3.919
-3.757
-3.471
-3.036
-2.427
-1.614
-0.567
0.747

-0.011
-0.02
-0.034
-0.055
-0.083
-0.122
-0.173
-0.238
-0.319
-0.42
-0.543
-0.691
-0.867
-1.074
-1.314
-1.59
-1.906
-2.263
-2.663
-3.109
-3.6
-4.137
-4.718
-5.34
-6
-6.69
-7.403
-8.127
-8.847
-9.544
-10.196
-10.776
-11.252
-11.585
-11.731
-11.638
-11.249

0.998
0.996
0.992
0.985
0.975
0.96
0.938
0.907
0.866
0.811
0.739
0.646
0.53
0.385
0.207
-0.01
-0.271
-0.582
-0.949
-1.379
-1.877
-2.452
-3.108
-3.852
-4.688
-5.621
-6.653
-7.785
-9.016
-10.34
-11.751
-13.235
-14.774
-16.346
-17.919
-19.454
-20.902

0.6
0.699
0.799
0.897
0.994
1.09
1.183
1.273
1.358
1.437
1.507
1.566
1.612
1.64
1.646
1.627
1.575
1.486
1.352
1.165
0.917
0.598
0.197
-0.295
-0.891
-1.603
-2.443
-3.424
-4.557
-5.854
-7.325
-8.979
-10.821
-12.854
-15.075
-17.478
-20.048

Hnh 7.9: Mmen un Mz dc thn cc


Bng 7.11. Lc ct Qz (kN) dc thn cc.
22

32.9846
36.8639
40.2464
42.9953
44.8688
46.4226
47.4811
47.7902
47.5793
46.8857
45.8766
44.4261
42.5606
40.5755
38.2715
35.7647
33.1127
30.3192
27.544
24.7437
22.0791
19.3326
16.8332
14.3258
12.0659
9.71497
7.79492
5.95715
4.4345
3.14594
1.98416
1.00736
0.47402
0.06087
0.07326
0.19612
0.62589

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


z
0
-0.3962
-0.7924
-1.1885
-1.5847
-1.9809
-2.3771
-2.7733
-3.1695
-3.5656
-3.9618
-4.358
-4.7542
-5.1504
-5.5466
-5.9427
-6.3389
-6.7351
-7.1313
-7.5275
-7.9237
-8.3198
-8.716
-9.1122
-9.5084
-9.9046
-10.301
-10.697
-11.093
-11.489
-11.885
-12.282
-12.678
-13.074
-13.47
-13.866
-14.263
-14.659
-15.055
-15.451

ze
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

A4
0
-0.005
-0.02
-0.045
-0.08
-0.125
-0.18
-0.245
-0.32
-0.404
-0.499
-0.603
-0.716
-0.838
-0.967
-1.105
-1.248
-1.396
-1.547
-1.699
-1.848
-1.992
-2.125
-2.243
-2.339
-2.407
-2.437
-2.42
-2.346
-2.2
-1.969
-1.638
-1.187
-0.599
0.147
1.074
2.205
3.563
5.173
7.059

B4
0
0
-0.003
-0.009
-0.021
-0.042
-0.072
-0.114
-0.171
-0.243
-0.333
-0.443
-0.575
-0.73
-0.91
-1.116
-1.35
-1.613
-1.906
-2.227
-2.578
-2.956
-3.36
-3.785
-4.228
-4.683
-5.14
-5.591
-6.023
-6.42
-6.765
-7.034
-7.204
-7.243
-7.118
-6.789
-6.212
-5.338
-4.111
-2.473

23

C4
0
0
0
-0.001
-0.003
-0.008
-0.016
-0.03
-0.051
-0.082
-0.125
-0.183
-0.259
-0.356
-0.479
-0.63
-0.815
-1.036
-1.299
-1.608
-1.966
-2.379
-2.849
-3.379
-3.973
-4.632
-5.355
-6.143
-6.99
-7.892
-8.84
-9.822
-10.82
-11.82
-12.79
-13.69
-14.5
-15.15
-15.6
-15.78

D4
1
1
1
1
1
0.999
0.997
0.994
0.989
0.98
0.967
0.946
0.917
0.876
0.821
0.747
0.652
0.529
0.374
0.181
-0.06
-0.35
-0.69
-1.1
-1.59
-2.16
-2.82
-3.58
-4.45
-5.42
-6.52
-7.74
-9.08
-10.5
-12.1
-13.8
-15.6
-17.5
-19.4
-21.3

Q
15.71
15.5183
15.0194
14.2135
13.1769
11.9703
10.5938
9.12357
7.62047
6.09138
4.53601
3.01915
1.59172
0.21636
-1.0107
-2.2193
-3.2365
-4.1469
-4.911
-5.5973
-6.1588
-6.6107
-6.7642
-6.9073
-7.0053
-6.9806
-6.8618
-6.6643
-6.493
-6.0229
-5.6597
-5.2824
-4.7096
-3.4759
-3.1875
-2.7241
-2.3242
-2.3537
-1.7089
-0.9465

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


-15.847
-16.244
-16.64

4
4.1
4.2

9.244
11.749
14.591

-0.358
2.304
5.584

-15.61
-15.01
-13.87

-23.1
-24.9
-26.5

0.70572
0.69949
1.02063

Hnh 7.10. Lc ct Qz (kN) dc thn cc.

Kim tra n nh nn quanh cc


iu kin n nh ca nn xung quanh cc khi c p lc ngang do
cc tc ng c dng nh sau:
7.5.5.1.3.

z 1 2

4
( v' tg I + c I )
cos I

Vi Le = 10.09 > 5: Cc di hay cc chu un, n nh nn theo


0,85
z = bd

0.85
= 3.36
0.2524

phng ngang c kim tra ti su :


=
m
ng sut hu hiu theo phng thng ng ti su z = 3.36 m
tnh t y mng:
v = 1.314.5+12.065= 79.15 (kN/m2)
i vi cc khoan nhi, h s = 0.6
1 = 1
2 l h s k n phn ti trng thng xuyn trong tng ti
trng. Thin v an ton ly 2 = 0.4
Vy ta c:
12

4
4
( v' tg I + cI ) = 1 0.4
(79.15 tan 3037 '+ 0.6 6.2) = 34.96 kN / m 2
cos I
cos 3037 '

Ti su z = 3.36 m , tra trn biu quan h ng sut php


mt bn ca cc theo chiu su, ta c zy = 8.58 kN/m2
Vy iu kin n nh nn quanh cc tha mn.
7.5.5.2. Kim tra theo phng y:
7.5.5.2.1. Xc nh h s bin dng
bd =

K.bc
E b.I

K : h s t l.
Tra bng G.1 c K = 5000 kN/m4 (t xung quanh cc l ct nh)
24

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


Eb : mun n hi ban u ca b tng cc
I : moment qun tnh tit din ngang ca cc
bh 4 0.8 2.24
I=
=
= 0.293 m4
64
64

bc : B rng qui c ca cc.


Theo TCXD 205-1998 th vi D0.8m th b c = b+ 1 = 0.8+1 = 1.8
m
Ta c bng kt qu :
b
(m)
0.8

bc
(m)
1.8

K
Eb
(kN/m4) (kN/m2)
5000 3E+07

I
(m4)
0.293

bd
(m-1)
0.2524

Kim tra chuyn v ngang u cc y i


Chiu su tnh i h cc trong t:
Le = bd.L = 0.252440 = 10.09 m
L l chiu su h cc thc t tnh t y i, L=40 m
Chuyn v ngang v gc xoay ca cc cao trnh y i c xc
nh theo cng thc:
7.5.5.2.2.

n = yo + olo +

= o +

H l 3o
M l 2o
+
3 Eb I 2 Eb I

H lo 2
M lo
+
2 Eb I Eb I

Trong :
lo l chiu cao ly t i cc n mt t ng vi mng cc i
cao, vi mng i thp l0 = 0.
yo, o - chuyn v ngang v gc xoay ca cc cao trnh mt t.
yo = HoHH + MoHM
o = HoMH + MoMM
Trong :
Ho : Gi tr tnh ton ca lc ct.
Mo : M men un ti mt t ng vi mng cc i cao v ti y
i ng vi mng cc i thp.
HH, MH - chuyn v cao trnh y i, do cc lc n v t ti
cao trnh ny gy ra, c xc nh nh sau :

25

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


HH =

1
AO
bd E b I

MH =

1
BO
bd E b I

MM =

1
CO
bd Eb I

Trong : Ao, Bo , Co ph thuc vo chiu su tnh i h cc trong


t Le.
Vi Le = 12.8 m, tra bng G2 TCXD 205 1998 ta c:
Ao = 2.441 , Bo = 1.621 , Co = 1.751

2.441
0.2524 3 107 0.293
3

HH

MH

=
=

= 1.710-5 m/kN

1.621
0.25 3 107 0.293
2

HM

=2.8910-6 kN-1

1.751
0.2524 3 107 0.293

=
= 7.8910-7 kN-1m-1
yo =HoHH + MoHM = 39.75 1.710-5 = 0.6910-3(m).
o=HoMH + MoMM = 39.752.8910-6 = 0.1210-3(rad).
Ta c : n = 0.069cm < gh = 1 cm.
= 0.1210-3(rad) < gh = 2/1000.
Vy cc tha iu kin chuyn v ngang v gc xoay.
7.5.5.2.3. Biu p lc ngang tc dng vo thn cc
p lc z(kN/m2), m men un Mz(kNm), lc ct Qz(kN) trong cc
tit din cc c tnh theo cng thc sau:

M
H
K
.ze ( y0 A1 0 .B1 + 2 0 C1 + 3 0 .D1 )
bd
bd
bd .Eb I
bd .Eb I
z =
MM

H0
bd

My=2bdEbIy0A3 - bd EbI0B3 + M0C3+


D3
3
2
Qz= bdEbIA4 - bdEbI0B4 + bdM0C4 + H0D4
Trong : Ze l chiu su tnh i, Ze=bdz
Cc gi tr A1, A3, A4, B1, B3, B4, D1, D3, D4 c tra trong bng G3
ca TCXD 205 1998.
Bng 7.12. ng sut z theo phng ngang ca mt bn cc
26

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


`
0
0.3962
0.7924
1.1885
1.5847
1.9809
2.3771
2.7733
3.1695
3.5656
3.9618
-4.358
4.7542
5.1504
5.5466
5.9427
6.3389
6.7351
7.1313
7.5275
7.9237
8.3198
-8.716
9.1122
-

ze
0

A1
1

B1
0

C1
0

D1
0

0.1

0.1

0.005

0.2

0.2

0.02

0.001

0.3

0.3

0.045

0.004

0.4

0.4

0.08

0.011

0.5

0.5

0.125

0.021

0.6

0.999

0.6

0.18

0.036

0.7

0.999

0.7

0.245

0.057

0.8

0.997

0.799

0.32

0.085

0.9

0.995

0.899

0.405

0.121

0.992

0.997

0.499

0.167

1.1

0.987

1.095

0.604

0.222

1.2

0.979

1.192

0.718

0.288

1.3

0.969

1.287

0.841

0.365

1.4

0.955

1.379

0.974

0.456

1.5

0.937

1.468

1.115

0.56

1.6

0.913

1.553

1.264

0.678

1.7

0.882

1.633

1.421

0.812

1.8

0.843

1.706

1.584

0.961

1.9

0.795

1.77

1.752

1.126

0.735

1.823

1.924

1.308

2.1

0.662

1.863

2.098

1.506

2.2

0.575

1.887

2.272

1.72

2.3

0.47

1.892

2.443

1.95

2.4

0.347

1.874

2.609

2.195

27

0
5.0332
9.3548
12.978
15.934
18.238
19.903
21.039
21.618
21.716
21.475
20.803
19.758
18.493
17.062
15.491
13.754
11.935
10.071
8.2847
6.4956
4.7317
3.1461
1.5411
-

z
0
0.3962
0.7924
1.1885
1.5847
1.9809
2.3771
2.7733
3.1695
3.5656
3.9618
-4.358
4.7542
5.1504
5.5466
5.9427
6.3389
6.7351
7.1313
7.5275
7.9237
8.3198
-8.716
9.1122
-

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


9.5084
9.9046
10.301
10.697
11.093
11.489
11.885
12.282
12.678
13.074
-13.47
13.866
14.263
14.659
15.055
15.451
15.847
16.244
-16.64

2.5

0.202

1.83

2.765

2.454

2.6

0.033

1.755

2.907

2.724

2.7

-0.162

1.643

3.03

3.003

2.8

-0.385

1.49

3.128

3.288

2.9

-0.64

1.29

3.196

3.574

-0.928

1.037

3.225

3.858

3.1

-1.251

0.723

3.207

4.133

3.2

-1.612

0.343

3.132

4.392

3.3

-2.011

-0.112

2.991

4.626

3.4

-2.45

-0.648

2.772

4.826

3.5

-2.928

-1.272

2.463

4.98

3.6

-3.445

-1.991

2.05

5.075

3.7

-4

-2.813

1.52

5.097

3.8

-4.59

-3.742

0.857

5.029

3.9

-5.21

-4.784

0.047

4.853

-5.854

-5.941

-0.927

4.548

4.1

-6.514

-7.216

-2.08

4.092

4.2

-7.179

-8.607

-3.428

3.461

0.2265
1.0683
1
2.3143
3.3242
1
4.1479
9
5.0810
6
5.8456
4
6.3451
1
6.9894
6
7.3830
9
7.8128
8.1426
2
8.4943
7
8.7542
7
9.1823
1
9.4530
6
9.8285
8
10.100
1
10.295
8

9.5084
9.9046
10.301
10.697
11.093
11.489
11.885
12.282
12.678
13.074
-13.47
13.866
14.263
14.659
15.055
15.451
15.847
16.244
-16.64

Hnh 7.11. ng sut z theo phng ngang ca mt bn cc.

Bng 7.13. Moment un tc dng vo thn cc


`

ze

A3

B3

28

C3

D3

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


0
-0.3962
-0.7924
-1.1885
-1.5847
-1.9809
-2.3771
-2.7733
-3.1695
-3.5656
-3.9618
-4.358
-4.7542
-5.1504
-5.5466
-5.9427
-6.3389
-6.7351
-7.1313
-7.5275
-7.9237
-8.3198
-8.716
-9.1122
-9.5084
-9.9046
-10.301
-10.697
-11.093
-11.489
-11.885
-12.282
-12.678
-13.074
-13.47
-13.866
-14.263
-14.659
-15.055
-15.451
-15.847

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4

0
0
-0.001
-0.004
-0.011
-0.021
-0.036
-0.057
-0.085
-0.121
-0.167
-0.222
-0.287
-0.365
-0.455
-0.559
-0.676
-0.808
-0.956
-1.118
-1.295
-1.487
-1.693
-1.912
-2.141
-2.379
-2.621
-2.865
-3.103
-3.331
-3.54
-3.722
-3.864
-3.955
-3.979
-3.919
-3.757
-3.471
-3.036
-2.427
-1.614

0
0
0
-0.001
-0.002
-0.005
-0.011
-0.02
-0.034
-0.055
-0.083
-0.122
-0.173
-0.238
-0.319
-0.42
-0.543
-0.691
-0.867
-1.074
-1.314
-1.59
-1.906
-2.263
-2.663
-3.109
-3.6
-4.137
-4.718
-5.34
-6
-6.69
-7.403
-8.127
-8.847
-9.544
-10.196
-10.776
-11.252
-11.585
-11.731

29

1
1
1
1
1
0.999
0.998
0.996
0.992
0.985
0.975
0.96
0.938
0.907
0.866
0.811
0.739
0.646
0.53
0.385
0.207
-0.01
-0.271
-0.582
-0.949
-1.379
-1.877
-2.452
-3.108
-3.852
-4.688
-5.621
-6.653
-7.785
-9.016
-10.34
-11.751
-13.235
-14.774
-16.346
-17.919

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.699
0.799
0.897
0.994
1.09
1.183
1.273
1.358
1.437
1.507
1.566
1.612
1.64
1.646
1.627
1.575
1.486
1.352
1.165
0.917
0.598
0.197
-0.295
-0.891
-1.603
-2.443
-3.424
-4.557
-5.854
-7.325
-8.979
-10.821
-12.854
-15.075

0
15.7503
31.1161
45.9682
59.2826
71.9541
83.4693
93.2861
101.846
108.802
113.543
117.475
120.153
120.936
120.402
118.647
116.093
112.423
107.702
102.678
96.8482
90.5046
83.7934
76.7244
69.7015
62.6151
55.8723
48.9222
42.5974
36.2522
30.5334
24.5843
19.7255
15.0749
11.2217
7.96097
5.02102
2.54918
1.19954
0.15404
0.18538

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


-16.244
-16.64

4.1
4.2

-0.567
0.747

-11.638
-11.249

-19.454
-20.902

-17.478
-20.048

0.49629
1.58385

Hnh 7.12: Mmen un Mz dc thn cc


Bng 7.14. Lc ct Qz (kN) dc thn cc
z
0
-0.3962
-0.7924
-1.1885
-1.5847
-1.9809
-2.3771
-2.7733
-3.1695
-3.5656
-3.9618
-4.358
-4.7542
-5.1504
-5.5466
-5.9427
-6.3389
-6.7351
-7.1313
-7.5275
-7.9237
-8.3198
-8.716
-9.1122
-9.5084
-9.9046
-10.301
-10.697
-11.093
-11.489
-11.885
-12.282
-12.678
-13.074

ze

A4

B4

C4

D4

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3

-0.005
-0.02
-0.045
-0.08
-0.125
-0.18
-0.245
-0.32
-0.404
-0.499
-0.603
-0.716
-0.838
-0.967
-1.105
-1.248
-1.396
-1.547
-1.699
-1.848
-1.992
-2.125
-2.243
-2.339
-2.407
-2.437
-2.42
-2.346
-2.2
-1.969
-1.638
-1.187
-0.599

0
-0.003
-0.009
-0.021
-0.042
-0.072
-0.114
-0.171
-0.243
-0.333
-0.443
-0.575
-0.73
-0.91
-1.116
-1.35
-1.613
-1.906
-2.227
-2.578
-2.956
-3.36
-3.785
-4.228
-4.683
-5.14
-5.591
-6.023
-6.42
-6.765
-7.034
-7.204
-7.243

0
0
-0.001
-0.003
-0.008
-0.016
-0.03
-0.051
-0.082
-0.125
-0.183
-0.259
-0.356
-0.479
-0.63
-0.815
-1.036
-1.299
-1.608
-1.966
-2.379
-2.849
-3.379
-3.973
-4.632
-5.355
-6.143
-6.99
-7.892
-8.84
-9.822
-10.82
-11.82

1
1
1
1
0.999
0.997
0.994
0.989
0.98
0.967
0.946
0.917
0.876
0.821
0.747
0.652
0.529
0.374
0.181
-0.06
-0.35
-0.69
-1.1
-1.59
-2.16
-2.82
-3.58
-4.45
-5.42
-6.52
-7.74
-9.08
-10.5

30

Q
39.755
39.2698
38.0075
35.9681
33.3449
30.2916
26.8081
23.0877
19.284
15.4146
11.4786
7.64012
4.02794
0.54751
-2.5577
-5.6161
-8.1902
-10.494
-12.427
-14.164
-15.585
-16.729
-17.117
-17.479
-17.727
-17.665
-17.364
-16.864
-16.431
-15.241
-14.322
-13.367
-11.918
-8.796

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


-13.47
-13.866
-14.263
-14.659
-15.055
-15.451
-15.847
-16.244
-16.64

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1

0.147
1.074
2.205
3.563
5.173
7.059
9.244
11.749

-7.118
-6.789
-6.212
-5.338
-4.111
-2.473
-0.358
2.304

-12.79
-13.69
-14.5
-15.15
-15.6
-15.78
-15.61
-15.01

-12.1
-13.8
-15.6
-17.5
-19.4
-21.3
-23.1
-24.9

4.2

14.591

5.584

-13.87

-26.5

-8.0661
-6.8934
-5.8815
-5.9561
-4.3244
-2.3952
1.78587
1.77009
2.58276

Hnh 7.13. Lc ct Qz (kN) dc thn cc


7.5.5.2.4. Kim tra n nh nn quanh cc
iu kin n nh ca nn xung quanh cc khi c p lc ngang do
cc tc ng c dng nh sau:
z 1 2

4
( v' tg I + c I )
cos I

Vi Le = 10.09 > 5: Cc di hay cc chu un, n nh nn theo


0,85
z = bd

0.85
= 3.36
0.2524

phng ngang c kim tra ti su :


=
m
ng sut hu hiu theo phng thng ng ti su z = 3.36 m
tnh t y mng:
v = 1.314.5+12.065= 79.15 (kN/m2)
i vi cc khoan nhi, h s = 0.6
1 = 1
2 l h s k n phn ti trng thng xuyn trong tng ti
trng. Thin v an ton ly 2 = 0.4
Vy ta c:
12

4
4
( v' tgI + cI ) = 1 0.4
(79.15 tan 3037 '+ 0.6 6.2) = 34.96 kN / m 2
0
cos I
cos 3 37 '

Ti su z = 3.36 m , tra trn biu quan h ng sut php


mt bn ca cc theo chiu su, ta c zy = 21.716 kN/m2
Vy iu kin n nh nn quanh cc tha mn.

TNH CT THP TRONG CC


7.5.6.1. Tnh theo phng x
7.5.6.

7.5.6.1.1.

Kim tra cc chu un


31

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


Ta c gi tr moment Mmax ca cc khi chu ti trng ngang l (cn
c trn th quan h moment theo su):
Mmax = 47.79 (kN.m)
Din tch ct thp mt cnh ca tit din tng ng ca cc
khoan nhi:
As =

M max
0.9h0 Rs

Chn a = 10cm, ta c din tch ct thp cn thit :


M max
47.79 106
As =
=
= 90.3 mm 2
0.9h0 Rs 0.9 2100 280

Din tch ct thp ny b tr theo mt cnh di ca cc.


S thp chn ban u theo mt cnh ngn ca cc l 2 20 c
din tch 628.3 mm2 ( b i cc ct thp gc)
Vy ct thp dc trong cc chu mmen un do ti ngang gy
ra.
7.5.6.1.2. Kim tra cc chu ct
Ta c gi tr Q max ca cc khi chu ti trng ngang l: Q max = 15.71
kN.
Kim tra iu kin tnh ct ai :
0.35Rbbho = 0.35145001.0600.970 = 5218.12 (kN) > Q.
0.6Rbtbho = 0.610501.0600.970 = 647.77 (kN) >Q.
Nh vy ct ai b tr cu to. Chn ct ai 10a200.
7.5.6.2. Tnh theo phng y

Kim tra cc chu un


Ta c gi tr moment Mmax ca cc khi chu ti trng ngang l (cn
c trn th quan h moment theo su):
Mmax = 120.94 (kN.m)
Din tch ct thp mt cnh ca tit din tng ng ca cc
khoan nhi:
7.5.6.2.1.

As =

M max
0.9h0 Rs

Chn a = 10cm, ta c din tch ct thp cn thit :


As =

M max
120.94 106
=
= 228.53mm 2
0.9h0 Rs 0.9 2100 280

Din tch ct thp ny b tr theo mt cnh di ca cc.


32

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


S thp chn ban u theo mt cnh ngn ca cc l 2 20 c
din tch 628.3 mm2 ( b i cc ct thp gc)
Vy ct thp dc trong cc chu mmen un do ti ngang gy
ra.
Theo l thuyt ta s ct thp chu m men un ca cc ti v tr
moment c Mz = 0, tc l su khong 10.5m tnh t y i.
7.5.6.2.2. Kim tra cc chu ct
Ta c gi tr Q max ca cc khi chu ti trng ngang l: Q max = 39.76
kN.
Kim tra iu kin tnh ct ai :
0.35Rbbho = 0.35145001.0600.970 = 5218.12 (kN) > Q.
0.6Rbtbho = 0.610501.0600.970 = 647.77 (kN) >Q.
Nh vy ct ai b tr cu to. Chn ct ai 10a200.
7.6.

TNH TON MNG M2

7.6.1. Ni lc

Bng t hp ni lc ca mng M3 :
Bng 7.15. Cc trng hp t hp ni lc
N(kN)

Hx(kN)

Hy(kN)

-183779.07
-165036.97
-158361.17
-161242.91
-161337.28

88.26
3680.7
356.59
3664.53
-22.83

15.99
1782.65
-2043.33
2063.59
2153.11

My(kN.m
)
14944.97
171244.6
178508.8
141819.6
-124982

Mx(kN.m
)
-5190.72
184442
5108.844
161164.2
-8881.09

Nmax
Mxmax
Mymax
Hxmax
Hymax

7.6.2. TNH TON S B S LNG CC


7.6.2.1. c lng s cc

S lng cc c lng:
n=

N tt
183779
= 1.2
= 28.7
Qa
7666.9

Trong :
Ntt: ti trng thng ng
Qa: sc chu ti tnh ton ca mt cc.
: h s xt ti nh hng ca mmen, ly t 1.2 1.5 ty theo
gi tr mmen. y ly =1.2
7.6.2.2. B tr cc
B tr cc cch nhau 1 khong cch gia 2 mp cc l 1.6 m

33

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


Khong cch t tim hng cc ngoi cng n mp i chn l 0.3
m.
7.6.3. KIM TRA THIT K S B
7.6.3.1. Kim tra ti trng tc dng ln cc trong mng

Ta kim tra ti trng tc dng ln cc vi tng lc dc tnh ton,


moment theo hai phng (Mx, My), lc ngang theo hai phng
(Hx, Hy).
iu kin kim tra:

Pmax Qa , Pmin 0

Chiu cao i chn s b l:

hd

= 2.5 (m)

Din tch i mng ln hn 100m2 nn tnh ton theo mng b


cc.
Ni lc cc:

Hnh 7.14. M hnh mng trong SAFE .


Gii ni lc cc v momen i bng phn mm SAFE 12.3.1

34

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


Trc ht phi xut file Save story as SAFE v12.f2k text file t m
hnh etabs m hn cng trnh trc .
Sau import file safe.f2k vo phn mm SAFE v12.3.1.

H s nn K :
V ta ang i tm phn lc cc m cha bit phn lc cc nn ta
ly Q

atk

tnh ton v m hnh trong SAFE 12 trong ln S


gh

ta chn ln gii hn S =8 cm
K=

Qa
0.1Sgh

7666.9
= 958.36(kN / mm)
0.1 80

Sau khi gii lp nhiu ln ta c kt qu:


Nu chn 35 cc th ta c cc gi tr nh sau:
P max = 7356.9(kN) < Qa = 7666.9(kN)

P min = 3302.5(kN) > 0


Vy cc m bo kh nng chu ti.

35

CHNG 7: MNG CC BARRETTE

Hnh 7.15. Kt qu tnh phn lc u cc trong SAFE vi t


hp BAO max.
10000

4000

2400
2400

11000

M2

2400

700 2400

2400

15800

2400

2400

2400 700

4000

1400

3800

3800

3800

3800

1400

18000

Hnh 7.16. Mt bng mng M2 .


7.6.3.2. Kim tra n nh nn di y mng khi quy c
36

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


Do ti truyn xung chn ct l ti trng tnh ton nn c ti
trng tiu chun ta ly ti tnh ton chia cho h s 1.15.
Bng 7.16. Bng gi tr ti trng tiu chun ca
Gi tr

Hx (kN)

Hy (kN)

N (kN)

Mx (kN)

My (kN)

Tnh ton
Tiu chun

88.26
76.7478

15.99
13.9043

-183779.07
-159808

-5190.72
-4513.7

14944.97
12995.6

Do lp 1 l t bn st trng thi chy nn ta b qua lp ny khi


xt kch thc ngang ca khi mng qui c
Gc truyn lc :

= tb
4

Vi:
tb - Gc ma st trung bnh ca cc lp t dc theo chiu di

cc (tnh vi trng thi gii hn II


h 1917 '11.1 + 2235'16.7
tb = i i =
= 2115'

11.1 + 16.7

tb 2115'
=
= 5.30
4
4

Lp t
yu
(lp bn

tb/4

37

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


Hnh 7.17: Mng khi quy c
Din tch mng khi quy c:
Fmq = Lmq.Bmq
Bmq = 15.2 + 2(11.1+16.7)tan(5.3o) = 20.37 (m)
Lmq = 17.4 + 2(11.1+16.7)tan(5.3o) = 22.57 (m)
Fmq = Lmq Bmq =459.95 (m2)
Cc ti trng tiu chun tc dng ti y mng khi quy c:
+ T y i tr ln : (ly tb = 22 kN/m3)

G1 = Fmq Df tb = 459.952.5(22-10) = 13798.4 kN


+ Trng lng t trong mng khi quy c t y i tr xung
(khng k trng lng cc) vi cc i trng thi gii hn II.
G2 =(Fmq - n.AP)tb.h = (459.95-351.76)8.0540 = 128402.8
(kN)
+ Trng lng cc (c xt y ni v ton b cc cc nm di
mc nc ngm).
G3 = nAplc = 351.7640 (25-10)= 36960 kN
N mqtc
= Ntc+G1 + G2 + G3 = 338969.1 (kN)
tc
tc
tc
M mq
, y = M y + H x hd = 4513.7 76.74 2 = 4330.8 kNm
tc
tc
tc
M mq
, x = M x + H y hd = 12996.6 + 13.925 2.5 = 13030.4kNm

p lc tiu chun ti y mng khi quy c:


tc
tb

N
=

Fmq

tc
Pmax
=

tc
min

tc
mq

tc
xmq

tc
xmq

tc
mq

Fmq

N
=

tc
mq

Fmq

Wx

Wx

tc
ymq

tc
ymq

Wy

Wy

Wx, Wy - Moment chng un ca mng khi quy c.


Wy =

Bmq L2mq
6

8.
Wx =

2
Lmq Bmq

38

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


Ptbtc = 736.97(kN / m 2 )
tc
Pmax
= 747.81(kN / m 2 )
tc
Pmin
= 726.14(kN / m 2 )

Kim tra n nh nn di y mng khi quy c theo cc iu


kin sau:
Ptbtc R tc
tc
Pmax
1.2 R tc

Pmin 0

Trong cng tiu chun ca t nn c xc nh theo


cng thc:
R tc = m( A.Bmq . '+ B.D f . + c.D)
Trong :
m - h s iu kin lm vic ca nn t (m = 1).
i - Dung trng y ni lp t th i t y mng khi quy c
tr xung.
A, B, D - H s ph thuc gc ma st trong ca lp t mi cc
cm vo (lp t s 3B). Cn c s liu a cht ta c:
CII=8.6 kN/m2
II = 22o35 A = 0.638, B = 3.55, D = 6.14
Rtc = 0.63820.379.8 + 3.55385.21 + 8.66.14 = 1325.77
(kN/m2)
Ton b cc iu kin n nh nn u tha.
Vy nn di y mng khi quy c tha cc iu kin v n
nh.
7.6.3.3. Kim tra ln
Dng phng php cng ln tng lp phn t.
Chia t nn di y mng khi qui c thnh cc lp c chiu
dy hi
hi=Bm0.25 = 20.370.25 = 5.1 m
Chn hi = 2 (m)
p lc bn thn ca t ti y mng khi qui c:
bt = i li =

385.21 kN/m2
p lc gy ln ti y mng khi qui c:

39

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


gl

Ptbtc bt =

736.97 385.21 = 351.76 (kN/m2)

z = ko gl

ko l h s p lc t tra t L/B v z/B ng vi trng hp ti phn


b u trn din tch ch nht.
C th tra bng 2.4 trang 113 sch C hc t- Chu Ngc n.
p1 = (

bt1

bt2

)/2

gl2
p2 = p1 + (
+ )/2
T p1 v p2, ta suy ra e1 v e2 t bng th nghim nn c kt ca
lp t 5a nh sau:
Bng 7.17.: Kt qu th nghim nn c kt ca lp t 3B
1
gl

P(kN)

0.648

100

0.607

200

0.587

400

0.565

800

0.551

Cng thc tnh ln :


e1 e2
hi

si
1 + e1
S=
=
Tnh ln dng khi bt>5gl

Bng 7.18.: Kt qu tnh ln mng M2.


Ph
n t

B
dy

z/B
m

'bt

gl

Ko

385.2
1

351.7
66

1
2

0.1

2
4
3

404.8
1

344.0
27

424.4

309.9

Pi2

e1i

e2i

395.0
1

742.9
06

0.56
55

0.55 0.01
4
5

414.6
1

741.5
76

0.56
44

0.55 0.01
4
3

0.978

2
0.2

Pi1

0.881

40

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


1
6

2
0.2
9

6
4
8

10

1
0
1
0
1
2
1
2
1
4
1
4
1
6
1
6
1
8
1
8

444.0
1

275.7
84

0.3
9

463.6
1

241.6
63

483.2
1

207.1
9

502.8
1

188.5
27

522.4
1

158.3
62

542.0
1

130.7
22

561.6
1

105.6
07

712.5
34

0.56
31

0.55 0.00
6
9

473.4
1

697.8
37

0.56
24

0.55 0.00
6
9

493.0
1

690.8
68

0.56
17

0.55 0.00
6
7

512.6
1

686.0
54

0.56
11

0.55 0.00
6
6

532.2
1

676.7
52

0.56
03

0.55 0.00
7
5

551.8
1

669.9
74

0.55
96

0.55 0.00
8
3

0.474

2
0.8
8

453.8
1

0.511

2
0.7
9

0.55 0.01
5
2

0.548

2
0.6
9

0.56
38

0.589

2
0.5
9

727.0
55

0.687

2
0.4
9

434.2
1
0.784

8
5

06

0.437
0.07
9

Tng ln l 7.9 cm < 8 cm, vy mng cc tha iu kin chu


ln .
7.6.4. TNH TON V THIT K I CC
7.6.4.1. Kim tra iu kin chc thng

41

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


10000

4000

11000

M2

2400

2400

15800

2400

2400

2400

2400 700

4000

2400

700 2400

1400

3800

3800

3800

3800

1400

18000

Hnh 7.18: Hnh y thp xuyn thng


Xc nh hnh thp chc thng bng cch m gc 45 o t mp
ngoi chn ct xung mng. Chiu cao i 2.5m
Chn a = 20 cm chiu cao lm vic ca i h o = 250 -20 = 230
cm
Pxt = N tt Pi ( xt ) =183779.1 21 3302.5 = 114426.6(kN )
Trong :
tt

tt

N lc dc tnh ton ti chn ct (ly t hp N max)


i(xt)

phn lc u cc nm trong phm vi y ln thp

xuyn thng.
i

min

y thin v an ton sinh vin ly P = P


Pcx = .Rbt .2(hc + bc + 2c ).h0 .

h0
= 1 1200 2 (11.8 + 10.8 + 2 0.6) 2.3 2.3 / 0.6 = 503608(kN )
c

Trong :
l h s ly theo loi b tng (b tng nng ly = 1)
bt

R cng chu ko ca b tng.


42

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


0

h chiu cao lm vic ca tit din ( ly t mt trn ca


i n trng tm lp di ct thp ca i).
c khong cch t mp ct ti mp cc nm ngoi thp
xuyn thng
c

b , h chiu cao v chiu rng ca tit din ct.


xt

cx

Suy ra : P < P . Vy i tha iu kin xuyn thng.


7.6.4.2. Tnh ct thp cho i

Vic tnh ton ct thp cho i mng c da trn kt qu tnh ni


lc trong phn mm SAFE.
Kt qu ni lc trong cc di nh sau:

Hnh 7.19:Moment un trong i cc theo phng y vi


t hp BAO min.

43

CHNG 7: MNG CC BARRETTE

Hnh 7.20:Moment un trong i cc theo phng y vi


t hp BAO max.

Hnh 7.21:Moment un trong i cc theo phng x vi


t hp BAO min.
44

CHNG 7: MNG CC BARRETTE

Hnh 7.22:Moment un trong i cc theo phng x vi


t hp BAO max.
Vt liu:
B30: Rb= 17 MPa
< 10mm
10mm

: thp AI Rs = 225Mpa
: thp AIII Rs = 365 Mpa

H s iu kin lm vic ca b tng: 0.9 (Bng 15 TCXDVN


356:2005).
Ly a=20 cm.
Vic tnh ton c thc hin nh sau:
h0 = h a = 2.5 0.2 = 2.3m
=

M
R
Rbbh02

= 1 1 2

45

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


As =

Rbbh0
Rs

Bng tnh ton ct thp trong sn c trnh by trong bng


sau:
Bng 7.19.: Kt qu tnh ln mng M2.
Phng

V tr

M(kN.
m)

NHIP

1194.2

NHIP

12866

NHIP

9323.7

GI

986

NHIP

2465.4

NHIP

7111.5

NHIP

14034.
8

GI

300.1

0.04240
05
0.06229
26
0.06207
03
0.00477
39
0.08753
5
0.09468
62
0.09343
33
0.01065
52

0.04333
97
0.06436
39
0.06412
64
0.00478
53
0.09174
34
0.09965
14
0.09826
09
0.01071
25

As(m
m2)
1392.8
1
15168.
7
10991.
1
1127.7
6
2948.3
6
8539.9
9
16841.
6
344.26
9

d(mm
)

a(mm
)

28

130

30

100

30

100

16

200

36

100

36

100

36

100

16

160

7.6.5. KIM TRA CC CHU TI TRNG NGANG

Ta s dng cc t hp ni lc c lc x ngang ln nht kim


tra cc chu ti trng ngang.
Bng 7.20.: Bng t hp ni lc kim tra kh nng chu
ti ngang ca cc.
N(kN)

Hx(kN)

Hy(kN)

My(kN.m)

Mx (kN.m)

T hp

-161242.91

3664.5

2063.59

161164.15

141820

Hxmax

-161337.28

-22.83

2153.11

-8881.088

-124981.56

Hymax

i vi cc barrete, ta phi phn tch theo c hai phng ri mi


t hp c.
Lc ngang tc dng vo mt cc :
Theo phng trc x:

46

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


Hx
35

3664.5
35

Hy

2153.11
35

Hox =
=
=104.7 kN
Theo phng trc y:
35

Hoy =
=
= 65.5 kN
i vi moment:
Moment My, Mx chuyn ha ton b thnh lc dc nn khng
cn xt.
7.6.5.1. Kim tra theo phng X:
7.6.5.1.1. Xc nh h s bin dng
bd =

K.bc
E b.I

K : h s t l.
Tra bng G.1 c K = 5000 kN/m4 (t xung quanh cc l ct nh)
Eb : mun n hi ban u ca b tng cc
I : moment qun tnh tit din ngang ca cc
bh 4 0.8 2.24
Iy =
=
= 0.293 m 4
64
64

bc : B rng qui c ca cc.


Theo TCXD 205-1998 th vi D0.8m th b c = b+ 1 = 0.8+1 = 1.8
m
Ta c bng kt qu :
b
(m)
0.8
7.6.5.1.2.

bc
(m)
1.8

K
Eb
(kN/m4) (kN/m2)
5000 3E+07

I
(m4)
0.293

bd
(m-1)
0.2524

Kim tra chuyn v ngang u cc y i

47

CHNG 7: MNG CC BARRETTE

Hnh 7.23: S tc ng ca moment v ti ngang ln


cc.
Chiu su tnh i h cc trong t:
Le = bd.L = 0.252440 = 10.09 m
L l chiu su h cc thc t tnh t y i, L=40 m
Chuyn v ngang v gc xoay ca cc cao trnh y i c xc
nh theo cng thc:

n = yo + olo +

= o +

H l 3o
M l 2o
+
3 Eb I 2 Eb I

H lo 2
M lo
+
2 Eb I Eb I

Trong :
lo l chiu cao ly t i cc n mt t ng vi mng cc i
cao, vi mng i thp l0 = 0.
yo, o - chuyn v ngang v gc xoay ca cc cao trnh mt t.
yo = HoHH + MoHM
o = HoMH + MoMM
Trong :
Ho : Gi tr tnh ton ca lc ct.
Mo : M men un ti mt t ng vi mng cc i cao v ti y
i ng vi mng cc i thp.
HH, MH - chuyn v cao trnh y i, do cc lc n v t ti
cao trnh ny gy ra, c xc nh nh sau :
HH =

1
AO
bd E b I
3

48

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


MH =

1
BO
bd E b I

MM =

1
CO
bd Eb I

Trong : Ao, Bo , Co ph thuc vo chiu su tnh i h cc trong


t Le.
Vi Le = 12.8 m, tra bng G2 TCXD 205 1998 ta c:
Ao = 2.441 , Bo = 1.621 , Co = 1.751

2.441
0.2524 3 107 0.293
3

HH

MH

=
=

= 1.710-5 m/kN

1.621
0.25 3 107 0.293
2

HM

=2.8910-6 kN-1

1.751
0.2524 3 107 0.293

=
= 7.8910-7 kN-1m-1
yo =HoHH + MoHM = 104.7 1.710-5 = 1.810-3(m).
o=HoMH + MoMM = 104.7 2.8910-6 = 3.0310-4(rad).
Ta c : n = 0.18cm < gh = 1 cm.
= 3.0310-4(rad) < gh = 2/1000.
Vy cc tha iu kin chuyn v ngang v gc xoay.
7.6.5.1.3. Biu p lc ngang tc dng vo thn cc
p lc z(kN/m2), m men un Mz(kNm), lc ct Qz(kN) trong cc
tit din cc c tnh theo cng thc sau:

M
H
K
.ze ( y0 A1 0 .B1 + 2 0 C1 + 3 0 .D1 )
bd
bd
bd .Eb I
bd .Eb I
z =
MM

H0
bd

My=2bdEbIy0A3 - bd EbI0B3 + M0C3+


D3
3
2
Qz= bdEbIA4 - bdEbI0B4 + bdM0C4 + H0D4
Trong : Ze l chiu su tnh i, Ze=bdz
Cc gi tr A1, A3, A4, B1, B3, B4, D1, D3, D4 c tra trong bng G3
ca TCXD 205 1998.
Bng 7.21. ng sut z theo phng ngang ca mt bn cc
`
0

ze
0

A1
1

B1
0

49

C1
0

D1
0

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


-0.3961831
-0.7923661
-1.1885492
-1.5847322
-1.9809153
-2.3770983
-2.7732814
-3.1694644
-3.5656475
-3.9618305
-4.3580136
-4.7541967
-5.1503797
-5.5465628
-5.9427458
-6.3389289
-6.7351119
-7.131295
-7.527478
-7.9236611
-8.3198442
-8.7160272
-9.1122103
-9.5083933
-9.9045764
-10.300759
-10.696942
-11.093126
-11.489309
-11.885492
-12.281675
-12.677858
-13.074041
-13.470224
-13.866407
-14.26259
-14.658773
-15.054956
-15.451139
-15.847322
-16.243505

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1

1
1
1
1
1
0.999
0.999
0.997
0.995
0.992
0.987
0.979
0.969
0.955
0.937
0.913
0.882
0.843
0.795
0.735
0.662
0.575
0.47
0.347
0.202
0.033
-0.162
-0.385
-0.64
-0.928
-1.251
-1.612
-2.011
-2.45
-2.928
-3.445
-4
-4.59
-5.21
-5.854
-6.514

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.799
0.899
0.997
1.095
1.192
1.287
1.379
1.468
1.553
1.633
1.706
1.77
1.823
1.863
1.887
1.892
1.874
1.83
1.755
1.643
1.49
1.29
1.037
0.723
0.343
-0.112
-0.648
-1.272
-1.991
-2.813
-3.742
-4.784
-5.941
-7.216

50

0.005
0.02
0.045
0.08
0.125
0.18
0.245
0.32
0.405
0.499
0.604
0.718
0.841
0.974
1.115
1.264
1.421
1.584
1.752
1.924
2.098
2.272
2.443
2.609
2.765
2.907
3.03
3.128
3.196
3.225
3.207
3.132
2.991
2.772
2.463
2.05
1.52
0.857
0.047
-0.927
-2.08

0
0.001
0.004
0.011
0.021
0.036
0.057
0.085
0.121
0.167
0.222
0.288
0.365
0.456
0.56
0.678
0.812
0.961
1.126
1.308
1.506
1.72
1.95
2.195
2.454
2.724
3.003
3.288
3.574
3.858
4.133
4.392
4.626
4.826
4.98
5.075
5.097
5.029
4.853
4.548
4.092

3.34585
6.21866
8.62722
10.5921
12.1236
13.231
13.986
14.3706
14.4362
14.2757
13.8289
13.1345
12.2936
11.342
10.2976
9.14317
7.93376
6.69504
5.50729
4.318
3.14545
2.09137
1.02446
0.15057
-0.7102
-1.5384
-2.2098
-2.7574
-3.3777
-3.8859
-4.218
-4.6463
-4.908
-5.1936
-5.4129
-5.6467
-5.8195
-6.104
-6.284
-6.5336
-6.7141

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


-16.639688

4.2

-7.179

-8.607

-3.428

3.461

-6.8442

Hnh 7.24. ng sut z theo phng ngang ca mt bn cc.


Bng 7.22. Moment un tc dng vo thn cc
z
0
-0.3962
-0.7924
-1.1885
-1.5847
-1.9809
-2.3771
-2.7733
-3.1695
-3.5656
-3.9618
-4.358
-4.7542
-5.1504
-5.5466
-5.9427
-6.3389
-6.7351
-7.1313
-7.5275
-7.9237
-8.3198
-8.716
-9.1122
-9.5084
-9.9046
-10.301
-10.697
-11.093
-11.489
-11.885
-12.282
-12.678
-13.074

ze

A3

B3

C3

D3

0.1

0.1

0.2

-0.001

0.2

0.3

-0.004

-0.001

0.3

0.4

-0.011

-0.002

0.4

0.5

-0.021

-0.005

0.999

0.5

0.6

-0.036

-0.011

0.998

0.6

0.7

-0.057

-0.02

0.996

0.699

0.8

-0.085

-0.034

0.992

0.799

0.9

-0.121

-0.055

0.985

0.897

-0.167

-0.083

0.975

0.994

1.1

-0.222

-0.122

0.96

1.09

1.2

-0.287

-0.173

0.938

1.183

1.3

-0.365

-0.238

0.907

1.273

1.4

-0.455

-0.319

0.866

1.358

1.5

-0.559

-0.42

0.811

1.437

1.6

-0.676

-0.543

0.739

1.507

1.7

-0.808

-0.691

0.646

1.566

1.8

-0.956

-0.867

0.53

1.612

1.9

-1.118

-1.074

0.385

1.64

-1.295

-1.314

0.207

1.646

2.1

-1.487

-1.59

-0.01

1.627

2.2

-1.693

-1.906

-0.271

1.575

2.3

-1.912

-2.263

-0.582

1.486

2.4

-2.141

-2.663

-0.949

1.352

2.5

-2.379

-3.109

-1.379

1.165

2.6

-2.621

-3.6

-1.877

0.917

2.7

-2.865

-4.137

-2.452

0.598

2.8

-3.103

-4.718

-3.108

0.197

2.9

-3.331

-5.34

-3.852

-0.295

-3.54

-6

-4.688

-0.891

3.1

-3.722

-6.69

-5.621

-1.603

3.2

-3.864

-7.403

-6.653

-2.443

3.3

-3.955

-8.127

-7.785

-3.424

51

M
0
41.4807
81.9489
121.064
156.13
189.502
219.829
245.683
268.226
286.546
299.033
309.388
316.442
318.503
317.097
312.475
305.749
296.082
283.65
270.419
255.064
238.358
220.683
202.065
183.57
164.907
147.148
128.844
112.187
95.4757
80.4145
64.7464
51.95
39.702

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


-13.47
-13.866
-14.263
-14.659
-15.055
-15.451
-15.847
-16.244
-16.64

3.4

-3.979

-8.847

-9.016

-4.557

3.5

-3.919

-9.544

-10.34

-5.854

3.6

-3.757

-10.196

-11.75

-7.325

3.7

-3.471

-10.776

-13.24

-8.979

3.8

-3.036

-11.252

-14.77

-10.82

3.9

-2.427

-11.585

-16.35

-12.85

-1.614

-11.731

-17.92

-15.08

4.1

-0.567

-11.638

-19.45

-17.48

4.2

0.747

-11.249

-20.9

-20.05

29.5542
20.9664
13.2236
6.71365
3.15917
0.40568
0.48823
1.30706
4.1713

Hnh 7.25: Mmen un Mz dc thn cc


Bng 7.23. Lc ct Qz (kN) dc thn cc
z
0
-0.3962
-0.7924
-1.1885
-1.5847
-1.9809
-2.3771
-2.7733
-3.1695
-3.5656
-3.9618
-4.358
-4.7542
-5.1504
-5.5466
-5.9427
-6.3389
-6.7351
-7.1313
-7.5275
-7.9237
-8.3198
-8.716
-9.1122
-9.5084
-9.9046
-10.301
-10.697
-11.093

ze

A4

B4

C4

D4

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

-0.005
-0.02
-0.045
-0.08
-0.125
-0.18
-0.245
-0.32
-0.404
-0.499
-0.603
-0.716
-0.838
-0.967
-1.105
-1.248
-1.396
-1.547
-1.699
-1.848
-1.992
-2.125
-2.243
-2.339
-2.407
-2.437
-2.42
-2.346

0
-0.003
-0.009
-0.021
-0.042
-0.072
-0.114
-0.171
-0.243
-0.333
-0.443
-0.575
-0.73
-0.91
-1.116
-1.35
-1.613
-1.906
-2.227
-2.578
-2.956
-3.36
-3.785
-4.228
-4.683
-5.14
-5.591
-6.023

0
0
-0.001
-0.003
-0.008
-0.016
-0.03
-0.051
-0.082
-0.125
-0.183
-0.259
-0.356
-0.479
-0.63
-0.815
-1.036
-1.299
-1.608
-1.966
-2.379
-2.849
-3.379
-3.973
-4.632
-5.355
-6.143
-6.99

1
1
1
1
0.999
0.997
0.994
0.989
0.98
0.967
0.946
0.917
0.876
0.821
0.747
0.652
0.529
0.374
0.181
-0.06
-0.35
-0.69
-1.1
-1.59
-2.16
-2.82
-3.58
-4.45

52

Q
104.701
103.423
100.099
94.7275
87.819
79.7776
70.6031
60.8049
50.7873
40.5966
30.2307
20.1214
10.6082
1.44194
-6.7361
-14.791
-21.57
-27.637
-32.73
-37.304
-41.046
-44.058
-45.081
-46.035
-46.687
-46.523
-45.731
-44.415
-43.273

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


-11.489
-11.885
-12.282
-12.678
-13.074
-13.47
-13.866
-14.263
-14.659
-15.055
-15.451
-15.847
-16.244
-16.64

2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1

-2.2
-1.969
-1.638
-1.187
-0.599
0.147
1.074
2.205
3.563
5.173
7.059
9.244
11.749

-6.42
-6.765
-7.034
-7.204
-7.243
-7.118
-6.789
-6.212
-5.338
-4.111
-2.473
-0.358
2.304

-7.892
-8.84
-9.822
-10.82
-11.82
-12.79
-13.69
-14.5
-15.15
-15.6
-15.78
-15.61
-15.01

-5.42
-6.52
-7.74
-9.08
-10.5
-12.1
-13.8
-15.6
-17.5
-19.4
-21.3
-23.1
-24.9

4.2

14.591

5.584

-13.87

-26.5

-40.14
-37.72
-35.205
-31.388
-23.166
-21.243
-18.155
-15.49
-15.686
-11.389
-6.308
4.70337
4.66181
6.8021

Hnh 7.26. Lc ct Qz (kN) dc thn cc.


Kim tra n nh nn quanh cc
iu kin n nh ca nn xung quanh cc khi c p lc ngang do
cc tc ng c dng nh sau:
7.6.5.1.4.

z 1 2

4
( v' tg I + c I )
cos I

Vi Le = 10.09 > 5: Cc di hay cc chu un, n nh nn theo


0,85
z = bd

0.85
= 3.36
0.2524

phng ngang c kim tra ti su :


=
m
ng sut hu hiu theo phng thng ng ti su z = 3.36 m
tnh t y mng:
v = 1.314.5+12.065= 79.15 (kN/m2)
i vi cc khoan nhi, h s = 0.6
1 = 1
2 l h s k n phn ti trng thng xuyn trong tng ti
trng. Thin v an ton ly 2 = 0.4
Vy ta c:
12

4
4
( v' tg I + cI ) = 1 0.4
(79.15 tan 3037 '+ 0.6 6.2) = 34.96 kN / m 2
0
cos I
cos 3 37 '

53

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


Ti su z = 3.36 m , tra trn biu quan h ng sut php
mt bn ca cc theo chiu su, ta c zy = 14.4 kN/m2
Vy iu kin n nh nn quanh cc tha mn.
7.6.5.2. Kim tra theo phng y:
7.6.5.2.1. Xc nh h s bin dng
bd =

K.bc
E b.I

K : h s t l.
Tra bng G.1 c K = 5000 kN/m4 (t xung quanh cc l ct nh)
Eb : mun n hi ban u ca b tng cc
I : moment qun tnh tit din ngang ca cc
Ix =

bh4 2.2 0,84


=
= 0.0141 m 4
64
64

bc : B rng qui c ca cc.


Theo TCXD 205-1998 th vi D0.8m th b c = b+ 1 = 0.8+1 = 1.8
m
Ta c bng kt qu :
b
(m)
0.8

bc
(m)
1.8

K
Eb
I
bd
4
2
4
(kN/m ) (kN/m ) (m )
(m-1)
5000 3E+07 0.0141 0.4631

Kim tra chuyn v ngang u cc y i


Chiu su tnh i h cc trong t:
Le = bd.L = 0.463140 = 18.5 m
L l chiu su h cc thc t tnh t y i, L=40 m
Chuyn v ngang v gc xoay ca cc cao trnh y i c xc
nh theo cng thc:
7.6.5.2.2.

n = yo + olo +

= o +

H l 3o
M l 2o
+
3 Eb I 2 Eb I

H lo 2
M lo
+
2 Eb I Eb I

Trong :
lo l chiu cao ly t i cc n mt t ng vi mng cc i
cao, vi mng i thp l0 = 0.
yo, o - chuyn v ngang v gc xoay ca cc cao trnh mt t.
54

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


yo = HoHH + MoHM
o = HoMH + MoMM
Trong :
Ho : Gi tr tnh ton ca lc ct.
Mo : M men un ti mt t ng vi mng cc i cao v ti y
i ng vi mng cc i thp.
HH, MH - chuyn v cao trnh y i, do cc lc n v t ti
cao trnh ny gy ra, c xc nh nh sau :
HH =

1
AO
bd E b I

MH =

1
BO
bd E b I

MM =

1
CO
bd Eb I

Trong : Ao, Bo , Co ph thuc vo chiu su tnh i h cc trong


t Le.
Vi Le = 12.8 m, tra bng G2 TCXD 205 1998 ta c:
Ao = 2.441 , Bo = 1.621 , Co = 1.751

2.441
0.4631 3 107 0.0141
3

HH

MH

=
=

= 5.8110-5 m/kN

1.621
0.4635 3 107 0.0141
2

HM

=1.7810-5 kN-1

1.751
0.2524 3 107 0.293

=
= 8.9510-6 kN-1m-1
yo =HoHH + MoHM = 65.5 5.8110-5 = 3.510-3(m).
o=HoMH + MoMM = 65.51.7810-5 = 0.1110-3(rad).
Ta c : n = 0.35cm < gh = 1 cm.
= 0.1110-2(rad) < gh = 2/1000.
Vy cc tha iu kin chuyn v ngang v gc xoay.
7.6.5.2.3. Biu p lc ngang tc dng vo thn cc
p lc z(kN/m2), m men un Mz(kNm), lc ct Qz(kN) trong cc
tit din cc c tnh theo cng thc sau:
MM

55

CHNG 7: MNG CC BARRETTE

z =

M
H
K
.ze ( y0 A1 0 .B1 + 2 0 C1 + 3 0 .D1 )
bd
bd
bd .Eb I
bd .Eb I
H0
bd

My=2bdEbIy0A3 - bd EbI0B3 + M0C3+


D3
3
2
Qz= bdEbIA4 - bdEbI0B4 + bdM0C4 + H0D4
Trong : Ze l chiu su tnh i, Ze=bdz
Cc gi tr A1, A3, A4, B1, B3, B4, D1, D3, D4 c tra trong bng G3
ca TCXD 205 1998.
Bng 7.24. ng sut z theo phng ngang ca mt bn cc
z
0
-0.2159217
-0.4318434
-0.6477651
-0.8636868
-1.0796085
-1.2955302
-1.5114519
-1.7273736
-1.9432953
-2.1592169
-2.3751386
-2.5910603
-2.806982
-3.0229037
-3.2388254
-3.4547471
-3.6706688
-3.8865905
-4.1025122
-4.3184339
-4.5343556
-4.7502773
-4.966199
-5.1821207
-5.3980424
-5.6139641
-5.8298858
-6.0458074

ze
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

A1
1
1
1
1
1
1
0.999
0.999
0.997
0.995
0.992
0.987
0.979
0.969
0.955
0.937
0.913
0.882
0.843
0.795
0.735
0.662
0.575
0.47
0.347
0.202
0.033
-0.162
-0.385

B1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.799
0.899
0.997
1.095
1.192
1.287
1.379
1.468
1.553
1.633
1.706
1.77
1.823
1.863
1.887
1.892
1.874
1.83
1.755
1.643
1.49

56

C1
0
0.005
0.02
0.045
0.08
0.125
0.18
0.245
0.32
0.405
0.499
0.604
0.718
0.841
0.974
1.115
1.264
1.421
1.584
1.752
1.924
2.098
2.272
2.443
2.609
2.765
2.907
3.03
3.128

D1
0
0
0.001
0.004
0.011
0.021
0.036
0.057
0.085
0.121
0.167
0.222
0.288
0.365
0.456
0.56
0.678
0.812
0.961
1.126
1.308
1.506
1.72
1.95
2.195
2.454
2.724
3.003
3.288

0
3.60707
6.70416
9.30076
11.419
13.0701
14.2639
15.0779
15.4925
15.5632
15.3902
14.9085
14.16
13.2534
12.2275
11.1016
9.85699
8.55316
7.21773
5.93725
4.65511
3.39102
2.25465
1.10445
0.16232
-0.7656
-1.6586
-2.3823
-2.9727

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


-6.2617291
-6.4776508
-6.6935725
-6.9094942
-7.1254159
-7.3413376
-7.5572593
-7.773181
-7.9891027
-8.2050244
-8.4209461
-8.6368678
-8.8527895
-9.0687112

2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2

-0.64
-0.928
-1.251
-1.612
-2.011
-2.45
-2.928
-3.445
-4
-4.59
-5.21
-5.854
-6.514
-7.179

1.29
1.037
0.723
0.343
-0.112
-0.648
-1.272
-1.991
-2.813
-3.742
-4.784
-5.941
-7.216
-8.607

3.196
3.225
3.207
3.132
2.991
2.772
2.463
2.05
1.52
0.857
0.047
-0.927
-2.08
-3.428

3.574
3.858
4.133
4.392
4.626
4.826
4.98
5.075
5.097
5.029
4.853
4.548
4.092
3.461

-3.6414
-4.1893
-4.5473
-5.009
-5.2911
-5.5991
-5.8354
-6.0875
-6.2738
-6.5805
-6.7746
-7.0437
-7.2383
-7.3785

Hnh 7.27. ng sut z theo phng ngang ca mt bn cc.

Bng 7.25. Moment un tc dng vo thn cc


z
0
-0.2159
-0.4318
-0.6478
-0.8637
-1.0796
-1.2955
-1.5115
-1.7274
-1.9433
-2.1592
-2.3751
-2.5911
-2.807
-3.0229
-3.2388
-3.4547
-3.6707
-3.8866

ze

A3

B3

C3

D3

0.1

0.1

0.2

-0.001

0.2

0.3

-0.004

-0.001

0.3

0.4

-0.011

-0.002

0.4

0.5

-0.021

-0.005

0.999

0.5

0.6

-0.036

-0.011

0.998

0.6

0.7

-0.057

-0.02

0.996

0.699

0.8

-0.085

-0.034

0.992

0.799

0.9

-0.121

-0.055

0.985

0.897

-0.167

-0.083

0.975

0.994

1.1

-0.222

-0.122

0.96

1.09

1.2

-0.287

-0.173

0.938

1.183

1.3

-0.365

-0.238

0.907

1.273

1.4

-0.455

-0.319

0.866

1.358

1.5

-0.559

-0.42

0.811

1.437

1.6

-0.676

-0.543

0.739

1.507

1.7

-0.808

-0.691

0.646

1.566

1.8

-0.956

-0.867

0.53

1.612

57

M
0
13.2829
26.2417
38.7672
49.9958
60.6823
70.3936
78.6726
85.8914
91.7578
95.7562
99.0722
101.331
101.991
101.541
100.061
97.9069
94.8114
90.8303

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


-4.1025
-4.3184
-4.5344
-4.7503
-4.9662
-5.1821
-5.398
-5.614
-5.8299
-6.0458
-6.2617
-6.4777
-6.6936
-6.9095
-7.1254
-7.3413
-7.5573
-7.7732
-7.9891
-8.205
-8.4209
-8.6369
-8.8528
-9.0687

1.9

-1.118

-1.074

0.385

1.64

-1.295

-1.314

0.207

1.646

2.1

-1.487

-1.59

-0.01

1.627

2.2

-1.693

-1.906

-0.271

1.575

2.3

-1.912

-2.263

-0.582

1.486

2.4

-2.141

-2.663

-0.949

1.352

2.5

-2.379

-3.109

-1.379

1.165

2.6

-2.621

-3.6

-1.877

0.917

2.7

-2.865

-4.137

-2.452

0.598

2.8

-3.103

-4.718

-3.108

0.197

2.9

-3.331

-5.34

-3.852

-0.295

-3.54

-6

-4.688

-0.891

3.1

-3.722

-6.69

-5.621

-1.603

3.2

-3.864

-7.403

-6.653

-2.443

3.3

-3.955

-8.127

-7.785

-3.424

3.4

-3.979

-8.847

-9.016

-4.557

3.5

-3.919

-9.544

-10.34

-5.854

3.6

-3.757

-10.196

-11.75

-7.325

3.7

-3.471

-10.776

-13.24

-8.979

3.8

-3.036

-11.252

-14.77

-10.82

3.9

-2.427

-11.585

-16.35

-12.85

-1.614

-11.731

-17.92

-15.08

4.1

-0.567

-11.638

-19.45

-17.48

4.2

0.747

-11.249

-20.9

-20.05

86.5937
81.6767
76.3269
70.667
64.7054
58.7826
52.8064
47.1198
41.2584
35.9244
30.5732
25.7503
20.7331
16.6354
12.7134
9.46383
6.71387
4.23447
2.14985
1.01163
0.12991
0.15634
0.41855
1.33573

Hnh 7.28: Mmen un Mz dc thn cc


Bng 7.26. Lc ct Qz (kN) dc thn cc
z
0
-0.2159
-0.4318
-0.6478
-0.8637
-1.0796
-1.2955
-1.5115
-1.7274
-1.9433
-2.1592
-2.3751

ze
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1

A4
0
-0.005
-0.02
-0.045
-0.08
-0.125
-0.18
-0.245
-0.32
-0.404
-0.499
-0.603

B4
0
0
-0.003
-0.009
-0.021
-0.042
-0.072
-0.114
-0.171
-0.243
-0.333
-0.443

58

C4
0
0
0
-0.001
-0.003
-0.008
-0.016
-0.03
-0.051
-0.082
-0.125
-0.183

D4
1
1
1
1
1
0.999
0.997
0.994
0.989
0.98
0.967
0.946

Q
61.5174
60.7666
58.8133
55.6575
51.5984
46.8736
41.4832
35.7262
29.8403
23.8527
17.7622
11.8224

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


-2.5911
-2.807
-3.0229
-3.2388
-3.4547
-3.6707
-3.8866
-4.1025
-4.3184
-4.5344
-4.7503
-4.9662
-5.1821
-5.398
-5.614
-5.8299
-6.0458
-6.2617
-6.4777
-6.6936
-6.9095
-7.1254
-7.3413
-7.5573
-7.7732
-7.9891
-8.205
-8.4209
-8.6369
-8.8528
-9.0687

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2

-0.716
-0.838
-0.967
-1.105
-1.248
-1.396
-1.547
-1.699
-1.848
-1.992
-2.125
-2.243
-2.339
-2.407
-2.437
-2.42
-2.346
-2.2
-1.969
-1.638
-1.187
-0.599
0.147
1.074
2.205
3.563
5.173
7.059
9.244
11.749
14.591

-0.575
-0.73
-0.91
-1.116
-1.35
-1.613
-1.906
-2.227
-2.578
-2.956
-3.36
-3.785
-4.228
-4.683
-5.14
-5.591
-6.023
-6.42
-6.765
-7.034
-7.204
-7.243
-7.118
-6.789
-6.212
-5.338
-4.111
-2.473
-0.358
2.304
5.584

-0.259
-0.356
-0.479
-0.63
-0.815
-1.036
-1.299
-1.608
-1.966
-2.379
-2.849
-3.379
-3.973
-4.632
-5.355
-6.143
-6.99
-7.892
-8.84
-9.822
-10.82
-11.82
-12.79
-13.69
-14.5
-15.15
-15.6
-15.78
-15.61
-15.01
-13.87

0.917
0.876
0.821
0.747
0.652
0.529
0.374
0.181
-0.06
-0.35
-0.69
-1.1
-1.59
-2.16
-2.82
-3.58
-4.45
-5.42
-6.52
-7.74
-9.08
-10.5
-12.1
-13.8
-15.6
-17.5
-19.4
-21.3
-23.1
-24.9
-26.5

6.23288
0.84722
-3.9578
-8.6905
-12.674
-16.238
-19.23
-21.918
-24.117
-25.886
-26.487
-27.048
-27.431
-27.335
-26.869
-26.096
-25.425
-23.585
-22.163
-20.685
-18.442
-13.611
-12.482
-10.667
-9.1011
-9.2165
-6.6916
-3.7063
2.76349
2.73906
3.9966

Hnh 7.29. Lc ct Qz (kN) dc thn cc


Kim tra n nh nn quanh cc
iu kin n nh ca nn xung quanh cc khi c p lc ngang do
cc tc ng c dng nh sau:
7.6.5.1.4.

z 1 2

4
( v' tg I + c I )
cos I

59

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


Vi Le = 18.5 > 5: Cc di hay cc chu un, n nh nn theo
0,85
z = bd

0.85
= 1.83
0.4635

phng ngang c kim tra ti su :


=
m
ng sut hu hiu theo phng thng ng ti su z = 1.83 m
tnh t y mng:
v = 1.314.5+10.535= 71.5 (kN/m 2)
i vi cc khoan nhi, h s = 0.6
1 = 1
2 l h s k n phn ti trng thng xuyn trong tng ti
trng. Thin v an ton ly 2 = 0.4
Vy ta c:
12

4
4
( v' tgI + cI ) = 1 0.4
(71.5 tan 3037 '+ 0.6 6.2) = 34.96 kN / m2
cos I
cos 3037 '

Ti su z = 1.83 m , tra trn biu quan h ng sut php


mt bn ca cc theo chiu su, ta c zy = 15.5 kN/m2
Vy iu kin n nh nn quanh cc tha mn.

TNH CT THP TRONG CC


7.6.6.1. Tnh theo phng x
7.6.6.

Kim tra cc chu un


Ta c gi tr moment Mmax ca cc khi chu ti trng ngang l (cn
c trn th quan h moment theo su):
Mmax = 318.5 (kN.m)
Din tch ct thp mt cnh ca tit din tng ng ca cc
khoan nhi:
7.6.6.1.1.

As =

M max
0.9h0 Rs

Chn a = 10cm, ta c din tch ct thp cn thit :


As =

M max
318.5 106
=
= 601.8 mm 2
0.9h0 Rs 0.9 2100 280

Din tch ct thp ny b tr theo mt cnh di ca cc.


S thp chn ban u theo mt cnh ngn ca cc l 2 20 c
din tch 628.3 mm2 ( b i cc ct thp gc)
Vy ct thp dc trong cc chu mmen un do ti ngang gy
ra.

60

CHNG 7: MNG CC BARRETTE


7.6.6.1.2. Kim tra cc chu ct
Ta c gi tr Q max ca cc khi chu ti trng ngang l: Q max = 104.7
kN.
Kim tra iu kin tnh ct ai :
0.35Rbbho = 0.35145001.0600.970 = 5218.12 (kN) > Q.
0.6Rbtbho = 0.610501.0600.970 = 647.77 (kN) >Q.
Nh vy ct ai b tr cu to. Chn ct ai 10a200.
7.6.6.2. Tnh theo phng y
7.6.6.2.1. Kim tra cc chu un
Ta c gi tr moment Mmax ca cc khi chu ti trng ngang l (cn
c trn th quan h moment theo su):
Mmax = 120.94 (kN.m)
Din tch ct thp mt cnh ca tit din tng ng ca cc
khoan nhi:
As =

M max
0.9h0 Rs

Chn a = 10cm, ta c din tch ct thp cn thit :


M max
120.94 106
As =
=
= 228.53mm 2
0.9h0 Rs 0.9 2100 280

Din tch ct thp ny b tr theo mt cnh di ca cc.


S thp chn ban u theo mt cnh ngn ca cc l 2 20 c
din tch 628.3 mm2 ( b i cc ct thp gc)
Vy ct thp dc trong cc chu mmen un do ti ngang gy
ra.
Theo l thuyt ta s ct thp chu m men un ca cc ti v tr
moment c Mz = 0, tc l su khong 10.5m tnh t y i.
7.6.6.2.2. Kim tra cc chu ct
Ta c gi tr Q max ca cc khi chu ti trng ngang l: Q max = 39.76
kN.
Kim tra iu kin tnh ct ai :
0.35Rbbho = 0.35145001.0600.970 = 5218.12 (kN) > Q.
0.6Rbtbho = 0.610501.0600.970 = 647.77 (kN) >Q.
Nh vy ct ai b tr cu to. Chn ct ai 10a200.

61