You are on page 1of 1

nr 12 (127) grudzie 2012

OKOLICE BIZNESU

19

Program Sukcesji

Nastpcy mistrzw
Karol Jakubcewicz
Fot. M. Chojnacka

Historia LOTOSU nierozerwalnie wie si z przemianami nie tylko w obszarach techniki, technologii kultury organizacyjnej i etyki. Zmiany kadry zarzdzajcej s jednym z naturalnych nastpstw upywajcych dekad. Nadszed czas na innowacj take w tym zakresie, czyli na Program Sukcesji.

rogram Sukcesji Grupy Kapitaowej LOTOS jest wyrazem dbaoci o cigo funkcjonowania naszej firmy mwi Joanna Tyszka, dyrektor Biura Zarzdzania Zasobami Ludzkimi. Nawet najlepsza strategia biznesowa musi by realizowana przez zesp ludzi dowiadczonych, rozumiejcych specyfik przedsibiorstwa. Dlatego nieodzowny jest dobr i odpowiednie przygotowanie kadry rezerwowej, ktra w dalszej perspektywie mogaby obj kluczowe stanowiska w firmie. Umoliwia to rekrutacja wewntrzna tzw. sukcesorw, czyli nastpcw, wybieranych spord pracownikw Grupy Kapitaowej LOTOS. W marcu 2012 r. kadra kierownicza GKL rekomendowaa kan-

5 Sukcesorzy i przedstawiciele kadry zarzdzajcej podczas szkolenia

dydatw do programu. Wytypowano 63 osoby. Pretendenci musieli spenia takie kryteria, jak wyksztacenie wysze, dobra znajomo jzyka angielskiego oraz minimum trzy lata pracy w GK LOTOS, z czego dwa na stanowisku kierowniczym. Przeoeni oceniali take osiem kompetencji kandydatw: przywdztwo, zarzdzanie zespoem, mylenie strategiczne, elastyczno dziaania, budowanie relacji, zarzdzanie czasem, rozwizywanie problemw oraz wiedza merytoryczna. W kolejnym etapie rekrutacji kandydaci uczestniczyli w badaniu Development Center (cznie 7 jednodniowych sesji). Celem badania bya ocena specyficznych zachowa w sytuacjach zblionych do realnych. W trosce o obiektywizm tej

czci programu badanie DC przeprowadzia zewntrzna firma. Dla kandydatw to by naprawd trudny dzie mwi Mirosawa Chojnacka, kierownik Zespou ds. Szkole i Rozwoju w Biurze Zarzdzania Zasobami Ludzkimi. Development Center trwao prawie 10 godzin, wymagao od uczestnikw penej koncentracji, zaangaowania i kreatywnoci. Poprzeczk postawilimy bardzo wysoko. Na podstawie wynikw DC ostatecznie do Programu zakwalifikowano 25 osb, ktrych profil najlepiej spenia przyjte wymagania. Wszyscy uczestnicy badania (oraz ich przeoeni) otrzymali spersonalizowane raporty przedstawiajce wyniki badania DC. Dokumenty te stanowi cenn wskazwk zarwno dla sukcesorw, jak i dla osb, ktre tym

razem nie trafiy do grona finalistw. Wiedz teraz, jakie kompetencje s ich mocn stron, a jakie powinni doskonali. Raporty wykorzystywane s podczas zawierania kontraktw rozwojowych, w ktrych sukcesor, jego przeoony oraz przedstawiciel Biura Zarzdzania Zasobami Ludzkimi uzgadniaj cele dla sukcesora na najblisze sze miesicy. Kontrakt zakada zindywidualizowany rozwj sukcesorw w miejscu pracy. Szczeglnie wane jest wic nawizanie relacji coachingowej pomidzy sukcesorem a jego przeoonym podkrela Mirosawa Chojnacka. Owocna kooperacja w tym zakresie nie byaby moliwa bez duego zaangaowania czonkw kadry kierowniczej patronujcych uczestnikom programu. Wiedz na temat docelowego stanowiska sukcesora przeoony bdzie mu przecie przekazywa rwnoczenie z wypenianiem dotychczasowych obowizkw. To trudne zadanie, zwaszcza, e uczestnicy programu bd przygotowywani do objcia nie konkretnej posady, ale jednego z puli stanowisk w caej Grupy Kapitaowej LOTOS, charakteryzujcych si podobnym zakresem zada, potrzebnych kompetencji oraz wiedzy merytorycznej. Rezultaty procznej wsppracy sukcesora i jego przeoonego zostan ocenione podczas specjalnej prezentacji zrealizowanych zada. Pozytywne ukoczenie tego etapu programu bdzie skutkowa uruchomieniem tzw. vouchera rozwojowego o wartoci 30 tys. z na dalszy rozwj w uzgodnieniu z przeoonym oraz Biurem Zarzdzania Zasobami Ludzkimi. Jest to nowoczesna forma promowania rozwoju pracownikw LOTOSU, dopasowana do ich indywidualnych potrzeb i predyspozycji. Prowadzony w ramach Akademii LOTOS Program Sukcesji nie ma okrelonego terminu zakoczenia, a sukcesja, czyli awans uczestnika programu, automatycznie uruchamia proces rekrutacji wewntrznej, ktry pozwoli wyoni kolejnego sukcesora. Warto wic wykaza si zaangaowaniem w pracy, gdy status sukcesora, stanowicy podstaw awansu na kluczowe stanowiska w Grupie Kapitaowej LOTOS, jest stale w zasigu rki. q