You are on page 1of 42

ESN BIT GENERACIJE

kenet reksrotjeni brus.dzek kerouak lorensferlingeti,alen ginzberg geri snajder ken kizlgregori korso,piter orlovski robert hanter, majkl klur

izbor i prevod vladistav bajac i vojo indolic

PESNICI BIT GENERACIJE

Kenet Reksrot Leni Brus Dek Kerouak Lorens Ferlingeti Alen Ginzberg Geri Snajder Ken Kizi Gregori Korso Piter Orlovski Robert Han ter Majkl Mek Klur

Izb or i prevod: Vladislav Bajac i V o jo indoli Beograd 1979. SV E SK E 1

Izaju: Vladislav Bajac, ajkaka 27, 11000 Beograd V o jo indoli, Za Rokom 2, 50000 Dubrovnik

NAPOMENE UMESTO PREDGOVORA


1.
Sveska koja je pred nama ima nameru da na jednom mestu sakupi jedan ne-sluajan izbor proze i poezije iz novije am erike knjiievnosti u utem nazivu bit generadja (beat generation) koja je istovremetio i najznaajm ji predstavnik novije, posleratne anterike knjiievnosti. Zbog toga stno nastojali da ovde doneseni izb or poezije i proznih tckstova, iako izvaen iz tnnotva raznolikih knjiga i asopisa, kako u o&nosu prem a vrem enu tako i u odnosu prem a raznolikom izboru, sauva u sebi duh bit generacije, njenu pokretaku filo z o fiju i umetnost nopte. Zbog toga smo, takoe, p ri ovom izboru iskljuiH i svaku m ogunost prikljuivanja k ritik ih eseja (kako stranih autora tako i naih) o samim autorim a iz kruga bit generacije. Meutim, nastojali smo sainiti to ra zlicitiji i raznovrs n iji izbor kako bi i sam poiaritet stvaralaca iz kruga b it generacije govorio samo u prilog n jenoj vieslojnosti, vieznanosti i obuhvatnosti. Upravo stoga smo m iljenja da ovom izboru treba dati ok v ir jednog, istina relevantnog, znaenja zajednikog, panoramskog istupa (k ojeg uostalom u veem izboru kod nas do sada nije ni bito). U o v o m izboru javlja s c deo onih najznaajmjih stvaralaca k o ji su vremenom i sami postali sinonim za hit generaciju, poput Alena Ginzberga, Dieka Keroaaka, G eri Snajdera, G regori Korsoa, Lorensa Ferlinge-

Pokretaoi: David Albahari, Vladislav Bajac, Bora okovi, Dragan Simovi, V o jo indoli

Nacrt korica: Milan Ristovi

tija, Kena Kizija, ili neto manje, M ajkla Mek K lura i Pitera Orlovskog, itd. Ali, takoe, u ovom izboru javlja se i izvestan b ro j umetnika koje, bez velikih raztika, m ozem o neposred.no u k lju iti u pripadnike b it ge nerative. Jedni su, popnt Keneta Reksrota, pretee i u ite lji bit generacije; drugi su, mlai nastavljai tradicija bit generacije, poput Roberta Hantera; dok su trei, mada nikada nisu b ili d irektno ubrajani u bit generaciju, pored uvenog um etnika L en iB ru sa svojim zivotom , radom i sudbinom vrsto i duboko vezani uz duh, trad iciju i filo z o fiju b it generacije.

podatke za takve stvaraoce kao to su Alen Ginzberg, D tek Kerouak, ili ak G eri Snajder, kao i Kenet Reksrot).

4.
Na kraju, verujem o da ovaj izbor ima i svojih propusta i nedostataka, kao lo je, isto tako, obojen vlastitim interesovanjima, sklonostima i prevodilakint m ogunostim a autora k o ji su izbor p rip rem ili i preveli (ili, bolje, prepevali). Ali, na sledeim je isiraiivaima i prevodiocim a bit generacije da svojim vlastitim pristupom i izborom proire neke mogunusti koje su ovde samo nagovetene. Vladislav Bajac i V o jo indoli

2.
to se tie svih uvrtenih prevodci zastupljenih autora u ovom izboru, ti obzir smo uzimali samo one pesme i proz.ne tckstove k o ji su nam p ru ia li zadovoljstvo da ih na naem jeziku otkrivam o itaocima. Dakle, tc se pesme i prozni tekstovi ovde po p rvi put poja vlju ju u prevodu na srpskohrvatskom jeziku. T o je razlog zato u ovom izboru nema (m a koliko da smo b ili u iskuenju) pesama, iz na p rim e r Ginzbergove knjige pesama U r lik (H ow l), ili proznih odlomaka iz Kerouakovog romana N a cesti (On the Road) ili Kizijevog romana L et iznad kukaviijeg gnezda (One Flew Over the Cuckoos Nest).

3.
Od uobiajenih biografskih belezaka o autorima smo odustali, je r bi nekima trebalo posvetiti izuzetno mnogo paznje i prostora dok bi druge trebalo, moida, tek ov la i spomenuti. Za one itaoce k o ji se sa neto veim ia ro m i interesovanjem zanimaju za bit generaciju, sastavili smo veoma obim an i znaajan izbor iz bibliografije svih autora k o ji su u ovom izboru zastup ljen i (zato, opet, samo izbor iz bibliografjje? jednostavno zato to bi bilo, i pored najbolje volje, gotovo nemogue p o b ro ja ti i navesti sve bibliografske

KENET REKSROT (Kenneth Rexroth)


PESMA KOD PREA ZA VINO
za G ary Snydera

je sezone trganja Groa. Kako je prijatno Tvoje prcbivalite, mate kolibice Od prua u vinogradima Gde prebivaju berai groa. Adieu,paniers, veadanges sont faites. Pet meseci je minulo. Tu sam Jo jedan manastirski Vrt, jo jedan vodopad, I jo jedno verovanje, Smeteni na planinskom obronku, Gledaju vani preko maglom opkoljene Santa Barbare. Kaktus I kamen ulepavaju vrt, U njegovom srcu krupan krst. Iza samostana, Duboko u kanjonu, slap ive vode, zelene i bele Lom i ogoljene litice, krivudajui K roz utu pearu stenjaka, Platane, hrastove, lovore, Javorove, borove. Jastrebj snivaju u letu, visoko N a svitajucem jutarnjem vazduhu, Kanjonski cari peva na uvenuloj Stabljici juke. Nad visokim kamenjarom Prekb potoka, mladunce risa m irka u me za tren. Zadihana kouta silazi dole da pije. A tada isti vodeni drozd K o jeg sam video oko Kjota.

Prolazei kroz isuenu dolinu Kauukovog drvea, oni je ine mestom Prolea, i lokve su pune Voe. Dubina priziva dubinu U grmljavinu proloma oblaka. Verna dobrota bdije iznad Mene po danu a pesma Me titi sve vrem e kroz zvezanu no. Altai r i Vega su u Zenitu veeri. Kauboj se vratio Preko Sum om e reke. Mlada tkalja je trudna Bie i siedee godine. Svraje K rilo most snova rasplinulo. N ove vinske sanje u buretu. Nisko nad pospanim morem, Morska koza promie ka suncu. Richard od St. Victora kae, K ontem placija je mo K oja koordinira beskrajnim Mnotvom percepcija Obuhvatajui sve to u oveku Iznutra, usmereno na uenju o Boanskim stvarima divljenju, Strahopotovanju, uitku, zahvalnosti Nesavladivim, ali u miru. Vrabica je pronala sebi dom, Lastavica gnezdo za nju, Gde e m oi uzgajati svoj porod. Kad smo pili aj u loi, Rasto-smei kaiifom ijski ptii Kljucali su mrvice hleba oko naih nogu. Ptii su bili m iljenici Indijanaca. Jo uvek se mogu pronai u Predelim a starih raneva, Kako ekaju na decu da Dou i nahrane ih kolaima od ira. Ba tako se lastavice jo uvek gnezde U strehama svih zgradurina N a gradilitu tronog

Hram a u Jerusalimu. Nad nama iz greda Loe vise dva drvena Meksika anela; u njihovim guzovima Su ptija gneza. Jesenje sunce Je zlatan tit na nebu. Breuljci ekaju na ranu kiu Da ih obue u blagoslove cvea. Praznik je Rafaela Arhanela, i Tobita I odanog psa.

neobinim,

LENI BRUS (Lenny Bruce)


AUTOBIOGRAFIJA (odlomak)

DEK KEROUAK (Jack Kerouac)


BIBLIJA (zavrni odlomak)

Uzmimo, na primer, Hitchockov film Psycho, k oji mora lose delovati na ljude. Tamo vidim o ludaka Anthony Perkinsa kako ubija zgodnu cum Jannet Le igh. Metod: k olje je u kadi, krv tee niz slivnik. Telo zavija u zastor od tua i odnosi ga u movaru. Razloga za to nema, ovee; to je samo smrt i destrukcija. Uporedim o s tim film om jedan pornografski film, onaj osmomilimetarski to bi ga policija htela zapleniti, i analizirajmo ga. ta radi onaj par koji vidim o na platnu? Nisam u takvim fitmovima nikad video nekoga ko je pretuen, nikoga ko je povreen, ranjen, udaren po ustima, ubijen. amo mnogo grljenja i ljubljenja. A prvi put kad se pojavi jedino mogue sredstvo za ubijan je jastuk kojim bi mukarac mogao uguiti enu oni ga stave pod njenu stranjicu, i tu je kraj filma. Kaite mi molim vas, la tu ima pokvarenog? 0 tom mi se filmu ne svia jedino to to je monoton, dosadan.

64 Mirisao sam cvee u dvoritu, i kad ustadoh duboko udahnuh a krv jurnu u m oj mozak i ja se trgoh obam ro na leima u travi. Oito sam se bio onesvestio, ili umirao, oko ezdeset sekimdi. M oj sused me video ali je pomislio da sam se ja upravo iznenada bacio u travu da bih uivao u suncu. Za vrem e tog venog momenta nesvesti ugledah zlatnu besmrtnost. Ugledah nebo . . . Zlatna je poticala od sunca u m ojim onim kapcima a besm rtnost od m oje iznenadno-trenutne vizije kad sam ustao da sam upravo bio tamo odakle sve to dolazi i gde se sve to v ra a lo . . . Kad m i se ponovo vratila svest oseao sam se tako bedno da sam imao telo i misao iznenada otelotvorene Ja ak nisam imao telo i misao i nita se nikada nije desilo i sve je u redu zauvek i zauvek i zauvek. O hvala ti hvala ti hvala ti

65 Ovo je prvo uenje o zlatnoj besmrtnosti

66 Drugo uenje o zlatnoj besmrtnosti je da nikad nije postojalo prvo uenje o zlatnoj besmrtnosti. U to budite uvereni.

10

MESEC NJEGOVO VISOANSTVO


*

( haiku)

M e s e c ------- N jegova arolija je Veliko tuno lice Beskonanosti. JecLna obasjana pokrivena lopta K o ja iskazuje mnoge gospodske primedbe. On utira zvezu. Oblaci se sakupljaju u sabljasto oblije Da ispune njegovu k o le v k u ----------Naopako bilo koje staro vreme. Moe i mesecu dozvoliti da te zalui Zamiljenim oran Ioptama Bljeteeg zam iljenog svetla u strahu, Kao to one jabuice, ozleene i skupljene, Trepu pred trzajim a prizora M alog veselog otaya K o ji izbacuje bodlje svetlosti Oko glatkog plavog balona, Lopte pune planina i meseca. Dubok kao okean, Visok kao mesec, Plitak kao najplia Rena laguna. Riba u katranu I uvueno jedro. B illy de Budd i Han Shan car I svi zini m esecopiljci od Daniel ----------Yeats v id i---------P ilje u meseev okean, Pazei lice. U nekim sluajevima, mesec je ti. U bilo kom sluaju---------Mesec.

Omaglica vrha san Se nastavlja


*

Zvuk tiine je sva pouka K oju e dobiti * Tutanj u planinama gvozdena snaga Ljubavl nioje majke

12

LORENS FERLINGETI (Lawrence Ferlinghetti)


MORSKI PEJSA SA SUNCEM & ORLOM

visoko iznad suncobrana pobodenih u pesku gde obiavaju da budu morske skije lebdei orao uokviruje sunce

To ,| e sve to

je ostalo od nae divljine

Slobodniji od veine ptica jedan orao leti visoko iznad San Fransiska slobodniji od veine mesta visoko lebdi noen klizi visoko u mirnim otvorenim prostorim a doleteo sa planina noen dole daleko nad okeanom gde se sumrak sputa ogledalo samoga sebe On plovi visoko iznad obrui se i obrui gde se hidroavioni mogu okrenuti gde ratni avioni mogu izgoreti On se okree oko isijavanja u crvenom suncu uzdie se i klizi dvaput se okreui nazad oko sebe sama sad iznad okeana sad iznad zem lje

GOLEMA ZBRKA

Dtigo dugo leim na pesku Zvuk vozova u morskoj peni u podzemnim eleznicama mora I i'iik vcdi podzemni zvuk goleme zbrke u svetu lutnjava i kripa kao od nekog velikog stvorenja

koje se okree

ispod mora & zem lje bilion soto-voe glasova m rm ija golem o gundanje nadimajue mucanje u okeanskim glasnicama nvctski glas-kutija se uje uz uvo prislonjeno na pesak uasnuto odzvanjanje uasavajui vrisak svih ivotnih glasova izgubljenih u noi

14

15

I snimak toga sada se nekako brzajui vraa nazad kroz M oog Synthesizer vremena Haos kovitlaca nazad do prvih harmonija I prvog svetla

zasad jednostavno nije stigla dovde zbog ega jo uvek imamo no

All kada to svetlo konano stigne kada konano bude ovde


deo dana k oji sada zovem o Noe imae belo nebo sa malim crnim takama na njemu malim crnim rupama gde su jednom bile zvezde

A tada u tom simbolinom


tako poetinom mestu koje e biti nae biem o nae vlastite istinske senke i nae vlastito osvetlenje u sumraju zem lje

OLBERSOV PARADOKS

uo sam uenog astronoma ije im e bee Heinrich Olbers kako nam govori kroz vekove o tome kako je golim okom promatrao kako je na nebu bilo nekoliko veoma bliskih zvezda i to je due gledao sve vise ih je bilo sa beskrajnim brojem grozdovitih sazvea u m irijadi Mlenog Puta & m irijadi maglina Dakle odatle moemo zakljuiti da u beskonanim daljinama mora postojati mesto m ora postojati mesto gde sve je svetlo i da svetlost sa tog visokog mesta gde sve je svetlo
16

Za Autoharfu

(G )

&

(C) akordi

MAJKA SVETLOSNE MANTRE


(C) Otac ljubavi Majka kie (G) Otac noi

17

Majka boli (C) Otac dana Majka svetlosti (G) Majka privienja (C) M ajka privienja (G) Mrani vekovi su zavreni sada (C) Mrani vekovi su zavreni sada (G) Mrani stari tatica (C) Otac privienja (G) Majka svetlosti (C) Mrani vekovi su zavreni sada (G) Mrani stari tatica Covek kie igra & peva (C)

M oje oi susreu tvoje iznad rulje Samo dva oka tamo u dalekom fotosu lica udaljenih lampi u tamnom pejsau svetlucaju A oi govore kojim god jezikom Pesma zavrava Oi nastavljaju da gore Aplauz je tamo kao na tamnom moru ujem to iz udaljenosti kao u morskoj koljci^ komadii oduvana suneva svetla Kasnije poto tvoj glas stie kroz kojim god jezikom jedno usplamtelo ispitivanje m oje pesme Odgovaram ti nazad preko glava publike Odgovaram ti Tamne oi govore ti iznad njihovih glava Tamna N em a nikoga kao to si ti meu plesaima Te amo

SUSRET OCIJU U MEKSIKU

Neoekivano govori mi preko publike dok jo j kazujem svoju pesmu

18

19

SVEOPTA PESMA HUMANOSTI

Na obali ilea gde je Neruda iveo dobro je poznato da morske ptice esto kradu pisma iz potanskih sanduia koja bi one elele da prisvoje iz raznoraznih razloga Da li da nabrojim razloge? Oni su posve jasni ak tiinom ptica dati na tu temu (sem kad o tome priaju meu sobom izmeu cvrkuta) Pre svega one kradu pisma je r oseaju da Sveopta Pesma bilo ijih rei skrivena u tim pismima mora zacelo do-nositi kljueve samom srcu humanosti koje ptice same nikad nisu bile u stanju da shvate (u stvari odravajui mnogo neizvesnosti da srca odista postoje u Ifudima) Tek tada te ptice imaju dalja oseanja da njihova vlastita sveopta pesma moe biti nekako obogaena tim stranim krikovima Ijudi (Kakva sudbonosna ideja ptijeg mozga da ih na kikot moe prosvetliti) Ali kad bi se kradomice udaljile sa Nerudinim pismima

izvaenim iz njegovog potanskog sanduia na Isla Negrau one su u stvari ponovo krale svoj vlastiti Sveopti Pev k o ji je on prvobitno sakupio od njih sa svojom prodrljivom & pomamnom poletnom vizijom Ali sada kad je Neruda mrtav takve pesme se vie ne piu i one ih m oraju ponovo svirati po sluhu veliku uzvienu pesmu u srcu nae krvi & tiine Cuernavaca, 26. oktobar 1975.

OSAM LJUDI NA GOLF KURSU I PTICA SLOBODE KOJA IH PRELECE

Feniks leti sve vie & vie iznad osam elegantnih ljudi na kursu golfa k oji su svoje glave zabili u pesak velike klopke Prvi ovek podie glavu i vie Ja sam Predsednik Zem lje. Ja vladam. V i ste m e imapred izabrali, he-he. Panja! Drugi ovek podie svoju glavu. Ja sam K ralj Automobila. Autom obil je m oje oruje. Sve vozim pre sebe.

21

V i neete im ati drugih bogova. Pazite. Dolazim kroz. Trei podie svoju glavu iz peska. Ja irim religiju. Ja sam tvoja duhovna glava. N ije vano koju religiju. Udaram dugu loptu. Saginjem se i udaram. Cetvrti zaklanja glavu u bunker. Ja sam General. Zahvaljujem na dodeljenim nagradama. Moj tenk to nee zaeleti. Ja sam lakom. Mi igram o Rollerball. Ja volim Arape. Peti podie glavu i otvara usta. Ja sam Glas Vae Savesti. Ja rukovodim novinama. Ja upravljam vazdunim talasima, kratkim & dugim. Mi savijamo misli. Mi pravim o reainost po meri, Um Tucanje Spojeni. Satira postaje reainost, reainost satira. ovek Kosmika Igra. Et cetera. esti ovek podie svoju zlaano-elavu glavu. Ja sam vas prijatelj multinacionalni bankar. Ja vaem cigare uvijcne u nafta-dolare. Mi smo iznad nacija. Mi kontroliemo konlrolu. Na kraju u vas sve pojesti. Ja radim za obitak. Va. ena podie svoju glavu vise od bilo koga. Ja sam Mala ena, Ja sam O setljiv Ratnik koji glasa kao njen mu. K o je uzeo m oje grudi. Poslednja figura se uzdie, podiui sve palice za golf. Stoj ili cu pogoditi sve rupe odjednom. Ja sam ef itave Policije. Ja jedem meso. Mi znamo neprijatelja. B olje povcrujte u to. Mi motrimo na sve vas paranoike. Produite & smejte se. Svi ste u kompjuteru. M i imamo sve vae brojeve. Osim jedne neidentifikovane letee guzne rupe. Na radarskoj mrei. Neka zamukla ptica. Svaki put kad je pogodim podie se.

POPULIST MANIFESTO = PRISTALICA MANIFESTA

Pesnici, izadite iz vaih klozeta, Otvorite vae prozore, otvorite vaa vrata, B ili ste predugo pokopani u vaim zatvorenim svetovima. Siite, sidite sa vaih ruskih breuljaka i Telegraph breuljaka, vaih Beacon breuljaka i vaih Chapel breuljaka, vaih Analogues planina i Montparnaseva, dole sa vaih podnoja breuljaka i planina, van iz vaih koliba i palata. Drvee jo uvek pada i u ume vie neemo. Nem a vremena sada da se sedi u njima Poto ovek spali vlastitu kuu da ispee prase. Nem a vie pevanja Hare Krishna dok Rim gori. San Fransisko gori, gori i Moskva Majakovskog fosilna goriva ivota. No i konj se pribliavaju prodrljivom svetlu, vrelini & snazi, a oblaci imaju pantalone. Nem a vremena sada za umetnika da se sakrije iznad, iza, po strani pozornice, nezainteresovan, obrezujui nokte, briui samog sebe iz postojanja. Nema vremena sada za nae male knjievne igre, nema vremena sada za nae paranoje & hipohondrije, nema vremena sada za strah & gadenje, sada je vrem e jedino za svetlost & ljubav.

22

23

Videsm o najbolje umove nae generacije unitene dosadom na pesnikim veerima,* Poezija nije tajno drutvo, N ije ak ni hram. Tajne rei & pevanja vie nee koristiti. Vrem e om ovanja je zavreno, stiglo je vreme naricanja, vrem e naricanja & radosti nad dolazeim krajem industrijske civilizacije koja je loa za zem lju & oveka. Sada je vreme da se suoimo sa spoljanjom stvarnou u punom lotus stavu sa irom otvorenim oima, Vrem e je sada da otvorite vaa usta sa novo-stvorenim govorom, vrem e je sada da komunicirate sa svim oseajnim biirna, Svi vi Gradski Pesnici visite u muzejima, ukljuujui i mene, Svi vi poetski pesnici k o ji piete poeziju 0 poeziji, Svi vi pesnici pesnike-radionice u divnom srcu Amerike, Svi vi kue-slomljeni Ezre Paundi, Svi vi daleko-odjebano-iseeni pesnici, Svi vi pre-napregnuti pesnici, Svi vi pesnici pizdolizci, Svi vi plati-klozet pesnici k oji kukate sa grafitima, Svi vi A-vozni svingeri k oji se niste nikada njihali na brezama, Svi vi m ajstori tesanja haikua u Sibirim a Amerike, Svi vi bezoni ne-realisti, Svi vi samo-okultni supernadrealisti, Svi vi vizionari spavae sobe 1 zabodski agitpropagatori, Svi vi Groucho Marxisti pesnici i p rija telji slobodnog vremena
* Tran spozicija p rvo g stiha poem e U rlik (H o w l) A lien a Gin sberga (Prim , p rev.)

koii uokolo leite po itav dan i priate o radnikoj klasi proleterijatu, Svi vi katolici anarhisti poezije, Svi vi Crno Planinarci poezije, Svi vi Bostonski bramani i Bolinski seljaci, Svi vi brlog m ajke poezije, Svi vi zen braco poezije, Svi vi samoubistveni lju bitelji poezije, Svi vi kosmati profesori poesije, Svi vi ocenjivai poezije koji pijete krv pesnika, Svi vi Pesniki Policajci Gde su Whitmanova divlja deca, gde uzvieni glasovi koji govore sa oseajem nenosti i uzvienosti, gde velika nova vizija, veliki svetski-pogled, uzviena proroanska pesma neizmerne zem lje i svi ti znaci u njoj I naa veza ka njoj Pesnici, sputeni jo jednom na ulicu sveta I otvorite vae umove & oi sa starim vidnim zadovoljstvom , Iistite vae grlo i izgovorite, Poezija je mrtva, ivela poezija sa stranim oima i bikovskom snagom. N e ekajte na revoluciju ili e se odigrati bez vas, Prestanite m rm ljati i govorite novom iroko-otvorenom poezijom novim razboritim javnim prividom drugim subjektivnim otvorenostima ill drugim ruilakim otvorenostima, usklaenim ubaenim u unutranje uvo da trajkuje ispod privida. Vae lino slatko Ja jo peva jo daleku re en-masse Poezija javna karijera za prenoenje javnosti

24

na uzvienija mesta od onih na koja ih tokovi mogu preneti. Poezija jo uvek pada sa nebesa na nae jo uvek otvorene ulice. Nisu postavili barikade, jo, ulice jo uvek ive sa licima, privlani mukarci & ene jo uvek tamo ecu, jo uvek privlana stvorenja svuda, u ocima svih tajnih svih jo uvek sahranjenih tamo, Whitmanova divlja deca jos uvek spavaju tamo, Probudite se i prosetajte na olvorenom vazduhu.

SAMOUBILAKI HAIKU

ovek peca u bazenu izmiuih gena hvata poslednji gen Skae unutra

26

27

ALEN GINZBERG (Allen Ginsberg)


SETNA PRANJAVA BLAENSTVA
S m rti

naleti vetra komeali su tamno hrastovo lie i ostavljali ga zanemelog kao m oje pamenje koje zaboravlja zato ojka kretalica s one strane umske krevine kreti, sred popodneva.

1.
iveo si ovde, u gradovima gde si sada? Kostur u zem lji, m isli u m ojem pamenju.

Uitelju odvedi me na nebo ili me ostavi samog. Zato m i ini da radim ovako naporno kad je sve rasuto unaokolo dohvatljivo, kao zatrovan umski hrast koji se sasuio prazne vree za spavanje vise sa uvenule grane. 3. Kad sedoh ugledah trunke praine u oku Teke igle podrhtavajui svetlucale su zeleno na plavom nebu. Huj vetra strujao je kroz kronje borova, udaljeni

K e n ji Myazawau Sve li je Buddhin znak onom koje makar jednom zaplakao Blagi boe? Tako i ja kaem blagi boe gledajui dole u borovu mladicu izraslu uz uvenulu travku na pocm elom izmetu gde muva zunza prst iznad zem lje sred leta.

7. Vetar hui u kronjama kao ekspresni vozovi kao gradska mainerija Lagani plesovi visoko gore, velike grane talasaju amo tamo nene ukosnice rese njihove glave to je previe oveno, to nije ljudski T o su kronje, ma ta one mislile. T o samo ja, ma ta ja mislio. To vetar pria.

28

8.
Mesec praen Jupiterom kroz borove, Kom arac oblee oko tvoje glave zujei zna da e te pecnuti ako uzmogne Prvo se zagledaj u svoje misli tad ti pogledaj u mesec tad pogledaj u odsjaj meseca u tvojem onom kapku pljusak svetlosti na povrini mrenice otvarajui i zatvarajui krug prekriven m rljam a i komarac zuji, ometajui tvoje oseaje i ti podsea svoj svrbeljivi palac kao to misao ponovo luta. 11. Vozei Volkswagen umornih nogu vrativi se sa kampovanja u Black Buttes kroz setna pranjava blaenstva dovrivi bocu M alakoffa Diggings cesta Zaslepljena sunevom svetlou veverica u zavetrini. Septembar, 1974.

POGLED UNAZAD

U kolima Sivi dim iznad Elm ire Golemi deko prepravlja ciglanu Zaboravljenu ispod m aglovitih breuljaka pre 25 godina Sedoh sa Joe Arm yjem pohodei i zatalasavi zelenu Travu. Jack nije vise ovde nikada, Nealov pepeo Usamljenost ini da starac jadikuje, B oja samoa, O eno uuti, kukajui za vise eje hrane.

PRVA ZABAVA KOD KENA KESEYA SA ANELIMA PAKLA

Prohladna tamna no kroz drvee sekvoje automobili parkirani izvan u senci iza kapije, zvezde gasnu iznad klisure, vatra gori kraj verande i nekoliko umornih dua pogrbljenih u crnim konim jaknama. U prostranoj drvenoj kui, uti svenjak u 3 po-ponoi udar zvunika hi-fi Rolling Stones Ray Charles Beatles Skaui Joe Jackson i dvadeset mladih ljudi pleu ka vibraciji kroz trem,

30

31

mala travka u kupaonici, devojke u grimiznim pripijenim haljinama, jedan miiavo-glaak ovek znoji se plee satima, pivske limenke savijene prekrivaju dvorite, obeeni ovek skulptura njie se sa iroke rene grane, deca spavaju neno u posteljama, I 4 policijska automobila parkirana van obojene kapije, crvenim svetlima okreui u travi.

Nadahnuvi se napisati englesku Apokalipsu ameriku nauku grki ritam tibetanski Mantra Blues duge sate sedeti u polu-lotus poloaju na stolu pored prozora ne opazivi borove u kinom vetru Provesti tri godine u samoi Naropinih est Doktrina izuivi i sledeih stotinu dana provesti u Stanju izmeu Smrti i Radanja itati Miltonov Izgubljeni raj odgonetati egipatsku Knjigu Mrtvih i Annutara Tantru itd.

TA BIH VOLEO DA RADIM

Pisati pesme vetru Pevati u elektrine mikrofone, smiriti Rock, ukrasiti praznine lobanje sa zvunim salamataksimetrima, magnetizirati nervozne sisteme,

Iskupiti naputeni svet sd Swami Bhakdivedanta moja godina 47. pribliava se polovini-veka Otii u San Marino videti Blakeovu viziju Moloha, otii u Menester videti Moloha Posetiti Blakeove radove po itavom Zapadnom svetu, prouavati proroanske Knjige objasniti Blakeovu jedinstvenu viziju Zakoraiti u istu reku dvaput Sagraditi pustinjsku kuicu od drva i kamena sa tremom 3000 stopa iznad divnih blagih uma Rockies, Sierras, Catskills sesti ukrtenih nogu uspravivi kimu udahnuvi relaksirati srce Ah pri svakom izdisaju

unititi mrani njujorki ivot smoga Masturbirati u miru, poseivati drevne gradove zbog deaka, uvebavati godine ednosti, sauvati Drage osobe za Boga moje vlastito telo, dlakavo neno ticalo Povre, jesti argarepu, viljukom kupus, kaikom graak, priti krompir, kuvati eernu repu, govedini je oproteno, svinjetina zaboravljena, hot-dogs proterani iz rajskih kraljevina iji dimnjaci dodiruju oblake iznad Kitkizdizzeovih zelenih prolenih travki mleko, aneosko Mleko itati Brau Karamazove od Dostojevskog koje sam spustio dvanaest puta napola proitane desetak godina

32

33

Napisati poslednje horove N evinosti i Iskustva, komponovati muziku za jezike Mss. Rossetti orkestrovati Jerusalimske kvartete Rat je zavren, mekani prostira drvenog poda, vaza na pisaem stolu, sumorni hrastovi p ilje u prozor.

ISPODSVETA MNOGO JE GUZA, Ml^OGO PIZDE

Olovni vojnici ispunjavaju Pacifik, bombarderi B-52. zagauju vazduh dungle sa prugama dima i briljantskim plamsajima svetla Jednolino zujanje robota plai iznad prinianih terasa rigajui rojeve granata, prevuene kuglice rasprene u oveije telo, mine & zgusnute vatre padaju na slamne krovove i vodene konje, pregaeno selo smeteno u poljskim kuicama n, otrim rapnelima, rovovi ispunjeni plesnjivim-gasom-zatrovanim barutom Ispod sveta su smrskane lobanje, zdrobljene noge, izvaene oi, odrezani prsti, rasporena drela, Dizenterija, m ilioni beskunika, izmuena srca, puste due.

mnogo usta i penisa, ispod sveta mnogo je dogaajueg, i mnogo pljuvake slini u potoke, Mnogo je Govna ispo sveta, protiui ispod gradova u reke, mnogo mokrae plovi ispod sveta, mnogo ispljuvaka u svetskim industrijskim nosnicama, znoj ispod svetske gvozdene ruke, krv iklja iz svetskih prsa, beskrajna jezera suza, mora bolesti povraaju brzajui izmeu hemisfera piovei ka Sargassou, stare masne i jebake izluevine, ljudski benzin Ispod sveta je bol, skrena bedra, napalm gori u crnoj kosi, fosfor nagriza laktove do kosti insekticidi unitavaju okeansku floru i faunu, plastine lutke plivaju preko Atlantika,

35

KOLIBA NA STENJAKU (haiku)

III U LAZEI U K R A L J E V S K I SOOPER N A K O N D VO NED ELJNE OSAME Mrav crvenolik bubuljiav deko stoji usamljen minutima Gleda u odbaene kom ete sladoleda.

Uz opaljenu travu rupa u crnoj gumi kamiona okree se polagano meu drveem. Sunani zrak izmean sa prainom uzdie se iza kamiona na prljavoj cesti. II Sedei na panju sa pola olje aja, sunce zalazi za planine Nem a urbe. N i re! N i re! Muice priaju umesto mene i vetar se nadovezuje. Muva na mom nosu, fa nisam Buddha, Ovde prosvetljenja nema! MaSuprot crvene kore debla Senka muve S ja ji na senci borove grane, Belo sunce iznad borova, noni leptir oblee m imo zapaljene drvene lomae? Sat posle zalaska Jo jednom nisam m islio na Buddhu! vraajui se u osamljenu kuu.

SELO TETON

Snena planinska polja viena kroz prozim a krila muice na oknu prozora.

ZEMLJA JEZERA, WISCONSIN

Buddha je umro i ostavio za sobom veliku prazninu.

36

37

MILAREPA UKUS

GER1 SNAJDER (Gary Snyder) NORTH BEACH*

K o sam ja? Pljuvaka, supa od povra, prazna usta.? Crvenperka, para disanja udahnuta, zadrana, izdahnuta svetla kao pepeo. U duhovnoj i politikoj usamljenosti Amerike pedesetih godina trebalo vam je da stopirate hiljadu m ilja da biste sreli prijatelja. to god ivi eli prebivalite, sopstvenu kulturu toplote i vlage iz koje e nastajati. N a zapadnoj obali u to vreme, San Fransisko je bio jedini grad, a u San Fransisku, N orth Beach. Zato? Prvo, zbog priobalnih domorodaca naroda k o ji ive oko Zaliva ve petstotina i vise godina. Narednik Jose Ortega preao je peane dine i estare da se uspne na brdo (Telegraph) tamo negde oko prvog novembra 1769. Kasnije, Irc i su na brdu (pre Trusa i Vatre) i brojne koze na ispai medu tim kamenjem Brdo Tellygraft, brdo Tellygraft K vrgavo staro, kaljavo staro, Brdo Tellygraft zatim italijani, sicilijanci, portugalci (ribari) kinezi (Kuang tung i Hakka) pa ak i baski, iz Nevade naputajui je sa stadima ovaca. Kada smo mi iz pedesetih i kasnije uhodali tamo, hod je bila kljuna re, Moda nema nijednog mesta u urbanoj Am erici gde kvart izaziva takav oseaj kada se peai: uske ulice, visoki neispisani zidovi i strme stepenice uliica i kue od belog drveta jeftin e za iznajm ljivanje; ve to leluja na m aglovitom vetru sa vrhova ravnih krovova. Maroko; ili stara doksatima bogata polumeseasta puebla. Maleno razvoe deli se na uglu Green i Columbus.
* N orth Beach (N o rt B1C) S evem a Plaa. (Prim , prev.)

39

Ka severu je tekao ieni rukavac, ije ue, u aleji zvanoj Vodena ulica (sada nekoliko btokova gore od obale Ribarevog K eja cele pune) je u podnoju apartmana jednog prijatelja. Islono potok se sputao uz Barbary obaki nekada nareanu klubovima, i ispod dananjeg ureda Obalnog & Geodetskog InsLituta na Battery ju. Bure su se pojavljivale iz jednog mesta na sevemom Pacifiku, velikog opsega, s vremena na vreme (leti bure su skretale na sever). San Fransisko, N orth Beach, kao iveti na pramcu broda. Iznad tamnih tekuih mora, od novembra nadalje, provala kia i piovei parii oblaka na otrim ivicama Brda Telegraph. Stanite; sredina puta izmeu dva dm ga letnja i zimska vrljanja, Berkely i Marin pokrajine. K o ne bi, na putu, podesio da se zaustavi n North Beachu? Da kupi paja jaja, svrali u Vesuvio, City L igh ts* nabavi stisamovo ulje ili vino, proeta od parka Grant do ovor; ili onog Mesta. Ili iveti tamo; zujanje kablova ianih kola pod ulicom osvctljeni brotlovi dole na dokovima na kojima se radi cele noci treskanje prcd zoru Scavengerovih kamiona. Spajajuci godine od vremena kadn bi mlada ena bivala uhapena zbog bosonoge fietnje, do brodvejskih klubova sa razgolicenim zadnjicama koje sc sada nude turislima bez ukusa a koji zbug njih dolazc izdaleka. Staniste. Trans amerika piramida upadljivo beskorisna i arogantna gradevina, stoji trg koji je ne kada bio nazivan Montgom ery Block, zgrada koju su nastanjivali umelnici i revolucionari tridesetih i etrdesetih godina. Kenneth Rcxroth. mnogi drugi, tamo su /iveli; tem clji posleralnog libertarianizma: pokreti koji sn postati javno poznati kao ber,(" sredinom pedesetili. 0\a naela esio su zanemarivali uni duboko ukopani i obavezni mislioci i umctnici ovog veka koji nikada nisu zadobili ili im nije bio mnogo potreban ugled medija; oni koji su bili kultura koju su tako mnogo podravali. Mnogi ljudi rizikovali su sve idui ponekad pntem ispada i ne iduci uvek onom drugom stranom luosti u nadi za mudron. ak. kao pod aleutske
* Odnosi se sada na k njiaru Law rencea Ferlin gh ettia C ity Lights Books. (Prim . F rev.).

bure, pojavljivali su se s vremena na vreme iz North Beacha od pedesetih godina nadalje dotiui ljudske ivote sirom sveta. Radio sam na dokovima tih dana: D ole do Pristanita 23 na posao. Smith-Rice dizalice, i Petkom bela aplja to je leprala dole na pristanitu, zasenjujui galebove, i poto bi nekoliko puta briljivo protresla svoja krila i perje, odletela bi nazad u pravcu iz kojeg je dola. 23. X I 52. Bez posebnog je znaaja to to sedim piui kineska slova i vebam da ih izgovaram na japanskom; sve je ovde: vina na Mediteranu, taro parii u Meianeziji, polja deteline Vancouver Islanda oko vidi, ruka se pokree, svet se doseljava i useljava; kao zamrena spiralna aura. 4. I I 54. I, naslov Peoples W orlda od oktobra 1958 Vanmoderni Kapitalizam Ugroava oveanstvo Mnogostrukim Opasnostima dok idem do Ginoa i Carloa, drugog mesta na kome smo se sastajali i pili (Jack Spicer me je vrsto grlio bradom) Nunost tumaranja po d iv ljin i. . . prostrani, beskorisni, i nikakvi prizori, pratiti trag gradske makc, van m oje glave itd. potrebna nam je velika kockarska igra fizike privredne gradske Praznine u koju morate da uronite . . . 3. X I 58. Taj zatvoreni, nevezani, krug drugova, ljubavnika, udaka, i prijatelja (kolike mnoge smo ve oplakali!) na valovitom tlu N orth Beacha ( praktino jedino mesto u K a liforn iji gde se bilje nije smrzlo u opaljenoj hladnoi decembra 1972, zapravo, toplije no bilo gde drugde u San Fransisku osim N oe Valleyja, a imajui godinje najvie dana sa mrazom od bilo kog drugog mesta u Sjedinjenim Dravama sem Floride) je bogato tlo mnoge lepote, i vredan trud da se

40

41

isnuje neto rugo u Americi, m olitva da aura prsne u vreme. Zahvalnost Duhovima ovog Mesta; rteka se sva Bia rascvetaju. 16. X 73. GS

Vijetnam ske visoravni sprene dungle istrebljeno nekoliko retkih ptica Riba u pirinu pirinani rovovi presahli potok m uljevit trag kroz njihove klisure N ove azijske vrste kapavca savitljiv penis bolan iznutra. Prenje hleba, grejanje kafe, plav kao Shiva jesam li popio kakav pogan otrov hou li ikada nauiti da volim ?

U KUI IZLAZEEG SUNCA


Jesam li stvarno m orao da ubijem svoju bolesnu, bolesnu maku.

Mrava deca u kratkim pantalonama dobijaju zdele pune pirinane kae doruak koji se pui veaju o rame svoje puke, hodaju vrelim iprajem. oi otro m otre na U S avione. K jo to barska devojka u bledocrvenom sa svojim plenom za no ali ve je ju tro polu oamuen, prikladno odelo, smeh prema krevetu.

MUZIKA TEKUE VODE

ova s kojim sam radio kao drvosea u Oregonu mlati svojim novim olovno krvavim udarcima u junom Yiiehu. preciznije od lananih pila, u zoru voleo je kaamak. sa suvim groem. Prespavati celu no toploj kii.

pod drveem pod oblacima kraj reke na plai, m orske ceste kitovi velike zveri morskih puteva so; hladna voda; dimna vatra.

42

43

para, ita, stena, drvene table, kotano ilo, krzna, bambusove igle i kaike. neuglaana inija. traka u kosi.

Konobarica me je zapitala odakle ste? kantri i vestern orkestar poeo je da svira M i ne puimo Marihuanu u Maskokiju A sa sledeom pesmom, jedan par je poeo da igra. Drali su jedno drugo kao na srednjokolskim igrankama pedesetih; Prisetio sam se kada sam radio u umama i barovim a Madrasa u Oregonu. Te radosti kratke kose i grubosti Am eriko tvoje gluposti. Skoro da bih te mogao zavoleti ponovo. Otili smo ka slobodnim padinama pod ilave stare zvezde U senci strmeni V ratio sam se sebi, Pravom radu, onome to treba initi.

5 druge strane rana.


sedeo na kamenu na suncu, gledao stari bor talas preko zaslepljujueg sitnog belog renog peska.

OTIAO SAM U MAVERICK BAR

* * * Otiao sam u Maverick bar u Fermingtonu, N o vi Meksiko. I ispio iz dva cuga burbon pojaan pivom. M oja duga kosa bila je smotana pod kapom Minuu sam ostavio u kolima. Dva kauboja su se grubo alila kraj bilijarskog stola,

Nevinou ovenani vrapci Tvore silan pev medu drvecem Dole u dolini petao kukurie i kukurie, Jack Kerouac napolju, skriven za m ojim leima ita Diamond Sutra na suncu.

44

45

IZVAN

BEZ SUTINE, NIKADA UMA

Tiina prirode iznutra. snaga iznutra. snaga izvan. put je to god prolazi kraja u sebi. kraj je, lepota lagodnost

Otac je Prostor ena Talasi N jih ovo elo je Sutina. Sutina stvara sa svojom m ajkom I njihovo dete je ivot, erka. erka je Velika Majka K oja, sa svojim ocem/bratom Sutinom, kao svojim ljubavnikom, Rada Um.

UMETNICKI SAVETI
isceljenje, ne izbavljenje. pevanje dokaz

Zato to nema umetnosti Im a umetnika. Zato to nema Umetnika M i im dajem o novae.

dokaz snage iznutra.

Zato to nema novca Mi daiemo. Zato to nema Mi Im a umetnosti.

(haiku)

SNAJDEROV

H A IK U

(G O VO REN

NA

BRDU)

G ovorei o knjievnom ivotu ute topole. SNAJDEROV DRUGI H A IK U Postao sam neosetljiv odavde do Konektikata, estitosti, 3000 m ilja. M AKE RAZM ILJAJUI TA P T IC E JEDU

made pomno njui stari izmet STO PIRAJUI U K L IS U R I TOTSUGAW A m okrenje posmatrajui vodopad
* * *

Nita posebno mutna kia na planini Balcer u zalivu Neah niska oseka
* * *

Svako svitanje je vedro Hladan vazduh tipa grlo Gusto inje na borovoj grani

48

KEN K IZI (Ken Kesey) TI VEROVATNO MISLI DA JE OVA PESMA O TEBI

slonosti poto su se susreli u Memfisu da rasprave o politici sledei ubistvo James Mereditha. Zatita poinje. Vrhovni sud ponitava odluku dr. Shepparda iz 1954, godine o smrtnoj kazni. Ike i Ma mie slave Zlatni Pir (Dosegni van dohvata, biu tamo aFour Tops), dok Luci i Pat proslavljaju njihovu cetvoi'ogodinjicu venanja. Film K o se baji V irgin ije V oolf? je nagraden od Svetske Filmske Organizacije a telefonska kompanija pronalazi telefon za slepu decu. Da li sve te srecne pojedinosti lanaka iz naslovnih strana o lokalnim vestima nasluuju milemjum. Ili, postoji li i tamnija strana?

K o je mogao shvatiti ta se zbivalo? K o je hteo biti iskren? Preturao sam po starim spisima da se prisetim pesme tih vremena (Dobre vibracije Beach Boys), da se setim scene: 7. jun 1966, New york Times Cernan & Stafford su se sru ili. . . 11. jun, Jim Ryun pokazuje svetu 880 b e leg a . . . 13. jun, W illiam Carpenter je odlikovan Srebrnom Zvezdom od Westmorlanda zbog guenja trajka oko napalm bombi koji je on organizovao na vlastitu od govorn ost.. . K o se moe setiti, sam razumeti? Nakon to sam pregledao rolne m ikrofilm a, ini se da sam osetio opojan entuzijazam tih dana tog juna, svetsku uzburkanost koja je istakla velike voe i gurnula ih u optim istike zabave diplomatije. Gospoda Ghandi leti u Moskvu da potvrdi nezavisnost. Bobby Kennedy leti u Junu Afriku da se uveri kako ameriki biznis tamo preko jo uvek odrava rasnu jednakost. K ra lj Feisal leti u enevu, uveren u dobitak U. S. pripom oi za njegove trupe da modernizuje Saudijsku Arabiju. George Peppard leti u Zapadnu Nemaku (Snupi protiv Crvenog barona Royal Guardsmen), uveren u dobitak Plavog Maxa .. . Da li je to Leto Ljubavi (Ja sam vernik M onkees) koje je poslalo Chou En Laia u Bukuret i De Gaulea Kosiginu. Zato nam izgleda da se zbliavamo? Zato to lica Stokley Carmichaela, Marthin Lu ther Kinga i Floyd Me Kissicka ovenava u nemilosrdnim ali uprkos tom e pouzdanim osmejcima odlunosti i

50

51

GREGORI KORSO (Gregory Corso)


ENIDBA

Kau U redu venajte se, gubimo erku ali dobijamo s in a -----i treba li onda da pitam Gde vam je WC? O Boe, a venanjc! Sva njena porodica i njeni prijatelji a samo aica mojih smotanih i bradatih koji jedva ekaju da sc pree na pie i j e l o -----A tek svetenik! gleda me kao da sam masturbirao pitajui me Uzima li ovu enu za svoju zakonitu suprugu? A ja, drhtei ta da kaem, kaem Pie Glue! Onda ljubim mladu i sve te cvrcnute mukarce to me tapu po ramenu: Ona je sva tvoja, mladiu! Ha ha ha! A u njihovim oima vidi Neki razvratan medeni mesec koji se o d v ija -----Onda sav taj apsurdni pirina zveave konzerve i cipele Vodopadi Nijagare! Horde nas! Mueva! ena! Cvea! Svi vrve prema draesnim hotelima Svi idu da rade istu sLvar noas Ravnoduni portir zna ta se sprema Zlobni vratari znaju L iftboj to zvidue zna Sobar to namiguje zna Svi znaju! Dode mi da nita n eu ra d im j Da prestojim celu no! I buljim tom portiru pravo . u oi! Da se derem: Odriem se medenog meseca! Odriem se medenog meseca! trei razuzdan meu tim skoro klimakterinim svitama vritei Radio trbuh! Maka lopatica! O iveo bih na N ijagari uvek! u tamnoj peini pod Vodopadima Sedeo bih tamo Ludak Medenog meseca izm iljajui naine za slamanje brakova, bi bigam ije svetac r a z v o d a -----Ali treba da se oenim Treba da budem dobar Kako bi bilo lepo da dodem kui k njoj

Treba li a se oenim? Treba li da budem dobar? Da zapanjim devojku do m og stana svojim somotskim odelom i faustovskim nasleem? Da je ne vodim u bioskope ve na groblja da jo j priam o vukolakovim bavama za kupanje i ravastim klarinetima da je onda poelim i poljubim i sve pripremim da ode toliko daleko a ja shvatajui zato ne postajem ljut govorei Mora oseati! Divno je oseati! Umesto da je uzmem u naruje da je naslonim na stari nakoen nadgrobni spomenik i prosim cele noi sazvea na n e b u ------

Kada me predstavi svojim roiteljim a ispravljenih Iea, kose najzad zaeljane, priguen kravatom, treba li da sedim sastavljenih kolena na njihovom treerazrednom kauu i ne pitam Gde vam je WC? Kako se inae drugaije oseati od mene, momka koji esto misli na Flash Gordon sapu n-----O kako li uasno mora biti momku da sedi pred porodicom a porodica misli Nikada ga ranije nismo videli! On hoe nau Mary Lou!

Posle aja i domaih kolaa pitaju me ime se bavi? Da Ii da im kaem? Hou li im se tada dopasti?

52

53

i sednem vatre a ona u kuhinji sa keceljom mlada i lepa elei m oje dete i tako srena zbog mene da jo j zagori govee peenje i doe do mene plaui a ja ustanem iz svoje velike tatine stolice govorei Boini zubi! Zraei m ozgovi! Jabuja gluvoa! Boe kakav bih mu ja bio! Da, treba da se oenim! Toliko toga treba uraditi! uvui se u kuu M r. Jonesa kasno uvee i pokriti njegove tapove za g o lf norvekim knjigama iz 1920 Okaiti sliku Rimbauda na mainu za koenje trave Izlepiti Tannu Tuva potanske marke svuda po ogradi od koeva Kada Mrs. Kindhead doe da prikuplja za Dravnu Blagajnu zgrabiti je i rei jo j Im a nepovoljnih znamenja na nebu! I kada gradonaelnik doe da dobije m oj glas rei mu Kada ete spreiti ljude da ubijaju kitove? A kada m lekadija doe ostaviti mu poruku u boci Pingvinov prah, donesi m i pingvinov prah, Ja hou pingvinov p r a h -----Ako se pak oenim i to bude Connecticut i sneg i ona rodi dete a ja sam bez sna, iznuren, budan noima, glave savijene nad prozorom udaljenim od buke, sa prolou iza sebe, zateen u najobinijoj situaciji ustreptao ovek koji je saznao sa odgovornou da nema prozrenja prljavtine niti supfe od rimskog kovanog n o v c a -----0 na ta bi to liilo! Sigurno bih to dao za bradavicu za gumenog Tacita Za klepetuu za torbu slomljenih Bachovih ploa Ekserii Della Francesca svud po skelama Prikucavaju grki alfabet za bibliju 1 sagraditi za njegov krov beskrovni Panthenon------

Ne, sumnjam da bih bio takav otac nema seljaka nema snega nema prozora udaljenog od buke osim vrueg vonjavog neprobojnog grada N jujorka sedam letova, crvenperke i takori na zidovima debela ena Rajha cii preko krom pira Zaposli se! I pet cureih noseva erita zaljubljenih u Batmana I susedi svi bezubi i ofucanih vlasi kao one gom ile vetica iz 18-og veka elei svi da uu i gledaju T V Gazda kue hoe svoju kiriju Bakalnica Blue Cross Gas & Electric Knights Columbusa A nemogue prilei i sanjati Telephone sneg, duh koji se z a g ra d u je -----Ne treba da se oenim N e treba nikada da se oenim! A l i ------ zamisli da sam oenjen divnom varljivom enom visokom i bledom koja nosi elegantnu crnu haljinu i duge erne rukavice a dri mutiklu u jednoj ruci i viski sa sodom u drugoj i ivim o na visokoj nozi u potkrovlju sa ogromnim prozorom sa koga bismo m ogli da vidim o ceo N ju jork pa ak i vise kada su dani vedri Ne, ne mogu sebe da zamislim oenjenog za taj prijatan zatvorski s a n -----0 a ta je sa ljubavlju? Zaboravio sam na ljubav nije da sam nesposoban za ljubav nego ja ljubav upravo vidim kao noenje rasparenih c ip e la -----Nikada nisam eleo da oenim devojku koja lii na m oju majku 1 Ingrid Bergman je uvek bila nemogua I moda sada postoji jedna devojka ali je ve udata I ne volim mukarce i -----ali neko mora postojati! Ne!

54

55

Jer ta kad budem imao 60 godina i neoenjen, sam samcit u nametenoj sobi sa flekama na upianom veu a svi drugi ljudi oenjeni! Cela vasiona oenjena osim mene! Ah, jo uvek dobro znam da je ena bila mogua kao to sam ja mogu tada bi enidba bila m o g u a -----Kao ONA u njenoj usamljenoj tuinskoj gozbi ekajui svog egipatskog ljubavnika tako i ja e k a m ------ lien 2.000 godina i ivotnog kupanja.

PITER ORLOVSKI (Peter Orlovsky)

PL A G U B A V A C A

Kada sam bio u Benaresu In d iji u leto 1961 bio sam tako tako Umao da sam malo zazirao da udesim i odem da vidim kako siroti bolesni nedeljom tanki bez nogu bez ruku bez prstiju, samo patrljci droge kostima prstiju eprkaju uokolo. Pomalo kao prasei prsti u istoj prodavnici neskladi satno to su ovi bili N ajpropaliji od Propalih In d ije Gubavci ili pare pareta u ovom e malom Prolazu tu Dasadsumad G h a t------ ovo, moda 32 god. ena zgrabljena istom prljavtinom Vrpca Sargije dronjak oko struka jagodice njenih nonih prstiju trebale bi biti jo j kost Nonog prsta zaseenog do korena izviruj jo napadan aktivnom Gubom irei se razjedajui meso to okruuje njene u d o v e ------ ona bi samo mogla puzati na svojoj zadnjici ona ne m oe da hoda i da jede ona m ora da koristi svoje gnjile bolne Gubave p r s t e -----Dao sam nekoj korisnoj indijskoj dui da ode i nabavi jo j sasvim nov ist

56

sari za nekoliko rupija i poeo joj pomagati da presvue svoju odedu kad tamo Oima s njene leve strane videh prsten od 4 otvoren videh infekciju punu crva kako puu sreno i v i -------Bio sam toliko iznenaden da nisam znao za sekund ta da uinim ------- onda sam podvio rep zbrisavi lekaru u njegov ured odmah preko puta ulice pitajui ga ta da uinim Ne zamolio sam ga da side i pregleda ovu ulicu Gube & da u mu platiti dobro za njegov struan r a d ------Rekao je da mora ostati u svom uredu i kazao mi da nabavim neto Hidrogen Petroksida-------vatu Mislim neto sulfat masti da iisti infekciju & moda uniti, 30 ili 50 crva sa strane iznad b u tin e -------znate onaj krupan okrugli mii to je podeljen na dva dela

bio tako lenjih prstiju da napiem Ovaj stvarni tuni s le d -------koji je druga odvratna boletina u samoj sebi i Vezao sa 5 X 5 jastuastim zavojim a------i morao da nadem nekoga da joj donese neto hrane i istu asuru da na nju sedne-------jer sve se ovo odigralo u bolesnom sokaetu jadnih prosj aka ukraenom bukavim itkim govnima a ja sam na kraju uleteo u ienje vitlajui svojim ru k am a -------jer je prvi problem bio oistiti uokolo sva ova slobodno Plutajua Govna ljiskavice i bilo je to sledeeg dana kada sam je video ponovo i ovoga puta pogledao njenu desnu stranu a tamo je bila jo jedna supena inija crva na njenoj desnoj zadnjoj strani jedan veliki ugriz dole ka bedrenjai miii su bili izjedeni & isisani prozirni oveija iva rana crvlji g n o j------jeste li ikada omirisali crvlji gnoj na telu jednog jadnog Ljudskog B i a -------ne trudite s e -------- moglo bi vas naterati na bljuvan je-------drite se d a lje -------Neka Junaci paze na Nos

pa na njenoj Levoj bodlji (guzu) igrali su se ovi crvi a poto sam sunuo Hidrogen Petroksid-------morao sam da je prebacim na stran u ------crvi postadoe ivlji i aktivniji & poee da igraju u zraku nad ovom stranom jo vise. Bilo je teko poizbacivati sve crve napolje pa sam posle nekoliko sipanja i ienja vatom sve pokrio sulfat mau ne sedam se potpuno jer je to bilo pre 10 god. a ja sam

Stvarno nisam oekivao da vidim isto uasno opustoeno stanje tano na suprotnoj strani njenog t e la ------Vise nisam bio iznenaden i zapanjen-------i sada sam Pogledao u njene oi & imala je veoma tamno maslinaste spokojne oi mirne mile tune oi koje su izgledale kao da mi kau da sam o k e j -------lepo je od tebe to si mi doneo neto hrane i elim da ti se zahvalim

58

59

ali ne znam tvoj Jezik pa ti to kaem tiho svojim o im a ------ dao sam njenim prijateljim a hranu novae da promene dijetu za nedelju dana & rekao sam im da jo j nabave jogurt & nabavili su ga & kaikom je n a h ra n ili-----a onda sam nestao na nedelju dana ili mesec i video je p o n o v o ------ na veem T r g u ------- gore iznad Dasadsum eda------ o n a --------ja video sam je sa udaljenosti od oko 70 f i t a ------ bila je okrenuta le d im a ------u rigamaroartusu rekao bih po nainu na k oji su jo j kolena & miica bili podignuti u v a z d u h ------ tako je iz g le d a lo ------- zaboravio sam joj i m e ------ mislim da sam pitao ili sam za b o ra v io ------ skrenuo sam Mogao sam videti problem kako Gori na Pogrebnoj Lomai na Manakarmake G a tu ------ to je b i l o --------smislio sam p rim em i Vladini benares radnici bi doli i pokupili j e -----Bilo mi je ao da vidim njen kraj na ovaj nain Nisam m islio da e otii tako skoro. ono to me je prevarilo bile su njene spokojne oi to su ivele tako mirno povrh njene sumorne p a t n je -----njene sumorne infekcije i tada sam pomislio da sam moda ja ubijajui crve lim e otvorio Vene K rvi ili neto to je prouzrokovalo preranu s m r t ------ sve je to tako tu n o ------- - i sve do dananjeg dana oseam se sav

sve vie Umao & Glup i sve vie glup & Umao Umalo Kopile sebinog Ljudskog Puueg Sna/ N o uoi Svih svetih 1971

ISPLJUNUTA PESMA ZA LOKU

Uim sesti. 22. nov. '75 Nisam sedeo poslednja 2 dana Previse posla Sutra cu postii. Sedeo itavu prolu ned. 1 sat povremeno nekoliko minuta posle buenja i kako je Sreno pronai eer u aju koji ga ini JAIM scsti ni pokret ni korak OH sesti m irno kao veliki javor skoro pripilom ljena aba Proleno-Letnjo-Jesenje Far me s taromod na vratna stepenica. Jednom u tim vremenima to je veliki tata abac moda deka, njegov stomak je velik Nad am se da se ne prejeda ili je tako velik da ga i najvee zm ije ostavljaju na miru je r je previse bled (pohlepan) Ali ja nisam aba. Seu sa/Mr. abom & videti koliko dugo e sedeti pre no to se pokrene on je moj ovek. je r 22. nov. '75 imao sam samo 100 sati sedeeg vremena u 42. poslednje kotane godine. Sedi 3 sata dnevno, Sedi stotinu sati dnevno. N e mogu, moram da radim na Farmi, 1 ili 2 sata najvie. Oh, gde se Peter sada cenjka, eh? Zim i mogu sedeti 3 sata dnevno najbolje da se to

60

61

uradi iz jednog sedenja dobro od 4 ujutro do 7 ujutro u 10 uvee u krevet. N e mogu ekati dok ukrtavam krajeve & vebam noge gore! gubim 5 ili je to 7 funti teine na stomanom boku & tada kako lepa tunjava stomanih miia sesti da zauvek zaboravim da sam tamo! Uspi eer, zaboravi aj Dozovi stomano udruenje za zabavu Sedi kao drvo N e piki, samo dii & gledaj.

ROBERT HANTER (Robert Hunter) LUDI PRSTI

Tvoja kia pada poput ludih prstiju uuuu tropot pljuska dobuje odravajui takt Prizovi dane k oji tek treba da naiu N eki pevaju potiteno Obesi srce na nasmeenu vrbu Odvrludaj dole do vode, dubokog mora ljubavi ispod slatkastosti Sm iri oblije mora Brzo prostrujavi pod povrinom vode ivot moe biti slai za ovo to ne znam Zamisli kako se to osea u smrti Moe li Lady Lullaby ne okoliajui pevati za tebe Milozvuno i istinito Tamne ruke seu iz duge kucaju na prozorsko okno, dodiruju tvoju kosu Tako kutravu i sjajnu udne figure svetla Komeajui u vazduhu K o moe spreiti ono to se mora zbiti sada Neto novo eka da bude roeno Tamna kao no Ti si jo uvek pored mene Sunane strane mene

62

63

Otili su dani koje zaustavljasmo da odluimo Kuda bismo mogii poi. mi, upravo bludimo Otile su sklopljene oi koje videsmo u snovima Otile, okupan san i odar ivot moe biti slai za ono to ne znam Oseaji poput tog mogu biti fini Dok Lady Lullaby ne okoliajui peva kroz tebe Ljubav jo uvek prstenuje istinu Pono na pijanom poinku posee za zlatnim prstenom Nikad ga nee dosegnuti, sve je udaljeniji Kada ja pokuam

MAJKL MEK KLUR (Michael Me Clure)


OKO SAN FRANSISKA

Svetla Grada Izmeu Sivo-Cmih Oblaka, miris okolade, isparavanje krvavih filmova, pustoline Seveme Kalifomije, i tajanstvene devojke ... Razvija se zastava samsare!

64

65

PODACI O ZASTUPLJENIM TEKSTOVIMA


P rev o d i pesama i proznih tekstova uvreni u ovaj izb or uzeti su iz sledeih k n jiga i asopisa: K en et R eksrot: PE S M A K O D P R E S A Z A V I N O A Song A t The W in epres ses, u k n jizi T h e Collected Lon ger Poem s o f K en n eth R exroth Kenneth R exroth , N e w D ire ctions Books, N e w Y o rk , 1968. Len i Brus: A U T O B IO G R A F IJ A (O D LO M A K ) Essential L en n y Bru ce L en n y Bruce, edited b y John Cohen, P a n th er Books, London, 1975. D ek K ero u ak : B IB L IJ A , zavrni odlom ak preuzeto iz k n jig e Jack K erou ac, a b iograp h y b y A n n Charters, str. 236., P ica d o r, London, 1970. MESEC N JE G O VO V IS O C A N S TV O T h e M oon H er M ajesty str. 114, u k n jizi B eat B ook edi ted b y A rth u r W in fie ld K n igh t and G lee K night, California, P e n nsylvania, 1974. H A IK U p reveden o iz k n jig e Jack K erou ac str. 241242. Lorens F erlin geti: M O R S K I P E JS A Z S A SU NCEM & O R LO M A Seascape w ith Sun & E agle str. 39. u k n ji z i W h o A r e W e N o w ? b y L a w rence Ferlin gh etti, N e w D irecti ons Books, N e w York , 1976. SETNA PRASNJAVA BLAZ E N S T V A Sad Dust G lories, str. 415. u k n jizi M ind Breaths b y A lle n Ginsberg, C ity Lights Books, San Francisco, 1977. P O G LE D U N A Z A D Flash Back, str. 136. u k n jizi T h e F a ll o f V E L IK A Z B R K A A Vast Confusion, str. 44. u k n jizi W ho A r e W e N ow ?. O LBE RSO V PARADOKS O lber's P aradox, str. 45. u k n ji zi W ho A r e W e N ow ?. M AJKA S V E TLO S N E M A N TRE M other o f L ig h t M antra, str. 173. u k n jizi B eat Book. SUSRET OCIJU U M E K S IK U A M eetin g o f Eyes in M exico, str. 556. u k n jizi W ho A r e W e N o w ? SVEO PSTA PESM A HUM A N O S T I T h e G eneral Song o f H um anity, str. 578. u k n jiz i W h o A r e W e N ow ?. O S AM L J U D I N A G O LF K U R SU I JE D N A P T IC A SLOBODE KOJA IH N A D LE E E igh t p eople on a g o lf course and on e bird o f freed om fly in g o ve r, str. 59 60. u k n jizi W h o A re We N ow ?. P O P U L IS T M A N IF E S T O P R IS T A L IC A M A N IF E S T A Pop u list M anifesto, str. 614. u k n jizi W ho A r e W e N ow ?. S A M O U B IL A C K I S uicide haiku, str. N o rth w est Ecolog.
h a ik u 43. u k n jizi

A len G inzberg:

67

A m erica* by A lle n Ginsberg, C i ty Ligh ts Books, San Francisco, 1972. PR V A Z A B A V A KOD K E N A K E S E Y J A S A A N E L IM A P A K * L A F irst P a rty at K e n K e s e y s w ith H e lls A n gels u k n jiz i P la n et N ew s b y A lle n Ginsberg, C ity Lights Books, San Francisco, 1968. S T A V O LEO D A R A D IM W hat I'd L ik e T o D o, str. 234. U k n jizi M in d Breaths. IS PO D S V E T A M NO G O JE G U Z A , M NO G O P IZ D E U n der T he W orld th eres a L o t o f Ass, a L o t o f Cunt, str. 167. u k n ji zi M in d Breaths. K O L IB A n a stenjaku Cabin in the R ockies, str. 689. u k n jizi M in d Breaths; isti haikui sa jo jedn im pridodanim u asopisu L o k a br. 2., str. 157., A n ch or Books, N e w Y o rk , 1976. SELO T E T O N T eto n V il lage, str. 33. u k n jizi M in d Breaths. ZE M LJA JEZERA, W ISC. Lan d O Lakes, W ise., str. 87. u k n jizi M in d Breaths. M IL A R E P A U K U S M ila repa Taste, str. 168. u k n jizi T h e F a ll o f Am erica. G eri Snajder: N O R T H B E A C H N o rth B e ach, str. 458. u k n jizi T h e Old W ays b y G ary Snyder, C ity Ligh ts Books, San Francisco, 1977. U K U C l IZ L A Z E E G S U N C A In the House o f The R ising Sun, str. 9. u k n jizi R egardin g W a v e by G ary Snyder, A N e w Directions Books, N e w Y o rk , 1967. M U Z IK A TEKUCE VODE Running W ater M usic, str. 44. u k n jizi R egardin g W ave.

O T IS A O SAM B A R I W en t rick B ar, str. 9. Island b y G ary D irections B ook,

U M A V E R IC K in to the M ave u k n jizi T u rtle Snyder, A N e w N e w Y o rk , 1974.

Ken Kizi: T I VERO VATNO M IS L IS D A JE O V A P E S M A O T E B I Y o u P ro b a b ly T h in k This Song is about Y o u b y K en K esey, asopis OUI, ap ril 1973. G regori K o r s o : 2 E N ID B A M arriage, str. 12730. u k n jiz i T h e R eb el Cul tu re, edited b y R ob ert S. Gold, L a u rel edition, N e w Y o rk , 1970; preuzeto iz k n jig e H ap py B irth day o f D eath b y G re go ry Corso, N e w D irections, N e v Y o rk , 1960.

Piter Orlovski: P la gubavaca Lep ers C ry, str. 2933. u k n jizi B eat Book. R ob ert H a n ter: L U D I P R S T I C razy Fin gers, str. U . u k n jizi G ra tefu l Dead Songbook Blues F o r A l lah, kao i na ploi Blues For A lla h grupe G ratefu l Dead. M a jk l M ek K lu r: OKO SAN F R A N S IS K A A b o v e San Francisco, str. 58. u asopisu R o llin g Stone, br. 235, mart 1977.

. . . (Nevin ou oven an i vrapc i . . .) str. 235. u k n jiz i Jack K erouac. IZ V A N W ith out, str. 6. u k n jizi T u rtle Island. BEZ S U TIN E , N IK A D A U M A N o M atter, N e v e r M ind, str. 11. u k n jizi T u rtle Island. U M E T N IC K I S A V E T I A rts Councils, str. 30. u asopisu East W est edited b y Sherm an Gold man, v o l 7., no. 8., avgust 1977, B rookline, Massachussetts (In terv ju sa G ary Snyderom pod naslovom T h e O rigin al M ind o f Ga r y Snyder, in te rv ie w b y P eter B a rry Chowka). S N A JD E R O V H A IK U (GOVOR E N N A B R D U ) G a ry Snauder s Haiku (Spoken on the M ounta in ), str. 219. u k n jizi Jack K e ro uac. SN AJD E R O V D R U G I H A IK U G a ry S n yders Second Haiku, str. 220. u k n jizi Jack K erouac. M ACKE R A Z M iS L J A J U C l T A P T IC E JEDU Cats T h in king A b out W hat Birds Eat, str. 79. u k n jiz i R ega rd in g W ave. S T O P IR A JU C l U K L IS U R I T O T S U G A W A H ik in g in the Totsugaw a G orge, str. 74. u k n ji z i R egardin g W ave. . . . (Nita . posebno . . .) str. 10. u k n jizi T h e T rib a l Dharm a, A n Essay on the W ork o f G ary S n yder b y K enneth W hite, U n i corn, 1975. . . . (Svako svitan je j e vedro. . .) str. 9. u k n jizi T h e T rib a l Dhar m a, preuzeto iz k n jig e M yths and T ex ts pod naslovom L o g ging, Poem s.

68

69

IZBOR IZ BIBLIOGRAFIJE
K N J IG E : K en n eth R e x ro th T h e Homestead Called Damas cus (poezija), N e w Directions, N e w Y o rk , 1952. T h e A r t o f W o rld ly W isdom (p oezija), D eck er Press, P ra irie City, Illin ois, 1949. In W hat H ou r (p oezija), M acm i llan, N e w Y o rk , 1941. T h e P h oen ix and the T ortise (p oezija). N e w Directions, N e w York , 1944. T h e Dragon and the U nicorn (p oezija), N e w D irections, N e w York , 1952. T h e Signature o f A ll Things (po ezija), N e w D irections, N e w Y ork , 1950. In Defense o f the Earth (p oezi ja), N e w D irections, N e w Y o rk , 1956. N atu ral Num bers (p oezija), N e w Directions, N e w Y o rk , 1963. T h e C ollected Shorter Poem s (p oezija), N e w D irections, N e w York , 1968. T h e H eart's Garden, T h e G ar dens H eart (poezija), P y m Ran dall Press, Cam bridge, Massachu setts, 1967. T h e Collected L o n ger Poem s (poezija), N e w D irections, N e w Y o rk , 1968. N e w P oem s (poezija), N e w D i rections, N e w Y o rk , 1974. B eyon d the M ountains (dram e), N e w D irections, N e w Y o rk , and Routledge, London, 1951. B ird in the Bush (eseji), N e w D irections, N e w Y o rk , 1959. A ssays (eseji), N e w Directions, N e w Y o rk , 1961. A n Au tobiograph ical N o v e l (antob iografija), D oubleday, N ew Y o rk , 1966. Lenn y B ruce H o w to T a lk D irty and Influence P eop le, Panther Books, London, 1975. Essential L en n y Bru ce, edited b y John Cohen, Pan th er Books, London. L ad ies and G entlem en, edited b y A lb e rt Goodm an fro m the Journalism o f L aw ren ce Schiller, Picador, London. Jack K erou ac S cattered Poem s, C ity Lights Books, San Francisco, 1971. T h e Scripture o f the Golden E tern ity, Corinth Books in asso ciation w ith T otem Press, 1966. T h e T ow n and the C ity, Harcourt B race Jovanovich, inc., 1950. V a n ity of Duluoz, A n d re Deutsch Ltd., 1968. V isions o f Cody, A n d re Deutsch Ltd., 1972. V isions of G erard, A n d re Deutsch Ltd., 1958. D r. Sax, B allantine Books, N e w Y ork , 1973. Lonesom e T ra v ele r, G ro ve Press, Inc., N e w Y o rk , 1960. T h e Subterraneans, B allantine Books, N e w Y o rk . O n the Road, V ik in g Press, Inc., N e w Y o rk , 1955. (K od nas p revedeno sa N a cesti, Zora, Zagreb, 1971.) D harm a Bums, Pengu in Books, N e w York , 1976. B ook o f Dream s, C ity Lights Books, San Francisco, 1961.

Desolation An gels, An dre Deutsch Ltd., 1960. M a ggie Cassidy (Springtim e M a ry ), A von , N e w Y o rk , 1959. Tristessa, A vo n , N e w Y ork , 1960. B ig Sur, Farrar, Straus, N e w York , 1962. S atori in Paris, G rove Press, N e w Y ork , 1966. M ex ico C ity Blues, G rove Press, N e w York , 1959. P u ll M y D aisy, G rove Press, N e w Y ork , 1961. P ic , G rove Press, N e w Y o rk , 1971. Rim baud, C ity Ligh ts Books, San Francisco, 1959. L a u re n c e F e rlin g h e tti Pictu res o f the Gone W orld, (p oezija), C ity Ligh ts Books, San Francisco, 1955. A Coney Island o f the M ind, (p oezija), N e w Directions, N ew York, 1958. S tartin g fro m San Francisco, (poezija), N e w D irections, N e w Y o rk , 1967. T h e Secret M eaning o f Things (p oezija), N e w D irections, 1968. B ack Roads to Far Places (poe zija ), N e w Directions, N e w York, 1971. Open Eye, Open H eart (p oezi ja), N e w Directions, N e w York , 1973. W h o A r e W e N o w ?, (poezija). N e w Directions, N e w York, 1976. H er, (proza), N e w Directions, N e w York , 1960. Tyrannus N ix ?, (proza), New Directions, N e w Y o rk , 1969. T h e M exican N igh t, (proza), N e w Directions, N e w Y o rk , 1970. U n fa ir Argum ents w ith E x i stence, (drama), N e w Directions, 1963. Routines, (drama). N e w D irecti ons, 1964. N orth w est Ecolog, (poezija), Ci t y Ligh ts Books, San Francisco, 1978.

A lle n G insberg H o w l and Other Poem s, (p oezi ja), C ity Ligh ts Books, San Fran cisco, 1956. K addish and Other Poem s, (poe zija), C ity Ligh ts Books, San Francisco, 1961. E m pty M irror, E arly Poem s, (p oezija). Totem/Corinth, 1961. R e a lity Sandwiches, (poezija). C ity Ligh ts Books, San Francisco, 1963. A n k o r W at, (poezija), Fulcrum Press, London, 1968. A irp la n e Dream s, (p oezija), A n ansi / C ity Ligh ts Books, San Francisco, 1968. P la n et N ew s, (p oezija), C ity Ligh ts Books, San Francisco, 1968. T h e Gates o f W rath, R hym ed Poem s, (p oezija), F ou r Seasons, 1972. T h e F a ll o f A m erica, Poem s o f These States, (p oezija), C ity L ig hts Books, San Francisco, 1973. Iro n Horse, (poezija), Coach H o use Press I C ity Ligh ts Books, 1974. F irs t Blues, (poezija), F u ll Co urt Press, 1975. I Sad Dust G lories, (p oezija), W orkin gm an s Press, 1975. M in d Breaths, Poem s 19721977, (p oezija), C ity Ligh ts Books, San Francisco, 1977. T h e Y a ge Letters, u zajed n ici sa W illiam om Burroughsom, (proza), C ity L igh ts Books, 1963. In dian Journals, (proza), D avid H azelw ood I C ity Ligh ts Books, 1970. Im p ro vised P oetics, (eseji), A n on ym Books, 1971. G a y Sunshine In te rv iew , G re y Fo x Press, 1974. A lle n Verbatim : Lectures on P o e try etc., (eseji, razgovori, predavanja), M e G raw H ill, N ew York , 1974. T h e Visions o f the G reat R e m em berer, (eseji), M ulch Press, 1974.

70

71

C hicago T ria l Testim ony, City Ligh ts Books, 1975, T o Eberhardt from Ginsberg, Penm aen Press, 1976. Journals E arly F ifties E arly S ix ties, G rove Press, 1977. Gary Snyder

L o n g L iv e Man, (poezija), N e w Directions, N e w Y ork , 1962. H ap py B irth day o f Death, (p o ezija), N e w D irections, N e w York , I960. Elegiac Feelin gs A m erican , (po ezija), N e w Directions, N e w York, 1970. P e te r O rlovsky Nem a podataka knjigam a. R o b e rt o o b ja vljen im

G ary Snyder T h e O riginal M ind o f G. S., East W est, august 77, vol. 7, no. 8, u razgovoru sa P e te r B a rry Chowka. K en Kesey Duh je zajednitva u razgovoru sa V. Sindoliem, V id ic i 56, 1978, A N TO LO G IJE: T h e N e w A m erican P oetry, 1945 1960. b y Donald A llen , G rove Press, N e w Y o rk , 1960. T h e N e w W rittin g in the U.S.A. by Donald A lle n and R obert C reeley, Penguin Books Ltd., H arm ondsworth, 1967. T h e B eat G eneration and the A n g r y You n g M en b y G ene Feld m an and M ax G artenberg, Citadel Press, N e w Y ork , 1958. B eatitude A n th o lo gy b y L a w rence Ferlin gh etti, C ity Lights Books, San Francisco, I960. T h e M oderns b y L e R o i Jones, M acGibbon and K ee, London, 1965. T h e Beats b y K rlm Seymour, F a w cett Publications, Inc., N e w Y o rk , I960. A Casebook on the B eat, by Thomas Parkinson, Thom as Y. C ro w ell Company, N e w York . 1961. Pen gu in M odern Poets 5, P en guin Books Ltd., Harm ondsworth, 1963. T h e Beat Scene b y Elias W ilentz, C itadel Press / Corinth Books, Inc., N e w Y o rk , I960. Poetics o f the N e w A m erican P o e tr y b y D. A lle n and W. T allman, G rove, 1973. T h e N e w N aked P o e try b y B erg and M ezey, Bobbs M errill, 1978. T h e Beat B o o k b y A. and G. K night, 1974. T h e Beat D ia ry b y A . and G. K night, 1977. T h e R eb el Culture, edited by R obert S. Gold, D ell Publishing Co., N e w Y ork , 1970. T h e H aiku A n th o lo gy, edited by

Cor Van Den H euvel, Books, N e w Y ork , 1974.

A n ch or

K N J IG E O B E A T G E N E R A C IJ I I P O JE D IN IM A U T O R IM A : Th is Is It, b y A lan W. Watts, C ollier Books, N e w Y ork , 1967. A lle n G insberg b y Thomas F. M errill, T w ay n e Publishers, Inc., N e w York , 1969. Jack K ero u ac a biograp h y b y An n Charters, P ica dor Books, London, 1978. T h e T rib a l Dharm a, A n Essay on the W ork o f G ary S n yder b y K enneth W hite, U nicorn B ook shop, Llan fyn yd d, 1975. K N JIG E , ESEJI I C L A N C I B E A T G E N E R A C IJI I P O JE D IN IM A U T O R IM A :

T h e Back Country, (poezija), N ew Directions, N e w Y o rk , 1988. Earth House H old, (eseji), N ew Directions, N e w Y o rk , 1969. R ega rdin g W ave, (p oezija), N e w Directions, N e w Y o rk , 1970 T u rtle Island, (poezija), N e w Directions. N e w Y ork , 1970. A Range o f Poem s, (poezija), Fulcrum Press, London, 1966. M ountains and R ivers without End, Fulcrum Press, London, 1967. R ip ra p and C old M ountain P o ems, Four Seasons Foundation, San Francisco, 1969. T h e Fudo T rilo g y , Shaman Drum, B erk eley, 1973. M yths and Texts, (eseji), Totem Pres / Corinth Books, N e w York , 1960. T h e Old W ays, (eseji), C ity L ig hts Books, San Francisco, 1977. K e n Kesey One F le w O ver the Cuckoo's N e st, (roman), V ik in g Press, N e w York , 1960. (kod nas prevedeno sa L e t iznad k u k aviijeg gnezda, Znanje, Zagreb, 1977.) G arage Sale, (eseji, drame, zabeleke), V ik in g Press, N ew York , 1973. Som etim es a G reat N otion , V i king Press, N e w Y o rk , 964. G reg ory Corso G asoline, (p oezija), C ity Ligh ts Book, San Francisco, 1958. V estal L a d y, (poezija), C ity L ig hts Books, San Francisco, 1955.

H u n te r

D ark Star, (p oezija), P o g o L o go Books, San Francisco, 1975. K in gfish Seastones, (poezija), P o g o L o g o Books, San Fnancisco. 1977. M icha el M cC lu re M eat Science Essays, (eseji), C ity Lights Books, San Francisco, 1963. Septem ber Blackberries, (p oezi ja), N ew Directions, N e w York , 1974. IZ A B R A N I R A Z G O V O R I: Jack K erou a c T h e Origins of the Beat G eneration, P layb oy, V I, 6 (Jun, 1959), str. 32. A llen G insberg P a ris R ev iew In terview s w ith Tom Clark, V i king Press, 1967. A llen G insberg In te rv iew , P layb oy, 1969. A lle n G insberg A . G. Talks A b out P oetry, the N e w Y o rk Tim es Book R eview , October 23, 1977. A lle n G insberg First Blues, Zen Music, The Advocate, N o vem b er 16. 1977. A llen Ginsberg M o ja poruka je : probudite osjeanje savjesti u razgovoru sa V o jo m indollem , V id ic i 56, 1978. (deo b roja posveen beat gen eraciji).

Som e o f M y B eginning . . . And W hat I F eel R igh t N o w b y G re g o ry Corso u k n jizi P o ets on P o e try , edited b y H ow ard Nem erov, Basic Books, N e w Y o rk , 1966. Epitaph fo r the Dead Beats b y John Clardi, asopis Saturday R ev iew (February 6, 1960). T h e Beat M ystiqu e b y H erbert Gold, asopis P layb o y, (February, 1958). Variation s on a G eneration b y G re go ry Corso, Gem ini, I I (Spring, 1959). T h e W h ite N e gro b y Norm an M ailer, Dissent (Summer, 1957). R eprinted in Protest, ed. Gene Feldm an and M ax G artenberg (Lon don : Panther, 1960). T h e In telligen t Squares Guide to H ip pielan d b y June Bingham, T h e N e w Y o rk Tim es M agazine (Septem ber 25. 1967). T h e Beatniks and T rad itio n by John P. Sisk, The Com m onweal (A p ril 17, 1959). N o te on the Religious Tenden cies b y G ary Snyder, Liberation, IV (June, 1959).

72

73

F rom B abel to Byzantinum b y James D ickey, Sewanee R eview , L X V (Summer, 1957). P re fa c e to the W edge, b y W i lliam Carlos W illiam s, Selected Essays (N e w Y o rk , 1954). I W anted to W rite a P o e m b y W iliam Carlos W illiam s, ed. Edith H eal (Boston, 1958). Essay on Leaves o f Grass, L e a ves o f Grass One Hundred Years A fte r b y W iliam Carlos W illiam s, ed. Hindus (Stanford, 1955). Essential o f Spontaneous Prose b y Jack Kerouac, E vergreen R e view , I I (Summer, 1958). D isengagem ent: The A r t o f the B eat G eneration by K en n eth R exrorth, N e w W orld W ritin g . 11 (N e w Y o rk : The N e w A m e rican L ib rary, 1957). H orn on H o w l by Law rence Ferlin gh etti, E vergreen R eview , I, . 4. N atio n by K enneth R exroth , N a tion, C L X X X IV (February 23, 1957). Conceptions o f R ea lity in M o dern A m erican P o e tr y b y L. S. Dembo, (B erk eley and Los A n ge les, 1966). C a lifo rn ia s Young W riters, A n g r y and O therw ise b y June B in g ham, L ib ra ry Journal, L X X X I I I (June 15, 1958). F rie d Shoes; Beatniks b y B. Farrell, Tim e, L X X I I I (February 9, 1959). T h e P u b lic V o ice: Rem arks on P o e try T o d a y b y Francis G o lffin g and Barbara Gibbs, Commen tary, X X V I I I (July, 1959). A Beat P roph et and B eat W it by Louis A . H aselm ayer, Io w a English Y earbook, . 6 (1961). A m e ric a s A n g ry Youn g M en: How R ebellious A re the San Feancisco R ebels? b y D. Jacobson Cam m entary X X IV (Decem ber, 1957). H o w l o f Protest in San Francisco b y Podh oretz Norm an, N e w R e public, X V I I (D ecem ber 12, 1957). Th e Beat G eneration b y V. S.

P ritch ett, N e w Statesman, (Sep tem ber 6, 1958). A H ope fo r P o e tr y b y Kenneth Rexroth, H olida y M agazine (March, 1966). Th e N e w A m erican Poets by K en n eth R exroth , H arper's M aga zine (June, 1965). B e rk e le y : F ree Speech and F ree V erse b y D. W esling, N ation, X X (N ovem b er 8, 1965). San Francisco C hronicle, This W orld M agazine, b y P h ilip W ha len, San Francisco Chronicle (A u gust 4, 1963). F IL M O V I: Law rence Ferlin gh etti H ave You Sold Y o u r Dozen Roses? (I960). L aw ren ce F erlin gh etti T y ra n nus N ix ? (N. E. T. 1969). L aw ren ce Ferlin gh etti and M ax Crosley Assassination Raga (1973). R obert H unter and The G rateful Dead S teal Y ou r F a ce (1974). L P P LO C E : L aw ren ce F erlin gh etti T en ta tiv e D escription o f a Dinner to Im peach Presid en t E isenhow er & O ther Poem s (Fantasy L P 7004., 1959. god.). L aw ren ce Ferlin gh etti T y ran nus N ix & Assassination Raga (Fantasy L P 7014., 1971. god.). K enneth R exroth and L aw ren ce Felin gh etti P o e tr y Readings in The Cellar, (Fantasy L P 7002, 1958. god.). G rego ry Corso, A lle n Ginsberg and Law rence F erlin gh etti T h e W o rld s G reat Poets, V o lu me 1, Spoleto Festival, 1965 (CMS L P 617, 1971. god.). A lle n G insberg H o w l and Ot h er Poem s, Fantasy G alaxy Records 7013, B erk eley, 1959. A lle n Ginsberg K addish, A t lantic Verbum Series 4001, 1966. (op). A lle n G insberg W m . B la k es Songs of Innocence o f E xperience

tuned b y A. G., MGM/Verve, 1970 (op). A lle n Ginsberg B lak e Album II , Fantasy G ala x y Records, 1977. Leonard Cohen D eath o f a Lad ies Man, L P CBS Inc., 1977. (background vocal b y A lle n G in sberg & others). R ob ert H unter & G ratefu l Dead

Sledee L P ploe: G reatefu l Dead 1. st album, A n th em o f the Sun, A o x o m o xo a , Live/ Dead, W ork in gm a n s Dead, A m erican B eauty, L iv e A l bum , B e a rs Choice, L iv e H i story, Europe Tou r 72, W ak e o f F lood, F rom The M ars H o tel, Blues For A lla h , T erra p in Station, T h e Best o f . . . , S te al Y ou r Face, L o n g Strange T rip.

74

75

SADRAJ

Napomene umes to p r e d g o v o ra .................................3 Kenet R e k s r o t ........................................................ 7 Leni B r n s ...............................................................10 Dek Kerouak . ............................................ 11 Lorens Ferlingeti . ......................................14 Alen G i n z b e r g .........................................................28 G eii S n a j e r ..................................... ...... Ken K i z i .............................................................. Gregori K o r s o ......................... ...... Piter O r l o v s k i ........................................................ 57 Robert Hanter . ......................................63 M ajkl M ek K l u r ........................................................ 65 Podaci o zastupljenim tekstovim a . . . . . Ijzbor iz b i b l i o g r a f i j e ............................................70

39 50 52

67

P R E T F L A T N IC I: 1. D R A G A N A A D A M O V I 2. D E LISIJA A L B A H A R I-K U Z M A N O V IC 3. B R A N K O A LE K S I 4. D R A G O S L A V I R A D M IL A A N D R IC 5. P R V O S L A V ARSIC 6. K O STA B R A D I 7. J O V A N CEKIC 8. ZA R K O 2IG O JA 9. K A T IC A U L A F K O V A 10. V L A D IM IR DEVIDE 11. L J IL J A N A D IR JA N 12. SREBREN D IZ D A R 13. M ILOJKO O KOVIC 14. O LIV E R A U R E V IC 15. D A D O D U R IC 16. D U S A N GAM SER 17. M IRKO G A S F A R I 18. M A N O JLE G A V R ILO V IC 19. M IRO G L A V U R T IC 20. B R A N K A G V O ZD IC 21. M IR O S L A V A IL IC 22. O LJA IV A N J IC K I 23. STJEFAN JAK SEV A C 24. M ILJENK O JANES 23. DR AG OS K A L A J IC 26. PE TA R K A T A N IC 27. D A N IL O K IS I M IR JA N A M IO CINO V IC 28. D E A N A K O M LE N IC 29. M IR K O K O V A C 30. P A V L E K O V A C E V I 31. B R A N K A K R IL O V IC 32. V O JK A K U K O LJ 33. R A S A L IV A D A 34. F A D IL L U K A J 35. B R A T IS L A V L J U B lS lC 36. G O R D A N A M A R I 37. A N T E M A R IN O V IC 38. B E B A M A R JA N A C 39. B O D A M A R K O V lC 40. A L ID A M A T IC 41. K O LJA M ICEVIC 42. E V A M ILE TI 43. M IL IC -S T A N K O V I 44. P E A M ILO SA V LJE V I 45. S IL V IA M O N R 0 S-S TO JA K O VIC 46. B O R A MISELJIC 47. A L E K S A N D A R N E JGEBAUER 48. N E N A D N E O R lC lC 49. V A N J A N IK O L O V S K A 50. K A T A R IN A N O V C lC 51. M A R IN A ORLOVIC 52. N A U M P A N O V S K I 53. GO R A N P A S K A LJE V I 54. J A D R A N K A P A V L O V IC 55. A L E K S A N D A R PETR OVIC 56. Z V O N K O PETR OVIC 57. L J U B A PO PO VIC 58. K A T A R IN A P S A K 59. ZO R A P U Z IC 60. M IL A N RADOSEVIC 61. K IR IL A R A D O V A N O V lC 62. V L A D A N R A D O V A N O V lC 63. D E JA N R A ZIC 64. P E A RISTI 65. SVE TO ZA R SAM URO VIC 66. V ER A S TE V A N O V IC 67. 2 IV K A S TE V A N O V IC 68. S L A V IC A STOJANOVIC 69. V E S N A STR IK A 70. V E S N A S V IL A R 71. L J IL J A N A SAR OVIC 72. S LO B O D A N SKEROVlC 73. T O M IS LA V SU LJA K 74. A NDR EJ TARASJEV 75. B 0 2 ID A R T IM O T U E V IC 76. V O JIS LA V TODORIC 77. UROS TOSKOVIC 78. NE BO JSA V ASO V IC 79. V L A D A V ELIC K O VIC 80. CEDOM IL V ELJAC lC (B H IK K H U R A N A JIV A K O ) 81. V E S N A V E N IS N IK -B A B IC 82. R A D M IL A VESE LINO V IC 83. M IL O V A N V ID A K 84. D R A G IS A VITOSEVIC 85. M L A D E N S R A N V O LA R E V IC 86. Z O R A N V R A G O LO V 87. IV A N A VUJIC 88. S IN IS A V U K O V IC 89. B R A N K O V U K S A N 90. M IOM IR U D O V IC K I

Recezenti: David Albahari Raa Livada Tehniki uredndk: Miroslav Josi Vinji Tira: 500 numerisanih primeraka. Ovo je primerak broj {$,,.1

Stam pa R O G P K u ltu ra, O QUR Radla T lm otl Beograd, ure Jakla broj 9.