You are on page 1of 24
SELAWAT NABI MUHAMMAD saw. diwarisi daripada PAK WA HAMIOIN KALsim No. (6 Ko Meliyes Os. Py a eyyan ” \ WB Aap A QWs aged dl Lets fA et a beter 9 SNP POG I ayidl Osebay id ue O Cenk waders K- reggae ae ait J sia or a lores ells Bet S erred MAIOT Sy gob yen sean Meee Ogden Llib wlocnard @ervr kik le sah 5125 OFS Moyo nee w nenees 6 ae nd egde Calo Lie Soke Vo SLSR le ob SE aNncle yeti OD Bere tos hae SH Gr! ~~ SELAWAT UNTUK NAB MUHAMMAD S.A.W. HUKUM-HUKUMNYA DAN KETSTTMEWAAN END BY2 Dalil yang menyatakan bahawa SELAWAT itu suatu rangka Iman : Agar kita mengetahui dengan terang dan pasti spakah kedudukan SELAWAT dalam rangkaian iman dan islam, perhatikanlah ayat-ayat Tuhan yang termaktub dalam Al-Ouranul Karin ead Aisebutkan dibawah ini, ‘Resco "Berselawatlah kamu kepad »_Kerana selawat mu_itu menjadi zal zakat (penghening jiwa pembersinan dosa) untukmu". (H, Tbnu Murdaweh, Al-Jami'). Abu Hurairah rea. berkata "Saya mendengar Nabi s.a.w. bersabda: jangan- leh kamu menjadikan rumah-runahmy sebagai kubur dan Jenganieh kami nenjadikan kuburku sebagai persi- jan hari raya. Berselawatlah kepadaku, kerana selawetmu sampai ‘Kepadeku dinana saja kam beraca* (H.R. An Nasaiy Abu Dawud dan Ahmad serta dishahieh- kan oleh An Nawawt). Adapun pengertian kita REKSELAWAT KEPADA NABI , falah: Mengakut kerasulannya serta meno- hon kepada Allah senoga Allah melahirkan keutanaan dan kemslieannya . Melahirkan keutamaan Muhanad dan kemuliaannya, adalah dengan melahirkan agama Yang dibawa Muhammad digtas segala agama yanj lain dan melahirkan kemuliaannya diatas kemuliaan Nabi— nabi yang lain. -

You might also like