You are on page 1of 3

PANGKAT 1: Gaano kahalaga ang mga tauhan sa akda?

Ipaliwanag ang kahalagahan ng bawat isa sa tulong ng Fishbone Map

Florante Adolfo

Laura Duke Briseo

Aladin Sultan Ali-Adab

Flerida Menandro

PANGKAT 2: Bigyang- kahulugan ang katangian ng ilang tauhan at ang sinisimbolo ng bawat isa sa lipunang Pilipino sa pamamagitan ng tsart, TAUHAN Florante Laura Aladin Flerida Adolfo Duke Briseo Sultan Ali-Adab KAHALAGAHAN SIMBOLO

PANGKAT 3: Taglay pa rin ba ng mga Pilipino sa kasalukuyan ang mga katangiang taglay ng ilang tauhan sa akda? Patunayan. patunay patunay tanong patunay patunay .

PANGKAT 4: Kanino maaaring maihambing ang iyong sarili sa mga tauhan? Bakit? Maaaring gamitin ang H-Chart. Tauhang Paghahambingan Paliwanag kung bakit siya ang napiling paghambingan PANGKAT 5: Ilarawan ang naibigang tauhan sa akda at ihambing siya sa ilang kilalang personalidad sa kasalukuyang lipunan ng ating bansa. . Masining itong isalaysay sa klase.