Table des Kanji du Minna no Nihongo 1 – Kanji CardBook (1/2

)

ユニット 1
Yunitto 1

日曜日
nichi-yōbi

月曜日
getsu-yōbi san-gatsu jū-hachi-nichi

火曜日
ka-yōbi go-gatsu ni jū-roku nichi

水曜日
sui-yōbi jū-ichi-gatsu tōka

木曜日
moku-yōbi ni-sen yon-hyaku en

金曜日
kin-yōbi nana-man kyū-sen en

土曜日
do-yōbi Yunitto 3

ユニット 2
Yunitto 2

一月一日
ichi-gatsu tsuitachi

三月十八日 五月二十六日 十一月十日 二千四百円 七万九千円 ユニット 3 大学
daigaku

学生
gakusei

先生
sensei

先月
sengetsu

会社
kaisha

会社員
kaishain

医者
isha


hon

田中さん
Tanaka-san


kuni

中国
Chūgoku


hito

日本人
Nihon-jin

ユニット 4
Yunitto 4


ima

今日
kyō

今月
kongetsu


asa

今朝
kesa


hiru


ban

今晩
konban

5 時 20 分
go ji ni-juppun

9 時 15 分
ku ji jū-go fun

11 時半
jū-ichi ji han

午前
gozen

午後
gogo

休み
yasumi

休みます
yasumimasu

毎日
mainichi

何時
nan-ji

ユニット 5
Yunitto 5

行きます
ikimasu

来ます
kimasu

学校
gakkō

今週
konshū

来週
raishū

去年
kyonen

今年
kotoshi

来年
rainen


eki

電車
densha

自転車
jitensha

自動車
jidōsha

ユニット 6
Yunitto 6

高い
takai

安い
yasui

大きい
ōkii

小きい
chiisai


kuruma

新しい
atarashii

古い
furui

新聞
shinbun

青い
aoi

白い
shiroi

赤い
akai

黒い
kuroi

ユニット 7
Yunitto 7


ue


shita


chichi

お父さん
otōsan


haha

お母さん
okāsan

子ども
kodomo


te

上手
jōzu

下手
heta

好き
suki


ki

主人
shujin


niku


sakana

食べます
tabemasu

飲みます
nomimasu


mono

飲み物
nomimono


mizu

ユニット 8
Yunitto 8

近く
chikaku


aida

時間
jikan


migi


hidari


mae

後ろ
ushiro


soto

男の人
otoko no hito

女の人
onna no hito


inu


naka

ユニット 9
Yunitto 9

書きます
kakimasu

聞きます
kikimasu

読みます
yomimasu

見ます
mimasu

電話
denwa

買います
kaimasu

起きます
okimasu

帰ります
kaerimasu

友達
tomodachi

会います
aimasu

時々
tokidoki

ユニット 10
Yunitto 10

お茶
ocha

お酒
osake

写真
shashin


kami

手紙
tegami

映画
eiga


mise

英語
eigo

ユニット 11
Yunitto 11

送ります
okurimasu

切ります
kirimasu
08/03/2008

切手
kitte

貸します
kashimasu

借ります
karimasu

旅行
ryokō

お金
okane
Japonais

Table des Kanji du Minna no Nihongo 1 – Kanji CardBook

http://www.mementoslangues.fr/

Table des Kanji du Minna no Nihongo 1 – Kanji CardBook (2/2)

1 週間
isshū-kan

4 か月
yon kagetsu

教えます
oshiemasu

習います
naraimasu

勉強します
benkyō-shimasu


hana

外国
gaikoku

ユニット 12
Yunitto 12

歩いて
aruite

待ちます
machimasu

立ちます
tachimasu

止めます
tomemasu


ame

入ります
hairimasu

出ます
demasu

売ります
urimasu

使います
tsukaimasu

作ります
tsukurimasu

ユニット 13
Yunitto 13

明るい
akarui

暗い
kurai

広い
hiroi

多い
ōi

少ない
sukunai

少し
sukoshi

長い
nagai

短い
mijikai

悪い
warui

重い
omoi

軽い
karui

早く
hayaku

強い
tsuyoi

ユニット 14
Yunitto 14

便利
benri

元気
genki

親切
shinsetsu

電気
denki

有名
yūmei

名前
namae

地下鉄
chikatetsu

仕事
shigoto

ユニット 15
Yunitto 15


higashi

東京
Tōkyō

西
nishi Yunitto 16


minami furimasu


kita orimasu


yoru

料理
ryōri


kuchi


me


ashi hanashimasu

ユニット 16 降(ふ)ります 降(お)ります 同じ
onaji

思います
omoimasu

寝ます
nemasu

終わります
owarimasu

言います
iimasu

話します 知っています
shitte imasu

漢字
kanji

使い方
tsukaikata

ユニット 17
Yunitto 17

図書館
toshokan

地図
chizu

銀行
ginkō


machi

住んでいます
sunde imasu

ー度
ichido

生まれます
umaremasu


fuku

着ます
kimasu

音楽
ongaku

楽しい
tanoshii

持ちます
mochimasu

ユニット 18
Yunitto 18


haru


natsu


aki


fuyu


michi

食堂
shokudō

建物
tatemono

病気
byōki

病院
byōin


karada

運転します
untenshimasu

乗ります
norimasu

ユニット 19
Yunitto 19


ie

家内
kanai

家族
kazoku


ani

お兄さん
oniisan


otōto

兄弟
kyōdai

奥さん
okusan


ane

お姉さん
onēsan


imōto


umi

時計
tokei


oto

動物
dōbutsu

動きます
ugokimasu

買い物
kaimono

ユニット 20
Yunitto 20

部屋
heya

教室
kyōshitsu


mado

本屋
hon-ya

開けます
akemasu

閉めます
shimemasu

着きます
tsukimasu

歌います
utaimasu

意味
imi

天気
tenki Kanji Kādo Bukku

考えます
kangaemasu


yama


kawa

大使館
taishikan

自分で
jibun de

みんなの日本語初級Ⅰ
Minna no Nihongo Shokyū 1

漢字カードブック

ML
2008

Table des Kanji du Minna no Nihongo 1 – Kanji CardBook

2/2

http://www.mementoslangues.fr/

Japonais

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful