You are on page 1of 10

Vaãn coù em beân ñôøi.

Trònh coâng Sôn
%
œ»»»
œ»»»
œ»»»
w
««ˆ«
44 ‰ Jœ»»»
œ»»
»
======================
&
l
=l
Vaãn
vaãn
Moãi

thaáy beân ñôøi
thaáy em cöôøi
veát thöông laønh

coù
ñoù
noãi

coøn
ñuøa
moät

em
ñaây
vui

œ»»»
œ»»»
Jœ»»»
œ»»»
»»»œ

œ»»»
w
»»œ
»
»
=========================
&
l
=l
Taám
Maùi
Maét

loøng
nhaø
cöôøi

em
nhö
naêm xöa
meânh moâng

laù
toùc
giöõa

kia
em
ñoâi

coøn
coøn
baøn

xanh
bay
tay

beàn
ñôøi
thaønh

nheù
aáy
tieáng

««
«««
««j
w
œ

J
»
«
ˆ
œ
»
«
»
«
ˆ
ˆ
«
»
«
»
j
=========================
&
ˆ«
l
=l
»
Röøng
Gaëp
Duø

ôi
nhau
em

Nhöõng
Noãi
Coõi

caønh

ñôøi

haõy
giaây
kheõ

giöõ
phuùt
böôùc

cho
trong
khoâng

œ»»»
Jœ»»
Jœ»»
Jœ»»
»»»œ

œ»»»
»
»
»
=========================
&
l w
=l
hoa
phai
quaù
baâng khuaâng vöôùng
bao
la
vaãn

khoâng
chaân
ngaân

ñaønh
hoaøi
daøi.(Heát)

««« «« ˙» .
««ˆ« Œ Œ «««ˆ« «««ˆ
‰ œ»» »»»œ
œ»»» .
Jœ»» ««j
ˆ
«
» =l
» ˆ« «ˆ« ˆ« « l »»
=========================
&
ll
Em ñaõ

ñeán

nôi naøy töïa

nhö caùnh

eùn

Dòu daøng

Jœ»»» Jœ»» œ»
««
««
»»»œ
œ»»» .

J

œ
.

»
«
»
˙
œ
»
»
.
»
j
ˆ
ˆ
»
»
»
«
«
»
«
» l
»
»
=========================
&
ˆ« »
=
j
l »
l
trao

chuùt höông hoa muøa

xuaân

Nhôù

maø naéng vaøng caùnh

««˙« .
«« «« « ««
‰ ««ˆ« #ˆ«««« #ˆ«« .
‰ ««
j
ˆ« j
ˆ« «ˆ« j
ˆ« l ˙»»» .
«
l
j
=========================
&
ˆ« =l

%
«
«« «« « œ»
«
˙»»» .
‰ «« «ˆ« «ˆ« #ˆ««« œ»»
«
ˆ
ˆ
«
«

»
«
» l
» l w
j
ˆ« l
=========================
&
=”
röøng

Thöông ai

nay beân trôøi xao

xuyeán

maø

söông khuya voäi vaøng

Coøn

buoâng

em trong töøng nhôù

Chieàu

thöông
.

Vaéng Cha.
««
««k
«« «
«« «
b b 24 ««
ˆ
«
˙
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
«
«
ˆ
k
«
«
«
«
«
«k
=====================
&
l
l
l
ˆ« =
«
ˆ«
ˆ«
ˆ«
ˆ« j
ˆ« k
ˆ« l
_k
ˆ« j
_«k
«ˆ j
Quoác An

Trong

maøn

ñeâm haét

hiu

suoát

bao ñeâm

daøi

ñoâi baøn

tay aám

eâm

Daùng hao

laáy cheùn

côm

Cheùn côm

ru

thoaùng nghe lôøi

Vaãn ngoït

«« « « « «
««
««
««
b
«
«
«
«
œ
J
»
«
«
ˆ
k
b
«
«
«
«
ˆ
j
.
ˆ
k
ˆ
ˆ
k
»
«
«
«
«
«
«
«
ˆ« ˆj
k
ˆ«
«
#ˆk
« j
ˆ« «j
ˆ« » l
=========================
&
l
l ˙«
l
ˆ« «k
_«j
«ˆ «k
ngaøo nheï ru

cho

con

ñöôïc

yeân

giaác

b ««k
«« «« «
««j
«« «« « «
b
ˆ
«
«« ««
««j
ˆ
«
«« «« «« «« «« l ««k
«
ˆ
k
ˆ
j
ˆ« «k
j
« « «k
«« l ««k
ˆ
k
«
=========================
&
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
l
«
«
«
l
ˆ« _«k
ˆ
ˆ« ˆ«
k
«
_j
«ˆ __«k
«ˆ
«ˆ
«ˆ __«j
«ˆ __«k
«ˆ _k
beân con

Vaãn

ñau

gaày Meï chòu bao noãi

b ««k
«« «« «
«« « «
««j
«« « « «
«« ««
«
b
ˆ
«
ˆ
«
«
ˆ
k
ˆ
j
«
ˆ
j
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
k
«k
«
=========================
&
l
ˆ
k
ˆ
l
ˆ
k
l
l

« «
« _«j
« ˆ«
ˆ« _«k
__«k
«ˆ __«k
««ˆ __«««ˆ
««ˆ #_ˆ«j
« k
«ˆ
AÙo

raùch

vai mong ñoåi

ñaày

thô

con

b «
««
««
Jœ»»» Kœ»» Kœ»»» Kœ»»» Jœ»»» .
«
œ
J
»
«
b
œ
J
»
»
«
«
˙
ˆ
»
«
«
«
#ˆ«
»
»
=========================
&
nˆk
l
»
l
l
« j.ˆ« l
OÂi

Meï thöông

yeâu

Cha

yeâu

hôõi

giôø

ñaây

choán

«« « « « «
b œ» .
œ
J
»
œ
J
œ
K
œ
J
œ
K
»
»
»
»
b
œ
K
ˆ ˆ« «j
j
œ
K
œ
K
»»» »»» l »»
»»
»»» »» »»
ˆ« l
»»
ˆ« «k
ˆ« «k
=========================
&
l »» « «k
naøo

Ñeå

Meï

yeâu

leû

loi

suoát

bao thaùng

ngaøy

Bao gioâng

«
«
«« «
««j
Jœ»»» Jœ»»»
b b «j
ˆ« «« «« «« . «k
ˆ«
«
«
«
ˆ
«
«
«
ˆ
j
«
ˆ
j
«
«
«
«
=========================
&
ˆ« k
k
ˆ« j
ˆ«
l
l ˆ«
l
ˆ« l ˙«
_«k
«ˆ k
toá

nhoïc nhaèn

hôõi

giôø

mong

chôø

xoùt

xa

vaây

quanh

Meï

yeâu

Cha

yeâu

b œJ»» Kœ»» Kœ»»» Kœ»»» Jœ»»»
Kœ»»»
œ»»» .
Jœ»»» Kœ»»» Kœ»»» Kœ»»» Kœ»»» Jœ»»»
b
œ
K
œ
K
»
»
»
»
»
»
=========================
&
l
» » l
l
Cha

ñaõ

xa

Ñeå

con

thô

khaùt

khao

«« . « « ««
««
b Kœ» Jœ» . ««j
«« ««k
«« «
««
««
j
b
ˆ
ˆ
ˆ
j
«
«
«
ˆ
ˆ
»
«
«
«
»
ˆ
k
ˆ
j
˙
«
«
«
«
«
» »
ˆ« l
j
=========================
&
ˆ« ˆj
k
l
«
l
l ˙«

Con vaãn

muoán ñöôïc

coù

Cha

beân

ñôøi

con.

Vaøng phai tröôùc ngoõ.

Trònh coâng Sôn

««« ««
34 Œ Œ ««««ˆ ««ˆ« œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» ˆ««« «««ˆ« «««« ««ˆ« œ»» œ»»» œ»»» »»»œ ˙»»»
«ˆ ˆ« =”{
======================
&
“{
l ˆ«
l
2.
«« ««
««« ««
««« ««
œ
œ
.
.
»
»
J
J
œ
œ
œ
»
»
»
»
»
«
«
œ
»
ˆ
»
ˆ
˙
»
»
»
«
ˆ«
ˆ«
» » » l «˙«
» ˆ« ˆ«««=l
=========================
& »»
“{ »
l »
1.

Vaøng tröôùc
(Hoàng ñi)

ngoõ trong ngaàn aùo
nheù chaân veà giöõa

luïa
ngoï

Nuï hoàng
Ñöôøng xanh

quaù
quaù

nghe ra ngaäm
moâi e ngaïi

ñoä
laï

Roäng nghìn
Ñöôøng veà..

thu

moät taø döông

1.
««« ««
««« ««
««« ««
.
œ
»
.
«
«
«
J
œ
˙»»»
«
«
ˆ«
ˆ
œ
ˆ
»»» ˆ«
ˆ«
««ˆ« ««ˆ l »»»
«j
ˆ« ˆ« =l
=========================
&
l »»
l ««˙«
nguøi
hoàng

Vì vaøng
Töø trôøi

phai
em

xöa töøng maáy
oâi hoàng raát

««« «« 2. .
««« «« ### œ» .
««« ««
«« œ»» »œ
««
˙»»»
ˆ«
«
«
ˆ
œ
ˆ
œ
J
»
»
«
ˆ
ˆ
«
ˆ
»
˙
j
«
«
» » l
»» ˆ« =
»
=========================
&
”{ »»
ll
l
««« ««
««« ««
««« ««
###
«««
«
«
.
.
œ
œ
«
»
»
«
J
J
«
«
ˆ
œ
ˆ
œ
»
»
«
ˆ«
ˆ«
»» ˆ« ««ˆ l ˙«
»» ˆ« ˆ«=l
«˙«
l »»
l »»
=========================
&
aáy

Hoàng ñi...

...xa

trôøi ñaát moâng lung

Hoàng ñi

nheù moâi cöôøi giöõa

««« ««
««« ««
### «
n n n œ»» . Jœ» œ» »»œ
«« «« ««
.
œ
»
«
«
J
ˆ
œ
ˆ
«
»
ˆ
«
«
ˆ
«
ˆ
»
˙
» »» » =
«
» l
««ˆ l
»»
«˙«
=========================
&
l »
l“l {
ngoï

Vaøng phai

seõ

nhôù em moät

muøa

nuï

Vaøng phai

seõ

cuoán ñi mòt

muø

Hoàng ñi

Gioøng soâng

nheù

xin hoàng vôùi

naéng cho bôø beán
...ñöùng beân trôøi gioù

«« ««
«« ««
«« ««
«« ««
œ
.
.
»
œ
œ
J
»
»
»
«
«
«
«
J
ˆ
«
ˆ
ˆ
œ
˙
»
»
»
«
»
«
ˆ«
ˆ«
»» «ˆ« ˆ«=l
««ˆ l »»
»
=========================
& ˙««
l »
l »
roäng
loäng

Vöôøn tröa naéng
Hoaøng hoân xuoáng

tieáng ru laïc
oâ chaân Meï

loaøi
veà

ruoäng
ñoäng

Moät doøng soâng
Moät baøn...

chôø ngaøy haáp

hoái

Moät voøng
Chôï chieàu

noâi
xa

ru chieàu xuoáng
khoâng coøn tieáng

1.
««« ««
««« «« 2. .
«« œ»» œ»
˙
»
.
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
œ
œ
»
»
»
j
ˆ
«
«
ˆ
ˆ« » » =l
«
«
«j
«ˆ« ˆ«« l »»
=========================
& «˙«
ˆ«
l »
”{ »»
Chieàu ra..

««« ««
««« ««
««
˙»»»
œ»»» œ»» œ»»» œ»» «««ˆ «««ˆ« ««« «« œ» œ»» œ»»» œ»»
«
ˆ
ˆ«
«ˆ ˆ« =l
»
» l
=========================
& ˙«
l »
l «ˆ« ˆ« » »
khe.
««« «« œ» œ»» ˆ««« «««
œ»»» œ»» œ»»» œ»» «««ˆ «««
ˆ
ˆ« l ˙»»» .
«
»
»
l «ˆ« ˆ« » »
=========================
&
=”
...chaân

rôøi suoái qua

Vaãn ngaøy xa xöa aáy.
nhaïc : Nguyeãn Phuù Yeân
thô : Nguyeãn Thò Xuaân Thuûy

«« ««
# c «« «««ˆ
«« «« ««« «««ˆ «« ««
ˆ
«
w
ˆ« ««ˆ«=l
« «
======================
&
“ { «ˆ«
l
l ˆ« ˆ« ˆ«
_«««ˆ «ˆ« ˆ«
chieàu
veà

Phoá
Loái

nay khoâng
caây truùt

naéng
laù

öôm
chaân

Sao
Sao

toùc
böôùc

em vaøng
thaån thôø

#
1.œ»
««« ˆ«««
««« «««ˆ w
««ˆ« œ»» »»œ w
œ
»
«
»
»
» » l
«
»
=========================
& w l ˆ«
=”{
l
l »
_««ˆ «ˆ« ˆ«
Gioù
chieàu nay
Nhöõng kyû nieäm

coù
ai

vaéng
nhôù...

Cho

maây

buoàn

lang

thang

««« «« «« ««
# 2.« «
«« ««
«« «« ««« ««ˆ« œ» . ««j
«
«
ˆ« ««ˆ _«««
»» ˆ« ˆ.« «ˆ ˆ« ˆ«««=l
=========================
& «ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ l w l l «˙«
l
«ˆ
...Hay rieâng mình

Buoàn

nhö

töøng sôïi

khoùi

Lan

xa

maõi cuoái trôøi

#
««
œ»»» »»»œ
««« «« «« « « «« «« ««
»
œ
œ
»
«
«
«
»
»
«
«
«
ˆ
ˆ
.
«
ˆ
w
˙
«
«
«
«
«
» »
l
l
=========================
& w l ˙«
=l
#_ˆ«j
_««ˆ ˆ« ˆ«
« _«ˆ« . «ˆ _«ˆ« l

««« «« «« ««
# œ» .
««« «« «« ««
«« ««« ««« ««ˆ« «« «
œ
J
»
»
»» ˆ.« «ˆ ˆ« «««ˆ l w l ˙«««
=========================
& »
ˆ« «ˆ ˆ« _«««ˆ l _««ˆ . ««j
ˆ« __«««ˆ . ˆ« ˆ«« ˆ« l
Xa

vôøi chaân maây

aáy

Ngöôøi veà ñaâu ngöôøi ôi

Bao thöông nhôù cho vöøa

Xoân xao

töøng kyû

nieäm

Loøng nhö con soùng voã

Ñaâu tìm nhöõng ngaøy xöa

«« ««
«« ««
#
««
«
«
ˆ
«
«
«
«ˆ« ˆ«
««ˆ« ˆ«« «« «« l ««
«
«
ˆ
«
«
=========================
& w
l ˙«
l

{
l
w
ˆ
«
«
«
_ˆ« __««ˆ __««˙ . _«ˆ
_«ˆ
Ñaõ

xa

vaéng moät thôøi

moäng

Nhöõng chieàu beân hieân vaéng
Vaãn doøng soâng xöa aáy

# w
««ˆ« ««ˆ« «««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« «««
««« «««ˆ
««« «««ˆ
«
«
«
«ˆ« ˆ« =l
=========================
&
ˆ« l w
l
l ˆ«
_««ˆ
Höông xöa vaãn
Meânh moâng noãi

thaém
nhôù

noàng
ñaày

Coõi
Vaãn

loøng
ngaøy

buoàn
xa

hiu haét
xöa aáy

#
1.œ»
2.
«« ««ˆ« «««
«
»
œ
»
œ
w
œ
«
»
«
»
»
«
w
ˆ
»
»
«
»
»
«ˆ l w ”
«
»
=========================
&
l »
l
”{ «ˆ« ˆ« ˆ«
Nghe chaêng tình meânh

moâng

...Maø ngöôøi ñaâu

coù

hay.

Vaãn nhôù cuoäc ñôøi.
Trònh coâng Sôn
«
«
4 Ó
‰ . Kœ»» ˆ.«« ˆ«««« ««˙«
‰ . « «« ««
‰ . Kœ»» œ.»» »»»œ »»»˙
4
»
»
======================
&
ll
l
ˆ« l
_«k
«ˆ _ˆ«« . =

«« ««
œ
˙
«« «« . «« «
»
»
ˆ.« ˆ«««
K
K

.

.
œ
»

.
œ
œ.
»
»
»
»
«
»
»
»
»
»
«
ˆ
k
ˆ
«
«
«
»
»
«
«
=========================
& ˙«
=l
l
«ˆ l «˙
Moät ngaøy boãng thaáy

nhôù

Ñoâi moâi

roà

daïi

Yeâu thöông moïi ngöôøi

Moïi ngöôøi ñaõ

tôùi

Moät ngaøy boãng

vaây quanh cuoäc

«« .
««

.
‰ . « « «« «
œ»»» œ»»» œ»»»
«
Œ
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
˙
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
=========================
& «
=l
«
l
l
«
«_k
«
ˆ
.
ˆ.
«
ˆ
«
k
«
_«ˆ _˙«
«ˆ _ˆ«
£
£ «
«« ««£ ««
œ»»»
œ»»» »»»œ »»œ œ»»
»»»œ œ»»» œ»»» œ»»
œ
«
«
»
»
ˆ
«
«
«
«
«
««ˆ=l
ˆ
ˆ
»
»
»
=========================
& “{
«
«
»
l
ˆ
ˆ
£
£
ñôøi

Töøng giôø tieác

nuoái

soáng goùp tieáng mong manh Baïn beø ngoài
...soáng chieác boùng lung linh Tình côø nguû

chia tay ngaäm nguøi

Moät ngaøy coøn

quanh tuoát saùng giaùo göôm Töøng ngaøy ñaûo
queân döôùi boùng toái taêm
Moät ñôøi veà

£
£ «
«
«
«
£
««ˆ« ˆ««« «««ˆ «
««ˆ«
£
«ˆ« ««ˆ ««ˆ «
«« «« «« l «ˆ«
«
«
«ˆ«
=========================
&
ˆ« «ˆ «ˆ
_««ˆ
_ˆ«« _ˆ«« _ˆ«««=l
ñieân
khoâng

gieát cheát linh hoàn
Moät ngaøy caàu
xin thong dong con ñöôøng Moät chieàu ñöôïc
hai tay quy haøng Gioïng ngöôøi buoàn teânh côn ñau nung hoàng Theøm tuoåi hoàn...

£
£
«« Œ Œ »»œ »»œ »»œ
««
«
«
«
««ˆ« «««ˆ «««ˆ «««ˆ ««˙«
«
«
«
«
«
ˆ
«
» » » ”{ ˆ« ˆ« «ˆ «ˆ ˙« =l
=========================
&
l
£
1.

2.

«« «« «
«« Œ ‰ . Kœ» œ.»» œ»»»
˙»
»
K

.
œ
‰ . « «« ««
»
»
»»
»» ˆ.« «««ˆ l ˙««
«ˆ l
=========================
& ˆ«
ll
_«k
ˆ« _«ˆ« . =
queân

ngoài chôø tình nhaân

Moät ngaøy coøn......nhieân ngoài nhìn trôøi

xanh

«« ««
œ
˙
«« . ««
»
»
K
K
‰ . ««k

.
œ
»

.
œ
œ.
»
««
»
»
»
»» » » l »
»» ˆ.« =
ˆ« ˆ« «««ˆ l «««˙
ˆ««« l
=========================
& ˙«
Nhìn laïi quanh ñaây

thaáy

gaén boù cuoäc ñôøi

loâ nhoâ loaøi ngöôøi

Moïi ngöôøi vaãn

tôùi

Moät ngaøy boãng

ta chöa laïc

««
‰ . « «« «« «« «« ««ˆ« .
‰ . « « «« «
Ó
˙
«
«
«k
l
ˆ
«
«
ˆ
=========================
&
=”
«
«_k
ˆ«
ˆ« ««ˆ. _««ˆ l _««˙
ˆ« _«ˆ .
loaøi

Duø coøn phuùt

cuoái

xin em nuï

cöôøi.

Vaøo haï.
Leâ Höïu Haø

«« « « ‰ Œ
24 « « « «
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
.
ˆ« «k
«
«
ˆ« k
ˆ« =l
ˆ« ˆj
ˆ« j
ˆ« l «j
« «j
ˆ« j
ˆ« k
======================
& “ { _«j
ˆ« l j
ˆ« l j
«ˆ . _«k
«ˆ _«j
«ˆ «j
Trôøi

daàn
ngoïn

nheï
raøo

leân
heo

cao
may

hoàn
thôû

chim
caây

toâi döôøng nhö boùng
than qua muoân khoùm

«« . «« «« ««j
«« «« « « « « Œ « « « ««
ˆ« j
«ˆ ˆ« l _«««ˆ _««j _««j
=========================
& j
ˆ« j
j
ˆ« «j
ˆ« l
«ˆ k
l
l _«j
ˆ« _«k
ˆ« l «ˆ«
«ˆ . _«k
«ˆ _ˆ«j
« j
«ˆ «k
_««ˆ «ˆ
Vôøn
Chôït

ñoâi
nghe

caùnh
höõng

meàm
hôø

xanh
lang

kia
naèm
thang tìm

im
baïn

laëng
muøa

leõ
haï

kieám choán nao bình
löôùt thöôùt qua taâm

yeân
tay

Vaø
Kìa

doøng
vaàng

soâng
maây

«« « « ‰ Œ «
«
«
«« « «
««j
«
«
«
«
«
«
«
«
«
.
ˆ
j
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
k
j
ˆ
ˆ
k
ˆ
k
ˆ
j
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
j
ˆ
j
ˆ
j.
ˆ« l «ˆ« «j
«
«
«
«
«
=========================
&
ˆ« l
j
l
l
ˆ« ˆj
k
ˆ« _««j
« j
«ˆ l
nhö khoâng muoán
ñôøi khoâng doái

troâi
gian

Phôi
Ñeå

maøu
cuøng

aùo
nhoû

reâu
to

cuoái

trôøi

voã
veà
caâu chuyeän

«« «« «« «« ««ˆ« . Jœ»» «
Œ
«
«
«
«
ˆ« l
j
» l «˙« l ««˙«
ˆ
j
ˆ
j
ˆ
j
«
«
«
«
=========================
& «j
l
{

l
«
«
ˆ« «j
ˆ« _««j
«
_
_
ˆ
k
_
ˆ
«
«
«ˆ k
«ˆ
ñaùnh
naéng

giaác
möa

tröa
traàn

nghæ ngôi
gian

Ta

rong chôi phieâu

laõng

««ˆ« . ««j
«« «« «« ««j

«« « «« «
««j
«
«
«
«
=========================
& j
ˆ« j
ˆ« ˆ« l ˆ« l _«««˙ l _«««ˆ _««j
ˆ« l «ˆ« . j
ˆ« l __««˙ l __«««˙ l
«ˆ j
l
ˆ« j
ˆ« j
«ˆ ˆ« j
«
«
Ñôøi boït beøo phuø

du kieáp ngöôøi

haï töôi vui

Duø

qua bao nhieâu ñaéng

cay

cöôøi

vaãn

«« «« «« «« ««k
‰ . ««j
‰ . Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» Kœ»»» ««k
œ
K
œ
K
«
«
»
»
ˆ
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
j
ˆ
j
ˆ
j
ˆ
j
»
»
ˆ« l
«
«
«
«
«
«
=========================
& _«j
» »
l
l
ˆ« «k
ˆ« l
«ˆ «k
«ˆ _«j
«ˆ _«j
«ˆ _«j
«ˆ l _«j
«ˆ _«k
ñôøi coøn muøa

Vaø loøng coøn nhieàu ñieàu muoán moùi

Haõy thaép saùng taâm hoàn

«« «« «« «
««ˆ« ‰ Jœ»»»
«
«

Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» ««k
Œ
œ
J
»
ˆ« j
ˆ« j
ˆ« «k
«
ˆ« «k
»» l j
ˆ« ««k
«
=========================
&
ˆ« l ««ˆ
l
l
l
ˆ« ˆ«

Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» Kœ» «« «« ‰ Jœ»»
«« ««ˆ«£ œ» ˙»
Jœ»»» Jœ»» Jœ»» Jœ»»»
œ»»» œ»»»
œ
»
»» k
ˆ
»
»
»
ˆ« l ˆ« » l
«
=========================
&
» l» l »
» »
l
l
£
Chaùy

Muøa haï

ôi

leân

trong

tim

Tình phôi

moãi

Nhöõng

ngöôøi

phôùi

Baïn

ôi

yeâu thöông cho cuoäc ñôøi

xin

haõy

vöùt

heát

noãi buoàn

Xoùa

«« «« «« «
Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» ««k
«
«

œ
J
˙»»» ˙»»» ˙»»» =
»
ˆ« j
ˆ« j
ˆ« «k
«
ˆ« «k
»» l j
ˆ« ««k
«
=========================
&
ˆ« l ««ˆ
l
l
l l

ˆ« ˙«
tan

ñi

bao

ñeâm tröôøng

Böôùc

ung

dung trong cuoäc

ñôøi

Haï

ôi.

Veát laên traàm.
«« Jœ» Jœ»» Jœ»»» Jœ»» Jœ»
«« ««k
b c Œ ‰ Jœ»» #œ»» . Kœ»» Kœ» ««

«
b
ˆ« l
«
» » » »» l“l { ˙«
j
» »» Jœ»»» #ˆ« . k
ˆ« »» » l
ˆ«=
======================
&
Trònh coâng Sôn

Veát laên veát laên traàm Haèn treân phieán ñaù naâu theâm öu phieàn Nhö coù
...buoàn
Töø hoang xöa daáu chaânanh daï caàm OÂi veát

œ»» .
Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»
b «
«« «« .
««j
œ
œ
K
J
Kœ»»» Kœ»» œ»» .
»
»

œ
»
»
b
K
œ
»
»
»
»
ˆ«=l
»
j
ˆ
ˆ
»
»
»
»
«
«
» »
«ˆ« .
=========================
&
» l »
l
laàn
haèn

chim muoâng haèn daáu chaân Ngöôøi ñi phieâu du töø
ñoù chöa thaáy veà
ghi treân boàn gioù hoang Chôø ta da du moät chuyeán oâi moâi hôøn

queâ
xin

1.
«
b «« . « «« ««j
Jœ»»» #œ»» .
Kœ»»» Kœ»
Kœ»»» œ»»» .
«
«« ««k
««ˆ« .
œ»»» .
«
b
K
ˆ
œ
«
»
j
ˆ
«
«
«
ˆ
j
ˆ
ˆ
»
»»=”{
«
«
«
»
j
j
k
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
=========================
&
l
» l
nhaø roäng ñoâi caùnh tay chôø mong Ngöôøi chôït nhôù mình nhö ñaù
ñöøng keå laïi tích xöa buoàn...

Ñaù laên

veát laên...

U
«« ‰ « Jœ» Jœ»
«
bb 2.«« .
Jœ»» Jœ»» Jœ» Jœ» ««
œ»»» .
««k
œ
J
»
«
«j
»
»
»
»» l
˙
ˆ
k
ˆ
«
«
«
» » »»
ˆ«
ˆ« »» =
=========================
&
» l
l ˙«

bb œ» .
«« «« £œ»» œ»»
Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ» J
œ»»» .
Œ ‰ ««=l
»
j
»
»
ˆ
ˆ
»» œ»»» l ««˙«
« «
=========================
&
»
l
j
ˆ«
...hôn

Ñôïi chôø naêm

laøn

gioù

qua truoâng thieân ñaøng

Thoâi

nguû yeân ñi

«« «
«« ««j
£œ» œ» œ» . Jœ»
bb
ˆ« œ»» .
ˆ
j
«
«
«
«
«« «« .
«« « «j
j
j
Kœ»»» Kœ»»»
ˆ« «j
ˆ
«
»
»
»
»
«
ˆ
ˆ
«
«
»
»
»
»
»
«
«
j
j
ˆ
ˆ
ˆ
=========================
&
=l
l
l
«
«
«
ˆ
«ˆ
«j
con

Nguû ñôøi yeân ñi

ñôøi yeân ñi con

con

che

daáu thaân ñau raû

nhö veát thöông ñau nguû buoàn

moøn

Nguû

nhö truøng döông ñeâm maét thaâm coøn nghe

Jœ»»» Jœ» Jœ
«« Jœ» Jœ»»
«« ««
«
Jœ»»» #œ»» .
Kœ»»» Kœ»» ««˙

b b œ»»» .
»
»
k
ˆ« l
«
j
ˆ« »» » l
ˆ«=
» »» Jœ»»» #ˆ« . k
»
» l «
=========================
&
œ»»» .
Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»
«« «« .
b «
««j
K
J
Kœ»»» Kœ»» œ» .
œ
œ
»
»
œ

»
K
œ
b
»
»
»
»
»
ˆ«=l
»
j
ˆ
»
»
ˆ
»
»
«
«
» »
«ˆ« .
l
» l »
=========================
&
ngoùng

Ñaù laên

veát laên traàm

Töø côn ñau

aáy löu thaân moûi moøn OÂi maét

U
«
«
bb «« . « «« ««j
««
«
«« « .
«« « œ»» .
J
œ
»
J
œ
»
«
œ
J
ˆ
œ
J
»
«
»
»
J
j
ˆ
œ
»
«
»
«
ˆ« »
»» l » » »» »» ˙« =l
ˆ«
ˆ«
ˆ« j
ˆ« l ˆ«
ˆ« k
j
j
k
=========================
&
thaàm

nhaø

van

xin

Lôøi Thaùnh ñeâm

moät thôøi nguû yeân tuoåi

xanh

Baøi ca dao treân coàn

Roài moät hoâm

chôït

ñaù

treân ngai vaøng

queâ

thaáy hoang vu quanh mình.

Veát thuø treân löng ngöïa hoang.
««
bc Ó
‰ « ««ˆ« . « Jœ»» œ»»» Jœ»»»
‰ «
Œ
b
.
˙
«
«j
«
«j
l
l
l
»
=====================
&
j
ˆ«
ˆ«
ˆ« l
Phaïm Duy & Ngoïc Chaùnh

£
«« œ»
bb «
œ
œ»»» œ»» . Kœ»»» Kœ»»
œ
»
»
«
‰ «
J
œ
»
»
»
«
j
»
.
ˆ
«
«
«
»
˙
»
»
«
.
»

»
» l
«
«
«
=========================
&
=
» l
l
j
j
ˆ«
ˆ«
Ngöïa

hoang naøo daãm naùt tôi

bôøi

Ñoàng

£
«« ««« «
«
«
bb œ»
.
»
œ
œ
œ
œ
»
œ
»
»
»
«
«
»
»
œ
œ
œ
»»»
»» »» ˆ« .
»» »» l ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« . «« =l
»
»
»
««j
»»
»
»
»
l
=========================
&
j
ˆ«
ˆ«
coû

naøo xanh ngaùt löng

ñoàng döôùi côn gioâng

trôøi

Ngöïa

phi nhö ñieân cuoàng döôùi caùnh

treân löng cong oaèn nhöõng veát roi

vaãn in haèn

Moät

««
«« œ»
b «« .
œ
«
»
J
œ

»
J
œ
b
Jœ»»»=l
»
»
.
j
»
˙
ˆ
»
«
«
«
«
«
«
ˆ«
»
»
.
»

»
«
«j
«
«
»
=========================
&
l
l
j
j
ˆ«
ˆ«
ˆ«

£ «
£
bb «« .
«
«
‰ «j
«
Q Q=
«« ««ˆ« «ˆ« «ˆ« l ««ˆ . ««j
˙«
ˆ«
q
=========================
&
l «ˆ« .
l
ˆ«
«
_j
«ˆ
hoâm

ngöïa boãng thaáy thanh

bình

Thaûm

coû

tình yeâu döôùi chaân

«« £œ» œ»
bb ««ˆ .
««˙« .
‰ « ˙»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ»»»» œ»»» . Jœ»»» œ»» . «
ˆ
»
«
«
«
»
»
«
«j
«j
»
l
» l
=========================
&
=
j
ˆ«
ˆ« l
ˆ« l
mình

aân

tình

môû cöûa ra

vôùi

mình Ngöïa hoang boãng thaáy

£
«
«
«
«
«
«
«
«
b ˙»» œ»» œ»» »œ »»œ œ»» . Jœ» «ˆ .
«« ˆ«« «««ˆ ««ˆ ˙»»
««ˆ« «ˆ« œ»»
ˆ
b
˙
»
«
«
»
»
»
»
»
»
»
»
«
» » l
=========================
&
»
l »
» =l
j
ˆ« l »
mô Ñeå queân nhöõng veát

thuø

Ngöïa

hoang muoán veà taém soâng nhaån nhuïc gioøng

««
«« £œ» œ»
bb ««˙
˙»»» .
œ
»
«
J

œ
‰ «
»
J
œ
»
»
«
.
˙
.
ˆ
»
»
«
«
«
«
«
»
»
ˆ
»» » l
«
»
«j
«
«j
»
=========================
&
l
l
j
ˆ«
ˆ«
ˆ«=l
soâng

mô maøng maùt trong thôm ngoït Ngöïa hoang

queân thuø oaùn caêm

Töø nôi toái

£ «
«« œ»
bb «
«
«
«
‰ «j
«« . « «« «ˆ« «ˆ«
Jœ»»»
«˙« .
j
ˆ« »»
««j
ˆ
«
ˆ« _«j
=========================
& #ˆ«« .
=l
l
l
ˆ«
«ˆ ˆ«
taêm

veà mieàn töôi

saùng

Ngöïa hoang veà tôùi beán soâng

roài

Côûi

£
£
«
«
bb
«
««˙« .
œ»»»
«ˆ« .
«ˆ« œ»»» œ»»
œ
Œ =”
»
«
«
«
«
ˆ
»
«
«
«
«
l
l
»
»
=========================
&
j
j
ˆ«
ˆ«
ˆ« .
môû

guïc

loøng ra vôùi

coõi

Vaø treân löng noù

ñôøi

oâi

Nhöng

ñôøi

Coøn nguyeân nhöõng veát

laøm ngöïa hoang cheát

thuø.

Veà vôùi Meï Cha.
Nguyeãn ñöùc Quang

««
«« . ««
24
«
b
«
«
«
«
«
ˆ
«ˆ ˆ««=l
«
«
«
ˆ«
«ˆ.« _ˆ«« l «ˆ«
======================
&
l «ˆ«
l
__«««ˆ
Dm

Töø

Nam

Gm

Quan Caø

Mau

töø

non

cao

röøng

««
««
. »»œ
««
««
œ
œ
»
»
œ
»
œ
»
b
»
»
»
ˆ
ˆ
»
«
«
»
»
ˆ
»
«
» l
»
=========================
&
l
l ˙«
l
Dm

saâu

gaëp

nhau

Gm

do

non

nöôùc

xaây

caàu

««
«« «««
««
. »»œ
««
œ
œ
»
œ
»
œ
»
»
»
œ
b
»
»
»
»
ˆ
ˆ
ˆ.« ˆ« l
»
«
«
»
» » l
ˆ«
» l »
=========================
&
l »
Dm

Ngöôøi

thanh

F

nieân

Vieät

Nam

quay

veà

vôùi

xoùm

«« .
«««
««ˆ«
b
ˆ
«
ˆ« l ««ˆ« _ˆ«««« ««ˆ« _ˆ«««« l _«««
=========================
&
l
_«˙
Dm

laøng

tieáng

reo

vui

A

roän

trong

loøng

««
«« . ««
«
b
«
«
«
«
«
ˆ
«ˆ ˆ«« l
«
«
«
«
«ˆ.« _««ˆ l «ˆ«
ˆ«
=========================
&
l «ˆ«
l
__«««ˆ
__«««ˆ
A7

Dm

Cuøng

ñi

Gm

lay Tröôøng

sôn

cuøng

ñi

xoay Hoaønh

««
««
œ»»»
»œ»» . »»œ œ»»» »»œ œ» œ»»
b ««ˆ«
ˆ
«
» l
» » » l ˙«
l
l
=========================
&
Dm

sôn

cuøng

ñi

Gm

bieán

röøng hoang ra

luùa

thôm

««
««
«« «««
««
œ»»»
»œ»» . »»œ
œ»»»
»œ»» . œ»»
b
ˆ
ˆ
ˆ.« ˆ« l
«
«
ˆ«
» l
» l
=========================
&
l
Dm

Vöôït

khôi

F

ra

ñaûo

xa

löôùt

ngaøn

nöôùc

soâng

«« . ««« « «
««ˆ«
b
Œ
«ˆ «ˆ l «ˆ« «« «« «« l ««˙«
=========================
&
l ««ˆ«

_«ˆ __«ˆ« _«ˆ
A7

nhaø

ta

ñaép

boài cho Meï

Dm

Cha.

( 1965 )

Vì toâi caàn thaáy em yeâu ñôøi.
# 3 Jœ»
«« œ»
œ
œ
˙
»
»
»
««

œ
J
»
œ
»
»
»
»
»
»
»»
»
» l ˆ« »»
======================
& 4 »
“{ »
l »
ˆ« =l
Trònh coâng Sôn

Toâi
(Toâi)
Toâi
(Toâi)

xin
ñi
xin
xin

laøm
tìm
laøm
laøm

möa
quanh
sao
söông

bay
ñaây
ñeâm
thu

Trong vöôøn em muøa
Bao loaøi hoa coû
Hay
laø caây ñeøn
Hay laøm möa buïi

#
Jœ»»»
œ»»»
˙»»»
œ»»»
««ˆ« œ»»»
««ˆ«

œ
J
œ

»
»
«
»
»
«˙«
» l »
=========================
&
l
l
=l
haï
laï
nhoû
nhoû

Toâi
Toâi
Em
Mai

xin
mang
beân
em

laøm
veà
ñeøn
veà

chuùt
giöõa
seõ
giöõa

gioù
phoá
nhôù
phoá

Maùt
Caém
Naéng
Seõ

theâm
treân
treân
yeâu

nhöõng bôø
nhöõng ñöôøng
nhöõng ñöôøng
nhöõng haøng

vai
ñi
quen
caây

Toâi
Toâi
Toâi
Toâi

xin
xin
xin
xin

laøm
laøm
laøm
laøm

hoâm
caây
maây
soâng

nay
xa
eâm
troâi

Cho
Ñöùng
Troâi
Cuoán

ñôøi
nhìn
vaøo
saàu

em
treû
em
röïc
trang nhaät
ñi
laëng

maõi
rôõ
kyù
leõ

Toâi
Toâi...
Hay
Cho...

xin

laøm

nuï

cöôøi

Chôø

em

giöõa

toâi

laøm

möïc

hoàng

Chôø

em

giöõa trang

# ˙»
«« œ»
««
‰ Jœ»»
‰ ««j
««
œ
˙
»
»
»
»
»
ˆ
»
»
ˆ
ˆ« _««ˆ =l
«
«
=========================
&
» l »
»
l »
l ˆ«
«
1.,3.
# ««
««
«
««
««


œ»»»
œ»»»
«
˙
«
«
«
«
ˆ« l «ˆ «ˆ« «ˆ« l «˙«
j
ˆ« l ˆ«
j
=========================
&
=l
ñoâi

2.,4.
#
««
œ
J
44
»
««˙« .


«
˙
œ
»
»
»
ˆ
«
«
«
«
«
«
»
»
»
«
«
«
«
=========================
& »
”{ » ˆ« _««ˆ l _««˙
ˆ« l ˆ«
j
=
ll
ˆ« l
moâi
thö

Toâi... ...xin laøm moäng
Toâi... ...em vaøo moät

nhoû
muøa

Em
Coù

vöøa giaác nguû
maøu saéc hoàng

say
thoâi

# 4 « œ . « Jœ» œ «
««
«« Jœ»» œ»» Jœ»» ˙»
œ
.
»

»
»
«
«
«
ˆ« l » » » »» =l
j
˙
»
«
»
«
ˆ« l » »» j
ˆ« «˙«
»
l
l
=========================
& 4 «˙ »» j

toâi
toâi

caàn thaáy em
caàn thaáy em

yeâu ñôøi
yeâu ñôøi


toâi
toâi

caàn thaáy em yeâu hoaøi
caàn thaáy em yeâu hoaøi

Fine
#
«
«
Jœ»» ««ˆ« . Jœ» « Œ ‰« ««ˆ« .
«
œ»»» .
œ
«
«
»

œ
J
Ó
»»» »»
ˆ.« ˆ«« l «˙«
»
»» l «˙«
«j
=========================
&
=”
l
ˆ« l
Yeâu
Yeâu

ñoùa hoàng
beù daïi
phoá phöôøng thöùc daäy

Vaø yeâu
Ngöôøi ñi

chai cöùng nhöõng baøn tay.
xaây caát nhöõng ngaøy mai.