You are on page 1of 64

Taø aùo cöôùi.

Hoaøng thi Thô

#C
««« «« w
œ
»
.
œ
˙
œ
˙
»
»
»
»
»
»»
»»
ˆ« ˆ« l
======================
&
l l »»
l » »»
=l
Toâi

ñi

trong

naéng thu

maøu

thu

buoàn

uùa

# ˙» .
«« «
««« ««
«
œ»»
»
«
«
ˆ
«
ˆ«
«ˆ« l ˆ« ˙« «ˆ« l w
=========================
& »
l __«««˙ .
l ««˙« .
» l
«
Ngô

ngaån

tieáng gioù

Toâi

# ˙» .
««
««« ««
««« «« w
œ
»
œ
˙
»
»
»
»
˙
.
«
««ˆ« l
ˆ« ˆ« l _««
»» l » »»
ˆ« ˆ« l
l
=========================
& »
«_«˙ .
ñi

trong

laù

thu

vaøng

uùa

Cöù

ngôõ

laø

sao

aùo bay

nhieàu

# « ««
œ»» ˙» ««« ˆ«««
«
.
œ
˙
œ
»
»
»
«
˙
.
«
«
«
»»
»» l » »» ˆ« l
«ˆ« l w
=========================
& ˆ«
l ˙«
l l »»
muoân

laù

tinh

thö

Hoâm

nay

# w
˙»»» . «««ˆ« ««ˆ«
««ˆ« ««˙«
««
œ»»» l
«
«ˆ« l
l
l __«««˙ .
=========================
&
ˆ« l w l ««˙« .
«
theá

Toâi

töôûng

ngaøn

caùnh böôùm

khoe

maøu

# ˙.
««
««« ««
««« «« w
œ
»
œ
˙
»
»
»
»
˙
.
«
««ˆ« l
»» l » »»
ˆ« ˆ« l _««
ˆ« ˆ« l
=========================
& »»
l
«_«˙ .
hay

tieáng

phaùo ñaâu

buoàn

quaù

Xaùc

ñoû

laøm

£
# « ««
œ»»» œ»» œ»»
«
«« ««ˆ«
Œ
œ
˙
»
»
«
˙
«
«
«
w
ˆ
»
»
«
ˆ
«
«
=========================
&
l
» ˆ«
ll »
» » l
ˆ« l
£
xao xuyeán

ñöôøng

hoa

Nhöõng taø aùo

cöôùi

thöôùt tha bay

£
£ «
# œ £« «
««ˆ« ««ˆ«
œ
œ
˙
»
»
»
»
«
«
«
«
«
«
»» ˆ« ˆ« «˙«
»» «ˆ« ˆ« l »»
»»
=========================
&
l «˙«
l
bay trong gioù

chieàu

Ñöa ngöôøi em

gaùi

nao

OÂi buoàn laøm

sao

böôùc chaân

ñi

£
# «« £ « «
«
«
«« «
£
«
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«
«
.
˙
˙
ˆ« «ˆ« l
«
«
«
«
=========================
&
ˆ«
l
ˆ«
j
_««ˆ __«««ˆ _««ˆ l ˆ«
ñi

veà

beán

em

coù

nhôù thu

£ «
£ «
#
œ
«« «ˆ «
»
œ
œ
œ
œ
˙
»
»
»
»
»
»
«
«
»
»
»
»
ˆ
»
»
«
«
«
=========================
&
» ˆ«
l »
» » l » ˆ« « «˙«
l
_««˙
£
naøo

Nhöõng taø

aùo

cöôùi

tieãn

em

Chim trôøi theo

gioù

bieát nôi

Cung ñaøn thaàm

rôi

ñi

em

ñi

laáy

choàng

ñaâu

ñaâu

maø

öôùc

mong

£
£ «
#
«« «
«
«
«
œ
»
«
«
«
œ
˙
»
»
«
«
«
«
ˆ
ˆ
ˆ
»
«
«
«
»» «ˆ« ˆ« l »»
«ˆ« ˆ« «˙«
«˙«
»
l
l
=========================
&
£
£
# «
«« «
«
«
«
£
«
œ»»»
ˆ
«
«
«
«
ˆ« «ˆ« l ««˙« .
˙«
ˆ«
j
«_««ˆ _««« _«««ˆ l ˆ« .
=========================
&
l
_«ˆ
rôi maõi tieáng tô

loøng

Baâng

# ˙.
««« «« w
««« ««
.
œ
˙
»
»
œ
˙
»
»
»
»
«« l
»
«
ˆ
»» l » »»
ˆ«
ˆ« ˆ« l _««
=========================
& »»
l
l »
ˆ«
_««˙ .
khuaâng

troâng

gioù

bay

taø

aùo

Gioù

hôõi

laøm

# « ««
««« ««
œ
»
.
œ
˙
œ
˙
«
»
»
»
»
»
«
«
˙
«
»» l »»
»» l » »» ˆ« «ˆ l
«ˆ« l w
l «˙« .
=========================
& ˆ«
sao

bôùt

laïnh

luøng

Toâi

ñi

loøng

toâi

ñi

maõi theo

maøu

#
««« ««
««˙« .
«« ««˙« «
«
w
«
ˆ
ˆ«
«ˆ« l ˆ«
«ˆ« l w
=========================
&
l
l __«««˙ .

«
naéng

Naéng

ñeå

vôùi

quaïnh

hiu.

Taø aùo tím.
Hoaøng Nguyeân

««« ««« ««« ««
««ˆ« .
««j
c ‰ « «« «« ««« ««« ««« «««ˆ
ˆ« «ˆ« ««« ˆ«« «ˆ =l
======================
&
l

_«j
«ˆ _«ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ _««ˆ

«« «« «
«« Jœ»» œ»»
««« ««« ˆ«««
««j
««ˆ« .
»
œ
«
.
J
œ
œ
»
œ
œ
ˆ
»
«
»
»
«
«
»
»
.
ˆ
»
«
ˆ
ˆ
ˆ
»
»
«
«
»
ˆ« =l
j
»
»
ˆ
«
«
«
» l »
l
=========================
&
ˆ« » »
j
_««j
ˆ
Moät chieàu lang thang beân doøng Höông giang

toâi gaëp moät

taø

aùo

««
««« ««« ««« ««
E œ»»»
««j
Jœ»»»

«
«
«
.
ˆ
ˆ
«
«
w
ˆ
«
«
«
«
«
«
=========================
&
=l
«
ˆ
«
ˆ
ˆ
«
l
l
«
«
«_j
_ˆ«
«ˆ _«ˆ
tím nheï thaáp thoaùng trong naéngvöông

Maøu aùo tím sao luyeán thöông maøu aùo tím sao vaán

««ˆ« . «« «« . Œ
«« .
«« Jœ»»» œ»»»
«
J
œ
«
«
»
«
«
«
j
ˆ« l ˙« =l
»
«
«
«
«
« «
» l «ˆ« .
=========================
& ˆ«
ˆ«
j
_«j
«ˆ _««ˆ ˆ« ˆ« _ˆ«« l ˙«
vöông

Roài loøng baâng khuaâng theo taø

aùo

aáy

maøu aùo

tím

hoâm

««
««
˙»»» .
«
«
œ»»» »»»œ ˙»»» .
œ»»» »»»œ œ»»» œ»»» ««˙« ‰ ««j
««ˆ« «««=l
«ˆ« ««ˆ l ˙« .
ˆ« l «˙ .
l
l
=========================
&
_«ˆ
naøo

tình quyeán luyeán ban

ñaàu

chaäp chôøn taâm

tö maøu

aùo thoaùng chieâm bao

««ˆ« ««« ««
««« ««« «« ««« ««« «««ˆ ««ˆ«
«
«
«
Œ
«
«
«
«
«
«
ˆ
˙
«
«
«
«
=========================
&
=l
l __««« _ˆ««« ˆ«« _ˆ«« «ˆ« ˆ« ˆ« l _«ˆ« _««ˆ «ˆ ˆ« ˆ«
ˆ«
noùi yeâu thöông
Maëc thôøi gian dìu ñoâi caùnhbieác
maëc doøng soâng dòu hieànluyeán tieác
«« «« «« ««
««« «««ˆ «««ˆ «««
£œ» £œ» £œ» ˙»»
œ
œ
»
œ
»
»
»
»
œ
œ
»
»
«
ˆ
»
œ
««ˆ » » »» l »» »» »» »
ˆ«=l
=========================
& «ˆ« ««ˆ
l »» »»» œ»»» »»» ««ˆ«
Mong

moät taø

aùo

moät taø

aùo qua ñöôøng nhö mong

moät lôøi

noùi

moät lôøi

«« . «« ««« ««« ««« «««ˆ
««˙« .
‰ «
««« «« «« «« ««« ««« ««« «««ˆ
j
ˆ« «ˆ« «« ««ˆ =l
l ˆ«
=========================
&
_ˆ«
__«j
««ˆ l __ˆ««« _««ˆ _««ˆ «ˆ ˆ« ˆ« _ˆ««
nhau
Ñeå
roài chieàu chieàu toâi ñi beân doøng Höông giang mong tìm laïi taø aùo
««« «««ˆ ««
«« «« ««« ««
««
E
œ
œ
»
»
«
.
œ
J
œ
œ
»
»
»
«
œ
»
»
»
«
ˆ
.
.
j
«ˆ l
»
»
«
ˆ
ˆ« ˆ« ˆ« =
ˆ
»
«
«
«
» » l »
j
»
ˆ«
«j
=========================
&
ˆ« » »
l
_«j
«ˆ
maëc chieàu thu buoàn nhö goái chieác

Toâi mô maøu aùo

Öôùc mong sao aùo maøu kheùp kín tim

«« Jœ»» œ»»
««ˆ« .
‰ « «« «« «««« «««« «««« ˆ«««
Jœ»»»
»
»
ˆ
w
j
«
=========================
&
«
=l
«
ˆ
«
ˆ
ˆ
l
l
_«j
_ˆ««
«ˆ _«ˆ«
aáy

maø aùo tím nay thaáy ñaâu

ngöôøi aùo tím nay thaáy ñaâu

Doøng nöôùc vaãn troâi cuoán

«« . «« Jœ»»» »»»œ ««j
Œ
««« l ««˙« «« « l «
ˆ« l ««ˆ .
«
«
«
«
«
«
«
j
ˆ«
=========================
& «ˆ
=”
«
«
ˆ« . _j
«
_«j
«ˆ _˙« .
«ˆ _««ˆ «ˆ «ˆ _«ˆ
mau

caàu

Roài chôït nghe tin qua lôøi

vaø aùo tím phai

maøu

gioù

ñeå doøng Höông giang hôø

nhaén

Ngöôøi aùo tím

höõng cuõng nao nao.

qua

Taø aùo xanh.
Ñoaøn Chuaån-Töø Linh

««

Jœ»»»
«
Jœ»»» «« ««j
J
œ
Ó
Œ ‰ Jœ»»»
œ
c
»
»
«
«« l
======================
&
“{
l »» _«ˆ« «j
ˆ« ˆ« . _=
ˆ« ˆ« »
j
«ˆ
Gioù
bay töø muoân phía
(Bieát) nhau ñeå maø nhôù

tôùi
nhôù

ñaây ngaäp hoàn anh roài
nhau ñeå saàu daâng tình

«« «« ««
««
«« ««
«« «« ««j
«« ««
««j
««ˆ« .
.
ˆ
ˆ
˙
ˆ
ˆ

j
j
j
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
«
«
k
j
j

=========================
& _«j
l
l
ˆ
ˆ
ˆ« =
« l
__«j
__«j
__«j
««ˆ
««ˆ
«ˆ
««ˆ « «
tình leân chôi
traàn oâi mong

vôi
manh

Thuyeàn anh moät
Ngöôøi mô moät

laù
ra
sôùm ñeán

khôi
anh


ai
ai

Veà em phong kín nhö maây
Roài ñi
ñi maõi cho anh

««j
«««ˆ ««
Œ
«
ˆ
«
«
«
«
«
«
«
«
j
ˆ«=l
=========================
& __««ˆ .
_««ˆ l _w l
_««ˆ
_«j
«ˆ _«j
«ˆ __«««ˆ _«j
«ˆ l «˙« .
«
trôøi
saàu

Ñeâm ñeâm ngoài chôø
Ñeâm ñeâm ngoài chôø

khoâng
khoâng

Ta quen nhau muøa
Ta quen nhau muøa

saùng
saùng

Moäng nöõa cuõng
Moäng nöõa cuõng

laø
laø

««
«« «« «« «
««
««j
««j
««« «
««ˆ« .
«« «« ««
ˆ
.
«
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
j
ˆ
ˆ
ˆ
.
j
ˆ
«
«
«
«
«
l
l
=========================
&
j
ˆ« j
ˆ« ˆ« _««j
«
ˆ«
j
_j
«ˆ
«ˆ=l
thu
thu

Ta thöông nhau muøa
Ta thöông nhau muøa

ñoâng
ñoâng

Ta yeâu nhau muøa
Ta yeâu nhau muøa

«
«« . ««
Œ « « «
«
«
«_«« _««« _««« ««j
«
«
=========================
& ˆ«« .
j
l
l
ˆ« l _w =l
«
«
__«j
««ˆ __«««ˆ . __«j
««ˆ ˙«
««ˆ __j
««ˆ ˆ«
_j
«ˆ _j
«ˆ _j
«ˆ ˆ« __j
xuaân
xuaân

Ñeå roài taøn theo muøa xuaân
Ñeå roài taøn theo muøa xuaân

Ngöôøi
Ngöôøi

veà
veà

laëng leõ
laëng leõ

sao
sao

ñaønh
ñaønh

««
«« «« «« ««
«« ««
‰ «« « ««j
««ˆ« ««j
««j
«
ˆ
ˆ
ˆ

.
k
k
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ« =
bˆk
j
k
«
«
«
«
« l
«
ˆ« _«j
=========================
&
ˆ« _«j
l _««ˆ .
l
_«j
«ˆ
«_«ˆ ˆ«
«ˆ
Anh coøn nhôù em noùi
Anh coøn nhôù em noùi

raèng
raèng

Sao muøa xuaân laù vaãn rôi
Sao muøa xuaân ñeán khoâng vui

Sao muøa xuaân laù vaãn
Sao muøa xuaân ñeán khoâng

«« « «
««
««
Œ ««
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ« _««« _««« ««j
.
j
j
˙
«
«
l ˆ«
j
j
ˆ«
ˆ« __««ˆ
ˆ« l __««ˆ .
ˆ«=l
=========================
&
_j
«
«
«ˆ _«ˆ
bay
töôi

Em
Em

ôi
ôi

coù hoa naøo khoâng
coù traêng naøo khoâng

taøn
taø

Coù trôøi naøo khoâng
Coù dieàu naøo khoâng

««j
««j
««
««

«
«
«
«
ˆ
ˆ« =l
«
«j
ˆ«
ˆ«
«j
l w
l
=========================
& ««ˆ .
ˆ« _«««j _«««
«
ˆ
«
_
ˆ
j
«
_«ˆ _«ˆ
maây
bay

Coù
Coù

tình naøo
tình naøo

khoâng
khoâng

phai
say

Em
Em

coøn nhôù anh
coøn nhôù anh

noùi
noùi

«« «« «
««
««
«« Œ «
««j
«
««kbˆ
««k
«
«
k
.
k
ˆ

«
«
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
«ˆ« =l
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
j
«
«
«
«
=========================
& _««ˆ .
l
l ˙«
_«j
__««j
«ˆ
«ˆ
raèng
raèng

Khi naøo em
Taâm hoàn anh

ñeán vôùi anh
deã choùng queân

Xin ñöøngqueân chieác aùo
Taâm tình anh
deã choùng

xanh
phai

Em
Em

« «ˆ «« « «« «
« « « « «
«« «« «« ««j
« j
=========================
& ˆ«« . «j
ˆ« __««ˆ j
ˆ« l __««ˆ . «j
ˆ« _«j
l
«
«
«
_
_
_
_
j
«ˆ «ˆ .
«ˆ __j
««ˆ _ˆ« ˆ« l _w =l
_««ˆ _««ˆ j
«
«
ôi
ôi

coù ñaâu ngôø ñeán raèng
coù ñaâu ngôø ñeùn raèng

Coù maøu naøo khoâng phai
Coù tình naøo khoâng phai

Nhö maøu xanh aùi
Nhö tình anh vôùi

aân
em

««j
««ˆ« «« « ««j
w
œ»»»
««ˆ« .
Œ
ˆ
ˆ
«
«
«
ˆ« «j
l
l
=========================
&
=l
ˆ« « l w
_«j
«ˆ _«j
«ˆ
Roài chieàu naøo
Roài chieàu naøo

xaùc
baêng

phaùo
giaù

Beân theàm taûn maùc
Taâm hoàn tìm ñeán

bay
nhau

«« « « « «
«« .
««
««
«« «
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«
j
j
j
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ

ˆ
«
«
«
«
«
=========================
&
=l
ˆ« j
ˆ« «ˆ
j
l
l «.
j
ˆ« _««˙
Em
Em

ñi trong xaùc phaùo
mô trong tieáng haùt

Anh ñi khoâng ngöôùc
Anh mô trong neùt

Luùc anh ra ñi
Traùch sao hoa xöa

laïnh
coøn

maét
buùt

Thoâi
Ña

ñaønh
tình

«« «« «« «
«« ««
œ»»» .
««j
«
«
J
‰ J»»»œ ««j
œ
»
«
«
«j
j
.
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ« ˆ« . =
»
«
«
«
ˆ« l
˙« l j
ˆ« ˆ« j
ˆ« l
»
=========================
& _w
l
em
sao

giaù
coù

taâm
luùc

hoàn
taøn

Hoa mai rôi töøng
Nhöng rieâng anh deät

«« ««
«« «
«« ««j
«« .
œ»»» .
«
œ»»» =l
j
j
ˆ
ˆ

«
«
«
«
j
j
ˆ
ˆ
˙«
«
«
«
«
«
«
l j
l
=========================
&
˙«
ˆ« _«j
«
ˆ« _«j
_
«ˆ j
«ˆ
caùnh
maáy

treân
cung

ñöôøng
ñaøn

laïnh luøng maø ñi luyeán tieác theâm
Nhaïc ñôøi coøn ghi nhöõng neùt thöông

chi
yeâu

Hoa
Hoa

1.
2.
«« .
J
œ
J
.
J
œ
œ
˙

œ
»
»
»
»
»
«
Œ
»» l »»
»» ”{ »»»˙ .
«j
ˆ« »» »»
=========================
& ˆ«
=”
taøn
taøn

nhaïc bay theo khoâng gian.
tình tan theo khoâng...

Bieát...

...gian

Taâm hoàn toâi xanh maøu laù.
£
## 2 Π.
«« «««« ««««ˆ ˆ«««
«« ««
«
4
ˆ
«
ˆ
ˆ« l _«««j _««ˆ _««j
«
«
«
=====================
&
l j
ˆ« ˆ« j
_«j
«ˆ l“l {
_ˆ« « «ˆ =l
Traàn Minh Phi

Buoåi
(Buoåi)

saùng tình yeâu môùi
saùng loøng toâi môùi

ngoû
ngoû

möa
yeâu

dòu
caû

daøng Loøng
ñôøi Tình

## « ««« «««£ ˆ«««
««
«
««˙«
«ˆ« «ˆ« ˆ«
«_«ˆ« _««« l
========================
&
l ««ˆ« .
ˆ«
j
l ««ˆ
=l
_ˆ«
toâi chôït nghe noãi
yeâu ñaäm höông saéc

buoàn
maøu

Vöôøn nhaø toâi ruïng
Duø thôøi gian buoàn

heát
ngaùt

ñi
xoân

qua
xao

taâm hoàn
taâm hoàn

vaéng
laù

£ «
## « «« £«« ««
œ
J
«
»
«
.
«
«
œ
»»
«ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« l »»»
«˙«
========================
&
l
l «ˆ«
ˆ««« ««ˆ «««ˆ=l
laù
kyû

vaøng
nieäm

Chuyeän buoàn xöa duø
Cuoäc ñôøi mang nhieàu

## ««
£ « «
£ «
««« ««
œ
J
«
«
»
«
«
«
œ
J
ˆ
.
œ
.
»
«
»
«
»
«
«
«
«ˆ« _ˆ«« _«« l ˆ«
«ˆ« _ˆ«« _««« l _««
»»
»» »
l «ˆ«
========================
&
_««ˆ ˆ« =l
«ˆ
_ˆ«
_ˆ«
uùa

beõ
lôõ

baøng
laàm

Tim toâi maøu
Tim toâi maøu

laù
laù

tim toâi coøn
tim toâi coøn

xanh
xanh

xanh thaùng
xanh thaùng

##
˙»»»
»»»œ
Ó
»
œ
œ
»
»
œ
»
œ
»
»
»
»
«
l
l » » » »
l
========================
&
=l
_««˙
£
vaõng

ngaøy
ngaøy

Ñeâm
Ban

qua
mai

toâi coøn
nhö tan

thaáy
heát

nhö boùng
bao hôi

toái
aám

## œ» .
««j
œ»»» .
œ»»» œ»»»
«

»
œ
«
»
œ
œ
»
»
œ
»
œ
ˆ
»
»
«
«
»
»
»
»
«
»
========================
&
=l
l j
ˆ« ˆ«
l » » » » » l
£
em
côn

qua
ñau

thôøi gian
moäng mô

Côn ñau
Toâi nghe

baát
tieáng

£
£ «
««« ««« ˆ«««
## ««
«
«
œ
œ
»
«
»
«
««ˆ ˆ«««
»
»
«
ˆ
«
ˆ
«
ˆ
œ
»
«
«
»
»
œ
»
«
»
ˆ
«
» » » l
l
========================
&
ˆ«
=l
£
ngôø
ngöôøi

goïi bình
goïi teân

minh
nhau

Theá gian
Vôùi yeâu

nhö
thöông

traøn aám
noàng aám

yeâu
con

1.
2.
## «
«

«
Π=
«
«
««
«
«ˆ«
«ˆ« «ˆ« l
«_« ”{ ««˙«
«˙« l «ˆ«
========================
&
l

ˆ
«
j
«ˆ
thöông
tim

trong
xanh

moãi
suoát

ngöôøi

Buoåi...

ñôøi.

Taâm tình laù coû.
«« ««j
««j
‰ ««j
««
«« « « « ««« «« «
c
Ó
Œ
ˆ
«
ˆ
«
«
ˆ«=l
l ˆ« ˆ« ««j
l
ˆ
«
ˆ
======================
&
ˆ« « _«j
ˆ« _««ˆ ˆ« __«««ˆ . j
«ˆ j
Vuõ Thaønh An

laâu roài muoán ngoû

Töø

moät

laù

taâm tình

coû

daäp

«« «« œ .
«« œ»» »œ œ»» .
«« « ««
œ
»
«
J
œ
«
»
»
ˆ
«
»
«
«
ˆ
ˆ« ««j ««ˆ« «« l
ˆ« «ˆ« j
ˆ
»
»
»
«
» »
j
ˆ« l j
»
» l »
=========================
&
ˆ«
_j
«ˆ
dìu

theo laøn

gioù

veà

nôû

moät

em phöông trôøi ñoù

Gioït

möa naøo ñaâng

chieàu

röng röng thaån thôø

ñoå

gioïng

«« ««« « ‰ «« ««
œ»»» .
«
œ
œ
»
»
J
œ
»
«
«
«
«
»
œ
»
ˆ« «ˆ «ˆ«
«
»
»
ˆ« ˆ««« l
ˆ
«
«
»
»
«
»
«
«
«
»
«
=========================
& «j
j
l
l
ˆ
ˆ
«
«
ˆ« _««ˆ ˆ« __«««ˆ .
ca naøo

nöùc

ta

mình

vaø

nhôù

Ñaâu coøn

«« œ» .
«« «« «« « ««ˆ« .
««k
K
œ
Jœ»»»
»
J
J
œ
œ
»
»
»
j
»
ˆ
«
«
ˆ« «« l
»
»
j
j
ˆ
j
ˆ
ˆ
»
»
«
«
«
«
«
=========================
&
»
»
j
ˆ«
k
ˆ« l
_k
«ˆ
nöõa theânh thang ñöôøng vaéng

nhöõng ngaøy

xöa

vaø

khi möa

naéng

ta cuøng

«« œ»
««j
««j
‰ ««k
««
«« .
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
«
j
ˆ
«
»
«
«
ˆ
k
«
«
«
«
l
k
ˆ« l
»
=========================
& «j
ˆ
j
ˆ
«
ˆ« j
ˆ« j
ˆ« _«j
#ˆk
«
«ˆ «
em

chia

hôi noàng

aám

ñaâu

ngôø

raèng ñang oâm

Ta naøo

maën ñaéng

««
«« œ» .
«« «« «« « ««ˆ« .
K
œ
Jœ»»»
»
J
J
œ
œ
»
»
k
ˆ« «« l
»
j
»
ˆ
«
«
»» »»
ˆ« «j
ˆ« j
ˆ« j
» «k
»
=========================
&
ˆ«
ˆ« l j
_k
«ˆ
bieát

yeâu ñöông

laø

theá

ta naøo

hay

theá

laø

chua cay

nhöng duø

«« ««j
««j
œ»»» œ»»» ‰ ««j
«« . ««k
«
«
«
«
«« ««ˆ « l
«
»
ˆ
ˆ
ˆ
œ
«
«
«
«
ˆ
«
«
»
ˆ
«
«
«
«
»
=========================
& «j
ˆ
l
l
ˆ
ˆ« j
ˆ« j
ˆ« _«j
ˆ« « _«j
j
#ˆk
« «
«ˆ
«ˆ «
sao ta khoâng haän nöõa vaãn ngaäm nguøi thöông nhôù

Möôøi phöông trôøi

gioù

loäng

ôû

«« Jœ» Jœ œ»» .
«« ««
œ
»
J
œ
»
«
«
«
J
œ
»
»
»
»
»
»
ˆ
ˆ« ˙«
«
«
«
» »»
»» j
» l »
ˆ« l
=========================
& «j
=”
ˆ« _«««ˆ «ˆ« ««ˆ __«««ˆ« . «j
phöông naøy vaãn

moäng

moät

ngaøy vöôn mình soáng

ñôøi

toâ

leân maøu

hoàng.

Taøn phai.

%

Ñoã Leã & Quyù An

«« « «
34
««
«
«
ˆ« «j
j
«
«j
«ˆ« .
««« l l _«««
ˆ
j
ˆ« «j
«
«
======================
&
ˆ
ˆ« =l
«
l
ˆ
j
«
__«««j
_
_«ˆ .
«ˆ _j
«ˆ
Moät ngaøy
(Moät ngaøy)

naøo
naøo

anh
anh

seõ
seõ

cheát
cheát

ñi
ñi

khaên
tim

soâ
loang

Ñöùng
Khoùc

beân
cho

moä
cuoäc

chaøng
tình

ñeå
dôû

tang
dang

em khoùc khoân
mang xuoáng tuyeàn

cuøng
ñaøi

ñi
anh

Laù
Ñöùng

Hoa
tim

phuû
nhoû

ñaày
töøng

öùa
ñaõ

hai
mang

«« Jœ» Jœ
««
Jœ»»» Jœ» ««j
«« ««j
««
««
.
œ
»
»
ˆ
j
ˆ
ˆ
.
ˆ
«
»
»
«
«
«
»
»
» » l »
»
ˆ«
j
ˆ« l
j
=========================
& «ˆ .
l
moà
gioït

em
cho

chít
maùu

leä
anh

««j
««j
«« .
«« « «
«« «
«
ˆ
ˆ« l
«
«
«
«j
=========================
& «ˆ
ˆ« __«j
j
ˆ« _«j
ˆ« j
««ˆ _«j
«ˆ l __«««˙
«ˆ l _««ˆ .
haøng
theo

Tröôùc giôø
Moái tình

Moät
Moät

ngaøy
ngaøy

Jœ»»» Jœ» ««
««ˆ« .
«««ˆ .
««j
Jœ»»» Jœ»»»
.
Jœ»»» Jœ»»»
œ
J
œ
»
»
ˆ
j
ˆ
»
«
«
»
»
»
=========================
&
»
l »
l
l
naøo
naøo

anh
em

seõ
cheát
thieáu boùng

khoâ
beân

phuû
moä

mình
buoàn

muøa
nhìn

thu
bao

cheát
laù

œ»» .
Jœ»» ««j
««« .
«
«
««
Jœ»» ««j
œ
J
»
ˆ
»
«
««j

»
»
«_«j
=========================
&
» ˆ« «j
ˆ« l ««ˆ .
ˆ« l
»
l
«ˆ ˆ« j
£ «
«
«
Fine
«
«
œ»»» .
Jœ»»»
««ˆ« ««ˆ« «ˆ«
«« Jœ»
«j
««˙
Œ
ˆ
«

j
»
«
«
=========================
& _
»
l
ll
l
_«««ˆ .
ñi
khoâ

Vuøi theo
Ruïng theo

tình
tình

cuoäc
cuoäc

vôùi
khoùc

bao
bao

nieäm
nieäm

kyû
kyû

Canh
Maø

hai
hai

ñöùa
ñöùa

£ «
£
«
«
««ˆ« «ˆ« «
£ «
«
«
«
««ˆ«
««j
«
«
œ»» .
«
.
«
«
Œ
œ
œ
J
»
»
«
«
ˆ
«
ˆ
«
«
«
«
«
»
»
«
«
«
«
«
=========================
& »
» «ˆ ˆ«
l ˆ« .
l »
l
_«j
«ˆ _««ˆ« ˆ« ˆ« l __«««˙
mình
mình

thuôû
thuôû

ñoù
ñoù

yeâu
trao

nhau
nhau./.

Neáu

neáu

mình ñöøng quen

%
£ «
£ «
«
«
«
«
«
««ˆ« .
«
««« «ˆ« «ˆ«
««« «ˆ« «ˆ«
«
«
«
«
«« ”

«
«
«
=========================
&
ˆ« ˆ«
j
ˆ«
j
l ˆ« .
l ˙«
__«««j
_
«ˆ
«ˆ _«j
nhau

nhau

thì mình ñaâu coù

thì

buoàn

mình ñaâu coù

khoå

thì mình ñaâu coù

ñeå

saàu

em khoùc thöông

Tình khuùc cho nhau - Ñoã Leã

Neáu

ñau

neáu mình ñöøng yeâu

Moät

ngaøy...

Tan taùc.
Tu My

«« . « « « « «« Œ œ»»» œ»» #ˆ««« Jœ»» œ»» . Jœ»»
c «« ««
« « « l ˙
» l
======================
& ˆ« ˆ« l l ˆ«
» »
» =l
__««j
«ˆ ˆ« ˆ« #ˆ« «

««« ««ˆ«
««
««ˆ« ««« «
««˙«
««j
««j
‰ ««
Œ
«
«
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
ˆ
ˆ« l «˙« .
«
=========================
&
ˆ« l
j
l «ˆ« .
Maây bao

la

trôøi ñen

u

toái

Ñeâm ñoâng tröôøng löõ

khaùch

baâng

«« ««
««« «« ««« «
«

«
Jœ»»» œ»»» .
œ»»» œ»»» l
ˆ« «ˆ« ˆ« l œ»»» .
j
«_«« l _«««
=========================
& _««ˆ« _«««ˆ ˆ« ˆ« ˆ«« «ˆ« .
_j
«ˆ _«˙
khuaâng

Ngoùng

veà

nhaïn naøo coù bieát nôi ñaâu

maø

phöông xa

chôø

chôø

tin

Nhaïn coøn veùo

nhaïn

von

Nhöng

bay xa

bay xa

««
«« ««
œ»»» .
««
«« ####
«
«
«
«
Jœ»»» œ»»» .
ˆ
.
ˆ
j
˙
«
«
«
#ˆj
« «ˆ« #ˆj
« l «j
« ll
=========================
&
ˆ« «ˆ« «j
ˆ«
l
_«j
«ˆ
tít

Chaúng

coù

heïn

ngaøy veà

tìm ai

nôi

nao

Nhaïn coøn say

####
#### œ .
««
«
«
«
«
«
œ
J
«
»
œ
J
«ˆ« ««ˆ« « ««
»»»
»» »»» «ˆ« «j
ˆ« l «ˆ« . «j
=========================
&
ˆ« _«««ˆ _«««ˆ _«««ˆ _««««ˆ l ˆ« . _««j
_««ˆ _««ˆ l l
«ˆ
meâ nhöõng boâng hoàng töôi

thaém

noâ ñuøa cuøng ngaøn caønh lieãu laõ lôi nhö gôïi tình

####
«« . Jœ» « « « ««« ««ˆ«
««« «« ««« ˆ««« nˆ«««
Œ
«
«
«
«
«
ˆ
»
«
ˆ
«
«
«
.
ˆ
.
«
«
«
«
=========================
&
˙« l _«j
» l _««ˆ . #ˆj
l _««ˆ . _««ˆ n_««ˆ _«ˆ« «ˆ _««ˆ
l
«
«ˆ _««ˆ _«j
«ˆ
#### «
«« n n n n «« «« «« ««£ «« «

‰ «
«« l «
nˆj
«
«˙« .
« ll
=========================
&
ˆ«« ˆ« ««ˆ ˆ« «ˆ« «j
ˆ« _««ˆ .
ˆ« __«««˙ .
j
_«j
«ˆ l
xuaân Nhaïn coøn

trong

maõi baét

böôùm vaøng xinh xinh

Baây

giôø chim

ñaõ

löôùt

nheï

baït ngaøn

nhòp nhaøng beân ngaøn suoái

khoân

tìm

Caùch

««
««
‰ «« «« ‰ ««j
«« ‰ Jœ»» ˙»»
»
œ
«
«
»
œ
»
œ
ˆ
»
»
œ
ˆ
j
ˆ« l
j
«
«
«
«
»» » »» »» l «ˆ« . «j
» l »
ˆ« ˆ«
j
ˆ«
=========================
& _«ˆ«
l ˙« .
_«ˆ«
soâng

caùch nuùi

muoân truøng

Gioù

ôi

gioù

ñöa chim veà

cuøng ta keûo

ta

««
««« «« «« «
«« « ≈ «« « « « « «
‰ «« ««ˆ« .
ˆ
.
«
«
«««ˆ «ˆ _«««ˆ ˆ««=l
«
=========================
&
ˆ« j
j
ˆ« __«««ˆ _«ˆ« __«««ˆ _ˆ«« l __««˙ .
k
ˆ« l
j
ˆ«
«
_
_
ˆ
j
«
«

«« ««
«
««˙« .
»
œ
.
«
«
ˆ
»
œ
œ
Œ =”
»
«
«
«
«
»
«
ˆ
«
»
»

j
« l «ˆ« .
«ˆ« _««ˆ l
» » »
=========================
& ««ˆ .
mong

bay

Gioù

im

Kieáp

gioù

sau

chaúng

hoa

traû

lôøi

gaëp

Chim

kieáp

naøy

hôõi

haún

haän loøng quyeát gôûi maây

thoâi.

Taï ôn ñôøi.

_J»œ»» Jœ»» Jœ»» Jœ
44 « « « « ««
24 ˙»»»
44 Jœ»»» J»»»œ Jœ» Jœ»»» œ»»» . Jœ»»»
» » »»» ˙»»»
b
»
======================
&
l
l
l «j
ˆ« ˙«=l
ˆ« «j
»
ˆ« __«««ˆj «j
Tim vang coøn giaây laùt
«
«
«« «« «j
«« « «« 2 «« 4
«
««˙« ««j
«
«
ˆ
«

j
b
«
«
«
.
j
j
ˆ
ˆ
ˆ« «j
«
«
«
«
«
«
j
ˆ« j
ˆ« «j
ˆ«
ˆ« ˙« l 4 ˙« =
«
=========================
& «j
l
l
l4
ˆ
ˆ« «j
j
ˆ« _««j
ˆ
«
«
«ˆ
Phaïm Duy

««
«« ‰ «
«« ««
44 ««j
«
«
««ˆ« ‰ ««
«
b
˙
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
ˆ
j
ˆ
j
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
j
j
j
j
«
«
«
«
«j
«
«
«
«
l
l
=========================
&
=
«
ˆ«
ˆ«
ˆ« j
ˆ«
ˆ« l
j
j
j
«ˆ __j
««ˆ j
Hôi run coøn thôm ngaùt Döông gian coøn trong maét

Nghe tieáng haùt chöa nhaït

tan...

«« « « « 2 «
««
««j
44 « « « ««
b
«
«
«
ˆ
«
«
4
j
ˆ
«
«
«
j
ˆ« «j
=========================
&
l «j
ˆ« «j
ˆ« «˙« l «˙«
ˆ« __«j
ˆ« «j
ˆ« _«j
ˆ« ˙« =l
ˆ« ˙« l «j
««ˆ «j
«ˆ «j
vaéng xa nhö Meï
hieàn
OÂi moät laàn nöông naùu Ñi treân ñôøi chaúng laâu
«
«
«« «« « «« ««ˆ ««ˆ ««j
«« «« « «« ««˙
«« ««˙ 2 ««˙
««j
4
«
ˆ
b
j

«
ˆ
.
j
«
«
«
«
«
ˆ« j
j
ˆ«
ˆ« « =l
ˆ« «j
ˆ« «j
ˆ«
« j
=========================
& j
l
l4
l 4 ˆj
ˆ« j
ˆ« j
Bao nhieâu laø thöông meán Bao nhieâu laø quyeán luyeán

Vôùi bao nhieâu nieàm xao xuyeán Ñôøi

«« « «
«« «« « «« «« ‰ «« « «
24 « 4
«

b
«
j
ˆ
«
«
«
«
«
«
«
j
ˆ
ˆ
«
«
«
j
j
j
j
ˆ
ˆ
j
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
=========================
&
l j
l4
j
j
j
ˆ«
ˆ« j
ˆ« __««j
ˆ«
ˆ« l
ˆ« ˙« l «˙« =
«ˆ j
Chöa phai loøng say meâ Vôùi
ñoâi ba laàn gian doái Ñôøi vaãn ban cho ngoït
buøi
«
«
«
««j
««j
««j
«j
«j
˙»»»
«
ˆ« «j
ˆ
ˆ« ««j
«
ˆ« œ»»» . Jœ»»»
b 44 Jœ»»» Jœ»»» Jœ»» Jœ»»» œ»»» . Jœ»»»
ˆ
ˆ
«
«
«
ˆ
«
j
ˆ
«
=========================
&
=l
l
l
»
Trong traêm muøa xuaân heùo Tay haùi bieát bao nieàm

yeâu

Daêm eo seøo nhaân theá

««˙«
««j
««j
24
Jœ»»»
44 Jœ»»» Jœ»»» Jœ» Jœ»»» œ»»» .
.
«« ««j
b ««j

»
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
«
»
»»
=========================
&
»
=l
j
ˆ«
l
l
OÂi ôn ñôøi choùi voùi

Nhôù khi thaân troøn oâm goái

Ba traêm ngaøy trong goùi Ngoùng

«« «« « «« œ» .
««j
««j
««j
««j
««j
««j
˙»»»
2 « 4
ˆ« ««j
ˆ« ««j
ˆ
.
«
j
j
ˆ
j
ˆ
ˆ
œ

b
J
«
«
«
»
»
«
»
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«
»
»
ˆ
«
«
ˆ
j
»
«
l
l 4 «˙« =
l4
j
=========================
&
ˆ«
» l
»
troâng ra

ñôøi goùp moái

chung

vui

OÂi ôn ñôøi maõi maõi

Thoaùt

««
««
4 « «
«
«
«
«
«
b
«
«
«
«
.
j
ˆ
ˆ« l
«
«
«
«
«
«
«
j
j
˙«
ˆ« j
ˆ«
«ˆ «j
˙«
«
«j
«j
«j
««j
=========================
& 4 «j
=
l
l
ˆ« «j
j
ˆ
ˆ« __«««j
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«
_
«ˆ
«ˆ
Mang ôn ñôøi chaên voã
Daâng cho ngöôøi yeâu goùa
Daâng caây ñaøn bô vô Daâng
«« « « « «
«« « « « ««
«« ‰ «
24
j
ˆ« nˆ«j
«j
«
«
««j
«
b
«
«
«
«
«
ˆ
˙
˙
˙
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
j
ˆ
j
j
j
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«
«
j
j
ˆ
j
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«
«j
«
«
«
=========================
&
=
l
l
l
l
«
j
j
ˆ« j
ˆ«
ˆ«
ˆ« __j
ˆ«
««ˆ j
thai theo ñôøi vun sôùi

Bao nhaân tình theá giôùi Lôùn leân trong vöôøn aân aùi muoân

ñôøi

«« « « « 2 « 4
24 «« ‰ « 44 ««j
b
« Œ Œ =”
ˆ
«
j
ˆ« «j
ˆ« «j
ˆ« «j
=========================
&
ˆ« l
ˆ« «˙« l 4 «˙« l 4 w l «˙«

bieát bao aân tình xöa Mang ôn ñôøi naâng ñôõ Daâng naám moà thoâ sô Vôùi daâng höông hoàn thöông

nhôù

Coøn

vaán vöông trong chieàu

taø

(1959)

Taï ôn.
««« «« ««
### 2 ‰ « œ»
«« «« «
.
«« ««
«
œ
ˆ
»
»
«ˆ« «ˆ l «ˆ« .
.
œ
«
ˆ
ˆ
»
«
«j
======================
& 4
l
ˆ« l
ˆ« » » “ { »»
_««ˆ =

Trònh coâng Sôn

Duø ñeán roài

ñi
...ñi

toâi cuõng xin
toâi cuõng xin

taï ôn ngöôøi
taï ôn ngöôøi

taï ôn
taï ôn

toâi xaây maõi
queân kieáp soáng

cuoäc
leû

«« ««
««« «« œ» .
###
«
«
«
««j
.
»
œ
«
«
«
«
ˆ
œ
ˆ
«
«
»
«
»
.
œ
ˆ
«
ˆ
ˆ« =l
»
»
«
«
«
ˆ
»
«
«
«
» » l
ˆ« l ˆ« .
=========================
&
ˆ« l »
l »
__«««ˆ .
ñôøi
ñôøi

taï ôn
taï ôn

ai
ai

ñaõ ñöa
ñaõ cho

em
toâi

veà choán naøy
coøn nhöõng ngaøy

ñi
ñi

toâi cuõng xin
toâi cuõng xin

toâi
toâi

coøn nhöõng ngaøy
tình saùng ngôøi

««« ««« «« ««
««« «« ««
### ˙
«« «« «
.
ˆ
«
«« ««
«
«
«
œ
ˆ
ˆ
«
»
»
ˆ
«
ˆ
ˆ
«ˆ« ˆ« l «ˆ« .
.
«
«
«ˆ«
»»
l
l »»
l
ˆ« l
=========================
&
_««ˆ =
vui
loi

Duø ñeán roài
Duø ñeán roài

taï ôn ngöôøi
taï ôn ngöôøi

taï ôn
taï ôn

«« ««
««« «« œ» .
###
«
«
«
««j
.
»
œ
«
«
«
ˆ
œ
ˆ
«
«
»
«
«
»
»
«
.
œ
ˆ
«
ˆ
ˆ« =l
»
«
ˆ
»
«
«
«
«
» » l
ˆ« l ˆ« .
ˆ« l »
=========================
&
l »
__«««ˆ .
ñôøi
ñôøi

taï ôn
taï ôn

ai
ai

ñaõ cho
ñaõ cho

ngoài mô öôùc
nhö sao xuoáng

cuøng
töø...

### 1.««
««
««
««ˆ« ‰ «« «« «« .
««˙«
««ˆ« ‰ «««ˆ« ˆ«««
˙
«
«
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
j
«
ˆ
j
«
«
«
«
l
ll
l _««ˆ .
l
l
=========================
&
=l

### œ» . Jœ» « Jœ» ˙
«« «« «« . «« œ» . «« «

‰ «« ««
œ
»
»
»
»
»
«
ˆ« ˆ« l ˆ« j
j
ˆ« l »»
ˆ« l «˙«
»
»
»
» l ˆ« . » l »
=========================
&

l ««ˆ« =
_«ˆ« «ˆ l
ngöôøi

OÂi meânh moâng thaùng ngaøy

vaéng

em

Tình nhö

### œ . «« œ» . «« «
«« ‰ ˆ««« ˆ««« ««ˆ . ««j
««
««j
»
j
j
»
«
ˆ
ˆ
«
«
«
»
ˆ
ˆ
«
«
«
»
˙
ˆ
«
«
»
=========================
&
l
l
l
l
l _««ˆ .
l ˙« =l
laù

boãng vaøng boãng

xanh

Em ra ñi

nhö thoaùng gioù

thaàm

Ñeå laïi

### « ‰ «« «« œ» . Jœ»
«« «« «« . «« œ» . ««
J
œ

»
«
˙
œ
»
»
ˆ
«
»
»
»
«
«
«
j
ˆ
« ˆ« l «ˆ j
ˆ« l »»
ˆ«=l
»
»
ˆ«
ˆ« l »
» l ˆ« . » l »
=========================
&
l »
ñaây thaønh phoá khoâng

Thaønh phoá vaãn

hoàn

naéng vaøng

Qua con soâng nhôù ngöôøi

vaãn

möa

Caây sang thu

ñaõ

laù

xa

uùa

rôi

««« «« «« 2.«
«
###
.
«
««ˆ« Œ
œ
»
ˆ
«
J

œ
˙
«
ˆ
.
«
»
»
«
J
œ
œ
»
«
»
«
»
«
«
«
«
ˆ
˙
»
»
«
»
«
»
«
»
«˙«
» l »
» l
=========================
&
=”
l «ˆ« _««ˆ« ˆ« l »
l ˆ«
”{
l
muø

Chuyeän ngaøy xöa heo huùt trong

Duø ñeán roài... ...trôøi.

Taï Töø.
««
«« Jœ»
«« ««ˆ« ˆ«««« œ»»
œ
»
J
œ
»
œ
»
»
Ó
Œ
œ
b
c
»
˙
»
«
«
»» »» »» l
»
» ˆ« »» l
======================
&
_«ˆ« l l ˆ«
£
Toâ Vuõ

Roài

ñaây

khi muøa döùt

chieán

chinh

Gioù daâng khuùc

«« Œ «« «« «« « « « «« «« « « « «
b ««ˆ« ««ˆ« ««˙«
k
ˆ« ˆ« «ˆ« _«k
=========================
&
l ˙«
ˆ«« l
«ˆ l «ˆ.« ««ˆ «ˆ.« ˆ« _«ˆ« . _««ˆ __ˆ««« . _=
ñaøn thanh

bình

Ta

ñi

tìm

thô muoân phöông goùt in nuùi röøng thaâm

«« ««« œ»
««« «« «« «« ««ˆ« .
««
˙»»» .
«
ˆ« «ˆ »»
b
œ»»» œ»»» œ»»» =
«
«
«
ˆ« l
j
ˆ« ««ˆ «ˆ #ˆ«
=========================
&
l
«_ˆ« l ˆ«
»
£
u

vaø löôùt treân muoân

nao

Döôùi traêng giöõa

truøng soùng

Lôøi

anh

thaàm

öôùc

khi

Jœ»»» œ»»» œ»»» œ»»» œ» œ»» œ»»»
««˙«
«« ««ˆ ««
Jœ»»» ««ˆ« Jœ»»»

b
»» »» »» »» =l
=========================
&
l ˆ« « ˙«
l
muøa

hoa

ñaøo

Trong aùnh dö

aâm coøn vang tieáng

««
«« «««£ ««
œ»»» œ»»» œ»»» bœ»»» œ»» . Jœ»»
œ»»» »»»œ »»»œ œ»»» œ»»» ««ˆ«
b
w
ˆ
«
»
» =l
««ˆ «ˆ «ˆ l
=========================
&
l
£
ñoàng Laàu chieàu coøn luyeán aùnh hoàng

(laàu xaây trong khoâng)Soùng gioù roùt chia

ly

Phoàn

œ»»» »»»œ œ»»» »»»œ »»»œ œ»»
««
««ˆ« . «« œ»» œ»»
««k
‰ ««j
b
«
«
»
ˆ
ˆ
«
«
j
»
ˆ
ˆ« l w =l
«ˆ« .. k
«
» l «ˆ« ..
=========================
&
l
£

««« «« «« ««
.
œ
»
»
œ
«
»
œ
»
œ
»
»
«« «« «ˆ
œ
J
œ
œ
œ
»
»»» «j
»»» »» »» »» »» ˙»»
»»»
ˆ

«
œ»»» nœ»» œ»»» »
ˆ
b
Œ
ˆ
«
ˆ« =l
»
» » l
=========================
&
l
» » »
£
Khi veà son thaém loøng ngöôøi thu caùnh taï maây trôøi
Neáu tình queâ ñoâi laàn nhaéc
«« «« «« «« œ . Jœ
»»»œ œ» »»œ »»»œ ««ˆ« . «
«« «« «« «« ««ˆ .
««
ˆ
b
« «ˆ «ˆ «««ˆ »»» »»» =
«
ˆ
«
«
j
«
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
=========================
& »» »» »» »»
l
l
l
«_j
«
ˆ
«ˆ
hoa em chia tay ra ñi

mieàn queâ xa xoâi Moãi

Ñöa chaân döøng böôùc beân

caàu

giaõ töø maáy

caâu.

khi vang aâm ngaøn phöông nhaïc chinh nhaân trong chieàusöông Em

œ»»» œ» »œ
««
œ»»» œ»» »œ »»œ ˙»»»
«« «« «« «« ««ˆ . ««
b
»
.
ˆ
«
«
»
»
»

j
ˆ«=l
=========================
& »» »» »» »»
l » »» » »
_«j
ˆ« l ˆ« «ˆ «ˆ ««ˆ «

U˙»»
«« «« «« ««« ˙»
»
œ
»
»
œ
œ
œ
»
œ
»
»
œ
œ
»
˙
»
œ
»
»
»
b
ˆ
»
»
«
«
ˆ
«
ˆ
»
««ˆ »
=========================
&
=”
l » »» » »» »»
l »» »» »» »»
coù mong doøng soâng cuõ

cao trong maây buoàn

vaãn xuoâi nieàm thöông

ñöùng

Muoân kieáp coâ

Tình anh nhö thoâng ñaàu non Vôøi

lieâu

Ngaøn naêm coøn reo.(1952)

Thaø ñöøng coù.

Vuõ Thaønh An
£
£
««« «« ««
«« «« «« «
«« ««
c Ó Œ « « ««ˆ
«
«
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
.
«
«
«ˆ
======================
&
l
˙
ˆ« =
ˆ« l
«__«ˆ« _«ˆ« l «
«
ˆ« _«ˆ« _«ˆ« ˆ«

£ «
£ «
«
«
«
«
£
œ»»» œ»» œ»» œ»» œ» œ» ««ˆ «ˆ« «« ˙» .
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
.
«
«
«
«
œ
»
ˆ« l »»
ˆ« ˆ« l »»
ˆ« «ˆ« «« «« ««ˆ« l
j
» » » »» »»
=========================
&
_ˆ«« _«ˆ«
£
Thaø ñöøng coù

ñeå khoâng ñau khoå moät

laàn ñaõ maát

ñi

Thaø ñöøng

£ «
£ «
«
«
£
«
«
«
«
«
«
«« « «« «« «
Œ
««« _«««_««ˆ« l «ˆ« ««ˆ« ˆ« ˆ« ««ˆ« _««« _««« ««ˆ« «ˆ« l
««j
=========================
& «ˆ __««« __««ˆ« ˆ« _««ˆ .
l
l
_
_
_
ˆ« ˆ«
«ˆ _w
_˙« _«ˆ
# ˆ«
coù ñeå khoâng bao giôø

bò haän tình tan vôõ

Ngöôøi ñaõ caùch

xa

khoâng ngôø

Thaø ñöøng coù

£ «
£
«
«
«
«
«
««ˆ« «««ˆ «ˆ«
»»»œ œ»»» œ»»» œ»» œ»» «ˆ« ˆ«« ««ˆ« ˙»» .
«« .
«« ««£ «« œ»»»
» »
l »
l
=========================
& «˙
ˆ« «ˆ ˆ« l
£
nhau

ñeå roài maát nhau

khoâng

ngôø

Kyû nieäm aáy

giôø xa muoân truøng duø caûnh vaät vaãn

£ «
«« «
£ « «
«
«
««
.»»
œ
«
ˆ
j
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
«
=========================
& »
l ˆ«
l
ˆ«
__«««ˆ __««ˆ« «ˆ« _««ˆ .
_«ˆ« _«ˆ«
_««j
«ˆ l __w
ñaây

Haän tình buøng

ta

khoâng

chaùy saàu thöông daâng ñaày vì

thaø ñöøng

ngôø

bieát

nhau

ñeå

loøng ngôøi ñoåi

khaùc

roài choái nhau

Ngöôøi ñaõ choái

khoâng

ngôø

£ «
««« «« œ»
««
««« «« ««ˆ« «««
«
«
£ «
Ó ««ˆ« .
«
ˆ
»
»
œ
«
«
«
«
«
«
«
»
»
w
ˆ
.
«
ˆ
«
ˆ
«
«
ˆ
«
ˆ
«
ˆ
=========================
& _
l
l
l
_«ˆ« __««ˆ«
_«ˆ« _«ˆ« __««ˆ« l
_«««˙

£ «
£ «
«
«
«
«
«
«
« « « « « «
« #ˆ«« ««ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ«« ««ˆ« «ˆ« l
=========================
& w
l ««ˆ« .
_««ˆ« «ˆ« ««ˆ «ˆ« _««ˆ« _««ˆ« l ˆ«
Bieát

laøm

sao thaáu taám

loøng ngöôøi baïc

beõo

Queân

tình queân nghóa cho ta nhieàu khoå

£ «
£
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
Œ
«
«
«
«ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« _«« _««« ««ˆ« ««ˆ« l
«_«« _««ˆ« l «ˆ«
l ˙«
=========================
& w
ˆ« «ˆ
_ˆ«
saâu
Ñöøng buoàn nöõa
ngöôøi coù
ñi roài vaãn
coøn ta vôùi
£
œ»»»
«« .
«« ««
»»»œ œ»»» œ»»» œ»» œ»» ««ˆ« ««ˆ« «««ˆ« ˙»»» .
‰ «««ˆ« ««ˆ«
» »
=========================
& «˙
ˆ« ˆ« l
l
=l
£
ñau

Nay

coøn anh em

mai

thaønh ngöôøi

xaáu

Ai

doø taâm ngöôøi ai

doø soâng

«« ««
œ»»» œ»» .
.œ»»
«ˆ« ˆ« œ»» . ««j
««« ««ˆ« «« .
««« ««ˆ« «« .
Jœ»»» l w =”
ˆ« l ««ˆ« .
»
œ
»
» »
=========================
& »
»
l
ˆ
ˆ
«
«_«ˆ «
«_«ˆ
ta

Ñöøng buoàn

chan coøn chöùa chan

nöõa

hy voïng

trôøi meânh moâng roäng coøn

Duø

ñaéng cay

coøn quaáy

ngaäp traøn

ta

söï

soáng

vaãn chöùa chan

Coøn chöùa

hy

voïng.

Thaø laøm haït möa bay.
thô : Lyù Thieän Ngoä
nhaïc : Traàn Thanh Tuøng

## 4
«« ««
«
«« «
««ˆ« . ««j
ˆ
ˆ
j
w
«
«
«
«
«
ˆ
4
«
j
j
ˆ
ˆ« «ˆ« _«««j l _««« .
«
«
«
======================
&
l
l
ˆ« . j
ˆ«
__««««ˆ=l
_«ˆ _«˙
Thaø

laøm haït möa

bay

Öôùt

toùc em moät

ngaøy

Coøn

##
««ˆ« ««j
«« ««« «
««j
««ˆ«
«
«
«
«
«
ˆ«=l
«
«
ˆ«
«ˆ« l _««
«ˆ«
«ˆ« . «j
l
l
w
=========================
& _««˙ «ˆ« ˆ« ˆ« l b_˙«« .
ˆ
«
_«˙
hôn

anh phaûi

ñôïi

Cuoái

ñöôøng chieàu naéng phai

Thaø

laøm gioït söông ñeâm

##
«« «
««ˆ« .
««j
w
ˆ
«
«_«« l _«« _«««ˆ . ««ˆ« l _«««
j
ˆ« «ˆ« _«««j l _««« .
=========================
&
l
__««««ˆ =l
_«ˆ _«˙
_«ˆ b «ˆ .
_«˙ .
Öôùp

maét em höông buoàn

Coøn

hôn

laù

rôi

oâm

giaác

moäng

Chaäp

##
«« . œ» . œ»»
œ»»» . œ»»» . ««ˆ«
œ»»»
˙»»» .
««
»
ˆ
»
«
«
«
»
l
l
l
=========================
& __««ˆ . _««ˆ . ˆ« l w
=l
«
chôøn cuoän

aùnh

traêng

Thaø

nhö

Leânh

ñeânh treân

maët

## ««
««ˆ« . œ»» . œ»»»
. œ»» . œ»»»
˙»»» .
œ
œ
œ
»
»
»
.
w
w
˙
«
»
»
»
l
l
l
» l »
»
» l
» =l
=========================
&
hoà

Em

ôi

em

coù

bieát

khoâng

em

Thaø nhö böôùm

«« «« ˙»» .
## »˙ .
.
.
«
«
«
œ
œ
œ
œ»»»
»
»
»
«
«

œ
»
»
»
»
»
«
»»
ˆ« l ˙« .
» l » »
ˆ« l »»
»» «ˆ« ˆ« l »
=========================
&
=l
bay

Phieâu

du

em

Thaø

hôn

em höùa

Vôùi

noãi ñau aâm

trong doøng

ñôøi

Coøn

hôn

anh

phaûi

noùi

yeâu

## w
«« ««ˆ« ««j
«« «
««ˆ« . ««j
ˆ
w
«
«
«
ˆ
«
ˆ
ˆ« «ˆ« _««« l _«««
j
j
«
«
«
l ˆ« . j
l
l
=========================
&
ˆ«
__««««ˆ =l
_«ˆj _«˙ .
laøm ngoïn thoâng xanh

Cöù

ñöùng im

trong ñôøi

Coøn

##
««ˆ« ««j
«
«
«
«
«
«
ˆ« l w =l
«
«
«
«
«
ˆ«
«ˆ« ˆ« l w
l «ˆ« . «j
=========================
&
ˆ« j
_««˙ _««ˆ «ˆ« l __«««˙
heïn

lôøi

vieãn

voâng

Thaø

moät mình yeâu em

## « « «
«ˆ« . «j
ˆ« «j
ˆ« ««ˆ« _«««j l _««« . _««« l _««˙ _««ˆ ««ˆ« l _««« . _««« l _««« . _«««ˆ . ««ˆ« l w=”
=========================
&
_«˙ _«ˆ _«ˆ
_«ˆ _«˙ _«ˆ « «
thaàm

Vaø

anh

oâm giaác

moäng

Ngaøn ñôøi mong coù nhau.

Thaùng naêm eâm ñeàm.
Leâ quoác Thaéng

24
«« ««ˆ« «« «
«« ‰ «
«« .
««j
«
«
«
j
ˆ
ˆ
j
«
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
======================
&
ˆ«
l
l
l
l
j
ˆ
ˆ
«
«
k
ˆ« _«k
ˆ«
__«j
__«j
«ˆ _««ˆ j
««ˆ
««ˆ=l
Töøng
Taø

thaùng naêm eâm
aùo
em bay

theo nuï cöôøi beân phoá quen
treân con ñöôøng beân naéng mai

troâi
bay

Maøu
Töøng

«« Jœ «
«« ««ˆ«

«« « l «
««
«« ««k
j
ˆ« »»» «j
l
ˆ« l ˆ««« .
=========================
& jˆ«
k
j
k
ˆ« «
ˆ«
ˆ« ˆ« l ««
«
_k
«ˆ

tím
chieác

nhö baâng
laù
rôi

khuaâng
rôi

theo kyû
böôùc chaân

__««ˆ .

_«ˆ

nieäm
nheï

beân
em

maùi
ñeán

tröôøng
tröôøng

««j
««k
««k
««j
««k
««k
««j
««j
«« ««k
«« ««
«« ««k
«« ««
«
«
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
«
«
«
«
=========================
&
j
k
j
k
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ« ˆ«
l
l
l
l
«
«
«
«
ˆ«
ˆ«
j
j
Cho em yeâu haøng caây ngaån ngô
Bao yeâu thöông gôûi trong traùi tim

Cho em yeâu
Bao caâu ca

nuï
ñeïp

hoa
nhö

sôùm mai
giaác mô

«« ««k

««
«
«
«
k
ˆ« ˆ« l
««« _«« l _«««
«j
«j
=========================
& «ˆ«
ˆ« l __««j«ˆ _«««ˆ .
l _«««ˆ
ˆ« j
ˆ
«
_
««ˆ
_j
_«ˆ
«
«ˆ _j
Treân
Nghe

trang giaáy
côn gioù

nhoû
nheï

saùng
vaán

nay
vöông

nghe thôøi
trong loøng

gian
ai

Ngaøy xanh
(Haøng
caây)

«« «
«« Jœ» «« «
«« «« ««j
«
««ˆ« .

œ

J
»
«
j
j
ˆ
ˆ
ˆ
j
ˆ
«
«
«
«
«
«
»
»
ˆ
ˆ
k
«
«
ˆ
ˆ
ˆ
j
k
j
«
«
«
»
»
l
l
l
l
=========================
& “{
vaãn haùt trong moäng
vaãn nhôù ai ñôïi


ai

Ngaøy xanh
Haøng caây

vaãn
vaãn

haùt trong tình
nhôù
ai
chôø

yeâu
ai

1.
2. «
«
«
«
««j
««˙«
œ»»» Jœ»»» Jœ»»

«
«
œ
»
«
«
«
k
ˆ
ˆ
˙
«
«
«
»
j
k
ˆ
ˆ
« l «ˆ«
« ”{
=========================
&
» l »
l

««j
ˆ«

Khaép
Hoa

loái thaân
tím thô

quen
ngaây

em
ñi
trong ngaøy...

veà

Haøng caây...

...xanh.

Thaùng naêm hoïc troø.
«« œ»
«« «« « « « ‰
«« ‰ ««j
«
«
«


«
œ
œ
b
c
»
»
«
«
«
ˆ
»
j
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ« l j
ˆ« »» »» ˆ« «ˆ l «ˆ« «ˆ« «j
======================
&
ˆ« ˆ« j
ˆ« =
ˆ« l «ˆ« _«j
_««ˆ l
_««ˆ l ˆ« « » «j
«ˆ «j
Nguyeãn Ñöùc Trung

Ngaøy
(Tuoåi)

xöa beù môùi ñeán tröôøng Meï ñöa ñeán lôùp nöôùc maét nhö möa (hô hô) Daàn
xuaân buoàn vui khaùt voïng Ngaøy qua ñeán lôùp hoïc bieát bao ñieàu (hô hô) Daàn

««ˆ« Jœ»» Jœ»» ‰ œ»» œ»» œ»» »œ œ» ««ˆ« «« ‰ «
«« ‰ «« ««ˆ« ««j
œ
œ
œ
J

J
»
»
»
J
œ
œ
b
»
»
»
»
»
ˆ
«
ˆ«
»
»
j
» l»
» » » »» l »»
» » l » » »
=========================
& ˆ« ˆ«
_««ˆ l
baïn thaân coâ meán
baïn thaân yeâu meán

quen
theâm

OÂi ngoâi tröôøng cuõ
Beân ngoâi tröôøng môùi

coù laém öôùc mô
seõ lôùn khoân thoâi

(hô
(hô

hô)
hô)

Ñeå
Ñeå

«« ‰ «« «« ««ˆ Jœ» œ» ‰ Jœ» ««j
«« « « ‰ « « «« ˆ«««
««« «« «« ‰
b
ˆ
ˆ
«
«
«
ˆ
j
j
ˆ« j
ˆ
ˆ
ˆ
«
ˆ
»
»
»
«
«
«
«
«
«
«
ˆ«
=========================
&
» l »
»
ˆ« l j
ˆ«
ˆ« ˆ«
l
j
_«««ˆ l
em
em

yeâu sao cuoäc
theâm yeâu cuoäc

soáng
soáng

tuoåi thô hoïc troø
tuoåi thô hoïc troø

Laøm em nhôù maõi
ñöøng qua mau nheù

(höm höm)
(höm höm)

Thôøi
Tình

1.
2.
«
«
«
«
«
«

œ

«
»
«
«
«
«
«
«
«
«j
ˆ« Jœ»»» »» Jœ»»» l œ»»»
«ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ«« l ««˙ Œ «« ”{ w
ˆ« «j
ˆ« ««ˆ« «j
ˆ« l «ˆ«
=========================
& b ˆ« j
l
_«ˆ
gian mong sao chôù queân
yeâu trong em khoù queân

coâng ôn Thaày Coâ
moãi khi heø sang

ngaøy xöa ñeán tröôøng
laø trang kyû nieäm

Tuoåi...

«« «« «
«« « «« « « «
«« «« «
Œ
b
Œ
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
«
«
«
«
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«
«
=========================
& “{
ˆ«
l ˆ«
l ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ«« ˆ«« _««ˆ l
ˆ« ˆ« ˙« l
Laéng tieáng
Ñeám
laù
Ñoùn gioù
AÁm
aùp

ve
thu
ñoâng
khi

Phöôïng
Haït
Ngaån
Möøng

rôi
möa
ngô
theâm

ñang
rôi
sang
xuaân

goïi
ngaäp
laïnh
ngoû

heø
ñöôøng
luøng
lôøi

Ñeán
Ñeán
Ñeán
Ñeán

lôùp sao
lôùp möa
lôùp baâng
lôùp tung

hoài
nghe boài
bay ngaäp ngöøng
khuaâng ngaïi nguøng
taêng nuï
cöôøi

««
«« «« «
««
««
«« ‰ « «« ««ˆ«
««

b
Œ
«
j
j
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
«
ˆ« l
ˆ« #ˆj
« l j
«ˆ «ˆ« ˆ« =l
========================
&
_«ˆ« ˆ«
ñoû
treân
khoâng
tuoåi

thaém
laù
noùi
môùi

saéc
öôùt
aùn
naéng

laù
böôùc
maét
haùt

saân
saân
ngaây
saân

tröôøng
tröôøng
thô
tröôøng

löu
Ñeå ai
Tìm trong aùnh
chôït nghe boái
Laø hoa töôi

«« ‰ «« «« « «
«
«
«
«


«
«
b
œ
J
œ
»
»
«
«
j
ˆ«
ˆ« j
«
«ˆ «ˆ« #ˆ«j
«
«
ˆ« ˆ« «j
ˆ
»» j
« l
=========================
& »»
ˆ« l ˆ«j
«
_««ˆ ˆ« « l
luyeán
maét
roái
thaém

vôùi
coù
phuùt
ngaùt

bao
kyû
bao nhieâu
giaây vu
höông cho

nieäm
ñieàu

ñôøi

Laøm
Gôûi
Thaø
Tình

sao
noùi
theo chieác
nhö côn
yeâu
seõ

heát
laù
gioù
ñeán

giaáy traéng hoïc troø
boùng daùng hoïc troø
cuoán laù
saân tröôøng
vôùi tuoåi hoïc troø

«« « « « ‰ « « ‰ «« « Œ
««ˆ« œ»»


««j
b
J
œ
œ
»
»
«
j
ˆ« «ˆ« «j
ˆ« l «˙« .
»
»
» l »
=========================
& ˆ« «ˆ«

» j
ˆ« l «j
ˆ« «ˆ« «ˆ«
Thaày Coâ
Laø trang
Ñeå
ta
Ñöøng nhö

thöông meán
saùch
thô
vaán vöông
giaác

vôùi bao baïn beø
seõ mang nuï
cöôøi
maõi trong taâm hoàn
thoaùng qua trong ñôøi

Heø
vaøo
hoûi
tuoåi

ôi
thu
ñoâng
xuaân

caùch xa.
öôùc mô.
ñeán chöa?
queân.
chôù

Thanh Chöông
queâ höông meán thöông.
An Thuyeân

b b 2 Œ «« «« «« «« « «
««
«« « «« ««
b
«
«
4
ˆ
j
ˆ
j
˙
ˆ
j
«
«
«
«
«
«
«
======================
&
ˆ« l
“{
l l
l ˆ« __«j
ˆ« l ˙«
_««ˆ ˆ« __«««ˆ __««ˆ« _«j
««ˆ ˆ« =
Thanh Chöông ôi
Queâ höông ôi

Haùt
Coù

laïi gioïng ñoø
theå naøo laïi

ñöa
queân

Goïi traêng
Thôøi Ba

bb «
«ˆ« «« «« « « ««
««j
««j
b
«
«
«« « l
«˙«
«
«
ˆ
ˆ
«
«
«
«
=========================
&
l «j
ˆ
l
l
l
«
«_ˆ«
«
«
˙
ˆ
j
ˆ
j
ˆ« _«j
j
«
«
«
«__j
«
_j
_j
«ˆ
«ˆ
«ˆ
««ˆ _j
«ˆ
leân
Möôi

saùng
buùa

toû laøng
lieàm côø

ñôøi
Lieät

laø
Haïnh

ñaây
Laâm.

queâ
bay

aám no ñaõ
troáng xöa vang

veà öôùc mô bao
reàn vaãn ñaây Voõ

«« «« «« «« «
b
«
««« «« ««« ««
«
«
b
«
ˆ
«
«
«
«
«
b
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ« l ˆ« _««ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« _««j _«j
«l
«
=========================
&
l _««« _««j
l _««ˆ «j
ˆ« j
l ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ« l
_
_«««˙
_«ˆ «ˆ _«ˆ« _«ˆ« _««˙
_««ˆ «ˆ
(Nhaïc.....

«« ««
b «
«
«
«
»
œ
˙
œ
J
«
»
»
b
»
œ
»
œ
»
œ
œ
J
«ˆ« ˆ«
«ˆ« »» »» l »»
»»» «j
«
«
«
«
»
»
»
«
«
ˆ
»
ˆ
«
«
«
»
»
=========================
& b «j
ˆ« ««j
l
l
l
l
«
«
«
«
ˆ« _j
«ˆ _«j
«ˆ _j
«ˆ
««ˆ _k
«ˆ ___«««ˆ . __«k
...

.... ....)

Cho
Em

ta
coù

veà
veà

beân
ñan

xuoâi doøng soâng
ñan tình yeâu

nhau
nong

b Jœ»
«« « « «« ««
«« «
««« «« ««
«
b
b
«
«
«
«
«
»
ˆ
˙
ˆ
j
«
ˆ
ˆ« «j
«
«
«
«
ˆ« _«j
j
ˆ« _«j
ˆ« l
«j
=========================
&
»
l
l
l j
ˆ« «j
ˆ« ˆ«
ˆ« _«ˆ«
ˆ« j
Lam ngöôïc doøng
ta
chôï Coàn

soâng
anh

Giaêng
mong

Nhaáp vò nhuùt
chieác ñoøn gaùnh

thôm maø thaáy queâ
cong chieàu nuùi Giaêng

bb «
« « « «
b
«« l ««
«« «« ««j
«˙«
«
l «j
ˆ« _«j
l
l
=========================
&
ˆ
j
ˆ
ˆ«
j
˙«
«
«
«
_j
__j
«ˆ
«ˆ
««ˆ _j
«ˆ
mình
Maøn

Naëng nghóa naëng
tre
nöùa nguùt

tình duø ai
ñi
ngaøn baøn chaân em

xa
qua

«« ««
«« «« ««« ««ˆ«
bb b « «« «« « « « ««
«
ˆ« «ˆ« Jœ»»
Jœ»» ««ˆ« ˆ« œ»»» œ»»»
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
˙
ˆ
j
«
ˆ
«
«
«
«
ˆ
j
«
ˆ
«
«
«
=========================
&
» l j
ˆ« »
l
l
ˆ« ˆ«
j
ˆ« l
coù
thaáy

nguoâi
thöông

noãi
thaáy

nhôù
nhôù

Gheù beán soâng
Tieáng haùt ñoâi

Duøng aên baùt
bôø nöôùc nöôùc

canh
non

««« ««ˆ« ««
««
b b ˙»
«
Jœ»»»
««˙«
œ
J
Jœ»»
Jœ»»
»
b
ˆ
j
ˆ
j
»
»
«
«
«
«
»
»
ˆ
j
«
ˆ
»
»
«
=========================
&
l
l
l
l
maêng
non

ngoài beán
duø laém

soâng
gian

traêng
nan

thöông laém
nhaân nghóa

queâ
maõi

mình
coøn

«« «« ««« «« «««
««« ««
«« «« ««« «
b b b ««ˆ« ««ˆ« «««ˆ« ««ˆ« «««ˆ« «
«
ˆ
ˆ
«
ˆ
«
ˆ
«
ˆ«
ˆ« ˆ« l _«j j
ˆ« ˆ« ˆ« «j
========================
&
l _««ˆ
l «
ˆ«=l
_««ˆ
Xöa
Ñaát

ngheøo
nhieàu

quanh
vaên

naêm
nhaân

ao
thaùc

beøo con caù
gheành ñaõ coù

suùi
loøng

b «
«« «« «« ««« ««ˆ« «« «« «« «
««j
««
b
Jœ»»» l
«
b
«
«
«
«
ˆ
«
«
ˆ
.
«
ˆ
j
j
ˆ
ˆ
j
«
ˆ
j
«
«
«
«
«
«
«
«
=========================
&
ˆ« l __«« _««ˆ ˆ« l ˆ«
j
l
«
ˆ
l
l
«
«
ˆ«
ˆ«
_«˙
_«ˆ
«ˆ
phieân chôï
xuoâi ngöôïc

taàm
daân

em
noâng

ñi em buoân chi baùn
saâu qua gian nan môùi

chi
hay

baây
tình

(Nhaïc...

giôø
nghóa.

b Jœ» Jœ»»
œ»»» œ»» œ» »œ
Jœ»» œ»»» œ»»» œ»»»
œ»»
«« Jœ»»
œ
J
œ»»»
»
b
»
b
»
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
ˆ
j
»
»
œ
«
»» » »» » l
»
» l
=========================
&
» »» » »» l »
l
.

....

..

....

...

...

...)

Nay
Queâ

««« ««
bb b ««
««
˙»»
œ»»
œ»»» œ»»
ˆ«
œ»»
«
«
ˆ
«
ˆ
»
»
«
» l ˆ«
»
=========================
&
l
l
l «˙«
l
ñôøi
meï

ñoåi
em

thay
haùt

xanh
xao

laïi
ñoäng

luoáng
tieáng

caøy
hoø

««ˆ« ««« «
««j
«« ««j
«
«
b b b ««ˆ«
«

«
«
«
«
«
«
«
ˆ« l ˆ«
«ˆ« ˆ« l _««ˆ _«j
ˆ« ˆ« l
j
=========================
&
ˆ« l _««ˆ
«ˆ «j
Luùa
Ñaõ

xanh
laém

ñoàng
nhaø

xanh
ngoùi

töøng
ñoû

loøng meï
ñieän ñaõ

möøng
toû

nöôùc maét
xoùm

««« «« «« ««
b «« «« Jœ»
Jœ»»» Jœ»»»
ˆ« ˆ« «ˆ« «
˙»»»
œ»»»
˙
œ
J
b
«
»
»
b
ˆ
j
«
ˆ
ˆ
»
»
»
«
«
» l »
=========================
&
l »
l
l
_«j
«ˆ l
rôi
xa

cöïc khi
roài nguy

xöa
nga

xoùm thoân khoå
bieát bao tröôøng

Thanh Chöông
Thanh Chöông

laém
môùi

b ˙»»
««
««« «« « ««« ««
Jœ»» Jœ»» Jœ»» ««« ««ˆ« ˙»
«
œ
J
œ
J
b
»
»
b
«
«
»
»
«
ˆ
»
»
ˆ
j
»
«
» »
ˆ«
=========================
&
l
l »
l » _«j
l » ˆ« ˆ« _«j
ˆ« j
ˆ« ˆ« ˆ« l
ôi!
ôi!

Queâ höông meán
Queâ höông meán

thöông
thöông

duyeân
giaêng
vöông

Thuyeàn veà
coù
Ñuùc trong caâu
Raèng Thanh Chöông

Cheø xanh moät baùt uoáng
Doøng Lam nhö
taám luïa
ñaõ noái ñoâi
Caàu Duøng

roài neân
meàm ai
bôø tô

««« ««
b b ««
«
««
««ˆ« ««« ««
«
«
ˆ« Jœ»»
œ
J
b
»
«
«
«
«
«
˙
ˆ
j
ˆ
j
»
«
ˆ
«
«
«
ˆ
j
«
ˆ
˙
«
«
l
l »
»
l
l ˙« =”{
=========================
&
_«j
«ˆ
nhôù
haùt
ñoù

beán
bieát
meán

khoâng
chaêng
thöông

thuyeàn.
ngöôøi
veà.

hôõi
hôõi
nhôù

b œ» . œ» œ» «
«« ««« «« «« ««
«« ‰ ««ˆ« ««« «« ««ˆ« ˙»»

.
»
œ
b
œ
»
œ
»
b
»
»
«
»
»
»
«
ˆ
˙
»
ˆ« _««ˆ« «ˆ l «
ˆ« _««ˆ« l » =”
=========================
&
» » » l ˙« l
l » » » l ˙« l
Ô

ô

ô

ô

ô

ô

ô

ô

ô

ô

ô

ô.

Thaønh phoá buoàn.

£ «
£
«
«
# c ‰ ««£ ˆ«««
«
«
«
«
«
«««
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
«
«
«
======================
&
ˆ«
“ { ˆ«
ˆ«
ˆ« «ˆ =l
Lam Phöông

£
#
«« ««£ ««« «
«
«
«
«
«««
»
œ
»
»
œ
œ
«
«
«
»
«

œ
»
»
œ
»
œ
»
«
ˆ
«
»
«
»
«
«
ˆ
ˆ
«
» » l »»
» » » «ˆ«
«ˆ «ˆ«
««ˆ «ˆ l
=========================
&
_«««ˆ
_««ˆ«
£
£
Thaønh
(Moät

phoá
saùng)

naøo
naøo

nhôù
nhôù

khoâng
khoâng

em
em

Nôi
Ngaøy

chuùng
Chuùa

£ «
£
«« ««£ «« «
£
# ««
«
«
«
«««
«
«
«

«
«
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
«
ˆ
«
ˆ
«
ˆ
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«
ˆ«
«ˆ l
=========================
&
ˆ«
ˆ« _««ˆ
ˆ« ««ˆ «ˆ l ˆ«
mình
nhaät

co
thöa

tìm
ngaøy

phuùt
cuûa

eâm
rieâng

quyeän goác thoâng
chìm döôùi söông

ñeàm
mình

giaø
muø

Thaønh
Thaønh

phoá naøo vöøa ñi ñaõ
moûi Ñöôøng quanh
phoá buoàn naèm nghe khoùi toûa
Ngöôøi löa

Chieàu ñan
Quyø beân

tay nghe
em trong

naéng chan hoøa
goùc Giaùo ñöôøng

Naéng
Tieáng

hoân
kinh

£«
£
«
£
1.
#
£« « « ‰ ««£ ««
«
«
«
‰ «« ««« «
«««ˆ ««ˆ ««« «« . ‰ ««« ««ˆ
«
ˆ
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
«
ˆ
«
«
«
l _««ˆ
ˆ«=”{
=========================
& _««ˆ __««ˆ« _ˆ«« ˆ«
«ˆ ˆ«
«ˆ l ˙«
nheï laøm hoàng moâi em Maét em buoàn
trong söông chieàu anh thaáy
caàu ñeïp moäng yeâu thöông Chuùa thöông tình
seõ
cho mình maõi maõi

ñeïp hôn
gaàn...

Moät saùng...

# 2.
œ»»» œ»» œ»» . Jœ» »œ ‰ ««£ ««
œ»»»
œ»»» œ» »»»œ œ»»
œ
»

»
Œ
»
œ
»
œ
«
»» »» l l
» » » l »
««ˆ =
«« l
»» »»
»» »» »» »
=========================
& «˙«
ˆ
£
£
£
...nhau
Roài töø
ñoù
vì caùch xa
duyeân tình theâm nhaït nhoøa Roài töø
£
£
#
«
«
«
«
«
«
«««
«
œ
»
«
«
«
«
«
«
«
«
«
œ
»
œ
»
œ
»
»
«
«
«
«
ˆ
«
ˆ
.
«
ˆ
«
«
»
»
»
»
«
ˆ
«
ˆ
«
«
«
«
=========================
& » » » »
«ˆ l
ˆ« «ˆ .
j
ˆ« l «ˆ« ˆ« ˆ« _«««ˆ . ««j
j
ˆ«=l
£
ñoù choán phong ba
em laøm daâu
nhaø ngöôøi
AÂm thaàm anh tieác thöông ñôøi Ñau
£
£
««£ ««
#
«
«
«
«
«
«
««
«« .
‰ «« «ˆ
««« «ˆ« ˆ««« «
«« ˆ««« ˆ«« «««ˆ ««ˆ« .
«
«
ˆ
«
«
=========================
&
ˆ
j
l
l
ˆ« =l
˙
«
«
ˆ«
ˆ«
ˆ«
j
_««ˆ .
buoàn em khoùc chia phoâi Anh
veà gom goùp kyû nieäm
tìm
vui
Thaønh phoá
£
£
£
# «
«« «« «« «
««« ««ˆ« ««« ««
«« ««« ««
‰ œ»» »»»œ
«
ˆ
«ˆ«
ˆ«
«ˆ «ˆ« ˆ«« l _«« _««« ˆ« ˆ«« «ˆ«
«ˆ«
=========================
&
ˆ«
«ˆ
£ =l

£«
£«
£ «
£
«
«
«
«
£
#
«
»
œ
«
«
«
«
«
»
œ
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
»»» «« ««ˆ «ˆ «« ˆ«« «ˆ« ««ˆ «ˆ ˆ«« «« «« « « « «« ˆ«« «« « ‰ «ˆ« «««
œ
»
œ
»
»
»
»
»
ˆ« l
=========================
& »
ˆ« l
ˆ« ˆ« ˆ«« ˆ« l ˆ« ˆ«
ˆ« _««ˆ
=
£ ˆ«
buoàn

laém

vöông

Côn gioù

chieàu

laïnh buoát taâm hoàn

Vaø con

£
£ «
£ «
£
#
£
«
«
«
«««
«
«
«
«
«
«

«

«
«

«
«
«
«
«
ˆ
«
«
ˆ
«
ˆ
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«ˆ« =l l
ˆ« l _««ˆ
ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« l «˙« .
=========================
& _«««ˆ _«««ˆ _««ˆ« «ˆ« ˆ«
«

ñöôøng ngaøy xöa laù ñoå Giôø khoâng em soûi ñaù u buoàn Giôø khoâng em hoang vaéng
Tieáng chuoâng
phoá phöôøng

chieàu chaàm chaäm theâ löông Tieãn ñöa ngöôøi

queân nuùi ñoài

queân caû tình

yeâu

(Thaønh phoá)

Thaønh phoá möa bay.
Baèng Giang

«« «««
#3
««
««ˆ« ˆ«««
«
ˆ
Œ
Œ
»
œ
«
»
œ
«
ˆ
˙
«
»
»
4
«
.
«
» » l ˆ«
======================
&
=l
l
_«j
«ˆ
Coù nhöõng chieàu thaønh phoá möa bay
Coâng vieân
£
#
«
«
«««
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
«
ˆ« l _««˙
ˆ« ˆ« l __««ˆ .
ˆ«=l
=========================
&
j
ˆ«
ˆ« .
_«j
«ˆ ˆ«
«
£ «
«
«
# .
«
«
«
«
«
«
«««˙
«ˆ« ˆ«
«« ««ˆ «««ˆ
«j
œ»»
œ»»»
œ»»» =l
ˆ
ˆ
«
«
ˆ
.
«
«
l
l
=========================
&
»
_«j
«ˆ
buoàn

töôïng ñaù

cuõng

buoàn

Chaân

ñi

tìm

tuoåi hoàng sa maïc

«« «««
# «
««
««ˆ« ˆ«««
««ˆ« ««« «««
«
ˆ
ˆ
«
˙
«
«
«
«
.
ˆ« =
«
«
«
=========================
&
ˆ«
l
l ˆ« .
ˆ« l
j
ˆ«
_«j
«ˆ
chieàu
thaønh phoá möa
bay
Thöông em
gaày
gioïng haùt ñeâm
£
#
«« ««« ˆ«««
««« «««ˆ «««
.
«« ««
œ
»»»
ˆ« ˆ«
j
««j
ˆ
l
=========================
&
=l
ˆ« ˆ« l __«««ˆ .
ˆ
«
«
_«««˙
_
«ˆ
«
naéng

Caâu kinh giaùo

ñöôøng

ngaøy thaùng truùt ñau thöông

Coù

nhöõng

hôi
thôû
chaïnh loøng khôi nieàm nhôù
moâi raêng maút
£
# «
«« ««« «««
Jœ»»» »»»œ »»œ »œ
œ»»» .
««
»
œ
œ
»
«
ˆ
«
»
»
»»œ l
«
«
ˆ
»» »» »» =
.
ˆ
«
«
»
»
=========================
&
ˆ« l «˙
l
_«j
«ˆ
£
ñoû
moøn moûi theo
ñôï
i
chôø
Cuoä
c
tình
ñoù
ñaõ
khuaá
t
xa
taàm
£
£
«
«
«
# œ.
««
«« «« «« «««
«
«
«
J
œ
ˆ
«
»
«
«
»
.
ˆ
«
ˆ
»
«
«
»
j
ˆ« ˆ« ««ˆ «ˆ l _««˙
»
ˆ« l
=========================
&
»
_«««ˆ _ˆ««« =l
«
daøi

nghe

£
£
£ «
# ««
«« ˆ««« ««« «««
«
«
«
«
«
«
«
«
.
«
œ
«j
ˆ« .
«ˆ ˆ« l »»»
j
ˆ«
«j
ˆ« ˆ«« ««ˆ «««ˆ l «ˆ« .
ˆ« ˆ«« #ˆ««« _ˆ«««=l
=========================
&
«
tay

tieáng haùt em coøn

ñaây

tô vöông leä thaém

ñaày

Hoàn

coøn

«« «««
# «
««
««ˆ« ˆ«««
«
»
»
œ
œ
«
ˆ
ˆ
˙
«
«
»
»
«
«
.
«
»
»
l ˆ«
l
=========================
&
˙«
=l
_«j
«ˆ
maây
Em
ñi
roài
thaønh phoá hoâm
nay
Möa giaêng
£
#
«
«
«
«
«««
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
«
=========================
&
ˆ« l _««˙
ˆ« «ˆ l __««ˆ .
«ˆ=l
ˆ«
j
ˆ« .
_«j
«ˆ «ˆ
«
say

men

aùi aân chieàu

aáy

boùng daùng em coøn

ñaây

ñaõ khuaát sau trôøi

# œ.
«« «««£ «««
«« ««« ˆ«««
«
»»»
«ˆ ˆ« ˆ«« l ««˙« .
j
ˆ« ˆ«
«_«j
l «ˆ« .
=========================
&
=”
«ˆ
ñaày

ñaáy

laïnh buoát ñeâm

em

ñi

maát

ngaøy

roài

Em

coøn

ñi

roài

nhôù chaêng tình

kyû nieäm yeâu coøn

ñaày

Thaønh phoá muøa xuaân.
_»œ œ» œ»
£
œ»»» »»»œ œ»»» _»»» _»»» _»»» œ»» »»»œ »»œ »»œ »»œ
24 Œ «««ˆ ««ˆ« ˆ««« ˙»»»
======================
&
=l
l
l
l
l

Trònh coâng Sôn

%

Jœ»»» œ»»
œ»»»
.
œ»»»
œ
»
œ
J
»
»
œ»» œ»»» »»»œ l ˙»»»
Jœ»»»
»
»
»
» l
l » œ»» »»œ »»œ l l »
=========================
&
=l
£
Saøi Goøn muøa xuaân

coøn

thoaùng laù

Saøi Goøn muøa xuaân

veà

döôùi nhöõng haøng

vaøng

Jœ»»» œ»»
˙»»»
««ˆ« «
œ»»» œ»»» ««j
« « « «
ˆ
«
»
«j
=========================
&
ˆ« l ««˙«
l
l
l «ˆ« ««ˆ ««ˆ ««ˆ=l
bay

Coù muøa

thu naøo ñang

ôû

laïi

Maët ñöôøng bình

«« «««
«
«
««j
J
˙
œ
»
»
œ
»
««
««ˆ« .
«
«
ˆ« ˆ« l Jœ»»» «« Jœ»»»=l
»
»
ˆ« l »
=========================
&
l » »»
ˆ« l ˆ« ˆ« j
j
ˆ«
caây

Coù nhieàu tieáng cöôøi nhö treû

laïi

Ngaøy voäi vaøng

yeân

naèm

ngoan nhö con

suoái

Keát

hoa vaøng cho loäng

leân

bình

minh thay ñeâm

toái

Naéng phai töø

laãy

laâu chieàu vaãn

«« ««ˆ Jœ»
œ»»» .
««ˆ« .
««˙«
««ˆ« ‰ «
««j
J
œ
»
ˆ
»
«

« « »» =l
«j
» l
=========================
&
ˆ« l
l
l j
ñôøi

Ngoïn

gioù

rung

caønh

khi

chieàu chöa

heát

«« œ»» ‰ « œ» .
««
««ˆ« .
««j
«
œ»»» ‰ «« œ»»» .
Jœ»»
«
»
j
j
ˆ
ˆ«=l
«
«
ˆ« l «j
«j
» l
j
ˆ« l
ˆ« l »
=========================
&
l »
ˆ« ˆ«
daøi.

naéng

Ñöôøng phoá

em

veà

toùc cuøng hoa quyeán luyeán

Choài

laù

khoe

### «« œ œ» .
««
««
«

«
«
«
»
j
ˆ« l ˙»»»
»
ˆ
«
«
«
»» l »
«j
ˆ« l «ˆ«
ˆ« «ˆ« j
ˆ« l“l {
=========================
& ˙«
=l
l «j
maàm

cho ñôøi bieát

teân

Muøa

xuaân thay

laù

muøa

ñoâng

%

1.«
2.«
### œ ‰
«
«
««j
«
‰ Œ
.
œ

»
«
«
«
«
«
œ
»
»
«
«
j
ˆ
˙
ˆ
˙
»
ˆ
«
«
«
«
«
»
»
«j
«j
» l »
»
=========================
&
ˆ« l
ˆ« ”{
=”
l
l
l ˆ«
Ñeå

cho chim

hoùt chuyeän

tình.

Muøa...

...tình.

Theâm moät tuoåi hoàng.
thô : Nguyeãn Thaùi Döông
nhaïc : Nguyeãn Vaên Hieân

#c
««
««ˆ«
J
œ
»
œ
œ
œ
»
««ˆ« ˆ«««=l
«
»
»
«
»
»
j
ˆ« l ˙»»» .
«ˆ« ˆ«« l l »»
» » »»
======================
&
Gioït möïc

tím

laáp

laùnh

trang

vôû

traéng

Baïn

beø

# œ» œ» »œ Jœ»
«« ˙»
»»»˙
‰ Jœ»»» œ»»» »»»œ
‰ Jœ»»» œ»»» œ»»»
œ
»
»
»
»
»
ˆ
»
j
«
»
»
»
»
»
»
=========================
&
»
l
l
l
hôõi

naén

noùt

tay

caàm

buùt

Cho

tieáng yeâu

thöông

vang maõi trong

# ˙» .
«« «
«« ««
J
»
œ
»
œ
œ
œ
»
»
»
«
«
»» »» »» ˆ« «j
»
ˆ« l ˙»»» .
«ˆ« ««ˆ l »»
=========================
&
ˆ« «ˆ l
tim

Thôøi möïc

tím

thaép saùng

trong nieàm

nhôù

Moät ngoïn

# œ»
««j
˙»»»
œ»»» œ»»» Jœ»»» œ»»
‰ Jœ»»» œ»»» »»»œ ˙»»»
‰ Jœ»» ««ˆ« «««
ˆ
»
«
«ˆ« l
»
»
=========================
& »
l
l
neán

aám

aùp

theâm

tuoåi

môùi

Caây neán tin

yeâu

saùng trong loøng

#
««j
œ»»» .
Jœ»» ˙»»
Jœ»» ««ˆ« .

ˆ« œ»»» œ»»» l
w
» »
=========================
&
“{
l »
nhau

Chuùc

möøng

sinh

nhaät

Loøng bao

yeâu

# ˙»
œ»»»
w
œ»» .
Jœ»»» ˙»»
œ
»
œ
»
»
»
»
»
=========================
&
»
l
l »
l
»
thöông

thôøi

möïc

tím

Chuùc

möøng

# ««
««
««« ««
‰ « ««ˆ« «««ˆ
˙
j
ˆ
«
«
«
«
«ˆ« «ˆ l w
«ˆ« .
«j
«ˆ«
l
”{
=========================
&
ˆ«
sinh nhaät

Loøng bao yeâu

thöông

tuoåi

moäng

mô.

Thieân ñaøng tình aùi.
Lam Phöông

««j
««j
«« ««j
««=l
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
l
l
======================
& b c _«««ˆ . _««j
w
«
«
ˆ
j
ˆ«
j
«
«
«
«
_j
_«ˆ .
_j
«ˆ _j
«ˆ
«ˆ
«ˆ _j
«ˆ
£
£
«« ««ˆ«
«« «
«
«
«
«
‰ «
.
«ˆ« «ˆ«
«ˆ« «ˆ«
b «
˙
»
ˆ
»
ˆ« «j
j
«
ˆ« l
=========================
& _««˙ .
l »
_«j
«ˆ l
Ñöôøng

naøo vaøo thieân ñaøng aùi

aân

ñöôøng vaøo nhòp thôû laâng

Laø

£
£
«« « ««
«« «« «« «« ««ˆ« ««ˆ
b
«
«
«
ˆ« _«j
ˆ« l
«
=========================
&
ˆ« ˆ« ˆ« ˆ«
l _w
l _««ˆ .
_«j
«ˆ _«j
«ˆ j
«ˆ j
laâng

Muøa

vaøng

phuû

xuaân

ñöôøng moøn

ñang

goùt

ñi

trong

chaân

lôøi

meâm

yeâu

meán

Laïc

Coù

hoa

vaøo vöôøn xuaân tình ngaát

‰ «
««j
«
«
«_« _«« ««j
ˆ
«
«
l _«««ˆ .
l
=========================
& b “{ w
«
ˆ«
j
_˙« .
_«j
ˆ« l
j
«ˆ j
«ˆ ˆ«
ngaây
...vui

Thaû
Laø

hoàn
ñöôøng

vaøo
veà

côn
vaéng

gioù
boùng

meâ
ñôn

say
coâi

Caønh
Töø

£
£
£ «
£
«
«
«
«
«
«
«
«« «ˆ
«
.
«ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ«
b
˙
»
«
«
«
«
«
«
»
ˆ
j
«
«
«
«
«
ˆ
j
«
=========================
&
l »
l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« « l
hoa
khi

töôi
ñoâi

choân saâu
tim yeâu

vaøo giaù
ñöôïc giaûi

ñôøi
Ñeå muoân
Böùc goâng...

buoát
phoùng

mình

coøn ñöôïc

yeâu

nheù

««
«« «« £« «
««
b
Œ
«
«
«
w
ˆ
.
ˆ
j
ˆ
ˆ«=l
«
«
«
«
«
========================
&
ll
ˆ« _««ˆ l ˙«
ˆ« j
j
£ « « £ «
£
£
«
«
«

b «« «« ««ˆ «ˆ« «« «
«ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« «« «ˆ« l
=========================
&
l
ˆ« ˆ« «
ˆ« _««ˆ l __««««˙ . _««j
ˆ«
«ˆ
anh

Yeâu

môùi

bieát

queân

thôøi

gian

Khi

bieát

£
«
«
««
««
b «˙«
Œ «« ««
«
«
«
ˆ
«
«
ˆ
ˆ«
«
=========================
&
ˆ« j
j
ˆ«
j
l w
l
ˆ« l _««ˆ .
yeâu

hoa

seõ

maõi khoâng phai

taøn

Ñöøng

nghe

tim

run

say

tìm

hiö

£
£
«
««
«
«
b
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
«
«
ˆ
j
ˆ
j
«
«
=========================
&
”{ ˆ« ˆ« ˆ«
ˆ« ˆ« l w ”
_««ˆ .
_«j
_«j
«ˆ _«j
«ˆ
«ˆ
aûo

Chôø

Khoâng

tim

naøo

moät ngaøy phaùo hoàng

say

reùo...

...xieàng

ñaém

laø

mình

hôn

em

tính chuyeän traêm

ñaâu

naêm.

Thieân söù baâng khuaâng.
%

Trònh Cung.Trònh coâng Sôn

««ˆ« ««« ««« «««
24 Œ ‰ Jœ»»
.
œ
J
œ
»
»
«««ˆ l
««« ««« ««« =
»» l ˆ«« ˆ««« ˆ«« l ««
» l l »»
======================
&
l
«
ˆ
«
_ˆ« __««ˆ
_«˙
Con

chim

con chim veà ñaäu beân

ngöôøi

laø Thieân söù

««
««
««
«« « «
««ˆ« ««j
J
œ

»
«
«
˙
»
«
«
ˆ
«
«
«
˙
.
j
»
ˆ
ˆ« l «ˆ« _««ˆ =l
«
«
«
=========================
&
l j
l ˙«
l ˆ«
l
l
ˆ«
ñoù

laø toâi cuõng

chöøng

í

a

toâi

laïi

laø

««
««
«« ««
«« «« «« «« «

ˆ« l
«
«
«
j
«
«
«
«
ˆ« j
ˆ« l «
=========================
& ˙«
=
l ˆ« __««« ««ˆ ««ˆ l ˙«
l «j
l
l
«
«
ˆ
«
_
ˆ
_
˙
_
˙
«
«
«
«ˆ
«« «« «« ««
«« ««« «« «« ««
««j
««j
««ˆ« .
«
ˆ
«
«
«
«
«
ˆ«
«
«
ˆ
˙
«
ˆ
ˆ
«
«
ˆ
«
«
«
ˆ« l _««ˆ ˆ« _ˆ«« l
l
l «˙«
l _«j
=========================
&
«ˆ «ˆ« =l
chim

Laø Thieân söù

ñoù

laø toâi cuõng

chöøng

Voâ

«« «« «« ««
«« ««ˆ Jœ»»
««
««˙«
˙
«ˆ ˆ««« ««« «««ˆ «
»
»
«
«
«
j
»
»
j
ˆ
ˆ
#ˆ« l ««˙
=========================
&
l «
l
l
l _«j
«ˆ «ˆ« «=l
tình

em

thaûi

aø baâng

khuaâng

Toâi laøm chim nhaët

ñeå phaàn mai

«« «« «« ««
«« ««« «« «« «
««ˆ« «««ˆ «ˆ «««ˆ
««˙«
««ˆ« ‰ ««j
«
ˆ« ««ˆ «˙«
«
«
ˆ
«
ˆ
˙
«
ˆ
«
«
l
l
l
l
l
=========================
&
=l
sau

ñeå phaàn mai

sau

Mai

sau

sau

Toâi laøm chim nhaët

Thieân söù

veà

ñeå phaàn mai

trôøi

Thieân söù veà

««
«« .
«
«
«
ˆ« =l
«
«
«j
«j
«ˆ« _««j l _«««
«
=========================
& ˆ«
ˆ« l ˙««
l __««j
ˆ
l
«
ˆ
«
««ˆ
_«ˆ .
_««ˆ
trôøi

ôû

laïi

Coøn toâi

ôû

laïi

beân

ngöôøi

toâi

«« œ»»
«««ˆ «« ««« «««
««˙«
««j
˙»
˙»
œ» ‰ Jœ»»»
ˆ
«
«
«
ˆ
«
«
=========================
&
=”
l ««ˆ _««ˆ l _««ˆ .
l ˆ« » l »»
l »»
l »»
yeâu

Coøn toâi ôû

laïi

beân ngöôøi toâi

yeâu.

1999

Con...

Thieân thai.
( 1945 )

«««
_J»œ»» _»»»œ Jœ»» _J»œ»» Jœ»» œ»»
œ
»
»
œ
ˆ««ˆ
»
»
» »
œ»»»
bc »
Œ
»
»
ˆ«
======================
&
=l l
l
l
Vaên Cao

«« « ««
«« ««j
«« « « «
««j
Jœ»» Jœ»» Jœ»» «« ««j
«
b
ˆ
w
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«
» » » j
ˆ«
ˆ« j
j
ˆ« l
ˆ«
j
ˆ« «j
ˆ« j
ˆ« j
j
ˆ« «j
=========================
&
l
ˆ« _«j
«ˆ=l
Tieáng ai

haùt chieàu nay vang löøng treân

soùng

Nhôù Löu Nguyeãn ngaøy xöa laïc tôùi Ñaøo

œ»» œ»» « œ»
«« «« Jœ» œ»»
«« ««ˆ« Œ
œ
»
b
» » «ˆ« »» =l
»
ˆ
ˆ
j
«
«
»
«
«
»
»
»
ˆ
j
«
=========================
& w
l «ˆ« «j
l
l
ˆ«
Nguyeân

Kìa ñöôøng leân tieân

kìa nguoàn höông duyeân theo

gioù tieáng ñaøn xao

w
˙»»»
Jœ»»» œ»» Jœ»»
w
˙»»»
Jœ»»» œ»» ««j
b
» » l
» ˆ« l w =l
l
l
=========================
&
xuyeán

Phím

löu

luyeán

maáy

cung

u

huyeàn

«« «« «« ««˙«
«« ««ˆ« «
««ˆ«
‰ ««j

b
Œ
«
ˆ
«
«
ˆ
j
ˆ
«
«
«
ˆ« ««ˆ
ˆ« _«j
=========================
&
=l
l
l «˙«
«ˆ l w
Maáy cung trìu

meán

nhö

nöôùc

reo

maïn

thuyeàn

AÂm

««˙« Œ «« «« . «« «« ««ˆ«
«« « «
b ««ˆ« .
Jœ»» ««j
œ
»
«
ˆ
«
»
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
«
ˆ
j
«
=========================
&
»
» bˆj
l
l ˆ« «ˆ« «˙« =l
« l
ba thoaùng rung caùnh ñaøo

rôi

Nao

nao baàu söoâng khoùi

phuû quanh

trôøi

«« Œ «
˙»» Œ œ»» œ»» ««j
œ»»» œ»»» . bœJ»»» Jœ»»» œ»»» ««j
œ
œ
»
»
œ
J
»
b
Œ
»
»
«ˆ« l
ˆ
ˆ
«
«
»
«
» l »
» » » l ˙«
=========================
& «˙«
l

=
Leânh

ñeânh döôùi hoa chieác thuyeàn

nan

Queâ höông daàn xa laáp nuùi

ngaøn

Baâng

««
«« ««ˆ«
««
«
« « «
«
b
«
ˆ« #ˆj
«
« #ˆj
=========================
&
ˆ«
l «˙« Œ «ˆ« l «ˆ« «ˆ« __«««ˆ _««ˆ« l w
=l
«
khuaâng

cheøo khua nöôùc Ngoïc

Tuyeàn

Ai

haùt

treân

bôø

Ñaøo

Nguyeân

««
««ˆ«
Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»»
J»»»œ œ»»
œ»»»
b «« Œ œ»»» l“l { ˙»»»
ˆ« l w =l
j
»
l
=========================
& ˙«
Thieân
(Thieân)

thai
Tieân

choán ñaây hoa
chuùng em xin

xuaân chöa gaëp
daâng hai chaøng

böôùm
traùi

traàn
ñaøo

gian
thôm

«« «« « « ««j
«« « «« «
œ»»
b ‰ Jœ»» ««j
Œ
«
ˆ
ˆ
«
«
«
ˆ
j
ˆ
j
ˆ
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
«
«
«
=========================
&
ˆ« l
j
ˆ«
j
ˆ« l w l ˙« » ”{ w =l
»
1.

2.

Coù moät muøa ñaøo doøng ngaøy thaùng chöa taøn qua moät
laàn
Khuùc nghe thöôøng naøy ñeàu cuøng muùa vui baày tieân theo...

Thieân... ....ñaøn

œ»» œ»» œ» . #œJ» œ» œ»
«« «« «« ««
««« «« ««˙« Œ ««ˆ«
b
Œ
»
»
»
»
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
«
»
»
«
«
«
» » l » » «ˆ« #ˆ« ˆ« l
«ˆ« l
=========================
& «˙«
=l
l
Ñeøn

soi traêng eâm nhaïc laéng tieáng quyeän ñaây ñoù noãi

loøng mong nhôù

naøy

Jœ»
«« œ»»
œ»» #œJ»» Jœ»» ««ˆ« œ»»
˙»
‰ ««ˆ« ««j
««ˆ«
b »» #œ»»» Jœ»»» ˙»»»
ˆ
«
» l »
»
ˆ«
» »
l
l »» Œ =
l
=========================
&
khuùc

boàng

lai

laø

caû moät thieân

thu

trong tieáng ñaøn chôi

vôi

Ñaøn

««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« «« «« ««ˆ« «« «« «« «« «« ««j
œ»»
b
«« Œ =
ˆ« l
ˆ« j
ˆ« ˆ« j
ˆ« l ˆ« ««j
» l
ˆ« j
j
ˆ« j
j
ˆ« _««« ««˙«
=========================
&
l
˙
«
_«ˆ
xui

ai queân ñôøi döông theá ñaøn non tieân ñaøn khao khaùt khuùc tình duyeân

Thieân

«« «« « «
««j
Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»»
Jœ»»» œ»» ««j
œ»»» ««ˆ

œ
J
b ˙»»»
»
ˆ
w
ˆ
«
«
»
ˆ« j
j
ˆ« «ˆ« =
« l
«j
l »
l »
ˆ« l
=========================
&
thai

aùnh traêng xanh mô tan thaønh suoái traâng gian

AÙi aân thieân tieân em ngôø

## œ» . Jœ» « Jœ
«« « « « «
œ»»» . Jœ»»» «« Jœ»»
b
»
»
»
«
w
ˆ
j
«
«
«
ˆ
»
»
»
«
«
«
ˆ
ˆ
.
ˆ« . =
«
«
ll
» l
l
» l
=========================
&
ˆ«
j
ˆ« l w
phuùt meâ cuoàng coù moät

laàn

Gioù haùt traàm tieáng

ca

Tieáng phaùch doøn laéng

##
«« ˙»»
«« « « « ««j
«« « « «


«
w
ˆ
ˆ« » =l
«
«
«
«
«
«
«
ˆ« j
ˆ« j
j
ˆ« «j
ˆ«
ˆ« l «ˆ« _«ˆ« «˙«
ˆ« j
j
=========================
&
l j
ˆ« j
l «j
ˆ«
xa

Nhaéc chi ngaøy xöa ñoù

ñeán xe

buoàn loøng

ta

Ñaøo Nguyeân tröôùc
(Ñaøo Nguyeân tröôùc)

## œ»
Jœ»»» Jœ»»»
«« ««ˆ« .
«« ««˙«
««˙«
œ»»»
««j
œ
Œ
»
»
»
»
ˆ
j

j
«
«
ˆ«
=========================
& “{
»
l
l
=l
Löu Nguyeãn queân
Löu Nguyeãn khi

traàn
trôû

hoaøn
veà

Cuøng baày
tieân
Tìm Ñaøo Nguyeân

ñaøn ca
Ñaøo Nguyeân

## ˙»
««
««
˙»»»
˙»»»
««
Œ
Œ
»
«
«
«
«
ˆ
ˆ«=l
»
« l ˆ« .
«j
«j
=========================
&
l
ˆ« l ˙««
ˆ« «ˆ« .
bao
nôi

naêm
nao?

Nhôù
Nhöõng

queâ
khi

chieàu naøo
chieàu taø

xa
traêng

khôi
leân

Chaéc
Tieáng

2.
## «
«« 1.
«« ««j
˙»»»
«
Œ
ˆ
«
«
«
«
ˆ« .
ˆ« l w
ˆ«
j
«j
=========================
&
ˆ« j
=”
l
”{
ˆ« «ˆ« «j
w
khoâng
ca

ñöôøng veà
coøn reàn

tieân
treân

nöõ
ôi
coõi...

Ñaøo Nguyeân tröôùc...

...tieân.

Thoâi anh haõy veà.
Nguyeãn Ngoïc Thieän

£ «
«« . ««« ˆ«««
44 ««ˆ . «««ˆ« ˆ«««
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ« ˆ«=l
«
«
«
“ { _««ˆ .
======================
& «
ˆ« «ˆ« _«ˆ« _««« _ˆ««« ˆ«« ˆ« l «˙«

Thoâi anh haõy
(Em ñaâu coù)

veà Moái duyeân mình nhaït nhoøa nhö khoùi maây Thoâi anh cöù
...ngôø Moái duyeân ñaàu töïa nhö chieác laù thu Xoay trong baõo

£ «
«
£
«
«
«
«« .
«
«
«««ˆ
«
«
«
Jœ»»» œ»»»
«ˆ« «ˆ œ»»» .
«« ««« « « «« ««« «« «
ˆ
ˆ
«
«
«
.
ˆ
ˆ
«
«
=========================
&
ˆ« ˆ« _«ˆ« _««« _ˆ«« ˆ« «ˆ l «˙«
l
l

ñi
Ñeå em laïi moät mình trong xoùt xa
gioâng ngôõ duyeân mình ñöôïc ñôøi chaép caùnh bay

Chieàu buoàn qua mau boùng toái vaây quanh muø
Tình sao chua xoùt nhöùc nhoái trong em töøng

««« «« 1.œ» . Jœ» »œ »œ »œ
«« 2.œ» . Jœ» œ» œ» œ» œ»
«
˙
»
«
«
«
«
ˆ
œ
˙
»
«ˆ« . ˆ« l »»
»» »» »» »» »» l »» «ˆ« . «ˆ« ˆ« ”{ »»
»» »» »» »» »» l
=========================
& »»»
£
£
khôi
ñeâm

Ngoài oâm thöôg nhôù
ÖØ thoâi anh...

nghe con tim em laïnh giaù

Em ñaâu coù...
...nheù Ta chia tay nhau töø

£ «
£
«
«
«« ««£ ««
«
«
«
w «ˆ« ««ˆ «ˆ« «««« ««ˆ« . ««« «««ˆ «««ˆ ««ˆ« ˆ««« ««« «« .
«
«
«ˆ« ˆ««« l _««ˆ . _«« _««ˆ _««ˆ« ˆ««« ˆ« l
ˆ« l
=========================
&
ll
ˆ«
ˆ« ˆ«
« _«j
«ˆ «
ñaây Nghe ñeâm ñang thôû daøi

tình

trao nay xa thaät roài bieát khoâng ngöôøi doøng leä traøo treân maét

£
£
«« «« «« ««« ««« ˆ««« ««
£«
««ˆ« ««««ˆ ˆ«««« ˆ««« «« .
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
«
«
ˆ
.
ˆ
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
ˆ« l
ˆ« ˆ«« l _««ˆ . _««« «ˆ «ˆ« «ˆ« ˆ«« _ˆ««« l
=========================
& wl
_«ˆ

ai Xöa qua bao phoá quen töøng nhòp chaân vui khi coù nhau Ñeå baây giôø coøn böôùc em coâ ñôn laïc

£ « «
««« ««
««« ««
«« .
«« .
«
«
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
ˆ« l « .
ˆ« ˆ« l
ˆ«
ˆ«
«ˆ« «ˆ« «« «« «« ˆ«« ˆ«« l «˙«
=========================
& _««˙
_ˆ« __««ˆ _ˆ«
_«ˆ
loaøi

Thoâi

anh haõy

veà

Cöù yeân loøng roài gioâng toá

seõ

qua

Em mong thaùng

£ «
«« . «««ˆ« ««ˆ« œ»» .
«« .
Jœ»»» œ»»»
œ»»» œ»» »œ
«
«
«
«
«
ˆ«
«ˆ« ««ˆ« _««ˆ« _««« _ˆ««« ˆ««« ˆ«« l «˙«
»
» » l
l
=========================
& ˆ«
_ˆ«
£
naêm seõ choân vuøi tình ñaàu tieân khoù queân

Chôø

côn möa ñeán

xoùa heát

noãi ñautrieàn

fi
««« «« œ» . Jœ» œ» œ» œ»
«
Jœ»»» ˙»»
.
œ
.
.
œ
œ
w
»
»
»
»
˙
«
J
J
ˆ
œ
œ
œ
»
»
»
«
»
»
»
ˆ
«
»
»
»
»
.
»
»
»
ˆ
»
»
»
«
» » » » » l
=========================
& »
l »
“{ » » » » l »
”{
£
mieân

öø

thoâi anh nheù

Ta chia tay nhau töø ñaây

(huyùt

saùo....

...)

Thoâi ñöøng

nhaïc : Buøi Anh Toân
phoûng thô : Leâ Minh Quoác

## C ««
«« « « œ « «
«« « «
»
«j
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«
«
«
ˆ« «j
ˆ«=l
ˆ« ˆ« _«j
======================
&
ll
ˆ« l «˙« . ˆ« l «ˆ« «ˆ« »»
ˆ« «j
Em
(Em)

nhö nuï hoàng vöøa
mang nuï cöôøi cuûa

nôû
meï

AÙo
Luùm

daøi
ñoàng

Nhö
Mong

laø
raèng

maøu traéng tinh khoâi
tieàn thaáy xinh xinh

## «
«« «« « ««
«« «« « ««
«
«
«
ˆ« j
ˆ« «ˆ« j
ˆ« l
.
«
˙«
ˆ« «ˆ« j
ˆ« l « .
«
«ˆ« l «ˆ« ˆ« j
=========================
&
_˙«
_««ˆ l __««««ˆ
Ai
Cho

beân
ai

goác
vieát

caây ñöùng ñôïi
thô muoán taëng

muoán
seõ

ñöôïc soùng
ñöôïc nhôù

## «
«« ‰ «« œ» «« «« «« ««j
««
.
˙
»
«
ˆ
«
˙
ˆ
j
ˆ
»
ˆ
ˆ
j
ˆ
»
ˆ« l ««ˆ« ««ˆ« ««j
«
«
«
«
«
«
=========================
&
l »
l »
ˆ« _««ˆ« Jœ»»» l
ñoâi
teân

AÙo
AÙo

traéng nhö
traéng bay

maây
bay

tröôùc lôùp
treân phoá

Tan
Tan

tröôøng
tröôøng

hai
em

buoåi
voäi

naéng
buôùc

## ««
««
««
«« «« «« « «« ««˙« . ««ˆ ««ˆ«
«« «
«
˙
.
«
«
ˆ« ˆ«
« l
ˆ« __««ˆ j
ˆ« l
ˆ« «j
j
=========================
&
ˆ« l ˆ« ˆ« j
ˆ« l
«
möa
chaân

Ai
Ai

theo
theo

ñi
ñi

voøng quanh
nhìn boái

phoá
roái

Em
Em

coù
coù

lôøi
lôøi

thöa
thöa

"Thoâi
"Thoâi

ñöøng..."
ñöøng..."

##
«« ««
œ»»» .
œ
.
»
œ
J
˙
˙
œ
Œ
»
»
»
»
ˆ« ˙«
j
»
»» »»
»»
=========================
&
l
l »»
l »
l
w
ñöøng...
ñöøng

Thoâi
Thoâi

Thoâi
Thoâi

ñöøng....
ñöøng

## «« Œ «
«« «« œ «« ««
«« « œ»
««
«« «« «
«
˙
ˆ« »»» j
ˆ« ˙«
«
«
ˆ« l ˆ« «ˆ« »»
ˆ« l j
ˆ« «ˆ «j
=========================
&
ˆ« _«ˆ« ˆ« l j
l
Em
AÙo

ñaây
em

coøn
beù
maøu traéng

em
em

ñang ñi hoïc
xin giöõ troïn

ñaâu
nhöõng

daùm tô vöông
neùt tinh khoâi

## «« «« Œ œ» .
«« ««
œ
.
»
œ
J
˙
˙
œ
Œ
»
»
»
»
»
˙
ˆ
ˆ« ˙«
j
»
«
«
»» »»
»»
l »
l »»
l »
l
=========================
&
Thoâi
Thoâi

ñöøng...
ñöøng

Thoâi
Thoâi

ñöøng...
ñöøng

## «« « « «
««
«« «« «« «
««
««
œ
œ
»
»
«
«
ˆ
ˆ
«
«
ˆ
ˆ
»
ˆ
ˆ
j
ˆ
»
ˆ«
«
«
«
«
«
«
«
=========================
&
ˆ« l »
ˆ« l »
j
ˆ«
l
Bao nhieâu moäng
Ghi nhôù vaøo

öôùc
ñoù

em
mai

ñang gìn
ñaây meï

giöõ
maéng

xin
xin

anh
anh

thoâi
thoâi....

2.
## 1.
«
«
=========================
& w
l ««˙« Œ ˆ« ” w
l w
l w
l w
=”
ñöøng

Em...

...ñöøng

Thoâi

...ñöøng.

Thu Ca.
«««
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
œ
«
»
œ
«
«
«
«
»
24 »» œ»» œ» œ»»» œ»» »»œ »»œ »»»œ œ»» œ»»» œ»» ««ˆ «ˆ« ˆ« «« «ˆ« ˆ« ««ˆ «« «« ««ˆ «« «« «ˆ« œ»œJ» ‰ #ˆj
«ˆ««ˆ ‰

«
«
ˆ
«
«
ˆ
œ
»
ˆ«
»» » » l » » » » » » » l
======================
& “
ˆ«
l
l »» ˆ« =l
Phaïm Maïnh Cöông

%
«« ««« «« «««
««
««« «« «« «« ««
œ»œ»»
«
ˆ
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
ˆ.
J
œ

«
ˆ
«
#ˆ« ˆ« ˆ«« ˆ««« ˆ««=l
«« “ { ««ˆ . ˆ««
«
«
«
=========================
& »»
ˆ
l
«
«
«
_
ˆ
__««k
_
«
_
«
ˆ
«
««ˆ _«ˆ
Laïnh luøng söông rôi heo

may buoàn ngô ngaùc boùng chim bay
...uùa buoàn se thaét nhôù thu
xöa

maây tím giaêng saàu ñoù
toâi nhôù em chieàu gioù

«« «« «« ««
«« ««« ««« ««« ««« ˆ«««
œ
»
.
««ˆ
«« . «« ««ˆ« ««« ˆ««« «««
««
œ
»
«
»
«
ˆ.
ˆ
«
«
««ˆ ˆ« ˆ««
» ˆ« ˆ«« #ˆ«« =
«ˆ
=========================
& ˙« l «ˆ «ˆ
ˆ« l
l »»
l
ñaây
möa

ngaøy ñi chieàu mang saàu
ngöôøi ñi veà ñaâu ngaøn

tôùi laøn söông chieàu thu laõ lôi tieáng möa rôi ñeàu treân
loái maøu hoa chieàu thu uùa phai xoùt xa cho loøng teâ

«« «« «« ««
«« «« «« «« «« ««
«
«
«« ˆ« ˆ««
«
«
.
«
«
«
«
«
«
«
˙
«
ˆ
ˆ
»
«
««ˆ l
«
ˆ
«
«
=========================
& »»
l
l ˆ.« #ˆ«« ˆ« ˆ«« «««ˆ =
__««««ˆ __««««ˆ _«««ˆ _«««ˆ ˆ« l ««ˆ . «ˆ
loái
taùi

chieàu veà gieo thöông vôùi nhôù loøng ngöôøi löõ thöù bô
ngaäp ngöøng söông rôi non xa chieàu thu giaêng löôùi coâ

vô nghe laù hoa ruïng xaùc
ñôn nghe tieáng möa saàu chöùa

«« ««« «« ««
«« ««« ««« «««« ««« «««ˆ
œ
»
.
«« . «« ««ˆ« ««« ˆ««« «««
««
«ˆ
œ
»
»
«
ˆ.
ˆ
«
«
» ˆ« ˆ« #ˆ«« =
=========================
& ˙« l ˆ« «ˆ
ˆ«
ˆ« l
ˆ«« ˆ« ««ˆ
l »»
l

««ˆ.j
Fine
«« « «
««« ««« ««« ˆ««« œ»» œ»
««ˆ.ˆ«.
«
œ»» l
j
ˆ
«
«
«
»» »» =
««ˆ ««ˆ «ˆ
ˆ.« ˆ«« l «˙«
Kœ»»» œ»» »»œ _»œ _»œ l _
=========================
&
l
»» »» »» »» _J»œ»
» nhôù ai chieàu
tieâu
thu
nhìn bao laù uùa rôi ñaày
ñau
««ˆ« ««« « «
««
«« ««« «« ««« «« ««« «« «««
˙»»»
«
«
˙
«
«ˆ« ˆ.« ˆ««
=========================
&
l
l
l ˆ« ««ˆ ««ˆ ««ˆ ˆ« ˆ«« ««ˆ ˆ««=l

chan

loái

chieàu thu veà ñaây laïnh
maø boùng chieàu phai vì

nheï

rung taø

leõo maøn söông chieàu rôi haét hiu gioù xa ñöa nheï tieáng
ñaâu môø xoaù tình quen bieát nhau nhaéc chi cho loøng ñôùn

aáo

laøn moâi cöôøi thaém

nhö caùnh hoa

« «
«
« «
««˙«
l ««ˆ« «ˆ« _«««ˆ . _««« l _«««˙ l _««««ˆ _«««ˆ« _ˆ««« _««««ˆ «ˆ« _ˆ««« _ˆ««««=l
=========================
&
_ˆ«
ñaøo
caùch xa

ñaâu
duø bao naêm thaùng hoa phai
%
«
«
«
«
«
«
««« «« «« ««« ««
«ˆ« ««ˆ« #ˆ««« ˆ««« œ»» »»œ »»œ «˙«
««
«j
˙
»
ˆ
«
«
«
ˆ
ˆ
ˆ« ≈ «« ««« ««« ««« =

«
»
«
«
» »» » l
=========================
& _«« l _««
l
l
l
»
__k
««ˆ __««ˆ _ˆ« _«ˆ «ˆ ”{
_«˙ _«ˆ
maøu

rung chi caønh hoa

laù

khi taø döông ñaõ khuaát non

xa

Maøn chieàu thu reo laù...

Thöùc daäy muøa Xuaân.
nhaïc : Toân thaát Baèng
thô : Nguyeãn löông Hieäu

%

«« ««£ «« «
#3 «
««j
««j
ˆ« ««ˆ «««ˆ «j
ˆ«
ˆ« =l
======================
& 4 «j
ˆ«
l l œ»»»
ˆ«
Chieàu

ngaø

say
...say

Gioù
Gioù

laø
laø

laø
laø

ngaát
ngaát

£ «
£
#
««ˆ« .
««j
«
«


«
«««ˆ
«
«
˙
»
«
«
ˆ« j
ˆ« «j
««« ˆ«« l
»»
«_«
«
ˆ
«
=========================
&
=l
ˆ
«
l
_ˆ«
«˙
ngaøy daàn
Ñôøi cay

ngöôõng
ngöôõng

buoâng
ñaéng

hay em hoaøng hoân
ta mang tình
em

Em
nhoû
Chôït thaûng

# œ.
«« «« ««j
«« ««j
»»»
«_« _«« l #_ˆ«« .
=========================
&
ˆ« j
j
ˆ« ˆ« l _«««˙
ˆ« ˆ« _««j
j
««ˆ
«
j
«ˆ _j
«ˆ =l
nhaén
thoát

cuoäc
cuoäc

ñôøi
ñôøi

soâi
soâi

noåi
noåi

Em
Em

phuø
phuø

sa
sa

thoaùng
thoaùng

choác
choác

phuø
phuø

# U
««£ ««
«« .
««

««j
««j
««j
«
ˆ
«

ˆ«
ˆ«
ˆ« =l
ˆ«
ll «
=========================
&
˙«
vaân
vaân

Ñöôøng
ñöôøng

em
em

ñi
ñi

ta
ta

röng
röng

röng
röng

cuïm
gioït

traéng
saùng

ngaïi
chieàu

#
««
««˙«
œ»»»
»
.
œ
«
œ
»
»
œ
»
«
»
ˆ«
j
«« =l
»
»
ˆ«
j
»
=========================
&
l »
_
j
«ˆ
£
ñeán
ñeán

Maây
Nhoùi

lang
buoát

thang
tim

ngaàn
taø

Ta
Ta

ngoaûnh
ngoaûnh

laïi
laïi

theá
theá

Tình
Hoa

coøn
mai...

£
#
«
«
«« ««£ ««
«««ˆ
«
«
«
«
«
«
«
=========================
&
«ˆ
l _««ˆ .
_««˙
_«ˆ«
_«j
__ˆ««« _««ˆ «ˆ =l
«ˆ
chuùt
chuùt


meânh
meânh

mang
mang

£
#
«««£ «««
««ˆ«
«
«««ˆ Jœ»
««˙«
«
«
«
«
««j
ˆ
«
«
«
«
«
»»
ˆ«
ˆ« =l
ˆ«
ˆ«
l ˆ«
=========================
&
say

hay

ñau

ñaùu

höông

D.C. al Coda fi Coda
U
# «
«
«
«
«
«
«
Jœ»»»
Π=
ˆ«
j
«j
«˙«
«j
ˆ« l l _«««ˆ .
ˆ«
=========================
&
ˆ« «j
l «˙«

bay

Chieàu ngaø...

...nôû

muøa

xuaân

thöùc

daäy.

Thu haùt cho ngöôøi.
Vuõ Ñöùc Sao Bieån

«« «« « « «
4 Ó Œ ‰ «« ««
‰ «« ««
b
«
4
«
«
«
«
ˆ
«
ˆ
«
«
«ˆ« ˆ«=l
«
======================
&
l l ˆ« .
ˆ«
_ˆ«« _««ˆ . ˆ« __ˆ««« l __«««˙ .
Doøng

soâng

naøo ñöa ngöôøi tình ñi bieàn

bieät

muøa thu

«« «« «« « ‰ « «
«« «« « ««« «« « ‰ « « «« . ««j
b
«
«ˆ« «ˆ«=l
«ˆ« «ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« . ˆ« ««ˆ« l «˙« .
=========================
& «ˆ« . ˆ« _«««ˆ _««ˆ . ˆ« ˆ« l «˙« .
naøo cho ngöôøi veà thaêm beán xöa

Hoaøng haïc bay

bay maõi boû trôøi mô

veà ñoài

«« « «« « «
œ»»» œ»»»
. Jœ»» Jœ»» ««ˆ «
œ
»
b
Œ
»
«
ˆ
.
«
œ
ˆ
.
»
«
«
«
«
j
ˆ«
» »» » l » » » « «ˆ«=l
«ˆ« ˆ« l
=========================
&
l «˙«
w
£
sim
ta nhôù ngöôøi voâ
bôø
Ta vaãn chôø em döôùi goác sim giaø
«« ««£ ««
«
«« « «
«« ««j
‰ ««« «« « « « «« ««
«˙« . «« «ˆ ««ˆ
b
«
«
ˆ
.
ˆ
«
«
«
ˆ
˙
j
«
«
ˆ
j
ˆ «ˆ« l ˆ«« . «j
«
«
=========================
&
ˆ«
l ˆ« .
l
ˆ« l
ˆ« __««ˆ« . «ˆ« =
ñoù

ñeå haùt daâng ngöôøi moät ñoaù ñaãm töông tö

ñeâm nguyeät caàm

ta goïi em trong

œ»»» œ»»»
«« ‰ «« «««
««ˆ« «««
«
«
Œ
b
œ»» l
«
» »» =
ˆ« l
ˆ« ˆ« l ««ˆ . _«««j «ˆ« .
l «˙«
=========================
& ˙« .
w
_«ˆ
£
gioù

saùng linh

lan

hoàn ta

khoùc bao

giôø

Ta vaãn chôø

«« ‰ «« ««
œ»» . Jœ»» Jœ»» ««ˆ« ««
«
.
««« ««
J
b
J
œ
œ
œ
œ
»
»
»
»
ˆ« ««ˆ l ««ˆ . ««j
«
»» »» »» j
«
ˆ« l »»
ˆ« l ˙« .
=========================
& » » »
«ˆ l
«
« ˆ« __««ˆ . ˆ« =
em treân bao la ñoài nöông trong meânh moâng chieàu söông gioù thu vaøng beân ñoài sim traùi

««
««
‰ « « ««
‰ «« ««ˆ«
b
«
«
«
«
.
ˆ
.
˙
.
«ˆ« =l
«
«
«
l ˙« .
=========================
&
w
__«««ˆ __«««ˆ l ˆ«
__««j
__«««ˆ _«ˆ« l
ˆ«
chín

moät mình

ta

ngoài haùt

tuoåi thô

bay

Thôøi gian

«« «« « « «
‰ «« ««ˆ« « ««ˆ« ««« « ««« ««ˆ«

b
«
«
«
«
«
ˆ
«
«
=========================
& ˆ« .
l «ˆ« .
«_«ˆ _ˆ«« . ˆ« __««ˆ« l __««˙ . «ˆ«
«_ˆ« _««ˆ . ˆ« l ««˙« . ««ˆ« «««ˆ=l
«
naøo troâi beành boàng treân phaän ngöôøi

bieät ly

naøo khoâng muoän phieàn treân daáu

leân bieâng bieác boùng chieàu rôi

nhaïc hoaøi

moâi muøa vaøng

««
«« « «
«« ««
««
«
««ˆ« . ««j
«

«
«
b
«
.
ˆ
ˆ
«
.
ˆ
«
«
«
«
j
ˆ«
ˆ« ˆ« . ««ˆ« «ˆ« l
«ˆ« ««ˆ l
«ˆ« l ˙« .
=========================
&
w =l l
mong

ta

haùt

xa

ngöôøi

«« #œ»
œ»»» »»œ »»»œ »»œ
˙»»» œ»»» »»»œ œ»»» œ»»» ««
w
˙»»
w
b
˙
»
ˆ
«
«
»
»
»
»
»
»
l
l
=========================
&
=”
£ l
£ l
Thu

haùt

cho

ngöôøi

Thu

haùt

cho ngöôøi ngöôøi yeâu

ôi!

Thuôû aáy coù em.
£
£ «
bb c Œ ««« ˆ««« ˆ««« «« « «£ «
£
«
«
Œ
««« l
«
«
«
««ˆ« « ˆ« ˆ«« «« «« l
««« ˆ«« =
«
«
«
«
======================
&
“{
l
ˆ
«
ˆ
«
ˆ
«
ˆ
«
_«ˆ __««ˆ __w
_«ˆ __ˆ««
Huyønh Anh

Thuôû aáy coù em
Thuôû aáy coù em

anh yeâu cuoäc
anh chöa töøng

ñôøi
saàu

Yeâu ñoâi moâi hoàng ñieåm neùt son
Chöa ñi aâm thaàm ngoaøi phoá ñeâm

£
bb
.
«
«« œ»»
«« « £«
œ
»
Œ
»
œ
»
œ
»
œ
»
«
»» »» »» ˆ« ˆ« »
ˆ« «ˆ« «ˆ« «« l
j
=========================
& w
l
l »
_«ˆ
£
töôi
thaâu

Yeâu
ñoâi tay
ngaø
Chöa mang hoang laïnh

laøn
ngoaøi

maù
beán

thaém
vaéng

Toùc xanh buoâng laû
Hôõi em em veà...

««
«
bb «
ˆ«=l
j
«
«
«
«
«
«
«
«
«« l

j
«j
«
«
«
«
=========================
&
{

«
ˆ« _«j
ˆ« _««j
w
.
ˆ
j
ˆ
j
ˆ
j
«
«
«
ˆ« «j
_
_
ˆ
_«ˆ« .
«
««ˆ
«ˆ _j
lôi
Nhôù em nhôù bao thuôû
aáy....
...ñaâu
Cho ñôøi mình thöông nhôù
£ «
«
«
«
bb
«
«
«
œ»»»
ˆ«« ˆ«« ˆ««=l
«ˆ«
«j
««j
w
ˆ« l «ˆ« .
#ˆ««« .
=========================
&
l Œ
ˆ«
1.

2.

£ «
£ «
«
«
«
«
bb œ» «ˆ« «« «« œ» œ» œ»» œ»»
œ
J
œ
«
w
œ
J
««« «««
»»» #œJ»» »»» »»»

«
ˆ
«
«
»
»
ˆ
»
»
ˆ« ˆ« » » » » l
»
=========================
&
l
ˆ««=l
£
noùi
Duø moät caâu
cho vôi
nhôù
Hay
laø chua xoùt
neân em ngheïn
£ «
£
bb
«« «ˆ«
«
«
«
«
«
«
«
«
«ˆ« .
«j
«j
=========================
&
=l
l #w
ˆ« __««ˆ _««ˆ «ˆ« l _«ˆ« .
ˆ« «ˆ« ˆ«
«
lôøi
Maùi laàu kia thieáu
traêng
Coõi
loøng
anh
thieáu
em
£
£ «
bb Œ ««« «««ˆ ««««ˆ ««
£
£ «
«
«
Œ
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ« ˆ«« _«« _«« l _ l
«« _«« «ˆ «««ˆ l w=l
«
«
«
«ˆ«
=========================
&
«
ˆ
ˆ
«
«
ˆ
_
ˆ« _««ˆ _w
«ˆ _««ˆ
Töø luùc vaéng em neân anh thöôøng buoàn
Hay lang thang ngoaøi ñöôøng nhoû khoâng teân
£
£
««
bb Œ œ» œ» œ» «« «« œ»»
. ««
œ
«
»
»
ˆ« l w=”
j
«
«
«
«
«
«
«
»» »» »» ˆ« ˆ« » l »
ˆ« «ˆ« «ˆ« _«« l _«ˆ . «j
j

j
«
«
«
=========================
&
ˆ
ˆ
j
ˆ
j
«
«
«
«ˆ «
£
nhau

Em

Hay

ghi caâu nhaïc tình heùo

daàn

haét

xa

maõi

Vôùi taâm tö saàu

Ngaøy

ñau

ñi

buoàn khoâng

Keå töø ngaøy xa caùch

nhau.

Thuôû boáng laø ngöôøi.
«« « «
««j
Jœ»»» Jœ»»»
24 ‰ Jœ»»» ««j
#œ»»» œ»» ««j
ˆ
«
ˆ
œ
ˆ« «j
ˆ
j
J
«
»
«
»»
« l ˙»»»
» l
======================
&
ll
ˆ« #ˆ«j
=l

Trònh coâng Sôn

Boáng ñuøa bieån khôi boáng ñuøa nuùi

ñoài boáng ñuøa ñuøa

thoâi

««j
««j
Jœ»»» ««j
«« ««j
««
«
«
««
«
ˆ
ˆ«
ˆ
«
«
ˆ
«
«
«
«
«
«
j

«
=========================
&
ˆ«
ˆ« l «j
ˆ
l
ˆ
l
˙«
=l
j
j
j
j
«
«
ˆ« _«j
«ˆ
Boáng voäi vaøng

Laøm chi

maø

Ngaøy xöa ngaàn

ñi

xa lìa queâ

nhaø xa lìa vöôøn

voäi gioït naéng ban

mai laøm chi

maø

ngaïi xoaû toùc treân

vai ngaøy xöa ngaàn

xöa

voäi

ngaïi

˙»»»
Jœ»»» Jœ» #œ»» »œ œ
«« Jœ»»» Jœ»»» #œJ»»»
Jœ»»» Jœ»»» Jœ»» #œJ»»»
»» » »» J»»» =l
=========================
& ˆj
l
l
l
«
»
Em

ñi boáng

veà

em

veà boáng

ñi

Laøm chi

maø

«« « « #ˆ««j
««
««
ˆ« «j
˙«
« « l ˙»»»
=========================
&
l ˙«
l j
=l
ˆ« #ˆ«j

voâ boáng

veà

caâu theà

voäi

ñaõ

bay

Trôøi nhö

Ñöøng buoàn gioù

nhoû

ôi

«« ««
««j
Jœ»» Jœ»»
Jœ»» Jœ» Jœ»
#œ»»» œ»»
«ˆ« #ˆ«
«
˙
œ
ˆ
J
»
»
«
J
»
»
œ
»
»
»
»
»
«
«
»
»
» l
l
l
l
j
ˆ
=========================
&
=
»
»
»
«
»
»
_«j
«ˆ
laïi

Ñöøng buoàn

Ñöøng buoàn suoái

gioù

ôi

Gioù nguû

ôû

ôi

ñaâu boáng nguû nôi

««
««
«« ««j
«« «« « «
««j
««j
ˆ
ˆ
«
«
˙
˙
ˆ« ˆ« =l
ˆ
j
j
ˆ
j
«
«
«
«
«
«j
« l
=========================
&
l
l
ˆ« #ˆj
Ñöøng buoàn

nuùi

ôi

Naéng vaøng ôû

ñaâu boáng veà

nôi

naøo

Coù coøn

bôø

ao traêng veà thuôû

naøo

Voù ngöïa tình

saâu ñaát hoàng noãi

««
««
˙»»»
˙»»»
Jœ»»» Jœ» #œ»» œ» œ» œ»
Œ
˙
«
l
l »» » »» »» »» l
l ˆ«
=========================
&
=”
aáy

Thuôû boáng laø

ngöôøi.

nhôù

Tình boáng nhaït

nhoaø.

Thöông moät ngöôøi.

Trònh coâng Sôn

#3
««
«« œ» «« «
««« «« ˙»
«
««
œ
Ó
œ
»
»
«
ˆ
ˆ
«
»» l l »» «ˆ« ˆ« l »»
======================
& 4
ˆ« =l
l ˆ« »» ˆ« l «˙«
Thöông

ai veà

ngoõ

toái

Söông

rôi öôùt ñoâi

moâi

Thöông

# «
««« ««
«
«
«
«
«
œ
œ
»
»
«
ˆ« l
«
»»
«««ˆ l _«««ˆ ˆ« ˆ« l «˙«
l »» «ˆ« ˆ« =
=========================
& «ˆ« _«««ˆ «ˆ« l __«««˙
_
«
ai buoàn kieáp

ñôøi

Laïnh

luøng aùnh sao

rôi

Thöông

ai

veà

ngoõ

# ˙
««
««
««ˆ« œ» ««ˆ«
««ˆ«
«« « ««
««
»
˙
»
»
ˆ« l ˆ« «ˆ« ˆ« l ˙«
=========================
&
»
»
l
l «
_«««ˆ =l
toái

Bao

nhieâu laù

rôi

rôi

Thöông

Thöông

nuï

moâi

Töøng

ai cöôøi khoâng

noùi

Ngaäp

#
«
«
« «
«_« l _««
«_« l œ»»» œ»»» œ»»» =l
=========================
& #ˆ««« «ˆ« «ˆ« l «˙« .
l «˙«
«ˆ
«ˆ
_««˙
ngöøng laù

hoân

vai

cöôøi

vaø

maùi

toùc buoâng

# ««
«« œ» ««
««
«« ««
«
«
ˆ
ˆ
˙
«
«
«
«
»»
«ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« l ˙»»»
l ˙«
=========================
&
#ˆ««« =l
_«««ˆ l
lôi

Muøa

thu

uùa treân

noùi

Laëng

ñeâm qua ngoõ

toái

nay

ai

Baøn

# « « «
««
«« œ» ««
«
œ
»
œ
œ
»
»
«
»
˙
ˆ« »» ˆ« =l
«
«
»
=========================
& «ˆ« ˆ« «ˆ« l ˙«
_«««ˆ l »» » » l
_«««ˆ l
chaân aâm thaàm

nghe gioù ñeâm

Ngaïi

buoát ñoâi

# «
«« «« ««ˆ«
«« «
˙
œ»» =
»
«
«
«
«
«
˙
»
ˆ
«
«
«
«
ˆ
«
«
=========================
&
ˆ« l
»
l »
l
#ˆ« l ˆ« ˆ« #ˆ«« l «˙«
vai

Bôø

vai nhö giaáy

môùi

Sôï

xoùm

vaéng

nay thieáu aùnh

nghieâng heát tình

toâi

Thöông

# œ « «« «« ˙
««
««ˆ« œ» ««ˆ«
««ˆ«
««
«
«
»
«
»
«
ˆ
»
«
ˆ
»
»
«
l »
l
l ˙«
ˆ« l «ˆ« _«««ˆ «ˆ« =l
»
=========================
& » ˆ«
ai

veà

Ñeâm

traêng

Ñoâi

vai

gaày öôùt

#
««
««« «« ˙»
«« «
«
«
œ
œ
»
»
«
ˆ
ˆ« =l
«
«« l _«« ˆ« ˆ« l «˙«
»» «ˆ« ˆ« l »»
»»
=========================
& _«««
l
_
«ˆ
«ˆ
_«˙
meàm

Ngöôøi

laïnh laém hay

khoâng

Thöông

ai maøu

aùo

traéng

Trong

# «« œ «« «
«« « «« ««˙
««
«« «
«« .
»
«
ˆ
ˆ
«
«
«
˙
»
«
«
«
«
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«
«
=========================
&
=”
»
ˆ«
ˆ
˙«
l
l
l
l
l
«
_««ˆ #ˆ«
nhö aùnh sao

baêng Thöông

ai cöôøi trong naéng

Ngaïi nguøng aùng maây

tan.

Thöông nhau ngaøy möa.
Nguyeãn Trung Cang

«« «« « «
«« «« « «
«« «««
Ó
Œ
c
j
.
ˆ
ˆ
ˆ« ˆ« . «« =
«
«
«
«
«
«
«ˆ« _««ˆ« l _«ˆ« . j
======================
&
ˆ« ˆ« l l ˆ«« .
_ˆ« _«««ˆ l
Dm

Dm

Am

trôøi vaéng boùng Khi lôøi

Khi maët

Am

nguyeàn khuaát laáp Nghe laïc

«« «« « «
««« . «« ««
««j
««
«
Œ
«
«
«
ˆ
ˆ
«
«
«
«
j
j
ˆ
ˆ
«««ˆ l
« « ˆ« «j
«ˆ« _=
ˆ« ««ˆ l ««ˆ .
=========================
& _««ˆ .
ˆ« l «˙«
G7

G

loaøi

E7

C

kieáp soáng sao

moûi

Dm

mong

Nhö gioït

Dm

buoàn

nöôùc maét Möa ngaïi

«« ««
«« «« «
««« ««
««
Œ «««ˆ ««« l
.
j
ˆ
ˆ
«
«
«
««j
ˆ« j
ˆ« «ˆ«
«
˙
l
=========================
& _«ˆ« .
« ˆ«=
«
«_ˆ« _««ˆ« l _««ˆ . j
ˆ«
Am

nguøng

G7

C

veà buoát giaù treân ñöôøng

xa

G

Am

heùo haét Thöông ngöôøi

E7

Bao

laø

«« «« «
«« ««
«« «« « «
«««
«
«
«
«
««˙« Œ ««ˆ« =
.
j
ˆ
j
.
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«
«
«
ˆ« j
«
«ˆ «ˆ« «j
«_«ˆ« _«« l _« j
«ˆ« _«««ˆ l _ˆ«« .
=========================
& «ˆ« .
l
« l
ˆ
ˆ
«
«ˆ «ˆ .
Dm

Dm

Am

G7

G

Am

C

tình thaém thieát Cho giôø naøy nuoái tieác Thöông nhieàu roài cuõng caùch xa maø

thoâi

E7

Möa töøng

«« «««
««« ««
«
œ
.
J
.
œ
»
.
œ
«
»
»
«
«
«
ˆ« ˆ««
Jœ»»» ˆ« .
»»» œ»»» œ»»»
ˆ« ˆ« l »»
»» œ»»»
««ˆ« «« l «« .
=========================
& ««ˆ« .
=l
_«ˆ _«ˆ
Dm

G

ngaøy

thieát tha

C

Möa baøng hoaøng

F

E7

Coøn möa maõi

giöõa bô vô

Am

xoùt

xa

#

ñaém trong

A
E
A
£ « Fm
«
«
###
«ˆ« ««ˆ «««ˆ ««ˆ«
œ»»» »»»œ »»œ œ»»
œ»»» œ»»» »»œ
»»»œ »»»œ »»œ œ»»
Œ
w
» » » l »
=========================
&
ll
» » » »
» » » =l
£
£
£
Am

E7

7

Nhö möa ngaøy naøo thaámöôùt vai

Nhö möa ngaøy naøo khuaát laáp sao

em

### œ «« ««£ «« « ˆ««« £««ˆ« «««
»œ œ»»» œ»» »»œ œ»»» œ»»» œ»»»
ˆ« «ˆ ««ˆ «ˆ«
ˆ« l w
=========================
& »»»
l Œ »»»
» l
» » » » » =
£
£
Bm

E7

ñeâm Thöông em ngaøy naøo khoùc öôùt moâi

#

A

meàm

E7

E7

A

Thöông nhau thaät nhieàubieát maáy tin

A
Fm
Bm
A
£ « E« « «£ «
### œ» ««ˆ« ˆ«««£ ««« «« œ» œ» œ»
«
«
«
«ˆ« ««ˆ «««ˆ «ˆ« ««ˆ ««ˆ ««ˆ
œ
»
»
»
ˆ
ˆ
«
»
«
»
»
»
»
»
=========================
&
l w =”
» » »» l »
£
yeâu Trao nhau troïn tình daåu coù ñieâu linh Xa nhau troïn ñôøi vaãn nhôù thöông nhau
7

Thöông nhôù.
œ»»» œ» œ» ««ˆ
«« ‰ «« «« ««
b b C œ» ‰ Jœ» »œ œ»
b
«
j
»
ˆ« ˆ« ˆ« =l
»
»
»
»
»
»
» » » l
» »
======================
&
l ˆ«
Kim Lieân

Ôi
Ôi

söông tan mau
con
nai thöông

nheù
nhôù

cho ta leân
keâu nhau bao

röøng
ngaøy

Cho ta
ra
Traêng treo beân

««
««ˆ« «« «
b b b œ»»»
Ó
«
«
«
«
ˆ« «ˆ« l ««
˙« «jˆ«« ««˙«
«
«
«
«j
«
l
l
l
=========================
&
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«
_«˙
_«ˆ
suoái
suoái

ta
khi

leân nöông
vôi
khi

ngaøn
ñaày

Ngaøn nöông xanh ôi
Ñaày vôi
ôi naêm

luùa
thaùng

xanh
ôi

«« « «
«« «««
«
««j
b b b «« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ«
˙ «
Ó
ˆ«
=========================
&
ˆ« «ˆ _«««ˆ
l ˆ« « jˆ« «˙«
l «˙«
l ««˙«
l
Chôø söông tan
trong naéng
Guøi mang theâm thöông nhôù

leân
thoâi

nhö
thöông

em
khoâng

chôø
heà

anh
nguoâi

œ»»» œ» œ» ««
bb

«
J
Ó
œ
œ
œ
œ
b
»
»
»
»
«
«
«
«
»» l
»» »» ˆ« l
»» »»
«ˆ« _«««ˆ «ˆ« l «˙«
«˙«
l »»
=========================
&
Nhö
Thöông

em
chôø
khoâng heà

anh
nguoâi

Ôi
Ôi

anh xa nöông
em mang thöông

raãy anh
nhôù theo

xa buoân
em leân

b b «« ‰ «« «« ««
«« «
««ˆ«
œ
b
»
»
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ« «ˆ« l «« Ó l _«« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« l
ˆ
j
«
«
«
«
=========================
&
l »
_«˙
«ˆ
laøng
röøng

Xa bao con
Theo ra con

suoái
suoái

xa
theo

bao caùnh
leân nöông

röøng
ngaøn

Röøng khoâng vui khi
Ngaøn nöông xanh xanh

««
b «« «
«« «« «« ««ˆ
«
˙
b
»
«
b
«
ˆ« j
ˆ« ˆj
˙«
˙« «˙« l «ˆ« .
j
«
l »»
l ««ˆ« ««ˆ« ˆ««« ««ˆ« Œ l
=========================
&
vaéng anh
nhôù mong

Ngaøn
Bôø

caây xoân xao noái
lau xoân xao nhö

nhôù
anh
ngoùng troâng

Trong loøng
Em caøng

anh
mong

b « « « « «
Jœ»»» Jœ»»»
‰ Jœ»» ««ˆ« œ»»
««
Œ
b
˙
˙
œ
»
»
»
b
«
«
»
»
»
«
«
«
«
«
l ˙«

l
»
=========================
&
»
» l
»
ˆ« ˆ« ˆ« _ˆ«« ˙«
Trong
Em

loøng
caøng

em
mong

Ôi

Anh

veà

beân

em

anh nheù

b ˙»»» Œ ‰ Jœ» «« œ» œ» «« «
‰ «« « «« «« «« ««j
b
Œ
b
«
ˆ
ˆ
»
»
»
j
«
«
«
=========================
&
» l
» »
j
j
ˆ« l «˙«
ˆ« l «ˆ« ˆ« ˆ« j
ˆ« ˆ« l

b b «« Œ ‰ «
« «
«« «« ««
b
Ó
«
˙«
«j
«
«
«
=========================
&
ˆ« l ««ˆ« «ˆ« «ˆ« ««j
ˆ« ˆ« ˆ« l
j
l
l
ˆ« _«j
ˆ« .
«ˆ _««˙
Em chôø

beân

con

suoái ngaøn

Anh

veà

beân

em

anh nheù

b

Œ «« l ««˙ Œ «« l w
b
«_« _«« ««ˆ« ««ˆ« l ««˙«
=========================
& b _«««˙ Œ _««j
l

ˆ« «
ˆ«
«ˆ _««ˆ «ˆ
Em chôø

ngaøn

beân

con suoái

Em chôø anh em chôø

ngaøn

anh

Chôø

Chôø

anh

beân con

Chôø

anh.

suoái

Thöông quaù Vieät Nam.
%

Phaïm Theá Myõ

Jœ»»» Jœ»»» œ»» œ»» «« «« « «« ««
««j
««j
Jœ»»» Jœ»»»
œ
œ
»
»
c ««j
«
œ
ˆ
J
»
ˆ
ˆ
ˆ«=l
»
ˆ« jˆ« «ˆ« j
ˆ« j
»
«
«
«
» » j
»» »
»
ˆ«
l l «j
l
======================
&
Em nghe
Hoa cuùc
Traêng saùng
Bao nhieâu

gì khoâng
vaøng treân
ngôøi treân
ñeøn bao

em
hôõi
saân anh
moâi hoa
nhieâu hoa

con chim
noù
xinh nhö
aùo
traêng leân tieáng
bao nhieâu neán

hoùt
môùi
haùt
thaép

vang
em
vui
leân

ñaàu heø Em thaáy
ngaøy naøo Hoa naéng
ñeâm giaø Traêng saùng
trong hoàn Yeâu queâ

Jœ»»» Jœ»
««ˆ« ««« « ««
J
œ
J
œ
»
»

œ»»»
«« ««j
»»
K
J
œ
œ
»
»
»
»
«
ˆ
ˆ
«
ˆ
Jœ»» œ»»»
«
«
j
ˆ«
»» l » »
»
=========================
& ˆj
»
«
l

hoàng
ngôøi
meï

khoâng
treân
treân
yeâu

hôõi
queâ
non
queâ

em
anh
xa
cha

con
xinh
traêng
yeâu

chim
nhö
xua
luoân

noù
muùa treân
maù thaém em
boùng toái trong
nhöõng maùi tranh

caønh tre
ngaøy xanh
hoàn
ta
laøng
xa

Hoùt
Naéng
Saùng
Thaép

ñi
leân
leân
tim

Hoùt
Naéng
Saùng
Thaép

ñi
leân
leân
tim

Jœ»»» Jœ»
«« ««j
Jœ»»»
œ»»»
««j
J
œ
œ
»
»
Jœ»»»
œ»»»
Jœ»»» . Kœ»»
»»
»
»
ˆ« ˆ« » »
l
» l ˆ« j
=========================
&
chim
ñi
traêng
leân

hoùt
naéng
saùng
thaép

ñi
leân
leân
tim

chim
ñi
traêng
leân

hoùt
naéng
saùng
thaép

cho
leân
cho
cho

ta
maët trôøi hoàng queâ
cöôøi queâ
em
hoàng nuï
veà
beân nhau
ngöôøi tìm
ta
tình ngöôøi daäy trong

chim
ñi
traêng
leân

hoùt
naéng
saùng
thaép

ñi
leân
leân
tim

chim
ñi
traêng
leân

hoùt
naéng
saùng
thaép

cho
leân
cho
cho

loøng haän thuø
hoàng ruoäng maï
tình ngöôøi nôû
haän thuø nguû

«« « «« Jœ» œ»
«« ««
Jœ»»
œ»»»
œ»»
Jœ»»»
œ
J
.
»
œ
K
»
«
»
»
ˆ
ˆ
»
j
j
»
ˆ« j
ˆ« l l
j
«
«
»» l
ˆ«
j
»
»
» »
=========================
&
troâi xa...
xanh theâm
ñeâm saâu
trong ta

Chim treân
Hoa tim
Traêng hai
Yeâu thöông

Jœ»» Jœ»»» œ»» œ»» «« «« « «« ««
««j
J»»œ
Jœ»»
œ
œ
»
»
«
œ
ˆ« l
»
J
»
ˆ« j
ˆ
ˆ« jˆ« «ˆ« j
»
«
» » j
»
»
»» »
»
=========================
& «j
l »
«ˆ
ñoàng chim treân
yeâu
ngöôøi hoa
mieàn traêng anh
ngöôøi yeâu thöông

non
thöông
em
ta

chim
hoa
traêng
yeâu

tim
moâi
vui
ta

oâi
oâi
oâi
oâi

tung
thôm
ñem
luoân

caùnh xoùa
tan
söông
ngaùt theá gian
ñeâm
boùng maùt
cho
muoân
nhöõng thuù hoang röøng

muø Chim trong
buoàn Hoa treân
ngöôøi Traêng thanh
keû
giaø
Yeâu

%
U
«
«
«
«
«
«
Jœ»»» Jœ»» «ˆ« ˆ««« ««j
œ»»»
. Kœ»»
«« «j
«j
J
œ
»
ˆ
ˆ« ”
ˆ« «j
Jœ»»» œ»»»
«
ˆ« «ˆ«
»
»
=========================
& ˆj
»
» l
«
hoàn
ñoài
bình
thuø

chim
hoa
traêng
nhö

trong
treân
yeân
yeâu

thöông
thöông
thöông
thöông

quaù
quaù
quaù
quaù

tieáng chim
caùnh hoa
aùnh traêng
traùi tim

Vieät Nam.
Vieät Nam
Vieät Nam
Vieät Nam.

(Hoa cuùc...)
(Traêng saùng...)
(Bao nhieâu...)

Thöông veà mieàn Trung.

«« « «
««
«« ««
««
b2
«
k
ˆ« «k
b
«
«
«

ˆ
«
«
ˆ
ˆ
ˆ
k
k
k
ˆ
4
«
j
«
«
«
«
k
ˆ« ˆ«
«k
======================
&
=l
ˆ«
ˆ« l l
_«k
«ˆ «k
Ñaõ bao laâu roài khoâng veà mieàn Trung thaêm ngöôøi em
«« «
«« ««k
bb
«
«
«
«
«
œ»»»
«
«k
k
ˆ
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
k
ˆ
«
«
k
ˆ
«
k
k
k
j
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
«
«
«
=========================
&
=l
l j
ˆ«
ˆ« l
ˆ«
ˆ« ˆj
k
«
_«k
«ˆ k
Naéng möa ñeâm ngaøy caùchtrôû giôø
xa xoâi ñoâi « ñöôøng
Ngöôøi ôi
«
«
«
««
K
œ
bb
»
«
«
««j
Kœ»» »»
k
ˆ« « «ˆ «k
K
J
k
œ
œ
ˆ
»
»
«
œ
œ
K
K
»
»
ˆ
ˆ
»
»
«
«
»
»
œ
ˆ« =l
»
k
k
K
»»» » » »
«k
» l
=========================
&
ˆ« «
coù ve࣠mieàn queâ höông
thuyø
döông nöôùc chaûy coøn vöông bao
nieàm
«
«
«
«
«
«
b «ˆ
««
««
«« «« « ««
««« ««ˆ «««
«k
«
b
ˆ
«
k
ˆ
«
«
«
«
«
ˆ
k
k
k
ˆ
ˆ
ˆ« j
«
«ˆ «k
«
«
ˆ« ˆ« =l
«k
«
=========================
&
nˆ« l «k
l
k
ˆ«
ˆ«
ˆ
«
_«k
«ˆ
thöông cho nhaén ñoâi
lôøi Daãu xa muoân truøngtoâi vaãn coøn thöông sao laø thöông
«
«« « ««
«« «« «««k «« «
b «« ««k
««k
ˆ
b
«
«« «« œ»»» =l
ˆ« k
k
«
ˆ« «k
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
k
k
j
«
ˆ«
k
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
=========================
&
l
l
j
ˆ«
ˆ«
ˆ«
ˆ« j
«ˆ
_«k
«ˆ k
Nhôù ai xuoâi thuyeàn Beán Ngöï ñeïp traêng soi ñeâm
tröôøng
Vaø
nhôù
«« ««
bb
œ
«
««
K
»
«
«
ˆ« « «k
k
Kœ»»» »» Kœ »Kœ» Kœ»» Jœ»»
ˆ
k
«
«
«
K
œ
»
ˆ
ˆ
k
j
«
«
k
ˆ
ˆ« =l
»
»
«
«k
=========================
&
» l
»» » » »
ˆ«
tieáng hoø ngoaøi Vaân Laâu chieàu
nao öôùc nguyeän ñeïp duyeân nhau
töø
«« ««£ «« «« nœJ» ««k
«
«
«
«
bb ««ˆ
«
«
«
«k
Kœ»»» Kœ»»» Kœ» Kœ»»
«k
ˆ« «k
ˆ« l «˙« l «k
ˆ
«
«
ˆ« ««ˆ «««ˆ l k
ˆ« «k
ˆ« ««k
ˆ
ˆ« ≈ »» ˆ« «k
«
=========================
&
»» » =l
ˆ«
laâu

xa roài coøn

ñaâu

Em ôi

chôøanh veà

Minh Kyø

Ñöøng cho naêm thaùng xoùa môø thöông
Ngöôøi ñi naêm thaùng vaãn coøn mong

«« « « « «
« «« « «« « « « ««
ˆ «ˆ« «j
j
b b n˙»»»
ˆ« «k
ˆ« «k
ˆ« l n˙«««
ˆ« nˆk
ˆ« __«k
ˆ«=l
=========================
&
l « j
l «k
« «k
ˆ« k
ˆ« k
««ˆ __«k
««ˆ «k
nhôù
nhôù

Ñeâm nao traêng
Ñeâm ñeâm traêng

theà
chôø

Ñaù vaøng öôùc heïn ñeïp loøngngöôøi
Ñaù vaøng öôùc heïn ñeïp loøng ngöôøi

«« ««k
«« «
b ««j
««
«« «« « ««
‰ £Jœ» £Jœ»»» nœ£J»»
b
ˆ
«
«
ˆ
k
k
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«
k
k
k
ˆ
ˆ
ˆ« ˆj
«
« «k
«
«
ˆ« ˆ« =l
»»
«k
«
=========================
&
» l
l
k
ˆ«
ˆ
«
_«k
«ˆ
ñi
xöa

Em bieát chaêng
EM bieát chaêng

em Ñaõ bao thu roài vaéng laïnh loøng trai ñi
ai

ngaøn phöông

«« «
«
«
«
«
b «« ««k
««k
k
ˆ
b
«
«
«
««
«« «« œ»»» =l
«
«
«
«
«ˆ« «k
ˆ« k
«
«
k
k
k
j
ˆ«
ˆ« «k
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
ˆ
«
«
l
l
=========================
&
j
ˆ«
ˆ«
ˆ«
ˆ« ˆj
«
_«k
«ˆ k
Moãi khi söông chieàu xoùanhoaø phoàn hoa nôi

phoá

phöôøng

Ngöôøi

ôi

1.«
«« ««k
£ «
«
«
bb Kœ»» Kœ»»
«
«
«
«
ˆ
«
œ
œ
ˆ
k
K
J
»
»
«
«
«
«
«ˆ« «««ˆ «««=l
«k
«k
ˆ
ˆ
ˆ
k
j
«
«
«
««k
» » Kœ»» Kœ»»» »» »» Kœ»»» l
ˆ
ˆ
«
«
=========================
&
l
ˆ«
«ˆ
»

£ «
2.«
«
«
«« ««k
«
«
««
bb
«
«
«««
ˆ
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
«
«
k
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
k
k
ˆ«
ˆ« «k
ˆ« «« «k
=========================
&
=l
ˆ« k
ˆ«« l ˙«
_k
«ˆ ˆ« l l
Neáu coøn vaàngtraêng soi doøng Höông nuùi Ngöïcoønthoâng reo chieàu buoâng

toâi vaãn coøn

thöông Ñaõ bao laâu roài khoâng veà mieàn...

thöông
.

...buoâng

toâi vaãn coøn

Thu quyeán ruõ.
Ñoaøn Chuaån-Töø Linh

«« «« « ««
w
œ»» œ»» »»»œ œ»» . « «« œ»» Jœ»» ˙»»
Œ
c
ˆ
ˆ
«
j
«
ˆ
«
«
»
ˆ« » » » =l
=====================
&
ˆ« .
l
l »
_«j
ˆ« l j

«« «« «
«« «« «« ««
«« ««« «« «««
«
«
œ
«
ˆ
»
«
.
j
j
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
˙
«
«
«
«
«
w =l
«j
=========================
& »» ˆ«
ˆ« l
l ˆ« ˆ« «ˆ «ˆ ««ˆ« . _««j
«ˆ l
Anh mong chôø muøa

thu

Trôøi ñaát kia

ngaû maøu xanh

«« «« «
««
««˙«
»»»œ œ»» .
w
œ
»
œ
»
œ

Œ
J
»
»
«
»
«
»
»
»
«
ˆ
ˆ
«
ˆ
j
«ˆ« .
«ˆ« » »
« l
»
=========================
&
=l
l »
_«j
«ˆ l j
Ñaøn böôùm kia

ñuøa vui treân muoân

hoa

Beân nhöõng boâng hoàng ñeïp

xinh

«« «« «« ««« ««ˆ .
««
««
««ˆ« ««« ««ˆ« ««ˆ« .
«« ««ˆ« ««j
ˆ
«
«
«
ˆ
j
«
«
ˆ
˙
«
ˆ« l _w =l
«
«
«ˆ« «ˆ «ˆ
=========================
&
ˆ«
l
_«j
«ˆ l j
Anh mong chôø

muøa

thu

Dìu theá nhaân

daàn

vaøo choán Thieân Thai

«« ««« «« «« ««
Jœ»»»
‰ J»»»œ œ»»» »»œ œ»» .
Jœ»»»
« «ˆ «ˆ ˆ« ˆ«« œ»» .
» »
»
=========================
&
l w l ˆ«
l w =l
Vaø caùnh chim ngaäp ngöøng khoâng muoán

bay

Muøa thu quyeán ruõ

anh

roài

««
««
«« « w
««ˆ« ««« ««« ««« ««
«
«
«
ˆ
ˆ
j
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
«
.
.
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ «ˆ« l =l
«
«
«
«ˆ
=========================
&
l ˆ«
l ˙«
_«j
_«j
«ˆ
«ˆ « j
Maây bay veà ñaây

cuoán

trôøi

möa rôi laøm ruïng

laù

vaøng

«« ««« «« «« ««
Jœ»»»
Jœ»»»
‰ J»»»œ œ»»» »»œ œ»»» .
« ˆ« ˆ« ˆ« ««ˆ œ»» .
»
=========================
&
»
l w l ˆ«
l w =l
Duyeân ta

töø ñaây

lôõ

laøng

Coøn ñaâu nhöõng

chieàu

deät cung ñaøn

yeâu

«« «« «« «« «
«« «
««j
«««ˆ . « ««ˆ« «
«
«
«
ˆ
«
«
«
ˆ
«
«
ˆ« «j
«
«
ˆ« «ˆ «ˆ ˆ« .
j
ˆ«
ˆ« l «˙« _«j
ˆ« l _w =l
=========================
&
l
«ˆ
Thu nay

vì ñaâu

nhôù

nhieàu

Thu

nay vì

ñaâu

tieác

nhieàu

««« «« «
«« «« «
««
œ
»
.
w
œ
œ
»
»
«
Œ
œ
»
»
œ
»
ˆ« ˆ« «˙« =l
»
»
«
ˆ« «ˆ «ˆ« . j
ˆ« l l
»
«
=========================
&
ˆ
j
»
«
l » » » »
l
«_j
ˆ«
Ñeâm ñeâm nhìn caây

truùt

laù

Loøng thaáy roän

raøng

ngôõ boùng ai

veà

«« ««« ««ˆ« ««
«« «
««« «« ««« ««ˆ« .
«
«
««j
«
Œ
«
«
«
«
«
ˆ
.
j
ˆ
ˆ
«
«
«
ˆ
«
«
ˆ
ˆ
˙
«
ˆ
«
«
«
«
«
ˆ
«
«
j
ˆ
ˆ
=========================
&
=
l
l
l
«
«
«_j
ˆ«
_«˙ . ”
«ˆ
Anh mong chôø

Maàu

aùo xanh

muøa

thu

laø

maàu anh troùt

Taø aùo xanh

yeâu

naøo

veà

vôùi

Ngöôøi mô khoâng ñeán

giaác

bao

giôø.

Thu Vaøng
### 6
«««ˆ
««j
««j
«
« ««ˆ «
«
«
ˆ
ˆ« ««ˆ« .
«
8
======================
&
l
l _«««ˆ «j
l
«_«ˆ «j
ˆ« «ˆ«
ˆ« « __««j
«ˆ
Cung Tieán

Chieàu hoâm qua

lang

thang

treân ñöôøng

hoaøng hoân xuoáng chieàu

###
«« ««
««ˆ« ««« ««« « ««« ««
«
«
j
.
ˆ
ˆ
ˆ« l
«
«
«
«
«
«
«ˆ ˆ« «ˆ« ˆ«=
« _««
«ˆ«
«
«
l
l
l
ˆ
=========================
&
«
«
«
j
ˆ
«
j
_
ˆ
_
ˆ
_«ˆ« _«j
«
«
«ˆ «ˆ .
thaém muoân höông

Chieàu hoâm qua mình

toâi

baâng khuaâng

coù muøa thu veà

###
««ˆ« .
««j
««j
«««ˆ ««j
«
«
« =l
«
«
ˆ
ˆ
ˆ« ««ˆ« .
«
«
«ˆ«
l _««ˆ «j
l
l _«««ˆ ««j
=========================
&
ˆ« «ˆ«
ˆ« «ˆ« __««««j
ˆ
vaøng vöông vöông

Moät mình ñi

lang thang treân ñöôøng

buoàn hiu haét

vaø

###
««ˆ« ««« ««« « «« ««
«« ««
«
«
j
«
«
«
.
ˆ
ˆ
ˆ« l
«
«
«
«ˆ ˆ« «ˆ« «ˆ«=
« ««
«
«
«
ˆ
ˆ
=========================
&
«
«
l
l
l
«
«
ˆ
j
«
_
ˆ
_
ˆ
_
_«ˆ« _«j
j
«
«
«ˆ «ˆ .

««« «« «««
««« «« «««
««« «« «««
###
«
«
««j
ˆ
œ
«
«
»
.
ˆ
œ
«
»
«
«
«
«
ˆ
œ
«
»
»
«
«
«
j
.
ˆ
ˆ
»
«
«
«
«
«
«
«
««ˆ »
«ˆ«
ˆ« » j
ˆ« l ˆ««
««ˆ »» ˆ«=l
l ˆ«
l «ˆ«
=========================
&
nhôù

baâng khuaâng

Loøng xa xoâi

vaø

saàu

meânh moâng

coù nghe laù vaøng naõo

««« «« «««
««« «« «««
### «« «« «« ««
ˆ
œ
«
»
«
«
«
«««ˆ ˆ« «««ˆ œ»»» . =l
««« «ˆ ««« ˆ« .
«ˆ«
«« »»
«j
ˆ
ˆ
«
l
l
=========================
&
_«ˆ
_ˆ«
neà

rôi khoâng

tình thu

Muøa thu vaøng tôùi

vöøa khôi

laø

muøa laù vaøng rôi

Nhaët laù vaøng rôi

xem

vaø laù vaøng rôi

maøu

laù

khi

coøn töôi

### ˆ««« ««« «««ˆ ««ˆ« ««« ˆ«««
œ»»» .
œ»»»
««j

«
«
«
«
«

ˆ
ˆ« =l
«j
=========================
&
l
l _««ˆ
ˆ« «ˆ«
nghe chöøng nhö ñaây maøu teâ

taùi

Chieàu

hoâm qua

lang

### «« «« «
«« ««
«« «
ˆ
j
ˆ
ˆ« «« «« l ««ˆ« ««j
«« ««j
«
«
«
«ˆ« .
ˆ
«
=========================
&
l ˆ« j
l
_ˆ« _j
ˆ«
_ˆ« ˆ« ˆ« _«j
ˆ«=l
_««ˆ .
thang treân ñöôøng

nhôù nhôù buoàn buoàn

vôùi chaùn chöôøng

Chieàu hoâm naây

trôøi

«« «« «««
###
«
««ˆ« «« ««ˆ« .
««ˆ« .
««j
««j
«
«
ˆ
Œ ‰ ”
«
«
«
«
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
.
«
«
«
j
«
ˆ
ˆ
«
«ˆ«
«ˆ«
l
l
l
=========================
&
=
nhieàu maây vöông

coù muøa thu vaøng bao nhieâu

laø

höông

Thuyeàn vaø bieån.

thô : Xuaân Quyønh
nhaïc : Phan Huyønh Ñieåu

Kœ»» œK»» »»œ Kœ»» Kœ»»» œ»» Jœ»» ««
«« ««j
b 68 «« «« ««j
œ
J
»
œ
J
»
»
»
»
»
ˆ
.
»
«
«
«
»
»
ˆ« l
ˆ
»
«
«
«
======================
&
l ˆ« . » »
l
l
ˆ« =
ˆ«
ˆ« j
j
ˆ« j
j

Kœ»»» œ»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»
œ
K
»
˙»» .
œ»» . « « ««
»
b ««
œ
J
»
œ
J
»
»
»
œ
J
»
»
»
»
»» l
ˆ« l
«j
=========================
& ˆ« . »» »
ˆ« j
l
l »
ˆ« «j
Chæ

coù

«« « « « «
«
«

«
«
«
b
«
«
«
«
ˆ« «j
«
«
«
«
«
«
ˆ« l «jˆ« ˙« .
ˆ« «j
«j
=========================
& «ˆ« . _«« j
ˆ«
ˆ« l ˆ« j
j
ˆ« «j
ˆ« l «˙« .
l
l
«
ˆ
«
_
«
j
_«ˆ
_«ˆ
thuyeàn

môùi

hieåu

Bieån

meânh

moâng

döôøng

naøo

««
««j
««j
˙»»» .
«« ««ˆ« . ««j
‰ « « ««j
œ
.
»
b
ˆ
j
œ
«
«
«
«
»
ˆ
ˆ
«
«
»
ˆ
»
«
«j
=========================
& «ˆ«
ˆ« l
»
l »
l
l
ˆ« «j
ˆ« ˆ« l __««j««ˆ «ˆ« . «ˆ« j
Chæ coù

thuyeàn

môùi

bieát

thuyeàn

ñi

ñaâu

veà

ñaâu?

baïc

ñaàu

thöông

«« ««ˆ . ««ˆ ««j
«« . ««ˆ« «« ««k
««j
œ»»» . Œ Jœ»»»
. ««j
«« ««
«
b
œ
»
ˆ
ˆ
«
«
« ˆ« l
«
ˆ
ˆ
k
»
ˆ
ˆ« l «
«
«
«
=========================
&
ˆ« l ˆ« . ˆ« j
j
“{
l »
Nhöõng

ngaøy khoâng

gaëp nhau bieån

nhôù

Nhöõng

«« .
«« «« « « ««
««ˆ« «« «« ««j
b «« ««ˆ« ««ˆ« «« ««k
ˆ
«
«
«
«
ˆ
˙
.
«
«
«
=========================
& j
ˆ
k
ˆ
ˆ
j
ˆ« ˆ« __««j
«
l
l
«
«
l
l
ˆ«
ˆ«
ˆ« j
j
__«j
__«j
««ˆ __«««ˆ __«j
««ˆ
««ˆ j
««ˆ l
ngaøy khoâng

gaëp

nhau

loøng

thuyeàn

ñau

raïn

vôõ

Neáu

töø giaõ

thuyeàn

«« «
«« .
«« «« «
««j
2
«
«
b
ˆ
j
«
«
ˆ
ˆ
j
«
«
˙
4
ˆ« j
ˆ« «j
«
«
«
«
«
«
«
«j
=========================
& __««ˆ . __««ˆ __«j
ˆ
j
ˆ« l
l
«
l
l
l
l
«
«
.
ˆ
«
#
_
ˆ
_
ˆ
«
«
«
«
« «ˆ
roài

bieån chæ

coøn

soùng

gioù

Neáu

phaûi caùch xa

anh

em

chæ

«« « «
«« ««ˆ« ««ˆ« ««j.ˆ« « œ»» . Jœ»»
«« ««k
˙»»» .
œ»»» ‰ Jœ»»»
œ
»
«
««j
b
ˆ
j
«
«
ˆ
.
ˆ
»
«
«
ˆ
j
»
ˆ
j
ˆ
k
«
«
«
»
»
«k
=========================
& ˆ«
l
l
l
l
l
l
”{
ˆ«
coøn baõo toá

Neáu phaûi caùch

xa

anh

em chæ

coøn

baõo

toá.

Tieáng böôùc treân ñöôøng khuya.
«« ««j
««j
‰ J»»»œ ««j
‰ Jœ»»» Jœ»» Jœ»»»
c Ó
ˆ« ««j
˙
»
«
«
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
j

»
«
«
«
.
» =l
======================
&
ˆ«
l ˆ« _e j
l »
Tieáng chaân ngaân daøi
töø töø ñi ngoaøi ñeâm thaâu
tieáng chaân döôùi
J
œ
»
£
˙
J
œ
£
.
œ
J
œ
»
»
»
»
«
«
«
Jœ»» Jœ»»» Jœ»»
»» »» »» Jœ»» «ˆ« Jœ»» £Jœ» œJ»» »»
J
œ


»
»
«
«
«
«
«
j
ˆ
˙
»
»
«
«
» l
»
»
» »» » l
«j
l
=========================
& ««ˆ .
=
ˆ« «ˆ« » l
laàu oâi taøn moäng £Bích caâ
n
£« £« u OÂI tieáng chaân ai mang daøi naêm thaùng oâi tieáng chaâ
.œ»»
«
«
‰ ««ˆ «« ««ˆ «« ««ˆ «« ««ˆ «« « «« «j
Jœ»»» «« «j
«j
˙»»
«
ˆ
ˆ
«
«
»

j
«
j
« j
« l j
« j
« j
=========================
&
ˆ«
l »
ˆ« j
ˆ« j
ˆ« _«j
ˆ« ˆ«=l
ˆ« j
«ˆ j
Phaïm Duy

˙»»
Jœ»»» Jœ»» œ»» ‰ Jœ»» Jœ»» Jœ»»
««ˆ« ‰ ««j
««j
Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»
Jœ»»» œ»»»

ˆ
ˆ
»
«
«
»
»
»
»
»
» =l
=========================
&
l
l
ai

ñaõ taøn

tuoåi

thô

Coù phaûi ñoù laø böôùc chaân mieät maøi cuûa ngöôøi aên

«« « «
«« ««j
«« «
««j
««j
««ˆ« ‰ «« ««j
‰ ««j
œ
»
«
«
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«
j
j
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ« «j
»
«j
«
« «j
«
=========================
&
ˆ« «j
»
ˆ« l
ˆ« l «ˆ« .
ˆ«=l
chôi

vöøa laên ra

khoûi choán yeân hoa

mang muøi höông

uùa

Hay ñoù

laø

œ»»» Jœ»» ««ˆ £Jœ»» £Jœ £J»œ
»»»˙
Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»»
‰ Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»»

˙»»»
»
«
»
»
» »» »
l
l
=========================
&
=l
xuaân
Nhöng £tieáng chaâ
sieát
nhöng tieáng chaân
£« £« n sao vaãn coøn reân
.œ»»
«
Jœ»»» «« «j
‰ « « « « « « « « « « ««
ˆ« l ˙»»»
« «j
ˆ« ˆ« #ˆ«j
ˆ«=l
=========================
& »
_««j
ˆ _«j
ˆ l _«j
ˆ _«j
ˆ _«j
ˆ _«j
«ˆ _««j
«ˆ _««j
«ˆ _««j
«ˆ _««j
«ˆ j
sao
vaãn coøn
tha
thieát
Vaãn coøn keå
leå vaãn coøn naëng neà vaãn coøn leâ
««
«« «««j
«
«
«
«
J
œˆ
»
J
J
J
ˆ«
j
œ
œ
œ
œ
œ
ˆ
j
»
»
»
»
»
«
«
«
«
«
«
«
«
«
»» »» »» l «ˆ« . «j
j
ˆ« «ˆ« »» l »»
ˆ« l «˙«
»» #ˆ«« «j
ˆ« j
ˆ« «j
ˆ«
=========================
& ˆ««
=l
ngöôøi naøo ñi

khoùc cuoäc töø

ly

ñeâm toái chaân taàn

ngaàn thöông boùng ai

taøn

«« «
«« «
«« «
«« «
«
‰ ««j


«
«
«
ˆ
ˆ
j
j
˙»»»
«
«
«
«
«
«
«
j
j
j
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
«
ˆ« «j
ˆ« =
«j
«ˆ«
«j
«j
ˆ« l _«««˙
ˆ« l
=========================
&
l «ˆ« . _««j
l «˙«
ˆ« j
ˆ« j
«ˆ j
theâ

vaãn coøn

ñeâ

meâ

vaãn coøn

cheà OÂi böôùc chaân naøo raàu raàu chen tieáng möa

‰ Jœ»» Jœ»» Jœ»» «« ««˙«
‰ « « « « « « « « « « «
œ
»
»
=========================
& » » » » l ˙«
l ««˙«
_«j
«ˆ _«j
«ˆ l _«j
«ˆ _«j
«ˆ _«j
«ˆ _«j
«ˆ _«j
«ˆ _«j
«ˆ _«j
«ˆ _«j
«ˆ _«j
«ˆ=l
cao oâi tieáng keâu gaøo khoâng maøu
Coù phaûi ñoù laø böôùc chaân ngaäm nguøi cuûa ngöôøi laàm
«« «
«
«« «
«
«
J


œ
»
J
œ
œ
œ
ˆ «j
»
»
»
«
«
«
ˆ« =l l
»» «j
j
»» #ˆ«« «j
ˆ« «ˆ« »»
ˆ« l «˙«
ˆ« j
=========================
& ˆ«« .
l »»
ngaâu

oâi böôùc chaân

saàu

voïng lôøi ai oaùn daân ngheøo oâi tieáng cô caàu

leân vôùi trôøi

«« ««j
««j
««j
J
œ
J
œ
»
»J
˙
œ
»
»
»
»
«
«
«
ˆ
ˆ
ˆ« ««ˆ ««ˆ« l w =”
«
«
» »» » l «ˆ«
#ˆj
»»
«
«j
«_«j
ˆ
l
=========================
& ˆ««
«
«
«ˆ
than

daàn

aâm thaàm trong

töø

ñeâm

töø ñi vaøo ñeâm möa

vang lôøi

tieáng chaân thaån

öu

thôø

phieàn

tieáng chaân cöù

ñi vaøo hoàn

toâi...

Tieáng böôùc treân ñöôøng khuya.
«« ««j
««j
‰ J»»»œ ««j
‰ Jœ»»» Jœ»» Jœ»»»
c Ó
ˆ« ««j
˙
»
«
«
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
j

»
«
«
«
.
» =l
======================
&
ˆ«
l ˆ« _e j
l »
Tieáng chaân ngaân daøi
töø töø ñi ngoaøi ñeâm thaâu
tieáng chaân döôùi
J
œ
»
£
˙
J
œ
£
.
œ
J
œ
»
»
»
»
«
«
«
Jœ»» Jœ»»» Jœ»»
»» »» »» Jœ»» «ˆ« Jœ»» £Jœ» œJ»» »»
J
œ


»
»
«
«
«
«
«
j
ˆ
˙
»
»
«
«
» l
»
»
» »» » l
«j
l
=========================
& ««ˆ .
=
ˆ« «ˆ« » l
laàu oâi taøn moäng £Bích caâ
n
£« £« u OÂI tieáng chaân ai mang daøi naêm thaùng oâi tieáng chaâ
.œ»»
«
«
‰ ««ˆ «« ««ˆ «« ««ˆ «« ««ˆ «« « «« «j
Jœ»»» «« «j
«j
˙»»
«
ˆ
ˆ
«
«
»

j
«
j
« j
« l j
« j
« j
=========================
&
ˆ«
l »
ˆ« j
ˆ« j
ˆ« _«j
ˆ« ˆ«=l
ˆ« j
«ˆ j
Phaïm Duy

˙»»
Jœ»»» Jœ»» œ»» ‰ Jœ»» Jœ»» Jœ»»
««ˆ« ‰ ««j
««j
Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»
Jœ»»» œ»»»

ˆ
ˆ
»
«
«
»
»
»
»
»
» =l
=========================
&
l
l
ai

ñaõ taøn

tuoåi

thô

Coù phaûi ñoù laø böôùc chaân mieät maøi cuûa ngöôøi aên

«« « «
«« ««j
«« «
««j
««j
««ˆ« ‰ «« ««j
‰ ««j
œ
»
«
«
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«
j
j
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ« «j
»
«j
«
« «j
«
=========================
&
ˆ« «j
»
ˆ« l
ˆ« l «ˆ« .
ˆ«=l
chôi

vöøa laên ra

khoûi choán yeân hoa

mang muøi höông

uùa

Hay ñoù

laø

œ»»» Jœ»» ««ˆ £Jœ»» £Jœ £J»œ
»»»˙
Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»»
‰ Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»»

˙»»»
»
«
»
»
» »» »
l
l
=========================
&
=l
xuaân
Nhöng £tieáng chaâ
sieát
nhöng tieáng chaân
£« £« n sao vaãn coøn reân
.œ»»
«
Jœ»»» «« «j
‰ « « « « « « « « « « ««
ˆ« l ˙»»»
« «j
ˆ« ˆ« #ˆ«j
ˆ«=l
=========================
& »
_««j
ˆ _«j
ˆ l _«j
ˆ _«j
ˆ _«j
ˆ _«j
«ˆ _««j
«ˆ _««j
«ˆ _««j
«ˆ _««j
«ˆ j
sao
vaãn coøn
tha
thieát
Vaãn coøn keå
leå vaãn coøn naëng neà vaãn coøn leâ
««
«« «««j
«
«
«
«
J
œˆ
»
J
J
J
ˆ«
j
œ
œ
œ
œ
œ
ˆ
j
»
»
»
»
»
«
«
«
«
«
«
«
«
«
»» »» »» l «ˆ« . «j
j
ˆ« «ˆ« »» l »»
ˆ« l «˙«
»» #ˆ«« «j
ˆ« j
ˆ« «j
ˆ«
=========================
& ˆ««
=l
ngöôøi naøo ñi

khoùc cuoäc töø

ly

ñeâm toái chaân taàn

ngaàn thöông boùng ai

taøn

«« «
«« «
«« «
«« «
«
‰ ««j


«
«
«
ˆ
ˆ
j
j
˙»»»
«
«
«
«
«
«
«
j
j
j
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
«
ˆ« «j
ˆ« =
«j
«ˆ«
«j
«j
ˆ« l _«««˙
ˆ« l
=========================
&
l «ˆ« . _««j
l «˙«
ˆ« j
ˆ« j
«ˆ j
theâ

vaãn coøn

ñeâ

meâ

vaãn coøn

cheà OÂi böôùc chaân naøo raàu raàu chen tieáng möa

‰ Jœ»» Jœ»» Jœ»» «« ««˙«
‰ « « « « « « « « « « «
œ
»
»
=========================
& » » » » l ˙«
l ««˙«
_«j
«ˆ _«j
«ˆ l _«j
«ˆ _«j
«ˆ _«j
«ˆ _«j
«ˆ _«j
«ˆ _«j
«ˆ _«j
«ˆ _«j
«ˆ _«j
«ˆ=l
cao oâi tieáng keâu gaøo khoâng maøu
Coù phaûi ñoù laø böôùc chaân ngaäm nguøi cuûa ngöôøi laàm
«« «
«
«« «
«
«
J


œ
»
J
œ
œ
œ
ˆ «j
»
»
»
«
«
«
ˆ« =l l
»» «j
j
»» #ˆ«« «j
ˆ« «ˆ« »»
ˆ« l «˙«
ˆ« j
=========================
& ˆ«« .
l »»
ngaâu

oâi böôùc chaân

saàu

voïng lôøi ai oaùn daân ngheøo oâi tieáng cô caàu

leân vôùi trôøi

«« ««j
««j
««j
J
œ
J
œ
»
»J
˙
œ
»
»
»
»
«
«
«
ˆ
ˆ
ˆ« ««ˆ ««ˆ« l w =”
«
«
» »» » l «ˆ«
#ˆj
»»
«
«j
«_«j
ˆ
l
=========================
& ˆ««
«
«
«ˆ
than

daàn

aâm thaàm trong

töø

ñeâm

töø ñi vaøo ñeâm möa

vang lôøi

tieáng chaân thaån

öu

thôø

phieàn

tieáng chaân cöù

ñi vaøo hoàn

toâi...

Tieáng chim goïi ñaøn.
Hoaøng Quyù

# 2 œ»
«« . «« ˙»
««ˆ«
««j.ˆ« ««
Jœ»» . ««k
«
«
»
k
ˆ
«
j
4
«
»
»
ˆ
ˆ
«
ˆ« l
k
» « l «ˆ« _««ˆ l «ˆ«
======================
&
=
l »
l
Tieáng

chim vang löøng goïi

ñaøn

trong söông sôùm

Vang

trong trôøi

# «« «« «
«« Kœ»
««
. Kœ»»»
J
œ
œ
œ
»
»
»
«
»
»
»
«
j.
j.
ˆ
ˆ
ˆ«
ˆ
«
«
«
«
«
»
»» l ˙«
k
ˆ« l «ˆ«
=========================
&
l »
l »
l
xa

nhö giuïc

ca

coøn

loøng

trong gioù

söông

Ngang

maây thieát

tha

xa

vui theo

ñaøn

lôøi

# œ»
«« «« «« «
«« Kœ»
««
«« «« «
«
»
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
j.
k
j.
j.
j.ˆ« »» l
˙
ˆ
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
»
ˆ« l
ˆ« l
ˆ« l «ˆ«
k
k
«j.ˆ« k
=========================
&
l

vang

Troâng chim bay

daàn

nhö nhaén

# «
«« ««ˆ
Jœ»»» . Kœ»»» Jœ»»» . Kœ»»» ˙»»»
œ»»» Jœ»» . ««k «
«
ˆ
˙
«
«
»
=========================
&
ll
l
l
l «˙«
l ˆ« « l
sang

Thanh nieân ôi

ñi

leân

treân con

ñöôøng

ñaày

tia

# ˙
««j.ˆ« ««k
««j.ˆ« ««k
««˙«
««ˆ« «« « « ««j.ˆ« Kœ»
˙»»»
»
ˆ
ˆ
«
«
»» l
»
j.ˆ« «k
l
l
l
l
ˆ« l «ˆ«
=========================
& »
naéng

sôùm

Ñi

ñi thoâi

ñi

Non

soâng thaân yeâu

leân

vui töôi cöôøi vang haùt

# «
Jœ»»» . Kœ»»» œJ»»» . Kœ»»»
Jœ»»» . Kœ»» Jœ»» . Kœ»»
««˙«
. Kœ»» Jœ»» . Kœ»»
«
˙
»
»
»
«
» »
» l
l
l
l
l Jœ»»»
=========================
&
ca

ñoùn goùt böôùc chaân nhòp nhaøng roän

ñeàu

# Jœ»» . Kœ»» Jœ»» . Kœ»»
««
Jœ»»» . Kœ»»» Jœ»»» . Kœ»»»
˙»»»
. Kœ»» Jœ»» . Kœ»»
J
œ
»
»
»
»
»
˙
«
»
=========================
&
l
l
l » » » » l
l
vôùi

tieáng haùt nöùc

taâm

hoàn

Muoân chim vui ca

khaép choán gioù

laù

# «« «« «« ««
««
Jœ»»» . Kœ»»» Jœ»»» . Kœ»»»
Jœ»»» . Kœ»»» Jœ»»» . Kœ»»»
«
ˆ
ˆ
k
ˆ
k
j.
ˆ
j.
«
«
«
«
˙
«
=========================
&
l
l
l «˙« l
l
hoa bao höông thôm

ñoùn tieáng goùt böôùc

leân

ñöôøng

Ñi

ñi thoâi

ñi

# ˙»
«« «
«« ««ˆ
œ
˙»»»
»
.
J
œ
˙
»
»
»
»
«
k
»
»
»
ˆ
ˆ
»
«
«
«
»
l
l ˙«
l
l »
l
l
=========================
&
leân

vui töôi

cöôøi

trong söông

gioù

naéng

# «« «« «« ««
««
«« « «
«« Kœ»
««˙«
j.
ˆ
k
j.
k
j.
ˆ
ˆ
ˆ
˙
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«
«
«
«
«
»
«
j.
ˆ
«
«
=========================
&
» l
ˆ« l ˆ«
k
l
l

Ñi

thaêm qua

non

soâng

Ñi

cho

loøng

tha thieát

yeâu.

Tieáng chuoâng chieàu thu.
## c Ó
«« ««
«« « «
‰ ««j

«
ˆ
ˆ
j
ˆ
.
ˆ« «j
j
«
«
«
«
«
ˆ« «j
nˆj
« _«j
======================
&
ˆ« =l
ˆ« l
Toâ Vuõ

Laù

thu nheï

rôi

rôi

Naéng

thu

vaøng

«« « «
## « «
«
ˆ« «j
j
«
«
«
«« ««˙«
«
«
«j
ˆ
«
«j
«
ˆ« ˆ«
j
ˆ
«
ˆ« «j
«
«
=========================
&
l
=l
ˆ« j
ˆ« _«j
ˆ«
ˆ«
j
«ˆ j
phai

phai

Ai

veà

aâm

thaàm

neûo

cuõ

baâng khuaâng tình

xöa?

«« «
«« «
## «
«
œ
J
œ
J
»
»

œ
J
œ
.

.

»
»
«
œ
J
œ
J
ˆ
j
œ
J
œ
ˆ« «j
»
»
»
»
«
»
»
ˆ« j
j
ˆ«=l
«˙«
«j
» » »» l »» »»
»»
ˆ« l »» »»
=========================
&
Hiu hiu luoàng

hôi may

Du du laøn

maây bay

Ai

nhaén theo

## « « « «« « « «
«« «« ««
‰ «
«j
ˆ« «j
ˆ« «j
ˆ« j
ˆ« «j
ˆ« «j
ˆ« ««j
=========================
&
ˆ« «j
ˆ
j
ˆ
j
˙
=
l
«
«
«
ˆ«
__««j
ˆ« l
maây

mieàn

mieàn

xa

queâ

vaán vöông

xa

ñoù

ngaøn

daâu

thöa?

Töø

##
«« «
««
««j
««j
œ
J
»
œ
J
»
«
ˆ
ˆ
«
«
»
ˆ
j
«
»
«
«
«
«
««« l «j
««« =l
ˆ« .
ˆ« »
j
» ˆ«
«
=========================
&
ˆ
j
ˆ
«
«
_««j
_
_
j
«ˆ
_«ˆ
_j
«ˆ
tieáng chuoâng ngaân

Hoài

buoâng lôùp

lôùp

theo

gioù

vaøng

Töøng

##
««
««j
«
«

«
«
«
«
««j
«
««=l
ˆ
«
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
«
«
«
ˆ
j
ˆ
j
˙
˙

«j
«
«
«
«
«
=========================
&
ˆ
j
l
ˆ
l
«
«
«__j
«
«
ˆ«
ˆ«
j
_j
««ˆ _«ˆ
«ˆ
côn soùng môø xoùa

daàn

trong

söông

laéng

Laù thu nheï

## «« ««
«« «« ««« «« «
««ˆ«
«
‰ «« ««j
«
«
ˆ
.
ˆ
j
«
«
«
«
ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« .
ˆ« l «˙« .
j
=========================
&
ˆ« ˆ« bˆ«j
j
=l
« l j
rôi rôi

Hoàn ta chìm

ñaém tieáng

chuoâng

xa

vôøi

Hoài

## w
œ»»»
«« « ««ˆ
««ˆ« .
Jœ»»» ««j
˙»»»
ˆ
«
«
«
«
ˆ
j
«
«
«
«
=========================
&
l
l
=l
ˆ«
j
_«ˆ« «ˆ
chuoâng

ngaân nga trong

chieàu

thu

ngôïp

gioù

«« «
## ˙
««ˆ« nw
««ˆ« .
œ
«« ««ˆ«
»
«
«
Œ
ˆ
j
»
«
ˆ
j
»
«
«
»
«_«« _«« ««˙«
ˆ« j
j
=========================
&
»
l
l »
ˆ«
l
l
_ˆ« ˆ«

U
## «
œ»»» .
«
«
«
«
«
œ
œ
Jœ»»»
»
»
‰ «« «j
.
œ
J
«
»
«
œ
«
»
»
»
«
ˆ
j
ˆ
«
»
«
«
«
«
»
ˆ
»
»
«
«
˙
ˆ
j
ˆ
j
ˆ
j
»
«
«
«
«
«
=========================
&
l
ˆ« j
j
l
=l
ˆ« »
£
Ngaøn

Ai

tieáng

xoùt ly

Thieát

tha eâm ñeàm

höông maáy thu vaøng uùa

ru

Nhaïc

lôøi

say muøa xöông

thu

maùu

Toùc

£ «
## bˆ««j « « nœ . «« «
£ « ««˙« ««˙« Œ ««ˆ«
«
«
«
œ
«
»
»
«
«
«
ˆ
j
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ« bˆ«j
j
« #ˆ« ˆ«« nˆ« #ˆ« l »» ««ˆ _«««ˆ n_ˆ«««
« «j
=========================
&
l nˆj
l =l
« «j
ˆ« »»
ˆ« b_««j
«ˆ __««j
ˆ«
xanh bô phôø buø roái maáy

daây tô huyeàn nuït khoùi Daïn daøy ñôøi môùi Ngoït ngaøo tô ñöôøng Hoài

## w
««
«« .
œ»» Jœ»» Jœ» «« « ««
˙
˙
Œ
»
»
ˆ« =l
«
«
ˆ« «j
=========================
&
l » » »» j
l »»
ˆ« ˆ« l ˆ« _««ˆ« ˆ«« »»
chuoâng

Ngaøy
Ngaøy

ngaân nga ru hoàn mô

thaém
thaém

ñöôøng
ñöôøng

## œ»» . Jœ» Jœ» Jœ» Jœ
«« « «« œ»
«« «
««j
««j
«
«
»
»
»
»
œ
J
ˆ
ˆ
»
»
«
«
«
«
»
»
»
ˆ
j
ˆ
j
»
ˆ« «ˆ« =l
«
«
«
» » »» l ˆ«
ˆ«
j
»
l ˆ« .
=========================
&
cuõ vang vang böôùc chaân ngöôøi veà
naéng vang vang goùt chaân reo möøng

Hoa vaøng phôi phôùi Thu
Hoa vaøng phôi phôùi Thu

böøng naéng xuaân traøn
traøn soùng xuaân töng

##
««
«« «
««j
««ˆ« .
««
‰ ««j

«
«
ˆ
«
ˆ« nˆj
j
ˆ« bˆ«j
«j
ˆ«
«˙«
« l
=========================
&
ˆ« j
« =l
treà
böøng

Ngöôøi

phöông

trôøi

xa

xoâi

Göûi

em

lôøi

«« « «
«« «
## « « «
«
«

«
«j
ˆ
j
ˆ« =
j
« j
«j
«j
ˆ
ˆ« l
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ« «ˆ« «j
ˆ
«
«
ˆ« ««j
˙
ˆ
«
«
«
«
«
«
«
=========================
&
l
l
«
«
ˆ« j
ˆ« _«j
ˆ
j
ˆ
j
ˆ
j
«
«
«
_
_
ˆ
j
«
«
«ˆ
_ˆj
«
yeâu thöông Khi loøng mô maøng traàm laéng tieáng chuoâng chieàu thu

ngaøy laïi ngaøy tieáng chuoâng
Ngaøy naøo khi chieán chinh

## «
««
«« «
Jœ»»» ««j
Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»
œ
J

œ
J
œ
.

»
»
»
«
«
ˆ
«
ˆ
.
»
«
»
»
«
«
«
«
«j
ˆ« nˆ=
j
«
ˆ« . _«j
ˆ
j
»
»
»
ˆ
j
«
«
«
« l
=========================
&
l
»
l
ˆ
j
«
_««ˆ
tan Tình thu cuoän laù thu uùa vaøng
xong Hoài chuoâng vui reo muoân tieáng ñoàng

Chuoâng ran lôøi
Chuoâng ran lôøi

nhaéc nhôû
öôùc cuõ

Ngöôøi em ñeïp
Tình ta ñeïp

## «« ««
«« «« ««« «« «
‰ «« ««j
««
««k
ˆ
j
ˆ
.
«
«
«
ˆ
ˆ
j
ˆ
«
ˆ
«
«
«
«
ˆ
ˆ
..
ˆ« l w
«
=========================
&
ˆ«
j
bˆj
l
l ««˙« Ó =”
«
xa anh
bao nhieâu

Ñöøng nhö laø
Hoàn anh thaàm

naéng thu
nhaén tieáng

phai
chuoâng

phai
ban

daàn.
chieàu.

Tieáng coøi trong söông ñeâm.
%

Leâ Tröïc

# c œ œ» œ» œ»
œ»»» œ»» œ»» œ»»» œ»» œ»» œ»» œ» œ»» œ»»»
w
œ
»

»
»
»
»»» »» »» »»
» l
»
======================
&
ll

l » » » »» =
»
£
# w
˙»»» œ» œ»» œ»» œ»» w
œ»»» œ»»» œ»»» _»œ»» œ»»» œ»»» _»œ»» _œ»»» _»»»œ œ»»» #œ»» œ»»»
»» » »» » l
=========================
&
l
l
l
=l
£
_»œ»» _»œ»» œ»» _œ»»» œ»» w
_»œ»» œ»» _œ»»» œ»» U
# _w
˙
»
» » » w
»
»
»»
=========================
&
l
l
l
l
£ l

# ‰ « « « «
Jœ»»»
««
««j
œ
J
œ
J
œ
J
œ
J
œ
J
»
»
»
»
»
«
«
«
«
«
«
ˆ
»
«
»
»
»
»
ˆ
j
ˆ
j
ˆ
j
ˆ
j
«
ˆ
j
« « « « _« «j
« lw
»
=========================
& “{
ˆ« » » » »
l «j
l
j
«ˆ ˆ«
Beán nöôùc gioù reùt ñoø thöa khaùch sang
Keå luùc vaéng boùng ngöôøi chinh chieán xöa

Lau xanh ven soâng môø rung boùng
Ñaõ caém giöõa gioù muøa thu thoåi

#
««j
«
Jœ»»» Jœ»»»
w
œ
J
J
œ
œ
J
œ
J
œ
J
w
œ «
»
»
»
»
»
ˆ
«
»
»
»
»
»
=========================
&
l » » » » »
l
l »»» «ˆ« #ˆ««« «ˆ«=l
traêng
ñöa

Ñeâm nay khoâng gian chìm trong giaù
Ñeâm nay ñoâng sang maø tin vaãn

baêng
chöa

Con
Ñöa

ñoø
ñoø

sang
veà...

2.
# 1.
««j
«« «« «« «« ««j
«« ««j
˙»»» =l
ˆ
ˆ
«
«
ˆ« ˆj
ˆ« j
ˆ«
ˆ« ˆ« l ˙»»»
j
« j
=========================
& w
”{ w
l j
ngang

...xöa

Maø ñoaøn huøng binh aâm thaàm xoâng

löôùt

trong

#
«« « « « «« «« « ««
««
«
«
w
ˆ« «j
ˆ« j
ˆ« «j
ˆ« l ««˙« .
=========================
&
l j
ˆ« «j
ˆ« «j
ˆ« j
ˆ« j
ˆ« l «˙« .
#ˆ«« =l
söông

Hoài coøi

coøn vang nhö hoøa laãn

theo

ngöôøi

laùi

ñoø

#
««
««
«« ««ˆ« « « ««
Œ
«
ˆ
«
«
=========================
& w
l
ˆ« l w
l ˆ«
ˆ«=l
ˆ« j
« j
_««ˆ «j
_««ˆ #ˆ«j
ru

Tieáng

coøi

trong söông

ñeâm

Tieáng

coøi

trong söông

# « « « « « «£ «
œ»»» œ»
«« ««j
»
œ
œ
»
«
ˆ
»
«
«
«
«
«
ˆ
j
«
«
ˆ
j
»
«
«
«
» » »» l w
ˆ«
ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« l _«ˆ
=========================
&
ˆ« j
»
=l
«
£
ñeâm

theo gioù

ñöa

oâi

buoàn

nghe

vi

vu

oaùn

than

# œ «« Jœ»
£ «
««« «««ˆ
«
«
«
«
œ
J
«
«
»
œ
œ
J
œ
»
»
»
»
«
«
ˆ
j
«
»
»
«
«
»
»
ˆ
»
»
ˆ
«
«
«
«
«
»
«
«
»
«
=========================
& »
l ˆ« »
l ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ _««ˆ ˆ« =l
»
»
Thoâi toaùn

quaân

ñi

roài

ñi

roài

thoâi toaùn quaân ñi

roài

hoø

# « œ» œ» bœ» nœ «
««ˆ«
Œ
œ
w
˙
Œ
»
»
»
«
«
«
»
»
»
»
ˆ
»
»
=========================
& ˆ« » » » » « l w
=l
l «˙«
» l

£

Con

ôi

loøng

£«
# ˙» . #œ» »»œ »œ
œ»» . Jœ»»
«
«
«
«
«
«
«
«
»
»
˙
»
«
«
«
»
» l
»
«
«
«
«
»
»
»
«
«
ˆ
«
«
» l »
ˆ« ˆ« l _« ˆ« ˆ« «ˆ« #ˆ«« ˆ« l w l ˙« » =
=========================
& »
ˆ
«
£
Meï

eâ thöông cho

choàng

maáy

daëm

sôn

kheâ

Khi

ra

# ˙»» .
œ»»» œ»»
««
œ»»» œ»»» ˙»»»
«« . ««j
««ˆ« ««
œ»»» œ»»» ˙»»»
˙
»
»
»
ˆ
˙
«
ˆ«
=========================
&
l
l »»
l «.
l
ˆ«=l
ñi

coù

höùa

thu nay

veà

maø

hoâm

nay

laù

traøn

roài muøa

ñoâng

sang qua

luoân

moøn moûi troâng ñau

hôù

thu

ñaõ

rôi

«« «
#
«
«
«
œ
J
«
»
œ
œ
˙
ˆ« «j
»»»œ l
ˆ« »» j
j
ˆ« l w l ««˙« œ»»» œ»»» »»»»œ=
=========================
& _«««˙ #ˆ««« «ˆ« l «˙« »»» »»» l »»»
£
buoàn

Hoø

hôù

# w
˙»»»
w
œ»»»
««
»»»œ »»œ
œ
œ
»
»
«« ««j
»
»
«ˆ _««
» » » l
=========================
&
l
»
l
ˆ« ˆ« =l
j
«ˆ
£
hôù

Tieáng

coøi

trong söông

#
£ «
«« ««j
«« ««ˆ« « « «« «« «« ««j
œ»»» œ»»»» œ»»»
«
«
«
œ
»
ˆ
«
«
«
«
ˆ
«
«
ˆ
j
»
«
«
ˆ«
ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ«« l _«ˆ
=========================
& w l ˆ«
ˆ« l ˆ« j
»
=l
« j
_««ˆ #ˆ«j
«
£
ñeâm

Tieáng coøi trong söông ñeâm

theo gioù

ñöa

oâi

buoàn nghe vi vu

oaùn

# w
«« Jœ» œ» «
£«
««
«« ««
«
œ
J
«
«
«
»
œ
œ
J
œ
»
»
»
«
ˆ
j
«
«
«
»
»
«
»
»
ˆ
»
»
ˆ
«
«ˆ l
«
«
«
«
» »
l »
l ˆ« » » »
l ˆ« «ˆ« ˆ« ««ˆ _««ˆ «ˆ« =
=========================
&

%
# «
˙»»» œ» œ» œ» œ»
««ˆ«
«« œ»» œ»» œ»»» œ»» w


»
œ
»
œ
»
»
«
»
»
»
»» ”
»
»» »» »»» =
ˆ
«
» » » »
=========================
&
lw
l ˙« » » » » l
l
£
£
£
than

Thoâi

hô beân

khoùc chi

loøng

ñau

loøng

con cöù an

giaác

noàng

hoø

Hoø

hô...

Tieáng haùt vôùi cung ñaøn.
£
#c
«
«
«ˆ« ««ˆ« «« « ««j
J
«
«
«
ˆ
«
«ˆ«
======================
&
ll w
l «ˆ«
ˆ« l «ˆ« ˆ« œ»»» ˙»»» =l
Vaên Phuïng

£ aùnh traêng eâm ñeàm trong saùng
# ˙ Œ œ w
«« « «« « « «
««
œ
»
«
œ
œ
Œ
»
»
»
»
«
«
»
ˆ
ˆ
ˆ« l
«
«
j
ˆ« l
ˆ« «j
»» l
l »» » »»
l «˙«
=========================
& »»
ˆ« «˙«
Ñeâm

any

khi

£
#
«
«
«
‰ « « «
«ˆ« œ»»
«ˆ« «ˆ« «« ««ˆ« ««j
«« l ««
w
ˆ« ««j
»
l
=========================
&
ˆ« l
ˆ« ˙«
˙«
_«j
«ˆ #_ˆ«j
« ll
«ˆ _«j
Ngaân

xa

vang

Boùng

tieáng

tô gieo saàu

ñoâi chim nheï

nhôù chan hoaø

Xa

xoùa traêng ngaø

Buoàn

nhìn ñoâi

#
«« « « «« « «
«« «
««
œ
œ
œ
J
J
»
»
»
j
j
ˆ
ˆ
ˆ« «j
«
«
«
»»
»» »» j
ˆ« l w
«j
«j
«ˆ«
=========================
&
l
ˆ« ˆ«j
ˆ« #ˆ«j
«
« l ˆ«
chim

nhôù

ngöôøi

nhôù ngöôøi

tình

boùng

daùng vaãn

xa

môø

bôø

Soâng

# «
«« ««
««
‰ ««j
«« «« «« «« «« «« .
«« ««j
««
«
.
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
j
j
ˆ
˙
«
«
«
«
«
«
«
«
=========================
&
ll
j
ˆ« j
j
j
ˆ« j
ˆ« j
ˆ« j
ˆ« l ˆ«
ˆ
ˆ« l
_«j
«ˆ _«j
«ˆ «
Chim ôi chôø

ta

nhôø

ñöa tin sang

beán

vaéng neân

#
«« «« «« ««
«
««j
‰ Jœ»» Jœ»» Jœ»» œ»» . ««j
«« «« «« ««j
«
j
j
j
ˆ
.
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«
j
ˆ
ˆ
ˆ« l
«
«
ˆ
«
«
» » » l »
=========================
& w l ˙«
l
ˆ« j
ˆ« j
ˆ«
j

£
#
«
«
«
«˙« Œ «
«ˆ« ««ˆ« «« « ««j
J
«
«
w
ˆ
«
«ˆ« l l w
=========================
&
l
l «ˆ«
ˆ« l «ˆ« ˆ« œ»»» ˙»»»
l
thô

Em ôi anh mong

chôø Xuaân sang khoâng höõng

hôø

tình duyeân anh

£ Khi aùnh traêng eâm ñeàm trong saùng
# ˙ Œ œ w
««
«« « «« « « «
œ
»
«
œ
œ
Œ
»
»
»
»
«
«
»
ˆ
ˆ
ˆ« l
«
«
j
ˆ« l
ˆ« «j
»» l
»»
»
l »»
l «˙«
ˆ« «˙«
=========================
& »»

Anh

£
#
«
«
‰ « « «
«ˆ« œ»» «ˆ« ««ˆ« «« ««ˆ« ««j
««
««
w
ˆ« ««j
»
=========================
&
l
l
ˆ« l
˙«
ˆ« ˙«
_«j
«ˆ #_ˆ«j
« l
«ˆ _«j
Beân

em

söa

kheõ

tieáng

rung cung ñaøn

em ngaân hoaø tieáng

yeâu

maøng

vaøng

Say

Tình duyeân ñoâi

#
«« « « «« « « « œ»
«« «
«««˙ Œ Œ
J
J
œ
œ
»
»
«
j
j
j
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«
j
ˆ
w
»
»
»
«
«
«
«
«
ˆ
«
«
=========================
& ˆ«
»
» »
l
l

ˆ« j
ˆ« #ˆj
j
j
«ˆ
« l
ta

seõ

hoaø

seõ hoaø nhö

muoân

tieáng

haùt vôùi cung

ñaøn.

Tieáng seùt nôi vöôøn hoang
Quoác Huøng

4 « « « « « « « « « « «
« _««=l
«ˆ« «j
======================
& 4 __««j
ˆ« «ˆ« . «j
ˆ« l «j
ˆ« l _««j
ˆ« «j
ˆ« «j
ˆ« «j
ˆ« «ˆ« . «j
««ˆ __«j
«ˆ _««j
«ˆ _««j
«ˆ _««j
«ˆ _««j
«ˆ _«j
««ˆ j
«ˆ _««ˆ
Tìm veà dó

vaõng

luùc

xöa ta beân nhau

Böôùc chaân ta lang thang trong vöôøn

Ó
«« «« «« «« ««
««j
««ˆ« .
««j
««j
«««
«_«« _««« ««j
=========================
& _
l
ˆ
ˆ
ˆ
l
ˆ« =l
«
«
«
ˆ
j
ˆ
j
ˆ
j
ˆ
j
ˆ
.
«
«
«
«
«
_«˙
_j
«ˆ _j
«ˆ
hoang

Giôø

thì

ñaõ

bieát

traùi

tim

ñang

coâ

ñôn

Soáng

«« «« .
«« «« ««j
Jœ»»» =
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
j
ˆ
«
«
«
«
«
=========================
& _«j
ˆ
j
ˆ
j
l
l
«
«
l
«
«
«
«
__w
«ˆ _j
«ˆ _«j
«ˆ _j
«ˆ _j
«ˆ _j
«ˆ __«««ˆ
xa

vui nôi phöông

ta ñöôïc

Tìm

veà

nôi

ñaây

öôùc

«« «« «« «« ««
«« «« «
«« «« ««j
«
Ó
ˆ
j
ˆ
j
ˆ
j
ˆ
j
˙
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ« j
j
ˆ« #ˆ«j
«
« ««ˆ«
l j
ˆ« j
ˆ«
l «˙«
=========================
&
=l
£ ñau
«« «« . Jœ»
««j
««j
««j
««j
««˙«
««ˆ« ««ˆ« œ» œ»» œ»» œ»
«« «« ««j
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
«
ˆ
ˆ
j
ˆ
»
»» » » »» =l
«
«
«
=========================
& j
ˆ«
» l
l
«ˆ j
£

ta

beân

nhau

Giôø coøn trong

Goïi thaàm

boùng

ai

teân

ñang bô

em

trong

nieàm

caønh hoàng ñaõ

heùo

uùa

phai

««j
««j
««j
Jœ»»» »»»œ .
w
œ
J
œ
J
œ
J
»
»
»
«ˆ« ««˙«
ˆ
ˆ
«
«
»
»
»
=========================
&
»
=l
» l » ˆ« ««j
ll
ˆ« «j
Ngöôøi tình

ñi

maõi

nôi

ñaây

toâi

moät

mình

khi

xöa

toâi chuyeän

«« «« Jœ» Jœ» œ» . «« ˙»
«« «« Jœ» Jœ» œ» . Jœ»
««
««
Ó
J
œ
»
ˆ
j
ˆ
j
ˆ
j
ˆ
j
ˆ
j
ˆ« «« ««j
«
«
»
»
«
«
«
»
»
»» » »
»» » »
»» l »» j
=========================
&
l »»
l
ˆ
˙« =l
«
ˆ«
j
tìm veà dó

vaõng

moäng

Ngöôøi

nhung

nhôù

Ngöôøi laø côn

gioù

troø

«« «« Jœ» Jœ» œ» .
««
Jœ»»» Jœ»»» ««j
w
œ
J
œ
J
»
»

»
»
ˆ« Jœ»»» Jœ»»»=l
ˆ
j
ˆ
j
ˆ
j
«
»
»
«
«
»» » »
» »
l
l
=========================
&
laø

dòu

eâm

Nghe trong

vaõng ngaøn tieáng

ru

««j
œ»»»
«« ««
‰ Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» ««j
Ó =
ˆ
ˆ« Jœ»»» Jœ»»» l ˙»»»
«
=========================
&
ˆ« ˙«
j
l
l
xa

vôøi

Nghe nhö

coù tieáng ngöôøi

khoùc

than

«« « w
Jœ»»» Jœ»» œ»» ««j
‰ Jœ»»» J»»»œ Jœ»»» Jœ»»» ««j

œ
J
œ
J
œ
J
œ
J
»
»
»
»
œ
J
»
«
«
ˆ
ˆ
«
»
»
»
»
«
»
ˆ« «j
«j
» » » » » j
» l»
ˆ« ««˙ l
ˆ« l =”
=========================
&
Keâu than tieác nuoái

laøm traùi tim

ñau buoàn

Coù tieáng seùt traùi ngang nôi vöôøn hoang.

Tieáng thôøi gian.
thô : Daï Chung
nhaïc : Laâm Tuyeàn

### 3
«« ‰ Œ «
««
œ»»» Œ ‰ ««j
«
«
ˆ
4
«
«
«
«
ˆ«
«
======================
&
=l
l j
l ˙« .
__«««ˆ . _ˆ«j
_«j
ˆ«
« _««ˆ ˆ« l
###
«« « Œ ‰ ««
««˙« .
œ
»

«
Œ
«
»
«
«
«
j
ˆ« l
j
«
ˆ« l ˆ«
»
========================
&
=l l
_«j
_«««ˆ .
«ˆ ««ˆ ˆ« l
### Œ ‰ «« ««« «« œ» .
«« « «
«« .
«« . «« ««« ««ˆ«
«
ˆ
j
j
ˆ
ˆ
«
ˆ
»
«
«
j
ˆ« ˆ« =l
«ˆ« _ˆ««« l ˙«
========================
&
l »
l ˆ«
Mwa

rôi hiu

haét

ai

saàu

muøa

ñoâng

Khoâng gian

u

### œ .
«« « « «
««ˆ« .
««
«« ««« ««ˆ«
«« « «
»
«
«
j
ˆ
»
«
«
ˆ
.
.
j
j
˙
ˆ
ˆ
«
ˆ« _«ˆ« _«« =l
«
«
«
ˆ« _ˆ«« l
»
========================
&
l
l
_ˆ«
aùm

söông môø môø

buoâng

Xa trong ñeâm

vaéng

chuoâng buoàn buoàn

###
««ˆ« Œ ‰ «
««« «« œ»»» Œ ‰ ««j
ˆ
«
«
«
«
«
l
l
l
l
========================
&
ˆ
=
«
«
__««ˆ . _«j
_«j
ˆ« l
_««˙ .
_««˙ .
«ˆ _««ˆ
ngaân

Muøa

ñoâng xöa reùt

möôùt

beán soâng

ngöøng

### «
«« « Œ ‰ « «
œ»»»

«
Œ
«
«
«
«
«
j
ˆ« l «ˆ«
«
˙« .
nˆ«j
« l «˙« . =l
========================
&
l _««ˆ .
_«j
«ˆ «ˆ« «ˆ l
chaân

Chôø

ai trong teâ

taùi

laéng nghe

chuoâng

than

###
««
«« Œ ‰ «
«« «« œ»» Œ ‰ ««j
«
ˆ
«
«
========================
&
=l
l ˆ«
_«j
ˆ« l ˙« .
_«j
__«««ˆ .
«ˆ _««ˆ «ˆ l »
Thôøi

gian troâi tan

taùc

mang

theo

ngaøy

xuaân

˙»»»
### .
«« ««
œ»»» œ»»»
œ
»»»œ »»»œ »»»œ
J
»
«
«
œ
»
»
ˆ
«
«
»»
«j
»
» =l
========================
&
ˆ« ˆ«
l «ˆ« .
l
£
Möa

ñeâm nay khoùc

thaàm

Cuoäc ñôøi

ñaàm

aám

ñaõ

£ « « «
### œ Œ ‰ « ««
«
«
c
»
«j
»»
ˆ« l ˙« .
=========================
&
l ˙« .
“ { _«««ˆ ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« «ˆ« ««ˆ« .
l __w
l
theo

thôøi

gian

Ngoaøi kia

gioù

söông

môø

£
###
£« « «
«« «« ««ˆ« «««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« « l
«
=========================
&
l
l _w
l
«
_ˆ« ˆ«
__«j
__««ˆ _««ˆ __«««ˆ _«˙«
««ˆ _w

£
£ « « «
«« .
###
«
«
œ
»
«
ˆ« #ˆ««j l w
«
«
«
«
«« «ˆ «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« .
ˆ« ˆ« »»
=========================
&
l
l
l
«
«
_«ˆ
__w
Lìa caây laù

giang

hoà

Veà

ñaâu

veà

ñaâu

### « £« «« œ œ» œ
£« « «
«ˆ« «ˆ« ˆ« »»» »» »»» l
«
=========================
&
l
l _w
l
«
_w
__««ˆ _««ˆ __«««ˆ _«˙«
£
Ngaøy xuaân thoaùt

ñi

daàn

Loøng

ta

taùi

teâ

saàu

£
£ « « «
«« .
###
«
«
œ
»
«
ˆ« ««j l
«
«
«
«
«« « «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« .
ˆ« ˆ« »»
l
l
#ˆ«
=========================
&
ˆ
«
_«ˆ
__w
Ngöôøi cöôøi nhöng ta

vaãn khoùc

thaàm

Ñôøi chim baït

gioù

£
###
«« «« ««ˆ œ» œ»» œ»
«« £«« «« ««
w
=========================
&
l ˆ« ˆ« « »» » »» l _w
l ˆ« ˆ« ˆ« ˙«
l
£
Kìa

ai

thoaùng

daàm

Nhìn

hoà

laàu nguy nga öôùc

Ngöøng chaân

thaàm

döôùi

Bao nhieâu xuaân

möa

qua

£«
###
««˙«
«««˙
Œ
Œ
«
«
w
«
«ˆ« ˆ«
«ˆ«
=========================
&
l
l

Loøng khoâng

tình

yeâu..............(1949)

Tieáng thôøi gian.
««j
3 Ó ‰ ««j
«« ««j


«
«
«
«
ˆ«=l
ˆ
«
ˆ
«
«
4
«
«
«j
======================
&
ˆ« l _
l «ˆ« ˆ« .
l «˙«
«_««ˆ _««ˆ . «j
ˆ« l _««˙
Vuõ Thaønh An

Tieáng thôøi gian goõ nhòp
Coù ngaøy em cuõng veà

tieáng ñaøn rung
taám maøn nhung

ñôn
kheùp

ñieäu
laïi

Maét
Coõi

««
«« Œ
‰ ««j
««ˆ« . ««j
««ˆ« . ««j
Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»
˙
«
«
»
ˆ
ˆ
ˆ
˙
«
«
«
«
»
» l
=========================
& «ˆ«
l »
l «ˆ«
l
l ˆ« .
röng
vaãn

khoùc
theá


ñôøi

röng
thoâi

ngaén

ñi

thoâi

ñaõ lôõ ñaõ

lôõ

Naéng

vöøa

aám

toùc
vaãn

baïc ñaàu
chaäp chôøn

than
si

thu ngaén

Xin

van
meâ

thu

«« «
««
«« ««j
«« ‰
«« « ‰
««
œ»»» œ»» . ««j
«
.
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
«
ˆ
j
ˆ
j
ˆ
˙
«
«
«
«
j
ˆ« l «˙«
«j
»
=========================
&
l
l
ˆ« l ˆ« .
__««j
««ˆ l
thaùng ngaøy

thöùc traéng thöùc traéng

Töøng ñeâm

xum

vaày

moät

phuùt moät

phuùt

Ñôøi

«« œ» ««˙
«« « «« «
«« . #ˆ««j
«« ««˙« ‰ ««j
œ
J
»
«
ˆ
«
«
ˆ« l »» «
« »» j
l ˆ«
l
=========================
& _«ˆ« . «j
ˆ« «j
j
ˆ« l
ˆ« j
ˆ« l ˆ« «ˆ« .
giaêng

Mong tìm

tím

maây

queân

««
«« «
««


‰ ««j
«
˙
j
j
ˆ
ˆ« l
ˆ
«
«
«
«
«
«
«
«j
=========================
&
ˆ« l _««« _«ˆ« . «j
l «ˆ« «ˆ« .
l «˙«
l _«««˙
ˆ
«
_«ˆ
leân

taøn

naéng

ñoùa

phuø dung

rôùt

ruïng

Tieác

«« «« Œ ««
««
«« ˙»
««
««

Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»»
j
ˆ« l ˙«
j
ˆ
j
ˆ
«
«
«
«
=========================
& «ˆ« ˆ« .
l »»
l «ˆ« ˆ« .
l ˆ« .
l
töøng

laøn

gioù

döùt

ñi

khoâi

tieác

chim

ngaân

ñaõ heát ñaõ

heát

lôøi

töøng

Xin

chaám döùt chaám

quay

veà

choàng chaát choàng

chaát

«« ««ˆ «« . « «
«« ««j
««
œ»»» œ»» . ««j
«
ˆ
ˆ
«j
«
«
«
«
ˆ« l « ˆ«
ˆ« j
ˆ« l «˙«
«ˆ« l ˆ« . j
l ˙«
»
=========================
&
__««««ˆ l
haøi

Cuoäc

vui

xin

Cuoäc

«« œ» ««˙ ««˙ Œ
«« « «« « «« ««˙« ««ˆ« «« . #ˆ««j
œ
J
»
«
«
ˆ« l »» « l « ”
« »» j
l ˆ«
=========================
& _«ˆ« . «j
ˆ« «j
ˆ« l
ˆ« j
ˆ« l ˆ« «ˆ« . j
ñôøi

ñaâu gioáng ñaâu gioáng nhö saân

khaáu

Oaùn

thuø

cao.

Tieáng Xöa
Döông Thieäu Töôùc

«« ‰ œJ» « « « Œ « «« ‰ œJ» œ» œ»»»
Ó
Œ
c
«
»» «ˆ« ««ˆ« l «
»» » » l
«ˆ« “ { ˙«
«ˆ« l ˙«
======================
&
_«˙
Hoaøng hoân
hoân

laù reo beân theàm
gioù söông laïnh luøng

hoaøng hoân
hoaøng hoân

tôi bôøi laù
bao nieàm nhôù

«« «« ««« ««
˙»»»
««˙« ‰
Jœ»»
œ»»» .
œ
»
«
«
«
ˆ« ˆ«« ««ˆ «««
Œ
˙
»» l »»»
«_«ˆ« _«««ˆ ««ˆ l ««˙«
» l
«_«j
=========================
&
«ˆ=l
«ˆ
thu
nhung

söông môø
thieát tha

ngaäm nguøi xuaân xanh
ñang rung tieáng tô

baâng khuaâng
vaán
vöông

phím loan vöông
troâi theo maây

«« «««
««
«« .
‰ ««j
‰ Jœ»» œ»»» »»œ
«« «« «« «« ««
«
ˆ
«
«
ˆ
ˆ
˙
«
«
» l ˆ«
»
=========================
& _«˙«
l
ˆ« ˆ« _««ˆ _««ˆ «ˆ=l
j
tình
môø

Ñaâu boùng traêng xöa
Ñaâu khuùc coâ
lieâu

mô khuùc ngheâ thöôøng
duyeân daùng tieâu ñieàu

phai taøn moät thôøi lieät
dö aâm chìm theo gioøng

£«
«
«
œ
««
»
«« .
«
œ
»
»
‰ Jœ»»» œ»»» »»œ
˙»»»
œ
»
«
Jœ»»» » »» » ««ˆ «« ˆ««« ««« l «
ˆ
ˆ
«
«
l
=========================
&
=l
ˆ« ˆ« _««˙ .
oanh
Chaâu

xa ñöa gioù maây laïnh
traøn lan soùng vöông maïch

luøng
saàu

Chieàu
Ñaøn

thu
oâi

nhôù nhung vì
thieát tha vì

£
««
‰ Jœ»»» œ»»» œ»»
œ»»» »»»»œ œ»»» »»œ Jœ»»» ««ˆ« ««««ˆ ˆ««« ˆ«««« «
˙»»»
ˆ« =l
» »
=========================
&
l
l «˙« .
ñaâu
ñaâu

thaém ñoâi gioøng chaâu tieác thay taïi sao ñaønh
tieáng xöa traàm ngaâm laéng cung ñöôøng tô bao

lôõ

laøng
maøng

man
löu

««« ««« «« «««
«« ««ˆ «« « « «« «£ «« «
«« ««« «
«

«ˆ« «ˆ «ˆ «ˆ=l
«j
ˆ« « j
ˆ« «j
ˆ« «ˆ« ˆ«« «ˆ« «ˆ« l «˙«
ˆ« ˆ« «ˆ l «˙«
=========================
& j
maùc
luyeán

khoùi höông bay dòu
höông thu theâm dòu

daøng
daøng

Nhö toùc maây vöông
Ai coù hay
chaêng

daùng lieãu mô
say khuùc öu

2.
«« «« « «£ « « 1.
«« .
«
«
«
ˆ
«
«
«
Jœ»»»
«««ˆ «« ˆ««« «« ˆ«« l
« Œ«
«j
=========================
& ˆ«
ˆ« ««ˆ« _ˆ«««« _ˆ«««« «««ˆ l «ˆ« .
«ˆ ˆ«
_w l _«˙« «ˆ« ”{ _w=”
maøng cung ñaøn nhoû leä Taàm Döông
tö gioù söông chieàu theo buoàn mô

ai
ai

ñoù tri
ñoù tri

aâm bieát
aâm höõng

cuøng

Hoaøng....
...hôø

Tieán quaân ca.
%

nhaïc & lôøi : Vaên Cao

««
œ»»»
˙»»
‰ . «« ««j
Jœ»» Jœ»»
Jœ»» Jœ»»
b b 44 Ó
œ»» ˙»»
ˆ
»
«
ˆ
k
ˆ
j
»
» » =l
«
«
======================
&
“{ » »
» l
Ñoaøn quaân Vieät Nam
(Ñoaøn quaân Vieät) Nam

ñi
ñi

chung loøng cöùu
sao vaøng phaát

quoác
phôùi

Böôùc chaân
Daét gioáng

«« «
b ««
œ»»
œ»»
œ»»
Jœ»»» Jœ»»
««˙« .
œ
ˆ« «j
j
Jœ»» Jœ»»»
b
»
»»
ˆ«
ˆ« ««j
»
»
»
ˆ« ««j
=========================
&
»
» l
l
l
ˆ«
doàn
noøi

vang
queâ

treân ñöôøng gaäp gheành
höông qua nôi laàm

xa
than

Suùng ngoaøi
Ñöùng ñeàu

xa
leân

chen
goâng

xaùc
nuoát

thuø
hôøn

maùu chieán thaéng mang hoàn
Côø in
xaây ñôøi
Cuøng chung söùc phaán ñaáu

«« «
b ˙»»» .
Jœ»»»
œ»»»
Jœ»»» Jœ»»»
œ»»»
œ»»»
Jœ»»»
˙»»» .
b
ˆ
j
«
«
ˆ
j
«
=========================
&
l
l
l
nöôùc
môùi

khuùc
xích

quaân haønh
ta
ñaäp

ca
tan

Ñöôøng vinh
Töø bao

œ»»» .
œ»»»
Jœ»»»
˙»»»
œ»»» .
Jœ»»»
««ˆ« ««ˆ« ««j
b b œ»»»
œ»»
ˆ« Jœ»»» l
=========================
&
l
l »
quang
laâu

xaây
ta

quaân
caêm

Thaéng
Quyeát

gian
hy

lao
sinh

khoâng
khoâng

ngöøng
ngöøng

cuøng nhau laäp chieán
ñôøi
ta töôi thaém

œ»»» .
œ»»»
œ»»»
Jœ»»»
b ˙» .
Jœ»»
Jœ»»
œ»» .
˙»»»
Jœ»»»
b
»
»
»
»
=========================
&
»
l
l
l
khu
hôn


nhaân
nhaân

daân
daân

chieán
chieán

ñaáu
ñaáu

Tieán
Tieán

mau
mau

˙»»
˙»»
b œ»
˙
œ
»
»
»
«
b
œ
»
œ
»
»
»
»
«˙«
»»
»
»»
»»
l
l »
l
=========================
&
ra
ra

sa
sa

tröôøng
tröôøng

Tieán
Tieán

leân!
leân!

Cuøng
Cuøng

%

tieán
tieán

Jœ»»» Jœ» Jœ» « œ» ˙»
œ»»»
««
‰ . «« ««j
b b ˙»»»
˙»»
w
»
»
»
»
«
»
ˆ
«
»
ˆ
j
»
»
ˆ
k
ˆ« ”{
j
«
«
=========================
&
l
l »

1.

leân
leân

Nöôùc non Vieät Nam ta
Nöôùc non Vieät Nam ta

vöõng
beàn
vöõng...

Ñoaøn quaân Vieät...

2.

...beàn.

Tieán veà Saøi Goøn.

%
«« .
«« . «
24 ««
«
«
«
«
«
b
«
«
«
«
«
j
ˆ
ˆ«
«
«
«k
ˆ«
k
k
ˆ«
ˆ« j
======================
&
ˆ« l j.ˆ«
ˆ« =l
l j.ˆ«
k
_««ˆ
Nôi
Ta
Bao

thaønh
veà
ngaøy

Löu höõu Phöôùc

ñoâ
queâ
qua

trong aùnh
khi aùnh
tang toùc

ñieän
bình
khoå

quang
minh
ñaâu

tieáng naác
ñang heù
ñaõ bieán

tranh
queâ
daâng

naêm caùnh
khi luõ
tranh ñaáu

ngoaïi
ngoaïi
suïc


xaâm
soâi

reân xieát ñeâm
tôi
haáp hoái
daân phoá xuoáng

ngheïn
raïng
thaønh

«« « ‰ œ»» ««
Jœ»» .
Jœ»» . Kœ»» Jœ»»»
Kœ»» Jœ»»» .
Kœ»»
œ
b
K
»
»
ˆ
«
»
»
»
»
»
»
ˆ
«
l
l
l
l
=========================
&
»
«_j
«ˆ
caâu cöôøi
chaân trôøi
caêm hôøn

Khu nhaø
Ta veà
Caêm hôn

«« « ‰ «
«« . «
«« .
««
«
«
«
«
b
«
«
«
«
«
«
j
ˆ
ˆ
ˆ«
«
«
«
«
j
k
ˆ«
ˆ«
ˆ« j
=========================
&
ˆ« l j.ˆ«
ˆ« l
l ˆ« _««ˆ
l j.ˆ« k
k
k
nhaø
ñöôøng
reàn

ñaâu ñôùn laàm
nghe tieáng Meï
vang khaáp thaønh

ta
queâ
vang

than
ta
ñoâ

sao boùp
ñang khaéc
tieáng suùng

ngheït
khoaûi
dieät

ngaøy
bôøi
ñöôøng

Queâ
Treân
Bom

tim ngöôøi
mong chôø
quaân thuø

Saøi
Naøo
Ñoàng

Goøn
vöôït
baøo

ôi
leân
ôi

veà
Ta ñaõ
mau böôùc ñoaøn
Giaûi phoùng veà

Löôùt
Ñöùng
Tieán

qua
leân
leân

naéng
phoá
gieát

möa
phöôøng
giaëc

Suùng
Ñaùnh
Xieùt

bom nhòp
tan giaëc
theâm chaët

chaân
ngoaïi
voøng

keâu
ngoaïi
Saøi

goïi
thaønh
Goøn

tieán
tieán
ñaùnh

leân dieät
leân ñöôøng
tan taønh

quaân
no
giaëc

Saøi
coøn

Goøn
chôø

««
«« « ‰
««ˆ«
Jœ»»» . Kœ»»» œ»»» œ»»» Jœ»»
Jœ»»» . Kœ»»» Jœ»»» . ««k
b
ˆ
«
ˆ
ˆ
«
«
l
l
l
=========================
&
» l
_«j
«ˆ
ñaây
ta
quaân giaûi
ñaây tung

ñaõ
veà
phoùng thaønh
caùnh töï

œ»»»
«« .
œ»»»
œ»»»

œJ»»» .
˙»»»
J
K
Kœ»»» l
œ
œ
b
»
»
ˆ«
»
»
l
l
l
»
» j
=========================
&
ñaây
ñoâ
do

«« ‰
«« «
««
««j
««ˆ«
œ»»
˙»»
b
œ
»
.
ˆ
»
«
j
k
ˆ
ˆ
ˆ« l
»
»
«
«
l
l
l
=========================
&
»
_«j
«ˆ . k
ñi
xaâm
vaây

Queâ
ñöùng
Tieán

höông
leân
voâ

«« .
««
«« . ««
œ»
Jœ»»» ‰
œ»»»
Jœ»»»
««j.ˆ« ««k
b
j
k
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
ˆ« l
“{
l «ˆ
l »»
=========================
&
Tieán
Nöôùc

Myõ
aám
Myõ

veà
nhaø

ta
traän

queùt
cuoái

saïch
laø

giaëc
traän

veà

thaønh

««
««
««ˆ«
««ˆ«
«« . ««
b
«
«
«
˙
j
ˆ
«
«
=========================
&
ˆ« k
ˆ« l
l
l
l
j
«
«_j
«
_«ˆ .
«ˆ . _k
«ˆ
thuø
naøy

1.,3.,5.

höôùng
tieán

veà
veà

ñoàng
ñoàng

baèng
baèng

ta
giaûi...

tieán

% 6.
««
˙»»»
˙»
««
««
b ˙»»»
«
ˆ
«
=========================
&
”{
ˆ«
l
l l ˆ«
ˆ«
l »»

ñoâ

2.,4.
«

...phoùng thaønh

ñoâ

...phoùng

thaønh

ñoâ!

Tìm ñaâu cho thaáy.
#2 ‰ « « « « «
«« ««
«« «« «« ««ˆ« . ««
«
.
«
«
«
4
ˆ
«
«
«
ˆ
j
ˆ
j
ˆ« l
«
«
«
«
======================
&
ˆ« l
j
ˆ« l ˙« l j
ˆ« _««j
ˆ«=l
j
ˆ« “ {
ˆ« j
ˆ« j
_«j
«ˆ j
«ˆ j
Phaïm Ñaêng Khöông

Tìm ñaâu cho thaáy
(Tìm ñaâu cho) thaáy

moät con ñoø
moät tieáng gaø

ven
keâu

soâng
vang

Tìm
Tìm

ñaâu cho thaáy
ñaâu cho thaáy

boâng
raëng

«« œ .
# «
«« «« ˙»
«
««« ˆ««« «« «
«
»
ˆ
j
œ
J
«
«
»
«
«
«
«
ˆ
j
«
»
«
«
«
ˆ
ˆ
j
»
»
«ˆ«
«j
ˆ« «ˆ« «j
ˆ« «j
=========================
& j
ˆ« l _««˙ l _«j
l »
ˆ« l ˆ«j
ˆ«=l
« « « l » l » ˆ« j
«ˆ j
luùa vaøng treân
tre giaø beân

ñoàng
laøng

Tìm ñaâu cho thaáy
Tìm ñaâu cho thaáy

nuï
Meï

cöôøi em xöa
aáy
giaø queâ ta...

Taát

caû chæ

#
««« ««« «
Jœ»»» œ»»» Jœ»» ˙»»
«« «« ˙»»
«
«
œ
J
œ
J
«
»
»
«
«
»
«
»
» l »
ˆ« ”{ » l » j
ˆ« j
ˆ« ˆ« «ˆ l «ˆ« . _««=l
=========================
& «˙«
ˆ« j
l
l » _«j
j
«ˆ j
«ˆ
laø...

noãi

nhôù meânh

moâng

Tìm ñaâu cho... ...aáy

Ñaâu ñaâu cuõng

laø

töøng

#
«« «
««
«« «« «
««« «« ˙»
«« Œ »œ ««ˆ« «««ˆ« ««
«
ˆ
j
ˆ
j
«
ˆ
ˆ« « =

«
«
«
«
˙« l ˆ« “ { »»
ˆ« l »»
˙«
«j
«
«
ˆ« l
=========================
& _««j
l
l
l
l
ˆ
ˆ
«
«
«ˆ
lôøi chaøo xoùt

xa

Mai
Mai

ta
ta

veà
veà

thaêm laïi ñöôøng queâ
trong ngaøn tình thöông

Tìm laïi nuï
Beø baïn môøi

«« ««« «
# «« œ»
«« « «« ˙»
œ
.
»
œ
J
œ
J
œ
»
»
»

»
«
ˆ
œ
»
»
»
»
«
«
ˆ
ˆ
»
ˆ« «ˆ« j
ˆ« l »»
«
»
» » l »
» l
=========================
&
l »»
l ˙«
l j
=l
cöôøi trong
chaøo vui

maét em thô
thuù queâ höông

Mai ta
Mai ta

veà
veà...

beân ngöôøi ta

nhôù

# Jœ» ««
Jœ»» œ»»
«« ««j
««ˆ« .
««j
««j
««j
œ
J
˙
œ
»
»
»
Œ
»
»
»
«
ˆ
ˆ
»
ˆ
ˆ
«
«
«
«
»
»
» l »
ˆ« ˆ« =l
j
«j
ˆ« l
l
l » ”{
=========================
& »
Con ñöôøng ñôïi

chôø

töøng

böôùc chaân

em

qua

...theânh thang baøn chaân

# ˙»
««
«« Œ
««j
««j
««j
««j
Jœ»»» Jœ»»» ««
«« « «« ««j
»
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«
»
˙
«
ˆ« l
j
ˆ« _«j
j
=========================
&
l
l
l ˆ« =”
«ˆ l ˆ«
böôùc

Queâ

höông laø

nuï

cöôøi cho

ta

tieáng haùt moät

ñôøi.

Tìm laïi ngaøy xöa.
Leâ moäng Nguyeân

## 3 ‰
‰ ««j
««
«« «
«
4
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
j
j
======================
&
l
l
ˆ
ˆ« l __«««˙ . =l
«
«__«ˆj
«
«
«
ˆ
˙
.
«
«
_
_
_
«
«
«
j
j
_
ˆ
_
_
ˆ
«
« « _««ˆ «
Giôø tìm laïi

ngaøy

xöa

Boùng Cha

giaø

OÂi naêm taøn

qua

roài

## ‰
‰ «« « « « «
«« «
««˙« . =l
««j
«
«
j
ˆ
========================
&
«
l
l
l
«
«
«
«
«
«
ˆ« _j
j
ˆ« _««ˆ
_
ˆ
_
__j
_
_
_
« _j
««ˆ
««ˆ __j
««ˆ
«««ˆ _j
__«««˙ .
Nöôùc maét khoâng

nguoâi

saàu

ñaâu

##
««ˆ« «« «
««
Œ
«
«
ˆ« «j
j
«˙«
========================
&
l «ˆ«
ˆ« l ««˙«
ˆ«
l __«««˙ .
=l
«
Mòt

muøng quaù

phöông

trôøi

xa

vôøi

## Œ
««
««
««ˆ«
«_«j
«_««
«_«« _««« .
========================
&
l
l
l
=l
˙
˙« .
«
«ˆ
__««˙
__««ˆ _«ˆ
Ñöôøng

veà

queâ

tìm

Cha

nôi

moâ

## Œ « «
««
««
«
«
«
«
«
ˆ
«
«
========================
&
ˆ« l ˙«
=l
l ˙«
l ˙« .
__«««ˆ
__«««ˆ
Nöôùc

non

ngôø

ñaâu

bieät

caùch

Chia

ly

vónh

bieät

hoàn

Cha

## Œ
««ˆ« «« l ««
««˙« .
«««
========================
&
=l
l _«««
l
_ˆ«
__««««ˆ
_
_«˙
_«ˆ
__«˙«
## ‰
‰ ««j
«« « ««
«_«« _««« _«««
«_«« l ««˙« .
ˆ
«
l
ˆ« «j
ˆ« l _««« .
j
========================
&
=l
ˆ
«
j
j
j
_«ˆ _«ˆ __««ˆ
_«ˆ
_«˙
Giôø

tìm

laïi

ngaøy

ai

coøn

xöa

Xoùt

xa thay tieáng

loøng

## ‰
‰ «« « « « « «
«« « «
«
«
========================
&
ˆ« _«j
j
l
l
«
«
j
ˆ« _«j
«
ˆ __«««ˆj __«««j __«««ˆj l «˙« . =”
__««ˆj __«« .
«ˆ _«ˆ
«
_«˙
_«ˆ
Muoân naêm

haän

OÂi xuaân taøn

ñaâu.

Tìm nhau.

%
Phaïm Duy
œ
œ
»
»
b4 Ó
Œ «««« ««ˆ« l «« «« «« «« ««ˆ« »»œ »»» l œ»»» œ»»»» œ»» œ»»»» »» ‰ «« ”
b
4
=====================
&
» » » »
j
ˆ«
ˆ« =
_«ˆ« ˆ« __««ˆ« «ˆ
Tìm
Tìm

b «« «« «« « ««
««ˆ« ««ˆ« «««ˆ Jœ»» ««ˆ« ««j
œ»»» œ»»» »»»œ Jœ»»» œ»»» Jœ»»» œ»»» »»»œ
b
«
«
ˆ
ˆ
ˆ
«
ˆ
ˆ
«
«
«
«
=========================
&
=l
»
l
ˆ« l
j
_«j
«ˆ
nhau trong hoa nôû
nhau trong bom löûa

Tìm nhau trong côn gioù
Tìm nhau trong möa baõo

luõ..
maùu..

Tìm nhau khi naéng ñoå
Tìm nhau trong thoáng khoå

Tìm nhau trong ñeâm khoâ hay möa
Tìm nhau treân kinh ñoâ(xaây)treân xöông

b œ»»» »»œ »»˙
««ˆ« «
‰ ««j
œ»»» œ»»» »»»œ ««j
œ»»» ««j
œ»» œ»»» œ»»» ««j
b
»
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«j
l
l »
=========================
&
ˆ«=l
Tìm nhau khi traêng
Tìm nghe caâu than

toû
thôû

Tìm
Tìm

b «« «« «« «
««˙«
‰ « ««ˆ« ««ˆ« «««ˆ « ««ˆ« «
Œ
b
«
«
«
«
ˆ
«
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«j
«j
«
=========================
&
ˆ« l
ˆ«=l
_««ˆ ˆ« __ˆ««« ˆ« l
_«j
«ˆ
nhau nhö chim
nhau nhö thieáu

moäng tìm ngöôøi mô
phuï
tìm moä
bia

Tìm trong caâu thô
Tìm ñaâu moâi em

coå
ñoû

Tìm
Tìm

»œ»œ» »»œ ˙»
««
œ»»»
œ
»
œ
»
œ
œ
œ
»
œ

»
»
b b ««ˆ« ««ˆ« «««ˆ Jœ»» ««ˆ« ««j
»
»
»
»
»
»
»
»
»
j
»
ˆ« l »
ˆ« l
» » »»
=========================
&
=
»
l
qua tranh Toá nöõ
ñaâu maây trong maét

Tìm
Tìm

treân moâi ñöông ca
cho ra maùi toùc

saâu trong muoân thuôû
xem trong kinh söû

Tìm sau löng boán muøa
Tìm töông lai saùng toû

caâu thöông nhôù
ngaây thô
ñoù

Tìm
Tìm

b œ»» œ»» »»œ «« œ»» «« œ» œ» »œ «« ««ˆ « «« «« «« « « « «
b
ˆ« » j
ˆ« l »» »» »» j
ˆ« « «j
» » » j
=========================
&
ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« _«««ˆ ««ˆ __ˆ«««« ˆ««=l
Tìm nhau nhö Thieân coå tìm ngaøn
Tìm nhau khi Nhaân loaïi ñöôïc truøng

«« # œ» œ» œ» ««« ˆ««« ««« ««« «« .
«« œ»
b ««
‰ Jœ»»

Œ
b
«
»
»
ˆ
«
j
j
»
˙
ˆ
«
ˆ
ˆ« »»
ˆ
«
«
«
«ˆ« l
ll » » »
» =l
=========================
&
thu...
tu...

Gaëp
Gaëp

nhau trong hôi thôû cuûa cuoäc ñôøi
nhau trong vinh döï cuûa ñôøi Ngöôøi

Ngöôøi ôi
Ngöôøi ôi

Gaëp
Gaëp

«« «««ˆ «« «««
# œ»
»
˙
»
œ
œ
»
«
»
œ
œ
œ
œ
»
»
»
»
œ
œ
»

œ
»
Œ
»
»»
«j
» »» »» »» »» »» l »»
ˆ« l »» »» »» «ˆ«
ˆ«« ˆ«=l
=========================
&

%
# œ « «
«
«
«
«
‰ « «ˆ« «ˆ« ««ˆ «« « « « «˙«
Œ ‰ ««=”
«j
=========================
& »»» «ˆ« bˆ««« ««ˆ«
«_«ˆ ««ˆ __««« ««ˆ l
j
ˆ« l
ˆ«
«ˆ
nhau haõy neùp hôi im trong höông
nhau döôùi Ñöùc tin bao la phôi

aùi
giôùi

ôi
ôi

Ngöôøi
Ngöôøi

Gaëp
Gaëp

môùi
phôùi

nhau trong kinh
nhau ñoâi taâm

Gaëp nhau trong nhaân tình ñaày Baùc
Gaëp nhau trong cô khoå cuûa Theá

caàu
hoàn

moät hoài chuoâng..
ñöôïc nghæ
ngôi...

(1957)

Toâi coøn yeâu toâi cöù yeâu.
£
£« £
£«
£
bb 4 Ó Œ « «£ « «« ««£«« « ««« ««« ««ˆ« «« ˆ«« ««ˆˆ
«
œ
»
««
«
«
Œ
»
«
«
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
» «ˆ« «« “ { «˙« .
««ˆ «ˆ l «˙«
««ˆ ˆ«««« l
«_«« _««ˆ« ˆ«« l «ˆ« _ˆ««« ˆ«« ˆ« ˆ« ««ˆ ˆ« l
=======================
& 4
_ˆ«
_«ˆ
Phaïm Duy

Toâi coøn yeâu
...toâi

Toâi cöù yeâu
Ñaõ cheát roài

Toâi coøn
Cho duø

£ «
£ «
«
«
«
£‰ nœ»» »œ
bb «« .
«
«
«
«
«
‰ ˆ«« ˆ« «˙«
« «ˆ« ««ˆ »»»œ »»»œ »»»œ #œ»»» œ»»»
Œ
ˆ
»» l
˙
«
» =
l
l £
=========================
&
£
yeâu
ai

Toâi cöù
Ñaõ gieát

yeâu
toâi

Toâi coøn yeâu maõi maõi maõi maõi...
Cho duø söông traéng vaãn chaát nuùi...

Toâi coøn
Cho duø

£
£
bb œ»» . ««ˆ« ««« «« ˆ««« ««« «««ˆ 1.« « « «£ « « Œ £‰ « £« 2.« œ» ˆ««« ««« ˆ«««
«ˆ l «˙« «ˆ« ««ˆ _«« ««« l «˙«
ˆ« l w =l
» «ˆ ˆ«
«ˆ« _ˆ««« ”{ «˙« »»
=========================
&
ˆ« _ˆ
yeâu ñôøi Toâi coøn yeâungöôøi Toâi
soâng ngoøi Vaãn hoen maùu

coøn yeâu toâi...

Cho duø...
..ngöôøi Oaùn thuø vaãn

£«
£«
£‰ «« £ «« ««
««
bb «« .
«
«
.
«
«
Œ
Œ
œ
»
«
«
«
«
«
«
«
j
˙«
ˆ« «ˆ« . «« l «˙«
««ˆ l
ˆ« ««ˆ l ˙«
«ˆ «ˆ« ˆ« l »»
=========================
&
_j
__««««ˆ _««ˆ« =
«ˆ
Vaâng
Toâi coøn yeâu
Toâi coøn leõo ñeõo £mang nhieàu moäng ngheøo Ñöôøng veà coõ£i
£
««ˆ« «««
««« ««« «« «« «
£
b
««« ««« «« ««
.
˙

»
ˆ
b
«
w l »»
««ˆ« . «« «« « «« ˆ«« ˆ« l ˆ« . ««ˆ« ««« «« ˆ««« ˆ«« l ˆ« . «j
ˆ« ««ˆ« . ««j
=========================
&
=««ˆ l
ˆ« l
_ˆ« __««ˆ __«««ˆ _ˆ«
_«ˆ _«ˆ
tieân xa vôøi..Nhaï
i caùnh vaøng taû tôi... Vaâng Toâ
icoøn
£« c trôøi ñöùt giaây tô roài Thaàn ñoànggaãy ñoâ
£
£
««« ««« ««
«««ˆ «« «««ˆ œ» . Jœ œ» .
««« ««« «« ««
b ˙»»
«
ˆ«
»
»
b
J
Œ
œ
Œ
«
«
»
»
«
«
ˆ« l » »» »
»» l ˙«
«_««ˆ «ˆ« «ˆ l ˆ« . «ˆ« _ˆ««« _««ˆ ««ˆ« ˆ«« =
»
=========================
&
l
«
yeâu
Ven bôø suoáivaéng laïnh leõo tieâu ñieàu
Doøng leä heát vôi
laïi ñaày Ngaäp luït theá
£ «
»
.
£
«
«
£
«
œ
bb œ» . «« «« «
˙
œ
»
»
»
J
œ


»
Œ «« «« ««
»» «ˆ« . «j
ˆ« ««ˆ ««ˆ œ»» »»»œ »»» l »»
ˆ« l »»
ˆ«« l
»»
=========================
&
ˆ««« =
ˆ« _ˆ«« “ { ˙« .
£
gian ñeâm ngaøy Chaäp chôøn boùng ma keâu baày cuoàng quay
Toâi coøn yeâu
Toâi cöù
ôi
Toâi coá
£«
£ «
£
«
«
«
b « Œ ‰ «« « ««
««ˆ« ˆ«« «« Œ ˆ«« «« ««ˆ
œ»»» œ»»» œ»»» #œ»» œ»» £‰ nœ»» œ»»

b
.
«
«
˙
˙
ˆ
«
» =
ˆ« ˆ«« l «
=========================
& «˙«
l «
l £ » »
» l
£
yeâu
nuoâi

Toâi coøn yeâu
Chôø ngaøy mai

Toâi cöù yeâu
Seõ thoaùt thai

oan
ñeâm

roài Cho tình ra ñôøi
daøi Bayveà coõi

daøi...

Cho haøo quang chieáukhaép theá giôùi Cho giaûi
Xin thaønh côn gioù môùi chôùi vôùi Trong nhieàu

£«
2.
«
«
£
bb œ»» . ««ˆ« ««« «« ««ˆ «««£ ˆ««« 1.
£
£
«
««« ˆ«« w

Œ
œ
ˆ
«
»
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
»
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
»
=========================
&
l «˙« «ˆ« ˆ«« _««ˆ« _««ˆ l «˙«
l =l
ˆ«« _««ˆ« ”{ «˙« »
Cho ngöôøi leân ngoâi

Ôi tình..
...ñôøi Beân ngöôøi yeâu ngöôøi.(1964)

Traû laïi em yeâu.
Phaïm Duy

3
««
««
««
‰ «« ««« ««ˆ«
b
«
4
«
«
«
«
ˆ
j
ˆ
.
ˆ
j
«
«
«
======================
&
ll
ˆ« _«ˆ« =l
j
__««ˆ« _ˆ««
_«ˆ« __««ˆ« l _««ˆ
Traû laïi

em

yeâu

khung trôøi

ñaïi

hoïc

Con

ñöôøng Duy

««« ««
««« ««
«« .
«« «« ««
«

.
«
b
œ
œ
J
«
ˆ
«
»
»
ˆ«
»» «ˆ« ˆ« =l
ˆ« «ˆ« ˆ« l ˆ«
j
«j
=========================
&
l »»
ˆ« «ˆ«
Taân

caây

daøi boùng

maùt

Buoåi chieàu khuoân vieân

maây

trôøi xanh

œ»»
‰ ««j
‰ « ««« ««
b
«« « ««
ˆ« ««ˆ« ««««ˆ l «« .
«
»
=========================
&
«
l
ˆ« _«ˆ _ˆ««
j
_«ˆ
__«j
__«««ˆ
««ˆ _««ˆ ˆ«=l
ngaùt

Veát chaân treân

ñöôøng

vaãn chöa phai

nhaït

Traû

laïi

em

«« «« ««
«« .
««« ««

«
««ˆ« .
««j
b
«
ˆ« «ˆ« ˆ« =l
j
ˆ
«
«
«
«
ˆ« _««ˆ _«« l _«ˆ«
ˆ« l
=========================
&
ˆ
j
«
«
_
ˆ
«
_ˆ«
yeâu

khung trôøi

muøa

haï

Vaøi gioït möa

sa

Ngoïn ñeøn

hiu

hiu

noãi

loøng

hoân meàm treân

maù

Toùc

em

thôm

ñi

veà

«
««« ««
«« « «
‰ « ««««ˆ« ««ˆ
.»»
œ
.
»
b ««ˆ«
œ
œ
J
ˆ
«
»
ˆ« «ˆ« ˆ««« =l
j
«
»
»» ˆ«
«j
=========================
&
l »
l »
ˆ«
xaù

««« ˆ«««
«
«
«
«
»
œ

œ
J
œ
»
œ
.
«
»
»
«
b
œ
J
»
»
«
ˆ« ˆ«
j
«
»» » »» l l »»
»» ˆ« ˆ«« l ˆ««
=========================
&
=l
_««ˆ .
noàng

daùng

em

hieàn

hoøa

queâ

höông

Anh

seõ

ra

mieàn caùt

œ»»»
«« ««« ˆ«««
‰ Jœ»» œ»»» »»œ

œ»»»
‰ ««j
b
œ
»
ˆ« œ»»» œ»» =l
ˆ
j
«
ˆ
«
» l »
l
=========================
&
»
noùng

Nôi

coù

mòt

muø thuoác

suùng

Anh

seõ

ra

««
«« ««
«« ««ˆ« «««
«« .
«« ««

«
««j
b
œ
»
ˆ
.
ˆ
«
«
«
»
ˆ
j
«
ˆ
ˆ
«
«
«
ˆ« ˆ«
=========================
&
l »
l
ˆ« ˆ« ˆ«« =l
j
ñi

veà

mieàn meânh

moâng

Côn gioù cao

nguyeân

töøng

ñeâm

laïnh

«« ««
œ»»»
«
»
œ

œ
J
»
œ
œ
.
«
«
ˆ
‰ Jœ»» œ»»» »»œ
»
»
«
b «
»
»
ˆ
j
«
ˆ
»
»
«
»
»
»
»
» =l
========================
&
»
l
l
_««ˆ
luøng

Anh seõ

ra

ñi

naëng haønh

trang

ñoù

Ñem moái thöông

yeâu

Ñem daáu chaân

«« ««ˆ« «««
««
««« ««
«« ««« ˆ«««
œ

»
«
b œ»» .
ˆ
j
«
ˆ
ˆ
.
»
«
«
«
ˆ« ˆ«
j
ˆ« «ˆ« ˆ« =l
j
=========================
&
»
l »
l
soi

tuoåi

ñôøi

ngaây

thô

ra

ñi

vaøo

nieàm thöông

«« «««
«« ‰
««ˆ« «««
«
«««ˆ .
««« ««

b
œ
»
«
«
ˆ
«
»
«
ˆ
j
ˆ
«
«
«ˆ
ˆ
«
ˆ
«
=========================
&
»
l
l
_«j
__««j
«ˆ
ˆ« _««ˆ =l l
nhôù

Anh

seõ

chaúng

mong ngaøy

veà

Traû

laïi

em

«« .
«« ««« ««
««
««
«

b ««ˆ« .
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ« ˆ« «ˆ =l
j
«j
««ˆ« ˆ« l «
ˆ« _««ˆ _«« l _««ˆ
j
ˆ
=========================
&
«
_
_ˆ«
yeâu

con ñöôøng hoïc

troø

Nhöõng

ngaøy thuû

ñoâ

öông

heïn

hoø

ñaây

ñoù

Traû

laïi

em

baïn

beø

töng böøng phoá

««« ««
‰ « «««« ««ˆ«

œ»»»
‰ ««j
««ˆ« «««
œ
œ
J
ˆ
b ««ˆ«
«
»
»
ˆ
«
«
»
«
ˆ
«
ˆ
«j
»
»
l
l
=========================
&
ˆ«
ˆ«=l
xsa

Chuû nhaät

uyeân

Uoáng ly chanh

### ««
«« « «
««« ««
«« « «

b «
«
ˆ
ˆ
.
ˆ« «ˆ« ««=l
j
«
«
«ˆ«
ˆ« _««ˆ _ˆ««« l __«««ˆ
j
l
l
=========================
&
«
_«ˆ« .
#
_
ˆ
j
_«ˆ
«
«
ñöôøng

uoáng moâi

em

ngoït

yeâu

moái tình vôøi

««« ««
### «
««« ««
œ»»»
«

.
œ»»»
‰ ««j
œ
œ
J
ˆ
«
»
»
«
«
ˆ
«
ˆ
»
œ
ˆ
j
«
»
»
«
«
»
ˆ
«
» =l
=========================
&
ˆ«
ˆ«
»
l »
l
vôïi

Ngoâi tröôøng thaân

yeâu

bao

tôùi

cuõ

môùi

Ñöôøng buoàn anh

vôøi

noãi ñau coøn

### œ» .
œ»»
««ˆ« «««
Jœ»»» œ» œ»»»

œ
J
‰ « « «
»
»
»
»
»
» » l
»
ˆ« l ««ˆ«
«j
=========================
&
ˆ« _««ˆ __ˆ«««=l
ñi

giôø

cho

Noãi ñau cao

###
««« «« ««
««« «« ««
««ˆ«
˙»»» .
œ
œ»»»
»
ˆ
ˆ
.
ˆ
˙
.
«
«
«
«
»
«
«
«
«
«
=========================
&
»
=”
«
ˆ
l
«
ˆ
l
l
l
__«««ˆ . _«j
_«j
«ˆ
«ˆ
daøi

Traû laïi em

yeâu

Traû laïi em

yeâu

Maây

trôøi

xanh

ngaùt.

Traû laïi tuoåi treû.
Phaïm Duy

24
«« « « « ««
«« ‰ œJ»»
««
b
«
«
ˆ
j
ˆ
j
ˆ
j
»
ˆ« =l
j
«
«
«
«
«
======================
&
l
ˆ« l
ˆ«
_«j
_«k
«ˆ j
«ˆ _«k
«ˆ j
Traû
Traû
Traû
Traû

laïi
laïi
laïi
laïi

toâi
toâi
toâi
toâi

laø
laø
laø
laø

tuoåi
tuoåi
tuoåi
tuoåi

treû meânh
treû say
treû bao
treû hoâm

moâng
meâ
dung
nay

mình
mình
mình
mình

Chuùng
Chuùng
Chuùng
Chuùng

«« «
««k
««k
««j
«« ‰ ««j
Jœ»»
Jœ»» ‰ œJ»» Jœ»»
œ
K
œ
J
œ
J

»
»
»
b ««j
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
»
«
«
«
»
»
«
«
ˆ
ˆ
k
»
«
«
ˆ
j
ˆ
j
»
»
»
» » =l
«
«
l
l
l »
=========================
&
nhö
yeâu
nhö
nhö

löùa
seõ
gioù
ñoùa

reo
treân ruoäng ñoàng
yeâu thöông traøn
treà
khôi
tôùi mòt
muøng
sen trong buøn
laày

Duø möa tuoân
Caøng yeâu thöông
Duø non soâng
Vieät Nam ñaây

cuoán
thieáu
noùng
roái

Boâng luùa
Yeâu raát
Ai chaùn
Nhöng vaãn

suùng tôùi
beù
taám
tieáng xaáu
tieáng noùi

Boâng luùa
Cho ñeán
Tha thöù
Keâu gioáng

duø baõo
caøng thaáy
caøng chaùy
ñaày raéc

««
«« ‰ « ««
«« ‰ « ««j
«« ««j
««j
«« «« ««j

b ««j
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
ˆ
j
ˆ
j
ˆ
j
ˆ
j
ˆ« ˆ«=l
j
« l «
ˆ« k
ˆ« k
ˆ«
«j
«j
=========================
&
l
ˆ« « l «
ˆ«
vaøng cuoàn cuoän gioù vöôn
nhieàu chaúng caàn laáy bao
chöôøng vaø ngöôøi coù khinh
coøn nhieàu hình daùng vui

leân
nhieâu
nhau
töôi

Duø
Tình
Duø
Vieät

bom
ta
ai
Nam

rôi
ñi
gieo
ôi

duø
töø
ñieàu
coøn

«« «
«« ‰ « «
«« « « « ««
b
«
«
«
«
ˆ
j
«
ˆ
j
ˆ
j
ˆ« _«k
ˆ« =l
«
«
«
«
«
«
=========================
&
l
ˆ« k
j
ˆ« k
ˆ«
ˆ« l j
ˆ« j
_«j
«ˆ j
«ˆ _«k
«ˆ «j
ngôøi
ngaøy
nhieàu
noøi

vöôït
naøo
ñeå
ñaët

löûa
taän
loøng
toå

khoùi
theá
deã
quoác

leân
chöa
tin
treân

ngoâi
queân
yeâu
vai

Traû
Traû
Traû
Traû

laïi
laïi
laïi
laïi

toâi
toâi
toâi
toâi

laø
laø
laø
laø

tuoåi
tuoåi
tuoåi
thaàn

treû
treû
löôïng
töôïng

yeân
nhö
bao
toâi

«« «
««
««k
««k
«« ‰ œJ»»
««
««
«« Œ
œ
K
»
b
ˆ
ˆ
»
«
«
«
ˆ
j
ˆ
k
«
«
ˆ
j
»
ˆ
j
»
ˆ
j
˙
«
«
«
«
=========================
&
l
l
l ˆ« =”
vui
ñieân
la
ñaây

Daãu raèng
Soáng vaø
Chuùn mình
Chuùng mình

ñang
xin
xa
xin

chieán
cheát
bieát
khaéc

tranh
cho
xa
saâu

hay hoøa
caâu theà
caâu haän
trong daï

roài.
nguyeàn.
thuø.
naøy.

TrÓng cÖm
Dân ca Quan H† B¡c Ninh

& 42 Œ

‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œœ
œ
œ
6
œ œ ≈ œ≈œ œ œ ‰
œ œ ≈ œœ œ œ œ œ ‰
œ œ ≈œ≈ œ œ
& œ œ
œ
œ œ œœ œ œ
œ
œ œ œ
œ œ
œ œ
œ œ .
œ œ œ œ

& œ œ œ
12

b¢ng có cái trÓng

16

& œ

bông.

M¶t

œ

21

l¶i

œ

Çàn tang tình con

& œ. œ œ œ œ œ
l¶i

sông

Ó mÃy

bày tang tình con

& œ
34

tìm

38

&

œ

œ

em

œ

œ

nh§ thÜÖng

œ

n® khách

‰ œ œ

œ. œ œ. œ

dim.

œ

nhŒn ô

œ

ai.

ô

‰ œ œ

ô

Duyên

œ œ œ œ œ œ
tang

œ

tìm em

œ œ œ

œ

œ

sít Ó mÃy

œ

ai.

œ œ œ œ œ œ œ

mÃy giæng

œ. œ

n® khách

œ

bÒng.

Ti‰ng Hát Quê HÜÖng
http://www.tienghatquehuong.com

tÖ,

giæng

œ œ œ œ
tang

j
œ
œ

ñôi con

œ

‰ œJ

dim.

M¶t

tÖ Ó mÃy Çi

œ

bÒng

œ
œ

l¶i

œ œ œ œ œ

lim

œ œ œ ‰ œ
J

œ. œ

‰ œ œ

œ

nh§ thÜÖng

m¡t Ó mÃy

œ œ œ

bông Ó mÃy bông mà nên

œ

œ œ

ñôi con

Ó

œ. œ

œ œ œ

M¶t Çàn tang tình con

Çi

œ

lim

œ œ œ œ
& œ.

sít.

Ó mÃy

& œ œ œ œ œ œ œ
29

œ ‰ œ
J

œ œ œ œ œ œ

25

m¡t

œ œ œ

cÖm khen ai khéo v‡ Ó mÃy bông mà nên

œ. œ œ

‰ œJ

œ œ œ

Tình

œ œ

Duyên

Œ