You are on page 1of 8

Qua cÀu gío bay

& 42 Œ
& œ
6

r¢ng
r¢ng
r¢ng

‰ œJ

Yêu
Yêu
Yêu

œ œ œ
cha dÓi
cha dÓi
cha dÓi

œ.
nhau
nhau
nhau

œ œ œ œ œ œ œ
c«i
c«i
c«i

áo ôi
nón ôi
nhÅn ôi

Dân ca Quan H† B¡c Ninh

œ

à cho
à cho
a cho

œ œ œ

nhau,
nhau,
nhau,nhà
nhà
nhà

j
œ
œ œ œ œœ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ


mË,

a
a
a

a.
a
a

R¢ng
R¢ng
R¢ng

a
a
a

Ói
Ói
ôi

a
a
a

qua
qua
qua

œ
J

œ.

cÀu.
cÀu.
cÀu.

dÓi
dÓi
dÓi

‰ œj

r¢ng
R¢ng
R¢ng

& œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ
11

a Ói
a Ói
a ôi

a
a
a

qua
qua
qua

cÀu,
cÀu,
cÀu,

tình tình tình
tình tình tình
tình tình tình

gío
gío
Çánh

& ˙
16

bay.
bay.
rÖi.

Ti‰ng Hát Quê HÜÖng
http://www.tienghatquehuong.com

bay.
bay.
rÖi.

Tình tình tình
Tình tình tình
Tình tình tình

gío
gío
Çánh

Quaùn Theá AÂm.
£
2 Œ ‰ «« « ««« «««ˆ ««« œ» .
««j
««
«« ««« «« ««ˆ« .
»
ˆ
«
4
ˆ
«
j
ˆ
ˆ
«
«
«
l l ˆ«
l »
l ˆ« _««ˆ ˆ« l
j
ˆ« =l
======================
&
Tueä Khoâng & Phaïm Duy

baø

Meï ñi tìm con

luõng

coû

hoang

ngaùt

Nuoâi

Coù

treân

ñænh

ñoài lan traéng

Coù

«« «««
£ « «
Jœ»»»
«
«« .
««
«
«
«
«
«
ˆ
«
«
ˆ
«
ˆ
«
j
«
«
«
«
.
«
«
=========================
& __««ˆ _ˆ«« ˆ« _ˆ«« l ˆ«
=l
l ˆ«
l ˙«
l ˆ«
«
baø
Meï ñi tìm
vaøng
Coù
con
trong
ñoäng hang lan
£ «
«
«
.
œ
»
«
«
œ
»
»
«
œ»» .
œ
œ
J
»
««ˆ« »»œ œ»»» œ»»
«
»»
««ˆ ˆ« ˆ«««
J
œ
»
»
»
»
«
«
»
»
»
»
ˆ
»
«

«
» » » l
» l
=========================
&
=l
l
l
£
tím
Coù
baø
Meï ñi tìm
baø
Meï ñi tìm
con
beân
bôø
soâng lam
£ «
«
«
«
«
«««
«
«
#œ»» .
.
««
«j
»»» œ»»»
˙»»
ˆ
«
œ
œ
œ
«
»
»
«
ˆ
«
ˆ
«
»
»
ˆ
j
ˆ
«
»
l
l »
l »
l ˆ«
=========================
& »
=l
con

trong thung

Treân

ñænh muøa Xuaân Meï

£ « «
««j
«

«
«
«
«
««
«
«
œ
»
«
.
«
«
ˆ« l «ˆ« _«« «ˆ« l ˆ«
«j
«_«« _«« ««ˆ _««« l «ˆ« .
ˆ
=========================
& »
l
j
ˆ«=l
«
«ˆ
«ˆ
«ˆ
_«ˆ
laù
Trong
muøa
Haï beân bôø lau
caû
röøng hoa
ta
thöông
Meï
£
œ»»» œ»»
œ»»
œ»»» œ»»
Jœ»»»
««ˆ« ˆ««« «««ˆ« «««« ««
««ˆ«
«« .
»
œ
» =l
»
»
» » » l
=========================
&
ˆ« l «˙
l «ˆ
l
£
raàu
Thu
buïi caây nhôù maây
yeâu tieáng ve raàu
veà
naèm trong
£
««« «« «««
««
œ»»» .
«
Jœ»»»
««ˆ« .

.
»
œ
»
ˆ
œ
»
œ
«
J
œ
»
»
»
ˆ
«
«
ˆ« =l
j
ˆ
«
»» »» l »
»» l #ˆ«
=========================
&
l
l »»
trôøi

xanh

moät ñaøn chim moà coâi

khi

Ñoâng tuyeát

laïnh

««j
.
««« ««
˙»»»
œ
»
ˆ« l ««ˆ« «««ˆ ««ˆ« l _««
»
«
«
l »
l
=========================
&
__«««ˆ _««ˆ ˆ«=l
_«j
«ˆ
_««ˆ .
muøa hoa ñua
nôû
boán
muøa
Meï lang
Boán
rôi
«« .
«« .
««
««ˆ« ««« ««ˆ«
««« ««
«
«
«
»Jœ»» =l
«
«
j
ˆ
ˆ
«
«
«
l
l ˆ«
=========================
& #ˆ« .
j
ˆ« l #ˆ« ˆ« ˆ« l
ˆ««
««« ««ˆ«
«« «« ««
««
««ˆ« ˆ«««« ««ˆ«

.
»
J
œ
J
œ
œ
»
»
»
»
«
»» l » #ˆ«
»» l ˆ« ˆ««« ˆ«=l
=========================
&
l #ˆ« .
l »»
thang

con

leä

Tìm

con

ñaõ

caïn

ñoâi

maét

thöông

con

loaø

goïi

loøng vaéng

con

hoang

lôøi

ñaõ

Nhôù

khan

con

Khoùc

saàu ñaõ

œ»
œ»»»
œ»»» .
˙»»»
««
œ»»» .
œ»» »»»»
Jœ»»»
j
ˆ« l ««ˆ« ˆ««« ««««=l
=========================
&
l
l
l
_ˆ«
ngaát

con

ñôïi

hoàn

ñaõ

tan

Tay

ñang quôø

Meï

«« .
««
««
«« ««« ««
««« «« #ˆ««« .
«
«
«
ˆ
j
ˆ« =l
j
ˆ
« l #ˆ« «ˆ ˆ« l «
=========================
& _«« .
l
l
«
ˆ
«
«
«
_
_
_
j
«ˆ
_««ˆ ˆ«
_«ˆ
moät caønh khoâ
quaïng
nhö
rôøi
khan
Nhôù
con
tìm khaép choán
««
«
«
«
«« «« ««
«
«
«
«
«
«
J


»
»
«
«ˆ #ˆ««« l
Jœ»»» l «ˆ« ˆ«« ˆ« l #ˆ«« .
»» l »»
=========================
& ˆ« #ˆ«« ««ˆ« l «ˆ« .
=

»»»œ
˙»»
œ
»
««ˆ« ««« ««ˆ«

.
œ
»
»
œ
J
»
œ
œ
J
œ
»
»
»
»
»
»
»
»
«
»
» l »
» l
ˆ«
=========================
& »
=l
» l
l »
raõ

thôøi

caû

gian

Khi

coøn

laø thieáu

phuï

thôm

nhö

nhaønh ngoïc

tìm
traêng
con
ñaø maáy
£« toùc traéng
£ «
««« ««ˆ ««« œ» .
««
««
œ»»» .
««
««
«
«
«
«
«
ˆ
j
ˆ
«
«
«
ˆ
«
»
ˆ
j
«
«
«
«
l «ˆ
l »
l «ˆ ˆ« _«««ˆ «ˆ l ˆ« .
j
ˆ« =l
=========================
&
lan

Ñeán

nay

giaø

£ «
««
«««ˆ «««
Jœ»»»
«
«
«
«
«
«
«
«
j
ˆ
«
ˆ
«
«
«
«
«
«
«
.
.
«
«
l ˆ«
l ˙«
l ˆ«
=========================
& __««ˆ _«ˆ« ˆ« _«ˆ« l ˆ«
=l
«
caû traàn gian ñaày vôi
loaïi
ñeo tang
nhaân
Tim
ngöôøi
£
«« œ» œ»» »œ œ»»» . Jœ» « ««« «««ˆ «««
«« œ» »»œ »œ œ»» .
J
œ
»
»
«ˆ=l
»» l #ˆ«« «ˆ
» l ˆ« »» »» »» l
=========================
& ˆ« »» »» »» l »
£
£
ñôøi traàm luaân Meï
Meï thaønh soâng thaønhnöôùc OÂi
Meï thaønh ra truøng döông maùu
£ «
«
«
«
«
««« ˆ«« ˆ«««
.
#œ»»» .
«j
œ
œ
»
»
˙
œ
œ
»
»
»
«
«
ˆ
«
»
»
»
ˆ
j
ˆ
»
»
«
«
» » l
=========================
& »
=l
l »
l »
l ˆ«
roài moät

Theá

hoâm Meï cheát

Meï trong trôøi chöa heát

hôi

OÂm

£ « «
£ « «
««
««

«
«
«
«
«
«
œ
»
«
.
«
«
«
«
ˆ
ˆ« =l
«
«
j
j
ˆ
«
«
«
«
«
«
=========================
& »
l ˆ« ˆ« _ˆ««« ˆ« l
j
ˆ« l _
«_««ˆ _««ˆ« «ˆ _«««ˆ l ˆ« .

hôi
tieáng
Meï hoùa thaønh hôi gioù
Boán
muøa ngoài nghe moïi nôi
£
««« «««ˆ ««« œ» .
«« « « «£ «
«« «
«««ˆ ««« «
«
«
«
ˆ
»
ˆ
«
«
««ˆ l
ˆ« l «ˆ« ˆ«« _««« =
j
ˆ
j
ˆ« l «˙«
=========================
& ˆ««
l «ˆ« . « l «ˆ«
l »
ˆ«
thöông chieáu aùnh

saùng

töø

Baây

quang

giôø

Meï ñaõ thaønh

tieáng Meï ru buoàn khaép
£
««« ««« ««« «
£« « «
«« «
«« .
«
«
ˆ
ˆ« ˆ«« l «˙« l ««ˆ« . ‰=”
«
«
ˆ« l «ˆ«
««j
ˆ l _««« _ˆ««« ˆ«« _ˆ««« l «ˆ« . j
=========================
& ˆ«
_«ˆ
Meï

ru boài

choán

Baây

hoài

giôø

Xöa

laø

Meï ñi

hieän thaân Meï chung tieáng

Meï

tìm

con

haùt ru dòu

daøng

Queâ em.
Nguyeãn ñöùc Toaøn

## 3 Œ Œ «« «« « « «« « «« œ «« «
««
«
»
«
«
«
ˆ
ˆ
˙
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
»
4
ˆ« l »
======================
&
l ˆ« « l
l ˙« «ˆ« l «ˆ« «ˆ« ˆ«=l
Queâ em mieàn trung du

ñoàng xuoâi luùa xanh rôøn

Giaëc traøn leân thoân

## ˙ .
«« œ»
««
««
«« œ»
˙
«
««
»
œ
»
»
»

ˆ
˙
«
«
«
«
»
»
ˆ
»
»
»
«
ˆ« l ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ«=l
=========================
&
»
» l
» l
l »
l ˆ«
xoùm

Daâu bôø xanh thaém

nong

taèm chín löùa

khoâng

tay ngöôøi chaêm

## «
«« Œ ««ˆ« ««ˆ« «« «« ««˙« «« ««ˆ« œ» ««ˆ« «« « « « ««
«
˙« .
ˆ« l »»
=========================
&
l ˆ«
l ˆ« ˆ« l
l ˙« «ˆ« l «ˆ« «ˆ« ˆ«=l
boùn

Queâ em ñoàng hoang vu chieàu nay vaéng boùng côø

Giaëc traøn leân ñoát

## ˙ .
«« œ ˙» «« « « œ» ««
««
«« «
«
œ
Œ
»
»
»
»
«
ˆ
˙

ˆ« l
«
«
«
«
«
«
«
»»
ˆ
»» l »
=========================
&
l »»
l ˆ« ˆ« »» l
l «ˆ« =
__««««ˆ l «ˆ« « ˆ« l «˙« .
phaù

Anh veà thoân cuõ

ñi dieät thuø giöõ queâ Loøng daân ñoùn anh veà

Töø

## «« œ»» œ»
««˙« .
˙»»»
««
«« ««ˆ
œ»»» œ»» œ»»»
œ»»»
œ
œ
»
»
»
»
ˆ
«
»
»
»
=========================
&
=l
»
» l » ˆ« « l
l
l
l ˙«
môø sôùm tinh söông

anh

ñi trong boùng côø

giöõ

vöõng ñoàng queâ

ta

## « « « « «
œ»»»
««
œ»»»
œ»»»
˙»»»
˙
œ
»
»
˙
»
»
«
«
«
«
ˆ« . «j
»
=========================
&
=l
ˆ« «ˆ« «ˆ« l ˙«
l »
l
l
Ñaây baongöôøi mong ngoùng quaân

ta

ñaõ

veà

Quaân

ta

ñaõ

ñi

chieám

## ˙» .
œ»»»
««ˆ« «« ««j
˙»»»
‰ ««ˆ« ««ˆ« Jœ»» ‰ »»»œ œ»»» œ»»»
»
ˆ
«
»
»
ˆ«
=========================
&
=l
l
l
l
l
veà

Bao hôøn caêm

treân noøng suùng

ñaàu löôõi

leâ

## «
««
««ˆ«
««
«« « «« ‰ «« « Jœ» ‰
˙
.
«
«
«
˙
ˆ« l ˆ« «ˆ« »» =l
«
˙«
«ˆ« l
=========================
&
l
l ˆ« «ˆ« j
laïi

ñoàng

queâ

ta

Bao loøng daân

ñang chôø mong

## »œ œ»» «« ˙»»»
œ»»
««ˆ«
««˙«
˙»»» .
œ»»» Œ Œ
œ»»» . Jœ»»» œ»»»
ˆ
»
»
»
«
»
=========================
&
=”
l
l
l
l
l
quaân keùo veà

phaù

tan

giaëc

gìn

giöõ

xoùm

queâ.

1949

Queâ em,Queâ anh...
#4 Ó Œ «
«« Œ ««ˆ« ««˙«
«« ««ˆ«
««
«
«
4
«
======================
&
ˆ« “ { ˙«
ˆ«
l ˙«
l
l
_««ˆ «ˆ« l w
Nguyeãn Taán Höng

Queâ

em
...em

mieät Gioàng
vuøng Caàn

Troâm
Thô

Queâ anh
Queâ anh

mieät Caàu
vuøng Goø

«« «« «
#
«
«
« « « «
«
«
««ˆ«
Œ
˙
œ
»
»
ˆ« ˆ« ««ˆ l «˙« .
»» l »»
=========================
& w
l ˙«
l «˙« «ˆ« «ˆ« ««ˆ« l
Xaây
Coâng

Chung
Chung

nhau
nhau

möa
soâng

naéng vôi
nöôùc ñoâi

ñaày
doøng

Beân
Beân

nhau
nhau

hai tieáng sum
hai tieáng tô

1.
#
«« ««
«« Œ « 2. « «« ««
ˆ
«
«
«
«
«
«
«ˆ« ”{ _«« _« #ˆ«« ˆ« l
=========================
& _««˙ .
lw
l ˙«
_««ˆ l _««˙
_««ˆ ˆ«
«˙ «ˆ
vaày
ñoàng

Cuoäc
ñôøi
Cuoäc...

ngaøy

ñeâm ñaép

xaây

Queâ...
...ñôøi ngaøy ñeâm gaéng

#
#
«« ««
œ»»» ««
«« Œ #ˆ««« ## # ««˙« «« ««ˆ« w
Œ
˙
»
ˆ« l ˙«
=========================
& w
ˆ«
ˆ« l
l ˙«
ll
l
l »»
coâng

Ñeâm

nay chôø traêng

saùng

Ruoäng ñoàng

choán bình

####
«« «
w
˙»» Œ ««ˆ« ««˙«
Œ « «
ˆ« «ˆ« l
«
«

l
l
=========================
&
w
˙«
_««ˆ l _««˙
_«««ˆ __««««ˆ _ˆ««« l
an

Lung linh

boùng traêng

vaøng

Roän raøng

xuaân

laïi vöøa

####
#n n n «
«« Œ ««
«« Œ ««ˆ«
«
«
«
«
=========================
&
l ˙«
l ˙«
l
w
ˆ« l l
˙« _««ˆ ˆ« l w
sang

Queâ

em mieàn Haäu

Giang

Queâ

# «
««
«« ««ˆ« «« «
««
«
«
Œ
œ
˙
«
»
»
«
«
w
˙
ˆ
«
«
˙
«
ˆ
ˆ
»
»
«
«
«
«
.
ˆ« l
ˆ«
=========================
&
» l »
l
l
l ˙«
anh

mieàn Tieàn

Giang

Chung nhau

höông luùa dòu

daøng

Beân

# «
«« ««
«« ««ˆ« «««
«« Ó
«
ˆ
˙
«
«
«
«
«
«
«
=========================
&
«ˆ l _««˙ .
ˆ«
w
˙«
l
l
l

_««ˆ _««˙
_««ˆ #ˆ«
nhau

khoai saén ñoâi

haøng

Ñôøi

ñôøi

tình

queâ chöùa

chan.

Queâ höông.

Thô : Ñoã Trung Quaân
nhaïc : Giaùp vaên Thaïch

«« ««
«««£ «« ‰ ««
«
«
24 ««j
«
ˆ
«
«
«
«
«
ˆ«
ˆ« =l
j
«k
“ ˆ«
l ««ˆ« «ˆ« «ˆ
======================
&
ˆ« «k
ˆ« ˆ«
Queâ

höông

laø

chuøm

kheá

ngoït

cho

«« « ««« «««ˆ «
« ‰ ««j
«« «« ««ˆ« ««« l « ‰ ««ˆ« ««« l
ˆ« «j
j
ˆ« l ˆ««j
« ««j
ˆ« l «ˆ«
=========================
&
ˆ« ˆ« «j
ˆ«
ˆ« ˆ« «ˆ «ˆ
__«««ˆ
con treøo haùi

moãi

ngaøy

Queâ

höông laø

ñöôøng

ñi

hoïc

Con

«« ««
«
«
«
«
«
«

œ

«
«
«
«
«ˆ« ˆ«
»
«
«
«
«« «j
«« l «ˆ
««ˆ« «ˆ l »»
j
j
ˆ
j
ˆ
ˆ
«
«
«
«
=========================
& _««j
j
ˆ
ˆ
l
l
«
«
ˆ« « j
ˆ«
«ˆ j

£ «
«
«
««« «««ˆ ˆ«« ‰ « ««
««j
««j
Jœ»»» Jœ»» Jœ»» œ»» œ» œ ˆ«« ‰ ««j
«
«
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
«
«
«ˆ« ˆ«« l
»
«
ˆ«
ˆ« l «ˆ
j
j
l
» » » »» » l
=========================
&
£
thô con thaû
treân
ñoàng
Queâ
höông laø
con ñoø
nhoû
EÂm
£ «
«
«
«
«
«
«
J
J


œ

«
«
»
»
»
«
«
«
ˆ«« l
«j
ˆ
«
«
j
»
ˆ
˙
ˆ
ˆ
»
»
«
«
«

«
»
»
»
=========================
& «««j
l
l

{
ˆ
veà

rôïp böôùm vaøng

bay

Queâ

höông laø

con

dieàu

bieác

Tuoåi

£« «
««« ««£ ««
«
œ
œ
J
J
.
»
»
«
«
œ»»» ‰ Jœ»
««« «««ˆ «ˆ«
«ˆ« #ˆ« ‰ «j
»» »» Kœ»»»
«j
œ
«
»
ˆ
ˆ
«
«

«
»
»
=========================
& ˆ«
» l »
l
l
l
ñeàm khua nöôùc ven

soâng

Queâ

höông

laø

caàu

tre

U
«« «««£ «« ‰
««ˆ« ‰ Jœ»»
««j
J
»
œ
œ
»
«« œ»»» »»œ
«
J
J
ˆ
œ
œ
«
»
»
»
«
ˆ
»
œ
»
ˆ« Jœ»»» l
«
»
»
» l » » »
» l » ˆ«
l
=========================
& ˆ«
nhoû

Meï

toû

Hoa

veà

noùn

laù nghieâng

cau ruïng traéng ngoaøi

che

theàm

Queâ

höông

Queâ

laø

höông moãi

ñeâm

traêng

ngöôøi chæ

£
«« ««
««« ««
«« «««
«««
«
«
««j
œ
»
«
ˆ

«
«
«
«
«« ‰ Jœ»»»
«
ˆ
œ
ˆ
«
»
»
ˆ
«
«
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
ˆ
ˆ
ˆ
«
»
»
«
ˆ«
j
l
l
“{ »
l
=========================
& ˆ«
moät

Nhö

laø

chæ

moät

Meï

thoâi

Queâ

höông neáu ai

khoâng

« «
«« «« 2. «
1.«
««ˆ« Œ
Jœ»»» œ»»» œ»»»

««ˆ
«
«
««« «« ««ˆ« «ˆ« ‰ Jœ»»
ˆ
J
œ
«
»
ˆ
˙
œ
J
«
«
»
»
»» l
» l »
”{
l

=========================
& ˆ« ˆ«
nhôù

Seõ

khoâng lôùn

noãi

thaønh ngöôøi

Queâ...

...ngöôøi.

Queâ höông.
£« «
«
«
. «« œ» œ»» » »»œ
«
«
«
œ
œ
»
»
«
«
«
«
b
c
»
»
«
«
ˆ
ˆ
.
˙
.
ˆ« »» »» »»œ =
j
«
«
«
«
«
«
»
»» l
«j
======================
&
ll
l »
ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ «ˆ l
£xa
Ai
qua mieàn queâ binh
khoùi
nhaén
giuùp raèng nôi
£ « «
«
««j
«
«
«
««
»˙»»
œ
J
»
«
«
«˙« .
b
Œ
«
«
«
«
ˆ
ˆ
.
«
»
«
«
«
«
ˆ
«
ˆ
«
»
ˆ
ˆ
«
ˆ« =l
«
«
=========================
&
l
l
ˆ« j
j
ˆ«
j
Hoaøng Giaùc

xoâi

Toâi vaãn

luøm tre

xanh

ngaùt

Tim

saét

£ « «
«
«
£
«
«
œ»»»
«
«
«
«
«
«ˆ« ««ˆ ««ˆ l «˙« .
««ˆ« ««« ˆ««« ««« l «« Œ ˆ« l ˆ« . ««j
«
ˆ
«
=========================
& b «ˆ« . _««j
=l
ˆ«
ˆ«
_ˆ« _ˆ« __««˙
se

caûnh xöa

hoang

taøn

Bao

nhieâu

ngaøy vui

thô

taøn

OÂi

aáu

bao

£ «
«
«
««j
«
«
˙
«
»
œ
«
œ
œ
»
»
œ
J
«
»
»
«
Œ
b œ»»» .
«
«
»
« ««ˆ l
ˆ« »»
ˆ« »» l ˆ« .
j
»»» »»»œ »»» l »
«j
=========================
&
ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ =
£
nhieâu
leàu tranh
yeâu
daáu
Theo khoùi binh
leàu tan
tre
«« «« Jœ
£ «
«
œ
«
»
»»» œ»» ««j
«
«
«

«
«
ˆ
«
«
«
b ˙« .
«
«
»
«
ˆ
«
«
«
«
»
«
«
«
«
ˆ« l ˆ« . _«« ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l w l
» ˆ«=l
ˆ« j
j
=========================
&
j
_«ˆ
naùt

Theo khoùi

binh

loøng queâ

heùo

quaïnh hiu oâi quaïnh

£«
«« ««j
«
«
«
«« «
«

«
œ
b
«
«
«
»
w
ˆ
w
ˆ
«
«
«
«
«
«
»
ˆ
j
«
ˆ
«
ˆ
ˆ« «j
«
«
=========================
&
l
ˆ« «ˆ l
l
»
ˆ«
ˆ«=l
hiu

Loøng queâ

khoâ

heùo

Luyeán

tình queâ luyeán

tình

ñeå soáng eâm ñeàm

giaác

£
«« « ««j
«« ««ˆ« .
«« ««j
«« . « ««ˆ ««« ˆ««« «««
Œ
ˆ
ˆ«
b
«
ˆ« «j
j
«
«
ˆ
j
ˆ
j
ˆ
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
«
=========================
& ˆ« __«j
=l
l
l
l
ˆ
j
w
˙
«
«
««ˆ
queâ

heïn seõ

trôû

veà

Veà queâ xöa

«« « « ««
««
««
b ««˙« .
«
«
«
«
«
ˆ
j
ˆ
j
«
«
«
«
«
.
ˆ
j
˙
.
ˆ« =l
«
«
«
«
=========================
&
ˆ«
j
l
ˆ« l ˆ«
ˆ« j
j
_«j
__««j
«ˆ j
«ˆ

Veà

queâ

xöa

tìm boùng nhöõng ngaøy

ñaõ

qua

Vaø

say

«« «
«« ««j
«« « Jœ»» «« « Jœ»» œ» .
«
b
ˆ
ˆ« l «ˆ« .
j
Œ”
«
ˆ
.
ˆ
j
ˆ
j
«
«
«
« «« «« l ««˙« . =
«
«
«
«
ˆ« »
j
ˆ« » l »»
j
ˆ
j
«
«j
=========================
&
ˆ«
_«j
ˆ« _ˆ« __««ˆ
söa cuoäc soáng beân ngaøn luõy tre

Xa laùnh cuoäc ñôøi khaét

khe

traêm ñau nghìn

thöông.

Queâ höông vaø chim saùo.
Quang Loäc
£
«« «« œ»»
««j
4 Ó Œ ««j
˙»»»
«« ‰ « «=l
ˆ
ˆ
«
«
ˆ« ˆ« » l ««˙«
4
======================
&
l
ˆ«
j
__«j
«ˆ
««ˆ _«j
Con chim
Taây ninh
Con chim

saùo
nuùi
saùo

chieàu nay saùo
ñoàng xanh saùo
caønh xanh saùo

Loøng
Sôïi
Tuoåi

veà
löôïn
ñaäu

xa

nhaõn

£
««
««
««ˆ«

««
««
««
j
j
ˆ
ˆ« =l
«
«
«
=========================
& _««
l ˙«
ˆ
ˆ
j
«
«
«
_
«
_«ˆ
_«˙
tình
tình
ngaøy

ñoäng
hoàng
loàng

yeâu
se
xöa

ñoàng
nhaân
xa

Anh
Em
Ñeâm

queâ
duyeân
xa

laâu
nghieâng
Truoâng

œ»»» œ»
«« £ œ»
««˙«
œ»»»
««
««
«« ‰ «« Jœ»»
»» =l
ˆ
»
«
«
ˆ«
ˆ« » l ˙«
j
j
=========================
&
_««ˆ » l ˙«
£
laém
noùn
Mít

khoâng veà níu
qua caàu muøa
möa laày goùt

Ñieän
haï
Meï

Röøng coù
Vaït
aùo
Caåm giang

nhôù daáu chaân
chuùt naéng thanh
vaéng boùng ai

coøn
luøa
chieàu

£«
««j
˙»»»
Jœ»» ‰ Jœ»» Jœ»»
˙»»»

«
«
«
œ
»
«
«
ˆ
»
«
«
«
«
»
«ˆ« l ˙«
» » l
»
j
ˆ«
=========================
&
j
ˆ« ˆ«=l
qua
tao
qua

Meânh moâng
Cho
anh
Em
hong

naéng
thaáy
toùc

noùn
beán
beán

che
nhòp
soâng

queâ mình muøa
queâ mình ñeïp
treân doøng Vaøm

Ñöôøng qua
Loøng
baâng
Ñöôøng ngoâi

haï
laï
Coû

Jœ»»» ˙»»»
Jœ»»»
˙»
Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»
œ» œ» œ»
œ
»
»
=========================
& »
» l w
l »»
l »» »» »» œ»»» =l
truoâng em coù
khuaâng ñeám maáy
xöa
ñaõ reõ

toùc
ôù
ôù

ôù
ô
ô

ô
ô
ô

theà
caàu
naøo

Tang tính tang tang
Tang tính tang tang
Traêng leû
loi anh

«« «
«« Jœ»
««ˆ«
œ»»»
œ»»»
œ»»»
œ»»»
«
w
j
j
ˆ
ˆ
»
«
«
«ˆ«
«j
»
=========================
&
=l
l
l
ˆ«
tình
tình
veà

tang tình
tang tình
anh veà

tình
tình
veà

tang
tang
anh

tình tang tang
tình tang tang
loøng bao nhôù

tang
tang
thöông

Tang
Tang
Traêng

tính
tính
leû

tang
tang
loi

tang
tang
anh

«« «
««
««ˆ«
Jœ»»
«
w
w
j
j
ˆ
ˆ«
«
«ˆ«
«j
»
=========================
&
=”
l
l
ˆ«
tình
tình
veà

tình
tình
loøng

tang
tang
bao

tính
tính
nhôù

tang.
tang
thöông.

Related Interests