You are on page 1of 5

OÂi haïnh phuùc voâ cuøng.

Vuõ Thaønh An

£ «
«« . ‰ « «« ««j
«
c Ó Œ ‰ ««k
Kœ»» l Jœ»»» œ»» Jœ»» ««ˆ« . ««j
ˆ
ˆ
«
«
l ˙« «k
======================
&
»
» »
ˆ« l ˆ« «ˆ« . __«««ˆ _««ˆ« «ˆ«=l
ˆ« k
«

£
«
«
«« œ»
Kœ»»» Kœ»» œ»»» . Jœ»»» œ»» œ»» œ»»»
‰ «k
œ
.
«
˙
.

«
»
»
œ
K
«
»
ˆ
ˆ
j
ˆ
«
»
«
«
»
»
»
«
» l
» »
=========================
& ««˙ .
» l »
ˆ«
» l »
l
£
Em haõy coá quen tieáng ñôøi

nhö loøng em

cay nghieät Em haõy cöù yeâu

ghen

Em haõy soáng

muoán soáng

OÂi haïnh phuùc

cuøng

Trong cay ñaéng anh coù tình

aám

Trong vaây tuùng

trong

Nöông theo gioù vöôn hoàn leân xanh thaém

duø ngöôøi gheùt

treân ñôøi naøy voâ

£ «
««
«« . ««j
‰ ««k
œ
J
«
«

«
»
«
Œ
œ
K
œ
œ
J
»
»
»
˙
ˆ
ˆ
«
«
»
«
«
«
«
»» l » »» »» ˆ«
«k
=========================
&
l «˙« .
ˆ« «ˆ« __«««ˆ «ˆ« l
ˆ« ˆ«k
« l ˆ« . «j
«
noàng

anh giöõ loøng traéng

«« « «« Jœ»
œ»» . Jœ»» œ» œ» œ»»
Jœ»» Jœ»»
‰ ««k
œ
.
˙
.
»
»
œ
K
»
ˆ
ˆ
j
ˆ
j
»
«
»
«
«
«
»
»
»
» »» »» » l
«
» l »
» l »
=========================
& «˙« .
» l »
ˆ«
£
OÂi haïnh phuùc

treân ñôøi naøy voâ

««
«« Jœ» Jœ»» Jœ»» Jœ»» œ»» .
Kœ»» Kœ»»
«« ««ˆ .
‰ ««k
«
«
œ
K
»
˙
.
ˆ
ˆ
k
»
»
» » l
«
«
«
«
«
ˆ
k
»
»
»
»
«
«
«
=========================
&
ˆ« «k
k
»
l
l »
ˆ« ˆ« .
cuøng

Caâu nghìn naêm

ñaõ buoäc ta

daãu rôøi

xa vaãn ñoù nghìn naêm Xöa nghìn

«« œ Jœ « «« ‰ «« Kœ» œJ» œ Jœ «
««
œ»»» .
Kœ»»» Kœ»» œ»»» .
K
œ
»
»
»
»
»
«
«
ˆ
k
ˆ
ˆ
k
.
ˆ« l
j
«
«
«
»
»
»»
ˆ«
»» ˆ«
»
» l » »»
=========================
&
l »» »» j
xöa sau nghìn sau

ta coøn nhau vaãn coøn

nhau

Möa vôùi

naéng vaãn

xoay vaàn

voâ

£ «
«« Kœ

«« .
‰ « ««k
«
«
ˆ« »»» l
k
«
«
«
«
ˆ« _««« _«ˆ« «ˆ« l «˙« .
j
«k
=========================
& «˙
ˆ« ˆ« l ˆ« .
_«ˆ

£
«
œ»»» .
Jœ»»» œ»» œ»» œ»»»
œ»»» . «j
«« ««ˆ« œ»»
˙»» .
‰ Kœ»»» Kœ»»
ˆ
«
» »
» l
=========================
&
ˆ«
» l »
l w

£
taän

chaùy taâm tình ta vaãn

Ta vaãn

chaùy

ñoù

vaãn

OÂi

haïnh

daøi

phuùc

cuøng thaùng

naêm

treân ñôøi naøy voâ

Ta vaãn

cuøng.

OÂng laùi ñoø.
# C Ó œ» œ»» œ»» ˙»»
œ»»» œ»» w
˙»»» .
««
œ
œ
»
»
»
»
»
» l
»
»
»
»
======================
&
l
l œ»»» Œ œ»»» =
» » l
ˆ« l
Hieáu Nghóa

Moät

vaõng

töø ngaøn

xöa

chieáu

roïi

Moãi

chieàu

# «
««
«« «««
««ˆ« Œ ««ˆ« œ»
«
.
œ
œ
˙
»
»
»
w
»
˙
»
»
»
ˆ« =
«
«
«
ˆ« l
=========================
& ˙« .
» l
» ˆ« l
l
» l »
veà

soáng

laïi

giöõa hoàn

oâng

OÂng chæ

muoán

cuoäc

# « « «« ««£ «« w
««
««
œ»»» Œ ««ˆ« « ««˙« .
«
«
«
ˆ
ˆ
«
«
ˆ
ˆ
«
«
«
ˆ
ˆ«=l
«
«
«
=========================
& ˙«
l
l
l _««ˆ ˙«
_««ˆ l
ñôøi

xöa

ñen

toái

Xoùa

nhoøa

ñi

trong

cuøng taän

ñaùy

#
œ»»» ˙»»
œ»»» œ»» w
œ»»»
«« Œ œ»»» œ»»» œ»» ˙»» .
» l
»
=========================
&
w
l ˆ«
» l »
l
=l
loøng

Môùi ngaøy

naøo

nhö

lôõ

treân

beán soâng

vaéng

laëng

# œ Œ « « « ««
««
««« ˆ«««
«« Œ «« ««
˙
»
«
«
»
˙
.
ˆ
«
«
«
«
«
ˆ
»
»
«
«
ˆ« ˆ« l

«
ˆ
l
w
l
ˆ«
ˆ« ˆ«=l
=========================
& »
ˆ«
Ñôøi buoàn

teânh

mang

naëng

moät cung

ñaøn

Thuyeàn ñoø

# «
««« «« « « ««
« Œ ««ˆ« « ««˙« .
««ˆ«
«
.
˙
ˆ« ˆ« l «˙« «ˆ« ˆ« l w
«
=========================
&
=l
l «ˆ«
l
_««ˆ
oâng

saàu

coâ

quaïnh

Laëng lôø

ñöa

ñoø

ngaøy

xöa

laïi

moät vaøi

bao

# «
˙»»»
»»»œ
«« Œ œ»»» œ»»»
««
.
˙
œ
œ
»
œ
»
»
»
«
«
»
ˆ
»
»
»
«
«
«
l ˆ«
l »
» l
»
=========================
&
=l
_««ˆ ˆ« ˆ« l w
khaùch

laï

sang

soâng

Khaùch

qua

hôø

höõng

# w
œ»»» Œ œ» œ»» œ» ««˙ .
«« «« «
œ
»
«
»
»
»
»
=========================
&
l
» l
» l ˙« ˆ« «ˆ« l w
=l
quaù

Traû coâng

oâng

ñeå

xu

# œ Œ œ œ»
««
«« Œ «« ««
.
«« ««ˆ«
˙
œ
»
»
»
»
»
ˆ
«
»
»
»
»
»
w
ˆ« ˆ«=l
=========================
& »
»
l »
l » ˙«
l
l ˆ«
Hoï vôùi

oâng

hai

caûnh

ñôøi

xa

laï

Sang

soâng

#
««
««˙« ««
«« Œ œ»»» œ»»» œ»»» ˙»» .
œ»» =
ˆ
ˆ
«
«
«
«
=========================
&
w
ˆ
l
l
l
l
l
»
» l
«
_««˙ .
_««ˆ
roài

khoâng

moät tieáng phaân

öu

OÂng laùi

ñoø

giôø

# ˙»
œ»» Œ œ» œ» œ» »»œ «
««
««ˆ«
œ»» œ»»» œ»»» w
œ
œ
»
»
»
»
»
»
»
»
˙
»
»
«
«
»» »
=========================
&
»
l
l
l ˙« .
» l
» =l
ñaây

giaø yeáu

laém

Cuõng

thaáy

loøng

soáng

laïi

tuoåi ñoâi

#
«« Œ « « «
««« «« œ» «« ««« «« w
««ˆ«
œ
Œ
»
«
w
ˆ
ˆ
«
«
ˆ
«
«
»
ˆ
«
ˆ
»
˙
«
ˆ
«
«
«
˙
.
«
«««ˆ l
=========================
&
ˆ«
l
l
l »
l

_=
möôi

Hoàn

rung

maïnh

thoát ñöôïc

neân

tröôùc caûnh ñôøi

töôi

thaém

Noãi möøng

# «
««
œ»»» œ»»» œ»
«« Œ œ»» œ»»» ˙»»»
«
«
«
«
«
ˆ
«
»» =l
«
ˆ« l
ˆ« l w
=========================
& ˙« .
l ˆ«
»
l
_««˙
vui

khoâng

lôøi

Töø hoâm

ñoù

beán

ñoø

# ˙» œ»» . Jœ» w œ Œ ««« ««
««
««« «« œ» ˙»
«
«
ˆ
œ
»
»
»
»
»
«
ˆ
«
ˆ
ˆ« l w =l
» l l »»
»» l «˙« . ˆ« l »» »»
=========================
& »
oâng soáng

daäy

Bao

nhieâu chieàu

ñöa

ñoùn khaùch

sang

soâng

# ««
««« «« œ» «
««« «« w
««ˆ« « ˙» .
««« ««
Œ
œ
Œ
»
ˆ
«
ˆ
ˆ
«
«
«
ˆ
»
«
ˆ
»
»
«
«
ˆ« ˆ« _««ˆ=l
=========================
&
ˆ« l »
l » ˙«
l

«
Nhöõng ngöôøi khaùch

khoâng

gioáng

ngaøy

xöa

aáy

Hoï

veà

# «
œ»»
««˙« ««
«« Œ œ»» œ»» œ»»» ˙»»» .
«
«
» =l
˙
.
ˆ
«
«
«
«
=========================
&
l w
l ˆ«
»
l
_««ˆ l ˆ«
ñaây

hoàn

naëng tróu

beân

loøng

Vaø töø

ñoù

beân

# œ ˙»
œ»»» Œ œ» «
«« ««ˆ«
««˙« .
««ˆ«
œ»» œ»»» l w
œ
»
»
»
»
»
»
»
«
l
» ˆ« l
l » ˙«
=========================
& »
=l
haøng

lau

laû

löôùt

Khaùch ngaøy

xöa

khoâng

trôû

laïi

sang

£ «
#
«« Œ «« œ»
«
«
«
«
«
«
««ˆ« «ˆ« l ««ˆ« «˙«
w
ˆ« »» l ««˙« .
ˆ«« ˆ«« ˆ«« l w =l
=========================
&
l ˆ«
soâng

Neân moãi chieàu

thaû

thuyeàn

maét

moûi

treân

beán

nöôùc

U
U
# œ Œ « ««« «« U
«
«
«
«
««
«˙«
«ˆ« «ˆ« « l w
«ˆ« ˆ« ˆ« l ««
=========================
& »»»
=”
l
ˆ
«
_«˙ .
_««ˆ
OÂng laùi

buoàn

ñöa

moøn

troâng.

Ôn nghóa sinh thaønh.

## 4 Œ « « « « « «
‰ ««« «« ««ˆ« ««« ««« ««
«
«
«
«
«
«
4
«
«
«
«
ˆ
«
======================
&
ˆ« ˆ« ˆ« l __w
l __««j
ˆ« ˆ« =
ˆ« l
ˆ« ˆ«
ˆ« ˆ«
ˆ«
nguoàn
Uoáng
nöôùc
nhôù
Laøm
con
phaûi
£
«« ««« ««
««« ««
««« «« ««
##
«
«
«
œ
»
«
«
«
«
«
ˆ
œ
J
«
ˆ
«
ˆ
ˆ« ˆj
»
»
ˆ«
»» »
=========================
& ««jˆ« w
l ˆ« ˆ« ˆ«
l ˆ« ˆ« « ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« l
Döông Thieäu Töôùc

hieáu

Ai

ôi

haõy

nhôù

naêm

xöa

nhöõng

ngaøy

coøn

## ««
««j
««« «« «« « w
‰ ««« «« ««ˆ« ««« ««« ««
«
««j
«« ˆ« .
«
ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ« l jˆ««
ˆ« ˆ« ˆ« l
=========================
& jˆ«
l ˆ«
ˆ« ˆ«
£ «
«
«
##
«
«
«
«
«
«
‰ «« «« «« ««« «« «« «« w
«ˆ« ˆ«« «ˆ« «ˆ« Jœ»»» œ»»» «ˆ« «ˆ« «ˆ«
«
«
ˆ
«
=========================
& _
l _««j
l
ˆ
j
l
l
«
ˆ
«
ˆ
«
ˆ
«
ˆ«
ˆ«
_w
_««ˆ
thô

coâng

ai

nuoâi

döôõng

Coâng

ñöùc

sinh

««« «« ««
## ««
‰ Œ «
««« «« «« ««ˆ« ««ˆ« ««« « «« « «
«
ˆ
ˆ
j
«
ˆ
«
ˆ
«
«
«˙« l l
«ˆ« ˆ« ˆ« l jˆ«
=========================
&
ˆ« _«ˆ« _«ˆ« __««ˆ« _«ˆ« l w l ««j
ˆ«
thaønh

Ngöôøi

ôi

queân

ñöøng

Coâng Cha nhö

nuùi

Thaùi

«« «« ««« «« «« œ» . Jœ»» œ»» œ»»
## «
«
«
ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ« »»
«
«
«
«
«
«
» » » œ»» nœ»»» l
ˆ« . _«« _««« «ˆ« «ˆ« ˆ« l «ˆ« . j
=========================
&
l
_««j
ˆ _ˆ«
sôn

ôi

Nghóa Meï

laøm

nhö

ngöôøi ôû

nöôùc

treân

trong

ñôøi

nguoàn

chaûy

ra

Nhôù coâng ngöôøi sinh döôõng

Ngöôøi

ñoù

môùi laø hieàn

## ˙» .
««ˆ« ««« «« ««
««ˆ« .
««ˆ« .
««j
Jœ»»» œ»»» œ»» œ»» œ»»
»
«
ˆ
«
»
«
ˆ
«
«
ˆ
«ˆ«
» » » l
=========================
&
l
ˆ«
l

U
## «
«« « « « «« « «
«
«
«
œ
J
»
«
#ˆ« »» l ˆ« ««ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« ««ˆ« «ˆ« l _
««ˆ . _«« ««j
«_«« ‰ «««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« «««ˆ« ««ˆ« l
l
=========================
&
ˆ
j
«ˆ
_w
_j
ˆ«
Uoáng
nöôùc
nhôù
nguoàn
Laøm con
phaûi
thaønh vì ñaâu maø coù
ta
£
«« ««« «« « «« «« ««
##
«« «« ««« ««ˆ« œ»»
«ˆ ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ« ˆj
« «« ««« ««ˆ« l
w
««j
»
=========================
&
ˆ«
l ˆ« ˆ« ˆ«
l
ˆ« ˆ«
nhaân

hieáu

ñaâu

anh

Coâng Cha nhö nuùi

neân ngöôøi taøi

Thaùi

ba

Haõy

sôn

Nghóa

nhôù coâng sinh

Meï

nhö

## «« « «
Œ
Ó
=========================
& ««jˆ« ˆ« «ˆ« ««ˆ« _««ˆ« _«««ˆ« _««« _««ˆ« l w
l ««ˆ«

_ˆ«
nöôùc

trong

nguoàn

chaûy

ra,

ÔÛ troï.
Trònh coâng Sôn

### 2
««j
««ˆ« .
««j

Œ
Jœ»»» =l
«
«
ˆ
ˆ
«
«
«
«j
«
j
======================
& 4
ˆ« _«j
ˆ

l
«
«ˆ
Con
Söông
Moâi
Maây
Traêm

chim
kia
xinh
kia
naêm

ôû
ôû
ôû
ôû
ôû

ñaäu caønh
ñaäu mieàn
troï ngöôøi
ñaäu töøng
ñaäu ngaøn

con
con
ñi
möa
ñeâm

tre
xa
xinh
khoâng
naêm

««« ««« «««ˆ
### œ» .
««
«« Œ ‰ «« 2 œ» . Jœ»»
«
«
«
ˆ
c
J
ˆ
œ
«
«
»
«
ˆ
ˆ
ˆ« l l 4 »»
j
j
» =l
»
«
»» l
»
=========================
&
l «ˆ« .
l l ˙«
caù
gioù
ñöùng
naéng
toái

ôû
ôû
ôû
ôû
ôû

trong khe
bao
la
ñoâi
chaân
beân trong
chung quanh

troï
troï
troï
troï
troï

nöôùc
ñaát
Thuùy
maét
noãi

nguoàn
trôøi
Kieàu
ngöôøi
buoàn

caønh
Mieàn
Ngöôøi
Töøng
ngaøn

tre
xa
xinh
khoâng
naêm

í
í
í
í
í

### œ» .
««j
24 ««j
Jœ»»»

.
˙
»
Œ
œ
c
»
»
«
««j
ˆ
ˆ« ««j
»
«
»
»
«j
ˆ« l »
ll »
ll
ˆ« _««j
=========================
&
«ˆ ˆ«=l
a
a
a
a
a

doøng
trôøi
ngöôøi
ngöôøi
buoàn

soâng
ñaát
xinh
xinh
nhö

gian
nôi
nhau
toâi
xinh

Traêm
Baâng
Mai
Mai
Toâi

naêm
khuaâng
kia
kia
nhö

í
í
í
í
í

a
a
a
a
a

Toâi
Nhaân
Xin
Tim
Ô

nay ôû troï traàn
gian veà troï nhieàu
cho veà troï gaàn
em ngöôøi troï laø
hay laø moät voøng

««« ««« «««ˆ
««« ««
### ««
«
«
.
œ
.
»
ˆ
Jœ»»»
Jœ»»»
ˆ« ˆ« l »»
ˆ« .
l »»»œ
l « «ˆ ˆ«
ll c
=========================
&
=
veà

duø
veà
ngöôøi

choán
nhöõng
coù
choán
boãng

xa
ñoâi
ra
xa
leânh

xaêm
moâi
sao
xoâi
ñeânh

cuoái
raát
cuõng
cuõng
giöõa

### c «« Œ ‰ «« 2 «
«« «
c w
j
˙
ˆ
«
«
«
4
«_« l _««
.
ˆ
j
ˆ« l «ˆ« .
«
=========================
&
=”
ll
l
l
j
«ˆ
_««˙
trôøi
hoàng
ñaønh
gaàn
trôøi

í
í
í
í
í

a
a
a
a
a

i
í
i
í
í

a
a
a
a
a

i
i
i
i
i

aù.

Related Interests