You are on page 1of 4

prof.dr.sc.

Vladimir Findak
Kineziološki fakultet
Sveuĉilišta u Zagrebu

USUSRET NOVOM KURIKULUMU TJELESNOG I
ZDRAVSTVENOG ODGOJNO-OBRAZOVNOG
PODRUČJA

I. KAKO OĈEKUJEMO I DOĈEKUJEMO
KURIKULUM?

1. ŠTO JE KURIKULUM (curriculum je rijeĉ latinskog
podrijetla, a oznaĉuje cjelokupni tijek obrazovanja)
– postoje razliĉite teorije o tome što je kurikulim,
– to je raznovrsno korišten termin za kojeg mnogi
jezici nemaju odgovarajući ekvivalentni izraz, pa se
sve više udomaćuje u izvornom obliku;
– jedna od prihvatljivih definicija „Kurikulum
obuhvaća preciznu i sustavnu ukupnost
planiranog odgoja i obrazovanja (cilj, zadaće,
sadržaji, organizacija, metode, vrednovanje i
dr.).

2. ZAŠTO KURIKULUM
- na kurikularnoj teoriji utemeljuje se
suvremeno reformiranje odgojno-obrazovnog
sustava;
- kurikularne promjene podrazumijevaju
njihovu znanstvenu utemeljenost,
- to je znanstvena teorija s jasno odreĎenom
metodologijom, strategijom i taktikom
provoĎenja promjena;
- donošenje kurikuluma podrazumijeva
racionalni društveni konsenzus;
- to iz razloga što je to temeljni nacionalni dokument
na kojem se utemeljuje cjelokupni sustav odgoja i
obrazovanja.

3. ŠTO UĈINITI USUSRET DONOŠENJA KURIKULUMA?
- postoje pitanja koja moraju biti javna, dakle o
kojima raspravljaju ili mogu raspravljati svi, ali
postoje i pitanja o kojima mogu govoriti i na
koja mogu odgovoriti samo stručnjaci!
- od supstratne znanosti i struke se oĉekuje da
ponudi najbolja rješenja;
- dosadašnja znanstvena postignuća kineziologije
uistinu omogućuju najbolja rješenja;
- uvaţavanje postignuća u drugim zemljama;
- osvrt na postojeće stanje u nas;
- moguće zab(l)ude u traţenju rješenja (uvjeti,
supstitucija, „sve po starom“ i sl.);
- treba ponuditi optimalna rješenja; koja su prije
svega korespodentna s autentiĉnim potrebama
djece, uĉenika i mladeţi;
- dakako, konaĉnu odluku donijet će drţava, a da bi
ta odluka bila najbolja, struka joj mora ponuditi
najbolja rješenja!
II. TEMELJNE ODREDNICE U IZRADI KURIKULUMA
ZA NAŠE ODGOJNO-OBRAZOVNO PODRUĈJE

1. DOBRA TEORIJSKA OSNOVA ZA UNAPREĐIVANJE
TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJNO-
OBRAZOVNOG PODRUĈJA ZA DUŢE RAZDOBLJE
- kvalitetno je snimljeno dosadašnje razdoblje
- konzultirali smo sve znanstvene i struĉne izvore
koji su direktno ili indirektno vezani uz kurikulum
ovog odgojno-obrazvovnog podruĉja (orjentacijska
vrijednost),
- temeljita analiza postojećeg stanja i sigurna
vizija budućnosti na osnovi relevantnih znanstvenih
spoznaja (kriterijska vrijednost);
- konstatirali smo; ovom odgojno-obrazovnom
podruĉju pripada, uz primarnu i opću edukaciju
uloga sekundarne edukacije, da ne kaţemo
predstavlja treći odgojno-obrazovni sustav
(univerzalnost, intaktnost, dominacija, druge
komparativne prednosti);

2. OPĆI CILJ, kongruentan je s posebnim ciljevima;

3. POSEBNI CILJEVI, korespodentni su s općim
ciljevima i karakteristikama svakog razvojnog
razdoblja i stupnja odgoja i obrazovanja

4. KOMPETENCIJE (odgojno-obrazovni ishodi), uz opće
postoje i posebne kompetencije za svaki stupanj
odgojno-obrazovnog sustava)

5. USPOREDIVOST s kurikulima nekih europskih zemlja
– razlike i sliĉnosti
6. UMJESTO ZAKLJUĈKA

Rukovodeći se, uz ostalo, i s kineziološkom
racionalnošću učinili smo sve da predložena
rješenja budu u razmjernom odnosu s realnim
uvjetima, a prije svega sa stvarnim potrebama
djece, učenika i mladeži znanstvenim postignućima i
mogućnostima Republike Hrvatske.