You are on page 1of 12

Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju

European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia
Observatoire Européen des Phénomènes Racistes et Xénophobes
Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit

Rasizam, nogomet
i internet
Klauzula o ograničenju odgovornosti

Izvješće je uime Europskoga nadzornoga centra za rasizam i ksenofobiju (EUMC) izradio Italiana
Sport per Tutti (U.I.S.P.) Comitato Regionale Emili-Romagna. Mišljenja koja su iznijeli autori ne odra-
žavaju nužno stajalište EUMC-a.

Dopušteno je umnožavanje, osim u komercijalne svrhe, pod uvjetom da je naveden izvor te da se
svakoj kopiji priloži sljedeći tekst: „Ova je studija izrađena uime Europskoga nadzornoga centra za ra-
sizam i ksenofobiju (EUMC). Mišljenja koja su iznijeli autori ne odražavaju nužno stajalište EUMC-a.”
Rasizam, nogomet
i internet
za

EUMC
Europski nadzorni centar
za rasizam i ksenofobiju

proveo

U.I.S.P.
Unione Italiana Sport per Tutti;
Comitato Regionale Emili-Romagna

Autor:
Carlo Balestri

Istraživači:
Giusi Grasselli, Gerd Dembowski, Stefan Diener

U Beču, travanj 2002.
4

Rasizam, nogomet i internet

Uvod Svijet sporta pod pritiskom je organizacija i skupina
koje rasizmom, ksenofobijom i uporabom nasilja po-
Internet je danas postao forum za više od 300 miliju- kušavaju uništiti zadovoljstvo, entuzijazam i jedin-
na mogućih korisnika u cijelome svijetu. Rasističke, stvo kojima je sport okružen. U Europi smo već mo-
nasilne i ekstremističke organizacije i skupine brzo gli vidjeti način na koji se različite skupine povezane
su posegnule za tim novim medijem te kroz sustavnu s neonacističkim i desničarskim ekstremistima kori-
i racionalnu uporabu iskoristile njegove prednosti. Ti- ste internetom za širenje rasističkih stavova unutar i
me se internet pokazao kao učinkovit i nekažnjiv me- izvan nogometnih stadiona.
dij za širenje rasističkih, antisemitskih, ksenofobnih
ideja ispunjenih mržnjom široj publici te u velikoj Imajući na umu navedena kretanja, Europski nadzor-
mjeri bez posljedica. ni centar (EUMC) 2000. godine odlučio je započeti
istraživanje, koristeći se saznanjima međunarodnih
Nadalje, za rasističke organizacije, skupine i pojedin- stručnjaka, kako bi ispitao opseg i sadržaj početnih
ce internet se pokazao kao praktičan alat za predstav- stranica koje pozivaju na uporabu nogometa kao plat-
ljanje novoj publici, za pridobivanje aktivista te za forme za rasističke i nasilne aktivnosti. Prvi je puta
izlazak iz tajnosti. Takvo uspješno širenje s jedne je pokrenuto istraživanje u tome specifičnome područ-
strane rezultat rastućega uspjeha toga modernoga ko- ju. Tim su radom obuhvaćeni rezultati istraživanja na
munikacijskoga sredstva, osobito među mladim lju- način za koji se nadamo da je informativnoga karak-
dima, te s druge strane slobode izražavanja na kojoj tera za svakoga tko pokazuje zanimanje za područja
se ono zasniva. rase, nogometa i interneta. Nadamo se da preporuke
navedene u zaključku izvješća mogu potaknuti na
Prema istraživačima iz Centra Simon Wiesenthal go- djelovanje u područjima obuhvaćenim studijom.
dine 1995. postojala je samo jedna stranica na kojoj
se poticala rasna mržnja. Do studenoga 1997. Cen- Metodologija
tar je već zabilježio 600 stranica, a danas se taj broj
povećao na više od 2500 stranica. Uzimajući u obzir U ovoj istraživačkoj studiji o rasizmu, nogometu i in-
razvoj interneta koji se odvija geometrijskom progre- ternetu analizirane su stranice nogometnih navijača,
sijom, istraživači su mišljenja da su navedene statis- a posebno stranice navijačkih skupina koje najčešće
tike znatno manje od stvarnih brojeva. doživljavamo kao najaktivnije, najuvjerljivije te po-

EUMC − izvjeπÊe Rasizam, nogomet i internet
5

vremeno kao nasilne i rasističke. To ne znači da su ra- temelji na preciznoj znanstvenoj osnovi: u dvjema se
sizam i ksenofobija u nogometu ograničeni samo na te navedenim regijama pristalice nogometa izražavaju na
skupine: njih mogu počiniti i navijači koji ne pripadaju prilično različite načine, što zahtijeva dva različita pri-
formalnim skupinama navijača, igrači, menadžeri i is- stupa i drugačije socioantropološko znanje.
taknuti klubovi. Mnogo je jednostavnije potražiti rasis-
tičke poruke na stranicama navijača jer su one manje Uz određeni stupanj pojednostavljenja mogli bismo
vidljive na stranicama s jačim institucionalnim naglas- reći da je područje Mediterana pod snažnim utjeca-
kom, kao što su stranice timova ili stranice koje podr- jem talijanskoga modela navijača. Za taj je model ka-
žavaju igrači i koje imaju izraženiji profil u javnosti. rakterističan ograničen broj skupina (ponekad samo
jedna) s velikim brojem članova koje mogu utjecati
Prilikom analize cjelokupne složenosti situacije te klasi- na mnoge mlade ljude i kontrolirati ih na svojim tri-
fikacije ispitanih stranica koristili smo se tehnikom „ana- binama. Takve skupine često teže prevlasti u svojim
lize sadržaja”. Taj instrument ispitivanja omogućio nam dijelovima stadiona te se organiziraju uz megafone,
je čitanje stranica uključenih u istraživanje na temelju bubnjeve i ponekad vrlo složena koreografska djela.
opetovanih ključnih riječi i simbola, strukture i arhitek-
ture dokumenata. Detaljno je analizirana svaka stranica U srednjoj i sjevernoj Europi nogometni navijači ko-
te stavljena u jednu od kategorija utvrđenih na početku. riste se nečim što možemo nazvati 'zbornom' meto-
dom podrške; ona je spontanija i ne tako dobro orga-
Pretpostavka za uporabu toga alata za analizu jest nizirana. Na stadionima su tribine pune manjih sku-
dobro poznavanje navedenoga konteksta, prevladava- pina huligana (elitni navijači s izrazitom sklonošću
juće kulture (uključujući navike, jezik i ponašanje na- prema nasilju) te brojnih manjih i srednjih skupina
vijača), unutarnje dinamike skupina navijača. Takav navijača koje djeluju potpuno neovisno jedna o dru-
nas je pristup prisilio na angažiranje triju pomagača/ goj, iako mogu pripadati istome udruženju klubova.
istraživača (jedan iz Italije i dva iz Njemačke) koji
su mogli povezati područje istraživanja sa širim zna- Polazeći od navedenih razlika utvrđenih socijalnom
njem o navijačkoj kulturi i internetu. Svi su sudjelo- poviješću koja je imala snažan utjecaj na način gru-
vali u drugim znanstvenim istraživanjima. piranja ljudi, uvidjeli smo potrebu za usvajanjem stra-
tegija prilagođenih specifičnim potrebama. Na pri-
Angažiranje iskusnih pomagača pokazalo se kao do- mjer, praćenje mediteranske stranice kao što je stra-
bra ideja: kada su počeli s aktivnostima, istraživači nica Irriducibili Lazio (ime prevladavajuće skupine)
su već znali imena i karakteristike mnogih skupina pokazao se vrlo važnim za razumijevanje mišljenja
navijača te su imali jasnu ideju o rasističkim sklonos- prihvaćenih i široko raširenih na tribini navijača La-
tima određenih skupina u svojim državama i na dru- zija; s druge pak strane, praćenje drugih stranica pri-
gim europskim stadionima. Ukratko, znali su točno stalica Lazija (kojih, moramo priznati, nije mnogo)
što treba učiniti i gdje valja tražiti. nije bilo toliko zanimljivo, jer su slabije posjećene i
manje reprezentativne. Usredotočenost na mali broj
Sva tri istraživača imaju prethodno iskustvo kao is- glavnih skupina u promatranim državama vjernije je
traživači u području društvenih znanosti tako da se odražavala stvarnu situaciju.
istraživanje uz strogu uporabu preciznoga alata kao
što je analiza sadržaja, ne može smatrati neobjektiv- U srednjoj i sjevernoj Europi praćenje stranica poje-
nim „vrijednosnim prosudbama” (M. Weber). Može- dinačne skupine, bez obzira na to koliko poznata bi-
mo dodati da im je njihovo iskustvo „sudionika pro- la, može nam s jedne strane dati jasnu ideju o poli-
matrača” pomoglo prilikom odabira najboljega načina tici te skupine, ali ne i o zajedničkim mišljenjima na
za pretraživanje i čitanje stranica. stadionu na kojemu možemo pronaći desetke drugih
skupina. U tim je državama bilo nužno istražiti veći
Tri su se istraživača dogovorila oko zemljopisnoga broj stranica.
područja koje će svaki od njih istražiti. Istraživačica iz
Italije usredotočila je svoju pozornost na područje Me- Klasifikacija
diterana (Italija, Španjolska, Francuska), dok su druga
dva istraživača ispitivala područje srednje i sjeverne Osim bitnih podataka nužnih za identifikaciju stra-
Europe (Ujedinjeno Kraljevstvo, Austrija i Njemačka). nice (ime stranice, ime skupine, ime davatelja uslu-
Takva unutarnja podrazdioba nije slučajnost, već se ga, država, grad, momčad i liga) izrađena je tablica s

Rasizam, nogomet i internet EUMC − izvjeπÊe
6

četiri razine klasifikacije za jasno utvrđivanje stupnja njihovih čvrsto uspostavljenih tradicija. Te su države
intenziteta rasističkoga materijala na stranici. Četiri u središtu pozornosti ove studije. Države u kojima je
su razine na zamišljenome kontinuumu postavljene proveden najtemeljitiji nadzor bile su Austrija, Nje-
na sljedeći način: mačka, Italija i Ujedinjeno Kraljevstvo. Isto tako,
uključena je bila i situacija izvan EU-a u Švicarskoj
a. Nepostojeći. Ove stranice ne sadrže rasističke alu- kao dijelu njemačkoga govornoga područja, koja je
zije ili poruke ni u strukturama (na stranicama ko- analizirana zbog snažne tradicije navijanja. Bez su-
je pišu i kojima izravno upravljaju skupine) ni na mnje, ispitali smo stranice najvažnijih skupina u na-
mjestima s otvorenim pristupom (forum i knjiga vedenim državama te obuhvatili približno jednu pe-
posjetitelja). tinu svih stranica posvećenih nogometu (nešto malo
b. Latentan. Ove su stranice usredotočene na nogo- manje u Ujedinjenome Kraljevstvu). Kada je riječ o
met i ne sadrže jasne rasističke ili diskriminirajuće Portugalu, Francuskoj i Španjolskoj, pri čemu je pos-
aluzije u strukturi, ali u forumima i knjigama po- ljednja navedena zemlja daleko aktivnija od prvih
sjetitelja kriju rasističke uvrede i napade, a očite su dviju u toj skupini, ispitano je manje stranica, ali se
i neke aluzije na ekstremnu desnicu. odabir temeljio na provjerenim podacima najpozna-
c. Opetovan. U strukturi ovih stranica sadržane su tije i najreprezentativnije skupine (na primjer Ultras
rasističke aluzije ili poveznice s ideologijom ek- Sur kluba Real Madrid).
stremne desnice. Na forumu ili u knjizi posjetitelja
mogu se pronaći rasističke ili ksenofobne poruke. Gledano u cijelosti, tijekom istraživanja ispitano je, ia-
d. Snažan i dobro strukturiran. Ove su stranice izri- ko ne na homogen način, 455 stranica u osam europskih
čito rasističke i ksenofobne, jasno se potiče diskri- država, kako je navedeno u tablici u nastavku teksta.
minacija i u strukturi stranice i na mjestima s otvo-
renim pristupom. Nogometno navijanje tu je često Na prvi pogled tablica pokazuje velike razlike u broju
sekundarnoga značenja, dok je na prvome mjestu ispitanih stranica u glavnim istraženim državama. U
propagiranje politike ek-
stremne desnice. Stranice prema državama
Podaci i analiza Ispitane Rasizam Latentni Opetovani Snažni
Država stranice nepostojeći rasizam rasizam rasizam
Budući da smo na raspola-
ganju imali relativno ogra- Njemačka 146 131 10 4 1
ničeno vrijeme, nismo bili Ujedinjeno Kraljevstvo 101 97 4 - -
u mogućnosti ispitati sve Italija 53 36 11 2 4
stranice navijača u Europi Austrija 80 75 3 1 1
niti smo mogli temeljito Švicarska 48 45 1 - 2
proučiti situacije u svakoj Španjolska 12 7 2 2 1
pojedinačnoj državi. Francuska 8 8 - - -
Portugal 7 6 1 - -
Zapravo, da bi se mogla
provesti takva analiza, Ukupno 455 405 32 9 9
ona bi se trebala temeljiti Ukupan broj pronađenih stranica s rasističkim sadržajima: 50
na analizi sadržaja inter-
netskih stranica uz socioantropološko i povijesno državama poput Ujedinjenoga Kraljevstva i Njemačke
istraživanje u svakoj od država. Najbolji pokazatelji (ili Austrije i Švicarske, s obzirom na njihovu manju
dobroga istraživanja mogu biti: proces civilizacije i površinu) obuhvaćen je veći broj stranica (apsolutno ili
razvoja sporta (N. Elias), stare i nove tendencije u razmjerno njihovoj zemljopisnoj površini) u usporedbi
okupljanju mladih (glazba, sport, umjetnost, književ- s drugim državama poput Italije. To ne treba tumačiti
nost) te društvena povijest. kao nedostatak ravnoteže, riječ je samo o posljedica-
ma manjega broja važnih navijačkih stranica u Italiji
Odabrali smo neke države za koje se smatra da igraju i državama u kojima prevladava „ekstremni” model u
glavne uloge u svijetu nogometnoga navijanja zbog usporedbi sa srednjom i sjevernom Europom.

EUMC − izvjeπÊe Rasizam, nogomet i internet
7

Budući da su prisutne stranice sa rasističkim sadržaji- godinama. Mjere za suzbijanje rasističke netoleran-
ma, ne možemo podcjenjivati problem: u stvari, tabli- cije i za osvještavanje lokalnoga stanovništva o nuž-
ca pokazuje da 50 od 455 analiziranih stranica sadrži nosti prihvaćanja pridošlica često su se donosile pre-
rasističke sadržaje, što predstavlja 10,9% ukupnoga kasno, uz improvizaciju i bez dalekosežne strategije.
broja, a konkretno znači da svaka 10. među stranica-
ma kojima upravljaju skupine navijača u Europi sadrži K tomu, borba protiv rasizma tek je u posljednje vri-
izričite rasističke, antisemitske ili ksenofobne poruke. jeme dobila na važnosti u području javne politike.
Nedavno su provedene određene zakonodavne izmje-
Među državama u kojima je provedeno ispitivanje ne kojima se prepoznaje, iako uz neprimjereno za-
Ujedinjeno Kraljevstvo ima najnižu stopu pojavljiva- kašnjenje, važnost socijalne intervencije u taj sektor.
nja rasističkih sadržaja od samo 4%; u Austriji i Švi- Kroz antirasističke inicijative u organizaciji određenih
carskoj taj broj iznosi 6,25%, u Njemačkoj 10,4%, skupina navijača počeli su se razvijati i drugi pokreti.
dok je Italija s 32% (otprilike 1/3 analiziranih strani-
ca) stranica s rasističkim porukama država s daleko U takvim okolnostima rasizam na stadionima, mjes-
najvišom stopom. tima gdje se, prema definiciji, oslobađaju skriveni i
pritajeni osjećaji, predstavlja samo vrh ledenjaka.
Neke države s popisa mogu, bez obzira na ograničen
broj posjećenih stranica, pružiti interesantne podatke. Čini se da veliki broj rasističkih stranica u ovoj stu-
Zanimljivo je primijetiti da je svih osam nadziranih diji također pokazuje kako Italiji, kao i Španjolskoj,
stranica u Francuskoj (uključujući stranicu skupine Pa- nedostaju jasna pravila i učinkovite kontrole za sprje-
ris Saint Germain s mogućim rasističkim članovima) čavanje širenja rasizma na internetu.
bilo negativno u pogledu rasističkih poruka; u Portuga-
lu samo je jedna od sedam stranica uzetih u razmatranje Doseljavanje u druge europske države mnogo je sta-
sadržavala određeni rasistički materijal. S druge pak riji fenomen te stoga već duže vrijeme postoje inte-
strane, u Španjolskoj, u kojoj je pronađeno 5 stranica gracijske metode i mjere za suočavanje s problemima
s rasističkim sadržajem od 12, zabrinutost zbog rasiz- uzrokovanim rasizmom i ksenofobijom. Na primjer,
ma zasigurno je opravdana. Ako su prikupljeni podaci Portugal, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo u proš-
reprezentativni za opće tendencije, valja se složiti da lome su stoljeću doživjeli najveći val doseljenika
su nepoželjnim djelovanjem interneta u najvećoj mjeri iz svojih prijašnjih kolonija. Francuska, Ujedinjeno
pogođene Italija i Španjolska. Takvi su nalazi osobito Kraljevstvo, Švicarska, Njemačka te područje Beča
zanimljivi jer se podudaraju sa zemljopisnim područji- u Austriji suočeni su s velikim naletom doseljenika
ma na kojima je rasizam najrašireniji na stadionima. od šezdesetih godina, u prvome redu zbog nedostatka
radne snage u svojim industrijama.
Navedena su kretanja također očigledna na društve-
noj razini, na kojoj možemo pratiti porast nasilnih Stoga su neke od navedenih država, ponajprije Uje-
izgreda, povećanje zlostavljanja na osnovi rase, raz- dinjeno Kraljevstvo i Njemačka, imale priliku razviti
voj rasističke kulture i pojavu „društvenoga znaka za učinkovite protumjere za suprotstavljanje rasizmu i
uzbunu” zbog fenomena preseljenja na koji se gleda diskriminaciji kako na institucionalnoj razini, tako i
kao na opasnost za društvenu sigurnost. u velikim sektorima svojih društava. To nije rezulti-
ralo iskorjenjivanjem rasizma koji je još uvijek prisu-
Razlozi za tako široko rasprostranjenu prisutnost ra- tan u gore navedenim državama, već njegovim isklju-
sizma na stadionima u navedenim državama mogu čivanjem iz javnih aktivnosti, zbog čega je rasizam
se vjerojatno objasniti skorijom poviješću u području bio prisiljen ostati pritajen.
useljavanja.
To je potvrđeno činjenicom da se u Ujedinjenome Kra-
Međutim, treba pokušati ponuditi neke prijedloge u ljevstvu temeljem zakona vrlo strogo kažnjava svaki
vezi s razlozima zašto su talijanski i španjolski sta- oblik rasizma, čak i na internetu, a javno je mnijenje
dioni ranjiviji u pogledu rasizma od stadiona u osta- vrlo oprezno u pogledu toga pitanja. Što se tiče nogo-
lim europskim državama. meta, zbog porasta rasističkoga zlostavljanja usmje-
renoga protiv crnih igrača, navijači, osobito pristalice
U Italiji, kao i u Španjolskoj, useljavanje je relativno Udruženja nogometnih navijača, počeli su tijekom
noviji fenomen koji je počeo u kasnim osamdesetim osamdesetih godina reagirati i organizirati veliki broj

Rasizam, nogomet i internet EUMC − izvjeπÊe
8

antirasističkih događaja. Prije mnogo godina pokre- sve. Neke stranice iz prve kategorije latentnih strani-
nuta je vrlo uspješna antirasistička akcija; njome se ca pripadaju skupinama koje iznose svoja desničarska
javno osuđuje rasističko zlostavljanje i promiče kul- politička stajališta odabirom imena kao što su: Fron-
tura utemeljena na toleranciji na stadionima. Akciju ta, Irriducibili i Camerati (ta imena jasno upućuju
pod imenom „Izbaci ga” („Kick it Out”) promiču po- na nacističku ili fašističku prošlost) ili skupinama
litičke i sportske institucije te sami navijači. koje su poznate po svojim političkim tendencijama
i rasističkim ideologijama (Curva Nord Milano, Ul-
Čak su i u Njemačkoj, gdje rasizam i neonacizam da- tras Verona, Ultras Trieste, Real Madrid Ultras sur,
ju još veći povod za zabrinutost nego u Ujedinjenome Salzburg ultras, Chelsea Headhunters i Dortmund
Kraljevstvu, također osmišljene strategije i mjere za su- Rabauken). Opravdano se može smatrati da je većina
protstavljanje rasizmu i neonacizmu. Osim donošenja takvih skupina, budući da su svjesne svoje reputacije
konkretnih zakona, Njemačka je provela i brojne pro- rasista i ekstremista, u strahu od ograničavanja djelat-
jekte socijalne intervencije kako bi proširila vrijednosti nosti. Kao rezultat, vjerojatno su odlučile ne izražavati
zakona i tolerancije među militaristima ekstremnoga otvoreno stavove na svojim stranicama.
desnoga krila. Unutar stadiona, kroz aktivnosti ud-
ruženja navijača kao što je BAFF (Udruženje aktiv- Opetovan
nih njemačkih navijača) te različite projekte navijača
(struktura za socijalnu intervenciju u vezi s navijačima) Druga kategorija stranica s opetovanim rasističkim
koje su podržale institucije, pokrenute su dugotrajne i sadržajem uključuje 9 primjera. Te stranice ne samo
uspješne antirasističke akcije. Kao rezultat, rasističko da sadrže rasističke poruke o Romima (u Austriji),
zlostavljanje crnih igrača postalo je vrlo rijetka pojava Turcima (koje u Njemačkoj nazivaju „Kanaken”), crn-
u Njemačkoj, s iznimkom nekoliko stadiona. cima i židovima (u Italiji i Španjolskoj) na forumima
i u knjigama posjetitelja već imaju i neke rasističke
U ljeto 2000., kao rezultat nekih vrlo ozbiljnih rasis- ili ekstremističke sadržaje u samoj strukturi stranice.
tičkih događaja, Njemačka je započela veliku antira- Na primjer, na početnoj stranici njemačke stranice
sističku akciju koja je također uključivala aktivnosti na nazvane Commando Ultrà Loeben može se pročitati:
internetu. Savezni ured za zaštitu ustava (Verfassung- „Definiramo se kao patrioti i željeli bismo reći svima
schutz) započeo je međunarodnu internetsku peticiju za koji protestiraju protiv naših slogana upućenih stran-
uklanjanje rasističkih i neonacističkih stranica koje su cima i crnim igračima da se takvi slogani danas mogu
dostupne preko američkoga davatelja usluga geocities. čuti na svim nogometnim stadionima.” Na navede-
yahoo.com. Navedenom je akcijom također iznesena nim se stranicama često pojavljuju nacionalističke
teza o nekoj vrsti kazne za davatelje koji svoje usluge boje (crna ili boje državne zastave), gotička slova ili
nude osobama koje šire nacističke i rasističke ideje. slova u obliku runa.
Takva stalna pozornost koja se daje internetu zasigur-
Snažan i dobro strukturiran
no je doprinijela smanjenju ili uklanjanju rasističkih i
neonacističkih sadržaja s nekih stranica nogometnih
I konačno, 9 stranica ima snažne i dobro strukturi-
navijača. Kao rezultat, 10 od 15 stranica u Njemač-
rane rasističke sadržaje. Struktura stranice protkana
koj na kojima su pronađeni rasistički sadržaji imale
je ekstremnim desničarskim i rasističkim sadržajima.
su nizak stupanj rasističkih poruka.
Bez sumnje možemo reći da se takve stranice također
Analiza stranica koriste nogometom i internetom za širenje rasističkih
ideja. Dvije takve stranice u Švicarskoj, Koma Ko-
Latentan lonne 88 i Commando Ultrà 88 Lugano, imaju broj
88 ne kao naznaku godine u kojoj je skupina osnova-
Nizak stupanj rasističkih sadržaja imaju 32 od ukupno na (vjerojatnost je za to mala), već stoga jer je to šifra
50 klasificiranih stranica (s latentnim, opetovanim te nacističkoga pozdrava Heil Hitler, gdje je „8” sim-
snažnim i dobro strukturiranim rasističkim sadržajem). bol slova „H”, osmoga slova abecede i prvoga slo-
To znači da su na tim stranicama povremeno, ali ne va riječi „Heil” i riječi „Hitler”. Austrijska stranica s
često pronađeni rasistički komentari i izjave, ponekad imenom Rapid Club Wels pokazuje ironične stripove
u opisu utakmice, ali većinom na forumu ili u knjizi s rasističkim i ksenofobnim sadržajem te neprestano
posjetitelja, odnosno područjima koja su otvorena za vrijeđa Afrikance.

EUMC − izvjeπÊe Rasizam, nogomet i internet
9

Stranica skupine Mods e Skinheads Real Madrid ima Chelsea i Paris Saint Germain) pojedinačni navijači
snažan politički sadržaj ilustriran obiljem keltskih kri- pokazuju fašizam i rasizam navijača Lazija.
ževa i fašističkih simbola.
Usporedili smo veze na stranicama rasističkih navija-
Međutim, na vrhu te klasifikacije nalaze se dvije tali- ča i utvrdili da je međusobno prihvaćanje tipična po-
janske skupine koje navijaju za momčadi iz četvrte lige. java u Italiji i Španjolskoj, ali ne i u ostalim državama.
Na stranici skupine iz Padove koja se zove Juventude U dvjema navedenim državama gotovo sve stranice
Crociata nogomet zauzima tek drugo mjesto iza poli- uključuju vezu prema ostalim skupinama ekstremne
tike. Većina stranica iskorištena je za širenje rasističke i desnice, čak i ako se one smatraju neprijateljima ili
ksenofobne vrste propagande. Članovi skupine progla- suparnicima. Jedna od najčešće spominjanih stranica
sili su se sljedbenicima političke stranke ekstremne des- jest Lazio Irriducibili, koja se ponekad čak navodi i
nice pod imenom Forza Nuova, čija je stranica navede- na španjolskim stranicama.
na među vezama skupine prema drugim stranicama.
Stranica navijačke skupina Pro Patria pokazuje veće U srednjoj i sjevernoj Europi primijećen je gotovo
zanimanje za nogomet, ali sadrži i obilje fašističkih potpuni izostanak takvih veza prema drugim skupi-
simbola i rasističkih naznaka. Ono što stvarno izgle- nama navijača. Jedina veza koja je često prisutna na
da uznemirujuće na ovoj stranici jest dio s pjesmama stranici jest veza prema službenoj stranici momčadi.
i skandiranjima (u formatu koji je moguće učitati). Ispitivanje nas je dovelo do otkrića da se, barem u
U tome su dijelu skandiranja sa stadiona te drugi slo- Njemačkoj, veze prema drugim skupinama navijača
gani poput „ne postoje talijanski crnci” i zvukovi opo- više ne pojavljuju jer je prema zakonu administrator
našanja majmuna koje rasistički navijači proizvode odgovoran čak i za sadržaj stranice čija je adresa na-
kada crni igrač dotakne loptu. vedena među vezama.

Ne treba previdjeti da samo dvije navedene
talijanske stranice imaju izravnu vezu prema
političkoj stranci Forza Nuova koja je prilično
popularna na stadionima i među skinheadsima.

Od 50 stranica čak njih 18 zakupilo je vlastitu
domenu, dok su se ostale poslužile različitim
komercijalnim davateljima usluga. Najčešći
je davatelj usluga geocities.yahoo.com (7 slu-
čajeva), nakon kojega slijedi talijanski tifonet
koji je specijaliziran za nogometno navijanje
(5 slučajeva).

Završno opažanje inspirirano je tumačenjem
svih podataka kao cjeline. Opravdano je vjero-
Stranica skupine Lazio Irriducibili, glavne navijačke vati da je rasizam slobodnije izražen na internetu ako
skupine momčadi Lazija, zahtijeva drugačiju analizu. postoji veća sloboda za njegovo izražavanje na stadi-
Stranica, koja je u tehničkome smislu izvrsna, pripada onima. Drugim riječima, rasizam na internetu odraža-
među stranice s najizraženijim rasističkim sadržajem va rasističke aktivnosti unutar stadiona.
ne samo zato što sadrži veliki broj rasističkih poruka
u knjizi posjetitelja, fašističkih simbola te rasističkih Ako usporedimo situaciju u Njemačkoj sa situacijom
i antisemitskih izjava na ostalim stranicama već i u Italiji, čini se da takva usporedba potvrđuje gore
stoga što je smatramo osobito opasnom. Ta je skupi- navedenu tezu.
na poznata u cijelome svijetu po svojim rasističkim
izrazima te su mnoge druge manje skupine često Prikupljeni podaci pokazuju da je 10,4% njemačkih
sklone oponašati je. Nije nikakva slučajnost da goto- stranica rasističkoga karaktera, što je daleko manje
vo sve talijanske i španjolske stranice s rasističkim od talijanskoga prosjeka (32%); osim toga, samo je
sadržajem imaju vezu prema toj stranici; također nije jedna stranica u Njemačkoj izrazito rasistička, dok ih
slučajnost da u brojnim knjigama posjetitelja (npr. je u Italiji četiri.

Rasizam, nogomet i internet EUMC − izvjeπÊe
10

Sugestije i prijedlozi mora uzeti da je internet instrument koji prelazi držav-
ne granice i omogućava komunikaciju među svim
Čini se da rezultati ove studije upućuju na postojanje građanima svijeta te se stoga smatra važnim instru-
različitih pristupa nadzoru i kontroli rasizma na inter- mentom za izgradnju identiteta koji bi u manjoj mjeri
netu, na postojanje različitih oblika pozornosti, pris- bio nacionalistički, a u većoj međunarodan. Mišljenja
tupa, odredbi i kontrola. smo da čak i samo razmatranje zakonskih i restriktivnih
mjera predstavlja rizik od upletanja u osnovna načela
U državama poput Italije i Španjolske, u kojima smo interneta i od ograničavanja postavki slobode izražava-
primijetili veliki broj rasističkih stranica, pozornost i nja koji moraju biti zajamčeni svim građanima.
obavješćivanje u vezi s rasističkim izražavanjem još
su uvijek usredotočeni na stadione te još uvijek ne po- Društvene i obrazovne mjere
stoji spoznaja o prisutnosti takva izražavanja i u okvi-
ru novih tehnologija, a postojeće norme identifikacije i Za svakoga zakonodavca ključna povijesna točka jest
nadzora čine se neučinkovitima. dilema u vezi s pravom kojim se jamči dostojanstvo
svakoga ljudskoga bića, ali kojim se u isto vrijeme ne
Kako bismo obradili taj fenomen, moramo djelovati u zabranjuje sloboda izražavanja. Iz toga razloga vje-
dva smjera: zakonodavnome (s naglaskom na ograni- rujemo da svako pravo kojemu je cilj kazniti nezako-
čavanju oštrim mjerama) i društvenome (u cilju sprje- nito ponašanje prema zajednici mora biti popraćeno
čavanja). društvenim mjerama izrađenim u cilju promjene kul-
ture, mentaliteta i ponašanja ljudi. U konkretnome
Zakonske inicijative slučaju jedan od načina na koji se možemo suprotsta-
viti rasističkim sloganima na internetu jesu projekt-
Sa zakonodavnoga stajališta postoji potreba za do- ne aktivnosti, akcije i metodologija za intervencije u
nošenjem rezolucije na europskoj razini, kojoj će se izravnome radu sa skupinama navijača i za njih.
pridružiti sve države, o priznavanju kaznenoga djela
širenja rasizma, ksenofobije i antisemitizma putem Na taj ćemo način izazvati promjenu u načinu pona-
interneta. Rezolucijom se isto tako moraju dati jasne šanja ne samo kroz strah od kažnjavanja već i kroz
upute o tome kako se boriti protiv toga fenomena. Eu- učenje o kodeksu poštovanja prema drugima i kodek-
ropska se komisija treba zalagati za uvođenje navede- su prihvaćanja razlika.
nih uputa u zakon u svakoj pojedinačnoj državi. Na-
dalje, uzimajući u obzir da je internet po svojoj defini- Sukladno navedenome, predlažemo društvene i obra-
ciji međunarodni instrument, donesene odredbe trebaju zovne intervencije u dvama različitim područjima
biti tek prvi korak u izradi izjave na svjetskoj razini. djelovanja: prvo se konkretnije odnosi na fenomen
rasizma na internetu, a drugo na opći problem diskri-
Predloženi zakon također treba sadržavati odredbe minacije u svijetu nogometa.
kojima će se administratori mrežnoga poslužitelja
obvezati na filtriranje i isključivanje poruka s rasis- Pristup rasizmu na internetu:
tičkim sadržajima bez odlaganja. To se ne treba do-
gađati samo kada je riječ o komercijalnoj stranici sa • Uzimajući u obzir zaključke ove studije koja jasno
sadržajima za koje je lako ustanoviti tko je odgovo- ističe postojanje rasizma na internetu, vjerujemo da
ran, već isto tako i kada je riječ o stranici koju je slo- postoji potreba za stvaranjem međunarodne skupi-
bodno dodijelio lokalni ili nacionalni davatelj usluga. ne stručnjaka čija će obveza biti provesti daljnju
U tome slučaju trebaju postojati odredbe kojima će analizu situacije te pratiti i ocijeniti fenomen rasiz-
se obvezati komercijalni davatelj usluga sa sjedištem ma na internetu. Cilj navedene aktivnosti bio bi
u drugoj državi (što je često slučaj); odredbe također oslanjati se na pozitivne mjere i intervencije u borbi
trebaju sadržavati obvezu za domaće stranice koje dje- protiv toga novoga fenomena.
luju uime stranih stranica za njihovo zatvaranje u tre- • Sukladno izjavi ECRI-a (preporuka br. 6 – 15. pro-
nutku kada se utvrdi postojanje rasističkih sadržaja. sinca 2000.), nužno je podržati mjere za samoure-
đenje koje je poduzela internetska industrija u bor-
Takva vrsta uputa ne smije sadržavati samo represiv- bi protiv rasizma, ksenofobije i antisemitizma na
ne i kažnjive elemente već i jamstvo za slobodu izra- internetu (telefonske linije protiv rasizma, kodeksi
žavanja i slobodan tijek ideja. Zapravo, ona u obzir ponašanja i softver za filtriranje).

EUMC − izvjeπÊe Rasizam, nogomet i internet
11

• Potrebno je na institucionalnoj razini istražiti meto- • podržati suradnju među projektima za navijače na
de potpore još uvijek aktivnim navijačima koji odr- nacionalnoj, europskoj i svjetskoj razini u cilju pro-
žavaju antirasističke mrežne stranice, kao i metode nalaženja i promocije najboljih praksi u području
potpore razvoju novih stranica navijačkih skupina s socijalne intervencije, a radi ograničavanja netole-
antirasističkim i antidiskriminacijskim sadržajima. rantnoga ponašanja navijača
• Valja razmotriti mjere protiv davatelja usluga koji • dati prednost antirasističkim inicijativama koje su
poslužuju rasističke stranice (kao geocities i tifo- samostalno odozdo prema gore pokrenule skupine
net) kako bi navedeni davatelji shvatili da stranice s navijača ili organizacije
diskriminirajućim sadržajima vrijeđaju ljudsko do- • promicati aktivno sudjelovanje, ne samo simbolične
stojanstvo, ali i narušavaju pozitivnu sliku njihovih izjave, različitih nogometnih klubova. Nogometne
tvrtki, te im predložiti mogućnost davanja besplat- bi klubove posebno trebalo ohrabrivati na korištenje
nih antirasističkih reklama. svojih igrača kao simbola u antirasističkim kampa-
• Treba se povezati s nogometnim klubovima i po- njama, jer oni predstavljaju model koji mladi ljudi
taknuti ih da na svoje početne stranice umetnu anti- trebaju slijediti. Na primjer, klubovi mogu organizi-
rasističke izjave igrača i navijača. rati povremene sastanke sa skupinama navijača o
rasizmu i nasilju na kojima će sudjelovati i njihovi
Međutim, budući da je najdjelotvorniji način za borbu igrači; isti igrači mogu dati antirasističke izjave na
protiv rasizma i netolerancije djelovanje na mjestima stadionu ili u službenome glasilu. Korištenje igrača
na kojima se ljudi zapravo okupljaju, smatramo uput- za odašiljanje poruka na stadionu također može biti
nim ilustrirati određene preventivne metode, određene učinkovito, kao što je to učinio klub Paris Saint Ger-
sugestije institucijama za smanjenje rasizma i diskrimi- main 1998. godine nakon što su neki navijači uputili
nirajućih pristupa koji se povezuju s nogometom. Ova rasističke uvrede crnim igračima iz drugih momčadi
opažanja, koja su u načelu upućena političkim institu- • poticati masovne medije na primjereno izvješćiva-
cijama, rezultat su ideja proizišlih iz ovoga istraživanja nje o antirasističkim događajima te na bolje infor-
i dugogodišnjega iskustva mreže „Nogomet protiv ra- miranje o rasizmu, bez pretjerane emocionalnosti i
sizma u Europi”. Rezolucija o rasizmu koju je u Buenos bez implikacija da su svi navijači rasisti
Airesu u Argentini 7. srpnja 2001. donijela FIFA, svjet- • promicati neprekidnu obuku policajaca koji rade na
sko upravno tijelo, također govori o navedenoj mreži. osiguranju stadiona u vezi s rasističkim i ksenofob-
nim skupinama i političkim strankama
U svrhu unaprjeđenja borbe protiv rasizma i poveza- • voditi računa o tome da sve nogometne institucije i
nih oblika diskriminacije u svijetu nogometa lokalne, klubovi razumiju i promiču jednake mogućnosti pri za-
nacionalne i europske institucije trebaju: pošljavanju i pružanju usluga. Svi klubovi trebaju po-
• izvršiti pritisak na cjelokupnu imovinu svijeta no- držati cilj socijalnoga uključivanja te postupati prema
gometa na svim razinama i u svim državama radi svakoj osobi s poštovanjem, bez obzira na njezin sta-
uspostavljanja zajedničke akcije za razmjenu infor- tus kao suigrača, neprijatelja, javne osobe ili navijača.
macija i iskustava korisnih u borbi protiv pojavnih
oblika rasizma
• organizirati i promicati zajedničke projekte za bor- Kontakti:
bu protiv rasizma koji uključuju sve odgovarajuće
European Monitoring Centre on Rascism and Xe-
strane (nogometne momčadi, policiju, skupine na-
nophobia - Europski nadzorni centar za rasizam i
vijača, organizacije koje se bave proučavanjem no-
ksenofobiju (EUMC)
gometnih navijača, masovne medije i lokalne insti-
Luc Schwartz – koordinacija projekta
tucije) u svrhu ostvarivanja integracije između sku-
Rahlgasse 3, A-1060 Beč, Austrija
pina navijača i zajednica useljenika
Tel.: +43 (1) 580 30 - 35; Faks: +43 (1) 580 30 - 93
• promicati obrazovne programe u cilju edukacije lju-
E-mail: Luc.Schwartz@eumc.eu.int
di svih dobnih skupina i iz svih društvenih slojeva (a
osobito djece i mladih) o šteti koju rasizam nanosi Unione Italiana Sport per Tutti (U.I.S.P)
društvu i o prednostima rasnoga sklada i jedinstva Comitato Regionale Emili-Romagna
• promicati razvoj intervencijskih projekata u cilju Carlo Balestri – koordinacija istraživanja
ograničavanja netolerantnih, nasilnih i rasističkih Via Riva di Reno, 75/3, I 40121 Bologna
aktivnosti nogometnih navijača Tel.: +39 (051) 22 58 81; Faks: +39 (051) 22 52 03

Rasizam, nogomet i internet EUMC − izvjeπÊe
EUMC 04/2002

Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju
European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia
Observatoire Européen des Phénomènes Racistes et Xénophobes
Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit

Rahlgasse 3, 1060 Beč, Austrija

Telefon: +43 (1) 580 30 - 35
Faks: +43 (1) 580 30 - 93
E-mail: information@eumc.eu.int
Internet: http://eumc.eu.int