¦ÀÂ÷: ____________________________________

ÀÊÅõ: _______________

¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ Ò¾¢÷ô§À¡ðÊ
À¢Ã¢× «: ¦À¡Ð «È¢×ì §¸ûÅ¢¸û- ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼ìÌ Åð¼Á¢Î¸.
1. ±ý¨Ç ‘Óò¾Á¢úì ¸¡ôÀ¢Âõ’ ±ýÀ‚. ±ý ¦À‚ ±ýÇ?
A. º¢ÄôÀ¾¢¸¡Ãõ
B. Á½¢§Á¸¨Ä C. Ìñ¼Ä§¸º¢
2. ¯Ä¸¢§Ä§Â «¾¢¸ Áì¸Ç¡ø º¡ôÀ¢¼ôÀÎõ ÀÆõ ±Ð?
A. ¬ôÀ¢û
B. ¬ÃïÍ
C. ¾¢Ã¡ð¨º
3. ã¨ÆìÌ ¾¨¼Â¢ýÈ¢ ¬ì…¢ƒý ¸¢¨¼ì¸ ¯¾×õ ¨Åð¼Á¢ý ±Ð?
A. ¨Åð¼Á¢ý A
B. ¨Åð¼Á¢ý B C. ¨Åð¼Á¢ý C
4. ¬º¢Â¡Å¢ø Ó¾ý ӾĢø ´Ä¢õÀ¢ì §À¡ðʨ ¿¼ò¾¢Â ¿¡Î ±Ð?
A. Á§Äº¢Â¡
B. ƒôÀ¡ý
C. þó¾¢Â¡
5. ¸ñ¸û þÕóÐõ À¡÷¨Å þøÄ¡¾ Å¢Äí¸¢Éõ ±Ð?
A. ¦ÅªÅ¡ø
B. ¬ó¨¾

C. ¨ÁÉ¡

6. Á¢¸ ¬ÆÁ¡É Á¸¡ ºÓò¾¢Ãõ ±Ð?
A. þóÐ Á¡ì¸¼ø
B. º£É¡ ¦ÀÕí¸¼ø

C. Àº¢À¢ì ¦ÀÕí¸¼ø

7. ¿õ ¯¼ø ¯ÚôҸƢø ±ó¾ ¯ÚôÒìÌ «¾¢¸ ¬ì…¢ƒý §¾¨ÅôÀθ¢ÈÐ?
A. ã¨Ç
B. þ¾Âõ
C. º¢Ú¿£Ã¸õ
8. ãýÚ «ÊôÀ¨¼ ¿¢Èí¸û ¡¨Å?
A. º¢ÅôÒ, ¦Åû¨Ç, ¬ÃïÍ B. º¢ÅôÒ,Áïºû,¿£Äõ C. º¢ÅôÒ, À, Áïºû
9. Ó¾ø ¯Ä¸ò ¾Á¢ú Á¡¿¡Î ¿¼ó¾ ¿¡Î ±Ð?
A. þó¾¢Â¡
B. º¢í¸ôâ÷

C. Á§Äº¢Â¡

10. ÁÉ¢¾¨ÉÅ¢¼ áÚ Á¼íÌ §¸ðÌõ ºì¾¢ «¾¢¸õ ¯ûÇ Å¢ÄíÌ ±Ð?
A. ÌÃíÌ
B. ¿¡ö
C. â¨É
À¢Ã¢× ¬: þÄ츽õ
1. ‘«ýÚ’ ±ýÀ¾ü¸¡Ç §¿‚ìÜüÚî ¦º¡ø ±Ð?
A. §¿üÚ
B. ¿¡¨Ç
C. þýÚ
2. ºÃ¢Â¡É Ò½÷¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
A. Áñ + ̼õ= Áñ̼õ
B. ¾ý + ¿Äõ = ¾ýÉÄõ

D. ÁÚ¿¡û

C. ÀÂý + «üÚ = ÀÂý«üÚ
D. ¸ºÎ = «È = ¸ºÎ«È

3. ¦ºÂôÀΦÀ¡Õ¨Ç ²üÚ ÅᾠިÉÓüÚ _______________ ¬Ìõ.
A. ¾ýÅ¢¨É B. À¢ÈÅ¢¨É
C. ÌýȢ Ţ¨É D. ÌýÈ¡Å¢¨É
4. ‘«ð¨¼’ ±ýÈ ¦º¡øÄ¢ø ¯ûÆ ¾Á¢ú ±ØòиƢý Ũ¸¸¨Æò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
A. ¯Â¢÷ ±ØòÐ, ¬ö¾ ±ØòÐ, ¦Áö ±ØòÐ
B. ¯Â¢÷ ±ØòÐ, ¦Áö ±ØòÐ, ¬Ô¾ ±ØòÐ
C. ¯Â¢÷¦Áö ±ØòÐ, ¦Áö ±ØòÐ, ¯Â¢÷¦Áö ±ØòÐ
5. À¢ýÅÕÅÉÅüÚû Íð¦¼ØòÐ ¦¸¡ñ¼ ±Øòи¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
I «Ð
II þ¨Å
III ±Ð
IV ±¨Å
A. I, II
B. I, IV
C. II, III
1

D. III, IV

A. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ þÄ츽 Å¢¾¢ì§¸üÈ À¾¢¨Äò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ÌÈ¢ôÒ¸ÙìÌô ¦À¡Õò¾Á¡É Å¢¨¼¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. À¼÷쨸. þ¨¼î¦º¡ø 8.. ¾ý¨Á. ¨¾ + ¾¢í¸û = ¨¾¾¢í¸û 10. ´Õ¨Á X _________________ 7. ¯ñ¨Á X ___________________ 4. «Ê¡÷¸û ¾ÉìÌî ÝðÎõ À¡Á¡¨Ä¸¨Ç ²üÚ Á¸¢ú¸¢È¡ý þ¨ÈÅý. À¼÷쨸 9. Å¢¨É¡ø C.6. A. ¸Õ¨Á X 2. ÓýÉ¢¨Ä C. ¾ý¨Á. ¸£ú측Ïõ š츢Âò¾¢ø §¸¡Ê¼ôÀðÎûǨÅ__________________ ¦º¡ü¸û ¬Ìõ. «ôÀÊî ¦º¡ýÉ¡ý C. ÅÚ¨Á X ___________________ 2 . À¼÷쨸 D. §¾Êî ¦ºýÈ¡ý À¢Ã¢× þ: ‘¨Á’ ±ýÚ ÓÊÔõ ±¾¢‚¡ü¸û ±Øи. ¿ý¨ÁX _________________ _________________ _________________ 6.   þ·Ð ¬Ú Ũ¸ôÀÎõ. «¸õ + àö¨Á = «¸òàö¨Á D. ¿øÄ ¦¿È¢¸¨Çô Ò¸ðÊ A B C ´Øì¸Á¡É Á¡½Å÷¸¨Ç ¯ÕÅ¡ìÌÅÐõ «Åâý ¸¼¨Á§Â! D 7. þÐ §ÅüÚ¨Á ¯Õ¨À ²üÌõ. þ¸Ã ®üÚ Å¢¨É¦Âîºò¾¢ý À¢ý ÅÄ¢Á¢Ìõ. À¢ÊòÐî ¦ºýÈ¡ý D. ´üÚ¨Á X ___________________ 3. º¢Ú¨Á X _________________ 8. ÓýÉ¢¨Ä. ¬ñ¨Á X ___________________ X ___________________ 10. ¯Ã¢î¦º¡ø D. ¦ÀÂ÷¡ø B. ÀÈ¢ì¸î ¦º¡ýÉ¡ý B. A. þǨÁ 9. À¼÷쨸 B. A. ±. ÁÄ÷ + þ¾ú = ÁÄâ¾ú C. ¾ÅÈ¡É Å¢¨¼¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.¸¡: «ñ¨Á X §ºö¨Á 1. º¢Ä + º¢Ä = º¢üº¢Ä B. ¦Áý¨Á X 5. ¸£ú측Ïõ š츢Âò¾¢ø ±Ð ¦¾¡Æ¢ü¦À¨Ãì ¸¡ðθ¢ÈÐ? ¸üÀ¢ò¾ø ÁðÎõ ¬º¢Ã¢Ââý ¸¼¨ÁÂøÄ.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.