You are on page 1of 20

Ban tuyªn gi¸o huyÖn ñy h¶i hµ

Gi¸o ¸n
Ch¬ng tr×nh s¬ cÊp lý luËn chÝnh trÞ
------------------

Bµi 6 : vÊn ®Ò t«n gi¸o trong c¸ch m¹ng x· héi
chñ nghÜa.

H¶i Hµ, th¸ng 6 n¨m 2009.

1
Bài 6 : VÊn ®Ò t«n gi¸o trong c¸ch m¹ng x· héi
chñ nghÜa
------------------------

Ngêi so¹n : Bïi V¨n Vîng
Đèi tîng gi¶ng : §¶ng
viªn.
Sè tiÕt gi¶ng : 04
tiÕt.
Thêi gian so¹n : Th¸ng
6/2009.

A- Môc ®Ých yªu cÇu :

I/ Môc ®Ých :

Th«ng qua bµi gi¶ng trang bÞ cho häc viªn
nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ mét sè vÊn ®Ò sau :
1, Kh¸i niÖm, nguån gèc ra ®êi vµ tÝnh chÊt cña
t«n gi¸o.
2, V× sao díi chÕ ®é X· héi chñ nghÜa t«n gi¸o
vÉn tån t¹i, vÉn lµ nhu cÇu cña mét bé phËn nh©n
d©n.
3, T×nh h×nh t«n gi¸o ë ViÖt Nam hiÖn nay vµ
nh÷ng chÝnh s¸ch t«n gi¸o cña §¶ng vµ Nhµ níc ta.

II/ Yªu cÇu :

1, Ngoµi nh÷ng kiÕn thøc trong khu«n khæ bµi
gi¶ng, häc viªn cÇn tÝch cùc t×m tßi, nghiªn cøu
thªm nh÷ng tµi liÖu liªn quan ®Õn vÊn ®Ò t«n gi¸o;
§êng lèi, chÝnh s¸ch t«n gi¸o cña §¶ng vµ Nhµ níc;
T×nh h×nh t«n gi¸o trªn thÕ giíi vµ Trong níc; Sù t¸c

2
®éng gi÷a vÊn ®Ò t«n gi¸o vµ vÊn ®Ò d©n téc;
ViÖc lîi dông vÊn ®Ò t«n gi¸o ®Ó ©m mu “DiÔn
biÕn hßa b×nh” cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch, ph¶n
®éng.
2, N¾m ch¾c nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ t«n
gi¸o vµ chÝnh s¸ch t«n gi¸o cña §¶ng vµ Nhµ níc ta,
vËn dông vµo trong ®êi sèng thùc tiÔn ho¹t ®éng vµ
c«ng t¸c. TÝch cùc tuyªn truyÒn, vËn ®éng vµ thùc
hiÖn ®êng lèi, chÝnh s¸ch t«n gi¸o cña §¶ng vµ Nhµ
níc; Xö lý ®óng ®¾n nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn
t«n gi¸o ë c¬ së, ®¬n vÞ.
3, TÝch cùc gãp phÇn x©y dùng khèi §¹i ®oµn
kÕt toµn d©n téc, ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi, æn
®Þnh chÝnh trÞ, lµm thÊt b¹i mäi ©m mu “DiÔn biÕn
hßa b×nh” cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch, thùc hiÖn
th¾ng lîi C¸ch m¹ng X· héi chñ nghÜa.

B- KÕt cÊu bµi gi¶ng : Gåm 3 phÇn lín:

I/ B¶n chÊt, nguån gèc vµ tÝnh chÊt cña t«n gi¸o.
(1tiÕt = 55 phót )
1, B¶n chÊt vµ nguån gèc cña t«n gi¸o.(25
phót)
2, TÝnh chÊt cña t«n gi¸o. (30
phót)

II/ T«n gi¸o díi chÕ ®é x· héi chñ nghÜa.
(1,5 tiÕt = 85 phót )
1, Nguyªn nh©n cña sù tån t¹i t«n gi¸o díi
chÕ ®é x· héi chñ nghÜa .(40 phót)
2, Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò t«n gi¸o trong x· héi
x· héi chñ nghÜa.
(45 phót)
III/ VÊn ®Ò t«n gi¸o ë ViÖt Nam. ( 1 tiÕt = 55 phót )

3
1, T×nh h×nh t«n gi¸o ë ViÖt Nam. (25 phót)
2, ChÝnh s¸ch t«n gi¸o cña ®¶ng vµ Nhµ níc
ta. (30 phót).

Thêi gian cßn l¹i giµnh cho §Æt vÊn ®Ò, kÕt
luËn, cñng cè bµi, híng dÉn c©u hái «n tËp…( 25
phót )

* PhÇn träng t©m cña bµi : PhÇn II- T«n gi¸o díi
chÕ ®é x· héi chñ nghÜa. ( Thêi gian giµnh cho
phÇn träng t©m lµ 85 phót ).

C- Ph¬ng ph¸p gi¶ng vµ ®å dïng d¹y häc.

I/ Ph¬ng ph¸p gi¶ng :

1, Sö dông ph¬ng ph¸p chñ ®¹o lµ thuyÕt
tr×nh : Ph©n tÝch, tæng hîp, liªn hÖ thùc tiÔn.
2, KÕt hîp víi c¸c ph¬ng ph¸p : Nªu vÊn ®Ò,
®Æt c©u hái, ®èi tho¹i víi häc viªn…

II/ §å dïng d¹y häc : M¸y vi tÝnh ®Ó lu nh÷ng t liÖu
liªn quan ®Õn bµi gi¶ng.

D- Tµi liÖu phôc vô so¹n gi¶ng :

Ban Tuyªn gi¸o Trung ¬ng: Ch¬ng
I/ Tµi liÖu chÝnh :
tr×nh s¬ cÊp lý luËn chÝnh trÞ. Nxb chÝnh trÞ
Quèc gia, Hµ néi 2007.

II/ Tµi liÖu tham kh¶o :

4
1, §¶ng céng s¶n ViÖt Nam : C¬ng lÜnh x©y
dùng ®Êt níc trong thêi kú qu¸ ®é lªn Chñ
nghÜa x· héi. Nxb Sù thËt Hµ Néi 1991.
2, §¶ng céng s¶n ViÖt Nam : V¨n kiÖn §¹i héi
®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX. Nxb ChÝnh trÞ
Quèc gia, Hµ Néi 2001.
3, Mét sè tµi liÖu, bµi viÕt vÒ vÊn ®Ò t«n gi¸o
kh¸c…

§- Néi dung lªn líp :

* Bíc 1 : æn ®Þnh tæ chøc, kiÓm tra sÜ sè ( 05
phót )
* Bíc 2 : Néi dung bµi gi¶ng.
Lu ý : Trong qu¸ tr×nh lªn líp, nh÷ng néi dung gi¶ng
viªn nãi chËm, nhÊn m¹nh häc viªn cÇn ghi chÐp,
nh÷ng néi dung gi¶ng viªn ph©n tÝch, më réng, liªn
hÖ, häc viªn nghe vµ cã thÓ ghi chÐp nhanh.

I/ §Æt vÊn ®Ò : ( 05 phót )

Trong ®êi sèng chÝnh trÞ- x· héi thÕ giíi, ®· vµ
®ang cã nh÷ng vÊn ®Ò lµm ®au ®Çu L·nh ®¹o c¸c
Quèc gia, nh : VÊn ®Ò thiªn tai, dÞch bÖnh, « nhiÔm
m«i trêng, vÊn ®Ò d©n téc, s¾c téc…VÊn ®Ò t«n
gi¸o ®· vµ ®ang lµ vÊn ®Ò nãng báng, nhøc nhèi ë
nhiÒu Quèc gia, d©n téc. Trªn thÕ giíi ®· tõng diÔn
ra nh÷ng sù kiÖn kinh hoµng liªn quan ®Õn t«n gi¸o,
nh cuéc ThËp tù chinh trong thÕ kû 19, hay nh÷ng
c¬n phÉn né cña nh÷ng kÎ cùc ®oan trong thÕ giíi
§¹o Håi trót giËn d÷ lªn ®Çu nh©n lo¹i...
HiÖn nay, c¸c thÕ lùc ph¶n ®éng ®ang lîi dông
triÖt ®Ó vÊn ®Ò t«n gi¸o tiÕn hµnh “DiÔn biÕn hßa
b×nh” chèng ph¸ sù nghiÖp c¸ch m¹ng x· héi chñ

5
nghÜa. Trong níc ta, tuy cha nghiªm träng, nhng cã
lóc, cã n¬i còng ®· næi lªn vÒ vÊn ®Ò t«n gi¸o.
Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò t«n gi¸o cã thÓ lµm cho
t×nh h×nh chÝnh trÞ- x· héi cña c¸c Quèc gia trë nªn
æn ®Þnh hay rèi ren, tïy thuéc vµo nhËn thøc ®óng
hay sai vµ c¸ch øng sö phï hîp hay kh«ng phï hîp vÒ
vÊn ®Ò nµy.
ChÝnh v× vËy, ®Ó trang bÞ cho c¸n bé, ®¶ng
viªn nh÷ng kiÕn thøc lý luËn c¬ b¶n vÒ vÊn ®Ò t«n
gi¸o phôc vô ho¹t ®éng thùc tiÔn vµ c«ng t¸c, h«m
nay chóng ta nghiªn cøu néi dung bµi :

VÊn ®Ò t«n gi¸o trong c¸ch m¹ng X· héi chñ nghÜa.

II/ Nªu râ môc ®Ých yªu cÇu, kÕt cÊu chÝnh cña bµi
gi¶ng ®Ó häc viªn n¾m ®îc.(03 phót)

III/ Néi dung c¸c phÇn.

Néi dung (Häc viªn ghi Ph¬ng ph¸p gi¶ng.
chÐp)

I- B¶n chÊt, nguån gèc vµ tÝnh chÊt
cña t«n gi¸o. ( 55 phót)

1.B¶n chÊt vµ nguån
gèc cña t«n gi¸o. (25 phót) Chóng ta ®i t×m hiÓu xem t«n gi¸o
a, Kh¸i niÖm : lµ g× vµ nguån gèc tõ ®©u ?

- NÕu xÐt triÕt tù tõ theo nghÜa
®en “T«n gi¸o” tøc lµ sù t«n thê, t«n
sïng mét thø gi¸o lý, gi¸o luËt nµo
®ã.
Hay “TÝn ngìng t«n gi¸o” tøc lµ

6
lßng tin, sù ngìng mé, t«n thê vµo
mét thø gi¸o lý, mét søc m¹nh bÝ Èn
nµo ®ã.
- TiÕng La tinh “T«n gi¸o” b¾t
nguån tõ côm tõ “Rªligion”, nghÜa
lµ : Sù rµng buéc vµo c¸i siªu nhiªn
T«n gi¸o lµ mét h×nh th¸i hay th©u lîm c¸i siªu nhiªn, c¸i v«
ý thøc x· héi, ph¶n ¸nh mét h×nh…
c¸ch hoang tëng, h ¶o, lÖch - TriÕt häc M¸c- Lª Nin ®a ra kh¸i
l¹c hiÖn thùc kh¸ch quan. niÖm thÓ hiÖn ®Çy ®ñ b¶n chÊt
cña t«n gi¸o nh sau :

- Ngµy xa ngêi Ph¬ng §«ng gäi lµ
“§¹o”, sau nµy do c¸c t«n gi¸o Ph-
¬ng T©y du nhËp vµo còng ®îc gäi
- Qua sù ph¶n ¸nh cña t«n lµ §¹o (C¬ ®èc, Tin lµnh, Thiªn
gi¸o, nh÷ng hiÖn tîng tù ph¸t chóa…) nªn thèng nhÊt gäi chung lµ
cña tù nhiªn vµ x· héi trë nªn T«n gi¸o.
thÇn bÝ vµ chi phèi hoµn Tõ kh¸i niÖm trªn ta thÊy mét sè
toµn ®êi sèng con ngêi. ®Æc ®iÓm sau.

- Do nhËn thøc cña quÇn Tõ nh÷ng vÊn ®Ò cña tù nhiªn,
chóng nh vËy, c¸c giai cÊp nh : SÊm chíp, b·o d«ng, ®éng ®Êt,
bãc lét, c¸c thÕ lùc ph¶n thó d÷…®Õn nh÷ng vÊn ®Ò cña x·
®éng thêng lîi dông t«n héi, nh : DÞch bÖnh, ®ãi rÐt, bÊt
gi¸o ®Ó ru ngñ tinh thÇn c«ng…®Òu trë nªn thÇn th¸nh,
®Êu tranh, sù ph¶n kh¸ng huyÒn bÝ.
cña quÇn chóng lao ®éng,
chèng l¹i Chñ nghÜa x· héi.

7
C¸c giai cÊp bãc lét, c¸c thÕ lùc
ph¶n ®éng xuyªn t¹c cho r»ng Sè
- Tuy nhiªn, trong nh÷ng phËn, ®Þa vÞ, kiÕp con ngêi, síng
hoµn c¶nh, thêi ®iÓm cô khæ, sang hÌn… lµ do thÇn linh, c¸c
thÓ t«n gi¸o còng cã mét ®Êng tèi cao quy ®Þnh, h·y chÊp
sè nh©n tè tÝch cùc. nhËn, cam chÞu, kh«ng nªn ®Êu
tranh, kh«ng nªn lµm c¸ch m¹ng.
chóng thêng kÕt hîp ThÕ quyÒn víi
ThÇn quyÒn ( Nhµ níc víi nhµ thê)
®Ó duy tr× sù thèng trÞ, bãc lét.

VÝ dô : Môc ®Ých cña C¬ ®èc gi¸o
vµ Chóa Giª su ch¼ng kh¸c g× lý t-
ëng CSCN vµ M¸c lµ t×m c¸ch gi¶i
phãng con ngêi khái nghÌo nµn vµ
n« nÖ.ChØ cã ®iÒu lµ t×m ë ®©u?
t×m trªn trêi, thÕ giíi bªn kia, ë c¸c
®Êng linh thiªng hay lµ trong ho¹t
®éng thùc tiÔn cuéc sèng.
Hay PhËt gi¸o vµ Khæng Tö d¹y
r»ng : “Lîi l¹c quÇn sinh v« ng· vÞ
tha”, Tøc lµ :H·y ®em niÒm vui, lîi
b, Nguån gèc ra ®êi cña Ých cho mäi ngêi. H·y tu nh©n tÝch
t«n gi¸o. ®øc rò bá dôc väng ®Ó ®¹t tíi c¸i
thiÖn trong cuéc sèng trÇn gian
®Çy rÉy sù c¸m dç.
Trong gi¸o lý PhËt gi¸o cßn chøa
®ùng lßng b¸c ¸i, vÞ tha, tõ bi, hû
- Trong thêi kú Nguyªn x¶, cøu nh©n ®é thÕ, ®¹o lý thê

8
thñy, con ngêi cha gi¶i thÝch cóng tæ tiªn…
®îc c¸c hiªn tîng n¶y sinh
trong tù nhiªn t¸c ®éng lªn B¶n chÊt cña t«n gi¸o lµ vËy, vÊn
®êi sèng cña hä. V× vËy hä ®Ò lµ v× sao l¹i cã t«n gi¸o hay t«n
cho lµ cã mét lùc lîng siªu gi¸o cã nguån gèc tõ ®©u? Nguyªn
nhiªn, thÇn th¸nh chi phèi. nh©n nµo?

TriÕt häc M¸c-Lª Nin cho r»ng:
T«n gi¸o lµ mét h×nh th¸i ý thøc x·
héi, nªn muèn ®i t×m nguån gèc
cña nã ph¶i t×m trong tån t¹i x· héi.

VÝ dô : C¸c hiÖn tîng ma giã,
sÊm chíp, ®éng ®Êt, nói löa, h¹n
h¸n, s©u bÖnh…hä kh«ng hiÓu næi
lµ do ®©u? ThÕ lµ cho r»ng tÊt c¶
®Òu do thÇn linh, thîng ®Õ t¹o ra.
Më réng trong gi¸o ¸n. ThÕ vµ, khi khoa häc ®· gi¶i thÝch
®îc Ma lµ do h¬i níc bèc lªn ngng tô
vµ r¬i xuèng, sÊm chíp lµ do sù va
®Ëp cña 2 ®¸m m©y mang ®iÖn
- Khi x· héi ph©n chia tÝch tr¸i dÊu…
thµnh nh÷ng giai cÊp, con Th× l¹i cã nh÷ng vÊn ®Ò tù nhiªn
ngêi l¹i bÊt lùc tríc nh÷ng vµ x· héi kh¸c t¸c ®éng ®Õn ®êi
vÊn ®Ò tù ph¸t cña x· héi, sèng con ngêi, nh : HiÖn tîng t×m
nh : BÊt c«ng, giµu nghÌo, mé b»ng t©m linh ngo¹i c¶m cña bµ
bãc lét, chiÕn tranh, bÖnh Phan thÞ BÝch H»ng, hay cã Bµ
tËt… Do ®ã hä ®µnh cÇu c¶nh s¸t L.X« cò dïng tay sê ph©n
khÈn, thê phông ®Ó mong biÖt ®îc mµu s¾c, råi hiÖn tîng
sù che chë, tha thø cña c¸c ®ãng ®inh b¾t vÝt vµo ngêi mµ
®Êng siªu nhiªn kh«ng cã kh«ng ch¶y m¸u, vµ nh×n râ lôc

9
thËt. phñ, ngò t¹ng ngêi kh¸c b»ng m¾t
thêng…kh«ng Ýt ngêi sÏ cho r»ng
vÉn cã mét lùc lîng siªu nhiªn, thÇn
th¸nh nµo ®ã.
ThÕ giíi vµ níc ta ®· thµnh lËp ViÖn
nghiªn cøu chiÕn lîc tiÒm n¨ng con
ngêi.

* Nh vËy :
- Nguån gèc ra ®êi cña t«n
gi¸o lµ bëi hai yÕu tè : Nh÷ng vÊn ®Ò x· héi ®ã kh«ng
Nguån gèc tù nhiªn ( Sù thÓ gi¶i quyÕt ®îc trong ngµy mét
bÊt lùc cña con ngêi tríc tù ngµy hai, vÉn hµng ngµy, hµng giê
nhiªn) vµ nguån gèc x· héi t¸c ®éng lªn ®êi sèng con ngêi, hä
(Sù bÊt lùc cña con ngêi tr- ®µnh cÇu khÊn thÇn linh mong sù
íc nh÷ng hiÖn tîng x· héi). che chë.
M¸c ®· tõng viÕt : “T«n gi¸o lµ
tiÕng thë dµi cña chóng sinh bÞ ¸p
- Nguyªn nh©n ra ®êi cña bøc, lµ tr¸i tim cña thÕ giíi kh«ng cã
t«n gi¸o lµ do nhËn thøc tr¸i tim, lµ tinh thÇn cña nh÷ng
thÊp kÐm cña con ngêi vµ ®iÒu kiÖn x· héi kh«ng cã tinh
nh÷ng bÊt c«ng x· héi. Mµ thÇn”.
suy cho cïng sù ra ®êi, tån Vµ «ng ®· so s¸nh mét c¸ch t¬ng
t¹i, chuyÓn biÕn vµ mÊt ®i ®èi r»ng : T«n gi¸o nh thuèc phiÖn
cña t«n gi¸o lµ do tr×nh cña mét bé phËn nh©n d©n.
®é s¶n xuÊt vËt chÊt cña
x· héi quy ®Þnh.

10
Tõ nh÷ng nguån gèc trªn ta cã thÓ
®i ®Õn kÕt luËn nguyªn nh©n dÉn
®Õn sù ra ®êi cña t«n gi¸o.

- Muèn c¶i t¹o t«n gi¸o h·y
c¶i t¹o m«i trêng vµ nh÷ng
®iÒu kiÖn sinh ra nã (Nãi
c¸ch kh¸c ph¶i ph¸t triÓn V× sao sù h×nh thµnh, tån t¹i,
m¹nh tr×nh ®é s¶n xuÊt chuyÓn biÕn vµ mÊt ®i cña t«n gi¸o
vËt chÊt x· héi ). lµ do tr×nh ®é s¶n xuÊt vËt chÊt x·
héi quy ®Þnh ?.
2. TÝnh chÊt cña t«n Bëi v×: TriÕt häc M¸c-Lªnin chØ
gi¸o.(30 phót) ra r»ng, T«n gi¸o lµ mét h×nh th¸i ý
a, T«n gi¸o mang tÝnh lÞch thøc XH nªn nã sÏ do tån t¹i XH quy
sö : ®Þnh. Mµ mäi tån t¹i XH ®Òu do
T«n gi¸o lµ mét ph¹m trï tr×nh ®é s¶n xuÊt vËt chÊt XH
lÞch sö, ra ®êi, tån t¹i vµ quyÕt ®Þnh. NhËn thøc con ngêi;
mÊt ®i trong nh÷ng ®iÒu nh÷ng ¸p bøc, bÊt c«ng XH còng
kiÖn lÞch sö nhÊt ®Þnh. ®Òu do tr×nh ®é sx vËt chÊt XH
quy ®Þnh. Khi nhËn thøc con ngêi
®îc n©ng cao, ¸p bøc, bÊt c«ng x·
héi kh«ng cßn ( LLSX ph¸t triÓn cao)
sÏ kh«ng cßn chç cho t«n gi¸o tån
t¹i.

D©n gian cã c©u : “ë bÇu th×
trßn ë èng th× dµi”.

11
b, T«n gi¸o mang tÝnh
quÇn chóng.
T«n gi¸o ph¶n ¸nh nhu - Ngêi Nguyªn thñy ®· tõng sèng
cÇu gi¶i phãng, nhu cÇu h¹nh hµng triÖu n¨m mµ kh«ng cã t«n
phóc vµ cã ý nghÜa gi¸o dôc gi¸o, v× hä cha c¶m nhËn ®îc thÕ
®èi víi mét bé phËn quÇn giíi tù nhiªn!( Hä chØ h¬n con vËt lµ
chóng. Nã th©m nhËp qua cã tay, vÉn ¨n sèng nuèt t¬i, ®iÕc
nhiÒu thÕ hÖ, biÕn thµnh kh«ng sî sóng..).
®øc tin, lèi sèng cña mét bé - Khi tr×nh ®é s¶n xuÊt vµ kh¶
phËn nh©n d©n trong mét n¨ng t duy cña con ngêi ®¹t tíi møc
giai ®o¹n nhÊt ®Þnh. ®é nhÊt ®Þnh (NhËn biÕt ®îc sÊm,
chíp, b·o, d«ng… nhng kh«ng gi¶i
thÝch ®îc lµ do ®©u) th× t«n gi¸o
xuÊt hiÖn. (§· sî sóng nhng kh«ng
gi¶i thÝch ®îc).
- Khi khoa häc ph¸t triÓn, con ng-
êi n¾m v÷ng vËn dông vµ gi¶i
thÝch ®îc c¸c quy luËt cña tù nhiªn,
x· h«Þ, ®Þnh ®o¹t nã theo lîi Ých
c, T«n gi¸o mang tÝnh cña m×nh, khi ®ã t«n gi¸o sÏ kh«ng
chÝnh trÞ. tån t¹i.
Trong x· héi cã giai cÊp
®èi kh¸ng, mét mÆt t«n gi¸o
ph¶n ¸nh nhu cÇu gi¶i phãng
vµ sù ph¶n kh¸ng cña quÇn
chóng ®èi víi giai cÊp bãc
lét. MÆt kh¸c,giai cÊp bãc lét
l¹i dïng t«n gi¸o ®Ó xoa dÞu,

12
bãp nghÑt tinh thÇn ®Êu
tranh cña quÇn chóng, b¶o
vÖ lîi Ých cña m×nh. - Trong c¸c x· héi cã giai cÊp, quÇn
chóng lao ®éng thêng chiÕm sè
®«ng, hä lu«n cã nhu cÇu gi¶i
phãng khái ¸p bøc, bãc lét; kh¸t
väng h¹nh phóc vµ sù che chë, nªn
t«n gi¸o lu«n mang tÝnh quÇn
chóng.
- Mét sè níc trªn thÕ giíi, nh : ThÕ
giíi ¶ rËp; Apgaxtan; Pakixtan; Ên
®é…T«n gi¸o ®· trë thµnh nhu cÇu
II- T«n gi¸o díi chÕ ®é x· tinh thÇn vµ t×nh c¶m cña c¶ d©n
héi chñ nghÜa. (85 téc vµ mang tÝnh Quèc ®¹o ( §¹o
phót) håi, ®¹o Hin §u).

1. Nguyªn nh©n cña
sù tån gi¸o díi chÕ ®é X·
héi chñ nghÜa. (4 nguyªn - T«n gi¸o cã vai trß trong viÖc liªn
nh©n c¬ b¶n). (40 phót) kÕt, tËp hîp céng ®ång, híng thiÖn,
- Thø nhÊt, tuy khoa häc nhng mÆt kh¸c l¹i lµm t¨ng tÝnh thô
ngµy cµng ph¸t triÓn nhng ®éng cña hä theo nh÷ng gi¸o ®iÒu
cha cao ®Õn møc gi¶i thÝch cã s½n, bÊt di, bÊt dÞch, k×m h·m
vµ b¶o ®¶m ®îc yªu cÇu lµm sù ®ét ph¸ s¸ng t¹o, v¬n lªn cña
chñ thiªn nhiªn cña con ngêi. con ngêi. ChÝnh v× vËy, c¸c giai
Do vËy, con ngêi cßn t×m tíi cÊp thèng trÞ ph¶n ®éng lu«n lîi
t«n gi¸o. dông t«n gi¸o.
- Do vËy, ®Êu tranh chèng c¸c giai
cÊp thèng trÞ lîi dông t«n gi¸o kh«ng

13
t¸ch rêi cuéc ®Êu tranh v× h¹nh
phóc cña nh©n d©n.

- Cã mét c©u hái ®Æt ra lµ t¹i sao
díi chÕ ®é XHCN mµ t«n gi¸o vÉn
tån t¹i? cho dï ®· cã nh÷ng chuyÓn
- Thø hai, Díi CNXH ( §Æc biÕn ®Ó thÝch nghi víi thêi ®¹i, nh
biÖt trong thêi kú qu¸ ®é) (Nhµ thê ®· t¸ch khái nhµ níc, ThÇn
cßn tån t¹i nhiÒu thµnh phÇn quyÒn ®· ®ì cÊu kÕt víi thÕ quyÒn
kinh tÕ, nhiÒu tÇng líp, giai nh ë PK vµ TBCN). VËy nguyªn nh©n
cÊp cã lîi Ých kh¸c nhau. do ®©u?
Nh÷ng tµn d cña x· héi cò,
nh÷ng tiªu cùc míi n¶y sinh
t¸c ®éng ®Õn ®êi sèng
nh©n d©n. Khi bÕ t¾c vÒ
tinh thÇn, gÆp khã kh¨n, bÊt
h¹nh, nhiÒu ngêi cã xu híng
t×m ®Õn thÇn linh, thîng
®Õ.

- Sù ph¸t triÓn vît bËc cña c«ng
nghÖ th«ng tin, sinh häc, vËt liÖu
míi..(Nãi chung lµ khoa häc- c«ng
nghÖ) gióp con ngêi cã thªm ®iÒu
- C¸c thÕ lùc ph¶n ®éng kiÖn ®Ó nhËn thøc thÕ giíi vµ lµm
trong vµ ngoµi níc cha tõ bá chñ tù nhiªn. Song ë mäi thêi kú
©m mu lîi dông t«n gi¸o ®Ó lÞch sö, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸i “biÕt”
chèng ph¸ CNXH. vµ c¸i “cha biÕt” vÉn lu«n tån t¹i;
hiÖn thùc kh¸ch quan lµ v« cïng v«
tËn, ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò mµ hiÖn
t¹i khoa häc cha lý gi¶i ®îc.

14
- T«n gi¸o lµ mét h×nh th¸i
ý thøc x· héi mang tÝnh b¶o
thñ vµ tån t¹i l©u ®êi nhÊt
trong c¸c h×nh th¸i ý thøc x·
héi.

- HiÖn nay loµi ngêi ®ang qu¸ ®é
lªn CNXH. Trong XH ®an xen cò- míi,
tiÕn bé- l¹c hËu, giµu- nghÌo…
ViÖt Nam ®ang trong thêi kú qu¸
®é tõ chÕ ®é PK lªn CNXH, tµn d
XH, nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, tÇng
líp, giai cÊp…
2. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
t«n gi¸o trong x· héi X· héi
chñ nghÜa.
(45 phót)
- Chóng lîi dông t«n gi¸o ®Ó dô dç,
l«i kÐo, lõa bÞp quÇn chóng nhÑ d¹,
a, Kh¾c phôc dÇn c¶ tin chèng l¹i §¶ng, Nhµ níc vµ sù
nh÷ng ¶nh hëng tiªu cùc nghiÖp c¸ch m¹ng cña nh©n d©n.
cña t«n gi¸o. VÝ dô : TruyÒn ®¹o tr¸i phÐp ë §-
Ph¶i gióp quÇn chóng êng Hoa vµ mét sè x·…
tho¸t khái ¶nh hëng tiªu cùc
cña t«n gi¸o, nhng ph¶i lý
gi¶i khoa häc, cã biÖn ph¸p
linh ho¹t, phï hîp, kh«ng chñ - ý thøc x· héi nãi chung bao giê
quan, n«n nãng. còng l¹c hËu h¬n so víi tån t¹i x· héi,
trong ®ã t«n gi¸o ¨n s©u vµo t t-
ëng, t×nh c¶m nhiÒu ngêi, qua
b, T«n träng vµ b¶o nhiÒu thÕ hÖ cho nªn nã tån t¹i kh¸
®¶m quyÒn tù do tÝn ngìng l©u.
vµ quyÒn tù do kh«ng tÝn ng- Tuy nhiªn, díi CNXH, t«n gi¸o cã

15
ìng cña nh©n d©n.Nghiªm nh÷ng chuyÓn biÕn míi. Nhµ níc
cÊm nh÷ng hµnh vi x©m XHCN kh«ng sö dông t«n gi¸o lµm
ph¹m tù do tÝn ngìng cña c«ng cô thèng trÞ; quÇn chóng tÝn
nh©n d©n. ®å tõng bíc lµm chñ kinh tÕ, chÝnh
trÞ, x· héi, lµm chñ ®Êt níc.

- Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò t«n gi¸o ph¶i
c, Thùc hiÖn ®¹i ®oµn dùa trªn c¬ së lý luËn cña chñ
kÕt nh÷ng ngêi theo nghÜa M¸c- LªNin vµ t×nh h×nh cô
hoÆc kh«ng theo mét t«n thÓ cña c¸c t«n gi¸o, tËp trung vµo
gi¸o nµo. nh÷ng néi dung sau :

d, Ph©n biÖt râ hai mÆt
chÝnh trÞ vµ t tëng trong
vÊn ®Ò t«n gi¸o. - CÇn gi¸o dôc lý luËn chÝnh trÞ,
n©ng cao d©n trÝ, ph¸t triÓn khoa
häc- kü thuËt, ph¸t triÓn kinh tÕ,
xãa ®ãi gi¶m nghÌo; kh¾c phôc tiªu
- MÆt t tëng thÓ hiÖn sù cùc, bÊt c«ng, bµi trõ mª tÝn dÞ
tÝn ngìng trong t«n gi¸o. ®oan…
Kh¾c phôc mÆt nµy lµ
nhiÖm vô th¬ng xuyªn, l©u
dµi g¾n víi qu¸ tr×nh x©y
dùng CNXH.
- Díi CNXH, t«n gi¸o vÉn cßn lµ nhu
- MÆt chÝnh trÞ ®ã lµ sù lîi cÇu tinh thÇn cña mét bé phËn
dông t«n gi¸o ®Ó chèng ph¸, nh©n d©n. §i ®«i víi kh¾c phôc tiªu
k×m h·m sù nghiÖp x©y cùc cÇn ph¸t huy nh÷ng yÕu tè tÝch
dùng CNXH cña c¸c thÕ lùc cùc cña t«n gi¸o.
ph¶n ®éng ®éi lèt t«n gi¸o.

III- VÊn ®Ò t«n gi¸o ë ViÖt nam. - Kh«ng ph©n biÖt ®èi xö, ®oµn

16
( 55 phót) kÕt gi÷a ngêi theo t«n gi¸o víi
kh«ng theo t«n gi¸o vµ gi÷a c¸c t«n
1. T×nh h×nh t«n gi¸o ë gi¸o trong mÆt trËn d©n téc thèng
ViÖt nam. nhÊt.
( 25 phót )

- Hå Chñ TÞch nhÊn m¹nh : CÇn
ph©n biÖt râ ngêi tÝn h÷u ch©n
chÝnh vµ nh÷ngkÎ lîi dông t«n gi¸o.

- MÆt t tëng chØ ®¬n thuÇn vÒ
tinh thÇn, t©m linh (Chñ nghÜa h÷u
- §ång bµo cã tÝn ngìng t«n thÇn).
gi¸o ë níc ta ®a sè lµ n«ng
d©n, vèn cã lßng yªu níc vµ
cÇn cï trong lao ®éng; sèng
“tèt ®êi ®Ñp ®¹o”. - Thùc ra lµ chñ nghÜa “V« thÇn”
nhng ®éi lèt t«n gi¸o ®Ó thùc hiÖn
ý ®å chÝnh trÞ.

- Do nhiÒu nguyªn nh©n, - ViÖt nam do vÞ trÝ ®Þa lý vµ
gÇn ®©y ho¹t ®éng t«n gi¸o ®iÒu kiÖn tù nhiªn nªn cã rÊt nhiÒu
ë ViÖt Nam cã phÇn ph¸t t«n gi¸o, trong ®ã cã 6 t«n gi¸o lín :
triÓn, ®iÒu ®ã ph¶n ¸nh nhu PhËt gi¸o, Thiªn chóa gi¸o, Håi gi¸o,
cÇu tÝn ngìng cña nh©n d©n Cao §µi, Hßa H¶o, Tin lµnh víi sè tÝn
®îc §¶ng vµ Nhµ níc t«n ®å kho¶ng 15 triÖu ngêi. Trong ®ã
träng. :

17
+ T«n gi¸o néi sinh : Hßa H¶o,
- T«n gi¸o ë ViÖt nam víi c¸c Cao §µi.
møc ®é kh¸c nhau vÉn bÞ + T«n gi¸o khu vùc : Nho gi¸o, L·o
c¸c thÕ lùc ph¶n ®éng trong gi¸o, PhËt gi¸o.
vµ ngoµi níc lîi dông chèng + T«n gi¸o thÕ giíi : Håi gi¸o,
ph¸ sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña Kit« gi¸o, Tin lµnh.
nh©n d©n ta. T×nh h×nh t«n gi¸o ë ViÖt Nam cã
nh÷ng ®Æc ®iÓm sau:
2. ChÝnh s¸ch t«n gi¸o
cña §¶ng vµ Nhµ níc
ta.(30 phót)
- Thùc hiÖn quyÒn tù do tÝn - Trong kh¸ng chiÕn, hµng chôc v¹n
ngìng vµ kh«ng tÝn ngìng thanh niªn theo ®¹o ®· lªn ®êng
trªn c¬ së ph¸p luËt. T¨ng c- chiÕn ®Êu, nhiÒu liÖt sÜ hy sinh,
êng khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn nhiÒu nhµ thê, chïa chiÒn lµ c¨n cø
d©n téc, x©y dùng ®êi sèng c¸ch m¹ng, che chë c¸n bé.
v¨n hãa, x©y dùng cuéc sèng Trongc«ng cuéc x©y dùng CNXH,
tèt ®êi ®Ñp ®¹o. ®ång bµo t«n gi¸o tÝch cùc tham
- Híng c¸c ho¹t ®éng t«n gia c¸c ho¹t ®éng x· héi: Nh©n ®¹o,
gi¸o theo ®óng ph¸p luËt, tõ thiÖn, xãa ®ãi gi¶m nghÌo, b¶o
ñng hé c¸c xu híng tiÕn bé trî trÎ må c«i…
trong c¸c t«n gi¸o.

- N©ng cao c¶nh gi¸c c¸ch
m¹ng, kÞp thêi lµm thÊt b¹i
mäi ©m mu vµ thñ ®o¹n cña - C¸c nhµ thê, nhµ chïa, §×nh, §Òn…
c¸c thÕ lùc thï ®Þch lîi dông ®îc ®Çu t x©y míi, tu bæ, t«n t¹o…
t«n gi¸o ®Ó chèng ph¸ c¸ch
m¹ng níc ta.

- C«ng t¸c vËn ®éng t«n
gi¸o lµ c«ng t¸c cña c¶ hÖ - Chóng dô dç, lõa bÞp, truyÒn ®¹o
thèng chÝnh trÞ do §¶ng l·nh tr¸i phÐp, l«i kÐo quÇn chóng chèng
®¹o, cèt lâi cña c«ng t¸c t«n ph¸…

18
gi¸o lµ c«ng t¸c vËn ®éng
quÇn chóng.

_ Ph¸p luËt cho phÐp ho¹t ®éng tÝn
ngìng t«n gi¸o t¹i c¸c c¬ së thê tù
hoÆc t¹i gia ®×nh.

- Lµm thÊt b¹i mäi ©m mu lîi dông
vÊn ®Ò t«n gi¸o, d©n téc ®Ó tiÕn
hµnh “DiÔn biÕn hßa b×nh”.

- NhiÖm vô cña c¶ hÖ thèng
chÝnh trÞ, trong ®ã c¸c §oµn thÓ
quÇn chóng lµ lùc lîng nßng cèt díi
sù l·nh ®¹o cña §¶ng.

+ KÕt luËn : ( 5 phót)

19
Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò t«n gi¸o cã ý nghÜa quan
träng ®èi víi sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cña nhiÒu
Quèc gia. ChØ cã thÓ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò t«n gi¸o
mét c¸ch ®óng ®¾n trªn c¬ së lý luËn cña chñ
nghÜa M¸c_LªNin vµo hoµn c¶nh cô thÓ cña tõng níc.
§¶ng vµ Nhµ níc ta ®· cã nhiÒu chñ tr¬ng, chÝnh
s¸ch ®óng ®¾n, ®¸p øng ®îc nhu cÇu, nguyÖn
väng cña nh©n d©n, ®· gãp phÇn tÝch cùc vµo sù
nghiÖp ®æi míi, x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc; lµm
thÊt b¹i mäi ©m mu vµ hµnh ®éng cña c¸c thÕ lùc
thï ®Þch lîi dông t«n gi¸o ph¸ ho¹i khèi ®¹i ®oµn kÕt
d©n téc, c¶n trë sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña nh©n
d©n ta.

* Bíc 3 :Cñng cè bµi ( 5 phót).
- N¾m v÷ng b¶n chÊt, nguån gèc vµ tÝnh chÊt
cña t«n gi¸o.
- T×nh h×nh t«n gi¸o vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò t«n
gi¸o trong x· héi X· héi chñ nghÜa ( PhÇn träng
t©m ).
- T×nh h×nh t«n gi¸o ë ViÖt Nam vµ nh÷ng
chÝnh s¸ch t«n gi¸o cña §¶ng vµ Nhµ níc ta.

* Bíc 4 : C©u hái «n tËp (5 phót)
1. Tr×nh bµy kh¸i niÖm vµ nguån gèc cña t«n
gi¸o?
2. V× sao díi CNXH t«n gi¸o vÉ tån t¹i vµ cÇn gi¶i
quyÕt vÊn ®Ò t«n gi¸o trong x· héi XHCN nh thÕ nµo
?
3. Tr×nh bµy nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña chÝnh
s¸ch t«n gi¸o cña §¶ng vµ Nhµ níc ta?

---------------------------

20