You are on page 1of 3

Ch¬ng4 TriÓn khai VoIP

Ch¬ng 4 TriÓn khai VoIP trªn thÕ
giíi vµ ë ViÖt Nam
4.1 TriÓn khai VoIP trªn thÕ giíi
C¸c c«ng ty ®iÖn tho¹i truyÒn thèng trªn thÕ giíi thu ®îc mét
kho¶n lîi nhuËn b×nh qu©n trong mét n¨m tõ c¸c dÞch vô tho¹i
vµo kho¶ng 200 tû USD, vµ hiÖn nay hä ®ang nh»m vµo mét kho
b¸u v« chñ lµ giao thøc Internet trªn c¬ së hÖ thèng ®iÖn tho¹i.
§iÖn tho¹i IP ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ trong giíi kh¸ch hµng kinh
doanh. Theo con sè ®iÒu tra gÇn ®©y cña Cahners In-Stat
Group th× trªn mét nöa trong sè 128 c«ng ty mua c«ng nghÖ ®·
s½n sµng chuyÓn híng vµo c¸c m¹ng IP. C¸c c«ng ty sö dông c¸c
m¹ng IP ®ang t¨ng nhanh, chiÕm mét sè tû lÖ lµ 54% so víi sö
dông c¸c m¹ng Frame Relay (37%) vµ ATM (28%)
Tuy nhiªn møc ®é triÓn khai ®iÖn tho¹i IP ë c¸c níc trªn thÕ
giíi lµ rÊt kh¸c nhau, tõ viÖc cho phÐp kh«ng ®iÒu kiÖn ®Õn
viÖc cÊm hoµn toµn dÞch vô nµy. T¹i c¸c níc ph¸t triÓn nh Mü, Uc,
Canada, Singapore, dÞch vô ®iÖn tho¹i IP lo¹i PC-PC vµ PC-§iÖn
tho¹i ®Òu ®îc cho phÐp kh«ng ®iÒu kiÖn. Trong khi ®ã, c¸c níc
®ang ph¸t triÓn kh«ng cho phÐp triÓn khai dÞch vô nµy mét
c¸ch réng r·i. Cã hai nguyªn nh©n chñ yÕu lµm c¶n trë qu¸ tr×nh
triÓn khai dÞch vô nµy:
- Møc ®é tù do ho¸ thÊp hay kh«ng cho phÐp c¹nh tranh víi
nhµ khai th¸c chÝnh.
- Do c¬ së h¹ tÇng yÕu kÐm kh«ng ®¶m b¶o ®îc chÊt lîng.
Nh»m tõng bíc triÓn khai VoIP, hÇu hÕt c¸c níc ph¸t triÓn
®Òu tËp trung vµo viÖc x©y dùng c¸c m¹ng ®êng trôc ®¸p øng
®îc c¸c yªu cÇu ®èi víi viÖc truyÒn th«ng ®a ph¬ng tiÖn. Khi
®ã th«ng tin trªn m¹ng sÏ kh«ng cßn ph©n biÖt lµ tÝn hiÖu tho¹i,
d÷ liÖu hay h×nh ¶nh n÷a. C¸c m¹ng IP ®êng trôc nµy còng lµ
mét thµnh phÇn cÊu thµnh nªn c¬ së h¹ tÇng th«ng tin quèc gia.
§iÖn tho¹i IP lµ mét xu thÕ kh«ng thÓ tr¸nh khái, ®ang ph¸t
triÓn vµ dÇn dÇn thay thÕ ®iÖn tho¹i th«ng thêng. Theo ®¸nh
gi¸ cña c«ng ty IDC, trong n¨m 1999 thÞ trêng ®iÖn tho¹i IP ®¹t

Trang 72
Ch¬ng4 TriÓn khai VoIP

kho¶ng 2,7 tû phót víi møc t¨ng trëng b×nh qu©n hµng n¨m lµ
92 %. §Õn n¨m 2004, lu lîng cña ®iÖn tho¹i IP sÏ ®¹t kho¶ng 135
tØ phót víi doanh thu trªn 19 USD.

4.2 TriÓn khai VoIP ë ViÖt Nam
Víi u thÕ gi¸ cíc rÎ, chÊt lîng cuéc gäi chÊp nhËn ®îc, ®iÖn
tho¹i qua Internet ®· thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng. NhiÒu kh¶
n¨ng ®Õn th¸ng 6/2001, Tæng côc Bu ®iÖn cÊp phÐp cho kinh
doanh dÞch vô nµy.
Trung b×nh mçi ngµy , ®iÖn tho¹i VoIP thu hót 15.207 cuéc
gäi; lu lîng lµ 53.187 phót vµ thêi gian trung b×nh mçi cuéc lµ
3,5 phót, hÖ thèng m¹ng líi ho¹t ®éng tèt vµ liªn tôc. Trong 3
th¸ng ®Çu thö nghiÖm chØ cã mét lÇn x¶y ra sù cè suy gi¶m
chÊt lîng luång trung kÕ ®êng Hµ Néi-Thµnh phè Hå ChÝ Minh
trong buæi s¸ng 3/1/2001. VÒ viÖc nµy, Tæng côc Bu ®iÖn ®· cã
ý kiÕn ®ãng gãp cho Vietel sö dông mét luång 2M c¸p quang ®Ó
cung cÊp dÞch vô trong thêi gian chê kh¾c phôc sù cè. Còng
theo b¸o c¸o tõ Vietel, tû lÖ mÊt gãi lµ 0%; tû lÖ trÔ sau quay sè
tõ 9-15s, ®é kh¶ dông ®¹t 99%; tû lÖ hoµn thµnh cuéc gäi ®¹t
trªn 65%, c¸c cuéc gäi kh«ng hoµn thµnh bao gåm c¶ c¸c cuéc
gäi kh«ng cã ngêi nhÊc m¸y, m¸y bÞ gäi bËn...
HiÖn nay, s¶n lîng dÞch vô ®êng dµi VoIP t¨ng dÇn vµ dao
®éng ë møc 1,9 ®Õn 2 triÖu phót/th¸ng, chiÕm h¬n 38% trong
tæng s¶n lîng ®iÖn tho¹i ®êng dµi Hµ Néi-Thµnh phè Hå ChÝ
Minh, t¬ng ®¬ng kho¶ng 1,4% s¶n lîng ®iÖn tho¹i ®êng dµi liªn
tØnh. Doanh thu tõ dÞch vô nµy ®a l¹i kho¶ng 3,5 tû
®ång/th¸ng, chiÕm kho¶ng 26% doanh thu ®iÖn tho¹i ®êng dµi
Hµ Néi-Thµnh phè Hå ChÝ Minh, t¬ng ®¬ng gÇn 2 % tæng doanh
thu ®iÖn tho¹i ®êng dµi liªn tØnh. Sè thuª bao hµng th¸ng sö

Trang 73
Ch¬ng4 TriÓn khai VoIP

dông dÞch vô ®iÖn tho¹i IP cña Vietel t¹i Hµ Néi vµ Thµnh phè Hå
ChÝ Minh dao ®éng tõ 65.000 ®Õn 67.000.
Song song víi Vietel, c«ng ty SPT còng x©y dùng ®Ò ¸n cung
cÊp dÞch vô ®êng dµi trong níc, quèc tÕ trªn c¬ së c«ng nghÖ
VoIP, c«ng ty NETNAM còng cã ®¬n xin phÐp cung cÊp dÞch vô
®iÖn tho¹i IP Phone to Phone. Vµ gÇn ®©y nhÊt, Tæng c«ng ty
Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam còng xin phÐp më dÞch vô VoIP
trong níc vµ quèc tÕ. Nh vËy, trong t¬ng lai kh«ng xa sÏ cã nhiÒu
doanh nghiÖp cïng tham gia cung cÊp dÞch vô cho ngêi sö dông
vµ thóc ®Èy c¹nh tranh dÞch vô nµy trªn thÞ trêng.
Cïng víi Vietel sÏ cã c«ng ty VDC cïng kinh doanh dÞch vô nµy
vµ lµ mét ®èi t¸c c¹nh tranh. Tõ nay cho ®Õn kho¶ng thêi gian
®ã, Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam vµ Vietel ®ang
khÈn tr¬ng thèng nhÊt vÒ viÖc kÕt nèi, gi¸ cíc, ph©n chia cíc
trong lÜnh vùc kinh doanh VoIP.
Tuy vËy vÒ l©u dµi ViÖt Nam cÇn x©y dùng m¹ng ®êng trôc
IP cã kh¶ n¨ng ®¸p øng tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô tiÕng nãi,
h×nh ¶nh vµ ®a ph¬ng tiÖn.

Trang 74