You are on page 1of 1

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei

Autobiografia se va referi obligatoriu la toate punctele prevă zute mai jos ş va fi redactată i personal de că candidat, în mod cursiv, cu cerneală/ pastăalbastră lizibil, fă tersă sau tre , răş turi prescurtă ri. 1. Date personale: numele şprenumele (numele purtate anterior); locul şdata naş (ziua, luna, i i terii anul, satul, comuna, oraş sau municipiul, judeţ – indicându-se denumirea actualăa ul ul localită ţ ilor), prenumele pă ilor, domiciliul, cetă rinţ ţ enia, starea civilă studii, limbi stră , ine cunoscute şla ce nivel; profesia de bazălocul de muncă i funcţ numă de telefon de acasă i i , ş ia, rul ş de la serviciu. 2. Date privind activitatea desfăurată ş : Se va ară cronologic ş detaliat activitatea desfăuratăpe perioade, începând cu ciclul ta i ş gimnazial ş pânăîn prezent (ş i coli, cursuri, locuri de muncă inclusiv întreruperile ş motivele, ), i menţ ionându-se funcţ îndeplinite, titulatura completăa unită iile ţ în care ş desfăurat sau îş ilor i-a ş i desfăoară ş activitatea, precizând adresa acestora. Cu privire la îndeplinirea serviciului militar se va evidenţ perioada, arma ş specialitatea ia i militarăindicativul, reş a unită şgradul pe care îl au în rezervă , edinţ ţ i ii . Pentru fiecare perioadădescrisăvor fi indicate 2 – 3 persoane care cunosc bine activitatea candidatului. Candidatul va menţ dacă fost arestat, judecat sau condamnat, ori este în curs de urmă iona a rire penală judecare sau în executarea unei sancţ penale, prezentând detaliat în ce au constat faptele, , iuni când s-au produs ş când s-a luat hotă i rârea în cauzăAceleaş menţ vor fi fă ş cu privire la . i iuni cute i soţ soţi pă i. ie/ ş rinţ Se vor ară deplasă pe care le-a fă în stră tate, motivul – în interes de serviciu sau ta rile cut ină personal – în ce ţ perioada. ă ri, 3. Date despre rude: a) Date despre pă ii, soţ soţ fraţ surorile candidatului – numele ş prenumele, data ş rinţ ia/ ul, ii/ i i locul naş terii, cetă ţ (dacăau ş altăcetă enia i ţ enie), studiile, ultimul loc de muncăşfuncţ i ia (situaţ actuală domiciliul şnumă de telefon; ia ), i rul b) Date despre copii: se vor trece în ordinea vârstei, ară tându-se numele şprenumele, locul ş i i data naş ocupaţ şlocul de muncădomiciliul şnumă de telefon; terii, ia i , i rul c) Pentru pă ii soţ soţ rinţ iei/ ului, fraţ surorile acesteia, se vor ară aceleaş date ca pentru ii/ ta i persoanele prevă la lit. a). zute Pentru persoanele menţ ionate în autobiografie, acolo unde este cazul, se va menţ şnumele iona i purtat anterior. În încheierea autobiografiei se va menţ iona: “Aceasta îmi este autobiografia pe care o dau şo i semnez, asumându-mi ră spunderea exactită tuturor datelor”. ţ ii

Semnă tura________________

Data_____________