NOR BAHIYAH) ___________________________________________________________________________________________________________

Bahagian A Soalan 1 Dengan memberikan contoh yang sesuai, huraikan jenis-jenis perkataan dalam bahasa Melayu. PENGENALAN MORFOLOGI Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu. Struktur bahasa yang dimaksudkan ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambing (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentu dan fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Unit-unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem. Morfem ialah unit terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau menjalankan tugas nahu. Perkataan juga adalah bentuk bahasa yang terkecil tetapi mengandungi makna yang lengkap dan dapat berdiri sendiri dalam ayat. Morfem pula boleh bersifat bebas atau terikat. Morfem bebas ialah forfem yang dapat wujud bersendirian contohnya sekolah dan laut. Sebaliknya morfen terikat ialah morfem yang hanya wujud bersama-sama morfem lain. Contohnya imbuhan ber- perlu wujud bersama-sama dalam bersekolah dan –an dalam lautan. Unit-unit ini tidak boleh wujud tanpa kata dasar. Kesimpulannya, proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa ialah penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. Dalam kebanyakan bahasa, proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan.

___________________________________________________________________________________________________________ _ HBML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU

1

NOR BAHIYAH) ___________________________________________________________________________________________________________

PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU Asal usul orang-orang Melayu (penutur asli bahasa Melayu) amat kabur kerana sejarah kuno Asia Tenggara masih belum diselidiki dengan mendalam. Walau bagaimanapun, kita dapat mengetahui secara kasar latar belakang dan pergerakan masyarakat Melayu kuno iaitu nenek moyang orang-orang Melayu. Penutur-penutur asal bahasa Melayu berasal daripada golongan Austronesia. Mereka dating dari daerah Yunan dan terdapat dalam beberapa bentuk gelombang pergerakan manusia yang menduduki wilayah Asia Tenggara. Ini berlaku sejak tahun 2500 sebelum masihi dengan kedatangan golongan pertama yang disebut Melayu Proto. Kemudian datang pula golongan kedua yang dikenali sebagai Melayu Deutro yang menduduki daerah pantai dan tanah lembah di Asia Tenggara. Oleh sebab masyarakat Austronesia tersebar luas di seluruh kepulauan Melayu dan Lautan Pasifik, maka berkembanglah tiap-tiap bahasa di daerah masingmasing. Walau bagaimanapun, antara bahasa-bahasa yang berlainan hari ini masih dapat dilihat unsur-unsur persamaannya. Bahasa Melayu sekarang menghadapi masa depan yang amat cerah. Kedudukannya sebagai bahasa utama negara Malaysia sudah terjamin dari segi penggunaan yang luas dan diperakui oleh rakyat Malaysia. Dasar Pendidikan Kebangsaan Negara juga telah menghasilkan murid-murid yang mendapat keseluruhan pendidikan dalam bahasa Melayu. Mereka telah menerima pendidikan dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Bahasa Melayu juga berupaya dan bersaing dengan bahasa-bahasa moden yang lain di dunia ini seperti bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Rusia dan bahasa-bahasa lain. Mungkin yang masih perlu dilakukan terhadap bahasa Melayu ialah meningkatkan status penggunaannya, iaitu dari segi menimbulkan unsur-unsur keindahan. Demi menjaga kedaulatannya, kita harus berusaha mengindahkannya, mewujudkan unsur-unsur yang menjadikannya lebih murni, supaya apa-apa yang diperkatakannya bukan sahaja tepat tetapi juga dalam bentuk yang menarik dan
___________________________________________________________________________________________________________ _ HBML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU

2

NOR BAHIYAH) ___________________________________________________________________________________________________________

menyentuh cita rasa yang tinggi. Inilah cabaran yang harus diterima oleh rakyat Malaysia pada tahun-tahun akan datang. JENIS-JENIS PERKATAAN DALAM BAHASA MELAYU Perkataan ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna. Ia terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. Perkataan dimulai dan diakhiri oleh sempadan perkataan. Sempadan perkataan ini bersifat abstrak, iaitu hanya wujud dalam fikiran kita. Ia tidak ditandai apabila kita menggunakan perkataan, baik dalam tulisan atau pun pertuturan. Perkataan mengandungi berbagai-bagai bentuk yang dapat dijeniskan seperti berikut: i) ii) iii) iv) i) Kata tunggal Kata terbitan Kata majmuk Kata ganda Kata Tunggal Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar. Ia tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain. Kata tunggal terbahagi kepada dua jenis. Jenis yang pertama merupakan unit yang bebas dan berdiri sendiri sebagai satu ayat. Contohnya; - makan - saya - sihat - sungguh - bahaya 3

___________________________________________________________________________________________________________ _ HBML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU

NOR BAHIYAH) ___________________________________________________________________________________________________________

Jenis kedua ialah kata tugas iaitu unit-unit yang tidak dapat berdiri dengan sendiri tetapi memerlukan sekurang-sekurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. Contohnya: - di mana? - untuk siapa? - ke Johor? Kata tunggal yang dilihat dari segi persukuana kata, boleh mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. Sesuatu suku kata pula boleh dibentuk oleh satu vokal (V) sahaja atau satu vokal disertai konsonan (K) atau beberapa konsonan. Konsonan demikian hadir sama ada di hadapan vokal atau di belakangnya secara serentak. Ia terdiri daripada satu suku kata, dua suku kata, tiga suku kata, empat suku kata atau lebih dan akronim. Jenis akronim ialah bentuk yang dihasilkan umumnya melalui pencatuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan atau pencantuman bahagian-bahagian daripada beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baharu. Contohnya: - cerpen - jentolak - tadika - Petronas - Proton bermaksud bermaksud bermaksud bermaksud bermaksud cerita pendek jentera tolak taman didikan kanak-kanak Petroleum Nasional Perusahaan Otomobil Nasional

ii)

Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang

mendapat atau menerima imbuhan iaitu satu proses yang menambahkan atau menggandingkan imbuhan pada kata dasar yang kemudiannya melahirkan kata terbitan.. Sama ada imbuhan itu di awal, sisipan, akhiran atau apitan. 4

___________________________________________________________________________________________________________ _ HBML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU

NOR BAHIYAH) ___________________________________________________________________________________________________________

Kebanyakan kata dasar yang menerima imbuhan ialah morfem bebas sementara imbuhan merupakan morfem terikat. Contoh kata terbitan yang mempunyai kata dasar daripada morfem bebas seperti berjalan dan lukisan. Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat. Ia harus diimbuhankan pada bentuk yang lain yang merupakan kata dasar. Proses pengimbuhan juga boleh berlaku pada kata dasar daripada jenis terbitan dan kata majmuk. Contoh perkataan yang mengandungi kata dasar daripada jenis kata terbitan dan kata majmuk ialah: i) imbuhan dengan kata dasar terbitan. - peN - meN ii) - ber + + + ketua ketepi + kan = pengetua = mengetepikan = berdarah panas + an = penguatkuasaan

imbuhan dengan kata dasar majmuk. darah panas kuat kuasa - peN +

Kata terbitan awalan dapat wujud dalam kata nama terbitan seperti pelari, pendatang, pelajar, mahasiswa, juruterbang, tatacara dan sebagainya. Awalan dalam bahasa Melayu yang wujud dalam kata kerja terbitan pula contohnya seperti melawan, membawa, mendaki, berjalan, belajar, terjebak, disusun dan sebagainya. Manakala awalan yang wujud dalam kata adjektif pula contohnya seperti terbesar, terputih, terendah, secantik, secerah, setebal dan sebagainya. Kata terbitan akhiran dalam bahasa Melayu hanya wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja. Contoh akhiran kata nama ialah pakaian, jahitan, sasterawan, seniwati, hadirin, ustazah dan sebagainya. Manakala contoh akhiran kata kerja pula ialah buatkan, gunakan, besarkan duduki, dekati dan sebagainya. Kata terbitan berapitan wujud dalam kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Contoh apitan kata nama ialah pelaksanaan, pembuatan, pendapatan, penggunaan, kedukaan dan sebagainya. Contoh apitan kata kerja ialah memainkan, mentakrifkan, menggunakan, berbantalkan, digunakan, diperdengarkan dan sebagainya. 5

___________________________________________________________________________________________________________ _ HBML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU

NOR BAHIYAH) ___________________________________________________________________________________________________________

Manakala contoh apitan kata adjektif pula seperti kearaban, kecinaan, keinggerisan dan sebagainya. Akhir sekali kata terbitan bersisipan wujud dalam sisipan kata nama dan sisipan kata adjektif. Contoh sisipan kata nama seperti kelengkeng, telunjuk,seruling dan sebagainya. Manakala sisipan kata adjektif pula seperti selerak, gelembung, serabut, gemilang dan sebagainya. iii) Kata Majmuk Kata majmuk ialah bentuk kata yang wujud apabila dua kata dasar atau lebih dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa makna tertentu. Proses pembentukan kata majmuk berlaku dalam banyak bahasa. Cara mengeja kata majmuk berbeza-beza antara satu bahasa dengan bahasa lain. Dalam bahasa Melayu, kata majmuk dieja terpisah, tetapi terdapat beberapa kecualian oleh sebab kelaziman penggunaan. Berdasarkan jenisnya, kata majmuk dapat dipisahkan kepada tiga kelompok seperti berikut: a) Kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas. Contoh kata majmuk yang lazim: - air mata - meja makan - sudut tepat - kata kunci - hati batu Termasuk juga bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran contohnya: - Perdana Menteri - Raja Muda - Setiausaha Politik - Profesor Madya - Ketua Setiausaha Negara
___________________________________________________________________________________________________________ _ HBML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU

6

NOR BAHIYAH) ___________________________________________________________________________________________________________

b) Kata majmuk yang berbentuk istilah khusus, contohnya: - garis pusat - hak milik - segi tiga - kertas kerja - cari gali - mata pelajaran c) Kata majmuk yang mendukung maksud kiasan iaitu simpulan bahasa, contohnya: - kaki ayam - anak emas - manis mulut - tumbuk rusuk - berat tulang - pilih kasih Terdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang diberi pengecualian dan dianggap sudah mantap sebagai satu perkataan walaupun bentuk kata tersebut nyata mengandungi dua kata dasar. Contoh kata majmuk yang kecualian: - antarabangsa - bumiputera - jawatankuasa - kakitangan - tanggungjawab iv) Kata Ganda Kata ganda ialah bentuk kata yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu, dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. 7

___________________________________________________________________________________________________________ _ HBML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU

NOR BAHIYAH) ___________________________________________________________________________________________________________

Penggandaan penuh ialah proses yang menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan atau tidak. Contoh penggandaan penuh seperti negara-negara, guru-guru, besar-besar dan sebagainya. Contoh kata ganda penuh termasuk imbuhan seperti pemimpin-pemimpin, pelatih-pelatih, persatuanpersatuan dan lain-lain lagi. Penggandaan separa ialah proses yang menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. Kata dasar boleh merupakan kata tunggal ataupun kata terbitan. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar tunggal lazimnya melibatkan pengulangan suku kata pertama. Contoh penggandaan separa adalah seperti lelaki, jejari, rerama, sesiku dan sebagainya. Penggandaan berentak ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. Dalam penggandaan berentak, seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Pengandaan berentak terbahagi kepada tiga jenis iaitu: i) ii) iii) Penggandaan berentak pengulangan vokal contohnya sayur-mayur, kuih-muih, Penggandaan berentak pengulangan konsonan contohnya gunung-ganang, bukitPenggandaan berentak bebas contohnya anak-pinak, saudara-mara, lintangselok-belok, lauk-pauk dan sebagainya. bukau, mundar-mandir, mandi-manda dan sebagainya. pukang, hiruk-pikuk dan sebagainya.

___________________________________________________________________________________________________________ _ HBML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU

8

NOR BAHIYAH) ___________________________________________________________________________________________________________

Bahagian A Soalan 2 Pilih salah satu bahan mengajar yang sesuai untuk mengajarkan jenis-jenis perkataan dalam bahasa Melayu kepada murid-murid tahun enam. Penggunaan bahan bantu mengajar tersebut boleh disokong dengan penggunaan rajah, alat atau apa sahaja bahan lain yang bersesuaian. Pemilihan strategi dan teknik juga amat penting untuk merealisasikan pengajaran anda.

MORFOLOGI

PERKATAAN

KATA TUNGGAL DEFINISI JENIS

KATA MAJMUK DEFINISI JENIS

KATA TERBITAN DEFINISI JENIS 9

KATA GANDA DEFINISI JENIS

___________________________________________________________________________________________________________ _ HBML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU

NOR BAHIYAH) ___________________________________________________________________________________________________________

JENIS PERKATAAN i) Kata Tunggal DEFINISI Kata tunggal hanya JENIS-JENIS CONTOH ialah i) Bebas dan dapat i) -kamu -sudah -makan -ke kuala Lumpur -dari Terengganu satu ii) Tidak dapat berdiri

bentuk kata yang terdiri berdiri dengan sendiri. daripada

bentuk kata dasar yang dengan sendiri tetapi ii)-di mana? tidak menerima apa-apa memerlukan sekurangbentuk imbuhan atau kata kurangnya dasar yang lain. bebas melaksanakan nahunya. iii) Akronim iii) –Mara -Bernama -Tadika ii) Kata Terbitan Kata terbitan kata mendapat awalan, ialah i) Kata terbitan awalan. yang - Kata nama atau - Awalan kata Kata terbitan ii)-pakaian,seniman -gunakan, besarkan, turuti iii) –permainan - memainkan - kecinaan -ABIM i) - pelajar, pesara -merasa, berjalan -terbesar, setebal satu unit untuk tugas

bentuk yang ada

mengandungi kata dasar - Kata kerja menerima imbuhan sama ii) apitan dan sisipan.

akhiran, akhiran. - Kata nama - Kata kerja iii) Kata terbitan apitan. - Kata nama - Kata kerja - Kata adjektif

___________________________________________________________________________________________________________ _ HBML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU

10

NOR BAHIYAH) ___________________________________________________________________________________________________________

iv)

Kata

terbitan iv) –telunjuk,kekabu -gelembung,

sisipan. - Kata nama - kata adjektif iii) Kata Majmuk Proses

gemilang yang i) Rangkaian kata bebas i) - alat tulis, jam tangan, air hujan dan istilah sebagainya. ii) – hak milik, segi Mendukung tiga, kanta tangan. iii) anak emas, buah hati, berat tangan. i) – buku-buku, guruguru, sekolahBerbentuk

merangkaikan dua kata termasuk gelaran. atau lebih dan bentuk ii) makna tertentu. iii) yang terhasil membawa khusus. maksud kiasan. iv) Kata Ganda dasar. Proses yang i) Kata ganda penuh kata ii) Kata ganda separa iii) Kata berentak

menggandakan

ganda sekolah. ii) – lelaki, lelangit, tolong-menolong, kasih-mengasihi. iii) – cerai-berai, bukit-bukau, mandimanda.

___________________________________________________________________________________________________________ _ HBML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU

11

NOR BAHIYAH) ___________________________________________________________________________________________________________

Tuliskan perkataan yang diberi ke dalam kategorinya yang betul.

kejar-mengejar bakul jalan raya bukit-bukau Kata Tunggal

lelangit pameran cantik-cantik berjalan Kata Terbitan

juruterbang garis pusat pergaduhan Raja Muda Kata Majmuk

ombak tadika ringan mulut bidadari Kata Ganda

Guru memaparkan rajah jenis-jenis perkataan. Guru memberi penjelasan tentang jenis-jenis perkataan dan contoh-contohnya. Murid-murid meneliti rajah yang disediakan oleh guru. Dengan bimbingan guru, murid diminta memberikan contohcontoh lain. Guru bersoaljawab dengan murid selepas diberikan penerangan untuk menguji kefahaman mereka. Kemudian, murid-murid dibahagikan kepada empat kumpulan. Setiap kumpulan dikehendaki mengisikan jadual dengan perkataan-perkataan yang disediakan ke dalam kategori masing-masing. Kumpulan yang cepat dan betul diberikan penghargaan. Bahagian B
___________________________________________________________________________________________________________ _ HBML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU

12

NOR BAHIYAH) ___________________________________________________________________________________________________________

Soalan 1 Dengan memberikan contoh yang sesuai, huraikan apakah yang dimaksudkan dengan ragam ayat aktif dan ayat pasif dalam bahasa Melayu. SINTAKSIS Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur dan binaan atau konstruksi ayat. Kita juga dapat memahami bidang sintaksis sebagai kajian tentang hokum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. Sintaksis dapat melahirkan pelbagai jenis ragam dan ayat serta pembentukannya. Kita perlu mematuhi peraturan atau rumus pembinaannya. Sebenarnya, selain kehadiran unsur seperti subjek dan predikat sebagai penentu pembentukan sesuatu ayat serta urutan perkataan, terdapat juga ciri-ciri lain yang harus diberi perhatian dan pertimbangan dalam pembinaan ayat. Ciri-ciri lain yang dimaksudkan ini sering dinyatakan dalam bidang sintaksis sebagai penanda tatabahasa. Antara penanda tatabahasa yang sering terdapat dalam pembinaan ayat termaksuklah penanda kasus, kala dan unsur keserasian. Penanda kasus memainkan peranan penting bagi menentukan kegramatisan sesuatu ayat. Perlu diingat bahawa dalam bahasa Melayu tidak terdapat penanda kasus sebagaimana yang berlaku pada bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Rusia dan bahasa Turki. Satu lagi penanda tatabahasa yang terdapat dalam proses pembentukan ayat dalam beberapa banyak bahasa ialah penanda kala, iaitu penanda atau perubahan yang terjadi pada bentuk kata kerja sebagai menentukan kala atau waktu kejadian, sama ada akan, sedang atau sudah berlaku. Unsur keserasian juga menjadi salah satu ciri penanda tatabahasa dalam pembentukan ayat sesetengah bahasa. Unsur keserasian antara kata nama subjek dengan
___________________________________________________________________________________________________________ _ HBML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU

13

NOR BAHIYAH) ___________________________________________________________________________________________________________

kata kerja adalah penting, sebab tanpa mempertahankan keserasian, ayat yang terbentuk tidak akan menjadi gramatis. Akhir sekali, satu aspek lain yang juga termasuk dalam analisis atau persoalan sintaksis ialah ayat-ayat yang tidak menentukan maknanya atau terdapat binaan yang menghasilkan ketaksaan ayat. Dalam hubungan ini juga daya pengetahuan atau kecekapan berbahasa yang ada pada seseorang penutur tentang struktur unsur membolehkannya mengatasi masalah ketaksaan ayat yang berlaku. Kesimpulannya, jelaslah bahawa bidang sintaksis yang mengkaji persoalan bentuk, struktur dan binaan ayat, merupakan bidang yang amat penting dalam penganalisisan sesuatu bahasa. RAGAM AYAT Ayat terbentuk daripada konstituen klausa. Ayat mengandungi unsure klausa yang terdiri daripada frasa dan frasa pula terbentuk daripada bentuk-bentuk perkataan. Oleh sebab bilangan ayat yang dapat dibentuk dalam sesuatu bahasa itu tidak terhad, maka dapat diduga bahawa binaan-binaan ayat yang wujud dalam sesuatu bahasa itu terdiri daripada berbagai-bagai jenis dan ragam. Bilangan klausa yang terkandung dalam sesuatu ayat itu menentukan sama ada ayat tunggal atau ayat majmuk.

i)

Ayat Aktif Jika dilihat dari segi ragamnya, ayat-ayat tunggal dalam bahasa Melayu

terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif.

___________________________________________________________________________________________________________ _ HBML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU

14

NOR BAHIYAH) ___________________________________________________________________________________________________________

Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambutnya. Walau bagaimanapun, ayat aktif transitif yang bersifat ayat tunggal terbentuk hanya daripada ayat yang mengandungi frasa nama subjek asal sebagai judul dan frasa nama objek sebagai unsure penyambut kata kerjanya. Contohnya: - Ali menendang bola. - Anjing itu mengejar kucing. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambutnya. Ada dua jenis ayat aktif tak transitif iaitu: i) ii) Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan. Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan. Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif yang mengandungi frasa keterangan secara pilihan. Contohnya: A-i) ii) B-i) ii) C-i) ii) Kanak-kanak sedang mandi di kolam itu. Kanak-kanak sedang mandi. Dia menangis sepanjang hari. Dia menangis. Beberapa orang pengunjung masih bersiar-siar pada waktu senja. Beberapa orang pengunjung masih bersiar-siar. Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mesti diikuti oleh unsur pelengkap untuk 15

___________________________________________________________________________________________________________ _ HBML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU

NOR BAHIYAH) ___________________________________________________________________________________________________________

menyempurnakan maksud ayat. Unsur pelengkap ini berfungsi sebagai frasa keterangan yang tidak boleh digugurkan. Contohnya: A-i) ii) B-i) ii) C-i) ii) ii) Dia berada di Kuala Lumpur. *Dia berada. Kebanyakan penganggur tinggal di rumah setinggan. *Kebanyakan penganggur tinggal. Bas itu menuju ke utara. *Bas itu menuju. Ayat Pasif Ayat pasif pula terbentuk asalnya daripada ayat aktif transitif. Ia mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Contohnya: - Bola ditendang oleh Ali. - Kucing itu dikejar oleh anjing. - Buku itu saya baca. Ayat pasif dalam bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada: i) ii) iii) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif. Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua. Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja. Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif ini merupakan ayat yang kata kerjanya mengandungi imbuhan kata kerja pasif di- dan ter-. Contohnya:

___________________________________________________________________________________________________________ _ HBML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU

16

NOR BAHIYAH) ___________________________________________________________________________________________________________

Subjek Barang itu Sampah-sarap Tembok itu Istana raja

Kata kerja pasif sudah diambil dibakar terlanggar terbina

oleh + frasa nama oleh Ali oleh ayah oleh lori oleh rakyat

Keterangan semalam. pagi tadi. pada bahagian bawahnya. dalam masa tahun. satu

Sekiranya binaan oleh+FN yang letaknya selepas kata kerja, kata sendi oleh boleh digugurkan tanpa menjejaskan makna atau struktur ayat. Contohnya: - Barang itu sudah diambil Ali semalam. - Sampah-sarap dibakar ayah pagi tadi. Sekiranya binaan oleh+FN itu terletak jauh daripada kata kerja, maka oleh tidak boleh digugurkan. Contohnya: i) Barang itu sudah diambil semalam oleh Ali. - Barang itu sudah diambil semalam Ali. ii) Sampah-sarap dibakar pagi tadi oleh ayah. - Sampah-sarap dibakar pagi tadi ayah. Ayat pasif juga boleh dibentuk dengan kata kerja yang mengandungi imbuhan ber- dan ke-…-an. Dalam ayat-ayat begini, bahagian oleh+FN biasanya tidak diperlukan. Contohnya: Subjek Predikat Mereka kehujanan sepanjang hari. Seluruh kampung kegemparan. Baju itu berjahit dengan benang sutera. Ayat pasif dengan kata ganti nama diri orang pertama dan kedua, kata ganti nama diri diletakkan di hadapan kata kerja dasar. Hal ini demikian kerana kata ganti nama diri orang pertama dan kedua tidak boleh menerima kata kerja dengan imbuhan pasif di-. Kata ganti nama diri orang pertama dan kedua yang hadir di hadapan kata kerja

___________________________________________________________________________________________________________ _ HBML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU

17

NOR BAHIYAH) ___________________________________________________________________________________________________________

dasar itu boleh berbentuk kata penuh ataupun kata ringkas. Kata ganti diri yang berbentuk penuh adalah seperti saya, aku, engkau, awak, anda, kami dan kita. Manakala bentuk kata ringkas ialah ku bagi aku, dan kau bagi engkau. Contohnya: Subjek Kerja itu Makanan itu Hutang itu Tugas ini Frasa kerja dengan kata ganti nama diri pertama/kedua sudah saya selesaikan belum kurasai akan engkau jelaskan mesti kami pikul Keterangan semalam. lagi. sepenuhnya. dengan sepenuh tenaga.

Terdapat juga bentuk pasif songsang seperti: - Saya tendang bola itu. Ia berasal daripada ayat pasif susunan biasa: - Bola itu saya tendang. Ayat pasif dengan kata bantu pasif kedua mengandungi perkataan kena di hadapan kata kerja dasar yang tidak menerima awalan. Binaan oleh+FN boleh secara pilihan digugurkan seperti dalam contoh berikut: Subjek Pencuri itu Dia Mereka Perajurit itu kena kena kena kena kena Kata kerja dasar tangkap tipu hasut tembak oleh+frasa nama (oleh polis). (oleh pemuda itu). (oleh anasir luar). (oleh pengganas).

Bahagian B Soalan 2 18

___________________________________________________________________________________________________________ _ HBML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU

NOR BAHIYAH) ___________________________________________________________________________________________________________

Bina satu rancangan pengajaran yang lengkap bagaimana anda boleh mengajarkan penulisan ayat tunggal yang gramatis di dalam kelas tahun 5 yang menggabungjalinkan dengan pengajaran bacaan dan kefahaman. Rancangan Mengajar Hari Tarikh Masa Kelas Tema Tajuk Kemahiran Fokus Utama 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. (Aras 1) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. Fokus sampingan 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. (Aras 3) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat; i) Menyusun perkataan menjadi 5 ayat tunggal yang betul dan tepat. ii) Menjawab 5 soalan pemahaman dengan betul secara lisan. Kemahiran Bernilai Tambah : Menghubungkait, mengecam, menyesuaikan, menyusun atur dan mengkategori. Nilai murni Langkah/ : Semangat patriotik, bekerjasama, tekun dan tabah Aktiviti pengajaran dan pembelajaran 19 Impak/Catatan : Selasa : 17 Februari 2009 : 8.45-9.45 pagi : Tahun 5 Melur : Keluargaku Berwawasan : Cerita Datuk :

Mata pelajaran: Bahasa Melayu

___________________________________________________________________________________________________________ _ HBML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU

NOR BAHIYAH) ___________________________________________________________________________________________________________

Masa 1) Guru memaparkan gambar tentera jepun sedang BBM : menangkap sebuah keluarga. Set induksi 5 minit mereka tentang gambar yang dilihat. 3) Guru bersoaljawab dengan murid tentang pahlawan-pahlawan dahulu. 4) Guru mengaitkan gambar dengan tajuk pada hari ini iaitu ‘Cerita Datuk’. 1) Murid-murid diedarkan petikan bertajuk “Cerita BBM : Datuk”. 2)Seorang murid diminta berdiri dan membaca Langkah 1 (Bacaan) 10 minit petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul 3)Murid-murid bacaannya. 4) Guru akan membetulkan kesilapan bacaan KBT : murid. 5) Murid lain akan dipilih untuk membaca perenggan yang berikutnya. 1) Guru meminta beberapa orang murid untuk KBT : menceritakan semula secara ringkas apa yang telah Menghubungkait Langkah 2 (Kefahaman) 10 minit dibaca oleh mereka. 2) Guru memberikan 5 soalan pemahaman kepada Nilai murni : murid. 3) Murid diberi masa mencari jawapan. 4) Beberapa orang wakil murid membacakan jawapan mereka. 20 Bekerjasama Mengecam lain pula diminta Nilai murni : mengikut Ketabahan Petikan Gambar Semangat patriotik 2) Guru meminta murid memberikan pendapat Nilai murni :

___________________________________________________________________________________________________________ _ HBML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU

NOR BAHIYAH) ___________________________________________________________________________________________________________

1) Guru memperkenalkan ayat tunggal kepada KBT : murid dan memberikan contoh-contoh ayat tunggal Mengecam Langkah 3 (Ayat tunggal) 10 minit yang gramatis. 2) Guru meminta murid-murid mencari beberapa ayat tunggal yang terdapat di dalam petikan. 3) Murid-murid diminta menyenaraikan ayat tunggal yang telah mereka cari di dalam petikan. Mengkategori

1) Guru meminta murid menyenaraikan kata KBT : hubung yang mereka tahu. Langkah 4 (Tatabahasa) 10 minit yang disambungkan menjadi ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung tersebut. 3) Guru meminta murid mengisi tempat kosong dengan kata hubung yang sesuai supaya menjadi ayat majmuk yang lengkap. 4) Guru membincangkan jawapan bersama-sama. Menghubungkait 2) Guru menunjukkan beberapa contoh ayat tunggal Menyesuaikan

1) Guru memberikan 5 ayat tunggal yang tidak KBT : Langkah 5 (Pengayaan) 10 minit tersusun perkataannya. 2) Guru meminta murid-murid menyusun semula ayat tunggal menjadi ayat tunggal yang sempurna Nilai : dan gramatis. 3) Murid-murid membincangkan jawapan bersamasama guru. 4) Murid-murid diminta menulis jawapan mereka di dalam buku latihan.
___________________________________________________________________________________________________________ _ HBML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU

Menyusun atur

Kerjasama

21

NOR BAHIYAH) ___________________________________________________________________________________________________________

1) Guru meminta murid-murid menjelaskan semula Nilai : tentang penulisan ayat tunggal yang gramatis. Penutup (5minit) oleh murid-murid. 3) Guru memberikan pujian kepada murid-murid kerana memberikan jawapan yang baik. Petikan Cerita Datuk. Malam telah larut. Semua tahanan telah tidur. Datuk bangun lalu berjalan terbongkok-bongkok kea rah pintu. Pintu bilik berkunci. Datuk menuju ke tingkap sebelah kanan. Datuk cuba menolak daun tingkap itu perlahan-lahan. Datuk menoleh ke belakang. Tiada sesiapa yang melihat pergerakan datuk. Daun tingkap terkuak. Datuk memanjat daun tingkap itu perlahan-lahan. Tiba-tiba datuk terasa sesuatu terkena pada lutut kirinya. Datuk terlanggar kawat duri. Kaki datuk terasa pedih. Datuk berhenti merangkak. Ada darah keluar daripada luka itu. Datuk membuka baju lalu mambalut luka. Datuk terus merangkak. Ada longkang di hadapan datuk. Bau dari longkang itu sungguh meloyakan. Datuk tiada pilihan. Datuk masuk ke dalam longkang untuk keluar daripada kawasan markas. “Aku berjaya!” bisik hati datuk. Datuk nampak beberapa orang askar Jepun sedang meronda di sekitar kawasan tempat tahanan. Datuk merangkak perlahan-lahan ke pagar kawat berduri. Datuk pun menyusup keluar dari situ. Tekun 2) Guru mengulang semula apa yang dicakapkan Bersungguh-sungguh

Hati datuk masih berdebar-debar. Dalam suasana yang gelap itu, datuk berjalan perlahan-lahan di celah-celah pokok. Setelah jauh berjalan, datuk ternampak sebatang jalan. Tanpa membuang masa, datuk berlari sekuat-kuat hati. Akhirnya datuk tiba di sebuah surau. Beberapa orang jemaah sedang menunggu masa untuk menunaikan
___________________________________________________________________________________________________________ _ HBML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU

22

NOR BAHIYAH) ___________________________________________________________________________________________________________

solat subuh. Mereka terperanjat apabila melihat datuk. Mereka telah menempatkan datuk di satau tempat persembunyian. Jawab soalan pemahaman di bawah. 1.) 2.) 3) 4) 5) Mengapakah kaki datuk terasa pedih? Apakah yang dilakukan oleh datuk apabila melihat darah keluar dari lukanya? Bagaimanakah datuk melepasi pagar kawat berduri itu? Pada pendapat kamu, mengapakah hati datuk berdebar-debar? Apakah yang dilakukan oleh jemaah apabila melihat datuk?

___________________________________________________________________________________________________________ _ HBML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU

23

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful