PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN _______________________________________________________________________ _ HBML3103 PENGAJARAN KOMSAS DALAM BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2013 _______________________________________________________________________ _ ARAHAN

KEPADA PELAJAR 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. 6. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 8hb - 10hb November 2013 atau Tutorial 4. Serahan selepas 10hb November 2013 atau Tutorial 4 TIDAK akan diterima. 7. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.

Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan. markah akan dipotong seperti berikut:    Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 .50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula PLAGIARISME: POTONGAN MARKAH Amaran: Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Jika plagiarisme dikesan. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 .30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh.PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik atau Skema Jawapan. .

Sehubungan dengan itu. anda dikehendaki menyediakan satu penulisan tugasan yang berkaitan dengan perkara-perkara berikut: (a) (b) Menghuraikan definisi pantun dan jenis-jenis pantun. Menghuraikan kekuatan dan kelemahan pemilihan aktiviti berbalas pantun di dalam bilik darjah. Menyediakan sebuah rancangan pelajaran selama dua waktu pengajaran (60 minit) untuk tahun enam yang dapat menunjukkan aktiviti berbalas pantun dilaksanakan dalam bilik darjah. anda bercadang melaksanakan aktiviti berbalas pantun di dalam bilik darjah kerana anda berpendapat aktiviti ini akan dapat memupuk kecerdasan minda dan kreativiti murid-murid. (c) Sila rujuk garis panduan yang telah disediakan dalam rubrik berkaitan dengan pemarkahan dan juga keperluan kandungan tugasan [Jumlah: 40 markah] _______________________________________________________________________ _ MUKA SURAT TAMAT .SOALAN TUGASAN Sebagai seorang guru Bahasa Melayu.

KRITERIA PENILAIAN Pengenalan PEMBERATAN 1 Amat Lemah 0 Tiada pengenalan yang berkaitan LEMAH 1 SEDERHANA 2 BAIK 3 CEMERLANG 4 MARKAH (MAK. (b) Objektif penulisan juga dinyatakan secara ringkas sahaja dan tidak menampakkan keseluruhan penulisan tugasan. (b) Objektif penulisan dinyatakan dengan amat baik. 1. Penulisan pengenalan menampakkan keseluruhan penulisan. (c) Sumber rujukan adalah berpandukan kepada modul sahaja. (b) Objektif penulisan dinyatakan dengan baik dan menjelaskan sebahagian daripada tujuan penulisan. (c) Sekurangkurangnya dua sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan . (c) Sekurangkurangnya satu sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan penulisan pengenalan (a) Pengenalan tentang penulisan amat jelas. bersistematik dan menjelaskan secara jelas tujuan penulisan. Penulisan pengenalan menampakkan dengan jelas keseluruhan penulisan. (a) Pengenalan tentang penulisan baik dan relevan. dan sempurna serta relevan. (c) Tiada sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan dalam penulisan pengenalan ( a) Pengenalan tentang penulisan agak baik dan menampakkan sebahagian daripada keseluruhan penulisan (b) Objektif penulisan juga dinyatakan dengan agak baik. amat baik.) 4 (a) Pengenalan tentang tajuk tugasan ringkas.LAMPIRAN RUBRIK TUGASAN KOD KURSUS: HBML3103 SEMESTER: SEPTEMBER 2013 NO.

Fakta yang diberikan agak baik dan agak berkaitan. (a) Huraian tentang definisi pantun dan jenis-jenis pantun dinyatakan dengan agak baik. Fakta yang diberikan baik. bersistematik dan amat berkaitan. (b) Sekurangkurangnya satu sumber rujukan serta pandangan dan pendapat tokoh sastera yang berkaitan dinyatakan sebagai sokongan penulisan tugasan. Fakta yang diberikan kurang jelas. jelas dan berkaitan. (b) Sekurangkurangnya dua sumber rujukan serta pandangan dan pendapat ahli sastera yang berkaitan dinyatakan sebagai sokongan penulisan tugasan. Jenis-jenis pantun diperincikan dengan amat baik jelas dan bersistematik. (a) Huraian tentang definisi pantun dan jenis-jenis pantun dinyatakan dengan baik. 10 . Definisi pantun dan jenis-jenis pantun 2. (a) Huraian tentang definisi pantun dan jenis-jenis pantun dinyatakan dengan amat baik. jelas. Jenisjenis pantun diperincikan dengan baik tetapi masih kurang teratur.5 Definisi pantun dan jenis-jenis pantun dalam penulisan tidak dinyatakan (a) Huraian tentang definisi pantun dan jenisjenis pantun dinyatakan secara ringkas sahaja. Fakta yang diberikan baik. amat jelas dan meyakinkan. (b) Sekurangkurangnya tiga sumber rujukan serta pandangan dan pendapat ahli sastera/bahasa yang berkaitan dinyatakan sebagai sokongan penulisan tugasan. (b) Sumber rujukan hanya berpandukan modul sahaja. Jenisjenis pantun kurang diperincikan dengan baik.2.

5 Rancangan pelajaran KOMSAS tidak disertakan. langkah. BBM. 4. (a)Menyediakan rancangan pelajaran dengan lengkap dan jelas daripada segi maklumat umum. Tiada aplikasi aktiviti berbalas pantun dalam bilik darjah. (b)Terdapat aktiviti berbalas pantun dalam bilik darjah yang disusun dengan amat baik dan selaras dengan penulisan objektif. BBM. penggunaan BBM. teknik dan kaedah. Memperlihatkan teknik pengajaran yang interaktif di dalam bilik darjah. langkah. teknik dan kaedah. teknik dan kaedah. (a) Huraian baik dan (a)Menyediakan rancangan pelajaran yang amat lengkap dan amat jelas daripada segi maklumat umum. tidak jelas. langkah. (a) Menyediakan rancangan pelajaran agak baik. kurang diberikan perhatian dalam penulisan rancangan pengajaran. (b)Aplikasi aktiviti berbalas pantun dalam bilik darjah dinyatakan tetapi masih kurang selaras dan tidak menepati kehendak penulisan objektif. Kekuatan dan Kelemahan aktiviti pantun. Langkah pengajaran disusun dengan amat baik dan jelas dengan pernyataan objektif yang disediakan. (b)Terdapat aktiviti berbalas pantun dalam bilik darjah yang disusun dengan baik dan selaras dengan penulisan objektif pengajaran.5 Kekuatan dan kelemahan pemilihan aktiviti berbalas pantun tidak dinyatakan (a)Menghuraikan sekurangkurangnya dua kekuatan dan dua kelemahan pemilihan aktiviti berbalas pantun di dalam (a)Menghuraikan sekurangkurangnya tiga kekuatan dan tiga kelemahan pemilihan aktiviti berbalas pantun di dalam bilik darjah. Objektif. objektif. Langkah pengajaran disusun dengan baik dan selaras dengan penulisan objektif pengajaran.3. a)Menghuraikan sekurang-kurangnya lima kekuatan dan lima kelemahan pemilihan aktiviti berbalas pantun di dalam bilik darjah. Menyediakan rancangan pelajaran tidak lengkap. (a) Huraian amat baik dan amat jelas dan 10 10 . penulisan induksi set. teknik dan kaedah. langkah. 2. Rancangan Pelajaran KOMSAS 2. (a)Menghuraikan sekurang-kurangnya empat kekuatan dan empat kelemahan pemilihan aktiviti berbalas pantun di dalam bilik darjah. BBM. objektif. Objektif.

penggunaan tanda baca dan ejaan diikuti dengan baik. disokong dengan sekurang-kurangnya empat pendapat daripada ahli bahasa yang berkaitan. tanda baca dan ejaan... Kesinambungan dan urutan (koheran dan kohesi) penulisan dikawal rapi dan amat 4 2 . (a) Huraian disokong dengan sekurangkurangnya satu pendapat daripada ahli bahasa yang berkaitan. 7 Organisasi 0. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai. Rumusan 1 Tidak berkaitan bilik darjah. Rumusan dan kesimpulan yang baik dan mejelaskan keseluruhan kandungan penulisan tetapi tiada penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan Peraturan tatabahasa.5 Tidak berkaitan Rumusan dan kesimpulan yang amat baik dan sempurna. Terdapat bahagian pengenalan. Rumusan dan kesimpulan yang ringkas dan tidak menjelaskan perkara berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan Tugasan mengandungi pelbagai kesilapan tatabahasa. Menjelaskan keseluruhan kandungan penulisan dengan teliti (koheran dan kohesi) dan memberikan penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan Peraturan tatabahasa.. tanda baca dan ejaan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan amat baik dan amat relevan. Rumusan dan kesimpulan yang agak baik dan menjelaskan hanya sebahagian perkara yang berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan Tugasan mengandungi sebahagian kecil kesilapan tatabahasa.6. penggunaan tanda baca dan sistem ejaan dipatuhi dengan amat baik. Penulisan tidak ada kesinambungan dan urutan yang (a) Huraian agak baik dan disokong dengan sekurangkurangnya dua pendapat daripada ahli bahasa yang berkaitan. Bahasa yang digunakan sesuai.. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai Kesinambungan penulisan (koheran dan kohesi) agak disokong dengan sekurang-kurangnya tiga pendapat daripada ahli bahasa yang berkaitan. Kesinambungan dan urutan penulisan (koheran dan kohesi) adalah baik.

Tentang tajuk serta rumusan yang amat tersusun dan berkaitan. huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan tetapi kurang tersususun. Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja. Gaya penulisan APA tidak digunakan dalam penulisan kertas kerja baik. Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja baik. Hanya sebahagian daripada penulisan mengikut gaya penulisan APA huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan yang tersusun. Penulisan bibliografi mengikut gaya APA sepenuhnya JUMLAH MARKAH 40 .betul (koheran dan kohesi). Terdapat penulisan bahagian pengenalan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful