You are on page 1of 452

TC AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

REPUBLIC OF TURKEY
SECRETARIAT GENERAL FOR EUROPEAN UNION
AFFAIRS

AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ


(İNGİLİZCE-TÜRKÇE)

GLOSSARY FOR THE EUROPEAN UNION


(ENGLISH-TURKISH)

ANKARA, 2009
Her hakkı saklıdır. 
Parayla Satılmaz 

ISBN 978­975­19­4468­9 

Baskı : Matus Basımevi 2009


Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü, 

­  Mustafa DÖNMEZ (TC Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı) 
­  Prof.  Dr.  Tuğrul  ARAT  (Ankara  Üniversitesi  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü  Avrupa 
Toplulukları Ana Bilim Dalı Başkanı), 
­  Prof.  Dr.  Ayfer  ALTAY  (Hacettepe  Üniversitesi  Edebiyat  Fakültesi  İngilizce  Mütercim 
Tercümanlık Ana Bilim Dalı Başkanı), 
­  Prof.  Dr.  Berrin  AKSOY  (Hacettepe  Üniversitesi  Edebiyat  Fakültesi  Mütercim 
Tercümanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi) 
­  Doç.  Dr.  Sanem  BAYKAL  (Ankara  Üniversitesi  Hukuk  Fakültesi  Avrupa  Hukuku  Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi) 

tarafından kontrol edilerek nihai hale getirilmiştir.
İÇİNDEKİLER 

1.  SUNUŞ ………………………………………………………….  VII 

2.  ÖNSÖZ ………………………………..…………………………  IX 

3.  AÇIKLAMALAR ……………………………………………….  XI 

4.  SÖZLÜK …………………………………………………………  1 

5.  EK 1: KISALTMALAR  ……………………………………….  343 

6.  EK 2: AVRUPA BİRLİĞİNİN İDARİ YAPISI …………………  379 

7.  EK 3: AVRUPA KOMİSYONU YARDIMCI KOMİTELERİ ….  389 

8.  EK 4: AB ÜLKELERİ …………………………..……………..…  411 

9.  EK 5: ÜLKELER LİSTESİ ……………………………………..  413 

10.EK 6: LATİNCE TERİMLER ……………………………………  425 

11.KAYNAKLAR …………………………………………………  435
SUNUŞ 

Cumhuriyetimizin  ilanından  sonraki  en  önemli  çağdaşlaşma  projesi 


olan  Avrupa  Birliği  katılım  süreciyle  ülkemiz  ekonomik,  sosyal  ve 
siyasi  birçok  alanda  dönüşüm  gerçekleştirmektedir.  Çoğu  zaman 
dikkatlerden kaçsa da, Avrupa Topluluğu müktesebatının Türkçeye ve 
ilgili  Türk  mevzuatının  İngilizceye  çevirisi  başarılı  bir  katılım 
sürecinin en önemli unsurlarından birisidir. 

Bir  kere,  Avrupa  Birliğine  Katılım  Antlaşmasının  imzalanabilmesi 


için  Topluluk  müktesebatının  Türkçeye  çevirisinin  tamamlanmış 
olması  gerekmektedir.  Bunun  yanı  sıra,  çok  dillilik  üzerine  kurulu 
Avrupa  Birliğine  katılan  üye  ülkelerin  resmi  dilleri  Topluluk  resmi 
dili  olmaktadır.  Dolayısıyla  güzel  Türkçemiz,  ülkemizin  Avrupa 
Birliğine  üye  olmasıyla  beraber  resmi  dillerden  biri  olacak,  Avrupa 
Birliği mevzuatı diğer resmi dillerin yanısıra Türkçe olarak da Avrupa 
Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanacaktır. 

Avrupa Birliği müktesebatının Türkçeye çevirisine ilişkin çalışmaların 
eşgüdümünü  Avrupa  Birliği  Genel  Sekreterliği  Çeviri  Eşgüdüm 
Birimi  yürütmektedir.  Bu  birimdeki  arkadaşlarımız  özverili  bir 
çalışmayla “Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü” gibi son derece değerli 
bir eseri nihai hale getirmişlerdir. 

Avrupa  Birliğine  üyelikle  beraber  hukuk  düzenimizin  bir  parçası 


olacak yaklaşık 120,000 sayfalık Topluluk müktesebatının çevirilmesi 
konusunda  en  önemli  hususlardan  biri  terminoloji  birliğini 
sağlamaktır.  Genel  Sekreterliğimiz  tarafından  hazırlanan  sözlüğün 
Avrupa  Birliği  uyum  sürecinde  çalışan  uzmanlar  tarafından 
kullanılmasıyla  terminoloji  birliği  de  önemli  ölçüde  sağlanmış 
olacaktır.
VII 
Bu  eserin  ortaya  çıkmasında  emeği  geçen  uzmanlar  sadece  tarihi  bir 
dönüşüm  sürecine  tuğla  eklemekle  kalmamışlardır.  Onlar,  titiz 
çalışmalarıyla  güzel  Türkçemizin  doğru  ifadesine  de  katkıda 
bulunmuşlardır. Unutmayalım ki Türkçe, ulusal kimliğimizin en temel 
unsurudur. Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi 
bu  temiz  dille  medeniyetler  inşa  ettik,  şiirler  söyledik,  fermanlar 
yazdık, devletler  kurduk, şehirler inşa ettik  ve bu dil sayesinde başka 
medeniyetlerle temasa geçtik. 

Siyasete  atılmadan  önceki  mesleki  deneyimlerimden  çevirinin  ne 


kadar  zahmetli  bir  iş  olduğunu  çok  iyi  biliyorum.  Çeviri  bir  bilim 
olduğu  kadar  bir  sanattır.  Çeviri  ustalık  ister,  sabır  ister.  Bu 
meziyetleriyle,  sözlüğün  ortaya  çıkmasını  sağlayan  tüm  yetkililere 
teşekkür  ediyorum.  Bu  çalışmanın,  Avrupa  Birliği  ile  Türkiye 
arasındaki  bütünleşmeye  katkı  sağlayacak  küçük  fakat  önemli  bir 
adım  olduğu  düşüncesiyle,  ortak  geleceğimiz  olan  Avrupa  Birliği 
projesi  yolunda  emek  harcayan  herkese  en  derin  şükranlarımı 
sunuyorum. 

Egemen Bağış 
Devlet Bakanı 
Başmüzakereci

VIII 
ÖNSÖZ 

Türkiye  Avrupa  Birliği  (AB)  ilişkilerinin  geldiği  aşamada  AB  mevzuatının  Türkçeye 
çevirisinin önemi artmıştır. Esasen Türkiye’de AB Müktesebatını Türkçeye çevirme çalışmaları uzun 
zamandan  beri  yapılmaktadır.  27.6.2000  tarih  ve  4567  sayılı  Kanunla  Genel  Sekreterliğimizin 
kurulmasından  sonra  söz  konusu  çalışmaların  eşgüdümü  Genel  Sekreterliğimizce  üstlenilmiştir.  Bu 
çerçevedeki çalışmalar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız ile işbirliği halinde sürdürülmektedir. 

Çeviri  çalışmalarında  karşılaşılan  sorunların  başında  terminoloji  sorunu  gelmektedir. 


Eldeki çeviriler incelendiğinde, çeşitli kurum ve kuruluşlarca yapılmış çevirilerde aynı kavramlar için 
farklı terimlerin kullanıldığı görülmüştür. 

Bu  farklılıkların  giderilmesi  ve  terminolojide  birlik  sağlanması  amacıyla  bir  terminoloji 
sözlüğü  hazırlanması  öngörülmüştür.  Genel  Sekreter  Yardımcımız  Sn.  Mustafa  DÖNMEZ 
başkanlığında  Genel  Sekreterliğimiz  uzmanları  Hezar  TANRISEVER,  Bahar  UYSAL  ve  Osman 
DÜZEL tarafından hazırlanan ve AB temel terimlerine karşılık gelen 2.600 civarında kavram içeren 
“AVRUPA  BİRLİĞİ  TEMEL  TERİMLER  SÖZLÜĞÜ”  Aralık  2003  tarihinde  yayımlanarak  kamu 
kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere ve kütüphanelere dağıtılmıştır. Sözlüğün elektronik versiyonu, 
Genel  Sekreterliğimizin  Web  sayfasında  yer  vermek  ve  diğer  sözlük  sitelerine  bağlantı  sağlamak 
yoluyla kullanıma sunulmuştur. 

Bir  yandan  2003  yılında  yayımlanan  sözlüğe  ilişkin  olarak  kamu  ve  özel  sektörden, 
akademik  çevrelerden  alınan  olumlu  ve  yapıcı  değerlendirmeler, diğer  yandan  sözlüğün  çevirilerde 
terimsel tutarlılığın ve birliğin sağlanması yönünde sağladığı yararlar, Genel Sekreterliğimizi yeni ve 
daha kapsamlı bir AB terimler sözlüğü hazırlamaya yöneltmiştir. 

Genel  Sekreterliğimiz  Çeviri  Eşgüdüm  Birimi  tarafından,  AVRUPA  BİRLİĞİ  TEMEL 


TERİMLER SÖZLÜĞÜ” esas alınarak 10.000’in üzerinde kavramın yer aldığı “AVRUPA BİRLİĞİ 
TERİMLERİ  SÖZLÜĞÜ”  hazırlanıp  kamu  kurum  ve  kuruluşlarımıza  görüşleri  alınmak  üzere 
gönderilmiştir. Başta Türk Dil Kurumu olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları sözlüğe büyük ilgi 
göstermiş  ve  kendi  görev  alanlarına  giren  konularda  görüş  ve  önerilerini  düzeltmeleri  Genel 
Sekreterliğimize bildirmişlerdir. 

Daha  sonra,  Genel  Sekreter  Yardımcımız  Sn.  Mustafa  DÖNMEZ  başkanlığında  Ankara 
Üniversitesi  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü  Avrupa  Toplulukları  Ana  Bilim  Dalı  Başkanı  Sn.  Prof.  Dr. 
Tuğrul ARAT, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Ana Bilim 
Dalı  Başkanı  Sn.  Prof.  Dr.  Ayfer  ALTAY,  Hacettepe  Üniversitesi  Edebiyat  Fakültesi  Mütercim 
Tercümanlık  Ana  Bilim  Dalı  Öğretim  Üyesi  Sn.  Prof.  Dr.  Berrin  AKSOY,  Ankara  Üniversitesi 
Hukuk  Fakültesi  Avrupa  Hukuku  Ana  Bilim  Dalı  Öğretim  üyesi Sn.  Doç  Dr.  Sanem  BAYKAL  ve 
Avrupa  Birliği  Genel  Sekreterliği  Çeviri  Eşgüdüm  Birimi  Mütercimleri  Burcu  BİRCAN,  Ercan 
ERTÜRK,  Mustafa  ÇAYLAK  ve  Yeşim  SORAN’dan  oluşan  Komisyon,  sözlük  üzerinde  altı  ay 
boyunca özverili bir şekilde çalışarak “AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ” nü nihai hale 
getirmiştir. 

Uzun ve zahmetli bir sürecin sonunda sizlere sunmaktan mutluluk duyduğumuz sözlüğün 
AB Müktesebatının çevirilerinde bir örnekliğin ve tutarlılığın sağlanması için, sadece kamuda değil, 
akademik  çevrelerde,  özel  çeviri  merkezlerinde,  başka  bir  deyişle,  AB  müktesebatının  çevirisine

IX 
gerek  duyulan  her  yerde  yararlı  olacağını  umuyor  ve  sözlüğün  AB’ye  aday  bir  ülke  olarak  yerine 
getirmemiz  gereken  Avrupa  Müktesebatının  tümünün  Türkçeye  çevrilmesi  gibi  dev  boyutlu  bir 
çalışmanın başarıyla yürütülmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 
Ülkemiz  ile  Avrupa  Birliği  arasında  sürdürülen  müzakereler  bağlamında  Türk 
mevzuatının  İngilizceye  çevirisi  de  gündeme  geleceğinden  ve  bu  çevirilerde  de  tutarlılığı  ve  bir 
örnekliği sağlamak amacıyla benzer şekilde bir Türkçe­İngilizce “Avrupa Birliği Terimler Sözlüğü” 
de hazırlanmaktadır. Söz konusu sözlüğün mümkün olan en kısa sürede bitirilmesi amaçlanmıştır. 

Başta,  sözlüğü  ayrıntılı  bir  şekilde  inceleyen  Türk  Dil  Kurumu  olmak  üzere  görüş  ve 
düzeltmelerini  bize  ileten tüm kamu  kurum  ve  kuruluşlarına, üniversitelerimize  ve  büyük  özveriyle 
çalışıp,  değerli  katkılarını  esirgemeyerek  sözlüğün  nihai  hale  gelmesini  sağlayan  Komisyon  üyesi 
saygıdeğer öğretim üyelerine içten teşekkürlerimi ve saygılarımı sunmayı bir borç biliyorum. 

M. Oğuz DEMİRALP 
Büyükelçi 
Avr upa Bir liği Genel Sekr eter i


SÖZLÜĞÜN KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
1.  Sözlük hazırlanırken Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Yazım Kılavuzunun 2005 yılında 
yapılan 24’üncü baskısı esas alınmıştır. Ancak, özellikle bazı hukuk terimlerinin daha iyi anlaşılması 
için “ ^ ” kullanılmıştır. 

2.  Sözlükte, kavramların karşılıkları verilirken, ana kavramlar büyük harflerle, ana kavramalarla 
ilgili ibareler küçük harflerle yazılmıştır. 

Ör nek: ­ ABSTENTION: çekimserlik 
abstention vote: çekimser oy 

3.  İngilizce terimlerin karşılıkları mümkün olduğu ölçüde tek sözcükle karşılanmıştır. Ancak, bazı 
durumlarda, aynı anlama gelen fakat küçük farklılıklar içeren karşılıklar virgülle, farklı anlama gelen 
karşıklıklar ise noktalı virgülle ayırılmış, ayrıca eş anlamlı kavramlar “/” ile gösterilmiştir. 

Ör nek: önlem / tedbir 

4.  Genelde anlamları birbirine yakın ve karıştırılan İngilizce sözcükler ve Türkçe karşılıkları toplu 
olarak bir kutu içinde verilmek suretiyle bu kavramların Türkçe karşılıklarının daha düzgün verilmesi 
ve mümkün olduğunca yerli yerinde kullanılması amaçlanmıştır. 

Ör nek: 

bilater al: iki taraflı 
multilater al: çok taraflı 
plurilater al: çoklu (tarafları değişken sayıda olan 
çok taraflı) 
unilater al: tek taraflı

5.  Türkçe karşılıkların verilmesinde açıklama ihtiyacının gerektiği düşünüldüğü durumlarda (....) 
kullanılmıştır. Kavram karşılığında bazen sözcük ilave edilmesi gerekmiştir. Bu durumda ilave edilen 
sözcük [...] içine alınmıştır. 

Ör nek: ­ affiliate member ship: afiliye üyelik, güçlendirilmiş ortak üyelik (Batı Avrupa 
Birliğinde) 
­ Accession Partner ship: Katılım Ortaklığı [Belgesi] 

6.  Bazı durumlarda özellikle hukuk kavramlarının Türkçe karşılıklarının verilmesinde parantez 
içinde hangi hukuk alanında kavramın kullanıldığı belirtilmiştir. 

Ör nek: anti trust law / anti tröst hukuk (rekabet hukuku) 

XI 
7.  Birbiriyle yakın anlam taşıyan bazı kavramların karşılaştırılması istenildiğinde (cf. ve krş.) 
verilmiştir. 

Ör nek: substantive law (cf. procedural law) 
maddi hukuk (krş. usul hukuku) 

8.  Bazı durumlarda kurum ve program isimlerinin kısaltmaları madde başlığı olarak verilmiş, 
kısaltmanın açılımı parantez içinde “abbrv. of” ve” kısalt.” olarak verilmiştir. 

Ör nek: Euratom ( abbr. of European Atomic Energy Community) 
Euratom (kısalt. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ) 

9.  Sözlüğün, “Kısaltmalar Eki”nde yer alan kısaltmalar içinde Fransızca kelimelerin birinci 
harflerinin yan yana getirilmesiyle oluşturulmuş olanlar, yanlarına (fr.) koyulmak suretiyle belirtilmiş 
ve bu kısaltmaların açılımları, Fransızca olarak da verilmiştir. 

Ör nek: 
BEUC (fr.): Bureau Européen Désunions Consommateurs ­ European Bureau of Consumers’ 
Union / Avrupa Tüketiciler Birliği Bürosu (BEUC) 

10.  Sözlükte yer alan uluslararası anlaşmalar Avrupa Birliği metinlerinde ve Ulusal Programlarda 
sıkça geçen anlaşmalarla sınırlı tutulmuştur. 

11.  Avrupa Birliği terimleriyle bağlantılı olarak, açıklanması gerektiğini düşündüğümüz Kısaltmalar 
Ek 1’de; Avrupa Birliğinin İdari Yapısı Ek 2’de; Avrupa Komisyonuna Yardımcı Komiteler Ek 3’te; 
Avrupa Birliği Üyesi ve Avrupa Birliğine Aday Ülkelerin, İngilizce ve Türkçenin yanı sıra, kendi 
dillerindeki isimlerini de içeren listesi Ek:4’te; Dünya Ülkeleri Listesi Ek 5’te ve Avrupa Birliği 
metinlerinde sıkça geçen Latince hukuk kavramları Ek 6’da verilmiştir. 

12.  Sözlük Hazırlanırken çeşitli sözlüklerden, AB metinlerinden, bu metinlerin Türkçe 
çevirilerinden, Ulusal Programdan yararlanılmıştır. Yararlanılan belli başlı kaynaklar, Kaynaklar 
bölümünde belirtilmiştir. 

Sözlüğe ilişkin her türlü önerinizi ceb@abgs.gov.tr adresine göndermeniz bizi mutlu edecektir. 

ABGS 
Çevir i Eşgüdüm Birimi

XII 

ABANDONMENT  ter k, bır akma, fer ağ 
abandon  terk etmek (bırakmak) 
ABBREVIATION  kısaltma 
abbr eviate  kısaltmak, özetlemek 
abbr eviated for mulae  kısaltılmış formüller; kısaltılmış ifadeler 
ABDICATION  yönetimden çekilme, (tahttan) fer agat etme 
ABIDE FAITHFULLY  sadakatle bağlı kalmak 
ABOLITION  lağvetme, ilga etme, yür ürlükten kaldır ma, 
kaldır ma 
abolish  lağvetmek, ilga etmek / yürürlükten kaldırmak 
(bir sistemi veya uygulamayı) 
abolish customs duties  gümrük vergilerini kaldırmak 
abolition of obstacles to fr eedom of  dolaşım özgürlüğünü / serbestisini kısıtlayan 
movement  engellerin kaldırılması 
abolition of pr ivileges  imtiyazların kaldırılması 
abolition of r estrictions  kısıtlamaların kaldırılması 
abolition of bar rier s to tr ade  ticarette engellerin kaldırılması 

abolish: lağvetmek, ilga etmek / yürürlükten kaldırmak (bir sistemi veya uygulamayı) 
abr ogate: ortadan kaldırmak; iptal etmek; kaldırmak (bir hukuk kuralının veya hukuki, idari 
düzenlemenin etkisiz kılınması veya yürürlükten kaldırılması) 
annul: iptal etmek (işlem veya tasarruf) 
annulment: iptal (evlilik veya sözleşme gibi işlem ve tasarrufların bütün sonuçlarıyla iptal 
edilmesi) 
cancel: iptal etmek; etkisiz kılmak (belge, organizasyon, politika, borç); borcun ödeme veya 
yükümlülükten kurtulma yoluyla sona erdirilmesi ( az kullanılır) 
dissolve: infisah etmek; lağvetmek (kurum, kuruluş, meclis) 
lift: kaldırmak (yasaklar, dokunulmazlık) 
nullify: hükümsüz kılmak (hukuki bir kararı veya usulü) 
r enounce: vazgeçme, feragat 
r epeal: yürürlükten kaldırmak (yasal/idari düzenleme); kanunun açık veya örtülü biçimde 
sonraki bir kanun tarafından tümüyle ilga edilmesi / yürürlükten kaldırılması 
r escind: bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırmak (sözleşme /akit); feshetmek (taraflarca);  iptal 
etmek  (nispi butlanda); geri alma (az kullanılır) 
r evocation: rücu / cayma, geri alma 
r epudiate: iptal etmek, feshetmek 
r epudiation: fesih; sonuçları ileriye dönük meydana getiren iptal etme 
ter minate: sona erdirmek (dilekçe, yasa teklifi) 
void: batıl; geçersiz; hüküm meydana getirmemiş olan 
waiver : feragat, vazgeçme, terk 
withdr aw: geri çekmek, geri almak


ABRIDGED  kısaltılmış 
ABROGATE (v.)  ortadan kaldırmak; iptal etmek; kaldırmak (bir 
hukuk kuralının veya hukuki, idari düzenlemenin 
etkisiz kılınması veya yürürlükten kaldırılması) 
ABSENCE  yokluk, bulunmayış, gıyap, gaiplik 
absence of an opinion  görüş yokluğu 
absence of concur r ence  rekabetin / yarışmanın olmaması; bir öneriye 
katılanların olmaması 
absence of customs pr otection  gümrük korumasının olmaması 
absence of major ity  çoğunluğun olmaması 
ABSENTEEISM  iş günü kaybı, devamsızlık 
accident absenteeism  kaza nedeniyle devamsızlık 
ABSOLUTE  salt / mutlak; kayıtsız şar tsız 
absolute major ity  salt / mutlak çoğunluk 
absolute minor ity  mutlak azınlık 
absolute monar chy  mutlak monarşi 
ABSORPTION  emme; hazmetme / sindir me; özümseme 
absor ption capacity  hazmetme / sindirme kapasitesi 
ABSTENTION  çekimserlik 
abstain  çekimser kalmak; kaçınmak 
abstain fr om any measur e  her türlü tedbirden kaçınmak 
abstention vote  çekimser oy 
constr uctive abstention  yapıcı çekimserlik 
Member  States shall abstain fr om…  Üye Devletler …’den kaçınırlar 
positive abstention  lehte çekimserlik 
ABUNDANCE  zenginlik, bolluk 
ABUSE  kötüye kullanma, istismar etme, kötü 
muamelede bulunma 
abuse of dominant position  hâkim durumun kötüye kullanılması 
abuse of power  yetkinin kötüye kullanılması; yetki saptırması 
abuse of r ight  hakkın suistimali / hakkın kötüye kullanılması 
child abuse  çocuk istismarı 
spousal abuse  eşlerin birbirine kötü davranması (aile) 
ACCEDE (v.)  katılmak 
accede to an agr eement  anlaşmaya taraf olmak 
accede to a tr eaty  antlaşmaya taraf olmak 
ACCELERATOR  hızlandırıcı 
ACCEPTANCE  kabul 
acceptance of appointment  görevin kabul edilmesi 
acceptance pr otocol  kabul protokolü 
acceptance test  uygunluk testi 
pr enotified acceptance system  ön bildirimli kabul sistemi

ACCESS  er işim, gir iş, katılma 
access to infor mation  bilgiye erişim 
equal access  eşit katılma, eşit erişim 
mar ket access  pazara giriş 
pr inciple of equal access  eşit erişim ilkesi, eşit katılma ilkesi 
pr ivileged access  ayrıcalıklı erişim 
r ight to access  girme hakkı, katılma hakkı, erişim hakkı 
ACCESSION  katılım, tar af olma 
accession  criter ia (Copenhagen  katılım kriterleri (Kopenhag Kriterleri) 
Cr iteria) 
accession negotiations  katılım müzakereleri 
accession of new member s to the  Avrupa Birliğine yeni üyelerin katılımı 
Eur opean Union 
Accession Partner ship (AP)  Katılım Ortaklığı [Belgesi] (KOB) 
accession to an agr eement  anlaşmaya taraf olma 
accession to a convention  sözleşmeye taraf olma 
accession tr eaty  katılım antlaşması 
application for  accession  katılım başvurusu 
conditions of accession  katılım şartları 
instr ument of accession  katılım belgesi 
Special Accession Pr ogr amme for  Tarımsal ve Kırsal Kalkınmaya Yönelik Özel 
Agr iculture and Rur al Development  Katılım Programı (SAPARD) 
(SAPARD) 
ACCIDENT  kaza 
accident absenteeism  kaza nedeniyle devamsızlık 
accidental contact  arızi / kazara temas 
accidental exposur e  arızi maruz kalma 
accidental exposur e dose  kazara maruz kalınan miktar 
accidental r elease  kaçak 
accident analysis  kaza analizi 
accident black spot, black spot, hazar d  kazaya sebep olan kör nokta, tehlike noktası 
spot 
accident cause  kaza sebebi 
accident cost accounting  kaza maliyeti muhasebesi 
accident costing  kaza maliyeti (çıkarma) 
accident hazar d  kaza tehlikesi, kaza riski 
accident insur ance fund  kaza sigorta fonu 
accident investigation  kaza soruşturması 
accident notification for m  kaza bildirim formu 
accident pr evention  kazanın önlenmesi 
accident pr oneness  kazaya eğilim, sakarlık 
accident r epor t  kaza raporu 
accident r epor t for m  kaza bildirim formu 
accident r ecor ds  kaza kayıtları 
accident r esearch  kaza araştırması 
accident r isk  kaza tehlikesi, kaza riski 
accident severity  kazanın ağırlığı, kazanın ciddiyeti 
accident statistics  kaza istatistikleri

Eur opean Home and Leisure Accident  Avrupa Ev ve Boş Vakit Kazalarını (iş yeri 
Sur veillance System (EHLASS)  harici) Gözetim Sistemi (EHLASS) 
occupational accident  meslek kazası 
pr edisposition to accident  kazaya eğilim, sakarlık 
susceptibility to accident  kazaya maruz kalabilirlik 
ACCOMPLISH (v.)  ger çekleştir mek; üstesinden gelmek; 
başar mak; tamamlamak 
ACCOMMODATION  konaklama 
accommodate  yeni koşullara uyum sağlamak; konaklama temin 
etmek; kapsamına almak, yer vermek 
accommodation facility  konaklama imkânı; konaklama tesisi 
ACCOMPANY (v.)  eşlik etmek 
accompanying document  ekli belge 
Financial and Technical Accompanying  Mali ve Teknik İlave Tedbirler (MEDA) 
Measur es (MEDA) 
ACCORD  mutabakat, r azı olma, anlaşma, uygunluk 
accor ded advantages  tanınan avantajlar, sağlanan avantajlar 
by common accor d  ortak rızayla, mutabakatla 
common accor d  ortak rıza, mutabakat 
in accor dance with  uygun olarak, uyarınca 
accor d advantages  avantaj tanımak, avantaj sağlamak 
accor d a r ight  hak bahşetmek 
accor d a tr eatment  muameleye tabi tutmak, işlemden yararlandırmak 
accor d pr iority tr eatment  öncelikle ele almak, öncelikli muamelede 
bulunmak 
alter in accor dance with the pr ovisions  aşağıda yer alan hükümler uyarınca değiştirmek 
set out below 
ACCOUNT  hesap, mevduat 
account expert  hesap uzmanı 
account holder  hesap sahibi 
account owner  hesap sahibi 
annual account  yıllık hesap, yıl sonu hesabı 
br oker age account  komisyonculuk hesabı, aracılık hesabı 
call account  ihbarlı hesap 
clear ance of accounts  hesapların ibrası, hesapların takası 
closur e of accounts  hesapların kapanması 
consolidated account  konsolide mali tablo, konsolide hesap 
cur rent account  cari hesap, vadesiz hesap 
cur rent accounts  cari işlemler 
cur rent accounts balance  cari işlemler dengesi 
cur rent call account  ihbarlı cari hesap 
Eur opean System of Accounts (ESA)  Avrupa Hesaplar Sistemi (AHS) 
Eur opean System of Integr ated  Avrupa Birleştirilmiş Ekonomik Hesaplar Sistemi 
Economic Accounts 
Eur opean System of National and  Avrupa Topluluğu Ulusal ve Bölgesel Hesaplar 
Regional Accounts in the Community  Sistemi 
Eur opean Unit of Account (EUA)  Avrupa Hesap Birimi (AHB)

note on the accounts  hesap açıklaması 
notional account  sanal hesap 
oper ating account  işletme hesabı, işletim hesabı, faaliyet hesabı 
pr ofit and loss account  gelir gider tablosu 
Public Accounts Bulletin  Kamu Hesapları Bülteni 
stor es account  stok kaydı; depo hesabı 
system of national accounts (SNA)  ulusal hesaplar sistemi (UHS) 
tr ade on own account  kendi hesabına işlem 
unit of account  hesap birimi 
ACCOUNTABILITY  hesap ver ebilir lik, hesap verilebilir lik 
ACCOUNTANT  sayman, muhasebeci 
field accountant  taşra saymanı 
financial accountant  finansman muhasebecisi 
gover nment accountant  kamu saymanı 
Inter national Federation of  Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (UMF) 
Accountants (IFAC) 
public debt accountant  kamu borçları saymanı 
ACCOUNTING  muhasebe 
accident cost accounting  kaza maliyeti muhasebesi 
accr ual based accounting  tahakkuk esaslı muhasebe 
accounting data networ k  muhasebe veri ağı 
accounting officer  sayman, muhasebeci 
accounting year  mali yıl 
cost accounting  maliyet muhasebesi 
Eur opean Integrated Accounting  Avrupa Entegre / Bütünleştirilmiş Muhasebe 
System  Sistemi 
fair  value accounting  gerçek değer muhasebesi, adil değer muhasebesi 
Far m Accounting Data Networ k  Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) 
(FADN) 
inter national accounting standar ds  uluslararası muhasebe standartları (UMS) 
(IAS) 
Inter national Accounting Standarts  Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 
Boar d (IASB)  (UMSK) 
ACCREDITATION  akr editasyon 
accredit  güven belgesi vermek, kabul etmek, güvenmek 
accredited institution  onaylanmış kurum 
accredited jour nalist  akredite gazeteci 
accrediting state  diplomatik temsilci gönderen ülke 
Eur opean Cooper ation for  Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) 
Accr editation /  Eur opean 
Accr editation (EA) 
inter national accr editation for um  uluslararası akreditasyon forumu (IAF) 
(IAF) 
Inter national Labor ator y  Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İş Birliği 
Accr editation Cooper ation (ILAC)  [Örgütü] (ILAC) 
ACCRUAL  tahakkuk 
accr ual based accounting  tahakkuk esaslı muhasebe

accr uals and deferr ed income  tahakkuklar ve ertelenmiş gelirler 
accr ue  tahakkuk etmek, çoğalmak, birikmek, eklenmek 
accr ued income  tahakkuk eden gelir 
customs duties accr ued on the pr oduct  mala tahakkuk eden gümrük vergileri 
ACCUMULATION  birikim; toplama, yığılma 
accumulation of capital  sermaye birikimi 
ACCURACY  doğr uluk 
ACIDIFICATION  asitleştir me, asitleşme 
ACKNOWLEDGING...  kaydeder ek 
ACOUSTIC  işitsel, akustik 
ACQUIESCENCE  göz yumma; kabullenme; boyun eğme 
ACQUIRED  iktisap edilen / edinilen; elde edilen 
ACQUIS  müktesebat / kazanım 
Acquis Communautaire  Topluluk Müktesebatı / Kazanımı 
Community acquis  Topluluk müktesebatı / kazanımı 
employment acquis  istihdam müktesebatı / kazanımı 
National Pr ogr amme for  the Adoption  Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine 
of the Acquis (NPAA)  İlişkin Ulusal Program (NPAA) 
Union Acquis  Birlik Müktesebatı / Kazanımı 
ACQUISITION  edinme / iktisap, kazanma; devr alma 
acquisition cost  iktisap maliyeti, edinim maliyeti, elde etme 
maliyeti 
acquisition of shares  hisselerin iktisabı / edinilmesi 
ACQUITTAL  ber aat, ibr a, aklanma 

ACT  belge; kanun / yasa, tasar r uf, har eket, fiil / 


eylem; işlem; senet 
act declar ed void  hükümsüzlüğü açıklanan tasarruf / işlem 
act of the Council  Konsey tasarrufu, Konsey işlemi 
act of God  mücbir sebep 
act of law  hukuki sonuç doğuran eylem veya olay; hukuki 
fiil 
act of the Par liament  [Avrupa] Parlamentosu tasarrufu / işlemi 
act of r atification  onay işlemi 
act of state  devlet tasarrufu, devlet erki (bkz. act of 
sovereignty) 
act of sover eignty  hakimiyet tasarrufu; hükûmet tasarrufu 
action for  failur e to act  hareketsizlik / ihmal davası, menfi işlemin tespiti 
davası 
additional act  ek senet; ek işlem 
authentic act  resmî senet 
Acte Clair Theor y  Sarih / Açık İşlem Teorisi; (Acte Clair Doktrini) 
capacity to act  fiil ehliyeti, hakları kullanma ehliyeti


Community act  Topluluk işlemi / tasarrufu 
contested act  itiraz edilen tasarruf, itiraz edilen işlem 
complementar y act  tamamlayıcı tasarruf, tamamlayıcı işlem 
empower ing act  yetki veren tasarruf / işlem; yetki kanunu 
fail to act  hareketsiz kalmak, savsaklamak 
failure to act  hareketsizlik, işlemden kaçınma; olumsuz / menfi 
işlem 
final act  nihai / son senet 
general act  genel senet 
legislative act  yasama işlemi, yasama tasarrufu 
Lend and Lease Act  Ödünç Verme ve Kiralama Yasası 
or iginal act  asıl belge; temel işlem 
pr ovision of the act  kanun hükmü; yasal hüküm 
r eview the legality of acts of the  Konsey tasarruflarının / işlemlerinin hukuka 
Council  uygunluğunu denetlemek 
Single Eur opean Act (SEA)  Avrupa Tek Senedi (ATS) 
ACTION  dava; eylem 
Action Committee for  a United States  Avrupa Birleşik Devletleri için Eylem Komitesi 
of Eur ope (ACUSE)  (ACUSE) 
action for  annulment  iptal davası 
action for  compensation  tazminat davası 
action for  damages  tazminat davası 
action for  failur e to act  hareketsizlik / ihmal davası, menfi işlemin tespiti 
davası 
action for  infringement  ihlal davası 
action of pater nity  babalık davası 
action plan  eylem planı 
Action Plan for  the Mediterr anean  Akdeniz Eylem Planı 
action pr ogr amme  eylem programı 
administr ative action  idari dava; idari eylem 
amendment of legal action  davanın ıslahı 
biotechnology action pr ogr amme  biyoteknoloji eylem programı (BEP) 
(BAP) 
br ing an action (befor e the cour t)  dava açmak 
br ing an action for an infringement  ihlal davası açmak 
bluepr int for  action  eylem planı 
cases that r equire immediate action  acil önlem gerektiren durumlar 
collective action  toplu eylem 
collective action clause  toplu eylem şartı / kaydı 
common action  ortak hareket, ortak eylem 
concer ted action  uyumlu eylem 
concer ted economic action  uyumlu ekonomik eylem 
consolidation of legal action  davanın birleştirilmesi 
Council J oint Action  Konsey Ortak Eylemi 
dir ect action  doğrudan dava, doğrudan eylem 
Envir onmental Action Pr ogr amme  Çevresel Eylem Programı (ÇEP) 
(EAP) 
file a legal action  dava açmak 
Financial Action Task For ce ( FATF)  Mali Eylem Görev Gücü (FATF)


food safety action plan  gıda güvenliği eylem planı 
impr oper action  uygunsuz eylem / uygunsuz davranış 
indir ect action  dolaylı dava; dolaylı eylem 
joint action  ortak eylem 
Mediter ranean Action Plan (MAP)  Akdeniz Eylem Planı (AEP) 
national action plan (NAP)  ulusal eylem planı (UEP) 
national envir onmental action plan  ulusal çevre eylem planı (UÇEP) 
(NEAP) 
par ty in a civil action  hukuk davasında taraf 
par ty in an action  davanın tarafı 
par ty of the action  davanın tarafı 
social action pr ogr amme  sosyal eylem programı 
Special Telecommunication Action for  Bölgesel Gelişme için Özel Telekomünikasyon 
Regional Development (STAR)  [Programı] (STAR) 
stimulation action pr ogr amme  özendirme eylem programı 
tr ansfer of legal action  davanın nakli 
waive a right of action  dava hakkından feragat etmek 
ACTIVE  etkin / faal / aktif 
active bond  aktif  / faal tahvil, hareketli tahvil 
active par tner  faal / etkin ortak 
ACTIVATE (v.)  etkinleştir mek; har ekete geçir mek 
ACTIVITY  faaliyet / etkinlik 
activity schedule  faaliyet çizelgesi 
br anch of activity  faaliyet dalı 
categor ies of economic activity  ekonomik faaliyet / etkinlik kategorileri 
development activities  kalkınma faaliyetleri / etkinlikleri 
level of activity  faaliyet seviyesi; iş hacmi 
monitor ing an activity  faaliyeti denetleme 
pr incipal activity  asli / temel faaliyet 
pr ocessing activity  işleme etkinliği; üretim faaliyeti 
sphere of activity  faaliyet / etkinlik alanı 
subver sive activity  yıkıcı faaliyet 

active: faal, etkin 
activity: faaliyet / etkinlik 
effective: etkili, müessir 
effectiveness: etkililik 
efficiency: etkili olma, verimlilik 
efficient: etkili, müessir 
pr oductive: verimli; üretken

ACTUALLY  fiilen; aslında; gerçekte 
ACTUARIAL PRESENT VALUE  aktüer yal bugünkü değer 


ADAPTATION  uyar lama; uyum sağlama 
ADDITION  toplama, ekleme, ilave etme 
add  katmak, ilave etmek, eklemek, toplamak 
added value  katma değer 
additional  katma, fazladan, ek / ilave 
additional act  ek senet; ek işlem 
additional listing  ilave kotasyon 
additional pr otocol  katma protokol 
additional tax  ek vergi 
additive  katkı maddesi 
ADDRESS  i. adr es;  f. hitap etmek 
cor r espondence addr ess  yazışma adresi 
notification address  tebligat adresi 
This decision is addr essed to the  Bu karar Üye Devletlere yöneliktir. 
Member  States. 
ADDRESSEE  muhatap 
ADEQUATE  yeter li / kafi; uygun, ger ekli niteliklere sahip 
pr omptly and adequately  derhal ve gerektiği gibi 
ADHESION  katılım 
adhere  bağlı kalmak; katılmak 
application for  adhesion  katılım başvurusu (uluslararası anlaşmalar) 
clause of adhesion  katılım kaydı / klozu 
AD HOC  geçici, belir li bir  olaya özgü 
ad hoc ar bitr ation  belirli bir olaya özgü tahkim, ad hoc tahkim 
ad hoc assembly  ad hoc toplantı, ad hoc meclis 
ad hoc committee  geçici komite (ad hoc komite) 
ad hoc wor king gr oup  ad hoc çalışma grubu 
ADJ OURN (v.)  ar a ver mek; er telemek 
adjour n a hearing  duruşmayı ertelemek 
adjour n a sitting  oturuma ara vermek; oturumu ertelemek 
ADJ UDICATION  yar gılama 
adjudicate  yargılamak 
ADJ USTMENT  düzeltme; düzenleme; ayar lama; uyum 
adjustment of bor ders  sınırların yeniden düzenlenmesi 
r ate of adjustment  tanzim oranı 
str uctur al adjustment  yapısal uyum 
str uctur al adjustment and refor m  yapısal uyum ve reform programı 
pr ogr am 
ADMINISTRATION  yönetim / idar e 
administer  yönetmek / idare etmek 
Confer ence of the Eur opean Postal and  Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa 
Telecommunications Administr ations  Konferansı (CEPT)
(CEPT) 


Dir ector ate­General for Personnel and  Personel ve Yönetim Genel Müdürlüğü 
Administration 
Integr ated Administration and Contr ol  Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (EİKS) 
System (IACS) 
inter change of data between  yönetimler arası veri alışverişi (IDA) 
administr ations (IDA) 
local administration  mahalli idare / yerel yönetim 
Office for the Administr ation and  Bireysel Görevlendirmeler İdare ve Ödeme Ofisi 
Settlement of Individual Entitlements  (Ödeme Ofisi ­PMO) 
(Paymaster  Office­PMO) 
public administration  kamu yönetimi 
ADMINISTRATIVE  idari / yönetsel 
administr ative action  idari dava; idari eylem 
administr ative ar rangements  idari düzenlemeler 
administr ative competence  yönetim yetkisi / idari yetki 
administr ative contr ol  idari denetim 
administr ative discretion  idarenin takdir yetkisi 
administr ative expense  yönetim gideri / idari gider 
administr ative r efor m  idari reform 
Common Tr ansit and Single  Ortak Transit ve Tek İdari Belge 
Administrative Document 
general administr ative expense  genel yönetim gideri 
local administrative per sonnel  yerel yönetim personeli 
Single Administr ative Document (SAD)  Tek İdari Belge (TİB) 
The Eur opean Administr ative School  Avrupa Yönetim Okulu (EAS) 
(EAS) 
ADMISSION  kabul; izin; giriş; kabul izni; itiraf, ikr ar 
admission of financial instr uments to  finansal araçların işlem görmeye kabulü (borsa) 
tr ading 
admission of securities to the capital  menkul kıymetlerin sermaye piyasasına kabulü 
mar kets 
admission to trading  [borsa] işlemine kabul edilme; işlem görme / 
yapma izni (borsa) 
tempor ar y admission  geçici kabul 
ADOPTION  kabul etme; benimseme; evlat edinme 
adopt  kabul etmek; benimsemek; evlat edinmek 
adopted child  evlat edinilmiş çocuk 
…has adopted this r egulation  ...işbu tüzüğü kabul etmiştir. 
…hereby adopts this r esolution  ...işbu ilke kararını kabul eder. 
When Member States adopt these  Üye Devletler bu önlemleri kabul ettiğinde... 
measures.. 
ADULTERATION  tağşiş; içine yabancı madde katar ak kandır ma 
AD VALOREM  değer / kıymet esasına göre 
ad valorem duty  ad valorem vergi 
ad valorem tariff  kıymet esaslı tarife (ad valorem) 
ad valorem tax  değer esaslı vergi

10 
ADVANCE  avans; ön ödeme; ilerleme; iyileşme; düzelme 
advance­fixing certificate  ön izin belgesi; ön tespit sertifikası 
fix in advance  önceden saptama 
ADVANCED  iler i, gelişmiş 
Advanced Communications  İleri Haberleşme Teknolojileri ve Hizmetleri 
Technologies and Ser vices (ACTS)  (ACTS) 
advanced technology  ileri teknoloji 
advanced treatment  ileri arıtma 
advanced vocational training  ileri düzeyde mesleki eğitim 
ADVANTAGE  fayda, yar ar, avantaj 
accor ded advantages  tanınan avantajlar, sağlanan avantajlar 
mutual advantage  karşılıklı yarar 
accor d advantages  avantaj tanımak, avantaj sağlamak 
involve an advantage  bir avantaj içermek 
ADVERTISEMENT  r eklam 
adver tising spots  reklam spotları 
boar d of adver tisement  reklam kurulu 
commer cial adver tisement  ticari reklam 
compar ative advertising  karşılaştırmalı reklam 
misleading advertisement  aldatıcı / yanıltıcı reklam 
secret advertisement  gizli reklam 
subliminal advertising  bilinçaltıyla algılanmak üzere hazırlanan reklam 
sur reptitious adver tising  gizli reklam 
ADVISER  danışman / müşavir 
Bureau of the Eur opean Policy  Avrupa Politika Danışmanları Bürosu (BEPA) 
Adviser s (BEPA) 
financial adviser  mali müşavir / mali danışman 
investment adviser  yatırım danışmanı 
legal adviser  hukuk müşaviri / danışmanı 
pr e accession adviser  (PAA)  katılım öncesi danışman (PAA) 
r esident twinning adviser  (RTA)  daimî eşleştirme danışmanı (RTA) 
statutor y adviser  kanuni müşavir 
ADVISORY  istişari / danışmaya değgin 
advisor y commission  danışma komisyonu 
advisor y committee  danışma komitesi / istişari komite 
Advisor y Committee on Banking  Bankacılık Danışma Komitesi 
Advisor y Committee on Customs  Gümrük Sorunları Danışma Komitesi 
Matter s 
Advisor y Committee on Foodstuffs  Gıda Danışma Komitesi 
Advisor y Committee on Safety  Güvenlik Danışma Komitesi 
Advisor y Committee on Restrictive  Sınırlayıcı Uygulamalar ve Hâkim Durumlar 
Practices and Dominant Positions  Danışma Komitesi 
advisor y jurisdiction  istişari yetki 
advisor y opinion  istişari görüş 
advisor y ser vice  danışmanlık hizmeti 
For eign Investment Advisor y Ser vice  Yabancı Yatırımlar Danışmanlık Servisi (FIAS)

11 
(FIAS) 
joint advisor y committee  karma istişare komitesi 
Regional Advisor y Councils  Bölgesel Danışma Konseyleri 
AEGIS  himaye 
under the aegis of  koruyuculuğunda, himayesinde veya desteği ile 
AERIAL  hava ile ilgili, havadan 
aerial photogr aphy  hava fotoğrafçılığı 
AEROPLANE  uçak 
civil subsonic jet aer oplanes  ses hızının altındaki sivil jet uçakları 
emission fr om aer oplane  uçaktan kaynaklanan emisyon 
AEROSPACE  uzayla ilgili 
aer ospace industr y  uzay sanayisi / sanayii 
AFFAIR  iş; ilişki; olay 
Confer ence of Eur opean Affairs  Avrupa İşleri Komiteleri Konferansı (CEAC) 
Committees (CEAC) 
Economic and Financial Affairs  Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi 
Council (ECOFIN)  (ECOFIN) 
employment and social affairs  istihdam ve sosyal işler 
for eign affair s  dış işleri 
Gener al Affair s Council (GAC)  Genel İşler Konseyi (GİK) 
Gener al Affair s and Exter nal Relations  Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi (GİDİK) 
Council (GAERC) 
home affair s  iç işleri 
justice and home affairs (JHA)  adalet ve iç işleri (Aİ) 
J ustice and Home Affairs Council  Adalet ve İç İşleri Konseyi 
political affair s committee  siyasi işler komitesi 
Union Minister for For eign Affairs  Birlik (AB) Dışişleri Bakanı 
AFFILIATE (v.)  bağlanmak, yakın ilişki kur mak 
affiliated company  yavru şirket, filyal 
affiliated enter prise  bağlı işletme 
affiliate member ship  afiliye üyelik, güçlendirilmiş ortak üyelik (Batı 
Avrupa Birliğinde) 
political affiliation  siyasal bağ 
AFFORESTATION  ağaçlandır ma 
affor ested  ağaçlandırılmış 
AGENCE EUROPE  Avr upa Ajansı 
AGENCY  kur um; ajans; dair e; birim; acenta 
Agency for the Contr ol of Ar mament  Silahların Denetimi Ajansı (ACA) 
(ACA) 
Community Fisheries Contr ol Agency  Topluluk Balıkçılık Kontrol Ajansı (CFCA) 
(CFCA) 
Education, Audiovisual and Culture  Eğitim, Görsel İşitsel ve Kültür İcra Ajansı 
Executive Agency (EACEA)  (EACEA) 
Eur atom Supply Agency (ESA)  Euratom Tedarik Ajansı (ESA) 
Eur opean Agency for  the Evaluation of  Avrupa Tıbbi Ürünler Değerlendirme Ajansı
12 
Medicinal Pr oducts (EMEA)  (EMEA) 
Eur opean Agency for  the Management  Avrupa Dış Sınırlarda Operasyonel İş Birliği 
of Oper ational Cooper ation at the  Yönetimi Ajansı  (Frontex) 
External Bor der s (Fr ontex) 
Eur opean Agency for  Reconstr uction  Avrupa İmar Ajansı (EAR) 
(EAR) 
Eur opean Agency for  Safety and  Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU­ 
Health at Wor k (EU­OSHA)  OSHA) 
Eur opean Ar maments Agency (EAA)  Avrupa Silahlanma Ajansı (EAA) 
Eur opean Aviation Safety Agency  Avrupa Hava Güvenliği Ajansı (EASA) 
(EASA) 
Eur opean Chemicals Agency (ECHA)  Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) 
Eur opean Cooper ation Agency (ECA)  Avrupa İş Birliği Ajansı (ECA) 
Eur opean Defence Agency (EDA)  Avrupa Savunma Ajansı (EDA) 
Eur opean Envir onment Agency (EEA)  Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) 
Eur opean Medicines Agency (EMEA)  Avrupa Tıbbi Ürünler Ajansı (EMEA) 
Eur opean Mar itime Safety Agency  Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA) 
(EMSA) 
Eur opean Networ k and Infor mation  Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı (ENISA) 
Security Agency (ENISA) 
Eur opean Nuclear Ener gy Agency  Avrupa Nükleer Enerji Ajansı (ENEA) 
(ENEA) 
Eur opean Pr oductivity Agency (EPA)  Avrupa Verimlilik Ajansı (EPA) 
Eur opean Railway Agency (ERA)  Avrupa Demir Yolu Ajansı (ERA) 
Eur opean Space Agency (ESA)  Avrupa Uzay Ajansı (AUA) 
executive agency  yürütme / icra ajansı 
Federal Infor mation Technologies  Federal Bilgi Teknolojileri Ajansı (FITA) 
Agency (FITA) 
Eur opean Union Agency for  Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA) 
Fundamental Rights (FRA) 
Executive Agency for  the Public Health  Genel Sağlık Programı Yürütme Ajansı (PHEA) 
Pr ogramme (Public Health Executive 
Agency (PHEA)) 
implementing agency (IA)  uygulamadan sorumlu kurum (IA) 
Intelligent Ener gy Executive Agency  Akıllı Enerji Yürütme Ajansı (IEEA) 
(IEEA) 
Inter national Atomic Ener gy Agency  Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 
(IAEA) 
Inter national Development Agency  Uluslararası Kalkınma Ajansı (IDA) 
(IDA) 
Inter national Ener gy Agency (IEA)  Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) 
inter vention agency  müdahale kurumu 
law enfor cement agency  kolluk kuvveti 
paying agency  ödeme kurumu 
specialised agency  uzman kurum 
Tr ans­Eur opean Transpor t Networ k  Trans­Avrupa  Taşımacılık Ağı Yürütme Ajansı 
Executive Agency 
AGENDA  gündem 
agenda item  gündem maddesi

13 
agenda setting  gündemi belirleme 
adopted agenda  kabul edilmiş gündem 
annotated agenda  açıklamalı gündem 
political agenda  siyasi gündem 
pr ovisional agenda  geçici gündem 
AGENT  gör evli; temsilci; acenta; vekil; ajan 
biological agent  biyolojik ajan / etmen 
hazar dous chemical agent  tehlikeli kimyasal ajan 
AGGLOMERATION  toplama; yığın 
AGGRAVATION  ağırlaştır ma 
aggr avating circumstance  ağırlaştırıcı neden, ağırlaştırıcı koşul 
AGRARIAN  tarımsal / zir ai, çiftçilik veya topr ak 
sahipliğiyle ilgili 
agr arian refor m  tarım reformu 
agr arian revolution  tarım devrimi 
AGREEMENT  anlaşma 
accede to an agr eement  anlaşmaya taraf olmak 
accession to an agr eement  anlaşmaya taraf olma 
agr ee  anlaşmak, mutabakata  varmak; kararlaştırmak 
agr ee to a r ight  bir hakkın varlığı konusunda mutabakata varmak 
Agr eement Establishing an Association  Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Between The Eur opean Economic  Arasında bir Ortaklık Yaratan Anlaşma 
Community And Tur key 
agr eement on agr icultur e  tarım anlaşması 
Agr eement on Confor mity Assessment  Sınai Ürünlerin Uygunluk Değerlendirmesi ve 
and Acceptance of Industrial Pr oducts  Kabulü Anlaşması (ACAA) 
(ACAA) 
Agr eement on Pre­Shipment Inspection  Sevkiyat Öncesi Kontrol Anlaşması 
Agr eement on Tr ade Related Aspects  Ticaretle Bağlantılı Fikrî Mülkiyet Hakları 
of Intellectual Pr operty (TRIPS  Anlaşması (TRIPS Anlaşması) 
Agr eement) 
Ankar a Agreement  Ankara Anlaşması 
association agr eement  ortaklık anlaşması 
bilater al agr eement  iki taraflı anlaşma, ikili anlaşma 
categor ies of agr eements  anlaşma kategorileri 
collective labour  agr eement  toplu iş sözleşmesi 
conclude an agr eement  anlaşma yapmak 
economic agr eement  ekonomik anlaşma 
ener gy sales and tr easur y guarantee  enerji satış ve hazine garantisi anlaşmaları 
agr eements 
enter  into an agreement  anlaşma imzalamak, anlaşma yapmak 
Eur ope Agreement  Avrupa Anlaşması 
Eur opean Monetar y Agreement (EMA)  Avrupa Para Anlaşması (APA) 
exclusive distribution agr eement  tek elden dağıtım anlaşması, münhasır dağıtım 
anlaşması 
exclusive pur chasing agreement  tek elden satın alma anlaşması, münhasır satın 
alma anlaşması
14 
executive agr eement  icra anlaşması 
fr anchise agr eements  franchising anlaşmaları 
fr ee tr ade agreement (FTA)  serbest ticaret anlaşması (STA) 
financing agreement (FA)  finansman anlaşması (FA) 
for war d r ate agreement  vadeli kur anlaşması 
Gener al Agr eement on Tar iffs and  Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) 
Tr ade (GATT) 
gentleman’s agr eement  centilmenlik anlaşması 
… has agreed as follows:  …aşağıdaki gibi anlaşmıştır: 
... have agr eed on the following  …aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmıştır: 
pr ovisions: (in international  (uluslararası sözleşmelerde) 
conventions) 
hir e pur chase agr eement  taksitle satın alma anlaşması 
inter ­enter pr ise agr eement  işletmeler arası anlaşma 
interim agr eement  geçici anlaşma 
inter national agreement  uluslararası anlaşma 
inter national co­pr oduction agr eement  uluslararası ortak yapım / üretim anlaşması 
KEYMARK Agreement  [Avrupa] Anahtar Marka Anlaşması 
maintenance of agr eement  anlaşmanın yürürlükte kalması 
monetar y agreement  parasal anlaşma 
Multi­fibr e  Agr eement (MFA)  Çok Elyaflılar Anlaşması (MFA) 
multilater al agr eement (MLA)  çok taraflı anlaşma (MLA) 
Nor th American Fr ee Trade  Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması 
Agr eement (NAFTA)  (NAFTA) 
novation agr eement  tecdit / yenileme anlaşması; borç yenileme 
anlaşması 
open r epur chase agr eement  açık repo 
plurilater al agreement  çoklu anlaşma (değişken sayılı çok taraflı) 
pr efer ential agr eement  tercihli anlaşma (ticaret) 
public ser vice concession agr eement  kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi 
quadripartite agr eement  dörtlü anlaşma, dört taraflı anlaşma 
Quadr ipartite Agreement About West  Batı Berlin Hakkında Dörtlü Anlaşma 
Ber lin 
r atification of an agr eement  anlaşmanın onaylanması 
r eadmission agr eement  yeniden kabul anlaşması 
r enew agr eements  anlaşmaları yenilemek 
r epurchase agreement  geri satın alma şartıyla satış anlaşması; sürekli 
repo 
r ever se repurchase agreement  reverse repo 
Schengen Agr eement  Schengen Anlaşması 
social policy agr eement  sosyal politika anlaşması 
specialisation agr eement  uzmanlaşma anlaşması 
subsidiar y agr eement  tali / ek / yan anlaşma 
supplementar y agr eement  ek anlaşma (tamamlayıcı) 
ver tical agr eement  dikey anlaşma 
AGGREGATE  yekûn, toplam, küme, yığın 
aggr egate earning  toplam kazanç, toplam gelir 
aggr egation  küme, topluluk 
AGGRESSION  saldırı
15 
AGRICULTURAL  tarımsal / zir ai / tar ımla ilgili 
agr icultur al cooper ation  tarımsal iş birliği 
Agr icultur al Development Pr ogramme  Tarımsal Kalkınma Programı (ADP) 
(ADP) 
agr icultur al and for estr y tr actor  tarım ve ormancılıkta kullanılan traktör 
Agr icultur al Infor mation (AGINFO)  Tarımsal Bilgi [Arama] Servisi (AGINFO) 
agr icultur al land  tarımsal alan 
agr icultur al mar ket  tarım piyasası / tarımsal piyasa 
agr icultur al meteor ology  tarımsal meteoroloji 
agr icultur al pr ice  tarım fiyatı / tarımsal fiyat 
agr icultur al pr oduct  tarımsal ürün 
agr icultur al resear ch pr ojects  tarımsal araştırma projeleri (TAP) 
(AGREP) 
agr icultur al sur plus  tarımsal ürün fazlası 
Committee of Agr icultural  Avrupa Topluluğu Tarım Kuruluşları Komitesi 
Or ganisations in the Eur opean  (COPA) 
Community (COPA) 
Common Agr icultur al Policy (CAP)  Ortak Tarım Politikası (OTP) 
Common Or ganisation of Agr icultur al  Ortak Tarım Piyasaları Düzeni (COM) 
Mar kets (COM) 
customs and agr icultur al duty  gümrük ve tarım resimleri 
Eur opean Agr icultur al Guidance and  Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu 
Guar antee Fund (EAGGF / FEOGA)  (EAGGF / FEOGA) 
Eur opean Council for Agricultur al  Avrupa Tarım Hukuku Konseyi (CEDR) 
Law (CEDR) 
Fisheries and Agr icultural Research  Balıkçılık ve Tarım Araştırmaları (FAR) 
(FAR) 
Gener al Confeder ation of Agr icultur al  Avrupa Birliği Tarım Kooperatifleri 
Co­oper atives in the Eur opean Union  Konfederasyonu (COGECA) 
(COGECA) 
inter vention on the agricultur al mar ket  tarım piyasasına müdahale 
non agricultur al pr oduct  tarım dışı ürün 
pr ocessed agricultur al pr oduct  işlenmiş tarım ürünü 
AGRICULTURE  tarım / zir aat 
agr eement on agr icultur e  tarım anlaşması 
Agr iculture and Fisheries Council  Tarım ve Balıkçılık Konseyi 
agr icultur e of  mountain  dağ tarımı 
agr icultur e sales cooper ative  tarım satış kooperatifi 
Cooper ation in Automation of Data  İthalat (İhracat) ve Tarım Dokümantasyonu ve 
and Documentation for  Impor ts  Verilerinin Otomasyonunda İşbirliği (CADDIA) 
(Expor ts) and Agricultur e (CADDIA) 
Dir ector ate­General for Agricultur e  Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü 
and Rur al Development 
Eur opean Collabor ative Linkage of  Avrupa Araştırma Yoluyla Tarım ve Sanayi İş 
Agr iculture and Industr y thr ough  Birliği Bağı (ECLAIR) 
Resear ch (ECLAIR) 
Food and Agricultur e Or ganisation (of  (Birleşmiş Milletler) Gıda ve Tarım Örgütü 
the United Nations) (FAO)  (FAO) 
Special Accession Pr ogr amme for  Tarımsal ve Kırsal Kalkınmaya Yönelik Özel
16 
Agr iculture and Rur al Development  Katılım Programı (SAPARD) 
(SAPARD) 
Special Committee on Agricultur e  Özel Tarım Komitesi (SCA) 
(SCA) 
sustainable agricultur e  sürdürülebilir tarım 
AID  i. yar dım; f. yar dım etmek 
aid for  agricultur al development  tarımsal kalkınma yardımı 
aid in kind  ayni yardım 
aid monitor ing  yardım izleme 
aid policy  yardım politikası 
aid r ecipient  yardım alan kimse 
aid system  yardım sistemi 
aid to employment (employment aid)  istihdam yardımı 
categor ies of aid  yardım kategorileri 
development aid  kalkınma yardımı 
Development Aid Committee (DAC)  Kalkınma Yardım Komitesi (DAC) 
Dir ector ate­General for Humanitarian  İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (ECHO) 
Aid (ECHO) 
economic aid  ekonomik yardım 
financial aid  mali yardım 
hor izontal state aid  yatay devlet yardımı 
humanitarian aid / assistance  insani yardım 
national aid  ulusal yardım 
national aid coor dinator  (NAC)  ulusal  yardım  koordinatörü (NAC) 
pr e­accession aid  katılım öncesi yardım 
pr ovide non­repayable aid  geri ödemesi olmayan yardım sağlamak 
public aid  devlet / kamu yardımı 
public aid for  development  kalkınma için kamu yardımı 
state aid  devlet yardımı 
AIR  hava 
air base  hava üssü 
air bor ne  havada bulunan, hava yoluyla taşınan 
air bor ne tr oops  hava yoluyla nakledilen birlikler 
air bus industr y  airbus sanayisi / sanayii 
air contamination  havanın kirlenmesi 
air to gr ound missile  havadan karaya füze 
air pollutant  hava kirletici 
air pollution  hava kirliliği 
air pollution measur ement vehicle  hava kirliliği ölçüm aracı 
air r aid  hava saldırısı 
air sampling  hava numunesi alma 
airspace  hava sahası 
air tr anspor t  hava taşımacılığı 
ambient air  ortam havası, dış hava 
Eur opean Organisation for  the Safety  Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı 
of Air Navigation (Eur ocontr ol)  (Eurocontrol) 
Inter national Air Tr anspor t  Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) 
Association (IATA) 
Long Range Tr ansboundar y Air  Uzun Menzilli Sınır Aşan Hava Kirliliği (LRTAP)
17 
Pollution (LRTAP) 
Convention on Long Range  Uzun Menzilli Sınır Aşan Hava Kirliliği 
Tr ansboundar y Air Pollution  Sözleşmesi 
AIRCRAFT  uçak 
aircr aft car rier  uçak gemisi 
air / aircr aft fleet  hava filosu 
aircr aft industr y  uçak sanayisi / sanayii 
mar ginally compliant air cr aft  marjinal uygunluğa sahip hava aracı 
AIRPORT  havalimanı / havaalanı 
ALARM SYSTEM  uyar ı / ikaz sistemi 
ALIMONY  boşanma nafakası 
ALIEN  yabancı 
ALIGNED  aynı hizada; uyumlaştır ılmış 
ALIGNMENT  uyum, uyumlaştır ma 
legislative alignment  mevzuat uyumu 
level of alignment  uyum düzeyi 
ALLEGATION  itham; iddia 
allege  iddia etmek; itham etmek 
alleged infr ingement of an obligation  yükümlülük ihlali iddiası 
alleged offence  iddia edilen suç 
ALLEGIANCE  mensubiyet; sadakat 
ALLERGENIC EFFECT  aler jen etki 
ALLERGY  aler ji 
ALLEVIATING POVERTY  yoksullukla mücadele 
ALLIANCE  ittifak 
Alliance for  Eur ope of the Nations  Uluslar Avrupası İttifakı (AEN) 
(AEN) 
Alliance of Independent Democr ats in  Avrupa Bağımsız Demokratlar İttifakı (AIDE) 
Eur ope (AIDE) 
Alliance of Liberals and Democr ats for  Avrupa Liberal ve Demokratlar İttifakı Grubu 
Eur ope (ALDE)  (ALDE) 
elector al alliance  seçim ittifakı 
Eur opean Democr atic Alliance (RDE)  Avrupa Demokratik Birliği (RDE) 
Eur opean Fr ee Alliance (EFA)  Avrupa Özgür İttifakı (EFA) 
ALLOCATION  ödenek / tahsisat, dağıtım 
allocate  tahsis etmek, dağıtmak, pay etmek 
allocated appr opr iation  tahsis edilen ödenek 
allocation key  dağıtım anahtarı 
allocation of funds  fon tahsisatı, fonların tahsisi 
allocation of identification number to a  (uygunluğu) bildirilmiş kuruluşa kimlik kayıt 
notified body  numarası tahsisi 
allocation of resour ces  kaynakların tahsisi
18 
cost allocation  maliyet dağıtımı 
r esour ce allocation  kaynak tahsisi 
ALLOWANCE  ödenek / tahsisat, nafaka, aylık bağlama; 
istihkak, tahsis, kar şılık 
annual allowance  yıllık ödenek 
family allowance  aile yardımı 
investment allowance  yatırım indirimi 
subsistence allowance  geçinme ödemesi 
ALLOW FOR (v.)  dikkate almak 
ALTERATION  değişiklik 
alter  değiştirmek, tadil etmek 
alter the time limit  süre sınırını değiştirmek 
ALTERNATELY  değişimli olarak; bir bir inden bir  diğerinden 
AMBASSADOR  büyükelçi / sefir 
ambassador  at large  özel elçi, gezici büyükelçi 
ambassador  designate  atanmış büyükelçi 
ambassador  plenipotentiar y  tam yetkili büyükelçi 
AMBIENCE  muhit / çevr e, or tam 
AMBIENT  çevr eleyen, dış şartlar a ilişkin 
ambient air  ortam havası, dış hava 
ambient atmospher e  ortam atmosferi 
ambient noise  ortam gürültüsü 
ambient temper ature  çevre sıcaklığı 
AMBIGUOUS  anlamı belirsiz, muğlak 
unambiguous  anlamı açık, vazıh 
AMENDMENT  değiştir me, tadil; değişiklik, tadilat 
amend  değiştirmek, tadil etmek 
amending treaty  tadil antlaşması 
amendment of a pr ovision  bir hükümde yapılan değişiklik / tadilat 
amendment of legal action  davanın ıslahı 
amendment of the founding tr eaties  kurucu antlaşmaların tadili / değiştirilmesi 
amendment to a treaty  antlaşmanın tadili / antlaşmanın değiştirilmesi 
amend pr ovisions  hükümleri değiştirmek / tadil etmek 

amend: tadil etmek / değiştirmek (anlaşmalar, kanunlar) 
modify: değiştirmek 
change: değiştirmek

AMICABLE  dostane 
AMNESTY  genel af 
Amnesty Inter national  Uluslararası Af Örgütü 

19 
AMOUNT  tutar , meblağ, miktar, yekûn 
amount of compensation  tazminat tutarı 
compensator y amount  telafi edici tutar 
cor r ection amount  düzeltici tutar 
invoice amount  fatura bedeli 
minimal amount  asgari tutar 
monetar y compensation amount  parasal telafi tutarı (MCA) 
(MCA) 
ANALYSIS  çözümleme / tahlil / analiz 
accident analysis  kaza analizi 
analysis of the objective  hedef çözümlemesi / tahlili 
analysis of the str ategies  stratejilerin çözümlenmesi / tahlili 
cost­benefit analysis  fayda maliyet analizi 
depth analysis  derinlik analizi / tahlili / çözümlemesi 
DNA analysis  DNA analizi / çözümlemesi 
gender  analysis  cinsiyet analizi / tahlili / çözümlemesi 
Hazar d Analysis and Critical Contr ol  Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası 
Point (HACCP)  (HACCP) 
input­output analysis  girdi­çıktı analizi / çözümlemesi 
method of sampling and analysis  numune alma ve tahlil yöntemi / örnekleme ve 
çözümleme yöntemi 
need analysis  ihtiyaç analizi 
over all analysis  kapsamlı analiz / çözümleme 
pr oblem analysis  problem analizi / sorun çözümlemesi 
stakeholder  analysis  paydaş analizi 
SWOT (abbr. of Strengths,  GZFT (kısalt. Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, 
Weaknesses, Oppor tunities and  Fırsatlar ve Tehditler) Analizi 
Thr eats) Analysis 
ANCILLARY  yar dımcı, destekleyici 
ancillar y pr oduct  yardımcı ürün 
ANIMAL  hayvan 
animal health  hayvan sağlığı 
animal health and sur veillance  hayvan sağlığı ve gözetimi 
animal health cer tificate  hayvan sağlığı sertifikası 
animal holding  hayvancılıkla uğraşan işletme 
animal identification code  hayvan tanımlama kodu 
animal identification system  hayvan kimlik sistemi 
animal or igin  hayvanın menşesi / kökeni 
animal passpor t  hayvan pasaportu 
animal waste  hayvansal atık 
animal welfare  hayvan refahı 
bovine animal  büyükbaş hayvan 
domestic animal  yerli / evcil hayvan 
epidemic animal disease  salgın hayvan hastalığı 
r earing animals  besi hayvanları 
Wor ld Or ganisation for  Animal Health  Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH / OIE)
(WOAH / OIE) 

20 
ANNOUNCEMENT  duyur u, bildir i, ilan 
announce  duyurmak, ilan etmek 
announce a tender  ihale duyurusu yapmak 
commer cial announcement  ticari ilan / duyuru 
ANNUITY  yıllık taksit veya gelir 
ANNULMENT  iptal (evlilik veya sözleşme gibi işlem ve 
tasar r ufların bütün sonuçlar ıyla iptal 
edilmesi) 
annul  iptal etmek (işlem veya tasarruf) 
action for  annulment  iptal davası 
ANTHRAX  antraks, şarbon 
ANTI­  kar şı, muhalif; kar şıt 
Anti Ballistic Missile Tr eaty (ABMT)  Anti Balistik Füze Antlaşması (ABMT) 
anti­dumping  anti damping 
anti­dumping measur e  anti­damping önlem / tedbir 
anti­Eur opean movement  Avrupa karşıtı hareket 
Anti­Fr aud Coor dination Unit  Hileyle Mücadele Koordinasyon Birimi (UCLAF) 
(UCLAF) 
anti globalisation movement  küreselleşme karşıtı hareket 
anti­pover ty pr ogr amme  yoksullukla mücadele programı 
anti­racism  ırkçılık karşıtlığı 
anti terr or ism law  terörle mücadele hukuku; terörle mücadele 
kanunu / yasası 
anti tr ust law  anti tröst hukuk (rekabet hukuku) 
ANXIOUS TO (in resolutions)  amaçlayarak (ilke kar ar lar ında), kaygısıyla, 
düşüncesiyle 
APPARATUS  cihaz / ger eç 
APPEAL  itir az ( temyizen veya başka nedenlerle üst 
mer ciye başvur u) 
appealing party  itiraz / temyiz eden taraf 
Boar d of Appeals  İtiraz İnceleme Kurulu 
cour t of appeals  istinaf mahkemesi (temyiz mahkemesi için de 
istisnaen kullanılmaktadır) 
waive fr om appeal  temyizden feragat; itirazdan feragat 
APPEARANCE  gör ünme, görünüm, gör ünüş 
or iginal appear ance  ilk görünüm 
APPELLATE  istinaf yoluyla; temyize ait / temyizle ilgili 
appellate review  itirazın üst yargı organı tarafından incelenmesi 
(istinaf, temyiz ve benzeri incelemeler) 
APPLIANCE  alet 
appliances bur ning gaseous fuels  gaz yakan aletler 
gas appliances  gazlı aletler 
household appliance  ev aleti

21 
labelling of household appliances  ev aletlerinin etiketlendirilmesi 
lifting and mechanical handling  kaldırma ve mekanik taşıma aleti 
appliance 
APPLICABLE  uygulanabilir 
applicable inter national instrument  uygulanabilir / kabil­i tatbik uluslararası hukuki 
düzenleme aracı / düzenleyici belge 
dir ect applicability  doğrudan uygulanabilirlik 
APPLICANT  başvur u sahibi / başvur an 
APPLICATION  uygulama, tatbik etme; başvur u 
application for  accession  katılım başvurusu 
application for  adhesion  katılım başvurusu (uluslararası anlaşmalar) 
application of pr ocedur es  usulün uygulanması 
apply  uygulamak; soyut kuralı somut duruma / olaya 
uygulamak; başvurmak 
apply in its entirety  bütünüyle (tüm unsurlarıyla) uygulamak 
apply mutatis mutandis  kıyas yoluyla (gerekli değişikliklere göre) 
uygulamak 
it shall apply fr om… to…  … den… e kadar uygulanır (uygulamada kalır) 
scope of application  uygulama alanı / kapsamı 
APPOINTMENT  tayin / ata(n)ma 
acceptance of appointment  görevin kabul edilmesi 
letter  of appointment  işe alınma mektubu; tayin beratı 
APPRAISAL  değerlendir me; (pr ojelerde ön değerlendir me) 
appr aisal phase  değerlendirme aşaması (projelerde değerlendirme 
aşaması) 
APPRENTICE  çırak 
appr enticeship  çıraklık 
appr enticeship tr aining  çıraklık eğitimi; staj 
APPROACH  yaklaşım 
balanced appr oach  dengeli yaklaşım 
coor dinated appr oach  koordine / eşgüdümlü yaklaşım 
global appr oach  küresel yaklaşım 
integr ated appr oach  bütünsel / entegre yaklaşım 
joint appr oach  ortak yaklaşım 
logical framewor k appr oach (LFA)  mantıksal çerçeve yaklaşımı (MÇY) 
modular  appr oach  modüler yaklaşım 
new appr oach dir ective  yeni yaklaşım direktifi 
old appr oach directive  klasik yaklaşım direktifi 
pr ecautionar y appr oach  ihtiyatlı yaklaşım 
APPROPRIATE  uygun, münasip 
appr opr iate super vision  uygun / yeterli denetim (gözetim) 
if appr opr iate  gerekli görüldüğü takdirde 
as appr opriate  uygun görüldüğü şekilde 
wher e appr opr iate  uygun olduğu hâllerde 
APPROPRIATION  ödenek / tahsisat
22 
allocated appr opr iation  tahsis edilen ödenek 
APPROPRIATIONS  gider  / sar f, ödeme emri ver ilen kr ediler 
APPROVAL  onama; uygun bulma; onay 
appr ove  onamak; uygun bulmak; onaylamak 
Appr oving… (in recommendations)  …onaylayarak (tavsiye kararlarında) 
certificate of appr oval  onay sertifikası, onay belgesi 
pr ior  appr oval  ön onay 
type appr oval  tip onay 
type appr oval cer tificate  tip onay belgesi 
type appr oval labor ator y  tip onay laboratuarı 
unanimous appr oval  oybirliği ile uygun bulma 

appr oval: onama 
assent: uygun görüş / muvafakat 
avis conforme: uygun görüş 
cer tification: tasdik (imza ve mühür ile); belgeleme 
consent: rıza 
endor sement: tasdik, doğrulama; onaylama 
r atification: onay (uluslararası an(t)laşmalarda)

APPROXIMATION  yakınlaştır ma / yaklaş(tır )ma 


appr oximation of laws  kanunların birbirine yakınlaştırılması / 
yaklaştırılması 
appr oximation of legislation  mevzuatın yakınlaştırılması 
appr oximation of policies  politikaların yakınlaştırılması 
AQUACULTURE  su ür ünleri yetiştiriciliği 
ARBITER  hakem 
ARBITRARY  keyfi 
ar bitr ar y arr est  keyfi tutuklama 
ar bitr ar y detention  keyfi göz altına alma 
ar bitr ar y liability  keyfi yükümlülük 
ar bitr ar y r egime  keyfi yönetim 
ARBITRATION  hakemlik müessesesi / tahkim 
ad hoc ar bitr ation  belirli bir olaya özgü tahkim, ad hoc tahkim 
ar bitr al tr ibunal  hakem mahkemesi 
ar bitr ate  hakem olarak tahkim işlemini yürütmek 
ar bitr ation award  hakem kararı 
ar bitr ation boar d  hakem heyeti / hakem kurulu 
ar bitr ation clause  tahkim kaydı / tahkim hükmü, tahkim klozu 
ar bitr ation committee  tahkim komitesi (heyeti) 
ar bitr ation pr ocedur e  tahkim usulü 
ar bitr ator  hakem 
awar d of an ar bitr ation boar d  hakem heyeti kararı 

23 
compulsor y ar bitration  zorunlu tahkim 
cour t of ar bitr ation  tahkim divanı; hakem mahkemesi 
facultative ar bitr ation  isteğe bağlı tahkim 
gr ant of licences by ar bitr ation  tahkim yolu ile lisans verilmesi 
institutional arbitr ation  kurumsal tahkim 
inter national ar bitr ation  uluslararası tahkim 
political ar bitr ation  siyasi tahkim 
pr e­cour t settlement body (ar bitr ation)  duruşma / yargılama öncesi çözüm organı 
(tahkim) 
r efer disputes to ar bitr ation  ihtilafları hakeme havale etme; tahkime başvurma 
AREA  alan 
ar ea of fr eedom  özgürlük alanı 
ar ea of fr eedom, secur ity and justice  özgürlük, güvenlik ve adalet alanı 
ar ea of separ ation  tecrit alanı 
Common Eur opean Prior ity Ar ea  Avrupa Müşterek Öncelikli Alanı (CEPA) 
(CEPA) 
coastal ar ea  kıyı bölgesi 
cultivated ar ea  ekili alan 
customs ar ea  gümrük alanı 
emer gency area  acil durum alanı 
Eur opean Economic Ar ea (EEA)  Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) 
Eur opean Resear ch Area (ERA)  Avrupa Araştırma Alanı (AAA) 
favour ed Area  kayırılan alan 
fr ee tr ade ar ea  serbest ticaret alanı 
har monised ar ea  armonize alan / uyumlaştırılmış alan 
local area networ k (LAN)  yerel alan ağı (YAA) 
non har monised ar ea  uyumlaştırılmamış / armonize edilmemiş alan 
sover eign base ar ea  egemen üs (alanı) 
under developed ar ea  az gelişmiş bölge 
wildlife pr otection ar ea  yaban hayatı koruma alanı 
ARMED FORCES  silahlı kuvvetler 
Conventional Ar med For ces in Eur ope  Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması 
Tr eaty (CFE)  (AKKA) 
ARMISTICE  mütar eke 

ar mistice: mütareke , silah bırakma 
ceasefire: ateşkes 
tr uce: mütareke, barış anlaşması

ARRANGEMENT  düzenleme / tanzim 
administr ative ar rangement  idari düzenleme 
ar r angement having equivalent effect  eş etkili düzenleme 
ar r angement having similar effect  benzer etkili düzenleme 
autonomous ar r angement  özerk / otonom düzenleme 
bilater al ar r angement  iki taraflı düzenleme 
customs ar rangement  gümrük düzenlemesi 
24 
duty r elief ar r angement  gümrük muafiyet düzenlemesi 
exchange arr angement  kambiyo rejimi 
land arr angement  arazi düzenlemesi / rejimi 
legal arr angement  hukuki düzenleme 
legislative ar rangement  yasama  yoluyla düzenleme; yasal düzenleme 
pr efer ential commer cial ar rangement  tercihli ticaret düzenlemesi 
pr ovisional ar rangement  geçici düzenleme 
secur ity arr angement  güvenlik düzenlemesi 
suspensive arr angement  erteleyici düzenleme 
ARREST  tutuklama; haciz 
ART  sanat; sanat eseri 
or iginal wor k of ar t  özgün eser, özgün sanat eseri 
ARTICLE  makale; madde, eşya, par ça; madde (yasa) 
ar ticles of association  dernek tüzüğü; birlik statüsü 
ar ticles of incor por ation (cer tificate of  tüzel kişilik kazandıran statü; tüzel kişiliği olan 
incor por ation)  ticaret şirketi 
for  the pur poses set out in Article X  X maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda 
in particular articles… thereof  özellikle ilgili... nin ...numaralı maddelerini 
interim ar ticle  geçici madde 
sole ar ticle  tek madde 
the pr ovisions of the Articles X to Y  X ila Y maddelerinin hükümleri 

ar ticle: madde 
clause: özel şart; kayıt; kloz 
condition:koşul 
pr ovision: hüküm 
ter m: şart

ARTISAN  küçük sanatkâr, zanaatkâr 
ARTISTIC  sanatsal 
ASBESTOS BODY  asbest  gövde 
ASBESTOSIS  asbestozis 
ASPECT  veçhe, yan, yön 
ASSEMBLE (v.)  toplamak; monte etmek 
disassemble  ayırma, parçalara ayırma; demonte 
ASSEMBLY  meclis; toplantı; asamble 
ad hoc assembly  ad hoc toplantı, ad hoc meclis 
assembly char ge  montaj masrafı 
bur eau of the assembly  başkanlık divanı 
The Council of Eur ope’s  Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi 
Par liamentar y Assembly 
fr eedom of assembly  toplanma özgürlüğü 
25 
Nor th Atlantic Assembly (NAA)  Kuzey Atlantik Assamblesi (NAA) 
peaceful assembly  barışçı toplantı 
r eassemble  tekrar bir araya getirme, birleştirme; remonte 
r ight of peaceful assembly  barışçı toplanma hakkı 
unicamer al assembly  tek meclisli parlamento 
ASSENT  uygun bulma; muvafakat 
assent of the author ities  yetkili makamların uygun görmesi / muvafakatı 
assent of the Eur opean Par liament  Avrupa Parlamentosunun uygun bulması; 
uygunluk görüşü 
assent pr ocedur e  uygun bulma usulü 
ASSESSMENT  değerlendir me 
Agr eement on Confor mity Assessment  Sınai Ürünlerin Uygunluk Değerlendirmesi ve 
and Acceptance of Industrial Pr oducts  Kabulü Anlaşması (ACAA) 
(ACAA) 
assessment of expenditur e  harcamaların tespiti / belirlenmesi; gider 
tahakkuku 
assessment officer  tahakkuk memuru 
confor mity assessment  uygunluk değerlendirmesi 
confor mity assessment and cer tification  uygunluk değerlendirme ve belgelendirme 
bodies  kuruluşları 
confor mity assessment body  uygunluk değerlendirme kuruluşu 
confor mity assessment pr ocedure  uygunluk değerlendirme prosedürü / usulü 
envir onmental impact assessment  çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) 
(EIA) 
envir onmental impact assessment  cevresel etki değerlendirmesi uygulamaları 
pr actices 
impact assesment  etki değerlendirmesi 
mode of assessment  değerlendirme usulü 
r egulator y impact assesment (RIA)  düzenleyici etki analizi (DEA) 
r isk assessment system  risk değerlendirme sistemi 
self assessment  öz değerlendirme 
Telecommunication Confor mity  Telekomünikasyon Uygunluk Değerlendirme ve 
Assessment and Mar ket Sur veillance  Piyasa Gözetimi Komitesi (TCAM) 
Committee (TCAM) 
Tr anspor t Infrastr uctur e Needs  Taşıma Altyapısı İhtiyaç Analizi (TINA) 
Assessment (TINA) 
ASSET  var lık; par aya çevr ilebilir  ser vet; mal var lığı; 
aktif 
asset item  aktif kalem 
asset management  varlık yönetimi 
asset management company  varlık yönetim şirketi 
assets and liabilities  aktifler ve pasifler, varlıklar ve yükümlülükler 
cultur al asset  kültürel varlık 
domestic asset  iç varlık, yerel varlık 
financial asset  mali / finansal varlık 
fixed asset  sabit / duran varlık 
financial fixed asset  finansal sabit / duran varlık 
hidden asset  örtülü varlık, saklı varlık

26 
intangible asset  maddi olmayan varlık 
national financial asset  ulusal mali / finansal varlık 
natural asset  doğal / tabii varlık 
notional financial asset  gerçek olmayan mali varlık 
pension fund asset  emeklilik fonu varlığı 
r isk adjusted asset  riske uyarlanmış aktif 
tangible fixed asset  maddi sabit / duran varlık 
ASSIGN (v.)  ayır mak, devr etmek, temlik etmek, tahsis 
etmek / tayin etmek / atamak 
task assigned to it by the Commission  Komisyon tarafından kendisine verilen görev 
assign task to the commission  komisyonu görevlendirmek 
ASSISTANCE  yar dım, destek, iane 
assist  yardımcı olmak, destek olmak 
Community Assistance for  (Batı Balkanlarda) Yeniden Yapılanma, 
Reconstr uction, Development and  Kalkınma ve İstikrara Yönelik Topluluk Yardımı 
Stabilisation (CARDS)  (CARDS) 
Council for  Mutual Economic  Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi (CMEA) 
Assistance (CMEA) 
Development Assistance Committee  Kalkınma Yardım Komitesi (DAC) 
(DAC) 
humanitarian aid / assistance  insani yardım 
Instr ument for  Pr e­Accession  Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 
Assistance (IPA) 
mutual assistance  karşılıklı yardımlaşma 
Over seas Development Assistance  Denizaşırı Kalkınma Yardımı (ODA) 
(ODA) 
social assistance  sosyal yardım 
technical assistance (TA)  teknik yardım (TY) 
Technical Assistance to the  Bağımsız Devletler Topluluğu ve Gürcistan’a 
Commonwealth of Independent States  Teknik Yardım [Programı] (TACIS) 
and Geor gia (TACIS) 
Technical Assistance and Infor mation  Teknik Yardım ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) 
Exchange Office (TAIEX) 
ASSOCIATION  or taklık; birlik; dernek 
Agr eement Establishing an Association  Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Between The Eur opean Economic  Arasında bir Ortaklık Yaratan Anlaşma 
Community and Tur key 
associate  i.ortak;  f. ortaklık yapmak, ortaklık kurmak; bağ 
kurmak 
associate member   (West Eur opean  ortak üye (Batı Avrupa Birliği) 
Union) 
associate par tner  ortak üye 
associated institution  ortak kurum 
associated member  ortak üye 
associated state  ortak devlet 
ar ticles of association  dernek tüzüğü; birlik statüsü 
Association of the Eur opean  Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ)
J our nalists (AEJ) 

27 
association agr eement  ortaklık anlaşması 
association committee  ortaklık komitesi 
association council / council of  ortaklık konseyi 
association 
association instr ument  ortaklık aracı; ortaklık belgesi 
association law  dernekler hukuku; dernekler kanunu 
The Association of Eur opean  Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği 
Chamber s of Commer ce and Industr y  (Eurochambers) 
(Eur ochamber s) 
Association of the Eur opean and  Avrupa ve Akdeniz Askerî Statülü Zabıta ve 
Mediter ranean Police For ces and  Jandarmalar Birliği  (FIEP) 
Gendar mer ies with Militar y Status 
(FIEP) 
Association of South East Asian  Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) 
Nations (ASEAN) 
employer s’ association  işverenler derneği / birliği 
Eur opean Association for  Inter national  Avrupa Uluslarararası Eğitim Birliği (EAIE) 
Education (EAIE) 
Eur opean Association for  Renewable  Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği 
Ener gies (EUROSOLAR )  (EUROSOLAR) 
Eur opean Association of Teacher s  Avrupa Öğretmenler Birliği (EAT /AEDE) 
(EAT /AEDE) 
Eur opean Bur eau of Libr ar y,  Kütüphane, Enformasyon ve Dokümantasyon 
Infor mation and Documentation  Dernekleri Avrupa Bürosu (EBLIDA) 
Associations (EBLIDA) 
Eur opean Community­Tur key  Avrupa Topluluğu­Türkiye Ortaklık Komitesi 
Association Committee 
Eur opean Economic Community­  Avrupa Ekonomik Topluluğu­Türkiye Ortaklığı 
Tur key Association 
Eur opean Economic Community ­  Avrupa Ekonomik Topluluğu­Türkiye Ortaklık 
Tur key Association Council  Konseyi 
Eur opean Fr ee Trade Association  Avrupa Serbest Ticaret Birliği (ASTB) 
(EFTA) 
Eur opean Satellite Oper ator s  Avrupa Uydu Operatörleri Birliği (ESOA) 
Association (ESOA) 
Eur opean Univer sities Association  Avrupa Üniversiteler Birliği (AÜB) 
(EUA) 
Eur opean Ventur e Capital Association  Avrupa Risk Sermayesi Birliği (EVCA) 
(EVCA) 
Eur opean Vocational Training  Avrupa Mesleki Eğitim Birliği (EVTA) 
Association (EVTA) 
establish  an association  ortaklık / dernek / birlik kurmak 
for m an association  ortaklık / dernek / birlik kurmak 
fr eedom of association  dernek kurma özgürlüğü 
fr ee tr ade association  serbest ticaret birliği 
Inter national Air Tr anspor t  Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) 
Association (IATA) 
Inter national Association of  Uluslararası Konferans Çevirmenleri Derneği 
Confer ence Inter pr eters (AIIC)  (AIIC) 
Inter national Congr ess and Convention  Uluslararası Kongreler ve Toplantılar Birliği
28 
Association (ICCA)  (ICCA) 
Inter national Federation of Librar y  Uluslararası  Kütüphane Dernekleri  ve  Kurumları 
Associations and Institutions (IFLA)  Federasyonu (IFLA) 
law of association  dernekler hukuku 
pur pose of association  derneğin, birliğin (ortaklığın)  amacı 
r ight of association  dernek kurma hakkı 
secur ities investment association  menkul kıymetler yatırım ortaklığı 

alignment: ittifak 
association: ortaklık; dernek 
collabor ation: iş birliği 
cooper ation: iş birliği 
joint: karma, ortak 
member ship: üyelik 
par tnership: şirket; ortaklık (birlikte çalışan iki veya daha fazla birey, örgüt, kuruluş, ülke 
arasında) 
society: dernek, topluluk, toplum

ASSUMPTION  var sayım 


ASSURANCE  güvence, itimat, teminat, gar anti 
full quality assur ance  tam kalite güvencesi 
pr oduct quality assur ance  ürün kalite güvencesi 
quality assur ance equipment  kalite güvence donanımı 
ASYLUM  iltica, sığınma 
asylum policy  sığınma / iltica politikası 
asylum seeker  sığınmacı / mülteci 
countr y of asylum  sığınılan / iltica edilen ülke 
r ight of asylum  iltica / sığınma hakkı 
ATA CARNET  ATA Kar nesi 
ATOM  atom 
Eur opean Atomic Ener gy Community  Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (AAET / 
(EAEC / Eur atom)  Euratom) 
Inter national Atomic Ener gy Agency  Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 
(IAEA) 
Tr eaty Establishing the Eur opean  Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu Kuran 
Atomic Ener gy Community  Antlaşma 
ATTACHMENT  ek; ihtiyati haciz 
ATTAIN (v.)  er işmek, ulaşmak 
attain its objectives  hedeflerine ulaşmak 
ATTITUDE  tavır, tutum, davr anış 
common attitude  ortak tavır 
deplor able attitude  üzücü davranış 
unifor m attitude  tek biçim tavır / tutum / davranış 

29 
ATTORNEY  dava vekili, avukat; temsilci 
letter  of attor ney  vekaletname, avukat tezkeresi 
power  of attor ney  vekalet, temsil yetkisi; vekaletname 
ATTORNEYSHIP  avukatlık 
ATTRIBUTE  atıf; vasıf; sıfat 
attr ibuted domicile  yasalarca belirlenen / kanuni ikametgâh 
AUDIENCE  dinleyiciler, izleyiciler 
r ight of audience  savunma hakkı; duruşmada bulunma hakkı 
AUDIOVISUAL  gör sel­işitsel 
audiovisual pr oduction  görsel­işitsel yapım 
audiovisual sector  görsel­işitsel sektör 
audiovisual ser vices  görsel­işitsel hizmetler 
Education, Audiovisual and Culture  Eğitim, Görsel İşitsel ve Kültür İcra Ajansı 
Executive Agency (EACEA)  (EACEA) 
Eur opean Organisation for  an  Bağımsız Görsel­İşitsel Piyasa İçin Avrupa 
Audiovisual Independent Mar ket (  Örgütü (EURO­AIM) 
EURO­AIM ) 
AUDIT  bağımsız denetim / mur akabe, muhasebe 
denetimi 
auditing  bağımsız denetim 
Auditing Commission of the Eur opean  Avrupa Toplulukları Denetleme Komisyonu 
Communities 
audit of r ecor ds  kayıtların denetimi 
compliance audit  uygunluk denetimi 
coor dination council for  auditing  denetim koordinasyon kurulu 
eco­management and audit scheme  çevre yönetimi ve denetleme planı (EMAS) 
(EMAS) 
envir onmental auditing  çevre denetimi 
ex­post exter nal audit  harcama sonrası dış denetim 
ex­post financial audit body  harcama sonrası mali denetim yapan birim 
ex­post inter nal audit  harcama sonrası iç denetim 
inter nal audit  iç denetim 
Inter nal Audit Ser vice (IAS)  İç Denetim Servisi (IAS) 
inter national standards on auditing  uluslararası denetim standartları (UDS) 
(ISA) 
per for mance audit  performans denetimi 
r isk audit  risk denetimi 
AUDITOR  denetçi / mur akıp 
boar d of auditor s  denetçiler / murakıplar kurulu / heyeti 
Cour t of Auditor s of the Eur opean  Avrupa Toplulukları Sayıştayı (Avrupa Sayıştayı) 
Communities (Eur opean Cour t of  (ECA) 
Auditor s) (ECA) 
Institute of Internal Auditor s (IIA)  İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) 
lead auditor  baş denetçi 
statutor y auditor  kanuni denetçi

30 
AUTHENTIC  ger çek, hakiki / asıl 
authentic act  resmî senet 
authenticated instr ument  resmîliği onaylanmış senet / belge 
authentic instr ument  asıl senet / belge; resmî senet 
authentic inter pr etation  resmî çeviri, çevirinin aslı 
authentic text  resmî metin, asıl nüsha 
authentic tr anslation  asıl çeviri; aslına uygun çeviri 
equally authentic  eşit şekilde geçerli 
AUTHOR  eser sahibi, yazar 
author ’s r oyalties  yazarın telif hakları 
author ship  yazarlık 
AUTHORISATION  salahiyet / yetki; yetki ver me / yetkilendir me; 
izin 
exchange author isation  kambiyo izni 
holder  of author isation  yetki sahibi, yetkilendirilmiş kişi, bir işlem 
yapmaya mezun kılınmış kişi; mezuniyet sahibi 
investment author isation  yatırım izni 
official authorisation  resmî izin (mezun kılma, bir işle uğraşmaya veya 
bir işi yürütmeye resmî makamların izin vermesi) 
pr eliminar y author isation  ön izin (Topluluk mevzuatından süreli muafiyet) 
pr ior  authorisation  ön izin 
Registration, Evaluation, Authorisation  Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve 
and Restr iction of Chemicals (REACH)  Kısıtlanması (REACH) 
r evoke an authorisation  bir izni yürürlükten kaldırmak, yetkiyi  geri 
almak, izni iptal etmek 
single author isation  tek yetkilendirme 
AUTHORISED  yetkili, yetkilendirilmiş, izin ver ilmiş 
author ised bank  yetkili banka 
author ised dealer  in for eign exchange  döviz işlemleri yapma yetkisi almış kişi veya 
kurum 
author ised consignee  malı alma hakkına sahip kişi (taşıma 
sözleşmelerinde) 
author ised consignor  gönderen, gönderici (taşıma sözleşmelerinde) 
author ised capital  kayıtlı sermaye 
author ised cr edit  serbest bırakılmış kredi, kullanıma açılmış kredi 
author ised per son  yetkili kişi 
author ised repr esentative  yetkili temsilci 
national authorised officer  ulusal yetkili memur 
AUTHORISING OFFICER  ita amiri; yetkilendir me görevlisi 
national authorising officer  (NAO)  ulusal yetkilendirme görevlisi (UYG) 
pr ogr amme author ising officer (PAO)  program yetkilendirme görevlisi (PYG) 
AUTHORITY  mer ci, otor ite, makam 
assent of the author ities  yetkili makamların uygun görmesi / muvafakatı 
centr al competent authorities  merkezi yetkili makamlar 
certification author ity  onay makamı, belgelendirmeyi yapan kurum / 
kuruluş

31 
competent author ity  yetkili makam, yetkili kuruluş 
concer ned author ity  ilgili merci, ilgili makam 
customs author ity  gümrük makamı 
delegation of author ity  yetki verme, yetkilendirme 
discr etionar y author ity  takdir yetkisi; takdir makamı 
divine author ity  ilahi makam 
Eur opean Food Safety Author ity  Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) 
(EFSA) 
Eur opean Global Navigation Satellite  Avrupa Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi 
System Super visor y Author ity  Denetleyici Otoritesi 
exercise author ity  yetkiyi kullanmak 
gover nmental author ity  hükûmet mercisi; resmî makam 
high author ity  yüksek otorite 
Inter national Ruhr  Author ity  Uluslararası Ruhr Otoritesi 
J oint Aviation Author ities (J AA)  Ortak Havacılık Otoriteleri (JAA) 
judgment author ity  yargı mercii 
legal author ity  adli makam; hukuki merci 
local author ity  yerel idare 
national authority  ulusal makam 
official authority  resmî merci, resmî makam 
public author ity  yetkili kamu kurumu / kuruluşu 
public pr ocurement author ity  kamu ihale kurumu 
r egional or local authority  bölgesel ya da yerel yönetim / makam 
r egulator y author ity  düzenleyici kurum; düzenleyici makam 
super visor y author ity  gözetim makamı, gözetim mercii, denetleyici 
otorite 
AUTONOMOUS  özer k / otonom 
autonomous ar r angements  özerk / otonom düzenlemeler 
autonomous economic entity  özerk ekonomik birim 
autonomous movement  otonom hareket 
autonomous tar iff  otonom tarife 
autonomous under taking  özerk teşebbüs 
AUTONOMY  özer klik / muhtar iyet / otonomi 
financial autonomy  mali özerklik 
have financial autonomy  mali özerkliğe sahip olmak 
AVAIL (v.)  faydası olmak, yar ar ı dokunmak 
avail oneself of an offer  bir tekliften yararlanmak 
avail oneself of a right  bir haktan yararlanmak 
AVERAGE  or ta, vasat, or talama; avar ya 
aver age matur ity per iod  ortalama vade 
AVIATION  havacılık 
aviation fuel  uçak yakıtı 
Eur opean Aviation Safety Agency  Avrupa Hava Emniyeti Ajansı (EASA) 
(EASA) 
Inter national Civil Aviation  Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) 
Or ganisation  (ICAO) 
J oint Aviation Author ities (J AA)  Ortak Havacılık Otoriteleri (JAA)
32 
joint aviation regulations (J AR)  ortak havacılık kuralları (JAR) 
J oint Aviation Requir ements and  Ortak Havacılık Gerekleri ve Standartları (JARS) 
Standar ds (J ARS) 
AWARD  hüküm, kar ar ; ödül 
ar bitr al award  tahkim kararı 
ar bitr ation award  hakem kararı 
awar d of an ar bitr ation boar d  hakem heyeti kararı 
AWARE (in r esolutions)  ...far kında olarak... (ilke kar arlar ında)

33 
34

BACK (v.)  desteklemek 
back the motion  önergeyi desteklemek 
BACKGROUND  ar ka plan, ar t alan 
backgr ound document  destek belgesi 
backgr ound noise  arka plan gürültüsü 
backgr ound r adiation  arka plan radyasyonu 
histor ical backgr ound  tarihsel geçmiş 
BACK­UP  teminat; yedekleme 
BALANCE  denge; bilanço, bakiye 
actuar ial balance  aktüaryal denge 
available balances  kullanılabilir bakiye 
balance of cur rent accounts  cari işlemler dengesi 
balance of payments  ödemeler dengesi 
balance of tr ade  [dış] ticaret dengesi 
balance sheet  bilanço 
cr edit balance  alacak bakiyesi,  kredi bakiyesi 
cur rent accounts balance  cari işlemler dengesi 
debit balance  borç bakiyesi 
institutional balance  kurumsal denge 
in the balance sheet  bilanço içi 
off the balance sheet  bilanço dışı 
off­balance sheet item  bilanço dışı kalem 
outstanding balance  bakiye 
over all balance of payments  genel ödemeler dengesi 
technical balance sheet  teknik bilanço 
tr ade balance deficit  dış ticaret açığı 
BALLOT  oy / r ey; oy pusulası 
ballot paper  oy pusulası 
blank ballot  boş oy 
invalid ballot  geçersiz oy 
secret ballot  gizli oy 
vote by secr et ballot  gizli oylama, kapalı oylama 
BANK  banka 
author ised bank  yetkili banka 
Bank for  Inter national Settlements  Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) 
(BIS) 
Bank of Centr al African States (BEAC)  Orta Afrika Devletleri Bankası (BEAC) 
bank of issue  emisyon bankası 
boar d of directors of the bank  banka müdürler kurulu 
boar d of gover nor s of the bank  banka guvernörler kurulu 
centr al bank  merkez bankası
35 
cor r espondent bank  muhabir banka 
deposit bank  mevduat bankası 
development bank  kalkınma bankası 
Eur opean Bank of Reconstr uction and  Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB) 
Development (EBRD) 
Eur opean Centr al Bank (ECB)  Avrupa Merkez Bankası (AMB) 
Eur opean Investment Bank (EIB)  Avrupa Yatırım Bankası (AYB) 
Eur opean System of Centr al Banks  Avrupa Merkez Bankaları Sistemi (AMBS) 
(ESCB) 
Inter national Bank of Reconstr uction  Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (UİKB) 
and Development (IBRD) 
investment bank  yatırım bankası 
multilater al development bank  çok taraflı kalkınma bankası 
pr ivate bank  özel banka 
pr ivate deposit bank  özel mevduat bankası 
Wor ld Bank  Dünya Bankası 
BANKING  bankacılık 
advisor y committee on banking  bankacılık danışma komitesi 
banking commission  bankacılık komisyonu 
banking operations  bankacılık / banka işlemleri 
banking pr ofession  bankacılık mesleği 
banking policy  bankacılık politikası 
banking tr ansactions  bankacılık işlemleri / muamelatı 
liber alisation of banking ser vices  bankacılık hizmetlerinin serbestleşmesi / 
serbestleştirilmesi 
offshor e banking  kıyı bankacılığı 
BANKRUPTCY  iflas 
bankr upt  iflas etmiş / müflis 
BARGAINING  pazar lık 
bar gaining power  pazarlık gücü 
collective bar gaining  toplu pazarlık; toplu sözleşme görüşmeleri 
BARGE  mavna 
BARRIER  engel / mani 
abolition of bar rier s to tr ade  ticarette engellerin kaldırılması 
customs barr ier  gümrük engeli 
fiscal bar rier  mali engel 
general pr ovisions in the field of  ticarette teknik engellere ilişkin genel hükümler 
technical bar riers to tr ade 
non­tariff barr ier  tarife dışı engel 
non­tariff barr ier  to tr ade  ticarette tarife dışı engel 
physical bar rier  fiziki engel 
tariff bar rier  tarife engeli 
technical bar rier  teknik engel 
tr ade bar rier  ticaret engeli 
BASE  üs; temel, baz 
air base  hava üssü

36 
base per iod  temel alınan dönem 
base pr ospectus  temel izahname, ana izahname 
base year  temel yıl 
monetar y base  parasal taban 
sover eign base  egemen üs 
sover eign base ar ea  egemen üs (alanı) 
tax base  vergi tabanı 
BASIC  temel 
basic law  temel kanun / yasa; anayasa 
basic pr ice  temel fiyat 
basic pr oduct  temel ürün 
basic r equirements  temel gereklilikler 
basic vocational training  temel mesleki eğitim 
BASIS  esas; temel, baz 
basis swaps  baz ‘swap’ işlemleri 
consolidated basis  konsolide edilmiş / birleştirilmiş bazda 
constitute the basis  temelini oluşturmak 
equitable basis  hakkaniyet temeli 
immovable purchased on a time share  devre mülk esasına göre satın alınan taşınmaz mal 
basis 
maximum basis for  calculation  azami hesaplama bazı 
modified cash basis  değiştirilmiş nakit esası 
on a non­discr iminator y basis  ayrımcı olmayan temelde, ayrım yapılmaksızın 
on a recipr ocal basis  karşılıklılık temelinde, mütekabiliyet esasına 
dayanarak 
on an equitable basis  hakkaniyet temelinde 
BATCH  küme, parça 
batch loaded r eactor  yakıt yüklü reaktör 
BEHALF  yan, tar af 
on behalf of…  adına, namına, yerine 
on behalf of the gover nments of the  Üye Devletlerin hükûmetleri adına 
Member  States 
BELIEVING...  inanar ak… 
BELT CONVEYOR  bantlı taşıyıcı 
BENCHMARK  ölçüt değer, kıyaslama ar acı, eşik, ölçüt; 
kar şılaştır ma ölçütü 
BENEFICIARY  lehtar; faydalanan / yar arlanan 
BENEFIT  fayda, istifade, kâr, menfaat 
benefit­cost r atio  fayda­maliyet oranı 
cash benefit  nakdî yardım 
cost­benefit analysis  fayda maliyet analizi 
defined benefit plan  belirlenmiş fayda planı 
family benefit  aile yardımı 
payment of benefit  yardım ödemesi 
r eceive a benefit in kind  ayni yardım almak
37 
r ight to benefit  yararlanma hakkı 
unemployment benefit  işsizlik yardımı 
withdr awal of benefit  yardımın geri alınması 
BEVERAGE  içecek 
BEST EXECUTION  en iyi işlem gerçekleştir me 
BID  i. teklif; f. fiyat teklifinde bulunmak (ihalede 
veya müzayedede) 
bid bond  geçici teminat 
bidding for  tender  ihale daveti 
closur e of the bid  teklif süresinin kapanması 
competing bids  rakip teklif verilmesi 
fr ustration of the bid  teklifin karşılıksız kalması 
mandator y bid  zorunlu ihale, zorunlu teklif, zorunlu pay alım 
teklifi 
takeover  bid  pay alım teklifi, devralma teklifi 
voluntar y bid  isteğe bağlı pay alım teklifi 
BILATERAL  ikili, iki tar aflı 
bilater al agr eement  iki taraflı anlaşma, ikili anlaşma 
bilater al ar r angement  iki taraflı düzenleme 
bilater al inter gover nmental confer ence  ikili hükûmetler arası konferans 
bilater al r elations  ikili ilişkiler 
bilater al sur veillance  çift taraflı gözetim 

bilater al: iki taraflı 
multilater al: çok taraflı 
plurilater al: çoklu (tarafları değişken sayıda olan çok taraflı) 
unilater al: tek taraflı

BILL  tasar ı, hesap, fatur a, senet 


bill of exchange  poliçe 
bill of lading  konşimento, taşıma senedi 
bill of quantities (BoQ)  gerekli malzemelerin kantite listesi (BoQ) 
Bill of Rights  (İnsan) Haklar(ı) Bildirgesi 
or der  bill of lading  emre yazılı konşimento 
passage of a bill  tasarının (meclisten) geçmesi 
r ediscounted bill  reeskont edilmiş senet 
tr easur y bill  hazine bonosu 
BINDING  bağlayıcı 
have a binding for ce  bağlayıcı gücü olmak 
binding tar iff infor mation  bağlayıcı tarife bilgisi 
Eur opean Binding Tariff Infor mation  Avrupa Bağlayıcı Tarife Bilgisi (EBTI) 
(EBTI) 
This r egulation shall be binding in its  Bu tüzük Üye Devletlerde bütünüyle bağlayıcıdır 
entir ety and dir ectly applicable in the  ve doğrudan uygulanır. 

38 
Member  States. 
BIO­  yaşamla ve canlı şeyler le ilgili; biyo­ 
bio­availability  biyo­yararlanım 
biodegr adable  toprakta çözünebilir, biyolojik olarak parçalanan 
biodiesel  biyodizel 
bio­equivalence  biyo­eşdeğerlik 
bioethanol  biyoetanol 
bioethics  biyoetik 
biofuel  biyoyakıt, biyolojik yakıt 
biological  biyolojik 
biological agent  biyolojik ajan / etmen 
biological diversity and natur al  biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynak yönetimi 
r esour ces management 
biological effect  biyolojik etki 
Biological Exposur e Index (BEI)  Biyolojik Maruziyet Endeksi (BEI) 
biological exposure limit  biyolojik maruziyet limiti 
biological monitor ing  biyolojik izleme 
biological sampling  biyolojik örnekleme 
biology  biyoloji 
biomass  biokütle, canlı kütle 
biotechnology  biyoteknoloji 
biotechnology action pr ogr amme  biyoteknoloji eylem programı (BEP) 
(BAP) 
BIRD FLUE  kuş gribi 
BIRTH  doğum, doğma, doğuş 
birth defects  doğuştan gelen kusur 
expectation of life at bir th  doğuşta beklenen yaşam süresi 
BLEND  i. kar ışım, har man;  f. har manlamak, 
kar ıştır mak 
blending components  karışım bileşenleri 
BLUEPRINT  detaylı pr oje / plan; şablon 
bluepr int for  action  eylem planı 
BOARD  kur ul, idar e heyeti, idar e meclisi 
ar bitr ation boar d  hakem heyeti / hakem kurulu 
awar d of an ar bitr ation boar d  hakem heyeti kararı 
boar d of appeals  itiraz inceleme kurulu 
boar d of adver tisement  reklam kurulu 
boar d of auditor s  denetçiler / murakıplar kurulu / heyeti 
boar d of directors of the bank  banka müdürler kurulu 
boar d of discipline  haysiyet divanı 
boar d of gover nor s  idare meclisi 
boar d of gover nor s of the bank  banka guvernörler kurulu 
boar d of tr ustees  mütevelli heyeti 
conciliation boar d  uzlaştırma kurulu 
fr ee on boar d (FOB)  güvertede teslim (FOB) 
Inter national Accounting Standarts  Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu

39 
Boar d (IASB)  (UMSK) 
supr eme boar d  üst kurul 
vessel sur vey boar d  gemi sörvey kurulu 
BODY  birim, or gan 
asbestos body  asbest  gövde 
certification body  belgelendirme kuruluşu 
competent  body  yetkili organ / birim 
confor mity assessment body  uygunluk değerlendirme kuruluşu 
confor mity assessment and cer tification  uygunluk değerlendirme ve belgelendirme 
body  kuruluşu 
consultation body  danışma / istişare organı 
cor r esponding legislative body  muadil yasama organı 
decision making body  karar organı 
Eur opean Agency for  the Enhancement  Avrupa Adli İş Birliğini Geliştirme Ajansı 
of J udicial Cooper ation (Eur ojust)  (Eurojust) 
ex­post financial audit body  harcama sonrası mali denetim birimi 
notified body  bildirilmiş kuruluş 
notified bodies logistics suppor t  bildirilmiş kuruluşlara lojistik destek (NBLS) 
(NBLS) 
pr e­cour t  settlement body  duruşma / yargılama öncesi çözüm organı 
(ar bitr ation)  (tahkim) 
public inter national body  uluslararası kamu kuruluşu 
r egulator y body  düzenleyici kurum / kuruluş 
r esign as a body  toplu istifa 
self r egulator y body  özerk kuruluş 
status of a body  bir kurumun / organın statüsü 
super visor y body  gözetim / denetim organı 
BONA FIDE  iyi niyetle 
bona fide emptor  iyi niyetli alıcı 
bona fide holder  iyi niyetli hamil 
bona fide possessor  iyi niyetli zilyet 
bona fide pur chaser  iyi niyetli alıcı 
BOND  bono, tahvil, emr e muhar r er  senet 
active bond  aktif  / faal tahvil, hareketli tahvil 
annuity bond  itfa tarihi olmayan tahvil, ebedi tahvil 
bear er  bond  hamiline yazılı tahvil 
bid bond  geçici teminat 
bulldog bond  İngiltere’de yabancılar tarafından, İngiliz Sterlini 
(GBP) cinsinden ihraç edilmiş tahvil 
callable bond  ihbarlı tahvil 
collateral bond  munzam teminatlı tahvil 
conditional bond  koşullu / şartlı tahvil 
conver tible bond  değiştirilebilir tahvil 
cor por ate bond  şirket tahvili 
Eur o­bond  Avro­tahvil 
mor tgage bond  ipotek teminatlı borç senedi 
passive bond  faizsiz tahvil 
per for mance bond  kati teminat
40 
tr easur y bond  hazine bonosu 
BONUS  ikr amiye, prim 
non­bonus contract  ikramiye harici sözleşme, ikramiyesiz sözleşme 
BOOK  kitap, defter 
book value  defter değeri 
her d book  hayvan soy kütüğü 
r ule book  düzenleme, kanunname 
statute book  mevzuat derlemesi (sicil­i kavanin / düstur), 
kanunname 
tr ading book  işlem defteri; ticari portföy, mali araçlar portföyü 
BORDER  sınır / hudut 
adjustment of bor ders  sınırların yeniden düzenlenmesi 
bor der  check  sınır kontrolü 
bor der  contr ol  sınır kontrolü 
bor der  inspection post  sınır kontrol noktası 
bor der  management  sınır yönetimi 
bor der  post  sınır karakolu 
bor der  secur ity  sınır güvenliği 
bor der  sur veillance  sınır denetimi, sınır gözetimi 
closur e of bor ders  sınırların kapanması 
cr oss­bor der cooper ation (CBC)  sınır ötesi iş birliği (SÖİ) 
cr oss­bor der crime  sınır ötesi suçlar 
cr oss­bor der flow  sınır ötesi akış 
customs bor der post  sınır gümrük karakolu / noktası 
Eur opean Agency for  the Management  Avrupa Dış Sınırlarda Operasyonel İş Birliği 
of Oper ational Cooper ation at the  Yönetimi Ajansı  (Frontex) 
External Bor der s (Fr ontex) 
integr ated bor der  management  entegre sınır yönetimi 
integr ated bor der  security model  entegre sınır güvenlik modeli 
Pr oject Dir ector ate of Integr ated  Entegre Sınır Yönetimi Proje Uygulama 
Bor der Management (PDIBM)  Müdürlüğü (PDIBM) 
r emoval of the bor der contr ols  sınır kontrollerinin kaldırılması 
BOUNDARY  sınır 
BOVINE ANIMAL  büyükbaş hayvan 
tagging of bovines  büyükbaş hayvanların küpelenmesi 
BRANCH  şube, dal, or gan 
br anch of activity  faaliyet dalı 
executive branch  yürütme / icra organı; yürütmeyi üstlenen birim 
BRAND  mar ka, cins, çeşit 
br and name  ticari isim (marka) 
BREAK  ar a, dinlenme 
br eakdown  ayrıntılı döküm, sınıflandırma 
br eakthr ough  atılım, kısıtlamaların / engellerin aşılması 
BREATHABLE GAS  solunabilir gaz

41 
BREEDER  ür etici, yetiştir ici 
BRIBE  i. r üşvet; f. r üşvet ver mek 
BRIBERY  r üşvetçilik 

br iber y: rüşvetçilik 
cor r uption: yolsuzluk 
counterfeit: taklit, sahte 
decadance: yozlaşma, çürüme 
embezzlement: zimmet; ihtilas 
extor tion: irtikap 
favour itism: torpil, iltimas 
fr aud: hile, sahtekârlık, dolandırıcılık 
malver sation: görevi kötüye kullanarak menfaat sağlama

BRIEF  yazılı belge; özet; dava özeti; dava dosyası; 
gör ev talimatı 
Eur opean Br iefs  Avrupa Dosyaları 
BROADCAST  i. r adyo veya televizyon yayını, yayınlanan 
pr ogr am;  f. yayınlamak 
fr ee movement of TV br oadcasts  TV yayınlarının serbest dolaşımı 
pir ated br oadcast  korsan yayın 
BROADCASTER  yayıncı 
BROADCASTING  yayın; yayınlama, yayıncılık 
br oadcasting or ganisation  yayıncı kuruluş 
br oadcasting by wireless means  kablosuz vasıtalarla yayınlama 
cr oss­bor der satellite br oadcasting  sınır ötesi uydu yayınları 
Eur opean Br oadcasting Union (EBU)  Avrupa Yayın Birliği (EBU) 
exclusive br oadcasting r ight  münhasır yayın hakkı 
satellite br oadcasting  uydu yayınları 
BROKERAGE  komisyonculuk, simsarlık, aracılık; ar acılık 
ücr eti 
br oker age account  komisyonculuk hesabı, aracılık hesabı 
br oker age house  aracı kurum 
BROWSE  tar ama, göz gezdir me 
BRUCELLOSIS  Malta humması 
BUDGET  bütçe 
allotment of budget  bütçe tahsisi 
annexed budget  katma bütçe 
budget estimate  bütçe tahmini 
budget policy  bütçe politikası 
budget r esour ces  bütçe kaynakları 
budget sur plus  bütçe fazlası 
42 
continuous budget  sürekli / daimî bütçe 
defence budget  savunma bütçesi 
Dir ector ate­General for the Budget  Bütçe Genel Müdürlüğü 
fixed budget  sabit bütçe 
fund budget  fon bütçesi 
giving a dischar ge for  the  bütçe uygulamasının aklanması 
implementation of the budget 
implementing of the budget  bütçenin uygulanması, bütçenin uygulamaya 
konması 
multi­budgeting  çok yıllı bütçeleme 
national budget  ulusal bütçe 
oper ational budget deficit  işlemsel bütçe açığı 
per for mance based budgeting  performans esaslı bütçeleme 
pluri­annual budgeting  çok yıllı bütçeleme (sistemi) 
r egular budget  düzenli bütçe, olağan bütçe 
state budget  devlet bütçesi 
BUDGETARY  bütçesel, bütçeyle ilgili 
budgetar y compliance  bütçeye uygunluk 
budgetar y deficit  bütçe açığı 
budgetar y equilibrium  bütçe denkliği 
budgetar y fund  bütçe içi fon 
extra budgetar y fund  bütçe dışı fon 
BUFFER  tampon 
buffer state  tampon devlet 
buffer zone  tampon bölge 
BUILDING  bina, yapı 
ener gy perfor mance of a building  binanın enerji performansı 
institution building  kurumsal yapılanma, kurum yapılandırması 
BULK  dökme, yığın 
bulk car go  dökme mal, ambalajsız mal 
dr y bulk density  kuru hacim yoğunluğu 
BURDEN  yük, sor umluluk, külfet 
bur den sharing  külfet paylaşımı, masraf paylaşımı, sorumluluk 
paylaşımı 
bur densome  külfetli 
BUREAU  bür o, devlet dairesi, şube 
Bureau of the Assembly  Başkanlık Divanı 
Bureau of the Eur opean Policy  Avrupa Politika Danışmanları Bürosu (BEPA) 
Adviser s (BEPA) 
Bureau of Inter national Social Tourism  Uluslararası Sosyal Turizm Bürosu (BITS) 
(BITS) 
Central Bureau for  Nuclear  Nükleer Ölçümler Merkez Bürosu (CBNM) 
Measur ements (CBNM) 
Eur opean Bur eau of Consumer s’  Avrupa Tüketiciler Birliği Bürosu (BEUC) 
Union (BEUC) 
Eur opean Bur eau of Libr ar y,  Kütüphane, Enformasyon ve Dokümantasyon

43 
Infor mation and Documentation  Dernekleri Avrupa Bürosu (EBLIDA) 
Associations (EBLIDA) 
BUSINESS  iş, ticaret, meşguliyet 
business combinations  işletme birleşmeleri 
Business Cooper ation Centr e (BCC)  İş Koordinasyon Merkezi; İşletmeler arası İş 
Birliği Merkezi (BCC) 
business cooper ation networ k (BC  ticaret ve sanayi alanında iş birliği ağı 
Networ k) 
Business and Innovation Centre (BIC)  İş ve Yenilik Merkezi (İYM) 
business statistics  ticari istatistik 
business undertaking  ticari teşebbüs 
conduct of business r ules  işlerin yürütülmesi sırasında uyulacak kurallar 
Eur opean Business And Innovation  Avrupa İş ve Yenilik Geliştirme Ağı (EBN) 
Centre Networ k (EBN) 
taking up and pursuit of the business  faaliyete geçiş ve faaliyetin sürdürülmesi 

business: iş 
car eer: kariyer 
job: iş, meslek 
occupation: uğraş 
position: iş, mevki 
post: iş, görev 
pr ofession: meslek (yüksek öğrenim gerektiren iş) 
wor k: iş, çalışma

BUSINESSMAN  iş adamı 
BY­LAW  yönetmelik, yönetmelik vb. alt düzenlemeler 
(özel hukukta özel hukuk tüzel kişileri 
tar afından kendi yetkilerine dayanılar ak 
çıkar ılan iç düzenleyici işlemler ; tüzük, 
yönetmelik ve kar ar nameler) 
BY­PRODUCT  yan ür ün 

44 

CABLE  kablo 
cable diplomacy  telefon diplomasisi 
cable operator  kablolu yayın operatörü 
cable r etr ansmission  kablo ile yeniden iletim 
CADASTRE  kadastr o 
CALCULATION  hesaplama 
fr ame calculation plan  çerçeve hesap planı 
maximum basis for  calculation  azami hesaplama bazı 
method of calculation  hesaplama yöntemi 
CALENDAR MONTH  takvim ayı 
CALIBRATION  kalibr asyon, ayar lama 
CALL  çağrı, ar ama 
call account  ihbarlı hesap 
call for  pr oposal  teklif verme çağrısı 
call for  tender s  ihale için teklif isteme 
cur rent call account  ihbarlı cari hesap 
mar gin call  marj tamamlama çağrısı 
on­call wor king  çağrı üzerine çalışma 
CANCELLATION  iptal etme; hükümsüz kılma; fesih; iptal 
cancel  iptal etmek; etkisiz kılmak (belge, organizasyon, 
politika, borç); borcun ödeme veya 
yükümlülükten kurtulma yoluyla sona erdirilmesi 
( az kullanılır) 
unilater al cancellation  tek taraflı fesih 
CANDIDACY  adaylık 
candidate  aday 
candidate countr y  aday ülke 
candidatur e  adaylık 
waive the candidacy  adaylıktan feragat etmek 
withdr awal of candidacy  adaylıktan çekilme 
CAPACITY  kapasite; yetenek; ehliyet; yetki; sıfat; hacim; 
istiap haddi 
absor ption capacity  hazmetme / sindirme kapasitesi 
become incapacitated  güçten düşmek, ehliyetten yoksun kalmak 
capacity to act  fiil ehliyeti, hakları kullanma ehliyeti 
capacity to be the subject of right  hak ehliyeti; haklardan yararlanma ehliyeti 
capacity decr ease  kapasite indirimi, kapasite düşüşü 
capacity enhancement plan  kapasite geliştirme planı 
capacity to have r ights and duties  haklardan yarlanma ehliyeti

45 
capacity utilization  kapasite kullanımı 
competitive capacity  rekabet gücü 
infr astr uctur e capacity  altyapı kapasitesi 
in one’s per sonal capacity  kişisel yetkisine dayanarak (kurumundan 
bağımsız olarak) 
installed capacity  kurulu güç 
legal capacity  hukuki ehliyet; fiil ehliyeti (istisnai olarak) 
CAPITAL  ser maye / anapar a / anamal 
accumulation of capital  sermaye birikimi 
author ised capital  kayıtlı sermaye 
capital adequacy  sermaye yeterliliği 
capital goods  yatırım malları, sermaye malları 
capital incr ease  sermaye artırımı 
capital mar ket  sermaye piyasası, menkul kıymetler piyasası 
capital mar ket law (CML)  sermaye piyasası hukuku (SPH); sermaye 
piyasası kanunu 
capital r equirement  sermaye yeterliliği, sermaye gerekliliği 
capital r esource  sermaye kaynağı 
capital share  sermaye hissesi 
company with shar e capital  sermayesi paylara bölünmüş şirket 
contr ibutions to the capital  sermayenin ödenmesi; sermaye karşılığı 
ödemenin yapılması 
equity capital  öz sermaye 
Eur opean Ventur e Capital Association  Avrupa Risk Sermayesi Birliği (EVCA) 
(EVCA) 
fixed capital  sabit sermaye 
fr ee movement of capital  sermayenin serbest dolaşımı 
human capital  beşerî sermaye 
initial capital  kuruluş sermayesi 
invested capital  yatırılmış sermaye 
issued capital  çıkarılmış sermaye 
liber alisation of movement of capital  sermaye dolaşımının serbestleştirilmesi 
paid up capital  ödenmiş sermaye 
r aise capital  sermaye tedarik etmek 
r egistered capital  kayıtlı sermaye 
r isk capital  risk sermayesi 
seed capital  çekirdek sermaye / başlangıç sermayesi 
share capital  hisse senedi sermayesi; hisselere bölünmüş 
sermaye 
share of capital  sermayede katılma payı 
shor t ter m capital movement  kısa dönemli sermaye hareketi 
subscr ibed capital  taahhüt edilmiş sermaye 
ventur e capital  risk sermayesi 
CAPITALISATION  kapitalizasyon 
CARBON MONOXIDE POISONING  kar bon monoksit zehir lenmesi 
CARCINOGEN  kanser ojen madde 
car cinogenic effect  kanserojen etki

46 
car cinogenic substance  kanserojen madde 
car cinogenic potency  kanserojenlik gücü 
car cinogenic potential  kanserojenlik potansiyeli 
CARD  kar t 
car d blanche  sınırsız yetki 
car d holder  kart hamili 
car d issuer  kart çıkaran / basan kişi 
CARE  bakım; yükümlülük; özen / ihtimam; kaygı, 
endişe 
medical car e  tıbbi bakım 
home car e  evde bakım hizmetleri 
take car e not to prejudice the financial  mali istikrarı tehlikeye düşürmemeye özen 
stability  göstermek 
CAREER  kar iyer 
CARTEL  kar tel 
CASE  dur um, vaziyet, hâl, mesele, vaka, hadise, olay; 
dava 
as the case may be  durumuna göre, hâlin icabına göre 
case by case  somut olay temelinde, tek tek 
case in abstentia  gıyabında duruşma 
case law  içtihat hukuku 
case law of the Eur opean Cour t of  Avrupa Toplulukları Adalet Divanı içtihadı 
J ustice 
case of infringement  ihlal durumu, ihlal hâli, ihlal olayı 
cases that r equire immediate action  acil önlem gerektiren durumlar 
in case of urgency  acil durumda 
investigate a case  bir durumu soruşturmak / araştırmak; bir olayı 
tahkik etmek 
joint case  birleştirilmiş dava 
mer its of the case  davanın esası 
par ties to the case  davanın tarafları 
CASH  nakit, par a, efektif par a, peşin par a 
cash against goods  mal mukabili ödeme, mal karşılığı ödeme 
cash benefit  nakdî yardım 
cash flow table  nakit akım tablosu 
cash mar ket  nakit piyasası 
cash on deliver y  mal mukabili ödeme, teslimde ödeme 
cash voucher  kasa senedi, kasa makbuzu 
in cash or  in kind  ayni veya nakdî olarak 
modified cash basis  değiştirilmiş nakit esası 
CAUSE  i. neden, sebep; f. neden olmak, sebebiyet 
ver mek 
accident cause  kaza sebebi 
cause a disadvantage  bir zarara sebep olmak, olumsuz duruma sokmak, 
sorunlara neden olmak 
cause a damage  zarar / hasar vermek; zarara neden olmak
47 
ter mination for  a just cause  haklı bir nedenle fesih 
CEASEFIRE  ateşkes 
CEILING  tavan; azami sınır 
tariff ceiling  tarife tavanı 
CENSOR  i. sansür ; f.  sansür  etmek 
censor ship  sansür koyma / etme işi 
self­censor ship  oto sansür 
subject the communication to  haberleşmeyi sansüre tabi tutmak 
censor ship 
CENSURE  i. suçlama, kınama; f. tenkit etmek, eleştir mek, 
kınamak 
motion of censure  gensoru, güvensizlik önergesi 
table a motion of censur e  gensoru önergesi vermek 
vote of censure  güvensizlik oyu 
CENTRAL  mer kezî, or ta 
centr al bank  merkez bankası 
Central Bureau for  Nuclear  Nükleer Ölçümler Merkez Bürosu (CBNM) 
Measur ements (CBNM) 
centr al competent authority  merkezi yetkili makam 
Central and Easter n Eur opean  Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri (MDAÜ) 
Countr ies (CEEC) 
Central and Easter n Eur opean  Merkezi ve Doğu Avrupa Telif Hakları Kullanıcı 
Copyr ight User Platfor m (CECUP)  Platformu (CECUP) 
Central Eur opean Countries (CECs)  Merkezi Avrupa Ülkeleri (CECs) 
centr al finance and contr acts unit  merkezî finans ve ihale birimi (MFIB) 
(CFCU) 
centr al gover nment  merkezi hükûmet 
centr al industr ial pr operty office  merkezi sınai mülkiyet ofisi 
centr al management  merkezi yönetim 
Central Pr oduct Classification (CPC)  Merkezi Ürün Sınıflandırması (CPC) 
Eur opean Centr al Bank (ECB)  Avrupa Merkez Bankası (AMB) 
Eur opean System of Centr al Banks  Avrupa Merkez Bankaları Sistemi (AMBS) 
(ESCB) 
CENTRALISM  mer keziyetçilik 
CENTRE  mer kez 
Business Cooper ation Centr e (BCC)  İş Koordinasyon Merkezi; İşletmeler arası İş 
Birliği Merkezi (BCC) 
Business and Innovation Centre (BIC)  İş ve Yenilik Merkezi (İYM) 
Centre for  Educational Resear ch and  Eğitimde Araştırma ve Yenilik Merkezi (CERI) 
Innovation (CERI) 
Centre for  Infor mation, Discussion and  Göç ve Sınır Geçişleri Konusunda Bilgi, 
Exchange on the Cr ossing of Fr ontier s  Değerlendirme ve Değişim Merkezi (CIREFI) 
and Immigration (CIREFI) 
centr e for  infor mation and  bilgi ve belge merkezi (BBM) 
documentation  (CID) 
development centre  kalkınma merkezi
48 
Eur o­info Centr e (EIC)  Avrupa Bilgi Merkezi (ABM) 
Eur opean Business and Innovation  Avrupa İş ve Yenilik Geliştirme Ağı (EBN) 
Centre Networ k (EBN) 
Eur opean Centr e for  Disease  Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi 
Prevention and Contr ol (ECDC)  (ECDC) 
Eur opean Centr e for  the Development  Avrupa Mesleki Eğitim Geliştirme Merkezi 
of Vocational Training (CEDEFOP)  (CEDEFOP) 
Eur opean Centr e for  Higher  Education  Avrupa Yüksek Öğretim Merkezi (CEPES) 
(CEPES) 
Eur opean Centr e for Moder n  Avrupa Modern Diller Merkezi (ECML) 
Languages (ECML) 
Eur opean Centr e for  Public Enter pr ise  Avrupa Kamu İşletmeleri Merkezi 
Eur opean documentation centr e (EDC)  Avrupa dokümantasyon merkezi (ADM) 
Eur opean Monitoring Centr e for  Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını 
Dr ugs and Dr ug Addiction (EMCDDA)  İzleme Merkezi (EMCDDA) 
Eur opean Monitoring Centr e on  Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını İzleme 
Racism and Xenophobia (EUMC)  Merkezi (EUMC) 
Eur opean Space Oper ations Centr e  Avrupa Uzay Operasyonları Merkezi (ESOC) 
(ESOC) 
Eur opean Space Resear ch and  Avrupa  Uzay  Araştırma  ve  Teknoloji  Merkezi 
Technology Centr e (ESTEC)  (ESTEC) 
Eur opean Union Satellite Centr e  Avrupa Birliği Uydu Merkezi (EUSC) 
(EUSC) 
expor t pr omotion centre  ihracatı geliştirme merkezi 
innovation r elay centr e  yenilik aktarım merkezi 
inter vention centr e  müdahale merkezi 
joint infor mation centre (JIC)  ortak bilgi merkezi (OBM) 
J oint Resear ch Centre (J RC)  Ortak Araştırma Merkezi (OAM) 
National Ener gy Conser vation Centr e  Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi (UETM) 
(NECC) 
notification centr e  bildirim merkezi 
pr oject centr e (PC)  proje merkezi (PM) 
Regional Marine Pollution Emer gency  Akdeniz için Bölgesel Deniz Kirliliği Acil 
Response Centr e for the  Müdahale Merkezi (REMPEC) 
Mediter ranean Sea  (REMPEC) 
settlement and custody centr e  takas ve saklama merkezi 
Tr anslation Centre for  the Bodies of  Avrupa Birliği Organları Tercüme Merkezi (CdT) 
the Eur opean Union (CdT) 
CEREALS  tahıl, hububat 
CERTIFICATE  sertifika, vesika, belge, şahadetname 
advance­fixing certificate  ön izin belgesi; ön tespit sertifikası 
animal health cer tificate  hayvan sağlığı sertifikası 
ATR Movement Certificate  ATR Dolaşım Belgesi 
certificate of appr oval  onay sertifikası, onay belgesi 
certificate of cir culation  dolaşım belgesi 
certificate of deposits  mevduat sertifikası 
certificate of incor por ation (ar ticles of  tüzel kişilik kazandıran statü; tüzel kişiliği olan 
incor por ation)  ticaret şirketi 
certificate of or igin  menşe şahadetnamesi
49 
certificate of specification  spesifikasyon belgesi 
certificate of warr anty  garanti belgesi 
certificate of weight  çeki listesi 
contr ol certificate  kontrol belgesi 
dr aw up a certificate  belge düzenlenmek 
equivalency certificate  denklik belgesi 
EU1 Movement Certificate  EU1 Dolaşım Belgesi 
expor t cer tificate  ihracat izin belgesi 
impor t certificate  ithalat izin belgesi 
investment cer tificate  yatırım belgesi 
inwar d pr ocessing author isation  dahilde işleme izin belgesi 
certificate 
movement certificate  dolaşım belgesi 
outwar d pr ocessing author isation  hariçte işleme izin belgesi 
certificate 
phytosanitar y cer tificate  bitki sağlık sertifikası 
secur ity cer tificate  teminat sertifikası; güvenlik belgesi 
type appr oval cer tificate  tip onay belgesi 
veter inar y certificate  veterinerlik belgesi 
CERTIFICATION  belgelendir me 
certification author ity  onay makamı, belgelendirmeyi yapan kurum / 
kuruluş 
certification body  belgelendirme kuruluşu 
Eur opean Organisation for  Testing and  Avrupa Test ve Belgelendirme Örgütü (EOTC) 
Cer tification (EOTC) 
Har monised Sur vey and Cer tification  Armonize Sörvey ve Sertifikalandırma Sistemi 
System (HSSC)  (HSSC) 
labor ator y cer tification  laboratuar belgelendirmesi 
testing, certification and inspection  test, belgelendirme ve muayene kuruluşu 
institution 
CERTIFIED  tescilli, onaylı, onaylanmış / tasdik edilmiş 
certified copy  onaylı nüsha 
certified invoice  tasdikli / onaylı fatura 
CESSATION  kesilme, dur ma, ar a ver me 
cessation of joint contr ol  ortak denetimin sona erdirilmesi 
CHAIRMANSHIP  başkanlık 
CHAMBER  oda; yasama meclisi; dair e; saray, resmî konut 
The Association of Eur opean  Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği 
Chamber s of Commer ce and Industr y  (Eurochambers) 
(Eur ochamber s) 
chamber of commer ce  ticaret odası 
chamber of mar itime tr ade  deniz ticaret odası 
Inter national Chamber of Commer ce  Uluslararası Ticaret Odası (UTO) 
(ICC) 
one chamber  parliament  tek meclisli parlamento 
CHANGE  i. değişim;  f. değiştir mek

50 
climate change  iklim değişikliği 
Climate Change Fr amewor k  İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (İDÇS) 
Convention (CCFC) 
CHAPTER  fasıl, bölüm 

ar ticle: madde 
chapter: bölüm,fasıl 
division: bölüm 
indent: bent 
par agr aph: fıkra , paragraf 
par t: kısım 
section: kesim 
subdivision: alt bölüm 
subparagraph: bent 
title: başlık

CHARGE  i. masr af, ücr et, ver gi, gider, harç, resim; 


ithamname; sor umluluk; yük;  f. suçlamak, 
itham etmek 
assembly char ge  montaj masrafı 
char ges having equivalent effect  eş etkili vergiler 
char ge of genocide  soykırım suçlaması 
counter vailing char ges  telafi edici vergiler 
cr iminal charge  suç isnadı; itham 
elimination of char ges having  eş etkili vergi veya resimlerin kaldırılması 
equivalent effect 
extraor dinar y char ges  olağanüstü giderler 
flat­r ate char ge  düz oranlı  vergi 
investment char ge  yatırım gideri / masrafı / harcaması 
r epair char ges  onarım giderleri / masrafları, tamir giderleri / 
masrafları 
stor age char ges  depolama masrafları 
tr ansit char ge  transit geçiş vergisi 
CHART  tablo, plan 
bar  char t  bar çizelgesi 
Gannt char t  Gannt çizelgesi 
CHARTER  şart, misak 
Char ter of the Fundamental Social  İşçilerin Temel Sosyal Hakları Şartı 
Rights of Wor ker s 
Char ter of Fundamental Rights  Temel Haklar Şartı 
Ener gy Char ter Tr eaty (ECT)  Enerji Şartı Antlaşması (ECT) 
Eur opean Char ter  Avrupa Şartı 
Eur opean Char ter for Small  Küçük İşletmeler Avrupa Şartı (ECSE) 
Enterpr ises (ECSE) 
Eur opean Char ter of Local Self  Avrupa Yerel Öz Yönetim  Şartı 
Gover nment 
51 
Eur opean Union Char ter of  Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı 
Fundamental Rights 
Par is Charter  Paris Şartı 
public ser vice charter  kamu hizmeti sözleşmesi 
social charter  sosyal şart 
UN Charter  BM Şartı 
CHECK  kontr ol 
bor der  check  sınır kontrolü 
check list  kontrol listesi 
double checking r egime  çift taraflı kontrol rejimi 
CHEQUE  çek 
open cheque  açık çek 
CHEMICAL  kimyasal 
chemical fertilizer  kimyevi gübre 
chemical waste  kimyasal atık 
Envir onmental Chemicals Data and  Çevreyle İlgili Kimyasallar Hakkında Veri ve 
Infor mation Networ k (ECDIN)  Bilgi Ağı (ECDIN) 
Eur opean Chemicals Agency (ECHA)  Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) 
Eur opean Inventor y of Existing  Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Avrupa 
Commer cial Chemical Substances  Envanteri (EINECS) 
(EINECS) 
hazar dous chemical agent  tehlikeli kimyasal ajan 
noxious chemical substance  zararlı kimyasal madde 
Registration, Evaluation, Authorisation  Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve 
and Restr iction of Chemicals (REACH)  Kısıtlanması (REACH) 
CHILD  çocuk 
adopted child  evlat edinilmiş çocuk 
child abuse  çocuk istismarı 
child labour  çocuk işçiliği 
Convention on the Rights of the  Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) 
Childr en (CRC) 
foster child  bakılan çocuk (koruyucu aile tarafından) 
Inter national Pr ogr amme on the  Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 
Elimination of Child Labour  (IPEC)  Uluslararası Program (IPEC) 
sexual exploitation of children  çocukların cinsel istismarı 
United Nations Inter national Childr en  Birleşmiş Milletler Çocuklara Acil Yardım Fonu 
Emer gency Fund (UNICEF)  (UNICEF) 
CINEMATOGRAPHY  sinematogr afi 
cinematogr aphic  sinematografik 
CIRCLE  çember; dair e 
concentric circles  tek merkezli iç içe geçen halkalar 
CIRCULAR  genelge, sir küler 
CIRCULATION  tedavül, dolaşım 
certificate of cir culation  dolaşım belgesi 
declar ation of release for  fr ee  serbest dolaşıma giriş beyannamesi

52 
circulation 
fr ee cir culation  serbest dolaşım 
fr ee cir culation of  TV Ser vices  TV hizmetlerinin serbest dolaşımı 
goods in free cir culation  serbest dolaşımdaki mallar 
goods r eleased for  fr ee cir culation  serbest dolaşımda bulunan mallar 
r elease for  fr ee cir culation  serbest dolaşıma giriş 
CIRCUMSTANCE  şart; dur um 
aggr avating circumstance  ağırlaştırıcı neden, ağırlaştırıcı koşul 
attenuating cir cumstance  hafifletici koşul 
compelling cir cumstance  zorlayıcı koşul 
mitigating circumstances  hafifletici nedenler 
CIRCUMVENTION  kanunu dolanma 
CITIZEN  yur ttaş / vatandaş 
citizen diplomacy  yurttaş / vatandaş diplomasisi 
citizens abr oad  yurtdışındaki vatandaşlar 
Citizens’ Eur ope  Vatandaşlar Avrupası 
CITIZENSHIP  yur ttaşlık / vatandaşlık 
citizenship of the Union  Birlik vatandaşlığı (Avrupa Birliği vatandaşlığı) 
Eur opean citizenship  Avrupa vatandaşlığı 
CIVIL  sivil; uygar  / medeni 
civil code  medeni kanun 
civil death  medeni ölüm, medeni haklardan yoksun kalma 
civil defence  sivil savunma 
civil disobedience  sivil itaatsizlik 
civil employment  sivil istihdam 
civil engineer ing  inşaat mühendisliği 
civil pr otection  afetlere karşı koruma, sivil savunma 
civil law  medeni hukuk 
civil liability  hukuki sorumluluk 
civil right  medeni hak 
civil ser vant  memur 
civil ser vice  kamu / amme görevi / hizmeti 
civil status (cf. personal status)  medeni durum; kişisel durum  / ahval­i şahsiye 
civil war  iç savaş 
Eur opean Community civil ser vants  Avrupa Topluluğu memurları 
Eur opean Union Civil Ser vice Tr ibunal  Avrupa Birliği Kamu Personeli Mahkemesi 
explosive for civil use  sivil amaçlı patlayıcılar 
human and civil r ights  insan hakları ve medeni haklar 
Inter national Civil Aviation  Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) 
Or ganisation  (ICAO) 
Inter national Covenant on Civil and  Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 
Political Rights (ICCPR)  (ICCPR) 
judicial cooper ation in civil matter s  özel hukuk konularında adli iş birliği 
par ty in a civil action  hukuk davasında taraf 
r ules of civil pr ocedur e  hukuk usulü kuralları 
CIVILIZATION  medeniyet / uygar lık

53 
clash of civilizations  medeniyetler çatışması 
CLAIM  i.talep; iddia;  f. talep etmek; iddia etmek 
claim for  damages  tazminat talebi 
counter claim  karşı talep, karşı iddia 
false claim  yalana dayalı talep 
compensation claim  tazminat talebi 
substantiate the claim  iddianın doğruluğunu kanıtlamak 
CLAIMANT  davacı; iddia sahibi; talep eden 
CLASS  sınıf; gr up 
classes of under takings  teşebbüs türleri 
r uling class  yönetici sınıfı 
CLASSIFICATION  sınıflandır ma / tasnif etme; nitelendir me 
Central Pr oduct Classification (CPC)  Merkezi Ürün Sınıflandırması (CPC) 
classification of expenditur e  harcamaların sınıflandırılması 
Inter national Standar d Industr ial  Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Sanayi 
Classification of All Economic  Sınıflaması (ISIC) 
Activities (ISIC) 
Standar d International Tr ade  Standart Uluslararası Ticaret Sınıflaması (SITC) 
Classification (SITC) 
Statistical Classification of Economic  Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin 
Activities in the Eur opean Community  İstatistiki  Sınıflaması (NACE) 
(NACE) 
tariff classification  tarife sınıflandırması / pozisyonu 
CLAUSE  kayıt, kloz; şar t / koşul; hüküm (akitler de) 
ar bitr ation clause  tahkim kaydı / tahkim hükmü, tahkim klozu 
clause of adhesion  katılım kaydı / klozu 
collective action clause  toplu eylem şartı / kaydı 
escaped clause  çekilme şartı 
most favour ed nation clause  en çok kayırılan ulus kaydı 
pr or ogation clause  yetki şartı 
r esolutive clause  fesih kaydı (akitlerde) 
stand­still clause  mevcudun korunması kuralı; dondurma kaydı 
suspension clause  askıya alma hükmü 
CLEARANCE  gümr ük makbuzu; gümr ükleme; tasfiye; takas 
clear ance of accounts  hesapların ibrası, hesapların takası 
customs clearance  gümrükleme 
post clear ance examination  gümrük sonrası muayene / inceleme 
clear ing and settlement system  takas ve ödemeler sistemi 
CLIENT  müşter i; müvekkil 
gr oup of connected clients  bağlantılı müşterilerden oluşan grup 
handling of client or der s  müşteri siparişlerinin yerine getirilmesi 
CLIMATE  iklim 
climate change  iklim değişikliği 
Climate Change Fr amewor k  İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (İDÇS)
Convention (CCFC) 

54 
CLINICAL SUPERIORITY  klinik üstünlük 
CLUSTER  küme 
CLUTCH  debriyaj 
COAL  kömür 
coal site  kömür sahası 
Eur opean Coal and Steel Community  Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) 
(ECSC) 
Tr eaty Establishing the Eur opean Coal  Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran 
and Steel Community  Antlaşma 
CODE  yasa, kanun; şifre, kod 
animal identification code  hayvan tanımlama kodu 
civil code  medeni kanun 
code of civil pr ocedure  hukuk muhakemeleri usulü kanunu 
code of commer ce ( commer cial code)  ticaret kanunu 
code of conduct  davranış kuralları 
code of ethics  etik kuralları 
code of good pr actice  iyi uygulama kodu (belirli bir alanda üzerinde 
anlaşmaya varılmış ve herkesin uyması beklenen 
düzenlemeler bütünü) 
code of obligations  borçlar kanunu 
code of penal pr ocedure  ceza muhakemeleri kanunu 
customs code  gümrük kodu 
CO­DEBTOR  müşter ek bor çlu 
CO­DECISION  or tak kar ar 
co­decision pr ocedur e  ortak karar usulü 
CODIFICATION  kodifikasyon / tedvin 
codify  tedvin etmek, kodifiye etmek 
CO­FINANCE  or tak finansman 
COGENERATİON  eş ür etim 
cogener ation unit  eş üretim birimi 
electr icity fr om cogener ation  eş üretim elektriği 
COHERENCE  tutar lılık / insicam 
COHESION  uyum 
cohesion fund  uyum fonu 
economic and social cohesion (ESC)  ekonomik ve sosyal uyum (ECS) 
r egional cohesion  bölgesel uyum 
terr itor ial cohesion  bölgesel / ülkesel uyum 
COLLATERAL BOND  munzam teminatlı tahvil 
COIN (v.)  par a basmak 
CO­LIABILITY  müşter ek sor umluluk / mesuliyet 
COLLECTION  toplama, bir araya getir me, tahsil; der leme
55 
collect  toplamak; biriktirmek; tahsil etmek 
collect and receive  ahz­u kabz 
mode of collection  tahsil usulleri 
pr emium collection r atio  prim tahsilat oranı 
COLLECTIVE  toptan, toplu, kolektif 
collective action clause  toplu eylem şartı / kaydı 
collective bar gaining  toplu pazarlık; toplu sözleşme görüşmeleri 
collective defence  toplu savunma 
collective fr eedom  toplu / kolektif özgürlük 
collective labour  agr eement  toplu iş sözleşmesi 
collective investment under taking  toplu yatırım teşebbüsü 
collective pr otective measure  toplu koruyucu önlem / tedbir 
collective redundancy  toplu işten çıkarma 
Community collective mar k  Topluluk ortak markası 
COMBINED  birleşik, ortak, kombine 
Combined J oint Task For ce (CJ TF)  Birleşik Müşterek Görev Gücü (BMGG) 
combined nomenclature (CN)  birleşik / kombine  nomenklatür (CN) 
combined passenger tr anspor t  kombine yolcu taşımacılığı 
COMITOLOGY (COMMITTEE  komitoloji (komite pr osedür ü) 
PROCEDURE) 
COMMANDITE  komandit (şir ket) 
COMMERCE  ticar et 
The Association of Eur opean  Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği 
Chamber s of Commer ce and Industr y  (Eurochambers) 
(Eur ochamber s) 
chamber of commer ce  ticaret odası 
code of commer ce ( commer cial code)  ticaret kanunu 
Inter national Chamber of Commer ce  Uluslararası Ticaret Odası (UTO) 
(ICC) 
COMMERCIAL  ticari 
commer cial adver tisement  ticari reklam 
commer cial announcement  ticari ilan / duyuru 
commer cial descr iption of goods  eşyanın  / malın ticari tanımı 
commer cial goods  emtia; ticari mahiyetteki eşya, ticari mal 
commer cial litigation  ticari uyuşmazlık / ihtilaf 
commer cial policy measure  ticaret politikası önlemi 
commer cial pr oper ty  ticari mülkiyet 
commer cial tr ansactions  ticari işlemler 
commer cial undertaking  ticari teşebbüs 
commer cial usage  ticari teamül 
Common Commer cial Policy (CCP)  Ortak Ticaret Politikası (OTP) 
intellectual, industr ial  and commer cial  fikrî, sınai ve ticari mülkiyet hakları 
pr oper ty rights 
non commer cial goods  ticari mahiyette olmayan eşya, ticari olmayan 
mallar 
non tariff common commer cial policy  tarife dışı ortak ticaret politikası önlemi

56 
measure 
pr efer ential commer cial ar rangement  tercihli ticaret düzenlemesi 
state monopoly of commer cial  ticari nitelikli devlet tekeli 
char acter 
COMMERCIALISATION  ticarileştir me 
COMMISSION  komisyon; komisyoncu ücr eti, ar acı ücr eti 
advisor y commission  danışma komisyonu 
Auditing Commission of the Eur opean  Avrupa Toplulukları Denetleme Komisyonu 
Communities 
banking commission  bankacılık komisyonu 
commission decision  komisyon kararı 
commission directive  komisyon direktifi / yönergesi 
commission of conciliation  uzlaştırma komisyonu 
Commission of the Eur opean  Avrupa Toplulukları Komisyonu 
Communities 
commission of inquir y  soruşturma komisyonu 
commission on guar antees  garanti komisyonu 
commission payable  komisyon giderleri 
commission pr oposal  komisyon tasarısı / önerisi 
commission r eceivable  komisyon alacakları 
commission r ecommendation  komisyon tavsiyesi 
commission r egulation  komisyon tüzüğü 
commission r epor t  komisyon raporu 
composition of the Eur opean  Avrupa Komisyonunun oluşumu / kompozisyonu 
Commission 
disar mament commission  silahsızlanma komisyonu 
Eur opean Commission (EC)  Avrupa Komisyonu (AK) 
Eur opean Commission Host  Avrupa Komisyonu Ana Bilgisayar Birimi 
Or ganisation (ECHO)  Organizasyonu (ECHO) 
Eur opean Commisson’s Librar y  Avrupa Komisyonu Kütüphanesi Otomatik 
Automated System (ECLAS)  Sistemi (ECLAS) 
Eur opean Commission Repr esentation  Avrupa Komisyonu Temsilciliği (AKT) 
(ECR) 
Eur opean Community Commission  Avrupa Topluluğu Komisyonu Rehberi 
Dir ector y 
Eur opean Tr avel Commission (ETC)  Avrupa Seyahat Komisyonu (ETC) 
Inter national Organisation of  Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları 
Securities Commissions (IOSCO)  Örgütü (IOSCO) 
joint commission  karma komisyon, ortak komisyon 
joint parliamentar y commission  karma parlamento komisyonu 
member  of the commission  komisyon üyesi 
President of the Eur opean Commission  Avrupa Komisyonu Başkanı 
should the Commission find…  Komisyon… saptarsa 
subr egional commission  alt bölge komisyonu; yerel komisyon 
They shall forthwith infor m the  Komisyonu [durumdan] derhal haberdar ederler 
Commission ther eof… 
United Nations Commission on  Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku 
Inter national Trade Law (UNCITRAL)  Komisyonu (UNCITRAL) 
United Nations Economic Commission  Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik
57 
for  Eur ope (UN / ECE)  Komisyonu (BM / AEK) 
United Nations High Commission for  Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Refugees  Komiserliği 
COMMISSIONER  komisyon üyesi, komiser 
United Nations High Commissioner for  Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri 
Refugees (UNHCR)  (UNHCR) 
COMMITMENT  taahhüt, yüklenme; vaat 
commitment document  taahhüt evrakı 
commitment letter  taahhütname 
commitment of expenditur e  harcama taahhüdü 
fir m commitment  kesin (bağlayıcı) taahhüt 
long­ter m commitment  uzun vadeli taahhüt / yükümlülük 
r ecipr ocal commitment  karşılıklı taahhüt 
COMMITTEE  komite, encümen 
Action Committee for  a United States  Avrupa Birleşik Devletleri için Eylem Komitesi 
of Eur ope (ACUSE)  (ACUSE) 
ad hoc committee  geçici komite (ad hoc komite) 
advisor y committee  danışma komitesi / istişari komite 
Advisor y Committee on Banking  Bankacılık Danışma Komitesi 
Advisor y Committee on Customs  Gümrük Sorunları Danışma Komitesi 
Matter s 
Advisor y Committee on Foodstuffs  Gıda Danışma Komitesi 
Advisor y Committee on Restrictive  Sınırlayıcı Uygulamalar ve Hâkim Durumlar 
Practices and Dominant Positions  Danışma Komitesi 
Advisor y Committee on Safety  Güvenlik Danışma Komitesi 
ar bitr ation committee  tahkim komitesi (heyeti) 
association committee  ortaklık komitesi 
Committee for  the Eur opean  Avrupa Bilim ve Teknoloji Geliştirme Komitesi 
Development of Science and  (CODEST) 
Technology (CODEST) 
Committee of Agr icultural  Avrupa Topluluğu Tarım Kuruluşları Komitesi 
Or ganisations in the Eur opean  (COPA) 
Community (COPA) 
Committee of Eur opean Secur ities  Avrupa Sermaye Piyasası Kurulları Komitesi 
Regulator s (CESR)  (CESR) 
committee of inquir y  soruşturma komitesi 
Committee of Minister s of the Council  Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 
of Eur ope 
Committee of the Regions of the  Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi (BK) 
Eur opean  Union (CoR) 
Committee of Wisemen  Âkil Adamlar Komitesi 
Committee on Coor dination in J ustice  Adalet ve İçişleri Eşgüdüm /  Koordinasyon 
and Home Affairs  Komitesi 
Committees of the Eur opean  Avrupa Parlamentosu Komiteleri 
Par liament 
Conciliation Committee  Uzlaştırma Komitesi 
Confer ence of Community and  Avrupa Birliği Parlamentoları Topluluk ve 
Eur opean Affairs Committees of  Avrupa İşleri Komiteleri Konferansı (COSAC)

58 
Par liaments of the Eur opean Union 
(COSAC) 
Confer ence of Eur opean Affairs  Avrupa İşleri Komiteleri Konferansı (CEAC) 
Committees (CEAC) 
consultative committee  danışma / istişare komitesi 
Consumer  Consultative Committee  Tüketici Danışma Komitesi (CCC) 
(CCC) 
contact committee  irtibat komitesi 
Council of the Eur opean National  Avrupa Ulusal Gençlik Komiteleri Konseyi 
Youth Committees (CENYC)  (CENYC) 
Customs Union J oint Committee  Gümrük Birliği Ortak Komitesi (GBOK) 
(CUJ C) 
customs valuation committee  gümrük kıymet komitesi 
damage deter mination committee  hasar tespit komitesi 
Development Aid Committee (DAC)  Kalkınma Yardım Komitesi (DAC) 
Development Assistance Committee  Kalkınma Yardım Komitesi (DAC) 
(DAC) 
dr afting committee  hazırlık komitesi, taslak komitesi 
Economic and Social Committee  Ekonomik ve Sosyal Komite (ESK) 
(ECOSOC / ESC) 
economic study committee  ekonomik inceleme komitesi 
Employment and Labour  Mar ket  İstihdam ve İşgücü Piyasası Komitesi 
Committee 
Employment Committee (EMCO)  İstihdam Komitesi (EMCO) 
Eur opean Committee for the  Avrupa İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya 
Prevention of Tor tur e and Inhuman or  Aşağılayıcı Muamele ve Cezayı Önleme 
Degr ading Treatment or  Punishment  Komitesi (CPT) 
(CPT) 
Eur opean Committee for  Avrupa Telekomünikasyon Düzenleyici İşler 
Telecommunications Regulator y  Komitesi (ECTRA) 
Affairs (ECTRA) 
Eur opean Community­Tur key  Avrupa Topluluğu­Türkiye Ortaklık Komitesi 
Association Committee 
EC­Tur key J oint Parliamentar y  AT­Türkiye Karma Parlamento Komisyonu / 
Committee  Komitesi 
Eur opean Economic and Social  Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC) 
Committee (EESC) 
Eur pean Committee for  Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi 
Electr otechnical Standar disation  (CENELEC) 
(CENELEC) 
Eur opean Radiocommunications  Avrupa Radyokomünikasyon Komitesi (ERC) 
Committee (ERC) 

Eur opean Resear ch and Development  Avrupa Araştırma ve Geliştirme Komitesi 


Committee (ERDC)  (ERDC) 
Eur opean Secur ities Committee  Avrupa Menkul Kıymetler Komitesi 
Eur opean Committee for  Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) 
Standar disation CEN) 
Eur opean Telecommunication  Avrupa Telekomünikasyon Standartları Komitesi 
Standar ds Committee (ETSC)  (ETSC)
59 
Eur opean Union Militar y Committee  Avrupa Birliği Askerî Komitesi (ABAK) 
(EUMC) 
Eur opean Wiseman Committee  Avrupa Âkil Adamlar Komitesi 
executive committee  yürütme / icra komitesi 
financial cooper ation committee  mali iş birliği komitesi 
hospitality committee  ağırlama komitesi 
Inter gover nmental Committee for  Hükûmetler Arası Göç Komitesi 
Migr ations 
Inter national Telegr aph and Telephone  Uluslararası Telgraf ve Telefon Danışma 
Consultative Committee (CCITT)  Komitesi (CCITT) 
joint advisor y committee  karma istişare komitesi 
joint committee  karma komite, ortak komite 
J oint Monitoring Committee (JMC)  Ortak İzleme Komitesi (OİK) 
management committee  yönetim komitesi 
mediation committee  arabuluculuk komitesi 
municipal committee  belediye encümeni 
OECD Competition Committee (CC)  OECD Rekabet Komitesi 
par liamentar y committee  Parlamento komitesi 
Per manent Committee for  Daimî İstihdam Komitesi 
Employment 
Per manent Representatives Committee  Daimî Temsilciler Komitesi (COREPER) 
(COREPER) 
Political Affair s Committee  Siyasi İşler Komitesi 
Political and Security Committee  Siyaset ve Güvenlik Komitesi (PSC) 
(PSC) 
Political Committee (POCO)  Siyasi Komite (POCO) 
political cooper ation committee  siyasi iş birliği komitesi 
pur chasing committee  satın alma komitesi 
r egulator y committee  düzenleyici komite 
Scientific and Technological Research  Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Komitesi 
Committee (STRC)  (STRC) 
Sector al Monitor ing Sub­Committee  Sektörel İzleme Alt Komitesi (SMSC) 
(SMSC) 
Special Committee on Agricultur e  Özel Tarım Komitesi (SCA) 
(SCA) 
standing committee  daimî komite 
Standing Committee for  Economic and  Ekonomik ve Ticari İş Birliği Daimî Komitesi 
Commer cial Cooper ation 
subcommittee  alt komite 
Telecommunication Confor mity  Telekomünikasyon Uygunluk Değerlendirme ve 
Assessment and Mar ket Sur veillance  Piyasa Gözetimi Komitesi (TCAM) 
Committee (TCAM) 
COMMODITY  emtia, mal, eşya 
commodity derivatives  mala dayalı türev araçlar 
COMMON  or tak, müşterek; adi 
common action  ortak hareket, ortak eylem 
common accor d  ortak rıza, mutabakat 
Common Agr icultur al Policy (CAP)  Ortak Tarım Politikası (OTP) 
common attitude  ortak tavır
60 
Common Commer cial Policy (CCP)  Ortak Ticaret Politikası (OTP) 
Common Customs Tariff (CCT)  Ortak Gümrük Tarifesi (OGT) 
Common Customs Tariff nomenclatur e  Ortak Gümrük Tarifesi nomenklatürü 
Common Defence Policy (CDP)  Ortak Savunma Politikası (OSP) 
Common Eur opean Home  Ortak Avrupa Evi 
Common Eur opean Prior ity Ar ea  Avrupa Müşterek Öncelikli Alanı (CEPA) 
(CEPA) 
common exter nal tar iff (CET)  ortak dış tarife (ODT) 
Common Fisher ies Policy (CFP)  Ortak Balıkçılık Politikası (OBP) 
Common For eign And Secur ity Policy  Ortak Dış(işleri) ve Güvenlik Politikası (ODGP) 
(CFSP) 
common law  ortak hukuk 
common mar ket  ortak pazar 
common mar ket or ganisation  ortak piyasa düzeni 
Common Or ganisation of Agr icultur al  Ortak Tarım Piyasaları Düzeni (COM) 
Mar kets (COM) 
common or ganisation of the mar kets  ortak piyasa düzeni 
common policy  ortak politika 
common position  ortak tutum 
common pr oper ty  mal birliği (aile hukuku) 
Common Security and Defence Policy  Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP) 
(CSDP) 
common strategy  ortak strateji 
common structur al policy  ortak yapısal politika 
common technical regulation (CTR)  ortak teknik düzenleme (CTR) 
Common Tr ansit and Single  Ortak Transit ve Tek İdari Belge 
Administrative Document 
Common Tr anspor t Policy  Ortak Taşımacılık Politikası 
Council common position  Konsey ortak tutumu 
Eur opean Common Pr oposal (ECP)  Avrupa Ortak Teklifi (ECP) 
COMMONWEALTH OF INDEPENDENT  Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) 
STATES (CIS) 
Technical Assistance to the  Bağımsız Devletler Topluluğu ve Gürcistan’a 
Commonwealth of Independent States  Teknik Yardım [Programı] (TACIS) 
and Geor gia (TACIS) 
COMMUNITARISATION  topluluklaştır ma 
COMMUNICATION  iletişim / haberleşme; tebliğ, bildirim 
Advanced Communications  İleri Haberleşme Teknolojileri ve Hizmetleri 
Technologies and Ser vices (ACTS)  (ACTS) 
communication to the par ties  taraflara (yapılan) bildirim 
Dir ector ate­General for  İletişim Genel Müdürlüğü 
Communication 
electr onic communications networ k  elektronik haberleşme şebekesi (ECN) 
(ECN) 
electr onic communications networ ks  elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetleri 
and ser vices (ECN&S)  (ECN&S) 
Eur opean For estr y Infor mation and  Avrupa Ormancılık Bilgi ve İletişim Sistemi 
Communication System (EFICS)  (EFICS)
61 
Eur opean Radiocommunications  Avrupa Radyokomünikasyon Komitesi (ERC) 
Committee (ERC) 
infor mation and communication  bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) 
technology (ICT) 
Resear ch and Development in  Avrupa İleri Haberleşme Teknolojilerinde 
Advanced Communications  Araştırma ve Geliştirme  (RACE) 
Technologies for  Eur ope (RACE) 
subject the communication to  haberleşmeyi sansüre tabi tutmak 
censor ship 
COMMUNIQUE  r esmî bildir i, tebliğ 
COMMUNITY  Topluluk; camia; cemaat 
Auditing Commission of the Eur opean  Avrupa Toplulukları Denetleme Komisyonu 
Communities 
bi­community federation  iki toplumlu federasyon 
Commission of the Eur opean  Avrupa Toplulukları Komisyonu 
Communities 
Confer ence of Community and  Avrupa Birliği Parlamentoları Topluluk ve 
Eur opean Affairs Committees of  Avrupa İşleri Komiteleri Konferansı (COSAC) 
Par liaments of the Eur opean Union 
(COSAC) 
Community act  Topluluk işlemi / Topluluk tasarrufu 
Community acquis  Topluluk müktesebatı / kazanımı 
Community Assistance for  (Batı Balkanlarda) Yeniden Yapılanma, 
Reconstr uction, Development and  Kalkınma ve İstikrara Yönelik Topluluk Yardımı 
Stabilisation (CARDS)  (CARDS) 
Community collective mar k  Topluluk ortak markası 
Community Fisheries Contr ol Agency  Topluluk Balıkçılık Kontrol Ajansı (CFCA) 
(CFCA) 
Community for mular y  Topluluk formu 
community foundation  cemaat vakfı 
Community fr amewor k  Topluluk çerçevesi 
Community goods  Topluluk eşyası / malları; karı kocanın ortak 
mülkiyetinde olan mallar (aile hukuku) 
Community Guar antee  Topluluk Garantisi 
Community Impor t Requir ements  Topluluk İthalat Şartları Veri Tabanı (CIRD) 
Database (CIRD) 
Community initiative  Topluluk inisiyatifi 
Community instr uctions  Topluluk talimatları 
Community instr ument  Topluluk aracı 
Community law  Topluluk hukuku 
Community legal instr ument  Topluluk hukuki aracı 
Community legal or der  Topluluk hukuk düzeni 
Community legislation  Topluluk mevzuatı 
Community mar ket  Topluluk piyasası 
Community method  Topluluk yöntemi (karşıtı. hükûmetler arası 
yöntem) 
community of pr operty  mal ortaklığı (aile hukuku) 
Community options  Topluluk seçenekleri 
Community or ganisation  Topluluk örgütü
62 
Community Patent Convention  Topluluk Patent Sözleşmesi 
Community Plant Var iety Office  Topluluk Bitki Çeşitleri Ofisi (CPVO) 
(CPVO) 
Community policy  Topluluk politikası 
Community power s  Topluluk yetkileri 
Community Pr ogramme in Education  Teknoloji Alanında Eğitim ve Öğretim Topluluk 
and Tr aining for  Technology  Programı (COMETT) 
(COMETT) 
Community Resear ch and  Topluluk Araştırma ve Geliştirme Bilgi Hizmeti 
Development Infor mation Ser vice  (CORDIS) 
(CORDIS) 
Community r ules  Topluluk kuralları 
Community’s own resour ces  Topluluğun öz kaynakları 
Community suppor t framewor k (CSF)  Topluluk destek çerçevesi (CSF) 
Community terr itor y  Topluluk alanı 
Community tr ade mar k  Topluluk markası 
Confeder ation of Family Or ganisations  Avrupa Topluluğu Aile Örgütleri 
in Eur opean Community (COFACE)  Konfederasyonu (COFACE) 
decision making pr ocedure of the  Avrupa Topluluğu karar alma prosedürü / usulü 
Eur opean Community 
Economic Community of West African  Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu 
States (ECOWAS)  (ECOWAS) 
Eur opean Atomic Ener gy Community  Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (AAET / 
(EAEC / Eur atom)  Euratom) 
Eur opean Coal and Steel Community  Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) 
(ECSC) 
Eur opean Communities  Avrupa Toplulukları 
Eur opean Communities Personnel  Avrupa Toplulukları Personel Seçme Bürosu 
Selection Office (EPSO)  (EPSO) 
Eur opean Community (EC)  Avrupa Topluluğu (AT) 
Eur opean Community civil ser vants  Avrupa Topluluğu memurları 
Eur opean Community fund  Avrupa Topluluğu fonu 
Eur opean Community Humanitarian  Avrupa Topluluğu İnsani Yardım Ofisi (ECHO) 
Aid Office (ECHO) 
Eur opean Community institutions  Avrupa Topluluğu kurumları 
Eur opean Community Investment  Avrupa Topluluğu Yatırım Ortakları (ECIP) 
Par tner s (ECIP) 
Eur opean Community law  Avrupa Topluluğu hukuku 
Eur opean Community of Consumer  Avrupa Tüketici Kooperatifleri Topluluğu 
Cooper atives (EURO­COOP)  (EURO­COOP) 
Eur opean Community pr esidency  Avrupa Topluluğu [dönem] başkanlığı 
Eur opean Community pr imar y law  Avrupa Topluluğu birincil hukuku 
Eur opean Community secondar y law  Avrupa Topluluğu ikincil hukuku 
Eur opean Community secondar y  Avrupa Topluluğu ikincil mevzuatı 
legislation 
Eur opean Community Statistical Office  Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (EUROSTAT) 
(EUROSTAT) 
Eur opean Defence Community (EDC)  Avrupa Savunma Topluluğu (AST) 
Eur opean Economic Community  Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
(EEC) 
63 
Eur opean Economic Community­  Avrupa Ekonomik Topluluğu­Türkiye Ortaklığı 
Tur key Association 
Eur opean Economic Community ­  Avrupa Ekonomik Topluluğu­Türkiye Ortaklık 
Tur key Association Council  Konseyi 
Eur opean Health Community  Avrupa Sağlık Topluluğu 
Eur opean Political Community (EPC)  Avrupa Siyasal Topluluğu (EPC) 
Eur opean Political Community Pr oject  Avrupa Siyasal Topluluğu Projesi 
Eur opean System of National and  Avrupa Topluluğu Ulusal ve Bölgesel Hesaplar 
Regional Accounts in the Community  Sistemi 
Eur ope of the Community  Topluluk Avrupası 
extra Community tr ade  Topluluk dışı ticaret 
For eign Delegations of the Eur opean  Avrupa Topluluğu Dış Delegasyonları 
Community 
hierar chy of Community acts  Topluluk tasarrufları / işlemleri  hiyerarşisi 
instr uments of the Eur opean  Avrupa Topluluğu araçları 
Community 
Integr ated Customs Tar iff of the  Avrupa Toplulukları Entegre Gümrük Tarifesi 
Eur opean  Communities (TARIC)  (TARIC) 
intr a Community expor t  Topluluk içi ihracat 
intr a Community trade  Topluluk içi ticaret 
legislation of the Eur opean  Avrupa Toplulukları mevzuatı 
Communities 
Liberal and Radical Youth Movement  Avrupa Topluluğu Liberal ve Radikal Gençlik 
of the Eur opean Community (LYMEC)  Hareketi (LYMEC) 
monitor ing the application of the  Topluluk Hukukunun uygulanmasının izlenmesi / 
Community Law  gözetimi 
New Community Instr ument (NCI)  Yeni Topluluk Aracı (NCI) 
non Community goods  Topluluk dışı mallar; karı kocanın ortak 
mülkiyetinde olmayan mallar (aile hukuku) 
Office for Official Publications of the  Avrupa Toplulukları Resmî Yayınlar Ofisi 
Eur opean Communities (OOPEC)  (OOPEC) 
Official J our nal of the Eur opean  Avrupa Toplulukları Resmî Gazetesi 
Communities 
pr ior ity of the Community  Topluluğun önceliği 
safeguar d the inter ests of the  Topluluk çıkarlarını korumak 
Community 
Souther n African Development  Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) 
Community (SADC) 
Tr eaty Establishing the Eur opean  Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşma 
Community 
Tr eaty Establishing the Eur opean  Avrupa Ekonomik Topluluğunu Kuran Antlaşma 
Economic Community (Treaty of  (Roma Antlaşması) 
Rome) 
Union of Industries of the Eur opean  Avrupa Topluluğu Sanayiler Birliği 
Community 
COMPANY  şir ket 
affiliated company  yavru şirket, filyal 
asset management company  varlık yönetim şirketi 
company with shar e capital  sermayesi paylara bölünmüş şirket

64 
company law  şirketler hukuku 
financial holding company  finansal holding 
holding company  holding 
incor por ated company  tüzel kişiliği olan şirket 
insur ance company  sigorta şirketi 
inter mediar y company  aracı şirket 
joint stock company  anonim şirket 
limited liability company  limitet şirket 
local distr ibution company  yerel dağıtım şirketi 
mixed activity holding company  karma faaliyetli holding 
mixed­activity insur ance holding  karma faaliyetli sigorta holdingi 
company 
mixed financial holding company  karma finansal holding 
multinational company  çok uluslu şirket 
offer ee company  satıcı şirket 
par ent company  ana şirket 
tr ading company  ticaret şirketi 
tr ansfer of the seat of a company / fir m  bir şirketin / firmanın merkezinin yer değiştirmesi 
tr ust company  kredi bankası 
unlimited company (general  kolektif şirket 
par tnership) 

business: iş, ticaret 
businessman: iş adamı 
company: şirket 
enter prise: işletme;girişim / teşebbüs 
fir m: firma 
joint venture: ortak yatırım 
general par tner ship: kolektif şirket 
limited par tnership: komandit şirket 
limited par tnership in which capital divided into shar es: sermayesi paylara bölünmüş 
komandit şirket 
or dinar y par tnership: adi şirket 
undertaking: girişim / teşebbüs 
ventur e: girişim / teşebbüs

COMPATIBLE  uyumlu, uygun 
COMPENSATION  tazminat; telafi 
action for  compensation  tazminat davası 
amount of compensation  tazminat tutarı 
compensation claim  tazminat talebi 
compensation for damage  zararın tazmini 
due compensation  uygun / münasip tazminat 
investor compensation scheme  yatırımcı tazmin sistemi 
monetar y compensation amount  parasal telafi tutarı (MCA) 
(MCA) 
65 
pecuniar y compensation  maddi tazminat; parasal yoldan telafi 
unemployment compensation  işsizlik tazminatı 
COMPENSATORY  telafi edici / giderici 
compensator y amount  telafi edici tutar 
compensator y indemnity  fark giderici tazminat 
compensator y levy  telafi edici vergi, fark giderici vergi 
compensator y tax  telafi edici vergi, fark giderici vergi 
COMPETE (v.)  r ekabet etmek, yarışmak 
COMPETENCE  yetki / salahiyet; yeterlik 
administr ative competence  yönetim yetkisi / idari yetki 
concur r ent competence  paylaşılmış yetki 
exclusive competence  münhasır yetki 
executive competence  yürütme / icra yetkisi 
general competence  genel yetki 
shared competence  paylaşılmış yetki 
…will be the competence of…  …’nın sorumluluğunda / yetki alanında 
…within the competence of…  …’nın sorumluluğunda / yetki alanında 
COMPETENT  yetkili, yeterli, yetkin, ehil 
centr al competent authorities  merkezi yetkili makamlar 
competent author ity  yetkili makam, yetkili kuruluş 
competent  body  yetkili organ / birim 
COMPETING  yar ışma, rekabet etme; rekabet eden 
competing bids  rakip teklif verilmesi 
competing industries  rakip sanayiler 
competing investment oppor tunities  rakip / yarışan yatırım fırsatları 
competing undertakings  rakip teşebbüsler 
COMPETITION  r ekabet; yarışma / müsabaka 
competition law  rekabet hukuku 
competition policy  rekabet politikası 
conditions of competition  rekabet koşulları 
Dir ector ate­General for Competition  Rekabet Genel Müdürlüğü 
distor tion of competition  rekabetin bozulması 
Inter national Competition Networ k  Uluslararası Rekabet Ağı (ICN) 
(ICN) 
per fect competition  tam rekabet 
r ules on competition  rekabet kuralları 
unfair competition  haksız rekabet 
COMPETITOR  r akip 
actual competitor  fiili rakip, fiili rekabetçi 
COMPETITIVE  r ekabetçi, r ekabet eden 
competitive capacity  rekabet gücü 
competitive position  rekabetçi konum 
unfair competitive practice  haksız rekabet uygulaması (ticaret hukuku) 
COMPETITIVENESS  r ekabet gücü; rekabet edebilir lik

66 
Executive Agency for  Competitiveness  Rekabet Edebilirlik ve İnovasyon Yürütme Ajansı 
and Innovation 
Competitiveness Council  Rekabet Gücü Konseyi 
COMPILATION  der leme 
COMPLEMENTARY  tamamlayıcı, bütünleyici 
complementar y act  tamamlayıcı tasarruf, tamamlayıcı işlem 
complementar y pr otocol  tamamlayıcı protokol 
complementar y social security scheme  tamamlayıcı sosyal güvenlik programı 
COMPLEX  kar maşık, gr ift, kompleks 
complexity  karmaşıklık 
complex pr oduct  bileşik ürün 
COMPLIANCE  uygunluk 
budgetar y compliance  bütçeye uygunluk 
compliance audit  uygunluk denetimi 
compliance officer  uyum görevlisi 
compliance test  uygunluk testi 
statement of general compliance  genel uygunluk bildirimi 
cr oss compliance  çapraz uygunluk 
COMPONENT  unsur, parça, bileşen 
blending components  karışım bileşenleri 
fixed component  sabit unsur 
var iable component  değişken unsur 
COMPOSITION  oluşum, kompozisyon; konkor dato 
composition of the Eur opean  Avrupa Komisyonunun oluşumu / kompozisyonu 
Commission 
composition of the Eur opean  Avrupa Parlamentosunun oluşumu / 
Par liament  kompozisyonu 
COMPROMISE  uzlaşma; tahkimname 
Luxembur g compr omise  Lüksemburg uzlaşması 
COMPULSORY  zor unlu, mecburi 
compulsor y ar bitration  zorunlu tahkim 
compulsor y expenditure  zorunlu harcama 
compulsor y jurisdiction  bağlayıcı yargı, zorunlu yargı 
compulsor y notification  zorunlu bildirim 
compulsor ily  zorunlu olarak 
non­compulsor y expenditure  zorunlu olmayan harcama 
CONCENTRATION  temer küz, yoğunlaşma; yoğunluk 
concentration of powers  yetkinin / iktidarın yoğunlaşması (iktidarın bir 
elde toplanması) 
declar e a concentration unlawful  bir yoğunlaşmanın hukuka aykırı olduğunu 
açıklamak 
r isk concentr ation  risk yoğunlaşması 
CONCERTED  uyumlu; birlikte yapılan 
concer ted action  uyumlu eylem
67 
concer ted economic action  uyumlu ekonomik eylem 
concer ted effor t  uyumlu çaba 
concer ted pr actice  uyumlu eylem 
concer ted step  uyumlu adım 
CONCESSION  taviz, imtiyaz 
CONCILIATION  uzlaşma, uzlaştır ma, barıştır ma 
conciliation boar d  uzlaştırma kurulu 
Conciliation Committee  Uzlaştırma Komitesi 
commission of conciliation  uzlaştırma komisyonu 
costly conciliation  pahalıya mal olan uzlaşma 
CONCLUSION  sonuç / var gı 
conclusion of tr eaties  antlaşmaların yapılışı 
Council Conclusions  Konsey Sonuçları 
Presidency Conclusions  Başkanlık Sonuçları 
CONCOMITANTLY  birlikte, bir  ar ada 
CONDITION  koşul / şart 
climatic conditions  iklim koşulları 
conditional  koşullu / şartlı 
conditional bond  koşullu / şartlı tahvil 
conditional r elease  şartlı tahliye 
conditions for  loans  ödünç / borç verme koşulları 
conditions of accession  katılım şartları 
conditions of competition  rekabet koşulları 
Eur opean Foundation for  the  Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme 
Impr ovement of Living and Wor king  Vakfı (Eurofound) 
Conditions (Eur ofound) 
oper ating condition  işletim koşulu, faaliyet koşulu 
pr e­condition  ön koşul 
r ecipr ocal condition  karşılıklı şart 
special condition  özel şart 
subject to the conditions  öngörülen koşullara bağlı olarak, öngörülen 
koşullar uyarınca 
(be) conditional upon  koşuluna bağlı olmak 
fulfil a condition  bir koşulu yerine getirmek 
unconditional  koşulsuz 
CONDUCIVE  sebep olan, yar dım eden, vesile olan 
CONDUCT  davr anış, tavır , har eket; yönetme, idare, 
yür ütme 
conduct of business r ules  işlerin yürütülmesi sırasında uyulacak kurallar 
code of conduct  davranış kuralları 
disor der ly conduct  uygunsuz davranış 
ir regular conduct  usulsüz davranış 
misconduct  suihal 
conduct negotiations  müzakereleri yürütmek 
CONFEDERATION  konfederasyon

68 
Confeder ation of Family Or ganisations  Avrupa Topluluğu Aile Örgütleri 
in Eur opean Community (COFACE)  Konfederasyonu (COFACE) 
confederation of states  devletler konfederasyonu 
Eur opean Confederation of Ir on and  Avrupa Demir Çelik Sanayileri Konfederasyonu 
Steel Industr ies (EUROFER)  (EUROFER) 
Eur opean Tr ade Unions Confeder ation  Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) 
(ETUC) 
Gener al Confeder ation of Agr icultur al  Avrupa Birliği Tarım Kooperatifleri 
Co­oper atives in the Eur opean Union  Konfederasyonu (COGECA) 
(COGECA) 
Union of Industrial and Employer s’  Avrupa Sanayi ve İşveren Konfederasyonları 
Confeder ations of Eur ope (UNICE)  Birliği (UNICE) 
CONFER  ver mek, tevcih etmek, donatmak, bahşetmek 
power s which are conferr ed upon it by  işbu antlaşmayla verilen yetkiler 
this treaty 
confer power s  yetki vermek 
confer rights  hak tanımak / bahşetmek 
within the limits of the powers  işbu antlaşmanın verdiği yetkiler dahilinde 
confer red by this tr eaty 
CONFERENCE  konfer ans 
bilater al inter gover nmental confer ence  ikili hükûmetler arası konferans 
Confer ence of Community and  Avrupa Birliği Parlamentoları Topluluk ve 
Eur opean Affairs Committees of  Avrupa İşleri Komiteleri Konferansı (COSAC) 
Par liaments of the Eur opean Union 
(COSAC) 
Confer ence of Eur opean Affairs  Avrupa İşleri Komiteleri Konferansı (CEAC) 
Committees (CEAC) 
Confer ence of Eur opean National  Avrupa Ulusal Kütüphaneler Konferansı (CENL) 
Libr ar ies (CENL) 
Confer ence of the Eur opean Postal and  Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa 
Telecommunications Administr ations  Konferansı (CEPT) 
(CEPT) 
Confer ence of the Representatives of  Üye Devletlerin Hükûmet Temsilcileri 
the Gover nments of the Member States  Konferansı 
Confer ence on Secur ity and  Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı 
Cooper ation in Eur ope (CSCE)  (AGİK) 
Eur opean Confer ence  Avrupa Konferansı 
Eur opean Disar mament Confer ence  Avrupa Silahsızlanma Konferansı 
Inter national Congr ess and Convention  Uluslararası Kongreler ve Toplantılar Birliği 
Association (ICCA)  (ICCA) 
Inter gover nmental Conference (IGC)  Hükûmetler Arası Konferans (HAK) 
tipar tite conference on the employment  istihdam konularında üçlü konferans 
pr oblems 
United Nations Confer ence on Tr ade  Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma 
and Development (UNCTAD)  Konferansı (UNCTAD) 
CONFIRM  onaylamak / tasdik etmek; doğr ulamak / teyit 
etmek 
CONFISCATION  el koyma / müsader e
69 
CONFLICT  itilaf / uyuşmazlık 
ar med conflict  silahlı çatışma 
conflict of interest  çıkar / menfaat uyuşmazlığı 
conflicting par ties  uyuşmazlığın içinde olan taraflar 
conflict­resolution diplomacy  uyuşmazlık çözücü diplomasi 
cor e of conflict  uyuşmazlığın özü 
in the event of conflict  uyuşmazlık hâlinde 
par ties in a dispute / conflict  uyuşmazlığa taraf olanlar 
par ties of a dispute / conflict  uyuşmazlığın tarafları 
CONFORMITY  uygunluk 
Agr eement on Confor mity Assessment  Sınai Ürünlerin Uygunluk Değerlendirmesi ve 
and Acceptance of Industrial Pr oducts  Kabulü Anlaşması (ACAA) 
(ACAA) 
confor mity assessment  uygunluk değerlendirmesi 
confor mity assessment and cer tification  uygunluk değerlendirme ve belgelendirme 
bodies  kuruluşları 
confor mity assessment body  uygunluk değerlendirme kuruluşu 
confor mity assessment pr ocedure  uygunluk değerlendirme prosedürü / usulü 
confor mity mar k  uygunluk işareti 
confor mity mar king  uygunluk işaretlemesi 
confor mity to type  tipe uygunluk 
CE (Community Eur ope) Confor mity  CE ( Avrupa Topluluğu) Uygunluk işareti 
mar king 
declar ation of confor mity  uygunluk beyanı 
in confor mity with the guidelines  yol gösterici  / kılavuz ilkelerle uyumlu biçimde 
legal confor mity  hukuka uygunluk 
Telecommunication Confor mity  Telekomünikasyon Uygunluk Değerlendirme ve 
Assessment and Mar ket Sur veillance  Piyasa Gözetimi Komitesi (TCAM) 
Committee (TCAM) 
CONGESTION  tıkanıklık; izdiham 
CONNECTION  bağlantı 
inter connection  birbirine bağlı olma 
CONNIVANCE  suça müsamaha göster me, suç ortaklığı 
CONSCIOUS THAT... (in pr otocols)  bilincinde olar ak…, far kında olarak... 
(pr otokoller de) 
CONSENSUS  konsensüs / uzlaşı, oydaşma 
doctr ine of consensus  oydaşma / konsensüs doktrini 
CONSENT  r ıza, muvafakat 
doctr ine of consent  rıza / mutabakat doktrini 
CONSERVATIVE  muhafazakar 
Eur opean conser vatives  Avrupa muhafazakârları 
CONSERVE (v.)  muhafaza etmek 
CONSIDERATION  değerlendir me / mülahaza

70 
consider  mülahaza etmek, göz önünde bulundurmak, 
mütalaa etmek 
consider ing that  (in r esolutions)  göz önünde tutarak (ilke kararlarında kullanılan 
deyim) 
…considers…  …göz önünde tutar. 
secur ity consider ation  güvenlik kaygısı 
CONSIGNEE  alıcı 
author ised consignee  malı alma hakkına sahip kişi (taşıma 
sözleşmelerinde) 
CONSIGNOR  gönder en 
author ised consignor  gönderen, gönderici (taşıma sözleşmelerinde) 
CONSIGNMENT  sevkiyat, mal gönder me; gönder ilen mal 
expor t on consignment  konsinye ihracat 
sale of consignment  konsinye satış 
CONSISTENCY  tutar lılık, uygunluk, bağdaşırlık 
CONSOLIDATION  konsolidasyon / tahkim, birleştir me, bir leşme, 
sağlamlaştır ma 
consolidate  konsolide etmek / tahkim etmek, 
sağlamlaştırmak, birleştirmek, bütünleştirmek 
consolidated account  konsolide mali tablo, konsolide hesap 
consolidated basis  konsolide edilmiş / birleştirilmiş bazda 
consolidated liber ation list  konsolide liberasyon listesi 
consolidated tar iff  konsolide tarife 
consolidation of legal action  davanın birleştirilmesi 
consolidation of legislation  mevzuatın konsolide edilmesi / birleştirilmesi 
for mal / official consolidation of  mevzuatın resmî olarak bütünleştirilmesi, 
legislation  birleştirilmesi / konsolide edilmesi 
infor mal / declarator y consolidation of  mevzuatın gayriresmî olarak bütünleştirilmesi, 
legislation  birleştirilmesi 
land consolidation  arazi toplulaştırılması, arazi birleştirilmesi 
CONSORTIUM  konsor siyum; birlik, kur ul 
CONSTİTUTE (v.)  oluştur mak, meydana getir mek; kur mak 
constitute the basis  temelini oluşturmak 
CONSTITUTION  anayasa 
constitutional  anayasal, anayasayla ilgili, anayasaya ait, 
anayasaya uygun 
constitutionality  anayasallık; anayasaya uygunluk 
constitutional law  anayasa hukuku 
enshrined in the constitution  anayasada yer verilmiştir. 
subver sion of the constitution  anayasal düzenin yıkılması 
Tr eaty Establishing a Constitution for  Avrupa için bir Anayasa Oluşturan Antlaşma 
Eur ope 
wor ding of the constitution  anayasanın lafzı 
CONSTITUTIVE  kur ucu, oluştur ucu

71 
CONSTRUCTION  inşaat, yapı; inşa; hukuki yor umlama 
constr uction plant and equipment  inşaat tesis ve donanımı / ekipmanı 
constr uction pr oduct  inşaat malzemesi 
CONSULTATION  danışma / istişar e 
after consulting the Commission...  Komisyona danıştıktan sonra... 
consultation body  danışma / istişare organı 
consultation pr ocedur e  danışma usulü 
consultative committee  danışma / istişare komitesi 
Consumer  Consultative Committee  Tüketici Danışma Komitesi (CCC) 
(CCC) 
explanator y consultation  açıklayıcı  danışma / istişare 
extended consultation  süresi uzatılmış danışma; genişletilmiş danışma 
in consultation with…  danışarak / istişare ederek… 
Inter national Telegr aph and Telephone  Uluslararası Telgraf ve Telefon Danışma 
Consultative Committee (CCITT)  Komitesi (CCITT) 
legal consultant  hukuk müşaviri / danışmanı 
jurisconsult  hukuk danışmanı 
CONSUMER  tüketici 
consumer  awareness  tüketici bilinci 
consumer  by default  temerrüde düşen satıcı, temerrüde düşen hizmet 
sağlayıcı 
consumer  in default  temerrüde düşen tüketici 
Consumer  Consultative Committee  Tüketici Danışma Komitesi (CCC) 
(CCC) 
consumer  council  tüketici konseyi 
consumer  cour t  tüketici mahkemesi 
consumer  credit  tüketici kredisi 
consumer  goods  tüketim malları 
Consumer  Price Index (CPI)  Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 
consumer  pr otection policy  tüketiciyi koruma politikası 
Dir ector ate­General for Health and  Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü 
Consumer  Pr otection 
domestic consumer  yerli tüketici 
dur able consumer goods  dayanıklı tüketim malları 
Employment, Social Policy, Health and  İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici 
Consumer  Affairs Council (EPSCO)  İşleri Konseyi (EPSCO) 
end consumer  son tüketici, son kullanıcı 
Eur opean Bur eau of Consumer s’  Avrupa Tüketiciler Birliği Bürosu (BEUC) 
Union (BEUC) 
Eur opean Community of Consumer  Avrupa Tüketici Kooperatifleri Topluluğu 
Cooper atives (EURO­COOP)  (EURO­COOP) 
Har monised Index of Consumer Pr ices  Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi 
(HICP)  (UTFE) 
unfair ter ms in consumer  contr acts  tüketici sözleşmelerindeki haksız koşullar / şartlar 
small consumer  küçük tüketici 
CONSUMPTION  tüketim 
consume  tüketmek

72 
consumption goods  tüketim malları 
human consumption  beşerî tüketim 
inter nal consumption  iç tüketim 
single stage consumption tax  tek aşamalı tüketim vergisi 
CONTACT  temas, ilişki 
accidental contact  arızi / kazara temas 
contact committee  irtibat komitesi 
contact per son  temas / irtibat kurulan kişi 
contact point  irtibat noktası, temas noktası 
in close contact with…  …ile yakın ilişkide olarak 
national contact point (NCP)  ulusal temas noktası (UTN) 
CONTAGIOUS  bulaşıcı 
contagious disease  bulaşıcı hastalık 
CONTAINMENT  kısıtlama 
containment policy  çevreleme politikası 
CONTAMINATION  kir lenme, bulaşma; kirletme, bulaştır ma 
air contamination  havanın kirlenmesi 
decontamination  temizleme, arıtma 
r adioactive contamination  radyoaktif kirlenme, radyoaktif bulaşma 
CONTENT  muhteva / içerik 
CONTINENTAL  kıtasal; Kara Avr upasına ait 
continental mar gin  kıta kenarı 
continental shelf  kıta sahanlığı 
Continental system  Kara / Kıta Avrupası sistemi 
CONTINUOUS  sür ekli, devamlı, daimî 
continuous budget  sürekli / daimî bütçe 
continuous mar ket  sürekli piyasa, sürekli pazar 
continuous monitor ing  sürekli / daimî izleme, sürekli / daimî denetim 
continuous pr oduction  sürekli / daimî üretim 
continuous trade  sürekli / daimî ticaret 
CONTINUITY  devamlılık / sür eklilik 
continuity of ser vice  hizmetin devamlılığı / sürekliliği 
CONTRACT  akit, kontr at, sözleşme 
annuity contract  yıllık akit (sigorta firmasıyla kişi arasında) 
br each of the contr act  sözleşmenin ihlali 
conclude a contract  sözleşme yapmak / sözleşme akdetmek 
centr al finance and contr acts unit  merkezî finans ve ihale birimi (MFIB) 
(CFCU) 
contr act gover ned by pr ivate law  özel hukuk sözleşmesi 
contr act gover ned by public law  kamu hukuku sözleşmesi 
contr act of limited dur ation  sınırlı süreli sözleşme 
contr acting parties  âkit taraflar 
co­contr acting parties  aktin / sözleşmenin bir yanında müştereken yer 
alan taraflar

73 
custom / contr act manufacturing  fason üretim 
dr aft contr act  sözleşme taslağı 
distance contr act  mesafeli sözleşme 
distance selling contr act  mesafeli satış sözleşmesi 
for war d contr act  vadeli işlem sözleşmesi 
high contracting par ties  yüksek âkit taraflar 
insur ance contr act  sigorta sözleşmesi / akdi 
loan contract  ödünç sözleşmesi 
non­bonus contract  ikramiye harici sözleşme, ikramiyesiz sözleşme 
null and void contr act  batıl akit 
per iod of actual contr act  esas taahhüt süresi 
public contr act  kamu ihalesi; kamu sözleşmesi 
senior contracting manager (SCM)  kıdemli ihale yöneticisi (SCM) 
subcontract  alt sözleşme 
subcontracting  alt sözleşme yapma; taşeronluk 
supply contr act  tedarik sözleşmesi 
time shar e holiday contract  devre mülk tatil sözleşmesi 
unfair ter ms in consumer  contr acts  tüketici sözleşmelerindeki haksız koşullar / şartlar 
voidable contr act  iptal edilebilir akit 
CONTRACTOR  yüklenici / müteahhit 
subcontractor  taşeron, alt yüklenici 
CONTRACTUAL  akdî / sözleşmeye değgin 
contr actual liability  sözleşmeden doğan sorumluluk / akdi sorumluluk 
contr actual licence  sözleşmeye bağlı lisans / akdî lisans 
extracontractual  sözleşme / akit dışı 
non­contr actual liability  sözleşme / akit dışı sorumluluk 
CONTRIBUTION  katkı 
constr uctive contr ibution  yapıcı katkı 
contr ibute  katkıda bulunmak 
contr ibutions to the capital  sermayenin ödenmesi; sermaye karşılığı 
ödemenin yapılması 
defined contr ibution plan  belirlenmiş katkı planı 
CONTROL  denetim; kontr ol 
administr ative contr ol  idari denetim 
Agency for the Contr ol of Ar mament  Silahların Denetimi Ajansı (ACA) 
(ACA) 
ar ms contr ol  silah denetimi 
bor der  contr ol  sınır kontrolü 
cessation of joint contr ol  ortak denetimin sona erdirilmesi 
Community Fisheries Contr ol Agency  Topluluk Balıkçılık Kontrol Ajansı (CFCA) 
(CFCA) 
contr ol by the customs authorities  gümrük makamlarınca yapılan denetim 
contr ol certificate  kontrol belgesi 
contr ols to be conducted  yapılacak kontroller 
contr ols on standar ds  standart denetimleri 
defer r ed contr ol  ertelenmiş kontrol 
ex­ante contr ol  ön kontrol

74 
exchange contr ol  kambiyo kontrolü, kambiyo denetimi 
exchange contr ol regulation  kambiyo kontrol / denetim düzenlemesi 
fr ontier contr ol  sınır kontrolü 
Hazar d Analysis and Critical Contr ol  Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası 
Point (HACCP)  (HACCP) 
home countr y contr ol  köken ülke denetimi 
Integr ated Administration and Contr ol  Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (EİKS) 
System (IACS) 
Mediter ranean Memor andum of  Liman Devleti Kontrolü  Hakkında Akdeniz 
Under standing on Por t State Contr ol  Mutabakat Zaptı (MEDMOU) 
(MEDMOU) 
official contr ol  resmî kontrol / denetim 
post release contr ol  sonradan kontrol (gümrük) 
pr ocessing under customs contr ol  gümrük kontrolü altında işleme 
public inter nal financial contr ol system  kamu iç mali denetim sistemi 
r emoval of the bor der contr ols  sınır kontrollerinin kaldırılması 
safety contr ols on impor ts  ithalattaki güvenlik kontrolleri 

auditing: mali denetim 
contr ol: kontrol, denetim 
follow up: izleme 
inspection: teftiş (bir iş yeri, kurum ya da insan topluluğu ) 
investigation: araştırma; soruşturma, tahkikat 
monitor ing: izleme, denetim 
over see: denetleme 
r eview: gözden geçirme (bir durumu veya sistemi iyileştirmek) 
super vision: denetim (bir yer, faaliyet ya da insan topluluğu) 
sur veillance: gözetim (polis, ordu veya yetkili kurum tarafından yapılan) 
ver ification: tahkik, doğrulama

CONTROLLER  kontr olör  / denetçi 


tax contr oller  vergi kontrolörü 
CONVENE (v.)  toplamak, toplanmak, toplantıya çağır mak 
CONVENTION  sözleşme / konvansiyon (uluslar arası); 
kur ultay / kongr e, toplantı; gelenek 
accession to a convention  sözleşmeye taraf olma 
Climate Change Fr amewor k  İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (İDÇS) 
Convention (CCFC) 
75 
Community Patent Convention  Topluluk Patent Sözleşmesi 
Convention for  the Pr otection fr om  Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması 
Marine Pollution of  the Mediterr anean  Sözleşmesi 
Convention on the Elimination of All  Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan 
For ms of Discr imination Against  Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) 
Women (CEDAW) 
Convention on the Elimination of All  Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan 
For ms of Racial Discrimination  Kaldırılması Sözleşmesi (CERD) 
(CERD) 
Convention on Human Rights  İnsan Hakları Sözleşmesi 
Convention on Inter national Tr ade in  Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve 
Endanger ed Species of Wild Fauna and  Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin 
Flor a (CITES)  Sözleşme (CITES) 
Convention on Long Range  Uzun Menzilli Sınır Aşan Hava Kirliliği 
Tr ansboundar y Air Pollution  Sözleşmesi 
Convention on the Rights of the  Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) 
Childr en (CRC) 
Eur opean conventions  Avrupa sözleşmeleri 
Eur opean Convention on Cr oss­Bor der  Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi 
(Tr ansfr ontier ) Television 
Eur opean Convention on Human  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 
Rights (ECHR) 
Eur opean Convention on Tor tur e  İşkenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi 
Eur opean Convention on Tr ansfr ontier  Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi 
(Cr oss­Bor der ) Television 
implementing convention  uygulama sözleşmesi 
Inter national Congr ess and Convention  Uluslararası Kongreler ve Toplantılar Birliği 
Association (ICCA)  (ICCA) 
Inter national Convention for  the  Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi 
Safety of Life at Sea 
Lomé Convention  Lomé Sözleşmesi 
single convention  tek sözleşme 
Tr ansboundar y Envir onmental Impact  Sınır Aşan Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Assessment Convention  Sözleşmesi 
Unemployment Convention (ILO)  İşsizlik Sözleşmesi (ILO) 
CONVERGENCE  yakınsama, yakınlaştır ma 
conver gence cr iteria  yakınsama kriterleri, yakınlaşma kriterleri 
conver gence of economies  ekonomilerin yakınlaştırılması 
conver gence pr ogr amme  yakınsama programı 
economic conver gence  ekonomik yakınsama 
CONVERSION  dönüştür me, tahvil etme 
conver sion of an undertaking  bir teşebbüsün / işletmenin (başka bir üretim için) 
dönüştürülmesi 
conver sion r ate  dönüştürme oranı 
economic conver sion  ekonomik dönüşüm 
industrial conver sion  endüstriyel dönüşüm 
conver t  dönüştürmek 
conver tible  dönüştürülebilir 
conver tible bond  değiştirilebilir / dönüştürülebilir tahvil
76 
CONVEYANCE  nakil, taşıma 
CONVICT  i. suçlu, mahkûm;  f. mahkûm etmek 
conviction  mahkûmiyet, kanaat, inanç 
CONVINCED THAT…(in r esolutions, in  …inanarak; kanaatinde olar ak (ilke 
conventions)  kar ar lar ında, uluslarar ası sözleşmeler de ) 
CO­OBLIGOR  müşter ek bor çlu 
COOPERATION  iş bir liği 
agr icultur al cooper ation  tarımsal iş birliği 
Blacksea Economic Cooper ation  Karadeniz Ekonomik İş Birliği (KEİ) 
(BSEC) 
Business Cooper ation Centr e (BCC)  İş Koordinasyon Merkezi; İşletmeler arası İş 
Birliği Merkezi (BCC) 
business cooper ation networ k (BC  ticaret ve sanayi alanında iş birliği ağı 
Networ k) 
close cooper ation  yakın iş birliği 
Confer ence on Secur ity and  Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı 
Cooper ation in Eur ope (CSCE)  (AGİK) 
Cooper ation in Automation of Data  İthalat (İhracat) ve Tarım Dokümantasyonu ve 
and Documentation for  Impor ts  Verilerinin Otomasyonunda İşbirliği (CADDIA) 
(Expor ts) and Agricultur e (CADDIA) 
Cooper ation in the Fields of J ustice  Adalet ve İçişleri Alanında İş Birliği 
and Home Affairs 
cooper ation pr ocedure  iş birliği usulü 
cooper ation with the institutions  kurumlarla iş birliği 
Council for  Asia­Eur ope Cooper ation  Asya­Avrupa İş Birliği Konseyi (CAEC) 
(CAEC) 
cr oss­bor der cooper ation (CBC)  sınır ötesi iş birliği (SÖİ) 
Development Cooper ation Instr ument  Kalkınma İşbirliği Aracı (DCI) 
(DCI) 
diplomatic cooper ation  diplomatik iş birliği 
economic cooper ation  ekonomik iş birliği 
Economic Cooper ation Or ganisation  Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (EİT) 
(ECO) 
Eur opeAid Cooper ation Office  EuropeAid İşbirliği Ofisi 
Eur opean Cooper ation for  Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) 
Accr editation /  Eur opean 
Accr editation (EA) 
enhanced cooper ation  güçlendirilmiş iş birliği 
Eur opean Agency for  the Enhancement  Avrupa Adli İş Birliğini Geliştirme Ajansı 
of J udicial Cooper ation (Eur ojust)  (Eurojust) 
Eur opean Cooper ation Agency (ECA)  Avrupa İş Birliği Ajansı (ECA) 
Eur opean Co­oper ation for  the Long  Avrupa Uzun Vadeli  Savunma  İş Birliği 
Ter m in Defence (EUCLID)  (Programı) (EUCLID) 
Eur opean Cooper ation in the Field of  Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İş 
Scientific and Technical Resear ch  Birliği (COST) 
(COST) 
Eur opean Monetar y Cooper ation Fund  Avrupa Parasal İş Birliği Fonu (APİF)

77 
(FECOM / EMCF) 
Eur opean political cooper ation (EPC)  Avrupa siyasi iş birliği (ASİ) 
financial cooper ation  mali iş birliği 
financial cooper ation committee  mali iş birliği komitesi 
Inter national Cooper ation Pr ogr amme  Uluslararası İş Birliği Programı (ICP) 
(ICP) 
Inter national Labor ator y  Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İş Birliği 
Accr editation Cooper ation (ILAC)  [Örgütü] (ILAC) 
judicial cooper ation  adli iş birliği 
judicial cooper ation in civil matter s  özel hukuk konularında adli iş birliği 
judicial cooper ation in criminal  cezai konularda adli iş birliği 
matter s 
method of cooper ation  iş birliği yöntemi 
Nor th Atlantic Cooper ation Council  Kuzey Atlantik İş Birliği Konseyi (KAİK) 
(NACC) 
Or ganisation for  Economic  Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı 
Cooper ation and Development (OECD)  (OECD) 
Or ganisation for  Eur opean Economic  Avrupa Ekonomik İş Birliği Örgütü (OEEC) 
Cooper ation  (OEEC) 
Or ganisation for  Security and Co­  Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) 
oper ation in Eur ope (OSCE) 
police cooper ation  polis iş birliği 
political cooper ation committee  siyasi iş birliği komitesi 
Pr ogramme for  Cooper ation with  Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleriyle İşbirliği 
Central and East Eur opean Coutries  Programı (PSO) 
(PSO) 
South East Eur opean Cooper ation  Güneydoğu Avrupa İş Birliği İnisiyatifi (SECI) 
Initiative (SECI) 
Standing Committee for  Economic and  Ekonomik ve Ticari İş Birliği Daimî Komitesi 
Commer cial Cooper ation 
CO­OPT (v.)  üyelerin mutabakatıyla bir  kişinin bir  gr uba 
katılımı; bir kimseyi yar dım ve destek 
sağlamak için ikna etmek 
COORDINATION  eşgüdüm / koor dinasyon 
Anti­Fr aud Coor dination Unit  Hileyle Mücadele Koordinasyon Birimi (UCLAF) 
(UCLAF) 
Committee on Coor dination in J ustice  Adalet ve İçişleri Eşgüdüm / Koordinasyon 
and Home Affairs  Komitesi 
coor dinate  eşgüdüm sağlamak / koordine etmek 
coor dinated appr oach  eşgüdümlü / koordine yaklaşım 
coor dinated or ganisations  eş güdümlü örgütler / kuruluşlar, koordine 
örgütler / kuruluşlar 
coor dination council for  auditing  denetim koordinasyon kurulu 
coor dination of the Economic and  Ekonomik ve Parasal Birlik politikalarının 
Monetar y Union policies  koordinasyonu 
Eur opean Airlift Coor dination Cell  Avrupa  Hava  Nakliye  Koordinasyon  Hücresi 
(EACC)  (EACC) 
Union for  the Coor dination of  Elektrik İletim Koordinasyon Birliği (UCTE)
Tr ansmission of Electricity (UCTE) 
78 
CO­OWNERSHIP  iştirak hâlinde mülkiyet, el bir liği mülkiyet 
CO­PRODUCER  or tak yapımcı 
CO­PRODUCTION  or tak yapım 
inter national co­pr oduction agr eement  uluslararası ortak yapım / üretim anlaşması 
COPY  kopya / nüsha 
certified copy  onaylı nüsha 
copy for  r etur n / retur n copy  iade nüshası 
har d copy  basılı kopya, yazılı çıktı 
or iginal copy  asıl nüsha, ilk nüsha 
COPYRIGHT  telif hakkı 
Central and Easter n Eur opean  Merkezi ve Doğu Avrupa Telif Hakları Kullanıcı 
Copyr ight User Platfor m (CECUP)  Platformu (CECUP) 
Eur opean Copyr ight User Platfor m  Avrupa Telif Hakları Kullanıcı Platformu 
(ECUP)  (ECUP) 
CORPORATE  kur umsal 
cor por ate bond  şirket tahvili 
cor por ate finance  şirket(ler) finansmanı 
cor por ate finances  şirketlerin finans işleri 
cor por ate gover nance  kurumsal yönetişim 
cor por ate tax  kurumlar vergisi 
CORRECTIVE  düzeltici 
CORRESPOND (v.)  denk gelmek; tekabül etmek, kar şılık gelmek 
cor r esponding legislative body  muadil yasama organı 
CORRESPONDENCE  yazışma; haberleşme 
cor r espondence addr ess  yazışma adresi 
Eur opean Cor respondence (COREAU)  Avrupa Haberleşmesi (COREAU) 
official cor r espondence  resmî yazışma 
subject the cor r espondence to  haberleşmeyi sansüre tabi tutmak 
censor ship 
CORRESPONDENT  muhabir 
cor r espondent bank  muhabir banka 
cor r espondent member  muhabir üye 
CORRIGENDUM  düzeltme 
CORRUPTION  yolsuzluk 
Gr oup of States Against Cor r uption  Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) 
(GRECO) 
CO­SIGNATORY  or tak imzacı 
COST  maliyet; masr af 
accident cost accounting  kaza maliyeti muhasebesi 
acquisition cost  iktisap maliyeti / edinim maliyeti, elde etme 
maliyeti 
benefit­cost r atio  fayda­maliyet oranı
79 
cost­benefit analysis  fayda maliyet analizi 
cost accounting  maliyet muhasebesi 
cost allocation  maliyet dağıtımı 
cost, insurance and freight (CIF)  mal bedeli, sigorta ve navlun (CIF) 
r ecur r ent cost  yinelenen maliyet 
r eplacement cost  yenileme maliyeti 
stranded cost  karşılanamayan maliyet 
supply cost  tedarik maliyeti 
tr ansaction cost  işlem maliyeti 
tr ansition cost  geçiş maliyeti 
COSTING  maliyetlendir me 
accident costing  kaza maliyeti (çıkarma) 
COUNCIL  konsey, kur ul 
act of the Council  Konsey tasarrufu, Konsey işlemi 
Agr iculture and Fisheries Council  Tarım ve Balıkçılık Konseyi 
Association Council  Ortaklık Konseyi 
Committee of Minister s of the Council  Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 
of Eur ope 
Competitiveness Council  Rekabet Gücü Konseyi 
consumer  council  tüketici konseyi 
coor dination council for  auditing  denetim koordinasyon kurulu 
Council for  Asia­Eur ope Cooper ation  Asya­Avrupa İş Birliği Konseyi (CAEC) 
(CAEC) 
Council Common Position  Konsey Ortak Tutumu 
Council conclusions  Konsey sonuçları 
Council decision  Konsey kararı 
Council decision of (day­month­year )…  (gün­ay­yıl) tarihli …(yıl­sayı­AT) sayılı Konsey 
(year ­number­EC)  kararı 
Council Declaration  Konsey Bildirisi 
Council Directive  Konsey Direktifi 
Council Fr amewor k Decision  Konsey Çerçeve Kararı 
Council J oint Action  Konsey Ortak Eylemi 
Council of Association / Association  Ortaklık Konseyi 
Council 
Council of Bar s and Law Societies of  Avrupa Barolar ve Hukuk Dernekleri Konseyi 
Eur ope (CCBE)  (CCBE) 
Council of the Baltic Sea States (CBSS)  Baltık Denizi Devletleri Konseyi (CBSS) 
Council of Eur ope (CoE) 1  Avrupa Konseyi (AK) 
The Council of Eur ope’s  Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi 
Par liamentar y Assembly 
Council of the Eur opean Municipalities  Avrupa Belediyeler Konseyi 
Council of the Eur opean National  Avrupa Ulusal Gençlik Komiteleri Konseyi 
Youth Committees (CENYC)  (CENYC) 

1  (Avrupa  Konseyi,  İkinci  Dünya  Savaşından  maddi  ve  manevi  büyük  kayıplarla  çıkan  Avrupa'da  bir  daha  aynı 
trajedilerin  yaşanmamasını  sağlamak,  Avrupa'da  gerginliğin  ve  çatışmanın  yerini  güven  ve  iş  birliğinin  alması 
amaçlarıyla 5 Mayıs 1949'da 10 Avrupa ülkesi tarafından kurulmuştur. Avrupa Konseyi, Avrupa Birliğinden ayrı 
bir  uluslararası  örgüttür  ve  Avrupa  Birliğinde,  Devlet  ve  Hükûmet  Başkanlarının  biraraya  geldikleri  “European 
Council” ile karıştırılmamalıdır. Bugün, Avrupa Konseyinin aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 47 üyesi vardır.)
80 
Council of the Eur opean Union  Avrupa Birliği Konseyi 
Council of Minister s (Council of the  Bakanlar Konseyi (Avrupa Birliği Konseyi) 
Eur opean Union) 
Council for  Mutual Economic  Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi (CMEA) 
Assistance (CMEA) 
Council Recommendation  Konsey Tavsiyesi 
Council Regulation  Konsey Tüzüğü 
Council Regulation no…/…of…  … sayılı  ve… [tarihli] Konsey Tüzüğü 
Council Resolution  Konsey İlke Kararı 
Council of State  Danıştay / devlet şûrası 
Council Wor king Gr oup (CWG)  Konsey Çalışma Grubu (CWG) 
Economic and Financial Affairs  Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi 
Council (ECOFIN)  (ECOFIN) 
Employment, Social Policy, Health and  İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici 
Consumer  Affairs Council (EPSCO)  İşleri Konseyi (EPSCO) 
Envir onment Council  Çevre Konseyi 
Education, Youth and Cultur e Council  Eğitim, Gençlik ve Kültür Konseyi (EYC) 
(EYC) 
Eur o­Atlantic Partner ship Council  Avrupa­Atlantik Ortaklık Konseyi (AAOK) 
(EAPC) 
Eur opean Community Council  Avrupa Topluluğu Konseyi Rehberi 
Dir ector y 
Eur opean Council  Avrupa [Devlet ve Hükûmet Başkanları] Konseyi 
Eur opean Council for Agricultur al  Avrupa Tarım Hukuku Konseyi (CEDR) 
Law (CEDR) 
Eur opean Council for Nuclear  Avrupa Nükleer Araştırma Konseyi (CERN) 
Resear ch (CERN) 
Eur opean Council for the Village and  Avrupa Köy ve Kasaba Konseyi (ECOVAST) 
Small Town (ECOVAST) 
Eur opean Economic Community­  Avrupa Ekonomik Topluluğu­Türkiye Ortaklık 
Tur key Association Council  Konseyi 
Eur opean Wor ks Council  Avrupa Çalışma Konseyi 
Gener al Affair s Council (GAC)  Genel İşler Konseyi (GİK) 
Gener al Affair s and Exter nal Relations  Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi (GİDİK) 
Council (GAERC) 
Inter national Council on Ar chives  Uluslararası Arşiv Konseyi (ICA) 
(ICA) 
J ustice and Home Affairs Council  Adalet ve İç İşleri Konseyi 
measures taken by the Council  Konsey tarafından alınan önlemler 
municipal council  belediye meclisi 
Nor dic Council (NC)  Kuzey [Ülkeleri] Konseyi (NC) 
Nor th Atlantic Cooper ation Council  Kuzey Atlantik İş Birliği Konseyi (KAİK) 
(NACC) 
Regional Advisor y Councils  Bölgesel Danışma Konseyleri 
r eview the legality of acts of the  Konsey tasarruflarının / işlemlerinin hukuka 
Council  uygunluğunu denetlemek 
Secretar iat Gener al of the Council (of  Avrupa Birliği Konseyi Genel Sekreterliği 
the Eur opean Union) 
session of the Council of Minister s  Bakanlar Konseyi toplantısı 
Special Council of Minister s  Bakanlar Özel Konseyi, Bakanlar Konseyi Özel
81 
[Toplantısı] 
Tr anspor t, Telecommunikation and  Taşımacılık, Telekomünikasyon ve Enerji 
Ener gy (TTE)Council  (TTE)Konseyi 
United Nations Security Council  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 
(UNSC) 
COUNSELLOR  müşavir 
counsellor ship  müşavirlik 
COUNTERFEIT  taklit, sahte 
counterfeit goods  taklit mallar; sahte mallar 
counterfeit pr oduct  sahte ürün 
COUNTERFEITING  kalpazanlık 
COUNTERVAILING  telafi edici / far k gider ici 
counter vailing char ges  telafi edici vergiler 
counter vailing duty  fark giderici vergi / telafi edici vergi 
counter vailing impor t duty  ithalatta telafi edici vergi, ithalatta fark giderici 
vergi 
counter vailing measur e  telafi edici önlem / tedbir 
COUNTRY  ülke / memleket; yur t / vatan; kır sal bölge 
applicant countr y  başvuran ülke 
candidate countr y  aday ülke 
CARDS Countr ies ( Albania, Bosnia  CARDS Ülkeleri (Arnavutluk, Bosna Hersek, 
Her segovina, Cr oatia, Macedonia,  Hırvatistan, Makedonya, Sırbistan, Karadağ) 
Ser bia, Montenegr o) 
Central and Easter n Eur opean  Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri (MDAÜ) 
Countr ies (CEEC) 
Central Eur opean Countries (CECs)  Merkezi Avrupa Ülkeleri (CECs) 
coastal countries  kıyı ülkeleri 
contr olled countr y  kontrol altındaki ülke 
countr ies concer ned  ilgili ülkeler 
countr y desk  ülke masası 
countr y of asylum  sığınılan / iltica edilen ülke 
countr y of destination principle  varış ülkesi prensibi 
countr y of fir st destination  ilk varış ülkesi 
countr y of or igin  mahreç; menşe ülke / çıkış ülkesi 
countr y of or igin principle  menşe ülke ilkesi / prensibi 
countr y of residence  ikamet edilen ülke; meskenin bulunduğu ülke 
countr y str ategy paper  ülke strateji belgesi 
countr y suppor t str ategy  ülke destek stratejisi 
countr y where establishment is effected  yerleşim ülkesi 
dialogue countries  diyalog ülkeleri 
disaster affected countr y  felaketin etkilediği ülke 
disaster pr one countr y  felakete maruz kalabilecek ülke 
home countr y  köken ülke; çıkış ülkesi; (ait olduğu ülke) 
home countr y contr ol  köken ülke denetimi 
host countr y  ev sahibi ülke 
key countr y  anahtar ülke 
Least Developed Countr ies (LDC)  En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ)
82 
Less Developed Countries (LDC)  Az Gelişmiş Ülkeler (AGÜ) 
non­aligned countr ies  bağlantısız ülkeler 
over r epr esented countries  nüfusuna oranla daha fazla temsil edilen ülkeler 
over seas countries  denizaşırı ülkeler 
Over seas Countries and Ter ritor ies  Denizaşırı Ülkeler ve Topraklar (OCT) 
(OCT) 
r ipar ian countries  kıyıdaş ülkeler (nehir) 
thir d countr y  üçüncü ülke 
COURSE  kur s; akış; r ota, yön; gidiş 
COURT  mahkeme; divan 
consumer  cour t  tüketici mahkemesi 
cour t of appeals  istinaf mahkemesi (temyiz mahkemesi için de 
istisnaen kullanılmaktadır) 
cour t of ar bitr ation  tahkim divanı; hakem mahkemesi 
Cour t of Auditor s of the Eur opean  Avrupa Toplulukları Sayıştayı (Avrupa Sayıştayı) 
Communities (Eur opean Cour t of  (ECA) 
Auditor s) (ECA) 
cour t bailiffs  icra mahkemesi (icra tetkik mercii) 
cour t of cassation  temyiz mahkemesi 
cour t of first instance (CFI)  ilk derece mahkemesi (CFI) 
Cour t of First Instance of the  Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi 
Eur opean Communities 
Cour t of Human Rights  İnsan Hakları Mahkemesi 
cour t of inquir y  soruşturma kurulu, soruşturma divanı 
Cour t of Justice of the Eur opean  Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD) 
Communities (CJ EC) 
cour t of single instance  tek dereceli mahkeme 
cour ts and tr ibunals  divanlar ve mahkemeler 
cr iminal cour t system  cezai yargı sistemi 
decision of the cour t  mahkeme  kararı; divan kararı 
emer gency cour t  acil işler mahkemesi 
equity cour t  hakkaniyet mahkemesi (İngiliz hukukunda) 
Eur opean Cour t of Human Rights  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 
(EctHR) 
hearing (in cour t)  celse, duruşma 
inferior  cour t  alt mahkeme 
Inter national Cour t of J ustice (ICJ )  Uluslararası Adalet Divanı (Lahey Divanı) 
(UAD) 
judicial cour t  adliye mahkemesi 
kangar oo cour t  uydurma / yasal yetkisi olmayan mahkeme 
mar tial court  askerî mahkeme; divan­ı harp; sıkı yönetim 
mahkemesi 
pr e­cour t  settlement body  duruşma / yargılama öncesi çözüm organı 
(ar bitr ation)  (tahkim) 
pr eliminar y ruling of the cour t  divan ön kararı, mahkemenin ön kararı 
r egular court  asıl mahkeme 
specialised cour t  ihtisas mahkemesi 
supr eme cour t  anayasa mahkemesi; yüksek mahkeme; yüce 
divan
83 
br ing an action to the court  dava açmak 
submit a dispute to the Cour t of J ustice  bir uyuşmazlığı Adalet Divanına götürmek 
within the ter ms of the judgment of the  divan kararı çerçevesinde; mahkeme kararı 
cour t  çerçevesinde 
COVENANT  sözleşme; misak; taahhütname 
Inter national Covenant on Civil and  Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 
Political Rights (ICCPR)  (ICCPR) 
Inter national Covenant on Economic,  Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 
Social and Cultur al Rights (ICESCR)  Uluslararası Sözleşmesi (ICESCR) 
twinning covenant  eşleştirme sözleşmesi 
COVER  i.ör tü; kor uma;  f. ör tmek; kor umak; tazmin 
etmek; kapsamak 
cover ed  kapsanan; sigorta teminatı altında; 
COW  inek 
dair y cow  mandıra ineği; süt sığırı 
suckler cow  emzikli inek 
CRAFTSMAN  zanaatkâr 
CRAWLING PEG SYSTEM  sür üklenen çapa uygulaması; der ece derece 
kambiyo kur lar ını indir me sistemi 
CREATOR  yar atıcı 
CREDIT  kr edi 
author ised cr edit  serbest bırakılmış kredi, kullanıma açılmış kredi 
consumer  credit  tüketici kredisi 
cr edit balance  alacak bakiyesi,  kredi bakiyesi 
cr edits fr om the r ecover y of wr itten off  konusu olmayan kredi karşılıkları 
loans 
cr edit guar antee fund  kredi garanti fonu 
cr edit institution  kredi kurumu / kredi kuruluşu 
cr edit policy  kredi politikası 
Eur opean Cr edit Tr ansfer System  Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) 
(ECTS) 
expor t credit  ihracat kredisi 
indir ect credit  dolaylı kredi 
in kind cr edit  ayni kredi 
ir revocable letter of cr edit  gayri kabili rücu akreditif 
letter  of credit  akreditif 
open credit  açık kredi 
sale on cr edit  taksitli satış 
tr ansfer able letter  of credit  devredilebilir akreditif 
CRIME  suç / cür üm 
cr ime scene investigation unit  olay yeri inceleme birimi 
cr oss­bor der crime  sınır ötesi suçlar 
fight against crime  suçla mücadele 
fight against inter national or ganised  uluslararası örgütlü suçlarla mücadele
cr ime 

84 
fight against or ganised cr ime  örgütlü suçlarla mücadele 
or ganised crime  örgütlü / organize suç 
CRIMINAL  cezai; suçlu, mücr im 
cr iminal charge  suç isnadı; itham 
cr iminal cour t system  cezai yargı sistemi 
cr iminal investigation  cezai soruşturma 
cr iminal liability  cezai sorumluluk; cezai ehliyet 
cr iminal justice system  ceza yargılaması sistemi 
cr iminal pr osecution  cezai kovuşturma 
cr iminal r ecor d  sabıka kaydı 
cr iminal sanction  cezai yaptırım 
judicial cooper ation in criminal  cezai konularda adli iş birliği 
matter s 
CRISIS  kr iz / buhr an 
acute crisis  ağır kriz 
anti­cr isis plan  kriz önleme planı 
cr isis diplomacy  kriz diplomasisi 
cr isis management  kriz yönetimi 
CRITERION (pl. criteria)  kr iter, ölçüt, kıstas 
accession  criter ia (Copenhagen  katılım kriterleri (Kopenhag Kriterleri) 
Cr iteria) 
conver gence cr iteria  yakınsama kriterleri, yakınlaşma kriterleri 
member ship criteria  üyelik kriterleri 
sustainability cr iter ia  sürdürülebilirlik kriterleri 
CROP  mahsul, ekin, tarımsal ür ün 
ar able cr op  ekilebilir mahsul 
cr opping  kırpma 
cr op r otation  her yıl değişik ekin ekilmesi, dönüşümlü / 
münavebeli ekim 
CROSS­BORDER  sınır ötesi 
cr oss­bor der cooper ation (CBC)  sınır ötesi iş birliği (SÖİ) 
cr oss­bor der crime  sınır ötesi suçlar 
cr oss­bor der flow  sınır ötesi akış 
cr oss­bor der satellite br oadcasting  sınır ötesi uydu yayınları 
CROSS COMPLIANCE  çapr az uygunluk 
CROSS REFERENCE LIST  çapr az r eferans listesi 
CROSS­SECTORAL ACTIVITIES  sektörler ar ası faaliyetler 
CROSS SHAREHOLDING  çapr az hissedarlık 
CROSS­SUBSIDY  çapr az sübvansiyon 
CRUDE  ham 
cr ude oil  ham petrol 
CULTIVATION  tarım, ekip biçme, topr ağı işleme 
cultivable land  ekilebilir toprak
85 
cultivate  ekmek, yetiştirmek 
cultivated ar ea  ekili alan 
intensity of cultivation  ekim yoğunluğu 
CULTURAL  kültür el 
cultur al acceptability  kültürel kabul edilebilirlik 
cultur al asset  kültürel varlık 
cultur al diplomacy  kültürel diplomasi 
cultur al goods  kültürel mallar 
cultur al heritage  kültürel miras 
cultur al object  kültürel nesne 
Eur opean Cultur al Foundation (ECF)  Avrupa Kültür Vakfı (ECF) 
hor ticultur al  bahçecilikle, bahçıvanlıkla ilgili 
Inter national Covenant on Economic,  Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 
Social and Cultur al Rights (ICESCR)  Uluslararası Sözleşmesi (ICESCR) 
United Nations Educational, Scientific,  Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
and Cultur al Or ganisation (UNESCO)  Örgütü (UNESCO) 
CULTURE  kültür / ekin 
cultur al policy  kültür politikası 
Dir ector ate­General for Education and  Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü 
Cultur e 
Education, Youth and Cultur e Council  Eğitim, Gençlik ve Kültür Konseyi (EYC) 
(EYC) 
Foundation of the Eur ope of Sciences  Bilimler ve Kültürler Avrupası Vakfı (FESAC) 
and Cultur es (FESAC) 
CUMULATIVE  birikimli / kümülatif 
cumulative tax  kümülatif vergi 
CURATORSHIP  kayyumluk 
cur ator  kayyum 
CURFEW  sokağa çıkma yasağı 
lift the curfew  sokağa çıkma yasağını kaldırmak 
CURRENCY  par a 
cur rency basket  para sepeti 
EURO­Cur r ency  AVRO – Döviz 
Eur opean curr ency snake  Avrupa para yılanı 
Eur opean Cur r ency Unit (ECU)  Avrupa Para Birimi (APB) 
for eign cur rency deposit  döviz mevduat hesabı 
inter national value of cur rency  paranın uluslararası değeri 
single cur rency  tek para 
CURRENT  cari; geçerli; güncel 
cur rent account  cari hesap; vadesiz hesap 
cur rent accounts  cari işlemler 
cur rent accounts balance  cari işlemler dengesi 
cur rent call account  ihbarlı cari hesap 
cur rent financial year  cari mali yıl, içinde bulunulan mali yıl 
cur rent official par ity  cari resmî parite 
cur rent official rate  cari resmî oran (döviz kurunda)
86 
cur rent payments  cari ödemeler 
CUSTODIANSHIP  emanetçilik, muhafızlık 
CUSTODY  nezar et; kor uma 
settlement and custody centr e  takas ve saklama merkezi 
CUSTOM  gelenek; teamül / örf; âdet 
custom / contr act manufacturing  fason üretim 
CUSTOMARY  alışılagelen; ör fî; teamülî 
customar y law  örf ve âdet hukuku / teamül hukuku 
CUSTOMS  gümr ük 
abandonment of goods to customs  malın gümrüğe terk edilmesi 
abolish customs duties  gümrük vergilerini kaldırmak 
absence of customs pr otection  gümrük korumasının olmaması 
Advisor y Committee on Customs  Gümrük Sorunları Danışma Komitesi 
Matter s 
Common Customs Tariff (CCT)  Ortak Gümrük Tarifesi (OGT) 
Common Customs Tariff nomenclatur e  Ortak Gümrük Tarifesi nomenklatürü 
contr ol by the customs authorities  gümrük makamlarınca yapılan denetim 
customs and agr icultur al duty  gümrük ve tarım resimleri 
customs appr oved tr eatment or use  gümrük onaylı muamele ya da kullanım 
customs ar ea  gümrük alanı 
customs ar rangement  gümrük düzenlemesi 
customs author ity  gümrük makamı 
customs barr ier  gümrük engeli 
customs bor der post  sınır gümrük karakolu / noktası 
customs br oker  gümrük simsarı 
customs clearance  gümrükleme 
customs code  gümrük kodu 
customs data war ehouse system  gümrük veri ambarı sistemi 
customs debt  gümrük borcu 
customs declar ation  gümrük beyanı 
customs declar ation for m  gümrük beyannamesi; gümrük beyan formu 
customs duties accr ued on the pr oduct  mala tahakkuk eden gümrük vergileri 
customs duty  gümrük vergisi 
customs duty exemption  gümrük vergisi muafiyeti 
customs duty of a fiscal nature  mali nitelikli gümrük vergisi 
customs enfor cement  gümrük muhafaza 
Customs Enfor cement Networ k (CEN)  Gümrük Muhafaza Ağı (CEN) 
customs goods  gümrük malları 
Customs Infor mation System (CIS)  Gümrük Bilgi Sistemi (CIS) 
customs investigator  gümrük müfettişi 
customs legislation  gümrük mevzuatı 
customs mar itime zone  deniz gümrük bölgesi 
customs office  gümrük idaresi 
customs official  gümrük memuru 
customs pr ocedur e  gümrük usulü; gümrük prosedürü 
customs pr otection  gümrük koruması 
customs r eceipt  gümrük makbuzu
87 
customs r egime  gümrük rejimi 
customs r egime with economic impact  ekonomik etkili gümrük rejimi 
customs r ule  gümrük kuralı 
customs status  gümrük statüsü 
customs tar iff  gümrük tarifesi 
customs ter ritor y  gümrük alanı 
customs ter ritor y of Tur key  Türkiye gümrük alanı 
customs transactions  gümrük işlemleri 
customs union  gümrük birliği 
Customs Union J oint Committee  Gümrük Birliği Ortak Komitesi (GBOK) 
(CUJ C) 
customs valuation committee  gümrük kıymet komitesi 
customs value  gümrük değeri 
customs war ehousing  gümrük antrepoculuğu 
customs war ehousing pr ocedur e  gümrük antrepo usulü / prosedürü 
Dir ector ate­General for Taxation and  Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel 
Customs Union  Müdürlüğü 
enlar ged customs ter ritor y  genişletilmiş gümrük alanı 
establishment of customs union  gümrük birliği kurulması 
exempt fr om customs duty  gümrük vergisinden muaf 
exit customs  çıkış gümrüğü 
Integr ated Customs Tar iff of the  Avrupa Toplulukları Entegre Gümrük Tarifesi 
Eur opean  Communities (TARIC)  (TARIC) 
non discriminator y customs tariff  ayrımcı olmayan gümrük tarifesi 
placing of goods under a customs  malların gümrük rejimine tabi tutulması 
pr ocedur e 
placing of goods under customs  malların gümrükçe onaylanmış bir işlem veya 
appr oved treatment or  use  kullanıma tabi tutulması 
pr esentation of goods to customs  malların gümrüğe sunulması 
pr ocessing under customs contr ol  gümrük kontrolü altında işleme 
postal customs for malities  gümrük posta işlemleri 
r eduction of customs duties  gümrük vergilerinin indirilmesi 
r elief fr om (free of) customs duties  gümrük vergilerinden muafiyet 
schedule of customs duties  gümrük vergileri çizelgesi / cetveli 
successive r eduction of customs duties  gümrük vergilerinin peşpeşe indirimi 
super vision by the customs authorities  gümrük yetkilileri tarafından yapılan gözetim 
suspend customs duties  gümrük vergilerini askıya almak 
tr anspor tation under customs seal  gümrük mührü altında taşıma 
Wor ld Customs Or ganisation (WCO)  Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ)

88 

DAIRY  mandıra, süthane 
dair y cow  mandıra ineği; süt sığırı 
dair y pr emium  mandıra primi 
dair y pr oduct  süt ürünü, mandıra ürünü 
DAMAGE  zar ar 
action for  damages  tazminat davası 
cause a damage  zarar / hasar vermek; zarara neden olmak 
claim for  damages  tazminat talebi 
compensation for damage  zararın tazmini 
damage deter mination committee  hasar tespit komisyonu 
DATA  ver i 
accounting data networ k  muhasebe veri ağı 
anti­smuggling data bank  kaçakçılıkla mücadele bilgi bankası 
customs data war ehouse system  gümrük veri ambarı sistemi 
data pr ocessing  veri işleme 
data pr ocessing technique  veri işleme tekniği 
data pr oduction  veri üretimi 
data pr otection  veri koruma 
electr onic data bank  elektronik veri bankası 
electr onic data interchange (EDI)  elektronik veri değişimi (EVD) 
electr onic data tr ansfer system (EDTS)  elektronik veri aktarım (transfer) sistemi (EVAS) 
Envir onmental Chemicals Data and  Çevreyle İlgili Kimyasallar Hakkında Veri ve 
Infor mation Networ k (ECDIN)  Bilgi Ağı (ECDIN) 
Eur opean Data Pr otection Super visor  Avrupa Veri Koruma Denetçisi 
Far m Accounting Data Networ k  Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) 
(FADN) 
inter change of data between  yönetimler arası veri alışverişi (IDA) 
administr ations (IDA) 
Multinational Pr ogr amme in the Field  Bilgi işlem Alanında Çok Uluslu Program (MAP) 
of Data Pr ocessing  (MAP) 
per sonal data  kişisel veri 
pr opr ietor ship data  mülkiyet bilgileri 
Tr ade Electr onic Data System (TEDIS)  Ticaret Elektronik Bilgi Sistemi (TEDIS) 
DATABASE  ver i tabanı 
Community Impor t Requir ements  Topluluk İthalat Şartları Veri Tabanı (CIRD) 
Database (CIRD) 
computer ized database  bilgisayar destekli veri tabanı 
DATE  tarih, gün 
date of notification  bildirim tarihi; tebligat tarihi 
effective date  yürürlüğe girdiği tarih 
enfor cement date  yürürlük tarihi; icra tarihi, uygulanma tarihi 
maturity date  vade tarihi, sürenin dolduğu gün
89 
ancak (sadece) bu tarihten itibaren işlemeye 
r un only fr om this date  başlamak üzere 
value date  valör 
DEADLINE  sür e bitimi 
DEBT  bor ç 
co­debtor  müşterek borçlu 
customs debt  gümrük borcu 
debt instr ument / security  borçlanma aracı, borçluluğu temsil eden menkul 
kıymet 
debt management  borç yönetimi 
debt of state  devlet borcu 
exter nal debt  dış borç 
exter nal debt monitor ing r epor t  dış borç izleme raporu 
for eign indebtment  dış borçlanma 
joint debtor  müteselsil borçlu 
per iodical debt settlement  dönemsel borç tasfiyesi 
public debt  kamu borcu 
public debt accountant  kamu borçları saymanı 
secur ed debt  teminata bağlanmış borç 
DECADANCE  yozlaşma, çür üme 
DECENTRALISATION  ademi mer keziyet; yer inden yönetim 
Decentr alised Implementation System  Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi (DIS) 
(DIS) 
Extended Decentr alised  Genişletilmiş Merkezi Olmayan Uygulama 
Implementation System (EDIS)  Sistemi (EDIS) 
DECEPTIVE  aldatıcı, yanıltıcı 
deceptive expr ession  yanıltıcı ifade 
deceptive statement  yanıltıcı beyan 
DECISION  kar ar 
decide  karar vermek 
co­decision  ortak karar 
co­decision pr ocedur e  ortak karar usulü 
commission decision  komisyon kararı 
Council decision  Konsey kararı 
Council Fr amewor k Decision  Konsey Çerçeve Kararı 
decision makers  karar vericiler 
decision making body  karar organı 
decision making pr ocedure  karar alma usulü 
decision making pr ocedure of the  Avrupa Topluluğu karar alma prosedürü / usulü 
Eur opean Community 
defer  a decision  kararı ertelemek 
decision of the cour t  mahkeme  kararı; divan kararı 
decision of refusal  ret kararı 
dr aft decision  taslak karar 
dr aft decision submitted by the  Komisyon tarafından sunulan taslak karar
Commission 

90 
failure to take a decision  karar alamama 
fr amewor k decision  çerçeve karar 
… has decided as follows:  … aşağıdaki gibi karar vermiştir: 
… have decided to conclude this  … işbu anlaşmayı imzalamaya karar vermişlerdir. 
agr eement 
interlocutor y decision  ara kararı; davayı esastan sonuçlandırmayan karar 
make a decision  karar almak 
power  to take decision  karar alma yetkisi 
r easoned decision  gerekçeli karar 
This decision is addr essed to the  Bu karar Üye Devletlere yöneliktir. 
Member  States. 
defer  a decision  kararı ertelemek 
power  of decision  karar verme yetkisi 
power  to decide  karar yetkisi 
pr oceeding in a decision / r esult a  bir konuyla ilgili işlemlerin bir kararla 
pr ocedur e  sonuçlandırılması 
quarum of decision  karar nisabı / yeter sayısı 
r ectify a decision  kararı düzeltmek 
r efer to a decision  karara atıfta bulunmak / gönderme yapmak 
take a decision  karar almak 

communication: bildirim, tebliğ, yazışma; haberleşme / iletişim 
communiqué: resmî bildiri, tebliğ 
conclusion:  sonuç 
decision: karar 
declar ation: bildirim, bildiri, beyanname, deklarasyon 

dir ective: direktif, yönerge 
opinion: görüş, mütalaa 
r ecommendation: tavsiye (kararı) 
r egulation: tüzük 
r esolution: ilke kararı

DECISIVE ROLE  belirleyici konum, belirleyici r ol 


DECK  güver te; kat 
main deck  ana güverte 
DECLARATION  bildirim, bildiri, beyanname, deklar asyon, 
beyan 
act declar ed void  hükümsüzlüğü açıklanan tasarruf / işlem 
Council declar ation  Konsey bildirisi 
customs declar ation  gümrük beyanı 
customs declar ation for m  gümrük beyannamesi; gümrük beyan formu 
declar ant  beyan sahibi 
declar ation of confor mity  uygunluk beyanı 
declar ation of expor tation  ihracat beyanı 
declar ation of intent  niyet bildirisi 

91 
declar ation of release for  fr ee  serbest dolaşıma giriş beyannamesi 
circulation 
declar ation for  tr anshipment  aktarma beyanı 
declar ation of value  değer / kıymet beyanı 
declar ation of war  savaş ilanı 
declar ator y suit  tespit davası 
declar e  beyan etmek, bildirmek, açıklamak 
declar e a concentration unlawful  bir yoğunlaşmanın hukuka aykırı olduğunu 
açıklamak 
declar ed expor t  beyan edilen ihracat 
declar ed tr ansit  beyan edilen transit / doğrudan geçiş 
declar ed value  beyan edilen kıymet 
detailed declar ation  detaylı beyan 
discharging declar ation  gümrük beyanının kapatılması 
expor t declar ation  ihracat beyannamesi 
r egulation declar ed void  hükümsüzlüğü açıklanan / iptal edilen tüzük 
solemn declar ation  resmî bildiri; resmî açıklama 
unilater al declaration  tek taraflı açıklama 
DECREE  fer man, kar ar name; kar ar 
Cabinet decr ee  Bakanlar Kurulu kararnamesi 
decree­law  kanun hükmünde kararname 
judicial decr ee  yargı kararı 
statutor y decr ee  kanun hükmünde kararname 
DEDUCTION  kesinti 
DEEPENING  der inleşme 
DE FACTO  fiilen 
de facto fr ee movement  fiili serbest dolaşım 
de facto gover nment  de facto / fiili hükûmet 
DEFAULT  bor cun ödenmemesi; temer r üt; kusur, ihmal; 
dur uşmaya zamanında çıkmama 
consumer  by default  temerrüde düşen satıcı, temerrüde düşen hizmet 
sağlayıcı 
consumer  in default  temerrüde düşen tüketici 
defaulting par ty  gıyap usulüne tabi taraf 
defaulting witness  duruşmaya gelmeyen tanık 
inter est of default  temerrüt faizi 
par ty in default  gıyap usulüne tabi taraf 
DEFECTIVE  ayıplı, hatalı, kusurlu 
defective goods  ayıplı mal 
defective pr oduct  ayıplı ürün 
DEFENCE  savunma 
anti­missile defence  anti­füze savunması 
civil defence  sivil savunma 
collective defence  toplu savunma 
Common Defence Policy (CDP)  Ortak Savunma Politikası (OSP) 
Common Security and Defence Policy  Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP)
92 
(CSDP) 
defence budget  savunma bütçesi 
Defence Capability Initiative (DCI)  Savunma Yetenekleri Girişimi (DCI) 
defence identity  savunma kimliği 
defence measure  savunma önlemi / tedbiri 
defend  savunmak / müdafa etmek 
defending party  davalı taraf 
Eur opean Co­oper ation for  the Long  Avrupa Uzun Vadeli  Savunma  İş Birliği 
Ter m in Defence (EUCLID)  (Programı) (EUCLID) 
Eur opean Defence Agency (EDA)  Avrupa Savunma Ajansı (EDA) 
Eur opean Defence Community (EDC)  Avrupa Savunma Topluluğu (AST) 
Eur opean Secur ity and Defence  Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği (AGSK) 
Identity (ESDI) 
Eur opean Secur ity and Defence Policy  Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) 
(ESDP) 
legitimate self defence  meşru müdafa / savunma 
DEFER (v.)  er telemek, geciktir mek 
defer  a decision  kararı ertelemek 
defer r ed payment  taksitlendirilmiş ödeme, ertelenmiş ödeme 
DEFICIT  açık, eksik 
budgetar y deficit  bütçe açığı 
democr atic deficit  demokrasi açığı, demokrasi eksikliği 
excessive deficit pr ocedur e (EDP)  aşırı açık prosedürü (EDP) 
legitimacy deficit  meşruiyet  açığı, meşruiyet eksikliği 
oper ational budget deficit  işlemsel bütçe açığı 
social secur ity deficit  sosyal güvenlik açığı 
tr ade balance deficit  dış ticaret açığı 
DEFINED  tanımlanmış, belirlenmiş 
defined benefit plan  belirlenmiş fayda planı 
defined contr ibution plan  belirlenmiş katkı planı 
DEFLATION  deflasyon 
DEFORESTATION  or mansızlaştır ma 
DEGREE  der ece; kademe; ölçü 
degr ee of liber alisation  serbestleşme derecesi 
DELAY  gecikme 
without delay  gecikmeksizin, vakit kaybetmeden 
without undue delay  münasip süreyi geçmeksizin; münasip süreyi 
aşmaksızın 
vexatious delay  taciz edici / zor duruma düşüren geciktirme 
DELEGATION  delegasyon 
delegate  i. temsilci / mümessil, delege; f. yetkilendirmek, 
temsil yetkisi vermek 
delegation of author ity  yetki verme, yetkilendirme 
delegation of power  yetki devretme, yetki verme 
For eign Delegations of the Eur opean  Avrupa Topluluğu Dış Delegasyonları

93 
Community 
Inter ­parliamentar y Delegations of the  Avrupa Parlamentosunun Parlamentolar Arası 
Eur opean Parliament  Delegasyonları 
DELIMIT (v.)  sınırları belir lemek; sınırlamak 
delimitation of competences  yetkilerin sınırlandırılması 
delimited  sınırlandırılmış 
DELIVERY  teslim 
ar ms deliver y  silah teslimatı 
cash on deliver y  mal mukabili ödeme, teslimde ödeme 
deliver  teslim etmek; vermek 
deliver  an opinion  görüş bildirmek 
deliver  a speech  konuşma yapmak 
deliver ed price  teslim fiyatı 
deliver y or der  sipariş 
deliver y ship / letter of carr iage  irsaliye 
ter ms of deliver y  teslim koşulları 
wholesale mar ket deliveries  toptancı piyasa teslimatı 
DEMAND  talep 
demand for  labour  iş gücü talebi 
decline in demand  talebin azalması 
der ived demand  türev talep 
economically justifiable demand  ekonomik olarak haklı talep 
notional demand  kavramsal talep 
total domestic demand  toplam yurt içi talep 
DEMARCHE  diplomatik gir işim 
DEMILITARISATION  asker den arındır ma, asker sizleştir me, sivil 
yönetim altına alma 
demilitarised zone  askerden arındırılmış bölge 
DEMOCRACY  demokr asi 
Alliance of Independent Democr ats in  Avrupa Bağımsız Demokratlar İttifakı (AIDE) 
Eur ope (AIDE) 
Alliance of Liberals and Democr ats for  Avrupa Liberal ve Demokratlar İttifakı Grubu 
Eur ope (ALDE)  (ALDE) 
democr atic  demokratik 
democr atic deficit  demokrasi açığı, demokrasi eksikliği 
democr atic legitimacy  demokratik meşruiyet 
democr atic plur alism  demokratik çoğulculuk 
democr atisation  demokratikleş(tir)me 
dir ect democr acy  doğrudan demokrasi 
Eur ope of Democr acies and Diver sities  Demokrasiler ve Çeşitlilikler Avrupası (Grubu) 
(EDD)  (EDD) 
Eur opean Democr atic Alliance (RDE)  Avrupa Demokratik Birliği (RDE) 
Eur opean Democr atic Gr oup  Avrupa Demokrat Grubu 
Eur opean Democr atic Party (EDP)  Avrupa Demokrat Partisi (EDP) 
Eur opean Democr atic Union (EDU)  Avrupa Demokratik Birliği (EDU) 
Eur opean Initiative for  Democr acy and  Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Girişimi

94 
Human Rights (EIDHR)  (EIDHR) 
Eur opean Liber al, Democr at and  Avrupa Liberal Demokrat ve Reform Partisi 
Refor m Par ty (ELDR)  (ELDR) 
Independence / Democr acy Gr oup  Bağımsızlık / Demokrasi Grubu (IND / DEM) 
(IND / DEM) 
Office for Democr atic Institutions and  Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi 
Human Rights (ODIHR)  ODIHR) 
par ticipator y democr acy  katılımcı demokrasi 
DEMOGRAPHY  demogr afi, nüfus bilimi 
demogr aphic  nüfusla ilgili, demografik 
demogr aphic aging  nüfusun yaşlanması 
demogr aphic r epresentativeness  demografik temsil edilebilirlik 
DEMONSTRATION  gösteri 
DENOMINATOR  payda 
DENOMINATION  mezhep; ad / isim, ünvan 
DEPARTURE  ayr ılış 
DEPENDANT  bağımlı 
dependant per son  bir kimsenin bakmakla yükümlü olduğu şahıs 
dependant ter ritor y  bağımlı toprak 
legal dependant  kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişi 
wor ker s and dependants  işçiler ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler 
DEPOSIT  mevduat, bankaya yatır ılan par a 
certificate of deposits  mevduat sertifikası 
deposit bank  mevduat bankası 
deposit guar antee schemes  mevduat garantisi sistemi 
for eign cur rency deposit  döviz mevduat hesabı 
impor t deposit  ithal teminatı 
official deposit  resmî mevduat 
pr ivate deposit bank  özel mevduat bankası 
DEPOSITION  gör evden alma / azil; yeminli ifade; birikinti / 
tor tu 
deposition measurement  birikinti / tortu ölçümleri 
deposition rate  birikinti / tortu oranı 
DEPOSITORY  emanetçi, tevdi makamı 
depositor y receipt  depo edilen menkul kıymet sertifikası 
DEREGULATION  der egülasyon, ser bestleştir me, liber alize etme 
DERIVED  tür etilmiş, tür ev 
der ived law  ikincil hukuk, türev hukuk 
der ived demand  türev talep 
DEROGATION  sapma, der ogasyon 
save for the exceptions or der ogations  öngörülen istisnalar ya da derogasyonlar saklı 
pr ovided for  kalmak kaydıyla 
tempor ar y der ogation  geçici sapma
95 
concession: taviz, imtiyaz 
der ogation: sapma,derogasyon 
exemption: muafiyet (vergide) 
fr ee: muaf; ücretsiz 
r elief: muafiyet (vergide) 
immunity: dokunulmazlık; bağışıklık 

DESIGN  i. tasar ım;  f. tasarlamak, planlamak 


design office  tasarım ofisi 
design policy  tasarım politikası 
design r ights  tasarım hakları 
pr otect designs by registr ation  tasarımların tescil yoluyla korunması 
DESIRING TO…  …ar zusuyla, isteğiyle 
DESIROUS OF… (in recommendations)  …ar zusuyla (tavsiye kar arlarında) 
DESTINATION  istikamet / yön 
countr y of fir st destination  ilk varış ülkesi 
countr y of destination principle  varış ülkesi prensibi 
DESULPHURISATION  kükür t gider me 
DETENTION  alıkoyma; hapsetme; nezar et 
ar bitr ar y detention  keyfi göz altına alma 
detention r oom  nezarethane 
detention house  tutuk evi, tevkif evi 

ar r est: tutuklama; haciz 
attachment: geçici / ihtiyati haciz 
custody: nezaret; koruma 
detention: alıkoyma; hapsetme; nezaret 
pr obation: şartlı tahliye

DETERMINATION  tespit, tayin; hüküm, kar ar 


deter mine  belirlemek, tespit etmek, saptamak 
deter mine by negotiations  müzakereler yolu ile saptamak 
deter minant factor s  belirleyici faktörler 
deter mining  belirleyici 
deter mining r ole  belirleyici rol 
self deter mination  kendi kaderini tayin etme 
DEVELOPMENT  kalkınma, gelişme 
Agr icultur al Development Pr ogramme  Tarımsal Kalkınma Programı (ADP) 
(ADP) 
aid for  agricultur al development  tarımsal kalkınma yardımı 

96 
Community Assistance for  (Batı Balkanlarda) Yeniden Yapılanma, 
Reconstr uction, Development and  Kalkınma ve İstikrara Yönelik Topluluk Yardımı 
Stabilisation (CARDS)  (CARDS) 
Community Resear ch and  Topluluk Araştırma ve Geliştirme Bilgi Hizmeti 
Development Infor mation Ser vice  (CORDIS) 
(CORDIS) 
development activities  kalkınma faaliyetleri / etkinlikleri 
development aid  kalkınma yardımı 
Development Aid Committee (DAC)  Kalkınma Yardım Komitesi (DAC) 
Development Assistance Committee  Kalkınma Yardım Komitesi (DAC) 
(DAC) 
development bank  kalkınma bankası 
development centre  kalkınma merkezi 
Development Cooper ation Instr ument  Kalkınma İşbirliği Aracı (DCI) 
(DCI) 
development plan  kalkınma planı 
development planning  kalkınma planlaması 
development policy  kalkınma politikası 
Dir ector ate­General for Agricultur e  Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü 
and Rur al Development 
Dir ector ate­General for Development  Kalkınma Genel Müdürlüğü 
economic development  ekonomik kalkınma 
Eur opean Bank of Reconstr uction and  Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB) 
Development (EBRD) 
Eur opean Development Fund (EDF)  Avrupa Kalkınma Fonu (AKF) 
Eur opean Development Pole (EDP)  Avrupa Kalkınma Kutbu (EDP) 
Eur opean Foundation for  Management  Avrupa Yönetim Geliştirme Vakfı (EFMD) 
Development (EFMD) 
Eur opean Regional Development Fund  Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ABKF) 
(ERDF / FEDER) 
Eur opean Resear ch and Development  Avrupa Araştırma ve Geliştirme Komitesi 
Committee (ERDC)  (ERDC) 
har monious development  dengeli kalkınma; uyumlu gelişim 
industrial development  sınai / endüstriyel kalkınma 
Instr ument for  Pr e­Accession  Kırsal Kalkınma için Katılım Öncesi Yardım 
Assistance for  Rur al Development  Aracı (IPARD) 
(IPARD) 
integr ated development  entegre / bütünleşik kalkınma 
integr ated development pr ogr amme  entegre / bütünleşik kalkınma programı (IDP) 
(IDP) 
Inter national Bank of Reconstr uction  Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (UİKB) 
and Development (IBRD) 
Inter national Development Agency  Uluslararası Kalkınma Ajansı (IDA) 
(IDA) 
inter regional differ ences in ter ms of  bölgelerarası gelişmişlik farkları 
development 
Least Developed Countr ies (LDC)  En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) 
Less Developed Countries (LDC)  Az Gelişmiş Ülkeler (AGÜ) 
multilater al development bank  çok taraflı kalkınma bankası 
national development plan (NDP)  ulusal kalkınma planı (UKP)
97 
obstacle to development  kalkınmanın önündeki engel 
Or ganisation for  Economic  Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı 
Cooper ation and Development (OECD)  (OECD) 
Over seas Development Assistance  Denizaşırı Kalkınma Yardımı (ODA) 
(ODA) 
pr ior ity r egion for  development  kalkınmada öncelikli yöre 
public aid for  development  kalkınma için kamu yardımı 
r esear ch and development (R&D)  araştırma ve geliştirme (Ar­Ge) 
Resear ch and Development in  Avrupa İleri Haberleşme Teknolojilerinde 
Advanced Communications  Araştırma ve Geliştirme  (RACE) 
Technologies for  Eur ope (RACE) 
r esear ch and development policy  araştırma ve geliştirme politikası 
Resear ch and Technological  Araştırma ve Teknolojik Gelişim (RTD) 
Development (RTD) 
r esear ch and technological  araştırma ve teknoloji geliştirme çerçeve 
development framewor k pr ogr amme  programı 
r ur al development  kırsal kalkınma 
Science and Technology for  Regional  Avrupa’da Bölgesel Yenileşme ve Gelişme için 
Innovation and Development in Eur ope  Bilim ve Teknoloji (STRIDE) 
(STRIDE) 
Souther n African Development  Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) 
Community (SADC) 
Southeast Eur ope Enter prise  Güneydoğu Avrupa İşletmeleri Geliştirme [Ofisi] 
Development (SEED)  (SEED) 
Special Accession Pr ogr amme for  Tarımsal ve Kırsal Kalkınmaya Yönelik Özel 
Agr iculture and Rur al Development  Katılım Programı (SAPARD) 
(SAPARD) 
Special Telecommunication Action for  Bölgesel Gelişme için Özel Telekomünikasyon 
Regional Development (STAR)  [Programı] (STAR) 
sustainable development  sürdürülebilir kalkınma 
under developed  az gelişmiş 
under developed ar ea  az gelişmiş bölge 
under development  az gelişmişlik 
United Nations Confer ence on Tr ade  Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma 
and Development (UNCTAD)  Konferansı (UNCTAD) 
United Nations Development Pr ogr am  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) 
(UNDP) 
DEVICE  cihaz / aygıt; alet / ger eç 
medical device  tıbbi cihaz 
DIAGNOSIS  teşhis 
DICHOTOMY  fikir ayr ılığı, ikilik 
DİFFERENCE  far k, far klılık 
elevation difference  yükselti farkı 
pr ice differ ence  fiyat farklılığı 
DIFFERENTIAL  far klılık 
pr ice differ ential  fiyat farklılığı 
differential treatment  farklı muamele
98 
wage differ entials  ücret farklılığı 
DIFFERENTIATED  far klılaştırılmış 
DIFFICULTY  güçlük 
encounter  difficulties  güçlüklerle karşılaşmak 
DIPLOMA  diploma 
diploma equivalence  diploma denkliği 
DIPLOMACY  diplomasi 
cable diplomacy  telefon diplomasisi 
citizen diplomacy  yurttaş / vatandaş diplomasisi 
conflict­resolution diplomacy  uyuşmazlık çözücü diplomasi 
constr uctive diplomacy  yapıcı diplomasi 
cr isis diplomacy  kriz diplomasisi 
cultur al diplomacy  kültürel diplomasi 
declar ator y diplomacy  bildirimci / deklare diplomasi 
defensive diplomacy  savunmacı diplomasi, edilgen diplomasi 
designer  diplomacy  göz boyama diplomasisi 
dir ect diplomacy  doğrudan diplomasi 
eur ocentr ic diplomacy  Avrupa merkezci diplomasi 
mediation diplomacy  arabuluculuk diplomasisi 
multilater al diplomacy  çok yanlı / çok taraflı diplomasi 
negative diplomacy  negatif / olumsuz diplomasi 
par a­diplomacy  tali diplomasi 
par liamentar y diplomacy  parlamenter diplomasi 
pr oxy diplomacy  temsilî diplomasi; vekalet diplomasisi 
shuttle diplomacy  mekik diplomasisi 
DIRECT  doğr udan 
dir ect action  doğrudan dava, doğrudan eylem 
dir ect applicability  doğrudan uygulanabilirlik 
dir ect democr acy  doğrudan demokrasi 
dir ect diplomacy  doğrudan diplomasi 
dir ect effect  doğrudan etki 
dir ect election  doğrudan seçim 
dir ect income suppor t  doğrudan gelir desteği 
dir ect inter vention  doğrudan müdahale 
dir ect negotiation  doğrudan müzakere 
dir ect representation  doğrudan temsil 
dir ect suppor t  doğrudan destek 
dir ect talk  doğrudan görüşme 
dir ect tax  dolaysız / vasıtasız vergi 
dir ect univer sal suffr age  doğrudan (tek dereceli) genel oy 
for eign direct investment (FDI)  doğrudan yabancı yatırım (FDI) 
DIRECTIVE  dir ektif / yönerge 
by means of dir ectives  direktifler vasıtasıyla / aracılığıyla; yönergeler 
vasıtasıyla / aracılığıyla 
Commission dir ective  Komisyon direktifi / yönergesi 
Council dir ective  Konsey direktifi

99 
new appr oach dir ective  yeni yaklaşım direktifi 
old appr oach directive  klasik yaklaşım direktifi 
Television Without Fr ontiers (TWF)  Sınır Tanımayan Televizyon (TWF)  Direktifi 
Dir ective 
the pur pose of this dir ective…  bu direktifin / yönergenin amacı… 
DIRECTORATE  müdür lük 
Dir ector ate­General (DG)  Genel Müdürlük (GM) 
Dir ector ate­General for Agricultur e  Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü 
and Rur al Development 
Dir ector ate­General for the Budget  Bütçe Genel Müdürlüğü 
Dir ector ate­General for  İletişim Genel Müdürlüğü 
Communication 
Dir ector ate­General for Competition  Rekabet Genel Müdürlüğü 
Dir ector ate­General for Development  Kalkınma Genel Müdürlüğü 
Dir ector ate­General for Economic and  Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğü 
Financial Affair s 
Dir ector ate­General for Education and  Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü 
Cultur e 
Dir ector ate­General for Employment,  İstihdam, Sosyal İşler ve Eşit Fırsatlar Genel 
Social Affair s and Equal Oppor tunities  Müdürlüğü 
Dir ector ate­General for Energy and  Enerji ve Taşımacılık Genel Müdürlüğü 
Tr anspor t 
Dir ector ate­General for Enlar gement  Genişleme Genel Müdürlüğü 
Dir ector ate­General for Enter prise and  İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü 
Industr y 
Dir ector ate­General for the  Çevre Genel Müdürlüğü 
Envir onment 
Dir ector ate­General for Exter nal  Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 
Relations 
Dir ector ate­General for Fisher ies and  Balıkçılık ve Denizcilik Genel Müdürlüğü 
Maritime Affair s 
Dir ector ate­General for Health and  Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü 
Consumer  Pr otection 
Dir ector ate­General for Humanitarian  İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (ECHO) 
Aid (ECHO) 
Dir ector ate­General for Infor matics  Bilişim Genel Müdürlüğü 
Dir ector ate­General for the  Bilgi Toplumu ve Medya Genel Müdürlüğü 
Infor mation Society and Media 
Dir ector ate­General for the Inter nal  İç Pazar ve Hizmetler Genel Müdürlüğü 
Mar ket and Ser vices (DG MARKT) 
Dir ector ate­General for Interpr etation  [Sözlü] Tercüme Genel Müdürlüğü 
Dir ector ate­General for J ustice,  Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Genel Müdürlüğü 
Freedom and Secur ity 
Dir ector ate­General for Personnel and  Personel ve Yönetim Genel Müdürlüğü 
Administration 
Dir ector ate­General for Regional  Bölgesel Politikalar Genel Müdürlüğü 
Policy 
Dir ector ate­General for Research  Araştırma Genel Müdürlüğü 
Dir ector ate­General for Taxation and  Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel

100 
Customs Union  Müdürlüğü 
Dir ector ate­General for Tr ade  Ticaret Genel Müdürlüğü 
Dir ector ate­General for Tr anslation  [Yazılı] Tercüme Genel Müdürlüğü (DGT) 
(DGT) 
Pr oject Dir ector ate of Integr ated  Entegre Sınır Yönetimi Proje Uygulama 
Bor der Management (PDIBM)  Müdürlüğü (PDIBM) 
DIRECTORY  kılavuz, r ehber 
Eur opean Community Commission  Avrupa Topluluğu Komisyonu Rehberi 
Dir ector y 
Eur opean Community Council  Avrupa Topluluğu Konseyi Rehberi 
Dir ector y 
DIRIGISME  güdümlü ekonomi 
DISADVANTAGE  dezavantaj, zar ar 
cause a disadvantage  bir zarara sebep olmak, olumsuz duruma sokmak, 
sorunlara neden olmak 
disadvantaged r egion  mahrumiyet bölgesi 
DISARMAMENT  silahsızlanma 
disar mament commission  silahsızlanma komisyonu 
Eur opean Disar mament Confer ence  Avrupa Silahsızlanma Konferansı 
DISASSEMBLY  demontaj 
DISASTER  afet, felaket 
disaster affected countr y  felaketin etkilediği ülke 
disaster pr one countr y  felakete maruz kalabilecek ülke 
natural disaster  doğal afet 
DISBURSEMENT  ödeme, har cama, tediye 
chief of disbur sement  ita amiri 
DISCHARGE  ibr a, aklama, salıver me; tahliye; işten 
çıkar tma; deşar j 
deep sea dischar ge system  derin deniz deşarj sistemi 
giving a dischar ge for  the  bütçe uygulamasının aklanması 
implementation of the budget 
discharging declar ation  gümrük beyanının kapatılması 
por t of dischar ge  boşaltma limanı 
sea dischar ge  deniz deşarjı 
DISCLOSURE  ifşaat, açıklama 
disclosure of infor mation  bilgilerin ifşa edilmesi 
disclosure r equirement  açıklama yükümlülüğü; kamuyu aydınlatma 
yükümlülüğü 
duty of disclosure  açıklama yükümlülüğü 
DISCOUNT  iskonto, indirim 
discounted  iskonto edilmiş 
DISCRETION  takdir yetkisi; ayırt etme gücü 
administr ative discretion  idarenin takdir yetkisi
101 
discr etion of judge  hakimin takdir yetkisi 
power  of discr etion  takdir yetkisi, takdir hakkı 
tempor ar y loss of discretion  geçici temyiz gücü kaybı / geçici ayırt etme gücü 
kaybı 
DISCRETIONARY  takdir e bağlı 
discr etionar y author ity  takdir yetkisi; takdir makamı 
DISCRIMINATION  ayr ımcılık 
Convention on the Elimination of All  Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan 
For ms of Discr imination Against  Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) 
Women (CEDAW) 
Convention on the Elimination of All  Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan 
For ms of Racial Discrimination  Kaldırılması Sözleşmesi (CERD) 
(CERD) 
fight against discr imination  ayrımcılıkla mücadele 
gender  discrimination  cinsiyet ayrımcılığı 
non­discrimination pr inciple  ayrımcılık yapmama ilkesi 
political discrimination  siyasal ayrımcılık 
DISCRIMINATORY  ayr ımcı 
discr iminator y pr ovision  ayrımcı hüküm 
on a non­discr iminator y basis  ayrımcı olmayan temelde, ayrım yapılmaksızın 
DISENFRANCHISEMENT  seçim (oy) hakkı ver ilmemesi 
DISEQUILIBRIUM (PL. DISEQUILIBRIA)  dengesizlik 
DISINTERESTED  tar afsız, ilgisiz 
DISPARITY  far klılık; uyumsuzluk; eşitsizlik 
r egional disparity  bölgesel farklılık; bölgesel eşitsizlik 
DISPENSE (v.)  dağıtmak, ver mek, vazgeçmek 
DISPOSAL  tasar r uf etme; elden çıkar ma, ber tar af etme; 
imha 
at the disposal of…  …’in tasarrufunda; emrinde 
disposal of pr oducts  ürünlerin bertaraf edilmesi 
dispose  tasarruf etmek; imha etmek; elden çıkarmak 
dispose of pr oper ty  mal üzerinde tasarrufta bulunmak 
goods to be disposed  tasfiye edilecek mal / eşya 
r ecycling and disposing of wastes  atıkların geri dönüşümü ve bertaraf edilmesi / 
giderimi 
safe disposal of nonr ecover able waste  geri kazanımsız atıkların güvenli biçimde bertaraf 
edilmesi 
nuclear waste disposal  nükleer madde atıklarının bertaraf edilmesi / 
giderimi 
DISPOSITION  tertip, düzen; tasar r uf 
testamentar y disposition  ölüme bağlı tasarruf 
DISPUTE  i. tar tışma, münakaşa, uyuşmazlık, ihtilaf; f. 
bir konu hakkında) tartışmak, uyuşmamak 
Aegean dispute  Ege sorunu
102 
disputed terr itor y  tartışmalı bölge, tartışmalı toprak, uyuşmazlık 
konusu topraklar 
inter pretation in dispute  tartışmalı yorum 
legal dispute  hukuki uyuşmazlık 
have jur isdiction in disputes  uyuşmazlıklara bakma yetkisine sahip olmak 
par ties in a dispute / conflict  uyuşmazlığa taraf olanlar 
par ties of a dispute / conflict  uyuşmazlığın tarafları 
r efer disputes to ar bitr ation  ihtilafları hakeme havale etme; tahkime başvurma 
submit a dispute to the Cour t of J ustice  bir uyuşmazlığı Adalet Divanına götürmek 
settlement of disputes  uyuşmazlıkların / anlaşmazlıkların çözümü 
DISREGARD (v.)  gözar dı etmek 
DISSOLUTION  infisah 
dissolve  infisah etmek; lağvetmek (bir kurum, kuruluş, 
meclisi) 
DISTANCE  mesafe, uzaklık 
distance contr act  mesafeli sözleşme 
distance selling  mesafeli satış 
distance selling contr act  mesafeli satış sözleşmesi 
distant  uzak, mesafeli 
distant lear ning  uzaktan öğretim 
distant sale  mesafeli (uzaktan) satış 
DISTINCT  far klı 
DISTINGUISH (v.)  ayır t etmek 
DISTORTION  bozulma; tahrif 
distor tion of competition  rekabetin bozulması 
mar ket distor tions  piyasa şartlarının bozulması 
DISTRAINT  güvence olar ak el koyma; alıkoyma 
war r ant of distr aint  haciz kararı; malı rehin olarak kullanma hakkı 
veren karar; el koyma kararı; rehnetme 
DISTRIBUTION  dağıtım, tevzi, bölüştür me, dağılım 
Advanced Distributed Learning (ADL)  İleri Düzey Yayınlanmış Eğitim (ADL) 
distribute  dağıtmak, bölüştürmek, paylaştırmak 
distribution of votes  oyların dağılımı 
distributor  dağıtıcı 
Eur opean Film Distr ibution Office  Avrupa Film Dağıtım Ofisi (EFDO) 
(EFDO) 
exclusive distribution agr eement  tek elden dağıtım anlaşması, münhasır dağıtım 
anlaşması 
local distr ibution company  yerel dağıtım şirketi 
pr omotion of the distribution  dağıtımın teşviki 
DIVERSIFICATION  far klılaşma, çeşitlilik, far klılık 
diver sification of resour ces  kaynakların çeşitlendirilmesi 
DIVIDEND  temettü / dağıtılan kar  payı

103 
DIVISION  bölüm, birim 
division of responsibility  sorumluluk paylaşımı 
sub­division  alt bölüm 
DIVORCE WRIT  boşanma ilamı 
DNA  DNA, dezoksir ibonükleik asit 
DNA maker  DNA belirteci, DNA işaretleyici 
DNA analysis  DNA analizi / çözümlemesi 
DOCTRINE  doktr in, öğreti; temel öğr eti 
doctr ine of consent  rıza / mutabakat doktrini 
doctr ine of consensus  oydaşma / konsensüs doktrini 
DOCUMENT  belge 
accompanying document  ekli belge 
attached document  ekli belge 
authenticate the documents  belgelerin doğruluğunu onaylamak 
backgr ound document  destek belgesi 
bidding document  ihale dosyası 
centr e for  infor mation and  bilgi ve belge merkezi (BBM) 
documentation  (CID) 
commitment document  taahhüt evrakı 
Common Tr ansit and Single  Ortak Transit ve Tek İdari Belge 
Administrative Document 
discharged document  ibra edilmiş belge 
documents in suppor t  destekleyici belgeler 
duly authenticated document  resmî senet 
Eur opean Bur eau of Libr ar y,  Kütüphane, Enformasyon ve Dokümantasyon 
Infor mation and Documentation  Dernekleri Avrupa Bürosu (EBLIDA) 
Associations (EBLIDA) 
Eur opean documentation centr e (EDC)  Avrupa dokümantasyon merkezi (ADM) 
Eur opean Documentation and  Eğitim için Dokümantasyon ve Enformasyon 
Infor mation System for Education  Avrupa Sistemi (EUDISED) 
(EUDISED) 
extra­judicial document  adli olmayan belge 
fr audulent document  sahte belge; hileli belge 
guide document  rehber doküman / belge 
judicial document  adli belge 
justificative document  kanıtlayıcı belge 
legalisation of documents  belgelerin tasdik edilmesi; belgelerin resmiyet 
kazanması 
limitation of documents  evrak sınırlaması 
negative document  negatif belge 
official document  resmî evrak 
r egistr ation document  tescil / kayıt belgesi 
shipping document  sevk vesaiki 
Single Administr ative Document (SAD)  Tek İdari Belge (TİB) 
suppor ting document  destek dokümanı 
ver ifying the existence and authenticity  belgelerin varlığının ve gerçekliğinin 
of documents  kanıtlanması, teyidi
104 
DOCUMENTARY  belgesel 
DOMESTIC  iç; evsel; yerli, yer el, yur t içi 
domestic animal  yerli / evcil hayvan 
domestic assets  iç varlıklar 
domestic consumer  yerli tüketici 
domestic heating fuel  konut ısıtma yakıtı 
domestic inflation estimations  iç / yurt içi enflasyon tahminleri 
domestic inter national sales  uluslararası satış yapan ulusal şirket (DISC) 
cor por ation (DISC) 
domestic jurisdiction  yerel yetki; ulusal yetki 
domestic law  yerel hukuk 
domestic political issues  iç politik sorunlar 
domestic policy  iç politika; yerel politika 
domestic resour ce  yerli kaynak 
domestic subsidy policy  iç destek politikası, teşvik / sübvansiyon 
politikası 
domestic violence  aile içi şiddet 
domestic waste  evsel atık 
Gr oss Domestic Pr oduct (GDP)  Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) 
labelling of domestic appliances  ev aletlerinin etiketlendirilmesi 
total domestic demand  toplam yurt içi talep 
DOMICILE  ikametgâh; yerleşim yer i 
attr ibuted domicile  yasalarca belirlenen / kanuni ikametgâh 
domicile by operation of law  kanuni ikametgah 
immunity of domicile  konut dokunulmazlığı 
DOMICILIATE (v.)  ikametgah tesis etmek 
DOMINIUM EMINENS  kamulaştır ma hakkı 
DOUBLE  çift; yinelemeli 
double jeopar dy  aynı suçtan dolayı iki defa mahkeme huzuruna 
çıkarılma 
double major ity  çifte çoğunluk 
double taxation  çifte  / mükerrer vergilendirme 
DOWNTURN  kötüye gidiş (ekonomik faaliyetler de) 
DRAFT  taslak 
dr aft contr act  sözleşme taslağı 
dr aft decision  taslak karar 
dr afting committee  hazırlık komitesi, taslak komitesi 
dr aft opinion  görüş taslağı (resmî görüş) 
dr aft r esolution  ilke kararı taslağı 
final dr aft  nihai taslak 

dr aft: taslak 
pr oposal: tasarı

105 
DRAWBACK  geri çekilme; geri ödeme (ihr acatta) 
dr awback of duty  vergi iadesi (ihracatta) 
dr awback system  geri ödeme sistemi (ihracatta) 
DRUG  uyuştur ucu; ilaç 
dr ug trafficking  uyuşturucu madde kaçakçılığı; yasa dışı ilaç 
ticareti 
Eur opean Infor mation Networ k on  Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı 
Dr ugs and Dr ug Addiction (REITOX)  Enformasyon Ağı (REITOX) 
Eur opean Monitoring Centr e for  Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını 
Dr ugs and Dr ug Addiction (EMCDDA)  İzleme Merkezi (EMCDDA) 
fight against dr ugs  uyuşturucu ile mücadele 
illicit use of dr ugs  yasa dışı uyuşturucu madde kullanımı 
illegal tr afficking of dr ugs  yasa dışı uyuşturucu madde ticareti 
United Nations Inter national Drug  Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu 
Contr ol Pr ogr amme  (UNDCP)  Kontrol Programı (UNDCP) 
DUE  muaccel, vadesi gelmiş; uygun, ger eken 
due compensation  uygun / münasip tazminat 
due day  vade sonu 
duty due  tahakkuk eden vergi 
fall due  vadesi gelmek 
take due note of  kayda alarak; gereğince dikkate alarak 
undue  gereksiz 
without undue delay  münasip süreyi geçmeksizin; münasip süreyi 
aşmaksızın 
DUMP (v.)  boşaltmak, atmak; damping yapmak 
dumped expor t  dampingli ihracat 
dumped impor t  dampingli ithalat 
DUMPING  damping 
dumping of waste at sea  atıkların denize dökülmesi 
social dumping  sosyal damping 
DUPLICATION  yineleme, düplikasyon 
duplicate  i. kopya, suret, eş;  f. kopyasını çıkartmak; 
yinelemek, tekrar yapmak 
DUTY  ver gi, resim; vazife, gör ev, nöbet 
abolish customs duties  gümrük vergilerini kaldırmak 
ad valorem duty  ad valorem vergi 
capacity to have r ights and duties  haklardan yarlanma ehliyeti 
counter vailing duty  fark giderici vergi / telafi edici vergi 
counter vailing impor t duty  ithalatta telafi edici vergi, ithalatta fark giderici 
vergi 
customs and agr icultur al duty  gümrük ve tarım resimleri 
customs duty  gümrük vergisi 
customs duty of a fiscal nature  mali nitelikli gümrük vergisi 
customs duty exemption  gümrük vergisi muafiyeti 
death duty  veraset vergisi (veraset ve intikal vergisi)
106 
dr awback of duty  vergi iadesi (ihracatta) 
duty of a fiscal natur e  mali nitelikli vergi 
duty due  tahakkuk eden vergi 
duty fr ee  vergiden muaf 
duty loss  görev zararı 
duty of disclosure  açıklama yükümlülüğü 
duty r elief ar r angement  gümrük muafiyet düzenlemesi 
excise duty  özel tüketim vergisi; tüketim vergisi 
excise duty law  özel tüketim vergisi kanunu; tüketim vergisi 
kanunu 
expor t duty  ihracat vergisi 
impor t duty  ithalat vergisi 
r educed r ate of impor t duty  indirimli ithalat vergisi 
r eduction of customs duties  gümrük vergilerinin indirilmesi 
r elief fr om (free of) customs duties  gümrük vergilerinden muafiyet 
r emission of duty  vergi indirimi / affı 
r epayment of duties  vergi iadesi 
schedule of customs duties  gümrük vergileri çizelgesi / cetveli 
specific duty  maktu vergi 
special duty  özel vergi 
stamp duty  damga resmi 
succession duty  veraset ve intikal vergisi 
successive r eduction of customs duties  gümrük vergilerinin peşpeşe indirimi 
suspend customs duties  gümrük vergilerini askıya almak 
zer o r ate of duty  sıfır vergi oranı 
zer o r ate of impor t duty  sıfır oranlı ithalat vergisi

107 
108

EARLY  er ken 
early election  erken seçim 
early war ning  erken uyarı 
early war ning unit  erken uyarı birimi 
planning and early war ning unit  planlama ve erken uyarı birimi 
EARNING  kazanç, kâr , gelir 
aggr egate earning  toplam kazanç, toplam gelir 
individual ear ning  bireysel kazanç 
pr ice­ear nings r atio  fiyat ­ kazanç oranı 
ECO­MANAGEMENT AND AUDIT  çevr e yönetimi ve denetleme planı (EMAS) 
SCHEME (EMAS) 
ECONOMIC  ekonomik / iktisadi 
autonomous economic entity  özerk ekonomik birim 
Blacksea Economic Cooper ation  Karadeniz Ekonomik İş Birliği (KEİ) 
(BSEC) 
concer ted economic action  uyumlu ekonomik eylem 
Council for  Mutual Economic  Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi (CMEA) 
Assistance (CMEA) 
Dir ector ate­General for Economic and  Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğü 
Financial Affair s 
economic agr eement  ekonomik anlaşma 
economic aid  ekonomik yardım 
Economic and Financial Affairs  Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi 
Council (ECOFIN)  (ECOFIN) 
Economic and Monetar y Union (EMU)  Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB) 
economic and social cohesion (ESC)  ekonomik ve sosyal uyum (ECS) 
Economic and Social Committee  Ekonomik ve Sosyal Komite (ESK) 
(ECOSOC / ESC) 
economically justifiable demand  ekonomik olarak haklı talep 
Economic Commission for  Eur ope  Avrupa Ekonomik Komisyonu (AEK) 
(ECE) 
Economic Community of West African  Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu 
States (ECOWAS)  (ECOWAS) 
economic conver gence  ekonomik yakınsama 
economic conver sion  ekonomik dönüşüm 
economic cooper ation  ekonomik iş birliği 
Economic Cooper ation Or ganisation  Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (EİT) 
(ECO) 
economic development  ekonomik kalkınma 
economic equilibr ium  ekonomik denge 
economic gr owth  ekonomik büyüme 
economic integr ation  ekonomik entegrasyon / bütünleşme

109 
economic liber alism  ekonomik liberalizm 
economic oper ator  iktisadi işlemci 
economic planning  ekonomik planlama 
economic policy  ekonomi politikası 
economic prior ity  ekonomik öncelik 
economic pr ospects  ekonomik beklentiler 
economic r ecession  ekonomik daralma 
economic r ecover y  ekonomik düzelme 
economic stabilisation  ekonomik istikrar 
economic stagnation  ekonomik durgunluk 
economic study committee  ekonomik inceleme komitesi 
Eur opean Economic Ar ea (EEA)  Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) 
Eur opean Economic and Social  Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC) 
Committee (EESC) 
Eur opean Economic Community  Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 
(EEC) 
Eur opean Economic Interest Gr ouping  Avrupa Ekonomik Çıkar Gruplaşması (AEÇG) 
(EEIG) 
Eur opean System of Integr ated  Avrupa Bütünleştirilmiş Ekonomik Hesaplar 
Economic Accounts  Sistemi 
exclusive economic zone  münhasır ekonomik bölge 
Inter national Covenant on Economic,  Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 
Social and Cultur al Rights (ICESCR)  Uluslararası Sözleşmesi (ICESCR) 
Or ganisation for  Economic  Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı 
Cooper ation and Development (OECD)  (OECD) 
Or ganisation for  Eur opean Economic  Avrupa Ekonomik İş Birliği Örgütü (OEEC) 
Cooper ation  (OEEC) 
ser vice of gener al economic interest  genel ekonomik yarar hizmeti 
Standing Committee for  Economic and  Ekonomik ve Ticari İş Birliği Daimî Komitesi 
Commer cial Cooper ation 
Statistical Classification of Economic  Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin 
Activities in the Eur opean Community  İstatistiki  Sınıflaması (NACE) 
(NACE) 
United Nations Economic Commission  Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik 
for  Eur ope (UN / ECE)  Komisyonu (BM / AEK) 
ECONOMY  ekonomi / iktisat 
categor ies of economic activity  ekonomik faaliyet / etkinlik kategorileri 
contr olled economy  güdümlü ekonomi 
conver gence of economies  ekonomilerin yakınlaştırılması 
functioning mar ket economy  işleyen piyasa ekonomisi 
globalisation of the economy  ekonominin küreselleşmesi / globalizasyonu 
knowledge based economy  bilgiye dayalı ekonomi 
mar ket economy  pazar / piyasa ekonomisi 
mixed economy  karma ekonomi 
national economy  ulusal / milli ekonomi 
open economy  açık ekonomi 
planned economy  planlı ekonomi 
r egional economy  bölgesel ekonomi 
EDUCATION  eğitim
110 
Centre for  Educational Resear ch and  Eğitimde Araştırma ve Yenilik Merkezi (CERI) 
Innovation (CERI) 
Community Pr ogramme in Education  Teknoloji Alanında Eğitim ve Öğretim Topluluk 
and Tr aining for  Technology  Programı (COMETT) 
(COMETT) 
Dir ector ate­General for Education and  Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü 
Cultur e 
Education, Audiovisual and Culture  Eğitim, Görsel İşitsel ve Kültür İcra Ajansı 
Executive Agency (EACEA)  (EACEA) 
Education Infor mation Networ k in the  Avrupa Topluluğu Eğitim Bilgi Ağı 
Eur opean Community (EURYDICE)  (EURYDICE) 
Education, Youth and Cultur e Council  Eğitim, Gençlik ve Kültür Konseyi (EYC) 
(EYC) 
Eur opean Association for  Inter national  Avrupa Uluslarararası Eğitim Birliği (EAIE) 
Education (EAIE) 
Eur opean Centr e for  Higher  Education  Avrupa Yüksek Öğretim Merkezi (CEPES) 
(CEPES) 
Eur opean Documentation and  Eğitim için Dokümantasyon ve Enformasyon 
Infor mation System for Education  Avrupa Sistemi (EUDISED) 
(EUDISED) 
Eur opean Networ k for  Quality  Yüksek Öğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Ağı 
Assur ance in Higher Education  (ENQA) 
(ENQA) 
United Nations Educational, Scientific,  Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
and Cultur al Or ganisation (UNESCO)  Örgütü (UNESCO) 
EFFECT  etki 
ar r angement having similar effect  benzer etkili düzenleme 
biological effect  biyolojik etki 
car cinogenic effect  kanserojen etki 
countr y where establishment is effected  yerleşim ülkesi 
dir ect effect  doğrudan etki 
immediate effect  ani etki; yakın etki 
put into effect  yürürlüğe / uygulamaya koymak 
take effect  yürürlüğe girmek, yürürlük kazanmak 
EFFECTIVENESS  etkililik 
effective  etkili / müessir 
effective r ate of retur n  vadeye kadar getiri 
EFFICIENCY  etkililik, verimlilik, 
efficient  etkili / müessir 
ener gy efficiency  enerji verimliliği 
over all efficiency  toplam verim 
ELECTION  seçim 
dir ect election  doğrudan seçim 
early election  erken seçim 
election campaign  seçim kampanyası 
election expenses  seçim harcamaları 
indir ect election  dolaylı seçim 
local election  yerel seçim
111 
national election  ulusal / milli seçim 
pr esidential election  başkanlık seçimi; cumhurbaşkanlığı seçimi 
pr imar y election  ön seçim 
r egional election  bölgesel seçim 
r ight to stand for election  seçimlerde aday olma  hakkı, seçilme hakkı 
ELECTORAL  seçimle ilgili 
elector al alliance  seçim ittifakı 
elector al policy  seçim politikası 
elector al r egister  seçmen kütüğü 
elector al quota  seçim kotası 
unifor m elector al pr ocedur e  tek tip seçim usulü 
ELECTRICITY  elektrik 
electr ical  elektrikli, elektrikle ilgili 
electr icity fr om cogener ation  eş üretim elektriği 
Union for  the Coor dination of  Elektrik İletim Koordinasyon Birliği (UCTE) 
Tr ansmission of Electricity (UCTE) 
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY  elektr omanyetik uyumluluk 
ELECTRONIC  elektr onik 
electr onic communications networ k  elektronik haberleşme şebekesi (ECN) 
(ECN) 
electr onic communications networ ks  elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetleri 
and ser vices (ECN&S)  (ECN&S) 
electr onic data bank  elektronik veri bankası 
electr onic data interchange (EDI)  elektronik veri değişimi (EVD) 
electr onic data tr ansfer system (EDTS)  elektronik veri aktarım (transfer) sistemi (EVAS) 
electr onic fund tr ansfer (EFT)  elektronik fon transferi (EFT) 
Tr ade Electr onic Data System (TEDIS)  Ticaret Elektronik Bilgi Sistemi (TEDIS) 
ELIGIBLE  ehil, uygun şar tlar a sahip 
eligible counter par ties  ehil / uygun karşı taraf 
EMBEDDED  iliştir ilmiş, içine yerleştirilmiş 
EMBEZZLEMENT  ihtilas, zimmete geçir me 
EMERGENCY  acil dur um; olağanüstü hâli 
emer gency area  acil durum alanı 
emer gency cour t  acil işler mahkemesi 
emer gency response  acil durum müdahalesi 
Regional Marine Pollution Emer gency  Akdeniz için Bölgesel Deniz Kirliliği Acil 
Response Centr e for the  Müdahale Merkezi (REMPEC) 
Mediter ranean Sea  (REMPEC) 
state of emer gency  olağanüstü hâl 
United Nations Inter national Childr en  Birleşmiş Milletler Çocuklara Acil Yardım Fonu 
Emer gency Fund (UNICEF)  (UNICEF) 
EMIGRATION  bir başka ülkeye göç 
for ced emigr ation  zoraki göç 
EMITTANCE  yayım, yayma gücü
112 
r adioactive emittance  radyoaktif yayım 
EMOLUMENT  kazanç (maaş ve ücr et olar ak) 
EMPHASIZING THAT…  önemine dikkat çekerek..., vur gulayar ak… 
EMPLOYEE  çalışan, istihdam edilen 
employee participation system  çalışanın katılımı  sistemi (işyerinde sağlık ve 
güvenliğin geliştirilmesi için) 
EMPLOYER  işver en; istihdam eden 
employer s’ association  işverenler birliği / derneği 
employer ’s obligations  işveren yükümlülükleri 
employer s’ r epr esentative  işveren temsilcisi 
Union of Industrial and Employer s’  Avrupa Sanayi ve İşveren Konfederasyonları 
Confeder ations of Eur ope (UNICE)  Birliği (UNICE) 
EMPLOYMENT  istihdam 
aid to employment (employment aid)  istihdam yardımı 
civil employment  sivil istihdam 
Dir ector ate­General for Employment,  İstihdam, Sosyal İşler ve Eşit Fırsatlar Genel 
Social Affair s and Equal Oppor tunities  Müdürlüğü 
employ  istihdam etmek, çalıştırmak 
employment acquis  istihdam müktesebatı / kazanımı 
Employment Committee (EMCO)  İstihdam Komitesi (EMCO) 
employment guidelines  istihdama ilişkin kılavuz ilkeler 
Employment and Labour  Mar ket  İstihdam ve İşgücü Piyasası Komitesi 
Committee 
employment policy  istihdam politikası 
employment r atio  istihdam oranı 
employment r elationship  istihdam ilişkisi 
employment and social affairs  istihdam ve sosyal işler 
Employment, Social Policy, Health and  İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici 
Consumer  Affairs Council (EPSCO)  İşleri Konseyi (EPSCO) 
Er opean employment str ategy  Avrupa istihdam stratejisi 
hidden (disguised) unemployment  gizli işsizlik 
level of employment  istihdam düzeyi 
multiannual pr ogr amme for  çok yıllı istihdam programı 
employment 
Per manent Committee for  Daimî İstihdam Komitesi 
Employment 
r egistered employment  kayıtlı istihdam 
safeguar d the continuity of  istihdamın devamlılığını korumak 
employment 
Suppor t Pr ogr amme for  Employment  İstihdam Yaratılması için Destek Programı 
Cr eation  (SPEC)  (SPEC) 
tr ipartite confer ence on the  istihdam konularında üçlü konferans 
employment pr oblems 
underemployment  eksik istihdam 
unemployed  işsiz 
unemployment  işsizlik 
unemployment benefit  işsizlik yardımı
113 
unemployment rate  işsizlik oranı 
unr egistered employment  kayıt dışı istihdam 
ENACTMENT  kanun, kar arname; kanunlaştır ma 
ENACT  yasalaştır mak, kanun yapmak 
ENCLAVE  kapalı bölge, kuşatılmış topr ak par çasıe 
ENCODED  şifr eli 
ENCRYPTED  şifr eli 
i. son, bitim; gaye, hedef; uç; f. bitir mek, 
END  bitmek 
end to end  bir uçtan bir uca,  baştan sona 
end use  nihai kullanım 
end user  nihai tüketici, son kullanıcı 
ENDORSEMENT  tasdik / onay, kabul; cir o 
ENERGY  enerji 
Dir ector ate­General for Energy and  Enerji ve Taşımacılık Genel Müdürlüğü 
Tr anspor t 
Ener gy Char ter Tr eaty (ECT)  Enerji Şartı Antlaşması (ECT) 
ener gy conser vation  enerji korunumu 
ener gy efficiency  enerji verimliliği 
ener gy perfor mance of a building  binanın enerji performansı 
ener gy policy  enerji politikası 
ener gy sales and tr easur y guarantee  enerji satış ve hazine garantisi anlaşmaları 
agr eements 
Eur opean Association for  Renewable  Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği 
Ener gies (EUROSOLAR )  (EUROSOLAR) 
Eur opean Atomic Ener gy Community  Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (AAET / 
(EAEC / Eur atom)  Euratom) 
Eur opean Nuclear Ener gy Agency  Avrupa Nükleer Enerji Ajansı (ENEA) 
(ENEA) 
Intelligent Ener gy Executive Agency  Akıllı Enerji Yürütme Ajansı (IEEA) 
(IEEA) 
Inter national Atomic Ener gy Agency  Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 
(IAEA) 
Inter national Ener gy Agency (IEA)  Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) 
National Ener gy Conser vation Centr e  Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi (UETM) 
(NECC) 
r enewable energy r esour ce  yenilenebilir enerji kaynağı 
Tr ans­Eur opean Ener gy Networ ks  Trans Avrupa  Enerji Ağları (TEN­E) 
(TEN­E) 
Tr anspor t, Telecommunikation and  Taşımacılık, Telekomünikasyon ve Enerji 
Ener gy (TTE)Council  (TTE)Konseyi 
ENFORCEMENT  icra edilme, uygulanma, yür ütülme, riayetin 
sağlanması 
customs enfor cement  gümrük muhafaza 
Customs Enfor cement Networ k (CEN)  Gümrük Muhafaza Ağı (CEN)
114 
enfor ce  icra etmek, yerine geitrmek 
enfor cement date  yürürlük tarihi; icra tarihi, uygulanma tarihi 
enfor cement measur e  icraî önlem / tedbir (uygulamaya yönelik önlem / 
tedbir) 
enfor cement of a judgment  yargı kararının uygulanması, îlamın icrası, îlamın 
tenfizi 
law enfor cement agency  kolluk kuvveti 
law enfor cement per sonnel  kolluk görevlileri 
law enfor cement unit  kanun uygulayıcı birim; hukuki icra birimi 
ENFRANCHISEMENT  azat etme, serbest bır akma; oy ver me hakkı 
enfranchise  ayrıcalık tanımak; oy hakkı vermek; serbest 
bırakmak 
enfranchisement of woman  kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesi 
ENGINE  motor 
engine perfor mance  motor performansı 
ENLARGEMENT  genişleme 
Dir ector ate­General for Enlar gement  Genişleme Genel Müdürlüğü 
enlar gement of quotas  kotaların genişletilmesi 
ENQUIRY  sor uştur ma 
ENTENTE  anlaşma (uluslarar ası) 
ENTERPRISE  teşebbüs, işletme, gir işim, fir ma 
affiliated enter prise  bağlı işletme 
Dir ector ate­General for Enter prise and  İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü 
Industr y 
Enterpr ise Policy Gr oup  İşletmeler Politikası Grubu 
Eur opean Centr e for  Public Enter pr ise  Avrupa Kamu İşletmeleri Merkezi 
Eur opean Char ter for Small  Küçük İşletmeler Avrupa Şartı (ECSE) 
Enterpr ises (ECSE) 
inter ­enter pr ise agr eement  işletmeler arası anlaşma 
medium­sized enter prises  orta ölçekli işletmeler 
multiannual pr ogr amme for enterpr ise  işletmeler ve girişimcilik (için) çok yıllı program 
and entr epreneur ship 
notification of  inter­enter prise  işletmeler arası anlaşmaya ilişkin bildirim 
agr eement 
small­sized enter pr ises  küçük ölçekli işletmeler 
small and medium sized enter pr ise  küçük ve orta boy işletme (KOBİ) 
(SME) 
Southeast Eur ope Enter prise  Güneydoğu Avrupa İşletmeleri Geliştirme [Ofisi] 
Development (SEED)  (SEED) 
ENTITLED  ehil olma, hak / yetki sahibi olma 
entitled to vote  oy kullanma hakkına sahip olma 
ENTITLEMENT  yetki / salahiyet 
Office for the Administr ation and  Bireysel Görevlendirmeler İdare ve Ödeme Ofisi 
Settlement of Individual Entitlements  ( Ödeme Ofisi ­PMO)
(Paymaster  Office­PMO) 

115 
ENTITY  var lık; birim 
autonomous economic entity  özerk ekonomik birim 
legal entity  hukuken varlığı tanınmış birim; tüzel kişi (istisnai 
olarak) 
r egulated entity  düzenlenmiş kuruluş 
ENTREPRENEUR  girişimci / müteşebbis 
enter r epr eneurship  girişimcilik 
ENTRY  giriş, tescil, kayıt 
after the entr y into for ce  yürürlüğe girmesinden (girdikten) sonra, 
yürürlüğe girmesini takiben 
entr y point / point of entr y  giriş kapısı / noktası (pasaport) 
entr y pr ice  giriş fiyatı 
ENTRUST (v.)  ver mek, tevdi etmek 
entrust a task  görev vermek 
entrusted task  verilen görev 
undertaking entr usted with the  (faaliyetin) yürütülmesi ile görevlendirilmiş 
oper ation of …  teşebbüs / işletme 
ENVIRONMENT  çevr e, or tam 
Dir ector ate­General for the  Çevre Genel Müdürlüğü 
Envir onment 
Envir onment Council  Çevre Konseyi 
envir onment ethics  çevre etiği 
envir onment policy  çevre politikası 
Eur opean Envir onment Agency (EEA)  Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) 
Eur opean Envir onment Infor mation  Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem Ağı (EIONET) 
and Obser vation Networ k (EIONET) 
global envir onment  facility (GEF)  küresel çevre imkanı (GEF) 
Global Envir onment Fund (GEF)  Küresel Çevre Fonu (GEF) 
r eceiving envir onment  alıcı ortam 
United Nations Envir onment  Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) 
Pr ogramme (UNEP) 
ENVIRONMENTAL  çevr esel 
agr o­envir onmental measures  tarımsal­çevresel tedbirler 
envir onmental acceptability  çevresel kabul edilebilirlik 
Envir onmental Action Pr ogr amme  Çevresel Eylem Programı (ÇEP) 
(EAP) 
envir onmental auditing  çevre denetimi 
Envir onmental Chemicals Data and  Çevreyle ilgili Kimyasallar Hakkında Veri ve 
Infor mation Networ k (ECDIN)  Bilgi Ağı (ECDIN) 
envir onmental impact  çevresel etki 
envir onmental impact assessment  çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) 
(EIA) 
envir onmental impact assessment  çevresel etki değerlendirmesi uygulamaları 
pr actices 
envir onmental management  çevre yönetimi 
envir onmental management  çevresel yönetim programı

116 
pr ogr amme 
national envir onmental action plan  ulusal çevre eylem planı (UÇEP) 
(NEAP) 
Tr ansboundar y Envir onmental Impact  Sınır Aşan Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Assessment Convention  Sözleşmesi 
ENVISAGE (v.)  öngör mek 
EPHEMERAL  geçici, sür eli, fani 
EQUAL  eşit 
equal access  eşit katılma, eşit erişim 
equal footing  eş düzeyde, aynı düzeyde 
equal oppor tunities  fırsat eşitliği 
equal r otation  eşit rotasyon 
equal tr eatment for  men and women  kadınla erkeğe eşit muamele 
equal tr eatment principle  eşit muamele / işlem prensibi 
EQUALITY  eşitlik 
equality of votes  oyların eşitliği 
gender  equality  cinsiyet eşitliği 
sover eign equality  egemen eşitlik 
EQUILIBRIUM  denge, balans 
budgetar y equilibrium  bütçe denkliği 
economic equilibr ium  ekonomik denge 
exter nal equilibrium  dış denge 
EQUIPMENT  ekipman, donanım, teçhizat 
office equipment  büro donanımı, büro ekipmanı 
per sonal pr otective equipment  kişisel koruyucu donanım, kişisel korunma 
ekipmanı 
quality assur ance equipment  kalite güvence donanımı 
wor k equipment  iş donanımı / ekipmanı 
EQUITY  hakkaniyet; hisse senedi 
equitable basis  hakkaniyet temeli 
equitable value  hakkaniyete uygun değer (hak ve nisfete uygun) 
equity capital  öz sermaye 
equity cour t  hakkaniyet mahkemesi (İngiliz hukukunda) 
equity security  ortaklık hakkı veren menkul kıymet 
non­equity security  ortaklık hakkı vermeyen menkul kıymet 
EQUIVALENCE  denklik, eşdeğer lik / muadelet 
diploma equivalence  diploma denkliği 
equivalency certificate  denklik belgesi 
EQUIVALENT  denk, eş değer / muadil 
ERADICATION  silinme, kökünün kazınması, or tadan 
kaldırılması 
ESSENCE  öz, cevher , esas, asıl; esans 
ESTABLISHMENT  yer leşme, kur uluş, tesis
117 
countr y where establishment is effected  yerleşim ülkesi 
establishment of customs union  gümrük birliği kurulması 
establishment of incor por eal r ights on  şahsi ayni hak tesisi 
pr oper ty 
exercise of the right of establishment  yerleşme hakkının kullanılması 
food pr ocessing establishment  gıda işleme tesisi 
fr eedom of establishment  yerleşme serbestisi; iş kurma serbestisi 
place of establishment  yerleşme yeri; kuruluş yeri (tesisler ve kurumlar 
için) 
r ight of establishment  yerleşme hakkı; iş kurma / tesis etme hakkı 
(kurum, tesis, iş yeri, ticarethane) 

agency: ajans 
author ity: merci 
body: birim, organ 
establishment: kuruluş; yerleşme 
foundation: kuruluş; vakıf 
institution: kurum 
institute: enstitü 
or ganisation: organizasyon; kuruluş; örgüt

ETHICS  etik, ahlak bilimi 
bioethics  biyoetik 
code of ethics  etik kuralları 
envir onment ethics  çevre etiği 
media ethics  medya etiği 
EURATOM ( abbr. of Eur opean  Eur atom (kısalt. Avr upa Atom Enerjisi Topluluğu ) 
Atomic Ener gy Community) 
Eur atom Supply Agency  Euratom Tedarik Ajansı (ESA) 
(ESA) 
EUREKA (abbr. of Eur opean  Eur eka (kısalt. Avr upa Araştır ma Koor dinasyon Ajansı 
Resear ch Coor dination Agency) 
EURO  Avr o 
Eur o­bond  Avro­tahvil 
EURO­Cur r ency  AVRO – Döviz 
EUROCHAMBERS (abbr. of the  Eur ochambers (kısalt.Avr upa Ticaret ve Sanayi Odalar ı 
association of Eur opean Chambers  Birliği) 
of Commer ce and Industr y) 
EUROCONTROL (abbr. of  Eur ocontr ol (kısalt. Avr upa Hava Seyr üsefer Emniyeti 
Eur opean Organisation for  the  Teşkilatı) 
Safety of Air Navigation) 
EUROCORPS  Avr upa kolor dusu 
EUROJ UST (abbr. of Eur opean  Eur ojust ( kısalt. Avr upa Adli İş Birliğini Geliştir me 
Agency for the Enhancement of  Ajansı) 
118 
J udicial Cooper ation) 
EURO­MEDITERRANEAN  Avr upa Akdeniz Ortaklığı (EUROMED) 
PARTNERSHIP (EUROMED) 
EURONAT  Eur opean Nationalists / Avr upa Milliyetçiler i (Euronat) 
EUROPARTENERIAT  Avr upa or taklığı 
Eur opar tenariat meeting  Avrupa ortaklığı toplantısı 
EUROPE  Avr upa 
Agence Eur ope  Avrupa Ajansı 
ar chitectur e of Eur ope  Avrupa mimarisi 
Blue Eur ope  Mavi Avrupa 
Citizens’ Eur ope  Vatandaşlar Avrupası 
Committee of Minister s of  Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 
the Council of Eur ope 
Council of Bar s and Law  Avrupa Barolar ve Hukuk Dernekleri Konseyi (CCBE) 
Societies of  Eur ope (CCBE) 

Council of Eur ope (CoE) 1  Avrupa Konseyi (AK) 


concer t of Eur ope  Avrupa uyumu 
Confer ence on Secur ity and  Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı (AGİK) 
Cooper ation in Eur ope 
(CSCE) 
Economic Commission for  Avrupa Ekonomik Komisyonu (AEK) 
Eur ope (ECE) 
Eur o­Atlantic Partner ship  Avrupa­Atlantik Ortaklık Konseyi (AAOK) 
Council (EAPC) 
Eur o­info Centr e (EIC)  Avrupa Bilgi Merkezi (ABM) 
Eur ope agr eement  Avrupa anlaşması 
Eur ope « à la carte »  « à la carte » Avrupa / seçmeli Avrupa 
Eur ope at two speeds  çift vitesli Avrupa 
Eur ope of the Community  Topluluk Avrupası 
Eur ope of Democr acies and  Demokrasiler ve Çeşitlilikler Avrupası (Grubu) (EDD) 
Diver sities (EDD) 
Eur ope of the Eur opeans  Avrupalıların Avrupası 
Eur ope of (the) Nations  Uluslar Avrupası 
Eur ope of the Secondar y  İkinci Neslin / Kuşağın Avrupası 
Gener ation 
Eur ope of the States  Devletler Avrupası 
Eur ope of variable  değişken geometrili Avrupa 
geometr ies 
Great Eur ope  Büyük Avrupa 
Inter gover nmental Eur ope  Hükûmetler Arası Avrupa 
multi­speed Eur ope  çok vitesli Avrupa 

1  (Avrupa  Konseyi,  İkinci  Dünya  Savaşından  maddi  ve  manevi  büyük  kayıplarla  çıkan  Avrupa'da  bir  daha  aynı 
trajedilerin  yaşanmamasını  sağlamak,  Avrupa'da  gerginliğin  ve  çatışmanın  yerini  güven  ve  iş  birliğinin  alması 
amaçlarıyla 5 Mayıs 1949'da 10 Avrupa ülkesi tarafından kurulmuştur. Avrupa Konseyi, Avrupa Birliğinden ayrı 
bir  uluslararası  örgüttür  ve  Avrupa  Birliğinde,  Devlet  ve  Hükûmet  Başkanlarının  biraraya  geldikleri  “European 
Council” ile karıştırılmamalıdır. Bugün, Avrupa Konseyinin aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 47 üyesi vardır.)
119 
Or ganisation for  Security  Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) 
and Co­oper ation in Eur ope 
(OSCE) 
Peoples’ Eur ope  Halklar Avrupası 
Supr eme Allied Commander  Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı (SACEUR) 
Eur ope (SACEUR) 
Supr eme Headquarter s  Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı (SHAPE) 
Allied Power s Eur ope 
(SHAPE) 
Tr anspor t Cor ridor  Eur ope  Avrupa­Kafkasya­Asya Taşımacılık Koridoru (TRACECA) 
Caucasus Asia (TRACECA) 
Tr eaty Establishing a  Avrupa için bir Anayasa Oluşturan Antlaşma 
Constitution for  Eur ope 
Union for  Eur ope of the  Uluslar Avrupası için Birlik (UEN) 
Nations (UEN) 
Union for  Eur ope (UPE)  Avrupa için Birlik [Grubu] (UPE) 
Union of Industrial and  Avrupa Sanayi ve İşveren Konfederasyonları Birliği 
Employer s’ Confederations  (UNICE) 
of Eur ope (UNICE) 
United Nations Economic  Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM / 
Commission for  Eur ope (UN  AEK) 
/ ECE) 
EUROPEAID COOPERATION  Eur opeAid İşbirliği Ofisi 
OFFICE 
EUROPEAN  Avr upalı 
assent of the Eur opean  Avrupa Parlamentosunun uygun bulması; uygunluk görüşü 
Par liament 
the Association of Eur opean  Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambers) 
Chamber s of Commer ce and 
Industr y (Eur ochamber s) 
Auditing Commission of the  Avrupa Toplulukları Denetleme Komisyonu 
Eur opean Communities 
Central and Easter n  Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri (MDAÜ) 
Eur opean Countr ies (CEEC) 
Central Eur opean Countries  Merkezi Avrupa Ülkeleri (CECs) 
(CECs) 
Commission of the Eur opean  Avrupa Toplulukları Komisyonu 
Communities 
Committees of the Eur opean  Avrupa Parlamentosu Komiteleri 
Par liament 
Common Eur opean Home  Ortak Avrupa Evi 
Common Eur opean Prior ity  Avrupa Müşterek Öncelikli Alanı (CEPA) 
Ar ea (CEPA) 
Confeder ation of Family  Avrupa Topluluğu Aile Örgütleri Konfederasyonu 
Or ganisations in Eur opean  (COFACE) 
Community (COFACE) 
Confer ence of Eur opean  Avrupa İşleri Komiteleri Konferansı (CEAC) 
Affairs Committees (CEAC) 
Council of the Eur opean  Avrupa Belediyeler Konseyi
120 
Municipalities 
Council of the Eur opean  Avrupa Birliği Konseyi 
Union 
Cour t of Justice of the  Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD) 
Eur opean Communities 
(CJ EC) 
digital Eur opean cor dless  Avrupa sayısal telsiz telefonu (DECT) 
telephone (DECT) 
Eur opean Accreditation /  Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) 
Eur opean Cooper ation for 
Accr editation (EA) 
Eur opean Agency for  the  Avrupa Adli İş Birliğini Geliştirme Ajansı (Eurojust) 
Enhancement of Judicial 
Cooper ation (Eur ojust) 
Eur opean Agency for  the  Avrupa Tıbbi Ürünler Değerlendirme Ajansı (EMEA) 
Evaluation of Medicinal 
Pr oducts (EMEA) 
Eur opean Agency for  the  Avrupa Dış Sınırlarda Operasyonel İş Birliği Yönetimi 
Management of Operational  Ajansı  (Frontex) 
Cooper ation at the Exter nal 
Bor ders (Fr ontex) 
Eur opean Agency for  Avrupa İmar Ajansı (EAR) 
Reconstr uction (EAR) 
Eur opean Agency for  Safety  Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU­OSHA) 
and Health at Wor k (EU­ 
OSHA) 
Eur opean Agr icultur al  Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu (EAGGF / 
Guidance and Guar antee  FEOGA) 
Fund (EAGGF / FEOGA) 
Eur opean Airlift  Avrupa Hava Nakliye Koordinasyon Hücresi (EACC) 
Coor dination Cell (EACC) 
Eur opean Anti­Fraud Office  Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Bürosu (OLAF) 
(OLAF) 
Eur opean Ar maments  Avrupa Silahlanma Ajansı (EAA) 
Agency (EAA) 
Eur opean ar rest war r ant  Avrupa tutuklama müzekkeresi 
Eur opean Association for  Avrupa Uluslarararası Eğitim Birliği (EAIE) 
Inter national Education 
(EAIE) 
Eur opean Association for  Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği (EUROSOLAR) 
Renewable Ener gies 
(EUROSOLAR ) 
Eur opean Association of  Avrupa Öğretmenler Birliği (EAT / AEDE) 
Teacher s (EAT /AEDE) 
Eur opean Atomic Ener gy  Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (AAET / Euratom) 
Community (EAEC / 
Eur atom) 
Eur opean Aviation Safety  Avrupa Hava Emniyeti Ajansı (EASA) 
Agency (EASA) 
Eur opean Bank of  Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB)

121 
Reconstr uction and 
Development (EBRD) 
Eur opean binding tariff  Avrupa bağlayıcı tarife bilgisi (EBTI) 
infor mation (EBTI) 
Eur opean Br oadcasting  Avrupa Yayın Birliği (EBU) 
Union (EBU) 
Eur opean Bur eau of  Avrupa Tüketiciler Birliği Bürosu (BEUC) 
Consumer s’ Union (BEUC) 
Eur opean Business and  Avrupa İş ve Yenilik Geliştirme Ağı (EBN) 
Innovation Centr e Networ k 
(EBN) 
Eur opean Centr al Bank  Avrupa Merkez Bankası (AMB) 
(ECB) 
Eur opean Centr e for  the  Avrupa Mesleki Eğitim Geliştirme Merkezi (CEDEFOP) 
Development of Vocational 
Tr aining (CEDEFOP) 
Eur opean Centr e for  Disease  Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) 
Prevention and Contr ol 
(ECDC) 
Eur opean Centr e for  Higher  Avrupa Yüksek Öğretim Merkezi (CEPES) 
Education (CEPES) 
Eur opean Centr e for  Avrupa Modern Diller Merkezi (ECML) 
Moder n Languages (ECML) 
Eur opean Centr e for  Public  Avrupa Kamu İşletmeleri Merkezi 
Enterpr ise 
Eur opean Char ter  Avrupa Şartı 
Eur opean Char ter for Small  Küçük İşletmeler Avrupa Şartı (ECSE) 
Enterpr ises (ECSE) 
Eur opean Char ter of Local  Avrupa Yerel Öz Yönetim  Şartı 
Self Gover nment 
Eur opean Chemicals Agency  Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) 
(ECHA) 
Eur opean citizenship  Avrupa vatandaşlığı 
Eur opean Coal and Steel  Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) 
Community (ECSC) 
Eur opean Collabor ative  Avrupa Araraştırma Yoluyla Tarım ve Sanayi İş Birliği Bağı 
Linkage of Agricultur e and  (ÉCLAIR) 
Industr y thr ough Resear ch 
(ÉCLAIR) 
Eur opean Commission (EC)  Avrupa Komisyonu (AK) 
Eur opean Commission Host  Avrupa Komisyonu Ana Bilgisayar Birimi Organizasyonu 
Or ganisation (ECHO)  (ECHO) 
Eur opean Commisson’s  Avrupa Komisyonu Kütüphanesi Otomatik Sistemi (ECLAS) 
Libr ar y Automated System 
(ECLAS) 
Eur opean Commission  Avrupa Komisyonu Temsilciliği (AKT) 
Repr esentation (ECR) 
Eur opean Committee for the  Avrupa İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı 
Prevention of Tor tur e and  Muamele ve Cezayı Önleme Komitesi (CPT)
Inhuman or  Degr ading 

122 
Tr eatment or  Punishment 
(CPT) 
Eur opean Committee for  Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) 
Standar disation CEN) 
Eur opean Committee for  Avrupa Telekomünikasyon Düzenleyici İşler Komitesi 
Telecommunications  (ECTRA) 
Regulator y Affair s (ECTRA) 
Eur opean Common Pr oposal  Avrupa Ortak Teklifi (ECP) 
(ECP) 
Eur opean Communities  Avrupa Toplulukları 
Eur opean Communities  Avrupa Toplulukları Personel Seçme Bürosu (EPSO) 
Per sonnel Selection Office 
(EPSO) 
Eur opean Community (EC)  Avrupa Topluluğu (AT) 
Eur opean Community civil  Avrupa Topluluğu memurları 
ser vants 
Eur opean Community  Avrupa Topluluğu Komisyonu Rehberi 
Commission Dir ector y 
Eur opean Community  Avrupa Topluluğu Konseyi Rehberi 
Council Director y 
Eur opean Community fund  Avrupa Topluluğu fonu 
Eur opean Community  Avrupa Topluluğu İnsani Yardım Ofisi (ECHO) 
Humanitar ian Aid Office 
(ECHO) 
Eur opean Community  Avrupa Topluluğu kurumları 
institutions 
Eur opean Community  Avrupa Topluluğu Yatırım Ortakları (ECIP) 
Investment Partner s (ECIP) 
Eur opean Community law  Avrupa Topluluğu hukuku 
Eur opean Community of  Avrupa Tüketici Kooperatifleri Topluluğu (EURO­COOP) 
Consumer  Cooper atives 
(EURO­COOP) 
Eur opean Community  Avrupa Topluluğu [dönem] başkanlığı 
pr esidency 
Eur opean Community  Avrupa Topluluğu birincil hukuku 
pr imar y law 
Eur opean Community  Avrupa Topluluğu birincil mevzuatı 
pr imar y legislation 
Eur opean Community  Avrupa Topluluğu ikincil hukuku 
secondar y law 
Eur opean Community  Avrupa Topluluğu ikincil mevzuatı 
secondar y legislation 
Eur opean Community  Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (EUROSTAT) 
Statistical Office 
(EUROSTAT) 
Eur opean Computer  Dr iving  Avrupa Bilgisayar Kullanım Lisansı (ECDL) 
Licence (ECDL) 
Eur opean Confederation of  Avrupa Demir Çelik Sanayileri Konfederasyonu 
Ir on and Steel Industr ies  (EUROFER)
(EUROFER) 

123 
Eur opean Confer ence  Avrupa Konferansı 
Eur opean conser vatives  Avrupa muhafazakârları 
Eur opean Convention on  Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi 
Cr oss Bor der 
(Tr ansfr ontier ) Television 
Eur opean Convention on  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 
Human Rights (ECHR) 
Eur opean Convention on  İşkenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi 
Tor tur e 
Eur opean Convention on  Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi 
Tr ansfr ontier (Cr oss 
Bor der) Television 
Eur opean conventions  Avrupa sözleşmeleri 
Eur opean Cooper ation  Avrupa İş Birliği Ajansı (ECA) 
Agency (ECA) 
Eur opean Co­oper ation for  Avrupa Uzun Vadeli  Savunma  İş Birliği (Programı) 
the Long Ter m in Defence  (EUCLID) 
(EUCLID) 
Eur opean Cooper ation in the  Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İş Birliği 
Field of Scientific and  (COST) 
Technical Resear ch (COST) 
Eur opean Copyr ight User  Avrupa Telif Hakları Kullanıcı Platformu (ECUP) 
Platfor m (ECUP) 
Eur opean Cor respondence  Avrupa Haberleşmesi (COREAU) 
(COREAU) 
Eur opean Council  Avrupa [Devlet ve Hükûmet Başkanları] Konseyi 
Eur opean Council for  Avrupa Tarım Hukuku Konseyi (CEDR) 
Agr icultur al Law (CEDR) 
Eur opean Council for  Avrupa Nükleer Araştırma Konseyi (CERN) 
Nuclear Research (CERN) 
Eur opean Council for the  Avrupa Köy ve Kasaba Konseyi (ECOVAST) 
Village and Small Town 
(ECOVAST) 
Eur opean Cour t of Auditor s  Avrupa Sayıştayı (ECA) 
(ECA) 
Eur opean Cour t of Human  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 
Rights (EctHR) 
Eur opean Cr edit Tr ansfer  Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) 
System (ECTS) 
Eur opean Cultur al  Avrupa Kültür Vakfı (ECF) 
Foundation (ECF) 
Eur opean curr ency snake  Avrupa para yılanı 
Eur opean Cur r ency Unit  Avrupa Para Birimi (APB) 
(ECU) 
Eur opean Data Pr otection  Avrupa Veri Koruma Denetçisi 
Super visor 
Eur opean Defence Agency  Avrupa Savunma Ajansı (EDA) 
(EDA) 
Eur opean Defence  Avrupa Savunma Topluluğu (AST)
Community (EDC) 

124 
Eur opean Democr atic  Avrupa Demokratik Birliği (RDE) 
Alliance (RDE) 
Eur opean Democr atic Gr oup  Avrupa Demokrat Grubu 
Eur opean Democr atic Party  Avrupa Demokrat Partisi (EDP) 
(EDP) 
Eur opean Democr atic Union  Avrupa Demokratik Birliği (EDU) 
(EDU) 
Eur opean Development  Avrupa Kalkınma Fonu (AKF) 
Fund (EDF) 
Eur opean Development Pole  Avrupa Kalkınma Kutbu (EDP) 
(EDP) 
Eur opean Disability For um  Avrupa Engelliler Forumu (EDF) 
(EDF) 
Eur opean Disar mament  Avrupa Silahsızlanma Konferansı 
Confer ence 
Eur opean documentation  Avrupa dokümantasyon merkezi (ADM) 
centr e (EDC) 
Eur opean Documentation  Eğitim için Dokümantasyon ve Enformasyon Avrupa 
and Infor mation System for  Sistemi (EUDISED) 
Education (EUDISED) 
Eur opean dr iving licence  Avrupa ehliyeti / Avrupa sürücü belgesi 
Eur opean Economic Ar ea  Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) 
(EEA) 
Eur opean Economic and  Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC) 
Social Committee (EESC) 
Eur opean Economic  Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 
Community (EEC) 
Eur opean Economic Interest  Avrupa Ekonomik Çıkar Gruplaşması (AEÇG) 
Gr ouping (EEIG) 
Eur pean Committee for  Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi 
Electr otechnical  (CENELEC) 
Standar disation 
(CENELEC) 
Eur opean employment  Avrupa istihdam stratejisi 
strategy 
Eur opean Envir onment  Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) 
Agency (EEA) 
Eur opean Envir onment  Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem Ağı (EIONET) 
Infor mation and 
Obser vation Networ k 
(EIONET) 
Eur opean Film Distr ibution  Avrupa Film Dağıtım Ofisi (EFDO) 
Office (EFDO) 
Eur opean Food Safety  Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) 
Author ity  (EFSA) 
Eur opean For estr y  Avrupa Ormancılık Bilgi ve İletişim Sistemi (EFICS) 
Infor mation and 
Communication System 
(EFICS) 
Eur opean For um  Avrupa Forumu

125 
Eur opean Foundation  Avrupa Vakfı 
Eur opean Foundation for  the  Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı 
Impr ovement of Living and  (Eurofound) 
Wor king Conditions 
(Eur ofound) 
Eur opean Foundation for  Avrupa Yönetim Geliştirme Vakfı (EFMD)) 
Management Development 
(EFMD) 
Eur opean Fr ee Alliance  Avrupa Özgür İttifakı (EFA) 
(EFA) 
Eur opean Fr ee Trade  Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) 
Association (EFTA) 
Eur opean Global Navigation  Avrupa Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi  Denetleyici 
Satellite System Super visor y  Otoritesi 
Author ity 
Eur opean Green Par ty  Avrupa Yeşiller Partisi (EGP) 
(EGP) 
Eur opean Health  Avrupa Sağlık Topluluğu 
Community 
Eur opean Home and Leisure  Avrupa Ev ve Boş Vakit Kazalarını (iş yeri harici) Gözetim 
Accident Sur veillance  Sistemi (EHLASS) 
System (EHLASS) 
Eur opean Hymn  Avrupa Marşı 
Eur opean identity  Avrupa kimliği 
Eur opean Infor mation  Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı Enformasyon 
Networ k on Dr ugs and Dr ug  Ağı (REITOX) 
Addiction (REITOX) 
Eur opean Initiative for  Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Girişimi (EIDHR) 
Democr acy and Human 
Rights (EIDHR) 
Eur opean institutionalists  Avrupa kurumcuları 
Eur opean Integrated  Avrupa Entegre / Bütünleştirilmiş Muhasebe Sistemi 
Accounting System 
Eur opean integration  Avrupa bütünleşmesi / entegrasyonu 
Eur opean Integrationists  Avrupa Entegrasyonistleri 
Eur opean interest gr oups  Avrupa çıkar grupları 
Eur opean Inventor y of  Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Avrupa Envanteri 
Existing Commer cial  (EINECS) 
Chemical Substances 
(EINECS) 
Eur opean Investment Bank  Avrupa Yatırım Bankası (AYB) 
(EIB) 
Eur opean Investment Fund  Avrupa Yatırım Fonu (AYF) 
(EIF) 
Eur opean J udicial Networ k  Avrupa Yargı Ağı (EJN) 
(EJ N) 
Eur opean Liber al, Democr at  Avrupa Liberal Demokrat ve Reform Partisi (ELDR) 
and Refor m Par ty (ELDR) 
Eur opean Mar itime For ce  Avrupa Deniz Gücü (EUROMARFOR)
(EUROMARFOR) 

126 
Eur opean Mar itime Safety  Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA) 
Agency (EMSA) 
Eur opean Medicines Agency  Avrupa Tıbbi Ürünler Ajansı (EMEA) 
(EMEA) 
Eur opean Monetar y  Avrupa Para Anlaşması (APA) 
Agr eement (EMA) 
Eur opean Monetar y  Avrupa Parasal İş Birliği Fonu (APİF) 
Cooper ation Fund (FECOM 
/ EMCF) 
Eur opean Monetar y  Avrupa Para Enstitüsü (APE) 
Institute (EMI) 
Eur opean Monetar y System  Avrupa Para Sistemi (APS) 
(EMS) 
Eur opean Monitoring  Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme 
Centre for  Dr ugs and Dr ug  Merkezi (EMCDDA) 
Addiction (EMCDDA) 
Eur opean Monitoring  Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını İzleme Merkezi 
Centre on Racism and  (EUMC) 
Xenophobia (EUMC) 
Eur opean movement  Avrupa hareketi 
Eur opean Nationalists  Avrupa Milliyetçileri (Euronat) 
(Eur onat) 
Eur opean Neighbour hood  Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI) 
and Par tnership Instr ument 
(ENPI) 
Eur opean Neighbour hood  Avrupa Komşuluk Politikası (AKP) 
Policy (ENP) 
Eur opean Networ k and  Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı (ENISA) 
Infor mation Security Agency 
(ENISA) 
Eur opean Networ k of  Avrupa Adli Tıp Kurumları Ağı (ENFSI) 
For ensic Science Institutes 
(ENFSI) 
Eur opean Networ k for  Yüksek Öğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Ağı (ENQA) 
Quality Assur ance in Higher 
Education (ENQA) 
Eur opean Nuclear Ener gy  Avrupa Nükleer Enerji Ajansı (ENEA) 
Agency (ENEA) 
Eur opean Ombudsman  Avrupa “Ombudsman”ı 
Eur opean Oper ational Rapid  Avrupa Acil Müdahale Gücü (Eurofor) 
For ce (Eur ofor ) 
Eur opean Organisation for  Bağımsız Görsel­İşitsel Piyasa İçin Avrupa Örgütü (EURO­ 
an Audiovisual  AIM) 
Independent Mar ket ( 
EURO­AIM ) 
Eur opean Organisation for  Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) 
Nuclear Research (CERN) 
Eur opean Organisation for  Avrupa Kalite Teşkilatı (EOQ) 
Quality (EOQ) 
Eur opean Organisation for  Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol)

127 
the Safety of Air  Navigation 
(Eur ocontr ol) 
Eur opean Organisation for  Avrupa Test ve Belgelendirme Örgütü (EOTC) 
Testing and Cer tification 
(EOTC) 
Eur opean Parliament (EP)  Avrupa Parlamentosu (AP) 
Eur opean Parliament  Avrupa Parlamentosu ilke kararı 
r esolution 
Eur opean Parliament  Avrupa Parlamentosu resmî oturum tutanakları 
sittings official r epor ts 
Eur opean Patent Office  Avrupa Patent Ofisi (EPO) 
(EPO) 
Eur opean Patent  Avrupa Patent Örgütü 
Or ganisation 
Eur opean Payments Union  Avrupa Ödemeler Birliği (EPU) 
(EPU) 
Eur opean People’s Party  Avrupa Halk Partisi (EPP) 
(EPP) 
Eur opean Police College  Avrupa Polis Koleji (CEPOL) 
(CEPOL) 
Eur opean Police Office  Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) 
(Eur opol) 
Eur opean Political  Avrupa Siyasal Topluluğu (EPC) 
Community (EPC) 
Eur opean Political  Avrupa Siyasal Topluluğu Projesi 
Community Pr oject 
Eur opean political  Avrupa siyasi iş birliği (ASİ) 
cooper ation (EPC) 
Eur opean Pr oductivity  Avrupa Verimlilik Ajansı (EPA) 
Agency (EPA) 
Eur opean  Avrupa Radyokomünikasyon Ofisi (ERO) 
Radiocommunications Office 
(ERO) 
Eur opean r adio message  Avrupa radyo mesaj hizmetleri (ERMES) 
ser vices (ERMES) 
Eur opean r adio message  Avrupa radyo mesaj standardı (ERMES) 
standar d (ERMES) 
Eur opean r adio message  Avrupa radyo mesaj sistemi (ERMES) 
system (ERMES) 
Eur opean Railway Agency  Avrupa Demir Yolu Ajansı (ERA) 
(ERA) 
Eur opean Refugee Fund  Avrupa Mülteci Fonu (ERF) 
(ERF) 
Eur opean Regional  Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ABKF) 
Development Fund (ERDF / 
FEDER) 
Eur opean Resear ch Area  Avrupa Araştırma Alanı (AAA) 
(ERA) 
Eur opean Resear ch and  Avrupa Araştırma ve Geliştirme Komitesi (ERDC)
Development Committee 

128 
(ERDC) 
Eur opean Satellite  Avrupa Uydu Operatörleri Birliği (ESOA) 
Oper ator s Association 
(ESOA) 
Eur opean Science  Avrupa Bilim Vakfı (ESF) 
Foundation (ESF) 
Eur opean Secur ities  Avrupa Menkul Kıymetler Komitesi 
Committee 
Eur opean Secur ity and  Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği (AGSK) 
Defence Identity (ESDI) 
Eur opean Secur ity and  Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) 
Defence Policy (ESDP) 
Eur opean single mar ket  Avrupa tek pazarı 
Eur opean Social Fund (ESF)  Avrupa Sosyal Fonu (ASF) 
Eur opean Space Agency  Avrupa Uzay Ajansı (AUA) 
(ESA) 
Eur opean Space Oper ations  Avrupa Uzay Operasyonları Merkezi (ESOC) 
Centre (ESOC) 
Eur opean Space Resear ch  Avrupa Uzay Araştırmaları Enstitüsü (ESRIN) 
Institute (ESRIN) 
Eur opean Space Resear ch  Avrupa Uzay Araştırmaları Örgütü (ESRO) 
Or ganisation (ESRO) 
Eur opean Space Resear ch  Avrupa Uzay Araştırma ve Teknoloji Merkezi (ESTEC) 
and Technology Centr e 
(ESTEC) 
Eur opean standard  Avrupa standardı 
Eur opean System of  Avrupa Hesaplar Sistemi (AHS) 
Accounts (ESA) 
Eur opean System of Centr al  Avrupa Merkez Bankaları Sistemi (AMBS) 
Banks (ESCB) 
Eur opean System of  Avrupa Bütünleştirilmiş Ekonomik Hesaplar Sistemi 
Integr ated Economic 
Accounts 
Eur opean System of National  Avrupa Topluluğu Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sistemi 
and Regional Accounts in the 
Community 
Eur opean  Avrupa Telekomünikasyon Şebekeleri Sistemi (ETNS) 
Telecommunications 
Networ k System (ETNS) 
Eur opean  Avrupa Telekomünikasyon Ofisi (ETO) 
Telecommunications Office 
(ETO) 
Eur opean  Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilatı 
Telecommunications Satellite  (EUTELSAT) 
Or ganisation (EUTELSAT) 
Eur opean  Avrupa Telekomünikasyon Standartları Komitesi (ETSC) 
Telecommunication 
Standar ds Committee 
(ETSC) 
Eur opean  Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI)

129 
Telecommunication 
Standar ds Institute (ETSI) 
Eur opean Tr ade Union  Avrupa İşçi Sendikası 
Eur opean Tr ade Unions  Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) 
Confeder ation (ETUC) 
Eur opean Tr aining  Avrupa Eğitim Vakfı (AEV) 
Foundation (ETF) 
Eur opean Tr avel  Avrupa Seyahat Komisyonu (ETC) 
Commission (ETC) 
Eur opean Tr eaty Ser ies  Avrupa Antlaşma Serisi (Avrupa Konseyi) (ETS) 
(Council of Eur ope) (ETS) 
Eur opean United Left  Avrupa Birleşik Solu 
Eur opean Unit of Account  Avrupa Hesap Birimi (AHB) 
(EUA) 
Eur opean Univer sities  Avrupa Üniversiteler Birliği (AÜB) 
Association (EUA) 
Eur opean Univer sity  Avrupa Üniversitesi Enstitüsü (EUI) 
Institute (EUI) 
Eur opean Ventur e Capital  Avrupa Risk Sermayesi Birliği (EVCA) 
Association (EVCA) 
Eur opean Vocational  Avrupa Mesleki Eğitim Birliği (EVTA) 
Tr aining Association 
(EVTA) 
Eur opean Wiseman  Avrupa Âkil Adamlar Komitesi 
Committee 
Eur opean Wor ks Council  Avrupa Çalışma Konseyi 
Eur opean Youth Pact  Avrupa Gençlik Paktı 
Independent Eur opean  Bağımsız Avrupa Program Grubu (IEPG) 
Pr ogram Gr oup (IEPG) 
instr uments of the Eur opean  Avrupa Topluluğu araçları 
Community 
Liberal and Radical Youth  Avrupa Topluluğu Liberal ve Radikal Gençlik  Hareketi 
Movement of the Eur opean  (LYMEC) 
Community (LYMEC) 
Member  of the Eur opean  Avrupa Parlamentosu Üyesi (MEP) 
Par liament (MEP) 
non Eur opean  Avrupalı olmayan 
Office for Official  Avrupa Toplulukları Resmî Yayınlar Ofisi (OOPEC) 
Publications of the Eur opean 
Communities (OOPEC) 
Or ganisation for  Eur opean  Avrupa Ekonomik İş Birliği Örgütü (OEEC) 
Economic Cooper ation 
(OEEC) 
Pan­Eur opean Pr ogr amme  Pan­Avrupa Programı (PEP) 
(PEP) 
Par ty of the Eur opean Left  Avrupa Solu Partisi 
Par ty of Eur opean Socialists  Avrupa Sosyalist Partisi (PES) 
(PES) 
Racism and Xenophobia  Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Bilgi Ağı (RAXEN)
Eur opean Networ k 

130 
(RAXEN) 
Rules of Pr ocedur e of the  Avrupa Parlamentosu Usul Kuralları (Avrupa Parlamentosu 
Eur opean Parliament  İç Tüzüğü) 
Single Eur opean Act (SEA)  Avrupa Tek Senedi (ATS) 
single Eur opean mar ket  Avrupa tek pazarı (ATP) 
(SEM) 
The Eur opean  Avrupa Yönetim Okulu (EAS) 
Administrative School (EAS) 
Union of the Eur opean  Avrupa Federalistler Birliği (UEF) 
Federalists (UEF) 
Wester n Eur opean  Batı Avrupa Silahlanma Grubu (WEAG) 
Ar maments Gr oup (WEAG) 
Wester n Eur opean  Batı Avrupa Silahlanma Örgütü (WEAO) 
Ar maments Organisation 
(WEAO) 
Wester n Eur opean Logistics  Batı Avrupa Lojistik Grubu (WELG) 
Gr oup (WELG) 
Wester n Eur opean Union  Batı Avrupa Birliği (BAB) 
(WEU) 
EUROPEANISE (v.)  Avr upalılaştır mak 
EUROPEAN UNION (EU)  Avr upa Bir liği (AB) 
Confer ence of Community  Avrupa Birliği Parlamentoları Topluluk ve Avrupa İşleri 
and Eur opean Affair s  Komiteleri Konferansı (COSAC) 
Committees of Parliaments 
of the Eur opean Union 
(COSAC) 
Eur opean Union Agency for  Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA) 
Fundamental Rights (FRA) 
Eur opean Union Char ter of  Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı 
Fundamental Rights 
Eur opean Union Civil  Avrupa Birliği Kamu Personeli Mahkemesi 
Ser vice Tribunal 
Eur opean Union Institute for  Avrupa Birliği Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (EUISS) 
Security Studies (EUISS) 
Eur opean Union Militar y  Avrupa Birliği Askerî Komitesi (ABAK) 
Committee (EUMC) 
Eur opean Union Militar y  Avrupa Birliği Askerî Personeli (EUMS) 
Staff (EUMS) 
Eur opean Union pr ogramme  Avrupa Birliği programı 
Eur opean Union Satellite  Avrupa Birliği Uydu Merkezi (EUSC) 
Centre (EUSC) 
Council of the Eur opean  Avrupa Birliği Konseyi 
Union 
Official J our nal of the  Avrupa Birliği Resmî Gazetesi 
Eur opean Union 
Tr anslation Centre for  the  Avrupa Birliği Organları Tercüme Merkezi (CdT) 
Bodies of the Eur opean 
Union (CdT) 
Tr eaty on Eur opean Union  Avrupa Birliği Antlaşması (ABA)
131 
(TEU) 
EUROPOL (abbr. of eur opean  Eur opol (kısalt.Avr upa Polis Teşkilatı) 
police office) 
EUROZONE  Avr o bölgesi (or tak par a birimi Avr o’nun kullanıldığı 
ülkeler den oluşan bölge) 
EURYDICE (abbr. of Education  Eur ydice (kısalt.Avr upa Topluluğu Eğitim Bilgi Ağı) 
Infor mation Networ k in the 
Eur opean Community) 
EVALUATION  değerlendir me 
ex­ante evaluation  ön değerlendirme 
ex­post evaluation  nihai değerlendirme (işlem sonrası / olay sonrası 
değerlendirme) 
mid­ter m evaluation  ara değerlendirme 
Registration, Evaluation,  Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve 
Author isation and  Kısıtlanması (REACH) 
Restr iction of Chemicals 
(REACH) 
Suppor t Pr ogr amme for  Araştırma Etkinliklerini Değerlendirme Destek Programı 
Evaluation Activities in  (SPEAR) 
Resear ch (SPEAR) 
EVOLUTION  evr im / tekamül 
evolve  gelişmek, geliştirmek; evrilmek 
EXAMINATION  sınav / imtihan; muayene; inceleme / tetkik; sor gulama 
cr oss examination  çapraz sorgu 
examination  of goods  eşyanın muayenesi 
post clear ance examination  gümrük sonrası muayene / inceleme 
type examination  tip incelemesi 
EX ANTE  uygulama öncesi 
ex­ante contr ol  ön control 
ex­ante evaluation  ön değerlendirme 
EXCHANGE  değiş tokuş, mübadele; bor sa, kambiyo, yabancı 
par aların alım satımı; teati 
author ised dealer  in for eign  döviz işlemleri yapma yetkisi almış kişi veya kurum 
exchange 
bill of exchange  poliçe 
dual exchange mar ket  ikili döviz piyasası 
exchange arr angement  kambiyo rejimi 
exchange author isation  kambiyo izni 
exchange basket  kur sepeti 
exchange contr ol  kambiyo kontrolü, kambiyo denetimi 
exchange contr ol regulation  kambiyo kontrol / denetim düzenlemesi 
exchange of ideas  fikir teatisi 
exchange of the instr uments  onay belgelerinin teatisi 
of r atification 
exchange of letter s  mektup teatisi

132 
exchange of notes  nota teatisi 
exchange of sympathy  karşılıklı anlayış 
exchange of toasts  karşılıklı kadeh kaldırma 
exchange of views  görüş alışverişinde bulunma, görüş teatisi 
exchange r ate  döviz kuru / kambiyo oranı 
exchange r ate mechanism  döviz kuru mekanizması (ERM) 
(ERM) 
exchange r ate policy  kur politikası 
fixed exchange r ate system  sabit kur sistemi 
floating exchange r ate  dalgalı kur rejimi 
r egime 
for eign exchange mar ket  döviz piyasası 
for war d for eign exchange  vadeli kambiyo 
official for eign exchange  resmî döviz piyasası 
mar ket 
official for eign exchange  resmî döviz rezervi 
r eser ve 
standar d exchange system  standart değişim sistemi 
stock exchange  menkul değerler borsası 
stock exchange listed  borsaya kote edilmiş menkul kıymetler 
secur ities 
stock mar ket exchange  borsa (menkul kıymetler borsası) 
EXCHANGEABLE  değiştirilebilir 
EXCLUSION  har iç tutma, dışlama 
EXCLUSIVE  münhasır 
exclusive competence  münhasır yetki 
exclusive distribution  tek elden dağıtım anlaşması, münhasır dağıtım anlaşması 
agr eement 
exclusive economic zone  münhasır ekonomik bölge 
exclusively fiscal natur e  münhasıran mali nitelikli 
exclusive pur chasing  tek elden satın alma anlaşması, münhasır satın alma 
agr eement  anlaşması 
exclusive br oadcasting r ight  münhasır yayın hakkı 
exclusive right  münhasır hak 
individual holder of exclusive  münhasır hakları münferiden elinde tutan kimse 
r ights 
non­exclusive right  münhasır olmayan hak 
EXECUTION  infaz, idam; ifa, yer ine getir me 
best execution  en iyi işlem gerçekleştirme 
execute  yerine getirmek, yürütmek, infaz etmek, icra etmek 
execution of a sentence  cezanın infazı 
execution of a judgment  mahkeme hükmünün infazı (ceza hukuku) 
EXECUTIVE  icraî, yür ütmeyle ilgili 
Chief Executive Officer  üst karar organının kararlarının uygulanmasında bir holdinge 
(CEO)  bağlı şirketlerin veya şirketin ana birimleri arasında 
koordinasyon sağlayan yönetici (CEO) 
executive agency  yürütme / icra ajansı
133 
Executive Agency for  the  Genel Sağlık Programı Yürütme Ajansı (PHEA) 
Public Health Pr ogr amme 
(Public Health Executive 
Agency (PHEA)) 
executive agr eement  icra anlaşması 
executive branch  yürütme / icra organı; yürütmeyi üstlenen birim 
executive committee  yürütme / icra komitesi 
executive competence  yürütme / icra yetkisi 
executive power  yürütme / icra yetkisi 
executive unit  icraî birim 
Intelligent Ener gy Executive  Akıllı Enerji Yürütme Ajansı (IEEA) 
Agency (IEEA) 
Tr ans­Eur opean Transpor t  Trans­Avrupa  Taşımacılık Ağı Yürütme Ajansı 
Networ k Executive Agency 
EXEMPTION  muafiyet 
block exemption  grup muafiyeti / istisnası; blok muafiyet 
customs duty exemption  gümrük vergisi muafiyeti 
exempt  muaf 
exempt fr om customs duty  gümrük vergisinden muaf 
exempting regulation  muafiyet tüzüğü 
individual exemption  bireysel muafiyet 
tax exemption  vergi muafiyeti 
EXHAUSTION  kullanıp bitir me, tüketme; tükenme; yor gunluk, bitkinlik 
exhaust  tüketmek, bitirmek 
exhaustion of remedies  çözüm yollarının tüketilmesi, çarelerin tüketilmesi 
exhaustion of rights  hakların tüketilmesi 
EXILE  sür gün 
gover nment in exile  sürgündeki hükûmet 
EXPANSION  genişleme, büyüme, ür etim kapasitesini artır ma 
expand  genişle(t)mek, büyü(t)mek 
pr ogr essive expansion of  ticaretin giderek genişlemesi 
tr ade 
EXPENDITURE  maliyet, masraf, gider, har cama 
assessment of expenditur e  harcamaların tespiti / belirlenmesi; gider tahakkuku 
classification of expenditur e  harcamaların sınıflandırılması 
commitment of expenditur e  harcama taahhüdü 
compulsor y expenditure  zorunlu harcama 
expenditur e or der  harcama emri 
expenditur e tax  gider vergisi 
non­compulsor y expenditure  zorunlu olmayan harcama 
payment of expenditures  giderlerin ödenmesi 
public expenditur e  kamu harcaması 
tax expenditur e  vergi harcaması 
EXPENSE  gider , har cama, masraf 
administr ative expense  yönetim gideri / idari gider 
election expenses  seçim harcamaları

134 
general administr ative  genel yönetim gideri 
expense 
oper ating expense  faaliyet gideri 
r elated expenses  ilgili masraflar 
EXPERT  eksper  / uzman 
account expert  hesap uzmanı 
expert witness  bilirkişi 
Inter gover nmental Gr oup of  Hükûmetler Arası Uzmanlar Grubu (IGE) 
Experts (IGE) 
shor t ter m expert (STE)  kısa dönem uzman (STE) 
EXPIRATION  son bulma / sür e sonu; sona er me 
expir ation date  son bulma tarihi 
expir e  sona ermek, süresi dolmak 
it shall expir e on…  …süresi… tarihinde dolar 
EXPLICIT POWER  açık yetki 
EXPLOITATION  sömür ü, istismar; işletme 
sexual exploitation of  çocukların cinsel istismarı 
children 
sustainable exploitation  sürdürülebilir işletim 
EXPLORATION  keşif; ar ama; ar aştır ma; sondaj 
explor ation licence  arama ruhsatı 
EXPLORATORY TALKS  istikşafî görüşmeler 
EXPORT  ihr aç, ihr aç etme 
Conventional Ar ms Expor ts  Konvansiyonel Silahlar Dış Satım Çalışma Grubu (COARM) 
Wor king Gr oup (COARM) 
declar ed expor t  beyan edilen ihracat 
dumped expor t  dampingli ihracat 
expor t cer tificate  ihracat izin belgesi 
expor t credit  ihracat kredisi 
expor t declar ation  ihracat beyannamesi 
expor t duty  ihracat vergisi 
expor t goods  ihraç malı 
expor t insur ance  ihracat sigortası 
expor t licence  ihraç lisansı 
expor t levy  ihracat vergisi, ihracat prelevmanı 
expor t on consignment  konsinye ihracat 
expor t pr emium  ihracat primi 
expor t pr omotion  ihracat teşviki, ihracat özendirmesi 
expor t pr omotion centre  ihracatı geliştirme merkezi 
expor t r efund  ihracat iadesi, ihracat geri ödemesi 
Expor t Receipts Stabilisation  İhracat Gelirlerinin Sabitleştirilmesi Sistemi (STABEX) 
System (STABEX) 
expor t r estitution  ihracat iadesi 
expor t r estr iction  ihracat kısıtlaması 
expor ts  ihracat / dış satım 
expor ts regime  ihracat rejimi
135 
expor t subsidy  ihracat desteği, ihracat teşviği / sübvansiyonu 
expor t tax r ebate  ihracatta vergi iadesi 
expor t tax r efund  ihracatta vergi iadesi 
expor t volume  ihracat hacmi 
intr a Community expor t  Topluluk içi ihracat 
tempor ar y expor t  geçici ihracat 
tempor ar y expor t goods  geçici ihraç malı 
EXPORTATION  ihr aç etme 
declar ation of expor tation  ihracat beyanı 
expor tation of goods  mal ihracatı 
r e­expor tation of goods  reeksport 
EXPORTER  ihr acatçı 
EX­POST  fiilden sonr a, sonr adan, bilahar e 
ex­post evaluation  nihai değerlendirme (işlem sonrası / olay sonrası 
değerlendirme) 
ex­post exter nal audit  harcama sonrası dış denetim 
ex­post financial audit body  harcama sonrası mali denetim birimi 
ex­post inter nal audit  harcama sonrası iç denetim 
EXPOSURE  r isk; açık olma, mar uz kalma 
accidental exposur e  arızi maruz kalma 
accidental exposur e dose  kazara maruz kalınan miktar 
Biological Exposur e Index  Biyolojik Maruziyet Endeksi (BEI) 
(BEI) 
biological exposure limit  biyolojik maruziyet limiti 
lar ge exposure  büyük risk 
EXPULSION  sınır dışı etme, ihraç etme, tart etme, çıkar ma 
EXTENSIFICATION  yaygınlaştır ma 
EXTENSIVE  kapsamlı, geniş, yaygın 
EXTENT  genişlik 
EXTERNAL  dış 
common exter nal tar iff  ortak dış tarife (ODT) 
(CET) 
Dir ector ate­General for  Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 
External Relations 
ex­post exter nal audit  harcama sonrası dış denetim 
exter nal debt  dış borç 
exter nal debt monitor ing  dış borç izleme raporu 
r epor t 
exter nal equilibrium  dış denge 
exter nal financial stability  dış mali istikrar 
exter nal influence  dış etki 
exter nal r epr esentation  dış temsil 
exter nal tar iff  dış tarife (gümrük) 
exter nal trade  dış ticaret 
exter nal transit pr ocedur e  harici transit prosedürü
136 
Gener al Affair s and Exter nal  Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi (GİDİK) 
Relations Council (GAERC) 
EXTORTION  ir tikap 
EXTRACONTRACTUAL  sözleşme / akit dışı 
EXTRACT  özet; parça; öz 
EXTRACTION  çıkar ma, sökme 
extraction solution  özüt çözeltisi 
EXTRADITION  suçlular ın iadesi 
EXWORK PRICE  fabrika çıkış fiyatı

137 
138

FACE  i. yüz;  f. kar şılamak, yüz yüze gelmek 
face saving way  zevahiri kurtarıcı yol, vaziyeti kurtarıcı yol 
face to face meeting  yüz yüze görüşme 
FACILITY  kolaylık, olanak / imkan, tesis 
accommodation facility  konaklama imkânı; konaklama tesisi 
global envir onment  facility (GEF)  küresel çevre imkanı (GEF) 
over dr aft facility  açık kredi kullanma imkânı 
por t reception facility  liman atık kabul tesisi 
por t tr eatment facility  liman arıtma tesisi 
SME finance facility  KOBİ finansman imkânı; KOBİ’ler için 
finansman kolaylığı 
tr eatment facility  arıtma tesisi 
FACILITIES  tesisat 
FACT  olgu / vaka; davanın maddi unsurları 
fact finding  olgu belirleme 
fact finding mission  olgu belirleme görevi 
in law or  in fact  hukuken veya fiilen 
FACTOR  faktör, etken / amil, unsur 
deter minant factor  belirleyici faktör 
factor  of pr oduction  üretim faktörü 
quality factor  nitelik unsuru 
FACTUALLY  ger çekler e (olgular a) dayalı olar ak 
FAILURE  ihmal; aciz hâli; başar ısızlık; aksama; sekte; 
iflas 
action for  failur e to act  hareketsizlik / ihmal davası, menfi işlemin tespiti 
davası 
fail  yapmamak, ihmal etmek, başaramamak 
fail to act  hareketsiz kalmak, savsaklamak 
failure to act  hareketsizlik, işlemden kaçınma; olumsuz / menfi 
işlem 
failure to fulfilment  gereğini yerine getirememe 
failure to take a decision  karar alamama 
mar ket failure  pazar yetersizliği 
FALCONE (abbr. of Pr ogr am of Exchanges,  Falcone (kısalt. Örgütlü Suçlarla Mücadeleye 
Tr aining and Cooper ation for Persons  Katılan Kişiler  İçin Fikir Alışverişi, Eğitim ve 
Responsible for Action to Combat Or ganised  İş Birliği Pr ogramı) 
Cr ime) 
FALSE  sahte; yanlış 
false claim  yalana dayalı talep

139 
FARM  çiftlik 
Far m Accounting Data Networ k  Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) 
(FADN) 
far m str uctural sur vey  yapısal çiftlik anketi 
fish far m  balık çiftliği 
FARMER  çiftçi 
far mer  r egistr ations  çiftçi kayıtları 
far mer  r egistr ation system  çiftçi kayıt sistemi 
FARMING  çiftçilik 
stockfar ming  besicilik 
semi­subsistence far ming  yarı geçimlik çiftçilik 
subsistence far ming  geçimlik çiftçilik, kendi kendine yeter çiftçilik 
FAR­REACHING  etki alanı geniş 
FAULT  yanlışlık, hata, yanılgı 
at fault  hatalı 
FAVOUR  i. iltimas, kayır ma, lutûf, iyilik;  f. 
desteklemek, kayır mak 
favour able tar iff tr eatment  ayrıcalıklı tarife işlemi, tarife tavizi 
favour ed  kayırılan / iltimaslı; imtiyazlı 
favour ed ar ea  kayrılan alan 
less favour ed r egion  en az gelişmiş bölge 
most favour ed nation (MFN)  en çok kayrılan / gözetilen ulus, en ziyade 
müsaadeye mazhar millet (MFN) 
most favour ed nation clause  en çok kayrılan ulus kaydı 
most favour ed­nation­tar iff  en çok kayırılan ulus tarifesi / en ziyade 
müsaadeye mazhar millet tarifesi 
opinion in favour  olumlu görüş; lehte görüş 
vote in favour  lehte oy 
FAVOURITISM  kayır macılık 
FEASIBILITY  yapılabilirlik / fizibilite; olabilir lik 
feasibility r epor t  fizibilite raporu 
feasibility study  fizibilite çalışması 
pr e­feasibility study  ön fizibilite çalışması 
FEDERATION  feder asyon 
bi­community federation  iki toplumlu federasyon 
bi­zonal feder ation  iki bölgeli federasyon 
Inter national Federation of  Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (UMF) 
Accountants (IFAC) 
Inter national Federation for Housing  Uluslararası Konut ve Planlama Federasyonu 
and Planning (IFHP)  (IFHP) 
Inter national Federation of Librar y  Uluslararası  Kütüphane Dernekleri  ve  Kurumları 
Associations and Institutions (IFLA)  Federasyonu (IFLA) 
Inter national Federation of Tr anslator s  Uluslararası Çevirmenler Federasyonu (FIT)
(FIT) 

140 
FEE  har ç, ücret 
annual listing fee  yıllık kotasyon harcı; yıllık kayıt ücreti 
initial listing fee  kota alma harcı, başlangıç kayıt harcı 
title deed fee  tapu senedi harcı 
FIDUCIARY TRANSFER  güvene dayalı tr ansfer 
FIELD  alan / saha; tarla; ar azi; muhar ebe alanı; 
sahr a 
field accountant  taşra saymanı 
field wor k  alan / saha çalışması 
FIGHT  mücadele, savaş, kavga 
fight against AIDS  AIDS’le mücadele 
fight against crime  suçla mücadele 
fight against discr imination  ayrımcılıkla mücadele 
fight against dr ugs  uyuşturucu ile mücadele 
fight against fr aud  dolandırıcılıkla mücadele 
fight against inter national or ganised  uluslararası örgütlü suçlarla mücadele 
cr ime 
fight against money laundering  kara para aklamayla mücadele 
fight against or ganised cr ime  örgütlü suçlarla mücadele 
fight against r acism and xenophobia  ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele 
fight against ter r or ism  terörle mücadele 
FIGURE  sayı / r akam; şekil; figür 
in figures  rakamla 
FINAL  nihai, son, en son; kesin 
final act  nihai / son senet 
final dr aft  nihai taslak 
final pr ovision  nihai hüküm 
final stage  son dönem, son aşama 
final standar d  nihai standart 
FINALISE (v.)  sonuçlandır mak, tamamlamak, bitir mek 
FINANCE  maliye, finansman, finans 
centr al finance and contr acts unit  merkezî finans ve ihale birimi (MFIB) 
(CFCU) 
co­finance  ortak finansman 
cor por ate finance  şirket(ler) finansmanı 
cor por ate finances  şirketlerin finans işleri 
Institute of International Finance (IIF)  Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) 
public finance  kamu finansmanı, kamu maliyesi 
SME finance facility  KOBİ finansman imkânı; KOBİ’ler için 
finansman kolaylığı 
sour ce of finance  finansman kaynağı 
FINANCIAL  finansal, mali 
admission of financial instr uments to  finansal araçların işlem görmeye kabulü (borsa) 
tr ading 
close of financial year  mali yılın sonu
141 
cur rent financial year  cari mali yıl, içinde bulunulan mali yıl 
der ivative financial instr ument  türev  mali araç 
Dir ector ate­General for Economic and  Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğü 
Financial Affair s 
Economic and Financial Affairs  Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi 
Council (ECOFIN)  (ECOFIN) 
ex­post financial audit body  harcama sonrası mali denetim birimi 
exter nal financial stability  dış mali istikrar 
financial accountant  finansman muhasebecisi 
Financial Action Task For ce ( FATF)  Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 
financial adviser  mali müşavir / mali danışman 
financial aid  mali yardım 
financial analyst  mali analist 
financial asset  mali / finansal varlık 
financial autonomy  mali özerklik 
financial cooper ation  mali iş birliği 
financial cooper ation committee  mali iş birliği komitesi 
financial cor por ation  mali kuruluş / teşekkül 
financial discipline  mali disiplin 
financial fixed assets  finansal sabit / duran varlıklar 
financial holding company  finansal holding 
financial inter est  mali çıkar 
financial institution  mali / finansal kurum 
Financial Instrument for  Fisher ies  Balıkçılık Yönlendirme Mali Aracı (FIFG) 
Guidance (FIFG) 
financial instr ument  finansal araç 
financial inter mediar y  mali aracı, finansal aracı 
financial inter vention  mali müdahale 
financial investment tr ust  finansman yatırım ortaklığı 
financial management infor mation  mali yönetim bilgi sistemi (FMIS) 
system (FMIS) 
financial manager (FiM)  mali yönetici (FiM) 
financial mar ket  mali / finansal piyasa 
financial memor andum (FM)  mali memorandum (FM) 
financial policy  mali politika 
financial planning  mali planlama; finansal planlama 
financial pr otocol  mali protokol 
financial regularity  mali uygunluk, mali intizam / düzenlilik 
financial regulation  mali tüzük 
financial repor ting  mali raporlama 
financial standing  mali durum 
financial statement  mali bildirim, mali rapor 
financial table  finansal tablo, mali tablo 
financial task  mali görev; finansal görev 
Financial and Technical Accompanying  Mali ve Teknik İlave Tedbirler (MEDA) 
Measur es (MEDA) 
financial year  bütçe yılı, mali yıl; hesap dönemi 
inter national financial institution (IFI)  uluslararası finans kurumu (IFI) 
mixed financial holding company  karma finansal holding 
national financial asset  ulusal mali / finansal varlık
142 
notional financial asset  gerçek olmayan mali varlık 
r eview of financial statements  mali bildirimlerin incelenmesi, mali raporların 
incelenmesi 
senior financial manager (SFM)  kıdemli mali yönetici (SFM) 
suspicious / dubious financial  şüpheli mali işlem 
tr ansaction 
take car e not to prejudice the financial  mali istikrarı tehlikeye düşürmemeye özen 
stability  göstermek 
ver ification of financial statements  mali bildirimin doğrulanması, mali bildirimin 
gerçeklere uygunluğunun belirlenmesi 
FINANCING  finansman 
financing agreement (FA)  finansman anlaşması (FA) 
financing memor andum  finansman memorandumu 
financing phase  finansman aşaması, kaynak bulma aşaması 
financing plan  finansman planı 
joint financing  ortak finansman 
FIRM  fir ma, şir ket; kesin, kar ar lı 
fir m commitment  kesin (bağlayıcı) taahhüt 
fir m quota  kesin kota 
investment fir m  yatırım firması 
specialised fir m  uzmanlaşmış firma 
FISCAL  mali (vergi ile ilgili) 
customs duty of a fiscal nature  mali nitelikli gümrük vergisi 
duty of a fiscal natur e  mali nitelikli vergi 
exclusively fiscal natur e  münhasıran mali nitelikli 
fiscal bar rier  mali engel 
fiscal penalty  vergi cezası 
fiscal policy  mali politika (vergi) 
fiscal notification  mali bildirim 
medium ter m fiscal plan  orta vadeli mali plan 
fiscal tr ansaction  mali işlem (vergi) 

financial: finansal, mali 
fiscal: mali (vergi ile ilgili) 
monetar y: parasal

FISH  balık 
fish far m  balık çiftliği 
fish stock  balık rezervi 
fish stock population  balık nüfusu 
fishing gear  balıkçılık tertibatı 
fishing oppor tunity  balıkçılık fırsatı 
fishing quota  balık avlanma kotası 
fishing zone  balık avlama alanı 
FISHERIES  balıkçılık; balık tar lası, dalyan; balık avlama 

143 
hakkı; balıkçılık alanı / bölgesi 
Agr iculture and Fisheries Council  Tarım ve Balıkçılık Konseyi 
Common Fisher ies Policy (CFP)  Ortak Balıkçılık Politikası (OBP) 
Community Fisheries Contr ol Agency  Topluluk Balıkçılık Kontrol Ajansı (CFCA) 
(CFCA) 
Dir ector ate­General for Fisher ies and  Balıkçılık ve Denizcilik Genel Müdürlüğü 
Maritime Affair s 
Financial Instrument for  Fisher ies  Balıkçılık Yönlendirme Mali Aracı (FIFG) 
Guidance (FIFG) 
Fisheries and Agr icultural Research  Balıkçılık ve Tarım Araştırmaları (FAR) 
(FAR) 
fisheries co­management  balıkçılık ortak yönetimi 
fisheries management  balıkçılık yönetimi 
fisheries policy  balıkçılık politikası 
r ight of fisher y  balık tutma hakkı 
FIX  s. sabit;  f. sabitleştir mek, tespit etmek, 
saptamak, onar mak, hile kar ıştır mak 
fixed basket method  sabit sepet metodu 
fixed budget  sabit bütçe 
fixed capital  sabit sermayeye katılım 
fixed component  sabit unsur 
fixed exchange r ate system  sabit kur sistemi 
fixed income security  sabit getirili menkul kıymetler 
fix in advance  önceden saptama 
fix salar y  sabit maaş 
FLEET  filo 
FLOCK  sür ü ( koyun / keçi / kuş için ) 
FLUCTUATION  dalgalanma 
fluctuation mar gin  dalgalanma marjı 
FODDER  yem, gıda 
bir d fodder  kuş yemi 
fodder  pr oduction ingredients  yemlik madde muhteviyatı 
FOLIAR  yapr ak 
FOLLOW UP  izleme 
FOOD  gıda, besin, yiyecek 
Eur opean Food Safety Author ity  Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) 
(EFSA) 
feed and food law  yem ve gıda yasası 
Food and Agricultur e Or ganisation (of  (Birleşmiş Milletler) Gıda ve Tarım Örgütü 
the United Nations) (FAO)  (FAO) 
Food and Mouth Disease (FMD)  Şap Hastalığı (FMD) 
food safety  gıda güvenliği 
food safety action plan  gıda güvenliği eylem planı 
food pr ocessing establishment  gıda işleme tesisi 
ir radiated food  radyasyona maruz kalmış gıda

144 
novel food  yeni gıdalar 
FOODSTUFF  gıda maddesi 
Advisor y Committee on Foodstuffs  Gıda Danışma Komitesi 
feeding stuff  hayvan yemi 
finished foodstuff  mamul gıda maddesi 
foodstuff labor ator y  gıda laboratuarı 
quick fr ozen foodstuff  hızlı dondurulmuş gıdalar 
semi finished foodstuff  yarı mamul gıda maddesi 
FOOTING  düzey 
equal footing  eş düzeyde, aynı düzeyde 
FORCE  güç, kuvvet; etki, tesir 
after the entr y into for ce  yürürlüğe girmesinden (girdikten) sonra, 
yürürlüğe girmesini takiben 
ar med for ces  silahlı kuvvetler 
Combined J oint Task For ce (CJ TF)  Birleşik Müşterek Görev Gücü (BMGG) 
dissuasive for ce  caydırıcı güç 
enter  into for ce  yürürlüğe girmek 
Eur opean Mar itime For ce  Avrupa Deniz Gücü (EUROMARFOR) 
(EUROMARFOR) 
Eur opean Oper ational Rapid For ce  Avrupa Acil Müdahale Gücü (Eurofor) 
(Eur ofor ) 
Financial Action Task For ce ( FATF)  Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 
for ce of res judicata  kesinleşmiş yargı kararı (etkisi); kesin hüküm 
gücü (yargı kararları) 
For ces Answer able to Western  Batı  Avrupa  Birliğine  Karşı  Sorumlu  Kuvvetler 
Eur opean Union  (FAWEU)  (FAWEU) 
joint task for ce  müşterek görev gücü 
labour  for ce  iş gücü 
mar ket for ces  piyasa güçleri 
occupation for ces  işgal kuvvetleri 
Rapid Reaction For ce (RRF)  Acil Müdahale Gücü (AMG) 
This r egulation shall enter into for ce  Bu tüzük... tarihinde yürürlüğe girer. 
on… 
have a binding for ce  bağlayıcı gücü olmak 
FOREIGN  yabancı, dış, harici 
for eign affair s  dış işleri 
for eign cur rency deposit  döviz mevduat hesabı 
for eign direct investment (FDI)  doğrudan yabancı yatırım (FDI) 
for eign exchange mar ket  döviz piyasası 
for eign indebtment  dış borçlanma 
For eign Investment Advisor y Ser vice  Yabancı Yatırımlar Danışmanlık Servisi (FIAS) 
(FIAS) 
for eign policy  dış politika 
for eign tr ade  dış ticaret 
for eign tr ade policy  dış ticaret politikası 
for eign tr ade volume  dış ticaret hacmi 
for war d for eign exchange  vadeli kambiyo

145 
liber alisation of for eign tr ade  dış ticaretin serbestleştirilmesi 
official for eign exchange mar ket  resmî döviz piyasası 
official for eign exchange reser ve  resmî döviz rezervi 
Union Minister for For eign Affairs  Birlik (AB) Dışişleri Bakanı 
FORENSIC  adli 
for ensic medicine  adli tıp 
Eur opean Networ k of For ensic Science  Avrupa Adli Tıp Kurumları Ağı (ENFSI) 
Institutes (ENFSI) 
FOREST  or man 
affor estation  ağaçlandırma 
affor ested  ağaçlandırılmış 
defor estation  ormansızlaştırma 
Eur opean For estr y Infor mation and  Avrupa Ormancılık Bilgi ve İletişim Sistemi 
Communication System (EFICS)  (EFICS) 
for estation  ağaçlandırma 
for estr y  ormancılık 
r efor estation  yeniden orman kurma 
FORUM  for um, meydan 
Eur opean Disability For um (EDF)  Avrupa Engelliler Forumu (EDF) 
Eur opean For um  Avrupa Forumu 
inter national accr editation for um  uluslararası akreditasyon forumu (IAF) 
(IAF) 
FORWARD  i. iler i; gelecekte teslim;  f. sunmak, 
gönder mek, sevk etmek 
for war d contr act  vadeli işlem sözleşmesi 
for war d for eign exchange  vadeli kambiyo 
for war d r ate agreement  vadeli kur anlaşması 
FOSTER CHILD  bakılan çocuk (kor uyucu aile tar afından) 
FOUNDATION  vakıf, kur uluş, temel, dayanak 
community foundation  cemaat vakfı 
Eur opean Cultur al Foundation (ECF)  Avrupa Kültür Vakfı (ECF) 
Eur opean Foundation  Avrupa Vakfı 
Eur opean Foundation for  the  Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme 
Impr ovement of Life and Wor king  Vakfı 
Conditions 
Eur opean Foundation for  Management  Avrupa Yönetim Geliştirme Vakfı (EFMD) 
Development (EFMD) 
Eur opean Science Foundation (ESF)  Avrupa Bilim Vakfı (ESF) 
Eur opean Tr aining Foundation (ETF)  Avrupa Eğitim Vakfı (AEV) 
Foundation of the Eur ope of Sciences  Bilimler ve Kültürler Avrupası Vakfı (FESAC) 
and Cultur es (FESAC) 
FRAGMENTATION  par çalanma 
FRAME  i. çer çeve;  f. şekillendir mek 
fr ame calculation plan  çerçeve hesap planı 
FRAMEWORK  çer çeve
146 
Climate Change Fr amewor k  İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (İDÇS) 
Convention (CCFC) 
Community fr amewor k  Topluluk çerçevesi 
Community suppor t framewor k (CSF)  Topluluk destek çerçevesi (CSF) 
Council Fr amewor k Decision  Konsey Çerçeve Kararı 
fr amewor k decision  çerçeve karar 
fr amewor k r esolution  çerçeve ilke kararı 
legislative fr amewor k  yasal çerçeve 
logical framewor k (logfr ame)  mantıksal çerçeve 
logical framewor k appr oach (LFA)  mantıksal çerçeve yaklaşımı (MÇY) 
r egulator y fr amewor k  düzenleyici çerçeve 
single institutional fr amewor k  tek kurumsal çerçeve 
within the fr amewor k of the task  görev çerçevesinde 
FRAUD  sahtekâr lık, hile, dolandırıcılık 
Anti­Fr aud Coor dination Unit  Hileyle Mücadele Koordinasyon Birimi (UCLAF) 
(UCLAF) 
Eur opean Anti­Fraud Office (OLAF)  Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Bürosu 
(OLAF) 
fight against fr aud  dolandırıcılıkla mücadele 
FRAUDULENT  hileli, hile ile yapılan 
fr audulent document  sahte belge; hileli belge 
fr audulent policy  hileli politika, yanıltıcı politika 
FREE  özgür , ser best, bedelsiz 
declar ation of release for  fr ee  serbest dolaşıma giriş beyannamesi 
circulation 
Eur opean Fr ee Alliance (EFA)  Avrupa Özgür İttifakı (EFA) 
Eur opean Fr ee Trade Association  Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) 
(EFTA) 
de facto fr ee movement  fiili serbest dolaşım 
fr ee and open mar ket  serbest ve açık piyasa 
fr ee cir culation  serbest dolaşım 
fr ee cir culation of  TV Ser vices  TV hizmetlerinin serbest dolaşımı 
fr ee fir e zone  serbest atış bölgesi 
fr ee movement of capital  sermayenin serbest dolaşımı 
fr ee movement of goods  malların serbest dolaşımı 
fr ee movement of per sons  kişilerin serbest dolaşımı 
fr ee movement of ser vices  hizmetlerin serbest dolaşımı 
fr ee movement of TV br oadcasts  TV yayınlarının serbest dolaşımı 
fr ee movement of wor ker s  işçilerin serbest dolaşımı 
fr ee on boar d (FOB)  güvertede teslim (FOB) 
fr ee por t  serbest liman 
fr ee r epair  ücretsiz onarım 
fr ee television  serbest televizyon 
fr ee tr ade agreement (FTA)  serbest ticaret anlaşması (STA) 
fr ee tr ade ar ea  serbest ticaret alanı 
fr ee tr ade association  serbest ticaret birliği 
fr ee tr ade zone  serbest ticaret bölgesi 
fr ee war ehouse  serbest antrepo
147 
fr ee zone  serbest bölge 
goods in free cir culation  serbest dolaşımdaki mallar 
goods r eleased for  fr ee cir culation  serbest dolaşımda bulunan mallar 
Inter national Secur ities Fr ee Zone  Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi 
Nor th American Fr ee Trade  Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması 
Agr eement (NAFTA)  (NAFTA) 
r ight to move fr eely  serbestçe yer değiştirme hakkı 
tax fr ee shop  vergisiz satış yapan dükkan 
FREEDOM  özgür lük, ser bestlik 
ar ea of fr eedom  özgürlük alanı 
ar ea of fr eedom, secur ity and justice  özgürlük, güvenlik ve adalet alanı 
collective fr eedom  toplu / kolektif özgürlük 
Dir ector ate­General for J ustice,  Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Genel Müdürlüğü 
Freedom and Secur ity 
fr eedom of assembly  toplanma özgürlüğü 
fr eedom of association  dernek kurma özgürlüğü 
fr eedom of establishment  yerleşme serbestisi; iş kurma serbestisi 
fr eedom of expr ession  ifade özgürlüğü 
fr eedom of movement of per sons  kişilerin dolaşım serbestisi / özgürlüğü 
fr eedom of movement for wor ker s  işçilerin dolaşım serbestisi / özgürlüğü 
fr eedom of opinion  düşünce özgürlüğü 
fr eedom of r eception (media)  yayın alma özgürlüğü 
fr eedom of r esidence  mesken yerini seçme özgürlüğü 
fr eedom of wor ship  ibadet özgürlüğü 
fr eedom to pr ovide ser vices  hizmet sunma serbestisi, hizmet edimi serbestisi 
fundamental r ights and freedoms  temel hak ve özgürlükler 
individual fr eedom  bireysel özgürlük 
FREIGHT  yük; nakliye ücr eti 
cost, insurance and freight (CIF)  mal bedeli, sigorta ve navlun (CIF) 
pr efer ential fr eight r ate  tercihli navlun oranı 
Tr ans­Eur opean Rail Freight Networ k  Trans­Avrupa  Demir Yolu Taşımacılık Ağı 
(TERFN)  (TERFN) 
FRONTIER  sınır / hudut 
Centre for  Infor mation, Discussion and  Göç ve Sınır Geçişleri Konusunda Bilgi, 
Exchange on the Cr ossing of Fr ontier s  Değerlendirme ve Değişim Merkezi (CIREFI) 
and Immigration (CIREFI) 
Eur opean Convention on Tr ansfr ontier  Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi 
(Cr oss Bor der ) Television 
fr ontier contr ol  sınır kontrolü 
inter nal fr ontier  iç sınır 
tr ansfr ontier  sınır aşan 
television without fr ontiers (TWF)  sınır tanımayan televizyon (TWF) 
Television Without Fr ontiers (TWF)  Sınır Tanımayan Televizyon (TWF) Direktifi 
Dir ective 
FRUIT  meyve 
pr ocessed fr uit pr oduct  işlenmiş meyve ürünü

148 
FUEL  yakıt 
aviation fuel  uçak yakıtı 
biofuel  biyoyakıt, biyolojik yakıt 
domestic heating fuel  konut ısıtma yakıtı 
fossil fuel  fosil yakıt 
fuel oil  fuel oil 
fuel r ecycling plant  yakıt geri dönüşüm tesisi 
industrial fuel  sanayi yakıtı 
jet fuel  jet yakıtı 
motor  fuel  motor yakıtı 
r enewable fuel  yenilenebilir yakıt 
solid fuel  katı yakıt 
FULFILMENT  yer ine getir me, ifa 
failure to fulfilment  gereğini yerine getirememe 
FUND  fon, sandık, ödenek 
accident insur ance fund  kaza sigorta fonu 
allocation of funds  fon tahsisatı, fonların tahsisi 
budgetar y fund  bütçe içi fon 
closed end fund  kapalı uçlu yatırım fonu 
cohesion fund  uyum fonu 
cr edit guar antee fund  kredi garanti fonu 
electr onic fund tr ansfer (EFT)  elektronik fon transferi (EFT) 
Eur opean Agr icultur al Guidance and  Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu 
Guar antee Fund (EAGGF / FEOGA)  (EAGGF / FEOGA) 
Eur opean Community fund  Avrupa Topluluğu fonu 
Eur opean Development Fund (EDF)  Avrupa Kalkınma Fonu (AKF) 
Eur opean Investment Fund (EIF)  Avrupa Yatırım Fonu (AYF) 
Eur opean Monetar y Cooper ation Fund  Avrupa Parasal İş Birliği Fonu (APİF) 
(FECOM / EMCF) 
Eur opean Refugee Fund (ERF)  Avrupa Mülteci Fonu (ERF) 
Eur opean Regional Development Fund  Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ABKF) 
(ERDF / FEDER) 
Eur opean Social Fund (ESF)  Avrupa Sosyal Fonu (ASF) 
extra budgetar y fund  bütçe dışı fon 
fund budget  fon bütçesi 
Global Envir onment Fund (GEF)  Küresel Çevre Fonu (GEF) 
guar antee fund  garanti fonu 
incentive fund  teşvik fonu 
Inter national Monetar y Fund (IMF)  Uluslararası Para Fonu (IMF) 
national fund (NF)  ulusal fon (UF) 
pension and retir ement fund  emeklilik fonu 
pension fund asset  emeklilik fonu varlığı 
r evolving fund  döner sermaye 
str uctur al fund  yapısal fon 
United Nations Inter national Childr en  Birleşmiş Milletler Çocuklara Acil Yardım Fonu 
Emer gency Fund (UNICEF)  (UNICEF) 
FURNISH (v.)  donatmak, sağlamak; tedarik etmek

149 
FUTURES  standart vadeli işlem sözleşmeleri 
futur es mar ket  vadeli işlemler piyasası 
inter est r ate futur es  faiz oranlı vadeli işlemler

150 

GAP  açik; boşluk 
gap r atio  açık oranı 
GARBAGE  çöp 
GAS  gaz 
br eathable gas  solunabilir gaz 
gr eenhouse gas  sera gazı 
gas transmission  gaz iletimi 
r espir able gas  solunabilir gaz 
GENDER  cinsiyet 
gender  analysis  cinsiyet analizi / tahlili / çözümlemesi 
gender  discrimination  cinsiyet ayrımcılığı 
gender  equality  cinsiyet eşitliği 
GENERAL  genel 
Dir ector ate­General (DG)  Genel Müdürlük (DG) 
general act  genel senet 
general administr ative expense  genel yönetim gideri 
Gener al Affair s Council (GAC)  Genel İşler Konseyi (GİK) 
Gener al Affair s and Exter nal Relations  Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi (GİDİK) 
Council (GAERC) 
Gener al Agr eement on Tar iffs and  Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) 
Tr ade (GATT) 
general competence  genel yetki 
general compliance  genel uygunluk bildirimi 
Gener al Confeder ation of Agr icultur al  Avrupa Birliği Tarım Kooperatifleri 
Co­oper atives in the Eur opean Union  Konfederasyonu (COGECA) 
(COGECA) 
general economic inter est  genel ekonomik yarar 
general incentive system  genel teşvik sistemi 
general par tner ship (unlimited  kolektif şirket 
company) 
general payments system  genel ödemeler sistemi 
general pr oduct safety  genel ürün güvenliği 
general pr ovisions  genel hükümler 
general r ule  genel kural 
general r ules for  the inter pretation of  tarifenin yorumlanmasına dair genel kurallar 
the tar iff 
general secretar iat  genel sekreterlik 
general secretar y  genel sekreter 
general warehouse  genel antrepo 
Secretar iat Gener al of the Commission  Avrupa Komisyonu Genel Sekreterliği 
Secretar iat Gener al of the Council (of  Avrupa Birliği Konseyi Genel Sekreterliği
the Eur opean Union) 
151 
GENERALISED PREFERENCES SYSTEM  Genelleştirilmiş Tercihler  Sistemi (GTS) 
(GPS) 
GENTLEMAN’S AGREEMENT  centilmenlik anlaşmasi 
GEODESY  yer  bilgisi, jeodezi 
GEOGRAPHY  coğr afya 
geogr aphic infor mation system (GIS)  coğrafi bilgi sistemi (CBS) 
geogr aphical sign  coğrafi işaret 
GLOBAL  kür esel, global 
global appr oach  küresel yaklaşım 
global envir onment  facility (GEF)  küresel çevre imkanı (GEF) 
Global Envir onment Fund (GEF)  Küresel Çevre Fonu (GEF) 
Global Navigation Satellite System  Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi (GNSS) 
(GNSS) 
global or der  küresel düzen 
global quota  genel kota 
global war ming  küresel ısınma 
GLOBALISATION  kür eselleşme / globalleşme 
anti globalisation movement  küreselleşme karşıtı hareket 
globalisation of the economy  ekonominin küreselleşmesi / globalizasyonu 
GOOD  iyi 
good clinical pr actice (GCP)  iyi klinik uygulamaları (İKU) 
good faith  iyi niyet 
good manufacturing pr actices (GMP)  iyi imalat uygulamaları (İİU) 
good offices  iyi niyet 
GOODS  mal, eşya, emtia 
abandonment of goods to customs  malın gümrüğe terk edilmesi 
capital goods  yatırım malları, sermaye malları 
cash against goods  mal mukabili ödeme, mal karşılığı ödeme 
commer cial descr iption of goods  eşyanın / malın ticari tanımı 
commer cial goods  emtia; ticari mahiyetteki eşya, ticari mal 
Community goods  Topluluk eşyası / malları; karı kocanın ortak 
mülkiyetinde olan mallar (aile hukuku) 
consumer  goods  tüketim malları 
consumption goods  tüketim malları 
contr aband goods  kaçak mallar 
counterfeit goods  taklit mallar; sahte mallar 
cultur al goods  kültürel mallar 
customs goods  gümrük malları 
danger ous goods  tehlikeli mallar 
defective goods  ayıplı mal 
descr iption of goods  mal / eşya tanımı 
destr uction of goods  malın / eşyanın imhası 
dur able consumer goods  dayanıklı tüketim malları 
examination of goods  eşyanın muayenesi 
expor t goods  ihraç malı

152 
expor tation of goods  mal ihracatı 
finished goods  nihai mallar (işlenmiş, tanımlanmış eşya) 
fr ee movement of goods  malların serbest dolaşımı 
goods in free cir culation  serbest dolaşımdaki mallar 
goods in the unaltered state  değişmemiş mal / eşya 
goods r eleased for  fr ee cir culation  serbest dolaşımda bulunan mallar 
goods to be disposed  tasfiye edilecek mal / eşya 
identical goods  aynı mal, aynıyla muayyen eşya 
imitated goods  imite mal 
impor tation of goods  mal ithalatı 
industrial goods  sınai mallar 
inspecting goods  car ried by or  on  kişilerin yanlarında bulundurdukları ya da 
per sons  üstlerinde taşıdıkları malların / eşyanın kontrolü 
intangible goods  maddi olmayan / gayrimaddi mallar 
inter mediate goods  ara malı 
manufactured goods  imal edilen / mamül mallar 
non commer cial goods  ticari mahiyette olmayan eşya, ticari olmayan 
mallar 
non Community goods  Topluluk dışı mallar; karı kocanın ortak 
mülkiyetinde olmayan mallar (aile hukuku) 
nonfungible (goods)  misli olmayan (mallar) 
per sonal goods  zatî eşya 
pir ated goods  korsan mallar 
placing of goods under a customs  malların gümrük rejimine tabi tutulması 
pr ocedur e 
placing of goods under customs  malların gümrükçe onaylanmış bir işlem veya 
appr oved treatment or  use  kullanıma tabi tutulması 
pr esentation of goods to customs  malların gümrüğe sunulması 
pr oof of pr efer ential or igin of goods  malın tercihli menşeinin kanıtlanması 
r elease of goods  eşyanın / malın serbest bırakılması 
r eplacement of goods  malların yenisi ile değiştirilmesi, malların 
ikamesi 
r etur ned goods  geri gelen (iade edilen) mal / eşya 
tempor ar y expor t goods  geçici ihraç malı 
tr ade in goods  mal ticareti 
GOODWILL  şer efiye; iyi niyet 
GOVERNANCE  yönetişim 
cor por ate gover nance  kurumsal yönetişim 
GOVERNMENT  hükûmet, devlet, yönetim şekli 
car etaker gover nment  işgüder hükûmet 
centr al gover nment  merkezi hükûmet 
contr act gover ned by pr ivate law  özel hukuk sözleşmesi 
contr act gover ned by public law  kamu hukuku sözleşmesi 
de facto gover nment  de facto / fiili hükûmet 
Eur opean Char ter of Local Self  Avrupa Yerel Öz Yönetim  Şartı 
Gover nment 
gover n  yönetmek / idare etmek 
gover nment accountant  kamu saymanı
153 
gover nmental  devlet / hükûmetle ilgili 
gover nmental author ity  hükûmet mercisi; resmî makam 
gover nmental level  hükûmet düzeyinde 
gover nment in exile  sürgündeki hükûmet 
gover nment or ganised non­  hükûmet tarafından oluşturulan sivil toplum 
gover nmental or ganisation (GONGO)  örgütü (GONGO) 
non­gover nmental or ganisation (NGO)  hükûmet dışı kuruluş, sivil toplum örgütü (STÖ) 
head of gover nment  hükûmet başkanı 
insur gent gover nment  asi hükûmet 
interim gover nment  geçici (ara) hükûmet 
local gover nment  yerel hükûmet, yerel yönetim 
r ules gover ning the system of pr oper ty  mülkiyet sistemini düzenleyen kurallar 
owner ship 
self gover nment  kendi kendine yönetim 
subver sion of the gover nment  hükûmetin yıkılması 
tr ansitional gover nment  geçici hükûmet 
GOVERNOR  vali 
boar d of gover nor s  idare meclisi 
boar d of gover nor s of the bank  banka guvernörler kurulu 
GRANT  hibe, hibe yar dımı; imtiyaz; ver me, bahşetme 
gr ant a repayment  geri ödemeden yararlandırma 
gr ant loans and give guar antees  borç ve garanti vermek 
gr ant of licences  lisans verilmesi 
gr ant of licences by ar bitr ation  tahkim yolu ile lisans verilmesi 
gr ant a remission  indirim uygulamak 
GREENHOUSE  ser a 
gr eenhouse gas  sera gazı 
GREEN PAPER  Yeşil Kitap (rapor ) 
GREENS  Yeşiller 
Confeder al Gr oup of the Eur opean  Avrupa Birleşik Solu – Kuzey Yeşil Solu 
United Left – Nor dic Gr een Left  Konfederal Grubu 
Eur opean Green Par ty (EGP)  Avrupa Yeşiller Partisi (EGP) 
Gr oup of the Gr eens  Yeşiller Grubu 
Nor dic Green Left (NGL)  Kuzey Yeşil Solu (NGL) 
Nor dic Green Left Alliance (NGLA)  Kuzey Yeşil Solu İttifakı (NGLA) 
GROSS  gayr isafi, br üt, toptan 
Gr oss Domestic Pr oduct (GDP)  Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) 
Gr oss National Income (GNI)  Gayrisafi Milli Gelir (GSMG) 
Gr oss National Pr oduct (GNP)  Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 
gr oss negligence  ağır ihmal 
GROUND  ger ekçe; yer, zemin, topr ak 
air to gr ound missile  havadan karaya füze 
gr ound water  yer altı suyu (taban suyu) 
gr ound water yield  yer altı suyu verimi 
material gr ound  muhik sebep; maddi sebep; geçerli sebep 
on gr ounds of urgency  ivedilik gerekçesiyle
154 
GROUP  gr up, küme, topluluk 
ad hoc wor king gr oup  ad hoc çalışma grubu 
age gr oup  yaş grubu 
blood gr oup  kan grubu 
Confeder al Gr oup of the Eur opean  Avrupa Birleşik Solu – Kuzey Yeşil Solu 
United Left – Nor dic Gr een Left  Konfederal Grubu 
Conventional Ar ms Expor ts Wor king  Konvansiyonel Silahlar Dış Satım Çalışma Grubu 
Gr oup (COARM)  (COARM) 
Council Wor king Gr oup (CWG)  Konsey Çalışma Grubu (CWG) 
Enterpr ise Policy Gr oup  İşletmeler Politikası Grubu 
ethnic gr oup  etnik grup 
Eur opean Democr atic Gr oup  Avrupa Demokrat Grubu 
Eur opean Economic Interest Gr ouping  Avrupa Ekonomik Çıkar Gruplaşması (AEÇG) 
(EEIG) 
Eur opean interest gr oups  Avrupa çıkar grupları 
gr oup insurance  grup sigortası, topluluk sigortası 
Gr oup of the Alliance of Liber als and  Avrupa Liberal ve Demokratlar İttifakı Grubu 
Democr ats for Eur ope (ALDE)  (ALDE) 
gr oup of connected clients  bağlantılı müşterilerden oluşan grup 
Gr oup of the Eur opean People’s Par ty  Avrupa Halk Partisi (Hıristiyan Demokratlar) ve 
(Christian Democr ats) and Eur opean  Avrupalı Demokratlar Grubu (EEP­ED) 
Democr ats (EEP­ED) 
Gr oup of the Eur opean Right  ‘Avrupa Sağı’ Grubu 
Gr oup of the Gr eens  Yeşiller Grubu 
Gr oup of the Independents for  a  Milletler Avrupası için Bağımsızlar Grubu (I­ 
Eur ope of Nations (I­EDN)  EDN) 
Gr oup of States Against Cor r uption  Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) 
(GRECO) 
hazar d gr oup  risk grubu 
Identity, Tr adition and Sover eignty  Kimlik, Gelenek ve Egemenlik Grubu (ITS) 
Gr oup (ITS) 
income gr oup  gelir grubu 
Independence / Democr acy Gr oup  Bağımsızlık / Demokrasi Grubu (IND / DEM) 
(IND / DEM) 
Independent Eur opean Pr ogr am  Bağımsız Avrupa Program Grubu (IEPG) 
Gr oup (IEPG) 
inter est gr oup  çıkar / menfaat grubu 
Inter gover nmental Gr oup of Exper ts  Hükûmetler Arası Uzmanlar Grubu (IGE) 
(IGE) 
intr a­gr oup tr ansaction  grup içi işlem 
liaison gr oup  irtibat grubu 
political gr oup  siyasi grup 
pr essure gr oup  baskı grubu 
Rainbow gr oup  Gökkuşağı grubu 
r egr oup  yeniden gruplandırmak 
Socialist Gr oup  Sosyalist Grup 
tar get gr oup  hedef grup, hedef kitle 
Union for  Eur ope of the Nations Gr oup  Uluslar Avrupası için Birlik Grubu 
Wester n Eur opean Ar maments Gr oup  Batı Avrupa Silahlanma Grubu (WEAG)

155 
(WEAG) 
Wester n Eur opean Logistics Gr oup  Batı Avrupa Lojistik Grubu (WELG) 
(WELG) 
wor king gr oup  çalışma grubu 
GROWTH  büyüme, gelişme 
economic gr owth  ekonomik büyüme 
gr owth initiative  gelişme inisiyatifi, gelişme girişimi 
gr owth point  büyüme noktası 
Stability and Gr owth Pact  İstikrar ve Büyüme Paktı 
GUARANTEE  i. gar anti, teminat, güvence, kefalet; f. garanti 
ver mek 
commission on guar antees  garanti komisyonu 
Community guar antee  Topluluk garantisi 
cr edit guar antee fund  kredi garanti fonu 
Eur opean Agr icultur al Guidance and  Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu 
Guar antee Fund (EAGGF / FEOGA)  (EAGGF / FEOGA) 
gr ant loans and give guar antees  borç ve garanti vermek 
guar anteed income  teminatlı / garantili gelir 
guar antee fund  garanti fonu 
guar antee pr ice  garanti fiyatı 
letter  of guar antee  teminat mektubu 
r elease of guar antee  teminatın iadesi, kalkması 
tr easur y guarantee  hazine garantisi 
unified guar antee system  birleşik garanti sistemi 
GUARANTOR  gar antör 
joint guar antor  müteselsil kefil 
GUARDIANSHIP  vesayet 
guar dian  vasi 
GUIDE  r ehber , kılavuz 
guide document  rehber doküman / belge 
guide pr ice  rehber fiyat 
Practical Guide to EC Pr ocurement  AT İhale Usulleri Uygulama Kılavuzu (PRAG) 
Pr ocedur es (PRAG) 
GUIDELINES  kılavuz ilkeler, yol gösterici ilkeler 
employment guidelines  istihdama ilişkin kılavuz ilkeler 
in confor mity with the guidelines  yol gösterici  / kılavuz ilkelerle uyumlu biçimde 
inter national guidelines  uluslararası yol gösterici ilkeler 
intr oductor y guidelines  başlangıç esasları 
sector al guidelines  sektörel kılavuz ilkeler

156 

HANDLING  muamele, işleme; ele alma 
handling of client or der s  müşteri siparişlerinin yerine getirilmesi 
usual handling  mutat işleme 
HARD CORE  çekir dek 
HARD COPY  basılı kopya, yazılı çıktı 
HARMONIOUS  uyumlu 
har monious development  dengeli kalkınma; uyumlu gelişim 
HARMONISATION  uyum; uyumlaştır ma / ahenkleştir me 
har monisation of laws  kanunların uyumlaştırılması; hukukların 
uyumlaştırılması 
har monisation of legislation  mevzuatın uyumlaştırılması 
har monise  uyumlaştırmak 
har monised ar ea  armonize alan / uyumlaştırılmış alan 
har monised Eur opean standard  uyumlaştırılmış Avrupa standardı 
Har monised Index of Consumer Pr ices  Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi 
(HICP)  (UTFE) 
har monised national standard  uyumlaştırılmış ulusal standart 
har monised standar d  uyumlaştırılmış standart 
Har monised Sur vey and Cer tification  Armonize Sörvey ve Sertifikalandırma Sistemi 
System (HSSC)  (HSSC) 
non har monised ar ea  uyumlaştırılmamış / armonize edilmemiş alan 
Office for Har monisation in the  İç Pazar (Marka ve Tasarım) Uyumlaştırma Ofisi 
Inter nal Mar ket (Tr ademar ks and  (OHIM) 
Designs) (OHIM) 
str uctur al har monisation  yapısal uyumlaştırma 

adaptation: uyarlama, 
adoption: kabul etme, benimseme 
alignment: uyum; uyumlaştırma, aynı hizaya getirme, eş düzeye getirme 
appr oximation: yakınlaştırma, yaklaşma 
cohesion: (parçaların bütüne) uyumu 
concer ted: uyumlu 
conver gence: yakınsama 
har monisation: uyum; yumlaştırma 
incor por ation: derç etme, dahil etme 
tr ansposition: aktarım

HARMONY  uyum, ahenk, uygunluk 
be in har mony with  uyum içinde olmak 

157 
HEAD  baş; başkan, lider 
head office  genel merkez; idare merkezi (şirket, işletme) 
head of gover nment  hükûmet başkanı 
head of state  devlet başkanı 
r egistered head office  tescil edilmiş idare merkezi 
HEADING  başlık; pozisyon 
headings and subheadings of the  Ortak Gümrük Tarifesi pozisyon ve alt 
Common Customs Tariff  pozisyonları 
heading of the tar iff  tarife pozisyonu 
subheading  alt başlık 
tariff heading  [gümrük] tarife pozisyonu 
HEALTH  sağlık, hıfzısıhha 
animal health  hayvan sağlığı 
Dir ector ate­General for Health and  Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü 
Consumer  Pr otection 
Employment, Social Policy, Health and  İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici 
Consumer  Affairs Council (EPSCO)  İşleri Konseyi (EPSCO) 
Eur opean Agency for  Safety and  Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU­ 
Health at Wor k (EU­OSHA)  OSHA) 
Eur opean Health Community  Avrupa Sağlık Topluluğu 
Executive Agency for  the Public Health  Genel Sağlık Programı Yürütme Ajansı (PHEA) 
Pr ogramme (Public Health Executive 
Agency (PHEA)) 
health detriment  sağlık hasarı 
health management  sağlık yönetimi 
health r ecor d  sağlık karnesi 
plant health  bitki sağlığı 
pr eventive health ser vice  koruyucu sağlık hizmeti 
public health  genel sağlık 
Wor ld Health Or ganisation (WHO)  Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
Wor ld Or ganisation for  Animal Health  Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH / OIE) 
(WOAH / OIE) 
HEARING  dur uşma, celse / otur um 
adjour n a hearing  duruşmayı ertelemek 
pr e­hearing  duruşma öncesi 
interlocutor y hearing  kesin kararın verildiği duruşmadan önceki 
duruşmaların her biri 
r equest for a hear ing  murafaa (duruşma) talebi 

hearing: duruşma; oturum / celse (mahkeme) 
open session: halka açık oturum 
session: oturum, celse, toplantı (mahkeme, meclis veya resmî bir grup için) 
sitting: oturum (mahkeme, meclis veya resmî bir kurum için) 
in­camera session: kapalı oturum

HEAT  ısı, sıcaklık, har ar et 


158 
domestic heating fuel  konut ısıtma yakıtı 
useful heat  kullanılabilir ısı 
heat pump  ısı pompası 
power  to heat ratio  gücün ısıya oranı 
HEDGING  finansal kor unma 
HERD BOOK  hayvan soy kütüğü 
HEREDITARY  kalıtsal 
HEREDITY  kalıtım, soyaçekim, irsiyet 
HIDDEN  gizli, saklı, örtülü 
hidden asset  örtülü varlık, saklı varlık 
hidden (disguised) unemployment  gizli işsizlik 
HIGH  yüksek 
high author ity  yüksek otorite 
high contracting par ties  yüksek âkit taraflar 
high prior ity  yüksek öncelik 
High Representative for  the Common  Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası (ODGP) 
For eign and Security Policy (CFSP)  Yüksek Temsilcisi 
HISTORIC  tarihi, tar ihe geçmiş, tar ihi etkileyen veya 
etkileyebilecek olan 
HISTORICAL  (konu olar ak) tarihi, tar ihsel, tarihle ilgili 
histor ical backgr ound  tarihsel geçmiş 
HOLDER  hamil, sahip 
account holder  hesap sahibi 
car d holder  kart hamili 
holder  of author isation  yetki sahibi, yetkilendirilmiş kişi, bir işlem 
yapmaya mezun kılınmış kişi; mezuniyet sahibi 
holder  of securities  elinde menkul kıymet bulunduran 
individual holder of exclusive rights  münhasır hakları münferiden elinde tutan kimse 
policy holder  poliçe hamili 
r ight holder  hak sahibi 
shareholder  hissedar, hisse sahibi, pay sahibi 
HOLDING  holding 
animal holding  hayvancılıkla uğraşan işletme 
financial holding company  finansal holding 
holding company  holding 
mixed activity holding company  karma faaliyetli holding 
mixed­activity insur ance holding  karma faaliyetli sigorta holdingi 
company 
HOLIDAY  dinlence / tatil 
official holiday  resmî tatil 
paid holiday  ücretli izin 
paid holiday scheme  ücretli izin sistemi 
time shar e holiday  devreli tatil

159 
time shar e holiday contract  devre mülk tatil sözleşmesi 
HOME  ev, mesken; yur t 
Common Eur opean Home  Ortak Avrupa Evi 
home affair s  iç işleri 
home car e  evde bakım hizmetleri 
home countr y  köken ülke; çıkış ülkesi; (ait olduğu ülke) 
home countr y contr ol  köken ülke denetimi 
home state  gönderen devlet 
justice and home affairs (JHA)  adalet ve iç işleri (Aİ) 
J ustice and Home Affairs Council  Adalet ve İç İşleri Konseyi 
HOMELAND  vatan / yurt 
HORIZONTAL  yatay 
hor izontal layout  yatay düzen, yatay sunum 
hor izontal legislation  yatay mevzuat 
hor izontal objective  yatay hedef 
hor izontal state aid  yatay devlet yardımı 
HOUSE  i.ev, konut; f. iskan etmek, bar ındır mak 
br oker age house  aracı kurum 
detention house  tutuk evi, tevkif evi 
House of the Representatives  Temsilciler Meclisi 
House of Lor ds  Lortlar Kamarası 
in­house tr aining  hizmet içi eğitim, dahilde eğitim 
Inter national Federation for Housing  Uluslararası Konut ve Planlama Federasyonu 
and Planning (IFHP)  (IFHP) 
slaughter house  mezbaha 
social housing  sosyal konut edindirme 
HOUSEHOLD  hane halkı 
household appliance  ev aleti 
labelling of household appliances  ev aletlerinin etiketlendirilmesi 
HUSBANDRY  hayvancılık 
HYMN  ilahi, dinsel şar kı 
Eur opean Hymn  Avrupa Marşı

160 

IDENTITY  kimlik 
defence identity  savunma kimliği 
Eur opean identity  Avrupa kimliği 
Eur opean Secur ity and Defence  Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği (AGSK) 
Identity (ESDI) 
identity of inter ests  çıkarların aynı olması 
Identity, Tr adition and Sover eignty  Kimlik, Gelenek ve Egemenlik Grubu (ITS) 
Gr oup (ITS) 
r ecognition of an identity  kimliğin tanınması 
specific identity  belirli kimlik, özel kimlik 
ILLEGAL  hukuka aykır ı, hukuk dışı; yasa dışı 
illegal immigr ant  yasa dışı göçmen 
illegal tr afficking of dr ugs  yasa dışı uyuşturucu madde ticareti 
illegal wor ker  kaçak işçi 
ILLICIT  yasada yasaklanmış, hukukun caiz gör mediği 
(eylem veya konu); gayr imeşr u 
by illicit means  hukukça caiz olmayan / gayrimeşru yollara 
başvurarak 
illicit use of dr ugs  uyuşturucu maddenin yasa dışı kullanımı; 
ilaçların yasa dışı kullanımı 
ILL­TREATMENT  kötü muamele 
IMITATION  taklit / imitasyon 
imitate  taklit etmek 
imitated goods  imite mal 
IMMEDIATE  acil / ivedi 
IMMIGRATION  bir başka ülkeden göç 
illegal immigr ant  yasa dışı göçmen 
immigrant  göçmen (bir başka ülkeden) 
immigrate  göç etmek, hicret etmek 
IMMOVABLE  gayrimenkul / taşınmaz mal 
immovable pr operty  emlak; gayrimenkul mülkiyeti; gayrimenkul / 
taşınmaz mal 
immovable purchased on a time share  devre mülk esasına göre satın alınan taşınmaz mal 
basis 
IMMUNITY  dokunulmazlık; bağışıklık 
diplomatic immunity  diplomatik dokunulmazlık 
immunity of domicile  konut dokunulmazlığı 
lifting of immunity  dokunulmazlığın kaldırılması 
par liamentar y immunity  parlamenter dokunulmazlığı

161 
pr ivileges and immunities  ayrıcalık ve dokunulmazlıklar 
r enunciation of immunity  dokunulmazlık hakkından vazgeçme 
sover eign immunity  devletin bağışıklığı / muafiyeti (özellikle 
uluslararası yargı yetkisi) 
waive immunity  dokunulmazlıktan feragat etmek 
IMPACT  etki 
customs r egime with economic impact  ekonomik etkili gümrük rejimi 
envir onmental impact  çevresel etki 
envir onmental impact assessment  çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) 
(EIA) 
envir onmental impact assessment  çevresel etki değerlendirmesi uygulamaları 
pr actices 
impact assesment  etki değerlendirmesi 
r egulator y impact assesment (RIA)  düzenleyici etki analizi (DEA) 
Tr ansboundar y Envir onmental Impact  Sınır Aşan Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Assessment Convention  Sözleşmesi 
IMPARTIALITY  tar afsızlık 
IMPEACHMENT  suçlama, itham 
IMPETUS  hız; şevk, dürtü 
IMPLEMENTATION  uygulamaya koyma, uygulama; icr a etme 
Decentr alised Implementation System  Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi (DIS) 
(DIS) 
Extended Decentr alised  Genişletilmiş Merkezi Olmayan Uygulama 
Implementation System (EDIS)  Sistemi (EDIS) 
implement  uygulamaya koymak; icra etmek,uygulamak 
implementation of a policy  bir tutum ya da politikanın uygulamaya konması, 
icrası, yürütülmesi 
implementation of a pr ovision  bir hükmün uygulanması 
implementation phase  uygulamaya koyma aşaması (yürütme anlamında) 
implementing  Uygulamaya koyan, yerine getirme işlevini gören 

apply: uygulamak; soyut kuralı somut duruma / olaya uygulamak 
enfor ce: icra etmek; yerine getirmek 
enter  into for ce: yürürlüğe girmek 
execute: yerine getirmek, yürütmek, infaz etmek, icra etmek 
implement: uygulamaya koymak 
put in effect: yürürlüğe koymak 
put into for ce: yürürlüğe koymak 
take effect:yürürlüğe girmek, yürürlük kazanmak

implementing agency (IA)  uygulamadan sorumlu kurum (IA) 


implementing of the budget  bütçenin uygulanması, bütçenin uygulamaya 
konması 
implementing convention  uygulama sözleşmesi 
implementing institution  uygulayıcı kurum 
implementing regulation  uygulama tüzüğü; yönetmelik (iç hukuk) 
162 
IMPLICATION  muhtemel etki, kastedilen anlam, ima 
IMPORT  i. ithal;  f. ithal etmek 
Community Impor t Requir ements  Topluluk İthalat Şartları Veri Tabanı (CIRD) 
Database (CIRD) 
counter vailing impor t duty  ithalatta telafi edici vergi, ithalatta fark giderici 
vergi 
declar ed impor t  beyan edilen ithalat 
dumped impor t  dampingli ithalat 
impor t certificate  ithal izin belgesi 
impor t deposit  ithal teminatı 
impor t duty  ithalat vergisi 
impor t levy  ithal prelevmanı 
impor t licence  ithal müsaadesi / lisansı 
impor t quota  ithal kotası 
impor t r estriction  ithalat kısıtlaması 
impor ts  ithalat / dış alım 
impor ts r egime  ithalat rejimi 
impor t substitution  ithal ikamesi 
impor t substitution industr ialisation  ithal ikameci sanayileşme 
impor t surcharge  ithal ek vergisi 
impor t sur vey  ithalat anketi 
impor t volume  ithalat hacmi 
impor t without waiver  bedelsiz ithalat 
r educed r ate of impor t duty  indirimli ithalat vergisi 
safety contr ols on impor ts  ithalattaki güvenlik kontrolleri 
subsidised impor ts  sübvansiyonlu ithalat 
zer o r ate of impor t duty  sıfır oranlı ithalat vergisi 
IMPORTATION  ithal etme 
impor tation of goods  mal ithali 
INADMISSIBLE  kabul edilemez; esasa gir meden r eddi ger eken 
(yar gılama hukuku) 
INALIENABLE  devr olunamaz; temlik edilemez 
INAUGURATE  tör enle açmak 
IN CAMERA  gizli 
INCAPACITATE  güçten düşür mek, ehliyetten yoksun kılmak 
INCAPACITY  iş göremezlik; yeter sizlik; ehliyetsizlik 
tempor ar y incapacity  geçici iş göremezlik 
per manent incapacity  sürekli iş göremezlik; sürekli ehliyetsizlik 
INCENTIVE  teşvik 
general incentive system  genel teşvik sistemi 
incentive fund  teşvik fonu 
incentive policy  teşvik politikası 
INCEPTION  başlama, başlangıç

163 
inception per iod  başlangıç periyodu 
inception r epor t  başlangıç raporu 
INCIDENTAL PRESENCE  ar ızi mevcudiyet 
INCOME  gelir 
accr ued income  tahakkuk eden gelir 
accr uals and deferr ed income  tahakkuklar ve ertelenmiş gelirler 
dir ect income suppor t  doğrudan gelir desteği 
fixed income security  sabit getirili menkul kıymetler 
Gr oss National Income (GNI)  Gayrisafi Milli Gelir (GSMG) 
guar anteed income  teminatlı / garantili gelir 
income gr oup  gelir grubu 
incomes policy  gelirler politikası 
income stabilisation  gelir istikrarı 
income tax  gelir vergisi 
r edistr ibution of income  gelirin yeniden dağılımı 
INCOMMUNICADO  hiç kimseyle gör üştür ülmeme 
INCORPORATION  birleştir me; şir ket 
ar ticles of incor por ation (cer tificate of  tüzel kişilik kazandıran statü; tüzel kişiliği olan 
incor por ation)  ticaret şirketi 
incor por ate  s. bir bütünün içine dahil edilmiş;  f. tüzel kişilik 
kazanmak; tüzel kişiliğe sahip şirket hâline 
gelmek 
incor por ated  dahil edilmiş, içine alınmış; tüzel kişilik olarak 
kurulmuş 
incor por ated company  tüzel kişiliği olan şirket 
place of incor por ation  tüzel kişiliğin bulunduğu yer 
INCREMENT  ar tma, büyüme 
increment change  büyüme değişimi 
increment measur e  büyüme ölçümü 
INDEMNITY  tazminat, zar ar ı ödeme 
compensator y indemnity  fark giderici tazminat 
indemnity payment  tazminat ödemesi 
pr ofessional indemnity insur ance  mesleki sorumluluk sigortası 
INDENT  satır başı, bent 
INDEPENDENCE  bağımsızlık 
Alliance of Independent Democr ats in  Avrupa Bağımsız Demokratlar İttifakı (AIDE) 
Eur ope (AIDE) 
Commonwealth of Independent States  Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) 
(CIS) 
Gr oup of the Independents for  a  Milletler Avrupası için Bağımsızlar Grubu (I­ 
Eur ope of Nations (I­EDN)  EDN) 
Independence / Democr acy Gr oup  Bağımsızlık / Demokrasi Grubu (IND / DEM) 
(IND / DEM) 
independent  bağımsız 
Independent Eur opean Pr ogr am  Bağımsız Avrupa Program Grubu (IEPG)

164 
Gr oup (IEPG) 
independent pr oducer  (media)  bağımsız yapımcı (medya) 
New Independent States (NIS)  Yeni Bağımsız Devletler (YBD) 
INDEX  dizin, endeks, fihrist 
Biological Exposur e Index (BEI)  Biyolojik Maruziyet Endeksi (BEI) 
Consumer  Price Index (CPI)  Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 
Har monised Index of Consumer Pr ices  Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi 
(HICP)  (UTFE) 
pr ice index  fiyat endeksi 
Wholesale Pr ice Index (WPI)  Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) 
INDICATION  gösteme; göster ge; delil 
indication of inter est  faiz göstergesi 
indicative  gösteren, belirten, bildiren; belirleyici 
indicative pr ice  gösterge fiyat 
indicative pr ogr amme  gösterge program 
INDIGENOUS  yer li; bir yer e özgü 
indigenous crude oil not yet extracted  henüz çıkarılmamış yerli ham petrol 
INDIRECT  dolaylı 
indir ect action  dolaylı dava; dolaylı eylem 
indir ect credit  dolaylı kredi 
indir ect election  dolaylı seçim 
indir ect r epr esentation  dolaylı temsil 
indir ect tax  dolaylı / vasıtalı vergi 
indir ect tax system  dolaylı / vasıtalı vergi sistemi 
INDIVIDUAL  bir ey, kişi, fert; bir eysel, kişisel, şahsi, özel, 
kişiye özgü 
individual char acter  kişiye özel nitelik 
individual ear ning  bireysel kazanç 
individual exemption  bireysel muafiyet 
individual fr eedom  bireysel özgürlük 
individual holder of exclusive rights  münhasır hakları münferiden elinde tutan kimse 
INDUSTRIAL  endüstriyel / sınai 
centr al industr ial pr operty office  merkezi sınai mülkiyet ofisi 
industrial conver sion  endüstriyel dönüşüm 
industrial development  sınai / endüstriyel kalkınma 
industrial goods  sınai mallar 
industrial fuel  sanayi yakıtı 
industrial infr astructur e  sanayi altyapısı 
industrial plant  sanayi / endüstri tesisi 
industrial policy  sanayi politikası 
industrial pollution  sanayi kirliliği, endüstriyel kirlilik 
industrial pr oper ty  sınai mülkiyet 
industrial r evolution  sanayi devrimi 
industrial under taking  sınai teşebbüs 
industrial waste  endüsriyel atık 
industrial zone  endüstri / sanayi bölgesi

165 
intellectual and industrial pr oper ty  fikrî ve sınai mülkiyet 
intellectual, industr ial  and commer cial  fikrî, sınai ve ticari mülkiyet hakları 
pr oper ty rights 
Inter national Standar d Industr ial  Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Sanayi 
Classification of All Economic  Sınıflaması (ISIC) 
Activities (ISIC) 
or ganised industr ial zone (OIZ)  organize sanayi bölgesi (OSB) 
pr otection of intellectual and industr ial  fikrî ve sınai mülkiyet haklarının korunması; fikrî 
pr oper ty rights  ve sınai hakların korunması 
small industr ial estate (SIE)  küçük sanayi sitesi (KSS) 
Union of Industrial and Employer s’  Avrupa Sanayi ve İşveren Konfederasyonları 
Confeder ations of Eur ope (UNICE)  Birliği (UNICE) 
INDUSTRY  sanayi / endüstr i 
aer ospace industr y  uzay sanayisi / sanayii 
air bus industr y  airbus sanayisi 
aircr aft industr y  uçak sanayisi / sanayii 
ar ms industr y  silah sanayisi / sanayii 
The Association of Eur opean  Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği 
Chamber s of Commer ce and Industr y  (Eurochambers) 
(Eur ochamber s) 
competing industries  rakip sanayiler 
Dir ector ate­General for Enter prise and  İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü 
Industr y 
Eur opean Collabor ative Linkage of  Avrupa Araraştırma Yoluyla Tarım ve Sanayi İş 
Agr iculture and Industr y thr ough  Birliği Bağı (ÉCLAIR) 
Resear ch (ÉCLAIR) 
Eur opean Confederation of Ir on and  Avrupa Demir Çelik Sanayileri Konfederasyonu 
Steel Industr ies (EUROFER)  (EUROFER) 
manufacturing industr y  imalat sanayisi / sanayii 
Union of Industries of the Eur opean  Avrupa Topluluğu Sanayiler Birliği 
Community 
INFANT MORTALITY  bebek ölümü 
infant mor tality r ate  bebek ölüm oranı 
INFLATION  enflasyon 
domestic inflation estimations  iç / yurt içi enflasyon tahminleri 
inflation expectation sur vey  enflasyon beklenti anketi 
INFLUENCE  etki / tesir , nüfuz 
exter nal influence  dış etki 
zone of influence  nüfuz alanı 
INFORMATION  bilgi, enfor masyon, haber 
access to infor mation  bilgiye erişim 
Agr icultur al Infor mation (AGINFO)  Tarımsal Bilgi [Arama] Servisi (AGINFO) 
binding tar iff infor mation  bağlayıcı tarife bilgisi 
Centre for  Infor mation, Discussion and  Göç ve Sınır Geçişleri Konusunda Bilgi, 
Exchange on the Cr ossing of Fr ontier s  Değerlendirme ve Değişim Merkezi (CIREFI) 
and Immigration (CIREFI) 
centr e for  infor mation and  bilgi ve belge merkezi (BBM)
166 
documentation  (CID) 
customs infor mation system (CIS)  gümrük bilgi sistemi (CIS) 
Dir ector ate­General for the  Bilgi Toplumu ve Medya Genel Müdürlüğü 
Infor mation Society and Media 
disclosure of infor mation  bilgilerin ifşa edilmesi 
Education Infor mation Networ k in the  Avrupa Topluluğu Eğitim Bilgi Ağı 
Eur opean Community (EURYDICE)  (EURYDICE) 
Envir onmental Chemicals Data and  Çevreyle İlgili Kimyasallar Hakkında Veri ve 
Infor mation Networ k (ECDIN)  Bilgi Ağı (ECDIN) 
Eur opean Binding Tariff Infor mation  Avrupa Bağlayıcı Tarife Bilgisi (EBTI) 
(EBTI) 
Eur opean Bur eau of Libr ar y,  Kütüphane, Enformasyon ve Dokümantasyon 
Infor mation and Documentation  Dernekleri Avrupa Bürosu (EBLIDA) 
Associations (EBLIDA) 
Eur opean Documentation and  Eğitim için Dokümantasyon ve Enformasyon 
Infor mation System for Education  Avrupa Sistemi (EUDISED) 
(EUDISED) 
Eur opean Envir onment Infor mation  Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem Ağı (EIONET) 
and Obser vation Networ k (EIONET) 
Eur opean For estr y Infor mation and  Avrupa Ormancılık Bilgi ve İletişim Sistemi 
Communication System (EFICS)  (EFICS) 
Eur opean Infor mation Networ k on  Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı 
Dr ugs and Dr ug Addiction (REITOX)  Enformasyon Ağı (REITOX) 
Eur opean Networ k and Infor mation  Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı (ENISA) 
Security Agency (ENISA) 
Federal Infor mation Technologies  Federal Bilgi Teknolojileri Ajansı (FITA) 
Agency (FITA) 
financial management infor mation  mali yönetim bilgi sistemi (FMIS) 
system (FMIS) 
geogr aphic infor mation system (GIS)  coğrafi bilgi sistemi (CBS) 
infor m  haberdar etmek, bilgilendirmek 
infor mation and communication  bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) 
technology (ICT) 
infor mation networ k system  bilgi ağı sistemi 
infor mation society  bilgi toplumu 
Infor mation Society Pr omotion Office  Bilgi Toplumunu Geliştirme Ofisi (ISPO) 
(ISPO) 
infor mation society technologies (IST)  bilgi toplumu teknolojileri (IST) 
Infrastr ucture for  Spatial Infor mation  Avrupa Konumsal Bilgi Altyapısı (INSPIRE) 
in  Eur ope (INSPIRE) 
integr ated infor mation system (SII)  entegre / bütünleşmiş bilgi sistemi (SII) 
joint infor mation centre (JIC)  ortak bilgi merkezi (OBM) 
management infor mation system (MIS)  yönetim bilgi sistemi (YBS) 
Mutual Infor mation System on Social  Sosyal Koruma Konusunda Karşılıklı 
Pr otection (Missoc)  Bilgilendirme Sistemi (Missoc) 
Schengen Infor mation System (SIS)  Schengen Bilgi Sistemi (SIS) 
Schengen Infor mation System Networ k  Schengen Bilgi Sistemleri Ağı (SISNET) 
(SISNET) 
secur ity infor mation for m  güvenlik bilgi formu 
System For  Infor mation on Grey  Avrupa ile ilgili Bilimsel Çalışmalar Hakkında
167 
Liter atur e on Eur ope (SIGLE)  Enformasyon Sistemi (SIGLE) 
Technical Assistance and Infor mation  Teknik Yardım ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) 
Exchange Office (TAIEX) 
They shall forthwith infor m the  Komisyonu [durumdan] derhal haberdar ederler 
Commission ther eof… 
vessel tr affic management and  gemi trafik yönetim ve bilgi sistemi (GTYBS) 
infor mation system (VTMIS) 
INFORMED USER  bilgilendirilmiş, bilgili kullanıcı 
INFRASTRUCTURE  altyapı / enfr astr üktür 
congested infr astr uctur e  sıkışık altyapı 
Dedicated Road Infr astructur e for  Avrupa’da Taşıt / Araç Emniyeti için Tahsisli Yol 
Vehicle Safety in Eur ope (DRIVE)  Altyapısı (DRIVE) 
industrial infr astructur e  sanayi altyapısı 
infr astr uctur e capacity  altyapı kapasitesi 
Infrastr ucture for  Spatial Infor mation  Avrupa Konumsal Bilgi Altyapısı (INSPIRE) 
in  Eur ope (INSPIRE) 
infr astr uctur e manager  altyapı yöneticisi 
infr astr uctur e wor k  altyapı çalışması 
Office for Infr astr uctur e and Logistics  Altyapı ve Lojistik Ofisi 
tour ism infrastr ucture  turizm altyapısı 
tr anspor t infr astr ucture  taşıma altyapısı 
Tr anspor t Infrastr uctur e Needs  Taşıma Altyapısı İhtiyaç Analizi (TINA) 
Assessment (TINA) 
ur ban infrastr ucture  kentsel altyapı 
INFRINGEMENT  ihlal 
action for  infringement  ihlal davası 
alleged infr ingement of an obligation  yükümlülük ihlali iddiası 
case of infringement  ihlal durumu, ihlal hâli, ihlal olayı 
... should the infringement be repeated  ihlalin tekrarı durumunda... 
br ing an action for an infringement  ihlal davası açmak 
br ing the infringement to an end  ihlale son vermek 
have an infringement established  ihlalin sübut bulması, ihlalin tespit edilmesi, 
ihlalin belirlenmesi 
patent infringement suit  patent ihlal davası 
r ecor d an infringement  ihlali kayda geçirmek 
INFRINGER  ihlal eden 
INGREDIENTS  içinde bulunan maddeler, muhteviyat 
fodder  pr oduction ingredients  yemlik madde muhteviyatı 
list of ingredients  bileşenler listesi; muhteviyat, içindekiler listesi 
INHERITANCE  mir as / kalıt 
inher itance tax  veraset vergisi; veraset ve intikal vergisi 
INHUMAN  gayr i insani, insanlık dışı 
INITIAL  i. ilk, başlangıçta bulunan;  f. par afe etmek 
initial capital  kuruluş sermayesi 
initial listing  ilk kotasyon

168 
initial listing fee  kota alma harcı, başlangıç kayıt harcı 
INITIATE  başlatmak 
initiate the pr ocedur e  usulü başlatmak 
INITIATIVE  girişim / inisiyatif 
Community initiative  Topluluk inisiyatifi 
Defence Capability Initiative (DCI)  Savunma Yetenekleri Girişimi (DCI) 
Eur opean Initiative for  Democr acy and  Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Girişimi 
Human Rights (EIDHR)  (EIDHR) 
gr owth initiative  gelişme inisiyatifi, gelişme girişimi 
legislative initiative  yasama inisiyatifi 
on its own initiative  kendiliğinden, re’sen 
power  of initiative  [Komisyonun] inisiyatif yetkisi 
r ight of initiative  inisiyatif [kullanma] hakkı 
South East Eur opean Cooper ation  Güneydoğu Avrupa İş Birliği İnisiyatifi (SECI) 
Initiative (SECI) 
the initiative of…(Member State)  ….(Üye Devlet) girişimi / inisiyatifi 
INJ UNCTION  mahkeme emr i / talimatı (genellikle 
yapmama); ihtiyati tedbir  kar ar ı 
interlocutor y injunction  ihtiyati tedbir kararı 
INJ URY  hasar, zar ar ; yara, mağdur iyet 
injur ed  zarar gören, mağdur, incinmiş 
material injur y  maddi zarar 
occupational injur y  bir meslek kazasının neden olduğu yarlanma 
wor k injur y  iş kazası nedeniyle yaralanma 
IN KIND  ayni 
in cash or  in kind  ayni veya nakdî olarak 
in kind cr edit  ayni kredi 
in kind loan  ayni ödünç, ayni borç 
r eceive a benefit in kind  ayni yardım almak 
INNOVATION  yenilik; buluş 
business and innovation centr e (BIC)  iş ve yenilik merkezi (İYM) 
Centre for  Educational Resear ch and  Eğitimde Araştırma ve Yenilik Merkezi (CERI) 
Innovation (CERI) 
Eur opean Business and Innovation  Avrupa İş ve Yenilik Geliştirme Ağı (EBN) 
Centre Networ k (EBN) 
innovation r elay centr e  yenilik aktarım merkezleri 
Science and Technology for  Regional  Avrupa’da Bölgesel Yenileşme ve Gelişme için 
Innovation and Development in Eur ope  Bilim ve Teknoloji (STRIDE) 
(STRIDE) 
INPUT  gir di 
input­output analysis  girdi­çıktı analizi / çözümlemesi 
INQUIRY  sor uştur ma 
car r ying out official inquir es  resmî soruşturmanın yapılması 
commission of inquir y  soruşturma komisyonu 
committee of inquir y  soruşturma komitesi

169 
cour t of inquir y  soruşturma kurulu, soruşturma divanı 
par liamentar y inquir y  parlamento soruşturması 
INSERTION  ekleme, ilave 
INSIDER TRADING  içer iden öğrenenler in ticar eti, içten ticaret 
IN SITU  yer inde 
in­situ r estr ucturing  mekânda yeniden yapılanma 
INSOLVENCY  iflas 
INSPECT  teftiş etmek, muayene etmek 
inspecting goods  car ried by or  on  kişilerin yanlarında bulundurdukları ya da 
per sons  üstlerinde taşıdıkları malların / eşyanın kontrolü 
inspecting means of tr anspor t  taşıma / nakil araçlarının muayenesi 
INSPECTION  teftiş, denetim, muayene 
Agr eement on Pre­Shipment Inspection  Sevkiyat Öncesi Kontrol Anlaşması 
bor der  inspection post  sınır kontrol noktası 
execute inspection  teftiş yaptırmak 
inspection institution  muayene kurumu 
inspection of luggage  bagaj muayenesi 
mar ket inspection  piyasa denetimi 
physical inspection  fiziki muayene 
pr e­shipment inspection  sevkiyat öncesi kontrol 
task of inspection  teftiş, denetim görevi 
testing, certification and inspection  test, belgelendirme ve muayene kuruluşu 
institution 
INSPECTOR  müfettiş 
tax inspector  vergi denetmeni 
INSTITUTE  i. enstitü; f. kur mak; başlatmak 
Eur opean Monetar y Institute (EMI)  Avrupa Para Enstitüsü (APE) 
Eur opean Networ k of For ensic Science  Avrupa Adli Tıp Kurumları Ağı (ENFSI) 
Institutes (ENFSI) 
Eur opean Space Resear ch  Institute  Avrupa Uzay Araştırmaları Enstitüsü (ESRIN) 
(ESRIN) 
Eur opean Telecommunication  Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü 
Standar ds Institute (ETSI)  (ETSI) 
Eur opean Union Institute for  Security  Avrupa Birliği Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü 
Studies (EUISS)  (EUISS) 
Eur opean Univer sity Institute (EUI)  Avrupa Üniversitesi Enstitüsü (EUI) 
Institute for  Security Studies (ISS)  Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (ISS) 
Institute of Internal Auditor s (IIA)  İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) 
Institute of International Finance (IIF)  Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) 
institute pr oceedings  işlemleri başlatmak 
Inter national Monetar y Institute  Uluslararası Para Enstitüsü 
INSTITUTION  kur um 
accredited institution  onaylanmış kurum 
associated institution  ortak kurum 
cooper ation with the institutions  kurumlarla iş birliği
170 
cr edit institution  kredi kurumu / kredi kuruluşu 
Eur opean Community institutions  Avrupa Topluluğu kurumları 
financial institution  mali / finansal kurum 
implementing institution  uygulayıcı kurum 
inspection institution  muayene kurumu 
institution building  kurumsal yapılanma, kurum yapılandırması 
inter national ar bitr ation  uluslararası tahkim 
Inter national Federation of Librar y  Uluslararası  Kütüphane Dernekleri  ve  Kurumları 
Associations and Institutions (IFLA)  Federasyonu (IFLA) 
inter national financial institution (IFI)  uluslararası finans kurumu (IFI) 
inter vening institution  müdahale kurumu 
mar ket br idge institution  piyasa oluşturucu köprü kurum 
mar ket maker institution  piyasa oluşturucu kurum 
Office for Democr atic Institutions and  Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi 
Human Rights (ODIHR)  (ODIHR) 
single institutional fr amewor k  tek kurumsal çerçeve 
testing, certification and inspection  test, belgelendirme ve muayene kuruluşu 
institution 
seat of an institution  kurum merkezi 
INSTRUCTION  der s ver me; öğr etim; talimat, emir 
Community instr uctions  Topluluk talimatları 
instr uct  ders vermek; öğretmek; talimat vermek 
mandator y instr uction  emredici talimat 
safety instr uction  güvenlik talimatı 
seek instr uctions  talimat beklemek, talimat (alınmasını) istemek 
INSTRUMENT  belge, doküman; ar aç; senet; yatırım ar acı 
applicable inter national instrument  uygulanabilir / kabil­i tatbik uluslararası hukuki 
düzenleme araçları / düzenleyici belge 
association instr ument  ortaklık aracı; ortaklık belgesi 
authentic instr ument  asıl senet / belge; resmî senet 
authenticated instr ument  resmîliği onaylanmış senet / belge 
Community instr ument  Topluluk aracı 
Community legal instr ument  Topluluk hukuki aracı 
constituent instr ument  kurucu belge 
debt instr ument / security  borçlanma aracı, borçluluğu temsil eden menkul 
kıymet 
der ivative financial instr ument  türev  mali araç 
Development Cooper ation Instr ument  Kalkınma İşbirliği Aracı (DCI) 
(DCI) 
Eur opean Neighbour hood and  Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI) 
Par tner ship Instr ument (ENPI) 
Financial Instrument for  Fisher ies  Balıkçılık Yönlendirme Mali Aracı (FIFG) 
Guidance (FIFG) 
financial instr ument  finansal araç 
Instr ument for  Pr e­Accession  Kırsal Kalkınma için Katılım Öncesi Yardım 
Assistance for  Rur al Development  Aracı (IPARD) 
(IPARD) 
Instr ument for  Str uctur al Policies for  Katılım Öncesi Yapısal Politikalar Aracı (ISPA)
pr e­accesion (ISPA) 
171 
instr ument of accession  katılım belgesi 
instr uments of the Eur opean  Avrupa Topluluğu araçları 
Community 
instr ument of ratification  onay belgesi 
legal instr ument  hukuki araç 
measuring instr uments  ölçü aletleri 
money mar ket instrument  para piyasası enstrümanı 
New Community Instr ument (NCI)  Yeni Topluluk Aracı (NCI) 
INSURANCE  sigor ta, sigor tacılık 
accident insur ance fund  kaza sigorta fonu 
cost, insurance and freight (CIF)  mal bedeli, sigorta ve navlun (CIF) 
expor t insur ance  ihracat sigortası 
gr oup insurance  grup sigortası, topluluk sigortası 
insur ance company  sigorta şirketi 
insur ance contr act  sigorta sözleşmesi / akdi 
insur ance pr emium  sigorta primi 
insur ance ser vice  sigorta hizmeti 
insur ance under taking  sigorta teşebbüsü, sigorta işletmesi 
mixed­activity insur ance holding  karma faaliyetli sigorta holdingi 
company 
pr ofessional indemnity insur ance  mesleki sorumluluk sigortası 
social insur ance  sosyal sigorta 
sur etyship insur ance  kefalet sigortası 
unemployment insur ance  işsizlik sigortası 
INTAKE  içe alım 
INTANGIBLE  maddi olmayan, gayr imaddi 
intangible asset  maddi olmayan varlık 
intangible goods  maddi olmayan / gayrimaddi mallar 
INTEGRATED  entegr e / bütünleşmiş 
computer integr ated manufacturing  bilgisayarla bütünleşik üretim (CIM) 
(CIM) 
Eur opean Integrated Accounting  Avrupa Entegre / Bütünleştirilmiş Muhasebe 
System  Sistemi 
Eur opean System of Integr ated  Avrupa Bütünleştirilmiş Ekonomik Hesaplar 
Economic Accounts  Sistemi 
integr ated appr oach  bütünsel (entegre) yaklaşım 
Integr ated Administration and Contr ol  Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (EİKS) 
System (IACS) 
integr ated bor der  management  entegre sınır yönetimi 
integr ated bor der  security model  entegre sınır güvenlik modeli 
Integr ated Customs Tar iff of the  Avrupa Toplulukları Entegre Gümrük Tarifesi 
Eur opean  Communities (TARIC)  (TARIC) 
integr ated development  entegre / bütünleşik kalkınma 
integr ated development pr ogr amme  entegre / bütünleşik kalkınma programı (IDP) 
(IDP) 
integr ated infor mation system (SII)  entegre / bütünleşmiş bilgi sistemi (SII) 
Integr ated Mediter r anean  Akdeniz Entegre / Bütünleştirilmiş Programları

172 
Pr ogrammes (IMP)  (IMP) 
integr ated pest  management (IPM)  entegre zararlı yönetimi (IPM) 
Pr oject Dir ector ate of Integr ated  Entegre Sınır Yönetimi Proje Uygulama 
Bor der Management (PDIBM)  Müdürlüğü (PDIBM) 
INTEGRATION  bütünleşme / entegrasyon 
economic integr ation  ekonomik entegrasyon / bütünleşme 
Eur opean integration  Avrupa bütünleşmesi / entegrasyonu 
Eur opean Integrationists  Avrupa Entegrasyonistleri 
integr ation of the social policy  sosyal politika anlaşmasının entegrasyonu 
agr eement 
monetar y integr ation  parasal entegrasyon / bütünleşme 
par tial integr ation  kısmi entegrasyon / bütünleşme 
r egional integr ation  bölgesel entegrasyon / bütünleşme 
INTEGRITY  bütünlük; doğr uluk 
indivisible integrity  bölünmez bütünlük 
r ight to physical integrity  bedensel dokunulmazlık hakkı 
terr itor ial integr ity  toprak bütünlüğü, ülkesel bütünlük 
INTELLECTUAL PROPERTY  fikr î mülkiyet 
Agr eement on Tr ade Related Aspects  Ticaretle Bağlantılı Fikrî Mülkiyet Hakları 
of Intellectual Pr operty (TRIPS  Anlaşması (TRIPS Anlaşması) 
Agr eement) 
intellectual pr operty rights (IPR)  fikrî mülkiyet hakları; fikrî haklar (IPR) 
Wor ld Intellectual Pr operty  Dünya Fikrî Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) 
Or ganisation (WIPO) 
INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL  fikr î ve sınai mülkiyet 
PROPERTY 
intellectual, industr ial  and commer cial  fikrî, sınai ve ticari mülkiyet hakları 
pr oper ty rights 
pr otection of intellectual and industr ial  fikrî ve sınai mülkiyet haklarının korunması; fikrî 
pr oper ty rights  ve sınai hakların korunması 
INTENTION  niyet, amaç, maksat, kasıt 
intend  niyet etmek, amaçlamak 
intentionally  kasıtlı 
INTERDICTION  hacir 
voluntar y inter diction  ihtiyarî hacir 
INTEREST  faiz; pay, hisse hakkı; çıkar ; kâr 
adver se inter est  çatışan çıkar / menfaat 
conflict of interest  çıkar / menfaat uyuşmazlığı 
disinter ested  tarafsız, ilgisiz 
Eur opean Economic Interest Gr ouping  Avrupa Ekonomik Çıkar Gruplaşması (AEÇG) 
(EEIG) 
Eur opean interest gr oups  Avrupa çıkar grupları 
financial inter est  mali çıkar 
identical inter ests  özdeş çıkarlar 
identity of inter ests  çıkarların aynı olması 
indication of inter est  faiz göstergesi
173 
inter est gr oup  çıkar / menfaat grubu 
inter est of default  temerrüt faizi 
inter est payable  faiz borcu 
inter est r ate  faiz oranı 
inter est r ate futur es  faiz oranlı vadeli işlemler 
inter est receivable  faiz alacağı 
inter est subsidy  faiz sübvansiyonu 
par ticipating interest  iştirak hisse senetleri 
pr ejudiced inter est  zarara uğramış çıkar 
pr inciple of vital inter est  hayatî menfaat / yaşamsal çıkar ilkesi 
public inter est  kamu yararı; kamu menfaati / çıkarı 
r eal inter est rate  reel faiz oranı 
safeguar d the inter ests of the  Topluluk çıkarlarını korumak 
Community 
ser vice of gener al economic interest  genel ekonomik yarar hizmeti 
technical inter est r ate  teknik faiz oranı 
vested inter est  kazanılmış hak / müktesep hak 
INTERFACE  ar a yüz 
INTERFERENCE  enter fer ans; kar ışma; müdahale 
INTERGOVERNMENTAL  hükûmetler  ar ası 
bilater al inter gover nmental confer ence  ikili hükûmetler arası konferans 
Community method and  Topluluk yöntemi ve hükûmetler arası yöntem 
inter gover nmental method 
Inter gover nmental Committee for  Hükûmetler Arası Göç Komitesi 
Migr ations 
Inter gover nmental Conference (IGC)  Hükûmetler Arası Konferans (HAK) 
Inter gover nmental Eur ope  Hükûmetler Arası Avrupa 
Inter gover nmental Gr oup of Exper ts  Hükûmetler Arası Uzmanlar Grubu (IGE) 
(IGE) 
inter gover nmental method  hükûmetler arası yöntem (karşıtı Topluluk 
yöntemi) 
INTERINSTITUTIONAL  kur umlar  ar ası 
INTERIM  geçici, muvakkat 
interim agr eement  geçici anlaşma 
interim ar ticle  geçici madde 
interim gover nment  geçici (ara) hükûmet 
interim measure  geçici önlem / tedbir 
interim payment  ara ödeme 
interim pr otocol  geçici protokol 
interim regulation  geçici tüzük 
INTERLOCUTORY  muvakkat, geçici, nihai olmayan 
interlocutor y decision  ara kararı; davayı esastan sonuçlandırmayan karar 
interlocutor y hearing  kesin kararın verildiği duruşmadan önceki 
duruşmaların her biri 
interlocutor y injunction  ihtiyati tedbir kararı 
interlocutor y or der  ara karar şeklindeki emir

174 
interlocutor y sentence  ara karar 
INTERMEDIARY  ar acı 
financial inter mediar y  mali aracı, finansal aracı 
inter mediar y company  aracı şirket 
INTERNAL  iç 
ex­post inter nal audit  harcama sonrası iç denetim 
inter nal audit  iç denetim 
Institute of Internal Auditor s (IIA)  İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) 
Inter nal Audit Ser vice (IAS)  İç Denetim Servisi (IAS) 
inter nal consumption  iç tüketim 
inter nal fr ontier  iç sınır 
inter nal law  iç hukuk 
inter nal mar ket  iç pazar 
inter nal passpor t  dâhilî pasaport 
inter nal tax  iç vergi 
INTERNATIONAL  uluslarar ası / milletler arası / beynelmilel 
applicable inter national instrument  uygulanabilir / kabil­i tatbik uluslararası hukuki 
düzenleme araçları / düzenleyici belge 
Bank for  Inter national Settlements  Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) 
(BIS) 
Bureau of Inter national Social Tourism  Uluslararası Sosyal Turizm Bürosu (BITS) 
(BITS) 
Institute of International Finance (IIF)  Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) 
inter national accounting standar ds  uluslararası muhasebe standartları (UMS) 
(IAS) 
Inter national Accounting Standarts  Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 
Boar d (IASB)  (UMSK) 
inter national accr editation for um  uluslararası akreditasyon forumu (IAF) 
(IAF) 
inter national agreement  uluslararası anlaşma 
Inter national Air Tr anspor t  Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) 
Association (IATA) 
inter national ar bitr ation  uluslararası tahkim 
Inter national Atomic Ener gy Agency  Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 
(IAEA) 
Inter national Bank of Reconstr uction  Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (UİKB) 
and Development (IBRD) 
Inter national Chamber of Commer ce  Uluslararası Ticaret Odası (UTO) 
(ICC) 
Inter national Civil Aviation  Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) 
Or ganisation  (ICAO) 
Inter national Competition Networ k  Uluslararası Rekabet Ağı (ICN) 
(ICN) 
Inter national Congr ess and Convention  Uluslararası Kongreler ve Toplantılar Birliği 
Association (ICCA)  (ICCA) 
Inter national Cooper ation Pr ogr amme  Uluslararası İş Birliği Programı (ICP) 
(ICP) 
inter national co­pr oduction agr eement  uluslararası ortak yapım / üretim anlaşması

175 
Inter national Council on Ar chives  Uluslararası Arşiv Konseyi (ICA) 
(ICA) 
Inter national Cour t of J ustice (ICJ )  Uluslararası Adalet Divanı (Lahey Divanı) 
(UAD) 
Inter national Covenant on Civil and  Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 
Political Rights (ICCPR)  (ICCPR) 
Inter national Covenant on Economic,  Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 
Social and Cultur al Rights (ICESCR)  Uluslararası Sözleşmesi (ICESCR) 
Inter national Development Agency  Uluslararası Kalkınma Ajansı (IDA) 
(IDA) 
Inter national Ener gy Agency (IEA)  Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) 
Inter national Federation of  Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (UMF) 
Accountants (IFAC) 
Inter national Federation for Housing  Uluslararası Konut ve Planlama Federasyonu 
and Planning (IFHP)  (IFHP) 
Inter national Federation of Tr anslator s  Uluslararası Çevirmenler Federasyonu (FIT) 
(FIT) 
Inter national Financial Institution  uluslararası finans kurumu (IFI) 
(IFI) 
inter national guidelines  uluslararası yol gösterici ilkeler 
Inter national Hydr ogr aphic  Uluslararası Hidrografi Örgütü (IHO) 
Or ganisation (IHO) 
Inter national Standar d Industr ial  Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Sanayi 
Classification of All Economic  Sınıflaması (ISIC) 
Activities (ISIC) 
Inter national Labor ator y  Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İş Birliği 
Accr editation Cooper ation (ILAC)  [Örgütü] (ILAC) 
Inter national Labour  Or ganisation  Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
(ILO) 
Inter national Maritime Or ganisation  Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 
(IMO) 
Inter national Monetar y Fund (IMF)  Uluslararası Para Fonu (IMF) 
Inter national Monetar y Institute  Uluslararası Para Enstitüsü 
Inter national Monetar y Mar ket (IMM)  Uluslararası Para Piyasası (IMM) 
inter national monetar y system  uluslararası para sistemi 
Inter national Organisation for  Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 
Migr ation (IOM) 
Inter national Organisation for  Uluslararası Standardisasyon Teşkilatı (ISO) 
Standar disation (ISO) 
Inter national Organisation of  Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları 
Securities Commissions (IOSCO)  Örgütü (IOSCO) 
inter national payment  uluslararası ödeme 
Inter national Pr ogr amme on the  Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 
Elimination of Child Labour  (IPEC)  Uluslararası Program (IPEC) 
inter national r oad tr anspor t (TIR)  uluslararası kara yolu taşımacılığı (TIR) 
Inter national Ruhr  Author ity  Uluslararası Ruhr Otoritesi 
Inter national Secur ities Fr ee Zone  Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi 
inter national security management  uluslararası güvenlik yönetimi (ISM) 
(ISM) 
inter national standard  uluslararası standart
176 
Inter national Standar disation  Uluslararası Standardizasyon Örgütü 
Or ganisation 
inter national standards on auditing  uluslararası denetim standartları (UDS) 
(ISA) 
Inter national Telecommunications  Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 
Union (ITU) 
Inter national Telegr aph and Telephone  Uluslararası Telgraf ve Telefon Danışma 
Consultative Committee (CCITT)  Komitesi (CCITT) 
inter national tr ade  uluslararası ticaret 
inter national tr usteeship system  uluslararası vesayet sistemi 
Inter national Union for the Pr otection  Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası 
of New Var ieties of Plants (UPOV)  Birliği (UPOV) 
inter national value  uluslarası değer 
inter national value of cur rency  paranın uluslararası değeri 
pr ivate inter national law  uluslararası özel hukuk 
public inter national body  uluslararası kamu kuruluşu 
Standar d International Tr ade  Standart Uluslararası Ticaret Sınıflaması (SITC) 
Classification (SITC) 
United Nations Inter national Childr en  Birleşmiş Milletler Çocuklara Acil Yardım Fonu 
Emer gency Fund (UNICEF)  (UNICEF) 
INTEROPERABILITY  birlikte işlerlik 
INTERPRETATION  yor um; tercüme, çeviri 
inter pret  yorumlamak; sözlü çeviri yapmak 
authentic inter pr etation  resmî çeviri, çevirinin aslı 
Dir ector ate­General for Interpr etation  [Sözlü] Tercüme Genel Müdürlüğü 
inter pretation in dispute  tartışmalı yorum 
inter preting  sözlü çeviri 
INTERRUPTION  dur dur ma, kesme 
INTERVENTION  müdahale, ar aya gir me 
constr uctive inter vention  yapıcı müdahale 
der ived inter vention price  türetilmiş müdahale fiyatı 
dir ect inter vention  doğrudan müdahale 
financial inter vention  mali müdahale 
inter vention agency  müdahale kurumu 
inter vention centr e  müdahale merkezi 
inter vention logic  müdahale mantığı 
inter vention on the agricultur al mar ket  tarım piyasasına müdahale 
inter vention policy  müdahale politikası 
inter vention price  müdahale fiyatı 
inter vention pricing  müdahale fiyatlandırması 
INTERVIEW  mülakat, gör üşme, ifade alma 
INTRA­GROUP TRANSACTION  gr up içi işlem 
INTRODUCE (v.)  başlatmak; getir mek, takdim etmek, bir  konu 
hakkında genel tanıtım yapmak 
INVALIDITY  hükümsüzlük / geçer sizlik; malullük

177 
invalidity or  r efusal of r egistr ation  tescilin geçersizliği veya reddi 
INVENTION  icat 
inventor  mucit 
INVENTORY  envanter, mal stoku, liste 
Eur opean Inventor y of Existing  Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Avrupa 
Commer cial Chemical Substances  Envanteri (EINECS) 
(EINECS) 
physical inventor y  fiziksel envanter 
INVESTIGATION  tahkikat, sor uştur ma, araştır ma 
accident investigation  kaza soruşturması 
cr ime scene investigation unit  olay yeri inceleme birimi 
cr iminal investigation  cezai soruşturma 
investigate  araştırmak, soruşturmak, tahkik etmek 
investigate a case  bir durumu soruşturmak / araştırmak; bir olayı 
tahkik etmek 
investigation technique  soruşturma tekniği 
judicial investigation  adli tahkikat / soruşturma;  adli araştırma / 
inceleme 
INVESTMENT  yatırım 
collective investment under taking  toplu yatırım teşebbüsü 
competing investment oppor tunities  rakip / yarışan yatırım fırsatları 
Eur opean Community Investment  Avrupa Topluluğu Yatırım Ortakları (ECIP) 
Par tner s (ECIP) 
Eur opean Investment Bank (EIB)  Avrupa Yatırım Bankası (AYB) 
Eur opean Investment Fund (EIF)  Avrupa Yatırım Fonu (AYF) 
financial investment tr ust  finansman yatırım ortaklığı 
for eign direct investment (FDI)  doğrudan yabancı yatırım (FDI) 
For eign Investment Advisor y Ser vice  Yabancı Yatırımlar Danışmanlık Servisi (FIAS) 
(FIAS) 
invest  yatırım yapmak 
invested  yatırılmış, yatırım yapılmış 
invested capital  yatırılmış sermaye 
investment adviser  yatırım danışmanı 
investment allowance  yatırım indirimi 
investment author isation  yatırım izni 
investment bank  yatırım bankası 
investment cer tificate  yatırım belgesi 
investment char ge  yatırım gideri / masrafı / harcaması 
investment fir m  yatırım firması 
investment gain  yatırım kazancı 
investment policy  yatırım politikası 
investment pool  yatırım havuzu 
investment pr oject  yatırım projesi 
investment r ealisation  yatırımın gerçekleşmesi 
pr ovide investment ser vice  yatırım hizmeti sunmak 
r eal estate investment tr ust  gayrimenkul yatırım ortaklığı 
r egional investment  bölgesel yatırım

178 
secur ities investment association  menkul kıymetler yatırım ortaklığı 
secur ities investment fund  menkul kıymetler yatırım fonu 
INVESTOR  yatırımcı, yatırım yapan 
intending investor  potansiyel yatırımcı 
investor compensation scheme  yatırımcı tazmin sistemi 
minor  investor  küçük yatırımcı 
qualified investor  nitelikli yatırımcı 
INVITE (v.)  davet etmek 
her eby invites the Commission to…  Komisyonu… (yapmaya, etmeye) davet eder 
INVOICE  fatur a 
certified invoice  tasdikli / onaylı fatura 
dr aw up an invoice  fatura düzenlemek 
enclosed pr ofor ma invoice  ekli proforma fatura 
invoice amount  fatura bedeli 
invoice pr ice  fatura fiyatı 
pr ofor ma invoice  proforma fatura, ön fatura 
IRRADIATE (v.)  r adyoaktif ışınlar a mar uz bırakmak 
ir radiated food  radyasyona maruz kalmış gıda 
IRREVOCABLE  gayr i kabili r ücu, geri dönülemez 
ir revocable letter of cr edit  gayri kabili rücu akreditif 
ISOLATION  tecr it / yalnız bırakma 
isolation policy  tecrit politikası, yalnız bırakma politikası 
ISSUE  i. sor un / mesele; nüsha, sayı (der gi); emisyon; 
f.çıkar mak; par a basmak; yayınlamak 
bank of issue  emisyon bankası 
car d issuer  kart çıkaran / basan kişi 
issue a loan  ödünç vermek 
issued capital  çıkarılmış sermaye 
issuer  yayınlayan, yayan, ihraç eden 
issue securities  menkul kıymetler ihraç etmek 
ITEM  kalem; madde, eşya 
agenda item  gündem maddesi 
asset item  aktif kalem 
handicr aft item  el yapımı madde 
tariff item  tarife kalemi 
off­balance sheet item  bilanço dışı kalem

179 
180

J EOPARDY  tehlike, hasar, risk 
jeopar dize  tehlikeye atmak, tehlikeye sokmak 
double jeopar dy  aynı suçtan dolayı iki defa mahkeme huzuruna 
çıkarılma 
J OB  iş, hizmet, gör ev, memuriyet 
job pr eser vation  istihdamın korunması 
J OINT  müşter ek, or tak, kar ma, müteselsil 
Combined J oint Task For ce (CJ TF)  Birleşik Müşterek Görev Gücü (BMGG) 
Council J oint Action  Konsey Ortak Eylemi 
Customs Union J oint Committee  Gümrük Birliği Ortak Komitesi (GBOK) 
(CUJ C) 
EC­Tur key J oint Parliamentar y  AT­Türkiye Karma Parlamento Komisyonu / 
Committee  Komitesi 
joint action  ortak eylem 
joint advisor y committee  karma istişare komitesi 
joint appr oach  ortak yaklaşım 
J oint Aviation Author ities (J AA)  Ortak Havacılık Otoriteleri (JAA) 
joint aviation regulations (J AR)  ortak havacılık kuralları (JAR) 
joint aviation requir ements and  ortak havacılık gerekleri ve standartları (JARS) 
standar ds (J ARS) 
joint case  birleştirilmiş dava 
joint committee  karma komite, ortak komite 
joint commission  karma komisyon, ortak komisyon 
joint creditor  müteselsil alacaklı, müşterek alacaklı 
joint debtor  müteselsil borçlu 
joint financing  ortak finansman 
joint guar antor  müteselsil kefil 
joint infor mation centre (JIC)  ortak bilgi merkezi (OBM) 
joint liability  müteselsil mesuliyet / sorumluluk 
J oint Monitoring Committee (JMC)  Ortak İzleme Komitesi (OİK) 
joint of par ties  tarafların birleştirilmesi 
joint owner ship  paylı mülkiyet, müşterek mülkiyet 
joint parliamentar y commission  karma parlamento komisyonu 
joint position  ortak tutum 
joint principle  ortak ilkeler 
joint pr operty  mal birliği (aile hukuku) 
joint pr ovision  müşterek hüküm 
J oint Resear ch Centre (J RC)  Ortak Araştırma Merkezi (OAM) 
joint stock company  anonim şirket 
joint sur ety  müteselsil kefalet 
joint task for ce  müşterek görev gücü 
joint under taking  girişim ortaklığı 
joint venture  ortak girişim
181 
J OURNAL  gazete, der gi 
official jour nal  resmi gazete 
Official J our nal of the Eur opean  Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi 
Communities 
Official J our nal of the Eur opean Union  Avrupa Birliği Resmi Gazetesi 
J OURNALIST  gazeteci 
accredited jour nalist  akredite gazeteci 
Association of the Eur opean  Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ) 
J our nalists (AEJ) 
J UDGE  hakim / yar gıç 
discr etion of judge  hakimin takdir yetkisi 
J UDGMENT  mahkemenin ver diği hüküm; davayı esastan 
sona erdiren mahkeme kar arı 
enfor cement of a judgment  yargı kararının uygulanması, ilamın icrası, ilamın 
tenfizi 
execution of a judgment  mahkeme hükmünün infazı (ceza hukuku) 
give judgment  hüküm vermek 
judgment author ity  yargı mercii 
judgment of the Cour t of J ustice  Adalet Divanı kararı / hükmü 
within the ter ms of the judgment of the  divan kararı çerçevesinde; mahkeme kararı 
cour t  çerçevesinde 

injunction: mahkeme emri / talimatı (genellikle yapmama); ihtiyati tedbir kararı 


judgment: mahkemenin verdiği hüküm; davayı esastan sona erdiren mahkeme kararı 
or der : mahkeme emri (genellikle yapma) 
r uling: mahkemenin verdiği arar kararı 
sentence: mahkumiyet hükmü

J UDICIAL  adli, kazai / yar gısal 


Eur opean Agency for  the Enhancement  Avrupa Adli İş Birliğini Geliştirme Ajansı 
of J udicial Cooper ation (Eur ojust)  (Eurojust) 
Eur opean J udicial Networ k (EJ N)  Avrupa Yargı Ağı (EJN) 
extra­judicial  yargı dışı 
extra­judicial document  adli olmayan belge 
independence of judiciar y  yargının bağımsızlığı 
judicial cooper ation  adli iş birliği 
judicial cooper ation in civil matter s  özel hukuk konularında adli iş birliği 
judicial cooper ation in criminal  cezai konularda adli iş birliği 
matter s 
judicial cour t  adliye mahkemesi 
judicial decr ee  yargı kararı 
judicial document  adli belge 
judicial investigation  adli tahkikat / soruşturma;  adli araştırma / 
inceleme 

182 
judicial or gan  yargı organı 
judicial pr oceeding  adli işlemler, yargılama / dava işlemleri 
judicial pr osecution  adli kovuşturma 
judicial review  adli inceleme; yargısal denetim; hukuka uygunluk 
denetimi 
judicial settlement  adli / yargısal çözüm 
judicial system  yargı sistemi 
J UNIOR PARTNER  küçük paya sahip or tak 
J URISCONSULT  hukuk danışmanı 
J URISDICTION  yetki / salahiyet (kamu er kinin etki alanı); 
yar gı yetkisi 
advisor y jurisdiction  istişari yetki 
compulsor y jurisdiction  bağlayıcı yargı, zorunlu yargı 
domestic jurisdiction  yerel yetki; ulusal yetki 
have jur isdiction in disputes  uyuşmazlıklara bakma yetkisine sahip olmak 
have jur isdiction to give pr eliminar y  ön karar verme yetkisine sahip olmak 
r ulings 
obligator y jurisdiction  bağlayıcı yargı, zorunlu yargı 
under their  jurisdiction  kendi yargı yetkileri dâhilinde; yetkileri dahilinde 
unlimited jurisdiction  tam yargı yetkisi, sınırsız yargı yetkisi 
J URISPRUDENCE  hukuk genel teor isi; hukuk felsefesi, bilimsel 
içtihat 
J UST AND FAIR  adil ve hakça 
J USTICE  adalet 
ar ea of fr eedom, secur ity and justice  özgürlük, güvenlik ve adalet alanı 
Committee on Coor dination in J ustice  Adalet ve İçişleri Eşgüdüm / Koordinasyon 
and Home Affairs  Komitesi 
Cooper ation in the Fields of J ustice  Adalet ve İçişleri Alanında İş Birliği 
and Home Affairs 
Cour t of Justice of the Eur opean  Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD) 
Communities (CJ EC) 
cr iminal justice system  ceza yargılaması sistemi 
Dir ector ate­General for J ustice,  Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Genel Müdürlüğü 
Freedom and Secur ity 
Inter national Cour t of J ustice (ICJ )  Uluslararası Adalet Divanı (Lahey Divanı) 
(UAD) 
judgment of the Cour t of J ustice  Adalet Divanı kararı / hükmü 
J ustice and Home Affairs (JHA)  Adalet ve İç İşleri (Aİ) 
J ustice and Home Affairs Council  Adalet ve İç İşleri Konseyi 
submit a dispute to the Cour t of J ustice  bir uyuşmazlığı Adalet Divanına götürmek

183 
184

KEEP (v.)  kor umak, sakınmak, muhafaza etmek; 
alıkoymak 
keep pace  ayak uydurmak 
KNOW­HOW  teknik bilgi birikimi (know­how) 
KNOWLEDGE  bilgi 
knowledge based economy  bilgiye dayalı ekonomi 
dissemination of knowledge  bilginin yayılması 
pay for knowledge  bilgi için ödeme

185 
186

LABEL  etiket 
labelling  etiketleme 
labelling of household appliances  ev aletlerinin etiketlendirilmesi 
water mar ked visa label  filigranlı vize etiketi 
LABORATORY  labor atuar 
labor ator y cer tification  laboratuar belgelendirmesi 
foodstuff labor ator y  gıda laboratuarı 
good labor ator y pr actice (GLP)  iyi laboratuar uygulamaları (İLU) 
type appr oval labor ator y  tip onay laboratuarı 
LABOUR  iş, emek, işgücü, çalışma 
child labour  çocuk işçiliği 
demand for  labour  işgücü talebi 
Inter national Labour  Or ganisation  Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
(ILO) 
Inter national Pr ogr amme on the  Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 
Elimination of Child Labour  (IPEC)  Uluslararası Program (IPEC) 
labour  for ce  iş gücü 
labour  for ce par ticipation r ate  iş gücüne katılım oranı 
labour  law  iş hukuku 
labour  mar ket  işgücü piyasası, emek piyasası 
labour  policy  çalışma politikası; emek politikası 
labour  r equirement  işgücü gereksinimi 
supply of labour  işgücü arzı 
LAND  tarla, ar azi, topr ak; ülke 
agr icultur al land  tarımsal alan 
ar able land  tarımsal alan, ekilebilir arazi 
clear ed land  nadas alanı 
cultivable land  ekilebilir toprak 
fertile land  verimli toprak 
gr ass land  çayır, mera 
land arr angement  arazi düzenlemesi / rejimi 
land consolidation  arazi toplulaştırılması, arazi birleştirilmesi 
landlocked  karayla çevrili 
land par cel identification system  arazi parsel tanımlama sistemi 
land policy  arazi politikası 
land r egistr ation system  arazi kayıt sistemi; tapu sicil sistemi 
land r egistr y  tapu sicili 
landscape  yöre, kır manzarası, peyzaj 
land tr anspor t  kara taşımacılığı 
land use  toprak kullanımı, arazi kullanımı 
land use plan  arazi kullanım planı 
land use planning  arazi kullanım planlaması

187 
land use policy  arazi kullanım politikası 
pr oductive land  verimli toprak 
set aside land  ekim dışı bırakılmış arazi 
supply of land  arazi arzı 
LANDFILL  düzenli depolama sahası 
landfilling  düzenli depolama 
landfill of wastes  atıkların düzenli depolama sahası 
LANGUAGE  dil / lisan 
Eur opean Centr e for  Moder n  Avrupa Modern Diller Merkezi (ECML) 
Languages (ECML) 
LATTICE  kafes 
LAW  hukuk; kanun / yasa 
act of law  hukuki sonuç doğuran eylem veya olay; hukuki 
fiil 
anti terr or ism law  terörle mücadele hukuku; terörle mücadele 
kanunu / yasası 
anti tr ust law  anti tröst hukuk (rekabet hukuku) 
appr oximation of laws  kanunların birbirine yakınlaştırılması / 
yaklaştırılması 
association law  dernekler hukuku; dernekler kanunu 
basic law  temel kanun / yasa; anayasa 
br ing a law suit  dava açmak 
by­law  yönetmelik vb. alt düzenlemeler (özel hukukta 
özel hukuk tüzel kişileri tarafından kendi 
yetkilerine dayanılarak çıkarılan iç düzenleyici 
işlemler; tüzük, yönetmelik ve kararnameler) 
Capital Mar ket Law (CML)  Sermaye Piyasası Hukuku (SPH) 
case law  içtihat hukuku 
civil law  medeni hukuk 
common law  ortak hukuk 
Community law  Topluluk hukuku 
company law  şirketler hukuku 
compar ative law  karşılaştırmalı / mukayeseli hukuk 
competition law  rekabet hukuku 
constitutional law  anayasa hukuku 
contr act gover ned by pr ivate law  özel hukuk sözleşmesi 
contr act gover ned by public law  kamu hukuku sözleşmesi 
Council of Bar s and Law Societies of  Avrupa Barolar ve Hukuk Dernekleri Konseyi 
Eur ope (CCBE)  (CCBE) 
customar y law  örf ve âdet hukuku / teamül hukuku 
decree­law  kanun hükmünde kararname 
der ived law  ikincil hukuk, türev hukuk 
domestic law  yerel hukuk 
enact a law  yasa çıkarmak 
Eur opean Community law  Avrupa Topluluğu hukuku 
Eur opean Community pr imar y law  Avrupa Topluluğu birincil hukuku 
Eur opean Community secondar y law  Avrupa Topluluğu ikincil hukuku

188 
Eur opean Council for Agricultur al  Avrupa Tarım Hukuku Konseyi (CEDR) 
Law (CEDR) 
excise duty law  özel tüketim vergisi kanunu; tüketim vergisi 
kanunu, 
family law  aile hukuku 
feed and food law  yem ve gıda yasası 
har monisation of laws  kanunların uyumlaştırılması; hukukların 
uyumlaştırılması 
in law or  in fact  hukuken veya fiilen 
inser t a pr ovision into a law  yasaya hüküm koymak 
inter nal law  iç hukuk 
labour  law  iş hukuku 
law enfor cement agency  kolluk kuvveti 
law enfor cement per sonnel  kolluk görevlileri 
law enfor cement unit  kanun uygulayıcı birim; hukuki icra birimi 
law of association  dernekler hukuku 
law of obligations  borçlar hukuku 
law of per sons  kişiler hukuku, şahsın hukuku 
law of pr operty  eşya hukuku 
law of society  dernekler hukuku 
law of successions  miras hukuku 
law on pasture  mera kanunu 
mar tial law  sıkıyönetim; sıkıyönetim kanunu 
municipal law  iç hukuk, yerel hukuk 
national law  ulusal / milli hukuk 
non r etr oactivity of laws  kanunların geriye yürümezliği 
pass a law  kanun çıkarmak 
pr imar y law  birincil hukuk 
pr ivate law  özel hukuk 
pr ivate inter national law  uluslararası özel hukuk 
pr ocedur al law  usul hukuku 
pr oceedings at law  dava / yargılama işlemleri 
pr omulgation of laws  kanunların yayımlanma suretiyle yürürlüğe 
koyulması 
public pr ocurement law  kamu ihale hukuku; kamu ihale kanunu 
r ule of law  hukukun üstünlüğü 
secondar y law  ikincil hukuk 
substantive law (cf. pr ocedur al law)  maddi hukuk (krş.usul hukuku) 
supr emacy of law  hukukun üstünlüğü 
tax law  vergi hukuku 
taxation law  vergi hukuku 
tr ademar k law  marka hukuku 
tr ust law  vakıf hukuku 
unification of laws  hukukların birleştirilmesi / yeknesaklaştırılması

189 
act: belge; kanun /yasa, tasarruf; senet 
code: temel yasa / temel kanun, yasa / kanun 
law: hukuk; yasa / kanun 
legislation: mevzuat 
statute: kanun

LEAGUE  pakt, ittifak, bir lik, der nek, cemiyet, lig 


League of Nations  Milletler Cemiyeti 
LEASING  finansal kir alama 
Lend and Lease Act  Ödünç Verme ve Kiralama Yasası 
LEAVE  i. izin; f. ayr ılmak, ter k etmek 
annual leave  yıllık izin 
leave for  political activities  siyasi etkinlikler için izin 
mater nity leave  analık izni / doğum izni 
paid leave  ücretli izin 
pater nity leave  babalık izni 
LEGAL  hukuki; yasal 
amendment of legal action  davanın ıslahı 
be a par ty to the legal pr oceedings  davada taraf olmak 
community legal instr ument  topluluk hukuki aracı 
Community legal or der  Topluluk hukuk düzeni 
consolidation of legal action  davanın birleştirilmesi 
file a legal action  dava açmak 
legal adviser  hukuk müşaviri / danışmanı 
legal arr angement  hukuki düzenleme 
legal author ity  adli makam; hukuki merci 
legal capacity  hukuki ehliyet; fiil ehliyeti (istisnai olarak) 
legal confor mity  hukuka uygunluk 
legal consultant  hukuk müşaviri / danışmanı 
legal dependant  kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişi 
legal dispute  hukuki uyuşmazlık 
legal entity  hukuken varlığı tanınmış birim; tüzel kişi (istisnai 
olarak) 
legal instr ument  hukuki araç 
legal per son  tüzel kişi 
legal per sonality  tüzel kişilik, hukuki kişilik 
legal pr oceeding  adli işlemler, yargılama / dava işlemleri 
legal r emedy  hukuki hak arama yolu; hukuki çare; yasal yol / 
kanun yolu 
legal r epr esentative  hukuki temsilci; kanuni temsilci 
legal sanction  hukuki yaptırım 
Legal Ser vice (SJ)  Hukuk Servisi (SJ) 
legal status  hukuki statü / durum 
legal uncertainty  hukuki belirsizlik 
tr ansfer of legal action  davanın nakli 
waive a right of action  dava hakkından feragat etmek 
190 
LEGALITY  hukukilik, hukuka uygunluk; kanuna 
uygunluk 
r eview the legality of acts of the  Konsey tasarruflarının / işlemlerinin hukuka 
Council  uygunluğunu denetlemek 
LEGISLATION  mevzuat 
appr oximation of legislation  mevzuatın yakınlaştırılması 
Community legislation  Topluluk mevzuatı 
consolidation of legislation  mevzuatın konsolide edilmesi / birleştirilmesi 
customs legislation  gümrük mevzuatı 
EC legislation  AT mevzuatı 
Eur opean Community pr imar y  Avrupa Topluluğu birincil mevzuatı 
legislation 
Eur opean Community secondar y  Avrupa Topluluğu ikincil mevzuatı 
legislation 
for mal / official consolidation of  mevzuatın resmi olarak bütünleştirilmesi, 
legislation  birleştirilmesi / konsolide edilmesi 
har monization of legislation  mevzuatın uyumlaştırılması 
hor izontal legislation  yatay mevzuat 
infor mal / declarator y consolidation of  mevzuatın gayriresmi olarak bütünleştirilmesi, 
legislation  birleştirilmesi 
legislate  yasa yapmak, yasamak, kanun koymak 
legislation of the Eur opean  Avrupa Toplulukları mevzuatı 
Communities 
national legislation  ulusal mevzuat 
pr imar y legislation  birincil mevzuat 
secondar y legislation  ikincil mevzuat 
simplification of legislation  mevzuatın sadeleştirilmesi 
technical legislation  teknik mevzuat 
LEGISLATIVE  yasama / teşr i, kanun yapma yetkisine sahip 
cor r esponding legislative body  muadil yasama organı 
legislative act  yasama işlemi, yasama tasarrufu 
legislative alignment  mevzuat uyumu 
legislative ar rangement  yasama  yoluyla düzenleme; yasal düzenleme 
legislative fr amewor k  yasal çerçeve 
legislative initiative  yasama inisiyatifi 
legislative or gan  yasama organı 
legislative pr ocedure  yasama usulü 
legislative year  / session  yasama yılı, yasama dönemi 
LEGISLATOR  kanun koyucu 
LEGITIMACY  meşr uluk, meşr uiyet 
democr atic legitimacy  demokratik meşruiyet 
legitimacy deficit  meşruiyet  açığı, meşruiyet eksikliği 
legitimate  meşru 
legitimate self defense  meşru müdafa / savunma 
presumption of legitimacy  sahih nesep karinesi 
LEND (v.)  bor ç / ödünç ver mek, ikr az etmek

191 
Lend and Lease Act  Ödünç Verme ve Kiralama Yasası 
lender of last r esort  borç veren son merci (merkez bankası) 
lending of last r esor t oper ations  son merci kredi işlemleri 
stock lending  ödünç hisse senedi işlemleri 

LETTER  mektup; har f; lafız 


commitment letter  taahhütname 
exchange of letter s  mektup teatisi 
ir revocable letter of cr edit  gayri kabili rücu akreditif 
letter  of appointment  işe alınma mektubu; tayin beratı 
letter  of attor ney  vekaletname, avukat tezkeresi 
letter  of car riage  irsaliye 
letter  of credence / cr edentials  itimatname, güven mektubu 
letter  of credit  akreditif 
letter  of guar antee  teminat mektubu 
letter  of intent  niyet mektubu 
letter s patent  ihtira beratı 
letter  of r ecall  geri çağırma mektubu 
letter  of r ecr edentials  itimatname cevabı 
tr ansfer able letter  of credit  devredilebilir akreditif 
LEVEL  seviye, düzey 
gover nmental level  hükûmet düzeyinde 
level of activity  faaliyet seviyesi; iş hacmi 
level of alignment  uyum düzeyi 
level of employment  istihdam düzeyi 
level of pr ice  fiyat düzeyi 
level of r etur n  getiri seviyesi 
per missible noise level  izin verilebilir gürültü düzeyi 
wage level  ücret düzeyi 
war ning level  uyarı düzeyi 
LEVY  r esim, harç, ver gi; ön kesinti; prelevman 
compensator y levy  telafi edici vergi, fark giderici vergi 
expor t levy  ihracat vergisi, ihracat prelevmanı 
impor t levy  ithal prelevmanı 
sugar levy  şeker vergisi 
LIABILITY  vecibe, yükümlülük, sor umluluk 
ar bitr ar y liability  keyfi yükümlülük 
assets and liabilities  aktifler ve pasifler, varlıklar ve yükümlülükler 
civil liability  hukuki sorumluluk 
co­liability  müşterek sorumluluk / mesuliyet 
contingent liability  şarta bağlı yükümlülük 
contr actual liability  sözleşmeden doğan sorumluluk / akdi sorumluluk 
cr iminal liability  cezai sorumluluk; cezai ehliyet 
joint liability  müteselsil mesuliyet / sorumluluk 
limited liability  sınırlı sorumluluk 
limited liability company  limitet şirket 
limited par tnership with limited  limitet şirket

192 
liability 
non­contr actual liability  sözleşme / akit dışı sorumluluk 
per sonal liability  kişisel sorumluluk 
pr oduct liability  ürün sorumluluğu 
subor dinated liability  ikincil sorumluluk 
unlimited liability  sınırsız sorumluluk 

LIBERAL  ser best, liber al 


Alliance of Liberals and Democr ats for  Avrupa Liberal ve Demokratlar İttifakı Grubu 
Eur ope (ALDE)  (ALDE) 
Eur opean Liber al, Democr at and  Avrupa Liberal Demokrat ve Reform Partisi 
Refor m Par ty (ELDR)  (ELDR) 
Liberal and Radical Youth Movement  Avrupa Topluluğu Liberal ve Radikal Gençlik 
of the Eur opean Community (LYMEC)  Hareketi (LYMEC) 
LIBERALISATION  liber alleştir me, liber alizasyon, ser bestleştir me 
degr ee of liber alisation  serbestleşme derecesi 
gr adual liber alisation  tedrici / aşamalı liberalleşme 
liber alisation of banking ser vices  bankacılık hizmetlerinin serbestleşmesi / 
serbestleştirilmesi 
liber alisation of for eign tr ade  dış ticaretin serbestleştirilmesi 
liber alisation of movement of capital  sermaye dolaşımının serbestleştirilmesi 
liber alisation of payments  ödemelerin serbestleştirilmesi 
liber alisation of ser vices  hizmetlerin serbestleştirilmesi 
mar ket liber alisation  piyasanın serbestleştirilmesi 
LIBERALISM  liber alizm 
economic liber alism  ekonomik liberalizm 
LIBERATION  liber asyon, ser bestleştir me; ser best bırakma 
consolidated liber ation list  konsolide liberasyon listesi 
LIBERTY  özgür lük / hür riyet; ser bestlik; kur tuluş 
LICENCE  lisans, per mi, izin, ruhsat, salahiyet, ehliyet 
contr actual licence  sözleşmeye bağlı lisans / akdi lisans 
Eur opean Computer  Dr iving Licence  Avrupa Bilgisayar Kullanım Lisansı (ECDL) 
(ECDL) 
Eur opean dr iving licence  Avrupa ehliyeti / Avrupa sürücü belgesi 
explor ation licence  arama ruhsatı 
expor t licence  ihraç lisansı 
gr ant of licences  lisans verilmesi 
gr ant of licences by ar bitr ation  tahkim yolu ile lisans verilmesi 
impor t licence  ithal müsaadesi / lisansı 
oper ating licence  işletme ruhsatı 
r evocation of licence  ehliyetin iptali; ruhsatın iptali 
scope of licence  ruhsat kapsamı 
single licence pr actice  tek lisans uygulaması 
statutor y licence system  yasal / kanuni lisans sistemi 
ter m of licence  ruhsat vadesi, ruhsat dönemi 
the licence shall be deemed void  ruhsat geçersiz / hükümsüz sayılır

193 
ver ification of licences  lisansların / ruhsatların onaylanması 
LICENSING  r uhsatlandır ma, lisans ver me, ehliyet ver me 
LIFE  hayat / yaşam, ömür 
attempt on life  cana kast 
expectation of life at bir th  doğuşta beklenen yaşam süresi 
Inter national Convention for  the  Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi 
Safety of Life at Sea 
life expectancy  ortalama yaşam süresi 
safety of life at sea (SOLAS)  denizde can güvenliği (SOLAS) 
LIFT  kaldır mak (yasaklar, dokunulmazlık) 
LIMIT  i. limit, sınır, had; f. sınırlamak, kısıtlamak, 
tahdit etmek 
alter the time limit  süre sınırını değiştirmek 
biological exposure limit  biyolojik maruziyet limiti 
catch limit  avlanma limiti (balıkçılıkta) 
limited liability  sınırlı sorumluluk 
limited liability company  limitet şirket 
limited par tnership  komandit şirket 
limited par tnership with limited  limitet şirket 
liability 
limited par tnership in which capital  sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket 
divided into shar es 
set a time limit  süre / zaman sınırlaması koymak, mühlet vermek 
time limit  zaman sınırı 
unlimited liability  sınırsız sorumluluk 
unlimited jurisdiction  tam yargı yetkisi, sınırsız yargı yetkisi 
within the limits of its power  yetkileri dâhilinde 
within the limits of the powers  işbu antlaşmanın verdiği yetkiler dâhilinde 
confer red by this tr eaty 
LIMITATION  sınırlama / tahdit, kısıtlama 
ar ms limitation  silah tahdidi 
limitation of documents  evrak sınırlaması 
limitation of noise emission  gürültü emisyonunun kısıtlanması, sınırlanması 
statute of limitations  hakkın kanuni yoldan öne sürülmesini süre 
bakımından sınırlayıcı yasal hükümler 
LINE  hat, çizgi, sınır , hudut, sır a, dizi 
feeder line  ana demir yoluna bağlayıcı hatlar 
leased line  kiralık hat 
line ministr ies  icracı bakanlıklar 
LINEAL CONSANGUINITY  düz hat hısımlığı 
LINK  i. bağ, ilişki;  f. birleştir mek 
close links  yakın bağlar 
LIQUIDATION  tasfiye, likidasyon 
LIQUIDITY  nakit, nakit akışı, par aya çevr ilebilir lik,
194 
likidite 
liquidity r atio  likidite oranı 
LISBON STRATEGY  Lizbon stratejisi 
LIST  i. liste;  f. listesini yapmak / çıkar mak 
check list  kontrol listesi 
consolidated liber ation list  konsolide liberasyon listesi 
cr oss r eference list  çapraz referans listesi 
de­listing  kot dışı kalma (borsada), kottan çıkarma 
listed secur ity  borsaya kote edilen menkul kıymet 
list of ingredients  bileşenler listesi; muhteviyat, içindekiler listesi 
packing list  ambalaj listesi, çeki listesi 
stock exchange listed secur ities  borsaya kote edilmiş menkul kıymetler 
LISTING  kotasyon 
additional listing  ilave kotasyon 
annual listing fee  yıllık kotasyon harcı; yıllık kayıt ücreti 
initial listing  ilk kotasyon 
initial listing fee  kota alma harcı, başlangıç kayıt harcı 
listing particulars  kotasyon formu 
listing r ules  kotasyon kuralları 

LITIGATION  hukuki çözüme konu olan uyuşmazlık; hukuki 
uyuşmazlık; dava 
commer cial litigation  ticari uyuşmazlık / ihtilaf 
litigate  uyuşmazlığın hukuki çözümüne yönelmek / 
başvurmak; dava açmak 
LIVESTOCK  çiftlik hayvanları; büyükbaş hayvanlar (Ortak 
Tar ım Politikası) 
LOAD  yük 
loading  yükleme 
r eloading  yeniden yükleme 
unloading  boşaltma 
LOAN  bor çlanma, ödünç, bor ç, kr edi 
concessional loan  imtiyazlı kredi 
conditions for  loans  ödünç / borç verme koşulları 
gr ant loans and give guar antees  borç ve garanti vermek 
in kind loan  ayni ödünç, ayni borç 
issue a loan  ödünç vermek 
loan contract  ödünç sözleşmesi 
non perfor ming loan  geri ödenmeyen kredi 
use on free loan  karşılıksız olarak 
LOBBY  baskı gr ubu, lobi 
LOCAL  yer el / mahalli, yör esel 
local administration  mahalli idare / yerel yönetim 
local administrative per sonnel  yerel yönetim personeli 
local area networ k (LAN)  yerel alan ağı (YAA)
195 
local author ity  yerel idare 
local distr ibution company  yerel dağıtım şirketi 
local election  yerel seçim 
local gover nment  yerel hükûmet, yerel yönetim 
r egional or local authority  bölgesel ya da yerel yönetim / makam 
LOCKOUT  lokavt 
LOGISTICS  lojistik 
logistics support  lojistik destek 
notified bodies logistics suppor t  bildirilmiş kuruluşlara lojistik destek (NBLS) 
(NBLS) 
Office for Infr astr uctur e and Logistics  Altyapı ve Lojistik Ofisi 
Wester n Eur opean Logistics Gr oup  Batı Avrupa Lojistik Grubu (WELG) 
(WELG) 
LONG  uzun 
long steel pr oduction  uzun çelik üretimi 
Long Range Tr ansboundar y Air  Uzun Menzilli Sınır Aşan Hava Kirliliği (LRTAP) 
Pollution (LRTAP) 
long­ter m commitment  uzun vadeli taahhüt / yükümlülük 
LOOPHOLE  eksiklik (yasada); kanuna kar şı hileye imkan 
ver en boşluk 
LOT  lot, kur a; arazi par seli 
br oken lot  lot altı 
choose by lot  kura yoluyla seçmek 
maximum lot  maksimum lot 
odd­lot  lot altı 

LOSS  zar ar , kayıp 


pr ofit and loss account  gelir gider tablosu 

LUMP SUM  toplam; toptan, götür ü, defaten, yekten, 


bir den; toptan verilen para 
lump sum pr ice  götürü bedel 
tur nkey lump sum price  anahtar teslimi götürü bedel

196 

MAINTENANCE  bakım, tamir , idame, muhafaza; nafaka (iaşe, 
ibate, yar dım) 
maintain  korumak, muhafaza etmek; savunmak, iddia 
etmek; geçindirmek 
maintenance of agr eement  anlaşmanın yürürlükte kalması 
maintenance payment  nafaka, bakım ödemeleri 
maintenance ser vice  bakım onarım hizmeti 
suit for  maintenance  nafaka davası 
MAJORITY  çoğunluk; r üşt / er ginlik 
absence of major ity  çoğunluğun olmaması 
absolute major ity  salt / mutlak çoğunluk 
double major ity  çifte çoğunluk 
over whelming major ity  ezici çoğunluk 
poll major ity  oyların çoğunluğu 
qualified majority  nitelikli çoğunluk, kalifiye çoğunluk 
qualified majority voting (QMV)  nitelikli çoğunluk oylaması (QMV) 
r einfor ced qualified major ity  güçlendirilmiş nitelikli çoğunluk 
r equir ed major ity  yeterli çoğunluk 
simple major ity  basit çoğunluk 
slender major ity  zayıf çoğunluk 
substantial major ity  büyük çoğunluk 

absolute major ity: salt / mutlak çoğunluk 
major ity: çoğunluk 
qualified majority: nitelikli çoğunluk 
quor um: nisap/karar yeter sayısı 
simple major ity: basit çoğunluk 
unanimity: oybirliği

MALFUNCTION  ar ıza 
MALTREATMENT  kötü muamele 
MALVERSATION  gör evi kötüye kullanarak menfaat sağlama 
MANAGEMENT  yönetim 
asset management  varlık yönetimi 
asset management company  varlık yönetim şirketi 
biological diversity and natur al  biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynak yönetimi 
r esour ces management 
bor der  management  sınır yönetimi 
centr al management  merkezi yönetim 

197 
cr isis management  kriz yönetimi 
debt management  borç yönetimi 
eco­management and audit scheme  çevre yönetimi ve denetleme planı (EMAS) 
(EMAS) 
envir onmental management  çevre yönetimi 
envir onmental management  çevresel yönetim programı 
pr ogr amme 
Eur opean Foundation for  Management  Avrupa Yönetim Geliştirme Vakfı (EFMD) 
Development (EFMD) 
financial management infor mation  mali yönetim bilgi sistemi (FMIS) 
system (FMIS) 
fisheries co­management  balıkçılık ortak yönetimi 
fisheries management  balıkçılık yönetimi 
health management  sağlık yönetimi 
integr ated bor der  management  entegre sınır yönetimi 
integr ated pest  management (IPM)  entegre zararlı yönetimi (IPM) 
inter national security management  uluslararası güvenlik yönetimi (ISM) 
(ISM) 
management committee  yönetim komitesi 
management infor mation system (MIS)  yönetim bilgi sistemi (YBS) 
pr ocess management  süreç yönetimi 
pr oject cycle management (PCM)  proje döngüsü (çevrimi) yönetimi (PDY) 
Pr oject Dir ector ate of Integr ated  Entegre Sınır Yönetimi Proje Uygulama 
Bor der Management (PDIBM)  Müdürlüğü (PDIBM) 
pr oject management  proje yönetimi 
pr oject management unit (PMU)  proje yönetim merkezi (PYM) 
self management  öz yönetim 
total quality management  toplam kalite yönetimi 
vessel tr affic management and  gemi trafik yönetim ve bilgi sistemi (GTYBS) 
infor mation system (VTMIS) 
MANAGER  yönetici / idareci 
financial manager (FiM)  mali yönetici (FiM) 
senior contracting manager (SCM)  kıdemli ihale yöneticisi (SCM) 
senior financial manager (SFM)  kıdemli mali yönetici (SFM) 
MANDATE  yetki belgesi; r esmi emir; manda yönetimi 
MANDATORY  zor unlu, zor layıcı, emr edici; mandater  (manda 
yönetiminde yöneten ülke) 
mandator y bid  zorunlu ihale, zorunlu teklif, zorunlu pay alım 
teklifi 
mandator y instr uction  emredici talimat 
mandator y pr ovision  amir hüküm, uyulması zorunlu hüküm 
mandator y standar d  zorunlu standart 
MANUAL  el kitabı 
user’s manual  kullanım kılavuzu 
MANUFACTURE  i. imalat; f. imal etmek 
computer integr ated manufacturing  bilgisayarla bütünleşik üretim (CIM)
(CIM) 
198 
custom / contr act manufacturing  fason üretim 
good manufacturing pr actices (GMP)  iyi imalat uygulamaları (İİU) 
manufactured goods  imal edilen / mamül mallar 
manufacturer  imalatçı 
manufacturing industr y  imalat sanayisi 
super vision of manufactur e  imalat denetimi 
MARGIN  mar j, pay, kâr 
continental mar gin  kıta kenarı 
fluctuation mar gin  dalgalanma marjı 
mar gin call  marj tamamlama çağrısı 
MARITIME  denizle ilgili, denizciliğe ait 
chamber of mar itime tr ade  deniz ticaret odası 
customs mar itime zone  deniz gümrük bölgesi 
Dir ector ate­General for Fisher ies and  Balıkçılık ve Denizcilik Genel Müdürlüğü 
Maritime Affair s 
Eur opean Mar itime For ce  Avrupa Deniz Gücü (EUROMARFOR) 
(EUROMARFOR) 
Eur opean Mar itime Safety Agency  Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA) 
(EMSA) 
Inter national Maritime Or ganisation  Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 
(IMO) 
mar itime sector  denizcilik sektörü 
mar itime tr ade  deniz ticareti 
MARKET  piyasa, pazar 
admission of securities to the capital  menkul kıymetlerin sermaye piyasasına kabulü 
mar ket 
agr icultur al mar ket  tarım piyasası / tarımsal piyasa 
black mar ket  karaborsa 
capital mar ket  sermaye piyasası, menkul kıymetler piyasası 
capital mar ket law (CML)  sermaye piyasası hukuku (SPH); sermaye 
piyasası kanunu 
cash mar ket  nakit piyasası 
common mar ket  ortak pazar 
common mar ket or ganisation  ortak piyasa düzeni 
Common Or ganisation of Agr icultur al  Ortak Tarım Piyasaları Düzeni (COM) 
Mar kets (COM) 
common or ganisation of the mar kets  ortak piyasa düzeni 
Community mar ket  Topluluk piyasası 
continuous mar ket  sürekli piyasa, sürekli pazar 
Dir ector ate­General for the Inter nal  İç Pazar ve Hizmetler Genel Müdürlüğü 
Mar ket and Ser vices (DG MARKT) 
dual exchange mar ket  ikili döviz piyasası 
Eur opean Organisation for  an  Bağımsız Görsel­İşitsel Piyasa İçin Avrupa 
Audiovisual  Örgütü (EURO­AIM) 
Independent Mar ket ( EURO­AIM ) 
Eur opean single mar ket  Avrupa tek pazarı 
financial mar ket  mali / finansal piyasa 
for eign exchange mar ket  döviz piyasası

199 
fr ee and open mar ket  serbest ve açık piyasa 
functioning mar ket economy  işleyen piyasa ekonomisi 
futur es mar ket  vadeli işlemler piyasası 
gold mar ket  altın piyasası 
inter nal mar ket  iç pazar 
Inter national Monetar y Mar ket (IMM)  Uluslararası Para Piyasası (IMM) 
labour  mar ket  işgücü piyasası, emek piyasası 
mar ket access  pazara giriş 
mar ket br idge institution  piyasa oluşturucu köprü kurum 
mar ket distor tions  piyasa şartlarının bozulması 
mar ket economy  pazar / piyasa ekonomisi 
mar ket failure  pazar yetersizliği 
mar ket for ces  piyasa güçleri 
mar ket inspection  piyasa denetimi 
mar ket liber alisation  piyasanın serbestleştirilmesi 
mar ket maker institution  piyasa oluşturucu kurum 
mar ket par ticipant  piyasa katılımcısı 
mar ket planning  piyasa planlaması 
mar ket pr ice  piyasa fiyatı, cari fiyat 
mar ket pr otection  piyasanın korunması, pazarın korunması 
mar ket sur veillance  piyasa gözetimi 
mar ket sur veillance system  piyasa gözetim sistemi 
mar k to mar ket  piyasa değerinin saptanması (menkul kıymetler) 
money mar ket  para piyasası 
money mar ket instrument  para piyasası enstrümanı 
Office for Har monisation in the  İç Pazar (Marka ve Tasarım) Uyumlaştırma Ofisi 
Inter nal Mar ket (Tr ademar ks and  (OHIM) 
Designs) (OHIM) 
official for eign exchange mar ket  resmi döviz piyasası 
oil mar ket  petrol pazarı / piyasası 
open mar ket  açık piyasa / pazar 
open mar ket oper ations  açık piyasa işlemleri 
options mar ket  opsiyon piyasası 
placing on the mar ket  piyasaya sürme 
pr imar y mar ket  birincil piyasa 
public mar ket  halk pazarı 
r egulated mar ket  düzenlenmiş piyasa 
r epresentative mar ket  temsilî pazar 
secondar y mar ket  ikincil piyasa 
single mar ket  tek pazar 
single Eur opean mar ket (SEM)  Avrupa tek pazarı (ATP) 
standar d mar ket size  standart piyasa büyüklüğü 
stock mar ket  borsa, menkul değerler piyasası 
stock mar ket exchange  borsa (menkul kıymetler borsası) 
Telecommunication Confor mity  Telekomünikasyon Uygunluk Değerlendirme ve 
Assessment and Mar ket Sur veillance  Piyasa Gözetimi Komitesi (TCAM) 
Committee (TCAM) 
tr ading on a regulated mar ket  düzenlenmiş bir piyasada iş görme 
withdr awal of a pr oduct fr om the  ürünün piyasadan toplatılması / çekilmesi
mar ket 
200 
wholesale mar ket deliveries  toptancı piyasa teslimatı 
MARKETING  pazar lama 
MARKING  işar etleme, mar kalama, işaret, mar ka; damga 
CE (abbr. of Communauté  CE (kısalt. Communauté Europeénne) işareti 
Eur opeénne) mar king 
confor mity mar king  uygunluk işaretlemesi 
MARSHALLING  dizme, sır alama; yol göster me 
MATERIAL  malzeme, madde; maddi, cismani; önemli 
(sonucu etkileyici olması nedeniyle) 
cladding material  kaplama maddesi 
fissile material  atomik parçalanmaya uygun madde, bölünebilir 
madde 
material gr ound  muhik sebep; maddi sebep; geçerli sebep 
material injur y  maddi zarar 
material for  or der  sipariş konusu malzeme 
r adioactive mater ial  radyoaktif malzeme 
r aw material  ham madde 
sour ce mater ial  birincil kaynak 
MATERIALISE (v.)  somutlaştır mak, hayata geçir mek, tecessüm 
etmek / cisimlenmek 
MATERNITY  analık 
mater nity leave  analık izni / doğum izni 
MATURE MINOR  mümeyyiz küçük 
MATURITY  vade, vade sonu; olgunluk 
aver age matur ity per iod  ortalama vade 
bor r owing maturity ter m  borçlanma vadesi 
maturity date  vade tarihi, sürenin dolduğu gün 
MAYOR  belediye başkanı 
MEANS  ar aç 
by illicit means  hukukça caiz olmayan / gayrimeşru yollara 
başvurarak 
by means of dir ectives  direktifler vasıtasıyla / aracılığıyla; yönergeler 
vasıtasıyla / aracılığıyla 
means of payment  ödeme araçları 
means of tr anspor t  taşıma / nakil aracı 
MEASURE  i. önlem / tedbir ; ölçü; f. ölçmek 
abstain fr om any measur e  her türlü tedbirden kaçınmak 
agr o­envir onmental measures  tarımsal­çevresel tedbirler 
anti­dumping measur e  anti­damping önlem / tedbir 
coer cive measur e  zorlayıcı önlem / zecri tedbir 
collective pr otective measure  toplu koruyucu önlem / tedbir 
commer cial policy measure  ticaret politikası önlemi / tedbiri 
confidence building measure  güven arttırıcı önlem / tedbir

201 
gor r ectional measure  ıslah önlemi / tedbiri 
counter measur e  karşı önlem / tedbir 
counter vailing measur e  telafi edici önlem / tedbir 
defence measure  savunma önlemi / tedbiri 
enfor cement measur e  icrai önlem / tedbir (uygulamaya yönelik önlem / 
tedbir) 
Financial and Technical Accompanying  Mali ve Teknik İlave Tedbirler (MEDA) 
Measur es (MEDA) 
increment measur e  büyüme ölçümü 
interim measure  geçici önlem / tedbir 
measures taken by the Council  Konsey tarafından alınan önlemler 
measuring instr uments  ölçü aletleri 
non tariff common commer cial policy  tarife dışı ortak ticaret politikası önlemi 
measure 
pr ecautionar y measur e  ihtiyati önlem / tedbir 
pr efer ential tariff measur e  tercihli tarife önlemi / tedbiri 
pr oposed measur e  önerilen önlem / tedbir 
pr otection measure  koruma önlemi / tedbiri 
pr otective measur e  koruyucu önlem / tedbir 
pr ovisional measur e  geçici önlem / tedbir 
safeguar d measur e  korunma önlemi / tedbiri 
scope of a measur e  önlemin / tedbirin kapsamı 
secur ity measur e  güvenlik önlemi / tedbiri 
stringent measure  sıkı önlem / tedbir 
suspend the measures  önlemleri askıya almak 
tr ansitional measur e  geçiş tedbiri; geçici önlem 
when Member  States adopt these  Üye Devletler bu önlemleri kabul ettiğinde... 
measures.. 

measure: önlem, tedbir 
pr ecaution: ihtiyat, tedbir 
safeguar d: korunma

MEASUREMENT  ölçü, ölçüm 
Central Bureau for  Nuclear  Nükleer Ölçümler Merkez Bürosu (CBNM) 
Measur ements (CBNM) 
Dir ector ate­General for the  Bilgi Toplumu ve Medya Genel Müdürlüğü 
Infor mation Society and Media 
deposition measurement  birikinti / tortu ölçümleri 
measurement station  ölçüm istasyonu 
noise measur ement  gürültü ölçümü 
unit of measur ement  ölçü birimi 

MEDIA  medya 
media ethics  medya etiği 
multimedia  çoklu ortam, mültimedya 
MEDIATION  ar abuluculuk 
202 
mediation committee  arabuluculuk komitesi 
mediation diplomacy  arabuluculuk diplomasisi 
medicine  tıp; ilaç 
Eur opean Agency for  the Evaluation of  Avrupa Tıbbi Ürünler Değerlendirme Ajansı 
Medicinal Pr oducts (EMEA)  (EMEA) 

Eur opean Medicines Agency (EMEA)  Avrupa Tıbbi Ürünler Ajansı (EMEA) 


medical and allied pr ofessions  hekimlik ve bağlantılı meslekler 
medical monitor ing system  tıbbi izleme sistemi 
medical pr oduct  tıbbi ürün 
medicinal pr oduct  tedavi edici ürün 
medicine for humans  beşeri ilaçlar 
or phan medicinal pr oduct  yetim tıbbi ürün 
THE MEDITERRANEAN  Akdeniz; Akdeniz bölgesi 
Association of the Eur opean and  Avrupa ve Akdeniz Askerî Statülü Zabıta ve 
Mediter ranean Police For ces and  Jandarmalar Birliği  (FIEP) 
Gendar mer ies with Militar y Status 
(FIEP) 
Convention for  the Pr otection fr om  Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması 
Marine Pollution of  the Mediterr anean  Sözleşmesi 
Eur o­Mediterr anean Partnership  Avrupa Akdeniz Ortaklığı(EUROMED) 
(EUROMED) 
Integr ated Mediter r anean  Akdeniz Entegre / Bütünleştirilmiş Programları 
Pr ogrammes (IMP)  (IMP) 
Mediter ranean Action Plan (MAP)  Akdeniz Eylem Planı (AEP) 
Mediter ranean Memor andum of  Liman Devleti Kontrolü  Hakkında Akdeniz 
Under standing on Por t State Contr ol  Mutabakat Zaptı (MEDMOU) 
(MEDMOU) 
Regional Marine Pollution Emer gency  Akdeniz için Bölgesel Deniz Kirliliği Acil 
Response Centr e for the  Müdahale Merkezi (REMPEC) 
Mediter ranean Sea  (REMPEC) 
MEDPARTNERIAT  Akdeniz or taklığı 
MEETING  toplantı, miting 
consecutive meeting  seri toplantı, ardışık toplantı 
convoke to a meeting  toplantıya davet etmek 
Eur opar tenariat meeting  Avrupa ortaklığı toplantısı 
face to face meeting  yüz yüze görüşme 
heads of state and gover nment meeting  devlet ve hükûmet başkanları toplantısı 
inter sessional meeting  oturum arası toplantı 
Medpar tenar iat meeting  Akdeniz ortaklığı toplantısı 
meet  bir araya gelmek; buluşmak; tanışmak; yerine 
getirmek 
plenar y meeting / session  genel kurul (toplantısı) 
quadrilater al meeting  dörtlü toplantı 
quarum for  meetings  toplantı nisabı / yeter sayısı 
solemn meeting of the Eur opean  Avrupa Parlamentosu özel toplantısı
Par liament 

203 
summit meeting  zirve toplantısı 
member  üye 
alter nate member  dönüşümlü üye 
associate member   (West Eur opean  ortak üye (Batı Avrupa Birliği) 
Union) 

associated member  ortak üye 
back bench member  kıdemsiz üye 
cor r espondent member  muhabir üye 
member  of the commission  komisyon üyesi 
Member  of the Eur opean Parliament  Avrupa Parlamentosu Üyesi (MEP) 
(MEP) 
Member  State  Üye Devlet 
Member  States shall r etain the right…  Üye Devletler… haklarını saklı tutar 
nationals of a Member  State  bir Üye Devletin tebaası / uyrukları 
non­member  State  üye olmayan Devlet 
MEMBERSHIP  üyelik 
affiliate member ship  afiliye üyelik, güçlendirilmiş ortak üyelik (Batı 
Avrupa Birliğinde) 
member ship criteria  üyelik kriterleri 
MEMORANDUM  muhtır a / andıç, zabıt 
financial memor andum (FM)  mali memorandum (FM) 
financing memor andum  finansman memorandumu 
Mediter ranean Memor andum of  Liman Devleti Kontrolü  Hakkında Akdeniz 
Under standing on Por t State Contr ol  Mutabakat Zaptı (MEDMOU) 
(MEDMOU) 
memor andum of understanding  uyum zaptı, mutabakat zaptı (MOU) 
(MOU) 
MERGE (.)  birleşmek 
MERGER  birleşme, füzyon; şir ket bir leşmesi / evliliği 
mer gers  şirket birleşmeleri 
Merger Treaty  Birleşme Antlaşması, Füzyon Antlaşması 
r egulation on mer ger s  birleşmeler tüzüğü 
mer it  esas; liyakat 
mer its of the case  davanın esası 
MESSAGE  ileti / mesaj; haber 
aler t message  uyarı iletisi / teyakkuz mesajı 

Eur opean r adio message ser vices  Avrupa radyo mesaj hizmetleri (ERMES) 


(ERMES) 
Eur opean r adio message standar d  Avrupa radyo mesaj standardı (ERMES) 
(ERMES) 
Eur opean r adio message system  Avrupa radyo mesaj sistemi (ERMES) 
(ERMES) 
METHOD  yöntem / metot; usul 
Community method and  Topluluk yönetimi ve Hükûmetler arası yöntem
inter gover nmental method 
204 
fixed basket method  sabit sepet metodu 
gabarit method  kabarit usulü 
inter gover nmental method  hükûmetler arası yöntem (karşıtı. Topluluk 
yöntemi) 
method of calculation  hesaplama yöntemi 
method of cooper ation  iş birliği yöntemi 
method of sampling and analysis  numune alma ve tahlil yöntemi / örnekleme ve 
çözümleme yöntemi 
tr ansaction value method  işlem değeri yöntemi 
METROLOGY  metr oloji 
Metr ology, Standar disation, Testing  Metroloji, Standardizasyon, Deney ve Kalite 
and Quality Pr oject (MSTQ)  Projesi (MSTQ) 
mid­ter m evaluation  ara değerlendirme 
mid­year population  yıl ortası nüfus 
migr ation  toplu göç 
Inter national Organisation for  Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 
Migr ation (IOM) 
Inter gover nmental Committee for  Hükûmetler Arası Göç Komitesi 
Migr ations 
MILESTONE  kilometr e taşı 
MILITARY  asker î 
Association of the Eur opean and  Avrupa ve Akdeniz Askerî Statülü Zabıta ve 
Mediter ranean Police For ces and  Jandarmalar Birliği  (FIEP) 
Gendar mer ies with Militar y Status 
(FIEP) 
Eur opean Union Militar y Committee  Avrupa Birliği Askerî Komitesi (ABAK) 
(EUMC) 
Eur opean Union Militar y Staff  Avrupa Birliği Askerî Personeli (EUMS) 
(EUMS) 
militar y ser vice  askerlik hizmeti 
mine  mayın; maden; maden ocağı 
antipersonnel mine  antipersonel mayın 
MINISTER  bakan 
Committee of the Ministers of the  Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 
Council of Eur ope 
Council of the Eur opean Union  Avrupa Birliği Konseyi 
Council of Minister s (Council of the  Bakanlar Konseyi (Avrupa Birliği Konseyi) 
Eur opean Union) 
Economic and Financial Affairs  Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi 
Council (ECOFIN)  (ECOFIN) 
minister  plenipotentiar y  ortaelçi 
session of the Council of Minister s  Bakanlar Konseyi toplantısı 
Special Council of Minister s  Bakanlar Özel Konseyi, Bakanlar Konseyi Özel 
[Toplantısı] 
Union Minister for For eign Affairs  Birlik (AB) Dışişleri Bakanı 
minor  küçük, erginlik / rüşt yaşına ulaşmamış kimse 
minor ity  azınlık; küçüklük, erginlik / rüşt yaşına 
ulaşmamış olma
205 
absolute minor ity  mutlak azınlık 
blocking minor ity  engelleyici azınlık 
minor ity rights  azınlık hakları 
minor ity shareholder  azınlık hissedar, azınlık pay sahibi 
MINT  dar phane 
MISSION  gör ev, iş, misyon 
fact finding mission  olgu belirleme görevi 
MISSOC ( abbr. of Mutual Infor mation  MISSOC (kısalt. Sosyal Kor uma Konusunda 
System on Social Pr otection)  Karşılıklı Bilgilendir me Sistemi) 
MITIGATION  hafifletme, azaltma, yumuşatma 
mitigate  cezayı hafifletmek 
mitigating  hafifletici / tahfif edici 
mitigating circumstances  hafifletici nedenler 
MIXED  kar ma; kar ışık 
mixed activity holding company  karma faaliyetli holding 
mixed­activity insur ance holding  karma faaliyetli sigorta holdingi 
company 
mixed economy  karma ekonomi 
mixed financial holding company  karma finansal holding 
MOBILISATION  sefer ber lik 
MODE  usul, tar z, stil, şekil 
mode of assessment  değerlendirme usulü 
mode of collection  tahsil usulleri 
mode of transport  taşıma şekli / biçimi 
tr anspor t mode  taşıma şekli 
MODIFY (v.)  değiştir mek 
genetically modified or ganism (GMO)  genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) 
modified cash basis  değiştirilmiş nakit esası 
MODULAR APPROACH  modüler  yaklaşım 
MODULE  modül 
MODIFICATION  değişiklik, değiştir me 
MODULATION  modülasyon 
MONETARY  par asal 
Economic and Monetar y Union (EMU)  Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB) 
Eur opean Monetar y Agreement (EMA)  Avrupa Para Anlaşması (APA) 
Eur opean Monetar y Cooper ation Fund  Avrupa Parasal İş Birliği Fonu (APİF) 
(FECOM / EMCF) 
Eur opean Monetar y Institute (EMI)  Avrupa Para Enstitüsü (APE) 
Eur opean Monetar y System (EMS)  Avrupa Para Sistemi (APS) 
Inter national Monetar y Fund (IMF)  Uluslararası Para Fonu (IMF) 
Inter national Monetar y Institute  Uluslararası Para Enstitüsü 
Inter national Monetar y Mar ket (IMM)  Uluslararası Para Piyasası (IMM)

206 
inter national monetar y system  uluslararası para sistemi 
monetar y agreement  parasal anlaşma 
monetar y base  parasal taban 
monetar y basket  para sepeti 
monetar y compensation amount  parasal telafi tutarı (MCA) 
(MCA) 
monetar y integr ation  parasal entegrasyon / bütünleşme 
monetar y policies  parasal politikalar 
monetar y policy  para politikası 
monetar y pr ovision  akçeli hüküm 
monetar y union  parasal birlik 
monetar y unit  para birimi 
MONEY  par a 
fight against money laundering  kara para aklamayla mücadele 
money laundering  kara para aklama 
money mar ket  para piyasası 
money mar ket instrument  para piyasası enstrümanı 
MONITORING  izleme, denetim 
aid monitor ing  yardım izleme 
biological monitor ing  biyolojik izleme 
continuous monitor ing  sürekli / daimi izleme, sürekli / daimi denetim 
Eur opean Monitoring Centr e for  Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını 
Dr ugs and Dr ug Addiction (EMCDDA)  İzleme Merkezi (EMCDDA) 
Eur opean Monitoring Centr e on  Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını İzleme 
Racism and Xenophobia (EUMC)  Merkezi (EUMC) 
exter nal debt monitor ing r epor t  dış borç izleme raporu 
J oint Monitoring Committee (JMC)  Ortak İzleme Komitesi (OİK) 
medical monitor ing system  tıbbi izleme sistemi 
monitor  izlemek; denetlemek 
monitor ing an activity  faaliyeti denetleme 
monitor ing the application of the  Topluluk Hukukunun uygulanmasının izlenmesi / 
Community Law  gözetimi 
r isk monitoring  risk denetimi 
Sector al Monitor ing Sub­Committee  Sektörel İzleme Alt Komitesi (SMSC) 
(SMSC) 
state aid monitor ing  devlet yardımlarını izleme 
MONOPOLY  tekel / monopol 
monopolies delegated by the state to  devletçe başkalarına devredilen tekel yetkileri 
other s 
r evenue­pr oducing monopoly  gelir sağlayan tekel, mali nitelikli tekel 
state monopoly  devlet tekeli 
state monopoly of commer cial  ticari nitelikli devlet tekeli 
char acter 
MONUMENT  anıt / abide 
nature monument  doğa anıtı 
MORALITY  ahlak 
public mor ality  genel ahlak
207 
MORTALITY  ölüm 
infant mor tality  bebek ölümü 
infant mor tality r ate  bebek ölüm oranı 
mor tality r ate  ölüm oranı 
mor tgage  ipotekli kredi, tutsat, mortgage 
mor tgage bond  ipotek teminatlı borç senedi 
MOTHER  anne 
sur r ogate mother  taşıyıcı anne 
motion  önerge / takrir; öneri / teklif; hareket, devinim 
back the motion  önergeyi desteklemek 
car ried motion  kabul edilen teklif 
motion for  a r esolution  karar önergesi (ilke kararı) 
motion of censure  gensoru, güvensizlik önergesi 
motion of confidence  güven oylaması 
table a motion  önerge vermek 
table a motion of censur e  gensoru önergesi vermek 
MOVEABLE  menkul, taşınır mal; taşınabilen 
immovable pr operty  emlak; gayrimenkul mülkiyeti; gayrimenkul / 
taşınmaz mal 
movable pr oper ty  menkul / taşınır mal mülkiyeti; taşınır mallardan 
oluşan varlıklar 
MOVEMENT  har eket, dolaşım 
autonomous movement  otonom hareket 
anti­Eur opean movement  Avrupa karşıtı hareket 
anti globalisation movement  küreselleşme karşıtı hareket 
de facto fr ee movement  fiili serbest dolaşım 
EU1 Movement Certificate  EU1 Dolaşım Belgesi 
Eur opean movement  Avrupa hareketi 
fr eedom of  movement of per sons  kişilerin dolaşım serbestisi / özgürlüğü 
fr eedom of movement for wor ker s  işçilerin dolaşım serbestisi / özgürlüğü 
fr ee movement of capital  sermayenin serbest dolaşımı 
fr ee movement of goods  malların serbest dolaşımı 
fr ee movement of per sons  kişilerin serbest dolaşımı 
fr ee movement of ser vices  hizmetlerin serbest dolaşımı 
fr ee movement of TV br oadcasts  TV yayınlarının serbest dolaşımı 
fr ee movement of wor ker s  işçilerin serbest dolaşımı 
Liberal and Radical Youth Movement  Avrupa Topluluğu Liberal ve Radikal Gençlik 
of the Eur opean Community (LYMEC)  Hareketi (LYMEC) 
movement certificate  dolaşım belgesi 
r ight to move fr eely  serbestçe yer değiştirme hakkı 
shor t ter m capital movement  kısa dönemli sermaye hareketi 
tr ansboundar y movement of pollutants  kirleticilerin sınır aşan taşınımı 
MULTI­  çok, bir den fazla, çoklu 
multiannual  çok yıllı, çok yıllık 
multiannual guidance pr ogr amme  çok­yıllı yönlendirme programı (MAGP) 
(MAGP) 
multiannual pr ogr amme (MAP)  çok yıllı program (MAP)
208 
multiannual pr ogr amme for  çok yıllı istihdam programı 
employment 
multiannual pr ogr amme for enterpr ise  işletmeler ve girişimcilik (için) çok yıllı program 
and entr epreneur ship 
multi­budgeting  çok yıllı bütçeleme 
Multi­fibr e  Agr eement (MFA)  Çok Elyaflılar Anlaşması (MFA) 
multilater al  çok taraflı 
multilater al agr eement (MLA)  çok taraflı anlaşma (MLA) 
multilater al development bank  çok taraflı kalkınma bankası 
multilater al diplomacy  çok yanlı / çok taraflı diplomasi 
multilater al netting  çok taraflı netleştirme 
multilater al tr ade negotiation  çok taraflı ticaret müzakeresi 
multimedia  çoklu ortam, multimedya 
multinational company  çok uluslu şirket 
Multinational Pr ogr amme in the Field  Bilgi işlem Alanında Çok Uluslu Program (MAP) 
of Data Pr ocessing  (MAP) 
multiparty system  çok partili sistem 
multi­racial state  çok ırklı devlet 
multi­speed Eur ope  çok vitesli Avrupa 
MUNICIPAL  belediyeye ait 
municipal committee  belediye encümeni 
municipal council  belediye meclisi 
municipal law  iç hukuk, yerel hukuk 
MUNICIPALITY  belediye 
Council of the Eur opean Municipalities  Avrupa Belediyeler Konseyi 
MUTUAL  kar şılıklı 
Council for  Mutual Economic  Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi (CMEA) 
Assistance (CMEA) 
mutual advantage  karşılıklı yarar 
mutual assistance  karşılıklı yardımlaşma 
Mutual Infor mation System on Social  Sosyal Koruma Konusunda Karşılıklı 
Pr otection (Missoc)  Bilgilendirme Sistemi (Missoc) 
mutual pr efer ential r egime  karşılıklı tercihli rejim 
mutual recognition  karşılıklı tanı(n)ma

209 
210

NATION  millet / ulus; ülke 
Alliance for  Eur ope of the Nations  Uluslar Avrupası İttifakı (AEN) 
(AEN) 
Association of South East Asian  Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) 
Nations (ASEAN) 
Eur ope of (the) Nations  Uluslar Avrupası 
Gr oup of the Independents for  a  Milletler Avrupası için Bağımsızlar Grubu (I­ 
Eur ope of Nations (I­EDN)  EDN) 
League of Nations  Milletler Cemiyeti 
most favour ed nation (MFN)  en çok kayırılan / gözetilen ulus, en ziyade 
müsaadeye mazhar millet (MFN) 
most favour ed nation clause  en çok kayırılan ulus kaydı 
most favour ed­nation­tar iff  en çok kayırılan ulus tarifesi / en ziyade 
müsaadeye mazhar millet tarifesi 
Union for  Eur ope of the Nations (UEN)  Uluslar Avrupası için Birlik (UEN) 
United Nations (UN)  Birleşmiş Milletler (BM) 
NATIONAL  ulusal / milli; uyr uk 
Eur opean System of National and  Avrupa Topluluğu Ulusal ve Bölgesel Hesaplar 
Regional Accounts in the Community  Sistemi 
Gr oss National Income (GNI)  Gayrisafi Milli Gelir (GSMG) 
Gr oss National Pr oduct (GNP)  Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 
har monised national standard  uyumlaştırılmış ulusal standart 
national action plan (NAP)  ulusal eylem planı (UEP) 
national aid  ulusal yardım 
national aid coor dinator  (NAC)  ulusal  yardım  koordinatörü (NAC) 
national authority  ulusal makam 
national authorised officer  ulusal yetkili memur 
national authorising officer  (NAO)  ulusal yetkilendirme görevlisi (UYG) 
national budget  ulusal bütçe 
national contact point (NCP)  ulusal temas noktası (UTN) 
national development plan (NDP)  ulusal kalkınma planı (UKP) 
national economy  ulusal / milli ekonomi 
National Ener gy Conser vation Centr e  Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi (UETM) 
(NECC) 
national envir onmental action plan  ulusal çevre eylem planı (UÇEP) 
(NEAP) 
national financial asset  ulusal mali / finansal varlık 
national fund (NF)  ulusal fon (UF) 
nationality  milliyet; tabiiyet / uyrukluk 
national law  ulusal / milli hukuk 
national legislation  ulusal mevzuat 
national parliament  ulusal parlamento 
national plan  ulusal plan

211 
national planning  ulusal planlama 
National Pr ogr amme for  the Adoption  Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine 
of the Acquis (NPAA)  İlişkin Ulusal Program (NPAA) 
national pr oper ty  milli emlak 
nationals  uyruklar / tebaa 
nationals of a Member  State  bir Üye Devletin tebaası / uyrukları 
national security  ulusal güvenlik 
national ser vice  askerlik hizmeti 
national treasur e  ulusal zenginlik 
national treatment principle  milli muamele prensibi / ulusal işlem ilkesi 
pr eser vation of national security  ulusal güvenliğin korunması 
supr anational  uluslarüstü / süpranasyonal 
supr anationality  uluslarüstülük 
system of national accounts (SNA)  ulusal hesaplar sistemi (UHS) 
tr ansnational  ulus ötesi / transnasyonal 
tr ansnational policy  ulus ötesi politika 
NATIONALISM  milliyetçilik, ulusalcılık, nasyonalizm 
Eur opean Nationalists (Eur onat)  Avrupa Milliyetçileri (Euronat) 
nationalist  milliyetçi, ulusalcı 
nationalist par ty  ulusalcı parti 
NATURAL  doğal; olağan 
biological diversity and natur al  biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynak yönetimi 
r esour ces management 
natural asset  doğal / tabii varlık 
natural disaster  doğal afet 
natural per son  gerçek kişi 
natural water  doğal su 
NATURE  doğa / tabiat; nitelik / mahiyet 
exclusively fiscal natur e  münhasıran mali nitelikli 
nature monument  doğa anıtı 
nature of oper ation  işlemin niteliği 
nature pr otection zone  doğa koruma alanı 
public natur e  kamusal nitelik 
NAVIGATIONAL WATCH  seyir takibi 
NECESSITY  ger eklilik, zar ur et 
necessar y  gerekli / lüzumlu 
state of necessity  zaruret hâli 
wher e necessar y  gerektiği durumlarda 
NEED  ger eksinim / ihtiyaç 
estimated needs  tahmin edilen ihtiyaçlar 
if need be  gerektiğinde 
need analysis  ihtiyaç analizi 
Tr anspor t Infrastr uctur e Needs  Taşıma Altyapısı İhtiyaç Analizi (TINA)
Assessment (TINA) 

212 
NEGLIGENCE  ihmal; kusur 
gr oss negligence  ağır ihmal 
negligent  kusurlu; ihmalkar 
slight negligence  hafif ihmal 
NEGOTIATION  müzaker e, gör üşme 
accession negotiations  katılım müzakereleri 
conduct negotiations  müzakereleri yürütmek 
deter mine by negotiations  müzakereler yolu ile saptamak 
dir ect negotiation  doğrudan müzakere 
fast tr ack negotiation  hızlı işleyen müzakere yöntemi 
launch a negotiation  müzakereyi başlatmak 
multilater al tr ade negotiation  çok taraflı ticaret müzakeresi 
negotiable  müzakere edilebilir; devredilebilir, ciro edilebilir 
negotiate  müzakere etmek / görüşmek; ciro etmek 
negotiation pr ocedur e  müzakere usulü 
star t negotiations  müzakerelere başlamak 
power  to negotiate  müzakere yetkisi; ciro yetkisi 
Ur uguay r ound multilateral tr ade  Uruguay turu çok taraflı ticaret müzakereleri 
negotiations 

conciliation: uzlaştırma 
consultation: danışma 
fact finding: olgu belirleme 
good offices: dostça girişim 
mediation: arabuluculuk 
negotiation: görüşme, müzakere 
talks: görüşme

NETWORK  şebeke / ağ 
accounting data networ k  muhasebe veri ağı 
business cooper ation networ k (BC  ticaret ve sanayi alanında iş birliği ağı 
Networ k) 
Customs Enfor cement Networ k (CEN)  Gümrük Muhafaza Ağı (CEN) 
Education Infor mation Networ k in the  Avrupa Topluluğu Eğitim Bilgi Ağı 
Eur opean Community (EURYDICE)  (EURYDICE) 
electr onic communications networ k  elektronik haberleşme şebekesi (ECN) 
(ECN) 
electr onic communications networ ks  elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetleri 
and ser vices (ECN&S)  (ECN&S) 
Envir onmental Chemicals Data and  Çevreyle İlgili Kimyasallar Hakkında Veri ve 
Infor mation Networ k (ECDIN)  Bilgi Ağı (ECDIN) 
Eur opean Business and Innovation  Avrupa İş ve Yenilik Geliştirme Ağı (EBN) 
Centre Networ k (EBN) 
Eur opean Infor mation Networ k on  Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı 
Dr ugs and Dr ug Addiction (REITOX)  Enformasyon Ağı (REITOX) 

213 
Eur opean J udicial Networ k (EJ N)  Avrupa Yargı Ağı (EJN) 
Eur opean Networ k and Infor mation  Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı (ENISA) 
Security Agency (ENISA) 
Eur opean Networ k of For ensic Science  Avrupa Adli Tıp Kurumları Ağı (ENFSI) 
Institutes (ENFSI) 
Eur opean Networ k for  Quality  Yüksek Öğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Ağı 
Assur ance in Higher Education  (ENQA) 
(ENQA) 
Eur opean Telecommunications  Avrupa Telekomünikasyon Şebekeleri Sistemi 
Networ k System (ETNS)  (ETNS) 
Far m Accounting Data Networ k  Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) 
(FADN) 
infor mation networ k system  bilgi ağı sistemi 
Inter national Competition Networ k  Uluslararası Rekabet Ağı (ICN) 
(ICN) 
local area networ k (LAN)  yerel alan ağı (YAA) 
networ k ter mination  şebeke sonlandırma 
Open Networ k Pr ovision (ONP)  Açık Şebeke Tedariki (ONP) 
public telecommunications networ ks  kamu telekomünikasyon şebekeleri 
Racism and Xenophobia Eur opean  Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Bilgi Ağı 
Networ k (RAXEN)  (RAXEN) 
Schengen Infor mation System Networ k  Schengen Bilgi Sistemleri Ağı (SISNET) 
(SISNET) 
Tr ans­Eur opean Ener gy Networ ks  Trans Avrupa  Enerji Ağları (TEN­E) 
(TEN­E) 
Tr ans­Eur opean Networ ks (TEN)  Trans­Avrupa  Ağları (TEN) 
Tr ans­Eur opean Rail Freight Networ k  Trans­Avrupa  Demir Yolu Taşımacılık Ağı 
(TERFN)  (TERFN) 
Tr ans­Eur opean Road Networ k  Trans­Avrupa  Kara Yolu Ağı (TERN) 
(TERN) 
Tr ans­Eur opean Transpor t Networ ks  Trans­Avrupa  Taşımacılık Ağları (TEN­T) 
(TEN ­T) 
Tr ans­Eur opean Transpor t Networ k  Trans­Avrupa  Taşımacılık Ağı Yürütme Ajansı 
Executive Agency 
Wester n Eur opean Union  Batı Avrupa Birliği Telekomünikasyon Ağı 
Telecommunications Networ k  (WEUCOM) 
(WEUCOM) 
NEUTRALITY  tar afsızlık 
neutr al zone  tarafsız bölge 
NOISE  gür ültü 
ambient noise  ortam gürültüsü 
backgr ound noise  arka plan gürültüsü 
limitation of noise emission  gürültü emisyonunun kısıtlanması, sınırlanması 
noise abatement operational  gürültüyü azaltıcı işlemsel süreçler 
pr ocedur es 
noise emission  gürültü emisyonu 
noise measur ement  gürültü ölçümü 
noise pollution  gürültü kirliliği 
per missible noise level  izin verilebilir gürültü düzeyi
214 
nomenclatur e  sınıflandırma / nomenklatür 
Br ussels tariff nomenclatur e  Brüksel tarife nomenklatürü 
combined nomenclature (CN)  birleşik / kombine  nomenklatür (CN) 
Common Customs Tariff nomenclatur e  Ortak Gümrük Tarifesi nomenklatürü 

Nomenclatur e of Units for  Ter ritor ial  İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 


Statistics (NUTS) 
NOMINATE (v.)  aday göster mek 
non­  değil; olmayan; karşıtı, tersi 
non­bonus contract  ikramiye harici sözleşme, ikramiyesiz sözleşme 
non­compulsor y expenditure  zorunlu olmayan harcama 
non­Eur opean  Avrupalı olmayan 
nonfungible (goods)  misli olmayan (mallar) 
non­member  State  üye olmayan Devlet 
non perfor ming loan  geri ödenmeyen kredi 
non­pr ofit  kar amacı gütmeyen 
non pr oliferation tr eaty  [nükleer silahların] yayılımını önleme antlaşması 
non­r ecover able  geri kazanımsız 
non­r ecyclable  geri dönüşümsüz 
non­r efoulement  geri göndermeme (mülteciler için) 
non­r esident  yurt içinde yerleşik olmayan 
non­r esident car r ier  yerleşik olmayan nakliyeci / taşıyıcı 
non­r etr oactivity of laws  kanunların geriye yürümezliği 
non­secular  state  laik olmayan devlet, din devleti 
non­tariff barr ier  tarife dışı engel 
non­tariff barr ier  to tr ade  ticarette tarife dışı engel 
non­tariff common commer cial policy  tarife dışı ortak ticaret politikası önlemi 
measure 
NOTE  i. not; nota; kayıt; senet;  f. kaydetmek, not 
etmek 
exchange of notes  nota teatisi 
explanator y notes of tar iff  tarife izahnamesi 
Having noted (in resolutions)  ...kaydederek ( ilke kararlarında) 
…notes  dikkat eder, kaydeder 
note on the accounts  hesap açıklaması 
Noting that…(in recommendations)  …kaydederek (tavsiye kararlarında) 
pr omissor y note  bono, emre yazılı senet 
take due note of  kayda alarak; gereğince dikkate alarak 
NOTICE  tebligat, ihbar name 
ter mination by notice  fesh­i ihbar 
NOTIFICATION  ihtar , bildir im, tebliğ 
compulsor y notification  zorunlu bildirim 
date of notification  bildirim tarihi; tebligat tarihi 
fiscal notification  mali bildirim 
notification address  tebligat adresi 
notification centr e  bildirim merkezi 
notification of  inter­enter prise  işletmeler arası anlaşmaya ilişkin bildirim
agr eement 
215 
announcement: duyuru 
communication: bildirim 
communique: tebliğ, bildiri 
declar ation: bildiri, beyanname, deklarasyon 
notification: bildirim, tebliğ, ihbar, duyuru 
statement: açıklama, beyan

NOTIFIED  (uygunluğu) bildirilmiş 
allocation of identification number to a  (uygunluğu) bildirilmiş kuruluşa kimlik kayıt 
notified body  numarası tahsisi 
notified body  bildirilmiş kuruluş 
notified bodies logistics suppor t  bildirilmiş kuruluşlara lojistik destek (NBLS) 
(NBLS) 
notified substance  bildirimde bulunulan madde 
pr enotified acceptance system  ön bildirimli kabul sistemi 
notion  kavram, kanı, inanç 
notional  kavramsal, zihinsel, gerçek olmayan 
notional account  sanal hesap 
notional demand  kavramsal talep 
notional financial asset  gerçek olmayan mali varlık 
notionally  kavrama dayanarak, soyut olarak 
NUCLEAR  nükleer, nükleer enerjiyle ilgili, çekirdeksel 
Central Bureau for  Nuclear  Nükleer Ölçümler Merkez Bürosu (CBNM) 
Measur ements (CBNM) 
Eur opean Council for Nuclear  Avrupa Nükleer Araştırma Konseyi (CERN) 
Resear ch (CERN) 
Eur opean Nuclear Ener gy Agency  Avrupa Nükleer Enerji Ajansı (ENEA) 
(ENEA) 
Eur opean Organisation for  Nuclear  Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) 
Resear ch (CERN) 
nuclear waste  nükleer atık 
nuclear waste disposal  nükleer madde atıklarının bertaraf edilmesi / 
giderimi 
NULLIFICATION  hükümsüz kılma, geçersiz kılma, etkisiz kılma 
null and void  yok, baştan beri hüküm / etki meydana 
getirmemiş olan 
null and void contr act  batıl akit 
nullify  hükümsüz kılmak (hukuki bir kararı veya usulü) 
nullity pr oceeding  butlan davası 
nullity suit  iptal davası 

216 

OATH  yemin / ant 
hear an oath  yeminli ifade almak 
take an oath  ant içmek 
OBJ ECTION  itir az 
OBJ ECTIVE  hedef; tar afsız / objektif 
analysis of the objective  hedef çözümlemesi / tahlili 
attain its objectives  hedeflerine ulaşmak 
attainment of the objectives  hedeflere ulaşılması 
essential objective  esas amaç 
hierar chy of objectives  hedefler hiyerarşisi 
hor izontal objective  yatay hedef 
main objective  asıl amaç 
Objectively Verifiable Indicator s (OVI)  Tarafsız Doğrulanabilir Göstergeler (TDG) 
objectives laid down in Article X  X maddesinde yer alan amaçlar 
objective tr ee  hedef ağacı 
over all objective  genel hedef 
pr incipal objective  önde gelen amaç 
OBLIGATION  bor ç, vecibe; mükellefiyet / yükümlülük 
alleged infr ingement of an obligation  yükümlülük ihlali iddiası 
code of obligations  borçlar kanunu 
employer ’s obligations  işveren yükümlülükleri 
evade the obligations  yükümlülükleri yerine getirmemek, 
yükümlülüklerini yerine getirmekten kasıtlı 
olarak kaçınmak; yükümlülüğü yerine 
getirmekten hile yoluyla kaçınmak 
fail to fulfil an obligation  bir yükümlülüğü yerine getirememek, 
yükümlülüğü ifa edememek 
impose a pecuniar y obligation  parasal bir yükümlülük yüklemek 
law of obligations  borçlar hukuku 
obligations and under takings  yükümlülük ve taahhütler 
pecuniar y obligation  parasal yükümlülük 
r ecipr ocal obligation  karşılıklı yükümlülük 
supplementar y obligation  ek yükümlülük; feri 
OBLIGATORY  zor unlu 
obligator y jurisdiction  bağlayıcı yargı, zorunlu yargı 
OBSERVATION  gözlem, gözetim 
obser vation plot  gözlem noktası 
obser ve  gözlemek, gözetmek 
obser ver  gözcü, gözlemci / müşahit 
obser ver  status  gözlemci statüsü 
per manent obser vation plot  kalıcı gözlem noktası
217 
OBSTACLE  engel / mani 
obstacle to development  kalkınmanın önündeki engel 
OCCUPATION  uğr aş, meslek; işgal 
gainful occupation  kazanç getirici uğraş 
occupation for ces  işgal kuvvetleri 
pr ofessional occupation  serbest meslek; meleki uğraş 
OCCUPATIONAL  mesleki 
occupational accident  meslek kazası 
occupational disease  meslek hastalığı 
occupational injur y  bir meslek kazasının neden olduğu yarlanma 
occupational mobility  mesleki hareketlilik 
occupational r isks  mesleki riskler 
occupational safety  meslek güvenliği 
occupational standar d  meslek standardı 
OFFENCE  suç / cür üm, yasa ihlali; saldır ı / taar r uz 
alleged offence  iddia edilen suç 
OFFER  teklif, icap 
avail oneself of an offer  bir tekliften yararlanmak 
offer ee company  satıcı şirket 
offer er  (offer or )  arz eden, teklif veren 
offering pr ogr amme  arz programı 
public offer ing  halka arz 
sale by way of an offer  to the public  halka / umuma arz yoluyla satış 
office  ofis, işyeri, büro, daire; memuriyet 
centr al industr ial pr operty office  merkezi sınai mülkiyet ofisi 
Community Plant Var iety Office  Topluluk Bitki Çeşitleri Ofisi (CPVO) 
(CPVO) 
customs office  gümrük idaresi 
design office  tasarım ofisi 
elective office  seçimle gelinen memuriyet ya da mevki 
Eur opeAid Cooper ation Office  EuropeAid İşbirliği Ofisi 
Eur opean Anti­Fraud Office (OLAF)  Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Bürosu 
(OLAF) 
Eur opean Communities Personnel  Avrupa Toplulukları Personel Seçme Bürosu 
Selection Office (EPSO)  (EPSO) 
Eur opean Community Humanitarian  Avrupa Topluluğu İnsani Yardım Ofisi (ECHO) 
Aid Office (ECHO) 
Eur opean Community Statistical Office  Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (EUROSTAT) 
(EUROSTAT) 
Eur opean Film Distr ibution Office  Avrupa Film Dağıtım Ofisi (EFDO) 
(EFDO) 
Eur opean Patent Office (EPO)  Avrupa Patent Ofisi (EPO) 
Eur opean Police Office (Eur opol)  Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) 
Eur opean Radiocommunications Office  Avrupa Radyokomünikasyon Ofisi (ERO) 
(ERO) 
Eur opean Telecommunications Office  Avrupa Telekomünikasyon Ofisi (ETO)
218 
(ETO) 
good offices  dostça girişim 
head office  genel merkez; idare merkezi (şirket, işletme) 
Infor mation Society Pr omotion Office  Bilgi Toplumunu Geliştirme Ofisi (ISPO) 
(ISPO) 
office equipment  büro donanımı, büro ekipmanı 
Office for the Administr ation and  Bireysel Görevlendirmeler İdare ve Ödeme Ofisi 
Settlement of Individual Entitlements  ( Ödeme Ofisi ­PMO) 
(Paymaster  Office­PMO) 
Office for Har monisation in the  İç Pazar (Marka ve Tasarım) Uyumlaştırma Ofisi 
Inter nal Mar ket (Tr ademar ks and  (OHIM) 
Designs) (OHIM) 
Office for Infr astr uctur e and Logistics  Altyapı ve Lojistik Ofisi 
Office for Official Publications of the  Avrupa Toplulukları Resmi Yayınlar Ofisi 
Eur opean Communities (OOPEC)  (OOPEC) 
Paymaster Office (PMO)  Ödeme Ofisi (PMO) 
pr esident’s office  başkanlık makamı 
r egistered head office  tescil edilmiş idare merkezi 
r egistered office  tescil edilmiş işyeri; şirket merkezi 
r emain in office  görevde kalmak 
r esign fr om office  görevden istifa 
stationar y office  kırtasiyeci (kırtasiye satılan yer) 
Technical Assistance and Infor mation  Teknik Yardım ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) 
Exchange Office (TAIEX) 
ter m of office  görev süresi 
OFFICER  subay, polis memuru, memur 
accounting officer  sayman, muhasebeci 
assessment officer  tahakkuk memuru 
author ising officer  ita amiri; yetkilendirme görevlisi 
Chief Executive Officer (CEO)  üst karar organının kararlarının uygulanmasında 
bir holdinge bağlı şirketlerin veya şirketin ana 
birimleri arasında koordinasyon sağlayan yönetici 
compliance officer  uyum görevlisi 
national authorised officer  ulusal yetkili memur 
national authorising officer  (NAO)  ulusal yetkilendirme görevlisi (UYG) 
pr ogr amme author ising officer (PAO)  program yetkilendirme görevlisi (PYG) 
Senior  Pr ogr amme Officer (SPO)  Kıdemli Program Görevlisi (SPO) 
OFFICIAL  r esmi 
car r ying out official inquir es  resmi soruşturmanın yapılması 
cur rent official par ity  cari resmi parite 
cur rent official rate  cari resmi oran (döviz kurunda) 
official authorisation  resmi izin (mezun kılma, bir işle uğraşmaya veya 
bir işi yürütmeye resmi makamların izin vermesi) 
official authority  resmi merci, resmi makam 
official contr ol  resmi kontrol / denetim 
official cor r espondence  resmi yazışma 
official deposit  resmi mevduat 
official document  resmi evrak 
official for eign exchange mar ket  resmi döviz piyasası
219 
official for eign exchange reser ve  resmi döviz rezervi 
official gazette  resmi gazete 
official holiday  resmi tatil 
official jour nal  resmi gazete 
Official J our nal of the Eur opean  Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi 
Communities 
Official J our nal of the Eur opean Union  Avrupa Birliği Resmi Gazetesi 
official tr ansaction  resmi işlemler / muamelat 
OFFSHOOT  şube, dal; bir  yapıdan elde edilen daha küçük 
ve yeni bir yapı 
OIL  petr ol; yağ 
cr ude oil  ham petrol 
fuel oil  “ fuel oil ” 
indigenous crude oil not yet extracted  henüz çıkarılmamış yerli ham petrol 
oil mar ket  petrol pazarı / piyasası 
oil tr ansmission  petrol iletimi 
olive oil  zeytin yağı 
pur e vegetable oil  saf bitkisel yağ 
waste oil  atık yağ 
OMBUDSMAN  “ombudsman”, kamu denetçisi 
Eur opean Ombudsman  Avrupa “Ombudsman”ı 
OMISSION  ihmal; ihmal etme; dışarıda bır akma 
ONE­STOP SHOP  bir mal ve hizmet sürecinin tümünün tek bir 
müessese tar afınca üstlenilmesi 
ONGOING  devam eden 
OPEN  açık 
fr ee and open mar ket  serbest ve açık piyasa 
open cheque  açık çek 
open credit  açık kredi 
open economy  açık ekonomi 
opened quota  açık kota 
open mar ket  açık piyasa / pazar 
open mar ket oper ations  açık piyasa işlemleri 
Open Networ k Pr ovision (ONP)  Açık Şebeke Tedariki (ONP) 
open r epur chase agr eement  açık repo 
open session  kamuya / halka açık oturum 
open tender  açık ihale 
open unemployment  açık işsizlik 
OPERATING  işleyen / faal 
oper ating account  işletme hesabı, işletim hesabı, faaliyet hesabı 
oper ating condition  işletim koşulu, faaliyet koşulu 
oper ating expense  faaliyet gideri 
oper ating licence  işletme ruhsatı 
oper ating r ight  işletme hakkı 
tr ansfer of oper ating r ights (ToOR)  işletme hakkı devri (İHD)

220 
OPERATION  işlem / ameliye, faaliyet 
banking operations  bankacılık / banka işlemleri 

Eur opean Space Oper ations Centr e  Avrupa Uzay Operasyonları Merkezi (ESOC) 


(ESOC) 
Lending of last resor t oper ations  Son merci kredi işlemleri 
nature of oper ation  işlemin niteliği 
open mar ket oper ations  açık piyasa işlemleri 
oper ation staff  işletim personeli, operasyon personeli 
pr ocessing oper ation  işleme faaliyeti 
undertaking entr usted with the  (faaliyetin) yürütülmesi ile görevlendirilmiş 
oper ation of …  teşebbüs / işletme 
OPERATIONAL  oper asyonel; çalışmaya hazır , çalışır 
Eur opean Oper ational Rapid For ce  Avrupa Acil Müdahale Gücü (Eurofor) 
(Eur ofor ) 
noise abatement operational  gürültüyü azaltıcı işlemsel süreçler 
pr ocedur es 
oper ational budget deficit  işlemsel bütçe açığı 
oper ational policy  operasyonel politika 
standar d oper ational pr ocedures (SOP)  standart işlem prosedürleri (SOP) 
oper ator  işletmeci; çalıştıran 
cable operator  kablolu yayın operatörü 
economic oper ator  iktisadi işlemci 
Eur opean Satellite Oper ator s  Avrupa Uydu Operatörleri Birliği (ESOA) 
Association (ESOA) 
OPINION  gör üş 
absence of an opinion  görüş yokluğu 
adver se opinion  karşıt / zıt görüş; olumsuz görüş 
advisor y opinion  istişari görüş 
concur ring opinion  diğer bir görüşle aynı yönde olan görüş 
deliver  an opinion  görüş bildirmek 
dr aft opinion  görüş taslağı (resmi görüş) 
fr eedom of opinion  düşünce / görüş özgürlüğü 
opinion in favour  olumlu görüş; lehte görüş 
public opinion  kamuoyu 
qualified opinion  şartlı görüş 
r easoned opinion  gerekçeli görüş 
unqualified opinion  [şartsız] olumlu görüş 

OPPOSITION  itir az; muhalefet 


political opposition  siyasi muhalefet 
OPT OUT (v.)  bir sistem ve gr ubun dışında kalmayı seçme 
hakkı (olumsuz) 
opt out pr ovision  olumsuz seçme hakkı tanıyan hüküm (mevzuatta 
veya uluslararası anlaşmalarda) 
optical  optik, görsel 
option  opsiyon; seçenek; seçme
221 
Community options  Topluluk seçenekleri 
options mar ket  opsiyon piyasası 

r ight of option  hakk­ı hıyar, seçme hakkı 
OPTIONAL  seçimlik, isteğe bağli / ihtiyar i 
optional pr otocol  ihtiyari protokol 
ORCHARD  meyve bahçesi 
ORDER  mahkeme emr i (genellikle yapma); emir ; 
sipar iş; düzen 
car r ying out the or der  emrin uygulanması, siparişin yerine getirilmesi 
Community legal or der  Topluluk hukuk düzeni 
deliver y or der  sipariş 
expenditur e or der  harcama emri 
global or der  küresel düzen 
handling of client or der s  müşteri siparişlerinin yerine getirilmesi 
higher  or der  üst seviye 
interlocutor y or der  ara karar şeklindeki emir 
material for  or der  sipariş konusu malzeme 
or der  bill of lading  emre yazılı konşimento 
or der  of prior ity  öncelik sıralaması 
payment or der  ödeme emri 
point of or der  usule ilişkin nokta 
pr ice of or der  sipariş bedeli 
public or der  kamu düzeni 

public health: genel sağlık 
public mor ality: genel ahlak 
public or der: kamu düzeni 
public policy: kamu politikası, kamu düzeni (nadiren) 
public security: kamu güvenliği

ORGANIC  or ganik 
or ganic fertilizer  organik gübre 
or ganic pr oduction  organik üretim 
or ganic waste  organik atık 
volatile or ganic compound (VOC)  uçucu organik bileşik (VOC) 
ORGANISATION  ör güt / teşkilat; kur uluş 
br oadcasting or ganisation  yayıncı kuruluş 
common mar ket or ganisation  ortak piyasa düzeni 
Common Or ganisation of Agr icultur al  Ortak Tarım Piyasaları Düzeni (COM) 
Mar kets (COM) 
common or ganisation of the mar kets  ortak piyasa düzeni 
Community or ganisation  Topluluk örgütü 
Confeder ation of Family Or ganisations  Avrupa Topluluğu Aile Örgütleri 
222 
in Eur opean Community (COFACE)  Konfederasyonu (COFACE) 
coor dinated or ganisations  eş güdümlü örgütler / kuruluşlar, koordine 
örgütler / kuruluşlar 
Economic Cooper ation Or ganisation  Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (EİT) 
(ECO) 
Eur opean Commission Host  Avrupa Komisyonu Ana Bilgisayar Birimi 
Or ganisation (ECHO)  Organizasyonu (ECHO) 
Eur opean Organisation for  an  Bağımsız Görsel­İşitsel Piyasa İçin Avrupa 
Audiovisual Independent Mar ket (  Örgütü (EURO­AIM) 
EURO­AIM ) 
Eur opean Organisation for  Nuclear  Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) 
Resear ch (CERN) 
Eur opean Organisation for  Quality  Avrupa Kalite Teşkilatı (EOQ) 
(EOQ) 
Eur opean Organisation for  the Safety  Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı 
of Air Navigation (Eur ocontr ol)  (Eurocontrol) 
Eur opean Organisation for  Testing and  Avrupa Test ve Belgelendirme Örgütü (EOTC) 
Cer tification (EOTC) 
Eur opean Patent Or ganisation  Avrupa Patent Örgütü 
Eur opean Space Resear ch  Avrupa Uzay Araştırmaları Örgütü (ESRO) 
Or ganisation (ESRO) 
Eur opean Telecommunications  Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa 
Satellite Or ganisation (EUTELSAT)  Teşkilatı (EUTELSAT) 
Food and Agricultur e Or ganisation (of  (Birleşmiş Milletler) Gıda ve Tarım Örgütü 
the United Nations) (FAO)  (FAO) 
gover nment or ganised non­  hükûmet tarafından oluşturulan sivil toplum 
gover nmental or ganisation (GONGO)  örgütü (GONGO) 
Inter national Civil Aviation  Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) 
Or ganisation  (ICAO) 
Inter national Hydr ogr aphic  Uluslararası Hidrografi Örgütü (IHO) 
Or ganisation (IHO) 
Inter national Labour  Or ganisation  Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
(ILO) 
Inter national Maritime Or ganisation  Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 
(IMO) 
Inter national Organisation for  Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 
Migr ation (IOM) 
Inter national Organisation for  Uluslararası Standardisasyon Teşkilatı (ISO) 
Standar disation (ISO) 
Inter national Organisation of  Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları 
Securities Commissions (IOSCO)  Örgütü (IOSCO) 
Inter national Standar disation  Uluslararası Standardizasyon Örgütü 
Or ganisation 
non­gover nmental or ganisation (NGO)  hükûmet dışı kuruluş, sivil toplum örgütü (STÖ) 
Nor th Atlantic Tr eaty Or ganisation  Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) 
(NATO) 
Or ganisation for  Eur opean Economic  Avrupa Ekonomik İş Birliği Örgütü (OEEC) 
Cooper ation  (OEEC) 
Or ganisation for  Economic  Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı 
Cooper ation and Development (OECD)  (OECD)
223 
Or ganisation for  Security and Co­  Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) 
oper ation in Eur ope (OSCE) 
United Nations Educational, Scientific,  Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
and Cultur al Or ganisation (UNESCO)  Örgütü (UNESCO) 
Wester n Eur opean Ar maments  Batı Avrupa Silahlanma Örgütü (WEAO) 
Or ganisation (WEAO) 
Wor ld Customs Or ganisation (WCO)  Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) 
Wor ld Health Or ganisation (WHO)  Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
Wor ld Intellectual Pr operty  Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) 
Or ganisation (WIPO) 
Wor ld Or ganisation for  Animal Health  Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH / OIE) 
(WOAH / OIE) 
Wor ld Tr ade Organisation (WTO)  Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 
ORGANISED  ör gütlü, or ganize 
fight against inter national or ganised  uluslararası örgütlü suçlarla mücadele 
cr ime 
fight against or ganised cr ime  örgütlü suçlarla mücadele 
or ganised crime  örgütlü suç 
or ganised industr ial zone (OIZ)  organize sanayi bölgesi (OSB) 
Pre­Accession Pact on Or ganised  Organize Suç Hakkında Katılım Öncesi Paktı 
Cr ime 
ORGANISM  or ganizma 
genetically modified or ganism (GMO)  genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) 
ORIGIN  menşe / köken; çıkış noktası 
animal or igin  hayvanın menşesi / kökeni 
certificate of or igin  menşe şahadetnamesi 
countr y of or igin  mahreç; menşe ülke / çıkış ülkesi 
countr y of or igin principle  menşe ülke ilkesi 
or igin r ule  menşe kuralı 
Pan­Eur opean System of Cumulation  Pan­Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemi 
of Or igin 
Pan Mediter ranean Origin Cumulation  Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu 
place of or igin  menşe yeri 
pr oof of pr efer ential or igin of goods  malın tercihli menşesinin kanıtlanması 
r ule of origin  menşe kuralı 
ORIGINAL  ilk, or ijinal, asli 
or iginal copy  asıl nüsha, ilk nüsha 
or iginal text  asıl metin, ilk metin 
OUTERMOST REGION  mer kezden en uzakta olan bölge 
OUTPUT  çıktı, ür etilen mal, üretim 
input­output analysis  girdi­çıktı analizi / çözümlemesi 
OVERDRAFT  ver ilen kr edi miktarının aşılması 
over dr aft facility  açık kredi kullanma imkânı 
OVERHEAD  genel gider 
over r epr esented countries  nüfusuna oranla daha fazla temsil edilen ülkeler

224 
OVERLAP (v.)  ör tüşmek 
OVERSEAS  deniz aşır ı 
over seas countries  denizaşırı ülkeler 
Over seas Countries and Ter ritor ies  Denizaşırı Ülkeler ve Topraklar (OCT) 
(OCT) 
Over seas Development Assistance  Denizaşırı Kalkınma Yardımı (ODA) 
(ODA) 
over seas ter r itor ies  denizaşırı topraklar 
OVERSEE  denetleme 
OVERVIEW  genel açıklama 
OVINE  küçükbaş  hayvan, davar 
OWNERSHIP  mülkiyet 
co­owner ship  iştirak hâlinde mülkiyet, el birliği mülkiyet 
joint owner ship  paylı mülkiyet, müşterek mülkiyet 
r ight of owner ship  mülkiyet hakkı 
r ules gover ning the system of pr oper ty  mülkiyet sistemini düzenleyen kurallar
owner ship 

225 
226

PACT  pakt, misak, anlaşma 
Pre­Accession Pact on Or ganised  Organize Suç Hakkında Katılım Öncesi Paktı 
Cr ime 
stability and gr owth pact  istikrar ve büyüme paktı 
PAN­  tüm, bütün, tümünü kapsayan, pan­ 
Pan­Eur opean Pr ogr amme (PEP)  Pan­Avrupa Programı (PEP) 
Pan­Eur opean System of Cumulation  Pan­Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemi 
of Or igin 
Pan Mediter ranean Origin Cumulation  Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu 
PAPER  kâğıt; basılı belge, senet; gazete; bilimsel veya 
r esmi yazı 
ballot paper  oy pusulası 
countr y str ategy paper  ülke strateji belgesi 
Green Paper  Yeşil Kitap (rapor) 
political paper  politika belgesi 
strategy paper  strateji belgesi 
voting paper s  oy pusulası 
voting paper s null and void  geçersiz ve boş oy pusulası 
White Paper  Beyaz Kitap (rapor) 
PARA­DIPLOMACY  tali diplomasi 
PARAGRAPH  par agr af; fıkr a 
subparagraph  bent, alt paragraf 
PARDON  af, suçu bağışlama 
PARITY  par ite 
cur rent official par ity  cari resmi parite 
PARLIAMENT  par lamento, meclis 
act of the Par liament  [Avrupa] Parlamentosu tasarrufu / işlemi 
assent of the Eur opean Par liament  Avrupa Parlamentosunun uygun bulması; 
uygunluk görüşü 
Committees of the Eur opean  Avrupa Parlamentosu Komiteleri 
Par liament 
composition of the Eur opean  Avrupa Parlamentosunun oluşumu / 
Par liament  kompozisyonu 
Confer ence of Community and  Avrupa Birliği Parlamentoları Topluluk ve 
Eur opean Affairs Committees of  Avrupa İşleri Komiteleri Konferansı (COSAC) 
Par liaments of the Eur opean Union 
(COSAC) 
Eur opean Parliament (EP)  Avrupa Parlamentosu (AP) 
Eur opean Parliament resolution  Avrupa Parlamentosu ilke kararı 
Eur opean Parliament sittings official  Avrupa Parlamentosu resmi oturum tutanakları
227 
r epor ts 
Member  of the Eur opean Parliament  Avrupa Parlamentosu Üyesi (MEP) 
(MEP) 
national parliament  ulusal parlamento 
one chamber  parliament  tek meclisli parlamento 
President of the Eur opean Par liament  Avrupa Parlamentosu Başkanı 
pr oceedings of the Par liament  Parlamento işlemleri / tutanakları 
Rules of Pr ocedur e of the Eur opean  Avrupa Parlamentosu Usul Kuralları (Avrupa 
Par liament  Parlamentosu İç Tüzüğü) 

assembly: meclis; toplantı; asamble 
boar d: kurul, heyet 
commission: Komisyon 
committee: heyet, komite, kurul, encümen 
council: konsey, kurul 
par liament: parlamento, meclis

PARLIAMENTARY  par lamenter; parlamentoyla ilgili, 


par lamentoya ait 
The Council of Eur ope’s  Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi 
Par liamentar y Assembly 
EC­Tur key J oint Parliamentar y  AT­Türkiye Karma Parlamento Komisyonu / 
Committee  Komitesi 
Inter ­parliamentar y Delegations of the  Avrupa Parlamentosunun Parlamentolar Arası 
Eur opean Parliament  Delegasyonları 
joint parliamentar y commission  karma parlamento komisyonu 
par liamentar y committee  parlamento komitesi 
par liamentar y diplomacy  parlamenter diplomasi 
par liamentar y inquir y  parlamento soruşturması 
par liamentar y immunity  parlamenter dokunulmazlığı 
par liamentar y r egime  parlamenter rejim 
PART  kısım 
be a par t of  kapsamı dâhilinde olmak; …’nın parçası olmak 
integr al part  mütemmim cüz / bütünleyici parça 
par t time wor king  kısmi zamanlı çalışma 
spare par t  yedek malzeme 
PARTENARIAT  or taklık 
Eur opar tenariat  Avrupa ortaklığı 
Eur opar tenariat meeting  Avrupa ortaklığı toplantısı 
Medpar tenar iat meeting  Akdeniz ortaklığı toplantısı 
PARTIAL  kısmi 
par tial integr ation  kısmi entegrasyon / bütünleşme 
par tial r eplacement  kısmi yenileme 
PARTICIPATION  katılım / iştir ak 

228 
employee participation system  çalışanın katılımı  sistemi (işyerinde sağlık ve 
güvenliğin geliştirilmesi için) 
labour  for ce par ticipation r ate  iş gücüne katılım oranı 
mar ket par ticipant  piyasa katılımcısı 
par ticipant  katılımcı / iştirakçi 
par ticipator y democr acy  katılımcı demokrasi 
public participation  kamu katılımı 
r einsurance par ticipation  reasürans iştiraki 
PARTNER  or tak 
active par tner  faal / etkin ortak 
associate par tner  ortak üye 
junior partner  küçük paya sahip ortak 
pr efer ential par tner  tercihli ortak 
social par tners  sosyal taraflar 
PARTNERSHIP  or taklık; şir ket 
Accession Partner ship (AP)  Katılım Ortaklığı [Belgesi] (KOB) 
Eur o­Atlantic Partner ship Council  Avrupa­Atlantik Ortaklık Konseyi (AAOK) 
(EAPC) 
Eur o­Mediterr anean Partnership  Avrupa Akdeniz Ortaklığı(EUROMED) 
(EUROMED) 
Eur opean Neighbour hood and  Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI) 
Par tner ship Instr ument (ENPI) 
general par tner ship (unlimited  kolektif şirket 
company) 
limited par tnership in which capital  sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket 
divided into shar es 
limited par tnership with limited  limitet şirket 
liability 
or dinar y par tnership  adi şirket 
Par tner ship for  Peace (PfP)  Barış için Ortaklık (BİO) 
pr ivileged partnership  imtiyazlı ortaklık 
r evenue partner ship  gelir ortaklığı 
simple partner ship  adi şirket 
PARTY  par ti; tar af 
appealing party  itiraz / temyiz eden taraf 
at the request of the par ty concer ned  ilgili tarafın talebi üzerine 
be a par ty to the legal pr oceedings  davada taraf olmak 
communication to the par ties  taraflara (yapılan) bildirim 
concer ned par ties  ilgili taraflar 
conflicting par ties  uyuşmazlığın içinde olan taraflar 
contr acting parties  âkit taraflar 
co­contr acting parties  akdin / sözleşmenin bir yanında müştereken yer 
alan taraflar 
counter par ty  karşı taraf 
defaulting par ty  gıyap usulüne tabi taraf 
defending party  davalı taraf 
dissolve a party  partiyi kapatmak, parti feshetmek 
Eur opean Democr atic Party (EDP)  Avrupa Demokrat Partisi (EDP)
229 
Eur opean Liber al, Democr at and  Avrupa Liberal Demokrat ve Reform Partisi 
Refor m Par ty (ELDR)  (ELDR) 
Eur opean People’s Party (EPP)  Avrupa Halk Partisi (EPP) 
Eur opean Green Par ty (EGP)  Avrupa Yeşiller Partisi (EGP) 
extremist par ty  aşırı uçta yer alan / ekstremist parti 
high contracting par ties  yüksek âkit taraflar 
inter ested party  ilgili taraf 
joint of par ties  tarafların birleştirilmesi 
monar chist party  monarşist parti 
multiparty system  çok partili sistem 
nationalist par ty  ulusalcı parti 
opposing par ty  muhalif taraf / karşı taraf 
par ties in a dispute / conflict  uyuşmazlığa taraf olanlar 
par ties of a dispute / conflict  uyuşmazlığın tarafları 
par ties to the case  davanın tarafları 
par ty concer ned  ilgili taraf 
par ty in an action  davanın tarafı 
par ty in a civil action  hukuk davasında taraf 
par ty in default  gıyap usulüne tabi taraf 
par ty of the action  davanın tarafı 
Par ty of the Eur opean Left  Avrupa Solu Partisi 
Par ty of Eur opean Socialists (PES)  Avrupa Sosyalist Partisi (PES) 
political party  siyasi parti 
r adical par ty  radikal / köktenci parti 
r egionalist par ty  bölgeci parti 
r epublican party  cumhuriyetçi parti 
thir d party  üçüncü taraf; davada taraf olmayıp ilgili olan 
üçüncü kişi 
thir d party pr oceedings  davanın tarafı olmayan üçüncü kişileri 
ilgilendiren dava işlemleri 
tr ans­Eur opean political par ties  trans­Avrupa siyasi partileri 
PASSENGER  yolcu 
combined passenger tr anspor t  kombine yolcu taşımacılığı 
PASTURAGE  çayır 
PASTURE  otlak, mera 
law on pasture  mera kanunu 
PATENT  patent 
Community Patent Convention  Topluluk Patent Sözleşmesi 
Eur opean Patent Office (EPO)  Avrupa Patent Ofisi (EPO) 
Eur opean Patent Or ganisation  Avrupa Patent Örgütü 
non­patented  patenti alınmamış 
patent infringement suit  patent ihlal davası 
PATERNITY  babalık 
action of pater nity  babalık davası 
pater nity leave  babalık izni 
pr esumption of paternity  babalık karinesi 
suit of pater nity  babalık davası
230 
PATROL CAR  devr iye otosu, ekip otosu 
PAY  ödeme, ücr et 
inter est payable  faiz borcu 
paid holiday  ücretli izin 
paid holiday scheme  ücretli izin sistemi 
paid leave  ücretli izin 
paid up capital  ödenmiş sermaye 
payable  ödenebilir 
‘pay as you pollute’ pr inciple  ‘kirlettiğin gibi öde’ ilkesi 
pay policy  ödeme (ücret) politikası 
paying agency  ödeme kurumu 
pay for  knowledge  bilgi için ödeme 
polluter pays pr inciple (PPP)  kirleten öder prensibi (PPP) 
PAYMASTER  maaş mutemedi 
Paymaster Office (PMO)  Ödeme Ofisi (PMO) 
PAYMENT  ödeme / tediye 
affect a payment  ödeme yapmak 
balance of payments  ödemeler dengesi 
cur rent payments  cari ödemeler 
defer r ed payment  taksitlendirilmiş ödeme, ertelenmiş ödeme 
deficiency payment  açığın kapatılmasına yönelik ödeme 
equalisation payment  fiyat farkını giderici ödeme 
Eur opean Payments Union (EPU)  Avrupa Ödemeler Birliği (EPU) 
general payments system  genel ödemeler sistemi 
indemnity payment  tazminat ödemesi 
interim payment  ara ödeme 
inter national payment  uluslararası ödeme 
issuing payment or der  ödeme emri çıkarma 
liber alisation of payments  ödemelerin serbestleştirilmesi 
maintenance payment  nafaka, bakım ödemeleri 
means of payment  ödeme araçları 
over all balance of payments  genel ödemeler dengesi 
payment of benefit  yardım ödemesi 
payment of expenditures  giderlerin ödenmesi 
payment or der  ödeme emri 
pr epayment  peşin ödenen giderler 
r epayment of duties  vergi iadesi 
settlement of payments  ödemelerin yapılması; ödemelerin tasfiyesi 
single payment scheme  tek ödeme planı 
stop payment  ödeme yapmayı durdurma 
PEACE  bar ış 
achievement of peace  barışın sağlanması 
Par tner ship for  Peace (PfP)  Barış için Ortaklık (BİO) 
sue for  peace  barış istemek 
PECUNIARY  par asal 
impose a pecuniar y obligation  parasal bir yükümlülük yüklemek

231 
pecuniar y compensation  maddi tazminat; parasal yoldan telafi 
pecuniar y obligation  parasal yükümlülük 
pecuniar y r epar ation  para ile telafi etme (tazmin etme) 
PEER REVIEW  eşitleri, akr anları, meslektaşları tar afından 
gözden geçir me, inceleme, kontr ol 

PENAL  cezai 
code of penal pr ocedure  ceza muhakemeleri kanunu 
penal pr ovision  cezai hüküm 
penal sanction  cezai yaptırım 
PENALTY  ceza; par a ceza 
fiscal penalty  vergi cezası 
heavy penalty  ağır ceza 
sever e penalty  ağır ceza 
PENSION  emekli aylığı 
pension and retir ement fund  emeklilik fonu 
pension fund asset  emeklilik fonu varlığı 
r ight to a pension  emeklilik hakkı 
PERFORM  ifa etmek, yerine getir mek, icr a etmek 
per for m a task  bir görevi yerine getirmek 
non perfor ming loan  geri ödenmeyen kredi 
PERFORMANCE  per for mans, iş, gösteri, eser , icr a 
ener gy perfor mance of a building  binanın enerji performansı 
engine perfor mance  motor performansı 
per for mance audit  performans denetimi 
per for mance based budgeting  performans esaslı bütçeleme 
per for mance bond  kati teminat 
per for mance r eser ve  performans rezervi 
PERIOD  dönem, sür e 
aver age matur ity per iod  ortalama vade 
base per iod  temel alınan dönem 
gr ace period  geri ödemesiz dönem, müsaade edilen dönem 
inception per iod  başlangıç dönemi 
per iod of actual contr act  esas taahhüt süresi 
per iodical debt settlement  dönemsel borç tasfiyesi 
r easonable per iod  makul süre 
r efer ence per iod  referans dönemi 
r epresentative period  örnek dönem 
set off per iod  mahsup dönemi 
star t up period  başlangıç dönemi 
tr ansition period  geçiş dönemi 
tr ansitional period  geçiş dönemi 
validity per iod  geçerlilik / yürürlük dönemi 
PERMANENCE (PERMANENCY)  sür eklilik

232 
per manent  sürekli / daimi 
Per manent Committee for  Daimi İstihdam Komitesi 
Employment 
per manent incapacity  sürekli iş göremezlik; sürekli ehliyetsizlik 
per manent obser vation plot  kalıcı gözlem noktası 
per manent r epr esentation  daimi temsilcilik 
per manent r epr esentative  daimi temsilci 
Per manent Representatives Committee  Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) 
(COREPER) 
per manent staff  norm kadro, daimi kadro 
PERMISSION  izin, icazet 
per mit  i. ruhsat, izin; f. izin vermek 
r esidence per mit  ikamet izni 
wor k per mit  çalışma izni 
per missible noise level  izin verilebilir gürültü düzeyi 
PERSON  kişi / şahıs 
author ised per son  yetkili kişi 
contact per son  temas / irtibat kurulan kişi 
fr ee movement of per sons  kişilerin serbest dolaşımı 
fr eedom of movement of per sons  kişilerin dolaşım serbestisi / özgürlüğü 
inter dicted per son  kısıtlı / mahcur kişi 
law of per sons  kişiler hukuku, şahsın hukuku 
legal per son  tüzel kişi 
natural per son  gerçek kişi 
per sons acting in concer t  uyum içinde / uyumlu davranan kişiler 
PERSONAL  kişisel / şahsi 
in one’s per sonal capacity  kişisel yetkisine dayanarak (kurumundan 
bağımsız olarak) 
per sonal data  kişisel veri 
per sonal goods  zati eşya 
per sonal liability  kişisel sorumluluk 
per sonal pr otective equipment  kişisel koruyucu donanım, kişisel korunma 
ekipmanı 
per sonal status (cf.civil status)  kişisel durum / ahval­i şahsiye; kişisel statü 
per sonal statute  kişisel yasalar / hükümler; ahkam­ı şahsiye 
PERSONALITY  kişilik / şahsiyet; hak ehliyeti (istisnai olar ak) 
legal per sonality  tüzel kişilik, hukuki kişilik 
PEST  haşer e 
integr ated pest  management (IPM)  entegre zararlı yönetimi (IPM) 
pesticides  haşere ilacı 
PETITION  dilekçe 
r ight to petition  dilekçe (verme) hakkı 
Phar e (abbr. of Poland and  Phare (kısalt. Polonya ve Macaristana Yönelik 
Hungar y:Action for  the Restr uctur ing  EkonomininYeniden Yapılanması Programı) 
of the Economy) 
PHARMACEUTICS  eczacılık
233 
phar maceutical  farmasötik, eczacılığa ait 
phar maceutical preparation  farmasötik müstahzar / preparat 
phar maceutical pr ofessions  eczacılıkla ilgili meslekler 
phar maceuticals  farmasötikler 
PHASE  evr e / safha, aşama 
appr aisal phase  değerlendirme aşaması (projelerde değerlendirme 
aşaması) 
deployment phase  konuşlanma aşaması 
financing phase  finansman aşaması, kaynak bulma aşaması 
identification phase  tanımlama aşaması 
implementation phase  uygulamaya koyma aşaması (yürütme anlamında) 
pr ogr amming phase  programlama aşaması 

PHONOGRAM  fonogr am 


PHYTOSANITARY  bitki sağlığı 
phytosanitar y cer tificate  bitki sağlık sertifikası 
PILLARS OF THE EUROPEAN UNION  Avr upa Bir liği’nin Sütunları 
PIRACY  kor sanlık 
pir ated br oadcast  korsan yayın 
pir ated goods  korsan mallar 
PIT  maden ocağı, kuyu 
PLACING  yer leştir me 
placing on the mar ket  piyasaya sürme 
PLAN  plan 
action plan  eylem planı 
action plan for  the Mediter r anean  Akdeniz eylem planı 
anti­cr isis plan  kriz önleme planı 
capacity enhancement plan  kapasite geliştirme planı 
contingency plan  acil durum planı 
defined benefit plan  belirlenmiş fayda planı 
defined contr ibution plan  belirlenmiş katkı planı 
development plan  kalkınma planı 
financing plan  finansman planı 
food safety action plan  gıda güvenliği eylem planı 
fr ame calculation plan  çerçeve hesap planı 
land use plan  arazi kullanım planı 
Mediter ranean Action Plan (MAP)  Akdeniz Eylem Planı (AEP) 
medium ter m fiscal plan  orta vadeli mali plan 
national action plan (NAP)  ulusal eylem planı (UEP) 
national plan  ulusal plan 
national development plan (NDP)  ulusal kalkınma planı (UKP) 
national envir onmental action plan  ulusal çevre eylem planı (UÇEP) 
(NEAP) 
wor k plan  çalışma planı

234 
PLANNING  planlama 
development planning  kalkınma planlaması 
economic planning  ekonomik planlama 
financial planning  mali planlama; finansal planlama 
Inter national Federation for Housing  Uluslararası Konut ve Planlama Federasyonu 
and Planning (IFHP)  (IFHP) 
land use planning  arazi kullanım planlaması 
mar ket planning  piyasa planlaması 
national planning  ulusal planlama 
planning and early war ning unit  planlama ve erken uyarı birimi 
pr ivatisation master plan  özelleştirme ana planı 
pr oduction planning  üretim planlaması 
r egional planning  bölgesel planlama 
sector al planning  sektörel planlama 
tr anspor t planning  taşıma planlaması 
PLANT  tesis, fabr ika, bitki 
combustion plant  yakma tesisi 
Community Plant Var iety Office  Topluluk Bitki Çeşitleri Ofisi (CPVO) 
(CPVO) 
fuel r ecycling plant  yakıt geri dönüşüm tesisi 
industrial plant  sanayi / endüstri tesisi 
Inter national Union for the Pr otection  Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası 
of New Var ieties of Plants (UPOV)  Birliği (UPOV) 
live plant  canlı bitki 
plant health  bitki sağlığı 
plant species  bitki türleri 
r efining plant  arıtma tesisi 
ther mal power  plant  termik santral 
waste water tr eatment plant  atık su arıtma tesisi 
PLEBISCITE  halkoyu, plebisit 
PLENARY SESSION / MEETING  genel kur ul (toplantısı) 
PLENIPOTENTIARY  tam yetkili temsilci 
minister  plenipotentiar y  ortaelçi 
PLOT  olay ör güsü; arazi par çası 
obser vation plot  gözlem noktası 
per manent obser vation plot  kalıcı gözlem noktası 
PLURALISM  çoğulculuk / plür alizm 
democr atic plur alism  demokratik çoğulculuk 
PLURILATERAL  çoklu (tar aflar ı değişken sayıda olan çok 
tar aflı) 
POINT  nokta 
contact point  irtibat noktası, temas noktası 
entr y point / point of entr y  giriş kapısı / noktası (pasaport) 
gr owth point  büyüme noktası 
Hazar d Analysis and Critical Contr ol  Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası
235 
Point (HACCP)  (HACCP) 
national contact point (NCP)  ulusal temas noktası (UTN) 
point of or der  usule ilişkin nokta 
POLICE  polis 
Association of the Eur opean and  Avrupa ve Akdeniz Askerî Statülü Zabıta ve 
Mediter ranean Police For ces and  Jandarmalar Birliği  (FIEP) 
Gendar mer ies with Militar y Status 
(FIEP) 
Eur opean Police College (CEPOL)  Avrupa Polis Koleji (CEPOL) 
Eur opean Police Office (Eur opol)  Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) 
police cooper ation  polis iş birliği 
police station  polis karakolu 
POLICY  politika (sektörel veya özel amaçlı); tutum; 
poliçe 
appr oximation of policies  politikaların yakınlaştırılması 
aid policy  yardım politikası 
ar ms policy  silah politikası 
ar maments policy (POLARM)  AB silahlanma politikası (POLARM) 
asylum policy  sığınma / iltica politikası 
austerity policy  kemer sıkma politikası 
axis policy  mihver politikası 
banking policy  bankacılık politikası 
budget policy  bütçe politikası 
Bureau of the Eur opean Policy  Avrupa Politika Danışmanları Bürosu (BEPA) 
Adviser s (BEPA) 
commer cial policy measure  ticaret politikası önlemi 
Common Agr icultur al Policy (CAP)  Ortak Tarım Politikası (OTP) 
Common Commer cial Policy (CCP)  Ortak Ticaret Politikası (OTP) 
Common Defence Policy (CDP)  Ortak Savunma Politikası (OSP) 
Common Fisher ies Policy (CFP)  Ortak Balıkçılık Politikası (OBP) 
Common For eign And Secur ity Policy  Ortak Dış(işleri) ve Güvenlik Politikası (ODGP) 
(CFSP) 
common policy  ortak politika 
Common Security and Defence Policy  Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP) 
(CSDP) 
Common Str uctural Policy  Ortak Yapısal Politika 
Common Tr anspor t Policy  Ortak Taşımacılık Politikası 
Community policy  Topluluk politikası 
competition policy  rekabet politikası 
conjunctur e / conjunctur al policy  konjonktür politikası 
consumer  pr otection policy  tüketiciyi koruma politikası 
containment policy  çevreleme politikası 
cr edit policy  kredi politikası 
cultur al policy  kültür politikası 
design policy  tasarım politikası 
detente policy  yumuşama politikası 
development policy  kalkınma politikası 
Dir ector ate­General for Regional  Bölgesel Politikalar Genel Müdürlüğü
Policy 
236 
disability policy  engelliler politikası 
divide and r ule policy (divide et  böl ve yönet politikası 
imperia) 
domestic policy  iç politika; yerel politika 
domestic subsidy policy  iç destek politikası, teşvik / sübvansiyon 
politikası 
economic policy  ekonomi politikası 
elector al policy  seçim politikası 
employment policy  istihdam politikası 
Employment, Social Policy, Health and  İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici 
Consumer  Affairs Council (EPSCO)  İşleri Konseyi (EPSCO) 
‘empty chair ’ policy  ‘boş koltuk’ politikası 
ener gy policy  enerji politikası 
Enterpr ise Policy Gr oup  İşletmeler Politikası Grubu 
envir onment policy  çevre politikası 
escalation policy  tırmanma politikası 
Eur opean Neighbour hood Policy (ENP)  Avrupa Komşuluk Politikası (AKP) 
Eur opean Secur ity and Defence Policy  Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) 
(ESDP) 
exchange r ate policy  kur politikası 
extension policy  yayılma politikası 
fait accompli policy  oldu bitti politikası 
financial policy  mali politika 
fiscal policy  mali politika (vergi) 
fisheries policy  balıkçılık politikası 
for eign policy  dış politika 
for eign tr ade policy  dış ticaret politikası 
fr audulent policy  hileli politika, yanıltıcı politika 
housing policy  konut politikası 
implementation of a policy  bir tutum ya da politikanın uygulamaya konması, 
icrası, yürütülmesi 
incentive policy  teşvik politikası 
incomes policy  gelirler politikası 
industrial policy  sanayi politikası 
inter vention policy  müdahale politikası 
investment policy  yatırım politikası 
isolation policy  tecrit politikası, yalnız bırakma politikası 
Instr ument for  Str uctur al Policies for  Katılım Öncesi Yapısal Politikalar Aracı (ISPA) 
pr e­accession (ISPA) 
labour  policy  çalışma politikası; emek politikası 
land policy  arazi politikası 
land use policy  arazi kullanım politikası 
monetar y policies  parasal politikalar 
monetar y policy  para politikası 
non­tariff common commer cial policy  tarife dışı ortak ticaret politikası önlemi 
measure 
oper ational policy  operasyonel politika 
pay policy  ödeme (ücret) politikası 
policy holder  poliçe hamili 
policy of annexation  ilhak politikası
237 
policy of apartheid  ırk ayrımcılığı politikası, apartheid politikası 
policy pendulum  politika sarkacı 
policy to fight against ter r orism  terörle mücadele politikası 
pr ice policy  fiyat politikası 
pr icing policy  fiyatlandırma politikası 
pr oduction policy  üretim politikası 
public policy  kamu politikası, kamu düzeni (kamu düzeninin 
korunması için izlenen politikalar) 
r egional policy  bölgesel politika 
r esear ch and development policy  araştırma ve geliştirme politikası 
sector al policies  sektörel politikalar 
social policy  sosyal politika 
social policy agr eement  sosyal politika anlaşması 
social policy pr otocol  sosyal politika protokolü 
str uctur al policy  yapısal politika 
suppor t policy  destekleme politikası 
telecommunication policy  telekomünikasyon politikası 
tr ansnational policy  ulus ötesi politika 
tr anspor t policy  taşımacılık politikası 
POLITICAL  siyasi / politik / siyasal 
Eur opean Political Community (EPC)  Avrupa Siyasal Topluluğu (EPC) 
Eur opean Political Community Pr oject  Avrupa Siyasal Topluluğu Projesi 
Eur opean political cooper ation (EPC)  Avrupa siyasi iş birliği (ASİ) 
Inter national Covenant on Civil and  Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 
Political Rights (ICCPR)  (ICCPR) 
leave for  political activities  siyasi etkinlikler için izin 
political affair s committee  siyasi işler komitesi 
political affiliation  siyasal bağ 
political agenda  siyasi gündem 
political ar bitr ation  siyasi tahkim 
Political Committee (POCO)  Siyasi Komite (POCO) 
political cooper ation committee  siyasi iş birliği komitesi 
political discrimination  siyasal ayrımcılık 
political gr oup  siyasi grup 
political opposition  siyasi muhalefet 
political paper  politika belgesi 
political party  siyasi parti 
political science  siyaset bilimi 
Political and Security Committee  Siyaset ve Güvenlik Komitesi (PSC) 
(PSC) 
political split  siyasi bölünme 
political tendency  siyasi eğilim 
tr ans­Eur opean political par ties  trans­Avrupa siyasi partileri 
POLITICS  siyaset (genel politika) 
POLLUTION  kir letme, kirlenme 
air pollutant  hava kirletici 
air pollution  hava kirliliği 
atmospheric pollution  atmosfer kirlenmesi
238 
Convention for  the Pr otection fr om  Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması 
Marine Pollution of  the Mediterr anean  Sözleşmesi 
Convention on Long Range  Uzun Menzilli Sınır Aşan Hava Kirliliği 
Tr ansboundar y Air Pollution  Sözleşmesi 
industrial pollution  sanayi kirliliği, endüstriyel kirlilik 
Long Range Tr ansboundar y Air  Uzun Menzilli Sınır Aşan Hava Kirliliği (LRTAP) 
Pollution (LRTAP) 
noise pollution  gürültü kirliliği 
‘pay as you pollute’ pr inciple  ‘kirlettiğin gibi öde’ ilkesi 
pollutant  kirletici, pisletici 
Pollutant Release and Tr ansfer  Avrupa Kirletici Salınım ve Taşınım Kaydı 
Register  (PRTR)  (PRTR) 
pollute  kirletmek, pisletmek 
polluter pays pr inciple (PPP)  kirleten öder prensibi (PPP) 
pollution prevention  kirliliğin önlenmesi 
Regional Marine Pollution Emer gency  Akdeniz için Bölgesel Deniz Kirliliği Acil 
Response Centr e for the  Müdahale Merkezi (REMPEC) 
Mediter ranean Sea  (REMPEC) 

sea pollution  deniz kirlenmesi, deniz kirliliği 
tr ansboundar y movement of pollutants  kirleticilerin sınır aşan taşınımı 
ur ban pollution  kentsel kirlenme 
water pollution  suların kirlenmesi 
POPULAR BELIEF  genel inanış 
POPULATION  nüfus 
fish stock population  balık nüfusu 
mid­year population  yıl ortası nüfus 
population incr ease rate  nüfus artış hızı 
r ur al population  kırsal nüfus 
ur ban population  kentsel nüfus 
wor king age population  çalışma çağındaki nüfus 
PORK  domuz eti 
PORT  liman 
fr ee por t  serbest liman 
Mediter ranean Memor andum of  Liman Devleti Kontrolü  Hakkında Akdeniz 
Under standing on Por t State Contr ol  Mutabakat Zaptı (MEDMOU) 
(MEDMOU) 
por t of dischar ge  boşaltma limanı 
por t reception facility  liman atık kabul tesisi 
por t state  liman devleti 
por t of unloading  boşaltma limanı 
por t tr eatment facility  liman arıtma tesisi 
POSITION  tutum, konum, dur um 
abuse of dominant position  hakim durumun kötüye kullanılması 
common position  ortak tutum 
competitive position  rekabetçi konum 
Council Common Position  Konsey Ortak Tutumu
239 
indispensable position  vazgeçilmez konum 
joint position  ortak tutum 
pr ivileged position  ayrıcalıklı / imtiyazlı durum 
shor t position  açık pozisyon 
POSITIONING  konumlama 
POST  gör ev; makam; kar akol; gör ev yeri 
bor der  post  sınır karakolu 
bor der  inspection post  sınır kontrol noktası 
customs bor der post  sınır gümrük karakolu / noktası 
magistr ate post  hâkim kadrosu 
POSTERIOR  sonr aki 
POSTPONE (v.)  er telemek, tehir etmek 

defer : ertelemek, geciktirmek 
delay: gecikme 
postpone: ertelemek / tehir etmek (bir faaliyeti) 
suspend: askıya almak

POULTRY  kümes hayvanları 
POVERTY  yoksulluk 
alleviating pover ty  yoksullukla mücadele 
anti­pover ty pr ogr amme  yoksullukla mücadele programı 
pover ty r atio  yoksulluk oranı 
POWER  güç, kudr et, yetki, nüfuz 
abuse of power  yetkinin kötüye kullanılması, yetki saptırması 
axis power  mihver devlet 
bar gaining power  pazarlık gücü 
Community power s  Topluluk yetkileri 
concur r ent power  koşut / paralel yetki, yarışan yetki 
concentration of powers  yetkilerin / iktidarın bir elde toplanması, 
yoğunlaşması 
confer power s  yetki vermek 
delegation of power  yetki devretme, yetki verme 
dominant power  (doctrine)  başat güç (kuramı) 
empower ed  yetkiyle donatılmış, yetkilendirilmiş 
executive power  yürütme / icra yetkisi 
explicit power  açık yetki 
full power  tam yetki 
implicit power  zımni / örtülü yetki 
misuse of power s  yetkilerin kötüye kullanılması, yetki saptırması 
per sonalisation of power  yetkinin kişiselleştirilmesi 
240 
power  of attor ney  vekalet, temsil yetkisi; vekaletname 
power  of decision  karar verme yetkisi 
power  of discr etion  takdir yetkisi, takdir hakkı 
power  of initiative  [Komisyonun] inisiyatif yetkisi 
power  to appoint  tayin etme yetkisi 
power  to decide  karar yetkisi 
power  to heat ratio  gücün ısıya oranı 
power  to negotiate  müzakere yetkisi; ciro yetkisi 
power  to take decision  karar alma yetkisi 
power s which are conferr ed upon it by  işbu antlaşmayla verilen yetkiler 
this treaty 
r eser ved power  saklı yetki 
separ ation of powers  kuvvetler ayrılığı 
shared power  paylaşılmış yetki 
sover eign power  egemen güç 
statutor y power  kanuni / yasal yetki 
subsidiar y power s  ikincil / tali yetkiler 
super visor y power  denetleme yetkisi 
ther mal power  plant  termik santral 
tr ansfer of power s  yetki devri 
within the limits of its power  yetkileri dâhilinde 
within the limits of the powers  işbu antlaşmanın verdiği yetkiler dâhilinde 
confer red by this tr eaty 

PRACTICE  uygulama, tatbikat, pr atik, âdet 


agr onomic practice  tarımsal uygulama 
code of good pr actice  iyi uygulama kodu (belirli bir alanda üzerinde 
anlaşmaya varılmış ve herkesin uyması beklenen 
düzenlemeler bütünü) 
concer ted pr actice  uyumlu eylem 
envir onmental impact assessment  çevresel etki değerlendirmesi uygulamaları 
pr actices 
good clinical pr actice (GCP)  iyi klinik uygulamaları (İKU) 
good labor ator y pr actice (GLP)  iyi laboratuar uygulamaları (İLU) 
good manufacturing pr actices (GMP)  iyi imalat uygulamaları (İİU) 
single licence pr actice  tek lisans uygulaması 
unfair competitive practice  haksız rekabet uygulaması (ticaret hukuku) 
unfair tr ade practice  haksız ticaret uygulaması (ticaret hukuku) 
PREAMBLE  dibace; başlangıç 
PRE­ACCESSION  katılım öncesi 
Instr ument for  Pr e­Accession  Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 
Assistance (IPA) 
Instr ument for  Pr e­Accession  Kırsal Kalkınma için Katılım Öncesi Yardım 
Assistance for  Rur al Development  Aracı (IPARD) 
(IPARD) 
Instr ument for  Str uctur al Policies for  Katılım Öncesi Yapısal Politikalar Aracı (ISPA) 
pr e­accession (ISPA) 
pr e accession adviser  (PAA)  katılım öncesi danışman (PAA)
241 
pr e­accession aid  katılım öncesi yardım 
pr e­accession fiscal sur veillance  katılım öncesi mali izleme usulü 
pr ocedur e 
Pre­Accession Pact on Or ganised  Organize Suç Hakkında Katılım Öncesi Paktı 
Cr ime 
pr e­accession strategy  katılım öncesi stratejisi 
PRECAUTION  ihtiyat / tedbir 
PRECAUTIONARY  ihtiyati 
pr ecautionar y appr oach  ihtiyatlı yaklaşım 
pr ecautionar y measur e  ihtiyati önlem / tedbir 
pr ecautionar y principle  ihtiyat prensibi, ihtiyatlılık ilkesi 
PRECEDENT  emsal (kar ar ) 
PRECIOUS METAL  kıymetli maden 

PREFERENCE  tercih 
Gener alised Prefer ences System (GPS)  Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) 
Gener alised System of Pr efer ences  Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) 
(GSP) 
PREFERENTIAL  tercihli; r üçhanlı / öncelikli 
mutual pr efer ential r egime  karşılıklı tercihli rejim 
pr efer ential agr eement  tercihli anlaşma (ticaret) 
pr efer ential commer cial ar rangement  tercihli ticaret düzenlemesi 
pr efer ential fr eight r ate  tercihli navlun oranı 
pr efer ential par tner  tercihli ortak 
pr efer ential r egime  tercihli rejim 
pr efer ential tariff measur e  tercihli tarife önlemi / tedbiri 
pr efer ential tariff treatment  tercihli tarife uygulaması 
pr efer ential tr ade  tercihli ticaret 
pr efer ential tr eatment  tercihli muamele 
pr efer ential voting  tercihli oylama (adaylar arasında tercih sırası 
gösterilerek yapılan oylama) 
pr oof of pr efer ential or igin of goods  malın tercihli menşeinin kanıtlanması 
PRE­HEARING  dur uşma öncesi 
PREJ UDICE  ön yar gı; halel, zar ar 
pr ejudiced inter est  zarara uğramış çıkar 
pr ejudicial  ön yargılı; zararlı, zarar verici 
take car e not to prejudice the financial  mali istikrarı tehlikeye düşürmemeye özen 
stability  göstermek 
without prejudice to the pr ovisions  hükümler saklı kalmak koşuluyla; hükümlere 
halel getirmeksizin 
PRELIMINARY  ön, ilk, hazır lık niteliğinde olan 
have jur isdiction to give pr eliminar y  ön karar verme yetkisine sahip olmak 
r ulings 
pr eliminar y author isation  ön izin (Topluluk mevzuatından süreli muafiyet)
242 
pr eliminar y pr ovisions  başlangıç hükümleri, ön hükümler 
pr eliminar y ruling  ön karar 
pr eliminar y ruling of the cour t  divan ön kararı, mahkemenin ön kararı 
PREMIUM  pr im 
dair y pr emium  mandıra primi 
expor t pr emium  ihracat primi 
insur ance pr emium  sigorta primi 
pr emium collection r atio  prim tahsilat oranı 
supplementar y pr emium  ek prim 
wr itten pr emium  yazılı prim 
PRE­PACKED  ambalajlanmış 
PREPARATION  müstahzar  / pr epar at; hazır lık 
danger ous prepar ation  tehlikeli müstahzar 
phar maceutical preparation  farmasötik müstahzar / preparat 
pr epar ation stage  hazırlık dönemi 
PREPAYMENT  peşin ödenen giderler 
PREREQUISITE  ön koşul 
PRESCRIPTION  kazandır ıcı zaman aşımı 
pr escribe  buyurmak, emretmek, öngörmek, bir kural 
biçiminde bildirmek; sınır koymak 
pr escribed  kurallarla belirlenmiş, saptanmış; sınırlanmış 
pr escribed time  belirlenmiş süre (kanunen / yasal olarak) 
within the pr escribed time  öngörülen süre içinde 
PRESENCE  hazır  bulunma; var lık, mevcudiyet 
incidental pr esence  arızi mevcudiyet 
place of presence  tüzel kişiliğin bulunduğu yer 
PRESERVATION  kor uma; kor unma 
job pr eser vation  istihdamın korunması 
pr eser vation of national security  ulusal güvenliğin korunması 
pr eser ve  saklamak, muhafaza etmek 
PRESIDE OVER (v.)  başkanlık etmek 
PRESIDENCY  başkanlık, başkanlık [makamı], başkanlık 
[dönemi] 
Eur opean Community pr esidency  Avrupa Topluluğu [dönem] başkanlığı 
Presidency Conclusions  Başkanlık Sonuçları 
Presidency statement  Başkanlık açıklaması 
Presidency of the Council of the  Avrupa Birliği Konseyi [Dönem] Başkanlığı 
Eur opean Union 
Presidency of the Union  Birlik [Dönem] Başkanlığı 
r otation of the pr esidency  başkanlığın dönüşümlü olması 
PRESIDENT  başkan, devlet başkanı, cumhur başkanı 
President of the Eur opean Commission  Avrupa Komisyonu Başkanı 
President of the Eur opean Par liament  Avrupa Parlamentosu Başkanı

243 
pr esident of the r epublic  cumhurbaşkanı 
pr esident’s office  başkanlık makamı 
vice­pr esident  başkan yardımcısı 
PRESIDENTIAL  başkanlığa ait, başkanlıkla ilgili 
pr esidential election  başkanlık seçimi; cumhurbaşkanlığı seçimi 
pr esidential regime  başkanlık rejimi 
pr esidential system  başkanlık sistemi 
PREVENTION  önleme 
accident pr evention  kazanın önlenmesi 
pollution prevention  kirliliğin önlenmesi 
pr event  önlemek 
PRESUMPTION  kar ine 
pr esumption of legitimacy  sahih nesep karinesi 
pr esumption of paternity  babalık karinesi 
PRICE  fiyat, bedel 
affor dable pr ice  karşılanabilir bedel 
agr icultur al pr ice  tarım fiyatı / tarımsal fiyat 
basic pr ice  temel fiyat 
CIF (abbr. of cost, insur ance and fr eigt)  CIF (kısalt. mal bedeli, sigorta ve navlun) fiyatı 
pr ice 
Consumer  Price Index (CPI)  Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 
deliver ed price  teslim fiyatı, ödenen fiyat 
der ived inter vention price  türetilmiş müdahale fiyatı 
entr y pr ice  giriş fiyatı 
exwor k pr ice  fabrika çıkış fiyatı 
fair  pr ice  adil fiyat 
guar antee pr ice  garanti fiyatı 
guide pr ice  rehber fiyat 
Har monised Index of Consumer Pr ices  Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi 
(HICP)  (UTFE) 
indicative pr ice  gösterge fiyat 
inter vention price  müdahale fiyatı 
invoice pr ice  fatura fiyatı 
level of pr ice  fiyat düzeyi 
lump sum pr ice  götürü bedel 
mar ket pr ice  piyasa fiyatı, cari fiyat 
minimum pr ice  asgari fiyat 
nor m pr ice  amaç fiyatı 
or ientation price  yönelim fiyatı 
pr evailing pr ice  hâkim / başat fiyat 
pr ice differ ence  fiyat farklılığı 
pr ice differ ential  fiyat farklılığı 
pr ice­ear nings r atio  fiyat ­ kazanç oranı 
pr ice fixing  fiyat tespiti 
pr ice index  fiyat endeksi 
pr ice of or der  sipariş bedeli 
pr ice policy  fiyat politikası

244 
pr ice setting  fiyatların belirlenmesi 
pr ice stability  fiyat istikrarı 
pur chase price  satın alma fiyatı, alım fiyatı 
r easonable price  makul fiyat 
r educed price  indirimli fiyat 
r efer ence price  gösterge fiyatı, referans fiyatı 
r epresentative price  örnek fiyat 
tar get price  hedef fiyat 
thr eshold price  eşik fiyatı 
tur nkey lump sum price  anahtar teslimi götürü bedel 
unit pr ice  birim fiyat 
Wholesale Pr ice Index (WPI)  Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) 
withdr awal pr ice  geri çekme fiyatı 
PRICING  fiyat belir leme, fiyat tespit etme, fiyatlandır ma 
inter vention pricing  müdahale fiyatlandırması 
pr edator y pr icing  yıkıcı fiyat uygulaması 
pr icing policy  fiyatlandırma politikası 
PRIMARY  birincil; asli 
Eur opean Community pr imar y law  Avrupa Topluluğu birincil hukuku 
Eur opean Community pr imar y  Avrupa Topluluğu birincil mevzuatı 
legislation 
pr imar y dealer system  piyasa yapıcılığı sistemi 
pr imar y election  ön seçim 
pr imar y law  birincil hukuk 
pr imar y legislation  birincil mevzuat 
pr imar y mar ket  birincil piyasa 
pr imar y sur plus  faiz dışı fazla 
PRINCIPAL  baş, başlıca, asıl 
pr incipal activity  asli / temel faaliyet 
pr incipal objective  önde gelen amaç 
PRINCIPLE  ilke / pr ensip 
countr y of destination principle  varış ülkesi prensibi 
countr y of or igin principle  menşe ülke ilkesi 
equal tr eatment principle  eşit muamele / işlem prensibi 
joint principle  ortak ilke 
national treatment principle  milli muamele prensibi / ulusal işlem ilkesi 
non­discrimination pr inciple  ayrımcılık yapmama ilkesi 
‘pay as you pollute’ pr inciple  ‘kirlettiğin gibi öde’ ilkesi 
polluter pays pr inciple (PPP)  kirleten öder prensibi (PPP) 
pr ecautionar y principle  ihtiyat prensibi, ihtiyatlılık ilkesi 
pr inciple of equal access  eşit erişim ilkesi, eşit katılma ilkesi 
pr inciple of pr ogr essivity  aşamalılık ilkesi 
pr inciple of pr opor tionality  orantılılık / ölçülülük ilkesi 
pr inciple of subsidiarity  sübsidiarite ilkesi, katmanlı yetki ilkesi 
pr inciple of vital inter est  hayati menfaat / yaşamsal çıkar ilkesi 
r ecipr ocity principle  karşılıklılık (karşılıklı işlem) / mütekabiliyet 
ilkesi

245 
set out principles  ilkeleri belirlemek 
PRINTED  matbu, basılmış 
PRIORITY  öncelik 
Common Eur opean Prior ity Ar ea  Avrupa Müşterek Öncelikli Alanı (CEPA) 
(CEPA) 
economic prior ity  ekonomik öncelik 
high prior ity  yüksek öncelik 
or der  of prior ity  öncelik sıralaması 
pr ior ity r egion  öncelikli bölge 
pr ior ity r egion for  development  kalkınmada öncelikli yöre 
second pr iority  ikinci öncelik 
secondar y pr ior ity  ikincil öncelik 
pr ior ity of the community  topluluğun önceliği 
PRIVATE  özel 
pr ivate bank  özel banka 
pr ivate deposit bank  özel mevduat bankası 
pr ivate inter national law  uluslararası özel hukuk 
pr ivate law  özel hukuk 

pr ivate placement  tahsisli satış 
pr ivate pr oper ty  özel mülkiyet, özel mülk 
pr ivate sector  özel sektör 
pr ivate stor age  hususi depolama 
PRIVILEGE  ayr ıcalık / imtiyaz 
abolition of pr ivileges  imtiyazların kaldırılması 
pr ivileged  ayrıcalıklı / imtiyazlı 
pr ivileged access  ayrıcalıklı erişim 
pr ivileged  par tner ship  imtiyazlı ortaklık 
pr ivileged position  ayrıcalıklı / imtiyazlı durum 
pr ivileges and immunities  ayrıcalık ve dokunulmazlıklar 
PROBATION  şartlı tahliye 
PROBLEM  pr oblem / sor un / mesele 
pr oblem analysis  problem analizi / sorun çözümlemesi 
pr oblem tr ee  sorun ağacı 
PROCEDURE  usul, pr osedür 
acting in accor dance with the  Antlaşmanın … maddesinde öngörülen usule 
pr ocedur e laid down in Article … of  uygun şekilde hareket ederek 
the Tr eaty 
application of pr ocedur es  usulün uygulanması 
ar bitr ation pr ocedur e  tahkim usulü 
assent pr ocedur e  uygun bulma usulü 
co­decision pr ocedur e  ortak karar usulü 
code of penal pr ocedure  ceza muhakemeleri kanunu 
comitology (committee pr ocedure)  komitoloji (komite prosedürü) 
confor mity assessment pr ocedure  uygunluk değerlendirme prosedürü / usulü 
consultation pr ocedur e  danışma usulü
246 
cooper ation pr ocedure  iş birliği usulü 
customs pr ocedur e  gümrük usulü; gümrük prosedürü 
customs war ehousing pr ocedur e  gümrük antrepo usulü / prosedürü 
decision making pr ocedure  karar alma usulü 
decision making pr ocedure of the  Avrupa Topluluğu karar alma prosedürü / usulü 
Eur opean Community 
excessive deficit pr ocedur e (EDP)  aşırı açık prosedürü (EDP) 
exter nal transit pr ocedur e  harici transit prosedürü 
initiate the pr ocedur e  usulü başlatmak 
legislative pr ocedure  yasama usulü 
negotiation pr ocedur e  müzakere usulü 
noise abatement operational  gürültüyü azaltıcı işlemsel süreçler 
pr ocedur es 
nor mal pr ocedur e  normal prosedür 
Practical Guide to EC Pr ocurement  AT İhale Usulleri Uygulama Kılavuzu (PRAG) 
Pr ocedur es (PRAG) 
pr e­accession fiscal sur veillance  katılım öncesi mali izleme usulü 
pr ocedur e 
pr ocedur al law  usul hukuku 
pr ocedur e for  revising  gözden geçirerek düzeltme usulü 

r esult a pr ocedur e / pr oceeding in a  bir konuyla ilgili işlemlerin bir kararla 


decision  sonuçlandırılması 
r ules of civil pr ocedur e  hukuk usulü kuralları 
r ules of pr ocedur e  usul kuralları 
Rules of Pr ocedur e of the Eur opean  Avrupa Parlamentosu Usul Kuralları (Avrupa 
Par liament  Parlamentosu İç Tüzüğü) 
sampling pr ocedur e  örnekleme usulü 
scr eening pr ocedur e  tarama prosedürü / usulü 
simplified pr ocedure  basit usul, basit yargılama usulü (hukuk usulü); 
basitleştirilmiş beyan usulü (gümrük) 
standar d oper ational pr ocedures (SOP)  standart işlem prosedürleri (SOP) 
tender ing pr ocedur e  teklif verme usulü (ihale) 
tr ansit pr ocedur e  transit usulü 
unifor m elector al pr ocedur e  tek tip seçim usulü 
voting pr ocedur e  oylama usulü 
PROCEEDINGS  belli bir konuda yür ütülmesi gereken işlemler 
bütünü (sor uştur ma, kovuştur ma, yar gılama, 
müzaker e) 
abatement of pr oceedings  işlemin durdurulması 
be a par ty to the legal pr oceedings  davada taraf olmak 
civil pr oceeding  hukuk davası 
institute pr oceedings  işlemleri başlatmak 
judicial pr oceeding  adli işlemler, yargılama / dava işlemleri 
legal pr oceeding  adli işlemler, yargılama / dava işlemleri 
nullity pr oceeding  butlan davası 
pr oceedings at law  dava / yargılama işlemleri 
pr oceeding in a decision / r esult a  bir konuyla ilgili işlemlerin bir kararla 
pr ocedur e  sonuçlandırılması

247 
pr oceedings of the Par liament  Parlamento işlemleri / tutanakları 
r ecor d of the pr oceedings  duruşma zaptı, dava tutanakları 
tr ansfer of pr oceedings  davanın nakli, yargılamanın nakli 
PROCESS  i. sür eç; işlem / muamele; f. işlemden geçir mek 
pr ocess management  süreç yönetimi 
pr ocessed fr uit pr oduct  işlenmiş meyve ürünü 
pr ocessed vegetable pr oduct  işlenmiş sebze ürünü 
scr eening pr ocess  tarama süreci 
thir d party pr oceedings  davanın tarafı olmayan üçüncü kişileri 
ilgilendiren dava işlemleri 
PROCESSING  işleme 
data pr ocessing  veri işleme 
data pr ocessing technique  veri işleme tekniği 
food pr ocessing establishment  gıda işleme tesisi 
inwar d pr ocessing  dahilde işleme [rejimi] 
outwar d pr ocessing  hariçte işleme [rejimi] 
pr ocessing activity  işleme etkinliği; üretim faaliyeti 
pr ocessing oper ation  işleme faaliyeti 
pr ocessing under customs contr ol  gümrük kontrolü altında işleme 

PROCESSOR  işlemci 
PROCUREMENT  satın alma, alım, tedar ik 
Practical Guide to EC Pr ocurement  AT İhale Usulleri Uygulama Kılavuzu (PRAG) 
Pr ocedur es (PRAG) 
public pr ocurement  kamu alımı 
public pr ocurement author ity  kamu ihale kurumu 
public pr ocurement law  kamu ihale hukuku; kamu ihale kanunu 
PRODUCER  yapımcı; ür etici 
co­pr oducer  ortak yapımcı 
independent pr oducer  (media)  bağımsız yapımcı (medya) 
PRODUCT  ür ün 
agr icultur al pr oduct  tarımsal ürün 
ancillar y pr oduct  yardımcı ürün 
basic pr oduct  temel ürün 
blood pr oduct  kan ürünü 
by­pr oduct  yan ürün 
Central Pr oduct Classification (CPC)  Merkezi Ürün Sınıflandırması (CPC) 
constr uction pr oduct  inşaat malzemesi 
consumption pr oduct  tüketim malı 
counterfeit pr oduct  sahte ürün 
dair y pr oduct  süt ürünü, mandıra ürünü 
defective pr oduct  ayıplı ürün 
der ivative pr oducts  türev ürünler 
disposal of pr oducts  ürünlerin bertaraf edilmesi 
finished pr oduct  nihai ürün 
flat steel pr oduct  yassı çelik ürün

248 
general pr oduct safety  genel ürün güvenliği 
Gr oss Domestic Pr oduct (GDP)  Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) 
Gr oss National Pr oduct (GNP)  Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 
homeopathic pr oducts intended for  beşeri homeopatik ürünler 
human use 
immunological pr oduct  immünolojik ürün 
medical pr oduct  tıbbi ürün 
medicinal pr oduct  tedavi edici ürün 
non agricultur al pr oduct  tarım dışı ürün 
or phan medicinal pr oduct  yetim tıbbi ürün 
petr oleum pr oduct  petrol ürünü 
pr ocessed agricultur al pr oduct  işlenmiş tarım ürünü 
pr ocessed fr uit pr oduct  işlenmiş meyve ürünü 
pr ocessed vegetable pr oduct  işlenmiş sebze ürünü 
pr oduct liability  ürün sorumluluğu 
pr oduct safety  ürün güvenliği 
pr oduct quality assur ance  ürün kalite güvencesi 
pr oduct ver ification  ürün doğrulaması, ürün onaylanması 
pr ohibited pr oduct  yasaklanmış ürün 
r eplacement / replacing pr oduct  ikame ürün 
safe pr oduct  güvenli ürün 
semiconductor  pr oduct  yarı iletken madde 

sensitive pr oduct  hassas ürün 


similar  pr oduct  benzer ürün 
soil pr oducts  toprak ürünleri 
veter inar y pr oducts  veterinerlik ürünleri 
withdr awal of a pr oduct fr om the  ürünün piyasadan toplatılması / çekilmesi 
mar ket 
PRODUCTION  ür etim / istihsal, yapım 
audiovisual pr oduction  görsel­işitsel yapım 
continuous pr oduction  sürekli / daimi üretim 
co­pr oduction  ortak yapım 
data pr oduction  veri üretimi 
factor  of pr oduction  üretim faktörü 
flexible pr oduction  esnek üretim 
fodder  pr oduction ingredients  yemlik madde muhteviyatı 
long steel pr oduction  uzun çelik üretimi 
or ganic pr oduction  organik üretim 
pr oduction planning  üretim planlaması 
pr oduction policy  üretim politikası 
pr oduction tax  üretim / istihsal vergisi 
PRODUCTIVITY  ür etkenlik, ver imlilik, pr odüktivite 
Eur opean Pr oductivity Agency (EPA)  Avrupa Verimlilik Ajansı (EPA) 
pr oductive  verimli, üretken 
pr oductive land  verimli toprak 
PROFESSION  meslek, iş, uğr aş
249 
banking pr ofession  bankacılık mesleği 
medical and allied pr ofessions  hekimlik ve bağlantılı meslekler 
phar maceutical pr ofessions  eczacılıkla ilgili meslekler 
pr ofessional  mesleki 
pr ofessional disease  mesleki hastalık 
pr ofessional indemnity insur ance  mesleki sorumluluk sigortası 
pr ofessional occupation  serbest meslek; mesleki uğraş 
pr ofessional secrecy  meslek sırrı 
PROFIT  i. kazanç, kâr ; f. kar etmek; yar arlanmak 
non­pr ofit  kar amacı gütmeyen 
pr ofit and loss account  gelir gider tablosu 
pr ofitability  kârlılık 
PROGRAMME  pr ogr am 
action pr ogr amme  eylem programı 
anti­pover ty pr ogr amme  yoksullukla mücadele programı 
biotechnology action pr ogr amme  biyoteknoloji eylem programı (BEP) 
(BAP) 
Community Pr ogramme in Education  Teknoloji Alanında Eğitim ve Öğretim Topluluk 
and Tr aining for  Technology  Programı (COMETT) 
(COMETT) 
conver gence pr ogr amme  yakınsama programı 
Envir onmental Action Pr ogr amme  Çevresel Eylem Programı (ÇEP) 
(EAP) 
envir onmental management  çevresel