RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) MATEMATIK TAHUN 6 Subjek Tarikh Masa Kelas Bilangan pelajar Topik Topik kecil

/ kemahiran Pengetahuan sedia ada : Matematik : 20 / 2/ 2008 : 9.00 pagi – 10.00 pagi : 6 gemilang ( Sk Bahagia) : 35 orang : Ruang : 10.8 Menentukan isipadu kubus dan Kuboid : i) Murid sudah mengetahui / memahami rumus luas yang mereka belajar Sebelum ini. Objektif pengajaran : Pada akhir pembelajaran ini murid boleh : i) ii) Nilai-nilai murni Alat bantu mengajar Menentukan isipadu kubus dan kuboid Murid dapat menjawab soalan berkaitan yang di beri dengan betul : Berkerjasama dalam kumpulan, kerajinan : Pelbagai jenis kotak yang dibawa oleh Murid ( kotak mancis, kotak tisu, kotak Kasut, kotak kapur, kotak bekas jam loceng dan guru menyediakan kubus kecil Bahan rujukan : Huraian sukatan pengajaran (HSP) Matematik tahun 6, buku teks tahun 6, Buku kerja topikal keluaran Unik tahun 6

7

Langkah-langkah penyampaian : Langkahlangkah Set Induksi ( 5 minit) -Fakta asas matematik - sifir -rumus luas -Guru bersoal jawab dengan murid tentang fakta asas, sifir dan rumus luas yang telah dipelajari pada minggu lepas - murid menjawab pertanyaan guru. Isi pelajaran Aktiviti / Kaedah penyampaian

langkah 1 ( 5 minit)

Pengenalan bentuk kubus dan kuboid

-

Guru membahagikan murid kepada 7 kumpulan kecil. Setiap kumpulan membawa pelbagai jenis kotak yang berbentuk Kubus dan kuboid daripada rumah.

-

Setiap kumpulan menunjukkan kotak apabila diminta oleh guru samada kubus dan kuboid

Langkah 2 ( 10 minit)

Menentukan isipadu kubus / kuboid

-

Setiap kumpulan dibekalkan satu kotak tisu yang lohong. Guru membimbing murid untuk mengisi kubus kecil yang dibekalkan oleh guru untuk dimasukkan kedalan kotak lohong.

8

Langkah-langkah

Isi pelajaran

Aktiviti / Kaedah penyampaian

Langkah 3 ( 15 minit)

Pengiraan isipadu kubus / kuboid

-

Guru membimbing murid memahami konsep isipadu

i). Bilangan kubus dalam sebaris = 4 Bilangan sebaris dalam selapis = 1 Bilangan lapis dalam kuboid =3 Jadi bilangan kubus yang memenuhi tapak = 4 x 1 = 4 Bilangan kubus untuk memenuhi kuboid ialah : 4 x 1 x 3 =4x3 = 12 ii) Bilangan kubus kecil yang dapat memenuhi sebuah kuboid / kubus adalah isipadu kuboid dan kubus tersebut. oleh itu isipadu kuboid diatas = 12 kubus kecil = 12 unit padu = 12 unit ³ begitu juga dengan kubus

9

Langkah-langkah

Isi pelajaran

Aktiviti / Kaedah penyampaian

Langkah ( iv) ( 10 minit)

Membuat rumus isipadu Isipadu = panjang x lebar x tinggi

-

guru membuat contoh pengiraan yang melibatkan rumus.

ISIPADU = Panjang x lebar x tinggi 4 cm 2 cm 4 cm 3 cm

isipadu kubus: panjang x lebar x tinggi 4 cm x 2 cm x 3 cm = 24 cm ³

Langkah (v) ( 10 minit)

Latihan pengiraan menggunakan rumus -aktiviti kumpulan

Guru mengedarkan kertas aktiviti seperti di lampiran. Setiap kumpulan menyiapkan tugasan dalam aktiviti kumpulan.

10

Langkahlangkah Penutup (5 minit)

Isi pelajaran

Kaedah penyampaian

Peneguhan rumus

Guru berbincang dengan murid tentang rumus untuk mengira isipadu kubus dan kuboid. Isipadu = panjang x lebar x tinggi

11

Rumusan / kesimpulan Teori pembelajaran Gagne adalah amat sesuai untuk pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah. Dimana 8 peringkat pembelajaran dan pengajaran yang dinyatakan di atas diambil kira dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh persediaan mengajar (RPH) matematik tahun 6 yang telah disediakan. Dalam RPH yang disediakan telah terlibat nya pembelajaran isyarat ataupun perlaziman tingkahlaku. RPH ini juga menekankan kepada gerakbalas iaitu diperingkat langkah 1 dimana guru memberi peneguhan atau pujian apabila murid menjawab dengan betul. Dimana murid daripada kumpulan yang menjawab betul, akan diberi pujian. Dalam RPH ini juga guru telah merangsang ingatan semula. Dimana guru telah merangsang semula ingatan pelajar tentang pembelajaran yang lepas,iaitu guru merangsang minda pelajar tentang rumus yang digunakan untuk mengukur luas. Pelajar perlu kepada ingatan semula pada pembelajaran yang lepas tentang rumus untuk mengukur luas. Melalui RPH ini juga pembelajaran diskriminasi berlaku iaitu guru mengharapkan muridnya dapat maklumat penting dan menapis sebarang maklumat. Pelajar dapat membezakan maklumat mana yang penting dan ini memudahkan proses pengkodan maklumat untuk disimpan dalam ingatan untuk jangkamasa yang panjang.

TUAN BUSU BIN TUAN KECHIK 710817-03-5459 KAMARUDIN BIN ISMAIL 720912-03-5501 ZAKARIA BIN MOHAMED 810921-03-5473

12

RPH ini juga murid dapat pembelajaran konsep, iaitu rumus untuk isipadu dapat difahami dengan sebaik mungkin. Dalam RPH ini, pemahaman konsep ditekankan pada langkah ( III) dan (IV). Murid juga dapat mempelajari hokum iaitu penggunaan rumus tentang isipadu. Rumus ini adalah penting untuk pembelajaran yang seterusnya atau peringkat yang lebih tinggi. Dalam RPH ini juga telah memperlihatkan peringkat yang terakhir dalam proses pembelajaran atau teori pembelajaran Gagne iaitu pembelajaran penyelesaian masalah, ini dapat dilihat pada langkah yang ke (V), iaitu penyelesaian masalah, murid telah dibekalkan soalan untuk disiapkan dengan menggunakan rumus yang telah diajar. Jadi jelaslah disini teori pembelajaran Gagne dapat diaplikasikan dalam pembelajaran di sekolah, memandangkan proses pembelajarannya adalah berurutan daripada tahap yang mudah ke tahap yang sukar.

TUAN BUSU BIN TUAN KECHIK 710817-03-5459 KAMARUDIN BIN ISMAIL 720912-03-5501 ZAKARIA BIN MOHAMED 810921-03-5473

13

BIBLIOGRAFI Mahmood Nazar Mohamed (1990). Pengantar Psikologi Satu Pengenalan Kepada Jiwa dan Tingkahlaku Manusia, Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Pustaka. Kamarudin Hj Husin (1993). Pedagogi 3. Penggunaan Psikologi Dalam Bilik Darjah. Petaling Jaya. Longman Malaysia. Salvin,R.E. (1997). Educational Psychology, Theory and Practice. Boston, Allyn and bacon. Sharifah Alwiah Alsagoff (1987). Psikologi Pendidikan 1. Longman Malaysia Sdn.Bhd.

14

15

16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful