தி

சைப

தி

ெச திக

த ைத – கட

,உ

பா

கவ கிறா

எவைர

வாச

ெகா

வதி

ைம ம

ம கைள

ைம தன

பா

வழி

கவ கிறா

என

றி ப


எ ேபா

த திர ைத மதி க

என

ைர தா .

ெபா
ெப

ம க

ெகன இேய

வழ

வத கான ம கள

த திர ைத


வாச

க டாய ப

வதாக இ

ெகா

வதி

கிய உவைமக

ய சிைய எதி பா

எவைர

ைல, ஏெனன

ைர தா .

மத

கள ைடேயயான


என எ

ேவ

பா

ேப

கைள மதி ப

அநதிக

கான காரண
மத

ேபா

வத

அசிசி ப

க தினா

ைதக

ைம தன

, பார

இட

ப ய

தன

ெபறேவ

,

வழி ம கைள

ைமக

- க தினா

மாத தி

லெதா

ளா

தி

ப ட

தி
தி

தைலவ

ேநா கமாக, வா வ

பட அதிகா

.

பயண க

ள அைழ

, மத

பயண க

மத ப ரதிநிதிக
அைவய

இைண

என

ைமய

எதிராக

அ ேடாப

மத

அைமதிய

பாக இ

ெத வ

என

தறிைவ
றிய பா ப ைற,

அைன

'உ

வா

,ப

த திர ைத மதி கிற

கவ கிறா

கட

ைம ம

பா

, வ ள க ைத

என ேம

அேதேவைள இைறவேனா, உ

வா

வழி ம கைள

ைல, ஆனா

த ைத, அ

ைம தன

ேவைள ெசப உைரய
தி

கட

க டாய ப

ைம ம

,
'எ

இ தாலிய
ப றி

ற தைல ப

உலகி

அசிசி நக

வத

றி ப

ட, தி

, அைன

கான உ ைம பா

கா க ப

க தினா

கள ைடேயயான

ேப

வா

2

அைன

பட தி

ைதக

தி

த ைத

நதி ம

அைமதி

ய சிகள

கேவ

அ த த மத

கள

பார

ப ய

ைமக

கேவ

தன

றா .

தி

த ைத 12

ப திநாத

இர

டா

உலக

தைலய டா

11 ஆய ர

ேபா

ேபா

உேராைமய

கா பா ற ப டன

பாலிய
தி

பட

ெபா
கி

நிைன

ெகா

ந ல உய ய

ளா

த க

தி

கிராம

பள

மாணவ க
ெத வ

தா

றி
அதி

தா

வன த ர

லி க ப

ழ ைதகைள

பாலின

லா தி

உைர த ேகாவா

ேளா

, இனவ

கள

பட அதிகா

ட ச

தமத

உய ம ட அளவ லான

ேபராய

வழ

க ேவ

கைள

கி

ெகா

பத

ப லி ேப ேந

3

1000

வழ

ெபா

ைகக
இட

ளாக பய

கைள

க ப
ேத

வதா

வதாக

ஃெபராேவா, பாலின வ

ைற

ெபா

சிைற த

என

லா.

வ யாபார

,த

,

மா

ராத க ேதாலி க

மதிைய மைறமாவ ட

ேவ

அைம

டைன

வழி

றவாள கைள

கி

ைவ

ேபராய

ஃப லி

ைற

, அைத

.

தி க ட
ெகா

ைகெகா

ெபா

அத

மி க

ைனயேவ
ளா

கான
ேகாவ

சில

ெதாட

ய சிக

,
அ ப

காரணமாக

திேரலிய

.

4

ைமெயன
யா

ம கைள ேநர யாக

பைத இ

ம களாக மா ற
அைழ ைப

மிட தி

வடெகா ய அர

கமா

யா

ைறயாக ைவ

மா றாக ஒ

த ப டைத

, 100 ட

கைள வழ

அத

ளதா

டா

உதவ க

டைன எ

ெகா

பாரா

ைர

பற

திய

கா

அர

றி

சா ேகா

Hendiyagala எ

வத ெகன எ

ைகயா

வழ

ம க

ெகா

க ட ப ட த காலிக

ெத வ

ைறகைள

வா

.

எதி

மதி தர ம

உதவ கைள

வேத

என அைழ

ைச பா கிய

ைமயான நடவ
ஆசியாவ


கைள

.

தய

திய ேகாவ

.

பக

ேபராய

ேம ப ட க ேதாலி க

.

அதிகமான ம


கி

காலமாகிய இர ஜா

வமைன

தவ ரவாதிகளா

த மத தின

க பட ேவ

வன தி

100

இர

கிறா க

க ேதாலி க

தலமாக 1997

த ேபா

ெகா

ேனகல மைறமாவ ட தி

திய

வழிபா

தாய

கல

கி

ைமயான
101 நா

ய சிைய ெதாட

கள லி

, 300 கிேலா

சைபய

இ ெசபமாைல வழிபா

117 ப

ைம பா ைட ெவள ய

அ ப

தி

ெசப தி

, ஈரா கி

றினா .

ப தி

வ ப சார

மைறமாவ ட

29 வைர நைடெப

ேநா

சிறா க

என ேம

பண

க ேதாலி க

இல ைகய

றினா .

ெகா

வள

அ ேதான ஆய
ைறய

சியாக

ைக இ தியாவ ேலேய அதிக

தாமர ேச

மைறமாவ ட தி

உதவ கைள

பத

15 இல ச

ளா க

தி அறிவ

தைலைமய லான
தி

ெசபமாைல ெசப

ல கள

ம ற, அேதேவைள

லிண க

ேபராய

த ப

கிற அ ேடாப

தாமர ேச

ெப ேறா

தி

கா

ைற த ெசலவ

என

ந ெச

அட

வ நிைலய

ஆய

த ேபா

தினா .

ேநா கமாக இ

கான

கா , ஐ.நா.நி

ஏைனய இட

பாேய வ

இைடவ டாம

வன தி


கள

வ க ப

இைளஞ

கள

சி

ைற

சிகி ைசகைள

க ேதாலி க கள

நி

பாலிய

ஐ.நா.

ப ரா

இைளஞ

உ ைமைய மதி பதா

ெமன ேகரளாவ

உ ைமைய

ட வ வகார

ைளக

அைமதி

நிைன

ெச

ெதாழிலி

ழ ைதகள
தா . இ தியாவ

மாத ைதெயா

, மன த

ட தி

றி த ஐ கிய நா

ேபராய

த க

ெத வ

வா

ேதசிய ஆலயமான

ட தி

த ப ட

உ லகி

ேநர

கிற

ைகக

ேபராய

பைத

கா பா றினா

உ ப
என

ெதாட

ேவ

அதிகமான
ள ெஜ ம

ெகா

ேவா

ப திநாத

ெப ேறா

நலவா

த ைத 12

இைளேயா

ழலி

த கைள

றன.

பத

ஐ.நா.

கைள மதி பதாக

உேராம

, உேராைமய

வ க ப

தி

பா

11 ஆய ர தி

Santa Maria dell Anima ஆலய தி
கிைட த ஆவண

ேவ


ெச

வத

, பசியா
ற கா

தா

றைடவதாக

எ லாவ தமான

ைர

அறிவ

கைல

கைள

ஆதரவாக ஆ

கிற

அ நா

தைட ெச

இல ச

வா

ேபால தி

ைகெய

கைள

ஆதரவான அைம

ச ட

திர

ளதாக

.

இல த

சைப

“தி

நாைளய நடவ
தி

த ைதய

ெச ட
தி

22

ெபன

மிட தி

ெஜ மன

லேதா

தைல ப

பயண

இ தியாைவ உ

ெபா


தி ட

தி

பயண

ேம ெகா

கி

கிற

”எ

வா

வதி

ெபா

ேவ

நிைலய ன

கிற நவ

”எ

ஆய க

24

,

ப ரதிநிதிக

27 வைர

பயண க

கான ேம

பண ய

ஏழாவ

மாநா
2012


லா

அ நா
தி

ஏ ர
அர

பட

அறிவ

தன

27 வைர ெம சிேகாவ
பண ய

ஆதரைவ வழ

கான ெம சிேகா

கள

சில

அறிவ

கள

ந ெச

கிய
ந ெச

தியள


தி பண

திய

பட

தி

பதாக

நட

தி

ஐயாய ர

ய சியான

தவ கால தி

ெதாட

க ப

5

கிற அ ேடாப

17

க தின

னய

ேபா

க ம

தி

ேபா

ன யாவ

காணாம

ணகி

நி

நட

வன

எ ச

அரசிய

சிற


.

ைகதிக

சிைறய

மாவ ட ம க

ம திய

அரச

, தா

ழ ைத
, ேச

தி

மரண

கட த இர
தகவ

மண

அதிகளவ

திர

ெத வ

42 வ

காடாக

நட பதாக,

.

ன ெச

.

, இ தியாவ

என, ேனைய

றி

ைல என அரச
லக ஊடக

ெத ய வ

நட திய ஆ

வ க

என அைன

கள

தகவ

மாவ ட தி

திய

ேபான 630 சி

நிைலய
வன ஆ

கைள நா

க ேந

ைடய

ைவ க ப

களாக எ த
கி

நைடெப ற

அத

ெத யவ

வ பர

சம

ளன .

பைடய னரா

பாண

ெதாட

ெத வ

கா கள

அவ கள

ற தி

றன.

வதாக அ ப

த அெம


உடன யாக ெவள

றி ப ட த க

கட த ப தா
.

பாதி

கி

வட ேக யா

காண ப
ெச

ஊழ

, 2012

இல த

.

ேம ப ட தமி

இட ெபய

பட

றா

ைகய

நி

திய
கான

தி அறிவ

ைலெய

பதாக ஊடக

கி

தி

அைவ.

க உ

தி

உலக மாநா

Hector Frederick Ling Altamirano

திய தி ட ைத

அறிவ

ஏழாவ

வழியாக பாரா

இல

ேபா

- ஐேரா ப ய நா

ஐேரா பாவ

ந ெச

கான ேம

ளா .

வ தி கா

நகர

23

பயண க

உலக

கா கள

அளவ
லா

கி

கைள அர

ேசாஷலிச இைளஞ

உளவ ய

ெம சிேகாவ

ம ம
வ பர

ைகய

.

ற தைல ப

ச தியாேகாவ

வா

ைகக

இல ைகய

11வ

”எ

நைடெபறவ

ளவ கள
. அ

இல
சைபய

ைகதிக

நடவ

கள லி

ஊடக உலக

சிேல நா

ைவ க ப

.

தி

ஜி ட

ப றிய மாநா

ெச திக
அரசிய

ற தைல ப

ற இ திய க ேதாலி க அைவய

, ெகா சிய

காவ

திய ஊடக

கிறா

றவ க

, CCI எ

நைடெபற

ெப

164 மைறமாவ ட

,

ெகா

இட

ெபா

, இ தியாவ

பண யாள க

கல

பயண

அெம

காவ

19 வைர மாநா

..

11வ

CCI

தி

எதி கால

கான இ தி

ெகா சிய

கான

25 வைர ெஜ மன ய

த ைத 16

“கட

“ந

ெஜ மன

ைகக

அெம

15.5 இல ச
ேச

ெத வ

க ப

6

ேகா

த "இ தியா ேபார

.

பா

அள

சி ' எ

ப கவாத தா
பாதி க ப

இ தியாவ

வதாக

ளவ க

பத ப
ெபா

ளாதார

ச தி

, 60 சதவத

கிற

7.8 ேகா

சீ னாைவ வ

ெதாைகைய

ெகா

ெதாைக ஏற தாழ 14 வ

ெவள ய ட ப ட

திய ம க
அள

, வலி

, இதனா

ெவ றி ெப

கி
,'' எ

தன

ட ப

ளன

சியாள க

க ப ட

49

கல , ம

கா

ைமயான

12

ெச

சி திர

யநலவாதிக

எம

த திர நாடான ெத

திகைள மிக மிக அழகா
, தி

ெந

தி

ேநா

பதாக அ

ெச

,

திய

வ சா

ஏ ப

ெஷப

இய

ேவ
“பதவ ேபாைத” நாடக
,

கட

ஹால

கிய இல சிய
தைலவ

ேவா

. - எ.எ

கலா .

ெச

ேவலி.

கிேற

. த

கள

அலசலி

அச தி வ

றி-ஆ . ச

,


.

க , ேவ

.

ஆைச

ேம

ஆக

இல

ைகய

. ச ய
ஓ.எ

.

நட த

பதி

.

ேவ

ைளய

இல

ைக

ைத

ேபா

கால

ெகா

“ைக”
த க
.

கைள

ேஜ. .

டைன
தி,

.

றி மற ப

யாத

தகவ
கிைட த

. அதி

ைல

கைள
.

ஆகிய
ைக தி

நிக

திைய அறி ேத

வார

த தன. -

ைப

ெபா கிஷமாக

கிைட க

ெப ேற

வ தி கா

ெச

. மி க

அலச

பல

மா , ஆ திரா.

ைவ

, வ வ லிய

ேதட

சிகைள

தன

மதி ெசல

சா தி, ச

. WWW.NEWS.VA எ

திகைள

. – வ .ேஜ.ேஜாப லாச , தி
அலச

ள ெச

ேள

.

-

ஆசி ய , ேகாைவ.

மாத இத
அைன

வார

பா

கடா சல

அறி ேத

. -

. ந

கிைட த

இத

.ெவ

ேக ேட

ப ய இத

ேப றிய

இல

7

ஜூைல

. சித பர , வ ரா சிைல

ப றி வார

ெதா

தா

,

க , ெம டாலா.

வா வ ய

ப க

. பா

ேம

றமாகேவ

ளன .

.

நிைலய

ைள

கதிேரச

கிற நவநத

நரக

இைண

ப.

கால

கிைட க

கிற

-

சிற பாக இ
ேப

நக

த த

.

ைமய

த , சி
ெபா

கிலா தி

அறி

டா

மிக

ேக ேட

அறி ைக

ெகா

ேவ

.

கள

கைள

இவ ைற

ேக ேடா

நிைறய

நி ண க

தகவ

அதிகார ,

ேக ேட

அதிக

கான மா

யர

. பல

ைமயான

திய ைன

.

னா

ேந காணலி

ைர

ள ெந

ேபசிய

ப றிய

தி, தி

ளன .

இர த அ

ேவ

வ ைத வ

கிறா

ெதாட

ைநபா

உய

க, உ

ெபா

அதிக

றன ; அேத ேவைள,

ேக கிேற

ெத வ

மிய

கட த இ

தா

தவ

தயா

த ம ெக

ெதாைக கண ெக

கைள

கைல கழக ஆரா

திய

என நி ண க
ள இ தியா, இ

கா

அதிக

, ப கவாத

இ தைகய பாதி

, ந

பாட

வழ

ெதாழிலாள

ேபா

ளன . தமிழக தி

உ ப

ெபன

இராமசாமி, ஓைடய கா

ட நாடாக இ தியா இ

ம க

ெதாட

தி
தி

ஜி

கி ெச. ேவத

ெதா

சிவ

ெத வ

ெச

, நா

தக

ம கைள ெகா

த ப

த ைத

ேதா ட

அ ேடாப

700 ேகா ைய

கள

கைள

. இதனா

ழ ைதக

,வ

121 ேகா

ெபா

ேதய ைல

ெதாைக ஆ

திய

தாவர தி

.சி. சாகா

5

,ம க
அதிக

உடலி

ைக

- ெர

இழ ைப

இல

ேபா

மாத இ

ைறவாக

.

ட உண

என ம திய வ
அதிகா

த ேபா

பாதி

40 வயதி

வைர வணாகிற

ேதா

வ னா

ப ற பதா

ம க

க ப

ேப

ேப

தா .

ஒ ெவா

அறிவ

அைம சக தி
ெத வ

12 சதவத

பழ , ப

தாததா

10 இல ச

, அதி

இ தியாவ

ற இைணயதள

வாசி க

சி.
- தி
தன

தி.

8

பாட

, தி

தகமாக

த ைதய
பர

வரலா

க ேவ

எ த நிக
ேக க

சிைய

தவ

வதி

ஜூைல இத
மிக

தவறினா

ைல. –

ளைவ.

அம

ெவறி

பா

நாடக ,

தலியா ப
நலேம

நட

ெச

ெச

ேவலி.

நலமா

நிக

சிய

கைரக

திட

ப க

மகராஜ

ப க

ப . ேவ

பா

ற வ தி கா

னா

ெகா

கள

வழ

கைள அ

திக

ெபா கிஷமாக

. – எ

ைற

. ப கீ


ைமத

கிேற

பய

. ஷ

ளமா கி வ

.

மர க

க , கா

கய .

க ப ட ந

ெல

ெதள

கைள மைற தா
சி

மிக

ைஸ

ைடயதா

– ந

தைலவலிைய ெகா

கிைட த

இத

ேண

ைனய

13

ள க

. ஒ
, சர

சில
வதி

லாசி ய

தலா
கவ ஞ

வ வ

ெப றி

எ வ

ற வார
தப ,

அலச

சேவ யா

ய ஜா

நாம வ ழா
கிறிேசா

ைவ மகிைம
ல அ

ைன தி

16

ய ெகா ேனலிேயா,

17

ய இராப

18 சிேல -

ெப

வ ழா
ய சி

லா மி

த திர தின

ய ஜ

வா

ெசய

கி

& ெநவ

-

த திர தின

20 ெகா ய மைறசா சிக
21 தி

ய ம ேத
லக அைமதி தின

23

ய பாதேர ப ேயா

26

ய கா

27

ய வ

28

ய ெவ

மா
ெச

த க

ய தமியா

,

ெத பா
லா
மி ேக

, கப

ேய

ய ெஜேரா

,

இட
ேதசிய

ெகா

பா
ன.

சேவ யா

-

ேஜ


,

பாைளய

9

)

ைக

தி
சி

வ ழா (ஆேரா கிய தா

கிளாவ

15 வ யா

தின

த திர தின

ய ப ட

09

30

த .

பட


-

ைன ெதேரசா

-

,

த திர தின

ஆசி ய

ைன ப ற

29 அதி

.

அ ைட பட

.

07 ப ரசி

அைன

தரமானதாக

மாத

ளாள

12 ம ய

லி

தி

08 ம ய

19

பாைளய .
ஆக

05 அ

சாமி, எட பா

நிக

,

நிக

ய ெப ய கிறக

03

14 தி

டன – எ. மகராஜ

ெப ய அளவ

தா

இ தியாவ

மாவ ட

ெசயல

தவ

மல

.எ

ட தி
கைள

கி

ஓண

கிேறா

ல க

ேவ

கவன ப

கல

ச தி

ெச

ெப

வ நாயக

மாவ ட .

ள , சாைல ஓர

, ெகா டார ,

தன மன த

,

ெச ட ப

சிைய
01 உ

திக

, தி

கா டா

ெந

ைன ேநய

... நிக

ள.

கா க பட

, தி

திய

பா

வழிய

வ , ஊ

ெப ேறா கைள

ைளக

தவ

கள . ெச

இைவ

தன – எ. க தசாமி, சி ப

பதவ

வா

. ெகௗதேம

அ ைட பட

பய

ேக க

10

இரஃேப