You are on page 1of 16

17 wrzenia z wizyt do ra-

ciborza (Brzezie) przyjecha Pre-


zydent rP Bronisaw komorow-
ski. miejsce spotkania nie byo
przypadkowe - to wanie w ra-
ciborzu-Brzeziu zainstalowa si
ju generalny wykonawca zbior-
nika racibrz dolny, budowla-
ny gigant dragados. na tle pra-
cujcych maszyn, w ulewnym
deszczu, prezydenta powitali
wojewodowie lski i opolski.
Wizyta Bronisawa komo-
rowskiego trwaa niespena p
godziny. Prezydent wysucha
krtkiej prezentacji augusty-
na Bombay (zastpca dyrek-
tora rZGW Gliwice) nt. budo-
wy zbiornika, a take obejrza
25 WRZENIA 2013
IssN: 2080-3664
NAkAD: 10 000 EGZ.
rok VIII, nr 18 (146)
wiadomoci s. 2
region goSPoDArKA
Prokuratura nie wykrya
nieprawidowoci w schronisku
ZapowiedZi s. 6
Prof. Witold Orowski
gociem seminarium
Pierwszy portal w regionie
Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy,
s. 9
PLUSY BIZnEsU DLA
Niezywka galeria handlowa
do koca 2014 roku
R E K L A M A
BEZPATNY DWUTYGODNIK
GazetaInformator.pl
wodZisaw lski - samorZd
portal regionalny
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl, tel. fax 32 415 98 18
rog Klasztornej i Ogrodowej
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
Bronisaw komorowski
w raciborzu
Prezydent rP na wasne oczy zobaczy plac budowy
zbiornika racibrz dolny.
radni Izabela kalinowska
oraz rafa Poednik musieli wy-
tumaczy si z bardzo powane-
go zarzutu. do biura wojewody
wpyn donos, w ktrym kto
informowa, e radni s czonka-
mi zarzdu stowarzyszenia nasz
Wodzisaw, a to uycza mienie
gminne, niezbdne do organi-
zacji jarmarku staroci. Prawo
zabrania radnym ma prowa-
dzeniem takiej dziaalnoci. Wo-
jewoda nakaza wic przeprowa-
dzi postpowanie wyjaniajce
w tej sprawie.
Oboje radni wyjanili, e od-
kd uzyskali mandat, zrezgno-
wali z dziaalnoci w stowarzy-
szeniu. Pismo wywoao nie tylko
oburzenie samych zainteresowa-
nych, ale take pozostaych rad-
nych, ktrzy o interwencj po-
prosili radc prawnego urzdu,
Jzefa Wyleycha. Ten zapropo-
nowa, e jeli uda si ustali t
osob i faktycznie donos bdzie
nosi znamiona zniesawienia to
bezpatnie pomoe sformuowa
im wniosek do sdu.
Podejrzani radni zostali
przewietleni
Wojewoda otrzyma donos, e dwoje
radnych prowadzi dziaalno przy
uyciu mienia gminnego.
wodZisaw lski - gospodarka
Od PadZIErnIka
WICEJ HOTsPOTW
Donos zosta odebrany przez pozostaych rajcw jako prba
naruszenia dobrego imienia Rady Miasta.
p
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
pierwsZa beZpatna gaZeta w regionie od 2006 r.
plansze dotyczce znalezio-
nych na terenie budowy zbior-
nika odkry archeologicznych.
nastpnie wygosi krtkie
przemwienie na temat zna-
czenia budowanego zbiornika
dla ochrony przeciwpowodzio-
wej dorzecza Odry oraz specu-
stawy z 2010 roku (Bronisaw
komorowski jako marszaek
sejmu peni obowizki prezy-
denta), dziki ktrej po latach
stagnacji udao si przej od
planw budowy zbiornika do
ich wykonania. - To nie byy
tylko i wycznie kwestie f-
nansowe, e to nie ruszao, to
by problem niemoliwoci
stworzenia odpowiednich ram
prawnych. Zostao to przea-
mane w wyniku specustawy z
2010 r. Peniem wtedy obo-
wizki marszaka sejmu i go-
wy pastwa jednoczenie. Cie-
sz si, e tamta ustawa, ktra
bya efektem wsppracy w
bardzo szerokim ukadzie po-
litycznym, z udziaem wszyst-
kich rodowisk politycznych,
daje dobre efekty w postaci
ewidentnego przyspieszenia i
przyzwoitych form wywasz-
cze, zmian wacicielskich na
tym terenie - podkreli prezy-
dent.
na spotkaniu z prezyden-
tem pojawili si najwaniejsi
politycy samorzdowi z regio-
nu - starosta raciborski adam
Hajduk, prezydent raciborza
mirosaw Lenk, starosta wo-
dzisawski Tadeusz skatua,
wjt gminy Lubomia Czesaw
Burek, wjt gminy krzyano-
wice Grzegorz Utracki. nie za-
brako posa Henryka siedlacz-
ka. W spotkaniu uczestniczya
rwnie prezes Wojewdzkie-
go Fundusz Ochrony rodo-
wiska i Gospodarki Wodnej w
katowicach Gabriela Lenarto-
wicz.
Wizyta Prezydenta RP Bronisawa Komorowskiego odbya si w miejscu, gdzie ma powsta
czasza zbiornika Racibrz Dolny. Budowa planowo ma si zakoczy w 2017 roku i kosztowa
bdzie 939 mln z.
wojciech oneczko
obecnie na terenie Wo-
dzisawia istnieje osiem
stref darmowego dostpu
do internetu.
mieszkacy z interne-
tu mog skorzysta w Parku
miejskim, na rynku, osiedlu
Piastw, przy szpitalu w dziel-
nicy nowe miasto, Zawadzie,
Jedowniku, okolicach aHE
oraz na terenie budowanego
rodzinnego Parku rozrywki.
kilka tygodni temu Urzd mia-
sta podj decyzj o uruchomie-
niu kolejnych, trzech stref dar-
mowego internetu. decyzj o
rozmieszczeniu hotspotw po-
zostawiono jednak mieszka-
com. Wybrano trzy lokalizacje.
Hotspoty rozmieszczone zosta-
n na stadionie mOsir, na te-
renie Balatonu i ul. Jana Pawa
II. Z darmowego dostpu do in-
ternetu bdzie mona tam ko-
rzysta ju od padziernika.
p
N
IE PRZEG
A
P!
ju od 1.10.2013
Czytaj s. 7
2
GazetaInformator.pl
<<
25 wrzenia 2013, nr 18 (146)
warzystwa wpyno pismo o
umorzeniu ledztwa. Wedug
TOZ we Wrocawiu prokura-
tura le zinterpetowaa na-
desane przez inspektorw
informacje. Ju przygotowy-
wane jest odwoanie od decy-
zji. Tym razem spraw zajmie
si jednak kancelaria adwo-
kacka. Inspektorzy od same-
go pocztku podkrelaj, e
nie paa nimi ch zemsty,
ale chodzi im tylko i wycz-
nie o dobro przebywajcych w
schronisku zwierzt. Jak m-
wi, chodzi im o to, eby zwie-
rzta byy dobrze karmione
oraz o to aby schronisko by-
o otwarte dla mieszkacw
i wolontariuszy. Wrocawski
oddzia Towarzystwa Opieki
nad Zwierztami zapewnia,
e nie zostawi sprawy dopki
osoby odpowiedzialne za nie-
szczcie zwierzt nie ponios
kary. Byy kierownik racibor-
skiego schroniska od dusze-
go czasu przebywa na zwolni-
niu lekarskim. Jego miejsce
kilka tygodni temu zaja Bo-
ena Wolska.
Wiadomoci
UmOWa na BUdOW ParkU rOZryWkI POdPIsana
GazetaInformator.pl
Wydawca:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
Podpisana zostaa umowa na zaprojektowanie i wy-
budowanie rodzinnego Parku rozrywki Trzy Wzg-
rza w Wodzisawiu lskim. nowym wykonawc jest
konsorcjum frm z azisk. Oferta konsorcjum opiewa-
a na 15.990.000 z i bya najnisza z przedstawionych.
Prezes frmy, Henryk krl zapowiada, e pierwsze ekipy
budowlane zostan skierowane na plac budowy w przy-
szym tygodniu.
ZnalaZe si w centrum wydarZe?
masZ Zdjcia lub informacje? ZadZwo lub napisZ!
502 21 31 22 redakcja@raciborz.com.pl
komentarz na gorco
Znajdziesz nas na facebooku!
facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator
rydutowy - samorZd
Kornelia Newy - bur-
mistrz miasta Rydutowy.
Pan senator antoni mo-
tyczka o wielu lat zwizany by
z rydutowami. To tutaj, zaraz
po tym jak rydutowy zaczy
si odradza realizowa bar-
dzo innowacyjne zadanie, ja-
kim bya buowa kanalizacji na
ulicy Ofar Terroru. Ju wtedy
czsto bywa na placu budowy,
tutaj w rydutowach. W tym
czasie zaprzyjani si z wielo-
ma mieszkacami miasta, roz-
mawia z nimi, by blisko ludzi.
Po zakoczeniu tej inwestycji
take zacz bywa w miecie
i angaowa si w dziaalno
tutejszych stowarzysze. Lu-
dzie zaczli przypomina go
sobie, bo albo oni byli jego stu-
dentami, kiedy jeszcze uczy,
albo uczy On ich rodzicw.
nawizywa szybko przyja-
nie z rydutowikami i otworzy
oddzia swojej frmy w rydu-
towach, wanie przy rondzie,
ktre teraz zostanie nazwane
Jego imieniem. W pniej-
szym czasie by przewodni-
czcym rady powiatu i std ja
go pamitam. Pniej zosta
ju senatorem, ale nawet wte-
dy regularnie u nas bywa. Za-
wsze moglimy liczy na jego
pomoc i odwiedzi Go w jego
biurze senatorskim. Jeszcze za
Jego ycia nie wachalimy si,
aby nada panu antoniemu ty-
tu honorowego obywatela na-
szego miasta i tak te byo po
Jego mierci. Chcielimy, aby
jedyne rondo w rydutowach,
nosio wanie Jego imi. ra-
da miejska podja stosown
uchwa w tej sprawie i tak te
si stao.
Szczegy na portalach i FB.
Na odpowiedzi czekamy do 19 wrzenia
Polub nasz profl FB,
odpowiedz na proste pytanie i wygraj wartociowe ksiki!
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Patrycja Primus: 797 593 747
patrycja.primus@raciborskiemedia.pl
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklam zastrzeone.
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Historyczne konkursy
z Domem ksiki!
nie stwierdzono uchybie
w schronisku. ledztwo umorzone
Ubiegoroczna kontrola inspektorw z Towarzystwa Opieki nad Zwierztami
w schronisku dla zwierzt w raciborzu wykazaa, e zwierzta byy godzone.
Jedyne rondo otrzymao imi senatora motyczki
na pomys nadania nazwy rondu wpada
burmistrz rydutw kornelia newy.
Redakcja:
tel. 32 414 90 30, 519 188 998
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Redaktor prowadzcy:
Wojciech oneczko
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk,
Marta Rajchel, Bartosz Kozina
Krystian Niewrzo, Patrycja Krupiska,
Janusz Nowak, Adrian Behr
Grafka i skad: Agnieszka Subocz
racibrZ sprawy kontrowersyjne
W ubiegym roku ca Pol-
sk obiega wie o tym, e
psy przebywajce w schroni-
sku dla zwierzt w raciborzu
byy przez duszy czas godzo-
ne. Wszystko wyszo na jaw,
gdy do schroniska z niezapo-
wiedzian wizyt przyjechali
inspektorzy z wrocawskiego
oddziau Towarzystwa Opie-
ki nad Zwierztami. Z raportu
sporzdzonego przez czonkw
towarzystwa wynika, e prze-
bywajce tam psy byy wychu-
dzone, osabione, a niektre z
nich miay obraenia i kulay.
W raporcie mowa jest take o
tym, e cz psw ywia si
wasnymi odchodami oraz
wymiocinami, a w miskach
nie byo pokarmu. Inspekto-
rzy zabrali ze schroniska psy,
ktre byy w najciszym sta-
nie i postanowili nagoni ca-
spraw. W oglnopolskich
mediach ukazay si materia-
y wideo wykonane ukryt ka-
mer na terenie obiektu oraz
zdjcia wychudzonych psw,
ktre ledwo stay na nogach.
raciborskie schronisko na-
zwano take umieralni dla
psw, a na flmiku pokazano,
e psy s tam wymieniane za
alkohol, a karma, ktra miaa
by przeznaczona dla zwierzt,
bya sprzedawana. mwiono
take o tym, e w schronisku
zwierzta byy umiercane.
Wszystkie, zebrane przez
inspektorw w sprawie do-
wody przekazane zostay do
prokuratury. mimo to do to-
paulina krupiska
komentarz na gorco
Mateusz Czmiel - rzecz-
nik Towarzystwa Opieki nad
Zwierztami we Wrocawiu:
10 wrzenia otrzymalimy
pismo o umorzeniu ledztwa.
Prokuratura le zinterpre-
towaa nasze zarzuty, gdy
wzia pod uwag tylko w-
tek o umiercaniu zwierzt.
Zarzutw byo jednak znacz-
nie wicej. na pewno dole-
my prokuraturze dodatkowe
Prokuratura umarza ledztwo, a inspektorzy Towarzystwa
Opieki nad Zwierztami zabieraj stamtd kolejne psy.
Na zdjciu owczarek niemiecki, ktry do Wrocawia zosta
zabrany pod koniec sierpnia.
F
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
T
O
Z
w
e
W
r
o
c

a
w
i
u
informacje i bdziemy wno-
si o przesuchanie weteryna-
rzy oraz osb, ktre widziay
te zwierzta bezporednio po
tym, jak zostay zabrane ze
schroniska. Tym bardziej, e w
schronisku niewiele si zmie-
nio. W ubiegym miesicu
zabralimy stamtd owczarka
niemieckiego, ktry by bardzo
wychudzony, cigle wymioto-
wa i mia biegunk. Byo to
kilka dni po tym, jak kierowni-
ctwo nad schroniskiem przej-
a Boena Wolska. Przez te kil-
ka dni niewiele moga pomc
temu zwierzciu. mamy jed-
nak nadziej, e dziki niej co
si tam zmieni. Ca t spra-
w mamy jednak zamiar do-
prowadzi do koca. Problem
tkwi w tym, e ledztwo pro-
wadzone jest prez prokuratur
w raciborzu. Jeli nastpnym
razem ledztwo take zostanie
umorzone to wwczas zoymy
wniosek o przeniesienie spra-
wy do innej, niezalenej pro-
kuratury. nie damy wiele.
Chcemy, aby zwierzta otrzy-
myway karm dobrej jakoci
i aby stworzono im odpowied-
nie warunki do ycia. Chcemy
take, aby schronisko otwarte
byo la wolontariuszy. Osoby
niezwizane ze schroniskiem
bd widziay co dzieje si z ty-
mi zwierztami.
Po mierci senatora anto-
niego motyczki burmistrz ry-
dutw, kornelia newy wysza
z inicjatyw, aby rondo przy
skrzyowaniu ulic strzelcw
Bytomskich i Jagielloskiej
nazwa wanie Jego imie-
niem. Od samego pocztku
senator by mocno zwizany z
rydutowami - wczeniej jako
profesor, pniej jako inwe-
stor, a na kocu jako senator.
nadano mu take tytu hono-
rowego obywatela miasta. Ja-
ko senator zawsze wspiera
mieszkacw miasta. Wszyscy
pamitaj jak walczy o budo-
w autostrady a1 oraz o to, aby
inwestycja zakoczya si jak
najszybciej.
Burmistrz miasta skiero-
waa wic do rady miasta pis-
mo, aby jedyne rondo w mie-
cie nazwa wanie imieniem
senatora motyczki. radni pro-
pozycj rozwayli i przystali na
ni. Po wakacjach do tematu
powrcono i podjto stosown
uchwa. dziki temu miesz-
kacy miasta, samorzdowcy
oraz lokalni dziaacze mogli
spotka si 21 wrzenia na wy-
jtkowej uroczystoci, podczas
ktrej ofcalnie nadano rondu
imi senatora i odsonito pa-
mitkow tablic. Warto do-
da, e przy rondzie znajduje
si do dnia dzisiejszego frma,
ktr zaoy i przez wiele lat
prowadzi antoni motyczka.
Przy rondzie od lat istnieje frma senatora Motyczki.
paulina krupiska
3 >>
GazetaInformator.pl 25 wrzenia 2013, nr 18 (146)
region
w skrcie
sawikw - Zabytki
Postawi laMPy so-
larNe
do tej pory dwie lampy solarne
owietlaj drogi w ndzy oraz
jedna w szymocicach. Wadze
gminy planuj postawienie
trzech kolejnych - dwch w
ndzy oraz jednej w Babicach.
Lampy stan w miejscach, w
ktrych nie ma innej moliwo-
ci na podczenie owietlenia.
ChC sPrzeda Nie-
ruChoMoCi
Po raz drugi Urzd miejski
w krzanowicach wystawi na
sprzeda sze nieruchomoci,
przeznaczonych do zabudo-
wy jednorodzinnej. Wszystkie
pooone s w krzanowicach,
a adna z nich nie jest drosza
ni 30 tys. z. W pierwszym
przetargu nie znalaz si aden
kupiec.
ogrd botaNiCzNy
Przy szKole
dziki rodkom z WFOiGW w
katowicach ju niedugo przy
szkole w szonowicach powsta-
nie mini ogrd botaniczny.
W miejsco gdzie powstaje ten
nasz mini ogrdek botanicz-
ny do 1947 roku sta pomnik
powicony ofarom I wojny
wiatowej, potem pomnik zo-
sta rozebrany, pozosta tylko
fundament i 2 ary niezagospo-
darowanej ziemi.
PiNidze Na do-
datKowe zajCia
Wodzisaw lski otrzyma
dofnansowanie z Urzdu mar-
szakowskiego na realizacj
programu Euro szkoa. dwa
miliony zotych traf do szk,
gdzie wydane zostan na orga-
nizacj zaj pozalekcyjnych
dla uczniw, ktrzy osigaj
sabsze wyniki w nauce.
bdzie reMoNt
drogi
W przyszym roku wyremonto-
wana zostanie ulica racibor-
ska w Zawadzie ksicej. na
remont mieszkacy musieli
czeka kilka lat, gdy nie jest
to droga gminna. niedawno
Powiatowy Zarzd drg do-
szed do porozumienia z Woje-
wdzkim Zarzdem drg w tej
sprawie.
KoNsultaCje w
sPrawie liKwido-
waNyCh wsi
W kad rod od godz. 15.30
do 18.30 mieszkacy wsi, ktre
s likwidowane ze wzgldu na
budow zbiornika racibrz
dolny, mog zaczerpn wszel-
kich niezbdnych informacji.
W tym czasie w budynku OsP
w nieboczowach odbywa si
bd konsultacje z przedstawi-
cielem regionalnego Zarzdu
Gospodarki Wodnej w kato-
wicach.
CieKa eduKaCyj-
Na w lesie
Gmina Gorzyce zrealizowaa
projekt Oznakowanie i promo-
cja cieki przyrodniczo-eduka-
cyjnej w Czyowicach. Celem
projektu byo utworzenie cie-
ki w piknym czyowickim le-
sie, na terenie Lasw Pastwo-
wych nadlenictwa rybnik.
realizacja projektu kosztowaa
nieco ponad 13 tys. z.
Brak CHTnyCH na
PaaC W saWIkOWIE
chaupki - sport
nOWE BOIskO
W PrZysZym rOkU
ndZa - samorZd
sOTys ndZy
UPOmIna sI O BasEn
p
region polityka
a. Lipiski: kaczyski to
jedyny kandydat na premiera
Platforma jest przeraona, gdy wielu jej ludzi
ma co na sumieniu - wiceszef Pis goci w raciborzu.
Wiceprezes Prawa i spra-
wiedliwoci adam Lipiski w
niedziel 22 wrzenia goci w
raciborzu, gdzie w salce kate-
chetycznej parafi nsPJ spot-
ka si z mieszkacami.
Go rozpocz od om-
wienia sytuacji politycznej w
kraju na rok przed wyborami.
- Przez wiele lat Platforma,
mimo licznych afer jak np. ha-
zardowa, miaa komfort rz-
dzenia, gdy cokolwiek by nie
zrobia, przychylne jej media
straszyy Polakw kaczyskim
i Pis. To pozwalao koalicji
PO-PsL bezpiecznie rzdzi,
ale od jakiego czasu zaczo
si to zmienia. skoczy si
parasol ochronny nad rzdem
Tuska, co wida po sondaach
w ktrych Pis dystansuje PO
- mwi.
Wyniki sonday znane s
rwnie partii rzdzcej, std
w jej szeregi wkrado si prze-
raenie. - Boj si nas, Tusk
przestrzega e zrobi wszystko,
eby tylko nie dopuci Pis do
wadzy - mwi Lipiski. skd
bierze si strach establish-
mentu? - Po przejciu wadzy
przez PO w 2007 roku nasa-
no na nas prokuratorw. mie-
limy ok. 40 audytw. adne
z tych dochodze nie wykaza-
o nieprawidowoci. Wielu z
obecnie rzdzcych ma sporo
na sumieniu, std boj si po-
dobnych dziaa z naszej stro-
ny, e potraktujemy ich tak sa-
mo - twierdzi.
Czy Pis jest w stanie samo-
dzielnie rzdzi? Jak zapewni
prezes, partia jest profesjo-
nalnie do tego przygotowana.
Przy okazji rozwia wszelkie
wtpliwoci, kto ma stan
na czele rzdu. - naszym je-
dynym kandydatem jest Ja-
rosaw kaczyski. Jest to naj-
lepsza kandydatura, a on sam
chce by premierem - zapew-
ni. nieporozumienia z przed-
stawianiem prof. Gliskiego
jako potencjalnego szefa rz-
du bior si std, i jego kan-
dydatura byaby rozpatrywana
w przypadku rozwizania sej-
mu i utworzenia tymczasowe-
go rzdu ekspertw, do czasu
nowych wyborw.
niektrzy z uczestnikw
zwrcili si do Bolesawa Pie-
chy z pretensjami, e Pis ja-
ko partia jest w raciborzu
waciwie martwy, gdy cht-
ni wstpi w jej szeregi nie s
przyjmowani. Piecha jako szef
regionu wyjani, i niezbd-
nym warunkiem jest wype-
nienie deklaracji, nastpnie
badana jest przeszo kan-
dydatw by wyeliminowa
osoby politycznie niepewne i
niepodane. Wana jest te
rekomendacja. - Tylko kto ma
nas rekomendowa, jak Pis w
raciborzu nie istnieje - dener-
wowali si uczestnicy. Piecha
zapewni, i na najbliszym
posiedzeniu zarzdu regionu
zoone deklaracje bd roz-
patrzone.
Towarzyszcy Lipiskiemu Bolesaw Piecha (z prawej)
wysucha pretensji zebranych o fatalnej sytuacji PiS
w Raciborzu.
pawe strzelczyk
F
o
t
.
B
i
u
r
o
p
o
s
e
l
s
k
i
e
P
i
S
R
y
b
n
i
k
turZa lska - sport
stadion Lks Unia Turza
lska przeszed gruntowny
remont zmodernizowano
midzy innymi pyt boiska
oraz trybuny, ktre pomiesz-
cz a 700 kibicw. moderni-
zacja rozpocza si w kwiet-
niu 2012 roku. Budowa trybun
oraz przygotowanie podbu-
owy boiska zakoczyo si
szybko, jednak z otwarciem
stadionu trzeba byo zaczeka,
gdy wiele miesicy trwao
ukorzenianie nowej murawy.
Uroczysto otwarcia stadio-
nu po remoncie odbya si 8
wrzenia. Towarzyszyy temu
liczne atrakcje. Z tej okazji ro-
zegrano midzy innymi mecz
pomidzy reprezentacj Old-
bojw lska a reprezenta-
cj Oldbojw Lks Unia Turza
lska. niestety gospodarze
ponieli ogromn porak.
Jednak wynik 11:1 nikomu
nie zepsu humoru. Wszyscy
podziwiali nowy obiekt, ktry
obecnie stanowi - budynek z
sal widowiskow, szatniami
i wietlic, boisko, trybuny i
plac zabaw.
Od dawna wam si to
naleao. Pastwo wiedz
jak wygldao to boisko. Te-
raz jest pikne i na pewno
bdzie suy tutejszej mo-
dziey w rozwoju. To dobrze
wydane pienidze. Brakuje
tutaj jeszcze tylko siowni na
wieym powietrzu i bdzie
naprawd niesamowity kom-
pleks zwrci si do miesz-
kacw Turzy lskiej wjt
gminy Gorzyce, Piotr Olizo.
Budowa siowni nie jest dro-
ga i kosztowaaby zaledwie 50
tys. z. Wadze rozwaaj tak
moliwo. na remont stadio-
nu wydano natomiast 680 tys.
z. Poow caej kwoty stano-
wiy rodki wasne gminy Go-
rzyce, a poowa pochodzia z
Programu rozwoju Obszard
Wiejskich.
Wielkie wito w Turzy lskiej
klub Lks Unia Turza lska po dugim remoncie
odzyska swj stadion.
Ofcjalne otwarcie stadionu LKS Unia Turza lska
miao miejsce 8 wrzenia. Nie zabrako symbolicznego
przecicia wstgi.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
p
o sprzeday paacu w
sawikowie mwi si ju
od 2011 roku. wtedy do
urzdu zgosia si osoba,
ktra twierdzia, e jest
zainteresowana jego kup-
nem.
Pierwszy przetarg na
sprzeda paacu w sawikowie
odby si w poowie ubiegego
roku. Pniej by jeszcze kilku-
krotnie powtarzany. nabywcy
jednak nie udao si znale.
Paac oraz jego otoczenie ma
powierzchni 5,16 ha i jest
wasnoci gminy rudnik.
Wadze gminy zdaj sobie jed-
nak spraw z tego, e w odre-
staurowanie tego zabytku trze-
ba bdzie zainwestowa sporo
pienidzy, wic chce odda pa-
ac za jedyne 100 tys. z.
mimo tak niskiej ceny do
adnego przetargu nie zgosi
si aden zainteresowany in-
westor. na pomys sprzeda-
y tego terenu wadze gminy
wpady po tym, jak do urzdu
zgosia si osoba, ktra twier-
dzia, e jest zainteresowana
jego kupnem. nie wiadomo
dlaczego, zrezygnowaa ona z
tego pomysu, a paac nadal
pozostaje wasnoci gminy.
Co dalej? - W ostatnich dwch
przetargach nie wpyna ad-
na oferta. na razie nie bdzie-
my organizowa kolejnego.
Prawdopodobnie ogosimy
go dopiero wiosn - poinfor-
mowa podczas ostatniej sesji,
radny gminy rudnik stefan
absalon.
p
gmina Krzyanowice
otrzymaa dotacj z euro-
regionu silesia na budow
boiska wielofunkcyjnego
ze sztuczn nawierzch-
ni przy szkole w Chaup-
kach.
Gminy krzyanowice oraz
Bohumin w ubiegym roku zo-
yy wsplny wniosek o unij-
n dotacj na budow dwch
boisk. Jako miejsce budowy
boiska (po stronie polskiej)
wskazano Chaupki. Obiekt
miaby suy uczniom tutej-
szej szkoy. Obecne boisko
szkolne jest w fatalnym stanie.
kilka tygodni temu do
Urzdu Gminy w krzyano-
wicach dotary wieci, e obie
gminy otrzymay pienidze.
kiedy mona spodziewa si
rozpoczcia prac? - Jeli pogo-
da bdzie nam sprzyja to zo-
stanie ono zbudowane jeszcze
w tym roku. Jeli nie to cz
prac zostanie wykonana w tym
roku, a druga cz dopiero na
wiosn - tuamczy wjt gminy
krzyanowice, Grzegorz Utra-
cki.
p
stefan Kurzydem jest
oburzony tym, e wszyscy
mwi o basenie w szy-
mocicach.
Cigle mwi si o base-
nie w szymocicach, o Lenej
Polanie w szymocicach, przy
czym oba te obiekty znajduj
si w centrum ndzy. dlacze-
go tak jest i czy mona to jako
uregulowa administracyjnie?
moe warto wyda jakie no-
we foldery informacyjne? - py-
ta podczas ostatniej sesji ra-
dy Gminy ndza, sotys stefan
kurzydem.
Wjt anna Iskaa zapewni-
a sotysa, e jeli chodzi o spra-
wy administracyjne to wszyst-
ko jest w porzdku i oba te
obiekty znajduj si w ndzy,
a nie w szymocicach. Podob-
nie jest z folderami promocyj-
nymi. Tam rwnie jest mowa
o basenie w ndzy. - Tak si
zwyczajowo przyjo. Basen w
tym miejscu znajduje si ju
od 1935 roku. Wwczas byy to
Grki lskie. Jednak ludzie
najczciej dojedali na basen
pocigami. Wysiadali na stacji
w szymocicach, wic std za-
czto mwi o basenie w szy-
mocicach. nie zmienimy tego
- wytumaczy sotysowi wice-
przewodniczcy rady Gminy
ndza, krystian Okrt.
racibrZ - rafako
raFakO JU POZa
PrZETarGIEm na BLOk
W TUZLI
Konsorcjum z udzia-
em rafako nie bierze ju
udziau w przetargu na bu-
dow nowego bloku o mo-
cy 450-480 Mw w elek-
trowni tuzla w boni i
hercegowinie.
nie wpacajc w wymaga-
nym terminie wadium konsor-
cjum zrezygnowao, w efekcie
w przetargu pozostao ju tylko
dwch oferentw - Hitachi oraz
China Gezhuba Group Interna-
tional. raciborska spka liczy
jednak na dostaw urzdze
na potrzeby wartej ok. 700 mln
euro inwestycji - poinformowa
w ubiegym tygodniu branowy
serwis wnp.pl wiceprezes rafa-
ko krzysztof Burek.
ps
4
GazetaInformator.pl
<<
25 wrzenia 2013, nr 18 (146)
R E K L A M A
marszaek Wojewdztwa lskiego przyzna stypendia dla
najzdolniejszych uczniw. W tym gronie znaleli si uczniowie
z naszego regionu. Otrzymali je aleksandra Herud i marta
Lubszczyk z I Liceum Oglnoksztaccego w Wodzisawiu l-
skim oraz dawid Jureczko i krzysztof Tokarski z Zespou szk
Oglnoksztaccych mistrzostwa sportowego w raciborzu.
UCZnIOWIE Z rEGIOnU Wrd naJZdOLnIEJsZyCH
racibrZ sZkolnictwo wysZe
absolwenci sn spotkali si po latach
aleksander Orowski nauczyciel, propagator muzyki, posta ze wszech miar wybitna...
Jego pamici powicono tegoroczny zjazd absolwentw studium nauczycielskiego
W Pastwowej Wyszej
szkole Zawodowej, sukcesor-
ce niegdysiejszego studium
nauczycielskiego, odby si
zjazd absolwentw kierun-
ku Wychowanie muzyczne.
Pojawio si dwadziecia kilka
osb, ktre w latach 1956 - 75
koczyo ten wanie kieru-
nek w pierwszym sn-ie.
najpierw zwiedzili szko, ze
zdziwieniem i humorem pr-
bujc rozpozna si na tabli-
cach absolwentw, nastpnie
spotkali si z wadzami uczel-
ni.
spotkanie byo okazj
do porwnania jak przez la-
ta zmienia si raciborska
uczelnia, a take odwieenia
wspomnie. Przypomniano,
e w 1975 roku, gdy likwi-
dowano kierunek, wszystkie
instrumenty muzyczne spa-
kowano i wywieziono do Piot-
rkowa Trybunalskiego, gdzie
powstawaa inna szkoa. sami
uczniowie pomagali wynosi
instrumenty. Zosta jedynie
akordeon, do dzi przecho-
wywany w jednej z sal, gdzie
obecnie odbywaj si zajcia
z rytmiki. nie zabrako rw-
nie wsplnie zapiewanej
piosenki.
W imieniu stowarzyszenia
zrzeszajcego sympatykw i
absolwentw PWsZ goci po-
wita marek kurpis, szef tego
gremium. Poinformowa on,
e na 2015 rok planowany jest
zjazd absolwentw wszystkich
kierunkw, ktre dziaay w
murach sn-u i PWsZ. Piotr
klima z Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku przypomnia, i
tegoroczne spotkanie powi-
cone jest pamici prof. alek-
sandra Orowskiego. Jeszcze
tej jesieni odbdzie si szereg
wydarze powiconych wy-
bitnemu pedagogowi: sym-
pozjum, koncert i wystawa. W
niedziel w kociele farnym
zostanie odprawiona msza w
Jego intencji.
Edukacja
W raciborskich szkoach
podlegajcych pod urzd mia-
sta, a wic podstawwkach
i gimnazjach, obligatoryjnie
naucza si jzyka angielskie-
go. W siatce godzinowej jest
te - cho nie dla wszystkich
uczniw - niemiecki. Podczas
posiedzenia miejskiej komi-
sji owiaty radny micha Fita
zaproponowa, by poszerzy
ofert edukacyjn i zastano-
wi si nad pomysem wpro-
wadzenia jako dodatkowych
innych jzykw, jak np. wo-
skiego, francuskiego czy hi-
szpaskiego. nasze licea
oglnoksztacce syn z wy-
sokiego poziomu nauczania
jzykw. W pierwszym jest to
francuski, w drugim hiszpa-
ski. Gdyby dzieci uczyy si
tych jzykw ju wczeniej, w
podstawwce i gimnazjum, w
liceum miayby ju podstawy
- argumentowa.
Jak poinformowaa wice-
prezydent Ludmia nowacka,
pomys nie jest nowy i w prze-
szoci prbowano ju wcieli
go w ycie. nie brak nauczy-
cieli mogcych uczy innych
jzykw. s osoby chtne si
tego podj. dla przykadu, w
Gimnazjum nr 2 zatrudnio-
ny jest nauczyciel z upraw-
nieniami nauczania jz. ro-
syjskiego, odbyy si nawet
pierwsze spotkania grupy za-
interesowanej nauk mowy
Puszkina i dostojewskiego.
W czym wic problem? - nic
innego jak somiany zapa.
na pierwszym spotkaniu byo
trzydziestu chtnych, na dru-
gim szeciu, na nastpnym
nikogo - wyjania pani wice-
prezydent. nie inaczej byo w
placwkach, ktre wsppra-
cuj partnersko ze szkoami
we Francji. Tu rwnie szyb-
ko si zniechcono.
niech dzieci i rodzicw
bierze si w gwnej mierze
std, i zajcia te mogyby by
prowadzone po godzinach,
nie za w normalnym grafku
zaj szkolnych. - a ten jest
maksymalnie napity. dzie-
ci siedz po 7 godzin w szko-
ach. Z zaj nadprogramo-
wych wybieraj te, ktre je
najbardziej interesuj, gdy
na wicej nie starcza czasu.
std te jzyki przegrywaj z
ofert zaj sportowych, arty-
stycznych i wyrwnawczych -
podsumowaa Ludmia no-
wacka.
racibrZ - edukacja
nie ma chtnych
na dodatkowe jzyki?
Zajcia z jzykw francuskiego czy hiszpaskiego to pomys radnego Fity
na uatrakcyjnienie miejskiej owiaty.
pawe strzelczyk
pawe strzelczyk
dyrekcja Zespou szkolno
Przedszkolnego nr 6 w Wo-
dzisawiu lskim od kwiet-
nia 2012 roku stara si o to,
aby szkoa Podstawowa nr 15
przyja jako patrona korne-
la makuszyskiego. dyrekcja
oraz rada pedagogiczna szkoy
uwaaj, e pisarz przekonuje
wartociami wychowawczymi
swoich ksiek.
nie s jednak przekonani o
tym radni, ktrzy podczas sesji
dyskutowali czy autor opowia-
da Przygd kozioka mato-
ka i O dwch takich co ukradli
ksiyc jest odpowiednim kan-
dydatem na patrona. niektrzy
uwaaj, e jego twrczo na-
wizuje do poprzedniego ustro-
ju. - Czy dokadnie przewiet-
lono yciorys pisarza? - pytali
z umiechem na ustach radni.
naczelnik Wydziau Edukacji,
Ludwika kosiska uspokoia
zainteresowanych. - dokad-
nie przewietlilimy yciorys
autora. Twrczo kornela
makuszyskiego ma wielkie
walory edukacyjne i nie mia
on adnych kontrkandydatw.
na pewno ani kozioek mato-
ek, ani adna inna bajka nie
nawizuje do starego ustroju
mwia. Ostatecznie przego-
sowano uchwa w tej sprawie
i ju wkrtce szkoa Podsta-
wowa nr 15 bdzie nosia imi
kornela makuszyskiego.
wodZisaw lski - edukacja
makuszyski bdzie
patronem sP 15
radni zastanawiaj si nad tym
czy twrczo autora nie nawizuje
do poprzedniego ustroju.
p
Uniwersytet dziecicy dzia-
a pod egid raciborskiego Cen-
trum kultury. dziaa jak praw-
dziwa wysza uczelnia, na ktr
wstp maj mali studenci w wie-
ku od 6 do 12 lat. - To nie tylko
wykady, ale te bardzo ciekawe
zajcia warsztatowe - przypo-
mina Janina Wystub, dyrektor
rCk. Inauguracja nowego se-
mestru ju 12 padziernika o
godz. 11.00 w auli raciborskiej
PWsZ. Zapisy w sekretariacie
rCk do 9 padziernika. koszt
semestru to 80 z dla dotych-
czasowych uczestnikw oraz 95
z dla nowych studentw.
racibrZ - edukacja
rusza Uniwersytet
dziecicy
Inicjatywa od trzech lat cieszy si
sporym zainteresowaniem.
sam
F
o
t
.
P
W
S
Z
21 wrzenia w PWSZ pojawili si absolwenci kierunku wychowanie muzyczne z lat 1956 1975.
S
GazetaInformator.pl
< <
25 wrzenia 2013, nr 18 (146)
R E K L A M A
sylwetki
konkurs miss Poland in Benelux zorganizowany zosta
ju po raz trzeci. ma on na celu zaprezentowanie Polonii
zamieszkujcej kraje Beneluxu. W tym roku najwaniejsze
trofeum, czyli koron miss otrzymaa dominika Zawada,
ktra urodzia si w raciborzu, a do niedawna mieszkaa
w kuni raciborskiej.
raCIBOrZanka Z TyTUEm mIss POLand In BEnELUx
racibrZ styl ycia
Rudnik, kolo Raciborza
501 782 872
XXXSPZBMSVEOJLQM
Wolne weekendy
2014
Wesela
Komunie
Catering
Domowa kuchnia, niezapomniana atmoslera
Uywanym ubraniom daje szans na drugie ycie
dla zabawy utworzya Wirtualny second Hand. Inicjatywa okazaa si strzaem w dziesitk.
kasia szymaska, student-
ka Pastwowej Wyszej szkoy
Zawodowej w raciborzu, daa
namwi si znajomym na to,
aby na portalu Facebook zao-
y Wirtualny second Hand.
Jego sposb funkcjonowa-
nia jest bardzo prosty - jedni
uytkownicy wystawiaj na
sprzeda ubrania, a drudzy je
kupuj. Ceny naprawd zach-
caj, a wrd setek ofert mo-
na znale prawdziwe pereki.
Pocztkowo Wirtualny second
Hand tworzya grupa kilkuna-
stu znajomych, ktra po pro-
stu wymieniaa si ubraniami.
Jednak wie o jego istnieniu
szybko si rozesza i ju dzi
do grupy naley ponad tysic
osb.
skd wzi si pomys
na utworzenie takiej gru-
py?
Kasia szymaska: Od
zawsze istniay tzw. lumpeksy,
gdzie mona byo kupi uywa-
ne ubrania. szczerze mwic
jeszcze par lat temu nie cho-
dziam do takich sklepw, gdy
mylaam, e znajd tam same
zniszczone ubrania, ktre do
niczego nie bd si nadawa.
By jeszcze wstyd i myl, e
jednak nie s to ubrania no-
we. do utworzenia takiej gru-
py na facebooku zmotywowa-
a mnie koleanka, ktra jest
moderatorem podobnej grupy
w innym miecie. Pomylaam
czemu nie?. W kocu dziki
temu, e do grupy nale tyl-
ko osoby z raciborza, zawsze
mona si spotka i dokadnie
obejrze czy przymierzy ciu-
szek przed jego kupnem.
Czy wirtualny second
hand od razu sta si po-
pularny, czy jednak mu-
siaa go reklamowa?
Kasia szymaska: Po-
cztkowo grup tworzyy moi
znajomi. Jednak z czasem,
ku mojemu zdziwieniu, gru-
pa chtnych dziewczyn ro-
sa z dnia na dzie. aktualnie
codziennie dostaje okoo 50
prb o przyjcie do Wirtual-
nego second Handu racibrz.
Jest dla mnie osobistym suk-
cesem, e inicjatywa, ktrej
si podjam znalaza a tak
due poparcie wrd modych
dziewczt i starszych pa. W
grupie s take mczyni.
second Handu nie reklamo-
waam w ogle. mona po-
wiedzie jedynie, e by rekla-
mowany poczt pantofow. Ja
powiedziaam znajomym, one
swoim znajomym i tak grupa
si rozrosa.
jak mylisz skd wzi-
o si takie zainteresowa-
nie t form sprzeday i
kupna?
Kasia szymaska: y-
jemy w takich czasach, e nie
kadego sta na nowe ubra-
nia. Ich ceny s mocno prze-
sadzone i nieadekwatne do ja-
koci materiau, z ktrego s
wykonane. szturm na second
handy, szczeglnie wrd mo-
dziey, rozpocz si tak na-
prawd, wraz z pojawieniem
si blogw modowych, gdzie
sH byy mocno promowane.
sama czytajc takie blogi zro-
zumiaam, e nie ma si cze-
go wstydzi noszc uywane
ubrania. aktualnie wikszo
ubra w mojej szafe pocho-
dzi wanie z lumpeksw. Ow-
szem, wybierajc si na o-
wy musz uzbroi si w czas i
sporo nerww, ale jeli znajd
co ciekawego, ciesz si jak
dziecko, ktre dostao now
zabawk. spora cz ubra
pochodzi z sieciwek niedo-
stpnych w Polsce. W sH znaj-
dziemy rwnie sporo nowych
ubra z metkami. Jednak naj-
wspanialsze s tzw. pereki
modowe. nieraz te pereki po-
chodz z najwikszych domw
mody takich jak Channel, ysl,
Versace, Burbery, d&G i wie-
le innych. Oczywicie to rzad-
ko i nie gwarantuje nikomu,
e ju przy pierwszej wizycie
w sH znajdzie synny akiecik
Channel. Takie ubrania maj
swoj dusz, pochodz z epo-
ki ktra mina i ju nigdy nie
wrci. Ubierajc taki ciuszek
chocia przez chwil moe-
my poczu si si wyjtkowo
i niepowtarzalnie. Jednak nie
paulina krupiska
Niegdy kupowanie uywanych ubra dla wielu osb byo wstydliwe. Dzi stao si to trendem. Dowodem na to moe by
pierwszy w Raciborzu Wirtualny Second Hand. Na zdjciu Kasia Szymaska, jego zaoycielka.
kady ma czas, eby godzina-
mi szpera w stertach ubra.
dlatego te zaoyam grup,
gdzie moemy wstawia zdj-
cia ubra na sprzeda.
Czy prowadzenie takiej
grupy wymaga duo wol-
nego czasu?
Kasia szymaska:
Z utworzenia i prowadzenia
grupy nie czerpi adnych ko-
rzyci materialnych. Powicam
swj wolny czas, aby panowa w
niej ad i porzdek. na co dzie
jestem studentk raciborskiej
Pastwowej Wyszej szkoy
Zawodowej, mj kierunek stu-
diw a mianowicie architektu-
ra i Urbanistyka wymaga ode
mnie dobrego zorganizowania,
dlatego te potraf znale czas
aby zaj si grup, ktrej rw-
nie powicam sporo czasu.
Oczywicie bardzo wan kwe-
sti jest porzdek, dlatego te
stworzyam regulamin, eby
wszystko byo jasne i przejrzy-
ste dla nowych czonkw. Cza-
sami jest to walka z wiatrakami,
ale myl, e warto.
F
o
t
.
P
r
y
w
a
t
n
e
a
r
c
h
i
w
u
m
K
a
t
a
r
z
y
n
y
S
z
y
m
a

s
k
i
e
j
6
GazetaInformator.pl
<<
25 wrzenia 2013, nr 18 (146)
25 wrZenia - koci ostrg - racibrZ
25 wrzenia o godz. 15.00 w kociele Jana Chrzciciela
w raciborzu odbdzie si koncert kameralny grupy
Cantores Minores wratislavienses pod dyrekcj
Piotra karpety. Wstp wolny.
26 wrZenia - wck - wodZisaw lski
W czwartek, 26 wrzenia o godz. 16.00 w Wodzisawskim
Centrum kultury obejrze bdzie mona spektakl zo-
ty Promyczek w wykonaniu uczniw koa teatralnego
Frykas. Bilety w cenie 10 z.
28 wrZenia - wck - wodZisaw lski
28 wrzenia o godz. 19.00 w Wodzisawskim Centrum
kultury odbdzie si koncert zwycizcy drugiej edy-
cji talent show X-Factor, dawida Podsiado. Bilety
na koncert w cenie 50 zotych.
28 wrZenia - biblioteka - racibrZ
W sobot, 28 wrzenia w godzinach od 9.00 do 12.00 w
bibliotece przy ul. kasprowicza 12 w raciborzu odbd si
warsztaty kaligraficzne, ktre poprowadzi maria Bajt-
szedel.
29 wrZenia - rck - rydutowy
W niedziel, 29 wrzenia o godz. 20.00 w rydutowskim
Centrum kultury wystpi Kabaret pod wyrwigro-
szem. Grupa wystpi z programem kurde Pologne.
Bilety w cenie 50 zotych.
29 wrZenia - targowisko - ndZa
W niedziel, 29 wrzenia na fina projektu akademia
Eko-Idei odbdzie si jarmark produktw ekologicz-
nych, tradycyjnych i regionalnych. Impreza rozpo-
cznie si o godz. 10.00 na placu targowym w ndzy.
29 wrZenia - rck - racibrZ
W niedziel, 29 wrzenia w rCk wystpi amerykaski
kontrabasita david Price. na scenie towarzyszy b-
dzie mu marek Wojtowicz, raciborski bluesman, dyrektor
artystyczny festiwali motywy Bluesa. Bilety w cenie 15
z.
29 wrZenia - koci ostrg - racibrZ
W niedziel, 29 wrzenia o godz. 15.00 w kociele Jana
Chrzciciela w raciborzu odbdzie si koncert uczniw
klasy organw elbiety wosek-urawieckiej oraz
stanisawa Pielczyka z PsM w raciborzu i rybniku.
Wstp wolny.
29 wrZenia - mok - psZw
W niedziel, 29 wrzenia o godz. 17.00 w miejskim Orod-
ku kultury w Pszowie odbdzie si wyjtkowy koncert
w wykonaniu czoowych solistw operetkowych
i estradowych. Bilety na koncert w cenie 35 i 25 z.
29 wrZenia - rck - rydutowy
W niedziel, 29 wrzenia o godz. 20.00 w rydutowskim
Centrum kultury wystpi Kabaret pod wyrwigroszem
z nowym programem Kurde Pologne. Bilety na
wystp w cenie 50 zotych.
4 padZiernika - biblioteka - racibrZ
W pitek, 4 padziernika o godz. 18.00 w bibliotece przy
ul. kasprowicza w raciborzu obdzie si spotkanie z cy-
klu Kryminalici w bibliotece. spotkanie powico-
ne bdzie Joannie Chmielewskiej. Wstp wolny.
5 padZiernika - mok - psZw
W sobot, 5 padziernika o godz. 20.00 w miejskim Orod-
ku kultury w Pszowie odbdzie si wyjtkowy koncert
zespou tabu. Bdzie to koncert urodzinowy, gdy grupa
wanie wituje 10-lecie swojego istnienia. Bilety w cenie
20 i 25 zotych.
8 padZiernika - rck - rydutowy
We wtorek, 8 padziernika w rydutowskim Centrum kul-
tury Feniks obejrze bdzie mona spektakl blon-
dynki wol mczyzn. na scenie zobaczymy krzysz-
tofa Ibisza, Jacka kawalca, Tomasza stockingera, michaa
milowicza oraz ani dbrowsk. Bilety na wystp w cenie
60 zotych.
11 padZiernika - rck - racibrZ
W pitek, 11 padziernika o godz. 18.00 w raciborskim
Centrum kultury wystpi Kabaret Pod wyrwigro-
szem. Bilety na wystp w cenie 40 i 50 zotych.
12 padZiernika - wck - wodZisaw lski
W sobot, 12 padziernika o godz. 17.00 w Wodzisawskim
Centrum kultury odbdzie si wystp Kabaretu Moral-
nego Niepokoju. Bilety w cenie 60 zotych.
12 padZiernika - arena rafako - racibrZ
12 - 13 padziernika w arenie rafako przy ul. kowej 31
w raciborzu odbdzie si iii raciborski Festiwal Fit-
ness. W sobot treningi oraz zajcia potrwaj od godz.
14.30 do 21.00. W programie midzy innymi trening funk-
cjonalny, step oraz pilates dance. na niedziel zaplanowa-
no maraton zumby, ktry potrwa od 16.00 do 20.30.
R E K L A M A
16 listopada o godz. 17.00 w Wodzisawskim Centrum
kultury obejrze bdzie mona spektakl single i remik-
sy w gwiazdorskiej obsadzie. na scenie zaprezentuj si
anna mucha, Weronika ksikiewicz, Lesaw urek oraz
Wojciech medyski. spektakl wyreyserowany zosta
przez Olafa Lubasznko. Bilety w cenie 70 zotych.
sPEkTakL sInGLE I rEmIksy na dEskaCH WCk
kultura roZrywka
repertuar imprez
racibrZ rck 11 listopada
sTarE
dOBrE maEsTWO
ory mok 8 padZiernika
sEmInarIUm
GOsPOdarCZE
Z PrOF. W. OrOWskIm
wodZisaw lski wck 28 wrZenia
daWId POdsIadO
orska Izba Gospodarcza
wraz z InG Bankiem lskim
s.a. oraz lskim Partner-
stwem Gospodarczym zaprasza
do udziau w seminarium go-
spodarczym, ktre odbdzie si
8 padziernika o godzinie 10:15
w miejskim Orodku kultury w
orach, przy ul. dolne Przed-
miecie 1. Program seminarium
powicony bdzie w caoci te-
matyce gospodarki. spotkanie
rozpocznie krtka prelekcja
Wiceprezesa Zarzdu katowi-
ckiej specjalnej strefy Ekono-
micznej s.a., andrzeja Zabie-
gliskiego. Gociem specjalnym
seminarium bdzie prof. Witold
Orowski, ktry wygosi prelek-
cj pn.: Wielkie spowolnienie
mino co dalej?. W trakcie
spotkania przewidziano czas na
pytania uczestnikw i dyskusj.
Po spotkaniu bdzie moliwo
porozmawiania z zaproszonymi
Gomi w czasie poczstunku.
W przypadku zainteresowania
udziaem w seminarium, prosi-
my o kontakt z biurem IG do
dnia 4 padziernika pod nr tel.
32/ 4350306.
patronat medialny:
F
o
t
.
B
l
o
g
p
r
o
f
e
s
o
r
a
W
i
t
o
l
d
a
O
r

o
w
s
k
i
e
g
o
28 wrzenia o godz. 19.00
na scenie Wodzisawskiego
Centrum kultury zaprezentu-
je si artysta, ktrego nazwi-
sko zestawiane jest z takimi
wykonawcami, jak monika
Brodka, Hey czy myslowitz.
dawid Podsiado 20-letni
wokalista z dbrowy Grni-
czej zawojuje scen WCk w
ostatni sobot wrzenia. Je-
go przebj Trjkaty i kwadra-
ty jest w czowce najchtniej
suchanych polskich piosenek.
Internauci czsto porwnuj
jego brzmienie i styl do wy-
bitnego brytyjskiego zespou
Coldplay. sam zosta nomi-
nowany w czerwcu do nagro-
dy Eska music awards w ka-
tegoriach najlepszy artysta
oraz najlepszy artysta w sieci.
Bilety na koncert w cenie 50
z do nabycia w sekretariacie
WCk (od pon. do pt. od 8:00
do 16:00). rezerwacji mona
take dokona pod nr telefonu
(32) 455 48 55.
F
o
t
.
M
a
t
e
r
i
a

y
p
r
o
m
o
c
y
j
n
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
o
r
a
Legendarna grupa stare
dobre maestwo wci prze-
mierza koncertowe szlaki. 11 li-
stopada pojawi si w racibor-
skim Centrum kultury. Zesp
przyjedzie z nowym, dopiero
co wydanym albumem. Zesp
niezmiennie zoony jest z wy-
mienitych muzykw towa-
rzyszcych zaoycielowi oraz
liderowi sdm krzysztofowi
myszkowskiemu, piewajce-
mu swoje kultowe piosenki - od
najstarszych (np. Blues o 4 nad
ranem, Jak, komunia, Blues dla
maej) po najnowsze (Topielica
czy Ogie zaponie w nas)
ktre uka si na najnowszej
pycie zespou. Uwag suchaczy
na przeszo dwie godziny przy-
ku powinny: gitary 6 i 12 stru-
nowe, dobro, cajon, kontrabas
oraz niepowtarzalne brzmie-
nie harmonijki ustnej. Grupa w
raciborzu wystpi w nastpuj-
cym skadzie - krzysztof mysz-
kowski, Bolo Pietraszkiewicz
oraz roman Ziobro. 3 wrzenia
miaa miejsce premiera nowej
pyty starego dobrego mae-
stwa, wic do raciborza zesp
na pewno przyjedzie z nowym
albumem. Bilety na koncert w
cenie 40 i 50 z.
F
o
t
.
M
a
t
.
p
r
o
m
o
c
y
j
n
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
o
r
a
Zapowiedzi
Gazeta - Informator 25 wrzenia 2013 nr 18 (146) dodatek tematyczny 18/2013
PLUSY BIZnEsU DLA
region
R E K L A M A
finanse
SOFT-ib
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. fax 32 415 98 18, 32 414 90 30, hotline 504 18 18 27
moliwo:
- prowadzenia magazynu
- programowania kasy fskalnej
Program
m
inikasa
tylko 120z netto
+ +
Minikasa
Promocja:
pakiet komputer + czytnik kodw + minikasa
tylko 999 z netto
rog Klasztornej i Ogrodowej
serwis notebookw
obsuga informatyczna rm
oprogramowanie dla rm
materiay eksploatacyjne
kasy skalne, wagi, metkownice
Jak przeprogramowa nazwy w kasach fskalnych?
nie zwlekaj!
nowe przepisy od
1 Pa
D
zIer
n
Ik
a
H. Siedlaczek: Wikszy
decyt to nie tragedia
Sejm znowelizowa budet na 2013 rok,
zwikszajc dopuszczalny decyt o 16 mld z.
13 wrzenia zgodnie z
oczekiwaniami sejm przyj
nowelizacj budetu, zwik-
szajc maksymalny poziom
defcytu z 35,6 mld do 51,5
mld z. - W sytuacji gdy trze-
ba budet spi, to normal-
ne e mona zwikszy def-
cyt. Polska nie jest jedynym
krajem, ktry dopuszcza ta-
k moliwo. To normalne
gosowanie, a nie adna tra-
gedia - wyjania pose Plat-
formy Obywatelskiej Henryk
siedlaczek w odniesieniu do
alarmujcego tonu opozycji,
kategorycznie sprzeciwiaj-
cej si takiemu rozwizaniu.
Przypomnijmy, plan min. ro-
stowskiego od pocztku bu-
dzi emocje i skrajne reakcje
sejmowej mniejszoci.
W gosowaniu wzio
udzia 311 posw. Za byo
235, przeciw 73, 3 wstrzyma-
o si od gosu. nie gosowali
posowie Prawa i sprawied-
liwoci, ktrzy w gecie soli-
darnoci ze zwizkowcami,
protestujcymi w Warsza-
wie przeciwko polityce rzdu
opucili sejm i udali si m.in.
na grb ks. Jerzego Popie-
uszki. - Obowizkiem posa
jest bra udzia w gosowaniu.
To co zrobi Pis to zachowanie
nieetyczne, kompletny brak
odpowiedzialnoci - komen-
tuje pose siedlaczek pytany o
ocen zachowania partii Jaro-
sawa kaczyskiego. - najlep-
szym odzwierciedleniem o co
im chodzi, s sowa kaczy-
skiego kto nie jest z Pis-em
ten jest wrogiem. niech ci
panowie si zastanowi nad
tym co robi, bo tak si nie
uprawia polityki - podsumo-
wuje pose.
pawe strzelczyk
redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s
zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
110 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
komentarze Do artYkUU
~xrt
Pan siedlaczek straci poczucie
rzeczywistoci dla stanowiska i
pienidzy nie wacha si obsta-
wa za PO ktrej dni s policzo-
ne jak i tego skompromitowa-
nego rzdu PO PsL.
~brak sw
Brakiem odpowiedzialnoci
i lepoty jest zgubienie przez
rostowskiego 24 mld zlotych i
skubnicie emerytw przez fe-
dakow na 1 mld zotych
~,,szkoda slow,, ?
,,drobne,, ... 800 mld ,,w PLe-
cy,, i szkoda slow ?
POgonic trzeba tych ,,ekonomi-
stow z Londona,, !
Ze wiecej nie mozna wydawac
niz sie ma to wie nOrmalna...
gosPOdyni domowa!!!
~parabankier
rozloyli ten kraj,ktry jest teraz
w rkach kapitau zagraniczne-
go- na 63 banki tylko 4 s pol-
skie..i dlatego taki defcyt to tra-
gedia panie POle
~kama
Odezwali si prawdziwi patrio-
ci, prawdziwi Polacy i prawdzi-
wi chrzecijanie, ziejcy jadem i
nienawici.
kady ma prawo przynalee,
do takiej opcji politycznej, kt-
ra mu odpowiada. Gdyby teraz
wystpi z PO okrzyknity zo-
staby przez was zdrajc i karie-
rowiczem. Czy ludzie z PIs, to
wybracy narodu? Ludzie za-
stanwcie si, co tu wypisuje-
cie. Czy PIs wygra czy jaka in-
na opcja polityczna czas pokae.
ale PIs ju te rzdzio i jak to
si skoczyo sami wiecie. kto
tu napisa, e pose jest anty-Pi-
sowcem z wykrzyknikiem. To co
- ma sta w rozkroku? Jak co
zarzucacie, to piszcie zgodnie z
faktami a nie populistycznie.
~kamie
Pani wszystko kojarzy si z pi-
sem jak nie przymierzajc mi-
osnikowi mirabelek! Gdyby
czytaa Pani ze zrozumieniem
wpisy to nie ma w nich mowy o
nienawici.Pani i Pani ulubie-
cowi POlecam lektur komen-
tarzy ekonomistw ot chocby
prof.rybiskiego, Orowskiego,
p.szewczaka itp. ktrzy na no-
welizacji budetu i budecie na
2014 r nie pozostawiaj suchej
nitki! Oglednie-na pani potrze-
by -rzec ujmujc to budet zom-
bie tworzony przez fnansowego
magika Prosibym aby jeszcze
mnie pani owiecia co takiego
si stao pod rzdami pisu,bo
nie wiem. a jezeli Pani nie pa-
mieta to wasnie im zawdzicza
pani nisze podatki. dalszego
samozadwolenia i emerytury
POd palmami ycz.
W opini posa Siedlaczka (z lewej) reakcja opozycji
na zmian budetu to nieodpowiedzialne zachowanie.
Jednoznaczna
nazwa na
paragonie fskalnym
Z dniem 1 kwietnia 2013 r. weszo w ycie roz-
porzdzenie ministra Finansw z dnia 14 marca
2013 r. w sprawie kas rejestrujcych (dz. U. poz.
363). Zgodnie z 8 ust. 1 pkt 6 tego rozporzdze-
nia, paragon fskalny zawiera m.in. nazw towaru
lub usugi pozwalajc na jednoznaczn ich iden-
tyfkacj.
Wymg jednoznacznoci wyklucza moliwo
stosowania nazw grup towarw takich jak: nabia,
alkohol, podzesp zamienny, akcesoria, usuga
budowlana, usuga ciesielska, naprawa samocho-
du itp. naley w kadym przypadku uy nazwy
towaru np. pomidory, jabka (w grupie dotychczas
stosowanej warzywa/owoce), chleb, buka (w gru-
pie pieczywo), piwo, wino, wdka (w grupie napoje
alkoholowe) lub usug tynkowanie, malowanie, (w
grupie usugi budowlane), cicie drewna, monta
wiby dachowej (w grupie usugi ciesielskie) itd.
Warto zwrci uwag na fakt, i wymg nie jest
czym nowym. Ju w wyroku nsa z 9 marca 2010
czytamy: Podatnik powinien wystawi paragony
zawierajce nazwy na tyle szczegowe, eby ()
zapewniay konsumentowi moliwo kontroli do-
konywanych zakupw () stosowanie na parago-
nach nazw grupowa nie spenia tych wymogw,
skoro jedn z nadrzdnych funkcji paragonu jest
umoliwienie konsumentowi sprawdzenia tego, co
kupi i w jakiej cenie.
Wielu klientw obawia si, e musi wymieni
kas fskaln gdy posiada zbyt duy asortyment.
Jeli asortyment towarw u danego podatnika jest
wikszy ni liczba dostpnych pozycji w kasie re-
jestrujcej wwczas podatnik stosuje przepis do-
tyczcy jednoznacznego identyfkowania towarw
dostosowujc stosowane przez siebie nazewnictwo
do liczby dostpnych pozycji kasy.
Zatem, z jednej strony, podatnikom nie grozi
wymiana kas na nowe, jednak z drugiej strony mi-
nisterstwo nie zwalania podatnikw z obowizku
rozszerzenia nazewnictwa do maksymalnej iloci
towarw, ktre mona zaprogramowa w konkret-
nej kasie.
ireneusz Burek
S
GazetaInformator.pl 25 wrzenia 2013, nr 18 (146)
<<
region taniec
PLUSY BIZnEsU DLA
P
o
l
i
g
r
a
f
a

i

R
e
k
l
a
m
a
P
i
e
c
z

t
k
i


W
i
z
y
t

w
k
i


U
l
o
t
k
i


P
l
a
k
a
t
y


K
a
t
a
l
o
g
i


K
a
l
e
n
d
a
r
z
e


G
a
d

e
t
y

r
e
k
l
a
m
o
w
e


S
z
y
l
d
y


K
a
s
e
t
o
n
y
B
a
n
e
r
y


S
t
a
n
d
y


R
o
l
l
u
p
y
4
7
-
4
0
0

R
a
c
i
b

r
z
,

u
l
.

K
l
a
s
z
t
o
r
n
a

1
2

(
r

g

K
l
a
s
z
t
o
r
n
e
j

i

O
g
r
o
d
o
w
e
j
)
3
2

4
1
4

9
0

3
0
,

b
i
u
r
o
@
r
a
c
i
b
o
r
s
k
i
e
m
e
d
i
a
.
p
l
R E K L A M A
racibrZ - handel
Zajcia w Studiu Taca i Ruchu EFECT
to inwestycja, ktra si opaca twierdz uczestnicy.
Nieograniczona oferta
Studia Taca i Ruchu EFECT
Sinsay i Medicine nowe
trendy w Galerii Myskiej
Ju za kilka tygodni otwarte zostan nowe salony.
Wrd wielu marek swoje miejsce znajd tam
take Sinsay i Medicine.
Taniec to Twoja pasja? a
moe dopiero stawiasz pierw-
sze kroki na parkiecie? nieza-
lene od tego, na ktre pytanie
odpowiedziae twierdzco,
studio Taca i ruchu Efect
to co dla Ciebie. Wyzwala on
wiele uczu pasj, rado,
zmysowo a przy tym jest
najlepsz form zabawy. Ta-
niec towarzyski jako forma
rozrywki uprawiany jest od
pocztku xx wieku. kady ta-
niec ma inny charakter, tem-
po i rytm. rni si schema-
tem ruchw i muzyk. Taniec
towarzyski dzieli si na stan-
dardowy: walc angielski, tan-
go, walc wiedeski, fokstrot i
quickstep oraz latynoamery-
kaski: samba, cha-cha, rum-
ba, passodoble i jive. Jednak
studio Taca i ruchu EFECT
nie ogranicza si tylko do ta-
ca towarzyskiego. EFECT to
szkoa taca dla dzieci, mo-
dziey i dorosych, ktra po-
wstaa z myl o wszystkich,
ktrzy w przyjaznej atmosfe-
rze i w niepowtarzalnym kli-
macie chc aktywnie spdzi
czas, dbaj o wasne zdrowie i
sylwetk, chc nauczy si ta-
czy, a tych, ktrzy ju to po-
traf mog doskonali swoje
umiejtnoci taneczne i na-
uczy si nowych.
oferta studia to:
kursy taca towarzyskie-
go, kursy taca okolicznocio-
we np. sylwestrowe.
kursy taca uytkowego
- discofox, dwa na jeden,
ktry jest jednym z najprost-
szych, najchtniej taczonych
i najbardziej znanych tacw
uytkowych. Uniwersalno
tego taca pozwala taczy
do prawie kadego utworu na
rnorodnych imprezach typu
wesela, zabawy, studniwka
czy sylwester.
kursy dla par narzecze-
skich - to moliwo spokoj-
nego przygotowania si do
pierwszego taca oraz moli-
wo nauczenia si podstawo-
wych krokw, dziki ktrym
przez ten wyjtkowy wieczr
nie bdziecie Pastwo scho-
dzi z parkietu. Zdobyte umie-
jtnoci przydadz si nie tylko
podczas przyjcia weselnego.
kursy taca PrE-
mIUm - jest przeznaczony
dla osb, ktre w kameral-
nym gronie pragn nauczy
si taczy. maa liczba
osb zapewni Wam szyb-
kie postpy w nauce taca.
sami moecie stworzy kurs
taca Premium zapraszajc
swoich znajomych i zgaszajc
si do studia.
Osoby, ktre ukoczyy
roczny kurs taca mog do-
czy do Grupy Taca Hob-
by. W ofercie s take zajcia
latino solo dla pa, hip-hop
dla dzieci i modziey, zumba
i lekcje indywidualne. Ogrom-
n popularnoci i uznaniem
wrd uczestnikw ciesz si
kursy taca i zajcia indywi-
dualne. najblisze kursy taca
i zajcia latino solo rozpoczy-
naj si 28 wrzenia w racibo-
rzu oraz 2 padziernika w Lu-
bomi. studio Taca i ruchu
EFECT prowadzi swoj dzia-
alno w raciborzu i Lubomi.
wicej informacji na te-
mat organizowanych za-
j i zapisw mona zna-
le na proflu Facebook.
Jeli chcesz, aby Wasz
pierwszy taniec zachwyci
wszystkich goci, przyjd
do studia EFECT.
Ju tylko kilka tygodni
dzieli nas do otwarcia nowego
salonu sinsay w Galerii my-
skiej. nowa marka zajmie lo-
kal o powierzchni 275 m2, a
sam salon bdzie si mie-
ci na parterze w ssiedztwie
drogerii natura, aParT oraz
salonu IWIr.
Zgodnie z przyjtym
przez Galeri mysk hasem
modne centrum miasta
wprowadzamy na rynek ra-
ciborza nowe i modne marki
odzieowe mwi przedsta-
wiciel Galerii myskiej Bog-
dan Jasiewicz. marka medi-
cine jest ju dostpna, z kolei
sinsay jak i kolejne marki z
grupy LPP ju wkrtce zapro-
sz raciborzan do swoich sa-
lonw.
Im good but not an angel
to motto marki odzieowej
sInsay, nowej propozycji
dla modnych nastolatek lu-
bicych zaskakiwa i szuka-
jcych nietuzinkowych pro-
jektw. kolekcja sInsay
dedykowana jest dziewczy-
nom, ktre szukaj inspira-
cji dla codziennych stylizacji,
ale take niebanalnych zesta-
ww imprezowych. Projekty
sInsay powstaj z myl o
dziewczynach, ktre nie boj
si modowych eksperymen-
tw, wiadomie kreuj swj
wizerunek, raz wygldaj jak
grzeczne wraliwe roman-
tyczki, aby za chwil pokaza
si w oryginalnym, zadzior-
nym stylu. Ubrania sInsay
zaskakuj odwan ongler-
k przernych stylw, od de-
likatnego romantyzmu, przez
luz street fashion, po rockowe
szalestwo.
Odzie marki medicine
dostpna jest w dawnym sa-
lonie reporter. Jest to zmiana
wynikajca z przemiany mar-
ki reporter, ktra postanowi-
a zmieni swj asortyment w
myl hase: oryginalnie, elek-
tryzujco i indywidualnie. Po-
wstajca odzie projektowana
jest we wsppracy z modymi
twrcami, w zgodzie z naj-
nowszymi trendami i niezgo-
dzie na rutyn. Przegldajc
odzie z marki medicine do-
strzeemy rnorodno i au-
torskie rozwizania.
artyku sponsorowany
galeria myska
47-400 racibrZ , ul. mickiewicZa 12
cZynne: pn-sb 9-21, nd 10-20
www.galeria-mlynska.pl
artyku sponsorowany
studio taca i ruchu efect
www.taniec-efect.pl
tel. 669 00 30 40
9 >>
GazetaInformator.pl 25 wrzenia 2013, nr 18 (146)
zapytaj o promocj w dodatku PlusydlabizNesu biuro@raciborskiemedia.pl
PORADY
DLA
PRZEDSIBIORCW
W kolejnym numerze do-
datku Plusy dla Biznesu pre-
zentujemy gar oglnych
porad dotyczcych prowa-
dzenia dziaalnoci gospo-
darczej?
Czy pracodawca musi
zgosi mier pracowni-
ka do ZUS?
Zgodnie z art. 13 pkt 1 usta-
wy systemowej oraz art. 69
ust. 1 ustawy zdrowotnej,
kady pracownik podlega
wszystkim rodzajom ubez-
piecze spoecznych, a
take ubezpieczeniu zdro-
wotnemu. Obowizek ten
narzucany jest na patnika
skadek z dniem zawarcia
umowy z pracownikiem, a
wygasa wraz z dniem usta-
nia umowy. Na patniku
skadek ciy take obowi-
zek wyrejestrowania osoby,
w stosunku o ktrej wy-
gas tytu do ubezpiecze.
Patnikiem skadek jest tu-
taj pracodawca. Na wyre-
jestrownie pracownika ma
on 7 dni od dnia ustania ty-
tuu do ubezpiecze - czyli
od dnia wyganicia umo-
wy lub mierci pracownika.
Jeli nasz pracownik wyko-
nywa obowizki subowe
poza granicami kraju i tam
zmar to mamy 30 dni na je-
go wyrejestrowanie w Za-
kadzie Ubezpiecze Spo-
ecznych.
PLUSY BIZnEsU DLA
wodZisaw lski handel
F
o
t
.
W
i
z
u
a
l
i
z
a
c
j
a
G
a
l
e
r
i
i

S
t
a
r
a
K
o
p
a
l
n
i
a
SOFT-ib
47-400 Racibrz
ul. Klasztorna 12
tel. 32 415 98 18
rog Klasztornej i Ogrodowej
serwis notebookw
obsuga informatyczna rm
oprogramowanie dla rm
materiay eksploatacyjne
kasy skalne, wagi, metkownice
KUPUJC
KAS FISKALN

3 M
IESICE
REKLAMY
G
RATIS!
Galeria handlowa nawizujca do grniczych tradycji
Do koca 2014 roku na obrzeach Wodzisawia lskiego ma powsta dua galeria handlowa.
R E K L A M A
W przyszym roku ma ru-
szy budowa sporych rozmia-
rw galerii handlowej. Galeria
powstanie na ulicy marklowi-
ckiej w Wodzisawiu lskim.
Inwestorzy chc, aby w gale-
rii znajdoway si takie skle-
py oraz brane, ktrych w
Wodzisawiu brakuje. Inspi-
racji szukaj na forach inter-
netowych. W ten sposb ko-
munikuj si z mieszkacami
miasta oraz poznaj ich po-
trzeby. Jeli wszystko pjdzie
zgodnie z planem to otwarta
zostanie ona ju w sierpniu
2014 roku.
Galeria bdzie napraw-
d sporych rozmiarw. In-
westorzy do dyspozycji bd
mieli okoo 10 tys. m2 po-
wierzchni przeznaczonej na
handel i usugi. - Obiekt do-
celowo ma sta si miejscem
kompleksowych zakupw
zarwno dla modych jak i
starszych nabywcw - maj
nadziej przedstawiciele fr-
my, ktra zajmie si budow
galerii. do dyspozycji klien-
tw oddany zostanie rw-
nie parking, ktry pomie-
ci okoo 400 samochodw.
Obecnie przygotowywany jest
projekt caego obiektu. Przed-
stawiono ju pierwsze wizua-
lizacje inwestycji. Zarwno
wygld jak i nazwa galerii
paulina krupiska
od razu przypady do gustu
mieszkacom regionu.
Galeria bdzie nosia na-
zw stara kopalnia, a jej
budynek architektonicznie
bdzie nawizywa do grni-
czych tradycji regionu wodzi-
sawskiego, na terenie ktre-
go cigle funkcjonuj przecie
dwie kopalnie. W nowoczesn
bry budynku zostan wkom-
ponowane elementy zwiza-
ne z grnictwem. Wntrza i
korytarze ozdobione zosta-
n grniczymi pamitkami. -
Przemys wglowy jest od lat
silnie zakorzeniony na terenie
Wodzisawia, dlatego nadanie
galerii charakteru grniczego
poczy histori i tradycj z
nowoczesnoci oraz wpynie
na utworzenie przyjaznej at-
mosfery w centrum handlo-
wym - twierdz inwestorzy.
Galeria nie tylko z zewntrz bdzie wygldaa jak kopalnia. W jej wntrzach take znajdzie si miejsce na grnicze pamitki.
10
GazetaInformator.pl 25 wrzenia 2013, nr 18 (146)
<<
Stae UPUStY
DLa cIeLI I StoLarzY
Jak wynika z analizy porta-
lu Oferty.net kawalerk w ra-
ciborzu nabdziemy rednio za
71 tys. z. najtasze z nich kosz-
tuj w przyblieniu 60 tys. z,
najdrosze za niemal 80 tys.
z. Znacznie wiksza rozpito
cenowa wystpuje w przypad-
ku mieszka dwupokojowych,
gdy ich ceny zaczynaj si od
okoo 75 tys. z, a sigaj mniej
wicej 185 tys. z (tylko wyjt-
kowo przekraczaj 200 tys. z).
rednia cena m3, czyli wanie
mieszkania dwupokojowego,
wynosi 127 tys. z. Wikszo
ofert dotyczy wanie m3.
nieco mniej wystawionych
na sprzeda mieszka to m4.
Lokal trzypokojowy nabdzie-
my przecitnie za 157 tys. z,
przy czym najmniej zapacimy
okoo 100 tys. z, najwicej 210
tys. z. najmniejsza liczba ofert
odnosi si do mieszka ska-
dajcych si z czterech pokoi.
rednia cena takiego miesz-
kania wynosi 221 tys. z, przy
rozpitoci cenowej od okoo
140 tys. z do mniej wicej 365
tys. z.
Porwnujc ceny nieru-
chomoci z raciborza z tymi
w pobliskich miastach, okae
si, e taniej jest w Wodzisa-
wiu lskim (rednio 117 tys. z
za mieszkanie), natomiast dro-
ej w rybniku (przecitnie 161
tys. z). Wszystkie przytoczone
dane dotycz cen ofertowych
na wtrnym rynku nierucho-
moci.
Ile zapacimy
za mieszkanie w raciborzu?
mieszkania w raciborzu s drosze ni w Wodzisawiu l.,
ale tasze ni w rybniku.
racibrZ nieruchomoci
PLUSY BIZnEsU DLA
et
Za M3
w Raciborzu
zapacimy rednio
127 tys. z.
Na wtrnym rynku nieruchomoci w Raciborzu dominuj oferty mieszka dwupokojowych.
Zapewne kady z nas mia w
yciu moment, w ktrym stwier-
dzi: musz co ze sob zrobi.
a potem praca, dom, ycie, pd
i to robienie jako odchodzi-
o w zapomnienie. Ostatecznie
stwierdzae/a, e potrzebu-
jesz mobilizacji lub specjalne-
go bodca, ktry wycignie Ci
z domu i zachci do pracy nad
wasnym ciaem. a moe to
wanie ten moment?
Czy patrzc w lustro nie do
koca jeste zadowolony/zado-
wolona ze swojej sylwetki? To
wanie ten czas, aby to znacz-
co i bezkompromisowo zmieni!
Czy wchodzc na drugie pitro,
bd dobiegajc 50m do auto-
busu apiesz zadyszk? To zna-
czy, e ju zbyt dugo czekasz,
aby to zmieni! kady chciaby
to wszystko zmieni w bardzo
krtkim czasie. Jednak mao kto
pyta siebie, jak dugo pracowa
nad tym, aby doprowadzi or-
ganizm do obecnego stanu. Jak
wszyscy wiemy: nie od razu
rzym zbudowano, a to stwier-
dzenie mona rwnie odnie
do naszego ciaa. Zarwno praca
ukierunkowana w dobr stron,
jak i w z, wymaga czasu. Twoje
zdrowie to podstawa musi Ci
suy cae ycie! a przyjazna dla
oka sylwetka w lustrze? To rw-
nie zdrowie, ale take wspaniae
samopoczucie! Tak czy inaczej,
jeli ju zrozumiesz jak wane s
to kwestie to istnieje miejsce,
gdzie efektywnie i w jak najkrt-
szym czasie zdobdziesz swoje
cele - FitOlka studio Fitness w
Wodzisawiu lskim.
Tam trenerzy sprawi, e po-
czujesz si jak w domu, a mocne
treningi czy zajcia ftness mija-
j szybciej ni najlepsza zabawa.
Oprcz profesjonalnych zaj
grupowych, FitOlka studio Fit-
ness oferuje porady dietetyczne
wykwalifkowanej dietetyczki,
reprezentantki kadry narodo-
wej Polski w judo agaty Pe-
renc. Przyjd, powicz, sprawd
i nareszcie poczuj si wspaniale
we wasnej skrze!
F
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
p
o
r
t
a
l
u
G
a
z
e
t
a
I
n
f
o
r
m
a
t
o
r
.
p
l
wodZisaw lski - Zdrowie
O wakacyjn sylwetk
zadbaj ju dzi
Jeli od duszego czasu zastanawiasz si nad tym, aby
zmieni co w swoim yciu, to mamy dla Ciebie propozycj.
artyku sponsorowany
Organizatorem konkursu
Lodoamacze jest Polska Or-
ganizacja Pracodawcw Osb
niepenosprawnych. kapitu-
a konkursu co roku nagra-
dza pracodawcw otwartych
na potrzeby osb niepeno-
sprawnych, ktrych przedsi-
biorstwa day szans na prac
i rozwj. kapitua przyzna-
a nagrody w 3 kategoriach:
zakad pracy chronionej, ot-
warty rynek, Lodoamacz
Instytucja. Ide konkursu
jest wyonienie i nagradzanie
osb prywatnych i pracodaw-
cw wybitnie angaujcych
si w rozwizywanie prob-
lemw osb niepenospraw-
nych w rnych dziedzinach
ycia spoecznego i zawodo-
wego.
Laureaci Lodoamaczy to
frmy, instytucje i organiza-
cje przeamujce stereotypy i
uprzedzenia. Po raz pierwszy
w historii tego prestiowego
konkursu wrd laureatw
znalaz si zakad z terenu po-
wiatu wodzisawskiego.
Zakad Usug Pralniczych
(dziaajcy w ramach Za-
kadu aktywnoci Zawodo-
wej) otrzyma trzecie miej-
sce w kategorii: Zakad Pracy
Chronionej. To wspania-
e docenienie naszej cikiej
pracy oraz wyrnienie.
To podsumowanie cao-
ksztatu naszej pracy i stara
caego zespou pracownikw
zakadu przez kapitu kon-
kursu Lodoamacze.
nagroda przyniosa nam
wszystkim spenienie, satys-
fakcj i rado. Cigle robimy
co nowego, podejmujemy
kolejne wyzwania. sukces nas
motywuje, uskrzydla, ale te
zobowizuje i daje motywacj
do dalszego dziaania - mwi
dyrektor ZaZ-u dezyderiusz
szwagrzak. Warto doda, e
ZaZ zatrudnia obecnie 30
osb niepenosprawnych, na
43 pracownikw. W zwizku
z trwajc rozbudow pralni,
pod koniec roku w Zakadzie
znajd prac kolejne osoby
niepenosprawne, ktre ze
wzgldu na swj stan zdrowia
praktycznie nie maj szans na
znalezienie zatrudnienia na
otwartym rynku pracy.
wodZisaw lski - gospodarka
ZaZ wyrniony za wsparcie
osb niepenosprawnych
Zakad Usug Pralniczych z Wodzisawia lskiego znalaz si
w gronie laureatw VIII edycji konkursu Lodoamacze 2013.
p
Dyrektor Zakadu Aktywnoci Zawodowej, Dezyderiusz
Szwagrzak podczas gali wrczenia nagrd Lodoamacze
2013.
F
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
Z
A
Z
w
W
o
d
z
i
s

a
w
i
u

l

s
k
i
m
R E K L A M A
11
GazetaInformator.pl
< <
25 wrzenia 2013, nr 18 (146)
Zdrowie
Ju po raz kolejny, 28 wrzenia w centrum medycznym
medhouse przy ul. radliskiej 68 w Wodzisawiu lskim od-
bdzie si Biaa sobota. Bdzie mona wykona bezpatne
badanie wzoru, podstawowe badanie krwi, cinienia, suchu
oraz badanie EkG z konsultacj lekarza. Z bada i konsultacji
bdzie mona skorzysta od godziny 9.00.
BIaa sOBOTa W WOdZIsaWIU LskIm
racibrZ Zdrowie
R E K L A M A
Przyjemna forma odchudzania
podczas FIT-Camp
Zajcia ruchowe przy muzyce pozwol zrzuci nam kilka zbdnych kilogramw.
Poradnia dietetyczno kos-
metyczna w raciborzu zajmu-
je si propagowaniem zdro-
wego i aktywnego trybu ycia.
Poniewa do ycia potrzebny
jest nam rwnie ruch, orga-
nizujemy poczwszy od mie-
sica padziernika, FIT-Camp
dla kobiet ktre ukoczyy 40-
ty rok ycia. Jest to rodzaj wi-
cze dostosowanych do wieku
i moliwoci. W jednym czasie
wiczy kilka grup, przy muzy-
ce. mona doczy do tej gru-
py, w ktrej wiczenia nam
najbardziej odpowiadaj. Po
zakoczeniu wicze przewi-
dujemy przegryzk biakow
aby uczestniczki nie nabawiy
si zakwasw. Zapraszamy jak
najwiksz liczb Pa. Przed
nami wyzwanie POZBy sI
dO WIOsny 400 kg. W gru-
pie jest to moliwe. Co mie-
sic analizy skadu ciaa, co
tydzie waenie. W listopa-
dzie pierwsze wyniki. Zapisy
pod numerem telefonu: 663
153 968.
artyku sponsorowany
poradnia
dietetycZno-kosmetycZna
47-400 racibrZ
ul. Zborowa 4
tel. 663 153 968
12
GazetaInformator.pl 25 wrzenia 2013, nr 18 (146)
<<
Powiat wodzisawski od 1
listopada przejmie w uyczenie
zabytkowy budynek tzw. starej
fary w Poomi, w ktrym - jeli
wyra na to zgod powiatowi
radni oraz ministerstwo poli-
tyki spoecznej - od 1 grudnia
ruszy kolejny w powiecie wo-
dzisawskim orodek wsparcia
dla osb niepenosprawnych.
Zgodnie z umow, koszty
zwizane z utrzymaniem bu-
dynku, a take opaty za ener-
gi elektryczn, wod, gaz,
odbir odpadw itp. bdzie
ponosi powiat. Gmina nato-
miast wyremontuje i wyposa-
y obiektu. W zwizku z uru-
chomieniem orodka wsparcia
gmina otrzymaa 100 tys. z
dotacji od wojewody na wypo-
saenie placwki, 25 tys. z na
zakupy inwestycyjne oraz 77
tys. z na pokrycie kosztw bie-
cego funkcjonowania orod-
ka. - dwie pierwsze dotacje
wykorzysta gmina, w przypad-
ku trzeciej zoymy wniosek do
wojewody o moliwo przesu-
nicia dotacji na powiat, bo to
on bdzie prowadzi orodek i
pokrywa koszty biece - wy-
jania Joanna szymaska, se-
kretarz gminy mszana.
docelowo poomski oro-
dek ma zapewnia pomoc w
ramach dziennego pobytu
(czyli przez 8 godzin dzien-
nie) 35 osobom powyej 18 ro-
ku ycia z terenu powiatu wo-
dzisawskiego, a prac w nim
znale ma 7 terapeutw. Pod-
opieczni bd mogli liczy na
opiek i wsparcie specjalistw,
m.in. psychologa, pedagoga,
instruktora terapii zajciowej
czy pracownika socjalnego. Za-
pewniony bd mieli te jeden
posiek dziennie. W orodku
znajd si pracownie: cerami-
ki, gimnastyczna, kompute-
rowa, teatralno-integracyjna,
krawiecka, plastyczna, kuli-
narna, a take sala relaksacji.
Zdrowie
poomia Zdrowie
nowy orodek wsparcia dla
upoledzonych umysowo
W Poomi rozpocznie dziaalno powiatowy orodek
wsparcia dla osb upoledzonych umysowo.
Na zdj. od lewej zastpca starosty Dariusz Prus, wjt Mszany Mirosaw Szymanek
i starosta Tadeusz Skatua.
F
o
t
.
A
r
c
h
.
S
t
a
r
o
s
t
w
a
P
o
w
i
a
t
o
w
e
g
o
w
W
o
d
z
i
s

a
w
i
u

l
,
paulina krupiska
Wiktor Zajczkowski pre-
zes Zarzdu Wojewdzkiego
Wodnego Ochotniczego Po-
gotowia ratunkowego w ka-
towicach przywiz do raci-
borza wspaniay prezent. Jest
to d paskodenna o bardzo
duych walorach technicz-
nych. Jednostka jest przygo-
towana do bardzo szybkiej
reakcji, kiedy potrzebna jest
pomoc. d jest bardzo lek-
ka i bardzo mobilna. koszt ta-
kiej jednostki, ktra rozwija
prdko do 80 km/h, waha
si w granicach 100 tys. zo-
tych, woprowcy z raciborza
otrzymali w bezpatne uyt-
kowanie. nowy nabytek ma
pomc w pracy jednostce in-
terwencyjnej, ktra tworzy si
na terenie raciborza, a ktre
WOPr powouje na terenie
caego kraju.
Tak jak w subach
mundurowych, tak samo my
jako WOPr tworzymy grupy
interwencyjne, aby w przy-
padku powodzi bardzo szybko
dotrze do osb poszkodowa-
nych czy podtopionych, by jak
najszybciej nie pomoc tu-
maczy Piotr kruoek, szef Po-
wiatowego Oddziau WOPr-u
w raciborzu. Jest ju wstpna
lista osb, ktra bdzie nale-
e do nowo tworzonej gru-
py. Chtni musz posiada
stopie ratownika wodnego,
kwalifkacyjny kurs pierwszej
pomocy i patent sternika mo-
torowodnego. wiczenia z no-
w odzi jeszcze w tym roku
bd prowadzone praktycz-
nie na wszystkich akwenach
powiatu raciborskiego, ktre
zabezpiecza WOPr w raci-
borzu.
racibrZ - beZpiecZestwo
WOPr z raciborza
dosta nowoczesn d
koszt jednostki, ktra rozwija prdko do 80 km/h,
wynosi 100 tysicy zotych.
ps
Nowa d bdzie przechowywana na terenie Zespou Szk Oglnoksztaccych
Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.
F
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
p
o
r
t
a
l
u
r
a
c
i
b
o
r
z
.
c
o
m
.
p
l
R E K L A M A
13
GazetaInformator.pl
< <
25 wrzenia 2013, nr 18 (146)
Publicystyka
W pitek, 4 padziernika o godz. 17.00 w muzeum w
raciborzu obdzie si wernisa interaktywnej wystawy
wiat Zmysw ze zbiorw muzeum Uniwersytetu
Jagielloskiego w krakowie. Odwiedzajcy bd mog-
li sami wykona dowiadczenia naukowe. na wystaw
wstp wolny.
InTErakTyWna WysTaWa W mUZEUm W raCIBOrZU
radlin historia
najwiksza katastrofa
w dziejach kopalni marcel
W tym roku mija 100 lat od najwikszej katastrofy grniczej,
w ktrej zgino 17 grnikw.
sprostowanie
do artykuu
Wycinka 600 drzew:
od kogo wysza
inicjatywa?
R E K L A M A
W artykule Wycinka
600 drzew: od kogo wysza
inicjatywa?, ktry ukaza
si w GazetaInformator.pl
nr 145 napisalimy, e wiele
z przeznaczonych do wycin-
ki drzew to wierzby, ktre
sadzi samo rZGW w Gliwi-
cach, a ktre co rok - dwa
powinny by przycinane.
regionalny Zarzd Gospo-
darki Wodnej w Gliwcach
oraz Zarzd Zlewni Grnej
Odry w raciborzu nie do-
konuj nasadze w obsza-
rze midzywala, gdy takie
dziaanie - poza nielicznymi
wyjtkami - jest niezgodne z
prawem. rzeczone przezna-
czone do wycinki drzewa s
samosiejkami lub odrosta-
mi z wykonanych niegdy
biologicznych ubezpiecze
brzegw rzeki, dlatego te
sprostowanie rzeczonej in-
formacji uznajemy za ko-
nieczne i zasadne.
Od ponad 100 lat kopalnia
marcel, czyli popularna Em-
ma jest obecna w wiadomo-
ci mieszkacw Wodzisawia
lskiego i okolic. Ta kopalnia,
mona by rzec, bya przez lata
ywicielk i dobrodziejk oko-
licznych mieszkacw. Przy ko-
palni tak jak to byo w zwycza-
ju, powstaa kolonia Emma.
sto lat temu kolonia miaa ju
ponad 60 budynkw dla urzd-
nikw i robotnikw. Przy ko-
palni dziaa take dom towaro-
wy, ania, pralnia, restauracja.
Budynki posiaday kanalizacje i
elektryczne owietlenie. kopal-
nia uruchomia take szko. W
roku 1913 na kopalni doszo do
wielkiego strajku robotniczego.
kiedy doszo do wspomnianej
tragedii na Emmie pracowa-
o tu, a 3800 ludzi.
na radliskiej Emmie tak
jak w kadej kopalni dochodzi-
o do gronych wypadkw. do-
chodzio do mierci grnikw i
cikich okalecze. W kwietniu
1911 roku gazety informoway o
tym, e w cigu doby na Em-
mie zdarzyy si trzy wypad-
ki. najgroniejszy jednak wy-
padek w dziejach kopalni mia
miejsce z 7 na 8 grudnia 1913
roku. Tragedia miaa miejsce w
nocy o godzinie 2.00. Podczas
tej katastrofy zgino 17 grni-
kw w tym jeden pochodzcy
z Ukrainy. Przyczyn tragedii
sprzed stu laty by poar, kt-
ry powsta na poziomie 200 m.
na dole byy skadowane zuyte
materiay atwopalne. Obok tej
sterty materiaw pooony by
kabel elektryczny, dostarcza-
jcy prd do maszyny odwad-
niajcej. W elektrycznym kablu
nastpio spicie i iskra zapalia
stert skadowanych materia-
w atwopalnych. materiay
spowodoway wytwarzanie si
silnych gazw trujcych.
Trujcy gaz wyczuwali pra-
cujcy tu grnicy. Jednym z
pierwszych by grnik Teofl
Pawlica. Powiadomi on dozr
o spostrzeeniach. Pracownicy
zaczli domaga si od obsu-
gujcego grnicz wind stau-
era, by po nich spuci wind.
Jednak stauer uwaa, e to
podstp i grnicy chc po pro-
stu wczeniej z kopalni wyje-
cha. Jednak trujcy swd stale
si nasila. Grnicy nie docze-
kawszy si klatki wycigowej
postanowili ucieka chodnika-
mi. Trujcy gaz robi ju swoje
i wielu z nich nie mogo i o
wasnych siach. silniejsi pod-
trzymywali sabszych. Jed-
nak wkrtce gaz ich zabi. Po-
niewa sygnay z dou zaniky,
chyba wwczas na powierzchni
zdano sobie spraw, e musiao
si co wydarzy. W kocu wy-
sano ekip ratunkow. Jednak
znaleziono w wikszoci zwo-
ki. szczliwie zakoczya si
ta tragedia dla wspomnianego
ju Pawlicy. Uznany za zmar-
ego wraz z innymi ciaami zo-
sta umieszczony w szpitalnej
kostnicy. miejscowy lekarz za-
decydowa przeprowadzi sek-
cje zwok. W chwili gdy dok-
tor przygotowywa si do tej
czynnoci grnik ockn si i
odzyska wiadomo. Ocalay
grnik leczy si w szpitalu ry-
dutowskim a potem powrci
do pracy na Emmie, ale ju
na powierzchni.
Tragedi z roku 1913 upamitnia pomnik na cmentarzu w Radlinie II.
Tu pochowano omiu spord 17 zmarych grnikw.
kazimierz mroczek
redakcja
14
GazetaInformator.pl
<<
25 wrzenia 2013, nr 18 (146)
Motorady
agencja pracy
aMl job serViCe
poszukuje do pracy:
- lusarzy,
- spawaczy,
- elektrykw,
- monterw instalacje C.O.
wod-kan, wentylacji,
klimatyzacji.
Wymagana znajomo
jzyka niemieckiego
amL JOB sErVICE
racibrz,
Pl. Wolnoci 11/11a
tel. 882 013 950
biuro@amljobservice.pl
Wynajem, sprzeda hali przemysowej 2200 m2 oraz obiek-
tw warsztatowych, magazynowych, garaowych, biuro-
wych. Ocicka 163 racibrz tel. 602106181. Janusz Tomczyk.
Jak WyELImInOWa
nIEBEZPIECZnE drGanIa kIErOWnICy?
ZOMOWANIE WsZElkIch
POJAZDW
holowanie gratis,
Ul. rudzka 66,
47-400 racibrz,
www.hamaro.pl,
hamaro@onet.pl
TEl. 32-415-19-91, 691-960-146
R E K L A M A
Ogoszenia
drobne 5z
drobne w ramce 9z
na tle kolorowym 12z
ramka, ogoszenie tekstowe 18z
ramka ogoszenie grafczne 30z
cennik ogosZe
ul. klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) racibrz
tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl (ceny netto)
wgiel
orzeCh gruby 606 z,
Flot 340 z
mu od 100-250z
Ekogroszek 690z
drewno rozpakowe,
opaowe.
Gwarancja jakoci.
Zapewniamy transport.
tel. 692 236 095
Podczas jazdy samocho-
dem czujesz, drenie kierow-
nicy? moesz by pewny, e
jeden z elementw ukadu
jezdnego jest uszkodzony.
drga kierownicy nie
mona bagateliowa, gdy
chodzi o nasze bezpiecze-
stwo. Jeli drgania nie po-
jawiy si nagle, s niewiel-
kie i wystpuj jedynie przy
wikszych prdkociach,
prawdopodobnie naley
sprawdzi czy koa s odpo-
wiednio wywaone. Czasem
pomimo wywaenia, a nawet
dowaenia k, samochd
nadal le si prowadzi kie-
rownica dry, a auto znosi na
boki. Wtedy naley sprawdzi
stan zawieszenia. Jeli jaka-
kolwiek cz jest wybita, zu-
yta lub uszkodzona, naley
j wymieni. dopiero pniej
mona przystpi do spraw-
dzenia i ustawienia geometrii
zawieszenia. Bardzo czsto
to wanie ono jest powodem
niewaciwego zachowania
auta. Jeeli opona styka si z
asfaltem np. krawdzi, a nie
czoem bienika, moe to po-
wodowa wibracje podobne
do wywoywanych przez nie-
wywaenie k.
niestety nie zawsze sko-
rygowanie parametrw do
wojciech gawliczek takich, jakie zaleca produ-
cent gwarantuje popraw
zachowania auta. Bywa, e
po duszej jedzie z niepra-
widowymi nastawami za-
wieszenia opony s ju tak
zdeformowane, e trzeba je
wymieni. Przy okazji wizyty
w warsztacie zajmujcym si
naprawami zawiesze warto
sprawdzi kondycj amorty-
zatorw. Zdarza si, e drga-
nia pojawi si nagle np. po
najechaniu na dziur w jezd-
ni. moe to oznacza uszko-
dzenie felgi lub uszkodzenie
struktury wewntrznej opony.
na powierzchni opony poja-
wia si wybrzuszenie i nawet
niedawno wywaona opona
staje si przyczyn drga.
Jeli drgania pojawi wy-
cznie podczas hamowania
wiadczy to moe o skrzy-
wieniu tarcz hamulcowych.
dodatkowym objawem bdzie
delikatne pulsowanie pedau
hamulca. moemy by nie-
mal pewni, e tarcze hamul-
cowe nadaj si do wymiany
bd przetoczenia, w zaleno-
ci od ich stanu. Czst przy-
czyn dokuczliwych drga
kierownicy mog by zuyte
przeguby posi. W tym wy-
padku czstotliwo drga
bdzie zaleaa od przyspie-
szania lub od hamowania
gdy obcione posie dr
inaczej. nie powinnimy po-
dejmowa pochopnie decyzji
o wymianie drogich elemen-
tw, pamitajc e objawy
czsto mog by takie same
a przyczyny mog by rne.
Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
1S >>
GazetaInformator.pl 25 wrzenia 2013, nr 18 (146)
Ogoszenia
pomoc
drogowa
Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
krystian karcz,
47-400 racibrz,
ul. kozielska 9
tel.kom. 0601 516 085;
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
Fryzjerstwo
Joanna swoboda-matysek
47-400 racibrz,
ul. Opawska 82a/1B
tel. 32 4179201
Kom. 507061632
praca
sZyldy
DreWniAne
884883326
AUTO-GARA
mErCEdEs-aUdI-BmV-VOLVO
amortyzatory,
oyska, ukady:
hamulcowe,
kierownicze,
napdowe
Ul. klasztorna 9
47-400 racibrz
tel. 32 419 06 027
usugi finanse
mEcHaNIKa
poJaZdowa
szybko, tanio solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska 1
tel. 32 415 18 86
Biuro: ul. Wojska Polskiego 9b/1
47-400 Racibrz
Czynne: pon-pt: 14.00-17.00
sobota: kontakt telefoniczny
tel. 722 045 950
32 458 03 29
biuro@nieruchomoscienergochem.pl
www.nieruchomoscienergochem.pl
malowanie wntrz oraz elewa-
cji, tapetowanie, nakadanie
gadzi, stawianie pyt gipsowo-
kartonowych, monta okien,
drzwi oraz paneli. Wykoczenie
wntrz. kontakt: 606-505-169
PraNie dywaNw
oraz taPiCerKi Meblowej
Parowe czyszczenie fug, dywanw oraz
tapicerki meblowej i samochodowej.
atrakcyjne Ceny!!!
Tel: 32 763 40 43, 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
Obok Byej Hurtowni
Stolarskiej GERBUD
www.green-clean.pl
gwaraNtowaNy eFeKt!
kredyt dla rolNiKw! kwo-
ta do 500 ty z na 10 lat, bez
zawiadcze z Urzdu Gminy
i krUs, czymy dochody z ha
przeliczeniowego, faktur i dotacji
unijnych. na dowolny cel na spa-
t innych kredytw, bez zabez-
piecze, bez porczycieli. decyzja
kredytowa w cigu 5 minut.
Zapraszamy! Tel. 882 19 33 33;
882 19 34 34
kredyt oddueNiowy pod
zastaw nieruchomoci.
spacamy wszystkie zobowizania
bankowe, pozabankowe, windy-
kacj, komornika, zaduenie w
spdzielni mieszkaniowej.
Tel. 882 19 33 33; 882 19 34 34.
KoNsolidaCja!
spa wszystkie kredyty, zamie
na jedn, nisz rat, dopaso-
wan do Twoich moliwoci
fnansowych. dugi okres kredyto-
wania, szybka decyzja kredytowa!
Zadzwo: 882 19 33 33,
882 19 34 34.
kredyt dla rOLnIkW
dO 200 000 z
- uproszczona procedura.
kredyt na dZIaaLnO do
50000 z bez BIk i zawiadcze
tel : 533 253 653
www.tyija365.pl, Biuro ma-
trymonialne w raciborzu. By
moe jedno kliknicie wystarczy,
aby pozna swojego partnera.
sprbuj! Tel. 32 414 07 77,
500 776 920
rne
ZDroWie
MeChaNiKa oPoNy
aluFelgi Felgi
Felgi stalowe - duy wybr
serwis Ogumienia
demonta i monta opon
run Flat. Gacka rajmund
racibrz, ul. mariaska 25
tel. 504 476 839
weterynaria
Przychodnia
Weterynaryjna
centrovet
monika Fita
& Barbara koodziej-sordyl
racibrz,
ul. mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008,
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl
PoradNia ortoPedyCzNa
przy Centrum Zdrowia
ul. Ocicka 51a w raciborzu.
Czynna w poniedziaki
w godzinach: 16-18.
rejestracja telefoniczna:
781 289 867
akupunktura, lec-
zenie zespow blowych
krgosupa, zmian zwyrod-
nieniowych kolan, nietrzym-
anie moczu, ylaki odbytu.
rejestracja:
racibrz ul. Ocicka 51a,
rudnik ul. soneczna 38a
781 289 867
wynajm mieszkanie
2 pokojowe, kuchnia, azienka.
mieszkanie czciowo
umeblowane.
850 z z mediami.
racibrz, ul. Chodkiewicza
tel. 503 401 379,
510 644 984
Wynajm mieszkanie
w kamienicy przy rynku
w raciborzu m3.
71m
2
po remoncie, mieszkanie
czciowo umeblowane.
Cena 1600z z CO, plus media.
mile widziana frma.
Tel. 32 455 65 89, 691 78 90 15
PraCa
sPeCjalista
ds. sPrzeday reKlaMy
Wymagania: dowiadczenie
w brany reklamy prasowej
i internetowej, prawo jazdy.
Zalecane: znajomo
rynku wodzisawskiego.
Kontakt:
CV prosimy wysa na adres:
biuro@raciborskiemedia.pl
PraCa
dodatKowa
lub
PraCa Na
stae
Poszukiwane osoby
do promocji
sklepu internetowego.
marketing, reklama, sprzeda
Elastyczne godziny pracy.
moliwo rozwoju osobistego.
Zadzwo
aby umwi spotkanie
512 333 512
R E K L A M A
16
GazetaInformator.pl 25 wrzenia 2013, nr 18 (146)
<< reklama
R E K L A M A