You are on page 1of 89
Page 20 Physical Education Digest Fall (September), 1998 Travel Oi Place LD. Tags inside Your Bags When traveling by plane, bus or train, most people place their identifica- tion tag on the handle of their luggage. However, the third most common luggage-related problem experienced during air travel involves luggage handles being ripped off by automated conveyors. Of course, if your identifica- tion tag is on the handle, the bag be- ‘comes unidentifiable. As a result, it’s a good idea to place some identification inside your bag, as well as on the handle. If there’s no iden- tification on the outside of a bag, airline officials will look inside them. #DM, Running Fast and Injury Free practical wisdom from Gordon This self-published manual synthesizes irie’s 45 Place a duplicate idenification tag inside your bag in case the tag on your luggage handle s torn off Reference: Kevin Coffey (Travel Security Con- sultant), The Oprah Winfrey Show, December 2, 1991. Coaching Athlete Survey Can Uncover Some Useful Ideas After each season most coaches evaluate what went wrong and what ‘went right. However, such evaluations are generally single-sided, comprising the opinions of coaches and assistants Why not give yourself an entirely new perspective and solcit the opinions of the athletes who were involved. You're sure to hear some information you weren't aware of. Conducting the Survey You can solicit this information anonymously, in written form, using the sheet provided on the next page. Ask for information that will improve both team and individual performance (for the lat- ter, athletes can submit a different sheet and sign their name if they wish). You ‘might also ask what your athletes liked and didn’t like about the team, its inter- nal dynamics, even your coaching style. years of running and coaching experience. Pirie, @ three-time Olympian, was one of the greatest athletes in Great Britain’s long tradition of distance runners. The manual includes his controversial ideas on shoe design and specific changes in running technique that will lead to years of injury- free running. Also valuable and practical information on training, weight training, diet and vitamins and racing tactics $25.00US.inchoque or Intemational Money Order. Send to John. Gi To email for more ino: allra@ glotalnct coe Benefits ‘This can produce a gold mine of in- formation, For example, in individual performance suggestions, you might find that one player may not loosen up sufficiently using the team warmup rou- tine. It could be to your team’s benefit to let this player perform an individual warmup. ‘You might find that every player on your team is afraid to take a chance be- Cause you yell so much from the bench. Painful to hear, but a change in coaching style might produce real benefits in the future. You might also find out about player cliques, alienated athletes and suggestions that will develop the morale ‘and cohesiveness of your group. Of course, it’s your decision whether to act on student suggestions. But allow- ing your athletes to provide feedback should produce a greater feeling of em- powerment among your players and a greater sense of being part of the team. eM, “We need a team >, ee ae ‘A post-season survey in which you ask (for Your athletes” suggestions for improving the team. Reference: Dru Marshall and Robert Schinke, "Assessing team performance to improve results.” Coaches Report, Sumner 1998 [S18 Can, $28 US,, Canadian Professional Coachet ‘Ase, Suite 6D, 1600 James Naismith De, Gloucs, (ON, RUB SN4, Te: 613-745-864, Fax: 613.748.5707 Page 30 Physical Education Digest Summer (June), 1999 Resources Gi Running Book Available for Free on the Web In the Fall’98 issue of PE Digest. there was an advertisement for Running Fast and Injury Free, a manual that syn- thesizes the practical wisdom of Gordon Pirie, three-time British Olympian and long-time running coach. ‘The manual includes his controver- sial ideas on shoe design and specific changes in running technique—in par- ticular, foot contact—that should reduce the occurrence of running injuries. There are also interesting ideas on train- ing, weight training, diet and vitamins and racing tactics. Available at no Cost on the WWW ‘The manual sells for $25.00 U.S. However, the first four of six chapters are available free of charge on a website called the “Gordon Pirie Resource Cen- ter.” Itis the intention of John Gilbody, a friend of Gordon Pirie who is the pub- lisher of the book and creator of the site, eoce ecco coco eooce What Have You Done for Your Mind Lately? Your Mental Health Association mt = to eventually include the entire book on the site and even provide it in a com- pressed file format for fast downloading. His goal is not to profit from sales of the book, but to expose his friend’s ideas to the public. Website Address ‘The website address is hutp://www.geocities.com/Colosseum/ Pressbox/2204 ecccccccccce eecccccccce You can obtain most ‘of the book “Running Fast and Injury Free ‘atmo cost on the World Wide Web. Dick Moss (Editon, Dinest, 1999, Physical Education Training: Room Tips © Mliotibial Band Massage Hiotibial Band Syndrome involves the long fibrous band that runs down the side of the leg, starting at the hip and ending below the side of the knee. If this, band is too tight, it rubs over the bony protuberance on the outside of the knee joint (the lateral femoral epicondyle), causing inflammation and pain (see PE Digest, Spring’93) Stretching, icing, strengthening and ‘minimizing knee-bending movements are effective ways to reduce downtime from IT Band syndrome (see PE Digest. Winter’94). Another effective treatment is massage. Here’s how to perform an IT band massage. IT Band Massage ‘The purpose of the massage is to re- lax and physically lengthen the band, and to remove adhesions (scar tissue) that might be limiting its flexibility Have your athlete lie on hisher side, then: 1, Using the palms, take a minute or so to perform a gentle massage over the en- tire IT band, stroking upwards from the knee. This warms up the muscles and IT band. 2. Apply some oil and begin by massag- ing the top of the band, near the hip. Us- ing your thumbs, knuckles, or side of the forearm, push deeply into the tissue, and stroke slowly upward, Start fairly super- ficially, gradually deepening the strokes. Be warned: the athlete may feel some discomfort from such deep massage— scheiden van de concurrentie meld het (voor lopers) nieuwe merk HighFive (of H5) dat ‘geknoet met zakjes plalskende vingers oplevert. Daarom verkoopt deze fabrikant de gel in poedervorm (onder meer in handzame flesjes). U dient het product zelf met water te men- gen en kunt de flesjes gemalckeliic in ‘een speciale riem vervoeren, Zo kunt rnaar behoefle meer of minder gel bitan- ‘ken, alti wel gevoled door het drinken ‘van een ruime hoeveelheid water. De energiegel van HS —in de sma- ken aardbei, banaan en citroen - wordt ook verkocht in bussen met een kilo poeder en een bijbehorend flesje. Na be- reiding dient de gel binnen een etmmaal te worden geconsumecrd. De vanuit Engeland in de triatlon (en later het ielrennen) groot geworden firma aan een opmars in lopersland be- ‘gonnen, De importeur belooft lopers komend seizoen een ‘gigantische hoe- veelheid nieuwe producten’ Naast de bovengenoemde transfer ‘van Leppin ziin er nog twee opmerkelij- kke verschuivingen op de markt. Al vanaf de overgang van Karhu naar de grote hhandelsfirma CTH/Roveco klonken ne- gatieve berichten. De nieuwe impor- ‘eur, Piri Sport, was tot nu toe slechts op >eperkie schaal in de loopwereld actief en zal de hele Benelux gaan bedienen, ‘New Balance 1s ook al jaren zoekende naar een stevige basis, en heeft die wek licht gevonden bij de Belgische zaken- ‘man Peter Callant. iin firma, dieal New Balance-schoenen in Belgié verkocht, heeft de Nederlandse partner en impor- teur overgenomen, zodat er vooralsnog. ‘weinig verandert voor klanten en winke- Tiers. Dubbele surprise ‘Voor mensen die alles al hebben en absolut niet weten wat ze voor cadeau ‘moeten vragen (u kent er vast wel enke- Jen), is er een nieuwe verrassing: de VVV Ak- tietbon, De surprise in dit geval is bovendien een dubbele, want de decinemende bedriiven (2300 in Nederland) doen een extra dit in het waarde van het bedrag op de bon, iten die met de Aktiefbon binnen Dereik komen, staan uitvoerig beschreven in een 64 pagina’stellend tijdschrift, dat gratis bij de bon wordt versirekt. In hetalgemeen zal de bon vooral de ken- nismaking met een nieuwe activiteit verge- makkeljken, Zo kunt u bij de kanobond al voor 25 gulden een driedaagse introductiecursus voor beginners boeken. Dezelfie bon kan zelfs 75 gulden Korting opleveren bij een volledige duikopleiding. Wintersport, bridgen, indoor- Klimmen, zeilen, inline skaten, skeeleren, peu: tergymnastiek, rugby: het kan allemaal met deze bon, Behalve voetbal En lopen? Die sportieve activiteit wordt tot onze grote verbazing als trimmen bij een Deperkt aantal gymnastickverenigingen on- tay ae Heusmkuebe dergebracht (tien gulden voor een mand pro- beren). Ook kunt u bij een lange reeks sport: Centra terecht om - onder de noemer ‘cardio- sport’ ~ te gaan lopen. Maar voor een potie open hoeven we u niet met een bon op pad te sturen, toch? ‘Sommige lezers vinden de service-artike- len in Renner’ World, die w op de hoogte hou- den van de ontwikkkelingen op gebied van trai- ning en voeding, te kort of te ceenvoudig. Zij prefereren echt wetenschappeli- ke verhandelin- gen en Kune nen zich, wel: licht laven. aan het En- gelse tijdschrift Peake Performance. Lange, diep- grande verhandelingen, 20- als recent die van Owen An- derson over melkzuur, verdiepen uw inzicht in de finesses van de fysiologie. Maar ook markt “ontwikkelingen op fitnessgebied ja het on- derzoeken ward. Vanaf de honderdste witga- ‘ve kunt u deze periodiek nu ook in Nederland verkrijgen. Distributeur EMD heeft een kan- toor in Belgi¢, maar daar kent men dit tjd- schrft (nog) niet Hoe kan een 58jarige loper zijn mara thonrecord van 3.28 wur met een half uur ver- beteren door simpelweg van schoenen te ver- anderen? Dit en veel andere. interessante zaken leestu in het boek Running Fast and In- jury Free, Het door John S. Gilbody bewerkte ‘boek is geschreven door wijlen Gordon Pirie, een legende in Groot Brittannie. Pirie bezit,al- dus het Guinness Book of Records, het wereld- record trainingsomivang, met een totaal afge- Jegde afstand van 347.600 kilometer in veertig jaar, Voorts vestigde hij wereldrecords op on- der meer de 3040 en 5000 meter. Het eeavoudige bockwerk wordt als cen Adringband zonder foto's uitgegeven. Kijkt u daardoorheen, dan treft u direct een priklce- ende reeks wetten aan, die verderop wordt uit- gewerkt. ‘Loop op uw voorvoeten’, ‘Wandelen schaadlt het lopen’ en ‘De meeste loopschoe- nen veroorzaken door hin ontwerp blessures’, ziin enkele van de uitspraken waarmee Pirie 2ch in de Britse atletiek maar moeizaam popu- lair maakte. Hi schroomde niet keihard de vin- ‘ger op awake plekken te legen. Daarom ook is de uitgave een mix van eerbetoon aan en eer- hersicl van deze toegewijde loper, en meer dan het lezen waard, Weliswaar is de prijs voor slechts zestig pagina’ fors, maar de anckdotes ‘ver tal van topatieten vergoeden veel. wg ss) Pe [oBranet Visser OKTOBER 1970 m RUNNER'S WORLD BB