You are on page 1of 60

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

PHNG KINH T TI CHNH

DANH SCH SINH VIN N HC PH H I HC, CAO NG CHNH QUY


(Cc kha t 2009 n 2012, tnh ti ht ngy 16/09/2013)
TT

Lp

1
2
3
4
5
6
7
8
9

C11CNPM
C11CNPM
C11CNPM
C11CNPM
C11CNPM
C11CNPM
C11CNPM
C11CNPM
C11CNPM

10
11

C11CNPM
C11CNPM

12
13
14
15
16

C11CNPM
C11CNPM
C11CNPM
C11CNPM
C11CNPM

17

C11CNPM

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

C11CNPM
C11CNPM
C11CNPM
C11CNPM
C11CNPM
C11CNPM
C11CNPM
C11CNPM
C11CNPM
C11CNPM
C11CNPM
C11CNPM
C11CNPM
C11CNPM
C11CNPM

33
34

C11CNPM
C11CNPM

35

C11CNPM

36
37
38
39
40
41
42
43
44

C11CNPM
C11CNPM
C11CNPM
C11CNPM
C11CNPM
C11HTTT1
C11HTTT1
C11HTTT1
C11HTTT1

H v tn m

Tn

MSV

Vn

Anh

B111C66131

Hong Th Kim
Nguyn Lng
L nh
L Vn
Nguyn Thnh
Nguyn Vn
Chu Ngc
Nguyn Vn

Anh
Bng
Cng
t
t
t
nh
ng

B111C66002
B111C66132
B111C66135
B111C66137
B111C66136
B111C66008
B111C66052
B111C66093

Nguyn Thnh

B111C66138

Phm Vn

B111C66009

L Ngc

Duy

B111C66140

on Th
Phm Trng
Hong nh
Nguyn Vn

Giang
Giang
Hi
Hin

B111C66141
B111C66096
B111C66097
B111C66058

Nguyn Hong
Nguyn Vn
Phm Ngc
Trng Cao
Nguyn Tng
Nguyn Vn
Trn Th
Hong Th
Mai Th Thu
Nguyn nh
Nguyn Duy
V Minh
Nguyn Tin
Trn Ngc
Chu Th
Dng Minh

Hip
Hon
Huyn
Huynh
Minh
Mi
Nga
Nhung
Phng
Quang
Quang
Qu
Quyt
Qunh
Tho
Th

0821040086
B111C66017
B111C66105
B111C66021
B111C66026
B111C66068
B111C66029
B111C66030
B111C66116
B111C66159
B111C66032
0921040331
B111C66160
B111C66033
B111C66175
B111C66036

Nguyn Trn

Tin

B111C66166

Nguyn Vn

Tin

B111C66123

Nguyn Xun
Phng Thanh
Nguyn Duy
o Duy
Tn Tht Duy
Nguyn Th
o Duy
Phm Vit
Ng Quang
Nguyn Cng

Trng
T
Tun
Tng
Tng
Tuyn
Anh
Anh
Bin
Chnh

0821040359
B111C66125
101C660141
101C660143
B111C66171
B111C66128
101C660003
B111C66003
B111C66005
B111C66133

Ghi ch
N hc ph nm hc 2012-2013 v k I nm hc
2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph nm hc 2012-2013 v k I nm hc
2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

TT

Lp

45
46
47
48
49
50
51

C11HTTT1
C11HTTT1
C11HTTT1
C11HTTT1
C11HTTT1
C11HTTT1
C11HTTT1

52
53

C11HTTT1
C11HTTT1

54
55

C11HTTT1
C11HTTT1

56
57
58
59

C11HTTT1
C11HTTT1
C11HTTT1
C11HTTT1

60

C11HTTT1

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

C11HTTT1
C11HTTT1
C11HTTT1
C11HTTT1
C11HTTT1
C11HTTT1
C11HTTT1
C11HTTT2
C11HTTT2
C11HTTT2
C11HTTT2
C11HTTT2
C11HTTT2

74
75
76
77
78
79
80
81
82

C11HTTT2
C11HTTT2
C11HTTT2
C11HTTT2
C11HTTT2
C11HTTT2
C11HTTT2
C11HTTT2
C11HTTT2

83

C11HTTT2

84
85
86

C11HTTT2
C11HTTT2
C11HTTT2

87
88
89
90
91
92

C11HTTT2
C11KT1
C11KT1
C11KT1
C11KT1
C11KT1

93
94

C11KT1
C11KT2

H v tn m
Nguyn Hng
Nng Quc
Hong Duy
o Thi
Nguyn ng
ng Cao
inh Vn

Tn
Cc
on
Duy
H
Ho
Hu
Hu

MSV
B111C66134
101C660013
101C660018
B111C66012
B111C66013
B111C66143
B111C66099

Nguyn Ch

Hiu

B111C66016

V Vn

Hiu

B111C66101

Nguyn c

Hng

B111C66146

Hong Mnh
Nguyn Vn
Phm Vn
V Xun
inh Tn

Hng
Hng
Nam
Ngc
Phc

B111C66148
407170176
B111C66069
B111C66070
091C660076

Nghim Anh
Nguyn Nhm
Phng Danh
Nguyn Minh
Lng Vn
Nguyn c
L Thanh
Phm c
Nguyn B
Lu Cng
Ha Khc
Nguyn Khng
L Vn
H Quang
Nguyn Th
Nguyn Thu
Trnh Huy
V Thnh
Phm Hng
Nguyn Qu
Phm Hng
Ngu Hong
inh Th Huyn

Quang
Thn
Thy
Tin
Ton
Tt
Tng
Vng
Cng
i
Dng
Duy
Hiu
Khang
Khnh
Linh
Long
Long
Nam
Sn
Thnh
Tin
Trang

B111C66117

Phan Anh
L Thanh
Nguyn Ct
Nguyn nh

Tun
Tng
Tng
Tuyt

0821040050
B111C66127
B111C66043
B111C66172

Phm Th

Xuyn

B111C66173

Phm Th
Nguyn Th
Ng Th
Nguyn Th
L Th

Ho
Ngc
Thu
Trang
Tuyn

B111C68014
B111C68033
B111C68050
B111C68058
B111C68059

Nguyn Th

Yn

B111C68124

N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014

V Th

Bin

B111C68065

N hc ph k I nm hc 2013-2014

B111C66075
B111C66122
091C660101
B111C66080
B111C66124
B111C66084
B111C66129
B111C66092
0821040073
101C660158
091C660033
B111C66059
B111C66107
B111C66152
B111C66023
B111C66025
B111C66110
B111C66027
B111C66034
B111C66164
B111C66038
B111C66168

Ghi ch
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph nm hc 2012-2013 v k I nm hc
2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph nm hc 2012-2013 v k I nm hc
2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph nm hc 2012-2013 v k I nm hc
2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph nm hc 2012-2013 v k I nm hc
2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

TT

Lp

H v tn m

Tn

MSV

L Th

Chi

B111C68066

V Th Bch
V Th M

H
Hnh

B111C68070
B111C68073

Nguyn Th Thu

Hng

B111C68079

Nguyn Th

Luyn

B111C68088

Nguyn Th

Ngc

B111C68093

Nguyn Th

Thoa

B111C68109

Nguyn Th

Thy

B111C68113

Nguyn Kiu

Trang

B111C68119

Nguyn Kim
Nguyn Ngc
Phm Th Kim
Trng Th Thu
Nguyn Th
Kiu Thy

Anh
nh
Duyn
Hng
Hin
Hng

B111C67001
B111C67003
B111C67006
B111C67010
B111C67012
B111C67016

C11QT1

Nguyn Th Thu

Hng

111
112
113
114
115
116
117

C11QT1
C11QT1
C11QT1
C11QT1
C11QT1
C11QT1
C11QT1

Hong Th
inh Th
Nguyn Th
o Th
Nguyn Vn
Bch Th Thanh
Mai Th

Lan
Loan
Loan
Mai
Nam
Nga
Nga

D1740
B111C67020
B111C67023
B111C67024
B111C67026
101C670040
B111C67027
B111C67028

Nguyn Th

Nghim

101C670042

118

C11QT1

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

C11QT1
C11QT1
C11QT1
C11QT1
C11QT1
C11QT1
C11QT1
C11QT1
C11QT1
C11QT1
C11QT2

L Th nh

Nguyt

B111C67030

V Th
Hong Tuyt
V Hng
Thi
L Lng
Nghim Th
La Thu
Nguyn Th
Nguyn Trng
Nguyn Th Vn

Nhn
Nhung
Nhung
Phng
Quyn
Tho
Thu
Trang
T
Anh

101C670043
B111C67033
B111C67032
B111C67034
B111C67035
B111C67037
B111C67039
B111C67042
B111C67045
B111C67051

130
131
132
133
134
135
136
137

C11QT2
C11QT2
C11QT2
C11QT2
C11QT2
C11QT2
C11QT2
C11QT2

Nguyn Tuyt

Anh

B111C67050

inh Minh
Trn Tin
L Th Thanh
Th Thanh
Lng Xun
Phm Th Thanh
Bch Trn

Chnh
m
Hng
Ho
Hiu
Huyn
Khnh

B111C67052
B111C67053
B111C67058
B111C67060
B111C67062
B111C67065
B111C67068

138
139
140
141

C11QT2
C11QT2
C11QT2
C11QT2

Nguyn Hoi

Linh

B111C67072

Nguyn Th Thu
Hong Vn
T Hong

Loan
Lun
Mng

B111C67073
B111C67074
B111C67097

95
96
97

C11KT2
C11KT2
C11KT2

98
99

C11KT2
C11KT2

100

C11KT2

101
102

C11KT2
C11KT2

103
104
105
106
107
108
109

C11KT2
C11QT1
C11QT1
C11QT1
C11QT1
C11QT1
C11QT1

110

Ghi ch
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph nm hc 2012-2013 v k I nm hc
2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph nm hc 2012-2013 v k I nm hc
2013-2014
N hc ph nm hc 2012-2013 v k I nm hc
2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph nm hc 2012-2013 v k I nm hc
2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph nm hc 11-12 v hc ph k 1 nm
hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k II nm hc 11-12 (2.560.000) v
k I nm hc 13-14 (3.050.000)
N hc ph nm hc 2012-2013 v k I nm hc
2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph nm hc 2012-2013 v k I nm hc
2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph nm hc 2012-2013 v k I nm hc
2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

TT

Lp

H v tn m
Nguyn B
Nguyn Ngc
Cao Th Phng
Phan Vn
Nguyn Th
Nguyn Th
Trn Th Huyn
Trn

Tn
Ngc
Sang
Tho
Thng
Thu
Thy
Trang
T

MSV
B111C67079
B111C67085
B111C67087
B111C67098
B111C67088
B111C67090
B111C67092
B111C67094

142
143
144
145
146
147
148
149

C11QT2
C11QT2
C11QT2
C11QT2
C11QT2
C11QT2
C11QT2
C11QT2

150
151
152
153
154
155
156
157
158

C11QT2
C11QT2
C11QT2
C11VT1
C11VT1
C11VT1
C11VT1
C11VT1
C11VT1

L Vn

Tun

101C670081

Hunh c
V c
L Nhn
Nguyn Gia
Trn Vn
Nguyn Tin
Dng Ch
Dng Vn

Tu
Vng
Chin
t
Doanh
ng
Dng
Dng

B111C67095
101C670096
B111C65006
101C650009
B111C65012
B111C65013
B111C65016
101C650014

159

C11VT1

Ho

C11VT1
C11VT1
C11VT1
C11VT1
C11VT1
C11VT1
C11VT1
C11VT1
C11VT1
C11VT1
C11VT1
C11VT1
C11VT1
C11VT1
C11VT1

Vi Vn
Nguyn Vn
L Th
Phan Vn
Nguyn Ngc
Trn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
L Phm Anh
L Hi
Nguyn Chnh
Nguyn Cng
Dng Vn
Nguyn Vn
Bi Vn
Phan S

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

Hiu
Ho
Hon
Hong
Hong
Hng
Lun
Minh
Nam
Nht
Quyn
Sinh
Thi
Thng
Thng

0821010016
B111C65019
B111C65020
B111C65021
101C650021
B111C65023
B111C65024
101C650033
101C650037
B111C65029
B111C65031
101C650041
B111C65033
B111C65036
101C650045
101C650044

175

C11VT1

Bi Ngc

Thu

B111C65040

176
177
178
179

C11VT1
C11VT1
C11VT1
C11VT1

L Quang

Tin

0821010277

Nguyn Xun
Trn Trung
Dng Vn

Tin
Tn
Tun

B111C65041
B111C65044
B111C65048

180
181
182
183
184
185

C11VT1
C11VT2
C11VT2
C11VT2
C11VT2
C11VT2

Nguyn Thanh

Tng

B111C65050

Phm Tun
Trn Th
Hong Ngha
T Quang
Bi Vit

Anh
Anh
Chin
Chin
Cng

B111C65054
B111C65055
B111C65059
B111C65060
B111C65062

186
187
188
189
190
191

C11VT2
C11VT2
C11VT2
C11VT2
C11VT2
C11VT2

Nguyn Vn

B111C65064

Nguyn Trng
H Ngc
i
L Vn
Phng c

D
Dng
Dng
H
Hu

B111C65065
091C650028
101C650015
101C650077
B111C65067

Ghi ch
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph nm hc 2012-2013 v k I nm hc
2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph nm hc 2012-2013 v k I nm hc
2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph nm hc 2012-2013 v k I nm hc
2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

TT

Lp

192
193

C11VT2
C11VT2

194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

C11VT2
C11VT2
C11VT2
C11VT2
C11VT2
C11VT2
C11VT2
C11VT2
C11VT2
C11VT2
C11VT2
C11VT2
C11VT2
C11VT2

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

C11VT2
C11VT2
C11VT2
C11VT2
C11VT2
C11VT2
C11VT2
C11VT2
C11VT2
C11VT2
C11VT2
C11VT2

220
221

C11VT2
C11VT2

222
223
224
225
226
227

C11VT2
C11VT3
C11VT3
C11VT3
C11VT3
C11VT3

228
229
230
231

C11VT3
C11VT3
C11VT3
C11VT3

232

C11VT3

233
234
235
236
237
238
239
240
241

C11VT3
C11VT3
C11VT3
C11VT3
C11VT3
C11VT3
C11VT3
C11VT3
C11VT3

H v tn m
Bi Quc
Trnh Cng

Tn
Hon
Hong

MSV
B111C65069
B111C65070

Nguyn Vn

Hng

0921020020

Dng Huy
Trn Th Mai
V Vn
Phng Mnh
Nguyn Mu
Nguyn Vn
Nguyn Vn
L Vn
L Xun
V Hoa
ng Th
Bi Vn
L Vn

Hng
Hng
Kh
Kin
Lm
Linh
Lu
Nam
Nam
Ngha
Phia
Phit
Quang

B111C65071
B111C65072
B111C65073
B111C65074
B111C65075
B111C65076
B111C65077
B111C65078
B111C65079
0921010100
B111C65080
B111C65081
101C650096

T nh

Quyt

B111C65083

Trng
L Ngc
Phan Vn
ng Ch
Bi Ngc
V Trung
V Vn
Trn Vn
Nguyn Vn
Nguyn nh
Phm Th Huyn
L Vn
Hu Nguyn

Sn
Thch
Thi
Thanh
Thnh
Thnh
Thc
Tin
Tnh
Ton
Trang
Trng
Tun

091C650086
B111C65084
B111C65085
B111C65086
101C650100
101C650101
B111C65088
B111C65091
B111C65092
B111C65093
B111C65094
101C650107
B111C65096

Phm Huy

Tng

B111C65097

Ngc
Nguyn Vn
Trn Vn
Dng Vn
V Tin

Anh
Anh
Chung
Cng
t

091C650002
B111C65100
B111C65106
B111C65107
B111C65109

Cao c

Hi

B111C65113

Phm Thanh
Nguyn Vn
L Vn

Hi
Hin
Hng

101C650134
B111C65114
B111C65117

V Ngc

Khnh

B111C65119

Trn Nguyn Tng

Lm

B111C65121

Khut Duy
Nguyn Vn
L Vn
Nguyn Nh
Tin
Nguyn Vn
Nguyn Quyt
Ng Thiu

Lut
Lc
Thch
Thanh
Thnh
Thnh
Tin
Tnh

B111C65122
B111C65123
B111C65131
B111C65133
101C650154
B111C65134
B111C65137
B111C65138

Ghi ch
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph nm hc 2012-2013 v k I nm hc
2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph nm hc 2012-2013 v k I nm hc
2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph nm hc 2012-2013 v k I nm hc
2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph nm hc 2012-2013 v k I nm hc
2013-2014
N hc ph nm hc 2012-2013 v k I nm hc
2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

242
243
244
245

H v tn m
Nguyn Thanh
C11VT3
Phm Vn
C11VT3
Tng Vn
C11VT3
C12CQCN01-B Nguyn Vn

Tn
Tng
Tng
Vng
A

MSV
B111C65142
B111C65143
B111C65146
B111C66001

246

C12CQCN01-B Nguyn Th

An

B12CCCN001

247

C12CQCN01-B Nguyn Tun

Anh

B12CCCN003

248

C12CQCN01-B Trnh Hong

ip

B12CCCN004

249
250

C12CQCN01-B L Tun
C12CQCN01-B V Cng

Dng

B12CCCN051

Hu

B12CCCN009

251

C12CQCN01-B Nguyn Quang

Hoan

B12CCCN011

252

C12CQCN01-B Phm Vn

Hun

B12CCCN014

253
254

C12CQCN01-B Chu Vn
C12CQCN01-B Phm c

Hng

B12CCCN016

Huy

B12CCCN018

255
256

C12CQCN01-B n T
C12CQCN01-B Nguyn Vn

Ngha

B12CCCN026

Phong

B12CCCN027

257

C12CQCN01-B L Ngc

Quang

B12CCCN029

258

C12CQCN01-B Nguyn Hu

Qu

B12CCCN031

259
260
261

C12CQCN01-B Nguyn Minh


C12CQCN01-B Hong Vn
C12CQCN01-B Nguyn Phc

Quyn

B12CCCN032

Thng
Thng

B12CCCN036
B12CCCN037

262
263
264

C12CQCN01-B Nguyn ng
C12CQCN01-B L Vn
C12CQCN01-B Th

Thanh

B12CCCN038

Thao
Tho

B12CCCN040
B12CCCN041

265

C12CQCN01-B Trn Phng

Tho

B12CCCN042

266
267
268
269

C12CQCN01-B
C12CQCN02-B
C12CQCN02-B
C12CQCN02-B

Nguyn ng

Vn

B12CCCN049

ng Th
Nguyn Phng
Nguyn Vn

nh
Bnh
Chng

B111C66048
B12CCCN056
B111C66050

270

C12CQCN02-B Nguyn nh

B12CCCN060

271
272
273

C12CQCN02-B Trnh Cng


C12CQCN02-B L Xun
C12CQCN02-B Hong Vn

iu

B12CCCN061

Dng
H

B12CCCN065
B12CCCN070

274

C12CQCN02-B L Th

B12CCCN071

275

C12CQCN02-B Nguyn Th Ngc

B12CCCN072

276

C12CQCN02-B Nguyn Trung

Hiu

B12CCCN073

277
278

C12CQCN02-B Nguyn Tin


C12CQCN02-B Phm Vn

Hon

B12CCCN074

279

C12CQCN02-B Nguyn Khc

Hong
Hi

B111C66061
B12CCCN076

280

C12CQCN02-B Nguyn Trnh Th

Huyn

B12CCCN081

281

C12CQCN02-B Phm Vn

Mnh

B12CCCN084

282

C12CQCN02-B Thiu Khc

Quc

B12CCCN092

TT

Lp

Ghi ch
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 530.000)
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
N hc ph nm hc 2011-2012
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000

283

H v tn m
C12CQCN02-B Vng Vn

Tn
Tin

MSV
B111C66079

284
285
286

C12CQCN02-B Nguyn Vit


C12CQCN02-B H c
C12CQCN03-B Nguyn Duy

B12CCCN100

Vng
An

B111C66086
B12CCCN104

287

C12CQCN03-B Ng Vit

Anh

B12CCCN105

288

C12CQCN03-B Nguyn Tun

Anh

B12CCCN106

289

C12CQCN03-B Nguyn Tng

Anh

B12CCCN107

290

C12CQCN03-B V T

Anh

B111C66089

291

C12CQCN03-B Bi c

Bin

B12CCCN108

292
293

C12CQCN03-B V Vn
C12CQCN03-B Nguyn Phn

Chnh

B12CCCN109

Chung

B12CCCN110

294
295

C12CQCN03-B Nguyn Vn
C12CQCN03-B Trn Hng

B12CCCN112

B12CCCN113

296

C12CQCN03-B Nguyn Vit

Dng

B12CCCN115

297

C12CQCN03-B i

Dng

B12CCCN116

298

C12CQCN03-B Phm Don

Gip

B12CCCN118

299

C12CQCN03-B V M

Hnh

B12CCCN120

300

C12CQCN03-B ng nh

Hiu

B12CCCN121

301

C12CQCN03-B Phm Xun

Hong

B12CCCN123

302

C12CQCN03-B Nguyn Th

Hng

B12CCCN124

303

C12CQCN03-B Mnh

Hng

B12CCCN125

304
305

C12CQCN03-B Phm Quang


C12CQCN03-B Trn Don

Hng

B12CCCN126

Huyn

B111C66150

306

C12CQCN03-B Phm Vn

Hunh

B12CCCN128

307
308

C12CQCN03-B Lu Tin
C12CQCN03-B Nguyn Th

Linh

B12CCCN129

Mnh

B12CCCN131

309

C12CQCN03-B Nghim Xun

Minh

B12CCCN133

310
311

C12CQCN03-B Nguyn Vn
C12CQCN03-B Trn Duy

Nn

B12CCCN134

Phng

B12CCCN138

312

C12CQCN03-B Phan H

Phng

B12CCCN139

313

C12CQCN03-B ng nh

Qun

B12CCCN140

314

C12CQCN03-B Nguyn Quang

Thng

B12CCCN143

315
316
317

C12CQCN03-B Nguyn Xun


C12CQCN03-B Trn i
C12CQCN03-B Trnh Vn

Thng

B12CCCN144

Thanh
Thanh

B12CCCN145
B12CCCN146

318

C12CQCN03-B Ng Vn

Thoi

B12CCCN156

319

C12CQCN03-B H Vn

Thun

B12CCCN147

320

C12CQCN03-B Phm ng

Tip

B12CCCN149

TT

Lp

Ghi ch
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
K trc tha 3.050.000. K ny phi ng
3.515.000, cn thiu 465.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000

TT

Lp

H v tn m

Tn

MSV

321
322

C12CQCN03-B Phan c
C12CQCN03-B Phm c

Trung

B12CCCN150

Trng

B12CCCN151

323
324

C12CQCN03-B Hong Minh


C12CQCN03-B Trn Anh

Tun

B12CCCN152

Tun

B12CCCN153

325

C12CQCN03-B Phng Tun

Vit

B12CCCN154

326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355

C12CQCN03-B
C12CQKT01-B
C12CQKT01-B
C12CQKT01-B
C12CQKT01-B
C12CQKT01-B
C12CQKT01-B
C12CQKT01-B
C12CQKT01-B
C12CQKT01-B
C12CQKT01-B
C12CQKT01-B
C12CQKT01-B
C12CQKT01-B
C12CQKT01-B
C12CQKT01-B
C12CQKT01-B
C12CQKT01-B
C12CQKT01-B
C12CQKT01-B
C12CQKT01-B
C12CQKT01-B
C12CQKT01-B
C12CQKT01-B
C12CQKT01-B
C12CQKT01-B
C12CQKT02-B
C12CQKT02-B
C12CQKT02-B
C12CQKT02-B

Nguyn Tt Lam

B12CCCN155

Phm Trm
Lng Th
Phm Th
Nguyn Th
Phm Quang
L Th Thu
Nguyn Diu
Lc Th
Nguyn Thy
Phm Thy
Ng Khnh
Trn Th Hng
V Th
Nguyn Khnh
Nguyn Th Hng
Trn Th
on Th Hin
Lm Th H
Bch Trn Hng
Th
Nguyn Phng
Nguyn Th
Bi Vn
L Th
Nguyn Th
o Phng
Nguyn Th Phng
Bi Th
Nguyn Trung

Anh
Dung
Hin
Hip
Ho
Hng
Hng
L
Linh
Linh
Ly
Nga
Ngha
Ngc
Nhung
Ninh
Phng
Phng
Thng
Tho
Tho
Thoa
Tun
Vn
Vn
Anh
Anh
Dip
c

B12CCKT004
B12CCKT008
B12CCKT014
B111C68013
B111C68075
B12CCKT018
B12CCKT019
B12CCKT024
B12CCKT026
B12CCKT027
B12CCKT030
B12CCKT032
B12CCKT034
B12CCKT035
B12CCKT037
B12CCKT038
B12CCKT039
B12CCKT040
B12CCKT044
B12CCKT045
B12CCKT047
B12CCKT048
B12CCKT053
B12CCKT054
B12CCKT055
B12CCKT058
B12CCKT059
B12CCKT063
B12CCKT064

356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366

C12CQKT02-B
C12CQKT02-B
C12CQKT02-B
C12CQKT02-B
C12CQKT02-B
C12CQKT02-B
C12CQKT02-B
C12CQKT02-B
C12CQKT02-B
C12CQKT02-B
C12CQKT02-B

Dng Th Hng

Giang

B12CCKT066

Lng Th
V Xun
L Th
inh Th Tr
Trn Quang
Nguyn Th H
Nguyn Th Thanh
Trn Anh
Hong Th
Hong

Hin
Hong
Hng
Mi
Sn
Thu
Tr
Tun
Vng
Xuyn

B12CCKT074
B12CCKT076
B12CCKT079
B12CCKT115
B12CCKT101
B12CCKT103
B12CCKT106
B12CCKT110
B12CCKT116
B12CCKT112

367
368
369
370

C12CQKT03-B
C12CQKT03-B
C12CQKT03-B
C12CQKT03-B

Phm Th

Duyn

B12CCKT122

Phm Th
Phan Th Thu
Hong Th

H
Hng
Hp

B12CCKT068
B12CCKT126
B12CCKT132

Ghi ch
N hc ph k 2 v hc ph cc mn k 3
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 265.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np hc ph mn ng k b sung (Lut
kinh doanh)
Cha ng tin cc mn ng k k 3
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 390.000)
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

TT

Lp

H v tn m
Thy
L Th
Nguyn Th Tr
Trng c
Nguyn Th Phng

371
372
373
374
375

C12CQKT03-B
C12CQKT03-B
C12CQKT03-B
C12CQKT03-B
C12CQKT03-B

376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

C12CQKT03-B
C12CQKT03-B
C12CQKT03-B
C12CQKT03-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT01-B
C12CQQT02-B
C12CQQT02-B
C12CQQT02-B
C12CQQT02-B
C12CQQT02-B

421

C12CQQT02-B Nguyn Thu

Tn
Linh
Loan
My
Ngc
Tho

MSV
B12CCKT139
B12CCKT141
B12CCKT145
B12CCKT149
B12CCKT156

C12CQKT03-B inh Th

Thu

B12CCKT157

Thn Th

Thu

B12CCKT158

Phm Minh
Nguyn Th
inh Quang
Nguyn Th
B Khnh
o Thy
Thi Duy Bnh
B Cng
V Th Thu
Trn Th
Phm Th
V Th
Nguyn Th
Phm Th
Trn Cng
Nguyn Th
Trn Th Phng
Phng Th Diu
T Th Khnh
Trnh Th Kim
o Quang
L Dim
Nguyn ng
H Th Bch
Mai L Hoa
Nguyn Th
Quch Th Minh
Nguyn Th
Vng Th
Nguyn Th
Nguyn Vn
Phan Th
Phm Thu
Nguyn Th Phng
Nguyn Th Linh
Cao Xun
Trn Th
V Th Hi
T Th Vn
Dng Don
Nguyn B
Phm Anh
T Th Thu

Th
Thuyt
Trng
Chm
Dng
Dng
Dng
Giang
H
Hng
Hin
Hin
Ha
Hu
Khnh
Lan
Lan
Linh
Linh
Ly
Minh
My
Nam
Ngc
Nhi
Phng
Phng
Phng
Phng
Thanh
Th
Thu
Thu
Thy
Trang
Trng
Xun
Yn
Anh
Cng
t
c
Dng

B12CCKT159
B12CCKT162
B12CCKT166
B12CCQT005
B12CCQT008
B12CCQT009
1024010072
B111C67007
B12CCQT012
B12CCQT016
B12CCQT018
B12CCQT019
B12CCQT022
B12CCQT024
B12CCQT028
B12CCQT029
B12CCQT030
B12CCQT031
B12CCQT032
B12CCQT033
B12CCQT058
B12CCQT035
B12CCQT059
B12CCQT039
B12CCQT040
B12CCQT101
B12CCQT042
B12CCQT044
B12CCQT045
B12CCQT046
B12CCQT047
B12CCQT048
B12CCQT049
B12CCQT050
B12CCQT051
B111C67044
B12CCQT056
B12CCQT057
B12CCQT062
B12CCQT006
B12CCQT063
B12CCQT065
B12CCQT066

B12CCQT069

Ghi ch
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 v hc ph cc mn k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 390.000)
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph nm hc 2011-2012
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3
N hc ph k 2 v hc ph cc mn k 3

TT

Lp

422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448

C12CQQT02-B
C12CQQT02-B
C12CQQT02-B
C12CQQT02-B
C12CQQT02-B
C12CQQT02-B
C12CQQT02-B
C12CQQT02-B
C12CQQT02-B
C12CQQT02-B
C12CQQT02-B
C12CQQT02-B
C12CQQT02-B
C12CQQT02-B
C12CQQT02-B
C12CQQT02-B
C12CQQT02-B
C12CQQT02-B
C12CQQT02-B
C12CQQT02-B
C12CQQT02-B
C12CQQT02-B
C12CQQT02-B
C12CQQT02-B
C12CQQT02-B
C12CQQT02-B
C12CQQT02-B

449
450
451

H v tn m
Hong Th
Trn Th Thu
Trn Hong
Trn
Nguyn Anh
V Vn
Nghim Th
Triu Khc
o Vn
L Th
Nguyn Th
Nguyn Th
Mai Vn
Nguyn Tin
Phm Vn
Nguyn Th Thu
L Th
V Th Thanh
ng Th
Trn i
Nguyn Minh
Hu Th
Nguyn Hoi
Trn Th
V Tun
V nh
Nguyn Doanh

Tn
Hng
Hin
Hip
Hon
Hong
Hp
Hu
Hng
Kha
Lin
Linh
Loan
Li
Mnh
Minh
Nga
Ngoan
Nhn
Nhun
Phng
Qun
Thm
Thu
Thy
Tin
Trng
Tuyn

MSV
B12CCQT071
B12CCQT073
B12CCQT074
101C670110
B12CCQT077
B12CCQT078
B12CCQT119
B12CCQT080
B12CCQT083
B12CCQT085
B12CCQT118
B12CCQT088
B12CCQT089
B12CCQT091
B12CCQT092
B12CCQT094
B12CCQT095
B12CCQT097
B12CCQT098
B12CCQT103
B12CCQT104
B12CCQT107
B12CCQT108
B12CCQT109
B12CCQT110
B12CCQT112
B12CCQT113

C12CQQT02-B L Th Cm
C12CQQT02-B Nguyn nh
C12CQQT02-B Th Nht

Vn

B12CCQT114

Vit
Xun

B12CCQT115
B12CCQT116

452
453

C12CQVT01-B Trn c
C12CQVT01-B Nguyn Tun

An

B12CCVT001

Anh

B12CCVT004

454

C12CQVT01-B Nguyn Vit

Anh

B12CCVT005

455

C12CQVT01-B Trn Vn

Anh

B12CCVT006

456
457

C12CQVT01-B L Vn
C12CQVT01-B Nguyn Qu

Chin

B12CCVT008

B12CCVT010

458

C12CQVT01-B Ng Duy

Du

B12CCVT011

459
460

C12CQVT01-B Dng Minh


C12CQVT01-B Trn Quang

B12CCVT012

B12CCVT013

461

C12CQVT01-B Hong Hu

Dung

B12CCVT014

462
463

C12CQVT01-B Trung
C12CQVT01-B Nguyn Vit

Dng

B12CCVT015

Hi

B12CCVT020

464

C12CQVT01-B Trn Tr

Hiu

B12CCVT022

465
466
467

C12CQVT01-B Nguyn Thc


C12CQVT01-B Nguyn Hi
C12CQVT01-B Trn Song

Linh

B12CCVT028

Nam
Phi

B12CCVT035
B12CCVT036

468

C12CQVT01-B L c

Phong

B12CCVT037

Ghi ch
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph nm hc 2011-2012
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 175.000
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3
N hc ph k 2 v hc ph cc mn k 3
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)

TT

Lp

H v tn m

Tn

MSV

Ghi ch
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)

L Xun

Ph

B12CCVT038

Nguyn Vn
Trn Ngc
Nguyn Vn

Qung
Quyt
Sc

B12CCVT042
B12CCVT044
B12CCVT046

C12CQVT01-B L Vn
C12CQVT01-B Nguyn Th

Thch

B12CCVT047

Thm

B12CCVT048

475

C12CQVT01-B Phm Quang

Thnh

B12CCVT050

476
477

C12CQVT01-B Cao nh
C12CQVT01-B Hong c

Thc

B12CCVT053

Tin

B12CCVT054

478

C12CQVT01-B L nh

Tin

B12CCVT055

479

C12CQVT01-B Bi c

Tnh

B12CCVT056

480

C12CQVT01-B inh Vn

Trng

B12CCVT057

481

C12CQVT01-B Phm Thnh

Trung

B12CCVT058

482

C12CQVT01-B Hu

Trng

B12CCVT059

483

C12CQVT01-B Vn

Vnh

B12CCVT065

484
485

C12CQVT02-B Hong Ngc


C12CQVT02-B L Tun

Anh

B12CCVT072

Anh

B12CCVT073

486

C12CQVT02-B Hong Vn

Bng

B12CCVT075

487

C12CQVT02-B Nguyn Duy

Cng

B12CCVT077

488

C12CQVT02-B Nguyn Tin

B12CCVT079

489

C12CQVT02-B Lng Minh

nh

B12CCVT080

490

C12CQVT02-B Ng Quang

B12CCVT081

491
492

C12CQVT02-B L Vn
C12CQVT02-B Phm Vn

Gip

B12CCVT086

Gip

B12CCVT087

493
494
495
496

C12CQVT02-B
C12CQVT02-B
C12CQVT02-B
C12CQVT02-B

Nam

B12CCVT089

T Ngc
o Vn
Nguyn Xun

Hi
Hong
Hong

B12CCVT090
B12CCVT093
B12CCVT094

497

C12CQVT02-B Nh Anh

Hng

B12CCVT095

498

C12CQVT02-B Vn

Hng

B12CCVT097

499

C12CQVT02-B Trn Vn

Hng

B112101023

500

C12CQVT02-B ng Hu

Kha

B12CCVT100

501
502

C12CQVT02-B ng Trng
C12CQVT02-B Nguyn Vn

Khi

B12CCVT101

Khu

B12CCVT102

503
504
505
506

C12CQVT02-B
C12CQVT02-B
C12CQVT02-B
C12CQVT02-B

Gip Mnh

Kin

B12CCVT103

Hong Th Diu
Nguyn M
Hong Tin

Linh
Linh
Long

B12CCVT105
B12CCVT106
B12CCVT108

507
508

C12CQVT02-B L Vn
C12CQVT02-B inh Vn

Long

B12CCVT109

N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)

Mnh

B12CCVT110

N hc ph k I nm hc 2013-2014

469
470
471
472

C12CQVT01-B
C12CQVT01-B
C12CQVT01-B
C12CQVT01-B

473
474

N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
N hc ph k 2 v hc ph cc mn k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
N hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph cc
mn k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3

TT

Lp

H v tn m

Tn

MSV

Ghi ch
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)

509

C12CQVT02-B Phm Ngc

Minh

B12CCVT112

510
511

C12CQVT02-B Trn Tuyt


C12CQVT02-B Cao Xun

Minh

B12CCVT113

Nam

B12CCVT114

512

C12CQVT02-B Bi Vn

Phc

B12CCVT116

513

C12CQVT02-B Phm Vn

Qu

B12CCVT147

514

C12CQVT02-B Nguyn Trng

Sng

B12CCVT120

515

C12CQVT02-B Phm Vn

Sinh

B12CCVT121

516

C12CQVT02-B Nguyn c

Thng

B12CCVT123

517
518

C12CQVT02-B L Cng
C12CQVT02-B Nguyn Gia

Thnh

B12CCVT125

Thnh

B111C65087

519
520
521

C12CQVT02-B Phm Xun


C12CQVT02-B Mai Quc
C12CQVT02-B Bi Th

Thin

B12CCVT126

Tr
Trung

B12CCVT137
B12CCVT138

522

C12CQVT02-B T Anh

Trng

B12CCVT140

523

C12CQVT02-B L Hu

B12CCVT141

524

C12CQVT03-B V Nguyn K

Anh

B12CCVT149

525

C12CQVT03-B Nguyn Huy

Bnh

B12CCVT152

526

C12CQVT03-B Nguyn Quc

Ch

B12CCVT153

527
528

C12CQVT03-B Phan Th
C12CQVT03-B Lu Mnh

Chinh

B12CCVT154

Cng

B12CCVT211

529

C12CQVT03-B Nguyn Tin

B12CCVT157

530

C12CQVT03-B nh

B12CCVT159

531

C12CQVT03-B L Anh

B12CCVT160

532
533

C12CQVT03-B Nguyn Xun


C12CQVT03-B Bi nh

Dng

B12CCVT162

Dng

B12CCVT163

534

C12CQVT03-B Trnh ng

Duy

B12CCVT164

535
536

C12CQVT03-B Nguyn Ch
C12CQVT03-B Nguyn B

Giang

B12CCVT165

Hnh

B12CCVT167

537

C12CQVT03-B Nguyn Huy

Hip

B112101113

538

C12CQVT03-B T Quang

Hip

B12CCVT168

539

C12CQVT03-B Nguyn Vn

Hiu

B12CCVT169

540
541

C12CQVT03-B Phm Vn
C12CQVT03-B Nguyn Ngc

Hng

B12CCVT173

Huy

B12CCVT175

542

C12CQVT03-B Nguyn Phc

Huyn

B12CCVT176

543

C12CQVT03-B Hn Trung

Kin

B12CCVT177

544

C12CQVT03-B Nguyn Th

Lan

B12CCVT178

545
546

C12CQVT03-B V c
C12CQVT03-B Nguyn c

Lc

B12CCVT179

Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)

Mnh

B12CCVT182

N hc ph k I nm hc 2013-2014

Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)

TT

Lp

H v tn m

Tn

MSV

547

C12CQVT03-B on nh

Minh

B12CCVT183

548

C12CQVT03-B Nguyn Vn

Minh

B12CCVT184

549

C12CQVT03-B Hong Th

Nng

B12CCVT188

550

C12CQVT03-B Nguyn Vn

B12CCVT189

551

C12CQVT03-B Trn Hu

Phc

B12CCVT190

552

C12CQVT03-B ng Huy

Quang

B12CCVT191

553

C12CQVT03-B Trn Vn

Quang

B12CCVT192

554

C12CQVT03-B inh Quang

Sn

B12CCVT193

555

C12CQVT03-B Nguyn Cng

Tn

B112102143

556

C12CQVT03-B Nguyn Ngc

Tn

B12CCVT194

557
558
559

C12CQVT03-B Mai Vn
C12CQVT03-B Nguyn Vn
C12CQVT03-B H Minh

B12CCVT195

Thi
Thanh

B12CCVT196
B112101240

560

C12CQVT03-B L Vn

Thiu

B12CCVT199

561

C12CQVT03-B L Vn

Trng

B12CCVT202

562
563

C12CQVT03-B Nguyn Minh


C12CQVT03-B Nguyn Cnh

Trung

B12CCVT203

564
565

C12CQVT03-B ng Tin
C12CQVT03-B Nguyn Hong

Tng

B12CCVT205

Vit

B12CCVT208

566
567
568
569

C12CQVT03-B
D09CNPM1
D09CNPM1
D09CNPM1

Hong Anh

B12CCVT209

Trn Trng
Nguyn Cng
ng Thanh

t
c
H

0921040010
0921040012
0921040016

570
571
572

D09CNPM1
D09CNPM1
D09CNPM1

Lu Vn

0921040099

Lu B
Nguyn Hong

Mnh
Nam

0921040108
0921040113

573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590

D09CNPM1
D09CNPM1
D09CNPM1
D09CNPM1
D09CNPM1
D09CNPM1
D09CNPM1
D09CNPM1
D09CNPM1
D09CNPM1
D09CNPM1
D09CNPM1
D09CNPM1
D09CNPM1
D09CNPM2
D09CNPM2
D09CNPM2
D09CNPM2

Lu Tun

Ngha

0921040114

Nguyn Vn
Hong Th
L c
Trn Hong
Nguyn Vn
Nguyn Duy
Nguyn c
Nguyn Gia
inh Phng
Nguyn Hong
Chu Cng
Nguyn Trng
Phm Vn
L Tun
L Vn
Tng Vn
Nguyn Thnh

Ngha
Ngc
Qun
Qun
Tm
Thnh
Thun
Thu
Ton
Trng
Tng
Tng
Tuyn
Anh
Bng
Bnh
Cng

0921040115
0921040117
0921040042
0921040234
0921040127
0921040132
0921040140
0921040251
0921040257
0921040146
0921040153
0921040155
0921040157
0921040268
0921040169
0921040272
0821040180

0921010318

Ghi ch
N hc ph k 2 v hc ph cc mn k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
N 2 k hc ph nm hc 2011-2012
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3 (k trc
cn tha 265.000)
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

TT

Lp

591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607

D09CNPM2
D09CNPM2
D09CNPM2
D09CNPM2
D09CNPM2
D09CNPM2
D09CNPM2
D09CNPM2
D09CNPM2
D09CNPM2
D09CNPM2
D09CNPM2
D09CNPM2
D09CNPM3
D09CNPM3
D09CNPM3
D09CNPM3

608

D09CNPM3

609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624

D09CNPM3
D09CNPM3
D09CNPM3
D09CNPM3
D09CNPM3
D09CNPM3
D09CNPM3
D09DTMT
D09DTMT
D09DTMT
D09DTMT
D09DTMT
D09DTMT
D09DTMT
D09DTMT
D09DTMT

625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642

D09DTMT
D09DTMT
D09DTMT
D09DTMT
D09DTMT
D09DTMT
D09DTMT
D09DTMT
D09DTMT
D09DTMT
D09DTMT
D09DTMT
D09DTMT
D09DTMT
D09DTMT
D09DTMT
D09DTMT
D09HTTT1

H v tn m
Phm Hu
Ng Th
Trn Duy
Trnh Vn
Trn B
T Vit
Trn Minh
Vy Th
Trn Mnh
Phm Vit
Nguyn Tin
Nguyn Minh
Phm Quang
Nguyn Duy
Nguyn Th
Trn Thnh
L Xun

Tn
c
Hin
Hin
Hiu
Hong
Hng
Hng
Huyn
Linh
Ly
Mnh
Tng
Yn
Anh
Bch

Nam

MSV
0921040184
0921040194
0921040195
0921040296
0921040298
0921040300
0921040301
0921040207
0921040311
0921040314
0921040222
0921040441
0921040371
0921040373
0921040065
0921040074
0921040412

Nguyn Phi
Phm Quc
Nguyn nh
Phm Th
Ch nh
Hong Ton
Bi Mnh
V Vn
Nguyn Thanh
o Cao
Lu Th
Phm Quc
Nguyn Hu
Trn Vn
Nguyn Trung
Nguyn Vn
o Duy

Phong
Phng
Quang
Quyn
Sn
Thng
Tho
Thun
Bnh
Cng
t
t
Dng
Gii
Hiu
Hon
Hng

0821040277
0921040418
0921040420
0921040332
0821040035
0921040340
0921040048
0921040050
0921020003
0921020005
0921020068
0921020007
0921020074
0921020078
0921020015
0921020017
0921020023

Nguyn Vn

Khanh

0921020026

Vn
Nguyn Vn
Don Trung
Nguyn Quang
Nguyn Quang
Giang L
Nguyn Huy
Cng
Nguyn Mnh
Nguyn Quang
Trn Trng
Thnh
Trn Thanh
Trn Thanh
Nguyn Minh
Tng Quc
Ng Vn

Khnh
Nam
Ngha
Quyt
Sang
Tn
Thi
Thng
Tin
Tin
Tip
Trung
Trung
T
Tun
Vit
Cng

0921020093
0921020034
0921020103
0921020037
0921020038
0921020042
0921020044
0921020045
0921020123
0921020051
0921020052
0921020126
0921020127
0921020057
0921020131
0921020134
0921040008

Ghi ch
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

TT

Lp

643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675

D09HTTT1
D09HTTT1
D09HTTT1
D09HTTT1
D09HTTT1
D09HTTT1
D09HTTT1
D09HTTT1
D09HTTT1
D09HTTT1
D09HTTT1
D09HTTT1
D09HTTT1
D09HTTT1
D09HTTT1
D09HTTT1
D09HTTT1
D09HTTT1
D09HTTT1
D09HTTT1
D09HTTT1
D09HTTT1
D09HTTT1
D09HTTT1
D09HTTT1
D09HTTT2
D09HTTT2
D09HTTT2
D09HTTT2
D09HTTT2
D09HTTT2
D09HTTT2
D09HTTT2

676
677
678
679
680
681
682
683
684

D09HTTT2
D09HTTT2
D09HTTT2
D09HTTT2
D09HTTT2
D09HTTT2
D09HTTT2
D09HTTT2
D09HTTT2

685
686

D09HTTT2
D09HTTT2

687
688
689

D09HTTT2
D09HTTT2
D09HTTT2

690
691

D09HTTT3
D09HTTT3

692
693
694

D09HTTT3
D09HTTT3
D09HTTT3

H v tn m
Bi Quang
Thanh
Ng Tr
L i
Nguyn Trung
Trn Trng
Dng Trung
Nguyn Sn
Trn Don
Bi Trng
inh Vn
Nguyn Vit
Nguyn Hng
V Vn
Tng Thnh
V Hng
Ph Mnh
o Th
Nguyn Thnh
L Quang
Nguyn Tin
Bch Thanh
Bi Duy
Hong Duy
Vi Thanh
Nguyn Thanh
Nguyn Quang
Nguyn Thnh
Nguyn Ngc
Cao Mnh
Cung Tin
Vn Tin
V Bnh
Trnh Vn
Yn
Nguyn Hng
Nguyn Hng
L Hu
Nguyn Tin
ng Vn
Nguyn Trung
Nguyn c
Lng Th
o nh

Tn
o
Dun
Dng
Dng
H
H
Hi
Hi
Ho
Hiu
Hong
Lc
Nht
Ti
Tm
Thi
Thng
Trang
Trung
Trng
Tun
Tng
Tng
Tng
Tng
Cao
Chnh
Cng
H
Huy
Kin
Long
Long
Nam
Nhung
Phi
Phong
Ti
Thng
Thng
Thnh
Thi
Thy
Tin

MSV
0921040070
0921040011
0921040079
0921040014
0921040082
0921040083
0921040084
0921040085
0921040087
0921040090
0921040093
0921040105
0921040118
0921040126
0921040045
0921040129
0921040130
0921040145
0921040355
0921040147
0921040150
0921040152
0921040363
0921040364
0921040163
0921040171
0921040172
0921040174
0921040290
0921040302
0921040211
0921040220
0821040209
0921040319
0921040230
0921040324
0921040326
0821040369
0921040241
0921040242
0921040245
0821040287
0921040433
0921040254

Nguyn Khnh

Ton

0921040435

Tng Quc
Trn Phong
L Trng
Trn Cao

Tr
Tng
Chung
Cng

0921040260
0821040159
0921040274
0921040277

L Thnh

0921040180

H Anh
L Minh

c
c

0921040282
0921040381

Ghi ch
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

TT

Lp

695
696
697
698
699
700
701
702

D09HTTT3
D09HTTT3
D09HTTT3
D09HTTT3
D09HTTT3
D09HTTT3
D09HTTT3
D09HTTT3

703
704
705
706
707
708

D09HTTT3
D09HTTT3
D09HTTT3
D09HTTT3
D09HTTT3
D09HTTT3

709
710
711
712

D09HTTT3
D09KT1
D09KT1
D09KT1

713
714
715
716
717
718
719
720
721
722

D09KT1
D09KT1
D09QTDN1
D09QTDN1
D09QTDN1
D09QTDN1
D09QTDN1
D09QTDN1
D09QTDN1
D09QTDN1

723
724
725
726
727
728
729
730
731

D09QTDN1
D09QTDN1
D09QTDN1
D09QTDN1
D09QTDN1
D09QTDN1
D09QTDN1
D09QTDN1
D09QTDN1

732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745

D09QTDN1
D09QTDN2
D09QTDN2
D09QTDN2
D09QTDN2
D09QTDN2
D09QTDN2
D09QTDN2
D09QTDN2
D09QTDN2
D09QTDN2
D09QTDN2
D09QTDN2
D09QTM

H v tn m
T Tin
Nguyn i
Trn Vit
Trnh Ngc
Bi Vn
L c
Nguyn Vit
Nguyn Tn

Tn
c
ng
Duy
H
Hip
Hon
Hng
Kin

MSV
0921040284
0921040188
0921040287
0821040021
0921040392
0921040198
0921040202
0921040401

V Thnh

Nam

0921040413

Nguyn Trng
L Duy
Nguyn Cao
Phm Th
L Tun
Hong Vn
Nguyn Th Lan
Cm
Nguyn Th

Ngha
Quang
Thi
Thanh
Thnh
Trng
Anh
Linh
Ngc

0921040414
0921040330
0921040426
0921040342
0821040226
0921040436
0924020001
0924020019
0924020028

Phm Hng

Ngc

0924020029

Nguyn Minh
inh Vn
Nguyn Th Qunh
L Vn
V Th Thu
Nguyn Th
Trn Th Thu
Nguyn Vn
Hong Th

Tho
Anh
Anh
Dng
Hng
Hnh
Hng
Lm
Linh

0924020036
0924010052
0924010113
0924010008
0924010066
0924010124
0924010129
0924010133
0924020020

Nguyn Hi

Linh

0924010074

Bi Hng
L Th
Lnh Th Kim
Ph nh
Nguyn Minh
inh Phng
Hong Th
Hong Th
ng Ngc
Nguyn Tun
Nguyn Vn
Don nh
Lc Vn
Ng Th Hng
Nguyn Hng
ng Thi
Kim Ngc
Nguyn Mnh
ng Th H
Trn Sch
Nguyn Anh
Bi Th Vn

Mnh
Nhung
Oanh
Quyt
Tn
Tho
Thu
Thu
Tuyn
Anh
Anh
Chng
Mnh
Nhung
Phong
Quang
Tn
Thng
Thanh
Trng
Tun
Anh

0924010138
0924010143
0924010082
0924010087
0924010089
0924010174
0924010096
0824010103
0924010167
0924010003
0924010004
0924010007
0924010027
0924010036
0924010037
0824010097
0924010041
0824010101
0924010042
0924010102
0924010105
0924010111

Ghi ch
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

TT

Lp
D09QTM
D09QTM
D09QTM
D09QTM
D09QTM
D09QTM
D09QTM
D09QTM
D09QTM
D09QTM
D09QTM
D09QTM
D09QTM
D09VT1
D09VT1

H v tn m
Nguyn Th Thu
L Tun
Lu Ngc
Phm Th Minh
Nguyn Th
Kiu Vn
Nguyn Th
Trn Th Nguyt
Trn Th Bch
Trn Minh
Nguyn Vn
i Vn
Nguyn c
Nguyn Bo
Trn c

Tn
Anh
Cng
t
Hin
Mai
Mo
Mn
Minh
Nguyt
Quang
Quyt
Ton
Tun
An
Anh

746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761

D09VT1

Hong Tin

Cng

D2087

762
763
764
765

D09VT1
D09VT1
D09VT1
D09VT1

L Phm

Cng

0921010009

H Mnh
Phm Tin
Ng on

Cng
Cng
Dng

0921010010
0921010011
0921010017

766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796

D09VT1
D09VT1
D09VT1
D09VT1
D09VT1
D09VT1
D09VT1
D09VT1
D09VT1
D09VT1
D09VT2
D09VT2
D09VT2
D09VT2
D09VT2
D09VT2
D09VT2
D09VT2
D09VT2
D09VT2
D09VT2
D09VT2
D09VT2
D09VT2
D09VT2
D09VT2
D09VT2
D09VT2
D09VT2
D09VT2
D09VT2

o Vn

Dng

D2113

Hong
Trn Th Thu
Trn nh
L Duy
Phm Th
L Xun
inh Vn
Hong Trung
V Xun Qu
Nguyn Hng
Phan Vit
Phm Ngc
Lm Vit
L Th
Trn nh
L Trung
H Anh
Nguyn
Vng Vn
Nguyn Huy
Nguyn Ngc
Lng Hu
Nguyn Trung
Nguyn Khc Phi
Bi c
Thn Vn
An Hong
Nguyn Vn
Nguyn ng
inh Mnh

H
Hin
Hon
Hng
Hng
Huy
Khnh
Tm
Tng
Anh
Anh
Bc
Cng
t
t
c
Dng
Hi
Hnh
Hong
Huy
Khnh
Kin
Long
Mnh
Mnh
Nam
Phc
Phng
Quang

0921010020
0921010023
0921010026
0921010027
0921010028
0921010030
0921010033
0921010051
0821010048
0921010057
0921010059
0921010061
0921010064
0821010074
0921010068
0921010070
0921010072
0921010077
0921010080
0921010084
0921010088
0921010090
0821010088
0921010093
0921010095
0921010096
0921010097
0921010106
0921010107
0921010109

MSV
0924010114
0924010117
0924010119
0924010126
0924010137
0924010029
0924010030
0924010140
0924010080
0924010147
0924010039
0924010158
0924010164
0921010001
0921010003

Ghi ch
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014 (k trc
np tha 630.00)
N hc ph nm hc 2012-2013 v k I nm hc
2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Np thiu
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

#REF!

TT

Lp

797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817

D09VT2
D09VT2
D09VT2
D09VT2
D09VT2
D09VT2
D09VT2
D09VT2
D09VT2
D09VT3
D09VT3
D09VT3
D09VT3
D09VT3
D09VT3
D09VT3
D09VT3
D09VT3
D09VT3
D09VT3
D09VT3

818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842

D09VT3
D09VT3
D09VT3
D09VT3
D09VT3
D09VT3
D09VT3
D09VT3
D09VT3
D09VT4
D09VT4
D09VT4
D09VT4
D09VT4
D09VT4
D09VT4
D09VT4
D09VT4
D09VT4
D09VT4
D09VT4
D09VT4
D09VT4
D09VT4
D09VT4

843
844
845
846
847
848

D09VT4
D09VT4
D09VT4
D09VT4
D09VT4
D09VT4

H v tn m
H Duy
Nguyn Tun
Nguyn Tin
Nguyn Vn
Trn Vn
Nguyn Trng
Giang Quc
Phm c
Nguyn nh
Nguyn Thanh
Hong nh
Nguyn Th
Nguyn nh
L Th
Nguyn Ch
Nguyn Th
Trng Vn
Nguyn Quang
Nguyn Trng
Nguyn Vn
Lng Quang
Phm c
T Quang
Nguyn Ph
Ng Thanh
Nguyn nh
Nng c
Trng c
Nguyn Vn
L Vn
L K
Hong
Nguyn Vn
Bi Tin
Nguyn Hng
Nguyn Th
Nguyn Vn
Nguyn Tun
L Huy
L Anh
Trnh Duy
V
V Hu
V Vn
Trnh Vn
Nguyn Vn

Tn
Sn
Ti
Tm
Thng
Thnh
Th
Trng
Vit
V
An
Bo
nh
Hi
Hnh
Hiu
Hong
Hu
Huy
Kin
Ln
Minh
Phc
Phng
Qu
Sn
Thanh
Thun
Thng
Ton
Trung
ng
H
Hi
Hiu
Long
Mai
Mnh
Minh
Phan
Ph
Phc
Quang
Quang
Qu
Quyt
Sn

MSV
0921010112
0921010115
0921010116
0921010117
0921010119
0921010124
0921010135
0921010143
0921010145
0921010147
0921010152
0921010157
0921010164
0921010168
0921010171
0921010174
0921010178
0921010179
0921010184
0921010185
0821010146
0921010201
0921010202
0921010205
0921010207
0921010214
0921010217
0921010218
0921010220
0921010223
0921010254
0921010261
0921010263
0921010267
0921010279
0921010280
0921010281
0921010283
0921010288
0921010289
0921010290
0921010292
0921010293
0921010294
0921010295
0921010297

Bi Th

Thng

0921010301

Phm Vn
L Tin
Phm Vn
Nguyn Vn
L Minh

Thng
Thnh
Thun
Tip
Trng

0921010303
0921010305
0921010307
0921010310
0921010317

Ghi ch
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

TT

Lp

849
850
851
852

D09VT4
D09VT5
D09VT5
D09VT5

853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873

D09VT5
D09VT5
D09VT5
D09VT5
D09VT5
D09VT5
D09VT5
D09VT5
D09VT5
D09VT5
D09VT5
D09VT5
D09VT5
D09VT5
D09XLTH1
D09XLTH1
D09XLTH1
D09XLTH1
D09XLTH1
D09XLTH1
D09XLTH1

874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889

D09XLTH1
D09XLTH1
D09XLTH1
D09XLTH1
D09XLTH1
D09XLTH1
D09XLTH1
D09XLTH2
D09XLTH2
D09XLTH2
D09XLTH2
D09XLTH2
D09XLTH2
D09XLTH2
D09XLTH2
D09XLTH2

890
891
892
893
894
895
896

D09XLTH2
D09XLTH2
D10ATTTM
D10ATTTM
D10ATTTM
D10ATTTM
D10ATTTM

897
898
899
900

D10ATTTM
D10ATTTM
D10ATTTM
D10ATTTM

H v tn m
Ngc
Nguyn Vit
L Xun
Nguyn Tr

Tn
Vui
Bc
Bng
Dng

MSV
0921010330
0921010334
0921010336
0921010346

Phm c

Dng

0921010347

Trn Quang
T Kim
Hong Khnh
L Quang
V Vn
Phm Ng
L Nguyn
Nguyn Minh
L Mnh
Nguyn Vn
Hong Th
Kiu
Nguyn Vn
Hong Vn
Nguyn Khc
L Ngc
Nguyn Ngc
Nguyn Minh
L c
Mai Kiu
inh Hu
V Trng
Minh
Nguyn Vn
Nguyn Trng
Nguyn Th Thanh
Nguyn Qu
Trinh Vit
inh Vn
Hong Ngc
Trn Hong
Nguyn c
Nguyn Vn
Ng Xun
Nguyn Trung
L Vn

Hu
Ho
Hng
Huy
Minh
Nghip
Php
Phng
Quang
Sn
Toi
Ton
Ton
Chin
Chung
t
Dim
c
Hon
Hng
Phng
Sn
Tn
Thng
Th
Thu
Trng
Anh
t
c
Dng
Hiu
Hng
Thn
Thnh
Thi

0921010354
0921010356
0921010359
0921010360
0921010367
0921010369
0921010371
0821010269
0921010373
0921010376
0921010382
0921010383
0921010384
0921020063
0921020004
0921020067
0921020069
0821020103
0921020084
D2774
0921020108
0821020129
0921020116
0921020046
0921020050
0921020121
D2812
0921020059
0921020006
0921020071
0921020012
0821020059
0921020021
D2800
0921020048
0921020120

Giang Xun

Tin

0921020122

Nguyn Th
Nguyn Tun
Nguyn Minh
Trn Vn
Nguyn Hong
V Trng
Nguyn Hi
Nguyn Vn
o Sn
Nguyn Trung

Trang
Anh
c
Dng
Hip
Khanh
Linh
Mnh
Nam
Qun

0921020054
1021040328
1021040337
1021040086
0921040089
0821040092
1021040368
1021040371
1021040133
1021040382

Ghi ch
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

TT

Lp
D10ATTTM
D10ATTTM
D10ATTTM
D10ATTTM

H v tn m
Nguyn Cng
Chu c
Trn o
Nguyn Th Khuyn

Tn
Quyn
Thnh
Thnh
Thu

MSV
1021040045
1021040313
1021040402
1021040403

901
902
903
904
905

D10ATTTM

V c Trung

Tn

0821040297

N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014

906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932

D10ATTTM
D10ATTTM
D10ATTTM
D10ATTTM
D10CNPM1
D10CNPM1
D10CNPM1
D10CNPM1
D10CNPM1
D10CNPM1
D10CNPM1
D10CNPM1
D10CNPM1
D10CNPM1
D10CNPM1
D10CNPM1
D10CNPM1
D10CNPM1
D10CNPM1
D10CNPM1
D10CNPM1
D10CNPM1
D10CNPM2
D10CNPM2
D10CNPM2
D10CNPM2
D10CNPM2

Bi Hng

1021040177

N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014

Trnh Bnh
Trn Anh
Nguyn c
Nguyn Vit
Ng Cng
Nguyn Vn
inh Vn
L Tung
Ng Ngc
Trn Vn
Nguyn Xun
Phm Vn
o Xun
Cng
Nguyn Huy
Nguyn c
Nguyn Xun
inh Vn
Nguyn Vit
Nguyn Ch
Lu Mnh
Trn Vit
Khng Ngc
Nguyn Tun
Trn Hong
V Trng

T
Tun
Vit
Anh
Cnh
Hn
Hnh
Honh
Hun
In
Qu
Sn
Tm
Tn
Tn
Thi
Thn
Thanh
Trung
Trng
Tuyn
An
Anh
Anh
Anh
Bch

1021040413
1021040181
1021040422
0921040270
0821040181
1021040269
1021040272
0921040027
1021040358
0921040031
1021040044
1021040243
1021040246
0921040239
1021040247
1021040250
1021040251
1021040311
1021040256
1021040257
0921040263
1021040323
1021040326
1021040003
1021040325
1021040063

933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951

D10CNPM2
D10CNPM2
D10CNPM2
D10CNPM2
D10CNPM2
D10CNPM2
D10CNPM2
D10CNPM2
D10CNPM2
D10CNPM2
D10CNPM2
D10CNPM2
D10CNPM2
D10CNPM2
D10CNPM2
D10CNPM2
D10CNPM2
D10CNPM2
D10CNPM2

Trn Vn

Bch

1021040329

L Vn
on
Trn Hi
Tng Nguyn
ng Th
Nguyn Th
Nguyn Thi
o Quang
V Vn
Khut Duy
Lng Mnh
Trn Vn
Nguyn Tng
Nguyn Vn
Thn Vn
Nguyn Tin
ng Vn
Vi Vn

Cc
C
ng
Duy
Giang
H
Hc
Hp
Hng
Hng
Huy
Huy
Lm
Minh
Nam
Thnh
Thao
Thit

1021040007
1021040073
1021040078
1021040088
1021040090
0921040386
1021040102
0921040299
1021040282
1021040286
0921040303
1021040289
0921040309
1021040129
0821040332
1021040314
1021040315
0921040343

Ghi ch
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

TT

Lp

952

D10CNPM2

953
954

D10CNPM2
D10CNPM2

955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978

D10CNPM3
D10CNPM3
D10CNPM3
D10CNPM3
D10CNPM3
D10CNPM3
D10CNPM3
D10CNPM3
D10CNPM3
D10CNPM3
D10CNPM3
D10CNPM3
D10CNPM3
D10CNPM3
D10CNPM3
D10CNPM3
D10CNPM3
D10CNPM3
D10CNPM3
D10CNPM3
D10CNPM3
D10CNPM3
D10CNPM3
D10CNPM3

979
980
981
982
983
984

D10CNPM3
D10CNPM3
D10CNPM3
D10CNPM3
D10HTTT1
D10HTTT1

985
986
987
988
989

D10HTTT1
D10HTTT1
D10HTTT1
D10HTTT1
D10HTTT1

990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003

D10HTTT1
D10HTTT1
D10HTTT1
D10HTTT1
D10HTTT1
D10HTTT1
D10HTTT1
D10HTTT1
D10HTTT1
D10HTTT1
D10HTTT1
D10HTTT1
D10HTTT1
D10HTTT1

H v tn m
Nguyn Th Kiu
V c
Nguyn c
Lng Tun
Phm Ngc
V c
V Vn
L Vn
Nguyn Vn
H c
Trnh Th
Chu Vit
Hong Quang
Nguyn Th Thu
Nguyn Hu
Nguyn Vn
Phm Vn
Phm Hng
Nghim Th Nh
V Duy
Vn
Nh nh
L Tn Anh
Phm Minh
c
inh S
Phm Minh
Nguyn Vn
inh Quang
T Cng
Cao Hi
Bi Tun
Nguyn Th
Nguyn Tun
Th
V Hong Hi
Nguyn Vn
Phm nh

Tn
Trang
Trng
Tng
Anh
Anh
Chin
Hi
Hin
Hip
Hiu
Hoa
Hng
Hng
Hng
Hng
Huy
Ngc
Qun
Qunh
Sinh
Tn
Thnh
Th
Tin
Ton
Tun
Tun
Tng
Vinh
Vinh
Yn
Anh
Anh
Anh
Bnh
Chu
Chin
Chin

MSV
N102104177
1021040052
1021040053
1021040204
1021040202
1021040206
1021040221
1021040223
1021040348
1021040224
1021040350
1021040228
1021040227
1021040230
1021040231
1021040232
1021040378
1021040383
1021040388
1021040155
1021040390
1021040397
1021040404
0921040143
1021040168
1021040179
0821040296
1021040188
1021040198
1021040197
0921040447
1021040061
1021040058
1021040327
1021040067
1021040068
1021040069
0921040066

Trng Vn

Cng

1021040076

Nguyn Hi
H Quyt
Nguyn Th
Trn Th
Nguyn Vn
ng Duy
Nguyn Vn
Trn
Hong Anh
Nguyn Huy
Nguyn Th Xun
Nguyn Ch
Nguyn Thnh

ng
t
Dng
Giang
H
Hip
Hiu
Hon
Hong
Hong
Hng
Lun
Lun

1021040079
0921040179
0921040013
1021040344
1021040094
1021040347
1021040100
1021040018
1021040355
1021040356
1021040108
1021040299
0921040313

Ghi ch
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

TT

Lp

1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015

D10HTTT1
D10HTTT1
D10HTTT1
D10HTTT1
D10HTTT1
D10HTTT1
D10HTTT1
D10HTTT1
D10HTTT1
D10HTTT1
D10HTTT1
D10HTTT1

1016
1017

D10HTTT1
D10HTTT1

1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040

D10HTTT1
D10HTTT1
D10HTTT1
D10HTTT1
D10HTTT1
D10HTTT2
D10HTTT2
D10HTTT2
D10HTTT2
D10HTTT2
D10HTTT2
D10HTTT2
D10HTTT2
D10HTTT2
D10HTTT2
D10HTTT2
D10HTTT2
D10HTTT2
D10HTTT2
D10HTTT2
D10HTTT2
D10HTTT2
D10HTTT2

1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055

D10HTTT2
D10HTTT2
D10HTTT2
D10HTTT2
D10HTTT2
D10HTTT2
D10HTTT2
D10HTTT2
D10HTTT2
D10HTTT2
D10HTTT2
D10HTTT2
D10HTTT2
D10DT1
D10DT1

H v tn m
Lu Th
Phm Ngc
V Tr
Nguyn Hu
Nguyn Vn
Trnh Xun
Nguyn Hng
Nguyn Thanh
Phm Minh
Trng Ngc
Bn Vn
Ngn B
Ng c
Phm Ngc

L
Mnh
Mnh
Minh
Nhin
Phong
Quang
Quang
Quang
Sng
Sn
Sn
Thng
Thng

MSV
1021040370
1021040374
1021040372
1021040036
1021040380
1021040381
1021040386
0921040421
1021040385
1021040302
1021040303
0821040222
0821040041
1021040309

Trnh Huy

Thng

1021040308

Nghim Xun
Trn Ngc
Ng Vn
Nguyn Minh
Dng Hong
V Hng
Phan nh
H Tin
Bi Hu
on c
Nguyn Vn
Nguyn Xun
Nguyn Huy
L Tun
Lu Vn
H Th
Nguyn Anh
Nguyn c
Nguyn Trng
V Hng
Bi Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn B
ng Quyt
Nguyn Khoa
inh Vn
inh Ngc
Kiu Cao
Cao Thanh
Ng Thanh
Trng nh
Chu Vn
Nguyn Thnh
Hong Quc
L Hu Tun
Lu Hong

Tin
Tin
T
Tun
Anh
Cng
o
Dng
Duy
Hiu
Hiu
Hiu
Hong
Khang
Khuyn
Ngn
Qun
Tm
Tm
Thi
Thinh
Th
Thu
Thy
Tin
Tin
Ton
Tun
Tun
Tng
Tng
Tng
Vit
Vinh
Vng
Anh
Anh

0921040348
1021040050
1021040318
1021040320
1021040260
1021040263
1021040264
1021040266
1021040218
1021040274
1021040275
1021040277
1021040279
1021040292
1021040120
1021040134
1021040149
1021040158
0921040423
1021040160
0921040246
D2524
0921040431
1021040406
0921040253
1021040166
1021040170
1021040415
1021040180
1021040418
1021040419
1021040189
1021040193
1021040196
1021040426
1021020007
1021020004

Tn

Ghi ch
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N 5 k hc ph
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

TT

Lp

1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070

D10DT1
D10DT1
D10DT1
D10DT1
D10DT1
D10DT1
D10DT1
D10DT1
D10DT1
D10DT1
D10DT1
D10DT1
D10DT1
D10DT1
D10DT1

1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094

D10DT1
D10DT1
D10DT1
D10DT1
D10DT1
D10DT1
D10DT1
D10DT1
D10DT1
D10DT1
D10DT1
D10DT1
D10DT1
D10DT1
D10DT2
D10DT2
D10DT2
D10DT2
D10DT2
D10DT2
D10DT2
D10DT2
D10DT2
D10DT2

1095
1096
1097
1098

D10DT2
D10DT2
D10DT2
D10DT2

1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107

D10KT1
D10KT1
D10KT1
D10KT1
D10KT1
D10KT1
D10KT2
D10KT2
D10KT2

H v tn m
Nguyn Hu
L S
Bi Vn
Nguyn Vit
Hu
Nguyn Ngc
Phm Vn
Nguyn Vn
Nguyn c
Trn Trung
Trn Thanh
Nguyn c
Nguyn Duy
T Nht
L Anh

Tn
Bnh
Chung
t
Dng
Duy
Hn
Hip
Ho
Khnh
Kin
Long
Lun
Mnh
Minh
Qun

MSV
1021020010
1021020011
1021020017
1021020024
1021020025
1021020032
1021020035
1021020036
1021020046
1021020047
1021020051
1021020052
1021020053
0921020032
1021020058

Nguyn Ngc

Tn

1021020061

V Minh
Vn
L Vn
Bi Cao
Nguyn Vn
Phm Quang
Nguyn Vn
Nguyn Vn
ng Thanh
Nguyn Vn
V Duy
L Quc
Phng Vn
Phan c
V c
Nguyn Vn
Trn Vn
Phng c
Phan Phi
Nguyn Vit
Vn
Tng Th
Phm Hng
ng nh
Trn Quc
Phm Th Minh
Nguyn Minh
Bi Th
Trnh Th
Nguyn Tuyt
Hong Th T
on Th
L Qunh
Cao Th
Nguyn Th Phng
Nguyn Th

Tn
Thi
Thi
Thng
Thin
Thiu
Tin
Tin
Trng
Trng
Tng
Vng
Yn
Anh
Chnh
t
Dng
Hi
Ha
Hng
Linh
Nga
Qun
Tn
Thnh
Trang
Tun
ip
Linh
Mai
Nh
Sen
Trang
Giang
Tho
Thu

1021020063
1021020065
1021020066
1021020068
1021020072
1021020073
1021020076
1021020078
1021020081
1021020082
1021020093
1021020099
1021020100
1021020101
1021020104
1021020107
1021020116
1021020117
1021020119
1021020121
1021020128
1021020133
1021020138
0921020115
1021020147
1021020150
1021020156
1024020004
1024020022
1024020024
1024020031
1024020032
1024020043
N102402012
N102402048
1024020092

Ghi ch
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
K trc np tha 100.000, k ny phi ng
2.825.000. Thiu 2.725.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

TT

Lp

1108
1109
1110

D10QT1
D10QT1
D10QT1

1111

D10QT1

1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119

D10QT1
D10QT1
D10QT1
D10QT1
D10QT1
D10QT1
D10QT2
D10QT2

1120
1121

D10QT2
D10QT2

1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148

D10QT2
D10QT2
D10QT2
D10QT2
D10QT2
D10QT2
D10QT2
D10QT2
D10QT2
D10QT2
D10QT2
D10QT2
D10QT2
D10QT2
D10QT2
D10QT2
D10QT2
D10QT3
D10QT3
D10QT3
D10QT3
D10QT3
D10QT3
D10QT3
D10QT3
D10QT3
D10QT3

1149
1150
1151

D10QT3
D10QT3
D10QT3

1152
1153
1154
1155

D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1

H v tn m
Bi Th
Thu
Nguyn Th

Tn
Cc
Hng
Hu

MSV
1024010007
1024010013
1024010015

Nguyn Vn
Hong Trung
Nguyn Th
Nguyn Kim
Gip Anh
inh Th
Trn Th Thu
Nguyn Gia
Phm Th Ngc

Hin
Kin
Oanh
Phng
Ti
Tho
Tin
Bo
Bch

0824010127
1024010022
1024010033
0924010038
1024010038
1024010044
1024010047
1024010064
1024010065

Nguyn Huy

Dng

1024010071

Tha 100.000 t cc k trc. K ny phi


ng 2.425.000. Cn thiu 2.325.000

Nguyn Vn

Hi

0924010064

N hc ph k I nm hc 2013-2014

ng Th

Hnh

1024010076

Tha 100.000 t cc k trc. K ny phi


ng 2.425.000. Cn thiu 2.325.000

Hong Th
Phm Cm
Kiu Thu
Nguyn Vn
Bi Th Ngc
Nguyn ng
ng Th Hnh
Nguyn Th
Nguyn Hng
L Nh
Dng Bi H
Trn Th
Trn Th L
Nguyn Th Kiu
Trn Th Thu
T Thanh
ng Hng
Nguyn Tin
Nguyn Thanh
o Thc
Nguyn Vn
Bi ng
Phm Hi
Nguyn Vn
Trn Thu Tr
Tin

Kiu
L
Linh
Long
Mai
Ngn
Ngc
Ngc
Qun
Quang
Qung
Thu
Thu
Trang
Trang
Tng
Anh
Dng
Hi
Hin
Hunh
Linh
Linh
Long
My
Phc

1024010084
1024010086
1024010089
1024010091
1024010093
0824010089
1024010095
1024010096
1024010101
1024010102
1024010103
1024010108
1024010109
0924010100
1024010113
1024010116
1024010120
1024010123
1024010129
1024010134
1024010140
1024010145
1024010146
1024010148
1024010151
1024010161

N hc ph k I nm hc 2013-2014

L Th Linh
Phm Tin
Nguyn Qunh
Bi Vn
Nng Vn
inh Trng
L Vn

Phng
Tun
Vn
n
Bin
Cng
i

1024010162
1024010174
1024010176
1021010001
1021010010
1021010019
1021010020

Ghi ch
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N HP k II nm hc 08-09, n 2 k hc ph nm
hc 09-10 v 2 k hc ph nm hc 10-11
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

TT

Lp

1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208

D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT1
D10VT2
D10VT2
D10VT2
D10VT2
D10VT2
D10VT2
D10VT2
D10VT2
D10VT2
D10VT2
D10VT2
D10VT2
D10VT2
D10VT2
D10VT2
D10VT2
D10VT2
D10VT2
D10VT2
D10VT2

H v tn m
Nguyn c
Phm c
Bi Vn
Trn Ngc
Nguyn Vn
Bi Khc
Nguyn Vn
Lu Trng
H Vn
Nguyn nh
Thn Quang
L Cng
H Vn
Nguyn Hu
Dng Th Nh
Nguyn c
Nguyn i
Nguyn Vn
Phm Tr
Trng Minh
on Vn
L Xun
Nguyn Quang
Nguyn Duy
Nguyn Vn
Ng Tr
Trn Quang
Cao Vn
Phm Mnh
V Ngc
o Trng
L Cng
Nguyn Tin
Nguyn c
Lu Cao
Phm Hi
Dng Ngc
Nguyn Hu Vit
Phan Th
H Hip
Nguyn Duy
Lng Quc
L Thanh
Nguyn Duy
Ngc
Nguyn Th Minh
Nguyn Nam
Hong Hoa
Nguyn Vn
H Vn
L Hng
Trn Trng
Nguyn Vn

Tn
Dng
Dng
Hi
Hiu
Hun
Huy
Hunh
Khi
Liu
Linh
Mn
Minh
Qun
Quang
Qunh
Qunh
S
S
Tn
Thi
Thnh
Thnh
Thnh
Ton
Trin
Tun
Tun
Tng
Tng
Tuyn
Vit
Vinh
V
Chinh
Cng
ng
c
Dng
Hng
Hi
Hng
Khi
Long
Minh
Nng
Ngc
Phong
Qun
Qun
Sinh
Sn
Ti
Tn

MSV
1021010029
1021010031
1021010034
1021010036
1021010044
1021010049
1021010051
1021010053
1021010056
1021010059
0821010028
1021010065
1021010076
1021010077
1021010080
1021010079
1021010083
1021010082
1021010085
1021010086
1021010089
1021010090
1021010091
1021010095
1021010099
1021010119
1021010118
1021010122
1021010125
1021010127
1021010133
1021010134
1021010136
1021010142
1021010145
1021010146
1021010149
1021010150
1021010154
1021010156
1021010157
1021010159
1021010162
1021010165
1021010167
1021010168
1021010170
0921010108
1021010171
1021010175
1021010176
1021010177
1021010178

Ghi ch
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

TT

Lp

1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261

D10VT2
D10VT2
D10VT2
D10VT2
D10VT2
D10VT2
D10VT2
D10VT3
D10VT3
D10VT3
D10VT3
D10VT3
D10VT3
D10VT3
D10VT3
D10VT3
D10VT3
D10VT3
D10VT3
D10VT3
D10VT4
D10VT4
D10VT4
D10VT4
D10VT4
D10VT4
D10VT4
D10VT4
D10VT4
D10VT4
D10VT4
D10VT4
D10VT4
D10VT4
D10VT4
D10VT4
D10VT4
D10VT4
D10VT4
D10VT4
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5

H v tn m
V Xun
Nguyn Xun
Nguyn ng
Trn Vn
Dng Vn
Nguyn c
Chu Xun
Phm Vn
H Thanh
Nguyn Ph
Phm Ngc
Nguyn Ngc
V Hu
Nguyn Cng
Hong Th
Nguyn Ngc
Trn Vn
Phm Vn
Nguyn Th
ng Cng
Lu Don
Nguyn Vit
Phan Lc
Nguyn Xun
Nguyn Huy
Nguyn Thu
L nh
o Ngc
Nguyn Trung
Ma Hong
Trn Minh
Lc Vn
Ng Hng
Dng Xun
u Vn
Ng Vn
Nguyn Nht Tuyn
L Vn
Nguyn Ti
Trn Vn
Nguyn Tun
Phm Vn
Bi Vn
Vn
Nguyn Vn
Phm Vn
Hong Quc
Thnh
Dng Vn
Nguyn Thnh
Minh
Hong Vn
ng

Tn
Thao
Th
Thc
Tin
Tnh
Ton
Tng
Anh
Bnh
Cng
Hi
Hong
Hng
Khuyn
Sen
Sn
Ti
Thanh
Thy
Vit
Bc
Dng
Dng
Hip
Hong
Hng
Hun
Huy
Kin
Nam
Quang
Qunh
Sn
Tng
Thi
Tin
Trnh
Trung
Tun
Vit
Anh
Bnh
Chin
Chin
Chin
Chnh
Chng
i
on
ng
c
c
Hi

MSV
1021010185
0921010126
1021010187
1021010189
1021010190
1021010191
0921010140
1021010195
1021010197
1021010200
1021010209
1021010212
1021010214
1021010219
1021010232
1021010233
1021010234
1021010239
1021010245
0921010235
1021010251
1021010261
1021010262
0821010195
1021010268
1021010270
1021010271
1021010273
1021010274
1021010282
1021010288
1021010290
1021010292
0921010299
1021010294
1021010301
0921010312
0921010315
0821010283
0921010329
1021010305
1021010310
1021010311
1021010313
1021010312
1021010314
1021010315
1021010320
0821010243
1021010324
1021010326
1021010331
1021010337

Ghi ch
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

TT

Lp

1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279

D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT6
D10VT6
D10VT6
D10VT6

1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288

D10VT6
D10VT6
D10VT6
D10VT6
D10VT6
D10VT6
D11CN1
D11CN1
D11CN1

1289
1290

D11CN1
D11CN1

1291
1292

D11CN1
D11CN1

1293
1294
1295
1296

D11CN1
D11CN1
D11CN1
D11CN1

1297
1298
1299
1300

D11CN1
D11CN1
D11CN10
D11CN10

1301
1302

D11CN10
D11CN12

1303
1304

D11CN2
D11CN2

1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311

D11CN2
D11CN2
D11CN2
D11CN2
D11CN2
D11CN2
D11CN2

1312
1313

D11CN2
D11CN2

H v tn m
Mai Vn
Phm Trung
on Quc
Nguyn Trung
c
Nguyn Th
Trn Vn
Ng Hong
Nguyn Vn
Kh Trung
Bi Xun
Nguyn Anh
Nguyn Hu
L Thi
L nh
H Minh
L V
H Quc
L Duy
Hong Tin
Trn Vn
Trnh Cng
o Bo
Nguyn Xun
Lu Vn
L Th
Nguyn Huy
Trn c
Nh Vn
Nguyn Vn
o Bng
V Mnh
L Ch
L Ngc
Nguyn Vn

Tn
Ho
Hiu
Hng
Kin
Lm
L
Mnh
Nam
Quyt
Tn
Trng
T
U
Vng
Cng
c
Hip
Ngc
Nht
Ph
Quyn
Thc
Trung
Trng
Ban
Chu
Chc
Cng
i
c
Giang
Hi
Ho
Hon
Tm

MSV
1021010338
1021010341
1021010350
1021010354
1021010356
1021010363
1021010364
1021010367
1021010379
1021010394
1021010399
1021010401
1021010407
1021010412
1021010016
1021010148
1021010155
1021010371
1021010169
1021010286
1021010231
1021010300
1021010101
1021010105
B112104005
B112104511
B112104008
N112104011
B112104009
1021040082
B112104013
1021040096
B112104016
B112104017
B112104040

Nguyn Thu
Th Thu
Nguyn Th
Nguyn c
Trnh Xun
inh Lm
Cn Th Ngc
Nguyn c

Tho
Yn
Anh
t
Sn
Tng
Anh
Anh

B112104338

Cao Vit
Nguyn Ngc
Trn Hu
Ng Hi
Trn Th
Trn Mai
Nguyn Th
Trn Vn
Nguyn Th

Bc
Cng
Cng
ng
Giang
Hoi
Hu
Huy
Huyn

B112104105

B112104052
B112104057
B112104512
1021040244
B112104288
0821040054
B112104103
B112104107
B112104109
B112104110
B112104111
B112104117
B112104119
1021040112
B112104122

Ghi ch
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph nm hc 2012-2013 v k I nm hc
2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

TT

Lp

H v tn m
Nguyn Th Thanh
Dng Khc
Bi Trn Trung
Phm Vn
Kim Hoi
Li Th
H Thanh
Hong Qu
V Mnh
Nguyn Tt
Phm Ngc
Nguyn Vn
Nguyn ng
T Th Huyn
Nguyn Huyn
L Thnh
Cao Thanh
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vit
Xun
Triu Huy
ng Ngc

Tn
Huyn
Khnh
Kin
M
Nam
Ngha
Ngc
Nhn
Qun
Sn
Thanh
Thnh
Tn
Trang
Trinh
Trung
Tun
Tng
Vit
Bc
Cng
Dng
Hi

MSV
B112104121
1021040118
B112104123
B112104127
B112104128
B112104130
B112104131
B112104514
1021040146
B112104139
B112104140
B112104141
B112104143
B112104144
B112104145
B112104146
B112104149
B112104150
1021040194
B112104153
B112104156
B112104160
0921040191

Hip
Hong
Lm
Mai
Mnh
Minh
Nam
Qun
Sa
Sn
Ti

B112104163

Ghi ch
N hc ph k I nm hc 2013-2014

1314

D11CN2

1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321

D11CN2
D11CN2
D11CN2
D11CN2
D11CN2
D11CN2
D11CN2

1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331

D11CN2
D11CN2
D11CN2
D11CN2
D11CN2
D11CN2
D11CN2
D11CN2
D11CN2
D11CN2

1332
1333
1334
1335

D11CN2
D11CN3
D11CN3
D11CN3

1336

D11CN3

1337
1338

D11CN3
D11CN3

1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347

D11CN3
D11CN3
D11CN3
D11CN3
D11CN3
D11CN3
D11CN3
D11CN3
D11CN3

Trng Vn
Mai Hu
Hong
Nguyn Th Sao
Phm Vn
M Cng
Ng Vn
Nguyn Vit
Nguyn Trng
Ngc
Phm Anh

1348

D11CN3

Bi Minh

Tn

1021040249

1349
1350
1351
1352
1353

D11CN3
D11CN3
D11CN3
D11CN3
D11CN3

B112104191
B112104196
B112104197
B112104199
0921040264
B112104201

N hc ph k I nm hc 2013-2014

D11CN3
D11CN3

Thin
Thnh
Trung
T
Tun
Vn
Vit

B112104189

1354
1355

Hong Vn
Quan Tin
Nguyn Thnh
c
Nguyn Anh
L Ngc
L Cng
Nguyn c

Chun

1021040261

1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363

D11CN4
D11CN4
D11CN4
D11CN4
D11CN4
D11CN4
D11CN4
D11CN4

N hc ph k 2 nm hc 11-12 (3.600.000) v
k I nm hc 2013-2014

Hong Vn
Trn Minh
Nguyn Th Thu
Lng Vn
Phan Trung
Phm Vn
L Trng

Cng
c
Dung
Duy
Hiu
Hp
Hng

B112104206
B112104211
B112104212
B112104213
B112104215
B112104218
B112104221

N hc ph k I nm hc 2013-2014

B112104167
B112104173
B112104176
B112104177
B112104179
B112104180
B112104515
B112104186
B112104187
B112104188

N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph nm hc 2012-2013 v k I nm hc
2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014

N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

#REF!

TT

Lp

1364
1365

D11CN4
D11CN4

1366
1367

D11CN4
D11CN4

1368
1369
1370

D11CN4
D11CN4
D11CN4

1371
1372
1373
1374
1375

D11CN4
D11CN4
D11CN4
D11CN4
D11CN5

1376
1377

D11CN5
D11CN5

1378

D11CN5

1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414

D11CN5
D11CN5
D11CN5
D11CN5
D11CN5
D11CN5
D11CN5
D11CN5
D11CN5
D11CN5
D11CN5
D11CN5
D11CN5
D11CN5
D11CN5
D11CN5
D11CN5
D11CN5
D11CN5
D11CN6
D11CN6
D11CN6
D11CN6
D11CN7
D11CN7
D11CN7
D11CN7
D11CN7
D11CN7
D11CN7
D11CN7
D11CN7
D11CN7
D11CN7
D11CN7
D11CN7

H v tn m
Trn nh
on Th
Nguyn Anh
Phm Ngc
L Trung
Bi Minh
L Th Hoi
Trn Th
C Mnh
Hong Ngc
Phm Th
Hong Trng

Tn
Khi
Linh
Minh
Quyt
S
Thng
Thu
Thy
T
Tng
Ti
Anh

MSV
0921040305
B112104222
0921040315
B112104230
1021040305
B112104233
B112104234
0921040347
0921040356
B112104240
B112104241
B112104247

L c

Anh

1021040324

N hc ph k 2 nm hc 11-12 (3.600.000) v
k I nm hc 2013-2014

Bi Bo

Chu

B112104248

N hc ph k I nm hc 2013-2014

H
Nguyn Tin
V Tin
ng Anh
on Vn
Nguyn Ngc
Nguyn Khc
L Vit
Nh nh
Phm c
Nguyn Duy
Nguyn Quc
Cao Vn
Nguyn c
Nguyn Th
Nguyn Hong
Trnh Quc
nh
Bi Vn
Nguyn Vit
L Hong
Nguyn c
L Qu
L Vn
inh Vn
Trn Vit
ng Tn
Kiu Xun
Nguyn Trung
Trng Hu
L Quang
Nguyn Hong
Nguyn Th
Nguyn Mnh
Hong Vinh
V nh
Dng Kim

Chi
t
t
c
Duy
Hi
Hu
Hng
Hng
Huy
Khnh
Khng
Long
Mnh
Ngc
Sn
Sn
Thnh
Thiu
Tin
Anh
Bnh
Dng
Thnh
Bo
Cng
t
ng
Dng
Hin
Long
Nam
Phng
Qun
Quang
Thng
Thnh

B112104249

N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014

1021040334
B112104251
B112104253
B112104254
B112104255
B112104256
B112104259
B112104260
B112104262
B112104264
B112104265
B112104268
B112104270
0821040272
B112104519
B112104278
B112104520
B112104282
B112104286
B112104298
B112104300
B112104310
B112104337
B112104350
B112104353
B112104354
B112104356
B112104358
B112104360
B112104373
B112104375
B112104379
B112104380
B112104381
B112104385
B112104521

Ghi ch
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

TT

Lp

1415
1416
1417
1418
1419

D11CN7
D11CN7
D11CN8
D11CN8
D11CN8

1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431

D11CN8
D11CN8
D11CN8
D11CN9
D11CN9
D11CN9
D11CN9
D11CN9
D11CN9
D11CN9
D11CN9
D11CN9

1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446

D11DT1
D11DT1
D11DT1
D11DT1
D11DT1
D11DT1
D11DT1
D11DT1
D11DT1
D11DT1
D11DT1
D11DT1
D11DT2
D11DT2
D11DT2

1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454

D11DT2
D11DT2
D11DT2
D11DT2
D11DT2
D11DT2
D11DT2
D11DT2

1455

D11DT2

1456
1457
1458
1459
1460

D11DT2
D11DT2
D11DT2
D11DT2
D11DT3

1461

D11DT3

1462
1463
1464
1465

D11DT3
D11DT3
D11DT3
D11DT3

H v tn m
Trng nh
Trn Ph
Nguyn Th Thu
Nguyn Vn
Phm Vn
Lng nh
inh Huy
V Thanh
Nguyn Tun
Phng Duy
T Duy
Ng Quc
Nguyn Khc
c
L Vn
Phm Vn
Hong Th
Lu inh Trung
Nguyn Huy
Nguyn Vit
L L
Triu Vn
Ng Tun
Nguyn Mnh
o Ngc
V Trung
Phm Vn
L Ngc
Nguyn ch
Nguyn Tun
Nguyn c
Phan Thanh

Tn
Xun
Yn
H
Hun
Qunh
Sn
Tun
Tng
Anh
Anh
Bc
Hng
Lp
Tin
Tr
Vang
Vinh
Hiu
Hong
Hng
Hunh
Lp
Linh
Linh
Long
Ngha
Qun
Tun
Vit
Anh
Cnh
Cng

MSV
B112104397
B112104398
B112104411
B112104416
B112104432
1021040156
B112104446
B112104448
B112104452
B112104453
B112104454
B112104466
B112104472
B112104488
B112104492
B112104494
B112104496
B112102016
1021020037
B112102018
B112102021
B112102024
B112102026
B112102025
B112102028
B112102031
B112102036
1021020086
B112102051
B112102055
B112102056
B112102057

on Vn

Hi

B112102064

Hong Xun
Nguyn Trung
inh Mnh
Lu Th Tuyt
T Minh
Lu Phc
Phm Xun
Nguyn Anh

Hip
Hiu
Linh
Nhung
Sn
Th
Trnh
T

B112102065
B112102066
B112102071
B112102078
B112102084
1021020148
1021020151
B112102091

Trn Xun

Tng

B112102094

Vn
Phm Ngc
Lu Xun
L Vn

Vit
Vinh
V
An

1021020095
B112102096
B112102097
1021020001

Hong Nht Tun

Anh

B112102099

Trn Tun

Anh

B112102101

Nguyn Bnh
Nguyn Vn
Nguyn Minh

Dng
Hi
Hong

B112102108
B112102150
B112102151

Ghi ch
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph nm hc 2012-2013 v k I nm hc
2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

TT

Lp
D11DT3
D11DT3
D11DT3
D11DT3
D11DT3
D11DT3
D11DT3
D11DT3
D11DT3
D11DT3
D11DT3
D11DT3

H v tn m
Phm c
Trn c
inh Cng
Trn Tun Thnh
Nguyn Ngc
Bi Minh
Nguyn c
Trn Vn
Nguyn c
Nguyn Mnh
Nguyn Duyn
Nguyn Anh

Tn
Khoa
Linh
Mnh
Nhn
Ph
Tm
Thng
Thnh
Thut
Tin
Tng
Vn

MSV
B112102116
1021020050
B112102119
B112102123
B112102125
B112102131
B112102132
B112102133
B112102134
B112102135
B112102139
B112102154

1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478

D11DT3

Nguyn Tun

B112102141

1479
1480

D11KT1
D11KT1

Ngc

Anh

B112402002

o Ngc

Dng

B112402008

1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487

D11KT2
D11KT2
D11KT2
D11KT2
D11KT2
D11KT2
D11KT2

Nguyn Th Thanh

An

B112402054

1488

D11KT3

Nguyn Vn
Nguyn Huy
L M
Ninh Cao
o Vn
Nguyn Bch
Trn Th

i
Hon
Hu
Php
Tin
Trm
Huyn

B112402059
B112402067
B112402068
B112402087
1024020093
N102402053
B112402123

1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497

D11KT3
D11KT3
D11KT4
D11KT4
D11KT4
D11KT4
D11KT4
D11KT4
D11KT4

inh Th Yn

Linh

B112402126

Phm Thu
Nguyn Th
ng Ngc
Nguyn Th
Trnh Th Diu
Lu Th T
Ng Th
Trn Th

Linh
Hin
Hng
Lan
Linh
Nga
Sinh
Thng

B112402127
B112402172
B112402175
B112402180
B112402183
B112402188
B112402197
B112402201

1498
1499

D11KT5
D11KT5

Nguyn Ngc

nh

B112402158

Nguyn Th Diu

Linh

B112402232

1500
1501

D11KT5
D11KT6

Phm Thanh

Tho

B112402249

N hc ph k I nm hc 2013-2014
N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014

Nguyn Th Hng

B112402271

N hc ph k I nm hc 2013-2014

Trn Th Mai

Hng

B112402278

1502

D11KT6

1503

D11KT6

ng Th Thi

Nhung

B112402295

1504
1505
1506

D11KT7
D11KT7
D11KT7

Nguyn Khnh

Linh

B112402352

N hc ph nm hc 2012-2013 (4.200.000) v
hc ph k I nm hc 2013-2014
N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014

on Th Hng
Phm Hoi

Nhung
Thu

B112402359
B112402367

N hc ph k I nm hc 2013-2014

D11PT1

Duy

Dng

B112101164

1507

N hc ph, ph ph k 2 nm hc 2012-2013 v
hc ph k 1 nm hc 2013-2014

B112101064

N hc ph v ph ph nm hc 2012-2013. N
hc ph k I nm hc 2013-2014.
(9.800.000x3).

1508
1509
1510

D11PT1
D11PT1
D11PT1

Nguyn Thu
Hong Th
Mai Vn

Hin
Lin
Nam

B112101374
B112101332

Ghi ch
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014

N hc ph k I nm hc 2013-2014

N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

TT

Lp

H v tn m
Phan Th Th
Nguyn Xun
Nguyn Vit
Hong Ngc
o Vn

Tn
Phng
Tn
Anh
Cm
Duy

MSV
B112104377
B112104091
B112401271
B112401004
B112401010

Nguyn Th Thu

Hng

B112401012

Bi Huy
Nguyn c
Nguyn Hu
Nguyn Th Thy
Ha Hng
Trn Vn
Nguyn Th Nh
Nguyn Trung

Long
Long
Long
Nga
Ngc
Qu
Qunh
Thanh

B112401020
B112401021
B112401276
B112401023
B112401027
B112401034
B112401036
B112401037

Nguyn Hong

Vit
Anh
Chc
o

c
H
Hong

0824010052
B112401283
B112401055
B112401056
B112401057
B112401285
B112401063
B112401067

1511
1512
1513

D11PT1
D11PT1
D11QT1

1514
1515

D11QT1
D11QT1

1516
1517
1518
1519

D11QT1
D11QT1
D11QT1
D11QT1

1520
1521
1522
1523
1524

D11QT1
D11QT1
D11QT1
D11QT1
D11QT1

1525
1526

D11QT1
D11QT2

1527
1528
1529
1530

D11QT2
D11QT2
D11QT2
D11QT2

1531
1532

D11QT2
D11QT2

Nguyn Tun
Nguyn Vn
Trng Vn
Bi Xun
Trn Minh
Phan Th
Nguyn Ngc

1533

D11QT2

Phan L Thanh

Huyn

B112401070

1534

D11QT2

Tng Vn

Khi

B112401071

1535
1536
1537
1538

D11QT2
D11QT2
D11QT2
D11QT2

Phng Th Diu

Linh

B112401072

Nguyn Vn
Nguyn c
Nguyn Th Hng

Mn
Nht
Nhung

B112401076
B112401080
B112401082

1539

D11QT2

Nguyn H

Phng

B112401084

1540
1541
1542
1543
1544

D11QT2
D11QT2
D11QT2
D11QT2
D11QT2

V Th

Phng

B112401085

1545
1546
1547
1548

D11QT2
D11QT2
D11QT3
D11QT3

Nguyn Vn
Nguyn c
Nguyn Anh
V Minh
inh Vn
Ng Tun
Nguyn Vn
inh V

Sng
Thng
Tun
Tng
Tuyn
V
Chin
Dng

B112401087
B112401088
B112401097
B112401294
B112401098
B112401100
B112401111
0924010122

1549

D11QT3

Chu nh

Knh

B112401127

1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556

D11QT3
D11QT3
D11QT3
D11QT3
D11QT3
D11QT3
D11QT3

Nguyn Th

Lan

B112401128

Nguyn Hi
Hong Vn
Nguyn Th
Nguyn Thnh
Nguyn Vnh
Ng Th

My
Sn
Thoa
Trung
Tng
Tuyt

B112401132
B112401139
B112401143
B112401148
B112401151
B112401152

1557

D11QT4

Nguyn Ngc

Anh

B112401156

Ghi ch
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Tha 1.550.000 t cc k trc, k ny phi np
2.425.000, thiu 875.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014

TT

Lp

1558
1559
1560

D11QT4
D11QT4
D11QT4

1561
1562

D11QT4
D11QT4

1563

H v tn m

Tn

MSV

Ghi ch

Nguyn Vn

B112401162

N hc ph nm hc 2012-2013 (4.200.000) v
hc ph k I nm hc 2013-2014

Nguyn Th
Nguyn nh

Na
Thanh

B112401182
1024010040

N hc ph k I nm hc 2013-2014

Nguyn Phng

Tho

B112401194

Nguyn Th

Trang

B112401200

D11QT4

Th

Vn

B112401204

1564

D11QT5

on Th

Hng

B112401219

1565

D11QT5

Phm Minh

Khu

B112401228

1566
1567
1568
1569
1570

D11QT5
D11QT5
D11QT5
D11QT5
D11QT5

Hong

Mai

B112401236

1571
1572
1573

D11QT5
D11QT5
D11VT1

1574
1575

D11VT1
D11VT1

Nguyn Vn
V Kim
Trn Vn
Nguyn Anh
Chu Th
Nguyn Tho
Nguyn c
Mi Minh
Hong

Minh
Ngn
Tm
Tun
Tuyn
Vn
An
Chu
Dng

B112401238
B112401240
B112401243
1024010175
B112401252
B112401253
B112101001
1021010013
B112101011

1576

D11VT1
D11VT1
D11VT1
D11VT1
D11VT1
D11VT1
D11VT1
D11VT1
D11VT1
D11VT2
D11VT2
D11VT2

1588
1589
1590
1591

D11VT2
D11VT2
D11VT2
D11VT2

1592
1593

D11VT2
D11VT2

Hng
Hng
Hng
Mi
Ngha
Qun
Ton
Trng
Tun
Chn
Chuyn
Cng
Dng
Giang
Hc
Hng
Kin
Kin

B112101019

1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587

Trn Th
H Quc
L B
Nguyn Vn
Nguyn Trng
V Hng
Trn Vn
Nguyn nh
Nguyn Trng
Cao Vn
Nguyn c
nh
Hong Xun
Hong Trng
Nguyn Vn
Phm Vn
Mc Vn
Trn Vn

1594
1595

D11VT2
D11VT2

Cn Mnh
on Th Ngc

Linh
Mai

B112101076

N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014

B112101078

N hc ph k I nm hc 2013-2014

1596
1597

D11VT2
D11VT2

N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014

D11VT2
D11VT2
D11VT2

1601
1602
1603

D11VT2
D11VT2
D11VT2

1604

D11VT3

Ngc
Ngc
Thng
Thnh
Trung
Trung
Tun
Tun
nh

B112101080

1598
1599
1600

Nguyn Vn
Phng Minh
Trn Vn
Ng Vn
Bi Thnh
Phm Vn
T Anh
T Minh
Phm Quang

0821010012
1021010045
B112101028
B112101453
B112101036
B112101043
B112101045
B112101049
B112101052
B112101055
B112101058
0921010074
B112101062
B112101067
B112101069
0921010091
B112101073

B112101081
1021010182
B112101090
B112101094
1021010104
B112101098
B112101097
1021010196

N hc ph k I nm hc 2013-2014
N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N 4 k hc ph
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph nm hc 2012-2013 v k I nm hc
2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

1605
1606

D11VT3
D11VT3

1607
1608
1609
1610
1611
1612

D11VT3
D11VT3
D11VT3
D11VT3
D11VT3
D11VT3

1613
1614
1615
1616
1617
1618

D11VT3
D11VT3
D11VT3
D11VT3
D11VT3
D11VT3

1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625

D11VT3
D11VT3
D11VT4
D11VT4
D11VT4
D11VT4
D11VT4

H v tn m
Trn Th
Hong Mnh
Lng Vn
Nguyn Th Thu
Bi Quang
Phm Bo
Nguyn Th
Phm nh
Nguyn Trng
Vn
Nguyn Xun
Trn Th H
Mch Vn
Dng Vn
nh
T Hong
Mnh
Trn Vn
Nguyn Vn
V Thnh
Nguyn Vn

1626
1627
1628

D11VT4
D11VT4
D11VT4

Xun
Nguyn Vn
Duy

Phc
Sn
Thng

B112101185

1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639

D11VT4
D11VT4
D11VT5
D11VT5
D11VT5
D11VT5
D11VT5
D11VT5
D11VT5
D11VT5
D11VT5

L Vn

Thnh

1021010298

1640
1641

D11VT5
D11VT5

Nguyn Trn
ng Th
H Vn
Trn Tun
Nguyn Vn
V Trng
Nguyn Khc
Nguyn Vn
H nh
Trn Vn
L Vn
H Tin

Tr
Anh
Chim
Dng
Duy
Hi
Ho
Minh
Ngc
Ngc
Sn
Tm

B112101194
B112101206
B112101207
B112101210
B112101213
B112101216
B112101217
B112101229
B112101234
B112101233
0921010375
1021010383

1642
1643
1644

D11VT5
D11VT5
D11VT5
D11VT5
D11VT5
D11VT5
D11VT6

Trng
T
Tun
Tun
Tng
Xuyn
Anh

B112101245

1645
1646
1647
1648

L Vn
H Anh
Nguyn Mnh
Phm Vn
Trn Vn
Nguyn Th
Giang Vit

1649
1650
1651
1652
1653
1654

D11VT6
D11VT6
D11VT6
D11VT6
D11VT6
D11VT6
D11VT7

Anh
Hip
Hng
Khim
Phong
Tun
Anh

B112101252

1655

V Ngc
Nguyn Trung
Hong Vit
Mai Mnh
Trng Vn
Nguyn Vn
Lu Th

TT

Lp

Tn
Cc
c
Dng
Hng
Huy
Long
Ngoan
Nguyn
Quyt
Sn
Th
Trang
Trung
Tun
Vn
Vit
Cng
Hinh
Hng
Lm
Long

MSV
B112101104
B112101110
1021010206
B112101118
B112101119
B112101126
B112101131
B112101132
0921010206
B112101138
B112101141
B112101143
B112101145
B112101146
0921010233
B112101148
B112101156
B112101168
B112101169
B112101175
B112101178
B112101186
1021010295

B112101246
B112101249
1021010403
1021010405
B112101250
B112101251
B112101267
B112101271
B112101273
B112101285
B112101301
1021010140

Ghi ch
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

1656
1657
1658
1659
1660

D11VT7
D11VT7
D11VT7
D11VT7
D11VT7

H v tn m
Bi Cng
L Thnh
Nguyn Sn
V Minh
Phng Vit

1661
1662

D11VT7
D11VT7

Nguyn Ph
Trn Nht

Minh
Minh

B112101331

N 2 k hc ph nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014

B112101330

N hc ph k I nm hc 2013-2014

1663
1664

D11VT7
D11VT7

N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014

D11VT7
D11VT8
D11VT8
D11VT8
D11VT8
D11VT8
D11VT8
D11VT8
D11VT8
D11VT8
D11VT8

Ngc
Qu
V
Anh
Cng
i
i
Hong
Kin
Min
Nghip
Quyt
Tun

B112101335

1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675

Trn Vn
Nguyn Hu
Trn Tun
Trn Tun
Vn
u c
L Hu
Ng Huy
L ng
L Xun
Trn Th
Phng Vn
H L

TT

Lp

Tn
Chc
t
H
Hi
Ho

MSV
B112101310
1021010321
B112101315
B112101316
B112101319

B112101338
1021010410
B112101354
B112101359
B112101360
B112101422
B112101371
B112101425
B112101377
B112101381
B112101429
B112101395

1676 D12CQCN01-B on Th

B12DCCN001

1677 D12CQCN01-B L Th

Anh

B12DCCN004

1678 D12CQCN01-B Nguyn Vit

Anh

B12DCCN005

1679 D12CQCN01-B Phan Xun

ng

B12DCCN009

1680 D12CQCN01-B L Th Hng

Giang

B12DCCN015

1681 D12CQCN01-B L Xun Trng

Giang

B12DCCN016

1682 D12CQCN01-B Nguyn B

Huy

B12DCCN023

1683 D12CQCN01-B Chu Hong

Nam

B12DCCN031

1684 D12CQCN01-B Nguyn Hong

Nam

B12DCCN032

1685 D12CQCN01-B Hong Anh

Quang

B12DCCN036

1686 D12CQCN01-B Trn Cng

Thi

B12DCCN039

1687 D12CQCN01-B Vn Tin


1688 D12CQCN02-B V nh Minh
1689 D12CQCN02-B Nguyn Trung

B12DCCN046

Anh
c

B12DCCN054
B12DCCN059

1690 D12CQCN02-B ng Phi


1691 D12CQCN02-B Phm Minh

Dng

B12DCCN060

1692 D12CQCN02-B Hong Hi

Hong
Minh

B112104118
0921040110

1693 D12CQCN02-B Bi Vn

Nam

B12DCCN073

1694 D12CQCN02-B Phm Quang

Nam

B12DCCN075

1695 D12CQCN02-B Ung Cng

Thng

B12DCCN085

1696 D12CQCN02-B Nguyn Khoa


1697 D12CQCN02-B Phm c

Vn

B12DCCN094

Vit

B12DCCN095

1698 D12CQCN03-B L Tun

B12DCCN150

Ghi ch
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014

N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 650.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
N hc ph cc mn ng k k 3
N hc ph cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha ng tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000

TT

Lp

H v tn m

Tn

MSV

Ghi ch
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000

1699 D12CQCN03-B Nguyn Thy

Dng

B12DCCN109

1700 D12CQCN03-B Hong Th Thu

B12DCCN111

1701 D12CQCN03-B Lng nh


1702 D12CQCN03-B Phm Thanh

Lm

B12DCCN121

Ngc

B12DCCN129

1703 D12CQCN03-B Nguyn Th


1704 D12CQCN03-B o nh

Phng

B12DCCN131

Quang

B112104516

1705 D12CQCN03-B Nguyn Ton Gia

Qu

B12DCCN134

1706 D12CQCN03-B L Th
1707 D12CQCN03-B Trng Trn

Tim

B12DCCN140

Tun

B12DCCN145

1708 D12CQCN03-B c

Vit

B12DCCN147

1709 D12CQCN03-B Hong Vn


1710 D12CQCN04-B Nguyn Hng
1711 D12CQCN04-B Vn

Vinh

B12DCCN148

Anh
Cng

B12DCCN152
B12DCCN154

1712 D12CQCN04-B Phm Th

Dim

B12DCCN156

1713 D12CQCN04-B Trnh nh


1714 D12CQCN04-B Nguyn Hu

Dng

B12DCCN158

Giang

B12DCCN161

1715 D12CQCN04-B Phm Vn

Hng

B12DCCN171

1716 D12CQCN04-B inh Vn

Huy

B12DCCN173

1717 D12CQCN04-B Quang


1718 D12CQCN04-B Nguyn Trung

Huy

B12DCCN174

Kin

B12DCCN178

1719 D12CQCN04-B V Vn

Mnh

B12DCCN182

1720 D12CQCN04-B Phm Ngc


1721 D12CQCN04-B Trn Xun

Sn

B12DCCN188

Sn

B12DCCN189

Trn Ngc

Thng

B12DCCN192

Nguyn Mnh
Hong Cng
Phm V Kim

Ton
Tun
Anh

0921040350
B12DCCN201
B12DCCN208

1726 D12CQCN05-B Quch Thnh


1727 D12CQCN05-B Nguyn Trung
1728 D12CQCN05-B Nguyn Vn

ng

B12DCCN212

c
Dng

B12DCCN213
B12DCCN215

1729 D12CQCN05-B Nguyn Tt

Gip

B12DCCN217

1730 D12CQCN05-B Trn Vn

Hng

B12DCCN222

1731 D12CQCN05-B Nguyn Th

Huyn

B12DCCN226

1732 D12CQCN05-B Nguyn c

Mnh

B12DCCN233

1733 D12CQCN05-B Trn Anh

Phng

B12DCCN239

1734 D12CQCN05-B H Thanh

Tm

B12DCCN244

1735 D12CQCN05-B ng Ngc

Thng

B12DCCN245

1736 D12CQCN05-B m Vn

Triu

B12DCCN253

1737 D12CQCN05-B ng Anh


1738 D12CQCN05-B o Thanh

Tun

B12DCCN256

N hc ph k 2 v hc ph cc mn k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000

Tng

B12DCCN259

Cha ng tin cc mn ng k k 3

1722
1723
1724
1725

D12CQCN04-B
D12CQCN04-B
D12CQCN04-B
D12CQCN05-B

N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
N hc ph cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha ng tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha ng tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Np thiu
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
N hc ph cc mn ng k k 3
Cha ng tin cc mn ng k k 3
N hc ph t k I nm hc 2012-2013
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha ng tin cc mn ng k k 3
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000

TT

Lp

H v tn m

Tn

MSV

Ghi ch
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000

1739 D12CQCN05-B Phm Quang

Tng

B12DCCN261

1740 D12CQCN05-B Dng Bo


1741 D12CQCN06-B Phan Thanh

Vit

B12DCCN262

Bnh

B12DCCN267

Bi Thi

B12DCCN312

inh Hi
Nguyn Hong
Bi Trung
Nguyn Trng
Nguyn Ngc

Linh
Long
Ngha
Ngha
Thi

B12DCCN377
B12DCCN283
B12DCCN288
B12DCCN289
B12DCCN293

1748 D12CQCN06-B o Thanh

Tng

B12DCCN300

1749 D12CQCN07-B Phm Vn


1750 D12CQCN07-B Th Thy

Chung

B12DCCN306

N hc ph k II nm hc 2012-2013
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000

Dung

B12DCCN310

N hc ph k I nm hc 2013-2014

1751 D12CQCN07-B Hong Vn

Dng

B12DCCN311

1752 D12CQCN07-B Nguyn nh

Hip

B12DCCN317

1753 D12CQCN07-B Trn nh

Hng

B12DCCN324

1754 D12CQCN07-B Nguyn c

Lun

B12DCCN331

1755 D12CQCN07-B Nguyn Vn

Phi

B12DCCN337

1756 D12CQCN07-B Mai Th

Sao

B12DCCN341

1757 D12CQCN07-B Nguyn c

Thnh

B12DCCN345

1758 D12CQCN07-B Phan nh

Th

B12DCCN348

1759 D12CQCN07-B ng Thanh


1760 D12CQCN08-B Nguyn V Th

Tng

B12DCCN356

Bnh

B12DCCN362

1761 D12CQCN08-B Mai Thnh

B12DCCN365

1762 D12CQCN08-B Nguyn Anh

ng

B12DCCN366

1763 D12CQCN08-B Nguyn Anh

Dng

B12DCCN368

1764 D12CQCN08-B Nguyn Th Hong

Hip

B12DCCN375

1765 D12CQCN08-B Nguyn Qu

Hu

B12DCCN379

1766 D12CQCN08-B Phm Tr

Khang

B12DCCN381

1767 D12CQCN08-B Ng Ngc

Linh

B12DCCN385

1768 D12CQCN08-B Nguyn Nht

Linh

B12DCCN386

1769 D12CQCN08-B Hong Ngha


1770 D12CQCN09-B Ch Vit

Phong

B12DCCN396

Anh

B12DCCN417

1771 D12CQCN09-B Nguyn Minh

Dng

B12DCCN427

1772 D12CQCN09-B ng Th

Giang

B12DCCN429

1773 D12CQCN09-B Ng Th

Hng

B12DCCN434

1774 D12CQCN09-B Bi Quang


1775 D12CQCN09-B Nguyn Mnh

Hng

B12DCCN436

Hng

1021040429

1776 D12CQCN09-B Nguyn Quang


1777 D12CQCN09-B ng L Thi

Huy

B12DCCN439

1742
1743
1744
1745
1746
1747

D12CQCN06-B
D12CQCN06-B
D12CQCN06-B
D12CQCN06-B
D12CQCN06-B
D12CQCN06-B

Hunh

B112104471

Cha ng tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha ng tin cc mn ng k k 3
Cha ng tin cc mn ng k k 3
N hc ph cc mn ng k k 3
Cha ng tin cc mn ng k k 3

N hc ph k 2 v hc ph cc mn k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
N hc ph k 2 v hc ph cc mn k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
N hc ph cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
N hc ph cc mn ng k k 3

TT

Lp

H v tn m

Tn

MSV

1778 D12CQCN09-B Phan Tng

Lm

B12DCCN442

1779 D12CQCN09-B Phi

Long

B12DCCN445

1780 D12CQCN09-B Hong Vn

Phong

B12DCCN450

1781 D12CQCN09-B Nguyn Th Thanh

Phng

B12DCCN451

1782 D12CQCN09-B Nguyn Th

Phng

B12DCCN452

1783 D12CQCN09-B Trn Xun


1784 D12CQCN09-B Nguyn Xun

Thng

B12DCCN455

Thnh

B12DCCN456

1785 D12CQCN09-B Mai Thnh

Thnh

B12DCCN457

1786 D12CQCN09-B Hng Hu

Thoi

B12DCCN458

1787 D12CQCN09-B V Vn

Tin

B12DCCN460

1788 D12CQCN09-B Dng Tuyt

Trinh

B12DCCN462

1789 D12CQCN09-B L Thnh

Trung

B12DCCN463

1790 D12CQCN10-B m c

Anh

B12DCCN469

1791 D12CQCN10-B Nguyn Tr

Bc

B12DCCN471

1792 D12CQCN10-B Nguyn Thnh

Cng

B12DCCN473

1793 D12CQCN10-B V Ch
1794 D12CQCN10-B Trn Vn

Cng

B12DCCN474

B12DCCN476

Nguyn Vn

Dng

B12DCCN480

Nguyn Vn
Nguyn Mnh
Trn Xun

Hi
Hng
Long

B12DCCN485
B12DCCN487
B12DCCN492

1799 D12CQCN10-B Ng Gia


1800 D12CQCN10-B Trn Hoi

Lng

B12DCCN493

Nam

B12DCCN495

1801 D12CQCN10-B Trn Vn

Nht

B12DCCN497

1802 D12CQCN10-B Trn Trung

Phong

B12DCCN498

1803 D12CQCN10-B Cao Vn


1804 D12CQCN10-B Nguyn Tin

Sn

B12DCCN503

Sn

B12DCCN504

1805 D12CQCN10-B Phm Thi

Sn

B12DCCN505

1806 D12CQCN10-B L Nguyn

Ton

B12DCCN519

1807 D12CQCN10-B Nguyn Thanh

Tng

B12DCCN521

1808 D12CQDT01-B Hong Ngc

Anh

B12DCDT001

1809 D12CQDT01-B Nguyn Huy

Chung

B12DCDT007

1810 D12CQDT01-B V Thanh


1811 D12CQDT01-B on Xun

Chng

B12DCDT008

B12DCDT016

1812 D12CQDT01-B Nguyn Hong

Hi

B12DCDT025

1813 D12CQDT01-B Phm Cao

B12DCDT037

1814 D12CQDT01-B Bi Ngc

Phng

B12DCDT041

1815 D12CQDT01-B Chu Vn

Qun

B12DCDT042

1795
1796
1797
1798

D12CQCN10-B
D12CQCN10-B
D12CQCN10-B
D12CQCN10-B

Ghi ch
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
N hc ph cc mn ng k k 3
N hc ph cc mn ng k k 3
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha ng tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha ng tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000

H v tn m
1816 D12CQDT01-B Nguyn L Hng

Tn
Trng

MSV
B12DCDT046

1817 D12CQDT01-B L Minh


1818 D12CQDT01-B Nguyn Hong

Tu

B12DCDT050

Vng

N12DCDT045

TT

Lp

Nguyn c

Anh

B12DCDT054

1819 D12CQDT02-B
1820 D12CQDT02-B Nguyn Hong

Anh

B12DCDT055

1821 D12CQDT02-B Nguyn Vn

B12DCDT060

1822 D12CQDT02-B V Thanh

Dng

B12DCDT064

1823 D12CQDT02-B Nguyn nh

Dng

B12DCDT065

1824 D12CQDT02-B Ng Ngc

Duyn

B12DCDT066

1825 D12CQDT02-B Nguyn Trung

Hiu

B12DCDT068

1826 D12CQDT02-B L Xun

Phc

B12DCDT076

1827 D12CQDT02-B ng Vn

Phng

B12DCDT077

1828 D12CQDT02-B V c

Thun

B12DCDT084

1829 D12CQDT02-B Kim Vn

Trung

B12DCDT090

1830 D12CQDT02-B Nguyn Lng

Trng

B12DCDT091

1831 D12CQDT02-B L c

Vit

B12DCDT094

1832 D12CQDT02-B Nguyn Th


1833 D12CQDT02-B Nguyn Duy

Vit

B12DCDT095

Vinh

B12DCDT096

1834 D12CQDT02-B o Hoi

B12DCDT098

1835 D12CQDT02-B Ng Th

Yn

B12DCDT099

1836 D12CQDT02-B Nguyn Th Hi

Yn

B12DCDT100

1837 D12CQDT03-B T nh

B12DCDT111

1838 D12CQDT03-B V Tun

Hip

B12DCDT120

1839 D12CQDT03-B Nguyn Vit

Hng

B12DCDT124

1840 D12CQDT03-B Hong Kim

Mnh

B12DCDT132

1841 D12CQDT03-B L Trn

Phng

B12DCDT140

1842 D12CQDT03-B Nguyn L

Qun

B12DCDT141

1843 D12CQDT03-B Nguyn Vit

Thin

B12DCDT144

1844 D12CQDT03-B Phm Th

Trang

B12DCDT147

1845 D12CQDT03-B Ch

Tun

B12DCDT149

1846 D12CQKT01-B Nguyn Th

Dung

B12DCKT007

1847 D12CQKT01-B Nguyn Th

Hn

B12DCKT012

1848 D12CQKT01-B Trn Th

Hng

B12DCKT020

1849 D12CQKT01-B Phm Th Kiu

Oanh

B12DCKT034

1850 D12CQKT01-B Nguyn Thy

Phng

B12DCKT036

1851 D12CQKT01-B Dng Th

Thm

B12DCKT039

Ghi ch
Cha ng tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3
N hc ph k 1 (3.100.000), hc ph k 2
(4.300.000) v hc ph cc mn k 3
(4.320.000)
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
N hc ph k 2 v hc ph cc mn k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 630.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph k 2 v hc ph cc mn k 3
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000

H v tn m
1852 D12CQKT02-B Nguyn Th Ngc
1853 D12CQKT02-B L Th Kim
TT

Lp

Tn
Huyn
L

MSV
B12DCKT077
B12DCKT078

Ghi ch
Cha ng tin cc mn ng k k 3
Cha ng tin cc mn ng k k 3
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000

1854 D12CQKT02-B Nguyn Th Phng Lin

B12DCKT080

1855 D12CQKT02-B Bi Hng

Nhung

B12DCKT093

1856 D12CQKT02-B Nguyn Th

Yn

B12DCKT113

1857 D12CQKT03-B Nguyn T

Anh

B12DCKT118

1858 D12CQKT03-B Trn Qu

B12DCKT122

1859 D12CQKT03-B Nguyn Th Ngc

Hin

B12DCKT132

1860 D12CQKT03-B Nguyn Th

Luyn

B12DCKT147

1861 D12CQKT03-B Nguyn Th Thu

Nga

B12DCKT152

1862 D12CQKT03-B Dng Th

Nht

B12DCKT157

1863 D12CQKT03-B Nguyn Thu

Trang

B12DCKT169

1864 D12CQKT03-B Trn Hu

Vn

B12DCKT172

1865 D12CQKT04-B Nguyn Th

Dung

B12DCKT183

1866 D12CQKT04-B Phm Hi

B12DCKT189

1867 D12CQKT04-B H Th

Hng

B12DCKT191

1868 D12CQKT04-B Cao Th Thanh

Hoa

B12DCKT194

1869 D12CQKT04-B ng Th

Huyn

B12DCKT197

1870 D12CQKT04-B Trn Nam

Khnh

B12DCKT198

1871 D12CQKT04-B Nguyn Vn

Long

B12DCKT202

1872 D12CQKT04-B Nguyn Tho

Ly

B12DCKT203

1873 D12CQKT04-B Nguyn Vn

Quang

B12DCKT214

1874 D12CQKT04-B Phm Thanh

Tho

B12DCKT219

1875 D12CQKT04-B Trn Th

Thy

B12DCKT223

1876 D12CQKT04-B Phng Th Thanh

Tuyt

B12DCKT229

1877 D12CQKT04-B Nguyn Th Hi

Yn

B12DCKT232

1878 D12CQKT05-B Nguyn Nng

B12DCKT242

1879 D12CQKT05-B Nguyn Th Tr

Giang

B12DCKT249

1880 D12CQKT05-B L Thu


1881 D12CQKT05-B Trnh Thu
1882 D12CQKT05-B L Minh

B12DCKT250

H
Hng

B12DCKT252
B12DCKT255

1883 D12CQKT05-B Trn Th

Lin

B12DCKT269

1884 D12CQKT05-B T Th

Quyn

B12DCKT277

1885 D12CQKT05-B Phm Thu

Trang

B12DCKT288

1886 D12CQKT05-B Tng Th

Trang

B12DCKT290

1887 D12CQKT06-B Nguyn Th Linh


1888 D12CQKT06-B L Th

Chi

B12DCKT300

N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000

Hng

B12DCKT317

Cha ng tin cc mn ng k k 3

N hc ph k I nm hc 2013-2014

TT

Lp

H v tn m

Tn

MSV

1889 D12CQKT06-B Nguyn Th i

Thi

B12DCKT342

1890 D12CQKT06-B L Th

Thy

B12DCKT345

1891 D12CQKT06-B L Th

Trang

B12DCKT349

1892 D12CQKT06-B L Anh


1893 D12CQKT06-B Th nh

Tng

B12DCKT353

Vn

B12DCKT355

1894 D12CQPT01-B L Quang


1895 D12CQPT01-B Nguyn Th Thu
1896 D12CQPT01-B Trn Ch

Anh

B12DCPT003

Cc
Cng

B12DCPT007
B12DCPT167

1897 D12CQPT01-B Lng Th Phng

Dung

B12DCPT010

1898 D12CQPT01-B Nguyn c


1899 D12CQPT01-B Lng Huy
1900 D12CQPT01-B Tng Quc

Hon

B12DCPT023

Hong
K

B12DCPT025
B12DCPT031

1901 D12CQPT01-B Nguyn Th Thu

Tho

B12DCPT043

1902 D12CQPT01-B Nguyn Xun


1903 D12CQPT02-B V Quc

Trng

B12DCPT048

B12DCPT053

1904 D12CQPT02-B Nguyn Trn Chu

Giang

B12DCPT059

1905 D12CQPT02-B Nguyn Th Thu


1906 D12CQPT02-B Lu Quang

Hng

B12DCPT064

Huy

B12DCPT066

1907 D12CQPT02-B Nguyn Th

Luyn

B12DCPT070

1908 D12CQPT02-B V Th

Mai

B12DCPT072

1909 D12CQPT02-B V Thi

Sn

B12DCPT083

1910 D12CQPT02-B Nguyn Th

Thnh

B12DCPT087

1911 D12CQPT02-B Phm Phng

Tho

B12DCPT090

1912 D12CQPT02-B Trng c

Thnh

B12DCPT092

1913 D12CQPT02-B Nguyn Th

Thu

B12DCPT094

1914 D12CQPT02-B Nguyn Vn

Thy

B12DCPT095

1915 D12CQPT02-B Hong Thu


1916 D12CQPT02-B Nguyn Th
1917 D12CQPT02-B Phm Th

Trang

B12DCPT099

Chc
Doan

B12DCPT116
B12DCPT117

1918 D12CQPT03-B Bi Th Kim

Hoa

B12DCPT131

1919 D12CQPT03-B H Ngc

Hong

B12DCPT132

1920 D12CQPT03-B V Minh


1921 D12CQPT03-B L Phm Phng

Khnh

B12DCPT140

Lin

B12DCPT141

Nguyn Th

Ngn

B12DCPT152

L Bch
Nguyn Bo
L Hong

Nguyt
Thng
Yn

B12DCPT155
B12DCPT162
B12DCPT051

1926 D12CQQT01-B Trn T

Anh

B12DCQT003

1927 D12CQQT01-B Th

Huyn

B12DCQT018

1922
1923
1924
1925

D12CQPT03-B
D12CQPT03-B
D12CQPT03-B
D12CQPT03-B

Ghi ch
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph cc mn ng k k 3, k trc np
tha 180.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 340.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha ng tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 340.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 340.000
Cha ng tin cc mn ng k k 3
Cha ng tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 340.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 340.000
Cha ng tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 340.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 340.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 340.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 340.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 340.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 340.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 340.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 340.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 340.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 340.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 340.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 340.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 340.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 340.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3. K trc
cn tha 340.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k II nm hc 2012-2013
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000

TT

Lp

H v tn m

Tn

MSV

1928 D12CQQT01-B Trn Hu

Khnh

B12DCQT019

1929 D12CQQT01-B Phm Thu

Linh

B12DCQT027

1930 D12CQQT01-B Nghim S

Mnh

B12DCQT030

1931 D12CQQT01-B Chu Th

Nga

B12DCQT031

1932 D12CQQT01-B Nguyn Dim

Ngc

B12DCQT035

1933 D12CQQT01-B Nguyn Thu

Phng

B12DCQT037

1934 D12CQQT01-B Nguyn Th


1935 D12CQQT01-B Bi Ngc

Phng

B12DCQT038

Sn

B12DCQT040

1936 D12CQQT01-B L V Ngc

Thch

B12DCQT041

1937 D12CQQT02-B Nguyn Tun


1938 D12CQQT02-B Phng Th Lan

Anh

B12DCQT058

Anh

B12DCQT059

1939 D12CQQT02-B Nguyn Tin


1940 D12CQQT02-B Trn Th

B12DCQT062

Hin

B12DCQT073

1941 D12CQQT02-B Qunh

Nh

B12DCQT094

1942 D12CQQT02-B Nguyn Th

Oanh

B12DCQT096

1943 D12CQQT02-B Phm ng Minh

Tm

N12DCQT093

1944 D12CQQT02-B Nguyn Lng

Thnh

B12DCQT101

1945 D12CQQT02-B V Th Hoi


1946 D12CQQT02-B Nguyn c

Thu

B12DCQT103

Tuyn

B12DCQT107

1947 D12CQQT03-B Bi Th

Duyn

B12DCQT117

1948 D12CQQT03-B Nguyn Th


1949 D12CQQT03-B o Th Thu

B12DCQT118

Hng

B12DCQT120

1950 D12CQQT03-B Trn Thanh

Long

B12DCQT131

1951 D12CQQT03-B Hong

Ngha

B12DCQT136

1952 D12CQQT03-B Lu Hu
1953 D12CQQT03-B Phm Quang

Phng

B12DCQT141

1954 D12CQQT03-B L Th Linh

Trang

B12DCQT149

1955 D12CQQT03-B Thi Th Huyn


1956 D12CQQT03-B Ng Quang

Trang

B12DCQT150

1957 D12CQQT04-B Nguyn c


1958 D12CQQT04-B Trn Vn

Anh

B12DCQT162

Ho

B12DCQT173

1959 D12CQQT04-B Nguyn Th Loan

Lnh

B12DCQT179

1960 D12CQQT04-B Nguyn Th

Loan

B12DCQT186

1961 D12CQQT04-B Hong Th Hn

My

B12DCQT189

1962 D12CQQT04-B Nguyn Th Minh

Nguyt

B12DCQT193

1963 D12CQQT04-B V Cao

Thng

B12DCQT200

1964 D12CQQT04-B Vin Th

Thy

B12DCQT206

1965 D12CQQT04-B Ng Diu

Uyn

B12DCQT212

Tip

Trng

B112401144

B112401149

Ghi ch
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha ng tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha ng tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha ng tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha ng tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000

TT

Lp

H v tn m

Tn

MSV

1966 D12CQQT05-B Trn c

B12DCQT219

1967 D12CQQT05-B Nguyn Th Thu

Ha

B12DCQT232

1968 D12CQQT05-B o Th

Hng

B12DCQT234

1969 D12CQQT05-B L Th Thanh

Huyn

B12DCQT235

1970 D12CQQT05-B Phi Th

Lan

B12DCQT238

1971 D12CQQT05-B H Th

Linh

B12DCQT240

1972 D12CQQT05-B Nguyn Hng

Linh

B12DCQT241

1973 D12CQQT05-B Nguyn Th M

Linh

B12DCQT301

1974 D12CQQT05-B Vi Th Nguyt

Nga

B12DCQT247

1975 D12CQQT05-B Bi Th

Phc

B12DCQT251

1976 D12CQQT05-B L Hng

Qun

B12DCQT253

1977 D12CQQT05-B Trn Phng


1978 D12CQQT05-B V Th

Tho

B12DCQT254

Trm

B12DCQT260

1979 D12CQQT05-B o Bch

Trang

B12DCQT262

1980 D12CQQT05-B Trng c

Vng

B12DCQT267

1981 D12CQQT06-B Nguyn Th

Chu

B12DCQT274

1982 D12CQQT06-B Nguyn Hng


1983 D12CQQT06-B Nguyn Th Thu

Giang

B12DCQT282

B12DCQT284

1984 D12CQQT06-B H Th Minh

Hu

B12DCQT293

1985 D12CQQT06-B o Thanh


1986 D12CQQT06-B ng Th
1987 D12CQQT06-B Nguyn Th Thanh

Hng

B12DCQT294

Huyn
Huyn

B12DCQT297
B12DCQT298

1988 D12CQQT06-B Phm Th Khnh

Huyn

B12DCQT299

1989 D12CQQT06-B Nguyn Th Thy

Linh

B12DCQT303

1990 D12CQQT06-B Hong Trang

Ly

B12DCQT306

1991 D12CQQT06-B Nguyn Th Kim

Ngn

B12DCQT307

1992 D12CQQT06-B Nguyn Bch

Ngc

B12DCQT308

1993 D12CQQT06-B Phng Kiu

Oanh

B12DCQT310

1994 D12CQQT06-B L nh

Th

B12DCQT312

1995 D12CQQT06-B Nguyn Nh

Ton

B12DCQT315

1996 D12CQQT06-B Trn Ngc

Trm

B12DCQT316

1997 D12CQQT06-B Trnh Th

Trang

B12DCQT317

1998 D12CQQT06-B L Vn
1999 D12CQQT06-B L Xun

Tng

B12DCQT325

Tng

B12DCQT320

2000 D12CQQT06-B T nh

Tuyn

B12DCQT321

2001 D12CQVT01-B Thn c

Hong

B12DCVT013

2002 D12CQVT01-B Trng Vn

Nhn

B12DCVT026

Ghi ch
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
N hc ph k 2 v hc ph cc mn k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha ng tin cc mn ng k k 3 (k trc
tha 180.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha ng tin cc mn ng k k 3 (k trc
tha 180.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha ng tin cc mn ng k k 3 (k trc
tha 180.000)
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3. k trc
cn tha 180.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000

H v tn m
2003 D12CQVT02-B L Tun

Tn
Anh

MSV
B12DCVT047

2004 D12CQVT02-B Trnh Sn

B12DCVT056

2005 D12CQVT02-B Dng Cng

Hai

B112101499

2006 D12CQVT02-B Phm Vn

Ho

B12DCVT057

2007 D12CQVT02-B Phm nh


2008 D12CQVT02-B Nguyn nh
2009 D12CQVT02-B L Phc

Hong

B12DCVT062

Kim
Tn

B12DCVT069
1021010179

2010 D12CQVT02-B Nguyn Th Thy

Trang

B12DCVT087

2011 D12CQVT03-B Trn Quang

Anh

B12DCVT098

2012 D12CQVT03-B Hong Th

Chm

B12DCVT100

2013 D12CQVT03-B Ng Trung

B12DCVT103

2014 D12CQVT03-B inh Vn

Duy

B12DCVT106

2015 D12CQVT03-B Nguyn Quc

Huy

B12DCVT117

2016 D12CQVT03-B Trn c

B112101120

2017 D12CQVT03-B L c

Huy
Long

B12DCVT121

2018 D12CQVT03-B Lu Thy

Ly

B12DCVT142

2019 D12CQVT03-B L Vn

Sn

B12DCVT131

2020 D12CQVT03-B Hong Ngc

Thch

B12DCVT133

2021 D12CQVT03-B Phm Vn


2022 D12CQVT03-B Phm Vn

Thng

B12DCVT135

Trng

B12DCVT138

2023 D12CQVT03-B L S

Vit

B12DCVT143

2024 D12CQVT03-B Nguyn Tun

B12DCVT140

2025 D12CQVT04-B Khc

Anh

B12DCVT144

2026 D12CQVT04-B L Vn

Anh

B12DCVT145

2027 D12CQVT04-B Hong Xun

Chng

B12DCVT148

2028 D12CQVT04-B Nguyn Vit

Cng

B12DCVT150

2029 D12CQVT04-B Trnh Quc

B12DCVT151

2030 D12CQVT04-B Nguyn Xun


2031 D12CQVT04-B o Duy

ng

B12DCVT152

B12DCVT153

2032 D12CQVT04-B H Th

Hng

B12DCVT163

2033 D12CQVT04-B Kiu Vn

Huy

B12DCVT165

2034 D12CQVT04-B Phm Quc

Lm

B12DCVT167

2035 D12CQVT04-B Ma Vn

Minh

B12DCVT171

2036 D12CQVT04-B o Th Hng

Nhung

B12DCVT173

2037 D12CQVT04-B C Lu

Phong

B12DCVT174

2038 D12CQVT04-B inh B

Sang

B12DCVT178

2039 D12CQVT04-B Nguyn Ngc

Sn

B12DCVT179

TT

Lp

Ghi ch
Cha ng tin cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
N hc ph k 2 nm hc 2012-2013 v hc ph
k 1 nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
N hc ph cc mn ng k k 3
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
N hc ph k 2 v hc ph cc mn k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
N hc ph k 2 v hc ph cc mn k 3
K trc tha 4.300.000, k ny phi ng
4.560.000. Thiu 260.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
N hc ph k 2 v hc ph cc mn k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000

TT

Lp

H v tn m

Tn

MSV

Ghi ch
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000

2040 D12CQVT04-B Nguyn Thanh

Tng

B12DCVT189

2041 D12CQVT04-B Trn Hu

Tng

B12DCVT190

2042 D12CQVT04-B Lc Vn

Yu

B12DCVT192

2043 D12CQVT05-B Bi nh

Bng

B12DCVT194

2044 D12CQVT05-B Hong Tin

Dng

B12DCVT198

2045 D12CQVT05-B Ng Tun

Dng

B12DCVT199

2046 D12CQVT05-B Nguyn c

Duy

B12DCVT200

2047 D12CQVT05-B Phng Mnh Minh

Hong

B12DCVT206

2048 D12CQVT05-B Trn Vn


2049 D12CQVT05-B Nguyn c

Hng

B12DCVT115

Kin

B12DCVT211

2050 D12CQVT05-B V Trung

Kin

B12DCVT212

2051 D12CQVT05-B o Thu

Lan

B12DCVT213

2052 D12CQVT05-B Nguyn Th

Minh

B12DCVT217

2053 D12CQVT05-B Dng Th

B12DCVT243

2054 D12CQVT05-B Chu Vn

Phong

B12DCVT219

2055 D12CQVT05-B H Th
2056 D12CQVT05-B Nguyn Quang

Phng

B12DCVT222

Sn

B12DCVT226

2057 D12CQVT05-B ng

Thi

B12DCVT229

2058 D12CQVT05-B Nguyn Hu

Thng

B12DCVT231

2059 D12CQVT05-B Nguyn Thnh

Trung

B12DCVT234

2060 D12CQVT05-B V Mnh

B12DCVT237

N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000

2061 D12CQVT05-B Bi Anh

Tun

B12DCVT238

N hc ph k 2 v hc ph cc mn k 3

2062 D12CQVT05-B Trn Anh

Tun

B12DCVT239

2063 D12CQVT05-B Nguyn Nh

B12DCVT242

2064 D12CQVT07-B Hong Ngc

Cng

B12DCVT297

2065 D12CQVT07-B Nguyn Vn


2066 D12CQVT07-B Trng i

Dng

B12DCVT302

Hi

B12DCVT306

2067 D12CQVT07-B V Vn

Hu

B12DCVT312

2068 D12CQVT07-B Trn Vn

Huy

B12DCVT313

Khi
2069 D12CQVT07-B Nguyn Xun
2070 D12CQVT07-B Nguyn Thnh Hong Linh

B12DCVT314

2071 D12CQVT07-B L Ngc

Qun

B12DCVT327

2072 D12CQVT07-B Trnh Trng


2073 D12CQVT07-B L Xun

Qu

B12DCVT346

2074 D12CQVT07-B Nguyn Th

Th

B12DCVT334

2075 D12CQVT07-B Nguyn Cng

Tin

B12DCVT337

2076 D12CQVT07-B L Cng

Tun

B12DCVT341

Thin

B12DCVT316

1021010390

N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
N hc ph k 2 v hc ph cc mn k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000

N hc ph k 2 v hc ph cc mn k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
N hc ph k I nm hc 2013-2014
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
N hc ph cc mn ng k k 3
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
N hc ph k II nm hc 2010-2011
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000
Cha np tin cc mn ng k k 3, k trc
cn n 630.000

H v tn m
2077 D12CQVT07-B Nguyn Thanh
Phm Tun
2078
E09CN
TT

Lp

Tn
Tng
Bnh

MSV
B12DCVT343
0921010153

Mai Hng

Din

0921040072

Ph ng
Nguyn Thanh
Nguyn Vn
Nguyn Th
Lu Thanh
Nguyn Trung
Vng Tr
Nguyn Th
Nh Th
V Anh

Khoa
Phong
Quyt
Trang
Tng
Kin
Long
Nguyt
Phng
Tun

0921040210
0921020107
0921040043
0921040352
0921010386
102ECN0009
102ECN0010
1021040137
1021040143
102ECN0015

2090 E12CQCN01-B Nguyn nh

Dng

B12DECN025

2091 E12CQPT01-B Tin

B12DEPT005

2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089

E09CN
E09CN
E09CN
E09CN
E09CN
E09CN
E10CN
E10CN
E10CN
E10CN
E10CN

2092

E12CQPT01-B V Vn

B12DEPT017

2093

E12CQPT01-B Nguyn Vit

Hi

B12DEPT011

2094

E12CQPT01-B inh Th Thy

Linh

B12DEPT015

2095

E12CQPT01-B V c

Long

B12DEPT016

2096

E12CQPT01-B Nguyn Tin

Mnh

B12DEPT019

2097

E12CQPT01-B on Anh

Minh

B12DEPT021

2098

E12CQPT01-B ng Hng

Ngc

B12DEPT023

2099

E12CQPT01-B Phm Th

Phng

B12DEPT024

2100

E12CQPT01-B Trn Th Nh

Qunh

B12DEPT025

2101
2102

E12CQPT01-B Trn Tin


E12CQPT01-B ng Sn

Th

B12DEPT026

Tng

B112102137

* Danh sch bao gm 2102 sinh vin

Ghi ch
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph, ph ph k II nm hc 2012-2013 v
hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph k I nm hc 2013-2014
N hc ph cc mn k 3. K trc cn tha
3.000.000
N hc ph cc mn k 3. K trc cn tha
2.360.000
N hc ph cc mn k 3. K trc cn tha
2.360.000
N hc ph cc mn k 3. K trc cn tha
2.360.000
N hc ph cc mn k 3. K trc cn tha
2.360.000
N hc ph cc mn k 3. K trc cn tha
2.360.000
N hc ph cc mn k 3. K trc cn tha
2.360.000
N hc ph cc mn k 3. K trc cn tha
2.360.000
N hc ph cc mn k 3. K trc cn tha
2.360.000
N hc ph cc mn k 3. K trc cn tha
2.360.000
N hc ph cc mn ng k k 3. K trc cn
tha 2.550.000
N hc ph cc mn hc k 3 v 500.000 t k
2
N hc ph cc mn hc k 3

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG


PHNG KINH T TI CHNH

DANH SCH SINH VIN N HC PH H LIN THNG C-H CHNH QUY


(Kha 2011 t 2 ngnh CNTT, TVT v kha 2012, tnh ti ht ngy 16/09/2013)
TT

Lp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

L11CQCN08-B
L11CQCN08-B
L11CQCN08-B
L11CQCN08-B
L11CQCN08-B
L11CQCN08-B
L11CQCN08-B
L11CQCN08-B
L11CQCN08-B
L11CQCN08-B
L11CQCN09-B
L11CQCN09-B
L11CQCN09-B
L11CQCN09-B
L11CQCN09-B
L11CQCN09-B
L11CQCN09-B
L11CQCN10-B
L11CQCN10-B
L11CQCN10-B
L11CQCN10-B
L11CQCN10-B
L11CQCN10-B
L11CQCN11-B

25
26
27
28

L11CQCN11-B
L11CQCN11-B
L11CQCN11-B
L11CQCN11-B

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

L11CQCN11-B
L11CQCN11-B
L11CQCN11-B
L11CQCN13-B
L11CQCN13-B
L11CQCN13-B
L11CQCN13-B
L11CQCN13-B
L11CQCN13-B
L11CQCN13-B
L11CQCN14-B
L11CQCN14-B
L11CQCN14-B
L11CQCN14-B
L11CQCN14-B
L11CQCN14-B
L11CQCN14-B
L11CQVT06-B

H v tn m
Nguyn Th
m Trng
Nguyn V
Trn Ngc
L Hong
Ct
V c
Hong Quc
L Vn
Phm Quyt
Phm Quang
Lm Vn
Nguyn Th
T Chi
V Phn
L nh
Khng Tin
V Th
Trn nh
Nguyn Vn
T Vn
Phm Vn
Trng Vn
Nguyn Vit

Tn
An
Bng
Hip
Hunh
Long
Lng
Mnh
Ngh
Quang
Thng
Anh
nh
Nn
Phi
Thy
Ton
Tng
Chuyn
ng
Ho
Thng
Tun
Tng
c

MSV
B113104400
B113104402
B113104411
B113104416
B113104423
B113104485
B113104428
B113104432
B113104437
B113104444
B113104456
B113104457
B113104494
B113104495
B113104516
B113104520
B113104528
B113104542
B113104550
B113104556
B113104610
B113104622
B113104626
B113104644

Nguyn Ch

Dng

B113104640

Nguyn Thanh
Bi Vn
Nguyn Quang
Chu Mnh
Trn Th
ng Vn
Nh Tin
Ng Th
Dng Tin
inh c
Phm Quang
ng Th Xun
Trng Th
Bi nh
inh Quang
Nguyn Minh
L Tin
Nguyn Vn
Nguyn Mnh
Nguyn Cng
Nam

Hi
Hong
Huy
Quang
Thu
Tng
Dng
Hoa
Huy
Minh
Minh
Ti
Tuyt
Cng
ng
H
Hi
Hiu
Huy
Nam
Anh

B113104752
B113104415
B113104662
B113104270
B113104511
B113104529
B113104545
B113104563
B113104569
B113104678
B113104587
B113104627
B113104625
B113104461
B113104643
B113104647
B113104649
B113104653
B113104663
B113104681
B113101280

Ghi ch
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 2, 3, 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 3, k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 2, 3, 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 1, 2 (3.600.000 x 2), hc
ph k 3, 4 (4.300.000 x 2)
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 3, k 4
N hc ph k 2, 3, 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 2, 3, 4
N hc ph k 2, 3, 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 2, 3, 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4

TT

Lp

47
48
49

L11CQVT06-B
L11CQVT06-B
L11CQVT06-B

50
51
52
53
54
55
56

L11CQVT06-B
L11CQVT06-B
L11CQVT06-B
L11CQVT06-B
L11CQVT06-B
L11CQVT07-B
L11CQVT07-B

57
58
59
60
61
62
63

L11CQVT07-B
L11CQVT07-B
L11CQVT07-B
L11CQVT07-B
L11CQVT07-B
L11CQVT08-B
L11CQVT08-B

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

L11CQVT08-B
L11CQVT08-B
L11CQVT08-B
L11CQVT08-B
L11CQVT08-B
L11CQVT08-B
L11CQVT08-B
L11CQVT08-B
L11CQVT08-B
L11CQVT08-B
L11CQVT10-B
L11CQVT10-B
L11CQVT10-B
L11CQVT10-B
L11CQVT10-B
L11CQVT10-B

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

L11CQVT10-B
L11CQVT10-B
L12CQCN01-B
L12CQCN01-B
L12CQCN01-B
L12CQCN01-B
L12CQCN01-B
L12CQCN01-B
L12CQCN01-B
L12CQCN01-B
L12CQCN01-B
L12CQCN01-B
L12CQCN01-B
L12CQCN01-B
L12CQCN01-B
L12CQCN01-B
L12CQCN01-B
L12CQCN01-B
L12CQCN01-B

H v tn m
Vn
V Th Thu
Lng Th
Nguyn Tuyt
Nguyn Th Qunh
L Th
Nguyn Th
Nguyn Minh
Khc Hi
Nguyn Vn
Th
Nguyn Anh
V Vn
Trn Vn
Nguyn Vn
Vn
Trn Vn
Phm Vn
Nguyn Vn
Bi Danh
Trnh on
Trn Vn
Lm Ngc
Chu Minh
on Thanh
Nguyn Minh
Chu Vn
V Vn
Nguyn Xun
Nguyn Vn
Nguyn Th Cm
Vng Th
Nguyn Vn
Nguyn Th
Hong Th
Nguyn c
Nguyn Tun
Nguyn Thanh
inh Vn
Nguyn Vn
Trn Th Thu
Nguyn Th Diu
Th
Mai Th
Nguyn Th
ng Vn
Nguyn Ha
Phm Vn
V Khc
ng Thnh
Bi Ch
Nguyn Vn

Tn
ng
Hin
Hng
Mai
Nga
Qunh
Tm
Trng
ng
o
c
Ho
Mnh
Tin
Trng
Cng
Duy
Huy
Lun
Lu
Phng
Qunh
Thuyt
Tin
Tng
Vn
Vit
Bng
Cng
Dng
Hng
Hoi
Quyt
Thy
Yn
An
Anh
Danh
in
Giang
Hng
Hoa
Hu
Hng
Nhi
Oanh
Phng
Quang
Thch
Th
Trung
Trung

MSV
B113101300
B113101310
B113101314
B113101338
B113101344
B113101352
B113101566
B113101368
B113101397
B113101396
B113101399
B113101401
B113101417
B113101431
B113101567
B113101455
B113101457
B113101473
B113101480
B113101481
B113101493
B113101495
B113101500
B113101502
B113101510
B113101512
B113101514
B113101283
B113101289
B113101293
B113101307
B113101311
B113101351
B113101359
B113101381
B12LDCN001
B12LDCN002
B12LDCN005
B12LDCN009
B12LDCN010
B12LDCN012
B12LDCN013
B12LDCN014
B12LDCN016
B12LDCN022
B12LDCN023
B12LDCN024
B12LDCN025
B12LDCN030
B12LDCN031
B12LDCN035
B12LDCN036

Ghi ch
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 3, k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 2, 3, 4
N hc ph k 2, 3, 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 4
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3

TT
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Lp
L12CQCN01-B
L12CQCN01-B
L12CQCN01-B
L12CQCN02-B
L12CQCN02-B
L12CQCN02-B
L12CQCN02-B
L12CQCN02-B
L12CQCN02-B
L12CQCN02-B
L12CQCN02-B
L12CQCN02-B
L12CQCN02-B
L12CQCN02-B
L12CQCN02-B
L12CQCN02-B
L12CQCN02-B
L12CQCN02-B
L12CQCN02-B
L12CQCN02-B
L12CQCN02-B
L12CQCN02-B
L12CQCN02-B
L12CQCN03-B
L12CQCN03-B
L12CQCN03-B
L12CQCN03-B
L12CQCN03-B
L12CQCN03-B
L12CQCN03-B
L12CQCN03-B
L12CQCN03-B
L12CQCN03-B
L12CQCN03-B
L12CQCN03-B
L12CQCN03-B
L12CQCN03-B
L12CQCN03-B
L12CQCN03-B
L12CQCN03-B
L12CQCN03-B
L12CQCN03-B
L12CQCN03-B
L12CQCN03-B
L12CQCN03-B
L12CQCN03-B
L12CQCN03-B
L12CQCN03-B
L12CQCN03-B
L12CQCN03-B
L12CQCN04-B
L12CQCN04-B

H v tn m
Phm Xun
Nguyn Mnh
Th
ng Tun
Phm Th Lan
Trn Tun
Dng Th
Trn Th
Nguyn Tun
Phm Th
Nguyn Hu
Nguyn Th
Nguyn Xun
L Th Qunh
Nguyn Th L
Dng Vn
L Vn
Nguyn Vn
Nguyn Xun
Hong Thnh
Thanh
L Thanh
Hong Vn
Gip Th M
Nguyn Tun
Nguyn Vit
Nh Vn
Phm Th
Nguyn Xun
ng Th
ng Minh
o Tin
V Bch
Trn Th
Phm Xun
Nguyn Vit
Dng Nht
Trn Quc
L Vn
Trn Trng
Nguyn Trung
H Th
Trnh Vn
Nguyn Th
Nguyn Th
H Huy
Lu Vn
Ng Bo
Phan Thanh
Nguyn Th
Tng
Nguyn Tun

Tn
Trung
T
Yn
Anh
Anh
t
Dim
ip
Dng
Hu
Hng
Lan
Lnh
Mai
Nhm
Qun
Sn
Ton
Trn
Trung
Tng
Tng
V
An
Anh
Anh
t
Dip
Dng
Hng
Hiu
Hng
Lan
Loan
Lc
Long
Nam
Phong
Sn
Sn
Thnh
Thoan
T
Trang
Trc
Trung
T
Tun
Tng
Vng
Anh
Anh

MSV
B12LDCN037
B12LDCN039
B12LDCN042
B12LDCN045
B12LDCN044
B12LDCN051
B12LDCN048
B12LDCN052
B12LDCN050
B12LDCN057
B12LDCN058
B12LDCN060
B12LDCN061
B12LDCN063
B12LDCN066
B12LDCN069
B12LDCN070
B12LDCN074
B12LDCN076
B12LDCN078
B12LDCN081
B12LDCN082
B12LDCN083
B12LDCN084
B12LDCN293
B12LDCN085
B12LDCN092
B12LDCN088
B12LDCN089
B12LDCN098
B12LDCN099
B12LDCN102
B12LDCN104
B12LDCN105
B12LDCN106
B12LDCN149
B12LDCN108
B12LDCN111
B12LDCN114
B12LDCN115
B12LDCN116
B12LDCN118
B12LDCN120
B12LDCN121
B12LDCN124
B12LDCN123
B12LDCN126
B12LDCN125
B12LDCN127
B12LDCN128
B12LDCN131
B12LDCN129

Ghi ch
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3

TT
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

Lp
L12CQCN04-B
L12CQCN04-B
L12CQCN04-B
L12CQCN04-B
L12CQCN04-B
L12CQCN04-B
L12CQCN04-B
L12CQCN04-B
L12CQCN04-B
L12CQCN04-B
L12CQCN04-B
L12CQCN04-B
L12CQCN04-B
L12CQCN04-B
L12CQCN04-B
L12CQCN04-B
L12CQCN04-B
L12CQCN04-B
L12CQCN04-B
L12CQCN04-B
L12CQCN04-B
L12CQCN04-B
L12CQCN04-B
L12CQCN05-B
L12CQCN05-B
L12CQCN05-B
L12CQCN05-B
L12CQCN05-B
L12CQCN05-B
L12CQCN05-B
L12CQCN05-B
L12CQCN06-B
L12CQCN06-B
L12CQCN06-B
L12CQCN06-B
L12CQCN06-B
L12CQCN06-B
L12CQCN06-B
L12CQCN06-B
L12CQCN06-B
L12CQCN06-B
L12CQCN06-B
L12CQCN06-B
L12CQCN06-B
L12CQCN06-B
L12CQCN06-B
L12CQCN06-B
L12CQCN06-B
L12CQCN06-B
L12CQCN06-B
L12CQCN06-B
L12CQCN06-B

H v tn m
V Tun
H Kim
Nguyn Xun
L Quang
Nguyn Anh
Nguyn Th
L Mnh
inh Th
Nguyn Vn
T Vn
on Quang
Trn Xun
Phng Th
Vn
Nguyn Vn
Bi Quang
Phng Gia
V Sn
L Th
Nguyn Vit
L Vn
Nguyn Vn
L Duy
Bi Th Ngc
Nguyn Hng
Tng Xun
Trn Th Bch
Nguyn B
Nguyn Ch
o Th
Bi Anh
V Tun
Trng Vn
o B
Trnh Vn
Hong Vit
Trn Quc
Nguyn Th
Nguyn Thc
Dng Th
Phm Th
Trn Quang
Nguyn Th
Nguyn Qu
Nguyn Ch
Phm Th
Nguyn Th Huyn
Phm Ngc
Nguyn Thnh
V Vn
Trn Tun
Nguyn Hng

Tn
Anh
Chi
t
Diu
Dng
Dng
H
Hnh
Hng
Huy
Khu
Linh
Mai
Nam
Phong
Qu
Sn
Thng
Tho
Trinh
Trung
Tun
Tng
Hoa
Long
Lun
Ngc
Nht
Thc
Thy
Tun
Anh
Bo
Cng
Dng
H
Hng
Lin
Long
Lng
Nhung
Phong
Qu
Thng
Thc
Thy
Trang
Tr
Trung
Vn
Vng
Xun

MSV
B12LDCN130
B12LDCN132
B12LDCN137
B12LDCN134
B12LDCN135
B12LDCN136
B12LDCN139
B12LDCN140
B12LDCN144
B12LDCN143
B12LDCN145
B12LDCN147
B12LDCN151
B12LDCN152
B12LDCN154
B12LDCN156
B12LDCN157
B12LDCN160
B12LDCN159
B12LDCN165
B12LDCN166
B12LDCN168
B12LDCN169
B12LDCN183
B12LDCN188
B12LDCN189
B12LDCN192
B12LDCN193
B12LDCN204
B12LDCN203
B12LDCN209
B12LDCN214
B12LDCN216
B12LDCN218
B12LDCN220
B12LDCN224
B12LDCN228
B12LDCN230
B12LDCN231
B12LDCN232
B12LDCN235
B12LDCN236
B12LDCN238
B12LDCN241
B12LDCN243
B12LDCN242
B12LDCN246
B12LDCN247
B12LDCN248
B12LDCN251
B12LDCN252
B12LDCN253

Ghi ch
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3, k 4
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3

TT

Lp

H v tn m
Bi Th Thy
Nguyn Th Thy
on Th
inh Xun
inh Th Tuyt
Trn Thanh
Vng Quc
Chu Th
Phng nh
Nguyn Xun
Trn
Nguyn Vn
Lu Th
Trn Hong
Phm Vn
L Vn
Nguyn Vn
L Thu
Nguyn Thu
Nguyn Cng
Phm Nh
Bi Quang
Chu Th Kim
Trn Th Lan
Nguyn Th Thanh
Tun
Ng Th
L Thng
L Th
Th
Nguyn Mnh
Thn Th
Nguyn Ngc
ng Th Hng
Phm Th
Hong Th Thu

Tn
Dung
H
Hng
Long
Minh
Sang
Vit
Yn
Bc
Chin
ng
H
Hoa
Nam
Phc
Quang
Sot
Trang
Trang
Trung
Trung
Vnh
An
Anh
H
Hng
Hng
Huyn
Liu
Ng
Thng
Xun
Dng
Giang
H
Hng

MSV
B12LDCN260
B12LDCN262
B12LDCN263
B12LDCN269
B12LDCN271
B12LDCN278
B12LDCN291
B12LDCN292
B12LDCN295
B12LDCN296
B12LDCN301
B12LDCN303
B12LDCN304
B12LDCN310
B12LDCN313
B12LDCN314
B12LDCN315
B12LDCN321
B12LDCN320
B12LDCN323
B12LDCN322
B12LDCN327
B12LDQT001
B12LDQT002
B12LDQT006
B12LDQT013
B12LDQT015
B12LDQT012
B12LDQT017
B12LDQT023
B12LDQT028
B12LDQT034
B12LDQT037
B12LDQT038
B12LDQT039
B12LDQT040

Hng

B12LDQT045

Nguyn Th Thu

Hng

B12LDQT047

u Th
Trn Th Kim
Phm Th Thy
Phan Hong
Hong Th
Th
Bi Quc
Trn Th
inh Phng
Nguyn Th Huyn
L Th
Nguyn Th
Hu

Huyn
Lin
Linh
Long
L
Na
Tin
Tnh
Trang
Trang
Xun
Yn
Bo

B12LDQT044
B12LDQT048
B12LDQT049
B12LDQT050
B12LDQT051
B12LDQT052
B12LDQT061
B12LDQT062
B12LDQT064
B12LDQT063
B12LDQT066
B12LDQT067
B12LDVT003

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

L12CQCN07-B
L12CQCN07-B
L12CQCN07-B
L12CQCN07-B
L12CQCN07-B
L12CQCN07-B
L12CQCN07-B
L12CQCN07-B
L12CQCN08-B
L12CQCN08-B
L12CQCN08-B
L12CQCN08-B
L12CQCN08-B
L12CQCN08-B
L12CQCN08-B
L12CQCN08-B
L12CQCN08-B
L12CQCN08-B
L12CQCN08-B
L12CQCN08-B
L12CQCN08-B
L12CQCN08-B
L12CQQT01-B
L12CQQT01-B
L12CQQT01-B
L12CQQT01-B
L12CQQT01-B
L12CQQT01-B
L12CQQT01-B
L12CQQT01-B
L12CQQT01-B
L12CQQT01-B
L12CQQT02-B
L12CQQT02-B
L12CQQT02-B
L12CQQT02-B

239

L12CQQT02-B Nguyn Vit

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

L12CQQT02-B
L12CQQT02-B
L12CQQT02-B
L12CQQT02-B
L12CQQT02-B
L12CQQT02-B
L12CQQT02-B
L12CQQT02-B
L12CQQT02-B
L12CQQT02-B
L12CQQT02-B
L12CQQT02-B
L12CQQT02-B
L12CQVT01-B

Ghi ch
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 1, 2, 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3, k 4
N hc ph k 3
N hc ph k 3 (k trc cn tha
180,000)
N hc ph k 1 (3.800.000), hc ph k
2, 3 (3.800.000 x2)
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3, k 4
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3

TT

Lp

254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285

L12CQVT01-B
L12CQVT01-B
L12CQVT01-B
L12CQVT01-B
L12CQVT01-B
L12CQVT01-B
L12CQVT01-B
L12CQVT01-B
L12CQVT01-B
L12CQVT01-B
L12CQVT01-B
L12CQVT01-B
L12CQVT01-B
L12CQVT01-B
L12CQVT01-B
L12CQVT01-B
L12CQVT01-B
L12CQVT01-B
L12CQVT01-B
L12CQVT01-B
L12CQVT01-B
L12CQVT01-B
L12CQVT01-B
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B

286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

L12CQVT02-B
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B

299
300
301
302
303
304

L12CQVT02-B
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B

H v tn m
Lm nh
Tng Mnh
Vn
Nguyn Th Thy
H Qu
L Hng
Nguyn Th
Bi Ngc
Nguyn Ngc
Nguyn Hu
Nguyn Hi
Phm Th
Nguyn Th
Nguyn ng
Nguyn Xun
Nguyn Kim
Nguyn Ngc
Nguyn Vn
Trn Quc
L B
Nguyn Mai
Phm Hng
V Vn
Phm Thy
Phm Quang
V Th
o Th
Tun
V Xun
Nguyn Vn
Bi Thi
Ng Minh

Tn
Cng
Danh
nh
Dng
Duy
Giang
H
Hng
Khnh
Knh
Long
Nga
Ngc
Sang
Sn
Tn
Thng
Thnh
Th
Ton
Trang
Tng
Tng
An
Anh
Anh
Cnh
Cng
ip
on
c
c

MSV
B12LDVT005
B12LDVT006
B12LDVT011
B12LDVT009
B12LDVT007
B12LDVT013
B12LDVT014
B12LDVT018
B12LDVT021
B12LDVT022
B12LDVT025
B12LDVT030
B12LDVT031
B12LDVT034
B12LDVT035
B12LDVT037
B12LDVT040
B12LDVT038
B12LDVT041
B12LDVT043
B12LDVT044
B12LDVT052
B12LDVT053
B12LDVT055
B12LDVT057
B12LDVT056
B12LDVT058
B12LDVT059
B12LDVT064
B12LDVT065
B12LDVT066
B12LDVT067

ng Mnh

Dng

B12LDVT061

Bi Trng
Nguyn Th
Hong Vn
Mai Vn
Nguyn Th
Nguyn Tin
Nguyn Vn
Ha Khc
Vng Vn
Hoi
Phm Tun
Nguyn Hu
Khut Duy
L Hng
L Vn
Nguyn Nht
V Vn
Trn Huy

Dng
H
Hi
Hi
Hoa
Hng
Hng
Huy
Mnh
Nam
Nam
Phng
Quang
Quang
Sng
Tn
Tho
Th

B12LDVT062
B12LDVT068
B12LDVT070
B12LDVT069
B12LDVT073
B12LDVT075
B12LDVT076
B12LDVT074
B12LDVT082
B12LDVT083
B12LDVT084
B12LDVT087
B12LDVT088
B12LDVT089
B12LDVT090
B12LDVT091
B12LDVT092
B12LDVT094

Ghi ch
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 2 (2.000.000), hc ph k
3, k 4
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3

TT
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344

Lp
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B
L12CQVT02-B
L12CQVT03-B
L12CQVT03-B
L12CQVT03-B
L12CQVT03-B
L12CQVT03-B
L12CQVT03-B
L12CQVT03-B
L12CQVT03-B
L12CQVT03-B
L12CQVT03-B
L12CQVT03-B
L12CQVT03-B
L12CQVT03-B
L12CQVT03-B
L12CQVT03-B
L12CQVT03-B
L12CQVT03-B
L12CQVT04-B
L12CQVT04-B
L12CQVT04-B
L12CQVT04-B
L12CQVT04-B
L12CQVT04-B
L12CQVT04-B
L12CQVT04-B
L12CQVT04-B
L12CQVT04-B
L12CQVT04-B
L12CQVT04-B
L12CQVT04-B
L12CQVT04-B

H v tn m
Phng Xun
Ng Quc
Nguyn Thu
Trn Vn
Nguyn Ngc
L Vn
Phm Minh
Hong Nng
Trn
Nguyn Vn
Bi Xun
Th
Phm Thy
Nguyn Th Hi
Nguyn Vit
Phan Vn
V Vit
L Vn
Nguyn Th
L Th
Nguyn Thy
V Th
Mai Vn
V Xun
Hong nh
Trn Minh
Bi Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vn
Nguyn Vit
Phm Vn
L Th
V Huy
Trn Vit
Cao Vn
Nguyn Thnh
Nguyn Th H
Nguyn Th
Bng Anh

* Danh sch bao gm 344 sinh vin

Tn
Tin
Ton
Trang
Trin
T
Tun
Tun
Tng
Tng
Anh
Chin
Dung
Dung
H
Hip
Hon
Hng
Khnh
K
Nhm
Ninh
Thy
Trng
Trng
Tng
Tuyn
Bnh
Cng
ip
c
Dng
Duy
H
Hiu
Hng
Linh
Lun
Thng
Trang
T

MSV
B12LDVT097
B12LDVT098
B12LDVT099
B12LDVT096
B12LDVT103
B12LDVT102
B12LDVT101
B12LDVT105
B12LDVT104
B12LDVT109
B12LDVT112
B12LDVT114
B12LDVT115
B12LDVT120
B12LDVT123
B12LDVT125
B12LDVT127
B12LDVT129
B12LDVT130
B12LDVT136
B12LDVT137
B12LDVT145
B12LDVT149
B12LDVT150
B12LDVT155
B12LDVT152
B12LDVT160
B12LDVT161
B12LDVT167
B12LDVT169
B12LDVT165
B12LDVT163
B12LDVT170
B12LDVT171
B12LDVT175
B12LDVT179
B12LDVT181
B12LDVT192
B12LDVT194
B12LDVT197

Ghi ch
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3
N hc ph k 3

#REF!