INCDMRR – ICPMRR Bucureti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 1

P L A N D E A F A C E R I
al Centrului de informare tehnologic
CENTIREM
Bucuresti, 2009
Research and Development National Institute for Metals and Radioactive Resources
B-dul Carol I, nr. 68-70, sector 2, 020917 BUCURESTI – ROMANIA, Tel. +40–21–315.23.41,
Fax. +40–21–313.12.58, e-mail:icpmrr@iodes.ro Cod Unic de Inregistrare: 15576142 – RC-J40/9375/2003
INCDMRR – ICPMRR Bucureti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 2
P L A N D E A F A C E R I
al Centrului de informare tehnologic CENTIREM
Prezentarea societii
A. DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC
1. Numele firmei: Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale si
Resurse Radioactive, Centrul de informare tehnologicã CENTIREM.
2. Inregistrarea: J40 / 9375 / 2003, Registrul Comertului Bucuresti
3. Forma juridica de constituire: Institut national.
Sediul central: Bucuresti, sector 2, B-dul Carol I, nr.70.
4. Tipul activitatii curente :
-Cercetare-dezvoltare in stiinte fizice si naturale
5. Forma proprietii: de stat.
6. Patrimoniu: 2.188 milioane lei.
B. CONDUCEREA SI PERSONALUL SOCIETATII
B.1. Conducerea societii / CENTIREM
Functia: Numele: Prenume Studii:
Presedinte - Director
General CIOCAN VIORICA
Universitatea din
Petrosani
Titlul: Doctor ing.
Experienta profesionala
Perioada:
1.09.1981 – 1.09.1990 1.09.1990 – 1.09. 2005 1.09.2005 - prezent
Locul: Vulcan, jud. Hunedoara Petrosani, jud. Hunedoara Bucuresti
Instituia: Uzina de Preparare a
Cãrbunelui Coroesti Universitatea din Petrosani
Institutul National de
Cercetare-Dezvoltare
pentru Metale si Resurse
Radioactive
Funcia: Inginer Cadru didactic universitar Cercetãtor stiintific gr. II
Descriere: - Inginer tehnolog (2 ani);
- Sef atelier SEA (4 ani);
- Sef brigadã Preparare(2
ani);
- Sef birou tehnic (1 an)
Asist. univ. (2 ani) ;
Sef de lucrãri (8 ani);
Conf.univ. (5 ani)
Sef Divizie Tehnici si
Tehnologii de procesare
Sef Centru Informare
Tehnologicã - CENTIREM
Director Stiintific
CENTIREM
Functia: Numele: Prenume Studii:
Director CIT- CENTIREM CRUTU GHEORGHE U.S.A.M.V. – Facultatea
de Imbunãtãtiri
Funciare, Bucuresti
Titlul: Doctor ing.
Experiena profesional:
Perioada: 1982 - 1992 1992 – 1995
si
1998 - 2004
1995 - 1998 2004 - prezent
Locul: Baneasa-Giurgiu Baneasa-Giurgiu Baneasa-Giurgiu Bucuresti
Instituia: I.C.I.T.I.D. I.C.I.T.I.D. I.C.I.T.I.D. I.N.C.D.M.R.R.-
ICPMRR
Funcia: Inginer, CS, CS III CS II, CS I
Director General
CS II
Director Stiintific
CS I
Sef divizie CD
INCDMRR – ICPMRR Bucureti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 3
Sef departament CD
Director CENTIREM
Descriere: - Inginer hidro
(2 ani);
- Responsabil teme
cercetare;
- Sef laborator;
-Resp.proiecte si
teme de cercetare.
-Coordonare
programe si
proiecte de
cercetare.
- Efectuare studii
fundamentare
proiecte
tehnologice
-Coordonare
programe si teme
de cercetare.
- Responsabil teme
de cercetare.
-Director proiecte si
responsabil teme de
cercetare.
-Coordonare activ.
departament.
-Coordonare
activitate centru de
informare.
B.2. Personalul
Numar total de salariai: 78
• cu contract de munca: 78
• direct productivi:50
• colaboratori: 0
C. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE
1. Istoric al activitatii:
Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale si Resurse
Radioactive (INCDMRR) este o unitate de cercetare-dezvoltare creata in baza HG
537/2003.
INCDMRR a preluat întreg activul si pasivul S.C. ICPMRR SA Bucuresti.
S.C. ICPMRR SA Bucuresti s-a format prin desprinderea Sucursalei Bucuresti -
ICPMRR din cadrul Companiei Nationale a Uraniului SA. S.C. ICPMRR SA a fost
persoanã juridicã românã, având forma de societate pe actiuni, cu capital integral
de stat, calitatea de actionar al statului fiind reprezentatã de Ministerul Industriei si
Resurselor.
În anul 1968 s-a format primul nucleu si anume Sectia de Cercetãri Tehnologice
pentru Metale Rare si Radioactive, în cadrul Întreprinderii de Metale Rare, aceasta
devenind, din anul 1974, Centrul de Cercetãri si Proiectãri pentru Metale Rare si
Radioactive si functionând, pânã în anul 1981, ca Sucursala Bucuresti a Institutului
Central de Cercetãri Miniere din Baia Mare. În anul 1982, acest centru s-a
transformat în Institutul de Cercetãri, Inginerie Tehnologicã si Proiectare pentru
Metale Rare si Radioactive, în structura Întreprinderii Metalelor Rare, care a fost
transformatã, dupã 1990, în Regia Autonomã pentru Metale Rare, iar, dupã 1997,
în Compania Nationalã a Uraniului SA.
2. Produsele / Serviciile:
2.1. Produsele / Serviciile INCDMRR – ICPMRR Bucuresti.
Domeniul principal de activitate al INCDMRR – ICPMRR Bucuresti este:
COD CAEN 731 – Cercetare-dezvoltare în stiinte fizice si naturale, iar
activitate principalã are: 7310 – Cercetare-dezvoltare în stiinte fizice si
naturale.
Activitãtile conexe ale institutului sunt:
- receptia, administrarea si valorificarea rezultatelor cercetãrilor din domeniu,
finantate din fonduri publice;
INCDMRR – ICPMRR Bucureti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 4
- consultantã de specialitate acordatã institutiilor publice în pregãtirea deciziilor de
politicã internã si externã în domeniu;
- participarea institutului la îndeplinirea obligatiilor României care decurg din
acorduri si conventii semnate în domeniul energeticii nucleare, participarea
institutului ca membru în organizatiile stiintifice interne si internationale de interes
deosebit pentru România;
- atragerea de fonduri interne si internationale prin participarea la programe
nationale si internationale de cercetare-dezvoltare din: industrie, sectorul bancar-
financiar, alte organizatii interne si internationale, integrarea cercetãrii în
învãtãmânt;
- organizarea de manifestãri tehnico-stiintifice;
- asistentã tehnicã, furnizare de servicii stiintifice si tehnologice agentilor economici
sau oricãror beneficiari interesati;
- testare si certificare de servicii si produse;
- promovarea inovarii tehnice in productie pentru cresterea competitivitatii agentilor
economici din Romania.
Produsele / Serviciile INCDMRR – ICPMRR Bucuresti sunt:
(a) În domeniul cercetrii-dezvoltrii:
- proiecte finantate prin Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, prin
Programul nucleu al institutului si prin programe internationale. În cadrul acestor
activitãti, se realizeazã cercetãri fundamentale si aplicative în domeniul
extractiei, procesãrii si purificãrii uraniului destinat fabricãrii combustibililor
nucleari, a altor metale radioactive si rare de structurã, precum si în domeniul
radioprotectiei si reabilitãrii ecologice a mediului afectat de activitãtile
tehnologice specifice domeniului;
- cercetãri privind modele de analizã si decizie pentru modificãri structurale,
tehnologice si de management în sectorul uraniului si al altor metale rare si
radioactive, destinate energeticii nucleare, în vederea unei dezvoltãri
economice si sociale durabile, modele si studii de planificare integratã a
resurselor de materii prime necesare fabricãrii combustibililor nucleari pentru
energetica nuclearã nationalã si tehnologii de valorificare, procesare si
purificare a resurselor uranifere, inclusiv a celorlalte metale radioactive, rare si /
sau pretioase asociate sau necesare energeticii nucleare;
- cercetãri care vizeazã tehnologiile pentru reducerea impactului negativ asupra
mediului, tratarea efluentilor radioactiv lichizi si managementul deseurilor slab
radioactive provenite din industria minierã uraniferã si de procesare-purificare a
uraniului;
- studii pentru elaborarea strategiilor de diagnozã si prognozã privind
dezvoltarea domeniului stiintei si tehnologiei în sectorul extractiei si procesãrii
minereurilor uranifere si altor resurse radioactive si de metale rare, purificarea si
producerea oxizilor de uraniu nucleari puri, radioecologia si reabilitarea mediului
înconjurãtor afectat de activitãtile specifice domeniului.
(b) În domeniul ingineriei i consultanei:
- probe si mãsurãtori pentru echipamente tehnologice,
- elaborarea unor solutii pentru reabilitarea / modernizarea / retehnologizarea
instalatiilor de exploatare, procesare si purificare a uraniului si altor metale
radioactive si rare,
INCDMRR – ICPMRR Bucureti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 5
- diagnoze, mãsurãtori, teste, încercãri, monitorizãri,
- dezvoltarea unor tehnologii specifice echipamentelor din industria minierã si
de procesare a materiilor prime radioactive,
- realizarea de studii de impact, bilanturi de mediu,
- analize de risc radiologic si securitate nuclearã,
- expertize si puneri în functiune, analize de avarii,
- audituri, certificãri si asistentã juridicã.
(c) În domeniul transferului tehnologic:
- elaboreazã studii si cercetãri de piatã, studii de fezabilitate si planuri de
afaceri;
- organizeazã activitãti de demonstrare tehnologicã si întreprinde scheme de
finantare comercialã pentru aplicarea rezultatelor cercetãrii;
- asigurã atragerea de resurse financiare în sprijinul întreprinderilor din sector;
- presteazã activitãti de asistare la achizitia de produse si servicii specifice
domeniului
- asigurã asistentã metodologicã proiectelor de transfer tehnologic;
- fundamenteazã accesul la fondurile de dezvoltare;
- elaboreazã rapoarte agregate pentru fundamentarea politicilor macro-
economice, incluzând aspecte de legislatie, mediu, societate;
- desfãsoarã activitãti de editare publicatii dedicate inovãrii si transferului
tehnologic si organizeazã editarea de publicatii electronice;
- desfãsoarã activitãti de consultantã privind organizarea firmelor inovative si a
afacerilor;
- asistarea la ofertele de proiecte pentru PNCDI;
- asigurã valorificarea inventiilor si ideilor inovative;
(d) În domeniul inovrii:
- desfasoara activitãti orientate cãtre generarea, realizarea si promovarea unor
noi tehnologii, echipamente si produse din domeniul de specialitate;
- asimilarea si valorificarea rezultatelor cercetãrii – dezvoltãrii în sfera
economicã si socialã;
- realizeazã lucrãri de evaluare, rezumare tehnicã si audit tehnologic;
- desfãsoarã activitãti de informare – documentare si de intermediere tehnicã si
financiarã;
- asigurã asistarea, monitorizarea si evaluarea licentelor de brevete de inventie;
- desfãsoarã activitãti de protejare proprietate industrialã.
2.2. Produsele / Serviciile CENTIREM.
Misiunea CENTIREM este dezvoltarea informãrii tehnologice a agentilor
economici, a transferului de cunoastere si a managementului calitãtii pentru
cresterea competitivitãtii întreprinderilor din sectorul resurselor minerale.
Scopul CENTIREM este oferirea de facilitãti si servicii informationale si
tehnologice cãtre întreprinderile de profil, pentru cresterea competitivitãtii si
dezvoltãrii economice durabile.
Obiecivele generale ale CENTIREM sunt:
INCDMRR – ICPMRR Bucureti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 6
1. Cresterea potentialului de diseminare a informatiilor din stiintã si tehnologie.
2. Dezvoltarea parteneriatului informational.
3. Cresterea gradului de documentare tehnologicã.
4. Cresterea potentialului de absorbtie tehnologicã al agentilor economici.
5. Formarea / perfectionarea resurselor umane inovative.
6. Cresterea numãrului de IMM – uri care aplicã tehnologii noi.
7. Introducerea managementului calitãtii totale.
8. Dezvoltarea retelelor informationale inovative.
9. Introducerea principiilor inovãrii si transferului tehnologic în educatie.
10. Cresterea gradului de informare a publicului în domeniile stiintei si tehnologiei.
Serviciile ce se presteazã de CENTIREM sunt:
a) Servicii de informare tehnologicã, audit tehnologic, veghe si prognozã
tehnologicã.
b) Servicii de asistentã si consultantã pentru exploatarea drepturilor de proprietate
intelectualã.
c) Servicii de asistentã si consultantã în domeniul legislativ la nivel national,
european si international.
d) Servicii de asistentã pentru obtinerea de fonduri în cadrul unor programe
nationale si internationale.
e) Identificarea partenerilor din mediul universitar si de cercetare.
f) Asigurarea accesului la baze de date specializate.
g) Informarea cu privire la prioritãtile nationale, regionale si locale.
h) Servicii pentru organizarea de conferinte, manifestãri stiintifice si expozitii
specializate.
i) Servicii pentru editarea de reviste si lucrãri de specialitate.
j) Servicii de informare asupra proprietãtii intelectuale.
3. Descrierea sumara a procesului tehnologic actual
Domeniile de activitate ale CENTIREM sunt:
a) Informare si veghe tehnologicã, elaborarea de referate, rapoarte, analize si studii
pentru informarea tehnologicã a IMM-urilor.
b) Documentarea prin acces la baze de date, elaborarea de rapoarte specializate
pentru sustinerea deciziilor.
c) Traducerea selectivã sau completã a lucrãrilor, elaborarea de traduceri ale
documentatiilor privind tehnologii sau produse noi, articole stiintifice etc.
d) Sustinerea de cursuri de perfectionare, organizarea de cursuri privind proprietatea
intelectualã si metodele de informare.
e) Editarea de publicatii de specialitate, editarea si tipãrirea de reviste, manuale,
cãrti în domeniul cunoasterii tehnologice.
f) Audit tehnologic, realizarea de expertize si studii de audit tehnologic pentru
stabilirea performantei si a oportunitãtilor.
g) Consultantã la elaborarea ofertelor de proiecte C – D, acordarea de consultantã
privind metodologiile specifice si nivelul tehnologic al domeniului.
h) Consultantã privind proprietatea intelectualã, acordarea de consultantã privind
exploatarea drepturilor de proprietate intelectualã.
i) Elaborarea de studii de fezabilitate si de planuri de afaceri pentru investitii ale
IMM-urilor.
INCDMRR – ICPMRR Bucureti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 7
j) Multiplicãri de materiale documentare, reviste etc., prestãri servicii de xerocopieri
si multiplicãri de materiale documentare, reviste, brosuri, pliante si altele asemenea.
Conform organigramei si studiului de fezabilitate, CENTIREM are prevãzutã
organizarea activitãtilor astfel:
- Director centru de informare tehnologic CENTIREM, 1 persoanã CS I,
cu pregãtire de specialitate si cu experientã în domeniul de activitate al institutului.
Managementul centrului asigurä coordonarea operativä a CENTIREM si
organizeazä marketingul si transferul tehnologic al rezultatelor CDI.
- Biroul de informare – documentare, 2 persoane: 1 persoanã CP II, cu
pregãtire de specialitate si cu experientã si 1 persoanã cu studii superioare de
specialitate în domeniul informaticii.
Biroul de informare ÷ documentare desfäsoarä, în principal, urmätoarele
activitäti: informare si veghe tehnologicä, elaborarea de baze de date si asigurarea
documentärii, inclusiv a bibliotecii de stiintä si tehnologie, precum si prestarea
serviciilor de traduceri documentatii sträine.
- Biroul de instruire – consultan, 2 persoane: 1 persoanã CPI sau CPII cu
pregãtire de specialitate si cu experientã si 1 persoanã CPIII cu pregãtire în
domeniul proprietãtii intelectuale(conditie impusã de Ministerul Educatiei si
Cercetãrii).
Biroul de instruire ÷ consultantä desfäsoarä, în principal, urmätoarele
activitäti:
prestarea serviciilor de proprietate intelectualä, asigurarea instruirii si perfectionärii
profesionale prin cursuri specifice si prestarea serviciilor de consultantä si de
elaborare de studii si rapoarte strategice.
- Editura – tipografia, 3 persoane: 2 persoane având studii superioare cu
pregãtire de specialitate si cu experientã în domeniul editorial si 1 persoanã cu studii
medii pentru activitãtile tipografice.
Editura ÷ tipografia desfäsoarä, în principal, urmätoarele activitäti:editeazä
revista .Buletin CENTIREM", buletinul de informare .MONITOR" si alte publicatii,
dupä caz, presteazä servicii editoriale si tipografice pentru uz intern si pentru terti.
4. Date privind principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul CENTIREM
Categoria si denumirea grupei de mijloace fixe An fabricatie
1.
Sistem calcul AHDK7, cu perficerice si soft WIN NI, Norton
Antivirus
2001
2.
Sistem calcul, cu imprimantã Canon A4 si soft WIN NI, Norton
Antivirus
2002
3.
Sistem calcul, cu imprimantã Canon A3 si soft WIN NI, Norton
Antivirus
2002
4.
Aparat legat spire 2002
5.
Sistem calcul P4 2002
6.
Sistem calcul P4 cu imprimantã Canon A4 2002
7.
Calculator P4 2003
8.
Retroproiector 1750 stationar 2003
9.
Birou calculator, 3 buc. 2003
INCDMRR – ICPMRR Bucureti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 8
10.
Scaun ergonomic 2003
11.
Scaune, 10 buc. 2003
12.
Birou calculator, 3 buc. 2003
13.
Dulap cu role, 2 buc. 2002
14.
Dulap cu 2 usi, 2 buc. 2002
15.
Dulap cu 1 usã, 2 buc. 2003
16.
Raft 2003
17.
Telefon BRITCOM 2002
18.
Telefon ROX 2002
D. PIATA ACTUALA
1. Clientii:
Numele si adresa clientului Forma de
proprietate
valoarea tranzactiilor,
mii LEI
1.Compania Nationalã a Uraniului
Bucuresti
De stat 2.000.000
2.Universitatea Bucuresti De stat 350.000
3.S.C. MINESA SA Privatã 143.000
4.S.C. CHIM PROD SRL Privatã 400.000
5.Societatea Inventatorilor din
România
Privatã 30.000
6.S.C. CLASSAQUA SRL Bucuresti Privata 52.836
7.Univ. Babes-Bolyai Cluj-Napoca De stat 15.000
8.S.C.TERMOTEHNIC Com SRL
Bucuresti
De stat 23.800
2. Concurentii (nume, date cunoscute despre acestia)
In domeniul sau de activitate, firma are urmatorii concurenti:
Dintre organizatiile initiate de institutele de cercetare si de universitãti acreditate,
se pot mentiona :
øCentrul de Inovare si de Promovare a Afacerilor (CITAf), având utilizatori din
domeniul constructiilor de masini.
ø Centrul de Transfer Tehnologic, Incubare si Excelentä (CTTIE), având utilizatori
din domeniul electrotehnic.
øCentrul de Inovare si Transfer Tehnologic în Constructii (CITTC), având utilizatori
din domeniul constructiilor.
ø Centrul de Transfer Tehnologic pentru Optoelectronicä (CTTO), având utilizatori
din domeniul optoelectronicii.
ø Centrul Releu de Transfer Tehnologic si Consultantä (CRTTC), având utilizatori din
domeniul mecanicii fine.
ø Agentia Managerialä de Cercetare Stiintificä si Transfer Tehnologic ( AMCSITT
Politehnica), care administreazã Programul PNCDI – RELANSIN.
INCDMRR – ICPMRR Bucureti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 9
Dintre organizatiile regionale, amintim :
ø Companial de Transfer Tehnologic ÷ Arad (CTT ÷ Arad).
øCentrul de Transfer Tehnologic, Inovare si Afaceri ÷ Prahova ( CTTIA ÷ Prahova).
øCentrul de Dezvoltare Durabilä ÷ Piatra Neamt (CDD ÷ Piatra Neamt).
Principalele servicii, oferite de aceste organizatii, se referã la :
-crearea si punerea la dispozitie a bazei de date privind rezultatele cercetãrilor
transferabile ;
-identificarea segmentelor de piatã a cercetãrii ;
-informare – documentare ;
-transfer tehnologic si de know – how ;
-realizarea studiilor de piatã, fezabilitate, strategii de dezvoltare ;
-asigurarea protejãrii proprietãtii intelectuale ;
-initierea de consortii pentru participarea la proiecte complexe de CDI ;
-asigurarea de programe în domeniul resurselor umane pentru dezvoltarea
aptitudinilor antreprenoriale ;
-incubarea afacerilor cu rezultate ale CDI ;
-organizarea de manifestãri stiintifice si comerciale.
Aceste organizatii de transfer tehnologic s-au constituit, fie în parteneriat cu
statul, cum este cazul celor co – finantate în cadrul Programului PNCDI –
RELANSIN ( CTTIE, CITTC, CTTIA – Prahova, CDD – Piatra Neamt), fie în
parteneriat cu capitalul privat (CTT – Arad).
3. Pozitia produselor / serviciilor CENTIREM fata de concurenta
Produsele / serviciile CENTIREM sunt destinate informãrii tehnologice în
domeniul resurselor minerale.
Practic, prin noutatea data de oferta CENTIREM, se genereaza un nou
segment de piata, care necesita un efort de promovare in rindul publicului tinta.
E. PREZENTAREA AFACERII PLANIFICATE PRIN CENTIREM
1. Produsele / serviciile
Centrul de informare tehnologic CIT-CENTIREM.
1.1. Prezentare generala
Scopul CENTIREM este de a oferi facilitãti si servicii tehnologice competente,
care sã contribuie la sustinerea cresterii competitivitãtii si dezvoltãrii economice
durabile ale sectorului resurselor minerale din România.
Prin facilitãtile si serviciile tehnologice oferite, sucursala urmãreste
dezvoltarea informãrii tehnologice a agentilor economici, a transferului de
cunoastere si a managementului calitãtii pentru cresterea competitivitãtii
INCDMRR – ICPMRR Bucureti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 10
întreprinderilor românesti de profil, pe plan national si international, precum si
acordarea de consultantã si asistentã organizatiilor de cercetare – dezvoltare în
vederea adaptãrii la noile cerinte ale industriilor din domeniul resurselor minerale.
Obiectivele CENTIREM sunt:
a) Cresterea gradului de diseminare a informatiilor din stiintã si tehnologie.
b) Dezvoltarea parteneriatului informational.
c) Cresterea gradului de documentare tehnologicã.
d) Cresterea potentialului de absorbtie tehnologicã.
e) Formarea / perfectionarea resurselor umane inovative.
f) Cresterea numãrului de IMM – uri care aplicã tehnologii noi.
g) Introducerea managementului calitãtii totale.
h) Dezvoltarea retelelor informationale inovative.
i) Introducerea principiilor inovãrii în educatie.
j) Cresterea gradului de informare a publicului.
1.2. Serviciile i activitile CENTIREM
Serviciile ce se presteazã de CENTIREM sunt:
a) Servicii de informare tehnologicã, audit tehnologic, veghe si prognozã
tehnologicã.
b) Servicii de asistentã si consultantã pentru exploatarea drepturilor de proprietate
intelectualã.
c) Servicii de asistentã si consultantã în domeniul legislativ la nivel national,
european si international.
d) Servicii de asistentã pentru obtinerea de fonduri în cadrul unor programe
nationale si internationale.
e) Identificarea partenerilor din mediul universitar si de cercetare.
f) Asigurarea accesului la baze de date specializate.
g) Informarea cu privire la prioritãtile nationale, regionale si locale.
h) Servicii pentru organizarea de conferinte, manifestãri stiintifice si expozitii
specializate.
i) Servicii pentru editarea de reviste si lucrãri de specialitate.
j) Servicii de informare asupra proprietãtii intelectuale.
Activitãtile ce se desfãsoarã de cãtre CENTIREM cuprind:
a) Informare si veghe tehnologicã, elaborarea de referate, rapoarte, analize si studii
pentru informarea tehnologicã a IMM-urilor.
b) Documentarea prin acces la baze de date, elaborarea de rapoarte specializate
pentru sustinerea deciziilor.
c) Traducerea selectivã sau completã a lucrãrilor, elaborarea de traduceri ale
documentatiilor privind tehnologii sau produse noi, articole stiintifice etc.
d) Sustinerea de cursuri de perfectionare, organizarea de cursuri privind proprietatea
intelectualã si metodele de informare.
e) Editarea de publicatii de specialitate, editarea si tipãrirea de reviste, manuale,
cãrti în domeniul cunoasterii tehnologice.
f) Audit tehnologic, realizarea de expertize si studii de audit tehnologic pentru
stabilirea performantei si a oportunitãtilor.
INCDMRR – ICPMRR Bucureti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 11
g) Consultantã la elaborarea ofertelor de proiecte C – D, acordarea de consultantã
privind metodologiile specifice si nivelul tehnologic al domeniului.
h) Consultantã privind proprietatea intelectualã, acordarea de consultantã privind
exploatarea drepturilor de proprietate intelectualã.
i) Elaborarea de studii de fezabilitate si de planuri de afaceri pentru investitii ale
IMM-urilor.
j) Multiplicãri de materiale documentare, reviste etc., prestãri servicii de xerocopieri
si multiplicãri de materiale documentare, reviste, brosuri, pliante si altele asemenea.
k) Multiplicãri de materiale documentare, reviste etc., prestãri servicii de xerocopieri
si multiplicãri de materiale documentare, reviste, brosuri, pliante si altele asemenea.
2. Descrierea si organizarea activitatilor
In vederea realizarii scopului si obiectivelor sale, CENTIREM, pe baza
documentatiei aprobate, isi fundamenteazã organizarea structurilor si birourilor
functionale, cu asigurarea resurselor umane si spatiilor necesare, conform
activitãtilor specifice, astfel:
- Director centru de informare tehnologic CENTIREM, 1 persoanã CP I,
cu pregãtire de specialitate si cu experientã în domeniul de activitate al centrului.
Managementul centrului asigurä coordonarea operativä a CENTIREM si
organizeazä marketingul si transferul tehnologic al rezultatelor CDI.
- Biroul de informare – documentare, 2 persoane: 1 persoanã CP II, cu
pregãtire de specialitate si cu experientã si 1 persoanã cu studii superioare de
specialitate în domeniul informaticii.
Biroul de informare ÷ documentare desfäsoarä, în principal, urmätoarele
activitäti: informare si veghe tehnologicä, elaborarea de baze de date si asigurarea
documentärii, inclusiv a bibliotecii de stiintä si tehnologie, precum si prestarea
serviciilor de traduceri documentatii sträine.
- Biroul de instruire – consultan, 2 persoane: 1 persoanã CPI sau CPII cu
pregãtire de specialitate si cu experientã si 1 persoanã CPIII cu pregãtire în
domeniul proprietãtii intelectuale(conditie impusã de Ministerul Educatiei si
Cercetãrii).
Biroul de instruire ÷ consultantä desfäsoarä, în principal, urmätoarele
activitäti:prestarea serviciilor de proprietate intelectualä, asigurarea instruirii si
perfectionärii profesionale prin cursuri specifice si prestarea serviciilor de consultantä
si de elaborare de studii si rapoarte strategice.
- Editura – tipografia, 3 persoane: 2 persoane având studii superioare cu
pregãtire de specialitate si cu experientã în domeniul editorial si 1 persoanã cu studii
medii pentru activitãtile tipografice.
Editura ÷ tipografia desfäsoarä, în principal, urmätoarele activitäti:editeazä
revista .Buletin CENTIREM", buletinul de informare .MONITOR" si alte publicatii,
dupä caz, presteazä servicii editoriale si tipografice pentru uz intern si pentru terti.
MANAGEMENTUL CENTRULUI
a) Metoda de conducere a centrului
Varianta aleasã, pentru conducerea centrului, este managementul “prin
proiecte de stat major”. Aceastã variantã se caracterizeazã prin functionarea unor
echipe de proiect aflatã în subordinea nemijlocitã a directorilor de proiecte.
INCDMRR – ICPMRR Bucureti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 12
Acest tip de management permite promovarea unei structuri de tip material,
care urmeazã, atât, schimbarea, cât si eficienta organizationalã.
De asemenea, apare posibilitatea reducerii duratei activitãtilor centrului, în
comparatie cu varianta clasicã, cât si facilitarea contactelor stiintifice, tehnice si
manageriale.
b) Modaliti de coordonare i comunicare in cadrul centrului
Din momentul semnãrii contractului de finantare a centrului, ia fiintã o noua
relatie intre parteneri si personalul CENTIREM.
Directorul CENTIREM va înstiinta, în scris, modalitatea de contactare rapidã,
programul general de desfãsurare a activitãtilor si programul de detaliu, ce vizeazã
direct partenerii centrului.
Programul întâlnirilor de lucru se realizeazã de comun acord între directorul
centrului si parteneri; conducãtorul centrului poate convoca întâlniri de lucru si în
afara programului convenit, dacã apar situatii de urgentã.
Deoarece partenerii, ce vor colabora la realizarea activitatilor acestui centru,
au responsabilitate limitatã, este necesar ca acestia sã finalizeze si sã înainteze
rezultatele problemelor, pe care le-au avut de rezolvat, cu 10 zile înainte de
termenul de predare a fiecãrei faze.
Devine, astfel, posibil ca partenerul principal (coordonatorul centrului) sã
prelucreze si sã-si însuseascã datele prezentate.
Documentele, prin care coordonatorul centrului va monitoriza activitãtile,
sunt reprezentate de contractul de finantare, contractele economice, contractul de
asociere, schema de realizare a obiectivelor centrului, diagrama cu planificarea
timpului de realizare a fazelor, precum si repartizarea timpului de lucru între
parteneri, matricea activitãtilor si problemelor de rezolvat.
3. Impactul asupra mediului
Din activitatea CENTIREM nu rezulta noxe sau poluanti.
F. DATE PRIVIND PIATA SI PROMOVAREA PRODUSELOR
1. Volumul de vanzari estimat pentru 3 ani
mii lei
Nr
.
crt
Produsul / Serviciul Anul 1
2009
Anul 2
2010
Anul 3
2011
Total
1. Produse informatice 275.000 300.000 310.000 885.000
2. Produse editoriale 295.000 320.000 340.000 955.000
3. Lucrãri stiintifice 550.000 600.000 615.000 1.765.000
4. Servicii de informare
tehnologicã
890.000 980.000 1.100.000 2.970.000
5. Servicii de dezvoltare
economicã
680.000 810.000 1.000.000 2.490.000
6. Servicii de training 140.000 155.000 200.000 495.000
TOTAL : 2.830.000 3.165.000 3.565.000 9.560.000
INCDMRR – ICPMRR Bucureti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 13
2. Clienti potentiali
Principalele elemente cu influenta majora in realizarea obiectivului general al
CENTIREM provin din sfera politicii industriale guvernamentale si pot fi considerate
urmãtoarele:
§ Accelerarea restructurarii si privatizarii
§ Valorificarea avantajului comparativ si competitiv determinat de existenta
unor resurse interne naturale si a unui nivel apreciabil de calificare, experienta si
traditie a fortei de munca din majoritatea sectoarelor industriale si folosirea
eficienta a acestora.
§ Dezvoltarea resurselor umane in scopul utilizarii eficiente a acestora, sporirea
mobilitatii, dezvoltarea de noi cunostinte si aptitudini, cultivarea spiritului de
intreprinzator s.a.
§ Promovarea sustinuta a programelor de C&D, nationale si sectoriale, care
sprijina: modernizarea, cresterea nivelului tehnic si a calitatii tehnologiilor produselor
si serviciilor românesti, in scopul imbunatatirii competitivitatii si asigurarii accesului
lor atât pe piata interna cat si pe cea internationala; dezvoltarea proiectelor C&D si
inovare si a colaborarii tehnologice intre institutele de cercetare si dezvoltare, agentii
economici si universitati concomitent cu cresterea capacitatii de a disemina si utiliza
eficient rezultatele cercetarii si inovarii
§ Cresterea abilitatii de a atrage capital strain, de a se realiza investitii straine
directe in Romania
§ Dezvoltarea cooperarii industriale
§ Desfasurarea tuturor activitatilor industriale in conditii de compatibilitate
cu mediul inconjurator, prin asigurarea unui cadru organizatoric si legislativ care
sa conduca la eliminarea efectelor negative asupra acestuia. Sporirea rolului
asociatiilor profesionale, a intreprinzatorilor privati si a IMM-urilor in dezvoltarea
regiunilor defavorizate si in consolidarea economica a comunitatilor locale;
§ Modernizarea rolului autoritatii publice centrale in domeniul industriei,
prin cresterea capacitatii de elaborare si implementare a politicii industriale;
§ Consolidarea stabilitatii macro-economice si asigurarea conditiilor
favorabile dezvoltarii economice durabile reprezinta o prima prioritate pentru
economia romaneasca. In acest scop, preocuparea majora imediata a Guvernului
este perfectionarea mecanismelor specifice economiei de piata in Romania, in
principal prin asigurarea unui mediu de afaceri prielnic si pe baza accelerarii ajustarii
structurale .
Cuantificare fizicã si valoricã a activitãtilor CENTIREM are la bazã situatia
prezentã a sectorului, în corelare cu Programul de guvernare. Aceastã corelare este
urmare a situatiei sectorului, aflat, în prezent si probabil pentru o perioadã mai lungã,
în coordonarea ministerului de resort. Tinând cont de directiile de activitate asumate
în cadrul CENTIREM, urmãtoarele surse de date trebuie relevate în cercetarea de
piatã:
- identitatea sectoarelor de activitate în raportãrile statistice;
- numãrul si concentrarea agentilor economici;
- agentii economici reprezentativi;
- activitatea economicã a sectorului;
- nivelul mijloacelor fixe;
- volumul investitiilor.
Principalii indicatori ai stãrii economice a sectorului sunt urmãtorii:
INCDMRR – ICPMRR Bucureti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 14
Industria extractiv - Extracia i prepararea minereurilor metalifere
Sursa: Anuarul Statistic al României - 2000
Poz. Indicatori 1994 1995 1996 1997 1998 1999
preturi curente - miliarde lei
A.1
Extractia si prepararea
minereurilor metalifere 246 278 359 1.046 851 1.106
- ponderea în totalul
activitãtilor industriale 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3
A.2
Alte activitãti extractive 197 326 469 1.054 1.246 1.717
- ponderea în totalul
activitãtilor industriale 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
preturi comparabile dec 2001 - miliarde lei
Indice de actualizare 23,85 17,03 11,95 6,05 3,21 2,10
B.1
Extractia si prepararea
minereurilor metalifere 5.855 4.728 4.290 6.330 2.732 2.323
B.2
Alte activitãti extractive 4.703 5.547 5.605 6.379 3.999 3.606
C. Evolutie productiei
fizice mii tone
C.1
Plumb în concentrate 23,8 23,2 21,3 19,4 15,1 17,5
C.2
Zinc în concentrate 35,3 36,7 32,1 31,7 25,6 26,5
C.3
Cupru în concentrate 26,0 24,5 24,4 22,6 19,0 16,5
C.4
Bauxitã brutã 184,0 175,0 175,0 127,0 162,0
C.5
Sare 2.201,0 2.489,0 2.689,0 2.612,0 2.220,0 2.797,0
Declinul sectorului nu semnificã un element de descurajare pentru înfiintarea
centrului, organizarea si desfãsurarea de activitãti. Dimpotrivã, un sector aflat în
declin dar care are un volum mare de imobilizãri, precum si un personal numeros
oferã numeroase oportunitãti de afaceri care pot însemna pe de-o parte
reconversia activelor pentru a crea noi surse de afaceri si, pe de altã parte,
activitãti intense de retehnologizare si modernizare a sectorului, fapt reflectat în
politicile guvernamentale. Pentru a sustine cele mentionate anterior, este util a se
analiza cazul industriei mineritului din Japonia. Prezentãm câtiva indicatori
economici în tabelul urmãtor.
Comparaii internaionale - Cazul Japoniei
Sursa: Handbook of Industrial Financial Data – 2001
Edited bz Development Bank of Japan
Indicatori - Minerit 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Evolutia vânzãrilor 100 79,3 94,2 95,5 76,4 85,2 87,6
Rezultat net din exploatare 100 40,2 60,4 36 22,7 26,6 -48,3
Active totale 100 90,4 95,6 94,6 95,1 100,7 101,7
Capitalul în actiuni 100 108,6 110,2 110,5 109,9 108,9 116,8
Dupã cum se poate observa din datele comparative, desi vânzãrile
sectorului au scãzut oarecum semnificativ, nivelul activelor s-a mentinut oarecum
constant iar valoarea capitalului în actiuni chiar a crescut. Prezentarea graficã
urmãtoare exprimã mai bine situatia existentã în sectorul mineritului, în Japonia.
Fatã de cele arãtate, se poate estima si pentru industria din România o nevoie
de asistare a proceselor de dezangajare a imobilizãrilor din anumite sectoare si
transferul cãtre alte activitãti economice, inclusiv în conditiile în care, în România,
acest tip de tranzactii au fost realizate cu un randament slab.
Piata totalã poate fi apreciatã la 5 milioane USD anual, din care, probabil,
cea mai mare parte este acoperitã de eforturile proprii ale întreprinderilor,
INCDMRR – ICPMRR Bucureti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 15
infrastructura de specialitate fiind încã modestã. Tinând cont de unele restrictii si
limitãri asumate, piata este mai mare. Bazat pe cote de piatã asumate, cifra anualã
de afaceri a CENTIREM poate fi apreciatã la nivelurile prevãzute în tabelul de mai
jos.
Cote int pentru CENTIREM
din totalul pieei serviciilor specifice
Anii de evaluare
PIATA SERVICIILOR
SPECIFICE
- % -
VALOAREA PIETEI
- EURO -
Anul 2002 0% 0
Anul 2003 1% 48.459
Anul 2004 3% 145.378
Anul 2005 8% 387.675
Anul 2006 10% 484.594
Anul 2007 12% 581.512
Anul 2008 13% 629.972
Anul 2009 14% 678.431
Anul 2010 15% 726.890
Proiectia vânzãrilor anuale este prezentatã în tabelul urmãtor. Ca ipoteze de
calcul trebuie mentionat cã în proiectii cresterea a fost obtinutã prin mãrirea cotei de
piatã. În realitate, indiferent de tendintele de evolutie ale sectorului, valoarea pietei
acestui tip de servicii va creste. Nu au fost incluse servicii cu caracter nepermanent.
În cadrul vânzãrilor de servicii a fost inclusã si valoarea de finantare a proiectului de
infiintare. Structura veniturilor este urmãtoarea:
EURO
Anii de evaluare
Poz. Indicatori
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
A. Venituri 8.759 59.07079.666193.654387.675484.594581.512629.972678.431726.890
1Vânzãri din productie 0 048.459145.378387.675484.594581.512629.972678.431726.890
2
Venituri din cercetare
(subventii) 8.759 59.07031.207 48.276 0 0 0 0 0 0
Dupã cum se observã, angajarea initialã a fondurilor de înfiintare si organizare
a centrului este mult redusã fatã de potentialul de piatã al afacerii. Practic, singurul
risc este urmare a perceptiei reduse la nivelul agentilor economici asupra utilitãtii
serviciilor support, a stilului autarhic de organizare, în care toate activitãtile trebuie
realizate numai în cadrul organizatiei.
Dupã cum se poate observa, randamentul activitãtii este atractiv, dand
sperante pentru reusita afacerii prin obiectivele care trebuie atinse, respectiv:
- transformarea în societate comercialã pe actiuni;
- constituirea unui capital de lucru care sã permitã cresterea cifrei de afaceri în
ritmul si structura proiectate;
- continuarea acumulãrii si difuzãrii de informatii de uz general despre sector, si
ca instrument de promovare si câstigare a încrederii operatorilor din sectorul
industrial.
INCDMRR – ICPMRR Bucureti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 16
Rentabilitatea capitalului total (RCT)
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Anii de evaluare
%

d
i
n

c
a
p
i
t
a
l
u
l

t
o
t
a
l
Aceste avantaje se cuvin comparate cu rata ridicatã a valorii adãugate, care
cunoaste o evolutie favorabilã.
mii EURO
Anii de evaluare
DENUMIRE INDICATOR
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
SURSE – total 10 63 80 194 388 485 582 630 678 727
Valoarea adãugatã 6 42 69 175 301 395 488 533 578 623
% valorii adãugate 62% 66% 87% 90% 78% 81% 84% 85% 85% 86%
Nivelul extrem de ridicat al valorii adãugate nu provine numai din natura
activitãtii de consultantã dar si din operarea cu valori intangibile foarte mari.
Acumularea de active tangibile rãmâne un punct slab în ceea ce priveste stabilitatea
afacerii pe termen lung însã si acest aspect poate fi rezolvat prin compensarea cu
înregistrarea de active intangibile rezultate din activitatea de cercetare în folos
propriu a CENTIREM.
Fluxul de numerar proiectat, prezentat în tabelul urmãtor, este pozitiv si nu
sunt necesare fonduri exterioare atrase pentru compensarea unor eventuale deficite.
Totusi, în conditiile în care termenele prevãzute la încasare clienti (30 zile) nu vor fi
asigurate, se poate recurge la retineri suplimentare din profitul net sau la credite
bancare pe termen scurt, în functie de politica de dividend.
MII EURO
Anii de evaluare
DENUMIRE INDICATOR
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
SURSE - total 10 63 80 194 388 485 582 630 678 727
CHELTUIELI - total 10 62 75 172 391 402 455 477 507 543
CASH FLOW REZULTAT (A-B) 0 1 0 9 -7 35 46 60 63 60
CASH FLOW CUMULAT 0 1 1 10 4 39 86 145 209 269
Nivelul fluxului de numerar cumulat este acceptabil, începând cu anul trei de
exploatare, si poate acoperi eventualele riscuri comerciale ale proiectului.
Elementele bilantiere de operare oferã imaginea unei afaceri lichide, cu
disponibilitãti de numerar ce pot fi utilizate în dezvoltarea de noi afaceri. În graficul
urmãtor se poate observa ponderea mare a numerarului în structura activelor.
INCDMRR – ICPMRR Bucureti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 17
Structura activelor 2001-2010
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Anii de evaluare
E
U
R
O
Active corporale - stocuri - clienti - numerar
Abordarea similarã a structurii elementelor de pasiv întãreste senzatia unei
afaceri sigure, cu riscuri financiare minime.
Structura pasivelor 2001-2010
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Anii de evaluare
E
U
R
O
- capital subscis si vãrsat - profituri nerepartizate - furnizori - obligatii
Indicatori calculati:
- Venitul net actualizat (VNA) ;
- Raportul venituri /cheltuieli actualizate (VA/CA) ;
- Rata internã de rentabilitate financiarã (RIRF) .
Rata de actualizare: 15% (valoare recomandatã de expertii Bãncii Mondiale
pentru proiectele cu risc mediu, în tãri în curs de dezvoltare).
Rezultate obtinute:
Poz. Indicator Valoare Comentariu
1 Venitul net actualizat
(VNA) 327,3 mii EURO
Valoarea obtinutã este acceptabilã si
asigurã o profitabilitate certã.
2 Raportul venituri
/cheltuieli actualizate
(VA/CA)
1,23
Valoarea peste 1,1 indicã un proiect
bun. Valoarea este mai mare în cazul
in care se iau în considerare
activitãtile nepermanente.
3 Rata internã de
rentabilitate financiarã
(RIRF) 64%
Asigurã stabilitate la perturbatiile
pietei si ale activitãtilor de productie.
INCDMRR – ICPMRR Bucureti, Centrul de Informare Tehnologic CENTIREM 18
Centrul de informare este o entitate stabila la nivelul abaterilor de la
valorile financiare ale variantei de bazã, în limitele arãtate.
VNA RIRF
Poz. Conditia de risc
mii EURO
V/N
actualizat
%
Factor de
probabilitate
1
CRESTEREA CHELTUIELILOR DE
CERCETARE-DEZVOLTARE CU 125% 219,64 1,14 35% 0,20
2
SCÄDEREA COMENZILOR CU 36% 118,94 1,12 35% 0,30
3
NEÎNCASAREA A 19% DIN FACTURI 3,99 1,00 15% 0,10
4
CRESETREA COSTURILOR CU 25% 5,22 1,00 15% 0,10
5
SCÄDEREA PRETULUI CU 19% 3,99 1,00 15% 0,30
6
VARIANTA NOMINALÄ 327,29 1,23 64%
7
Valoarea RIRF ponderate 25%
Sensibilitatea maximã se înregistreazã la neîncasarea facturilor în limitele
recomandate în analizã si la scãderea excesivã a preturilor pentru servicii. Pe
ansamblu, activitatea CENTIREM poate fi considerata nu numai viabila dar si
atractiva.
CONCLUZII
1. Piata potentialã a centrului, cu precãdere în sectorul extractiei si procesãrii
materialelor minerale, poate fi estimatã la circa 5 milioane EURO pe an. Nisa
CENTIREM poate atinge 15%.
2. Activitãti solicitate de întreprinderile care opereazã în sectorul economic
mentionat sunt reflectare a stãrii actuale a economiei si sunt impulsionate de
programele industriale de guvernare. Principalele grupe de activitãti ale
CENTIREM pot fi:
A SERVICII ÎN DOMENIUL TRANSFERULUI DE TEHNOLOGIE SI
INOVÄRII
B. ASISTENTÄ ECONOMICÄ
C. DISEMINARE, DIFUZARE
D. INSTRUIRE DE SPECIALITATE
E. CONSULTANTÄ
F. SERVICII INFORMATICE
3. Cadru general de organizare si functionare trebuie sã conducã, în final, la o
organizare pur comercialã (societate comercialã pe actiuni), eventual listatã pe
RASDAQ, cu o organizare flexibilã, orientatã pe proiecte si dezvoltare.
4. Costurile generale de functionare se încadreazã în costurile pietei pentru
servicii similare sau sunt chiar mai reduse (serviciile informatice, de exemplu). Se
asteaptã ca nivelul de competitivitate sã fie superior.
5. Analiza financiarã indicã o bunã stabilitate, cu rezultate financiare atractive, în
conditiile unei lichiditãti extrem de pozitivã.
6. Criteriile de evaluare a impactului produs asupra sectorului industrial tintã vor fi
selectate prin compararea cu indicatorii sectoriali utilizati în dimensionarea pietei.
Intocmit,
Director CENTIREM
Dr.ing. Gheorghe Crutu

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.